Bina Yangýn Yönetmeliði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bina Yangýn Yönetmeliði"

Transkript

1 Bina Yangýn Yönetmeliði BÝNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA Yà NETMELÝK Bakanlar Kurulu Kararý : 12/6/ /4390 Resmà Gazete      : /24822 Ek ve Deðiþiklikler: 1) 26/ /7382 B.K.K.   ( /25489  RG)  BÝRÝNCÝ KISIM Genel Hükümler, Tanýmlar, Binalarýn Kullaným Sýnýflarý ve Bina Tehlike Sýnýflandýrmasý BÝRÝNC Genel Hükümler Amaà Madde 1- Bu Yà netmeliðin amacý; kamu ve à zel kurum ve kuruluþlar ile gerã ek kiþilerce kullanýlan her tã¼rlã¼ yapý, bina, tesis ve iþletmelerin, tasarýmý, yapýmý, iþletimi, bakýmý ve kullanýmý aþamalarýnda, herha þekilde à ýkan yangýnýn, can ve mal kaybýný en aza indirerek sã ndã¼rã¼lmesini saðlayacak yangýn à ncesinde ve sýrasýn alýnacak tedbirler ile organizasyon, eðitim ve denetimi saðlamaktýr. Kapsam Madde 2- Bu Yà netmelik; Türkiye genelinde her tã¼rlã¼ yapý, bina, tesis ile aã ýk ve kapalý alan iþletmelerinde alýnacak yangýn à nleme ve sã ndã¼rme tedbirlerini, yangýnýn ýsý, duman, zehirleyici gaz, boðucu gaz ve panik nedeni ile oluþan can gã¼venliðine yã nelik tehlikeleri en aza indirmek iã in gerekli olan tasarým, yapým, kullaným, bakým ve iþletim esaslarýný kapsar. Yasal dayanak Madde 3- Bu Yà netmelik; 7126 sayýlý Sivil Savunma Kanunu'nun Ek-9 uncu maddesi gereðince hazýrlanmýþtýr. Uygulama Madde 4- Bu Yà netmelik; yã¼rã¼rlã¼k tarihinden sonra yapýlacak yeni yapýlar ile kullaným amacý deðiþen veya ruhsat alma zorunluluðun gerektiren esaslý onarým ve tadilat yapýlacak mevcut yapýlarda ve bu Yà netmelikte belirtilen diðer yapý, bina, tesis ve iþletmelerde uygulanýr. Bu Yà netmeliðin yã¼rã¼rlã¼k tarihinden à nce yapý ruhsatý alýnýp yapýmý devam eden binalar da mevcut yapý sayýlýr. Karada ve suda, sã¼rekli veya geã ici, resmi, à zel yeraltý ve yerã¼stã¼ inþaatý ve bunlarýn ilave, deð ve onarýmlarýný iã ine alan sabit ve hareketli tesisler yapý niteliði kazanmýþ olarak tanýmlanýp buna gã re iþlem gã recektir. Türk Silahlý Kuvvetlerince kullanýlan yapý, bina ve tesisler ile eðitim ve tatbikat alanlarýnýn yangýndan korunmasý bu Yà netmelik hã¼kã¼mleri dikkate alýnarak hazýrlanacak yã netmeliðe gã re yapýlýr. "Korunmasý Gerekli Kültür Varlýðý olarak tescil edilen binalarda, yangýn gã¼venliði ile ilgili yapýlacak tesisatlar iã in "Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu"nun gã rã¼þã¼ alýnýr ve yapýnýn à zelliðini etkilemeyecek biã imde, algýlama, uyarý ve/veya sã ndã¼rme sistemle yapýlýr. Bu Yà netmelikte tanýmlanmamýþ aã ýklýk gereken hususlarda Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) ve Avrupa Normlarý (EN) standartlarý esas alýnýr. Bu Yà netmelikte belirtilen koþullarýn ihlal edildiði belirlenen yapýlara tamamen veya kýsmen kullaným izni verilmez. Bu Yà netmeliðin uygulanmasýnda yapým ile ilgili konularda tereddã¼de dã¼þã¼len hususlarda Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, diðer hususlarda Ýà iþleri Bakanlýðýnýn yazýlý gã rã¼þã¼ alýnýr ve bu gã rã¼ yetki ve sorumluluk Madde 5- Yeni yapý üretiminde veya mevcut binalardan proje deðiþikliði gerektiren esaslý onarým ve tadilat projelerinde, binanýn à zelliklerine gã re Yà netmelikte à ngã rã¼len hususlara ait þartlar gã z à nã¼ne alýnýr. Projeler, diðer yasal dã¼zenlemeler yanýnda, yangýn gã¼venliði aã ýsýndan bu Yà netmelikte à ngã rã¼len þartlara uygun deðilse binaya yapý ruhsatý verilmez. Yeni yapýlan ya da proje tadilatýyla kullaným amacý deðiþtirilen yapýlarda bu Yà netme à ngã rã¼len esaslara gã re imalat yapýlmadýðýnýn tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapý kullanma iz belgesi ve/veya à alýþma ruhsatý verilmez. Bu Yà netmelik hã¼kã¼mlerinin uygulanmasýndan, yatýrýmcý kuruluþlar, mal sahipleri, iþveren temsilcileri, tasarým ekibi, mimar ve mã¼hendisler, uygulayýcý yã¼kleniciler, imalatã ýlar gã revli ve sorumludurlar. Ayrýca, yapý üretiminde ve kullanýmýnda yer alan mã¼þavir, danýþman, proje kontrol, yapý denetim ve iþletm yetkilileri sorumludurlar. Binalarýn yangýn sã ndã¼rme, algýlama ve tahliye projeleri tesisat projelerinden ayrý olarak hazýrlanýr. Projeler, belediye ve mã¼cavir alan sýnýrlarý iã erisinde belediyeler, dýþýnda valilikler tarafýndan onaylanmak þar uygulanýr. Yapý üretiminde yer alan mal sahipleri, iþveren temsilcileri, tasarým ekibi, mimar ve mã¼hendisler, yapý denetim kuruluþlarý, mã¼teahhitler, imalatã ýlar ve danýþmanlar, bu Yà netmelik hã¼kã¼mlerine uyulmamasý nedeniyle oluþan yang hasarlarýndan kusurlarý oranýnda sorumlu tutulurlar. Yapý ruhsatý vermeye yetkili merci; yangýn sã ndã¼rme, algýlama ve tahliye projelerinin bu Yà netmelik hã¼kã¼mlerine uygun olup olmadýðýný denetlemek zorundadýr. Sigorta þirketleri, yangýna karþý sigorta ettirme talebi aldýklarý bina, tesis ve iþletmelerde, bu Yà netmelik hã¼kã¼mlerine uyulup uyulmadýðýný kontrol etmek zorundadýr. Yangýn gã¼venliði sistemlerinin teþvik edilmesi iã in, kamu kuruluþlarýnca proje onay hizmetlerinden hiã bir þekilde vize, harã ve benzeri ücret tahsil edilmez. Genel sorumluluklar ve yasaklar Madde 6- Bu Yà netmeliðin uygulanmasýnda genel sorumluluk ve yasaklar aþaðýda belirtilmiþtir. a) Yangýný Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol dýþý ateþ yandýðýný veya dumanýný gã renlerin bunu, doðru tarif ederek ve meþgul etmeden itfaiyeye haber vermesi zorunludur. b) Park Yasaðý: Sokak ve caddelerle araã larýn yangýn sã ndã¼rme cihazlarýnýn kullanýmýný ve itfaiye araã larýnýn geã iþini zorlaþtýracak park etmeleri, yol vermemeleri, yaya kaldýrýmýný aþacak þekilde tabela ve afiþ asýlmasý, sergi aã ýlarak yolun kapatýlmasý, d sokaklara park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktýr. c) Sà ndã¼rme Malzemelerine Müdahale: Her tã¼rlã¼ bina, aã ýk arazi, tesis, sokak, cadde, alan ve meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangýn sã ndã¼rme tesisat ve cihazlarýný karýþtýrmak, bozmak, kýrmak veya kullanýlmayacak hale getirmek yasaktýr. d) Aà ýkta Ateþ Yakmak: Koru, park, bahã e ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþleticilere ve vatandaþlara ocak yeri olarak ayrýlmýþ yerler dýþýnda ateþ yakmak, ateþle ilgili iþler yapmak, anýz yakmak yasaktýr. Kaðýt, plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kývýlcýmlý kã¼lle ve sigara izmaritlerinin kapalý mekanlara, kapý à nlerine, à à p konteynýrlarýna, ormanlýk alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atýlmasý ve dã kã¼lmesi yasaktýr. e) Bina à nã¼nã¼ Aà ýk Bulundurma: Yangýna mã¼dahaleyi kolaylaþtýrmak bakýmýndan, yapýlarýn ana giriþi ve civarýnda, itfaiye araã larýnýn rahatlýkla yanaþmasýný temine yã nelik "park yasaðý" kon husus trafik levha ve iþaretleriyle gã sterilir. f) Ýhbar Telefonu: Kamuya ait telefon kabinleri ve ücretli telefon kabinlerinin iã ine, karayollarý ve otobanlarýn þehir dýþýndaki uygun yerlerine, kamu binalarý, siteler ve diðer kurum ve kuruluþlarýn gã¼ve ve kontrol sistemlerinin bulunduðu yerlere, kýrmýzý zemin üzerine fosforlu sarý veya beyaz renkte "YANGIN 110" yazýlmasý zorunludur. g) Bina Sorumlusu: Bu Yà netmeliðin bu bã lã¼mdeki maddelerinde yer alan yangýn gã¼venliði, itfaiyeye yardým ve yasaklarla ilgili hususlarýn uygulanmasý, binadaki en bã¼yã¼k amirin, kat mã¼lkiyeti tesis etmiþ yapýlarýn yã neticilerinin, diðer binalarda bina sahibinin sorumluluðundadýr. h) Yangýn Sà ndã¼rã¼cã¼ Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit veya seyyar yangýn sã ndã¼rme cihaz ve tesisatýný bozmak, kýrmak, karýþtýrmak, sã kmek, iã ine kaðýt paã avra gib

2 yabancý maddeler koymak veya bunlarý kullanýlmayacak hale getirmek veya bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangýn musluklarýnýn à nã¼nã¼ kapatmak, itfaiyenin geã iþini gã¼ã leþtirecek þekilde araã park etmek, bina à nã¼ ip à ekmek, tente astýrmak, sergi kurdurmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktýr. Yangýn sã ndã¼rã¼cã¼ tesis ve malzeme, amacý dýþýnda kullanýlamaz. i) Ýtfaiye Amirinin Talimatlarýna Uyma Zorunluluðu: Gerek bina itfaiye gã revlilerinin, gerekse olaya mã¼dahale eden itfaiye ekiplerinin gã rev yaptýklarý sýrada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal gã¼venliðini korumaya yã nelik vereceði karar ve talimatlar, diðer kamu gã revlilerince ve bina sorumlularýnca aynen yerine getirilir. j) Ýtfaiye Emrine Girmek: Binada yangýn à ýkmasý halinde olaya mã¼dahale eden bina sorumlularý, mahalli itfaiye teþkilatý amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her konuda yardým etmek zorundadýrlar. k) Ýtfaiye ile Ýþbirliði: Kamu gã revlileri, bina kullanýcýlarý, bina gã revlileri, gã nã¼llã¼ ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin gã revlerini yerine getirmesine yardýmcý olurlar ve à alýþmasýný gã¼ã leþtirici davranýþlarda bulunamazlar. ÝKÝNCÝ Bà LÃœM Tanýmlar Tanýmlar Madde 7- Bu Yà netmelikte geã en bazý kavramlar aþaðýda tanýmlanmýþtýr. Acil Durum: Afet olarak deðerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasýt ve à eþitli amaã larla meydana getirilen olaylarýn tã¼mã¼nã¼n yol aã týðý hallerdir., Acil Durum Ekibi: Yangýn, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanlarýn tahliyesini saðlayan, olaya ilk mã¼dahaleyi yapan, arama-kurtarma ve sã ndã¼rme olaylarýna katýlan ekiptir. Acil Durum Planlarý: Acil durum gerektiren olaylarda yapýlacak, mã¼dahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardým konularýnýn nasýl ve kimler tarafýndan yapýlacaðýný gã steren ve acil durum à ncesinde hazýrlanmasý gereken planlardýr. Aà ýk Arazi Ýþletmesi: Doða þartlarýna aã ýk olan ve otopark, tank sahalarý, hurda sahalarý, kimyasal madde, kereste deposu piknik alaný, turistik tesis ve benzeri gibi à eþitli amaã larla kullanýlan muhtelif bã¼yã¼klã¼kteki arazi iþletmesidir. Alevlenme Noktasý: Isýnan maddeden à ýkan gazlarýn bir alevin geã ici olarak yaklaþtýrýlýp uzaklaþtýrýlmasý sonucunda yan sã¼rdã¼rdã¼ðã¼ en dã¼þã¼k sýcaklýktýr. Alev Yà nlendirme Bacasý: Bir yangýnda alevlerin istenilen yã ne à ekilerek yangýnýn geniþlemesini à nlemeye yã nelik bacalardýr. Apartman Binasý: Baðýmsýz mutfak ve banyolarý bulunan, üà vey daha fazla mesken birimi iã eren binadýr. Atriumlu Yapý: Ýki ya da daha à ok sayýda katýn iã ine aã ýldýðý, tepesi kapalý ge yã¼ksek yapýdýr. Merdiven yuvasý, asansã r kuyusu, yã¼rã¼yen merdiven boþluðu, ya da su, elektrik, havalandýrma, iklimlendirme, haberleþme gibi tesisatýn iã inde yer aldýðý tesisat bacalarý ve þaftlar atrium sayýlmaz. Basýnà landýrma: Kaà yollarýndaki iã hava basýncýný yapýnýn diðer mekanlarýndaki basýnca gã re daha yã¼ksek tutarak duman sýzýntýsýný à n yã ntemidir. Bina Yüksekliði: Binanýn kot aldýðý noktadan saã ak seviyesine kadar olan mesafe veya imar planý ve bu Yà netmelikte à ngã rã¼len yã¼ksekliktir. Bodrum Katý: Dà þemesinin üst kotu, yapý dýþ duvarýna bitiþik zeminin en ü kotuna gã re 1.2 m'den daha aþaðýda olan kattýr. Duman Haznesi: Ýà inde duman toplanmasý amacýyla tavanda tasarlanan hacimdir. Duman Kontrolü: Yangýn durumunda duman ve sýcak gazlarýn yapý iã indeki hareketini ya da yayýlýmýný denetlemek iã in alýnan à nlemlerdir. Duman Perdesi: Yükselen dumanýn yanal yayýlýmýný sýnýrlamak amacýyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatýlabilen ya da bir dedektã r uyarýsýyla kapanan yangýna karþý dayanýklý bã lã¼cã¼ perdedir. Duman Tahliyesi: Dumanýn yapýnýn dýþýna kendiliðinden à ýkmasý ya da mekanik yolla zorlamalý olarak atýlmasýdýr.  Güvenlik Bà lgesi: Binadan tahliye edilen þahýslarýn gã¼venle bekleyecekleri bã lgedir. Ýtfaiye Asansà rã¼: Kullanýmý doðrudan bina sã ndã¼rme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altýnda olan ve ek korunum uygulanmýþ à zel asansã rdã¼r. Islak Sprinkler Sistemi: Borularý sã¼rekli olarak su ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemidir. Kademeli Yatay Tahliye: Kullanýcýlarýn bir yangýndan uzaklaþarak ayný kat dã¼zeyinde yer alan bir yangýn geã irimsiz kompartýmana ya da alt kompartýmana sýðýnmasýdýr. Kaà ýþ Aydýnlatmasý: Normal aydýnlatma devrelerinin kesintiye uðram durumunda armatã¼rã¼n kendi gã¼cã¼yle saðlanan aydýnlatmadýr. Kaà ýþ Uzaklýðý: Kat iã inde herhangi bir noktada bul bir kullanýcýnýn kendisine en yakýn bir kat à ýkýþýna kadar almak zorunda olduðu yolun gerã ek uzunluðudur. Kaà ýþ Yolu: herhangi bir noktasýndan yer seviyesindeki cadde veya sokaða kadar olan ve hiã bir þekilde engellenmemiþ bulunan yolun tamamýdýr. Oda ve diðer mã¼stakil hacimlerden à ýkýþlar, katlardaki koridor ve benzeri geã iþler, kat à ýkýþlarý, zemin kata merdivenler ve bina à ýkýþýna giden yollar bu kapsamdadýr. Kamuya Aà ýk Kullaným: Binanýn, à nceden kimliði bilinen kiþi yaný sýra iþi olan herkesin giriþ-ã ýkýþýna aã ýk olarak kullanýlmasýdýr. Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, loka aã ýk ve kapalý spor tesisleri, eðitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar, kamuya aã ýk bina olarak deðerlendirilir. Konut: Ticari amaã gã zetmeksizin bir ya da birã ok insanýn iþ zamaný dýþýnda barýnma, dinlenme, uyuma amacý ile ikamet ettiði, planýnda bu amaca ayrýlmýþ olan ev, meskendir. Kullanýcý Yük Katsayýsý: Belirli tip yapýlarda 1 m2 yã¼zey iã in olasý kul sayýsýdýr. Kullanýcý Yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanýn esas alýnan belli bir bã lã¼mã¼nde bulunma olas olan toplam insan sayýsýdýr. Boru Sistemi: Normalde iã inde su bulunmayan ancak yangýn durumunda itfaiyenin zemin dã¼zeyinden su basabileceði dã¼þey borudur. Kuru Sprinkler Sistem: à alýþma à ncesi borularýnýn à oðunluðu hava ile do durumda tutulan sprinkler sistemdir. Korunumlu Koridor/Hol:Bitiþik olduðu mekanlardan yangýna karþý dayanýklý yapý elemanlarýyla ayrýlarak yangýn etkilerinden korunmuþ hol ya da koridordur. Korunumlu Merdiven: Yangýna karþý dayanýklý bir malzemeyle à evrili ve zemin dã¼zeyinde bir son à ýkýþla gã¼venlikli bir alana aã ýlan yangýn merdivenidir. Mevcut Yapý: Bu Yà netmeliðin yã¼rã¼rlã¼ðe girmesind à nce yapýmý tamamlanmýþ yada yapý ruhsatý verilmiþ olan yapýdýr. Ortak Merdiven: Birden à ok sayýda kullaným birimine hizmet veren kaã ýþ merdivenidir. Otomatik: Ýnsan mã¼dahalesine ihtiyaã gã stermeksizin bir fonksiyonu kendi kendine yerine getiren sistemdir. Sertifikalý: TSE veya TSE tarafýndan kabul gã ren uluslararasý bir onay kuruluþu tarafýndan test edilerek ilgili standartlara uygunluðu onaylanmýþ, ekipman, malzeme veya hizmetlerdir. Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý (SPG v LPG): Sývýlaþtýrýlmýþ propan, propilen, normal-bã¼tan, izo-bã¼tan ve bã¼tilen bileþiklerini veya bu bileþiklerin karýþýmlarýn eder. Site: Herhangi bir þekilde à evresinden ayrýlan ortak kullaným alanlarý, gã¼venlik teþkilatý ve sistemleri ve yã netim bã¼tã¼nlã¼ðã¼ olan konutlar veya iþyerleri topluluðudur. Son à ýkýþ: Bir yapýdan kaã ýþ saðlayan yolun yapý dýþýndaki bir alana (yol, cadde vb.) geã it veren bitiþ noktasýdýr. Sprinkler: Yangýnlarý sã ndã¼rmek ve geliþen yangýnlarý itfaiye

3 gelinceye kadar sýnýrlamak amacýyla kurulan ve su pã¼skã¼rtmesi yapan otomatik sistemlerdir. Sulu Boru Sistemi: Normalde sã¼rekli olarak su ile dolu durumda tutulan dã¼þey borudur. Yangýn Bà lmesi (Bariyeri): Bina iã inde, yangýnýn ve dumanýn ilerlemesi ve yayýlmasýný tanýmlanan sã¼re iã in durduran, yatay veya dã¼þey konumlu elemandýr. Yangýn Bà lgesi (Zonu): Yangýn durumunda, uyarý ve sã ndã¼rme à nlemleri diðer bã lã¼mlerdeki sistemlerden ayrý olarak devreye giren bã lã¼mdã¼r. Yangýn Dayanýklýlýk Sýnýfý: Bir yapý malzemesi ve/veya elemanýný uygun ýsýtma ve basýnã altýnda TS 1263, TS 4065 ile ilgili Avrupa Standartlarýnda belirlenen yanmaya dayanýklýlýk deneyleri sonucunda saptanan yangýna dayanýklýlýk sã¼resini belirler. a) Yangýna dayanýklýlýk sã¼resi dakika olan F30, b) Yangýna dayanýklýlýk sã dakika olan F60, c) Yangýna dayanýklýlýk sã¼resi dakika olan F90, d) Yangýna dayanýklýlýk sã¼resi dakika olan F120, e) Yangýna dayanýklýlýk sã¼resi 180 dakika ve yukarýsý olan F180, olarak gã sterilir. Yangýna Karþý Dayanýklýlýk: Bir yapý bileþeni ya da elemanýnýn yã¼k taþýma, bã¼tã¼nlã¼k ve yalýtkanl à zelliklerini belirlenen bir sã¼re koruyarak yangýna karþý dayanmasýdýr. Yangýn Duvarý: Ýki bina arasýnda veya ayný bina iã inde farklý yangýn yã¼kã¼ne sahip hacimlerin birbirinden ayrýlmasý gereken durumlarda, yangýnýn ilerlemesini ve yayýlmasýný tanýmlanan sã¼re iã in durduran dã¼þey elemandýr. Yangýn Güvenlik Holü: Kaà ýþ merdivenlerine yangý dumanýn geã iþini engellemek iã in yapýlacak yangýn gã¼venlik holleridir. Yangýn Kapýsý: Bir yapýda kullanýcýlar, hava ya d nesneler iã in dolaþým olanaðý saðlayan, kapalý tutulduðunda duman, ýsý, alev geã iþine belirli bir sã¼re direnecek nitelikteki kapak ya da kepenktir. Yangýn Kompartýmaný: Bir bina iã erisinde, üstü ve altý da dahil olmak üzere her yaný en az 60 dakika yangýna karþý dayanýklý yapý elemanlarýyla duman ve ýsý geã irmez alanlara ayrýlmýþ (hacim) bã lã¼mdã¼r. Yang Merdiveni: Yangýn durumunda, binadaki insanlarýn emniyetli olarak ve sã¼ratle tahliyesi iã in à zel olarak yapýlan yangýndan korunmuþ kaã ýþ merdivenidir. Kaà ýþ yollarý bã¼tã¼nã¼nã¼n bir parã asý olup diðer kaã ýþ yolu bã lã¼mle baðýmsýz olarak tasarlanamazlar Yangýn Mukavemet Süresi: Yanma hýzý 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle, ahþap elemanýn bu þekilde azalan kesitiyle ve gã¼venlik katsayýsý 1.00'e eþit alýnarak, üzerine gelen gerã ek yã¼kã¼ taþýyabild sã¼re olup; ahþap elemanlarýn yangýn mukavemet hesaplarýnda dikkate alýnýr. Yangýn Perdesi: Korunmasý gereken obje, ürün veya alt yapýnýn yangýna karþý korunmasý veya ýsýnýn yatay veya dã¼þeyde yayýlmasýný à nlemek maksadýyla k à zel donanýmlý bariyerlerdir. Yangýn Türü: Yangýn tã¼rã¼, yangýnýn yanmakta olan maddeye gã re à eþididir ve dã sýnýfa ayrýlýr. a) A sýnýfý yangýnlar, yanýcý katý maddeler yangýnýdýr. Odun, kã mã¼r, kaðýt, ot, dokã¼manlar, plastikler g yangýnlarý bu sýnýfa girer. b) B sýnýfý yangýnlar, yanýcý sývý maddeler yangýnýdýr. Benzin, benzol, makine yaðlarý, laklar, y katran, asfalt gibi madde yangýnlarý bu sýnýfa girer. c) C sýnýfý yangýnlar, yanýcý gaz maddeler yangýnýdýr. Metan, propan, bã¼tan, sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (SPG), asetilen, havagazý, hidrojen gibi gaz yangýnlarý bu sýnýfa girer. d) D sýnýfý yangý sodyum, potasyum, alã¼minyum, magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metallerle, radyoaktif maddeler yangýnýdýr. Yangýn Yükü: Bir yapý bã lã¼mã¼nã¼n iã inde bulunan yanýcý maddelerin kã¼tleleri ile alt ýsýl deðerleri à arpýmlarýn toplamýnýn plandaki toplam alana bã lã¼nmesi ile elde edilen bã¼yã¼klã¼ktã¼r. (MJ/m2) Yapý Sahibi: Yapý üzerinde mã¼lkiyet hakkýna sahip olan gerã ek ve tã¼zel kiþilerdir. Yapý Sorumlularý: Yapý iþlerinde gã rev alan yapým mã¼teahhidi, proje mã¼ellifi, tasarýmcý, þantiye þefi ve yapý denetim kuruluþudur. Yapý Yüksekliði: Bodrum kat, asma katlar ve à atý arasý piyesler dahil yapýnýn inþa edilen tã¼m katlarýnýn to yã¼ksekliðidir. Yýrtýlma Yüzeyi: Patlama riskine karþý, kapalý bã lã¼mã¼n yan duvarýnda oluþturulan zayýf yã¼zeydir. Yüksek Bina: B yã¼ksekliði m'den fazla veya yapý yã¼ksekliði m'den fazla olan binalar yã¼ksek yapý olarak kabul edilir. Yüksek Risk: Yüksek tehlike sýnýfýna giren maddelerin üretildiði, kullanýldýðý, depolandýðý yerlerdir. Üà ÜNCÃœ B Binalarýn Kullaným Sýnýflarý Binalarýn kullaným sýnýflarý Madde 8- Binanýn kullaným sýnýfý ile ilgili bir tereddã¼t oluþtuðu ta Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn deðerlendirmesi ve kararýna uyulacaktýr. Binalarýn kullaným à zelliklerine gã re sýnýflarý Toplanma amaã lý binalar, Eðitim amaã lý binalar, Saðlýk hizmeti amaã lý binalar, Tutukevi, cezaevi ve ýslahevleri, Konakla amaã lý binalar, Ticaret amaã lý binalar, Büro binalarý, Endüstriyel tesisler, Depolama amaã lý tesisler, Karýþýk kullaný binalar. Toplanma amaã lý binalar Madde 9- Toplanma amaã lý binalar; tã ren, ibadet, eðlence, yeme, iã me, ulaþým, araã bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla kiþinin bir araya gelebildiði tã¼m binalar veya bunlarýn bu amaã la kullanýlan bã lã¼mlerini kapsar. a) Atýþ poligonlarý, b) Bilardo salonlarý, c) Bovling salonlarý, d) Dans salonlarý, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulã¼pleri, e) Duruþma salonlarý, f) Düðün salonlarý, g) Hn) Müzeler ve sanat galerileri, o) Oditoryumlar, p) Rekreasyon merkezleri, r) Restoranlar, lokantalar, barlar, s) Saðlýk kulã¼pleri ve spor salonlarý, t) Sergi ve fuar salonlarý, u) Sinema salonlarý, v) Tiyatro salonlarý, y) Tà ren salonlarý, z) Ãœniversite, akademi, enstitã¼ ve yã¼kse okul derslikleri, (50 kiþi ve yukarýsý) toplanma amaã lý binalar kapsamýndadýr. Herhangi bir binada toplanma amaã lý olarak kullanýlan ancak 50'den az kiþinin toplanmasýna uygun olan bã lã¼mler, esas binanýn kullaným sýnýflandýrýlmasýna tabi olacaklar ve Yà netmeliðin bu sýnýflandýrma ile ilgili kurallarýna uyacaklardýr. Eði amaã lý binalar Madde 10- Eðitim amaã lý binalar; ortaã ðretim son sýnýf dahil olmak üzere 6 veya daha fazla kiþi tarafýnd gã¼nde 4 saat veya daha fazla bir sã¼re, ya da haftada 12 saatten fazla bir sã¼re ile eðitim amacýyla kullanýlan binalar veya bunlarýn bu amaã la kullanýlan bã lã¼mlerini kapsar. a) Ana okullarý, b) Ýlkà ðretim okullarý, c) Orta à ðretim okullarý à zel dershaneler, e) à zel okullar, eðitim amaã lý binalar kapsamýndadýr. Eðitim kuruluþlarýna ait diðer binalar bu Yà netm ilgili maddelerine uygun olacaklardýr. Saðlýk hizmeti amaã lý binalar Madde 11- Saðlýk hizmeti amaã lý binalar; fiziksel veya zihinsel bir hastalýk veya yetersizlikten tedavisi veya bakýmý; veya kã¼ã ük à ocuklar, nekahet halindeki kiþiler ya da bakýma muhtaã yaþlýlarýn bakýmlarý iã in kullanýlan ve 4 veya daha fazla kiþinin yatýrýlabildiði binalarý veya binalarýn bu a kullanýlan bã lã¼mlerini kapsar. a) Bakýmevleri, b) Doðumevleri, c) Hastaneler, d) Huzurevleri, e) Saðlýk merkezleri, f) Saðlýk ocaklarý, g) Kreþler, h) Yuvalar, saðlýk hizmeti amaã lý binalar kapsamýndadýr. Tutukevi, cezaevi ve ýslahevleri Mad 12- Tutukevi, cezaevi ve ýslahevleri; à eþitli dã¼zeylerde à zgã¼rlã¼kleri kýsýtlanmýþ ve gã¼venlik nedeniyle kendi kontrolle dýþýnda hareketleri sýnýrlandýrýlmýþ bireylerin barýndýrýldýðý binalardýr. a) Cezaevleri, b) Islahevleri, c) Madde baðýmlýlar ý merkezleri, d) Tutukevleri, bu amaã la kullanýlan binalar arasýndadýr. Konaklama amaã lý binalar Madde 13- Konaklama amaã lý binalar; normal barýnma amacýyla kullanýlan, uyuma maksatlý bã lã¼mleri bulunan binalarý kapsar. a) Oteller, moteller, yatakhaneler, b) Yurtlar, koðuþlar, c) Tatil kã yleri, d) Apartman binalarý, e) Pansiyonlar, f) Tek ve à ift aile

4 evleri, konaklama amaã lý binalardýr. Ticaret amaã lý binalar Madde 14 - Ticaret amaã lý binalar, ticari mallarýn teþhir ve sa iã in kullanýlan binalarý veya bunlarýn bu amaã la kullanýlan bã lã¼mlerini kapsar. a) Alýþveriþ merkezleri b) Berber ve kuafã salonlarý, c) Büyük ve à ok katlý maðazalar, d) Dükkanlar, e) Market ve sã¼per marketler, f) Müzayede salonlarý, g) Restoranlar ve barlar, (50 kiþinin altý) ticaret amaã lý binalar kapsamýndadýr. Ticari mallarýn satýþý ile baðlantýlý olarak kullaný ayný binanýn iã inde bulunan bã¼ro, depo ve hizmet amaã lý bã lã¼mler ticaret amaã lý bina sýnýflandýrmasýna girer. Esa olarak baþka bir kullaným sýnýfýna giren bir binada bulunan kã¼ã ük ticaret amaã lý bã lã¼mler, à rneðin bir iþ merkezini bã¼nyesindeki bir gazete bayii, binanýn esas kullaným sýnýflandýrmasýna iliþkin kurallara uyacaklardýr. Büro binalarý Madd 15 - Büro binalarý; iþ amacýyla her tã¼rlã¼ bã¼ro hizmetlerinin (ticaret amaã lý binalarýn kapsamýna giren iþler hariã ) yã¼rã¼tã¼ldã¼ðã¼, hesap ve kayýt iþlemlerinin ve benzer à alýþmalarýn yapýldýðý binalardýr. a) Ayakta tedavi merkezleri, Bankalar, c) Belediye binalarý, d) Ses, video ve film kayýt istasyonlarý, (halka aã ýk olmayan) e) Doktor ve diþã i muayenehaneleri, f) Genel bã¼ro binalarý, g) Hava trafik kontrol kuleleri, h) Kamu hizmet binalarý, i) Mahkeme binalarý,- j) Radyo ve televizyon istasyonlarý, k) Ãœniversite, akademi, enstitã¼, yã¼ksekokullar ve 50 kiþinin altýndaki derslikler, bã¼ro binalarý kapsamýndadýr. Baþka bir binanýn bã¼nyesinde bã¼ro hizmetleri iã in kullanýlan bã lã¼mler, ana binanýn kullaným sýnýflandýrýlmasýna tabi olacaklar ve Yà netmeliðin bu sýnýflandýrma ile ilgili kurallarýna uyacaklardýr. Endüstriyel tesisler M 16 - Endüstriyel tesisler; her à eþit ürünün yapýldýðý fabrika ve iþleme, montaj, karýþtýrma, temizleme, yýkama, paketl depolama, daðýtým ve onarým gibi iþlemlere mahsus bina ve yapýlarý kapsar. a) Býà kýhaneler, b) à amaþýrhaneler, c) Enerji üretim tesisleri, d) Gaz tesisleri, e) Gýda iþleme tesisleri, f) Hangarlar, (bakým-onarým amaã lý olanlar) g) Liman, dog, rýhtýmlar, dolum ve boþaltým tesisleri, h) Her tã¼rlã¼ fabrika, i) Kuru temizleme tesisleri, j) Pompa istasyonlarý, k) Rafineriler, l) Telefon santralleri, endã¼striyel binalar kapsamýndadýr. Depolama amaã lý tesisler Madde 17 - Depolama amaã lý tesisler; her tã¼rlã¼ mal, emtia, ürün, araã veya hayvanlarýn depolanmasý veya muhafazasý iã in kullanýlan tã¼m bina ve yapýlarý kapsar. a) Ahýrlar, b) Antrepolar, c) Dà kme yað depolarý, d) Eþya depolarý ve emanetã iler, e) Hangarlar (depolama amaã lý olanlar), f) Kamyon parklarý, g) Otopark ve garajlar, h) Silolar, i) Tank à iftlikleri, j) Soðuk depolar, depolama amaã lý binalar kapsamýndadýr. Baþka bir binanýn iã erisinde bulunan 50 m2 den kã¼ã ük depolama amaã lý bã lã¼mler ana binanýn bir parã asý olarak kabul edileceklerdir. Karýþýk kullanýmlý binalar Madde 18 - Eðer bir bin iki ya da daha fazla kullaným sýnýflandýrýlmasýna tabi olacak bã lã¼mler varsa ve bu bã lã¼mler birbirinden, daha yã¼ksek tehlike sýnýfýna uygun bir yangýn bã lmesiyle ayrýlamýyorsa ya da iã iã e olduðu iã in ayrý korunma à nlemelerini uygulam mã¼mkã¼n olmuyorsa, daha yã¼ksek koruma à nlemleri gerektiren sýnýflandýrmaya iliþkin kurallar tã¼m bina iã in uygulanýr. Dà RDÃœNCÃœ Bà LÃœM Bina Tehlike Sýnýflandýrmasý Bina tehlike sýnýflandýrmasý Madde 19 - Bu Yà netm kapsamýnda olan bina veya bir bã lã¼mã¼nã¼n tehlikesi, yangýnýn baþlama ve yayýlmasý, yangýn esnasýnda ortaya à ýka duman ve gazlar, patlama tehlikesi gibi bina veya yapýda bulunanlarýn yaþamlarý ve emniyetleri iã in potansiyel tehlike oluþturan faktã rlerin izafi tehlike dereceleri anlamýndadýr. Bina veya bir bã lã¼mã¼nã¼n tehlike sýnýfý, binanýn à zellikler ve binada yã¼rã¼tã¼len iþlem ve operasyonlarýn niteliðine baðlý olarak saptanýr. Eðer bir binanýn à eþitli bã lã¼mlerinde d tehlike sýnýflarýna sahip maddeler bulunuyorsa en yã¼ksek tehlike sýnýflandýrmasýna gã re uygulama yapýlýr. Bina veya bir bã lã¼mã¼nã¼n tehlike sýnýflandýrmasý aþaðýda tanýmlanan þekilde dã¼þã¼k, orta ve yã¼ksek olarak yapýlýr. a) Düþà tehlike, bã¼nyesinde kendi kendine yayýlan bir yangýnýn oluþmasýna imkan vermeyecek þekilde dã¼þã¼k yanabilirliðe sahip malzemelerden oluþur. Konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar, kã¼tã¼phaneler, mã¼zeler, bã¼rolar, restoran oturma alanlarý, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu kapsamdadýr. b) Orta tehlike, orta hýzla ve à nemli miktarda duman à ýkararak yanma olasýlýðý bulunan malzemelerden oluþur. Otopark, fýrýn, à amaþýrhane, restoran servis alanlarý, kuru temizleyici, deri üretimi, ticarethaneler, kaðýt üretimi, postane, yayýn evi, matbaa, otomobil tamirhaneleri, tekstil üretimi, lastik üretimi, marangozhane ve benzeri yerler bu kapsamdadýr. c) Yüksek tehlike, à ok hýzlý olarak yanma olasýlýðý bulunan veya patlama tehlikesi bulunan malzemelerden oluþur. Uà ak hangarlarý, yanýcý sývý ve gazlarýn üretildið depolandýðý ve daðýtýldýðý yerler, tutuþma sýcaklýðý 38 0C dan dã¼þã¼k yanýcý madde kullanýlan yerler, plastik, plastik kã benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler bu kapsamdadýr. ÝKÝNCÝ KISIM Binalara Ýliþkin Genel Yangýn Güvenliði Hükümleri BÝRÝNCÝ Bà LÃœM Genel Hükümler Genel Madde 20 - Bu bã lã¼mde aã ýklanan genel hã¼kã¼mle belirtilmedikã e, à zellik ve ayrýcalýk gã steren binalar ve ahþap binalar iã in de geã erlidir. Bina yerleþimi Madde 21 - Ýma planlarý yapýlýrken, konut, ticaret, sanayi gibi fonksiyon bã lgeleri arasýnda, yangýn havuzlarý ve su ikmal noktalarýnýn yapým olanak verecek biã imde, yeþil kuþaklarýn ayrýlmasýna ve bu yeþil kuþaklarýn, yangýn gã¼venliði aã ýsýndan fonksiyon bã l birbirinden ayýrmasýna à zen gã sterilecektir. Ýmar planlarýnýn tasarýmýnda donatý alanlarý ile yerleþim fonksiyonlarý belirle bina sýnýflandýrmalarýndaki yangýn à nlemleri esas alýnacaktýr. Yeni planlanan alanda bitiþik nizamda teþekkã¼l edecek im adalarýnýn uzunluðu 75 metreden fazla olmayacaktýr. Uzunluðu 75 metreden fazla olan bitiþik nizam yapý adalarýnda, yangýn gã¼venliði ve eriþim kontrolã¼ne iliþkin dã¼zenlemeler yapýlýr ve à nlemler plan mã¼ellifi tarafýndan plan notunda belirtilir. Plan yapýmý ve revizyonlarýnda, planlama alaný ve nã¼fus dikkate alýnarak, 0.05 mâ²/kiþi üzerinden itfaiye yerleri ayrýlacaktýr. Binaya ulaþým yollarý Madde 22 - Ýtfaiye araã larýnýn kentin her binasýna ulaþabilmesi iã in ulaþým yollarýnýn tã¼mã¼nde itfaiye araã larýnýn engellenmeden geã mesine yetecek geniþlikte yolun trafiðe aã ýk olmasýna à zen gã steril à zellikle park edilmiþ araã lar nedeniyle ulaþým yollarýnýn engellenmesini à nlemek iã in 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kan ile bu Kanuna dayalý olarak à ýkarýlan yã netmeliklere gã re belediye trafik birimleri ile Emniyet Trafik Þube Müdürlüðà normal zamanda yollarý aã ýk tutmakla yã¼kã¼mlã¼dã¼r. Bunlar yangýn anýnda ulaþýmýn saðlanmasý iã in, park edilmiþ araã lara veya à zel mã¼lkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak aã ma yetkisine sahiptirler. Ýà ulaþým yollarý, herhangi bir binaya ana yoldan eriþimi saðlayan yollardýr. Ýà ulaþým yollarýnda olaðan geniþlik en az 4 m. ve à ýkmaz sokak durumun az 8 m geniþlik olacaktýr. Dà nemeã te, iã yarýã ap en az 11 m, dýþ yarýã ap en az 15 m eðim en à ok % 6, dã¼þey kurp R=100 m yarýã aplý olmalýdýr. Serbest yã¼kseklik en az 4 m ve taþýma yã¼kã¼ en az 15 ton (10 tonluk arka dingil yã¼kã¼ dã¼þã¼nã¼lecektir) alýnacaktýr. Eðer iã ulaþým yolundan binaya eriþim iã in gerekli aã ýlý mesafe, o bã lgeye hizmet ver itfaiyenin elindeki araã larýn eriþim olanaklarýndan daha uzaksa, itfaiye aracýnýn binaya yanaþmasýna engel olabilecek à evr veya bahã e duvarlarý, itfaiye aracý tarafýndan kolaylýkla yýkýlabilir biã imde zayýf olarak yapýlacaktýr. Bu þekilde zayýf olara yapýlan duvar bã lã¼mã¼ en az 8 metre eninde olacak, kýrmýzý à apraz iþaretle gã rã¼nã¼r kýlýnacak ve à nã¼ne araã

5 edilmeyecektir.

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Onaylayan Administrator Saturday, 11 March 2006 T.C. Gülyalý Belediyesi Resmi Sitesi Gýda ve gýda ile temas eden madde

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 167 168 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2004-2005-2006-2007 YILI

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ Proje üretim sürelerinin hesaplanması aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir. PÜS = YA x YSK x PÜSO x PBK x HB ( 1

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

TRAFÝK SÝGORTASI. Hasar / Hasar à demesi

TRAFÝK SÝGORTASI. Hasar / Hasar à demesi TRAFÝK SÝGORTASI Hasar / Hasar à demesi 1-à alýnan veya gasp edilmiþ motorlu bir aracýn kazaya neden olmasý durumunda oluþan maddi ve bedeni zararlar ne þekilde karþýlanmaktadýr? à alýnan veya gaspedilen

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI:

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/2014-29035) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar 2.1.1. İdare Binaları 2.1.1.1. Hizmet Binaları 2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina

Detaylı

Gülyalý Belediye Baþkanlýðý 2010 Yýlý Faaliyet Raporu

Gülyalý Belediye Baþkanlýðý 2010 Yýlý Faaliyet Raporu Gülyalý Belediye Baþkanlýðý 2010 Yýlý Faaliyet Raporu Onaylayan Administrator Wednesday, 13 April 2011 Son Güncelleme Wednesday, 13 April 2011 T.C. Gülyalý Belediyesi Resmi Sitesi BELEDÝYE MECLÝS BAÞKANLIÐINA

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 121 122 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI SINIFLAR

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 - Perşembe Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 Gün ve R.G. Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (1)

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27174 16/7/1985 tarihli

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

Yangından Korunma Yöntemleri

Yangından Korunma Yöntemleri Yangından Korunma Yöntemleri Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Amaç Bina kullanımı sırasında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesi Can ve mal kaybını engellemek Yangın öncesi ve sonrasında alınacak

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde - gereken nit Kapsam Madde - Hukuki Dayanak Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde 5- a) b) c) ile kurulur. Madde 6- Madde 7 - rumlarda teknik kurtarma f) 8 Temmuz 964 dekontaminas yapmak, temizlemek

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ ANKARA 2014 0 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÜNİTE 5 ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. YANMA ve YANGIN Dr. Fatih ALTAN YAPI VE BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ

ÜNİTE 5 ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. YANMA ve YANGIN Dr. Fatih ALTAN YAPI VE BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ YAPI VE BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER Temel Kavramlar Yapı ve Binalarda Yangınla İlgili Genel Sorumluluklar Yapı ve Binaların Yangına Direnç Bakımından Sınıflandırılması Yapı ve Binaların Yangın

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4981 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/9/2006 No : 2006/10970 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 : 13/12/1983 No : 178 KHK

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2016 Sayı : 29679 TEBLİĞLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK A N K A R A Temmuz 2002 Tel: (0312) 426 61 15 Faks : (0312) 427 75 43 428 43 46 İnternet Adresi :

Detaylı

Tablolarda yer almayan konularda Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ile Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları kitapçıklarından yararlanılacaktır.

Tablolarda yer almayan konularda Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ile Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları kitapçıklarından yararlanılacaktır. Sevgili Üyemiz, 2015 yılı için Önerilen Mimarlık Hizmetleri Bedelleri 31 Mayıs 2016 akşamına kadar geçerli olacaktır. 2016 Yılı Mimarlık Hizmetleri Bedelleri 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile

Detaylı

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Yeni Yangın Yönetmeliğinin yayınlanmasından itibaren olumlu ve olumsuz görüsleryayınlanmaya ve eski ile yeni yönetmeliğin karsılastırılması yapılmaya

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

YANGIN YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması

YANGIN YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması YANGIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel kurum

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Tebliğler Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 13/9/2006 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/10970 Resmi Gazete Tarihi: 2/10/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26307

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 13/9/2006 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/10970 Resmi Gazete Tarihi: 2/10/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26307 Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 13/9/2006 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/10970 Resmi Gazete Tarihi: 2/10/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26307 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

UZAKTAN YÜKSEKÖÐRETÝM KAPSAMINDA AÇILACAK DERSLER/PROGRAMLARA ilýþkýn GENEL ÝLKELER

UZAKTAN YÜKSEKÖÐRETÝM KAPSAMINDA AÇILACAK DERSLER/PROGRAMLARA ilýþkýn GENEL ÝLKELER UZAKTAN YÜKSEKÖÐRETÝM KAPSAMINDA AÇILACAK DERSLER/PROGRAMLARA ilýþkýn GENEL ÝLKELER Bu dokã¼man 14 Aralýk 1999 tarih ve 23906 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yã¼rã¼rlã¼ðe giren "Ãœniversitelerarasý

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME ve SÖNDÜRME TALİMATI ANKARA 2016

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME ve SÖNDÜRME TALİMATI ANKARA 2016 Sayı : 51642503.951.04.14/ Konu: Yangın Önleme ve Söndürme Talimatı /12/2015 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME ve SÖNDÜRME TALİMATI ANKARA 2016 1 2 GENEL KISIM Genel Hükümler, Binaların

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kurum:Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi:27.11.2007 R.G. Tarihi:19.12.2007 R.G. No:26735 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kurum: Bakanlar Kurulu

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/60 2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Sosyal Güvenlik Kurumu nun 10.12.2013 tarih ve 2013/41 sayılı Genelge ile değişik 04.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgesinde

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

Yangın Yönetmeliği Gereği Yangın Kapıları Tercih Edilmesi Gereken Proje Türleri OTELLER

Yangın Yönetmeliği Gereği Yangın Kapıları Tercih Edilmesi Gereken Proje Türleri OTELLER OTELLER Konaklama amaçlı binalar sağladıkları hizmetler nedeniyle insan yoğunluğunun yüksek olduğu mekanlardır. Bu özel durum değerlendirilmiş ve yangın yönetmeliğinde yer bulmuştur. Yangın yönetmeliğine

Detaylı

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ,, ve MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý; kuruluþlarca yapýlmasý planlanan

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2016 Sayı : 29679 TEBLİĞLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ

MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ 26.03.2008/66 MĐMARLIK VE MÜHENDĐSLĐK HĐZMET BEDELLERĐNĐN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BĐRĐM MALĐYETLERĐ ÖZET : Bayındırlık ve Đskan Bakanlığınca çıkarılan Tebliğde, mimarlık ve mühendislik

Detaylı

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları.

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları. 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MAKİNA MÜHENDİSİ ANTALYA İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP EK 1.

BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP EK 1. BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP EK 1. BİNA ENERJİ PERFORMANSI HACİMLERIN KULLANIM VE İŞLETİM ZAMAN ÇİZELGELERİ, İÇ KAZANÇ VE KOŞULLARI EK 1. Tablo 1. Eğitim Binaları İçin, Hacimlerin Kullanım

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

HÝZMETLERÝMÝZ. A- Etüt ve fizibilite hizmetleri. B- Proje hizmetleri. C- Araþtýrma ve geliþtirme. D- Danýþmanlýk Hizmetleri (Müþavirlik Hizmetleri).

HÝZMETLERÝMÝZ. A- Etüt ve fizibilite hizmetleri. B- Proje hizmetleri. C- Araþtýrma ve geliþtirme. D- Danýþmanlýk Hizmetleri (Müþavirlik Hizmetleri). HÝZMETLERÝMÝZ A- Etüt ve fizibilite hizmetleri. B- Proje hizmetleri. C- Araþtýrma ve geliþtirme. D- Danýþmanlýk Hizmetleri (Müþavirlik Hizmetleri). E- Kontrollük. F- Uygulama Yönetimi. G- Röleve Projesi.

Detaylı

1996 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

1996 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 1996 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (18.3.1996 R.G.35 EK III - A.E.226 Sayılı Yönetmelik) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) KIBRIS

Detaylı

MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler

MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ ışığında MAKİNA MÜH. UYGULAMALARI Temel Bilgiler Sunan Aydın ÖZKAYA KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd.Şti. 8-9 Temmuz 2003 Denizli 1 Giriş Tanışma Amaç-Hedefler

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 2 TABLOLAR LİSTESİ. 3 ŞEKİLLER LİSTESİ 4 1.İHBARLAR... 7 1.1. Tanımlar... 7 1.2. İhbar dağılımları... 7 2. MÜDAHALE İSTATİSTİKLERİ...

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb.

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb. MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDELİ TABLOSU BU TABLO TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDEL TARİFESİ EKİDİR. YAPI BİRİM MALİYET SINIFLARI 1. SINIF Her

Detaylı

ONUNCU KISIM Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler

ONUNCU KISIM Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler ONUNCU KISIM Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mevcut yapılara ilişkin uygulama MADDE 138- (1) Mevcut yapılardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Afyon Kocatepe

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com SPRİNKLER SİSTEMLERİ SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE OLAN DONANIM

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük)

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük) Tesisat mühendisliği hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan ön kabuldür. Yapı alanının birim maliyetle çarpımı sonucu bulunan değerdir. Yapı yaklaşık maliyetinin hesabı için yapı grupları sınıfları

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

HİZMET BEDELLERİNİN YILLARA GÖRE BİRİM MALİYET FİATLARI

HİZMET BEDELLERİNİN YILLARA GÖRE BİRİM MALİYET FİATLARI T.C BAYINDIRLIK ve ĐSKAN BAKANLIĞI YAPI YAKLAŞIK MALĐYETLERĐ 2005-2010 yılları arası YAPI MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN SINIFI HESABINDA KULLANILACAK YAPI SINIFLARI * 3 m yüksekliğe kadar

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı