KONUTLARDA UYGULANACAK KDV ORANLARI KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUTLARDA UYGULANACAK KDV ORANLARI KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 KONUTLARDA UYGULANACAK KDV ORANLARI KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu nun Oran başlıklı 28 inci maddesinde; katma değer vergisinin oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10 olarak belirlendikten sonra, Bakanlar Kurulu na bu oranı, dört katına kadar artırma, % 1'e kadar indirme konusunda yetki verilmiştir. Söz konusu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan muhtelif kararlarla mal ve hizmetler için uygulanacak KDV oranları belirlenmiş olup, halen yürürlükte olan KDV oranları 2007/13033 sayılı BKK ve bu kararda değişiklik yapan muhtelif kararlarla belirlenmiş oranlardır. 01/01/2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2012/4116 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı Kararda yapılan değişiklik ile net alanı 150 m 2 ye kadar olan konutlar için uygulanacak KDV oranları konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmamızda anılan Karar ile konutlarda uygulanacak KDV oranları konusunda yapılan düzenlemeler ele alınacak ve değerlendirilecektir. 2. YASAL DÜZENLEMELER: KDVK nun verginin oranlarının belirlendiği 28 inci maddesinde KDV nin oranı vergiye tabi her bir işlem için % 10 olarak belirlendikten sonra, Bakanlar Kurulu na bu oranları değiştirme konusunda yetki verilmiştir. Anılan maddede 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile vergi oranlarının belirlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin kapsamı genişletilmiş ve Bakanlar Kurulu na inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etme yetkisi verilmiştir. Verilen genel yetkiye istinaden, 30/12/2007 tarihli Resmi gazete de yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile Kararname ekinde yer alan (I) sayılı listedeki mal ve hizmetlerin vergi oranı % 1, (II) sayılı listedeki mal ve hizmetlerin vergi oranı % 8, listede yer almayan mal ve hizmetlere uygulanacak genel vergi oranı ise % 18 olarak belirlenmiştir. % 1 vergi oranı uygulanacak (I) sayılı listenin 11 inci sırası aşağıdaki gibidir. Net alanı 150 m 2 ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal

2 tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2 nin altındaki konutlara isabet eden kısmı Buna göre net alanı 150 m 2 ye kadar olan konut teslimleri % 1 oranında, bunun dışındaki konut teslimleri ise genel vergi oranı olan % 18 oranında vergiye tabi olmakta idi. KDVK nun 28 inci maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden, 01/01/2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2012/4116 sayılı BKK nın 7 inci maddesi ile mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı BKK nın 1 inci maddesine 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir. (6) (1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m 2 ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m 2 vergi değeri; a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır. Yine 2012/4116 sayılı Kararın 12 nci maddesi uyarınca söz konusu düzenleme, yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 3. YAPILAN DÜZENLEMENİN KAPSAMI VE MAHİYETİ: 2012/4416 sayılı BKK ile yapılan düzenlemeden sonra konutlarda üç ayrı KDV oranı uygulaması geçerli olmaktadır. Buna göre; 150 m 2 den büyük konutların tesliminde genel vergi oranı yani % 18 uygulanacaktır. 150 m 2 den küçük konutların tesliminde ise;

3 - Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olarak yapılan ve yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m 2 vergi değeri; Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde, % 8 vergi oranı, - Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olarak yapılan ve yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m 2 vergi değeri; Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 vergi oranı, - Bunların dışında kalanlarda ise % 1 vergi oranı, Uygulanacaktır. Görüldüğü üzere, 2012/4416 sayılı BKK ile yapılan düzenlemeden sonra konutlarda değişik durumlara göre farklı KDV oranlarının uygulanması söz konusu hale gelmiştir. Yeni yapılan düzenleme ile 150 m 2 den büyük konutlar için uygulanacak KDV oranı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamış, 150 m 2 den küçük konutlar için ise belli kriterlere göre farklı vergi oranlarının uygulanması öngörülmüştür. Buna göre 150 m 2 den küçük konutlar için % 8 veya % 18 vergi oranının uygulanabilmesi için aşağıdaki unsurların hepsinin birlikte mevcut olması gerekmektedir. Anılan BKK ile yapılan düzenleme uyarınca bu unsurlar şunlardır: a) Konutlar Büyükşehirlerde Bulunmalıdır: Konutlardaki yeni KDV oranlarının uygulanması için konutun büyükşehir olarak belirlenen illerde bulunması gerekmektedir. Büyükşehir olmayan illerde bulunan konutlar, inşaat sınıfı ve arsa vergi değeri ne olursa olsun eskiden olduğu gibi sadece büyüklüklerine göre farklı oranlarda vergiye tabi olacaktır sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 4 üncü maddesinde büyükşehir belediyesi olmanın kriterleri sayılmış ve bu kriterleri karşılayan illerin kanunla büyükşehir olabilecekleri belirtilmiştir. En son tarihli ve 6360 sayılı Kanunla 13 ilimiz daha büyükşehir statüsüne kavuşturularak büyükşehir belediyesi sayısı 29 a çıkarılmıştır. Buna göre büyükşehir kapsamında olan iller şunlardır. Eskiden beri büyükşehir olanlar: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun sayılı Kanunla büyükşehir olanlar: Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van. Öte yandan 6360 sayılı Kanunla getirilen bir diğer yenilik ise büyükşehir belediyelerin sınırlarının il mülki sınırları olarak değiştirilmesidir. Buna göre yeni uygulamanın geçerli

4 olacağı büyükşehir belediyesi olan illerde, uygulama alanı büyükşehir belediyesi olan illerin il mülki sınırları içerisindeki her yer olacaktır. Öte yandan, büyükşehir olmayan bir yerde inşaat ruhsatının alınmasından sonra anılan yerin büyükşehir olması halinde; söz konusu yerde inşa edilecek konutların tabi olacağı KDV oranının belirlenmesi açısından inşaat ruhsatının alındığı tarihteki duruma bakmak gerektiği düşüncesindeyiz. Aksi halde kararların geriye yürümesi ve güvenilirlik ilkesinin zedelenmesi söz konusu olabilecektir. b) Konutun, Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde Olmaması Gerekir: 2012/4416 sayılı BKK ile konutta yeni vergi oranları belirlenirken, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde ki konutların yeni uygulama kapsamında olmadığı belirtilmiştir. Rezerv yapı alanı, riskli alan ve riskli yapı kavramlarının neyi ifade ettiği söz konusu 6306 sayılı Kanun un 2 nci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları, Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı, Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade etmektedir. Bu alanlarda bulunan konutlar için 2012/4416 sayılı BKK ile belirlenen oranlar değil, 2007/13033 sayılı BKK ile belirlenen oranlar uygulanacaktır. c) İnşaatın, Lüks Veya Birinci sınıf Olarak Yapılmış Olması Gerekir: Yeni vergi oranları ile ilgili uygulamanın geçerli olabilmesi için konut inşaatının lüks veya birinci sınıf olarak yapılmış olması ya da inşaat ruhsatının sonradan revize edilip inşaat

5 kalitesinin lüks veya birinci sınıfa yükseltilmiş olması gerekmektedir. İnşaatın lüks veya birinci sınıf olmaması halinde de yeni sistem değil eski uygulama geçerli olacaktır. Yapıları inşaat sınıflarına göre ayıran temel düzenleme, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa dayalı olarak tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda tarihinde yayımlanan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük ün 10 uncu maddesidir. Binaların inşaat sınıflarına göre ayrımını düzenleyen söz konusu madde aşağıdaki gibidir: Binalar, aşağıdaki sınıflara ayrılır: 1 - Lüks inşaat, 2 - Birinci sınıf inşaat, 3 - İkinci sınıf inşaat, 4 - Üçüncü sınıf inşaat, 5 - Basit inşaat, Bu sınıflama, binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar nazara alınarak yapılır. İnşaat sınıflarının tayinine esas alınacak nitelikler Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur. Maddede Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde tarihli ve sayılı Resmi Gazetede bina inşaat sınıflarının tespitine ilişkin cetvel yayımlanmıştır. d) İnşaatın Yapıldığı Arsanın Vergi Değeri, Belli Tutarların Üzerinde Olmalıdır: Kararname ile yapılan düzenleme uyarınca farklı vergi oranlarının uygulanabilmesi için, yapı ruhsatının alındığı tarihte, konutun üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m 2 vergi değerinin 500 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Arsa birim m 2 vergi değerinin bu tutarının altında olması halinde de yeni vergi oranları geçerli olmayacaktır. Buna göre; Arsa birim m 2 vergi değerinin 500 TL ile 999 TL arasında olduğu yerlerde yapılan 150 m 2 den küçük konutlarda % 8 vergi oranı uygulanacaktır. Arsa birim m 2 vergi değerinin TL ve üzerinde olduğu yerlerde yapılan 150 m 2 den küçük konutlarda ise % 18 vergi oranı uygulanacaktır.

6 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun "Vergi Değeri" başlıklı 29'uncu maddesine göre vergi değeri; Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre hesaplanan bedeldir. Bu değerler dört yılda bir belirlenmekte, belirlendiği yılı takip eden diğer yıllarda ise artırıma tabi tutulmaktadır. Belirlenen vergi değerlerine itiraz edilmesi veya başka bir nedenle vergi değerlerinin değişmesi halinde değişen vergi değerlerinin dikkate alınması gerekeceği tabidir. e) İnşaat Ruhsatı 1 Ocak 2013 ten Sonra Alınmış Olmalıdır: 2012/4416 sayılı BKK ile getirilen yeni uygulama, inşat yapı ruhsatının 1 Ocak 2013 tarihinden sonra alındığı konutlar için geçerli olacaktır. İnşaat ruhsatı, bu tarihten önce alınmış olan konutlar için yine eski sistemin uygulanmasına devam edilecektir. Örneğin İstanbul da lüks sınıf olarak inşa edilen ve yapı ruhsatı 31/12/2012 tarihinde alınan, inşa edildiği arsanın birim m 2 vergi değeri de TL olan bir binadaki 150 m 2 den küçük konutun tesliminde 2007/13033 sayılı BKK ile belirlenen % 1 vergi oranı uygulanacaktır. Ancak söz konusu binanın yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 tarihinden sonra alınmış olsaydı, teslim edilen konutların büyüklüğü ne olursa olsun % 18 vergi oranı uygulanması gerekecekti. Aynı şekilde anılan Kararnamenin yürürlük tarihine ilişkin yapılan düzenleme uyarınca, Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden önce yapılmış olan konut teslimleri için 2007/13033 sayılı BKK ile belirlenen vergi oranları, ihalesi bu tarihten sonra yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine ise yeni uygulama ile belirlenen vergi oranları uygulanacaktır. Örneğin TOKİ tarafından ihalesi 15 Aralık 2012 tarihinde yapılan inşaat projesi kapsamında yapılan inşaatlardaki 150 m 2 den küçük konutun tesliminde (teslim ne zaman yapılırsa yapılsın) 2007/13033 sayılı BKK ile belirlenen % 1 vergi oranı uygulanacaktır. Ancak ihalenin 1 Ocak 2013 tarihinden sonra yapılması halinde ise 2012/4416 sayılı BKK ile belirlenen oranlar geçerli olacaktır. 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Katma Değer Vergisi Kanunu nun 28 inci maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu Bakanlar Kuruluna verilen yetki uyarınca, BK tarafından yayımlanan 2012/4416 sayılı Kararname ile 150 m 2 nin altındaki konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiş ve daha önce % 1 olan KDV oranı, bazı şartların mevcudiyeti halinde % 8 ve % 18 e yükseltilmiştir.

7 Daha önceki sistemde konutlarda uygulanacak KDV oranı sadece teslimi yapılan konutların büyüklüğüne göre belirleniyor ve 150 m 2 nin altındaki konutlar için % 1, üstündeki konutlar için ise % 18 KDV oranı uygulanıyordu. Yeni düzenlemede 150 m 2 nin üstündeki konutların tabi olacağı KDV oranı konusunda bir değişiklik yapılmamış, ancak 150 m 2 nin altındaki konutlarda belli şartlarda % 1, % 8 ve % 18 olmak üzere üç farklı vergi oranının uygulanması durumu ortaya çıkmıştır. Eski sistemde yapılan uygulamanın doğru ve adil olup olmadığı konusunda pek çok eleştiri yapılmıştır. Bu eleştirilerden bir kısmına bizim de katılmamız mümkündür. Ancak getirilen yeni sistem de bazı yönlerden eleştiriye açıktır. İnşaatların yapım süreci nedeniyle yeni sistem henüz filen uygulanmaya başlanmamış olsa da hem geçmiş uygulamalar ve hem de sistemin özelliği nedeniyle şimdiden öngörülebilecek olan bu eleştirilerden bazılarını ve önerilerimizi ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. KDV Oranlarında Farklılaştırma İçin Bölgesel Bazda Yapılan Düzenlemenin Sakıncaları: Yeni düzenleme ile konutta farklı KDV oranı uygulaması, büyükşehirlerde inşa edilen konutlar için geçerli hale getirilmiştir. Ancak bölgesel bazda farklı KDV oranları uygulamasının doğruluğu her zaman tartışmaya açıktır. Büyükşehir olan yerlerde arsa ve bağlı olarak da konut fiyatlarının diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu her zaman olmasa bile genel olarak doğrudur. Ancak bu husus, zaten yüksek olan fiyatlar nedeniyle tüketiciye yansımaktadır. Bunun üzerine bir de KDV oranlarının yükseltilmesi, tüketimi vergileyen bir muamele vergisi olan KDV yi adeta servet vergisi haline getirebilir. Diğer tüketim mallarında olmayan bir ayırımın sadece konutta olmasının doğruluğu tartışılabilir. Ayrıca bölgesel bazda yapılan oran farklılaştırmasının bazı durumlarda haksızlıklara yol açması da muhtemeldir. Örneğin herkesçe malum olduğu üzere, Balıkesir e bağlı Altınoluk Beldesi ile Çanakkale ye bağlı Küçükkuyu Beldesi birbirlerine komşu ve sınır olan iki beldedir. Dolayısıyla bu iki beldenin sınırında ve komşu olan arsaların vergi değerleri de birbirine eşit ya da çok yakındır. Ancak Balıkesir ili büyükşehir statüsünde olmasına rağmen Çanakkale ili bu statüde olmadığı için yan yana olan bu iki beldeye ait parseller üzerinde inşa edilen konutların tesliminde farklı KDV oranları uygulanması söz konusu olabilecektir. Hatta aynı müteahhit, sınırları ayrı ayrı beldelerde ancak birbirine komşu olan iki ayrı parsel üzerine yan yana yaptığı iki ayrı bloktaki 150 m 2 den küçük konutların bir kısmını % 1 KDV tahsil ederek, bir kısmını ise duruma göre % 8 veya % 18 oranında KDV tahsil ederek satmak zorunda kalabilir. Bu işlemin ise hem alıcılar ve hem de satıcı açısından haksızlık ve mağduriyete yol açması kaçınılmazdır. Öte yandan yeni sistemin Büyükşehirler dışındaki şehirlerde konut edinimini teşvik ettiği düşünülebilir. Ancak yıllık konut ihtiyaçlarına baktığımızda bu ihtiyacın daha çok büyükşehir

8 kapsamındaki bölgelerde olduğu ve KDV avantajı sebebiyle bu ihtiyacın diğer bölgelere kaymasının beklenemeyeceği görülecektir. Farklı KDV Oranı Nedeniyle İnşaat Kalitesinin Düşebileceği Endişesi: Getirilen yeni düzenleme ile konut teslimlerinin yüksek oranda KDV ye tabi olmasının şartlarından biri de yapılan inşaatların lüks veya birinci sınıf olması şartıdır. Bilindiği üzere, lüks ve birinci sınıf inşaatlar, diğerlerine göre daha kaliteli ve sağlam inşaatlardır. Ancak bu tür inşaatlar için yüksek KDV oranı uygulanması, konut yapıcılarını daha alt sınıflardaki inşaat yapımına yönlendirebilir. Bu durumun ise olası bir deprem felaketinin gündemde olduğu ülkemiz açısından yaratabileceği sakıncalar herkesçe malumdur. Konutta KDV oranlarının farklılaştırılması uygulaması ile ilgili olarak yukarıda yaptığımız açıklamalar ışığında son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Söz konusu uygulamanın bazı haklı ve makul ekonomik ve sosyal nedenleri olabilir. KDV uygulamasında oran farklılaştırması yapma yetkisi Bakanlar Kurulundadır. Dolayısıyla yapılan düzenleme teknik olarak doğru olabilir. Ancak bu düzenlemelerin KDV sisteminin özüne zarar vermemesi ve bu verginin mahiyetine aykırı sonuçlar doğurmaması, ayrıca haksızlık ve mükellefler arasında farklılıklar da yaratmaması gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan son düzenlemelerin, olası bir deprem riski nedeniyle bina güvenliğinin son derece önemli olduğu ülkemizde kalitesiz veya daha az kaliteli bina yapımına yol açabileceği endişemizi de tekrar vurgulamakta fayda görüyoruz.

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi NET ALANI 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA YENİ KDV UYGULAMASI Konut teslimlerinde yeni KDV uygulamasına ilişkin yasal düzenleme, 6322 sayılı Kanunla 15 HAZİRAN 2012

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/ 74 İstanbul,19 Kasım 2007 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) SORU: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki kanunun temel çıkarılma nedeni nedir? CEVAP: Afetler sonucu bir daha

Detaylı

Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI

Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI 23.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/6 Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI 1- Sat ve Geri Kirala İşlemi Nedir? Şirketlerin finansman sağlama yöntemi olarak kullandığı

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI VEDAT BÜKCÜ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR I- GİRİŞ Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapuda hangi tutar üzerinden değer belirleneceği öteden beri tartışma konusu olmuş

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 27.02.2014 Karar No : 2014/153-03 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23 Temmuz

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DENETİM BAĞLAMINDA SORUNLARI VE ÖNERİLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DENETİM BAĞLAMINDA SORUNLARI VE ÖNERİLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DENETİM BAĞLAMINDA SORUNLARI VE ÖNERİLER Süleyman HACICAFEROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediye Müfettişi - Derneği (MUFETDER) Başkanı GİRİŞ: Yönetim şekli merkezden yönetim ve

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI Sorular ve Cevaplarla YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI Ak Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı ANKARA - 2012 2012 Soru ve Cevaplarla Yeni Büyükşehir Belediye Yasası İÇİNDEKİLER Yasanın Amacı...

Detaylı

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi, Kanuna ekli 4 adet listede belirtilen mallar üzerinden alınmaktadır. Söz konusu listelerden

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı