Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler""

Transkript

1 Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler" Elektrik ve Elektronikle Ýlgili Temel Kavramlar 1. Elektrik Grek (Yunan) dilinde kehribar aðacýnýn adý elektriktir. Adý geçen toplumun bilginleri, bu aðacýn kurumuþ dallarýnýn saç kýllarýna sürtülmesinden sonra saman çöplerini çektiðini belirleyince, bu tip özellik gösteren tüm diðer cisimlere elektrik adýný vermiþlerdir. Çok eski çaðlarda ortaya konan elektrik kavramýnýn kapsadýðý alan statik (durgun) elektriktir. 16. yüzyýldan sonra hýzlanan bilimsel araþtýrmalarýn sonucunda ise durgun elektrik kavramýnýn ötesine geçilerek, bugün yaþantýmýzýn her alanýnda yararlandýðýmýz elektrikli ve elektronik donanýmlar geliþtirilmiþtir. 2. Elektronik Ýleriki bölümlerde ayrýntýlý olarak iþlenecek olan madde konusunda da görüleceði gibi doðada bulunan 105 elementten bazýlarýnýn atomlarýnýn son yörüngelerinde (valans yörünge) bulunan eksi (-) yüklü elektronlarýn hareketlerinden (davranýþlarýndan) yararlanarak çeþitli donanýmlarý yapma bilimine elektronik denir. Baþka bir taným ise þu þekildedir: Elektronik, serbest elektron hareketinin denetimini konu edinen bilim dalýdýr. 20. yüzyýl elektronik teknolojisinin atýlýma geçtiði çað olmuþtur. 21. yüzyýl ise yaþantýmýzýn her diliminin elektronik düzeneklerle donandýðý bir asýr olacaktýr. Elektronik bilim dalý hemen hemen bütün bilim dallarýyla içiçe geçmiþ durumdadýr. 1920'li yýllarda uygulamaya girmeye baþlayan ilk elektronik devreler lâmbalýydý. (Lâmbalý devre elemaný: Havasý boþaltýlmýþ elektron lâmbasýdýr.) 1950'li yýllardan sonra ise transistörlü elektronik devreler kullanýlmaya baþlandý. 1960'lý yýllarýn ortalarýndan sonra ise, transistörlerin yerine küçük ama çok iþlevli devre elemanlarý, yani entegreler ön plâna çýktý. Entegre (tümleþik devre, yonga, chip) olarak adlandýrdýðýmýz elemanlar, devrelerin yapýsýný basitleþtirmekte, çalýþma hýzýný artýrmakta ve doðru çalýþmayý saðlamaktadýr. Günümüzde elektronik, çok çeþitli dallara (endüstriyel elektronik, görüntü sistemleri, týp elektroniði, dijital elektronik, iletiþim, güvenlik...) ayrýlabilecek duruma gelmiþtir. Ancak elektronik temelde, iki kýsýmda incelenebilir: I. Analog (örneksel) elektronik II. Dijital (sayýsal) elektronik U (V) I (A) Þekil 1.1: Analog sinyal Analog esaslý devrelerde sinyalin deðiþimi þekil 1.1'de görüldüðü gibi küçük zaman aralýklarýnda olmaktadýr. Yani, her an sinyalin deðerleri farklýdýr ve sonsuz sayýda ara deðerler söz konusudur. Dijital özellikli devrelerde gerilimin yavaþ deðiþmesi, ona baðlý olarak devre 1 Þekil 1.2: Dijital sinyal

2 akýmýnýn yavaþ deðiþimi söz konusu olamaz. Dijital özellikli devrelerin sinyallerinde þekil 1.2'de görüldüðü gibi iki durum söz konusudur. Yani devreden akým geçmekte ya da geçmemektedir. Anlatýmlarda akýmýn geçme aný þekil 1.2'de görüldüðü gibi 1 ile, geçmeme aný ise 0 ile ifade edilir. Sonuç olarak analog devreler ölçüp örnekler, dijital devreler ise sayar. 3. Elektrik Akýmý Ýletkenden (ya da alýcýdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarýna akým denir. Akým, elektronlarýn hareketiyle ortaya çýkar. Ancak eskiden akýmýn artý (+) yüklü oyuklar tarafýndan taþýndýðý sanýldýðýndan, bugün de eski (klâsik) teorem kabul edilmektedir. Baþka bir deyiþle, bir pilde akým, artý (+) uçtan eksi (-) uca doðru gider deriz. Ancak gerçekte akým eksi (-) uçtan artý (+) uca doðru akar. iletken iletken elektron akýmýnýn yönü artý yük eksi yük elektrik akýmýnýn yönü U Þekil 1.3: Artý (+) ve eksi (-) yüklerin iletken içindeki hareketi Þekil 1.4: Elektrik akýmýnýn iletkenden geçiþinin basit olarak gösteriliþi Þekil 1.3'te iletken içindeki artý ve eksi yüklü parçacýklarýn hareket yönleri gösterilmiþtir. Þekil 1.4'te ise pilin eksi (-) ucundan çýkan elektronlarýn pilin artý (+) ucuna doðru hareketi görülmektedir. Elektrik devresinden geçen akým "I" ile + gösterilir ve ampermetreyle ölçülür. Akýmýn - birimi amper (A), denklemi, I = U/R [A] U R y þeklindedir. pil Þekil 1.5'te DC üreteciyle beslenen alýcýnýn çektiði akýmýn analog tip ampermetreyle ölçülmesine iliþkin baðlantý þemasý verilmiþtir. analog ampermetre Þekil 1.5: Ampermetrenin devreye baðlanýþý Akýmýn Ast Katlarý Pikoamper (pa), nanoamper (na), mikroamper (ma), miliamper (ma) Akýmýn Üst Katlarý Kiloamper (ka), megaamper (MA), gigaamper (GA) Not: Megaamper ve gigaamper uygulamada pek kullanýlmamaktadýr. Akýmýn ast ve üst katlarý biner biner büyür ve küçülür. 4. Gerilim (Elektromotor Kuvvet, EMK, Potansiyel Fark) Bir üretecin iki ucu arasýndaki potansiyel farka gerilim denir. Gerilim, voltmetreyle ölçülür ve U, E, V ya da e ile gösterilir. Birimi volt (V), denklemi, U = I.R [V] þeklindedir. alýcý 2

3 Gerilimin Ast Katlarý Pikovolt (pv), nanovolt (nv), mikrovolt (mv), milivolt (mv) Gerilimin Üst Katlarý Kilovolt (kv), megavolt (MV), gigavolt (GV) Not: Megavolt ve gigavolt uygulamada kullanýlmamaktadýr. Gerilimin ast ve üst katlarý biner biner büyür ve küçülür. 5. Ohm Kanunu (Yasasý) 1828 yýlýnda George Simon Ohm (Corc Saymýn Om) tarafýndan ortaya konan denkleme göre, bir alýcýya uygulanan gerilim arttýkça devreden geçen akým da artmaktadýr. Alýcýnýn direnci artýrýldýðýnda ise geçen akým azalmaktadýr. Baþka bir deyiþle 1 ohm, 1 volt uygulanmýþ devreden 1 amperlik akým geçmesine izin veren direnç miktarýdýr. U U U I I R R I R R I Þekil 1.6: Ohm kanununun deðiþkenlerinin üçgen içinde gösteriliþi Ohm kanununda ortaya konan deðiþkenlerin birbiriyle iliþkisi þekil 1.6'da verilen ohm üçgeniyle açýklanabilir. Bu üçgene göre, hesaplanmak istenen deðerin üzeri parmak ile kapatýlarak denklem kolayca çýkarýlabilir. Bu yaklaþýma göre: U = I.R [V], I = U/R [A], R = U/I [W ] eþitlikleri karþýmýza çýkar. 6. Elektronik Devre Elemanlarýnýn Ýþlev Açýsýndan Sýnýflandýrýlmasý a. Pasif Devre Elemanlarý Enerji kaynaðý ya da etkin elektromotor kuvvetleri olmayan, gerilim uygulandýðýnda geçen akýmýn sonucu olarak enerji harcayan ya da depolayan elemanlardýr. Þöyle ki; dirençler akým sýnýrlamasý yaparken ýsý ve ýþýk þeklinde enerji harcarlar. Kondansatörler, elektrik enerjisini elektrik yükü þeklinde, bobinler ise manyetik alan olarak depolarlar. b. Aktif Devre Elemanlarý Kendileri enerji üreten ya da enerji seviyesini yükselten elemanlardýr. Pil, dinamo, enerji üreten, amplifikatör, enerji seviyesini yükselten aktif eleman örneði olarak gösterilebilir. Pasif Devre Elemanlarýnýn Ýncelenmesi A. Dirençler (Rezistans, Resistance) Bir elektrik devresine gerilim uygulandýðýnda, alýcýdan akým geçmektedir. Geçen akýmý sýnýrlayan etken devredeki dirençtir. Bu yaklaþýma göre, elektrik akýmýnýn geçiþine karþý zorluk gösteren elemanlara direnç denir. Elektrik 3 eski sembol yeni sembol Þekil 1.7: Sabit direnç sembolleri

4 enerjisi direnç üzerinde ýsýya dönüþerek harcanýr. Dirençler, R ya da r ile ifade edilir. Elektrik devresinde direnç denklemi, R = U/I, direnç birimi ise W (ohm) dur. Þekil 1.7'de sabit direnç sembolleri verilmiþtir. Direncin Ast Katlarý Pikoohm (pw ), nanoohm (nw ), mikroohm (mw), miliohm (mw ) Direncin Üst Katlarý Kiloohm (kw ), megaohm (MW ), gigaohm (GW ) Not: Pikoohm, nanoohm, mikroohm, miliohm, gigaohm gibi birimlere sahip dirençler uygulamada pek kullanýlmamaktadýr. Dirençlerin Devredeki Ýþlevleri (Fonksiyonlarý) I. Devreden geçen akýmý sýnýrlayarak ayný deðerde tutmak. II. Devrenin besleme gerilimini bölerek, yani küçülterek baþka elemanlarýn çalýþmasýna yardýmcý olmak. III. Hassas yapýlý devre elemanlarýnýn aþýrý akýma karþý korunmasýný saðlamak. IV. Yük (alýcý) görevi yapmak. V. Isý elde etmek. Dirençlerin Üretim Þekline Göre Sýnýflandýrýlmasý a. Sabit Deðerli Dirençler Direnç deðerleri sabit olan, yani deðiþtirilemeyen elemanlardýr. Bu dirençler, üzerlerinden geçen akým ve gerilimin deðerine göre Resim 1.1: Sabit dirençler farklý direnç göstermezler. Ayrýca, dýþarýdan yapýlan etkiyle (mekanik ya da elektriksel) dirençleri deðiþtirilemez. Sabit deðerli dirençler 0,1 W dan 22 MW a kadar deðiþik deðerlerde ve çeþitli güçlerde üretilir. Ancak bu, her deðerde direnç üretilir anlamýna gelmez. Uygulamada standart deðerlere sahip dirençler karþýmýza çýkar. Eðer standart dýþý deðerde bir dirence gerek duyulursa seri ya da paralel baðlama yapýlýr. Ya da ayarlý direnç kullanýlýr. (a) (b) (c) (d) Resim 1.2: Çeþitli ayarlý dirençler b. Ayarlý (Deðiþken Deðerli) Dirençler Direnç deðerleri, hareket ettirilebilen orta uçlarý sayesinde ayarlanabilien elemanlardýr. Bu elemanlar yüksek dirençli tel sarýmlý ya da karbondan yapýlýrlar. Karbon tip ayarlý dirençler resim 1.2-a'da görüldüðü gibi, karbon karýþýmlý disk biçiminde yapýlýr. Direnç görevini, sýkýþtýrýlmýþ kâðýt ya da disk þeklindeki karbon üzerine ince bir tabaka þeklinde kaplanmýþ karbon karýþýmý yapar. Karbon diskin kesilerek elde edilmiþ iki ucuna baðlantý terminalleri takýlýr. Üçüncü uç, esnek gezer kontak biçiminde olup, disk üzerine sürtünerek döner ve istenilen direnç deðerinin elde edilmesini saðlar. Bazý tiplerde gezer uç resim 1.2-d'de görüldüðü gibi doðrusal kaymalý 4

5 hareketli sürgü direnç teli hareketli sürgü Resim 1.3: Reostalar þekilde de olabilir. Ayarlý dirençlerin yüksek akým ve gerilimlere dayanýklý olanlarýna ise reosta denir. Reostalar, devrede akým, gerilim ayarý yapmak için kullanýlan dirençlerdir. Resim 1.3'te çeþitli reostalar görülmektedir. Dirençlerin Yapýldýðý Maddeye Göre Sýnýflandýrýlmasý a. Karbon Karýþýmlý Dirençler Þekil 1.8'de görüldüðü gibi toz hâlindeki karbonun, dolgu maddesi ve reçineli tutkal ile karýþýmýndan yapýlmýþ direnç çeþididir. Karbon dirençlerin hata (tolerans) oranlarý yüksektir ve kullanýldýkça (eskidikçe) direnç deðerleri de deðiþir. Deðiþim zaman içinde ± % 20 lere kadar yükselebilir. gövde karbon karýþýmlý direnç maddesi seramik metal film direnç Þekil 1.8: Karbon karýþýmlý direncin yapýsý Þekil 1.9: Film direncin yapýsý b. Film (Ýnce Tabakalý) Dirençler Seramik bir çubuðun üzerinin elektrik akýmýna karþý direnç gösteren madde ile kaplanmasýyla elde edilen direnç çeþididir. Þekil 1.9'da film direncin yapýsý gösterilmiþtir. Uygulamada kullanýlan film direnç çeþitleri þunlardýr: I. Karbon film dirençler, II. Metal oksit film dirençler, III. Metal cam karýþýmý film dirençler, IV. Cermet (ceramic-metal) film dirençler, V. Metal film dirençler Film tipi dirençlerin hata oranlarý ± % 0,1-2 gibi çok küçük olabilmektedir. Ayrýca bu tip dirençlerin yük altýndaki kararlýlýklarý da çok iyidir. O nedenle bu tip dirençler hassas yapýlý elektronik devrelerde yaygýn olarak kullanýlýrlar. c. Tel Sarýmlý (Taþ) Dirençler Krom-nikel, nikel-gümüþ, konstantan, tungsten, manganin gibi maddelerden üretilmiþ tellerin ýsýya dayanýklý olan porselen, bakalit, amyant benzeri maddeler üzerine sarýlmasýyla yapýlan dirençlerdir. 5

6 Direnç ýsýnýnca lehimli baðlantý erir ve kontaklar birbirinden ayrýlýr. 22 W, ±% 10 toleranslý taþ direnç ýsýtýcý olarak kullanýlan taþ direnç 10 W 5 W Resim 1.4: Çeþitli taþ dirençler Þekil 1.10: Termik düzenekli taþ dirençler Taþ dirençler büyük güçlü olduðundan yüksek akým taþýyabilirler. Resim 1.4'te görülen taþ dirençlerin büyük güçlü olmasý, bu elemanlarýn etrafa yaydýðý ýsýnýn da artmasýna yol açar. Ýþte bu nedenle sýcaktan etkilenen elektrolitik kondansatör, diyod, transistör, entegre gibi elemanlar taþ dirençlerin çok yakýnýna monte edilmez. Uygulamada kullanýlan bazý taþ (tel) dirençlerde, aþýrý akým geçiþi durumunda diðer devrelerin zarar görmesini engellemek amacýyla yapýlmýþ termik düzenekler vardýr. Þekil 1.10'da görüldüðü gibi direncin gövdesi üzerinde aþýrý akým sonucu oluþan ýsý lehimi eritir. Direnç gövdesindeki iki uç birbirinden ayrýlýr ve akým geçiþi durur. Sigortanýn atmasý (lehimin erimesi) dirençten aþýrý akým geçiþi olduðunu gösterir. Onarým yapýlýrken ayrýlan kýsmý tel kullanarak birbirine baðlamak çok sakýncalýdýr. Bu yapýldýðý zaman koruma düzeneði bir daha görev yapamayarak devrenin baþka kýsýmlarýnýn bozulmasýna yol açar. Karbon ve Tel Sarýmlý Dirençlerin Teknik Özellikler Bakýmýndan Karþýlaþtýrýlmasý a. Karbon Dirençler b. Tel Sarýmlý (Taþ) Dirençler -Büyük deðerli direnç yapmaya uygundur. -Küçük deðerli dirençleri yapmaya uygundur. -Küçük akýmlý devrelerde kullanýlýr. -Büyük akýmlý devrelerde kullanýlýr. -Direnç deðeri renk koduyla belirtilir. -Direnç deðeri gövde üzerinde yazýlýdýr. -Güçleri 1/10 W-5 W arasýnda deðiþir. -Güçleri W arasýndadýr. direnç maddesi hareketli uç potansiyometrenin iç yapýsý milli potansiyometre sürgülü potansiyometre Þekil 1.11: Potansiyometre sembolü Resim 1.5: Potansiyometreler Ayarlý Direnç Çeþitleri a. Potansiyometreler (Pot) Direnç deðerleri, dairesel olarak dönen bir mil ya da sürgü kolu aracýlýðýyla deðiþtirilebilen elemanlara potansiyometre denir. Þekil 1.11'de potansiyometre sembolü, resim 1.5'te potansiyometrenin iç yapýsý ve potansiyometre örnekleri verilmiþtir. 6

7 Uygulamada kullanýlan potansiyometre çeþitleri þunlardýr: I. Anahtarlý Potansiyometre Bir anahtar ile potansiyometre ayný gövdede birleþtirilip hem açma kapama hem de akým ayar iþlemini yapabilen elemana anahtarlý pot denir. Resim 1.6'da görülen anahtarlý potlar radyo, teyp, dimmer vb. gibi cihazlarda kullanýlýr. ayarlý direnç uçlarý ayarlý direnç uçlarý anahtar uçlarý Resim 1.6: Anahtarlý potansiyometreler Resim 1.7: Stereo potansiyometreler II. Stereo (Steryo) Potansiyometre Ýki potansiyometrenin bir gövde içinde birleþtirilmesiyle yapýlmýþ olup, stereo (steryo, iki yollu) ses devrelerinde kullanýlan elemanlardýr. Resim 1.7'de stereo potansiyometre örnekleri görülmektedir. III. Oto Radyo Teyp Potansiyometresi Taþýtlardaki radyo-teyplerde kullanýlan potlar çoklu yapýdadýr. Yani bir mil üzerine bir kaç adet pot ve açma-kapama (on-off) anahtarý monte edilmiþtir. Bu potlar, ses, balans, fader (önarka) fonksiyonlarýný yerine getirirler. b. Trimpot (Trim, Trimer Direnç) Direnç deðerinin ara sýra deðiþmesinin gerektiði devrelerde kullanýlan elemandýr. Yapý olarak potansiyometrelere benzer. Direnç deðerleri düz ya da yýldýz uçlu tornavidayla deðiþtirilebilir. Þekil 1.12'de trimpot sembolleri, resim 1.8'de ise trimpot örnekleri verilmiþtir. Þekil 1.12: Trimpot sembolleri Resim 1.8: Çeþitli trimpotlar Resim 1.9: Vidalý tip ayarlý direnç c. Vidalý Tip (Çok Turlu) Ayarlý Direnç Sonsuz diþli özellikli vida üzerinde hareket eden bir týrnak, kalýn film yöntemiyle oluþturulmuþ direncin üzerinde konum deðiþtirerek direnç ayarýnýn yapýlmasýný saðlamaktadýr. Hareketli olan týrnak potansiyometrenin orta ucudur. Bu tip ayarlý dirençlerle çok hassas direnç ayarý yapmak mümkündür. Resim 1.9'da vidalý tip ayarlý direnç verilmiþtir. 7

8 Ayarlý Dirençlerin Direnç Deðiþim Karakteristikleri Ayarlý dirençler, kullanýlacaklarý devreye göre üç ayrý özellikte üretilirler. Þimdi bunlarý inceleyelim. a. Direnç Deðerleri Lineer (Doðrusal) Olarak Deðiþen Ayarlý Dirençler Direnç deðerleri sýfýrdan itibaren doðrusal (eþit adým, eþit direnç) olarak artar. Gövdelerinde LIN (lin) sözcüðü bulunur. Örneðin üzerinde LIN 220 k yazýlý olan bir pot lineer özellikte ve 220 kw deðerindedir. LIN yazýlý dirençlerde deðiþim düzgün olmaktadýr. Lineer potansiyometreler, güç kaynaðý, zamanlayýcý vb. devrelerinde kullanýlýrlar. Lineer potansiyometrelerde direncin deðiþim þeklini anlayabilmek için þekil 1.13 ve þekil 1.14'e bakýnýz. b. Pozitif Logaritmik (Poz. Log.) Özellikli Ayarlý Dirençler Direnç deðerleri sýfýrdan itibaren logaritmik (eðrisel) olarak artar. Ayar milinin ileri hareketiyle direncin deðiþiminin logaritmik olabilmesi için karbon maddesinin yoðunluðu da logaritmik olarak deðiþecek þekilde ayarlanmýþtýr. Ýnsan kulaðý logaritmik yapýda negatif log. pozitif log. olduðundan sesle ilgili elektronik devrelerde (radyo, TV, anfi vb.) bu tip dirençler kullanýlýr. Gövdelerinde LOG ya da POZ. LOG sözcüðü bulunur. Volüm (ses) kontrolünde lineer bir pot kullanýlýrsa, ses yavaþ yavaþ açýlýrken, önceleri hiç artmýyormuþ gibi olur. Potun son bölmesinde ise ses birden artar. Bunun nedeni insan kulaðýnýn logaritmik bir organ olmasýndandýr. Aslýnda ses lineer bir potta eþit olarak artmaktadýr. Fakat insan kulaðý zayýf seslere karþý hassas, kuvvetli seslere karþý giderek daha az duyduðundan algýlama hatasý söz konusu olmaktadýr. Logaritmik bir pot ile yapýlan ses ayarý ise kulak tarafýndan çok iyi algýlanabilmektedir. Pozitif logaritmik potansiyometrelerde direncin deðiþim þeklini anlayabilmek için þekil 1.13'e bakýnýz. c. Negatif Logaritmik (Neg. Log) Özellikli Ayarlý Dirençler Direnç deðerleri sýfýrdan maksimum (en yüksek) deðere doðru logaritmik (eðrisel) olarak artar. POZ. LOG. özellikli dirençlere çok benzerler. Sadece direncin deðiþim þekli sýfýrdan itibaren biraz daha hýzlýdýr. Gövdelerinde LOG ya da NEG. LOG sözcüðü yer alýr. Negatif logaritmik potansiyometrelerde direncin deðiþim þeklini anlayabilmek için þekil 1.13'e bakýnýz. 8 R (W ) lineer çalýþma alaný Þekil 1.13: Ayarlý dirençlerin deðerinin deðiþim þekillerini Þekil 1.14: Lineer potansiyometrelerde direncin deðiþim aralýklarý 5 kww 5 kw W Þekil 1.15: Logaritmik potansiyometrelerde direncin deðiþim aralýklarý

9 A C B P A, B: sabit uçlar U giriþ A C U giriþ R yük U çýkýþ C: gezici uç B U çýkýþ Þekil 1.16: Ayarlý dirençlerin akým ayarlayýcý olarak kullanýlmasý Þekil 1.17: Ayarlý dirençlerin gerilim ayarlayýcý olarak kullanýlmasý Ayarlý Dirençlerin Kullaným Alanlarý a. Akým Ayarlayýcý (Sýnýrlayýcý) Olarak Kullanma Ayarlý dirençler kullanýlarak herhangi bir devreden geçen akýmýn deðeri ayarlanabilmektedir. Þekil 1.16'da görülen baðlantý yapýlýp potun orta ucu hareket ettirilirse alýcýdan geçen akýmýn deðerinin deðiþtiði görülür. b. Gerilim Ayarlayýcý Olarak Kullanma Ayarlý dirençler kullanýlarak herhangi bir devreye uygulanan gerilimin deðeri ayarlanabilmektedir. Þekil 1.17'de görülen baðlantý yapýldýktan sonra ayarlý direncin orta ucu hareket ettirilirse alýcýya uygulanan gerilimin deðerinin deðiþtiði görülür. Ayarlý Dirençlerin Saðlamlýk Testi Ohmmetrenin problarý þekil 1.18-a'da görüldüðü gibi ilk önce ayarlý direncin kenar uçlarýna dokundurularak eleman üzerinde yazýlý direnç deðerinin doðru olup olmadýðýna bakýlýr. Daha sonra þekil 1.18-b'de görüldüðü gibi problarýndan birisi ayarlý direncin hareketli ucuna, diðeri de sýrayla kenarlarda bulunan sabit uçlara deðdirilir. Orta ve kenar uçlara problar deðdirilirken ayarlý direncin mili çevrildiðinde (ya da sürgüsü hareket ettirildiðinde) direnç deðerinde deðiþim görülürse elemanýn saðlam olduðu anlaþýlýr. W W R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 (a) (b) Þekil 1.18: Ayarlý dirençlerin saðlamlýk testinin yapýlýþý Þekil 1.19: Kademeli direnç sembolleri Þekil 1.20: Kademeli dirençlerin yapýsý Kademeli Dirençler Bir gövde içine yerleþtirilmiþ dirençten çok uç çýkarýlarak yapýlan elemanlara kademeli direnç denir. Þekil 1.19'da kademeli direnç sembolleri, þekil 1.20'de sekiz uçlu kademeli direnç örneði, resim 1.10'da ise uygulamada kullanýlan kademeli direnç çeþitlerine yer verilmiþtir. 9

10 Resim 1.10: Çeþitli kademeli dirençler Kademeli Direnç Çeþitleri a. Çok Ayaklý Kademeli Dirençler Bir gövde içine yerleþtirilmiþ bir kaç adet dirençten oluþur. Çok ayaklý olup, bir kaç farklý deðerde direnç elde etmeye yarar. Bu tip dirençler, devrelerde gerilim bölücü olarak kullanýlýr. Resim 1.10'da kademeli direnç örnekleri verilmiþtir. b. Direnç Kutularý Kalibrasyon (ayar) iþlerinde ve deney yapmada kullanýlan elemanlara direnç kutusu denir. Bir kutu içine yerleþtirilmiþ olan dirençlerin deðeri ayar düðmeleriyle deðiþtirilerek istenilen deðerde direnç elde edilebilmektedir. Örneðin 10'lu direnç kutularýnda herbiri 1-10 arasýnda adýmlandýrýlmýþ 5 kademe komütatörü vardýr. Komütatörlerin adýmlarý, eþit deðerlikli dirençleri, sýralý olarak devreye alýr ya da çýkartýr. Komütatörün kontrol ettiði 10'lu direnç gruplarý ise birbirine seri baðlýdýr. Direnç kutusu üzerinde bulunan komütatörlerin her biri bir direnç deðerini ifade eder. Þöyle ki; birinci komütatörde dirençler birer birer artar. Yani 6 W elde etmek için komütatör 6. konuma getirilir. Ýkinci komütatörde ise kademeler 10'ar 10'ar yükselir. 30 W elde etmek için bu komütatörü 3. kademeye getirmek gerekir. Bu sisteme göre W luk direnç elde etmek için komütatörler þu kademelere getirilir: 5. komütatör: 3x komütatör: 3x komütatör: 2x komütatör: 5x10 1. komütatör: 7x1 Resim 1.11: Direnç kutularý Entegre Tipi Dirençler Çok karmaþýk devrelerde bir çok direnç bir gövde içinde toplanarak montaj kolaylýðý saðlayan direnç modülleri kullanýlýr. Bu tip dirençlerin baðlantýsýný doðru yapabilmek için üretici firmalarýn kataloglarýna bakmak gerekir. Þekil 1.21'de entegre tipi direnç örneklerine yer verilmiþtir. 10

11 Þekil 1.21: Çeþitli entegre tipi dirençler SMD Tip (Surface Mounted Device, Yüzeye Monte Edilmiþ Eleman) Dirençler SMT (surface mount technology, yüzey montaj teknolojisi) yöntemiyle üretilmiþ küçük boyutlu elemanlardýr. SMD dirençlerin güç ve akým deðerleri çok küçük olduðundan düþük akým çeken devrelerde (osilatör, tuner, kumanda devreleri) kullanýlmaya uygundurlar. Bu tip dirençleri söküp takmak için hassas çalýþmak ve ince uçlu kaliteli havyalar kullanmak gerekir. Resim 1.12'de SMD dirençler verilmiþtir. SMD dirençlerin omaj deðeri gövde üzerine yazýlan rakamlarla ifade edilmektedir. Deðer belirtmede kullanýlan rakamlarýn en sonda olaný çarpandýr. Bunu örneklerle açýklarsak, 180 = 18 W, 332 = 3300 W, 471 = 470 W dur. Resim 1.12: SMD (chip) dirençler Dirençlerin Baðlantý Þekilleri Elektronik devrelerde kullanýlan dirençler seri, paralel ya da karýþýk olarak baðlanarak çeþitli deðerlerde dirençler elde edilebilir. Þimdi bu baðlantýlarý inceleyelim. a. Dirençlerin Seri (Ard Arda) Baðlanmasý Dirençler seri baðlandýðýnda toplam direnç artar. Ýstenilen deðerde direnç yoksa seri baðlantý yapýlýr. Örneðin, iki adet 220 W luk direnç seri baðlanarak 440 W luk direnç elde edilir. Þekil 1.22'de dirençlerin seri baðlantýsý verilmiþtir. Bu tip baðlantýda toplam direncin bulunmasýnda kullanýlan denklem: R T = R 1 + R 2 + R R n [W ] þeklindedir. Örnek: Deðerleri R 1 = 12 W ve R 2 = 10 W olan iki direnç birbirine seri olarak baðlanmýþtýr. Devrenin toplam (eþ deðer) direnç deðerini bulunuz. Çözüm: R T = R 1 + R 2 = = 22 W 11

12 R 1 R 2 R n R T Þekil 1.22: Dirençlerin seri baðlanmasý R 1 R 2 R 3 R T Þekil 1.23: Dirençlerin paralel baðlanmasý R 1 R 2 R T R 3 Þekil 1.24: Dirençlerin karýþýk baðlanmasý b. Dirençlerin Paralel Baðlanmasý Paralel baðlantýda toplam direnç azalýr. Ancak, daha yüksek akým geçirebilen güçlü bir direnç elde edilir. Örneðin, 1500 W luk ve 1/4 W lýk iki direnç paralel baðlanacak olursa, 750 W ve 1/ 2 W lýk direnç elde edilir. Þekil 1.23'te dirençlerin paralel baðlantýsý verilmiþtir. Paralel baðlamada toplam direncin bulunmasýnda kullanýlan denklem: 1 R 1 1 = + R R 1 + R T R n 1 [ Ω] þeklindedir. Örnek: Deðerleri R 1 = 6 W ve R 2 = 4 W olan iki direnç birbirine paralel olarak baðlanmýþtýr. Devrenin toplam direnç deðerini bulunuz. Çözüm: 1/R T = 1/R 1 +1/R 2 = 1/6+1/4 = 2,4 W c. Dirençlerin Karýþýk (Seri - Paralel) Baðlanmasý Karýþýk baðlantýda dirençler seri ve paralel durum arz ederler. Þekil 1.24'te dirençlerin karýþýk baðlantýsýna örnek devre verilmiþtir. Karýþýk baðlý direnç devrelerinde toplam (eþ deðer) direnç bulunurken, devrenin paralel ve seri kýsýmlarý ayrý ayrý hesaplanarak sadeleþtirme yapýlýr. Sadeleþtirme yapýldýkça devre seri hâle gelir. Örnek: Deðerleri R 1 = 2 W, R 2 = 5 W, R 3 = 5 W olan üç direnç þekil 1.25'teki gibi karýþýk olarak baðlanmýþtýr. Devrenin toplam (eþ deðer) direncini bulunuz. R 1 =2 W R 2 =5 W Çözüm: 1/R T1 = 1/R 2 +1/R 3 = 1/5+1/5 = 2/5 R T1 = 5/2 = 2,5 W R T = R 1 + R T1 = 2 + 2,5 = 4,5 W R 3 =5 W R T =? Þekil 1.25: Dirençlerin karýþýk baðlanmasý Kirchhoff Kanunlarý a. Kirchhoff (Kirþof)'un Gerilim Kanunu Þekil 1.26'da görüldüðü gibi seri olarak baðlanmýþ dirençlerin üzerine düþen gerilimlerin deðerlerinin toplamý devreye uygulanan gerilime eþittir. Yani, U T = U 1 + U U n [V] tur. U = I.R olduðundan denklem, U T = I.R 1 + I.R I.R n þeklinde de yazýlabilir. 12

13 Þekil 1.26: Kirþof'un gerilim kanununun isbatýnýn yapýlýþý Þekil 1.27: Kirþof'un gerilim kanunuyla ilgili devre örneði Örnek: Þekil 1.27'de verilen birbirine seri olarak baðlanmýþ üç direncin üzerinde düþen gerilimler, U R1 = 32 volt, U R2 = 28 volt, U R3 = 40 volt olarak ölçülmüþtür. Buna göre devreye uygulanan gerilimin toplam deðeri nedir? Çözüm: U T = U R1 + U R2 + U R3 = = 100 V Örnek: Þekil 1.27'de verilen devrede R 1 = 8 W, R 2 = 7 W, R 3 = 10 W olduðuna göre, a. Devrenin toplam direncini bulunuz. b. Devreden geçen toplam akýmý bulunuz. Çözüm: a. R T = R 1 + R 2 + R 3 = = 25 W b. I T = U T /R T = 100/25 = 4 A b. Kirchhoff'un Akým Kanunu Þekil 1.28'de görüldüðü gibi paralel olarak baðlanmýþ dirençlerin üzerinden geçen akýmlarýn toplamý, devreden geçen toplam akýma eþittir. Yani, I T = I 1 + I I n [A] I = U/R olduðundan denklem, Þekil 1.28: Kirþof'un akým kanununun isbatýnýn yapýlýþý I T = U/R 1 +U/R U/R n þeklinde de yazýlabilir. Not: Dirençler paralel baðlýyken hepsinin üzerinde de ayný deðerde gerilim düþümü olur. Örnek: Þekil 1.29'da verilen devrede birbirine paralel baðlanmýþ iki direncin üzerinden geçen akýmlar ölçülmüþ ve I 1 = 6 A, I 2 = 4 A olarak belirlenmiþtir. Buna göre devreden geçen akýmýn toplam deðeri nedir? Çözüm: I T = I 1 +I 2 = 6+4 = 10 A Örnek: Þekil 1.29'da verilen devrede birbirine paralel baðlý iki direncin deðerleri R 1 = 4 W, 13 Þekil 1.29: Kirþof'un akým kanunuyla ilgili devre örneði

14 R 2 = 6 W, devreden geçen toplam akým 10 A olduðuna göre, a. Devrenin toplam direncini bulunuz. b. Devreye uygulanan gerilimin deðerini bulunuz. Çözüm: a. 1/R T = 1/R 1 + 1/R 2 = 1/4 + 1/6 = (6 + 4)/24 = 24/10 = 2,4 W b. U T = I T.R T = 10.2,4 = 24 V Elektrikte Güç (P) DC (doðru akým) ile çalýþan alýcýlarda akým ile gerilimin çarpýmý gücü vermektedir. Baþka bir deyiþle güç, birim zamanda yapýlan iþ olarak tanýmlanýr. Güç denklemleri: P = U.I = I 2.R = U 2 /R [W] Elektronik Devrelerde Kullanýlan Dirençlerde Güç Standart omaj deðerlerindeki dirençler çeþitli güçlerde üretilmektedirler. Devrelerde kaç wattlýk direnç kullanýlacaðý verilen þemalarda þekil ya da yazý ile belirtilmektedir. Þekil 1.30'da dirençlerin güç deðerinin þekillerle, þekil 1.31'de ise yazýyla gösteriliþine iliþkin örnekler verilmiþtir. Elektronik cihazlarda çoðunlukla (radyo, TV, müzik seti vb.) 1/6 W ve 1/4 W lýk (çeyrek watt) sabit dirençler kullanýlmaktadýr. 1/20 W 1/10 W 1/8 W 1/4 W 1/3 W 1/2 W 3/4 W 1 W 2 W Þekil 1.30: Dirençlerin güç deðerinin þekillerle belirtilmesi W 100 W 2 Elektronik devrelerde rastgele direnç kullanýlmaz. Direnç seçiminde omaj (W ) deðerinin yanýnda, güç deðerinin uygunluðuna da dikkat edilir. Mini radyo, walkman (volkmen) 22 W 5 W Þekil 1.31: Dirençlerin güç deðerinin yazýyla belirtilmesi gibi az akým çekerek çalýþan aygýtlarda minik boyutlu, yani küçük güçlü ayarlý dirençler kullanýlýrken, müzik seti, dimmer, akü þarj cihazý vb. gibi aygýtlarda büyük boyutlu dirençler kullanýlýr. Ýþte bu nedenle, düþük güçlü bir direnci yüksek akýmlý bir devreye baðlayamayýz. Baðlama yapýlýrsa eleman bozulur. Þekil 1.31'de dirençlerin güç deðerinin yazýyla gösteriliþine iliþkin örnekler verilmiþtir. Dirençlerin Standart Güç Deðerleri 1/20-1/10-1/8-1/6-1/4 (çeyrek watt)-1/3-1/2 (yarým watt) -3/ watt 14

15 Dirençlerin Omaj (W ) Deðerinin Belirtilmesi Uygulamada kullanýlan yüzlerce deðiþik modeldeki dirençlerin omaj deðeri çeþitli biçimlerde belirtilmektedir. 50 MW Bunlardan rakam ve renk bantlarýyla yapýlan kodlama çok yaygýndýr. Dirençlerin renk kodlamasý EIA 1 MW (Electronics Industries Assocation, Elektronik Endüstrisi Birliði) tarafýndan standartlaþtýrýlmýþtýr. 5W 1.1 W 2 W Dirençlerde Omaj Deðerini J Belirtme Yöntemleri Þekil 1.32: Dirençlerin omaj (W ) deðerinin yazýyla belirtilmesine iliþkin örnekler a. Dirençlerin Deðerinin Yazýlý Olarak Belirtilmesi Dirençlerin omaj deðeri bazý modellerin üzerinde þekil 1.32'de görüldüðü gibi rakam olarak yazýlýdýr. Bu yöntemde, W dan küçük deðerli dirençlerde R harfi, ondalýklý sayýlardaki virgül gibi kullanýlýr. -1 kw dan 999 kw a kadar olan dirençlerde k harfi kullanýlýr. -1 MW dan 999 MW a kadar olan dirençlerde M harfi kullanýlýr. Yani, R, ohm, k, kiloohm, M, megaohm anlamýna gelir. Örnekler R10 = 0,10 W R33 = 0,33 W R47 = 0,47 W 1R33 = 1,33 W 100R = 100 W k91 = 0,91 kw 1k = 1 kw 1k0 = 1 kw 2k7 = 2,7 kw 10 k = 10 kw 47 k = 47 kw 10M = 10 MW Deðeri Rakam ve Harflerle Belirtilen Dirençlerin Toleransýný Belirten Harfler B: ± % 0,1 C: ± % 0,25 D: ± % 0,5 F: ± % 1 G: ± % 2 J: ± % 5 K: ± % 10 M: ± % 20 N: ± % 30 Tolerans Deðerli Rakamsal Kodlama Örnekleri R33M: 0,33 W ± % 20 R47J: 0,47 W ± % 5 6k8F: 6,8 W ± % 1 10R5D: 10,5 W ± % 0,5 330F: 330 W ± % J: 2200 W ± % 5 2k6J: 2,6 kw ± % 5 6R8M: 6,8 W ± % 20 57kK: 57 kw ± % 10 b. Dirençlerin Deðerinin Renk Bantlarýyla Belirtilmesi Karbon ve metal filmden yapýlmýþ dirençlerin çoðunda renk bantlarýyla yapýlmýþ kodlama kullanýlýr. Bu yöntemde direnç devreye nasýl takýlýrsa takýlsýn kodlama renk bantlarýyla yapýldýðýndan elemanýn deðeri kolayca belirlenebilir. Renklerle yapýlan kodlamalarda 3, 4, 5 ve 6 renk bandý kullanýlýr. Hassas dirençlerde kararlýlýk faktörünün belirtilmesi renk bantlarýyla yapýldýðýndan bunlarda 6. renk bandý da bulunur. Bu bölümde az karþýlaþýldýðý için 6 renk halkalý kodlama üzerinde durulmamýþtýr. 15

16 Renk kodlarýný kolayca öðrenebilmek için kullanýlan anahtar cümle, SoKaKTaSaYaMaM GiBidir. Burada büyük harflerin herbiri bir rengi ifade etmektedir. Þöyle ki; S, siyah, K, kahverengi, K, kýrmýzý, T, turuncu, S, sarý, Y, yeþil, M, mavi, M, mor. G, gri, B, beyazdýr. Dirençlerde kullanýlan renk bantlarýnýn Ýngilizce karþýlýklarý þöyledir: 0: Black, 1: Brown, 2: Red, 3: Orange, 4: Yellow, 5: Green, 6: Blue, 7: Violet, 8: Gray, 9: White, Silver: Gümüþ, Gold: Altýn Renk Sayý Tolerans Çarpan Siyah (10 0 ) Kahve 1 ±% 1 0 (10 1 ) Kýrmýzý 2 ±% 2 00 (10 2 ) Turuncu (10 3 ) Sarý (10 4 ) Yeþil 5 ±% (10 5 ) Mavi 6 ±% (10 6 ) Mor 7 ±% (10 7 ) Gri 8 ±% (10 8 ) Beyaz (10 9 ) Altýn - ±% 5 0,1 (10-1 ) Gümüþ - ±% 10 0,01 (10-2 ) Renksiz - ±% Tablo 1.1: Direnç renk kodlarý tablosu Dirençlerin renk bantlarýyla kodlanýþ þekilleri þöyledir: 1. Üç Renk Bantlý (Halkalý) Kodlama Eski tip sabit dirençlerde kullanýlan kodlamadýr. Uygulamada nadiren karþýlaþýlýr. Renk bantlarýnýn anlamlarý: 1. bant: Sayý, 2. bant: Sayý, 3. bant: Çarpan (eklenecek sýfýr sayýsýdýr). Direncin üzerinde dördüncü renk bandý olmadýðýndan (renksiz), tolerans ± % 20 olarak kabul edilir. Not: Renk bantlarý direncin gövdesinin hangi kenarýna yakýnsa o taraf birinci banttýr. Örnek: Yeþil, mavi, siyah, renksiz : 56 W ± % 20 Direncin toleranssýz (hatasýz) deðeri : 56 W Direncin hata payý : 56.0,20 = 11,2 + toleranslý direnç deðeri : 56+11,2 = 67,2 W - toleranslý direnç deðeri : 56-11,2 = 44,8 W Örnek olarak verilen 56 W luk direncin gerçek deðeri toleransý ile birlikte düþünüldüðünde 44,8-67,2 W arasýnda bir deðer olabilir. Örnek: Gri, kýrmýzý, kahverengi, renksiz : 820 W ± % 20 Örnek: Kýrmýzý, mor, turuncu, renksiz : W : 27 kw ± % 20 Örnek: Kahve, yeþil, sarý, renksiz : W : 150 kw ± % 20 Þekil 1.33: Üç renk bantlý kodlama Þekil 1.34: Dört renk bantlý kodlama Þekil 1.35: Beþ renk bantlý kodlama 2. Dört Renk Bantlý (Halkalý) Kodlama Renk bantlarýnýn anlamlarý: 1. bant: Sayý, 2. bant: Sayý, 3. bant: Çarpan, 4. bant: Tolerans Örnek: Kahverengi, yeþil, altýn, gümüþ : 1,5 W ± % 10 Örnek: Kahverengi, gri, altýn, altýn : 1,8 ± % 5 Örnek: Kahve, siyah, siyah, altýn : 10 W ± % 5 Örnek: Gri, kýrmýzý, siyah, gümüþ : 82 W ± % 10 16

17 Örnek: Beyaz, kahverengi, siyah, gümüþ : 91 W ± % 10 Örnek: Kýrmýzý, mor, kahverengi, altýn : 270 W ± % 5 3. Beþ Renk Bantlý (Halkalý) Kodlama Renk bantlarýnýn anlamlarý: 1. bant: Sayý, 2. bant: Sayý, 3. bant: Sayý, 4. bant: Çarpan, 5. bant: Tolerans Örnek: Kahverengi, kýrmýzý, yeþil, gümüþ, kahverengi : 1,25 W ± % 1 Örnek: Kýrmýzý, yeþil, turuncu, gümüþ, kahverengi : 2,53 W ± % 1 Örnek: Kýrmýzý, mor, yeþil, altýn, gümüþ : 27,5 W ± % 10 Örnek: Sarý, mor, yeþil, altýn, altýn : 47,5 W ± % 5 Örnek: Kýrmýzý, sarý, beyaz, siyah, altýn : 249 W ± % 5 Dirençlerde Tolerans (Hata Oraný) Ýstenilen deðerde direnç yapýlmasý oldukça güçtür. O nedenle pratikte kullanýlan dirençler, üzerlerinde belirtilen deðerden biraz farklýdýr. Yani 100 W olarak bilinen bir direncin deðeri tam olarak 100 W olamamaktadýr. Ýþte bu durum üretici firmalar tarafýndan direncin üzerinde belirtilir. Tolerans kavramý, direncin üretim hatasýnýn yüzdesel olarak ifade edilmesi olarak tanýmlanabilir. Dirençlerde hata oraný % 0,05-20 arasýnda deðiþmektedir. Pratikte yaygýn olarak kullanýlan direnç çeþitleri ise % 5-10 toleranslýdýr. Bir direncin tolerans deðerinin yüksek olmasý (ya da yükselmesi) istenmeyen bir durumdur. Düþük toleranslý dirençlerle yapýlan devrelerin kararlýðý iyi olacaðýndan, bu tip eleman kullanýlarak yapýlan cihazlarýn ömürleri de uzun olmaktadýr. O nedenle tolerans deðeri yüksek olan kalitesiz dirençlerle hassas devre üretmekten kaçýnýlmalýdýr. Ayarlý Dirençlerin Bakýmý Nem, toz, aþýrý akým ve aþýnma zamanla ayarlý direncin özelliklerinin bozulmasýna yol açar ve devre arýzalanýr. Bu durumdaki ayarlý dirençler, kontak temizleme spreyi ya da baþka bir maddeyle (alkol, ispirto vb.) temizlenir. Hareketli ayaklar kývýrýlarak dirençli kýsma iyice temas etmesi saðlanýr. Düzelme olmazsa eleman deðiþtirilir. Özellikle tv, radyo, ve teyp gibi cihazlarda kullanýlan ayarlý dirençler yýpranmadan dolayý sýk sýk arýzaya neden olurlar. Ayarlý Direnç Baþlýklarý Uygulamada kullanýlan potansiyometrelerin kolayca kumanda edilebilmesi için çeþitli modellerde pot baþlýklarý üretilmektedir. Potun miline kumanda eden çubuk þeklindeki kýsma geçirilerek kullanýlan baþlýklarýn kimisi sadece geçmeli kimisi ise vida ile sýkýþtýrmalý tiptedir. Resim 1.13: Ayarlý direnç baþlýklarý Direnç Üretim Serileri Dirençler, özel üretimler hariç standart deðerlerde üretilirler. Bu durumda, bir elektronik devrede kullanýlacak direnç standart deðerlerin dýþýndaysa, piyasada bulmamýz mümkün deðildir. Ancak, bazý üretici firmalar geliþtirdikleri devrenin çok kararlý çalýþmasýný saðlamak için standart dýþý deðere sahip direnç îmal ettirerek cihazlarýnda kullanýrlar. 17

18 IEC (International Electrotechinical Comission) Standartlarýna Göre Üretim Serileri E6 Serisi 1,0-1,5-2,2-3,3-4,7-6,8. Tolerans deðerleri ± % 20 dir. E-6 Serisinin Anlamý W ve 1, W þeklinde deðere sahip dirençler üretilmektedir. E-12 Serisi 1,0-1,2-1,5-1,8-2,2-2,7-3,3-3,9-4,7-5,6-6,8-8,2-9,1. Toleranslarý ± % 10 dur. E-24 Serisi 1,0-1,1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,3-4,7-5,1-5,6 6,2-6,8-7,5-8,2-9,1. Toleranslarý ± % 5 tir. Not: Yukarýda verilen standart üretim serileri kondansatörler için de geçerlidir. Uygulamada Yaygýn Olarak Kullanýlan Dirençlerin Omaj (W ) Deðerleri 0,1 W 0,47 W 1 W 1,2 W 1,5 W 1,8 W 2,2 W 2,7 W 3,3 W 3,9 W 4,7 W 5,6 W 6,8 W 8,2 W 10 W 12 W 15 W 18 W 22 W 27 W 33 W 39 W 47 W 56 W 68 W 82 W 100 W 120 W 150 W 180 W 220 W 270 W 330 W 390 W 470 W 560 W 680 W 820 W 1 kw 1,2 kw 1,5 kw 1,8 kw 2,2 kw 2,7 kw 3,3 kw 3,9 kw 4,7 kw 5,6 kw 6,8 kw 8,2 kw 10 kw 12 kw 15 kw 18 kw 22 kw 27 kw 33 kw 39 kw 47 kw 56 kw 68 kw 82 kw 100 kw 120 kw 150 kw 180 kw 220 kw 270 kw 330 kw 390 kw 470 kw 560 kw 680 kw 820 kw 1 MW 1,2 MW 1,8 MW 2,2 MW 3,3 MW 3,9 MW 4,7 MW 5,6 MW 6,8 MW 8,2 MW 10 MW 12 W 15 W 22 MW Arýzalý Direncin Belirlenmesi Gözle bakýldýðýnda karbondan yapýlmýþ bir direncin orta kýsmý kararmýþsa direnç aþýrý akýma maruz kalarak tahrip olmuþ demektir. Gözle bir þey anlaþýlamazsa ohmmetreyle ölçüm yapýlýr ve hiç deðer okunamazsa direnç içinden kopmuþtur. Eðer 0 W okunuyorsa direnç içinden kýsa devre olmuþtur. (Film dirençlerin gövdesi kararmadýðý halde yine de arýza söz konusu olabilir.) Sýnýrlama ve Denetleme Dirençleri (Özel Dirençler) Elektronik devrelerde sabit ve ayarlý dirençlerin yaný sýra ýþýk, ýsý, gerilim, manyetik alan, basýnç vb. gibi unsurlara göre deðerleri deðiþen dirençler de kullanýlmaktadýr. Bu bölümde ýþýða, ýsýya ve gerilime duyarlý dirençler hakkýnda temel bilgiler verilecektir. a. Iþýða Duyarlý Dirençler (LDR, Light Dependent Resistance, Fotodirenç) Iþýkta az direnç, karanlýkta yüksek direnç gösteren devre elemanlarýna LDR denir. Baþka bir deyiþle aydýnlýkta LDR'lerin üzerinden geçen akým artar, karanlýkta ise azalýr. LDR'lerin karanlýktaki dirençleri bir kaç MW, aydýnlýktaki dirençleri ise 100 W -5 kw düzeyindedir. Þekil 1.37'de LDR'lerin direncinin ýþýða göre deðiþimine iliþkin eðri verilmiþtir. LDR'ler, CdS (kadmiyum sülfür), CdSe (kadmiyum selinür), selenyum, germanyum ve silisyum (silikon) vb. gibi ýþýða karþý çok duyarlý maddelerden üretilmektedir. Þekil 1.38'de LDR'lerin iç yapýsý verilmiþtir. LDR yapýmýnda kullanýlan madde, algýlayýcýnýn hassasiyetini ve algýlama süresini belirlemekte, 18

19 1 MW 10 kw R (W ) cam pencere ýþýða duyarlý madde gövde 100 W ýþýk þiddeti lux birinci elektrot taban ikinci elektrot Þekil 1.36: LDR sembolleri Þekil 1.37: LDR'nin direncinin, ýþýðýn þiddetine göre deðiþim eðrisi Þekil 1.38: LDR'nin yapýsý oluþturulan yarý iletken tabakanýn þekli de algýlayýcýnýn duyarlýlýðýný etkilemektedir. LDR'ye gelen ýþýðýn odaklaþmasýný saðlamak için üst kýsým cam ya da þeffaf plâstikle kaplanmaktadýr. LDR'ler çeþitli boyutlarda üretilmekte olup, gövde boyutlarý büyüdükçe güç deðeri yükselmekte ve geçirebilecekleri akým da artmaktadýr. Uygulamada yaygýn olarak kullanýlan bazý LDR'ler, LDR03, LDR05, LDR07, OPR60 olarak sýralanabilir. LDR'ler, endüstriyel kumanda sistemlerinde, otomatik gece lâmbalarýnda, dijital sayýcýlarda, brülörlerde, kanýn renk yoðunluðunu belirleyen týbbî cihazlarda, flaþlý fotoðraf makinelerinde, hareket dedektörlerinde, zil butonlarýnda vb. kullanýlýr. LDR W Resim 1.14: Çeþitli LDR'ler Þekil 1.39: LDR'nin saðlamlýk testinin yapýlýþý LDR nin Saðlamlýk Testi Ohmmetre kullanýlarak þekil 1.39'da verilen baðlantý ile yapýlan ölçümde LDR, aydýnlýkta az direnç, karanlýkta yüksek direnç göstermelidir. b. Isýya Duyarlý Dirençler (Termistör, Th, Termistans) Ortam sýcaklýðýna baðlý olarak direnç deðerleri deðiþen elemanlara termistör denir. Termistörler, nikel oksit, kobalt, manganez oksitleri, bakýr, demir, baryum titanit vb. maddelerden yapýlmýþ elemanlar olup, boncuk, disk, rondela vb. þeklinde üretilirler. Uygulamada kullanýlan termistörler çeþitli direnç deðerlerinde (10 W, 100 W, 500 W, 1000 W, 3000 W, 5 kw 10 kw, 20 kw) üretilmektedir. 10 kw NTC -55 C C Resim 1.15: Uygulamada kullanýlan çeþitli termistörler 19

20 1. PTC (Positive Temperature Confient) Sýcaklýk arttýkça direnç deðerleri artan ve üzerinden geçirdikleri akýmý azaltan elemanlara PTC denir. PTC'ler, otomatik ýsý kontrol cihazlarýnda, sýcaklýk ölçme aletlerinde, renkli tv'lerin tüplerinde dýþ manyetik alanlardan dolayý ortaya çýkan renk karýþmalarýnýn önlenmesinde vb. kullanýlýr. PTC'nin Saðlamlýk Testi Ohmmetreyle yapýlan ölçümde soðukta düþük direnç, ýsýtýldýðýnda ise yüksek direnç deðeri görülmelidir. 2. NTC (Negative Temperature Confient) Yapý olarak PTC'ye benzer. Isýndýkça direnci azalýr ve üzerinden geçirebildiði akým artar. NTC'nin Saðlamlýk Testi Ohmmetreyle yapýlan ölçümde soðukta yüksek direnç, ýsýtýldýðýnda ise düþük direnç deðeri görülmelidir. PTC ve NTC'lerin Bazý Kullaným Alanlarý -Isýya duyarlý devre yapýmý -Demanyetizasyon (televizyon ekranlarýnda görüntü bozulmasýnýn önlenmesi) iþlemi -Sýcaklýk ölçümü -Transistörlü devrelerde sýcaklýk dengeleme -Ölçü aletlerinin korunmasý -Buzdolaplarýnda sýcaklýk kontrolü -Zaman geciktirme -Büyük güçlü elektrikli motorlarýn korunmasý Þekil 1.40: PTC ve NTC sembolleri R (W ) NTC PTC T ( C) Þekil 1.41: PTC ve NTC'lerin direnç deðerlerinin sýcaklýða göre deðiþim eðrileri 4. bant 3. bant 2. bant 1. bant Resim 1.16: Isýya duyarlý dirençlerin renk bantlarýyla kodlanýþý PTC ve NTC lerin Direnç Deðerinin Renk Halkalarýyla Belirtilmesi 1. bant: 1. sayý, 2. bant: 2. sayý, 3. bant: Çarpan, 4. bant: Tolerans Resim 1.16'da direnç deðeri renk bantlarýyla belirtilmiþ termistör örnekleri verilmiþtir. Örnek: Gövdesi üzerinde turuncu, beyaz, turuncu renkleri bulunan termistörün deðerini bulunuz. Çözüm: Turuncu: 3, Beyaz: 9, Turuncu: 3. Termistörün direnç deðeri: 3900 W = 3,9 kw c. Gerilime Duyarlý Dirençler (VDR, Varistör, Voltage Dependent Resistor) Gerilim yükselince direnci hýzla azalarak geçirdiði akým artan elemanlardýr. Baþka bir deyiþle, gerilim düþükken VDR'nin direnci çok yüksektir. Gerilim deðeri yükseldiðinde ise direnci hýzla azalýr. VDR'ler özellikle îmal edildikleri gerilim deðerinin üzerinde bir gerilimle karþý karþýya kaldýklarýnda dirençleri hýzla küçülerek üzerlerinden geçirdikleri akýmý artýrýrlar. Ýþte bu özellikleri sayesinde baðlandýklarý devreyi aþýrý gerilimden korurlar. 20

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý.

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý. Bölüm 3: Diyotlar - DÝYOTLRIN TEMEL YPISI VE TNIMI P ve N tipi iki yarý iletkenin birleþtirilmesinden oluþan maddeye "diyot (diod, diot, diyod)" denir. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta

Detaylı

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER Ýnsanlar çevrelerindeki deðiºiklikleri duyu organlarý vasýtasý ile algýlarlar ve buna baðlý olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üºüdüðümüzde ýsýtýcýyý

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik 191 Yaþamýmýzdaki Elektrik Yaþamýmýzdaki elektriði daha iyi anlayabilmek için önce temel terimlerin tanýmlarýný öðrenelim. Elektrik Santrali: Az donanýmlý elektrik fabrikasýdýr. Hidroelektrik Santrali:

Detaylı

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI 1. BÖLÜM: ENDÜSTİYEL ELEKTONİK UYGULAMALAI A. ISI VE IŞIK KONTOL ELEMANLAI 1. Isı kontrol elemanları Elektronik devrelerle sıcaklık kontrolü (denetimi) yapabilmek, ortam sıcaklığını belirlemek, alıcıları

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR.

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR. PASİF DEVRE ELEMANLARI Elektrik-elektronik cihazlarını meydana getiren direnç, kondansatör, bobin, transformatör, diyot, tristör gibi elemanlara devre elemanı denir. Devre elemanları, pasif devre elemanları

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý

1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý - 1 11 Bilgisayarlý Çeviri Doðal dil iþlemenin en ilgi çekici alanlarýndan biri diller arasý çeviridir. Diller arasý çeviri denildiðinde, insanýn aklýna, farklý dillerde konuþan iki insanýn, arada çevirmen

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı