26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI"

Transkript

1 26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Alkim Alkali Kimya A. Ş. Genel Müdürlük İnönü Cad. No:13 Taksim/ Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, payların bloke edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Pay Sahipleri listesi nde yer almaları gerekmektedir. Ancak, hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılması gerekmektedir. Fiziken Toplantı salonu na gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu ndan veya adresindeki internet sitesinden edinebilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir. Vekaletname formunun örneğini Şirket Merkezimiz ile adresindeki şirket kurumsal internet sitesinden temin edebileceklerdir. Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kar payı dağıtım önerisi ile Finansal tablolar ve dip notları, faaliyet raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin bilgilendirme notu, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2 Pay sahiplerine ilanen duyurulur.sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamındaki Açıklamalar SPK nın tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ( II 17.1 ) Tebliği uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Alkim in sermayesi TL dir. Sermaye her biri 1 Kr. nominal değerde adet hisseye bölünmüş olup, bunun TL si nama yazılı ve TL si hamiline yazılı hisseye aittir. ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. ORTAKLIK YAPISI ADI SOYADI KAPALI NAMA GRU P KAPALI HAMİLİNE GR UP TOPLAM % CİHAT KORA ,00 A ,81 E ,81 12,139 ARKIN KORA ,00 C ,00 E ,00 20,000 M.REHA KORA ,00 B ,50 E ,50 10,750 A.HALUK KORA ,00 B ,00 E ,00 7,778 E.ŞÜKRAN TUTAŞ 3.000,00 B ,54 E ,54 0,812 E.ŞÜKRAN TUTAŞ 450,00 D E 450,00 0,002 MİTHAT KORA 300,00 D ,55 E ,55 0,071 FERİT KORA ,00 A ,81 E ,81 4,726 TÜLAY ÖNEL ,00 A ,57 E ,57 4,143 ÖZAY KORA ,00 A ,57 E ,57 4,242 DİĞER 500,38 E 500,38 0,002 HALKA AÇIK KISIM ,28 E ,28 35,336 TOPLAM , , ,00 100,00

3 2.İmtiyazlı paylar Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin A, B, C ve D nev i pay sahiplerinin, her hisse için yüz ve E nev i pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Tebliğ hükümleri saklıdır. Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. 3.Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve planlanmamaktadır. 4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi: Yönetim Kurulu Üyeleri 29 Mart 2013 tarihindeki Genel Kurul da 2 yıllık süre için seçilmiş olup, 26 Mart 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul da Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacaktır. 5. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri: 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 26 Mart 2015 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep yatırımcı ilişkileri bölümüne iletilmemiştir. 6. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri: 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 26 Mart 2015 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 26 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Açıklamalar 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçimi, Açıklama: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği ) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun

4 ( MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı faaliyet raporu özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ( MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan bağımsız denetim raporun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ve yasal mali tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri nin şirketin 2014 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri, Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır. 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması, Açıklama: Şirketimizin EK de yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurul un bilgisine sunulacak olup ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde, internet adresinde ve MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiş olup, Genel Kurul un oylarına sunulacaktır. 7. Yönetim Kurulu nun, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) payları Borsa İstanbul da işlem gören şirketlerin kâr dağıtımına ilişkin Kar Payı (II-19-1) Tebliği'nde yer alan esaslar ile ortaklığımızın esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin tablo EK de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde, internet adresinde ve MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul un oylarına sunulacaktır. 8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti, SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek

5 süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. 9. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, Açıklama: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite nin önerisi alınarak, Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin ( Ernst & Young ) ın seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 10. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ücretlerinin belirlenmesi, Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde ve ücret politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerinin aylık net huzur hakkı ücretleri belirlenecektir. Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1750 TL huzur hakkı ödenmiştir. 26 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında,Yönetim Kurulu üyelerine aylık net huzur hakkı ücret tespitine yönelik teklif Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 11. Şirketimizin Borsa İstanbul da ( BIST ) işlem gören iştirakinin hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Açıklama: Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul toplantısında verilmiş olan yetkinin yenilenmesi için, Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul da ( BIST ) işlem gören Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan, 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin bağış ve yardım politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Bağış ve yardımlara ilişkin politika Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiş ve genel kurul onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan Bağış ve Yardım politikası EK de yer almaktadır. Ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde, internet adresinde ve MKK nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz 2014 yılında ,01 TL dernek ve vakıflara bağış yapılmıştır. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir yılında Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

6 Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgi verilecektir. 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin bilgilendirme politikası ve Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Açıklama: Şirketimizin EK de yer alan Bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda genel kurulun bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde, internet adresinde de ilan edilmiştir. Şirketimizin EK de yer alan Ücretlendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda genel kurulun bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde, internet adresinde de ilan edilmiştir. 16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 2014 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı başlıklı 395 inci ve Rekabet Yasağı başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. SPK nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur. 17. Dilek ve Temenniler.

7 Ek 1; KAR DAĞITIM TABLOSU ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş 2014 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) 1 Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye ,00 2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,00 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi imtiyaz yoktur SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) göre 3 Dönem Karı , ,60 4 Vergiler (-) , ,68 5 Net Dönem Karı (=) , ,92 6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00 7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 0,00 0,00 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) , ,92 9 Yıl içinde yapılan bağışlar (+) ,01 10 Bağışlar eklenmiş Net dağıtılabilir dönem karı ,01 11 Ortaklara birinci Kar Payı ,20 Nakit ( %20) Bedelsiz Toplam 12 İmtiyazlı Pay sahiplerine dağıtılan kar payı 13 Dağıtılan Diğer Kar Payı Yönetim Kurulu üyelerine, ,96 Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14 İntifa senedi sahiplerine dağıtılan Kar Payı 15 Ortaklara ikinci Kar Payı ,85 16 Genel Kanuni yedek akçe ,70 17 Statü yedekleri 18 Özel yedekler 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK , ,22 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

8 KAR PAYI ORANLARI TABLOSU GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI NAKİT (TL) BEDELSİZ ( TL ) ORANI ( % ) TUTARI ( TL ) ORANI ( % ) NET A,B,C,D,E ,09 63,00 0, ,1476 TOPLAM ,09 63,00 0, ,1476 Ek 2; ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile Genel Kurul kararı alınmak suretiyle belirlenmektedir. Esas sözleşmenin 16.maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerine safi karın %4'üne kadar kar payı dağıtılabilir. İcracı Yönetim Kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında, genel müdür maaşını aşmayacak ölçülerde aylık ödemeler yapılabilir. Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, taşıdıkları yasal yükümlülükleri ve kıdemleri doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır. Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ek 3; ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri,türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir. Kar dağıtımında hisse nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, Her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

9 Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar, ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini Genel Kurul da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verilecektir. Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul'da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika da yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul da alınan kararla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi şeklinde uygulanır. Ek 4; ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin i bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dâhil bağışların, Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi suretiyle, - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara - Öğretim Kurumlarına - Üniversitelere - Kamuya yararlı Derneklere - Vakıflara - veya bu gibi kişi veya Kurumlara ayni ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardım ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

10 Ek 5; ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Alkim Alkali Kimya A.Ş Bilgilendirme Politikası; bilgilerin kamuya, yatırımcılara, hissedarlara zamanında, eksiksiz, açık, doğru, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde sunulmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Ticari sır kapsamına girmeyen yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş finansal bilgileri Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) mevzuatları çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara, yatırımcılara doğru ve eş zamanlı bilgi aktarımı amaçlanmıştır. Alkim Alkali Kimya A.Ş.; kamuyu, yatırımcıları ve ilgili kurum ve kuruluşları aydınlatmaya ilişkin bilgilerin açıklanmasını daha önce açıklamış olduğumuz Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yapmaktadır. Yetki Sorumluluk Alkim bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmaktadır. Alkim'de kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının geliştirilmesi ve izlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun uygulama ve koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Mali İşler Müdürlükleri görevlendirilmiştir. Bu birim yetkilileri haricinde hiçbir danışman veya Alkim çalışanı hissedar veya ilgili kurum ve kuruluşlara, finansal çevrelere bilgi vermeye yetkili değildir. Yöntem ve araçlar Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve dipnotlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Kamuyu ve yatırımcıları aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir: BİST 'e iletilen özel durum açıklamaları, Üç ayda bir periyodik olarak BİST'e iletilen mali tablo ve dipnotlar, (söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamda gerekse internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır) Yıllık faaliyet raporları, (söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır) Kurumsal internet sitesi,(www.alkim.com) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, Medya vasıtasıyla yıl içinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın bültenleri, Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze yapılan görüşmeler, Telefon, elektronik posta vb. iletişim araçları ile yapılan iletişim yöntem ve araçları.

11 Özel Durum Açıklamaları Özel durum açıklamaları; Mali İşler Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak İMKB'ye bildirilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. Mali Tabloların kamuya açıklanması Uluslararası denetim standartları ve Sermaye Piyasası Kanun ve Tebliğleri hükümlerine göre hazırlanan mali tablolar ve ilgili dipnotları (denetime tabi dönemlerde bağımsız denetim onayını da taşıyarak) sırası ile Denetim Komitesi - Yönetim Kurulu onayı ile kamuya açıklanır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI. No:29 sayılı Sermaye piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre hazırlanmış ve ilgililerince onaylanmış doğruluk beyanı da eklenerek Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri doğrultusunda İMKB ve BİST e iletilir. Ayrıca Şirket internet sitesine dahil edilerek yatırımcıların ve ilgililerin istenilen kanaldan ve geçmiş bilgiler ile mukayeseli olarak bu bilgilere ulaşması sağlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanana Yıllık Faaliyet Raporu; Denetim Komitesi uygunluk kararı ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet Raporları Periyodik Mali Tablo ekinde İMKB'ye ve SPK'ya iletilir ayrıca internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Finansal kuruluşlar ile hissedarlar faaliyet raporlarımızı İngilizce ve Türkçe olarak matbu basılı halini Yatırımcı İlişkileri Birimimizden temin edebilirler. Kurumsal İnternet sitesi Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında yer alması gereken bütün bilgiler Şirket internet sitesinde Kurumsal ve Yatırımcılar başlıklarında toplanmıştır. internet sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı İngilizce olarak da yayınlanmaktadır. internet sitesinde izlenebilecek konular aşağıda özetlenmiştir. Detaylı Kurumsal bilgiler Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi hakkında bilgi Şirketin ortaklık yapısı Şirket ana sözleşmesi Ticaret sicil bilgileri Basın açıklamaları İzahname Faaliyet raporları Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları SPK özel durum açıklamaları Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgiler, grafikler Yatırımcılara yapılan sunumlar Tesis ve yatırım ve ürünlere ait detay bilgiler

12 Genel Kurulun toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Vekaletname örneği Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları Bilgilendirme politikası T.Ticaret Gazetesi ve Günlük gazeteler vasıtası ile yapılan ilanlar Genel Kurul, sermaye artırımı, temettü ödemesi ve yıllık mali tablolar, faaliyet raporu gibi bilgiler tüm hissedarlarımızı ilgilendiren duyuru ve ilanlar hem Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde hem de günlük ulusal gazetelerde ilgili yasalarda belirtilen zamanlamalara uygun olarak yapılmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olanen fazla sayıda pay sahibine ulaşacak şekilde, gazete ilanları ve internet sitesi ile üç hafta önceden yapılmaktadır. Asılsız haberler Yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler, yazılı ve görsel medyaya basın bülteni şeklinde Kamuyu aydınlatma Platformu (KAP) ve BİST e de özel durum açıklamaları ile, kamuoyu ve yatırımcılar detaylı biçimde bilgilendirilir. Açıklanacak konunun içeriğine bağlı olarak bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Açıklanan bilgilerden farklı içerikte veya basın organlarında çıkan söylenti ve asılsız haberin varlığı halinde özel durum açıklaması gerektirip gerektirmediği incelenerek mecburiyet söz konusu ise doğru olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Ancak zorunluluk gerektirmez ise açıklama yapılmayabilir. Açıklama yapma yasağı Yıllık ve üçer aylık Faaliyet sonuçlarının açıklanma dönemlerinden önceki belli zamanlarda bilgiler yatırımcılar ve kamu ile paylaşılmaz. İçsel bilgilere erişim İdari sorumluluğu nedeni ile içsel bilgilere ulaşabilen Yönetim ve Denetim Kurul üyeleri, Fabrika, mali ve finans yetkilileri içsel bilgilere erişen kişilerdir. Faaliyetlerin bir bölümü hakkında bilgi sahibi diğer çalışanlar içsel bilgiye ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmezler. İleriye dönük açıklamalar Bilgilendirme politikası kapsamında ileriye dönük tahminler yapılarak açıklamalarda bulunulabilir. Belirsizlik, koşullarda oluşan değişiklikler nedeni ile yapılan açıklamalarda beklenen sonuçlardan ciddi boyutta sapmalar olabilir. Bu konu yatırımcılara belirtilir. Yatırımcı görüşmeleri Basın tarafından yöneltilen sorular ya da bilgi talepleri yazılı olarak değerlendirmeye alınarak hassasiyetle cevaplandırılır. Yatırımcı veya temsilcilerine ait soruların

13 zamanında ve doğru olarak cevaplanabilmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Pay Sahipleri İle İlişkileri bu birim ile birlikte Mali İşler Bölümü Bilgilendirme Politikalarımıza uygun olarak koordineli yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ile pay sahiplerinin ve analistlerinin Alkim'e dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun 20Şubat 2015 tarihli 18 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2012 Perşembe

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2013 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Detaylı

19 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

19 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 19 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 20 maddesinde düzenlenen Hisselerin Devir ve Satışı konusunda, maddenin özüne halel

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2015 Perşembe Günü günü saat 10:00

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:00'da Eski Büyükdere Cad.

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2014 Salı günü, saat 13:30

Detaylı

09.05.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

09.05.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 09.05.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 25.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet

Detaylı

2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU

2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU 1. 27/03/2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 3 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 3 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 3 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı

Detaylı