Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Çevre Korumaya Katkýnýz...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...17 Cihazý Açma- ve Kapama Cihazýn Açýlmasý...19 Cihazýn Kullanýmý...19 Cihazýn Kapatýlmasý...20 Diðer Ayarlar...21 Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Doðru Isý Soðutma Bölmesinde ve MasterFresh-Raflarýnda Otomatik Isý Daðýlýmý (DynaCool) Derin Dondurucuda...23 Soðutma-/Derin Dondurucu Bölmelerinde Isý Ayarý...24 Olasý Isý Derecesi Ayar Deðerleri Isý Derecesi Birimi (Fahrenheit/Celsius) Isý Derecesi Göstergesi...26 Sesli Sinyal...27 Isý Alarmý...27 Isý Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý...27 Kapak Alarmý...28 Kapak Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Süper Soðutma ve SüperFrost Kullanýmý...29 Süper Soðutma Fonksiyonu...29 SüperFrost Fonksiyonu...30 Besinlerin soðutma bölgesine yerleþtirilmesi Farklý soðutma bölgeleri Buzdolabý için uygun olmayan besinler: Besinleri satýn alýrken dikkat edilecek noktalar: Besinlerin Doðru Saklanmasý...33 Besinlerin MasterFresh-Bölmesinde Saklanmasý...34 Saklama Derecesi...34 Havadaki Nem...34 MasterFresh-Çekmecesinde Yerleþtirme

3 Ýçindekiler Dolap Ýçi Düzeni...37 Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi...37 Asma Çekmece...37 MasterFresh-Çekmecesi...37 Raf/Þiþe Rafýnýn Deðiþtirilmesi...38 Küçük Dondurucu Sepeti Ýçi Bölmeli Büyük Dondurucu Sepeti...40 Derin Dondurma ve Saklama...41 En Yüksek Dondurucu Kapasitesi...41 Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Hazýr Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý...41 Besinlerin Dondurulmasý...42 Dondurmadan Önce Dikkat Edilecek Noktalar: Ambalaj Yerleþtirmeden Önce...43 Yerleþtirme...43 Dondurulmuþ besinlerin çözülmesi: Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý...43 Buz Küplerinin Hazýrlanmasý Otomatik Eritme...46 Temizlik ve Bakým...47 Temizlikten Önce...47 Cihazýn Ýçi ve Aksesuarý Buz Küpü Kabý Nem Ýçin Özel Filtre...49 Havalandýrma- ve Hava Çekme Delikleri Kapak Lastikleri...50 Ne Yapmalý, eðer...? Su Filtresi...56 Su Filtresini Deðiþtirme Göstergesi...56 Su Filtresi Deðiþimi Su Filtresi Deðiþimi Onayý...58 Bir harici su filtresinin kullanýmý Seslerin Sebepleri...59 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý

4 Ýçindekiler Test Enstitüsü için Bilgiler...61 Sabit Su Baðlantýsý Sabit Su Baðlantýsý Bilgileri...62 Sabit Su Baðlantýsý Hazýrlýðý...63 Çelik Hortumun Cihaza Takýlmasý...65 Elektrik Baðlantýsý...66 Montaj Talimatý Kurulma Yeri...67 Ýklim Sýnýfý...67 Niþ zemini Kapak Açýlma Yönü...69 Mutfak Dolaplarý/Gömme Cihazlar Hava Giriþ- Çýkýþ Delikleri Side-by-side-Montaj Cihaz kapaðýnýn açýlma açýsýnýn sýnýrlanmasý...71 Cihaz kapaðý ölçüsü (açýlma açýsý 90 ) Cihaz kapaðý ölçüsü (açýlma açýsý 115 ) Montaj Ölçüleri...74 Elektrik- ve Sabit Su Baðlantýlarý Dolap Kapaklarýnýn Ölçüleri

5 Ýçindekiler Cihaz Montajý...76 Gerekli alet ve aksesuar...76 Dolap kapaklarýnýn aðýrlýðý...77 Bir Separatöre Montaj...77 Mutfak Dolaplarýnýn Sonunda Montaj Niþinin Düzenlenmesi Montaj Niþinin Kontrolü...78 Montajdan Önce...78 Niþin Hazýrlýðý...79 Montaj Malzemesi...79 Devrilmeye Karþý Devrilmeye Karþý Alternatif Önlem...82 Cihazýn Niþ Ýçine Sürülmesi...83 Cihazýn Hizalanmasý...84 Cihazýn Niþ Ýçine Sabitlenmesi Dolap Kapaðýnýn Monta Hazýrlýðý...87 Dolap Kapaðýnýn Takýlmasý ve Hizalanmasý...89 Kapaklarýn Sabitlenmesi...91 Baza Çýtasýnýn Takýlmasý...92 Hava Tahliye Kanalýnýn Takýlmasý...93 Adresler

6 Cihazýn Tanýtýmý Giriþ Tuþu Soðutucu Seçimi Sol MasterFresh-Rafý Seçimi Sað MasterFresh-Rafý Seçimi Derin Dondurucu Seçimi Soðutucu ve Derin Dondurucu Isý Ayarý ( daha soðuk; daha sýcak) MasterFresh raflarýnda nem ayarý (solda:yüksek nem; saðda: düþük nem) Süper Soðutma/SüperFrost fonksiyonunu Açma-/Kapatma Buz üretimi sistemini Açma-/Kapatma(ancak daha önce seçilen derin dondurucuda görülebilir) Isý- ve Kapak alarmý kapatma tuþu (ancak ýsý- ve kapak alarmýnda görülebilir) Su filtresini deðiþtirme uyarýsý 6

7 Cihazýn Tanýtýmý Tereyaðý- ve Peynir Rafý Raf Kapak Rafý Askýlý Çekmece Kumanda Paneli MasterFresh-Raflarýndaki Nem Ýçin Özel Filtre Tüm Cihazý Açma- Kapama Mandalý MasterFresh-Raflarý Buz küpü üretme sistemi Su Filtresi Küçük Derin Dondurucu Sepeti Büyük Derin Dondurucu Sepeti Buz Küpü Kabý 7

8 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn montajý, güvenliði kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelen zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Bu kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Yaralanma tehlikesi! Cihaz aðýrdýr ve kapaðý açýkken devrilme tehlikesi vardýr. Cihaz monte edilinceye ve kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý uyarýnca niþin içine sabitleninceye kadar kapaklarý kapalý tutunuz. Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihaz sadece evsel ortamlarda yiyeceklerin saklanmasý ve derin dondurulmuþ besinlerin saklanmasý, taze besinlerin dondurulmasý ve buz küplerinin hazýrlanmasý için kullanýlýr. Diðer kullaným türlerine izin verilemez. Bu cihaz ilaç, kan plazmasý, laboratuvar preparatlarýnýn veya benzer maddelerin ve ürünlerin saklanmasý için uygun deðildir. Cihazýn yanlýþ kullanýlmasý sonucunda saklanan malzemelerin zarar görmesine ve bozulmasýna sebep olabilir. Ayrýca bu cihaz patlama tehlikesi olan alanlar için uygun deðildir. Miele kurallara aykýrý veya yanlýþ kullaným sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Cihazý kullanacak olanlar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan derin dondurucuyu çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Cihaz kapaklarýndaki menteþelere dikkat ediniz, yaralanma tehlikesi vardýr. Özellikle çocuklar buradan uzak tutulmalýdýr. Ölüm tehlikesi! Ara bölmenin dondurucu sepetlerinden dýþarý alýnmasý çocuklarýn büyük dondurucu sepetlerinin içine oturma fikri verebilir! Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Teknik Güvenlik Soðutma maddesinin dolaþým sýzdýrmazlýðý kontrol edilmiþtir. Cihaz güvenlik þartlarýna ve bununla ilgili Avrupa normlarýna uygundur. Bu cihazda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye uyumlu doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde az da olsa cihazýn motor sesinin artmasýna sebep olur. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü olumsuz etkilemez. Dolap taþýnýrken ve kurulurken soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine dikkat edin. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýnýz. derin dondurucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz ve müþteri hizmetlerine haber veriniz. Cihaz içindeki soðutucu madde kurulduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için en az 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucu maddenin miktarý ile ilgili bilgiyi dondurucu içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Cihazýn montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazý kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Cihaz bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Elektrik ileten parçalarýn veya þebeke aðýna baðlantý kablosunun nemlenmesi kýsa devreye neden olabilir. Bunun için cihazý nemli veya ýslak ortamlarda ( örneðin garaj veya bulaþýkhane gibi) kullanmayýnýz. Bu cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Hasarlý bir cihaz güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için ocaðý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Montaj, bakým ve tamir iþlerinde cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde cihaza þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr veya Cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazý elektrikten ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýn. Hatalý montaj ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Cihaz Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde garanti hakký ortadan kalkar. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici hatalý bir sabit su baðlantýsý nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan sorumlu deðildir. Sabit su þebekesine baðlantý veya buz küpü hazýrlama ünitesindeki bazý onarýmlar sadece Miele yetkili servisi tarafýndan yapýlabilir. Buz küpü hazýrlama ünitesi sýcak su baðlantýsý için uygun deðildir. Derin dondurucu elektriðe baðlandýktan sonra sabit su baðlantýsý yapýlamaz. Buz küpü hazýrlama ünitesinin oynak parçalarýna veya ünitenin rezistansýna dokunmayýnýz. Yaralanma tehlikesi! Doðru Kullaným Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý) göre tasarlanmýþtýr. Bunun sýnýrlarýnýn aþýlmamasý gerekir. Ýklim sýnýfý cihazýn içindeki tip etiketinde belirtilmiþtir. Daha düþük oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur, bu durumda cihaz gerekli ýsý derecesini koruyamaz. Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazda veya cihaz kapaðýnda katý yað veya sývý yað sakladýðýnýzda, dolap içine dökülmemesine ve cihazýn plastik kýsýmlarýna temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik zarar görebilir, zamanla yýrtýlabilir veya kýrýlabilir. Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (Hafif-buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! Gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuya koymayýnýz. Ýçecek kutularý veya þiþeler patlayabilir. Yaralanma ve zarar görme tehlikesi! Yüksek oranda alkol içeren içecekleri, mutlaka dik ve aðzý sýkýca kapalý olarak soðutma bölgesine yerleþtiriniz. Patlama tehlikesi! Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya konulan þiþeleri en fazla bir saat sonra dýþarý alýnýz. Þiþeler patlayabilir. Yaralanma ve zarar görme tehlikesi! Dondurulmuþ malzemeleri ve metal parçalarý ýslak elle tutmayýnýz. Elleriniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Buz küplerini ve buz parçalarýný dondurucudan çýkardýktan sonra aðzýnýza almayýnýz. Dondurulmuþ malzeme çok soðuk olduðundan dudaklarýnýz veya diliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çözülmeye baþlayan veya çözülmüþ olan yiyecekleri tekrar dondurmayýnýz. Yiyeceklerin besin deðerlerini kaybetmeleri ve bozulmalarý nedeniyle mümkün olan en kýsa sürede tüketilmeleri gerekir. Çözülmüþ olan besinleri piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Besin üreticilerinin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Hastalýklarý önlemek amacý ile su filtresi deðiþim göstergesini asla devreden çýkarmayýnýz! Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Temizlik ve Bakým Dolap kapaðýndaki lastik contayý yaðlamayýnýz. Yað lastiðin zamanla delinmesine sebep olabilir. Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Cihazýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýn. Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý, donmuþ kaplarýn ve besinlerin yerinden sökülmesi gibi. Soðutma sistemine zarar verir ve cihazýn bozulmasýna sebep olabilirsiniz. 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýn. Plastik bölmeler zarar görebilir. Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar oluþturabilir ve saðlýða zararlýdýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. 17

18 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Cihazýn Yerleþtirilmesi/ Bakýmý Isý- Ayarý Normal Enerji Tüketimi Havalandýrýlabilen yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmuþ. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Havalandýrma kesitlerinin önünü kapatmayýnýz ve düzenli olarak tozunu alýnýz. Soðutma rafý derecesi: 4 ile 5 C arasý MasterFresh-çekmecesi yakl. 1,5 C Derin dondurucu rafý -18 C Yüksek Enerji Tüketimi Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Yüksek oda sýcaklýðýnda, Kapalý veya tozlu hava giriþ-çýkýþ kesitlerinde Düþük ýsý ayarýnda: ayarýnda- : ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! 18

19 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Kullaným Normal Enerji Tüketimi Sürgülü raflar, diðer raflar ve yerleþtirme bölmeleri cihazýn fabrika çýkýþýnda olduðu gibi düzenlenmelidir. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Alýþ veriþe çýkarken yanýnýza bir soðutma çantasý alýnýz ve satýn aldýðýnýz besinleri bu çantadan hemen dolaba aktarýnýz. Dýþarý çýkardýðýnýz besinin ýsýnmamasý için hemen yerine koyunuz. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinlerin paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Yüksek Enerji Tüketimi Sýk sýk ve uzun süreli kapak açýlýmlarý soðuk hava kaybý ve içeri oda sýcaklýðýnýn sýzmasý demektir. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. Sýcak yemekler ve oda sýcaklýðýndaki yemekler cihazýn içine sýcaklýðýn girmesine sebep olur. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. 19

20 Cihazý Açma- ve Kapama Ýlk Kullanýmdan Önce Dolabýn içini ve aksamýný ýlýk su ile temizleyiniz ve bir bezle kurulayýnýz. Cihazýn nakliye iþi sona erdikten sonra yaklaþýk 8 saat baðlantýsýný yaptýrmayýnýz ve bekletiniz. Bu hareket cihazýn daha sonraki fonksiyonlarý için çok önemlidir! Cihazýn Açýlmasý Cihazýn üst kapaðýný açýnýz. Þaltere basýnýz. Þalter sað tarafta kumanda paneli altýndadýr. Bütün cihaz bölmeleri daima birlikte açýlýr ve kapatýlýr. Cihaz soðutmaya baþlar ve kapaðý açýldýðýnda iç aydýnlatma lambasý yanar. Dolabýn içine besinleri yerleþtirmeden önce ýsý derecesinin yeterli seviyeye inmesi için önce birkaç saat soðumaya býrakýnýz. Ancak ýsý derecesi istenilen dereceye düþtükten sonra derin dondurucu içine yiyecekleri doldurabilirsiniz (en az -18 C). Lütfen dikkat! Cihaz þalterle kapandýðýnda elektrik þebekesinden ayrýlmýþ sayýlmaz! Cihazýn Kullanýmý Bu cihazýn kullanýmýnda sensörlü tuþlara parmakla dokunmak yeterli olacaktýr. Bunun için þuna dikkat ediniz: Bir seçilebilir sensörlü tuþun fonu daima beyazdýr. Seçilen sensörlü bir tuþun fonu daima sarýdýr. Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Ayrýca kumanda panelindeki giriþ tuþunun ýþýðý yanar. Kumanda panelinde dört cihaz bölmesi için sensörlü tuþlar gösterilir: Soðutma bölmesi, sol ve sað MasterFresh-çekmecesi ve derin dondurucu. 20

21 Cihazý Açma- ve Kapama Bir cihaz bölmesini tekrar iptal etmek için, Kumanda panelinin saðýnda buz hazýrlama ünitesinin Açma-/Kapama sensörlü tuþu görülür (ancak daha önce derin dondurucu seçilmiþse görülebilir). Buz hazýrlama ünitesi çalýþýrken sensörlü tuþunun fonu sarý renktedir. Cihazda ayar yapabilmek için (örn.: ýsý ayarý, v.s.), daha önce seçmiþ olduðunuz cihaz bölmesini yeniden seçiniz, bu durumda fon rengi beyaz olacaktýr veya doðrudan baþka bir sensörlü tuþ seçiniz. Ayarlar menüsünden çýkmak için, içinde daha baþka ayarlar yapmak istediðiniz cihaz bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz. Seçilen sensörlü tuþun arka fonu sarýdýr ve seçilen cihaz bölmesine göre kumanda panelinde diðer seçilebilir sensörlü tuþlar görülür. seçilen cihaz bölmesine göre þunlar yapýlabilir: ýsý derecesini ayarlayabilir, Süper Soðutma veya SüperFrost fonksiyonlarýndan birini seçebilir, MasterFresh-çekmecelerindeki nem ayarlanabilir. buz küpü hazýrlama ünitesini açabilirsiniz. Konu hakkýnda ayrýntýlý bilgileri ilgili bölümde bulabilirsiniz. giriþ tuþuna dokunarak fon rengini beyaza dönüþtürünüz. Yapýlan son ayarlar hafýzaya alýnýr. Giriþ tuþuna dokunmadan da elektronik bir süre sonra ilk pozisyonuna döner. Cihazýn Kapatýlmasý Þaltere basýnýz. Soðutma ve aydýnlatma kapalýdýr. 21

22 Cihazý Açma- ve Kapama Diðer Ayarlar Cihazdaki diðer ayarlarý ayar modunda yapabilirsiniz. Ayar modunda belirli cihaz fonksiyonlarý seçebilir ve ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Bunlarý kendi bölümlerinde bulabilirsiniz. Ayar modunda seçilebilen fonksiyonlar: Cihaz Fonksiyonu Ayar moduna giriþ ve çýkýþ Isý birimi seçilir ("Doðru Isý Derecesi" böl.bak.) Fonksiyon yoktur Tuþ sesi açýlýr-/kapatýlýr ("Cihazýn Açýlmasý-/Kapatýlmasý " böl.bak.) Fonksiyon yoktur Gösterilen iþaret ^ Tuþ Sesinin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Eðer her tuþa basýldýðýnda bir tuþ sesi duymak istemiyorsanýz, bunu kapatabilirsiniz. Fon renginin sarýya dönmesi için giriþ tuþuna dokununuz. Soðutma bölmesi seçmek için sensörlü tuþa dokununuz, fon rengi sarýya dönecektir. tuþunun pozisyonuna dikkat ediniz (parmaðýnýzla dokunmayýnýz!). Tuþun fon renginin beyaza dönmesi ve diðer tuþlarýn sönmesi için giriþ tuþuna tekrar dokununuz. Parmaðýnýzý tuþuna koyunuz ve tuþun üzerinde býrakýnýz. Ayrýca bir kereliðine giriþ tuþuna ( tuþunu býrakmayýnýz!) basýnýz. 22

23 Cihazý Açma- ve Kapama c ve tuþlarýnýn ýþýðý yanýncaya kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunda býrakýnýz: Göstergede bir b gösterilinceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna dokununuz. Tuþ sesinin kapatýlmasýný veya açýlmasýný tuþuna basarak ayarlayabilirsiniz: 0: Tuþ sesi kapalý 1: Tuþ sesi açýk : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için giriþ tuþuna basýnýz. Göstergede bir gösterilinceye kadar tuþuna dokununuz. Uzun Süre Kullanýlmayan Cihaz Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, cihazý kapatýnýz, fiþi çekiniz veya evdeki sigortayý kapatýnýz. su giriþ musluðunu kapatýnýz (cihazý kapatmadan birkaç saat önce), buz küpü hazýrlama ünitesini boþaltýnýz, cihazý temizleyiniz, su filtresini deðiþtiriniz, koku oluþumunu önlemek için dolabýn kapaðýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun bir süre kullanýlmayacaðý için fiþi prizden çekilmiþ ve içinin temizliði yapýlmadan kapaklarý kapalý býrakýlmýþ ise, o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. Giriþ tuþuna dokununuz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunuyorsanýz, kapak sinyali otomatik olarak bastýrýlýr. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz kapak sinyali tekrar devreye girer. 23

24 Doðru Isý Besinleri saklamak için ýsý ayarýnýn doðru seçilmesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar yiyeceklerin çok çabuk bozulmasýna sebep olurlar. Seçilen doðru ýsý derecesi sayesinde gýdalarýn bozulmasý önlenir veya geciktirilir. Isý derecesi mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarýný etkiler. Düþen ýsý sayesinde geliþmeleri yavaþlar. Cihaz içindeki ýsý derecesinin yükselme sebepleri: kapaðýn çok sýk açýlmasý ve uzun süre açýk kalmasý, dolaba çok fazla miktarda yiyecek yerleþtirilmesi, soðutucuya yeni yerleþtirilen besinlerin sýcak olmasý, cihazýn çevre sýcaklýðý. Cihaz belli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bu sýnýrlara uyulmasý gereklidir.... Soðutma Bölmesinde ve MasterFresh-Raflarýnda Soðutma bölmesinde 4 C derecelik bir ýsý önerilir. MasterFresh-raflarýnda ýsý derecesi otomatik ayarlanýr ve 1,5 C olur. Otomatik Isý Daðýlýmý (DynaCool) Soðutma bölmesinde soðutma motoru devreye girdiðinde cihaz daima otomatik olarak vantilatörü de çalýþtýrýr. Böylece soðutma bölmesindeki soðuk hava yerleþtirilen besinler üzerine yaklaþýk ayný ýsý derecesinde eþit olarak daðýlýr.... Derin Dondurucuda Taze gýdalarý dondurmak ve besinleri uzun süre saklamak için -18 C gibi bir soðutma derecesi gereklidir. Bu ýsý derecesinde mikroorganizmalarýn geliþmeleri önemli ölçüde durur. Isý -10 C derecenin üzerine çýktýðýnda mikroorganizmalarýn sebep olduðu ayrýþma baþlar ve besinlerin dayanma süreleri kýsalýr. Bu nedenle bir kere çözülen yiyecekleri ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Piþirme veya kýzartma sýrasýndaki yüksek ýsýlarda çoðu mikroorganizmalar yok olurlar. 24

25 Doðru Isý Soðutma-/Derin Dondurucu Bölmelerinde Isý Ayarý Soðutma- ve derin dondurucu bölmelerindeki ýsý derecelerini birbirinden baðýmsýz olarak ayarlayabilirsiniz. Arka fonun sarý rengi almasý için giriþ tuþuna dokununuz. Arka fonun sarý olmasý için soðutmave derin dondurucu bölmesinin sensörlü tuþuna dokununuz. Isý göstergesinin yanýndaki iki tuþ ile ýsýyý ayarlayýnýz. tuþuna basýldýðýnda : ýsý derecesi düþer tuþuna basýldýðýnda: ýsý derecesi yükselir. Yapýlan ayar sýrasýnda ayarlanan ýsý derecesi yanýp sönerek kendini belli eder. Tuþa bir defa basýlýrsa: Isý derecesi 1 C-dilimler deðiþir. Tuþ basýlý tutulursa: Isý deðer devamlý deðiþir. Ayarlanabilecek en yüksek veya en düþük ýsý derecesine ulaþýldýðýnda, ilgili veya sensörlü tuþ kararýr. Kumanda paneli üzerindeki ýsý göstergesi daima istenilen ýsý derecesini gösterir. Eðer ýsý derecesini deðiþtirmiþ iseniz, o zaman dolaba az miktarda yiyecek doldurunuz ve yaklaþýk 6 saat sonra veya dolabý tamamen doldurunuz ve yaklaþýk 24 saat sonra ýsýyý kontrol ediniz. Ancak bu saatlerin sonunda gerçek ýsýya ulaþýlacaktýr. Bu sürenin sonunda ýsý derecesi çok yüksek veya çok düþük olursa, ýsý derecesini yeniden ayarlayýnýz. Olasý Isý Derecesi Ayar Deðerleri Isý dereceleri þöyle ayarlanabilir: Soðutma bölmesinde 2 C ile 8 C arasý. Derin dondurucuda -14 C ile -24 C arasý. En düþük ýsý derecesine ulaþmak cihazýn kurulduðu yere ve çevre ýsýsýna baðlýdýr. Yüksek bir çevre ýsýsýnýn olduðu durumlarda en düþük ýsý derecesine ulaþmak mutlaka mümkün olmayabilir. 25

26 Doðru Isý Isý Derecesi Birimi (Fahrenheit/Celsius) Isý derecesi Celcius veya Fahrenheit derecelerinde gösterilebilir. Arka fonun sarý olmasý için giriþ tuþuna dokununuz. Fonunun sarý olmasý için soðutma bölmesi sensörlü tuþuna dokununuz. tuþunun pozisyonuna dikkat ediniz (parmaðýnýzla dokunmayýnýz!). Fonun beyaz olmasý için yeniden giriþ tuþuna basýnýz ve diðer tuþlarýn ýþýklarý söner. tuþunun pozisyonuna parmaðýnýzý koyunuz ve parmaðýnýzý orada tutunuz. Ayrýca bir kereliðine giriþ tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). c ile tuþlarýnýn ýþýklarý yanýncaya kadar parmaðýnýzý 4 saniye daha tuþunda tutunuz: Göstergede görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Yeniden giriþ tuþuna basýnýz. tuþuna dokunarak Fahrenheit veya Celsius birimlerinden birini ayarlayabilirsiniz: 0: Fahrenheit ýsý birimi 1: Celsius ýsý birimi : Menüye dönüþ. Yeni seçilen bir ayardan sonra bunu onaylamak için giriþ tuþuna basýnýz. Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Giriþ tuþuna basýnýz. Ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Ayar modunda bulunduðunuz süre içinde kapak alarmý otomatik olarak devreden çýkar. Cihaz kapaðý kapandýktan sonra kapak alarmý tekrar devreye girer. 26

27 Doðru Isý Isý Derecesi Göstergesi Kumanda paneli üzerindeki ýsý göstergesi her zaman istenilen ýsý derecesini gösterir. Þu durumlarda ýsý göstergesinin ýþýklarý yanýp söner: baþka bir ýsý derecesi ayarlanmýþsa, soðuk hava kaybýnýn bir iþareti olarak cihaz içindeki ýsý birkaç derece yükselmiþse. Bu kýsa süreli soðutma kaybý aþaðýdaki sebeplerden oluþmuþsa, sakýncalý deðildir: cihazýn kapaðý çok miktarda malzemenin dondurucu içine yerleþtirilmesi veya çýkarýlmasý için uzun süre açýk kalmýþsa, cihazda taze besinler donduruluyorsa. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi uzun süre -18 C den daha sýcak ise, dondurulmuþ malzemenin çözülüp çözülmediði kontrol ediniz. Böyle bir durumda besinleri en kýsa zamanda tüketiniz! 27

28 Sesli Sinyal Cihaz içindeki ýsý derecesinin kendiliðinden yükselmesini ve dolap kapaðýnýn açýk kalmasý sonucunda enerji tüketiminin artmasýný önlemek amacýyla cihaz bir sesli sinyal ile donatýlmýþtýr. Sinyal Sisteminin Açýlmasý Sesli sinyal sistemi daima otomatik olarak çalýþmaya hazýrdýr. Ayrýca açmaya gerek yoktur. Isý Alarmý Bölmelerden birinde yüksek bir ýsý derecesi oluþursa, kumanda panelinde ýsý derecesi yükselen bölmelerin sensörlü tuþlarý yanýp sönmeye baþlar. Ayný anda sesli sinyal kapatma tuþunun ýþýðý yanýp söner. Ayrýca sinyal sesi duyulur. Örneðin derin dondurucuda böyle bir ýsý yükselmesi oluþtuðunda ýsý göstergesi bu deðiþim sýrasýndaki en yüksek deðeri gösterir. Bunun arkasýndan akustik ve optik sinyal görülür ve duyulur, örneðin: dolaba besinlerin konulmasý veya çýkarýlmasý sýrasýnda içeri çok fazla sýcak hava girerse. çok miktarda besin dondurulmak istenirse. elektrik kesintisinde. Alarm durumu sona erdiðinde sinyal sesi durur ve sinyal sesini kapatma tuþunun ýþýðý söner. Ýlgili cihaz bölmesinin sensörlü tuþunun ýþýðý tekrar devamlý yanmaya baþlar. Isý Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu vaktinden önce kapatabilirsiniz. Sinyal sesi kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi susar. Sinyal sesi kapatma tuþunun ýþýðý alarm durumu bittikten sonra yeniden yanar. Alarm durumu sona erinceye kadar kumanda panelindeki ilgili cihaz bölmesine ait ýþýk yanmaya devam eder. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi uzun bir süre -18 C den daha sýcak ise, dondurucudaki besinlerin çözülüp çözülmediðini kontrol ediniz. Bu durumda yiyecekleri mümkün olan en kýsa sürede tüketiniz! 28

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı