BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge"

Transkript

1 Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin amacr; Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi genel kurulunun gallgma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sozlegme h0kumleri gergevesinde belirlenmesidir' Bu Ig Ydnerge, Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim girketinin tiim ola$an ve oladanust0 genel kurul toplanttlartnt kapsar. Dayanak MADDE 2, (1) Bu ig ydnerge, Anonim girketlerin Genel Kurul Toplantrlarrnrn Usul Ve Esaslart ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Gumriik ve Ticaret Bakanh$r Temsilcileri Hakkrnda Ydnetmelik h0kumlerine uygun olarak yonetim kurulunca hazrrlanmtgttr. Tanrmlar MADDE 3- (1) Bu ig Ydnergede gegen; a) Birlegim : Genel kurulun bir g0nl0k toplantlslnl, b) Kanun: t3/tl2oil tarihli ve 5102 gaytlt f0r-k Ticaret Kanununu, c) Oturum: Her birle5imin dinlenme, yemek arast ve benzeri nedenlerle kesilen bciliimlerinden her birini, C) Toplantr: Ola$an ve ola$an0sto genel kurul toplanttlartnt, d) Toplantr bagkanhdr: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci frkrasrna uygun olarak genel kurul taraftndan toplantlyl ydnetmek uzere segilen toplantr bagkanrndan, geredinde genel kurulca segilen toplantr ba5kan yardtmcrsrndan, toplantl bagkanrnca belirlenen tutanak yazmanrndan ve toplantr bagkantntn gerekli gdrmesi halinde oy toplama memurundan olugan kurulu ifade eder. Oyeleri, var ise denetgi, gcirevlendirilmig ise Bakanltk temsilcisi ve toplantl bagkanh!rna seeilecek veya Ydnergede pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyartnca kurulan elektronik genel kimlik gostermeleri, gergek ki5i pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ti.izel kigi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve Du bulunanlar Sciz konusu kontrol j

2 iglemleri, yonetim kurulunca veya yonetim kurulunca gorevlendirilen bir veya birden fazla yonetim kurulu Uyesince yahut y6netim kurulunca g6revlendirilen kigi veya kigiler taraftndan yaplllr. (3) Tiim pay sahiplerini alacak gekilde toplantr yerinin hazrrlanmastna, toplantl strastnda ihtiyag duyulacak ktrtasiyenin, dok0manlann, arag ve gereglerin toplantt yerinde hazrr bulundurulmastna iligkin gorevler yonetim kurulunca yerine getirilir. (Toptantt, sesli ve goriinttiv gekitde kayda atnacaksa bu husus ig Yonergede belirtilecektir) Toplantrnrn agtlmasl MADDE 6 - (1) Toplantr Sirket merkezinin bulundudu yerde (Esas sdzlegmede aksine bir htkilm varsa bu durum belirtilecektir.), onceden ilan edilmig zamanda (Kanunun 416 nq maddesinde belirtilen gagnstz toplanil hlkilmleri sakttdrr) yonetim kurulu bagkanr ya da bagkan yardrmcrsr veya ydnetim kurulu 0yelerinden birisi taraftndan, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisaplarrn sa!landr$rnrn bir tutanakla tespiti Uzerine agrlrr. (Esas sdzlegmede aksine bir h1ktim varsa bu durum belirtilecektir') Toplantt bagkanll$rnrn olugturulmasl MADDE 7- (1) Bu ig y6nergenin 6 ncr maddesi h0km0 uyannca toplantryr agan kiginin ydnetiminde <incelikle 6nerilen adaylar arasrndan genel kurulun yonetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunlulu$u da bulunmayan bir bagkan ve gerek gortiliirse ba5kan yardrmcrsr segilir' (2) Ba5kan taraflndan en az bir tutanak yazmanr ve gerekli gdr0l0rse yeteri kadar oy toplama memuru gdrevlendirilir' (Esas sdzlegmede aksine bir h1kiim varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim girketlerde bu pay sahibinin toplantt bagkanldlt igin iing\ri)len tilm g,revleri tek batna yerine getirebileceiine iligkin hususa ig ydnergede yer verilir' Aynca elektronik genel kurul sistemini kullanan girketter igin bu konudaki teknik iglemlerin toplantt antnda yerine getirilmesi amacryla toptantt bagkant tarafindan uzman kigiter gdrevtendirilebiteceii de ig Y1nergede belirtilir,) (3) Toplantr bagkanlrlr, toplantt tutana$rnr ve bu tutanala dayanak olugturan di$er evrakr imzalama hususunda yetkilidir. (4) Toplantr bagkanr genel kurul toplantrslnr ycinetirken Kanuna, esas sozle5meye ve bu i9 Y6nerge hukumlerine uyqun hareket eder. Toplantr bagkanhlrnrn giirev ve yetkileri MADDE 8 - (1) Toplantr bagkanlr!r, bagkanrn yonetiminde asadrda belirtilen gorevleri yerine getirir: a) Toplantrnrn ilanda gdsterilen adreste yaprhp yaprlmadrlrnr ve esas sdzlegmede belirtilmigse toplantl yerinin buna uygun olup olmadr!tnr incelemek. b) Genel kurulun toplantrya, esas sdzlegmede gdsterilen gekilde, internet sitesi agmakla y0ki.imlii olan Sirketlerin internet sitesinde ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrmlanan ilanla gadrrhp ga$rrlmadrlrnr, bu galrtntn, ilan ve toplantr gunleri harig olmak iizere, toplantr tarihinden en az iki hafta 6nce yaprhp yaprlmadt$tnt, pay defterinde yaztlt pay sahiplerine, 6nceden Sirkete pay senedi veya pay sahipli6ini ispatlayrcr belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantt gunu ile gundem ve ilanrn grktrlr veya grkacalr gazetelerin iadeli taahhtitlu mektupla bildirilip bildirilmedi6ini incelemek ve bu durumu toplantt tutana!rna gegirmek' c) Toplantr yerine girig yetkisi olmayanlarrn, toplantrya girip girmediklerini ve toplantr yerine girigle ilgili olarak bu Ig Ydnergenin 5 inci maddesinin ikinci frkrasrnda hiikum altrna altnan gcirevlerin ycinetim kurulunca yerine getirilip getirilmedi!ini kontrol etmek. e) Genel kurulun, Kanunun uyannca galrrsrz toplanmasr halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin t0mi.in0n hazrr bulunup toplantrnrn bu gekilde yaptlmasrna itiraz olup olmadr$rnr ve nisabtn toplantl sonuna kadar korunup ise raporlannrn, de igeren esas s6zlegmenin, pay defterinin, yonetim kurulu ytlltk faaliyet tablolann, g0ndemin, g0ndemde esas sozlegme degigikligi varsa yonetim nrn, esas sdzlegme desigikli$i GUmr0k ve Tica iznine tabi olmasr yazrsr ve eki deligiklik tasansrnrn, yonetim diizenlenmi5 hazrr

3 bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme iizerine toplantrya ga!nlmrgsa bir 6nceki toplantrya iligkin erteleme tutanalrnrn ve toplantrya iligkin diler gerekli belgelerin eksiksiz bir bigimde toplantr yerinde bulunup bulunmadtltnt tespit etmek ve bu durumu toplantr tutana!rnda belirtmek. e) Hazrr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katrlanlarrn kimlik kontroltinri itiraz veya liizum rlzerine yapmak ve temsil belgelerinin do!rulu$unu kontrol etmek. f) Murahhas iiyeler ile en az bir ydnetim kurulu tiyesinin ve denetime tabi girketlerde denetginin toplantlda hazrr olup olmadr!rnr tespit etmek ve bu durumu toplantr tutana$rnda belirtmek. g) Grindem gergevesinde genel kurul galtgmalarrnr ydnetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde giindem drgrna grkrlmasrnr 6nlemek, toplantr diizenini sa!lamak, bunun igin gerekli tedbirleri almak.!) Birlegimleri ve oturumlarr agmak, kapatmak ve toplantryr kapatmak. h) MUzakere edilen hususlara iligkin karar, tasarr, tutanak, rapor, 6neri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konugmak isteyenlere sciz vermek. r) Genel kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yaptrrmak ve sonuglarrnr bildirmek. i) Toplantr igin asgari nisabtn toplanttntn bagtnda, devamrnda ve sonunda muhafaza edilip edilmedilini, kararlarrn Kanun ve esas scizlegmede cingcirtilen nisaplara uygun olarak alrnrp alrnmadr$lnr gdzetmek. j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafrndan yaprlan bildirimleri genel kurula agrklamak. k) Kanunun 436 ncr maddesi uyannca, oy hakkrndan yoksun olanlarrn anrlan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalartnt cinlemek, oy hakktna ve imtiyazlr oy kullanrmrna Kanun ve esas scizlegme uyannca getirilen her turlri srnrrlamayr g0zetmek. l) Sermayenin onda birine (halka aqk girketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi rizerine finansal tablolaln mtizakeresi ve buna ba!lr konularrn g6rug0lmesini, genel kurulun bu konuda karar almasrna gerek olmaksrzrn bir ay sonra yaprlacak toplanttda gortigtilmek Uzere ertelemek, m) Genel kurul gahgmalanna ait tutanaklann dr,izenlenmesini sa!lamak, itirazlarr tutanala gegirmek, karar ve tutanaklarr imzalamak, toplantrda alrnan kararlara iligkin lehte ve aleyhte kullanrlan oylarr higbir tereddude yer vermeyecek gekilde toplantr tutana$rnda belirtmek, n) Toplantt tutana{tnt, ydnetim kurulu yrllrk faaliyet raporunu, denetime tabi girketlerde denetgi raporlarrnr, finansal tablolart, hazrr bulunanlar listesini, gundemi, onergeleri, varsa segimlerin oy k6lrtlannr ve tutanaklarrnr ve toplantryla ilgili ttim belgeleri toplantt bitiminde bir tutanakla hazrr bulunan yonetim kurulu ijyelerinden birine teslim etmek. Giindemin g6riigi,ilmesine gegilmeden 6nce yaprlacak iglemler MADDE 9 - (1) Toplantr bagkant, genel kurula toplantr gundemini okur veya okutur. Bagkan tarafrndan gundem maddelerinin gorijs0lme srrasrna iligkin bir deligiklik <inerisi olup olmadr$r sorulur, eger bir 6neri varsa bu durum genel kurulun onayrna sunulur. Toplantrda haztr bulunan oylarrn gofunlu$unun karanyla gijndem maddelerinin gcir(i5tilme srrasr desigtirilebilir. Giindem ve giindem maddelerinin gtirug0lmesi genel kurul g0ndeminde a9a!rdaki hususlarrn yer almast zorunludur: a) Agrhg nrn olugturulmasr. yrllrk faaliyet raporunun, denetime tabi girketlerde denetgi raporlarrnrn ve finansal tablolarrn

4 c) Yonetim kurulu iiyeleri ile varsa denetgilerin ibralart. 9) SUresi dolan yonetim kurulu Uyeleri ile denetime tabi Sirketlerde denetginin segimi. d) ydnetim kurulu Uyelerinin Ucretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklartntn belirlenmesi. e) K6rrn kullanrm geklinin, da!tttmrnrn ve kazang paylarr oranlarrntn belirlenmesi. f) Varsa esas sozlegme deqigikliklerinin gorusulmesi. g) Gerekli gdrulen diler konular. (2) OlaganUstu genel kurul toplantrsrnrn gundemini, toplantr yaprlmasrnr gerektiren sebepler olugturur. (3) Agalrda belirtilen istisnalar drgrnda, toplantr gtindeminde yer almayan konular goriig0lemez ve karara ba!lanamaz: a) Ortaklarrn tamamtnrn hazrr bulunmasr halinde, gundeme oybirli$i ile konu ilave edilebilir. b) Kanunun 438 inci maddesi uyannca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi, gundemde yer altp almadtltna bakrlmaksrzrn genel kurulca karara ba!lanrr. c) Ydnetim kurulu ijyelerinin gdrevden alrnmalarr ve yenilerinin segimi hususlan, yrl sonu finansal tablolann m0zakeresi maddesiyle ilgili sayrlrr ve gundemde konuya iligkin madde bulunup bulunmadr$rna baktlmaksrzrn istem halinde do$rudan gdriigiilerek karar verilir. g) G0ndemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, balltltk yuk0m0nun ihlali, birgok girkette Oyelik sebebiyle gdrevin ifasrnda g0glijk, gegimsizlik, nrifuzun kcittiye kullanrlmasr gibi haklr sebeplerin varh$r halinde, y6netim kurulu r.iyelerinin gorevden alrnmasr ve yerine yenilerinin segilmesi hususlarr genel kurulda hazrr bulunanlarrn oy gokluiuyla gundeme ahnrr. (4) Genel kurulda mr,izakere edilerek karara ba!lanmrg grindem maddesi, hazrr bulunanlarrn oy birli!i ile karar veril medi kge yeniden g<trristil ti p ka rara ba! la na maz. (5) Yaprlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple BakanhkEa, girket genel kurulunda gorrigrilmesi istenen konular g0ndeme konulur. (6) Giindem, genel kurulu toplantrya ga!rran tarafrndan belirlenir. Toplantrda sdz alma MADDE 11 - (1) Gdrr.i5tilmekte olan gr.indem maddesi tizerinde s6z almak isteyen pay sahipleri veya di6er ilgililer durumu toplantr bagkanlr{rna bildirirler. Bagkanhk sciz alacak kigileri genel kurula agrklar ve bagvuru strastna g6re bu kigilere soz hakkt verir. Kendisine soz srrasr gelen kigi, toplantr yerinde bulunmuyor ise sdz hakkrnr kaybeder, Konugmalar, bunun igin ayrtlan yerden, genel kurula hitaben yaprhr. Kigiler kendi aralarrnda konugma srralarrnr de$igtirebilirler, Konugma stiresinin stntrlandtrtlmasr halinde, srrasr gelip konugmasrnr yapan bir kigi, konugma sr,iresi doldu$u zaman, ancak kendinden sonra konugacak ilk kigi konugma hakkrnr verdi$i takdirde konugmasrnr, o kiginin konugma s0resi ieinde tamamlamak koguluyla surdiirebilir. Diler bir bigimde konugma sriresi uzattlamaz, (2) Toplanb bagkantnca, gcirtistilen konular hakktnda agrklamada bulunmak isteyen ycinetim kurulu riyeleri ile denetgiye srraya bakrlmaksrzrn sdz verilebilir. (3) Konugmalartn stiresi, bagkanrn veya pay sahiplerinin cinerisi Uzerine, giindemin yogunlugu, gdrrigi.ilmesi gerekli konulann Onemi ve sdz almak isteyenlerin sayrsrna gore genel kurulca kararlagtrrrlrr. Bu gibi durumlarda, genel stiresinin stntrlanmastntn gerekip gerekmeyecelini ve sonra da sorenin ne olacalr konulannda, ayn ayrl,r--\ Kanunun 1 maddesi uyarrnca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin VE iligkin olarak anrlan madde ve alt dtizenlemelerde usul ve esaslar uygulanrr.

5 Oylama ve oy kullanma usulii MADDE 12 - (1) Oylamaya baglamadan 6nce, toplantr bagkanr, oylanacak konuyu genel kurula agrklar. Bir karar taslalrnrn oylamasr yaprlacak ise, bu yazrk olarak saptanrp okunduktan sonra, oylamaya gegilir, Oylamaya gegilece$i agrklandrktan sonra, ancak usul hakkrnda sdz istenebilir. Bu srrada, talep etmesine ralmen kendisine s6z verilmemig pay sahibi varsa, hatrrlatmasr ve Bagkanca dolrulanmasr ko5uluyla konugma hakkrnr kullanrr. Oylamaya gegildikten sonra soz verilmez. (2) Toplantrda g6rugtilen konulara iligkin oylar, el kaldrrmak veya ayala kalkmak ya da ayn ayrr kabul veya ret denilmek suretiyle kullanrhr. Bu oylar toplantr bagkanlr$rnca sayrlrr. Gerektilinde, ba5kanhk, oy sayrmrnda yardrmcr olmak tizere yeter sayrda kigiyi gorevlendirebilir. El kaldrrmayanlar, aya$a kalkmayanlar veya herhangi bir gekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermig sayrlrr ve bu oylar de$erlendirmede ilgili kararrn aleyhinde verilmig kabul edilir. (8u maddede beliftilenler dtgnda oy kullanma y1nrcmleri 5ngdrtiltiyorsa ig Ydnergede belirtilecektir.) (3) Kanunun t527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalanna iliskin olarak anrlan madde ve alt dozenlemelerde belirlenmig usul ve esaslar uygulanrr, Toplantr tutana$rnrn diizenlenmesi MADDE 13 - (1) Toplantr ba5kanrnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann sahip olduklarr paylarr, gruplarr, saytlart ve itibari delerlerini gdsteren haztr bulunanlar listesi imzalanrr, genel kurulda sorulan sorularrn ve verilen cevaplartn 6zet olarak, alrnan kararlartn ve her bir karar igin kullanrlan olumlu ve olumsuz oylarrn sayrlanntn tutanakta agtk bir gekilde g6sterilmesi ile tutanalrn Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak d0zenlenmesi sadlanrr, (2) Genel kurul tutanagr toplantr yerinde ve toplantr srrasrnda daktiloyla, bilgisayarla veya okunakh 5ekilde m0rekkepli kalem kullanrlmak suretiyle el yazrsryla duzenlenir, Tutana!rn bilgisayarda yaztlabilmesi igin toplantr yerinde grktrlarrn ahnmasrna imk6n sa!layacak bir yazrclntn olmast garttrr, (3) Tutanak en az iki ntlsha halinde duzenlenir ve tutanagrn her sayfasr, toplantr bagkanh$r ile katrlmrg olmasr halinde Bakanhk temsilcisi tarafrndan imzalanrr. (4) Tutanakta; girketin ticaret unvanr, toplantr tarihi ve yeri, girketin paylannrn toplam itibari de$eri ve pay adedi, toplanttda asaleten ve temsilen olmak r.izere temsil edilen toplam pay adedi, katrlmrgsa Bakanlrk temsilcisinin adr ve soyadt ile gdrevlendirme yaztsrnrn tarih ve sayrsr, toplantr ilanlr yaprlryorsa davetin ne surette yaprldr$r, ilansrz yaprlryorsa bunun belirtilmesi zorunludur. (5) Toplantrda altnan kararlara iliskin oy miktarlarr, higbir tereddotte yer vermeyecek 5ekilde rakamla ve yazryla tutanakta belirtilir. (6) Toplanttda altnan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanaga gegirtmek isteyenlerin adr, soyadr ve muhalefet gerekgeleri tutana$a yazrlrr, (7) Muhalefet gerekgesinin yaztlt olarak verilmesi halinde, bu yazr tutanaga eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortafirn veya temsilcisinin adt, soyadt yazrlrr ve muhalefet yazrsrntn ekte oldu$u belirtilir. Tutanala eklenen muhalefet yazrsr toplantr baskanhdr ve katrlmrgsa Bakanlrk temsilcisi tarafrndan imzalanrr, Toplantr sonunda yapllacak iglemler MADDE 14- (1) Toplantr bagkanr, toplantt sonunda tutanalrnrn bir ntishasrnr ve genel kurulla ilgili diler ti.jm evrakr toplantrda hazrr bu ydnetim kurulu Oyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasrnda dr,izenlenecek ayn bir tutanakla bu 2) Ycinetim tarihinden itibaren en geg on beg gtin igerisinde, tutana$rn noterce onaylanmrg bir suretini ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlan tescil ve ilan ettirmekle 1

6 (3) Tutanak, internet sitesi agmakla yiiktimlti olan girketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geg beg gi.in igerisinde internet sitesine de konulur. (4) Toplantr bagkanr aynca, hazrr bulunanlar listesinin, katrlmrg olmasr halinde Bakanlrk temsilcisine teslim eder. gundemin ve genel kurul toplantr tutana$rnrn bir ntishasrnr Toplantrya elektronik ortamda katrlma MADDE 15- (1) Genel kurul toplantrsrna Kanunun 1527 nci maddesi uyannca elektronik ortamda katrlma imk6nr tanrndrlr durumda yonetim kurulunca ve toplantr bagkanlr$rnca yerine getirilecek iglemler Kanunun t527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alrnarak ifa edilir. UgUNcU BOLUM $egitli Hi.ik0mler Bakanhk temsilcisinin katrlrmr ve genel kurul toplanttstna iligkin belgeler MADDE 16 - (1) Bakanltk temsilcisinin kattltmt zorunlu olan toplantrlar igin temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin g<irev ve yetkilerine iligkin Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlarrnrn Usul ve Esaslarr ile Bu Toplantrlarda Bulunacak Gtimr0k ve Ticaret Bakanh!r Temsilcileri Hakkrnda Ycinetmelik htikrimleri sakhdrr. (2) Genel kurula katrlabilecekler ve hazrr bulunanlar belgeleri ile toplantr tutana$rnrn dtizenlenmesinde zorunludur. listesinin hazrrlanmasrnda, genel kurulda kullantlacak temsil birinci frkrada belirtilen YOnetmelik hukumlerine uyulmasl ig Ydnergede iing6riilmemig durumlar MADDE 17 - (1) Toplantrlarda, bu ig Ycinergede dngdrulmemig bir durumla kargrlagrlmasr halinde genel kurulca verilecek karar do!rultusunda hareket edilir. ig Yiinergenin kabul0 ve desigiklikler MADDE 18 - (1) Bu tg Y6nerge, Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi genel kurulunun onayr ile yonetim kurulu taraftndan yijrtjrliile konulur, tescil ve ilan edilir. ig Ydnergede yaprlacak degigiklikler de aynr usule tabidir, ig Y6nergenin yiiriirlii!ii MADDE 19 - (1) Bu ig Yonerge, Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim girketinin 17/06/20L3 tarihli Ola$an genel kurul toplantrsrnda kabul edilmis olup, Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanr tarihinde yririirlule girer.

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURULU NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURULU NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURULU NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

EK-1 RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EK-1 RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-1 RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Amaç ve kapsam: Bu İç Yönergenin amacı; Ray Sigorta

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş. 20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş. 20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş. 20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Haziran 2013 Perşembe günü saat 11.oo

Detaylı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

SAYFA : 540 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423

SAYFA : 540 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423 SAYFA : 540 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423 istanbul Ticaret Sicil Sicil Numarası: 587235 ATLAS İLETİŞİM TURİZM ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Murat

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 07 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2013 yılı Ortaklar Olağan

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 - Bu oda ve borsa

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum

c) BdlUm/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilciieri Kurulu: Bohimi?rograrn/Anabilim da3 Ogrenci eirixci edlum TUNCELI Ulivnnsirnsi ocnnnci Kor.lssyi yoxrrcbsi eirixci edlum Arnag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Arnag Madde 1 - (1) Bu Yonergenin amact, Tunceli Universitesinde kayrth O$rencilerin egitim, sa$hk, spor

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:00'da Eski Büyükdere Cad.

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu, Sanayi ve Ticaret Yönetmelik Borsa Muamelat 12.09.2005 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu üyelik organ borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelere, örf,

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA. vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.GT Yataq Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı