health and safety in the work places.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "health and safety in the work places."

Transkript

1 Dr. Alparslan TÜRKKAN Doktora Öðr. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Seher NACARKÜÇÜK Arþ. Gör. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Nalan AKIÞ Uzm. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Hamdi AYTEKÝN Prof. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. GEMLÝK SANAYÝ SÝTESÝ NDE ÝÞYERLERÝNDE ÇALIÞMA ORTAMI VE KOÞULLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Özet Araþtýrma; 1-25 Aralýk 2000 tarihleri arasýnda, Gemlik Sanayi Sitesi nde bulunan iþyerlerinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði açýsýndan durum saptamasý yapmak amacý ile gerçekleþtirilmiþtir. Gemlik Sanayi Sitesi ndeki iþyerleri küçük ölçekli iþletme grubunda yer almaktadýr (1-21 iþçi) ve iþyerlerinde çalýþan ortalama iþçi sayýsý 2.9±0.3 tür. Fizik koþullar açýsýndan genellikle yeterli olanaklara sahip olunmasýna karþýn, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði açýsýndan koruyucu önlemler yetersizdir. Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði uygulamalarýnýn yetersizliði, konuya önem verilmemesine ve mevzuattaki eksikliklere baðlanabilir. Anahtar Sözcükler : Sanayi sitesi, çalýþma ortamý, çalýþma koþullarý. Summary Evaluation Of Working Environment And Conditions Of Work Places In Gemlik Small And Middle Size Enterprices. This study was conducted between 1-25 December 2000, in Gemlik small and middle size enterprices. The aim of the study was to evaluate occupational health and safety in the work places. The work places in Gemlik small and middle size enterprices are in the small and middle categorie (1-21 workers). Average number of people in a work place was 2.9±0.3. Physical conditions of the work places were generally good but preventive measures for work health and safety were insufficient. This is probably due to unawareness about the importance of these measures and insufficiancy of legislation. Key words : Small and middle size enterprices, work places, conditions of work places. Giriþ Küçük sanayi siteleri; üretim ve ürün çeþitliliði saðlayan, teknolojik yeniliklere yatkýn, büyük sanayi iþletmelerini destekleyen ve tamamlayan, az sayýda çalýþaný olan küçük iþletmeleri çevreye en az düzeyde zarar verecek þekilde bir araya toplayan ö- nemli yapýlardýr. Küçük ve orta ölçekli iþletmeler; iþyeri sayýsý, çalýþan sayýsý gibi kriterlere bakýldýðýnda Türkiye e- konomisi ve çalýþma hayatýnda önemli yer tutmakta ve ekonominin lokomotifi olarak tanýmlanmaktadýr (BYEGM 2001). 19

2 Ýþyerleri; çalýþan iþçi sayýsý açýsýndan 1-49 iþçinin çalýþtýðý yerler küçük ölçekli, iþçinin çalýþtýðý yerler ise orta ölçekli iþletmeler olarak tanýmlanmýþtýr (KOSGEB, 2001). Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmelerin Yatýrýmlarýnda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Karar da ise; 1-9 iþçi çalýþan iþyerleri mikro ölçekli, iþçi çalýþan iþyerleri küçük ölçekli ve iþçi çalýþan iþyerleri ise orta ölçekli iþletmeler olarak tanýmlanmýþtýr (Resmi Gazete, 2001). Türkiye de 1999 yýlýnda, toplam iþyerinden % 98.1 inde ( ) 1-49 iþçi bulunurken, kayýtlý iþçiden %57.6 sý ( ) bu tür iþyerlerinde çalýþmaktadýr (SSK Raporu, 2000). Mikro ve küçük ölçekli iþletmeler çalýþma hayatýnýn önemli bölümünü oluþturmalarýna karþýn; iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetlerine yönelik çalýþmalar ve çalýþma mevzuatý daha çok 50 ve üstünde iþçi çalýþtýran iþyerleri ile aðýr ve tehlikeli iþ yapan iþyerleri ve burada çalýþanlara aðýrlýk vermektedir (Yýldýz, 1994:533). Ýþverenin iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði ile ilgili organizasyon yükümlülüðünden söz edebilmek için o iþyerinde en az elli iþçinin çalýþmasý gerekmektedir (TTB, 2000). Az sayýda iþçi çalýþtýran bu tür (50 den az) iþyerlerinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði kurulu oluþturulmasý zorunlu olmadýðýndan, ilgili önlemlere ve uygulamalara iþçilerin katýlýmý da olamamaktadýr. Küçük iþyerlerinin sanayi sitelerinde toplanmasýnýn saðlayacaðý kolaylýklara karþýn mevzuatlarýnda iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetleri hakkýnda hükme rastlanmamaktadýr (Yýldýz, 1994: 533). Ýþyeri Hekimlerinin Çalýþma Þartlarý ile Görev ve Yetkileri Hakkýnda Yönetmelik de küçük ve orta ölçekli iþyerleri için; iþyerleri Ortak Ýþyeri Saðlýk Birimi oluþturabilir denmektedir. Bu hükümde zorunluluk olmamasý ve bu konudaki mevzuat eksiklikleri nedeniyle küçük sanayi sitelerinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda çalýþmalar beklenen düzeyde deðildir. Araþtýrma, Gemlik Sanayi Sitesi nde bulunan mikro ve küçük ölçekli iþletme sýnýfýndaki iþyerlerinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði açýsýndan durum saptamasý yapmak amacýyla gerçekleþtirilmiþtir. Gereç ve Yöntem Araþtýrma gözlemsel tanýmlayýcý tipte bir çalýþmadýr Aralýk 2000 tarihleri arasýnda Gemlik Sanayi Sitesi nde yapýlmýþtýr. Gemlik Sanayi Sitesi ndeki iþyerlerinin hepsine gidilerek, Gemlik Sanayi Sitesi ndeki Ýþyerlerinde Durum Saptama anketi gözlem ve yüz yüze görüþme yolu ile doldurulmuþtur. Anket; iþyerinin a- dý, adresi, kuruluþ yýlý, personel sayýsý, iþ kolu, üretimde kullanýlan güç kaynaðý, kimyasal zararlý madde, kaza kayýtlarý, hastalýk kayýtlarý çalýþanlara sorularak; akarsu, banyo, tuvalet, soyunma-giyinme, yemek-yemekhane, dinlenme-spor, saðlýk ve güvenlik önlemleri (havalandýrma, ýsýtma,elektrik, yangýn önlemleri), makine ve kiþisel koruyucular (elbise, eldiven, gözlük, güvenlik ayakkabýsý, iþitme koruyucusu, maske), ilkyardým önlemleri, atýklar ve çevredekiler açýsýndan zararlý olabilecekler ise gözlenerek doldurulmuþtur. Ýþyerlerinin tertip ve düzeni açýsýndan; iþ akýþý prensiplerini gözetmeyen, makine-el aletleri ve onarýlan parçalarý daðýnýk o- lan, depolama iþlemlerini belli bir sistematiðe göre düzenlemeyen iþyerleri, düzensiz ve daðýnýk olarak deðerlendirilmiþtir. Ankette toplam 37 soru yer almýþtýr. Gemlik Sanayi Sitesi nde daha fazla sayýda iþyeri olmasýna karþýn, üretimde bulunan 99 iþyerine iþyeri durum saptama formu doldurulmuþtur. Boþ olan ya da yalnýz depo olarak kullanýlan iþyerleri i- le çay ocaklarý araþtýrmada kapsam dýþý tutulmuþtur. Araþtýrmanýn verileri Epiinfo (Version 6.02) istatistik programý ile deðerlendirilmiþtir. Bulgular Gemlik Sanayi Sitesi 1994 yýlý ortasýnda hizmete açýlmýþtýr. Kanalizasyon, atýk organizasyonu ve þebeke suyu saðlanmasý açýsýndan eksiði bulunmamaktadýr. Ýþyerlerine yönelik saðlýk güvenlik hizmeti sunan ortak iþyeri saðlýk birimi olmadýðý gibi, hiçbir iþyerinde iþyeri hekimi de çalýþmamaktadýr. Araþtýrmaya alýnan iþyerlerinin iþkollarýna ve bu iþ kollarýnda çalýþan iþçi sayýlarýna göre daðýlýmý Tablo-1 de sunulmaktadýr. 20

3 Tablo-1: Gemlik Sanayi Sitesi'ndeki iþyerlerinin iþkollarýna ve bu iþkollarýnda çalýþan iþçi sayýlarýna göre daðýlýmý Ýþyerleri Ýþ kollarý Sayý % Oto tamirhanesi (fren, balata, rot balans, egzos tamiri, servis, pompa tamiri, traktör tamiri) Torna tesviye, makine imalatý Oto boya, kaporta, kaynak iþleri Marangoz, PVC, alüminyum, ahþap doðrama ve mobilya Elektrik iþleri ( bobinaj, radyatör ) Perakende satýþ yerleri Mermerciler Oto yýkama Plastik eþya imalatý Toplam Ýþçi Sayý % Araþtýrmaya alýnan iþyerlerinde çalýþan ortalama iþçi sayýsý 2.9±0.3 tür. Çalýþan iþçi sayýlarýna göre iþyerlerinin daðýlýmý Tablo-2 de sunulmaktadýr. Tablo-2: Çalýþan iþçi sayýlarýna göre iþyerlerinin daðýlýmý Ýþçi Sayýsý Ýþyeri Sayýsý Sayý % > Toplam Gemlik Sanayi Sitesi ndeki iþyerlerinin %98.0 ý (97 iþyeri) mikro ölçekli (1-9 iþçi), %2.0 si ise (2 iþyeri) küçük ölçekli (10-49 iþçi) iþletme sýnýfýndadýr. Gemlik Sanayi Sitesi ndeki iþyerlerinde üretimde yalnýz insan gücü kullanan 17 iþyeri (%17.2), insan gücü ve bireysel makine kullanan 82 iþyeri (%82.8) bulunmaktadýr. Ýþyerlerinin genel olarak yerleþimi, tertip ve düzeni gözlendiðinde; 68 iþyeri (%68.7) düzenli, 31 iþyeri (%31.3) ise düzensiz ve daðýnýk olarak deðerlendirilmiþtir. Genel fizik koþullarý incelendiðinde; 83 iþyerinde (%83.8) herhangi bir koku hissedilmezken, 16 iþyerinde (%16.2) araþtýrmanýn yapýldýðý sýrada rahatsýz edici koku hissedilmiþtir. Ýþyeri çalýþanlarý tarafýndan, rahatsýz edici kokunun sürekli olduðu ve iþin özelliðinden kaynaklandýðý bildirilmiþtir. Ýþyerlerinde kiþisel koruyucu kullanma durumu Tablo-3 de sunulmaktadýr. Ýþyerlerinin birinde (%1.0) yemekhanenin bulunduðu ve düzenli olarak yemek yapýldýðý tespit edilmiþtir. Yemekhanesi bulunan bu iþyerinde 9 iþçi çalýþmaktadýr. Genel olarak Gemlik Sanayi Sitesi nde, site içinde yer alan Çýraklýk Okulu bahçesindeki basketbol sahasý dýþýnda spor yapma ola- Tablo-3: Ýþyerlerinde kiþisel koruyucu kullanma durumu Kiþisel koruyucu Sayý % Sayý % Sayý % Sayý* % Elbise Eldiven Gözlük Maske Güvenlik ayakkabýsý Ýþitme koruyucusu *Kiþisel koruyuculardan kullanýlmasýnýn gereksiz olduðu gözlenen; elbise için 7 iþyeri, eldiven için 45 iþyeri, gözlük için 46 iþyeri, maske için 58 iþyeri, güvenlik ayakkabýsý için 80 iþyeri, iþitme koruyucusu için 84 iþyeri toplama katýlmýþtýr. 21

4 Tablo-4: Araþtýrmaya alýnan iþyerlerinin saðlýk altyapýsýnýn durumu Yeterli Yetersiz Yok Toplam Ýþyeri özellikleri Sayý % Sayý % Sayý % Sayý % Akarsu Tuvalet Soyunma odasý Banyo Tablo-5: Araþtýrmaya alýnan iþyerlerinde saðlýk ve güvenlik önlemleri Kiþisel koruyucu Yeterli Yetersiz Yok Toplam Sayý % Sayý % Sayý % Sayý % Havalandýrma Yangýn önlemleri Isýtma naðý bulunmamaktadýr. Ýþyerlerinin hiçbirinde de dinlenme ve spor için ayrýlmýþ bir yer bulunmamaktadýr. Ýþyerlerinin bazý saðlýk koþullarýnýn özellikleri Tablo-4 de sunulmuþtur. Ýþyerlerindeki saðlýk güvenlik önlemleri deðerlendirildiðinde, tüm iþyerinde elektrik tesisatý ile ilgili önlemlerin yeterli olduðu tespit edilmiþtir. Saðlýk güvenlik önlemleri ile ilgili diðer özellikler Tablo-5 de sunulmuþtur. Ýþyerlerinde bulunan zararlý kimyasal maddelerin daðýlýmý incelendiðinde: 43 iþyerinde (%43.4) zararlý kimyasal madde bulunmamaktadýr. Kimyasal zararlý madde bulunan 56 iþyerinde (%56.6) kimyasal maddelerin daðýlýmý þöyledir: 34 iþyerinde (%34.3) tiner ve benzin gibi çözücüler, 30 iþyerinde (%30.3) çeþitli gazlar, 9 iþyerinde mazot (%9.1), 19 iþyerinde çeþitli boya (%19.2), 4 iþyerinde karpit (%4.0), 2 iþyerinde vernik (%2.0), 1 iþyerinde ýsýcam macunu (%1.0). Katý atýklarýn 98 iþyerinde (%99.0) saðlýða uygun þekilde konteynerde toplandýðý, 1 iþyerinde ise (%1.0) saðlýða uygun olmadan çevreye atýldýðý saptanmýþtýr. Sývý atýklarýn 95 iþyerinde (%96.0) saðlýða uygun þekilde kanalizasyona verildiði, 4 iþyerinde ise (%4.0) saðlýða uygun olmadan açýk alana döküldüðü saptanmýþtýr. Ýlk yardým önlemleri açýsýndan, iþyerlerindeki ilk yardým çanta ve dolaplarý incelenmiþtir. Ýþyerlerinde ilkyardým çantasý ve ecza dolaplarýnýn durumu Tablo-6 da sunulmuþtur. Gemlik Sanayi Sitesi nde araþtýrma kapsamýndaki 99 iþyerinin hiçbirinde kaza ve hastalýk kayýtlarýnýn tutulmadýðý bildirilmiþtir. 10 iþyerinde (%10.1) iþ güvenliði uyarýcý tabelalarý asýlýdýr.diðer iþyerlerinde iþ saðlýðý ve iþ güvenliðine yönelik uyarýcý tabela bulunmamaktadýr. Tartýþma Gemlik Sanayi Sitesi ndeki iþyerlerinde; iþkolu sýralamasýnda, 30 iþyeri ile (%30.2) oto tamirhaneleri birinci sýrada yer almakta ve 82 iþyerinde (% 82.8) üretimde kullanýlan güç kaynaðý olarak insan gücü ve bireysel makine kullanýlmaktadýr. Gemlik Sanayi Sitesi ndeki 99 iþyerinin 90 ýnda (%90.9) 1-5 iþçi çalýþmakta ve 50 den fazla çalýþaný olan iþyeri bulunmamaktadýr. Buna göre Gemlik Sanayi Sitesi ndeki iþyerlerinin tümü mikro ve küçük ölçekli iþletmelerden oluþmaktadýr. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Halk Saðlýðý AD. tarafýndan 1992 yýlýnda küçük sanayiinin yoðun olarak bulunduðu Ýç Anadolu, Marmara ve E- ge bölgelerinde 5 farklý ilde, 9 küçük sanayi sitesi, 93 iþyeri ziyaret edilerek Yýldýz ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlmýþ olan, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþyer- Tablo-6: Ýþyerlerinde ilkyardým çantasý ve ecza dolaplarýnýn durumu Kiþisel koruyucu Sayý % Ýlkyardým çantasý/ecza dolabý yok Ýlkyardým çantasý/ecza dolabý va yeterli 11 11,1 Ýlkyardým çantasý/ecza dolabý var yetersiz 35 35,4 Toplam ,0 22

5 lerinde Ýþçi Saðlýðý-Ýþ Güvenliði Sorunlarý isimli a- raþtýrmada 1-5 iþçi çalýþan iþyerleri oraný %64.3 (60 iþyeri) olarak bulunmuþtur. Ýki araþtýrmada 1-5 iþçi çalýþan iþyeri sayýsýnda fark bulunmaktadýr. Bu farkýn Yýldýz ve arkadaþlarýnýn araþtýrmalarýný daha büyük merkezlerde, iþyerlerinde daha fazla iþçi çalýþan sanayi sitelerinde yapmýþ olmasýndan kaynaklandýðý düþünülebilir. Gemlik Sanayi Sitesi nde araþtýrmaya alýnan iþyerlerinin 56 sýnda (%56.5) zararlý kimyasal madde bulunmaktadýr. En sýk olarak 34 iþyerinde (%34.3) tiner, benzin gibi çözücüler kullanýlmaktadýr. Yýldýz ve arkadaþlarýnýn araþtýrmasýnda iþyerlerinin 27 sinde (%29.0) kimyasal zararlý maddelerin kullanýldýðý bildirilmiþtir. Kimyasal zararlý maddeler açýsýndan bu farklýlýk, Gemlik Sanayi Sitesi nde iþ kollarý çeþitliliði, oto tamirhanelerinin sayýca fazla olmasý ve bu iþyerlerinde benzin ve tinerin motor-parça temizliðinde sýkça kullanýlmasýna baðlanabilir. Araþtýrmaya katýlan 94 iþyerinde (%95.0) akarsu, 83 iþyerinde (%83.7) tuvalet, 80 iþyerinde (%80.9) havalandýrma yeterli bulunmuþtur. Yýldýz ve arkadaþlarýnýn araþtýrmasýnda ise, akarsu %63.44, tuvalet %45.16, havalandýrma %30.10 o- ranlarýnda saðlýða uygun bulunmuþtur. Bizim araþtýrmamýzda; 2 iþyerinde tuvalet olmadýðý (%2.0), 1 iþyerinde (%1.0) ise akarsuyun olmadýðý saptanmýþtýr. Yýldýz ve arkadaþlarýnýn araþtýrma sonuçlarýna göre ise, 15 iþyerinde tuvalet olmadýðý (%16.13), 4 iþyerinde (%4.30) ise akarsuyun olmadýðý saptanmýþtýr. Bu verilerdeki fark, Gemlik Sanayi Sitesi nin daha yeni yapýlanmýþ olmasýna baðlanabilir. Gemlik Sanayi Sitesi yeni olmasýna ve halen ek yapý çalýþmalarý devam etmesine karþýn yapýsal olarak eksikliklerin olmasý düþündürücüdür. Ýþyerlerinin 16 sýnda (%16.2) iþçilerin giyinme/soyunmalarý için bir yer olmadýðý saptanmýþtýr. Küçük ve Orta Ölçekli Ýþyerlerinde Ýþçi Saðlýðý-Ýþ Güvenliði Sorunlarý araþtýrmasýnda ise bu oran %36.56 (34 iþyeri) olarak saptanmýþtýr. Bu karþýlaþtýrmada projelendirmenin etkili olabileceði düþünülmüþtür. Gemlik Sanayi Sitesi nin projesinde asma kat yapýlmýþ ve doðal olarak iþçilerin giyinme ve soyunma ihtiyaçlarýný giderebilecekleri bir ortam yaratýlmýþtýr. 16 iþyerinde böyle bir bölüm olmamasý, iþyerinde yapýlan proje deðiþikliklerinden kaynaklanmaktadýr. Gemlik Sanayi Sitesi nde tüm iþyerlerinde e- lektrik donanýmý yeterli bulunmuþtur. Yine Yýldýz ve arkadaþlarýnýn araþtýrmasýnda ise 59 iþyerinin (%63.45) elektrik donanýmý saðlýða uygun bulunmamýþtýr. Bu fark, incelenen sitelerin yapým tarihlerinin farklý olmasýna baðlanabileceði gibi, incelemede gözetilen kriterlere göre de deðiþebilecektir. Kiþisel koruyucular açýsýndan; iþitme koruyucusu kullanýlmasý gereken 15 iþyerinden 13 ünde (%86.6), güvenlik ayakkabýsý kullanýlmasý gereken 19 iþyerinden 7 sinde (%36.8), gözlük kullanýlmasý gereken 53 iþyerinden 13 ünde (%24.5) ve maske kullanýlmasý gereken 41 iþyerinden 8 inde (%19.6) kiþisel koruyucularýn bulunmadýðý saptanmýþtýr. Küçük ve Orta Ölçekli Ýþyerlerinde Ýþçi Saðlýðý-Ýþ Güvenliði Sorunlarý araþtýrmasýnda iþyerlerinin %60.21 inde iþitme koruyucusu, %55.91 inde maske, %52.70 inde gözlük ve %32.25 inde iþ elbisesi olmadýðý bildirilmiþtir. En sýk kullanýlan ve yeterli bulunan kiþisel koruyucular; %55.5 eldiven (30 iþyeri), %54.7 gözlük (29 iþyeri), %52.2 (48 iþyeri) iþ elbisesi ve %51.2 oranýnda da (21 iþyeri) maskedir. Yýldýz ve arkadaþlarýnýn araþtýrmasýnda ise en sýk kullanýlan kiþisel koruyucular olarak; %12.90 iþ elbisesi ve %1.07 oranýnda iþitme koruyucularý bildirilmiþtir. Her iki araþtýrmada da kullanýlmasýna en fazla ihtiyaç duyulan ve kullanýlmayan kiþisel koruyucu iþitme koruyucularýdýr. Diðer ihtiyaç duyulan kiþisel koruyucular; iþ ayakkabýsý, maske, gözlük ve iþ elbisesidir. Her iki araþtýrmada da kullanýlan ve yeterli olan ortak kiþisel koruyucu iþ elbisesidir. Oranlarda bulunan farklýlýklar iþyerlerinin çeþitliliðinden kaynaklanabileceði gibi araþtýrmanýn yapýldýðý tarih ve yerlerin özelliklerinden de kaynaklanabilir. Katý atýklarýn 98 iþyerinde (%99.0), sývý atýklarýn 95 iþyerinde (%96.0) saklama ve tahliye koþullarýnýn saðlýða uygun þekilde yapýldýðý tespit edilmiþtir. 4 iþyeri (%4.0) iþyeri temizliðinde kullandýðý su, parça temizliðinde kullandýðý benzin-mazot 23

6 ve diðer kimyasal sývý atýklarýný iþyeri önüne dökmektedir. Petrol-iþ tarafýndan, üyesi olan 26 sýnda 50 den az iþçi, 81 inde 50 den fazla iþçi çalýþan toplam 107 iþyerinde yapýlan ve 1998 yýlýnda yayýnlanan Ýþyerleri Çalýþma Ortam ve Koþullarý isimli araþtýrmada, 2 iþyerinin (%4.4) sývý atýklarýný çevreye býrakýlarak çevre kirliliðine neden olduðu bildirilmiþtir. Çevre kirliliðine neden olabilecek atýk sorunu yaþanmasý, iþyerlerinde denetim eksikliðine baðlanabilir. Yangýn önlemleri 54 iþyerinde (%54.5) alýnmamýþtýr. Ýlkyardým önlemleri yeterli deðildir. Ýþyerlerinin hiçbirinde kaza ve hastalýk kayýtlarý tutulmamaktadýr. Bu eksiklik ve yetersizlikler, Gemlik Sanayi Sitesi ndeki iþyerlerinde 50 den fazla iþçi çalýþan iþyeri ve dolayýsýyla iþyeri hekimi bulunmamasý, ortak iþyeri saðlýk birimi oluþturulmamýþ olmasý nedenleriyle iþ saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetlerinin sunulmamasýna baðlanabilir. Araþtýrmamýzda 10 iþyerinde (%10.1) iþ güvenliði uyarýcý tabelalarýnýn asýlý olduðu gözlenmiþtir. Petrol-iþ tarafýndan yapýlan araþtýrmada ise 95 iþyerinde (%88.8) iþ güvenliði uyarýcý levhalarý olduðu bildirilmiþtir. Ýþ güvenliði tabelalarýnýn bulunma oranlarý açýsýndan farklýlýk dikkat çekicidir. Bu farkýn, Petrol-iþ tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmadaki iþyerlerinin büyük çoðunluðunun 50 den fazla iþçi çalýþan iþletmeler olmasý ve iþyeri hekimlerinin bulunmasýndan kaynaklanabileceði düþünülmüþtür. aðýrlýk verilmeli ve yeni düzenlemeler yapýlmalýdýr. Küçük sanayi sitelerinde Ortak Ýþyeri Saðlýk Birimleri yaþama geçirilmeli, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðine yönelik yasal düzenlemeler 50 den az iþçi çalýþan iþletmeleri de kapsayacak þekilde geliþtirilmelidir. Kaynaklar 1. http// Önal R. (Devlet Bakaný) Basýn Açýklamasý, , Ankara. 2. http// 3. SSK 1999 Raporu. 4. Yýldýz AN, Önal B. Küçük ve Orta Ölçekli Ýþyerlerinde Ýþçi Saðlýðý -Ýþ Güvenliði Sorunlarý. IV. Ulusal Halk Saðlýðý Kongre Kitabý. 5. Resmi Gazete, , Türk Tabipleri Birliði. Ýþyeri Hekimliði Ders Notlarý. Yayýn No: 002/ Petrol-iþ. Ýþyerleri Çalýþma Ortam ve Koþullarý. Yayýn no:48, Araþtýrmadan elde edilen bulgularýn, benzer a- raþtýrma bulgularý ile karþýlaþtýrýlmasý olanaðý çok sýnýrlý kalmýþtýr. Küçük sanayi sitelerinde iþyeri hekimlerinin görevleri arasýnda da yer alan durum saptama ve risk analizi konularýnda araþtýrmalar yapýlmasýnýn yararlý olacaðý görüþü olgunlaþmýþtýr. Çalýþanlarýn ve iþyerlerinin büyük bir bölümünü oluþturan mikro ve küçük iþletmelerin bir araya toplandýðý küçük sanayi sitelerinde, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði uygulamalarý için uygun zemin oluþmaktadýr. Mikro ve küçük iþletmeler ile küçük sanayi sitelerinde uygulanacak iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetlerine yönelik mevzuata ve çalýþmalara konu ile ilgili kurum ve kuruluþlar tarafýndan 24

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

Narlýdere Bölgesi Saðlýk Ocaklarýnda Verilen Ýþe Giriþ Raporlarý*

Narlýdere Bölgesi Saðlýk Ocaklarýnda Verilen Ýþe Giriþ Raporlarý* Narlýdere Bölgesi Saðlýk Ocaklarýnda Verilen Ýþe Giriþ Raporlarý* Dr. Bülent Kýlýç**, Dr. Serap K. Konakçý***, Dr. Pembe Keskinoðlu***, Dr. Alp Ergör**, Dr. Fatma Ö. Boya****, Dr. Gül Gürsoy****, Dr. Metin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2009 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2009 YILI GENEL SONUÇLARI ÖNSÖZ ÝÇÝNDEKÝLER DEÐERLENDÝRME YÖNTEMÝ ÝSTATÝSTÝKLERE ÝLÝÞKÝN TANIMLAR ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2009 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARINA ÝLÝÞKÝN SONUÇLAR Çalýþan Her 1.000 Kiþideki Kazalý Sayýsý

Detaylı

ELEKTROSTATİK BOYA OPERATÖRÜ

ELEKTROSTATİK BOYA OPERATÖRÜ TANIM Otomobil, makine, uçak v.b. endüstri dallarında boya ve boyama yüzeylerini hazırlayan ve elektrostatik boyama işlerini yapan kişidir. GÖREVLER İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda,

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 589002 5. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Span gaz Ürün Parça Numarasý: 589002 (SG 10) Tedarikçi Adý: Wilhelmsen Ships Service AS Tedarikçi Adresi: Willem

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yılmaz U, Bayat M OTO TAMİRHANELERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUK İŞÇİLERİN SAĞLIKLARINI KORUYUCU DAVRANIŞLARI İLE İŞ ORTAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of the

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (8) Hava ambulansı hizmeti ve yangın ile mücadele amaçlı hava

Detaylı

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) TEHLİKELİ (%25 artırılarak)

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) TEHLİKELİ (%25 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI kuruluşları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından gerçekleştirilir. (2) Düzenlenecek eğitimlerde sınıf mevcudu

Detaylı

DUVAR SÜSLEME SANATLARI TEKNİKERİ

DUVAR SÜSLEME SANATLARI TEKNİKERİ TANIM Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme işlerini gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı,

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

KÝÞÝSEL KORUYUCU DONANIMLAR

KÝÞÝSEL KORUYUCU DONANIMLAR Bütün karýþýk sorunlarýn basit çözümleri vardýr ama bütün basit çözümler yanlýþtýr... (Karl Popper, Bilim Felsefecisi) Mustafa TAÞYÜREK Kimya Mühendisi M.Sc., Saðlýðý Bilim Uzmaný A Sýnýfý Güvenliði Uzmaný

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ BÝR YAÞAM TARZIDIR ÝÇÝNDEKÝLER; 1- BÝRÝNCÝ BÖLÜM 3 Amaç, Kapsam ve Tanýmlar a)amaç b)kapsam c)tanýmlar 2- ÝKÝNCÝ BÖLÜM 6 Ýþverenin/Ýþveren Vekilinin Yükümlülükleri, Çalýþanlarýn görüþlerinin

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-10/ Lefkoşa, 4 Mayıs 2010 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2010 NİSAN AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YER ALAN KAYIT BELGE FORM ve RAPORLAR İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.01.2016 Sayı: 2016/016 Ref: 4/016

SİRKÜLER İstanbul, 11.01.2016 Sayı: 2016/016 Ref: 4/016 SİRKÜLER İstanbul, 11.01.2016 Sayı: 2016/016 Ref: 4/016 Konu: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX ALÇI LEVHA SU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX ALÇI LEVHA SU Sayfa : 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Alçı Levha Su Kullanım Alanları: Nem ve suya karşı dayanım istenilen mutfak, banyo, tuvalet vb. mekânlarda kullanılan su emme oranı azaltılmış

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı

Katılımcı Risk Değerlendirme. Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Katılımcı Risk Değerlendirme. Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Katılımcı Risk Değerlendirme Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD endüstriyel hijyen döneminin başlangıcından itibaren; Sorun.Önleme Ölçümler Sınır değerler ile karşılaştırma Genel

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak yetkilendirildik. Tek amacımız iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 204 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Yılı : 204 Sağlık Tesisi : Komite Sorumlusu : BARTIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Dt. Selahattin Görkem DEMİRCİ Düzenleyen Adı : Yöneticisi : Dt. Halide KÜÇÜKKURT Düzenleyen

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

Toplumsal Duyarlılık Merkezi Proje Başvuru Formu

Toplumsal Duyarlılık Merkezi Proje Başvuru Formu Toplumsal Duyarlılık Merkezi Proje Başvuru Formu Projenin Adı Naylon poşet kullanmıyorum! Proje Yürütücüsü Kurum Adı Mert YILMAZ Adres Telefon 5352626348 Faks e-posta mertyilmaz2111@gmail.com Web Sitesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-14/ Lefkoşa, 6 Mart 2014 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 1. DUYURU II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Değerli Meslektaşlarımız, Yaşlanma, II. Dünya Savaşı nın sonundan itibaren gözlenen yaşam beklentisindeki çarpıcı artış yüzünden önemli

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 540088 3. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Reaktif Ürün Parça Numarasý: 607828 + 540088 (0.1 liter) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Strandveien

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI.

Madde/Müstahzar Adı : MARINE & MARINE AA ARMUZ DOLGU MACUNU A KOMPONENTİ 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Sayfa No : 1/ 5 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Marine & Marine AA Armuz Dolgu Macunu A komponenti 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : 2 Komponentli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-10/ Lefkoşa, 11 Mart 2010 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2010 OCAK AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 740837 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Smoke detector (12 canister) Ürün Parça Numarasý: 740837 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Strandveien

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Tohumla Üretim Çelikle Üretim Aşıyla Üretim Daldırmayla Üretim Ayırma-Bölmeyle Üretim Kazandırılan Yeterlikler Tohumla üretim yapmak Çelikle üretim yapmak Aşıyla üretim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İşgücü İstem Formu (Form 1) Meslek Adı: Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İstenen Meslek : Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı HEMODİYALİZ ÜNİTESİNİN HİZMET KALİTE STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Abdullah ÖZTÜRK 14 AĞUSTOS 2009 ANKARA

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 633149-R 1. 0. 0 Ürün Parça Numarasý: 633149 (6 x 400 ml) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien 20, N1324 Lysaker,

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-11/ Lefkoşa, 3 Ağustos 2011 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2011 TEMMUZ AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 909001 3. 0. 2 Madde/Preparat Kullanýmý: Pool / spa treatment - Potable water treatment Ürün Parça Numarasý: 909001-909006 (see product label for all

Detaylı

ÝÞYERÝ TANITIMI MAKO ELEKTRÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.

ÝÞYERÝ TANITIMI MAKO ELEKTRÝK SAN. VE TÝC. A.Þ. Dr. Kenan ERGUS Ýþyeri Hekimi ÝÞYERÝ TANITIMI MAKO ELEKTRÝK SAN. VE TÝC. A.Þ. MAKO Elektrik ve Sanayi Ticaret A.Þ. 1970 yýlýnda Koç Holding ile Ýtalyan Magnetti Marelli grubunun iþbirliðiyle Bursa Organize

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 766154 3. 0. 2 Madde/Preparat Kullanýmý: Fuel treatment, Pre combustion treatment Ürün Parça Numarasý: 766154 (25L) - 766162 (210L) Saha 1: Wilhelmsen

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Setrax SG

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Setrax SG Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Fosfanat : 7758-29-4 EINECS No : 231-838-7 1.2. Madde /

Detaylı

GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ ELEMANI

GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI SATIŞ ELEMANI TANIM Giyim ve giyim aksesuarları satış elemanı kadın, erkek ve çocuk iç ve dış giysileri ve aksesuarlarını müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir. A- GÖREVLER - Satılacak ürünleri cins, kalite, beden,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri

Detaylı

ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ

ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ TANIM Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç

Detaylı

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ*

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ* Öðr. Gör. Fikri EGE Arþ. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Bölümü Sarp Korkut SÜMER Öðr. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Alaettin SABANCI Prof., Ziraat Fak. Tarým

Detaylı

iptal BAKANLIÐIMIZCA edilir. YAYIMLANAN UYGULAMA TALÝMATLARI - II/B-6

iptal BAKANLIÐIMIZCA edilir. YAYIMLANAN UYGULAMA TALÝMATLARI - II/B-6 BAKANLIÐIMIZCA Denetim sonucunda YAYIMLANAN güvenlik uzaklýklarý UYGULAMA deðiþtiði belirlenen TALÝMATLARI patlayýcý - II/B-3 madde 75 depolarýnýn, BAKANLIÐIMIZCA Ek-1 çizelgenin YAYIMLANAN Not bölümünün

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

RADYOTERAPİ TEKNİKERİ TANIM Hastanın, hekim tarafından belirlenen vücut kısımlarının filmini çeken, hastalara ışın tedavisi uygulayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Radyoterapi teknikeri radyoloji uzman

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-11/ Lefkoşa, 4 Şubat 2011 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2011 OCAK AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 75-09-2 Kullanım alanları : Plastik sanayisinde, kimyasal ürünlerin

Detaylı

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI Sıra No Eğitim Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat Amacı 2 Asbest İçeren Malzemeler ve Çeşitleri

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

YENÝ MEVZUATIN IÞIÐINDA ÝÞVERENÝN ÝÞÇÝYÝ GÖZETME BORCUNUN KAPSAMI

YENÝ MEVZUATIN IÞIÐINDA ÝÞVERENÝN ÝÞÇÝYÝ GÖZETME BORCUNUN KAPSAMI GÝRÝÞ YENÝ MEVZUATIN IÞIÐINDA ÝÞVERENÝN ÝÞÇÝYÝ GÖZETME BORCUNUN KAPSAMI Dr. Selim GÜNDÜZ* Yapýlan bir hizmet sözleþmesinden dolayý hem iþçinin hem de iþverenin sorumluluklarý doðmaktadýr. Ancak iþverenin

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Kağıt Dispencer Peçete 2.5 Katlı 18x250 Ürün Kodu: Kgt.004 43 Dispencer Peçete 3 Katlı 18x250

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) DUYURU

Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) DUYURU Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Improvement of Occupational Health and Safety Conditions at Workplaces in Turkey (www.isgip.org) This Project is co-financed by the European Union and

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Öðrenmeyi öðrenmiþ, Araþtýran, Bilgi üreten, Yabancý dil bilen, Teknolojiyi kullanabilen, Sosyal bilimlere açýk,

Öðrenmeyi öðrenmiþ, Araþtýran, Bilgi üreten, Yabancý dil bilen, Teknolojiyi kullanabilen, Sosyal bilimlere açýk, bu sorunlar karþýsýnda, mühendislik alanýnda dünyadaki ve ülkemizdeki geliþmeleri, bu geliþmelere baðlý olarak mühendislik hizmetlerindeki üretim sistemlerini, iþ süreçlerini, hizmetlerin tanýmýný, uygulama

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEK EĞİTİM PROGRAMI. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Filiz AKKAYA

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEK EĞİTİM PROGRAMI. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Filiz AKKAYA GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI MESLEK EĞİTİM PROGRAMI Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Filiz AKKAYA GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI MESLEK EĞİTİM PROGRAMI Eğitimin Amacı: Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisans

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ. Mustafa ŞEKERCİ 145148003

EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ. Mustafa ŞEKERCİ 145148003 EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ Mustafa ŞEKERCİ 145148003 Amaç Kitleme Etiketleme Sistemi bakım onarım, temizlik veya tehlike arz edebilecek kadar yakınında çalışma durumlarında, makine insan etkileşimine

Detaylı

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB)

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB) BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB) SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ 1-11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Detaylı

Ğ İ öğ Ğ Ğ ö Ö ö Ğ İ İ ö Ğ İĞİ Ğ İĞ İ İ İ İ Ğİ İ İ İ İ ö Ö ö ö İ Ğ İ Ğ ö İ Ğ İ ö İ İ Ğ ö ö ö ö Ö Ğ ö ö Ğİ ö öğ öğ İĞ ö İ İ İ Ğ Ğ ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ö ö Ö ö ö ö Ö ö ö ö Ğ öğ Ğ öğ Ö Ğ ö İ ö ö Ö ö ö Ö

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI 1.AMAÇ Meydana gelebilecek acil veya olağanüstü durumlarda bina içinde bulunan hasta, personel ve eşyaların dışarıya çıkartılarak emniyet altına alınması için bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm çalışanları

Detaylı