2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz."

Transkript

1 3.Etap Plan Hükümleri A) Genel Hükümler 1. Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. 2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 3. Enerji nakil hattı (ENH) altında kalan yapı adalarında Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Enerji nakil hatları (34.5 kw lık hatlar dahil tüm hatlar) altında kalan parsellerde ilgili kurumdan olumlu görüģ alınması zorunlu olup bu görüģ alınmadan ve/veya enerji nakil hattı kaldırılmadan veya direklerin yeri değiģtirilmeden herhangi bir yapı yapmaya izin verilmez. 4. Planda taģkın alanı olarak gösterilen kısımlarda gerekli taģkın kontrol tesisleri ilgili kurum veya kuruluģ tarafından inģa edilmeden uygulama yapılamaz. Ayrıca 20/02/2010 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/5 sayılı "Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı" ile ilgili BaĢbakanlık Genelgesine ve bu konuda hazırlanacak yasal düzenlemelere titizlikle uyulacaktır. 5. Jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile ilgili yapılaģma hükümleri; 1/1000 ölçekli uygulama Ġmar Planı Revizyonu na esas jeolojik jeoteknik etüt raporu doğrultusunda; 5.1. Sivas yerleģim merkezi ve uzantılarının bulunduğu bölgelerde yüzde eğim değerleri %0-10 arasındadır. Bu bölgeler arazinin %60 ına denk gelmektedir. Eğim değerinin yükseldiği yerler Sivas Ovası nı çevreleyen tepeler olarak gösterilmektedir. Bu bölgelerde yüzde eğim değerleri %10-30, %30-50, %50-70 arasındadır. Bu alanlar arazinin %40 ına denk gelmektedir Planlama alanında yapılan jeolojik inceleme, gözlem ve açılmıģ olan sondajlara göre arazide Hafik Formasyonu, Apa formasyonu, Tatlıcak formasyonu, Ġncesu formasyonu, traverten, yamaç molozu ve alüvyon yer almaktadır Ġnceleme alanında yer altı su seviyesinin 0-5 m olduğu bölgeler Kızılırmak Vadisi boyunca gözlenen alüvyon alanlara denk gelmektedir. Bu özellikler alüvyonda yer altı su seviyesi derinliklerinin 1-4 m arasında değiģtiğini, diğer formasyonların yer altı su seviyesinin ise > 20 m düzeyinde olduğunu göstermektedir Jipslerde çeģitli yönlerde geliģmiģ olan çatlak ve yoğun eklem sistemleri bu kayaçlarda Ģevlerin dik olduğu kesimlerde kaya düģmesi olaylarına rastlanılabilir. Jipslerde killerle ara katkılı seviyelerde kırık ve çatlakların ve çözünme boģluklarının da katkısıyla kaya ve Ģev duyarlılığı problemleri söz konusudur. Ġnceleme alanında eğim %30-50, %50-70 arasında olduğu alanlarda yapılacak kazı Ģevlerinde stabilite problemleri beklenilebilir. Kazı öncesi çevre güvenliğine yönelik gerekli önlemler alınmalıdır. 1

2 5.5. Ġnceleme alanı mülga Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikler e göre inceleme alanının; güneyi IV. Derece, kuzeyi III. Derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. III. derece deprem bölgesi için en büyük etkin yer ivme katsayısı; A0= 0.20 IV. derece deprem bölgesi için en büyük etkin yer ivme katsayısı; A0= 0.10 alınabilir Ġnceleme alanı yerleģime uygunluk açısından 2 gruba ayrılmıģtır; Önlemli Alanlar (ÖA) ÖA simgesiyle gösterilen alanlar Önlemli Alanlar olarak tanımlanmıģtır. Bu alanlar proje alanı içerisinde doğal afet tehlikeleri ve jeolojik- jeoteknik özellikleri nedeniyle yerleģime uygunluğu etkileyebilecek hususlara sahip alanlar olup, yapılaģma öncesi veya esnasında belirli önlemleri almak Ģartıyla planlamaya ve yapılaģmaya gidilebilecek alanlardır. Bu alanlarda; Ģev stabilitesi mühendislik sorunları (zemin büyütmesi, taģıma kapasitesi, oturma, ĢiĢme, tasman, kaya düģmesi vb.) Problemlerin biri veya birkaçı bir arada görülebilir. Önlemli Alanlar (ÖA), karģılaģılan ve/veya karģılaģılabilecek sorunların ve alınacak önlemlerin niteliğine göre alt baģlıklar halinde tanımlanıp sınıflara ayrılmıģtır. Bu alanlar; Önlemli Alanlar 1.1 (ÖA-1.1) : SıvılaĢma tehlikesi açısından önlemli alanlar. Önlemli Alanlar 2.1 (ÖA-2.1) : Önlem alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlar Önlemli Alanlar 2.3 (ÖA-2.3) : Önlem alınabilecek nitelikte heyelan ve kaya düģmesi sorunlu alanlar.(ocak alanları) Önlemli Alanlar 2.4 (ÖA-2.4) : Önlem alınabilecek nitelikte erime boģlukları açısından sorunlu alanlar. Önlemli Alanlar 5.1 (ÖA-5.1) : Önlem alınabilecek nitelikte ĢiĢme, oturma açısından sorunlu alanlar. Önlemli Alanlar 5.2 (ÖA-5.2) : Mühendislik problemleri açısından önlem alınabilecek alanlar. Uygun Olmayan Alanlar (UOA); UOA simgesiyle gösterilen alanlar Uygun Olmayan Alanlar olarak tanımlanmıģtır. YerleĢime uygunluk açısından çeģitli yüksek tehlikeler bulunması sebebiyle bu alanlarda yapılaģmaya gidilmemelidir. Ġnceleme Alanında Uygun Olmayan Alanlar; Uygun Olmayan 2.1 (UOA 2.1) : Heyelan riskli bölgeler. Uygun Olmayan 2.3 (UOA 2.3) : Heyelan ve kaya düģmesi riskli bölgeler. Uygun Olmayan 2.4 (UOA 2.4) : Çökme açısından riskli bölgeler. 2

3 Uygun Olmayan 3 (UOA 3) : TaĢkın alanlar. olarak değerlendirilmiģtir. 6. Gerek imar planı yapımı gerekse plan uygulama sırasında zemin etütleri ile ilgili olarak yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uyulmalıdır. 7. Askeri alan ve askeri güvenlik bölgelerinde; 2656 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri geçerlidir. 8. Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 9. Karayolları kavģak çözümleri Ģematik olup Karayolları Genel Müdürlüğü nün projeleri doğrultusunda kesin uygulama yapılacaktır. 10. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 11. Ġmar parsellerine cephe, Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği hükümlerine göre verilecektir. Ancak yönetmelik hükümlerine göre köģe baģına rastlayan parsellerde parsel geniģ yoldan cephe aldığında yapı yapmaya uygun alan kalmıyor ise cephe yönünün tayinine bahçe mesafelerine uymak Ģartı ile Belediyesi yetkilidir. 12. Kadastro ve imar hattı arasındaki maksimum 3 metreye kadar olan uyumsuzlukları yolun geniģliği ve güzergahı değiģmemek kaydıyla düzeltmeye Belediyesi yetkilidir. 13. Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karģılanmaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak Ģartı ile binaların arka ve yan bahçelerinde tesviye edilmiģ zemin altında kalmak kaydı ile parselin tamamında veya bir bölümünde otopark yapılabilir. 14.Mevcut teģekkül etmiģ bina hatları -Planda aksi belirtilse dahi aynı adada cephe alan parsellerde mevcut teģekkül etmiģ bina hatlarına uyum sağlamak ve yerleģik dokuyu korumak amacı ile oluģmuģ teģekküle göre ön bahçe mesafeleri yeniden tayin edilebilir. -TeĢekküle göre uygulama yapılması gereken durumlarda parselin ön bahçe mesafeleri ada bazında teģekkül krokisi hazırlanarak belirlenecektir. -Bu hükümde bahsi geçen mevcut teģekkül için bulunduğu tarihteki imar mevzuatı ve yürürlükteki imar planına göre inģaat ruhsatı almıģ yapı ve yapılar kabul edilecektir. -Yapılardaki mevcut kapalı ve açık çıkmalar da teģekkülden sayılır. TeĢekkül alınan binada sadece açık çıkma varsa kapalı çıkma yapılmak istenmesi durumunda açık çıkmalı binadan 2m çekilerek kapalı veya açık çıkma yapılabilir. 15. Bulunduğu tarihteki yürürlükte olan imar planına uygun oluģturulmuģ imar parsellerinde plan gereği geniģleyen yollara cepheli yola giden kısmın bedelsiz terk edilmesi halinde, planda ve yönetmelikte belirtilen yan ve arka bahçe mesafelerine uymak kaydı ile taban alanı ( T.A.K.S. ) ve/veya toplam inģaat alanı (Emsal veya KAKS) hesabı yol geniģletilmeden önceki imar parseli 3

4 yüzölçümü esas alınarak yapılabilir. Aksi durumda inģaat alanı yeni imar parseli üzerinden hesaplanacaktır. Bu hüküm imar parseli haline gelmemiģ kadastral parsellerde uygulanamaz. 16. Bu plan ve plan hükümlerine göre yapılacak uygulamalarda parselin ve/veya parsellerin bir imar adası olarak kabul edilebilmesi için her cephesinin bir imar yolundan yüz alması, veya planda ada bölüm çizgisi ile gösterilmiģ iki farklı plan kullanımına ayrılmıģ olması Ģarttır Bulunduğu tarihteki mevzii imar planlarına uygun olarak oluģturulmuģ parsellerde plan gereği geniģleyen ve/veya plan gereği yeni açılmıģ yollara cepheli yola giden kısmın bedelsiz terk edilmesi halinde, planda ve yönetmelikte belirtilen yan ve arka bahçe mesafelerine uymak kaydı ile taban alanı (T.a.k.s.) ve/ veya toplam inģaat alanı (Emsal veya Kaks) hesabı yol geniģletilmeden önceki parsel yüzölçümü esas alınarak yapılır. 17. Plan hükümleri ve Tip Ġmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulandığı hallerde bina derinliğinin 10m den az çıkması durumunda arka bahçe mesafesi 3m' den az olmamak Ģartı ile bina derinliği 10m' ye çıkarılabilir. b) Özel Hükümler 18. Ticaret Bölgeleri (TB) ve Konut Altı Ticaret Alanları Ticaret Bölgeleri (TB) Planda TB olarak iģaretlenmiģ alanlar; yönetim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmıģ bölgelerdir. Bu bölgede ofis, iģ hanı, gazino, lokanta, çarģı, alıģ veriģ merkezi, banka, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, sağlık bakanlığı ilgili mevzuatına uygun poliklinikler, konaklamaya yönelik tesisler ve benzeri yapılar ile zemin katlar hariç konut yapılabilir Ticaret bölgelerinde zemin katlarda kapıcı dairesi yapılabilir Ticaret bölgelerinde zemin katlarda asma kat yapılmak istenmesi halinde mevcut teģekküle göre uygulama yapmaya ilgili idare yetkilidir Planda Ticaret Alanlarında (TB ile gösterilen alanlarda) yapılacak yapılarda, asma kat için zemin kat toplam yüksekliği asma kat ile birlikte max. 5,50 mt. ve alanı irtibatlı olduğu zemin kat alanının 2/3 ünü geçmeyecek Ģekilde düzenleme yapılabilir. Bu tür yapılarda iklimlendirme, havalandırma vb. galerilerinin yapımı için zemin kat yüksekliğine maximum 1,00 m ilave edilebilir Planda blok nizam ticaret bölgesi olarak planlanan imar adalarında toplam Kaks oranı hiçbir Ģartta aģılmamak ve minimum parsel büyüklüğü 2000m² olmak Ģartı ile max:8 kat yapı yapılabilir. Bu parsellerde yapılacak yapılarda asma kat yapılması durumunda bu plan notlarında yer alan düzenlemeye göre yüksekliğe ilave yapılabilir Planda Blok Nizam BL-3, BL-4, BL-5 ve BL-6 kat ticaret bölgesi olarak planlanan imar ada ve parsellerinde toplam Kaks oranı hiçbir koģulda aģılmamak ve yapı yaklaģma mesafelerine uymak Ģartı ile; bu ada ve parsellerde yapılacak yapıların ticari kullanıma ayrılacak zemin katları için max. Taks=0.60 olarak uygulanabilir. Bu alanlarda BL-3 yapılaģma koģullu 4

5 adalarda Kaks:1,40,BL-4 yapılaģma koģullu adalarda Kaks:1,80, BL-5 yapılaģma koģullu alanlarda Kaks:2,20, BL-6 yapılaģma koģullu alanlarda Kaks:2,60 olarak uygulanacaktır Planda ticaret bölgesi olarak gösterilen yapı ada ve parsellerde yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan zemin katları bodrumları ile birlikte üst katları konut kullanımına ayrılmıģ olsa bile, ön bahçe mesafesine tecavüz etmemek, arka ve yan bahçe mesafesi minimum 3 m bırakılmak Ģartıyla arsa derinliğince yapılabilir. Zemin üstü katlarda plan ve yönetmeliklerde belirlenen ön ve arka bahçe mesafelerine uyulacaktır Kentimizde yeterli düzeyde olmayan turizme yönelik nitelikli konaklama tesisi ihtiyacının karģılanmasına katkı sağlamak ve turizm tesisi yapımını teģvik etmek amacıyla planda ticaret ve ticaret bölgesi olarak planlanan alanlarda turizme yönelik olarak konaklama tesisi (otel) yapılması durumunda tesisisin niteliği gereği yapılması gereken birimlerin inģasına yönelik olarak planda öngörülen emsal değerine % 10; maksimum yapı yüksekliğine 2 kat ilave edilebilir Konut Altı Ticaret Alanları Planda konut altı ticaret alanı olarak gösterilen parsellerde yapılacak yapıların zemin katları isteğe bağlı olarak konut kullanımına ayrılabilir, ancak asma kat yapılamaz Konut adalarında 3 ve daha çok katlı konut yapılarının zemin katlarında günlük ihtiyaçlarla ilgili ticaret yapılabilir ancak bu durumda asma kat yapılamaz. 19. Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanlarında; Bu alanlar içerisinde konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve sosyal ve kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluģturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği kentsel çalıģma alanlarıdır. Bu alanlarda plan üzerinde aksi belirtilmedikçe E=1.00 H=serbest yoldan yapı yaklaģma mesafesi ve yan bahçe mesafesi minimum 5 metredir. Minimum parsel büyüklüğü 2000 m² dir. 20. Kentsel Servis Alanlarında; Bu alanlarda konut dıģında her türlü ticari iģletmeler, AVM, sağlık, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneler, toptan ticaret alanlarının yapılabileceği alanlardır. Bu alanlarda plan üzerinde aksi belirtilmedikçe E=1.00 H=serbest yoldan yapı yaklaģma mesafesi ve yan bahçe mesafesi minimum 5 metredir. Minimum parsel büyüklüğü 2000 m² dir 21. Plan genelindeki Ticaret Bölgelerindeki (TB) tüm ada bazı uygulamalarda emsal ve yükseklik değerleri aģılmamak koģulu ile blok boyu ve derinliği serbesttir. -Plan genelindeki ayrık nizam, blok nizam ve emsal verilen konut - konut altı ticaret alanlarındaki tüm ada bazı uygulamalarda TAKS:0.40 değeri aģılmamak koģuluyla blok boyu ve derinliği serbesttir. 5

6 -Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı (KDKÇA) ve Kentsel Servis Alanı (KSA) olarak belirlenen alanlarda bina derinliği ve blok boyu planda gösterilen ön ve yan bahçe mesafelerine uymak kaydı ile serbesttir. -Plan sınırları dahilinde ada bazı uygulamalarda, hiçbir Ģekilde emsal artıģı olmaması kaydıyla H:serbest yapılaģmaya izin verilir madde imar uygulaması yapılacak alanlarda; Planda gösterilen 18. madde düzenleme sınırları Ģematik olup uygulama sırasında düzenleme sınırları 18. madde Uygulama Yönetmeliği hükümlerine bağlı kalmak Ģartı ile tespit edilebilir. Ancak düzenleme bölgesinin bir ya da birkaç adayı içine alması veya dıģında tutulmasını gerektirecek Ģekilde değiģtirilmesi plan tadilatını gerektirir. Planda düzenleme sınırı ile gösterilen alanlarda 18. madde uygulaması yapılmadan herhangi bir yapılaģma yapılamaz. 23. Emsal Uygulaması Yapılacak Alanlar a) Emsal uygulaması; Sivas kentinde mevcut durumda küçük ve düzensiz parsel yapısından kaynaklanan yapılaģmanın düzeltilmesi, taban alanlarında daha fazla açık alan kullanımını sağlayarak daha yaģanabilir mekanlar oluģturmak amacıyla, küçük parselleri büyük parseller ve/veya ada bazında birleģmeye ve toplu Ģekilde donatı alanları tanımlanmıģ yapılaģmayı teģvik etmek amacıyla öngörülmüģtür. Emsal uygulamasında temel amaç parsellerin büyük parseller ve/veya ada bazında birleģtirilmesidir. Emsal verilen konut alanlarında; -E :1.40 H: serbest min parsel 1000 m² dir. Bu alanlarda ada bazı uygulama yapılmak istendiğinde E:1.60 olarak uygulanacaktır. -E :1.50 H: serbest min parsel 1000 m² dir. Bu alanlarda ada bazı uygulama yapılmak istendiğinde E:1.70 olarak uygulanacaktır. -E: 1.60 H: serbest min parsel 1000 m² dir. Bu alanlarda ada bazı uygulama yapılmak istendiğinde E:1.80 olarak uygulanacaktır. -E: 1.80 H: serbest min parsel 1000 m² dir. Bu alanlarda ada bazı uygulama yapılmak istendiğinde E:2.00 olarak uygulanacaktır. b) Tüm emsal verilen (E:, ayrık nizam ve blok nizam dahil) ve H:serbest uygulama öngörülen parsel ve adalarda; -Her durumda minimum taban alanı oranı (Taks) %20 den az olamaz. -Her bir normal katın yapı inģaat alanı parsel alanının %10 undan az olamaz. -Ancak mevcut Erzincan Çevreyolu' nun güneyinde kalan bölümlerde kat adedi her Ģartta 15 katı geçemez. -Tüm Emsal verilen ve H:serbest uygulama öngörülen imar adalarında; 8 kattan sonra artırılan her kat için binanın cephe aldığı yollardan belirlenecek bahçe mesafelerine 0,5 m eklenecektir. 6

7 c) Planda A4 olarak iģaretlenen konut alanlarında; mevcut parselde veya 1000 m² den küçük parsellerde yapılaģma durumunda plan üzerinde belirlenen Taks ve Kaks değerleri ve H (yükseklik) değerleri uygulanacaktır. Parsellerin 1000 m² den büyük olarak oluģturulması durumu ile ada bazı durumlarında emsal uygulaması yapılacak olup aģağıdaki tabloda verilen minimum parsel, emsal ve kat yüksekliklerine uyulacaktır. A4 ĠġARETLĠ ADALARDA UYGULANACAKTIR. PLANDA VERĠLEN 1000 M 2 VE DAHA BÜYÜK PARSELLERDE EMSAL UYGULAMASI YAPILDIĞINDA TAKS. KAKS. TAKS. KAKS. ADA BAZINDA A A-max E: 2.00 H: Serbest A A-max E: 2.00 H: Serbest BL-3 BL-max E: 1.70 H: Serbest BL-4 BL-max8 1,90 E: 2.10 H: Serbest BL-5 BL-max E: 2.50 H: Serbest BL BL-max E: 2.10 H: Serbest d) Planda A5 olarak iģaretlenmiģ BitiĢik Nizam 3 kat ve BitiĢik Nizam 4 kat (B-3 ve B-4) verilmiģ imar adalarında imar planı değiģikliği yapılması ve Belediye Meclisince onaylanması Ģartı ile B-3 yapı nizamlı parsellerde ayrık nizam 6 kat (A-6) ; B-4 yapı nizamlı parsellerde ayrık nizam 8 kat (A-8) yapı yapılabilir. B3 ve B4 yapı nizamlı iki parselin tevhidi halinde ayrık nizam 7 kat (A-7), B3 ve B5 yapı nizamlı iki parselin tevhidi halinde ise Ayrık Nizam 8 kat(a-8) yapı yapılabilir.bu hükmün uygulandığı imar adalarında her durumda min. parsel büyüklüğü 1000 m² olarak uygulanacaktır. KAKS değeri aģılmamak koģuluyla 8 kata kadar yapılmasına izin vermeye ilgili idare yetkilidir. e) Planda A6 olarak iģaretlenmiģ A-6 A-7 ve A-8 yapılaģma Ģartı verilen imar adalarında min. parsel büyüklüğü 1000 m² olarak uygulanacaktır m² nin altındaki parsellerde yapı yapılmasına izin verilmez. f) Emsal uygulaması yapılacak A4, A5 ve A6 iģaretli imar adalarında binanın cephe aldığı yollardan belirlenecek bahçe mesafeleri hesaplanırken; planda öngörülen mesafelere artan her kat 7

8 için 0,5 metre ilave edilecektir. (Örnek: A-5 olarak planda gösterilen ve emsal uygulaması yapılacak H:serbest imar adasında 8 kat yapı yapılması durumunda artan 3 kat (8-5=3 kat) için (3x0,5=1,5 ) 1,5 metre ilave edilecek ve bu ada için yapı yaklaģma (çekme) mesafesi mevcut planda öngörülen 5 metre+1,5 metre ilave olmak üzere 6,5 metre olacaktır.) Bu not sadece imar adalarında uygulanacak olup imar parsellerinde uygulanmaz. g) Plan üzerinde emsal uygulaması yapılacak alanlar A olarak iģaretlenmiģtir. ĠĢaretlenmeyen alanlarda emsal uygulaması yapılamaz. h) A4, A5 ve A6 olarak iģaretlenen imar adalarında yapılacak ifraz ve tevhid iģlemlerinde; ifraz/tevhid yapılan parseller dıģında kalan parsellerde bu plan koģullarına uygun yapı yapılmasına imkan bırakmayan ifraz/tevhid yapılamaz. (Örnek: A5 verilmiģ imar adasında 1000 m² lik birleģme (tevhid) yapılmak istendiğinde o ada veya cephede kalan parsellerde yapı yapılmasına imkan sağlayacak büyüklükte parsel kalmaması durumunda bu tür bir tevhid iģlemi yapılmayacaktır.) 24. Parsel birleģtirmeleri (tevhid); Planda aynı ada içerisinde farklı yapılaģma koģulu verilmiģ parseller aģağıdaki tabloda belirtilen yapılaģma değerlerine uymak koģuluyla tevhid edilerek uygulama yapılabilir. Bu hüküm sadece 1000 m² ve büyük parsel oluģturulması halinde veya ada bazı uygulamalarda geçerlidir. PLANDA VERILEN ADA BAZINDA BL-5 BL-6 BL-4 BL-4 E:2,20 H:Serbest E:2,40 H:Serbest Bu plan hükmünde belirtilmeyen tevhid iģlemlerinde Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 25. Konut alanları ve ticaret alanlarında bitiģik ve blok yapı düzeni verilen adalarda yapılacak ifrazlarda asgari parsel geniģliği yan bahçe + 8 m den az olamaz. 26. Özel Proje Planları Özel Proje Alanında (ÖPA); kamu kurum ve kuruluģ yapıları, ticari iģletmeler, ofis yapıları, rezidans, konut, kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, ibadet yeri, park, meydan, pazar yeri gibi karma kullanımlar yer alabilir. Bu kullanımlarından hangilerinin yer alacağı Belediyesi tarafından onaylanacak vaziyet planında belirlenecektir. 8

9 27. Park ve Spor Alanları a) Park alanları Planda park olarak gösterilen alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiģ toprak zemin üstünde kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, H=4,50 m. yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03 ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaģayanların yeģil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karģılandığı alanlardır. Ġmar planında belirlenmiģ park alanlarında Belediye hizmetleri için kullanılan bina ve tesisler korunacaktır. b) Spor ve Oyun Alanları Spor ve oyun ihtiyaçlarını karģılayan alanlardır. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarģisine göre gerekli spor ve oyun alanları bulunur. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine iliģkin ticari üniteler yer alabilir. 28. Belediye Hizmet Alanları-Resmi Kurum Alanları-Karakol-Eğitim-Sağlık-Sosyal ve Kültürel Tesisler-Üniversite- Ġbadet Yerleri-Teknik Altyapı-Pazar Yeri Plan üzerinde aksi belirtilmedikçe bu alanlarda yatırımcı kamu kuruluģunun belirleyeceği tip projeye göre yapılaģma gerçekleģtirebilir. Ancak her durumda yapılaģma koģulları ve yapı yükseklikleri çevre yapılaģmalar ile uyumlu olacaktır. Özel sağlık ve özel eğitim tesisi alanlarında ise yapılaģma koģulları plan değiģikliği ile Belediye Meclisince belirlenecektir Belediye hizmet alanlarında ve resmi kurum alanlarında Belediyenin ve ilgili kurumun faaliyeti gereği olan her türlü kullanımlar ile atık su arıtma ve filtreleme tesisleri ile eğitim, sağlık, öğrenci yurdu, sosyal ve kültürel tesisler yer alabilir Sosyal tesis ve kültürel tesis alanlarında yapılaģma koģulu planda aksi belirtilmemiģse Emsal:1.00, H:serbest olarak uygulanacaktır. 29. Tescilli kültür varlığı olarak tespit edilen alanlarda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri geçerlidir. Planda arkeolojik ve doğal sit olarak sınırları iģlenen alanlarda koruma ve kullanma ilkeleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun; doğal sit olarak sınırları iģlenen alanlarda ise tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarının uygun görüģü doğrultusunda iģlem yapılacaktır. 9

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER Prof. Dr. Gürsel Öngören KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İMAR HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI İMAR PLANLAMASI VE İMAR HUKUKU Yerleşim bölgelerinin mevcut durumunun korunması, iyileştirilmesi

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM II. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM II. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.08.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19910 SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

Plan Kademeleri-Yerbilimsel Etütler

Plan Kademeleri-Yerbilimsel Etütler Ek-1 Plan Kademeleri-Yerbilimsel Etütler Plan Kademeleri ve Ölçek Etüt Türleri ve Uygulanacak Format Plan Ölçek 1., 2. ve 3. Deprem Bölgeleri ve Nüfus 30,000 Olan Yerleşim Birimleri (A) Uygulanacak Format

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE (2011/55)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE (2011/55) Sayı : B.10.0.THG.0.79.00.02/ Konu: Muayenehane bina standartları 06.10.2011/40848 VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE (2011/55) Ġlgi:13/07/2011 tarih ve 30575 (Genelge 2011/46) sayılı Genelgemiz.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

SAMÎJ geirahi: BAŞKA^LİĞİ İmar ve ŞeiMrcâsk Mad«rlsp İMAR KOMİSYON RAPORU

SAMÎJ geirahi: BAŞKA^LİĞİ İmar ve ŞeiMrcâsk Mad«rlsp İMAR KOMİSYON RAPORU SAMÎJ geirahi: BAŞKA^LİĞİ İmar ve ŞeiMrcâsk Mad«rlsp SAYİ : 39317666-21/05/2014 KONU : İmar komisyon raporu. İMAR KOMİSYON RAPORU 06.05.20 i 4 tarihinde yapılan Belediye meclis toplantısında imar komisyonuna

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı