AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE İLERLEME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN REGRESYON ANALİZİYLE MODELLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE İLERLEME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN REGRESYON ANALİZİYLE MODELLENMESİ"

Transkript

1 Yıl: 011, Cilt:4, Sayı:1, Saya:31-41 TÜBAV BİLİM DERGİSİ AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE İLERLEME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN REGRESYON ANALİZİYLE MODELLENMESİ Güven MERAL 1, Hakan DİLİPAK, Murat SARIKAYA 3 1 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Ankara 3 Sinop Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Sinop Özet Bu çalışmaa, eneyler sonuuna ele eilen ilerleme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüklerinin, matkap türü (kaplamalıkaplamasız), matkap çapı, ilerleme eğeri ve kesme hızı gibi eney parametrelerine bağlı olarak, lineer regresyon, ikini ereeen regresyon ve üstel regresyon metotları ile moellemesi yapılmıştır. Deneylere, enüstriyel uygulamalara yaygın olarak kullanılan ve işlenebilirlik özellikleri iyi bilinen AISI 1050 çelik malzeme reerans alınmıştır. Deneylere, 6, 8, 10 mm çaplarına kaplamasız ve PVD metou ile TiAlN kaplanmış kaplamalı HSS matkaplar kullanılmıştır. Deneyler, üç arklı kesme hızı (0, 30, 40 m/ak) ve üç arklı ilerleme (0.05, 0.1, 0.15 mm/ev) eğerine kuru elme şartlarına CNC ik işleme merkezine yapılmıştır. İlerleme hızı (), kesme hızı (V), matkap çapı () ve matkap türünün (q) yüzey pürüzlülüğü (Ra) ve ilerleme kuvvetleri (z) üzerineki etkisini belirlemek için, ANOVA (Varyans Analizi) kullanılmıştır. Sonuç olarak, uygulanan regresyon moelinin tümüne bakılığına, kesme parametrelerine karşılık gelen ilerleme kuvvetinin ve yüzey pürüzlülüğün moellenmesine kullanılaak en uygun metoun, ikini ereeen regresyon moeli oluğu görülmüştür. İkini ereeen regresyon moelinen ele eilen sonuçlara göre, ilerleme kuvvetinin kaplamalı matkaplara göre kaplamasız matkaplara aha azla oluştuğu, ayrıa artan ilerleme hızı ve matkap çapı ile beraber aha a arttığı gözlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğü moelinen ele eilen sonuçlara göre, elik üzerine oluşan yüzey pürüzlülüğü, kaplamasız matkaplara göre kaplamalı matkaplara aha az oluşmuştur. Yüzey pürüzlülüğü, ilerleme hızı ve matkap çapı artışıyla oğru orantılı olarak artmış ve kesme kuvveti artışı ile ters orantılı bir şekile azalmıştır. Anahtar Kelimeler: Delme, ilerleme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü, regresyon moeli MODELING WITH REGRESSION METHODS OF THE THRUST FORCES AND THE SURFACE ROUGHNESS IN THE DRILLING OF AISI 1050 MATERIALS Abstrat In this stuy, the thrust ores an the surae roughness obtaine with experimental results have been one the moeling with the linear regression, the seon egree regression an the exponent regression methos epen on as the rill types (oate unoate), the rill iameters, the ee, the utting spee rate. In the experiments, AISI 1050 materials use as a ommon in the inustrial appliation an well known mahinability properties have been use. In the experiments, unoate, oate TiAlN with PVD metho an HSS rills whih are 6, 8, 10 mm iameter have been use. The Experiments have been one in the CNC Vertial Mahining Center an in the ry rilling onitions by using the three utting spee (0, 30, 40 m/min) an the three ee rates (0.05, 0.1, 0.15 mm/rev). ANOVA (analysis o variane) tables have been use or etermination eeting on the surae roughness (R a ) an the thrust ores ( z ) o the ee rate (), the utting ore (V ), the rill iameter () an the rill type (q). As a result, in the investigation o all o the regressions moels, the best methos have been eterminate as the seon egree regression metho. As a results obtaine rom the seon egree regression metho, the thrust ore o unoate rills is bigger than the oate rills. Moreover, the thrust ore is inrease even with inreasing ee rate an rill iameter. As a results obtaine rom the surae roughness moeling, the surae roughness o the hole is less than the oate rills as the unoate rills. The surae roughness is inrease as iretly proportional with inreasing o the ee rate an rill iameter an erease as inversely proportional with inreasing o the thrust ore. Key Wors: Drilling, thrust ore, surae roughness, regression moels. E-posta:

2 1.Giriş Delik elme işlemleri, iğer talaşlı imalat işlemleri arasına önemli bir paya sahiptir. İmalatta yoğun olarak uygulanan elme operasyonlarına karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak atılaak aımlar a büyük önem taşımaktaır. Talaşlı imalat işlemlerine, son işlem yüzey pürüzlülüğünü etkileyen kesme parametreleri varır. Kesme hızı, kesme erinliği ve ilerleme hızı parametreleri kontrol eilen parametrelerir. Buna karşın, takım geometrisi, takım aşınması, talaş yükleri ve talaş oluşumu veya takım iş parçası malzeme özellikleri gibi aktörler kontrol eilememekteir. Makine takımlarının titreşimi, iş malzemelerinin yapılarınaki hatalar, takım aşınması veya üzensiz talaş oluşumu, işleme süresine yüzey hasarlarına sebebiyet vermekteir. Kontrol eilebilen parametreler ile istenilen yüzey pürüzlülüğü ve üretim kalitesini arttırmak için hız ve ilerleme gibi işleme parametrelerinin uygunluğunu eğerlenirmek ve rezelemeen öne ürünün yüzey pürüzlülüğünü tahmin etmek için teknikler geliştirilmekteir. Tahmin tekniğine önemli olan hususlar; hassasiyeti, güvenilirliği ve maliyetiir [1,, 3, 4]. Literatüre tahmin tekniğinin kullanılarak birçok çalışmanın yapılığı gözlenmiştir. Tahmin tekniği olarak, çoklu regresyon moelleme, regresyon moeli, lineer regresyon, ikini ereeen regresyon, üstel regresyon ve yapay sinir ağları yöntemlerinin kullanılığı görülmekteir [1, 4, 5, 6, 7, 8]. Frezeleme [1, 8] ve tornalama [4, 5, 6, 7] operasyonlarına yüzey pürüzlülüğünün tahmin eiliği çalışmalara, bağımsız eğişken parametreleri olarak kesme hızı, ilerleme hızı, kesme erinliği, takım uç yarıçapı ve kesii uç kaplamalarının kullanılığı tespit eilmiştir. SPSS istatistiksel paket programının kullanılığı çalışmaa, yüzey pürüzlülüğünün tahminine, ilerleme hızının en etkili parametre oluğu belirlenmiştir [1]. Yang ve arkaaşları çalışmalarına, yarı iletken olarak iyon implantasyon, elektron çubuklarına kullanılan yüksek salıkta grait iş parçasının, CNC rezeleme operasyonuna iyi bir yüzey kalitesi ele etmek için, kesme hızı, kesme erinliği ve ilerleme hızını, regresyon ile moelleyerek, kesme parametrelerinin etkilerini belirlemişlerir. ANOVA varyans analizi ile parametreler arasınaki ilişkiyi inelemişler ve tahmin moeli oluşturmuşlarır [8]. Tahmin moelleri arasına mukayesenin yapılığı çalışmalara mevuttur. Tosun ve Özler çalışmalarına LPG ile ısıtılmış yüksek mangan çelik numuneleri, yüzey sıaklığı, kesme hızları, kesme erinliği ve ilerleme hızları gibi arklı kesme şartlarına tornaa hazırlamışlar ve regresyon metou ile takım ömrünü tahmini için matematik moel geliştirmişlerir. Aynı zamana regresyon moeli ile yapay sinir ağları moelini mukayese etmişlerir [7]. Gerçekleştirilen bu çalışmaa ise, elik elme işlemlerine yaşanan problemler ışığına; kesme hızı ve ilerleme eğeri gibi çeşitli kesme parametreleri reerans alınarak, işlenebilirlik özellikleri iyi bilinen AISI 1050 çelik malzeme seçilmiştir. AISI 1050 malzemesinin, kaplamalı ve kaplamasız HSS matkaplar ile elinmesi esnasına oluşan, ilerleme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü eğerleri ele eilmiştir. Deneyleren ele eilen verilere göre, üç arklı regresyon moeli uygulanmış ve en uygun moel tespit eilmeye çalışılmıştır..materyal ve Metot Kimyasal bileşimi Çizelge 1 e verilen AISI 1050 imalat çeliği üzerine yapılan elme eneylerine üç arklı kesme hızı (0, 30 ve 40 m/ak) ve üç arklı ilerleme miktarı (5; 0,1 ve 0,15 mm/ev) belirlenmiştir. Çizelge 1. AISI 1050 Çelik Malzemenin Kimyasal Bileşimi SAE / AISI C MN SI P S ,54 0 0,90 0,10 0,30 4 en çok 5 en çok Deneylere; iki arklı tipte ve üç eğişik çapta (ø6, ø8 ve ø10), Makina Takım Enüstri A.Ş. taraınan imal eilmiş (DIN 338) kaplamalı ve kaplamasız HSS matkaplar kullanılmıştır. Kaplamalar PVD (Fiziksel Buharlaştırma Metou) ile DIN 338 HSS RN 118 taşlanmış matkap üzerine TiAlN malzeme kullanılarak yapılmıştır. Takım geometrisi çelik malzemeler için tavsiye eiliği şekile seçilmiş olup uç açısı 118 ir [9]. Bu giriler baz alınarak ve her eney için yeni bir matkap kullanmak suretiyle toplam 54 (elli ört) aet eney yapılmıştır. Matkap tipi, çapı ve kesme parametrelerinin giri olarak eğerleniriliği eneysel çalışmalar netiesine çıktı olarak; ölçülen kesme kuvvetleri içerisine elme sırasına büyük öneme haiz olan ilerleme kuvveti (itme-thrust kuvvet) [10,11] ve elik kalitesinin belirlenmesi için işlenen eliğin yüzey kalitesi (ortalama yüzey pürüzlülüğü, Ra) eğerlenirilmiştir. Kesme kuvvetlerinin ve momentin eneysel olarak belirlenmesi için Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Talaşlı Üretim Anabilim Dalı a var olan kuartz kristal esasıyla çalışan KISTLER 957-B tipi inamometre ve Kistler Type 5070 ampliier kullanılmıştır. Yüzey kalitesini belirlemek amaıyla, işlenmiş yüzeylere ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) eğerlerini ölçmek için yine portati bir yüzey pürüzlülük ihazı olan 3

3 Mahr Perthometer M1 ihazı kullanılmıştır. Üretii tavsiyeleri oğrultusuna, kesme parametreleri Çizelge e verilmiştir. moelleri ve varyans analizi için ise SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Çizelge. Deneylere kullanılan kesme parametreleri Kesiinin Cinsi Kaplamalı ve kaplamasız HSS, uç açısı 118º, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü Stanart DIN 338 Kesii Geometrisi Ø mm, uç açısı 118º, helis açısı 30º Kesme Hızları 0, 30, 40 m/k İlerleme Miktarları 5; 0,1; 0,15 mm/ev 3.Deneysel Sonuçlar Metot bölüme verilen kesme parametreleriyle eneyler yapılmış olup, ortalama ilerleme kuvveti ve yüzey pürüzlülük eğerleri ölçülmüştür. Çalışmaa, tahmin eilen eğişkenlerin kombinasyonu ve eğişkenlik kriteri arasınaki korelâsyonu belirlemek için kullanılan AISI 1050 iş parçasının elinmesine, ortalama ilerleme kuvveti ve yüzey pürüzlülük tahmini için regresyon moeli kullanılmıştır. analizi, aralarına sebep sonuç ilişkisi olan iki veya aha azla eğişken arasınaki ilişkiyi inelemek ve o konuyla ilgili tahmin yapabilmek amaıyla oluşturulan ve matematiksel bir moel ile belirtilen istatistiksel bir analizir [1,13]. Genele, regresyon analizi; bağımlı eğişkeneki eğişimi açıklayabilmek, aktörlerin, iğer aktörlerin etkisi olmaksızın bağımlı eğişkene etkilerinin tahminini yapabilmek, bağımlı eğişkene ilişkin ortalama eğerlerin bulunması amaıyla kullanılmaktaır [14]. Böyle bir regresyon moeline bağımlı eğişkeneki eğişim, bağımsız eğişkenler ile açıklanılmaya çalışılır. Belirtme katsayısı (R²) olarak bilinen bağımsız eğişkenlerin bağımlı eğişkeni açıklama oranı ise, regresyon moelineki açıklama miktarının açıklanmayan miktara olan oranıır. katsayısı ise, ilgili bağımsız eğişkeneki bir birimlik artışın eğişkene oluşturaağı eğişim miktarıır. Tüm bu neenleren olayı, regresyon analizleri, kesme hızı, ilerleme, matkap türü ve matkap çapı gibi tahmin eii kesme parametresi eğişkenleri ile, ilerleme kuvveti ve yüzey pürüzlülük kriterini tahmin etmeyi sağlamaktaır. Çizelge 3 e yapılan 54 eneyin ortalama ilerleme kuvvetleri (N) ve yüzey pürüzlülük eğerleri (Ra) sonuçları verilmiştir. Çizelge 3. Deney No Kesii İlerleme Kesme Hızı Ort.İlerleme Ort.Yüzey Takım mm/ev m/k kuvveti, N Pürüzlülüğü, µm , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 17 0, , , , , , ,43 0, ,145 Kaplamasız, ø6, 118º Kaplamalı, ø6, 118º Kaplamasız, ø8, 118º 33

4 , ,84 6 0, , , , , , ,94 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 0, , ,967 Kaplamalı, ø8, 118º Kaplamasız, ø10, 118º Kaplamalı, ø10, 118º Kaplama malzemesi ve ilerleme hızına bağlı olarak kesme hızınaki artışla ilerleme kuvvetlerineki eğişim Çizelge 3 e görülmekteir. Kaplamasız ve TiAlN kaplı takımların her ikisine e kesme ve ilerleme hızına göre ilerleme kuvveti eğişim eğrileri paralellik arz etmekteir. Bütün kesme parametreleri kombinasyonlarına TiAlN kaplı takımlaran ele eilen ilerleme kuvveti eğerleri kaplamasız takımlarla ele eilenleren aha üşük olmuştur. TiAlN kaplamanın yüksek sertlik üşük sürtünme katsayısına sahip olması kesme esnasına talaş oluşumunu kolaylaştırması sürtünme katsayısını üşürmesi sonuu ilerleme kuvvetlerinin üştüğü üşünülmekteir. Kaplamalı takımlarla ele eilen en üşük ilerleme kuvveti 39 N olup 0 m/ak kesme hızı ve 0.05 mm/ev ilerleme hızına ele eilmiştir. Ayrıa her üç çap için e, ele eilen ortalama yüzey pürüzlülük eğerlerinin artan kesme hızı ile azalığı, artan ilerleme eğerlerine bağlı olarak ise artığı görülmekteir. Bu urum, geleneksel talaş kalırma işlemlerine beklenen tarza gelişmiştir. Kaplamalı takımlarla ele eilen en üşük yüzey pürüzlülük eğeri 1,686 µm olup ø6 mm lik matkap ile 40 m/ak kesme hızı ve 5 mm/ev ilerleme hızı kullanılarak ele eilmiştir. 4.Kesme Kuvveti ve Yüzey Pürüzlülüğü Moelleri Çizelge 3 e verilen eney sonuçlarına, lineer regresyon, ikini ereeen regresyon veüstel ereeen regresyon uygulanarak en uygun regresyon moeli seçilmiştir. En uygun regresyon moeli, enklemlerin R² belirtme katsayısı eğerine göre tespit eilmiştir. moellerine bağımlı eğişken ilerleme kuvveti (Fz) ve yüzey pürüzlülüğü (Ra) iken, bağımsız eğişkenler, kesme hızı (V ), ilerleme hızı ( ) matkap türü ( q ), ve matkap çapı ( ) ır. Lineer moeline ele eileek enklem ormları enklem (1) eki gibiir [4]. Ortalama ilerleme kuvveti ( z ) ve yüzey pürüzlülüğü ( Ra ) için enklem 1 e verilmiştir. z, Ra k 0 k 1V k k 3 q k 4 (1) SPSS paket programı vasıtasıyla ele eilen lineer regresyon moeli enklemleri enklem () ve (3) e verilmiştir. 34

5 z V q () Ra V q (3) İkini ereeen çoklu regresyon moeline ise ortalama ilerleme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü için enklem ormu enklem (4 ve 5) eki gibi ele eilmekteir [4,14]. Ortalama ilerleme kuvveti ( z ) için enklem 4 ve yüzey pürüzlülüğü ( Ra ) için enklem 5 yazılabilir z k kv k k q k kv k k q k k V k Vq k V k q k k q (4) a R k kv k k q k k V k k q k k V k Vq k V k q k k q (5) SPSS paket programı vasıtasıyla ele eilen ikini ereeen regresyon moeli enklemleri, enklem (6) ve enklem (7) e verilmiştir. z V q V V q 0.99V q q Ra V q V 0.003V q 0.001V 0.144q q V 0.09V (6) (7) Üstel çoklu regresyon moeli uygulanığına ise ortalama ilerleme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü için genel enklem ormu enklem (8 ve 9) a ele eilmekteir [3]. z Ra k1 k k3 k4 k0 lnv ln lnq ln ve ya ln z lnk0 k1 lnv k ln k3 lnq k4 ln (8) k1 k k3 k4 k0 lnv ln lnq ln ve ya lnra lnk0 k1 lnv k ln k3 lnq k4 ln (9) SPSS paket programı vasıtasıyla ele eilen üstel regresyon moeli enklemleri Denklem (10 ve 11) e verilmiştir. z V q (10) Ra V q 0. (11) Ortalama ilerleme kuvveti ve yüzey pürüzlülükleri için ele eilen regresyon moeline bağımsız eğişkelerin bağımlı eğişkeni açıklama oranları olan R ve üzeltilmiş R² eğerleri Çizelge 4 e verilmiştir. Çizelge 4. Moellerine ele eilen bağımsız eğişkenlerin bağımlı eğişkenlere açıklama oranları Ortalama İlerleme Kuvveti Yüzey Pürüzlülüğü Moelleri R Düzeltilmiş R² (%) (%) R (%) Düzeltilmiş R² (%) Lineer İkini Dereeen 95,4 93,9 95,1 93,5 Üstel 88, 87, 89,9 89,1 moeline ölçülen eğerler ile ele eilen eğerler arasınaki arklılıklar, hata ya a artık olarak iae eilmekteir. Lineer regresyon hatalarının normal olasılık eğrileri Şekil 1 e verilmiştir. Şekil 1.a a ilerleme kuvveti için olasılık eğrileri ve Şekil 1.b e ise yüzey pürüzlülüğü için olasılık eğrileri görülmekteir. 35

6 Bağımlı eğişken: z Bağımlı eğişken: Ra a) İlerleme kuvveti için olasılık eğrileri b) Yüzey pürüzlülüğü için olasılık eğrileri Şekil 1. Lineer regresyon moeli normal olasılık artık eğrileri İkini ereeen lineer regresyon hatalarının ilerleme kuvveti için olasılık eğrileri Şekil.a a ve yüzey pürüzlülüğü için olasılık eğrileri Şekil.b e verilmiştir. Bağımlı eğişken: z Bağımlı eğişken: Ra a) İlerleme kuvveti için olasılık eğrileri b) Yüzey pürüzlülüğü için olasılık eğrileri Şekil. İkini ereeen lineer regresyon moeli normal olasılık artık eğrileri Üstel regresyon hatalarının normal olasılık eğrileri Şekil 3 e verilmiştir. Şekil 3.a a ilerleme kuvveti için olasılık eğrileri ve Şekil 3.b e ise yüzey pürüzlülüğü için olasılık eğrileri görülmekteir Bağımlı eğişken: z Bağımlı eğişken:ra a) İlerleme kuvveti için olasılık eğrileri b) Yüzey pürüzlülüğü için olasılık eğrileri Şekil 3. Üstel regresyon moeli normal olasılık artık eğriler 36

7 Şekil 1, Şekil ve Şekil 3 ineleniğine, her üç graikte e, hataların çizgi etraına yoğunlaştığı ve verilerin normal ağılıman geliği söylenebilir. SPSS programına ilerleme kuvveti ne ait olarak regresyon moelleri için oluşturulan Anova Tablosu Çizelge 5 e gösterilmiştir. Çizelge 5. moelleri için ilerleme kuvveti Anova Tablosu ANOVA a Moelleri Moel K.T S.D K.O F Sig b Lineer İkini Dereeen Üstel Çizelge 5 ineleniğine, her üç moele e, her iki bağımlı eğişkenin signiiant (önemli) katsayısı 0.05 en küçük oluğu için, regresyon moelleri anlamlılık kazanmıştır. Bu uruma, ilerleme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü için alınan verilere lineer regresyon, ikini ereeen regresyon ve üstel regresyon moelleri uygulanabilir. İlerleme kuvveti için her üç regresyon moelinen ele eilen katsayılar çizelge 6 e verilmiştir. Çizelge 6. İlerleme kuvveti için regresyon moellerinen ele eilen katsayılar Moelleri Lineer İkini Dereeen Üstel a. Bağımlı Değişken: z Moel Sabit q V Sabit V V² ² ² V* V*q V* *q * q* q Sabit Inq In InV In Katsayılar B Beta Stanart Katsayılar t Sig

8 Çizelge 6 ineleniğine, anlamlılık katsayısı 0.05 en üşük olan parametrelerin, regresyon moellerine kullanılmaları uygun olmakla birlikte, anlamlılık katsayısı 0.05 en büyük olan parametrelerin regresyon moellerine kullanılmalarının uygun olmaıkları görülmüştür. Buna göre Çizelge 7 e, ilerleme kuvveti için, kullanılması uygun olan ve olmayan parametreler gösterilmiştir. Çizelge 7. İlerleme kuvveti için, regresyon moellerine göre anlamlılık katsayısı uygun olan ve olmayan parametreler Moelleri Anlamlılık Katsayısı<0.05 ( moellerine kullanılmaları uygun) Anlamlılık Katsayısı>0.05 ( moellerine kullanılmaları uygun eğil) Lineer,, q V İkini Dereeen q, *, *q, V*q, q*, V², ², V*, ², V*,, V, Üstel lnq, ln, ln lnv Yüzey pürüzlülüğü için her üç regresyon moelinen ele eilen Anova Tablosu Çizelge 8 e verilmiştir. Çizelge 8. Yüzey pürüzlülüğü için regresyon moellerinen ele eilen Anova Tablosu ANOVA a Moelleri Moel K.T S.D K.O F Sig. Lineer İkini Dereeen Üstel Yüzey pürüzlülüğü için her üç regresyon moelinen ele eilen katsayılar Çizelge 9 a verilmiştir. Moelleri Lineer İkini Dereeen Çizelge 9. Yüzey pürüzlülüğü için regresyon moellerinen ele eilen katsayılar Moel Sabit q V Sabit V V² ² ² V* V*q V* *q * q* q Katsayılar B Beta E b Stanart Katsayılar t Sig Üstel Sabit

9 Inq In InV In a. Bağımlı eğişken: Ra Çizelge 9 ineleniğine, anlamlılık katsayısı 0.05 en üşük olan parametrelerin, regresyon moellerine kullanılmaları uygun olmakla birlikte, anlamlılık katsayısı 0.05 en büyük olan parametrelerin regresyon moellerine kullanılmalarının uygun olmaıkları görülmüştür. Buna göre Çizelge 10 a, yüzey pürüzlülüğü için, kullanılması uygun olan ve olmayan parametreler gösterilmiştir. Çizelge 10. Yüzey pürüzlülüğü için, regresyon moellerine göre anlamlılık katsayısı uygun olan ve olmayan parametreler Moelleri Anlamlılık Katsayısı<0.05 ( moellerine kullanılmaları uygun) Anlamlılık Katsayısı>0.05 ( moellerine kullanılmaları uygun eğil) Lineer V,,, q - İkini Dereeen q, *, V*, ², ²,, V, V², V*, V*q, *q, q* Üstel lnq, ln, ln, InV - Uygulanan regresyon moelinin tümüne bakılığına, en küçük kareler yöntemi kullanarak, ortalama ilerleme kuvveti için ele eilen en yüksek R²=95,4% tür. Yüzey pürüzlülüğü için ele eilen en yüksek R²=95,1% olarak ikini ereeen regresyon moeline ele eilmiştir. Bu uruma, belirlenen kesme parametrelerine karşılık gelen ilerleme kuvvetinin ve yüzey pürüzlülüğün moellenmesine kullanılaak en uygun metot ikini ereeen regresyon moeli olmuştur. 150 Ölçülen Lineer İkini Deree Üstel İlerleme Kuvveti-z (N) Deney Sayısı Şekil 4. İlerleme kuvveti (z) için arklı regresyon metotları ile tahmin eilen sonuçlarının karşılaştırılması İlerleme kuvvetinin regresyonla moellenmesine üç arklı regresyon moelinen ele eilen tahmin sonuçları şekil 4 e verilmiştir. Bu tahmin sonuçları içerisinen ikini ereeen regresyon analizinen ele eilen tahmin sonuçlarının eney sonuçlarına aha yakın oluğu graik e açıkça görülmekteir. 39

10 Ölçülen Lineer İkini Deree Üstel.500 Yüzey Pürüzlülüğü - Ra Deney Sayısı Şekil 5. Yüzey pürüzlülüğü (Ra) için arklı regresyon metotları ile tahmin eilen sonuçlarının karşılaştırılması Yüzey pürüzlülüğünün regresyonla moellenmesine üç arklı regresyon moelinen ele eilen tahmin sonuçları şekil 5 e verilmiştir. Bu tahmin sonuçları içerisinen ikini ereeen regresyon analizinen ele eilen tahmin sonuçlarının eney sonuçlarına aha yakın oluğu graik e görülmekteir. 5.Sonuçlar Bu çalışmaa, eneyler sonuuna ele eilen ilerleme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüklerinin matkap türü (kaplamalı-kaplamasız), matkap çapı, ilerleme eğeri ve kesme hızı gibi eney parametrelerine bağlı olarak lineer regresyon, ikini ereeen regresyon ve üstel regresyon metotları ile moellemesi yapılmıştır. Hem ilerleme kuvveti için hem e yüzey pürüzlülüğü için en uygun moelin ikini ereeen regresyon moeli oluğu görülmüştür. Uygulanan regresyon moelinin tümüne bakılığına, en küçük kareler yöntemi kullanarak ortalama ilerleme kuvveti için ele eilen en yüksek R²=95,4%, yüzey pürüzlülüğü için ele eilen en yüksek R²=95,1% olarak ikini ereeen regresyon moeline ele eilmiştir. Ayrıa eney sonuçlarınan ele eilen ilerleme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü eğerlerine en yakın sonuçların, ikini ereeen lineer regresyon moeline ortaya çıktığı görülmüştür. İkini ereeen regresyon moelinen ele eilen sonuçlara göre; ilerleme kuvvetinin, kaplamalı matkaplara göre kaplamasız matkaplara aha azla oluştuğu, ayrıa artan ilerleme hızı ve matkap çapı ile beraber aha a arttığı gözlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğü moelinen ele eilen sonuçlara göre; elik üzerine oluşan yüzey pürüzlülüğünün kaplamasız matkaplara göre kaplamalı matkaplara aha az oluştuğu görülmüştür. Aynı zamana, yüzey pürüzlülüğünün ilerleme hızı ve matkap çapı artışıyla oğru orantılı olarak arttığı, kesme kuvveti artışı ile ters orantılı bir şekile azalığı gözlenmiştir. Kaynaklar [1] Mıke, S., L., Joseph, C., Caleb M., Surae Roughness Preition Tehnique For Cn En-Milling, Journal O Inustry Tehnology, 15, 1, 1-1-6, (1998). [] Kaırgama, K., Naar, M., M., Zukı, M., M., Rahman, M., M., Rejab, M., R., M., Dau, R., Hesseın, A., Optimization O Surae Roughness An En-Milling On Moun Aluminium Alloys (Aa6061-T6) Using Response Surae Metho An Raian Basis Funtion Network, Joran O Mehanial An Inustrial Engineering,, 4, 09-14, (008). [3] Lahıı, B., Determining Deletion For Metal Turning Operations, Journal O Inustrial Tehnology, 13,, 1-33, (1997). [4] Çakır, C.,M., Mathematial ng O Surae Roughness For Evaluating The Eets O Cutting Parametres An Coating Material, Journal O Materials Proessing Tehnology, 09, , (009). [5] Çakır, C., M., Demirayak, İ., Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Tabakasının İş Parçası Yüzey Kalitesi Üzerineki Etkilerinin İnelenmesi, Iv Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Biliri Kitabı, 63-70, Konya, (007). [6] Thamma, R., Comparision Between Multiple Regression Moels Tostuy Eet O 40

11 Turning Parameters On The Surae Roughness, Proeeings O The 008 Iaj-Ijme International Conerene, , Usa, (008). [7] Tosun, N., Özler, L., A Stuy O Tool Lie İn Hot Mahining Using Artiiial Neural Networks An Regression Analysis Metho, Journal O Material Proessing Tehnology, 14, , (00). [8] Yang, Y. K., Chuang, M. T., Lın, S. S., Optimization O Dry Mahining Parameters For High-Purity Graphite İn En Milling Proess Via Design O Experiments Methos, Journal O Materials Proessing Tehnology, 09, , (009). [9] Akkurt, M., Talaş Kalırma Yöntemleri ve Takım Tezgahları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 3-90 (1998). [10] Şeker, U., Talaş Kalırma Prensipleri Ders Notları, Ankara, (006). [11] Sanvik Coromant, Moern Metal Cutting, Sween, -61, (1994) [1] Montgomery, D., C., Design An Analysis O Experiments, John Wiey&Sons, Usa, (001). [13] Şahinler, S., En Küçük Kareler Yöntemi İle Doğrusal Oluşturmanın Temel Prensipler i, MKU Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, (000). [14] Şıklar, E., Analizine Giriş, Anaolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, (000). 41

AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme Parametrelerinin Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Metoduyla Modellenmesi

AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme Parametrelerinin Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Metoduyla Modellenmesi MakineTeknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 011 (37-46) Eletroni Journal of Mahine Tehnologies Vol: 8, No: 1, 011 (37-46) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.om e-issn:1304-4141

Detaylı

Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi

Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi 220 Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi Volkan YILMAZ 1, Hakan DİLİAK 2, Murat SARIKAYA 3, Ceren Yaman YILMAZ 4, Mustafa ÖZDEMİR 5 1 Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 5 Sayı 2 (2015) Journal of Life Sciences; Volume 5 Number 2 (2015)

Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 5 Sayı 2 (2015) Journal of Life Sciences; Volume 5 Number 2 (2015) Farklı Kesme Parametrelerinde Kaplamalı ve Kaplamasız Kesici Takımlar ile AISI 1050 Çeliğin Tornalanmasında Oluşan Esas Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi ve İstatiksel Olarak Analizi Hüseyin GÜRBÜZ Batman

Detaylı

Delme işlemlerinde kesme parametrelerinin Taguchi yöntemiyle optimizasyonu

Delme işlemlerinde kesme parametrelerinin Taguchi yöntemiyle optimizasyonu Meral ve ark.,, Erciyes Üniversitesi Fen ilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(4): -8 Delme işlemlerinde kesme parametrelerinin Taguchi yöntemiyle optimizasyonu Güven MERL, Murat SRIKY, Hakan DİLİPK Gazi Üniversitesi,

Detaylı

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

HIZ ÇELİĞİ TAKIMLAR İÇİN KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. Yahya IŞIK* ve M.

HIZ ÇELİĞİ TAKIMLAR İÇİN KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. Yahya IŞIK* ve M. TEKNOLOJİ, (), Sayı -, -8 TEKNOLOJİ HIZ ÇELİĞİ TAKIMLAR İÇİN KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ÖZET Yahya IŞIK* ve M. Cemal ÇAKIR** *Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Examination of Surface Roughness in the Hole Drilling Process with Different Electrodes Volkan Yılmaz 1 *, Ceren Y. Yılmaz

Detaylı

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU 15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU Turgay KIVAK a ve Şerif ÇETİN b a Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Düzce/TÜRKİYE,

Detaylı

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (1), 37-46, 2011 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

CNC TORNALAMA İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ

CNC TORNALAMA İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 75-86, 2014 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 3, No 2, 75-86, 2014 CNC TORNALAMA İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİ EDEN

Detaylı

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 1-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ *

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * Murat ÇETİN 1, Musa BİLGİN 2, Hasan Basri ULAŞ 3, Ahmet TANDIROĞLU 4 Özet Bu çalışmada

Detaylı

Geliş Tarihi/Received : 08.08.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 17.11.2011

Geliş Tarihi/Received : 08.08.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 17.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 47-59 CNC Frezelemede Yüzey Pürüzlülüğüne Etki Eden Parametrelerin Matematiksel Olarak Modellenmesi Mathematically Modeling

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Küreselleştirilmiş orta karbonlu bir çeliğin işlenmesinde, kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri

Detaylı

YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ

YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ Emre Yücel a, Mustafa Günay b a * Düzce

Detaylı

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE ISLAH ÇELİKLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE ISLAH ÇELİKLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye DELİK DELME İŞLEMLERİNDE ISLAH ÇELİKLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Birol HEPYAŞAR a*,cihat ENSARİOĞLU b,cemal ÇAKIR c a Uludağ

Detaylı

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Salih KORUCU a, Eylem Satı KANTEMİR

Detaylı

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sıtkı AKINCIOĞLU 1 *, Hasan GÖKKAYA 2, İlyas UYGUR 3 1* Duzce University, Gümüşova Vocational School of Higher Education,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DIEVAR SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

Ahmet MAVİ, İhsan KORKUT ÖZET ABSTRACT

Ahmet MAVİ, İhsan KORKUT ÖZET ABSTRACT oliteknik Dergisi Cilt: Sayı: 4 s. 28-286, 200 Journal o olytechnic ol: No: 4 pp. 28-286, 200 ermiküler Graitli Dökme Demirlerin İşlenmesinde Kesme arametrelerinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey ürüzlülüğüne

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

FREZELEMEDE KESİCİ TAKIM ÇAPI, AĞIZ SAYISI VE TALAŞ AÇISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESİCİ TAKIM SEHİMLERİNE ETKİLERİ ÖZET ABSTRACT

FREZELEMEDE KESİCİ TAKIM ÇAPI, AĞIZ SAYISI VE TALAŞ AÇISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESİCİ TAKIM SEHİMLERİNE ETKİLERİ ÖZET ABSTRACT FREZELEMEDE KESİCİ TAKIM ÇAPI, AĞIZ SAYISI VE TALAŞ AÇISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESİCİ TAKIM SEHİMLERİNE ETKİLERİ Barkın BAKIR 1, Mustafa KURT 2, Gültekin BASMACI 3, Oğuz GİRİT 4 1 barkinbakir@marmara.edu.tr

Detaylı

MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mustafa PERÇİN 1, Kubilay ASLANTAŞ 1, İrfan UCUN 1, Adem ÇİÇEK 2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Adı-Soyadı : Ergün EKİCİ Kişisel Bilgiler Unvan: Yrd. Doç. Dr. E-posta: ergunekici@uludag.edu.tr Telefon: Göreve Başlama Tarihi : Uzmanlık Alanları: Kesici takım teknolojileri, Hacim kalıpçılığı, CAD-CAM

Detaylı

AISI 4140 ÇELİĞİNİN SERT TORNALAMA İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM AŞINMASININ REGRESYON YÖNTEMİ İle İSTATİSTİKSEL OLARAK MODELLENMESİ ÖZET ABSTRACT

AISI 4140 ÇELİĞİNİN SERT TORNALAMA İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM AŞINMASININ REGRESYON YÖNTEMİ İle İSTATİSTİKSEL OLARAK MODELLENMESİ ÖZET ABSTRACT AISI 4140 ÇELİĞİNİN SERT TORNALAMA İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM AŞINMASININ REGRESYON YÖNTEMİ İle İSTATİSTİKSEL OLARAK MODELLENMESİ İlhan ASİLTÜRK 1, Harun AKKUŞ 2 1 iasilturk@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

DİŞLİ ÇARK ÜRETİMİNDE KESİCİ TAKIM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CUTTING TOOL PERFORMANCE IN GEAR MANUFACTURING

DİŞLİ ÇARK ÜRETİMİNDE KESİCİ TAKIM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CUTTING TOOL PERFORMANCE IN GEAR MANUFACTURING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 29, Karabük, Türkiye DİŞLİ ÇARK ÜRETİMİNDE KESİCİ TAKIM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CUTTING TOOL PERFORMANCE IN GEAR

Detaylı

AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Ayşegül ÇAKIR a, *, Muammer

Detaylı

REGRESYONLA TİTREŞİM, AKUSTİK EMİSYON VE KESME PARAMETRELERİNE BAĞLI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN MODELLENMESİ

REGRESYONLA TİTREŞİM, AKUSTİK EMİSYON VE KESME PARAMETRELERİNE BAĞLI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN MODELLENMESİ MAKALE REGRESYONLA TİTREŞİM, AKUSTİK EMİSYON VE KESME PARAMETRELERİNE BAĞLI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN MODELLENMESİ İlhan Asiltürk * Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Konya

Detaylı

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 211-215, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 211-215, 2004 HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Abdullah DURAN, Adem ACIR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 61-71 AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirlik Karakteristiklerinin İncelenmesi Investigation of Machinability Characteristics

Detaylı

İmalat Süreçlerinde Kesme Kuvvetlerinin Belirlenmesi Dinomometre Tasarımı ve İmalatı

İmalat Süreçlerinde Kesme Kuvvetlerinin Belirlenmesi Dinomometre Tasarımı ve İmalatı Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2017, 3(2): 28-33 http://gmbd.gazipublishing.com/ İmalat Süreçlerinde Kesme Kuvvetlerinin Belirlenmesi Dinomometre Tasarımı ve İmalatı Hüseyin Gökçe a*, Mehtap Yavuz

Detaylı

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI Cebeli ÖZEK a, * Zülküf DEMİR b a Fırat

Detaylı

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 9-14, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 9-14, 2012 Farklı Sertlikteki AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Frezeleme İşleminde Kesme Parametrelerinin Yüzey

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 473-478 TEKNOLOJİ PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 24-29, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi

X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi 1032 X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi Modelling of Performance Output in the Hole Drilling Process with Different Electrodes

Detaylı

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları, delik delme, soğutma uygulamaları, ilerleme kuvveti

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları, delik delme, soğutma uygulamaları, ilerleme kuvveti FARKLI SOĞUTMA ŞARTLARI İLE FARKLI KESME PARAMETRELERİNİN VE ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA DELİK DELME İŞLEMLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Ayşegül ÇAKIR, aycakir@tai.com.tr, Türk avacılık ve Uzay

Detaylı

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AN INVESTIGATION

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Talaşlı İmalat Yöntemleri 1 Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama Broşlama Kaynak

Detaylı

Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK FREZELENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK FREZELENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU İ. Burcu TOPRAK, M. Fatih ÇAĞLAR, Oğuz ÇOLAK, Kadir KIRAN, Mustafa BAYHAN 30 SDU International Technologic Science pp. 30-39 Mechanical Technology Ti-6Al-4V SÜPER ALAŞIMININ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUTMA KULLANILARAK

Detaylı

TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu

TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu 1/5 DIN 34O HSS/RN 118 Taşlanmış Matkap ucu TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu -Taşlanmış profili ve daha iyi talaş

Detaylı

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE KÜBİK BOR NİTRİT KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE KÜBİK BOR NİTRİT KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE KÜBİK BOR NİTRİT KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Özet Ulvi ŞEKER a,

Detaylı

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 251-261 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ

Detaylı

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 2A0050 Nurullah Kıratlı 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Abdulbaki Ulusoy 2 Received: September 2009 Hakan

Detaylı

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi 7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi Tugay DİŞBUDAK*, Sadri ŞENSOY Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu.

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu. TALAŞLI İMALATTA DEĞİŞİK KESME PARAMETRELERİYLE DENEYSEL VE NÜMERİK KESME KUVVETİ DEĞERLERİNİN UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ Mehmet AYDIN, mehmet.aydin@bilecik.edu.tr, Bilecik Üniversitesi, 11210, Bilecik

Detaylı

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi * 1 Harun Koçak, 2 Mahmut Gülesin, 2 Gültekin Uzun 1 Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama

Detaylı

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Al 2024-T4 ALÜMİNYUMUN ELMAS BENZERİ KARBON (DLC) KAPLANMIŞ MATKAPLARLA DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN DENEYSEL

Detaylı

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ Gülfeza KARDAŞ, Ramazan SOLMAZ, Birgül YAZICI, Mehmet ERBİL Ç.Ü. Fen-Eebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 01330, Balcalı-ADANA gulfeza@cu.eu.tr, rsolmaz@cu.eu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Halil DEMİR Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 Adres : Karabük, Teknoloji Fakültesi, İmalat Müh. Böl., 78050 Telefon : 0 505 673 30 38 E mail : hdemir@karabuk.edu.tr Öğrenim

Detaylı

Delme ve Frezelemedeki Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi İçin Deney Seti Tasarımı ve İmalatı

Delme ve Frezelemedeki Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi İçin Deney Seti Tasarımı ve İmalatı 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Delme ve Frezelemedeki Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi İçin Deney Seti Tasarımı ve İmalatı G. Uzun ve İ. Korkut

Detaylı

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 363-372, 2013 Vol 28, No 2, 363-372, 2013 AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA

Detaylı

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 9, Karabük, Türkiye KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH

Detaylı

AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten Sapma (Ovalite) Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten Sapma (Ovalite) Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:16 Sayı: 3 s.105-109, 2013 Vol: 16 No: 3 pp.105-109, 2013 AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 765-771 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Uç Geometrisinin Talaş Kırmaya Ve

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ Özgür TEKASLAN * & Nedim GERGER ** & Ulvi ŞEKER *** * Kara Harp Okulu, Teknik

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 6- İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Bütün noktalardan geçen bir denklem bulmak yerine noktaları temsil eden, yani

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI = + REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI = + REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Deney Tasarımı ve Regresyon Analizi Regresyonda Güven Aralıkları ve Hipotez Testleri Doç. Dr. Nihal ERGİNEL-2015 REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI + in güven aralığı : i-) n 30

Detaylı

FREZELEMEDE SERTLİĞİN KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK MODELLENMESİ ÖZET

FREZELEMEDE SERTLİĞİN KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK MODELLENMESİ ÖZET FREZELEMEDE SERTLİĞİN KESME KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK MODELLENMESİ Murat KOYUNBAKAN 1, Ali ÜNÜVAR 2 1 mkoyunbakan@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ International Iron & Steel Symposium, April 02-04, 2012, Karabük, Türkiye Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Turgay KIVAK a,

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İŞLEME HASSASİYETİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) DERSİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ UYGULAMA - BOYUT ANALİZİ INS 36 HİDROLİK 03-GÜZ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar mekaniği problemine teoremi uygulanığına

Detaylı

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması 170 DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması Hasan Basri ULAŞ a, Fürğan MİHMAT b, Halil DEMİR c a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Beşevler,

Detaylı

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Nihat PARLAK 1, Latif ÖZLER 2, Mehmet Erbil ÖZCAN 3 1 n.parlak@alparslan.edu.tr Muş Alparslan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Muş

Detaylı

KANAL TORNA KALEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU

KANAL TORNA KALEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye Özet KANAL TORNA KALEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU Ahmet Murat PİNAR a, *, Korcan FIRAT b, A. Faruk PİNAR c Serhat

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ. Tel: GENEL BİLGİLER. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ. Tel: GENEL BİLGİLER. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Murat SARIKAYA Tel: 0368 2715757 Dahili: 4761 e-posta: msarikaya@sinop.edu.tr muratsarikaya@outlook.com GENEL BİLGİLER Doğum Yeri Kırşehir Doğum Tarihi - Bölüm

Detaylı

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05 TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 26 - BALIKESİR METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMASININ AŞINMAYA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Adem ACIR 1,*, M. Serdar KARAKAŞ

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ali ÜNÜVAR a, Halil Burak KAYBAL a ve Ahmet AVCI a a, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 3, 2014 (11-26) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 3, 2014 (11-26) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : 43-49 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 AISI 304 ve AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliğinin Değerlendirilmesi Nursel ALTAN ÖZBEK 1, Adem

Detaylı

HSLA DIN EN ÇELİĞİN FARKLI KESME ŞARTLARINDA DELİNMESİNDE DELİK KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARIN YSA DA MODELLENMESİ.

HSLA DIN EN ÇELİĞİN FARKLI KESME ŞARTLARINDA DELİNMESİNDE DELİK KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARIN YSA DA MODELLENMESİ. HSLA DIN EN 10149 ÇELİĞİN FARKLI KESME ŞARTLARINDA DELİNMESİNDE DELİK KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARIN YSA DA MODELLENMESİ Yusuf SİYAMBAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

TORNALAMA TAKIM TEZGAHLARINDA DELİK DELME OPERASYONLARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KESME KUVVETLERİ VE ISI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.

TORNALAMA TAKIM TEZGAHLARINDA DELİK DELME OPERASYONLARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KESME KUVVETLERİ VE ISI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. TORNALAMA TAKIM TEZGAHLARINDA DELİK DELME OPERASYONLARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KESME KUVVETLERİ VE ISI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Muharrem USTA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Investigaton of the Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness, Tool Temperature and Thrust Force in Drilling of AA 7075-T6 Alloy

Investigaton of the Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness, Tool Temperature and Thrust Force in Drilling of AA 7075-T6 Alloy Politeknik Dergisi, 17; (2) : 419-425 Journal of Polytechnic, 17; (2) : 419-425 AA 7075-T6 Alaşımının Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Sıcaklığı Ve İlerleme Kuvvetine Etkilerinin

Detaylı

ARK PVD YÜZEY KAPLAMA METODUYLA TĐTANYUM NĐTRÜR (TĐN) KAPLANMIŞ MATKAP TAKIMLARINDA TAKIM AŞINMASININ DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ

ARK PVD YÜZEY KAPLAMA METODUYLA TĐTANYUM NĐTRÜR (TĐN) KAPLANMIŞ MATKAP TAKIMLARINDA TAKIM AŞINMASININ DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ makale Bekir YALÇIN, Nihat YILMAZ * * Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü ARK PVD YÜZEY KAPLAMA METODUYLA TĐTANYUM NĐTRÜR (TĐN) KAPLANMIŞ MATKAP TAKIMLARINDA TAKIM

Detaylı

ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ

ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ Sabri ÖZTÜRK a* ve Erhan ALTAN b Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

SOLİD KARBÜR MATKAPLAR YÜKSEK PERFORMANSLI DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAFALI MATKAPLAR. İkon tanımı. Force X Yeni çok yönlü takım yelpazesi

SOLİD KARBÜR MATKAPLAR YÜKSEK PERFORMANSLI DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAFALI MATKAPLAR. İkon tanımı. Force X Yeni çok yönlü takım yelpazesi Yeni ürünler 2017.1 İÇİNDEKİLER SOLİD KARBÜR MATKAPLAR 4 5 5 Force X Yeni çok yönlü takım yelpazesi R6011 Karbür pilot matkap R7131 Karbür kılavuz hazırlık matkabı YÜKSEK PERFORMANSLI DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Detaylı

Fen Bilimleri Dergisi

Fen Bilimleri Dergisi GU J Sci, Part C, 5(2): 231-239 (2017) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr Hastelloy X Süper Alaşımının Tornalanmasında Kriyojenik

Detaylı

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ ÖZET: AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ H. Çetin 1, E. Ayın ve B. Öztürk 1 Yüksek İnşaat Mühenisi, Nevşehir Yarımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh.

Detaylı

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.13-17, 28 Vol: 11 No: 1 pp.13-17, 28 AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) 035901 (770-775) DOI: 10.5578/fmbd.34280 AKU J. Sci.

Detaylı

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON CHIP SHAPE IN TEMPERED

Detaylı

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Uluağ Üniversitesi Mühenislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Kair ÇAVDAR * Fatih KARPAT

Detaylı

AISI 1040 ÇELİK MALZEMENİN CNC FREZELEME İLE İŞLENMESİ SIRASINDA OLUŞAN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN YAPAY SİNİR AĞIYLA MODELLENMESİ

AISI 1040 ÇELİK MALZEMENİN CNC FREZELEME İLE İŞLENMESİ SIRASINDA OLUŞAN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN YAPAY SİNİR AĞIYLA MODELLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir AISI 1040 ÇELİK MALZEMENİN CNC FREZELEME İLE İŞLENMESİ SIRASINDA OLUŞAN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN YAPAY SİNİR AĞIYLA MODELLENMESİ Hasan

Detaylı

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 10- Balıkesir ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ Kubilay ASLANTAŞ*,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 567-573 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozit Malzemenin Kenar Frezelenmesinde Kesme

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK HIZLI TALAŞLI İŞLEMEDE YÜZEY KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 1 Mustafa Hamamcı, 2* Eyüp Sabri Topal 1 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri, mhamamci@erciyes.edu.tr

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE KULLANILAN YALITKAN YAĞLARIN DELİNME DAYANIMI ANALİZİ

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE KULLANILAN YALITKAN YAĞLARIN DELİNME DAYANIMI ANALİZİ YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE KULLANILAN YALITKAN YAĞLARIN DELİNME DAYANIMI ANALİZİ Celal KOCATEPE, Oktay ARIKAN, Eyüp TASLAK, C. Faıl KUMRU Yılız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik

Detaylı