Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z."

Transkript

1 Say n Kirac z, irketimiz in internet sitesinde yay mlanm bulunan finansal kiralama sözle mesi ve eklerinin a da bilgilerinize sunulan genel i lem artlar, finansal kiralama ili kilerinin sa kl yürütülebilmesi ve Kiralanandan azami yarar n elde edilebilmesi amac yla aç klay bilgileri ve 3226 say Finansal Kiralama Kanunu nun bir k m hükümlerini içerdi ini önemle bildiririz. Finansal kiralama i lemlerinin temelde bir finansman yöntemi oldu unu, Kirac n i letmesinde kullanaca, ihtiyaç duydu u mallar ve ekipmanlar, teknik özelliklerini iradesi ile belirleyerek, bir piyasa ara rmas sonucu bulundu u Sat, Sat lardan, Sat ile aralar nda anla arak inceleyerek sat n ald, ancak finansal kiralama yöntemi gere i ve yasal zorunluluk nedeniyle faturan n, finansal kiralama irketi ad na tanzim edildi ini hat rlat z. Kirac, Kiralanan n toplam maliyetini kararla lan ödeme plan çerçevesinde ödeyerek kendisine sa lanan finansmandan yararlanabilmekte, sözle me süresinin sonunda Kiralanan n mülkiyetini de kazanabilmektedir. Finansal kiralama i lemlerinde temel olarak 3226 say Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili Mevzuat hükümleri uygulama alan bulaca ndan, bu Kanun ve ilgili Yönetmeli in metinlerini de internet sitemizde bulabilir, inceleyebilirsiniz. irketimizin internet sitesinden serbestçe elde edebilece iniz finansal kiralama sözle mesi ve eklerini, gerekli görmeniz halinde hukuk dan man z ile birlikte de erlendirmenizi, an lan siteden alaca z kt larda, ç kt tarihinin de yer almas özellikle duyuruyoruz. Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z. NANSAL K RALAMA SÖZLE MES VE EKLER NE N AÇIKLAMALAR I- TANIMLAR 1. Bu maddede ve sözle menin giri k sm nda, sözle mede s kça kullan lan kavramlar tan mlanm r. Kirac ve Müteselsil Kefillerin ad ve soyadlar na, ticaret unvanlar na, ticaret merkezlerine, yerle im yerlerine, sözle menin konusu mala, Ek 1. Özel artlar da yer verilmi tir. II- RALAMANIN GENEL HÜKÜM VE ARTLARI 2,3. Sözle menin bu hükümlerinde, finansal kiralama süresine Ek 1. Özel artlar da yer verildi i, Kiralanan n mülkiyetinin ilgili mevzuat hükümleri uyar nca finansal kiralama irketine ait olmas gerekti i, Kiralanan n üzerindeki fiili hakimiyetin, zilyetli ini Kiralanandan iktisadi fayday da kapsayacak ekilde ve en geni ölçüde 3226 say Finansal Kiralama Kanununda öngörülen çerçevede Kirac ya ait bulundu u aç klanmaktad r. 4. Bu hükümde, Kirac taraf ndan i letmesi için ihtiyaç duydu u ekipman n en iyi ekilde de erlendirerek tespit ve Sat n da temininden sonra, Kiralanan n sat ndan i letmesine nakli, kurulu u, çal lmas ve kiralama süresince gerekli tüm faaliyetlerin, izin, ruhsat, kay t gibi lemlerinin kendisi taraf ndan al nmas, yenilenmesi gerekti i, tüm vergi, harç, resimlerin taraf na ait olaca, finansal kiralama irketine fatura kar ödenece i, Kiralanan n maliki finansal kiralama irketinin izni olmaks n ba ka bir yere nakledilmeyece i, nakline izin verilen ya da niteli i gere i hareketli Kiralanan n güzergâh n yine irkete bildirilmesi gerekti i aç klanmaktad r. Aksine bir davran, ekipman n zarar görmesine, sigorta teminat d nda kalmas na sebep olaca ndan, 1

2 sözle menin a r ihlalini te kil edebilece i, Kiralayan aç ndan çekilmezlik unsurunu olu turabilece inden sözle menin 3226 say Kanunun 23/2. maddesi hükmü uyar nca feshine yol açaca bildirilmektedir. Ayr ca bu maddenin (e) paragraf nda Mali Suçlar Ara rma Kurulu taraf ndan sözle mede zorunlu olarak bulunmas öngörülen, irketin i yerinde yaz olarak yer alan duyuruya uygun aç klay bir hüküm bulunmaktad r 5. Kirac, Kefiller ve/veya temsilcilerinin, vekillerinin Kiralananla ilgili olarak gerek kendi nam ve hesaplar na, gerek Kiralayan nam na gerçekle tirecekleri i lemlerde kullanacaklar belgelerin, verecekleri bilgi ve beyanlar n gerçek olmamas, sahte ya da tahrif edilmi bulunmalar halinde tüm sorumluklar n Kirac ya ait olaca içeren bu hüküm, ki inin kendi hukuka ayk fiillerinden do an sonuçlara katlanmas gerekti i yolundaki temel hukuk kural n bir tekrar r. III- RALANANIN K RACIYA TESL M ED LMES 6,7,8. Kiralanan n zilyetli inin Kirac ya devrine, Kiralanan n sat dan teslim al nmas na, Kiralanandaki eksiklik ve ay plar n tespitine ili kin bu hükümler, Sat ya kar talep haklar n nas l kullan laca, aç lacak davalar n takibi, Kiralanan n ve sat n, Kirac taraf ndan belirlenmesi, Kiralanan konusunda Kirac n uzmanl k ve deneyimlerinin bulundu u, bulunmas gerekti i temel esas na dayanmaktad r. letmesinin gerektirdi i artlar ve buna uygun Kiralanan, sat da en iyi ekilde de erlendirerek tespit eden, etmesi gereken Kirac n, söz konusu sat ve ekipmanla ilgili riskleri ta mas na, sonuçlar na katlanmas na ili kin bu hükümlerde, sadece bir finansal kurulu olan finansal kiralama irketlerinin Kiralanan ve Kirac n i letmesinin niteli ini, özelli ini, spesifikasyonlar de erlendirme imkan da bulunmad ndan, mala ve sat ya ait olabilecek rizikolardan, zararlardan sorumlu tutulamayaca yer almaktad r. IV- RALANANIN BEDEL N SATICIYA ÖDENMES LE LG USUL VE ESASLAR 9,10. Kirac ve Sat, yetkili servis aras nda, yurtiçinden veya yurtd ndan temin edilecek Kiralananla ilgili yap lacak anla malarda bulunmas gerekli hususlar, usulü, sorumluluklar düzenleyen bu hükümler, özellikle, sat n Kirac n kabulü art na ba gerçekle ece inin sözle meye kayd nedeniyle ayn zamanda Kirac n sat ya kar korunmas amaçlamaktad r. V- RALAMA BEDELLER N ÖDENMES LE LG ESASLAR 11,12,13. Bu hükümlerde, Kiralanan ve sat tespit ederek, finansal kiralama irketi taraf ndan sat n al nmas na sebep te kil eden Kirac n, Kiralanandaki her türlü ay p ve eksiklikten sorumlu olmas gerekti ine dayal olarak kiralama bedellerini ödemekten kaç nmayaca, sözle menin imzas tarihinden sonra maliyeti etkileyen kalemlerde, vergilerde meydana gelecek tüm art lar n da kira bedeline yans laca ya da ayr ca ödenmesinin talep edilebilece i, çok say daki finansal kiralama irketi aras ndan, Kirac taraf ndan piyasa artlar ara ld ktan sonra seçilecek irkete kar, ileride uyarlama davas n aç lmas hakk nda, basiretli tacir olan Kirac n feragati, Kirac n temerrüdünün sonuçlar, kira bedellerinin vadelerinden önce k smen ya da tamamen ödenmesi ihtimalinde finansman borcundan indirim yap lmayaca yolunda düzenlemeler mevcuttur. Yine bu hükümlerde temerrüt halinin ba lang ç tarihi, uygulanacak temerrüt faizi, oranlar n hesab, tarz, temerrüt halinde sözle menin sona erdirilece i düzenlenmektedir. VI- RACININ K RALANANI KULLANMASI LE LG TEMEL ESASLAR 2

3 14,15,16. Sözle menin bu hükümlerinde, Kiralanandaki fiili hakimiyetin en geni ekilde Kirac da olmas ve Kiralanandan iktisadi fayday sa lama yetkisinin Kirac da bulunmas nedeniyle, Kiralanan en geni ekilde koruma, bak ve onar yapt rma, garanti ko ullar na uygun kullanma yükümlülü ünün Kirac ya ait oldu u, bu nedenle do abilecek zararlardan tamamen Kirac n sorumlu olaca, 3226 say Kanun hükümlerine uygun bir ekilde düzenlenmekte, aç klanmaktad r. VII- RACININ, K RALANANI ÜÇÜNCÜ AHISLARA DEV R ETMEME, KULLANDIRMAMA YÜKÜMLÜLÜ Ü 17. Bu hüküm Kirac n, Kiralanan üçüncü ah slara bedelli ya da bedelsiz kulland rmamas, devir etmemesi, yararland rmamas, terk etmemesi gerekti ini ve aksine davran n Kiralayan n bu sebeple rayabilece i zarar n tazmini borcunu do uraca ve ayr ca sözle menin Kiralayan taraf ndan derhal sona erdirilmesine imkan verebilece ini içermektedir. Kiralayan n malik s fat n korunmas n yan s ra sigorta tazminat talebi hakk n dü memesi amaçlanmaktad r. VIII- RACININ, K RALANANI SÖZLE ME SONUNDA SATIN ALMA VE RACININ BU HAKKINI KULLANMASI LE LG ESASLAR 18. Bu maddede, Kirac n, Kiralanan n mülkiyet hakk n devrine ili kin talep hakk n do mas n, kullanabilmesinin artlar, usulü ve Kirac n bu yükümlülüklerine, artlara ayk n sonuçlar düzenlenmektedir. IX- RALANAN IN S GORTA ED LMES LE LG HÜKÜMLER 19,20,21,22,23,24,25. Bu hükümlerde, Kiralanan n Kiralayan ad na tüm rizikolara kar, primleri Kirac taraf ndan ödenmek kayd yla sigorta ettirilmesi gere i, Kirac n sigorta primlerinin ödenmesinde temerrüdünün, sigorta tazminat kayb n sonuçlar, rizikonun gerçekle mesi, rizikonun artmas halinde yap lacak i lemler ve sigorta tazminat n tahsis tarz ile Kirac n bu yükümlülüklerini ihlalinin sonuçlar düzenlenmekte, Kiralayan n bu sebeple sözle meyi fesih imkan yer almaktad r. X- RALANAN IN TESL N GERÇEKLE MEMES HAL VE SONUÇLARI 26,27. Kiralan n tesliminin gerçekle memesine ba sonuçlar n düzenlendi i bu hükümlerde, sözle menin sona erece i haller ile Kiralanan n Kirac ya tesliminden sonra, fiili hakimiyetinin kalkt ya da hükümde yer alan sair hallerde Kirac n sözle me ile üstlendi i yükümlülükleri ifadan kaç nmayaca belirtilmekte, Kiralanan sebebiyle üçüncü ah slara ve çevreye verilen zararlar da dahil olmak üzere tüm sorumlulu un Kirac ya ait olaca yer almaktad r. XI- RACININ D ER YÜKÜMLÜLÜKLER 28,29,30,31,32,33. Bu hükümlerde, Kirac n ve Kefillerin mali tablolar verme yükümlülü ü, Kiralayan a ek teminat ya da mevcut teminatlar n de tirilmesi talep hakk veren haller, Kirac ve Kefillerin de iklikleri bildirme yükümlülü ü, kapsam, Kiralayan n mülkiyet hakk n korunmas ile ilgili olarak yap lmas gereken temel esaslar, tebligatlar n usulü düzenlenmektedir. XII- MÜTESELS L KEFALET LE LG ESASLAR 3

4 34. Bu hükümde, kefillerin müteselsil kefil s fat ile sorumlu oldu u, sorumluluklar n kapsam ve sözle menin 8. Sayfas na at fla, Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde öngörülen unsurlar düzenlenmektedir. XIII- SÖZLE MEN N SONA ERMES 35,36. Bu hükümlerde, Finansal Kiralama sözle mesinin sona ermesi, Kiralanan n Kirac ya sat lmas ile son bulmas, Kiralanan n sat yap lmadan son bulmas halleri düzenlenmektedir. XIV- SÖZLE MEN N K RALAYAN INN FES H HAKKINI KULLANMASI LE SONA ERECE HALLER 37,38,39. Bu madde hükümlerinde, Kiralayan n sözle me süresinden önce fesih etme hakk bulundu u hallere yer verilmi olup, bu haller 3226 say Kanunu nun 23/2 maddesi hükmü kapsam nda mütalaa edilmi tir. XV- SÖZLE MEN N SONA ERMES N HÜKÜMLER 40,41. Sözle menin bu hükümlerinde, Kirac n Kiralanan iade borcu, usulü, bu konudaki yükümlülükleri, kira bedellerinin muacceliyeti halleri düzenlenmektedir. XVI- RALAYANIN DAVA, TAK P VE SATMA HAKKI 42. Sözle menin bu maddesi, Kiralayan n alacaklar n tahsili usulüne, Kirac n n bu konudaki sorumluluklar n kapsam na, teminatlar n paraya çevrilmesine ili kin hükümleri içermektedir. XVII- MÜTEFERR K HÜKÜMLER 43. Bu hükümde Kirac n bu sözle meden do an haklar n devrinin Kiralayan n n yaz iznine ba bulundu u belirtilmektedir. 44. Bu madde hükmünde, taraflar n birbirleri hakk nda edindikleri bilgileri aç klama yasa ile gizli bilgilerin aç klanabilece i çevre yer almaktad r. 45. Taraflar aras nda uyu mazl k ç kmas halinde, Kiralayan n defter, kay t ve müstenidatlar n kesin delil te kil edece i yolundaki bu hüküm, H.M.K nun 193. maddesi çerçevesinde delil anla mas niteli indedir. 46. Bu madde hükmünde, Kiralayan n hukuki niteli i, bir finansman irketi oldu u, bu nedenle Kiralananla ilgili sorumluluklar yeralmaktad r. 47. Bu hükümde, sözle meden do an borçlar n ifa yeri düzenlenmektedir. 48. Taraflar aras nda ç kabilecek uyu mazl klarda, yetkili mahkemenin belirlenmesine ili kin bu hüküm, yetki anla mas niteli indedir. XVIII- YÜRÜRLÜK HÜKÜMLER 49. Sözle menin bu son maddesi hükmünde, taraflar aras nda akdolunacak Finansal Kiralama Sözle mesinin yürürlü e girebilmesi için gerçekle mesi gerekli artlar say lm r. 4

5 EK 1. ÖZEL ARTLAR Finansal Kiralama Sözle mesinin EK-1 ÖZEL ARTLAR ba ta yan bu ekinde, Kirac ve Müteselsil Kefillerin ad ve soyadlar, unvanlar, ticaret merkezleri, yerle im yerleri, tebligat adresleri, kay tl elektronik posta adresleri, Sat, Kiralanan n tan ve sözle menin süresi içinde bulundurulaca yer, mülkiyeti devir bedeli, kira bedeli ödeme yeri, kiralama bedellerinin hesaplanmas nda esas al nan maliyetin kapsam, tutar ve masraf ve giderlerin ödeme ekli, temerrüt faizi oran yer almaktad r. 5

6 . 6

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

Eylül 11 Y l 6 Say 23

Eylül 11 Y l 6 Say 23 S C L MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBA I Av. Erten CILGA

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR?

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? H. Bayram ÇOLAK* 1 ÖZET Bilindi i üzere kamu mali sisteminde yap lan temel de iklikler, 1050 say Muhasebe-i Umumiye Kanunu nun kald lmas ve yerine 5018 say Kamu Mali

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı