Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (51-68) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 1, 2013 (51-68) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Hakan ÖZDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Müh. Fak. Tekstil Müh. Böl., İzmir/TÜRKİYE Özet Dokuma endüstrisinde kumaş hatalarının denetimi ve kumaşların sınıflandırılması kalite ve maliyet açısından önemli olup, bu işlemler çoğu zaman operatörler tarafından gerçekleştirilmektedir. Operatörler tarafından kumaş hatalarının belirlenmesi ve kumaşların sınıflandırılması zaman alıcı olup, yüksek hassasiyet sağlanamamaktadır. Bu nedenle; sayılan işlemlerin daha başarılı ve verimli gerçekleştirilebilmesi için daha objektif ve hızlı bir metot olan yapay sinir ağları tekniğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede, yapay sinir ağlarının yapısı, çeşitleri, yararları ve kullandıkları öğrenme teknikleri hakkında bilgi verilmekte olup, bu ağların kumaş hatalarının belirlenmesinde ve kumaşların sınıflandırılmasında kullanımları örnekleriyle anlatılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yapay sinir ağları, Geri beslemeli yapay sinir ağları, Geri yayılmalı yapay sinir ağları, Kumaş hatalarının belirlenmesi, Kumaşların sınıflandırılması. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology Abstract In weaving industry, the inspection of fabric defects and the classification of fabrics are important in terms of quality and cost and, these processes are mostly performed by operators. The inspection of fabric defects and the classification of fabrics take much time and also high accuracy can not be obtained. Therefore; artificial neural network techniques which are more objective and faster methodology are needed in order to perform these processes fast and efficiently. In this article, the structures, types, benefits and learning techniques of artificial neural networks have been given and, the usage of artificial neural networks for detection of fabric defects and fabric classification have been explained over examples. Keywords: Artificial Neural Networks, Feedback Artificial Neural Networks, Back-Propagation Artificial Neural Networks, Detection of Fabric Defects, Fabric Classification. Bu makaleye atıf yapmak için Özdemir H.,, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2013, 7(1) How to cite this article Özdemir H., Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology Electronic Journal of Textile Technologies, 2013, 7(1) 51-68

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) GİRİŞ İnsanlar varoluştan beri hep doğayı taklit etme gereği duymuşlardır. Bunların en yenilerinden birisi de yapay sinir ağlarıdır. Yapay sinir ağları, insan beyninin çalışma mekanizmasını taklit ederek geliştirilen ve biyolojik olarak insan beyninin yaptığı temel işlemleri belirli bir yazılımla gerçekleştirmeyi amaçlayan mantıksal bir programlama tekniğidir. Bilgisayar ortamında beynin yaptığı işlemleri yapabilen, karar veren, sonuç çıkaran, yetersiz veri durumunda var olan bilgiden yola çıkarak sonuca ulaşan, sürekli veri girişini kabul eden, öğrenen, hatırlayan bir algoritmadır. 2. YAPAY SİNİR AĞLARININ YAPISI Yapay sinir ağlarındaki işleme elemanları biyolojik olarak insan beynindeki nöronlara karşılık gelmektedir. Şekil 1 de gösterildiği gibi biyolojik nöron, çekirdek, gövde ve iki uzantıdan oluşmaktadır. Bunlardan kısa ve dallanmış olan dentrit giriş bilgilerini alır, uzun ve tek olan akson ise çıkış bilgilerini diğer nöronlara taşır. Akson ve dentritin birleşim yerine sinaps denir. Her bir hücrenin bir eşik (threshold) değeri vardır. Eşik değeri θ ile gösterilir. Sinapslar nöronlardan aldığı sinyalleri değerlendirir ve eşik değeri üzerinde bir giriş varsa bir sonraki hücreye iletirler. En genel anlamda sinir ağları, insan beynindeki nöronlara benzer olarak meydana getirilen yapay nöronların değişik bağlantı geometrileri ile birbirlerine bağlanmasıyla oluşan kompleks sistemlerdir [1]. Şekil 1. Tipik bir biyolojik nöron. Sinir hücreleri bilgisayarda simüle edilmekte ve duruma göre tepkileri kontrol edilmektedir. Sinirler bilgisayar ortamında algoritmalarla simüle edilirler (Şekil 2). 52

3 Özdemir H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) Girdiler Gizli tabaka Çıktılar Ağ düğüm noktaları Bağlantı ağırlıkları Şekil 2. Yapay sinir ağının yapısı [2]. Şekil 2 de verilen her bir içi boş yuvarlak, bir sinir hücresini, girdiler dentritleri, çıktılar da aksonları temsil etmektedir. Sistem üç tabakadan oluşmuştur. 1. tabaka giriş tabakasıdır. Bilgiler buradan alınır ve sisteme girilir. 2. tabaka ise gizli tabakadır. Kullanımı kullanıcıya bağlıdır. 3. tabaka ise çıktı tabakasıdır. Girdiler işlenerek buradan alınır. Her bir yuvarlağın (sinirin) bir fonksiyonu ve eşik değeri vardır. İçi dolu ufak daireler ise bağlantı ağırlıklarını gösterirler. 3. YAPAY SİNİR AĞLARI TEORİSİ Matematiksel olarak modellenmiş bir biyolojik nöron Şekil 3 de görülmektedir. Bu nöronlar Mc Culloch - Pits nöronu olarak bilinirler. Bunlar ağın her bir işlem birimini temsil ederler ve birbirleriyle bağlanarak ağı oluştururlar. Her bir nöron basit bir anahtar görevi yapar ve şiddetine göre gelen sinyali ya sönümlendirir ya da iletir. Böylece ağ içerisindeki her bir nöronun yükü belli olur. Her nöron gelen sinyalin seviyesine göre açık ya da kapalı duruma geçerek basit bir tetikleyici görev üstlenir [3]. Şekil 3. Bir biyolojik nöronun matematiksel modellenmesi

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) Bu işlemleri yaparken nöronlar giriş bilgilerini ağırlıklandırarak bunları lineer olarak toplar ve lineer veya non-lineer bir eşik fonksiyonunda işleyerek çıktısını verir. Bu çıktıyı hücreye bağlantısı olan diğer nöronlar giriş bilgileri olarak alırlar (Şekil 4). Şekil 4. Transfer fonksiyonları Yapay sinir ağları teknolojisi hesaplamalarda farklı bir değer gerektirmektedir. Yapay sinir ağları paralel hesaplama tekniğinin bütün avantajlarını kullanabilen ve algoritmik olmayan bir metottur. Belirli bir problemi, programlama yerine direkt olarak mevcut örnekler üzerinden eğitilerek öğrenirler. Ayrıca yapay sinir ağları, klasik bir bilgisayar belleği gibi belirli bilgileri belirli bir yerde saklama yerine, öz şeklindeki bilgileri nöronlar arasındaki bağlantılar üzerindeki ağırlık değerleri ile ağ üzerinde dağıtarak saklarlar [4]. Ağ hesapları öğrenme ve hatırlama olmak üzere iki safhadan oluşmaktadır: A- ÖĞRENME: Yapay sinir ağları, insan zekâsı gibi örneklerle eğitilirler. Ağlar ne kadar çok örnekle eğitilirse problem üzerinde teşhisi o kadar çok olur. Yapay sinir ağlarında iki türlü öğrenme mevcuttur. a) Denetimli Öğrenme: Ağa ait hem giriş değerleri, hem de çıkış değerleri sunulur ve her iki iterasyonda örneğe ait çıkış değerleriyle ağ çıkış değeri karşılaştırılarak ağın hatası bulunur. Bu hata kontrol edilebilir dereceye indirilene kadar, yapay sinir ağı nöronlar arasındaki ağırlıkları değiştirerek iterasyona devam eder. Bazı tip ağlarda ise ağın enerjisi hesaplanır ve bu enerjiyi minimize eden ağırlık grubu, istenen ağırlık grubu olarak kabul edilir. b) Denetimsiz Öğrenme: Bu tür öğrenmede ağa sadece giriş veri grubu sunulur ve ağdan bu veri grubuna uyumlu bir çıkış değeri üretecek şekilde kendisini uygun ağırlıklarla düzenlemesi istenir. B- HATIRLAMA: Ağın öğrenmesi sonucu elde edilen ağırlık grubu kullanılarak ağa belirli bir probleme ait giriş değerleri verilir ve bu problemi çözmesi istenir. 54

5 Özdemir H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) YAPAY SİNİR AĞLARI ÇEŞİTLERİ Yapay sinir ağları yapı olarak üç gruba ayrılır: 4.1. İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları Bunlar en genel halde giriş tabakası, saklı tabaka ve çıkış tabakası olmak üzere üç tabakalı bir yapıya sahiptirler. Bu tür ağ yapısında nöronlar arka arkaya beslenirler. Öğrenme aşamasında girdi modelleri ağın giriş terminallerine sunulur. Birinci tabakadaki nöronlar çıktılarını hesaplarlar bir sonraki tabakaya girdi değeri olarak gönderirler. Sırasıyla her bir tabaka aynı işlemi yapar. En uç noktanın çıktı değerleri de işlemi sonuçlandırır Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağları Bu tür ağlarda diğerlerinin aksine, tabakalar arasındaki bağlantıya ek olarak tabakadaki her bir nöron da diğerleriyle de bağlantılıdır. En popüler geri beslemeli ağ tiplerinden olan Kohenen ağları, kendi kendini organize edebilirler, kullanımı zor olmalarına rağmen çok güçlü ve hızlıdırlar. Denetlenmiş öğrenme kullanırlar. Hopfield ağları ise ağın enerjisini minimize ederler ve bu durumda ağda meydana gelen değişiklikleri analiz ederek ağırlıkları adapte ederler. Bu yüzden daha çok optimizasyon problemlerinde kullanılırlar Geri Yayılmalı Yapay Sinir Ağları Geri yayılma terimi gerçekte yapay sinir ağları için özel bir öğrenme kuralıdır. Geri yayılma öğrenme kuralı ağ içindeki mevcut hata düzeyine göre her bir tabakadaki ağırlıkları yeniden hesaplamak için kullanılmaktadır. Aynı tabakadaki nöronlar arasında bağlantı mevcut değildir. Tabakadaki her bir nöron bir ileri tabakadaki her bir nörona ayrı ayrı bağlıdır ve bunların giriş değerini verir. Bu tür yapay sinir ağları denetimli öğrenme kuralını kullanırlar. Buna göre hem giriş değerinin hem de çıkış değerlerinin bilinmesi gerekir. Bu yöntem uygulamada getirdiği kolaylıklar nedeniyle günümüzde hemen bütün disiplinlerde kullanılan bir yöntemdir. Geri yayılma algoritması kullanılan ağın topolojisi olarak bilinir. Geri yayılma algoritması günümüzde pek çok disiplinde özellikle mühendislikte en çok kullanılan bir algoritmadır. Bunun en büyük nedeni, öğrenme kapasitesinin yüksek ve algoritmasının basit olmasıdır. Bir geri yayılmalı yapay sinir ağının işlem ünitesi en az üç tabakadan meydana gelir. Bunlar Şekil 5 te gösterildiği gibi bir giriş tabakası, gizli tabaka ve bir çıkış tabakasıdır. Şekil 5. Bir geri yayılmalı yapay sinir ağının yapısı

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) Giriş tabakası, giriş veri gruplarının ağa sunulduğu terminallerdir. Bu tabakadaki nöron sayısı (m), giriş veri sayısı kadardır ve her bir giriş nöronu bir veri alır. Burada veri işlenmeden bir sonraki tabakaya yani saklı tabakaya geçer. Saklı tabaka, ağın temel işlevini gören tabakadır. Bazı uygulamalarda ağda birden fazla saklı tabaka bulunabilir. Saklı tabaka sayısı ve tabakalardaki nöron sayısı (k) probleme göre değişmekte olup, tamamen ağ tasarımcısının kontrolündedir ve onun tecrübesine bağlıdır. Bu tabaka girdi tabakasından almış olduğu ağırlıklandırılmış veriyi probleme uygun bir fonksiyon ile işleyerek bir sonraki tabakaya iletir. Bu tabakada gereğinden az sayıda nöron kullanılması giriş verilerine göre daha az hassas çıkış elde edilmesine neden olur. Aynı şekilde gereğinden daha çok sayıda nöron kullanılması durumunda da aynı ağda yeni tip veri gruplarının işlenmesinde zorluklar ortaya çıkar. Çıkış tabakası ağın en uç tabakasıdır. Saklı tabakadan aldığı veriyi ağın kullandığı fonksiyonla işleyerek çıktısını verir. Çıktı tabakasındaki nöron sayısı (n) ağa sunulan her verinin çıkış sayısı kadardır. Bu tabakadan elde edilen değerler yapay sinir ağının söz konusu problem için ürettiği değerleridir. Mc Culloch ve Pitts in 1940 yılında geliştirdiği yapay nöron modeline göre, bir nöron N tane ağırlıklandırılmış girişi toplamakta, bir eşik değeri bu toplamdan çıkarıp sonucu lineer olmayan bir fonksiyondan geçirmektedir (Şekil 6). Bir yapay sinir ağında herhangi bir katmandaki j inci birime karşılık gelen toplam giriş, önceki katmandaki birimlerin Y i çıkışlarının (ilk katman için girişlerin) bağlantılar üzerindeki W ij ağırlıkları ile hesaplanmış ağırlıklı toplamıdır ve X j WijYi (1) i şeklinde ifade edilir. Birimin çıkışı, bu toplam girişi lineer olmayan bir fonksiyondan geçirerek belirlenir. Bu amaçla pek çok fonksiyon kullanılmasına rağmen geri yayılmalı sinir ağında en fazla tercih edilen sigmoid fonksiyonudur. Bu fonksiyon lineer olmayan çıkışlar üretir. Bu fonksiyon, Y j 1 1 e X j (2) şeklindedir. Şekil 6. Sigmoid transfer fonksiyonu 56

7 Özdemir H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) İleri besleme aşamasında, giriş tabakasındaki nöronlar, veri değerlerini doğrudan saklı tabakaya iletirler. Saklı tabakadaki her bir nöron kendi giriş değerlerini ağırlıklandırarak toplam değer hesap ederler ve bunları bir taşıma fonksiyonu ile işleyerek bir ileri tabakaya veya doğrudan çıkış tabakasına iletirler. Tabakalar arası ağırlıklar başlangıçta rastgele küçük rakamlardan seçilir. Çıkış tabakasındaki her bir nöronun ağırlıklandırılmış değeri taşıma fonksiyonunda işlenerek ağın ilk değeri hesaplanmış olur. Bu değer istenen çıktı değeri ile karşılaştırılarak mevcut hata hesaplanır ve hata minimize edilmeye çalışılır. Hata değeri belirli bir düzeye ininceye kadar iterasyon işlemine devam edilir ve böylece ağın eğitimi tamamlanmış olur. Tabakalar arası bağlantılardaki ağırlık değerleri eğitimi tamamlanmış ağdan alınarak deneme aşamasında kullanılmak üzere saklanır. İleri besleme aşamasında i inci tabakadaki çıkış değerleri uygun ağırlıklar (Wij) ile çarpılır ve bu saklı tabakaya giriş değeri olarak sunulur. Yi, i inci tabakadaki her nöronun çıkış değeri ise bir ileri tabaka olan j tabakasının bir nöronundaki toplam giriş değeri, X j i W ij Y i olarak ifade edilir ve j tabakasının bir nöronundaki çıkış değeri ise, Y f X ) (3) j j ( j şeklindedir. Burada f j taşıma fonksiyonu olarak adlandırılır. Genellikle lineer olmayan veri iletimini sağlamak üzere taşıma fonksiyonu olarak bir sigmoidal fonksiyon kullanılır. f j 1 l e X j burada l, taşıma fonksiyonun şeklini kontrol eden bir sabittir. Daha sonra yukarıda detaylandırıldığı gibi sinir ağı çıkışı hesaplanır. Ve bu çıkış eğitim aşamasında kullanılan gerçek çıkış değeri ile karşılaştırılır. k ıncı çıkış tabakasındaki herhangi bir nörondaki hata, e k d Y (4) k k olarak hesaplanır. Burada d k istenen çıkış değerini, Y k ise ağ çıkış değerini göstermektedir. Toplam hata fonksiyonu ise aşağıdaki gibidir. 1 E 2 k ( d k Y k 2 ) 5. YAPAY SİNİR AĞLARININ YARARLARI 1) Yapay sinir ağları kolayca adapte olabilirler, bilgi alabilirler ve öğrenebilirler. Kendileri için hazırlanan datalardan çözümleri anlayabilirler. Bilgiler arası ilişkilerin altını çizerek (önemseyerek) yağılan uygulama geliştirme zamanını kısaltırlar. 2) Yapay sinir ağları genelleme yaparlar. Daha önceden sistemin eğitilmiş olduğu konularda, eksik bilgi verilerek sonuç istenirse, sistem bunu geneller ve tanımlar. Bu önemli bir özelliktir, çünkü gerçek dünyada bilgiler eksiktir ve net değildir. Sonuçlara ulaşabilmemiz için bilgilerden yola çıkarak genellemelerde bulunmamız gerekebilir.

8 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) ) Yapay sinir ağları doğrusal değildirler. Bu bütün sonuçların her bir girdi ile etkileşim içinde olduğu anlamına gelir. Doğrusal bir sistemde biri değiştirildiğinde, çıktı bu değişme oranıyla orantılı olarak değişir. Bu etki sadece değiştirilen girdinin değeri ile bağlantılıdır. Doğrusal olmayan sistemlerde ise çıktılar bütün girdilere bağlıdır ve bir girdi değiştirildiğinde önemli bir değişikliğe neden olmaz; çünkü çıktı bütün girdilere paralel olarak işlenir. 4) Yapay sinir ağları paralel işlemde başarılıdırlar. Birçok benzer ve birbirinden bağımsız işlemler aynı anda simüle edilerek işlenebilir. 6. YAPAY SİNİR AĞLARININ DOKUMA TEKNOLOJİSİNDE KULLANIMI 6.1. Kumaş Hatalarının Saptanması Tekstil endüstrisi için üretim ve yönetim aşamasında otomatik teknikler kullanmak her geçen gün önemli bir hale gelmektedir. İnsan tarafından yapılan kumaş denetimi denetleyicinin fiziksel ve zihinsel durumundan etkilenmektedir. Yüksek sayıda işlem yapma yeteneği ve çabuk karar verme özelliği sayesinde yapay sinir ağları kumaş hatalarının dokuma esnasında belirlenmesinde kullanılırlar. I-Shou Tsaı ve arkadaşları [5] tarafından yapılan çalışmada bir girdi tabaka, bir gizli tabaka ve bir çıktı tabakadan oluşan çok katlı yapay sinir ağı kullanılmıştır. Dokuma sırasında görülebilecek dört çeşit kumaş hatası yapay sinir ağına öğretilmiştir. Yapay sinir ağı hataları tam olarak bulmakta ve sınıflandırmaktadır Teorik Yaklaşım Kumaş yüzeyi görüntünün global özelliklerine veya tekrar eden birimine göre tanımlanır. Bu çalışmada çeşitli kategorideki kumaş yüzey hatalarının görüntüsünün özelliklerini elde etmek için gri seviyeli eş oluşum matrisi co-occurrence matrix kullanılmıştır. Yüzey görüntüsü ışık yoğunluğunun iki boyutlu fonksiyonu olarak düşünülür ve f(x,y) ile gösterilir. Her bir koordinat veya piksel (x,y) için ışık yoğunluğuna karşılık gelen bir değer vardır. Çünkü görüntü enerji formundadır. Fonksiyonun değeri sıfır ile sonsuz arasındadır. 0 < f(x,y) < (5) Cisimleri nesnelerden gelen ışık sayesinde görürüz. Bu ışık iki kısımdır. Birinci kısım nesnenin kendi ışığı, ikinci kısım ise nesnenin yüzeyinden yansıyan ışık şiddetidir. Birinci kısım i(x,y) ile ikinci kısım ise r(x,y) ile gösterilir. Bir nesnenin görüntüsü f(x,y) = i(x,y) r(x,y) {0 < i(x,y) < ve 0 < r(x,y) < 1} (6) ile gösterilir. r(x,y) = 0 ise nesneden hiç ışık yansımıyor demektir. r(x,y) = 1 ise tam yansımayı gösterir. Uzayda sürekli görüntü elde etmek için f(x,y) fonksiyonu sayısallaştırılır. Bu işleme görüntü örnekleme denir. Her bir nokta f(x,y) ile temsil edilir. NN boyutlarındaki görüntü (7) eşitliği ile gösterilen boyutlu dizi olarak saklanır. f(0, 0) f(0, 1)... f(0, N-1) f(1, 0) f(1, 1)... f(1, N-1) f(x,y) = (7) 58

9 Özdemir H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) f(n-1, 0) f(n-1, 1)... f(n-1, N-1) Bu dijital görüntü f(j,k), NN boyutundadır ve gri seviyeli çözünürlüğü G dir. İki parametre kullanılmaktadır. D, (j,k) ve (m,n) noktaları arasındaki uzaklığı,, iki piksel (nokta) arasındaki açıyı göstermektedir. İki piksel arasında, = 0 yatay doğrultu (R H ), = 45 sağ diyagonal doğrultu (R RD ), = 90 düşey doğrultu (R V ), = 135 sol diyagonal doğrultu (R LD ) olmak üzere dört doğrultu tanımlanmıştır. Bu tanıma göre piksel çiftlerinin p ve q gri seviyelerinin oluşma olasılığı (8) eşitliği ile gösterilmiştir. P(p, q, d, 0) =# {R H (d), f(j,k) = p, f(m,n) = q} P(p, q, d, 45) =# {RRD(d), f(j,k) = p, f(m,n) = q} P(p, q, d, 90) =# {RV(d), f(j,k) = p, f(m,n) = q} P(p, q, d, 135) =# {RLD(d), f(j,k) = p, f(m,n) = q} (8) #{ } sembolü, parantez içindeki bütün olayların olma olasılığını gösterir. 0-3 gri seviyeli görüntünün eş oluşum matrisi Şekil 7a da, 44 büyüklüğündeki dört gri seviyeli görüntü Şekil 7b de gösterilmiştir. Şekildeki oklar iki piksel arasında çizilen doğruların yatayla yaptığı açıları göstermektedir. Aynı görüntünün 0,45,90 ve 135 doğrultulu eş oluşum matrisi Şekil 8 de görülmektedir. Gri Seviye Gri Seviye #(0,0) #(0,1) #(0,2) #(0,3) 2 #(1,0) #(1,1) #(1,2) #(1,3) 3 #(2,0) #(2,1) #(2,2) #(2,3) 4 #(3,0) #(3,1) #(3,2) #(3,3) Şekil 7a. 0-3 gri seviyeli görüntünün eş oluşum matrisinin genel formu Şekil 7b. 0-3 gri seviyeli 44 büyüklükte görüntü. P H (d=1, =0) = P RD (d=1, =45) =

10 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) (a) (b) P V (d=1, =90) = P LD (d=1, =135) = (c) (d) Şekil 8a-d. Dört doğrultunun eş oluşum matrisi ile gösterimi. Bütün sütunların toplamını 1 e eşitlemek için eş oluşum matrisine normalizasyon metodu uygulanır. Görüntünün düzgünsüzlük dağılımının derecesi olan ikinci açısal moment (ASM) (9) eşitliği ile, görüntünün gri seviye kontrastı olan CON (10) eşitliği ile verilmiştir. ASM P p q R p, q 2 (9) CON m1 n0 S 2 pqs P( p, q) R (10) Deneysel Çalışma Numune olarak 30 Tex katlı ipliklerden 92 ye 42 atkı ve çözgü sıklıklarında dimi kumaşlar kullanılmıştır. Neps, atkı kaçığı, çözgü kaçığı ve yağlı kumaş hataları dokuma sırasında oluşmaktadır. Her kumaş hatasının görüntü elde etme sistemi ile görüntüsü alınmış ve bu görüntüler rasgele ikiye bölünmüştür. Görüntülerin yarısı ağı eğitmek için, diğer yarısı eğitilen ağı test içindir. Görüntü elde etme sistemi Şekil 9 da gösterilmiştir. 20 kez büyütebilen lens takılı CCD kamera ile görüntüler çekilmekte, her görüntü analog dijital çevirici kart ile gri seviyede sayısallaştırılmakta ve matrislerde saklanmaktadır. Numuneler 45 lik açı ile konumlandırılmış iki halojen lamba ile aydınlatılmaktadır. Çekilen görüntülerin gri skalalı çözünürlüğünde grafik görüntüsü yeniden oluşturulmaktadır. Kumaş hatalarının parametreleri bilgisayarla hesaplanmaktadır. Şekil 9. Görüntü elde etme sistemi. (9) ve (10) eşitlikleri ile gri seviyeli histogram eşlenir. Böylece görüntünün daha homojen bir gri seviye dağılımı elde edilmekte ve görüntü elde etme koşullarından kaynaklanan düzensizlikler giderilmektedir. İndirgenmiş görüntü kullanılarak, normal kumaş yüzeyi için eş oluşum matrisi ile doğrultusu boyunca, 60

11 Özdemir H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) d tekrar uzunluğunu belirler. Bir görüntünün bütün piksellerinin yoğunluk dağılımı normal dağılım ise ikinci açısal moment (ASM) ve kontrast (CON) hesaplanır. Doğrultusu ne olursa olsun, doğrultusu boyunca periyotluluk varsa, ekstrem değerler elde edilir. ASM maksimum olurken, CON minimum olur. ŞEKİL 10 da belirli bir d uzaklığına karşılık gelen, ASM ve CON değerleri =0 ve =90 doğrultularında çizilmiştir. Gerek atkı, gerekse çözgü yönünde normal kumaşın periyodik sinyalleri güçlüdür. Maksimum ASM ve minimum CON atkı yönünde 12 pikselde, çözgü yönünde 16 pikselde elde edilmiştir. Bu, normal kumaşın çözgü yönündeki tekrarının 16 pikselde, atkı yönündeki tekrarının 12 pikselde bir olduğunu gösterir. Gri seviyeli eş oluşum matrisi ile her bir hatalı kumaş yüzeyi için yüzey vektörü elde edilir. f1, f2, f3 ve f4 değerleri d=1 ve =0, 45, 90 ve 135 iken elde edilen kontrast ölçümlerdir. f5 ve f6 değerleri ise d=12, =0 ve d=16, =90 iken elde edilen kontrast değerleridir. Elde edilen bu yüzey parametreleri, yapay sinir ağında giriş tabakasının nodlarını (düğüm noktalarını) oluştururlar. 12 nodlu gizli tabaka, beş nodlu çıktı tabakasına beslenir. Çıktı tabakası normal kumaş ile birlikte dört çeşit hatalı kumaşı içerir. Öğrenme oranı 0.5 ve momentum faktörü 0.4 tür. Aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid fonksiyon kullanılmıştır. Kumaşın belli bir bölgesinde bulunan her bir hata, normal kumaşa göre farklı yüzeye sahiptir. Farklı kumaş hatalarının yüzeyleri de birbirlerinden farklıdır. İyi bir yüzey iki şartı sağlamalıdır. Bir, genel özellikleri çok az birbirinden farklı olan yüzeyler yakın değerlere sahip olmalı. İki, farklı sınıftan olan hatalar sayısal olarak da farklı olmalı. Hesaplama zamanını kısa tutmak için yüzey vektörünün boyutu yüzey görüntüsünden küçük olmalıdır. Kumaş denetim sisteminin başarısı görüntüyü elde etme, genelleme ve sıkıştırma özelliklerine bağlıdır. İnsan gözü normal ve hatalı kumaş görüntülerini kolayca algılayabilirken, desen tanıma tekniğinde ise yukarıda bahsedilen yüzey parametrelerinin belirlenmesi gereklidir. Haralick [6] birlikte oluşum matrisinden bilgi elde etmek için çeşitli ölçümler öne sürmüştür. Görüntünün lokal varyasyonunun ölçüsü olan kontrast (CON), her bir kumaş hatasını karakterize edebilmektedir. Özellikle her hatayı karakterize etmek için birlikte oluşum matrisinde her örnek hatanın doğrultuları boyunca (f1, f2, f3, f4) kontrast ölçüm değerleri alınır. Kumaş hatalarından doğru sınıflamayı yapmak için, bu dört yüzey parametresinden bağımsız olarak, yatay ve düşey doğrultularda normal kumaşın tekrar üniteleri belirlenerek f5 ve f6 olmak üzere iki yüzey parametresi bulunur. Bu iki yüzey parametresinden (f5 ve f6) farklı kumaş hatalarını denetleyebilmek için özel yüzey vektörleri elde edilir. Gri seviyeli eş oluşum matrisi kullanılarak, orijinal görüntüyü tanımlayan ve hesaplama zamanını azaltan altı tane yüzey parametresi elde edilmiştir. Geçmişte geleneksel desen tanıma tekniği çevreden etkilenen ve desen eşleme idi. Günümüzde yapay sinir ağları ise yüksek paralel işlem kapasitesi ve hızı yanında hata toleransına sahiptir. Yüzeyleri farklı olan örnekler yapay sinir ağı ile tam olarak sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma oranı % 96 dır boyutlarında dijitize edilmiş (sayısallaştırılmış) her hatalı kumaş yüzeyi için gri seviyeli eş oluşum matrisi kullanılarak altı tane yüzey parametresinin (f1-f6) elde edilmesi 30 saniyeyi almıştır. Yüzeylerin sınıflandırılması işlemin yarısını olan yapay sinir ağının eğitimini oluştururken temel hesaplar bu aşamada olmaktadır. Bundan dolayı yapay sinir ağı ile entegre desen tanıma sistemi kumaş hatalarının on-line olarak sınıflandırılması için iyi bir yöntemdir. f1-f6 dan oluşan yüzey vektörü her bir kumaş

12 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) hatası için doğru, genel ve öz bilgi vermektedir. Denetleme prosesi yapay sinir ağının kapasite ve hata toleransı özelliklerini kullanmaktadır. Denetimli geri yayılma öğrenme kuralı (algoritması) ile yapay sinir ağı kumaş hataları için iyi bir sınıflandırıcıdır. Çeşitli kumaş hataları için yapılan denemeler tatminkâr sonuçlar vermiştir. I-Shau Tsai ve Ming-Chuan Hu [7] tarafından yapılan çalışmada ise kumaş, altından aydınlatılan cam yüzeyin üstüne serilmiştir (Şekil 10). CCD lens takılmış kamera ile alınan kumaş görüntüleri görüntü işleyiciye gönderilir. Görüntü işleyici görüntüyü 8 bit gri seviyede çözünürlükte sayısallaştırıp, aynı zamanda görüntü işleyici dijital sinyalin video ekranından görülmesi için analog sinyale dönüştürür. Elde edilen görüntüler ana bilgisayara gönderilip burada işlenir. Hatalı kumaşın görüntüsü işlenmekte, Fourier dönüşümü ile spektrum elde edilmektedir. Bu dönüşümden elde edilen spektrum ile kumaş sıklığı arasında bir ilişki elde edilmekte ve spektrumdan karakteristik parametreler belirlenmekte ve yapay sinir ağı ile kumaş hataları tanımlanmaktadır. Şekil 10. Kumaş hatalarını belirleyen sistem: (A) CCD kamera, (B) Büyütücü lens, (C) Numune, (D) Cam yüzey, (E) Arka ışık, (F) Sağ ışık, (G) Görüntü kartı, (H) Bilgisayar, (I) Ekran 20, (J) Ekran Teorik Yaklaşım Çözgü iplikleri belirli sıklıklarla levende sarılmakta, dolayısıyla kumaşta belirli bir sıklıkta bulunmaktadırlar. Atkı iplikleri da kumaşa belirli sıklıklarla yerleştirilmektedir. Dolayısıyla atkı ve çözgü ipliklerini periyodik olarak tekrarlayan iplikler olarak gösterebiliriz. Şekil 11a ve Şekil 11b birleştirilirse Şekil 11c ile gösterilen kumaş modeli elde edilir. Şekil 11a,b ve c ye Fourier transformasyonu uygulanırsa Şekil 12a, b ve c elde edilir. Fourier dönüşümü matematiksel bir yöntemdir. Bu yöntemle dalgaların periyodikliği ile spektrumdaki frekansları arasında bağlantı kurulmaktadır. Fourier teoremi ile bir sinyal çeşitli frekans ve dalga boyundaki çeşitli sinüs ve kosinüs eğrilerinin toplamı olarak ifade edilebilirler. Kumaşın üç boyutlu çözünürlüklü görüntüsünün Fourier dönüşümü MATLAB programı ile gerçekleştirilmiştir. 62

13 Özdemir H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) Şekil 11. Kumaşın modellenmesi Konvülusyon teoremine göre, iki fonksiyonun görüntü uzayında birbirine geçmiş durumu, Fourier uzayındaki dönüşümlerinin çarpımına eşittir. Şekil 12a ve 12b nin birbirine geçmiş durumu Şekil 12c deki gibidir. Şekilde F(0,0) ve F(1,0) noktaları arasındaki uzaklık 1/T olup, çözgü periyodunun tersidir ve iplik numarasından bağımsızdır. F(0,0), spektrumun merkezi yoğunluğunu, F(1,0), u ekseninde F(0,0) ın yanındaki noktanın yoğunluğunu, F(0,1), v ekseninde F(0,0) ın yanındaki noktanın yoğunluğunu göstermektedir. (a) (b) (c) Şekil 12. Kumaş modelinin Fourier spektrumu Fourier simülasyon metoduna göre çözgü ve atkı kaçığı, yırtık kumaş ve yağlı kumaş hatalarının spektrumu Şekil 13a, b, c ve d deki gibidir.

14 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) Şekil 13. Kumaş hatalarının Fourier spektrumu: (a) Çözgü kaçığı, (b) Atkı kaçığı, (c) Yırtık, (d) Yağ lekesi. Kumaş hatalarının frekansı periyoduyla değişmektedir. En göze çarpan varyasyonlar F(0,0), F(1,0) ve F(0,1) de görülmektedir. Bu noktaların yeri kumaş sıklığı değiştikçe değişir. Çözgü kaçığı atkıya paralel olarak tanımlanan x ekseninde periyodikliğin değişmesi olarak düşünülebilir. Şekil 14 deki çıkıntılar, kumaşın içinden geçen ışığın yoğunluğunu gösterir. Çözgü kaçığı, orijinal periyodiklik ile bir dikdörtgen dalganın toplamı olarak gösterilir. F(0,0) ile F(1,0) arasında yoğunluk artarken, F(0,0) ve F(1,0) noktalarının yoğunluğu ile F(0,0) ın F(1,0) e yoğunluk oranı da artacaktır. Şekil 14. Çözgü kaçığına bağlı olarak x ekseninde periyodikliğin değişmesi. Aynı şekilde atkı kaçığı da y ekseninde çözgüye paralel periyodikliğin değişmesi olarak gösterilir. Yırtık ve yağlı kumaşlar da x ve y eksenindeki yoğunluğun değişim olarak gösterilebilir. Yağlı kumaşlarda F(0,0) ın yoğunluğu daha fazladır, çünkü yağlı kumaş yüzeyinde karanlık bir görüntü oluşur. Dört çeşit kumaş hatasını ve normal kumaşın spektrumunu gösteren dokuz karakteristik parametre yapay sinir ağının girdisini oluşturmaktadır. Tablo 1, spektrumdaki karakteristik parametrelerin normal kumaşla karşılaştırmasını göstermektedir. Yapay sinir ağı Geri Yayılma Algoritması ile işlem yapmaktadır. Tablo 1. Spektrumdaki karakteristik parametreler* PE(1) PE(2) PE(3) PE(4) PE(5) PE(6) PE(7) PE(8) PE(9) Çözgü kaçığı Atkı kaçığı Yırtık kumaş Yağlı kumaş

15 Özdemir H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) * PE(1): F(0,0) da maksimum yoğunluk, PE(2): F(0,0) merkezli 5 5 büyüklükteki görüntünün yoğunluğu F(0,0) ın maksimum yoğunluğu, PE(3): F(1,0) da maksimum yoğunluk, PE(4): F(0,0) ile F(1,0) ın ortalama yoğunluğu, PE(5): F(0,1) da maksimum yoğunluk, PE(6): F(0,0) ile F(0,1) ın ortalama yoğunluğu, PE(7): F(0,0)/F(1,0), PE(8): F(0,0)/F(0,1), PE(9): F(1,0)/F(0,1). + : Artma, : Azalma, : Önemli bir değişim yok Deneysel Çalışma Denemelerde 6545 ve 7060 çözgü ve atkı sıklığında iki çeşit kumaş kullanılmıştır sıklığındaki kumaşın karakteristik parametreleri ile yapay sinir ağına öğretilmiştir. Birinci denemede 6545 sıklığındaki kumaş kullanılmıştır. Numune sayısı 100 dür. Ortalama hatanın karekökü iterasyondan sonra 0.11 olarak hesaplanmıştır. Öğrenilmiş numunelerdeki sınıflandırma oranı % 100 dür. 25 tane numune, öğretilmiş ağa girilmiş ve toplam sınıflandırma oranı % 92 olarak bulunmuştur. İkinci denemede ise 7060 sıklığında 100 adet kumaş yapay sinir ağına girilmiş ve iterasyondan sonra ortalama hatanın karekökü 0,085 olarak hesaplanmıştır. Ağa öğretilmiş numunelerden ağın sınıflandırma oranı % 98.1, test edilen numunelerden % 96 olmuştur. Üçüncü denemede ise, 6545 ve 7060 sıklıklarındaki 200 adet numune yapay sinir ağına eğitilmek üzere girilmiş, ortalama hatanın karekökü iterasyondan sonra bulunmuştur. Ağın hataları sınıflandırma oranı % 92 olarak bulunmuştur. 6.2 Kumaşların Sınıflandırılması Kumaşların sınıflandırılması tekstil endüstrisinde önemli bir rol oynar. Kua-Chin Fan ve arkadaşları [8] belli özelliklere göre kumaşları sınıflandırmak için sinir ağları ve boyut indirgenmesi metodunu kullanmışlardır. Bu iki metot birbirlerinden bağımsız olmakla birlikte birbirini desteklemektedir. Birinci metotta bilinmeyen bir kumaş kategorisini tanımak için yapay sinir ağına öğretilmektedir. İkinci metotta ise kumaşların ölçülen özellikleri 16 dan ikiye indirilmektedir. İndirgenmiş özelliklerin iki boyutlu grafiği çizilir. Kumaş bilgileri Kawabata nın kumaş değerlendirme sisteminden (KES-FB) alınan parametreler formunda incelenir. Kumaşları birbirlerinden ayırt edebilmek için kumaşların belli özellikleri ölçülmekte ve kumaşlar bu özelliklerle karakterize edilebilmektedir. Fakat bu işin insan tarafından yapılması sıkıcı ve uzun zaman alıcı bir iştir. Bilgisayarlar çok fazla miktarda veriyi yüksek hızlarda işleyebilmektedir. Desen tanıma sistemi ile bilinmeyen bir kumaş otomatik olarak tanınmaktadır. Desen tanımanın amacı, mekanik işlemlere ve hesaplara dayalı sınıflandırma ve tanıma teorisini geliştirmektir. Herhangi bir problem için girdi veri setinden desen tanıma modeli oluşturulur, bilinmeyen herhangi bir veri desen tanıma ile sınıflandırılır. Desen tanıma metodu istatistiksel analiz, boyut indirgemesi ve yapay sinir ağlarını içerir. Pamuk, keten, ipek ve yünü otomatik olarak kategorize eden iki farklı desen tanıma metodu kullanılmıştır. Bu kumaşlar KES-FB sistemiyle analiz edilmiş ve kumaşların mekanik özellikleri 16 parametre ile tanımlanmıştır. Sınıflandırmanın ilk aşamasında ağın bağlantı ağırlıklarının belirlenmesi için ağı eğitecek çeşitli kumaş parametreleri kullanılmıştır. Bilinmeyen kumaş özellikleri, kumaşın sınıflandırılması için ağa girilir. İkinci metot ise ölçülmüş kumaş özelliklerinin 16 dan ikiye indirilmesidir. İndirgenmiş bilgiler daha sonra iki boyutlu koordinat sistemiyle gösterilir. Kumaşlar bu iki boyutlu koordinat sisteminde kategorilere ayrılırlar. Yapay sinir ağı geri yayılma algoritması ile işlem görmektedir. Ağın hızlı bağlanma ve yüksek sınıflandırma yeteneği vardır. Yapay sinir ağı giriş tabakası, gizli tabaka ve çıkış tabakasından oluşmaktadır. Tabakalardaki her bir nöron birbirlerinden bağımsızdırlar. Fakat bir sonraki nörona bağlantılıdırlar. Her bağlantı için bir bağlantı ağırlığı değeri vardır. Bağlantı ağırlıkları yapay sinir ağının

16 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) davranışını belirler. Bağlantı ağırlıklarını özel eğitim verisiyle örneğin kumaş bilgisiyle eğitirsek kumaş sınıflandırma için özel amaçlı sinir ağı oluşturulur Teorik Yaklaşım Desendeki her bir nokta n koordinat değerinden oluşuyorsa, n boyutlu bir uzayda nokta olarak kabul edilir. Kumaş 16 parametresi ile tanımlandığı için, her bir kumaş 16 boyutlu uzayda bir noktaya karşılık gelir. Fakat insan iki ya da üç boyutlu uzayda şekiller arasında geometrik bağlantı kurabilmektedir. Kumaş iki parametre ile ifade edilebilirse, iki boyutlu uzayda gösterilebilecek ve kolayca anlaşılabilecektir. Boyut indirgenmesinde Karhunen-Loeve (K-L) [4] genişleme tekniği kullanılmıştır. Temel işlem lineer dönüşüm matrisini (A) oluşturmaktır. Bu matris desen üzerinde işlem yaparak yeni bir desen hesaplamaktadır. X= (p 1, p 2,..., p m ) Y= (q 1, q 2,..., q n ) m>n Y= AX (11) Her biri i desene sahip M kategori varsa, K-L yayılmalı A matrisinin tanımı üç basamakta gerçekleşir: Step 1: Öğrenilmiş desenlerden otokorelasyon matrisini hesapla. wi: i nci desen kategorisinin olma olasılığı, E{xi, xi}: i nci desen kategorisinde bütün örneklerin gözlenme olasılığı, Step 2: Eigen değerlerini ve otokorelasyon matrisine karşılık gelen Eigen vektörünü hesapla ve bu vektörü normalize et. Step 3: Dönüşüm matrisinin sütunları, otokorelasyon matrisinin en büyük özdeğer (Eigen) değerlerine karşılık gelen normalize edilmiş özdeğer (Eigen) vektörleri olarak seçilir. Dönüşüm matrisi elde edildikten sonra öğrenilmiş desenler ile bilinmeyen desenler denklem (11) ile m boyuttan n boyuta indirgenir. Bu denklemi 16 boyuttan iki boyuta indirgemede kullanabiliriz. Bu dönüşüm ile aynı kumaş sınıfının öğrenilmiş desenleri bir grup oluşturacak kadar birbirlerine yakındır. Pamuk, yün, ipek ve keten kumaş kategorileri iki boyutlu indirgenmiş uzayda oluşturulur. Bu çizgiler kolayca izlenebilmektedir. Bilinmeyen bir kumaşın 16 parametresi ikiye düşürülerek dört kategoriden birine dâhil edilebilir. Bu teknik, gruptaki desenlerin geometrik düzenini gözleyerek direkt sınıflandırma ilgisi yanında, yapay sinir ağı tarafından yapılan sınıflandırma sonuçlarının doğruluğunu gösterir. Önerilen yaklaşım otomatik tekstil test sistemi ile test edilmiştir. Kumaşlar KES-FB ile değerlendirilmektedir. Elde edilen bilgiler yerel ağ ile PC ye gönderilir. Bilgisayar elde edilen kumaş özellikleri ile ilgili bilgileri analiz ederek, sınıflandırmak için ayırır. KES-FB sistemi 4 alt sistemden oluşur. KES-FB 1: Kumaşların mukavemet ve kesme mukavemeti ile ilgili özelliklerini, KES-FB 2: Kumaşların eğilme özelliklerini, KES-FB 3: Sıkıştırılabilme Özelliğini, KES-FB 4: Yüzey özelliklerini analiz eder. Kumaşın mekanik özellikleri % izafi nemde, C de ölçülür. Öğrenmede kullanılan kumaş parametreleri Tablo 2 de gösterilmiştir. 66

17 Özdemir H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) Tablo 2. Öğrenmede kullanılan kumaş parametreleri Kumaş tipi İplik cinsi Numune sayısı Kalınlık (mm) Gramaj (g/m 2 ) Pamuk Kesikli Keten Kesikli İpek Filament Yün Kesikli Fazla sayıda düğüm kompleks karar verme yeteneğini geliştirdiği halde, elde edilen bağlantı ağırlıkları, öğrenilen bilgilerden güvenli olarak tahmin edilemez. Kumaş verisi özellik seti ve kumaş kategori çiftlerinden oluşmaktadır. Özellikle yapay sinir ağına beslendiğinde her bir çiftteki kumaş kategorisi doğru cevaptır. Tablo 3, pamuklu kumaş için 16 parametreyi ve yapay sinir ağı çıktısını göstermektedir. Dört değerden 1. nörona ait olan 1 değeri bu kumaşın kategori 1 e ait olduğunu gösterir. Diğer nöronlara ait değerler 0 dır. Tablo 3. Pamuklu kumaş için yapay sinir ağı eğitim seti* LT WT RT B 2HB G 2HG 2HG5 LC 0,8111 0, ,3784 0,4330 0,0333 0,6554 0,8862 2,0261 0,1433 WC RC MIU MMD SMD W T Correct output 0,0106 1,7027 0,6574 0, ,4566 0, ,0957 (1, 0, 0, 0) * Gerilme: LT: Doğrusallık, WT: Gerilme enerjisi, RT: Rezilyans; Eğilme: B: Eğilme rijitliği, 2HB: Histerezis; Kayma: G: Kayma direngenliği, 2HG: Histerezis Φ = 0,5, 2HG5: Histerezis Φ = 5 ; Sıkıştırma: LC: Doğrusallık, WC: Sıkıştırma enerjisi, RC: Rezilyans; Yüzey: MIU: Sürtünme katsayısı, MMD: Sürtünme katsayısının standart sapması, SMD: Geometrik pürüzlülük; Ağırlık: W: Gramaj; Kalınlık: T: 0,5 gf/cm 2 basınç altında kalınlık Deneysel Çalışma Öğrenme grubunda 97 kumaşa ait veri girilmiş, test grubunda ise 198 bilinmeyen kumaşa ait veri girilmiştir. Öğrenme verisi 28 pamuklu, 25 ipek, 28 yünlü ve 16 keten kumaş örneğinden oluşmaktadır. Verilerin tamamı Geri Yayılmalı Sinir Ağına beslenmiştir. Bazı bilinmeyen kumaşların sınıflandırma sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. Bu veriler % 100 PES, % 100 pamuk, % 70/30 PES/yün kumaşlar içindir. % 100 PES kumaşlar aynı parlaklığı verdiği için ipek kumaş gibi algılanmıştır. Tablo 4. Bilinmeyen kumaşların yapay sinir ağı sonuçları Pamuk İpek Yün Keten % 100 Polyester 0,012 0,888 0,038 0,014 % 100 Pamuk 0,030 0,002 0,016 0,978 % 70/30 Polyester/yün 0,001 0,208 0,877 0,017 % 70/30 Polyester/yün 0,005 0,033 0,879 0,031 Yapay sinir ağı, girilen kumaşın kategorisini belirleyen, ayırt etme yeteneği olan sinir ağı modelini kullanırken, boyut indirgenmesinde ise sınıflandırma sonuçlarına göre en yakın olan grubu seçmektedir. Yapay sinir ağının sınıflandırma sonuçları boyut indirgemesi sonuçları ile uyum göstermektedir. Bu nedenle, boyut indirgenmesi tekniği geri yayılmalı sinir ağı tekniğini destekleyecek biçimde kullanılabilir.

18 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (1) SONUÇLAR Müşteri tatmini, maliyet ve üretimi belirleyen bitmiş (mamul) kumaşın kalitesi dokuma kumaş endüstrisinde önemli olup, dokuma kumaşların kalitesinin belirlenmelerinde ve sınıflandırılmalarında operatörlerin sübjektif değerlendirmelerinden kaynaklanan problemler mevcuttur. Görüntü işleme, tanıma yöntemleri ve istatistiksel yöntemler ile birlikte kumaş hatalarının belirlenmesinde ve kumaşların sınıflandırılmalarında kullanıldıklarında hatayı tolere etme ve öğrenme yeteneğine sahip yapay sinir ağları yüksek performans göstermektedirler. 8. KAYNAKLAR 1. Aleksander, I., Morton, H., 1990, An Introduction to Neural Computing, London, Chapman and Hall 2. Lin, C.T., Lee, C.S.G., 1996, Neural Fuzzy Systems, Prentice Hall, NJ 3. Sette, S., Boullart, L., Kiekens, P., 1995, Self-Organizing Neural Nets: A New Approach to Quality in Textiles, Textile Research Journal, 65(4), Jang, J.S.R., Sun, C.T., Mizutani, E., 1997, Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice Hall, NJ 5. Tsai, I.S., Lin, C.H., Lin, J.J., 1995, Applying an Artificial Neural Network to Pattern Recognition in Fabric Defects, Textile Research Journal, 65(3), Haralick, R. M., Shanmugam, K., Dinstein, I., 1973, Texture Features for Image Classification, IEEE Trans. Sys. Man Cybernet, SMC-3, Tsai, I.S., Hu, M.C., 1996, Automatic Inspection of Fabric Defects Using an Artificial Neural Network Technique, Textile Research Journal, 66(7), Fan, K.C., Wang, Y.K., Chang, B.L., Wang, T.P., Jou, C.H., Kao, I.F., 1998, Fabric Classification Based on Recognition Using a Neural Network and Dimensionality, Textile Research Journal, 68(3),

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3267-3282, Yazı 219 Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 Mahmut FIRAT * Mahmud GÜNGÖR ** ÖZET Son yıllarda, inşaat mühendisliğindeki bilgisayarlı

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:01, C:4, S:1, s.73-88 Year:01, Vol:4, No:1, s. 73-88 İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 19-36

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 19-36 AYDINLATMA ELEMANLARINDAKİ IŞIK AKISI AZALMALARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ ESTIMATION OF THE LUMINOUS FLUX REDUCTION OF LIGHTING ELEMENTS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Mustafa ŞAHİN 1 *, Fuat

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (55-60) YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA Okyay KAYNAK Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 12 Sayı: 3-4 Sayfa: (2-17) Makina Mühendisleri Odası SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

HĠBRĠT RADYAL TABANLI FONKSĠYON AĞLARI ĠLE DEĞĠġKEN SEÇĠMĠ VE TAHMĠNLEME: MENKUL KIYMET YATIRIM KARARLARINA ĠLĠġKĠN BĠR UYGULAMA

HĠBRĠT RADYAL TABANLI FONKSĠYON AĞLARI ĠLE DEĞĠġKEN SEÇĠMĠ VE TAHMĠNLEME: MENKUL KIYMET YATIRIM KARARLARINA ĠLĠġKĠN BĠR UYGULAMA T.C. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Doktora Tezi HĠBRĠT RADYAL TABANLI FONKSĠYON AĞLARI ĠLE DEĞĠġKEN SEÇĠMĠ VE TAHMĠNLEME: MENKUL KIYMET

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERĠ ĠLE EL DAMAR DESENĠ TANIMA Hasan TUTUMLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ağustos-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PROGRAMLANABİLİR DONANIM ÜZERİNDE SIKIŞTIRICI ALGILAMA İLE GÖRÜNTÜ YENİDEN OLUŞTURMA ALGORİTMASININ TASARIMI KORAY KARAKUŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı