TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Hokey Federasyonu Finans ve Sponsorluk Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından hokeyin tanıtımı, lig ve millî takımlara sponsor bulunması, yurt içi ve yurt dışı organizasyonların pazarlanması ile bunun için görev yapacak olan kurul ve üyeleriyle ilgili hususları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 15 Aralık 2006 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Federasyonu Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Statüye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan: a) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü, b) Federasyon: Türkiye Hokey Federasyonunu, c) Federasyon Başkanı: Türkiye Hokey Federasyonu Başkanını, d) Yönetim Kurulu: Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulunu, e) Finans ve Sponsorluk Kurulu: Türkiye Hokey Federasyonu Finans ve Sponsorluk Kurulunu, f) Kurul Başkanı: Türkiye Hokey Federasyonu Finans ve Sponsorluk Kurulu Başkanını g) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, h) Spor Kulübü: Türkiye Hokey Federasyonu faaliyetlerine katılmayı taahhüt eden ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş Spor Kulübünü, ı) Diğer Kurullar: Türkiye Hokey Federasyonu bünyesinde yer alan kurul ve Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları j) EHF: Avrupa Hokey Federasyonunu, ifade eder. ~ 1 ~

2 k) FIH : Uluslararası Hokey Federasyonunu ifade eder. l) Sponsorluk: Federasyonun yurt içi veya yurt dışı faaliyetlerine ve Kulüplere aynî ve/veya nakdî destek alma işini, m)sponsor: Aynî ve/veya nakdî katkıda bulunan kurum veya kuruluşu, Madde 5- Kuruluşu İKİNCİ BÖLÜM ESAS HÜKÜMLER FİNANS VE SPONSORLUK KURULU 5.1 Finans ve Sponsorluk Kurulu üyeleri, Federasyon Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Kurul başkanını Federasyon Başkanı seçer. 5.2 Kurul en az 3 üyeden oluşur. 5.3 Atanan üye atamasındaki usulle görevden alınabilir. 5.4 Üye sayısının 3 ün altına düşmesi veya yeni üye eklenmesi halinde yeni üyeler madde 5.1 deki usulle atanabilir. ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI Madde 6- Finans ve Sponsorluk kurulunun kararları yönetim kuruluna öneri niteliğindedir Finans ve Sponsorluk Kurulu toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan konular değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır. Federasyon Başkanı ve/veya Finans ve Sponsorluktan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi gerekli gördüğünde Finans ve Sponsorluk Kurulunun toplantılarına katılır. Federasyon Başkanı katıldığı toplantıda kurula başkanlık yapar Finans ve Sponsorluk Kurulu kendi arasında kurulun işleyişini düzenlemek amacıyla kurul sekreteri seçebilir. Yapılan seçimin sonucu Federasyon Başkanı nın onayına sunulur Finans ve Sponsorluk Kurulunda görev alacak kişiler aşağıdaki şartları taşımak zorundadır: a-t.c. Vatandaşı olmak b-en az lise mezunu olmak c-20 yaşından büyük olmak d-gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulundan ve/veya Türkiye Hokey Federasyonu disiplin kurulundan bir defada 6 (altı) aydan fazla süre ile ceza almamış olmak. ~ 2 ~

3 e- Taksirli suçlar, ağır hapis veya altı aydan fazla ve/veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak Finans ve Sponsorluk Kurulu Federasyon Başkanın, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Sekreterin ya da Kurul Başkanının gerekli gördüğü zamanlarda toplanır Üyeliğin Düşmesi; Mazeretsiz olarak 2, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 olağan kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer Kurul tarafından görevlendirilen üyeler istenen çalışmayı yapmazsa, kurul üyeliği düşer Üyeliği bu şekilde düşen kişiler yeniden üye olarak atanamazlar Kurul üyelerine kurul toplantılarına katılmaları karşılığında toplantının yapıldığı il dışından gelenlerin kanuni harcırahları ve seyahat giderleri Federasyonca ödenir Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur Çalışma ve Toplantıların Kaydedilmesi Finans ve Sponsorluk Kurulu, Federasyon tarafından istenen teknik çalışmaları kendisine verilen süre içinde tamamlayarak rapor hâlinde Federasyona sunar Finans ve Sponsorluk Kurulundan istenen çalışmaların kurul üyelerine dağıtımını Kurul başkanı yapar Finans ve Sponsorluk Kurulu, kararlarını Finans ve Sponsorluk Kurulu Karar Defterine yazarak imza altına alır Finans ve Sponsorluk Kurulu, kararlarını ve karar defterini istendiğinde Federasyon Başkan ına veya Federasyon Genel Sekreteri ne iletir Karar defterinin tutulması ve düzeninden kurul başkanının belirleyeceği üye sorumludur. 6.7 Finans ve Sponsorluk Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Salt çoğunlukla karar verir. Finans ve Sponsorluk Kurulu başkanının toplantıya katılamaması halinde toplantıya varsa ikinci başkan veya kurul sekreteri başkanlık eder. Oyların eşit olması halinde başkanın ya da toplantıya başkanlık eden üyenin oyu çift oy sayılır. 6.8 Finans ve Sponsorluk Kurulu için Federasyon büro sekretaryasından en az 1 kişi görevlendirilir. GÖREV VE YETKİLER ~ 3 ~

4 Madde 7- Finans ve Sponsorluk Kurulu, çalışmalarında bu Talimata uygun olarak, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler içinde ve Federasyon Yönetim Kuruluna sunulmak üzere aşağıda belirtilen konularda kararlar alır. 7.1 Diğer Federasyonlar, ilgili bakanlıklar, resmi makamlar ve yerel yönetimler ile uluslararası alanda projeler üreterek ve işbirliği yaparak Türkiye Hokey Federasyonu nun bu kurumlar ile iletişimini sağlar Federasyon Yönetim Kurulu ve Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar Kurul, görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir. Alt komisyonların başkanları ve üyeleri Finans ve Sponsorluk Kurulu tarafından seçilerek kuruluş gerekçeleri, görev alanları ile görev, yetki ve sorumlukları da belirtilmek suretiyle Federasyon Başkanının ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Alt komisyonlar tarafından alınacak kararların uygulanabilmesi için Finans ve Sponsorluk Kurulunun uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı gerekir Hokeyin tanıtımı ve pazarlamasını yapmaya yönelik temel politika ve ilkeleri oluşturmak, projeler geliştirmek, sponsor bulma amacına yönelik olarak yıllık pazarlama ve tanıtım planları hazırlamak, 7.5. Federasyonun belirleyeceği standartlar içinde sponsor arayışlarına girmek, 7.6. Ulusal Liglerin, Ulusal Şampiyonaların ayrı ayrı veya bütün olarak isim haklarını pazarlamak, 7.7. Tüm liglerin, alt yapı turnuva ve şampiyonalarının isim haklarını pazarlamak, 7.8. Millî Takımların sponsorluk, göğüs ve/veya yaka reklam haklarının pazarlamasını yapmak, 7.9. Uluslararası Hokey Müsabakaları ve benzeri büyük organizasyonların ana veya tali sponsorluğunun pazarlamasını yapmak, Saha yapımı, board yapımı, hakem forması yaptırılması ve kale filesi alımı için sponsor bulmak ve Federasyonun onayını aldıktan sonra tüm potansiyel sponsorlara dosya ve fiyat listelerini en kısa zamanda ve en etkili biçimde ulaştıracak iletişim ağını kurmak, katalog ve broşürler hazırlayarak pazarlama grupları marifetiyle bunları potansiyel sponsorlara ulaştırmak, Sponsor firmanın reklamlarının yerleşim ve görünümünde sponsorun arzu ettiği görünürlük kalitesini sağlamak, Sponsorla bire bir temas hâlinde olarak materyallerin doğrudan temin ya da imal etmek/ettirmek, Ulusal veya uluslararası hakem ve antrenör kurslarında, seminer, sempozyum, panel, forum, kongre ve konferanslarında Federasyonun çizdiği sınırlar içerisinde; sponsor ve/veya sponsorlar bulmak; Türkiye de düzenlenen her türlü uluslararası hokey faaliyeti için logo, maskot tasarımı yapmak ve bunların kullanıldığı tişört, anahtarlık, rozet, broş, kalem, saat, takvim, albüm, CD ve benzeri andaçlar hazırlayarak internet üzerinden ve organizasyon mahallindeki stantlarda satışını organize ederek Federasyona gelir elde etmek, Hokey müsabakalarına daha çok seyirci çekmek için projeler üretmek; gerekli maddî kaynakları sponsorlar vasıtasıyla elde edip bu projeleri hayata geçirmek, Pazarlanan her türlü ürünün özel veya standart satış sözleşmesini düzenlemek ve taraflara imzalatmak, Pazarlanıp sözleşme ile belirlenmiş ürünün kullanılma/değerlendirilme süreci içinde tarafların; düzenlenen ve karşılıklı imza altına alınan sözleşmeden doğan haklarını elde etmelerinin ve yükümlülüklerini yerine getirmelerinin takibini, denetimini yapmak, Gerekli görülen konularda diğer kurullara işbirliği içerisinde çalışmak, ~ 4 ~

5 GÖREV SÜRESİ Madde 8- Finans ve Sponsorluk Kurulunun görev süresi 4 yıldır. Federasyon başkanı bu süre zarfında herhangi bir sebeple görevinden ayrılırsa Finans ve Sponsorluk Kurulunun görev süresi de sona erer Süresini dolduran üye yeniden göreve atanabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER TALİMATTA YER ALMAYAN HÜKÜMLER Madde-9- Bu Talimatta yer almayan konularda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü, talimat hükümleri ve EHF ve FIH nin çıkardığı tüzük, talimat, ilke kararları ve mevzuatı doğrultusunda, Türkiye Hokey Federasyonu karar verme ve gerektiğinde açıklayıcı ek talimat çıkarma yetkisine sahiptir YÜRÜRLÜK Madde 10- Federasyon Yönetim Kurulunca kabul edilen bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Hokey Federasyonu resmî internet sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 11- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı yürütür. ~ 5 ~

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF TEKNİK KURUL TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu,

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu, TYF AÇIK SU (OPEN WATER) TEKNĠK KURUL TALĠMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme (Open Water) Teknik Kurulunun oluģumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Talimatın amacı, Buz Hokeyi ve İn Line yarışmalarında görev alacak hakem, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve Buz

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ... 4 FEDERASYON İL TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ... 4 İL

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ 4323 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2004 No : 2004/7355 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/5/1946 No

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Amaç Bu Talimatın amacı, Judo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimat Motosiklet yarışlarında görev yapacak

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, Halk Oyunlarının illerde teşkilatlandırılarak yaygınlaştırılmasından ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve GÖREVLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve GÖREVLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ TEMSİLCİLER KURULU TEŞKİLATLANMA, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve GÖREVLERİ TALİMATI Bu Talimat; Kurulun teşkilatlanmasını, görev ve yetkileri ile çalışma prensiplerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1. Bu talimatın amacı, halk oyuncu yetiştirilmesinde görev alacak halk oyunları antrenörlerinin eğitilmelerine

Detaylı

TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİMİ : TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARİHİ : 23/01/2010 KARAR NO : 37 TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı