Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile)"

Transkript

1 Sözleşme No: - TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR: 1. Müşteri: Müşteri T.C. Kimlik No: Müşteri Adresi : 2. ALJ Finans: (Adres bilgisi antette yer almaktadır.) 3. Kefil: İşbu sözleşmenin kefilleri aşağıdadır: Adı/Soyadı-Unvanı T.C. Kimlik No Adresi 1 Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile) Tarih: MADDE 2. SÖZLEŞME NİN KONUSU: İşbu Sözleşmenin konusu; ALJ FİNANS tarafından MÜŞTERİ ye 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun( TKHK ) çerçevesinde kullandırılan Kredi nin kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. MÜŞTERİ, işbu sözleşmedeki koşullarda Kredi yi kullanmayı talep ve kabul eder. İşbu Sözleşme tahtında Kredi kullanan her bir MÜŞTERİ ve Kefil, Ödeme Planı nda detayları gösterilen Kredi nin tamamından ayrı ayrı sorumludur. MADDE 3. MÜŞTERİNİN BEYAN SORUMLULUĞU: MÜŞTERİ, Kredi nin kullandırımı için ALJ FİNANS a ibraz etmiş olduğu tüm bilgi / belgelerin doğru, geçerli, tam olduğunu; yanıltıcı olmadığını beyan eder. Aksi halde, MÜŞTERİ nin hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmakta olup ALJ FİNANS, işbu sözleşmeyi tek taraflı feshetmeye ve MÜŞTERİ nin borcunun tamamını muaccel kılmaya re sen yetkilidir. MÜŞTERİ/Kefil işbu sözleşme kapsamında kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini; başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 Sayılı Kanun'a uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ALJ FİNANS a derhal yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 4. KREDİ TAHSİS ONAYI VE KREDİNİN KULLANDIRILMASI: Kredi Tahsisi, ALJ FİNANS ın onayına bağlı olup ALJ FİNANS, Krediyi kullandırmakta tamamen serbesttir. Finansman şirketlerine ilişkin mevzuat uyarınca Kredi, ürünün/hizmetin MÜŞTERİ ye teslimi veya temini ile birlikte, ALJ FİNANS tarafından anaparadan vergi, resim, harç ve diğer masrafların düşülmesi yoluyla bulunan meblağın, MÜŞTERİ nam ve hesabına doğrudan Satıcı ya ödenmesi suretiyle kullandırılır. Satın alınacak ürünle/hizmetle ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklar veya herhangi bir nedenle mal/hizmet alımına ilişkin iade ve/veya iptal halleri, TKHK nın ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kredi nin işbu sözleşme çerçevesinde faizi ile birlikte geri ödenmesine engel teşkil etmeyecektir. İade durumunda MÜŞTERİ, ürün/hizmet bedelinin iadesinin ALJ FİNANS a yapılmasını ve kalan bakiyeden sorumlu olmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt eder. MADDE 5. FAİZ, YILLIK MALİYET, VERGİ, ÜCRET, MASRAFLAR VE ÖDEME PLANI: İşbu sözleşme nedeniyle MÜŞTERİ den tahsil edilecek olan akdi faiz, efektif yıllık faiz oranı, yıllık maliyet tutarı, vergi, ücret, masraf ve diğer mali hususlar ile ödeme planı, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Kredi Koşulları ve Ödeme Planı nda açıkça düzenlenmiştir. MÜŞTERİ, bu koşullara ve ödeme planına uygun olarak her türlü faiz, vergi, fon, tahsis ücreti, üçüncü kişilere ödenen ücretler ve ilgili diğer giderleri ALJ FİNANS a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ALJ FİNANS, MÜŞTERİ ye önceden tebliğ etmek kaydıyla, banka hesap numaralarında değişiklik yapma, geri ödeme yöntemlerini değiştirme veya bunlara yenilerini ekleme hakkını haizdir. MÜŞTERİ ye yapılan tebligata rağmen, eski hesap numaralarına yapılacak ödemeler, geçerli ödeme niteliğinde sayılmaz. Herhangi bir taksit tarihinin resmi tatil gününe gelmesi halinde MÜŞTERİ, ilgili taksit tutarını en geç taksit tarihini takip eden ilk iş günü içerisinde ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ, elektronik hizmet kanallarından yararlanmayı talep etmesi halinde ALJ FİNANS ın belirleyeceği ücreti ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ, Kredi geri ödemeleri için belirtilen ödeme noktalarında/bankalar nezdinde oluşabilecek masraflar ile ALJ FİNANS ın hiçbir ilgisi olmadığını ve bu masraflardan hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. MÜŞTERİ, üçüncü kişilere ödenen ücretler ve sair ileride mali yükümlülüklere ilişkin yapılabilecek leh veya aleyhteki yasal değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren kendisine yansıtılacağını ve yapılan değişikliklere uygun olarak ödeme yapacağını kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ ve Kefil(ler), Sözleşmenin ihlali nedeniyle ALJ FİNANS tarafından yapılan bildirim, yargılama/ icra giderleri, vekalet ücreti ve diğer her türlü masrafı vergi ve temerrüt faizleri ile birlikte ödeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. ALJ FİNANS, işbu sözleşmeden doğan ilgili tutarları, MÜŞTERİ nin başkaca bir onayı aranmaksızın tahsile, bu ödemelerin yapılmaması halinde temerrüde ilişkin hükümleri uygulamaya yetkilidir. MADDE 6. KAMPANYA: ALJ FİNANS, uygun bulması halinde, Kredi faizinin bir bölümünün veya tamamının, Kredi nin kullandırılması esnasında veya sonrasında, katkı payı adı altında MÜŞTERİ, ilgili üçüncü kişi veya kurumlar tarafından peşin olarak ödenmesi suretiyle, MÜŞTERİ ye kampanyalı Kredi kullandırabilir. Bu durumda, Kredi Koşulları ve Ödeme Planı nda düzenlenen Kampanyalı Faiz Oranı uygulanır. MÜŞTERİ, geri 1

2 ödemede temerrüde düştüğü takdirde Madde 10 hükmü uyarınca Kredi akdi (baz) faiz oranı üzerinden hesaplanacak gecikme faizini ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. MADDE 7. TEMİNAT VE REHİN: MÜŞTERİ, ALJ FİNANS ın talep ettiği teminat koşullarını yerine getireceğini, bu teminatların alınması ve kaldırılması durumlarında yapılacak masrafların tamamını ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Belirlenen koşulların, usulüne uygun yerine getirilmemesi halinde ALJ FİNANS ın Kredi bedelini serbest bırakma yükümlülüğü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, işbu Kredi sözleşmesinden doğan/ doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere aşağıda belirtilen araç(lar)ı Medeni Kanunun 940/2 Maddesi uyarınca Kredi borcunun teminatı olarak ALJ FİNANS a rehnettiğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, tesis edilen bu rehnin; işbu sözleşmeden doğan Kredi borcu ve ferileri, yargılama/ icra giderleri, vekalet ücreti ve diğer her türlü masraf, vergi ve temerrüt faizleri ile birlikte doğmuş/doğacak borçların teminatını teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu Kredi ilişkisinde, rehin konusu menkul, rehin süresince bir başka özel veya tüzel kişiye satılamaz. MÜŞTERİ, ALJ FİNANS ın rehin haklarını trafik siciline münferiden kayıt ettirmesine ve trafik siciline Rehinlidir ve Satışı Yapılamaz kaydının konulmasına muvafakat eder. Rehnin mevcudiyeti, ALJ FİNANS ın rehin açığı vesikası almadan önce dahi borcun tamamı veya bir kısmı için diğer yasal yollarla takibe geçmesine engel değildir. Rehinli Araç/lar Listesi: Marka Model Alt Model Motor No Şasi No EGM Ref. No MADDE 8. KEFALET: Kefil(ler), işbu sözleşmenin ekinde yer alan Kefalet Sözleşmesi nde kendi el yazılarıyla belirttikleri limite kadar sorumludurlar. Kefalet miktarı, anapara, faiz, temerrüt faizi, vergiler, komisyon, her türlü masraf, vekalet ve takip giderleri ile gecikme faizlerini de kapsar. Kefil(ler), işbu Sözleşme maddelerinin tamamının haklarında aynen uygulanacağını ve bu maddeleri kabul ettiklerini ve sorumluluklarının Kredi sözleşme şartlarına uygun olarak Kredi nin kapandığı ana kadar devam edeceğini kabul ve taahhüt ederler. ALJ FİNANS ın MÜŞTERİ nin taahhütlerini temdit etmesine, borcu taksitlendirmesine ve rehni fek etmesine Kefiller şimdiden muvafakat ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. Kefil(ler), MÜŞTERİ nin mirasının tasfiyesini öğrenmeleri durumunda, derhal ALJ FİNANS a bildirimde bulunmayı ve gerekli işlemleri yapmayı taahhüt ederler. MADDE 9. SİGORTA: MÜŞTERİ, TKHK hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ALJ FİNANS ın uygun göreceği, Kredi nin teminatını oluşturan tüm sigortaları, istediği sigorta şirketinden yaptırmayı, işbu sigorta poliçesinde ALJ FİNANS ı dain ve mürtehin olarak göstermeyi, sigorta poliçesini borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu ve zorunlu unsurları içerecek şekilde düzenletmeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, ALJ FİNANS, bu poliçeleri kabul etmeme yetkisini haizdir. MÜŞTERİ, sigorta primlerini ödemeyi, sigortayı aynı koşullarla yenilemeyi; sigortanın gereği gibi yaptırılmaması/ yenilenmemesi halinde ALJ FİNANS ın sigorta yaptırmaya resen yetkili olduğunu ve bu durumda sigorta bedeli ile diğer giderlerinin MÜŞTERİ hesabına borç kaydedileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, sigorta ettirilen mal ile ilgili hasar ihbarı ve tüm yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirecek, aksi takdirde doğacak her türlü zarardan ALJ FİNANS a karşı sorumlu olacaktır. MÜŞTERİ, malın hasara uğraması/ çalınması halinde, ALJ FİNANS ın, MÜŞTERİ nin onayı aranmaksızın, tazminatın tahsili için kanunen/ usulen gerekli her türlü işlemi yapmaya, tazminat miktarını saptamaya ve tahsil etmeye ve tüm alacaklarını sigorta bedelinden mahsuba kayıtsız şartsız yetkili olacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, kendisi veya ALJ FİNANS tarafından Sigorta şirketi aleyhine açılacak dava ve takip masraflarının kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. MADDE 10. TEMERRÜT VE MUACCELİYET: MÜŞTERİ ve Kefil, Kredi borcunu, Ödeme Planında gösterilen taksit ödeme tarihinde kısmen veya tamamen ödemedikleri takdirde, hesap kat ihtarından önce gecikmiş taksit ödemelerine; hesap kat tarihinden sonra ise muaccel hale gelecek olan tüm Kredi borcuna, gecikme/temerrüt faizi oranı uygulanarak gecikme gün sayısına göre hesaplanacak tutarı, vergi, fon ve sair masrafları ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ALJ FİNANS, MÜŞTERİ nin Ödeme Planı ndaki birbirini izleyen 2(iki) taksidinin vadelerinde ve tam olarak, gecikmeye ilişkin faizleri ve diğer ferileri ile birlikte ödenmemesi durumunda, 30(otuz) gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunmaya, bu süre sonunda ödemenin yapılmaması halinde derhal Kredi hesabını kat ederek borcun tamamının ödenmesini talep etmeye yetkilidir. MÜŞTERİ nin vefatı, gaipliği, Sözleşme yi ihlali ve vesayet altına alınması gibi nedenler halinde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın hesap kat edilerek borç muaccel hale gelir. MADDE 11. ERKEN ÖDEME: MÜŞTERİ, bir veya birden çok taksidini veya Kredi borcunun tamamını vadesinden önce yazılı talimatıyla açıkça ve tutar belirterek erken ödeme talebinde bulunabilir. Bu durumda, ALJ FİNANS yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapar. MÜŞTERİ nin yazılı talebini ALJ FİNANS a iletmemesi, yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Ödeme Planı nda değişikliğe neden olmaksızın, MÜŞTERİ nin ödediği tutar, müteakip ödemelerden mahsup edilecektir. MADDE 12. CAYMA HAKKI: MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde ALJ Finans a yazılı bildirimini ulaştırmak ve anapara ile Kredi nin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar geçen sürede tahakkuk eden akdi faizi, kamu kurum/ kuruluşlarına ve üçüncü kişilere ödenmiş masrafları ALJ FİNANS a cayma bildirimini gönderdiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ödemek şartıyla sözleşmeden cayabilir. Aksi halde, MÜŞTERİ nin Kredi den caymadığı kabul edilir. MADDE 13. ALJ FİNANS'IN TEMLİK VE REHİN SERBESTİSİ: ALJ FİNANS, MÜŞTERİ ve Kefiller e herhangi bir bildirimde bulunulmasına veya onaylarının alınmasına gerek 2

3 olmaksızın tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte işbu Sözleşme den doğan alacaklarını, üzerindeki rehinleri ile birlikte bankalara veya mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilere satabilir, devir ve temlik edebilir veya rehnedebilir ve yine mevzuatına uygun olarak menkul kıymetleştirebilir veya piyasaya fon olarak arz edebilir. Ancak MÜŞTERİ, ALJ FİNANS ın yazılı onayı olmadan borcunu nakledemeyeceği gibi işbu Sözleşme den doğan haklarını, oluşması halinde alacaklarını, Kredi kullanarak satın aldığı ve Kredi teminatı malı başkalarına devir ve temlik edemez. MADDE 14. ALJ FİNANS KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ: MÜŞTERİ, Kefil işbu Sözleşme den ve Kredi kullanımından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda ALJ FİNANS 'a ait her türlü defter, ticari kayıt, bilgisayar kayıtları, çıktıları ve ses kayıtlarının bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler. Bu madde HMK 189 ve 193. Maddelerindeki yazılı delil Sözleşmesi niteliğindedir. Kalıcı veri saklayıcısı ve kaydı tutulan telefon aracılığıyla yapılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklarda, ALJ FİNANS kayıtları geçerlidir. MADDE 15. KANUNİ İKAMETGAH: MÜŞTERİ, Kefil, yukarıda sözü edilen hususların yerine getirilmesi için aşağıdaki adreslerini, kanuni ikametgahları olarak gösterdiklerini beyan ile söz konusu yerlere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını ve o yerde bulunmasalar bile, tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu'nun 21. ve 35. Maddelerinin, İİK 68. Maddesinin uygulanmasını kabul ederler. MÜŞTERİ, Kefil bu ikametgahlarını veya unvanlarını değiştirseler bile derhal yeni ikametgah göstermeyi ve yeni unvanlarını noter marifetiyle bildirmeyi taahhüt ederler. Aksi halde, sözü geçen ilk ikametgaha ve eski unvanla yapılacak tebliğlere itiraz hakkı olmayacağını peşinen kabul ederler. MADDE 16. BİLGİ VERME VE BİLGİ ALMA: MÜŞTERİ ve Kefil, işbu sözleşme kapsamında paylaşmış olduğu bilgileri, ALJ FİNANS ın yasal mevzuat uyarınca yetkili kılınmış mercilere ve üçüncü kişilere, ALJ FİNANS ın Kredi den kaynaklanan alacağını devrettiği, rehnettiği üçüncü kişilere ve acentesi olduğu sigorta şirketlerine aktarmaya; Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu ve benzeri faaliyet gösteren kurumlardan kendilerine ait tüm bilgi ve belgeleri talep etmeye, almaya ve vermeye yetkili olduğunu bilir ve kabul ederler. MADDE 17. ELEKTRONİK HİZMETLER: İşbu Sözleşme uyarınca elektronik hizmetler, internet, e-posta, telefon, SMS, faks, mobil araçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair yollar aracılığıyla ALJ FİNANS tarafından müşterilerine sunulan/ sunulacak olan her türlü hizmettir. MÜŞTERİ, bu kanallardan yararlanması halinde, ALJ FİNANS ın güvenlik kurallarına ve işlem adımlarına uymayı, kendisine sağlanan şifre ve kullanıcı bilgilerini gizli tutmayı; aksi halde, her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul eder. ALJ FİNANS, ilgili hizmetlere ilişkin şartları düzenlemeye, değiştirmeye, hizmetleri kısmen/ tamamen durdurmaya ve iptal etmeye münhasıran yetkilidir. MÜŞTERİ nin, beyan ettiği GSM numarası ve e-posta adresinin yazılı olarak değiştirildiği bildirilmedikçe, doğru ve geçerli kabul edilecektir. Aksi nedenle oluşacak zararlardan ALJ FİNANS ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. GSM/ Cep Telefonu Numarası : E-Posta Adresi: ALJ FİNANS ın uygun görmesi halinde, MÜŞTERİ, kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla veya ALJ FİNANS ın yetkili birimini arayarak, sözlü olarak veya ilgili birime faks/e-posta ile yazılı talimat verebilecek olup, bu talebe istinaden gerçekleştirilecek borç veya alacak kaydı yaratan/yaratacak olan tüm işlemleri kabul ve taahhüt eder. Telefon/faks/e-posta talimatı ile yapılan işlemlerde, MÜŞTERİ, 3(üç) işgünü içerisinde, gönderdiği talimatın/onay yazısının ve varsa tüm eklerinin asıl nüshalarını, ALJ FİNANS a ulaştıracaktır. Ayrıca MÜŞTERİ, sunulacak olan hizmet esnasında oluşabilecek arıza, kesinti ve benzeri sebeplerle, hizmete ara / son verilmesi nedeniyle ALJ FİNANS ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. ALJ FİNANS, MÜŞTERİ nin Kredi hesaplarının kapanması, sözleşme hükümlerinin veya güvenlik yükümlülüklerinin ihlali veya herhangi bir sebep göstermeksizin gerekli görmesi halinde, ilgili hizmetlerin sunulmasını durdurabilme hakkını haizdir. ALJ FİNANS a sunulan MÜŞTERİ bilgileri (e-posta, GSM, faks ve benzeri bilgiler) vasıtasıyla kendisine ürün, hizmet, kampanya ve benzeri konulardaki yeniliklere ilişkin pazarlama ve ticari tanıtım aktiviteleri yapılmasına açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.madde 18. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ: MÜŞTERİ, Kefil ve ALJ FİNANS işbu Sözleşme den doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. Ancak, bu yetki şartının mevcudiyeti HMK gereğince diğer yetkili mercilerin yetkilerinin devamına engel olmaz. MADDE 19. SÖZLEŞME NİN SONA ERMESİ: ALJ FİNANS tarafından MÜŞTERİ ye tahsis edilmiş Kredi'nin tasfiyesine kadar devam edecek olan ve 19(ondokuz) maddeden oluşan işbu Sözleşme ile Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan Kredi Koşulları ve Ödeme Planı başlıklı eki,.. nüsha olarak düzenlenmiş ve. tarihinde MÜŞTERİ ve Kefil(ler) tarafından her bir maddesi okunarak, karşılıklı müzakere ile kabul edilerek imzalanmıştır. Ek-1: Kredi Koşulları ve Ödeme Planı Lütfen aşağıdaki ifadeyi el yazısı ile yazınız: SÖZLEŞME VE EKİNİN BİRER NÜSHASINI ELDEN ALDIM." Müşterinin Adı - Soyadı: Müşteri İmzası / Tarih : 3

4 Sözleşme Numarası: ALJ FİNANS ile paylaştığınız bilgilerin kullanımına ve bu bilgiler vasıtasıyla tarafınıza pazarlama ve ticari tanıtım aktiviteleri yapılmasına onay vermek istiyorsanız, aşağıdaki kutucuğu işaretleyerek imza atmanızı rica ederiz. İşbu sözleşme kapsamında paylaştığım bilgilerimin, ALJ FİNANS tarafından, Toyota, Toyota Bayileri, ALJ FİNANS'ın grup şirketleri, ortakları, iştirakleri, destek hizmet aldığı veya işbirliği içerisinde bulunduğu kuruluşlar ve sigorta şirketleri ile paylaşılmasına; bu bilgilerin işlenmesine; ALJ FİNANS ve sayılan kişiler tarafından e-posta, GSM, telefon, faks ve benzeri iletişim bilgilerim vasıtasıyla, tarafıma ürün, hizmet, kampanya ve benzeri konularda bilgi verilmesine, pazarlama ve ticari tanıtım aktiviteleri yapılmasına izin ve onay verdiğimi beyan ederim. Müşterinin Adı - Soyadı: Müşteri İmzası / Tarih : 4

5 Kredi Tarihi: Ek-1 KREDİ KOŞULLARI VE ÖDEME PLANI 1. Müşteri Adı Soyadı: 2. TC Kimlik No: KREDİ HAKKINDA BİLGİLER: 1. Kredi Türü: Tüketici Kredisi 2. Kredi Tutarı : TL Türk Lirası 3. Toplam Geri Ödeme Tutarı :... TL Türk Lirası 4. Kredi Vadesi:... (...) Ay (Taksitler aşağıdaki ödeme planında gösterilmektedir.) KREDİYE İLİŞKİN TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI: 1. Kredi Akdi Faiz Oranı(Aylık) % - 2. Efektif Yıllık Faiz Oranı: % - 3. Kredinin Toplam Maliyeti: TL - 4. BSMV Oranı (Aylık) % 5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 5. KKDF Oranı (Aylık) % 15 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 6. Gecikme Faiz Oranı (Aylık) % Akdi faiz oranının %30 fazlasıdır. 7. Tahsis Ücreti TL Tahsis ücreti, kredi sisteminin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan kredi tutarının binde beşi oranındaki tutar ile bu tutarın yüzde beşi oranındaki BSMV toplamıdır. 8. Kampanyalı Faiz Oranı (Aylık) %... / Kampanyalı faiz oranı, kredi faizinin bir bölümü veya tamamının Efektif Yıllık Faiz katkı payı olarak ödenmesi halinde uygulanır. Kampanyalı olarak kullandırılan kredilerin geri ödemesinde temerrüde Oranı %... düşüldüğü takdirde, akdi faiz üzerinden hesaplanan gecikme faizi uygulanır. ÖDEME BİLGİLERİ: Tahsis ücreti, peşin olarak; taksit ödemeleri, ödeme planına uygun olarak tarafınıza bildirilen ödeme kanalları aracılığıyla ödenecektir. Taksit ödemeleriniz için ücretsiz ödeme kanallarını tercih edebilirsiniz. Ödeme noktalarında/bankalar nezdinde oluşan masraflar, ilgili banka/kuruluş inisiyatifinde olup ALJ Finans ın yetkisi bulunmamaktadır. BELGE TALEP ÜCRETİ: Sözleşme ve benzeri dokümanların bir örneğinin ilk yıl içinde talebi hâlinde ücret talep edilmez. Bu süre sonundaki taleplerde, talebin yapıldığı tarihte internet sitesinde duyurulan tarifeye göre ücretlendirilecektir. BORCU YOKTUR YAZISI ÜCRETİ: Borcu yoktur yazısı, bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olup müteakip taleplerde talebin yapıldığı tarihte internet sitesinde duyurulan tarifeye göre işlem başına ücretlendirilecektir. GECİKME BİLDİRİM ÜCRETİ: Müşterinin kredi taksit ödemelerinde temerrüde düşmesi veya sözleşmeyi ihlali halinde ilgili mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bildirimlere ilişkin gönderim ve noter masrafları, maliyeti kadar ücretlendirilecektir. 5

6 ÖDEME PLANI Taksit Sayısı Taksit Tarihi Taksit Tutarı Anapara Faiz BSMV KKDF Kalan Anapara TOPLAM 6

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ ORFİN FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ TAŞIT KREDİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ 1)TARAFLAR, KREDİ ŞARTLARI, GERİ ÖDEME PLANI VE ÜRÜN/REHİN BİLGİSİ Kredi Veren : ORFİN FİNANSMAN A.Ş. (ORFİN olarak ifade edilecektir.) Kredi

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİ FORMU Kişisel Bilgileriniz: ( ) BAY ( ) BAYAN Adınız:... Annenizin Adı:... İkinci Adınız:... Babanızın Adı:...... Soyadınız:... Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı:... Uyruğunuz: ( ) T.C.

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı