KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları ve soyadları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket Kurulmuştur. 1- Hüseyin ÖZTÜRK İkamet Adresi, Uyruğu : İçerenköy Cad. No:97 Paker sitesi E blok daire 10 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul T.C 2- Fahrettin ÖZTÜRK İkamet Adresi, Uyruğu : Göztepe 1.Orta sok. No:8 Daire:4 Kınacı Apt. Kadıköy/İstanbul T.C 3- Ahmet Zeki ÖZTÜRK İkamet Adresi, Uyruğu : Göztepe 1.Orta sok. No:8 Daire:4 Kınacı Apt. Kadıköy/İstanbul T.C 4- Selma ÖZTÜRK İkamet Adresi, Uyruğu : Göztepe 1.Orta sok. No:8 Daire:4 Kınacı Apt. Kadıköy/İstanbul T.C 5- Cengiz ÖZTÜRK İkamet Adresi, Uyruğu : Göztepe 1.Orta sok. No:8 Daire:4 Kınacı Apt. Kadıköy/İstanbul T.C

2 UNVAN Madde 2 Şirketin Ünvanı KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Maksat ve Mevzuu Madde 3- Şirket Finansal Kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanununa aykırı olmamak üzere her türlü yurtiçi ve uluslar arası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur.şirket amacı ve iştigal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 1) Yurt içi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi veya başkalarına temliki ve havale edilmesi işlemlerini uluslar arası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı satımı temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak. 2) Alacakları şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik servisleri kurmak. 3) Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak. 4) Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak. 5) Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurt dışında aracılığını yapmak iş kolundaki yurt içi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak. 6) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içi ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, Türkiye de kurulmuş vakıflara bağışta bulunmak. 7) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak, kiraya vermek veya kiralamak bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak. 8) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak,

3 9) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek. 10) Her çeşit taşınır ve taşınmazlar (her türlü kara, deniz ve hava araçları-gemi,uçak gibidahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek almak, şirket üçüncü kişiler için ipotek fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak üçüncü kişiler lehine yasal mevzuata ve sınırlamalara uygun olarak kefalet veya garanti vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak. 11) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü borçlanma araçlarını ve her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracını yapmak. 12) Şirket amaç ve konusunun gerçeklemesi için faktoring şirketleri ile ilgili yönetmenlik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve finansman kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, karşılığında teminat verebilir, menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis edebilir. Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği verebilir ve alabilir. 13) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan Birlik e üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri yapmak, Birlik yönetimine üye ve görevli tayin etmek, Birlik nezdinde kurulan Fatura Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Risk Merkezi gibi yerlere gereken her türlü bilgiyi vermek, ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemi yapmak. 14) Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak yurtiçinde ve yurtdışında, şirketin bağımlı bir parçasını oluşturacak ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapabilecek şube açabilir, devir edebilir, şubelerini kapatabilir. 15) Yukarıda belirtilenlerden başka faktoring mevzuatı hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile ileride ana sözleşmede değişiklik yapılmak istenildiği takdirde konunun yönetim kurlu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ndan izin ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil olunması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu ndan gereken izin ve onay alınır. Şirketin ana sözleşmesi şirketin resmi internet sitesinde güncel olarak yayınlanır. Şirketin Merkezi ve Şubeleri: Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy, Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi Doğuş Han No. 42 Kat.2 dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C.Gümrük ve Ticaret Başkanlığı na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna on beş iş günü içerisinde bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

4 Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket T.C.Gümrük ve Ticaret Başkanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ndan izin almak şartı ile Türkiye nin her yerinde ve yurt dışında şube açabilir. Şirket ne adla olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez. Şubeler kuruldukları yerin Ticaret Siciline tescil ettirilir, tescilde bağlı olduğu merkeze ait bilgiler ve siciline atıfta bulunulur. Süre Madde 5 Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere süresizdir. Madde 6 Şirketin Sermayesi Şirketin sermayesi beheri TL kıymetinde adet hisseye ayrılmış ,00 (Onmilyon) TL olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir Hisseye karşılık ,00 TL Sİ Korel Davit KATAR Hisseye karşılık ,00 TL Sİ Davit KATAR 4 Hisseye karşılık 4.000,00 TL Sİ Korel ÖZLEVİ 4 Hisseye karşılık 4.000,00 TL Sİ Haluk Faruk ÇEVİK 4 Hisseye karşılık 4.000,00 TL Sİ Huriye Saadet SEVİM Önceki sermaye tutarı olan ,00 TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan ,00 TL sermayenin; ,00 TL si de Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacaktır. Artırılan sermayenin tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Geçmiş Yıl Karlarının tespiti İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı Y.M.M S.Asuman TÜRKEL in tarih ve YMM/2012/KSİ/ / sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir. Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse Senetleri Madde 7 Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu 490. ve 499. maddeleri hükümlerine, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 11. maddesi hükümlerine

5 ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde hisse senedi çıkarabilir, çıkarılmış küpürleri bölebilir. Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Şirket kendi hisselerini rehin alamaz, ivazlı iktisap edemez, TTK.382. madde hükümleri saklıdır. İvazsız iktisaplarda TTK. nın ve 386. maddelerinin hükümleri uygulanır. Ancak şirketin ödenmiş sermayesi hiçbir şartta 6361 sayılı kanununda belirtilen asgari sermayenin altına inemez, TTK madde hükmü saklıdır. Hissedar sayısını beşten aza indiren hisse devirleri ve edinimleri batıldır. Bu tür devir ve edinimler şirket pay defterine işlenmez. Sermayenin Artırılması ve Azaltılması Madde 8 Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sebeple yapılacak esas sözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın izni alınır. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olunan hallerde, mevzuatın gerektirdiği durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu dan gerekli izin alınır. Sermayenin azaltılma ve artırılma kararları şirket internet sitesinde usulüne uygun olarak duyurulur. Yabancı Sermaye yi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt dışından yabancı ortak ve yabancı sermaye getirilebilir ve artırılan sermayeye isabet eden hisse senetleri ihraç edilebilir. Yönetim Kurulu Görev ve Süresi Madde 9 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K.nu hükümleri dairesinde sergilenen en az, üç (3) fazla (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul uygun görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 10 Yönetim Kurulu şirket işleri luzüm gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda dört defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanır. Çekimser oy kullanılmaz, red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

6 Madde 11 Yönetim kurulu başkanı ve üyeliklerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. Şirketin Yönetimi Temsil ve İlzamı Madde 12 Yönetim kurulu Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisinde verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Genel Müdür ve Müdürler Madde 13- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları faktoring yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna haber vermek şartı ile yönetim kurulu kararı ile atanırlar. Denetçilerin Seçilmesi Madde 14 Denetim kuruluşu veya denetçiler şirket genel kurulu tarafından TTK nın 399.maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilir. Denetçilerin Ücreti Madde 15 Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır. Genel kurul Madde 16 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a. Davet şekli : Genel Kurullar olağan veya Olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette T.T.K. nun hükümleri uygulanır. b. Toplantı Vakti : Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c. Rey Verme ve Vekil Tayin etme Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

7 d. Karar Nisabı Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e. Toplantı Yeri Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 17 Gerek Olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte, imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. İlan Madde 18 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 35. madde hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmaz üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Hesap Dönemi Madde 19 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 20 Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan kurumlar vergisi kesildikten sonra %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan genel kurulun tespit edeceği şekli ve surette dağıtılır. Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c. bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

8 Kar Dağıtım Zamanı Madde 21 Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır. Yedek Akçe Madde 22 Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K. nun 519,520 ve 523 maddeleri hükümleri uygulanır. Yetkili Mahkeme Madde 23 Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile çözülür. İnfisah ve Fesih Madde 24 Şirket, Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen nedenlerden biri ile sona erer, bundan başka şirket mahkeme kararı ile de sona erer ve fesh olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul Kararı ile fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin feshi ve tavsiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır. Sona erme iflastan başka bir nedenle doğar ise Türk Ticaret Kanunu uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye Memurları Madde 25 Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunur ise tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir. Tasfiyenin Şekli Madde 26 Tasfiye işleri tasfiyenin yönetilmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı na Gönderilecek Belgeler Madde 27 Şirket anasözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden iki nüsha Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na gönderilir. Anasözleşme ayrıca şirket tarafından bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır ve ön nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Kanuni Hükümler

9 Madde 28 Bu ana sözleşmede bulunmayan hükümler ve hususlar hakkında Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

FİBA FAKTORİNG A.Ş. -Esas Sözleşme-

FİBA FAKTORİNG A.Ş. -Esas Sözleşme- FİBA FAKTORİNG A.Ş. -Esas Sözleşme- BDDK nın 18.06.2013 tarih 32521522-134.47-15225 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 26.06.2013 tarih 67300147-431-02-51151-794175-7188-5101 sayılı izniyle.

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No : 265852 213424 Ticaret Ünvanı AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasından Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ 1 MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları, adresleri yazılı T.C. uyruklu kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları

Detaylı

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları

Detaylı

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1) Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketleri

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı