Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma"

Transkript

1 Ağ Rehberi Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ Ek Makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce "Kopyalama Referansõ" bölümündeki Güvenlik Bilgilerini mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu kõlavuzda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu kõlavuzu kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu kõlavuzun içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Bu kõlavuzda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn. Ticari Markalar Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'õn Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarõdõr. Burada kullanõlan diğer ürün isimleri sadece tanõmlama amaçlõdõr ve kendi şirketlerinin ticari markalarõ olabilirler. Bu markalarla ilgili tüm haklardan feragat ederiz. Windows işletim sisteminin doğru isimleri şöyledir: Windows 98'in ürün adõ Microsoft Windows 98'dir Windows Me'nin ürün adõ Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me)'dir Windows 2000'in ürün adõ aşağõdaki gibidir: Microsoft Windows 2000 İleri Sunucu Microsoft Windows 2000 Sunucu Microsoft Windows 2000 Profesyonel Windows XP'nin ürün adõ aşağõdaki gibidir: Microsoft Windows XP Profesyonel Microsoft Windows XP Home Sürümü Windows Sunucu TM 2003'ün ürün adlarõ aşağõdaki gibidir: Microsoft Windows Server TM 2003 Standart Sürüm Microsoft Windows Server TM 2003 Şirket Sürüm Microsoft Windows TM Sunucu 2003 Ağ Sürümü : Bu kõlavuzdaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir.

3 Makine için Kõlavuzlar Aşağõdaki kõlavuzlar bu makinenin çalõştõrma prosedürlerini tanõmlar. Belirli işlevler için kõlavuzun ilgili kõsõmlarõna bakõn. Verilen kõlavuzlar makine tiplerine özeldir. Kõlavuzlarõ PDF dosyalarõ olarak izlemek için Adobe Acrobat Reader gereklidir. Genel Ayarlar Rehberi Makinenin genel bir gözden geçirilmesini sunar ve Sistem Ayarlarõ (kağõt kasetleri, Yönetici Araçlarõvs., 'yi ve sorun gidermeyi tanõmlar. Ağ Rehberi (bu kõlavuz) Makine ve ağ ortamõndaki bilgisayarlarõn yapõlandõrõlma prosedürlerini tanõmlar. Kopyalama Referansõ Makinenin fotokopi makinesi işlevi için çalõştõrma, işlevler ve sorun gidermeyi tanõmlar. Yazõcõ / Tarayõcõ Referansõ Makinenin yazõcõ/tarayõcõ işlevi için sistem ayarlarõnõ, çalõştõrmayõ, işlevleri, ve sorun gidermeyi tanõmlar. i

4 İÇİNDEKİLER Makine için Kõlavuzlar...i Bu Kõlavuz Hakkõnda Bilgi Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Yazõcõyõ Kullanõm...3 Ağ TWAIN Tarayõcõ Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Bağlantõyõ Teyit...5 Ethernet Arayüz Bağlamasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Arayüz Ayarlarõ)...9 Yazõcõ...9 Ağ TWAIN Tarayõcõ...9 Ağ Yapõlandõrma...10 Kullanõcõ Araçlarõyla Değiştirebildiğiniz Ayarlar Windows Yapõlandõrma TCP/IP'yi Yapõlandõrma...13 Windows 98SE / Me Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma...13 Windows 2000 Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma...13 Windows XP Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma...14 Windows Sunucu 2003 Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Yazdõrma Sunucusuyla Yazdõrmak...15 Yazdõrma Sunucusuz Yazdõrmak...16 TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tip P Standart TCP/IP Bağlantõ Noktasõnõn Kullanõmõ...17 LPR Bağlantõ Noktasõ kullanõmõ...18 IPP Bağlantõ Noktasõ kullanõmõ...18 ii

5 6. Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ Özellikler...21 Web Tarayõcõsõ ile Değiştirebileceğiniz Ayarlar...22 Ağ Arayüz Kartõnõn Yapõlandõrõlmasõ Ek DHCP'yi Kullanõm...25 SNMP...26 Ekrandaki Hata Mesajlarõ...27 Kod Numarasõz Mesajlar...27 Kod Numaralõ Mesajlar...28 Özellikler...29 İNDEKS iii

6 iv

7 Bu Kõlavuz Hakkõnda Bilgi Semboller Bu kõlavuzda şu sembollar kullnõlõyor: R UYARI: Bu sembol eğer talimatlar takip edilmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular. R DİKKAT: Bu sembol eğer talimatlar takip edilmezse hafif veya orta büyüklükte yaralanma veya mükliyet hasarõyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular. * Yukarõdaki ifadeler güvenliğiniz içindir. Önemli Eğer bu talimat takip edilmezse kağõt sõkõşabilir, orijinaller hasar görebilir veya veriler kaybedilebilir. Bunu okuduğunuzdan emin olun. Hazõrlõk Bu sembol çalõştõrmadan önce gereken ön bilgi veya hazõrlõklar gerektiğini gösterir. Bu sembol çalõştõrma için gerekli tedbirleri veya yanlõş çalõştõrma sonrasõnda yapõlacak eylemi vurgular. Sõnõrlamalar Bu sembol sayõsal limitleri, birlikte kullanõlamayan işlevleri veya sözkonusu bir işlevin o şartlarda kullanõlamayacağõnõ vurgular. Referans Bu sembol bir referansõ vurgular. [ ] Makinenin ekranõnda görüntülenen tuşlar. [ ] Bilgisayarõn ekranõnda görüntülenen tuşlar ve düğmeler. { } Makinenin kontrol panelinde makine üzerinde yapõlmõş tuşlar. { } Bilgisayarõn klavyesindeki tuşlar. 1

8 2

9 1. Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Bu makine ağ üzerinden yazõcõ ve tarayõcõ işlevlerini sunar. Yazõcõyõ Kullanõm Ağ arayüz kartõ Windows 2000 (TCP/IP, IPP *1 ), Windows XP (TCP/IP, IPP *1 ), Windows Sunucu 2003 (TCP/IP, IPP *1 ), ve Windows 98SE / Me protokolleriyle uyumludur. Bu sizin makineyi farklõ protokolleri ve işletim sistemlerini kullanan bir ağda kullanmanõza izin verir. *1 IPP (Internet Yazdõrma Protokolü) internet yoluyla yazdõrma protokolüdür. Windows 98SE/Me Windows 2000/XP Windows Server 2003 TR ANY004S Referans Hangi ayarlarõ yapmak gerektiği hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.9 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak. Bu işlevi kullanma ayrõntõlarõ için bkz., p.15 Yazõcõ İşlevini Kullanõm. 3

10 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ TWAIN Tarayõcõ 1 Bu makinenin tarayõcõ işlevini bir ağ yoluyla bağlõ bir bilgisayardan kullanabilirsiniz. Belgeleri biglisayarõnõza doğrudan bağlõ bir tarayõcõ yoluyla taradõğõnõzla aynõ şekilde tarayabilirsiniz. ANY003S Referans Hangi ayarlarõ yapmak gerektiği hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.9 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak. Bu işlevi kullanma ayrõntõlarõ için bkz., Tarayõcõ Referansõ. 4

11 Bağlantõyõ Teyit 2. Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ 1. 10BASE-T/100BASE-TX bağlantõ noktasõ Ağ arayüz kablosunu bağlamak için bağlantõ noktasõ. ANY002S 5

12 Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Ethernet Arayüz Bağlamasõ Ağ arayüz kartõ 10BASE-T veya 100BASE-TX bağlantõlarõ destekler. A Ana güç anahtarõnõ kapatõn. 2 Önemli Ana gücün kapalõ olduğundan emin olun. Bkz., Kopyalama Referansõ. B Ağ arayüz kablosunu döngü yaptõrõn ve demir merkeze bağlayõn. Ağ arayüz kablo döngüsü kablonun sonundan (yazõcõya en yakõn uç) yaklaşõk 10 cm (4 )(A) olmalõdõr. Kablonun ucundaki demir merkez halka tipinde olmalõdõr. AAW026S1 C Ağ arayüz kablosunu 10BASE-T/100BASE-TX çõkõşõna bağlayõn. ANY001S 6

13 Bağlantõyõ Teyit D Ana güç anahtarõnõ açõn AAW022S1 1. Gösterge (yeşil) Makine ağa doğru bir şekilde bağlandõğõ zaman yeşil kalõr. 2. Gösterge (sarõ) 100 BASE-TX çalõşõyorken sarõya döner. 10 BASE-T çalõşõyorken kapanõr. 2 7

14 Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ 2 8

15 3. Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Arayüz Ayarlarõ) Bu bölüm Kullanõcõ Ayarlarõ (Arayüz Ayarlarõ) ile değiştirebildiğiniz ağ ayarlarõnõ tanõmlar. Kullanmak istediğiniz işlevlere göre arayüzün bağlõ olmasõna göre ayarlarõ yapõn. Önemli Bu ayarlar sistem yöneticisi tarafõndan veya sistem yöneticisine danõşarak yapõlmalõdõr. Referans Ayarlar hakkõnda ayrõntõlar için, bkz., p.11 Kullanõcõ Araçlarõyla Değiştirebildiğiniz Ayarlar Listede Görüntülenen Bilgiyi İzlemek $ Bu öğeler işlevi kullanmak için ayarlanmalõdõr. Karşõlõk gelen işlevi kullanmaya kalkõşmadan önce ayarladõğõnõzdan emin olun. Bu öğeler eğer gerekirse ayarlanmalõdõr. Yazõcõ Ayarlar Arayüz Ayarlarõ/Ağ Bkz. p.11 Arayüz Ayarlarõ. IP Adresi $ Ağ Geçidi Adresi Etkin Protokol *1 $ Ethernet Hõzõ *1 TCP/IP için [Etkin]'nin seçili olduğunu kontrol edin. Ağ TWAIN Tarayõcõ Ayarlar Arayüz Ayarlarõ/Ağ Bkz. p.11 Arayüz Ayarlarõ. IP Adresi $ Ağ Geçidi Adresi Etkin Protokol *1 $ Ethernet Hõzõ *1 TCP/IP için [Etkin]'nin seçili olduğunu kontrol edin. 9

16 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Ağ Yapõlandõrma Kullanõcõ Araçlarõ ile yaptõğõnõz her değişiklik ana güç anahtarõ kapatõlsa veya çalõştõrma anahtarõ kapatõlsa ya da {Sil Modlarõ} tuşuna basõlsa dahi etkin kalõr. Kontrol paneli kullanarak ağõ yapõlandõrma 3 Arayüz Ayarlarõ için işlemler normal işlemlerden farklõdõr. Kullanõcõ Araçlarõnõ kullandõktan sonra, çõkmak için {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. Eğer yönetici kodu ayarlanmõşsa, yönetici kodu giriş ekranõ görüntülenir. Kodu girin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Yönetici ayarlarõ hakkõnda ayrõntõlar için bkz., Genel Ayarlar Rehberi. A {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Arayüz Ayarlarõ] 'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. C Değiştirmek istediğiniz ayarõ seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. D Ayarõ seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Ayarõ iptal etmek için {Escape} tuşuna basõn. E {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. Diğer yardõmcõ unsurlarõ kullanarak ağõ yapõlandõrma Ağ ayarlarõnõn kontrol paneli kullanarak yapõlacağõ gibi Web Tarayõcõsõ gibi yardõmcõ yazõlõmlar da kullanõlabilir. Aşağõdaki tablo mevcut ayarlarõ gösterir: makine ayarlarõnõn değiştirilebildiğini gösterir. - Ayarlarõn o aygõttan değiştirilemediğini gösterir. 10 Arayüz Ayarlarõ Kontrol panelindeki isim Web Tarayõcõsõ Ağ IP Adresi Otomatik-Edin (DHCP) Ağ Geçidi Adresi Belirt IP Ekle Alt ağ M Mac Ekle. - Etkin Protokol - Ethernet Hõzõ -

17 Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Arayüz Ayarlarõ) Kullanõcõ Araçlarõyla Değiştirebildiğiniz Ayarlar Arayüz Ayarlarõ IP Adresi Bu makineyi ağ ortamõnda kullanmadan önce, IP adresini ve alt-ağ maskesini yapõlandõrmalõsõnõz. Otomatik-Edin (DHCP) Belirt [Belirt]'yi seçtiğinizde, [IP Adresi:] ve [Alt-ağ Maskesi:]'ni xxx.xxx.xxx.xxx şekilnde girin ( x bir rakamõ gösterir). IP Adresi: Alt-ağ Maskesi: Varsayõlan: Otomatik-Edin (DHCP) [Belirt]'yi seçtiğinizde, ağdaki başka bir bilgisayarõn [IP Adresi:]'nin aynõsõnõ etmediğinizden emin olun. Fiziki adres (MAC adresi) de görüntülenir. Ağ Geçidi Adresi Ağ geçiti iki ağ arasõnda bağlantõ ve değişim noktasõdõr. Yönlendirici veya ağ geçidi olarak kullanõlan ana bilgisayar için ağ geçidi adresini yapõlandõrõn. Ağ Geçidi Adresi: Varsayõlan: Etkin Protokol Ağ içinde kullanmak için protokolü seçin. TCP/IP:Etkin/Geçersiz Varsayõlan: TCP/IP: Etkin Ethernet Hõzõ Ağlar için erişim hõzõnõ ayarlayõn. Sizin ağ ortamõnõzla örtüşen hõzõ seçin. Genellikle [Otomatik Seç] seçilmelidir. Otomatik Seç 100Mbps Sabit 10Mbps Sabit Varsayõlan: Otomatik Seç 11

18 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak 3 12

19 4. Windows Yapõlandõrma TCP/IP'yi Yapõlandõrma Bu bölüm TCP/IP ve IPP için Windows'un nasõl yapõlandõrõldõğõnõ tanõmlar. Windows 98SE / Me Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Windows 98SE / Me bilgisayarõnõ TCP/IP kullanmasõ için yapõlandõrmada aşağõdaki işlem sõrasõnõ takip edin. A [Kontrol Paneli]ni açõn ve sonra Ağ sembolüne çift tõklayõn. [Yapõlandõrma] sekmesindeki [Şu ağ bileşenleri yüklenmiştir] kutusundaki [TCP/IP] nin seçili olduğundan emin olun. Eğer halihazõrda seçili değilse TCP/IP'yi seçin. Eğer TCP/IP yüklenmemişse, yüklemek için [Yapõlandõrma] sekmesindeki [Ekle] 'ye tõklayõn. TCP/IP yüklemenin ayrõntõlarõ için, bkz., Windows 98SE / Me Yardõm. B [Özellikler] öğesine tõklayõn. C Uygun IP adresi, alt-ağ maskesi ve diğer ayarlarõ kullanarak TCP/IP'yi yapõlandõrõn. Ayarlarõn doğru olduğunu ağ yöneticisiyle kontrol edin. Windows 2000 Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Windows 2000 bilgisayarõnõ TCP/IP kullanmasõ için yapõlandõrmada aşağõdaki işlem sõrasõnõ takip edin. A [Başlat] menüsünde, imlecinizi [Ayarlar]'a getirin ve sonra [Ağ ve Çevirmeli Bağlantõlar]'a tõklayõn. B [Yerel Alan Bağlantõsõ]na çift tõklayõn. [Genel] sekmesinde, [Özellikler] tõkayõn. C [Genel] sekmesinde [İşaretli bileşenler bu bağlantõ tarafõndan kullanõlõyor] deki [Internet Protokolü (TCP/IP)] nin seçili olduğundan emin olun. Eğer halihazõrda seçili değilse TCP/IP'yi seçin. Eğer TCP/IP yüklenmemişse, yüklemek için [Genel] sekmesindeki [Yükle] öğesine tõklayõn. TCP/IP yüklemenin ayrõntõlarõ için, bkz.,, Windows 2000 Yardõm. D [Özellikler] öğesine tõklayõn. E Uygun IP adresi, alt-ağ maskesi ve diğer ayarlarõ kullanarak TCP/IP'yi yapõlandõrõn. Ayarlarõn doğru olduğunu ağ yöneticisiyle kontrol edin. 13

20 Windows Yapõlandõrma Windows XP Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Windows XP bilgisayarõnõ TCP/IP kullanmasõ için yapõlandõrmada aşağõdaki işlem sõrasõnõ takip edin. A [Başlat] menüsünde [Konrol Paneli], ve sonra [Ağ Bağlantõlarõ]na tõklayõn. B [Ağ Bağlantõlarõ]na tõklayõn ve sonra [Yerel Alan Bağlantõsõ]na çift tõklayõn. C [Genel] sekmesinde [Özellikler]e tõklayõn. D [Genel] sekmesinde [Bu bağlantõ şu öğeleri kullanõr] kutusundaki [Internet Protokolü (TCP/IP)] nin seçili olduğundan emin olun. 4 Eğer halihazõrda seçili değilse TCP/IP'yi seçin. Eğer TCP/IP yüklenmemişse, yüklemek için [Genel] sekmesindeki [Yükle] öğesine tõklayõn. TCP/IP yüklemenin ayrõntõlarõ için, bkz.,, Windows XP Yardõm. E [Özellikler] öğesine tõklayõn. F Uygun IP adresi, alt-ağ maskesi ve diğer ayarlarõ kullanarak TCP/IP'yi yapõlandõrõn. Ayarlarõn doğru olduğunu ağ yöneticisiyle kontrol edin. Windows Sunucu 2003 Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Windows Sunucu 2003 bilgisayarõnõ TCP/IP kullanmasõ için yapõlandõrmada aşağõdaki işlem sõrasõnõ takip edin. A [Başlat] menüsünde, imleci [Kontrol Paneli]ne, [Ağ Bağlantõlarõ]na getirin ve sonra [Yerel Alan Bağlantõsõ] öğesine tõklayõn. B [Genel] sekmesinde [Özellikler]e tõklayõn. C [Genel] sekmesinde [Bu bağlantõ şu öğeleri kullanõr] kutusundaki [Internet Protokolü (TCP/IP)] nin seçili olduğundan emin olun. Eğer halihazõrda seçili değilse TCP/IP'yi seçin. Eğer TCP/IP yüklenmemişse, yüklemek için [Genel] sekmesindeki [Yükle] öğesine tõklayõn. TCP/IP yüklemenin ayrõntõlarõ için, bkz., Windows Sunucu 2003 Yardõm. D [Özellikler] öğesine tõklayõn. E Uygun IP adresi, alt-ağ maskesi ve diğer ayarlarõ kullanarak TCP/IP'yi yapõlandõrõn. Ayarlarõn doğru olduğunu ağ yöneticisiyle kontrol edin. 14

21 5. Yazõcõ İşlevini Kullanõm Yazdõrma Sunucusuyla Yazdõrmak Bu bölüm yazdõrma sunucusu olarak Windows 2000 / XP, Windows Sunucu 2003 kullanan bir ağda bir istemci bilgisayarõ nasõl yapõlandõrõldõğõnõ tanõmlar. Yazdõrma sunucusu olarak Windows 2000 / XP, veya Windows Sunucu 2003 kullanõrken, Windows 2000 / XP, veya Windows Sunucu 2003 üzerinde paylaşõlan bir yazõcõ seçin. Bu bölüm her bir istemci bilgisayarda [Yazõcõ Ekleme Sihirbazõ]'nõ nasõl çalõştõrmayõ ve Windows 2000 / XP ve Windows Sunucu 2003 yazõcõ sunucusunu ağ yazõcõsõ olarak eklemeyi tanõmlar. Bu talimatlar Windows 98SE içindir. TR ANY005S Bu bölüm istemcinin halihazõrda Windows 2000 / XP veya Windows Sunucu 2003 yazdõrma sunucusuyla haberleşebilecek şekilde yapõlandõrõlmõş olduğunu varsayar. İstemci bilgisayar doğru bir şekilde yapõlandõrõlmõş ve tanõmlanõncaya kadar aşağõdaki işlemlere başlamayõn. A [Ağ Çevresi]'a farenin sağ tuşuyla tõklayõn ve sonra [Klasör Keşfet] 'e tõklayõn. B Ağ ağacõnda yazdõrma sunucusu olarak kullanõlan bilgisayarõn adõna çift tõklayõn. Ağa bağlõ yazõcõlar görüntülenir. C Kullanmak istediğiniz yazõcõya çift tõklayõn ve sonra [Evet] öğesine tõklayõn. Yazõcõ sembolü [Yazõcõlar] penceresinde görüntülenir. 15

22 Yazõcõ İşlevini Kullanõm Yazdõrma Sunucusuz Yazdõrmak Bu makineyi bir yazdõrma sunucusuna bağlamadan da ağ yazõcõsõ olarak kullanabilirsiniz. Şu bağlantõ noktalarõnõ yapõlandõrabilirsiniz: TCP/IP Bağlantõ noktasõ Tip P10001 TCP/IP ile TCP/IP Bağlantõ noktasõ Tip P10001 kullanarak yazdõrabilirsiniz. TCP/IP Bağlantõ noktasõ Tip P10001 Windows 98SE / Me ile kullanõlabilir. Standart TCP/IP bağlantõ noktasõ TCP/IP ile Standart TCP/IP Bağlantõ noktasõ kullanarak yazdõrabilirsiniz. 5 Standart TCP/IP bağlantõ noktasõ Windows 2000 / XP veya Windows Sunucu 2003 ile kullanõlabilir. LPR bağlantõ noktasõ LPR bağlantõ noktasõnõ kullanarak TCP/IP yoluyla yazdõrabilirsiniz. LPR bağlantõ noktasõ Windows 2000 / XP veya Windows Sunucu 2003 ile kullanõlabilir. IPP bağlantõ noktasõ IPP bağlantõ noktasõnõ kullanõlarak ipp veya http yoluyla yazdõrabilirsiniz. IPP bağlantõ noktasõ Windows XP, veya Windows Sunucu 2003 ile kullanõlabilir. 16 TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tip P10001 TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tip P10001 bir yazõcõ sürücüsü yüklenmişse Windows 98SE / Me ile kullanõlabilir. A [Yazõcõlar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazõcõnõn sembolüne tõklayõn. [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tõklayõn. B [Ayrõntõlar] sekmesine ve sonra [Bağlantõ Noktasõ Ekle] 'ye tõklayõn. C [Diğer] radyo düğmesine ve sonra [TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tip P10001], ve sonra da [OK]'e tõklayõn. TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tİp P10001 ekle Sihibrbazõ başlayacaktõr. D [Devam>] öğesine tõklayõn. E IP adresini girin ve sonra [Devam>] öğesine tõklayõn. [Bağlantõ Noktasõ Adõ:]nõ gerektiğinde girin. F [Bitir] öğesine tõklayõn.

23 Yazdõrma Sunucusuz Yazdõrmak Bağlantõ noktasõ ayarlarõnõ yapõlandõrmak A [Yazõcõlar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazõcõnõn sembolüne tõklayõn. [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tõklayõn. B [Ayrõntõlar] sekmesine ve sonra [Bağlantõ noktasõ Ayarlarõ...] na tõklayõn. TCP/IP Çõkõş Tip P10001 Yapõlandõrma iletişim kutusu görüntülenir. Yazdõrmak için Raw veya LPR bağlantõ noktasõnõ seçebilirsiniz. Bağlantõ Noktasõnõn IP adresini değiştirebilirsiniz. Eğer Makinenin IP adresi değiştirilirse, bağlantõ noktasõ ayarlarõnõ da değiştirmelisiniz. Raw ve LPR 'õn her ikisi de SNMP'yi destekler. Önemli Bağlantõ Noktasõ Numarasõ, Zaman aşõmõ süresi ve Sõra bekleme Numarasõnõ değiştirmeyin. 5 Standart TCP/IP Bağlantõ Noktasõnõn Kullanõmõ Bu bölüm yazõcõ sürücüsü yüklenmişken Windows 2000 altõnda bağlantõ noktasõ ayarlarõnõn nasõl değiştirildiğini tanõmlar. A [Yazõcõlar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazõcõnõn sembolüne tõklayõn. [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tõklayõn. B [Bağlantõ Noktalarõ] sekmesine ve sonra [Bağlantõ Noktasõ Ekle] 'ye tõklayõn. C [Standart TCP/IP] ye ve sonra [Yeni Bağlantõ Noktasõ]'a tõklayõn. D [Standart TCP/IP Yazõcõ Bağlantõ Noktasõ Sihirbazõ] iletişim pencereseinde [Devam] tõklayõn. E [Yazõcõ Adõ veya IP Adresi] kutusunda yazõcõ adõnõ veya IP adresini girin ve sonra [Devam] tõklayõn. F [Standart TCP/IP Yazõcõ Bağlantõ Noktasõ Sihirbazõ] iletişim kutusunda [Bitir] tõklayõn. G [OK] öğesine tõklayõn. H Seçili yazõcõ için yeri kontrol edin ve [Kapat] tõklayõn. 17

24 Yazõcõ İşlevini Kullanõm LPR Bağlantõ Noktasõ kullanõmõ 5 Bu bölüm yazõcõ sürücüsü yüklenmişken Windows 2000 altõnda bağlantõ noktasõ ayarlarõnõn nasõl değiştirildiğini tanõmlar. A [Yazõcõlar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazõcõnõn sembolüne tõklayõn. [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tõklayõn. B [Bağlantõ Noktalarõ] sekmesine ve sonra [Bağlantõ Noktasõ Ekle] 'ye tõklayõn. C [LPR Bağlantõ Noktasõ]'a ve sonra [Yeni Bağlantõ Noktasõ]a tõklayõn. D [lpd sunan sunucunun adõ veya adresi] kutusunda, yazõcõ IP adresini girin. E [Sunucudaki yazõcõnõn adõ veya yazdõrma sõrasõ] kutusunda, "lp" yi girin ve sonra [OK] tõklayõn. F [OK] öğesine tõklayõn. G Seçili yazõcõ için yeri kontrol edin ve [Kapat] tõklayõn. IPP Bağlantõ Noktasõ kullanõmõ IPP çõkõş Windows 2000 / XP veya Windows Sunucu 2003 ile kullanõlabilir. Bu Windows XP altõnda bağlantõ noktasõ ayarlarõnõn nasõl yapõldõğõnõ gösterir. A [Yazõcõlar ve Fakslar] penceresinde [Dosya] menüsünde [Yazõcõ ekle] 'ye tõklayõn. Yazõcõ Ekle Sihirbazõ başlayacaktõr. B [Devam>] öğesine tõklayõn. C [Ağ yazõcõsõ veya başka bir bilgisayar bağlõ] radyo düğmesine tõklayõn ve sonra [Devam>] 'a basõn. D [İnternet'teki veya ev ya da iş yeri ağõndaki yazõcõya bağlan:] radyo düğmesine tõklayõn ve sonra ghttp://printer's IP address/ipp/port1h veya gipp://printer's IP address/ipp/port1h 'u [URL:] kutusunda girin. (Örnek: IP adresi ) ipp:// /ipp/port1 E [Devam>] öğesine tõklayõn. F [Disk Var]a tõklayõn ve sonra [Gözat] a tõklayõn. 18

25 Yazdõrma Sunucusuz Yazdõrmak G Yazõcõ sürücüsü seçin. Yazõcõ sürücüsü şudur: Windows 98SE / Me CD-ROM sürücüsü:\drivers\ddstwin9x_me(dil)\disk1 Windows 2000 / XP, Windows Sunucu 2003 CD-ROM sürücü: \DRIVERS\DDSTWIN2K_XP(dil)\DISK1 H [OK] tõklayõn ve sonra [OK]'e tõklayõn. I [Devam>] a tõklayõn ve sonra [Bitir] e tõklayõn. 5 19

26 Yazõcõ İşlevini Kullanõm 5 20

27 6. Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ Özellikler Makinenin durumunu kontrol edebilir ve Web tarayõcõsõnõ kullanarak ayarlarõnõ değiştirebilirsiniz. Bu ne yapabilir? Makinenin durumunu bir ağ üzerinden bir bilgisayarõn Web tarayõcõsõnõ kullanarak uzaktan kontrol edebilir veya ayarlarõnõ belirleyebilirsiniz. Aşağõdaki işlevler Web tarayõcõsõnda mevcuttur: Makine durum/ayarlarõnõ görüntüleme Ağ ayarlarõnõ sõfõrlama Makine ayarlarõnõ yapma Makineyi Yapõlandõrma Bu TCP/IP'nin yüklenmiş olmasõnõ gerektirir. Makine TCP/IP kullanmak için yapõlandõrõldõktan sonra, ayarlarõ Web tarayõcõsõyla yapmak mümkün olacaktõr. Referans Makinenin TCP/IP kullanma ayarõ ayrõntõlarõ için, bkz., p.9 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak. Tarayõcõ Eğer vekil (proxy) sunucu kullanõyorsanõz Web tarayõcõsõ ayarlarõnõ değiştirin. Ayarlar hakkõnda ağ yöneticinize danõşõn. Bu makine bilgileri otomatik olarak yenilenemez. Web tarayõcõnõzda [Yeniden yükle] veya [Yenile]'ye tõklayõn. Adresin belirtilmesi [Adres] kutusunda, adresi girin (örneğin burada X'ler IP adresinin numaralarõdõr). Makinenin ana bilgisayar adõnda DNS sunucusu veya WINS sunucusunda kayõtlõdõr, girebilirsiniz. 21

28 Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ Web Tarayõcõsõ ile Değiştirebileceğiniz Ayarlar Sistem Sõfõrlama Bu makinenin ayarlarõnõ sõfõrla. Fabrika Varsayõlan Ayarlarõ Bu makinenin ayarlarõnõ varsayõlanlara sõfõrlayõn. Ünite Durumu Bu makinenin ağ ayarlarõnõ görüntüle. Ağ Adresi BU makinenin seri numarasõnõ ve Ethernet adresini (MAC adresi) görüntüle, Parola Değiştir Parolayõ Değiştir. 6 Protokoller TCP/IP'yi Kurmak Bu makinenin TCP/IP ayarlarõnõ yapõn. IPP Kurmak Bu makinenin IPP ayarlarõnõ yapõn. Diğerleri Yazõcõ Durumu Bu makinenin yazõcõ durumunu görüntüleyin. 22

29 Ağ Arayüz Kartõnõn Yapõlandõrõlmasõ Ağ Arayüz Kartõnõn Yapõlandõrõlmasõ A Web tarayõcõsõnõ başlatõn. B [Adres] kutusunda, Makinenin IP adresini girin (örneğin burada X'ler IP adresinin numaralarõdõr). Seçtiğiniz makinenin durumu Web tarayõcõsõnda görüntülenir. C Menü alanõnda öğeyi seçin ve sonra gerekli ayarlarõ yapõn. Eğer gerekirse parolayõ girin. Varsayõlan parola "sysadm" dir. 6 23

30 Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ 6 24

31 7. Ek DHCP'yi Kullanõm Eğer bu makine DHCP için yapõlandõrõlmõşsa ve DHCP talebi dört defa başarõsõz olursa BOOTP devralõr. Eğer BOOTP talebi üç defa başarõsõz olursa varsayõlan IP adresi kullanõlõr. 25

32 Ek SNMP Makine Ethernet arayüzündeki UDP ve IPX altõnda çalõşan bir SNMP (Simple Network Management Protocol-Basit Ağ Yönetim Protokolü) ajanõ ile donatõlmõştõr. SNMP yöneticisini kullanarak makine hakkõnda bilgi edinebilirsiniz. Varsayõlan topluluk isimleri "public" ve "private" dir. Bu topluluk isimlerini kullanarak MIB bilgilerini edinebilirsiniz. Desteklenen MIB'ler MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 7 26

33 Ekrandaki Hata Mesajlarõ Ekrandaki Hata Mesajlarõ Bu bölüm ekranda görüntülenen en yaygõn ağ alakalõ mesajlarõ tanõmlar. Eğer burada tanõmlanmayan bir mesaj görüntülenirse, bu mesajõn söylediğine göre davranõn. Kod Numarasõz Mesajlar Referans Ana gücü kapatmadan önce bkz Kopyalama Referansõ. Mesaj Nedenler Çözümler hağa bağlanamõyor IP Adresini Kontrol et Ağa bağlanamõyor Makinenin IP adresini kontrol edin. hağa bağlanamõyor Yöneticiyle irtibat kur Ağa bağlanamõyor Ağõ kontrol edin. Eğer bu mesaj görüntülenmeye devam ederse yöneticinizle irtibat kurun. Ethernet Kart Hatasõ Bir Ethernet kart hatasõ meydana geldi. Ana güç anahtarõnõ kapatõn ve sonra tekrar açõn. Eğer mesaj görüntülenöeye devam ederse satõş ve servis temsilcinizle irtibat kurun. hsunucu haberleşmesi başarõsõz Yöneticiyle irtibat kur Sunucu ile haberleşemiyor. Sunucuyu kontrol edin. Eğer bu mesaj görüntülenmeye devam ederse yöneticinizle irtibat kurun. 7 27

34 Ek Kod Numaralõ Mesajlar Ekranda görüldüğü gibi bir hatayõ bildiren mesaj görüntülenir. Mesaj Nedenler Çözümler Kod numaralarõ DHCP ile bağlanamõy orsunucu DHCP sunucus bulunamõyor. Ağ üzerinde DHCP sunucusunun çalõştõğõnõ kontrol edin. 101 Aynõ IP Adresi halihazõrda mevcut Belirtilen IP adresi başka bir IP adresiyle çakõşõyor. Makine için belirlenen IP adresi kullanõmda olan başka bir IP adresiyle çakõşõyor. Aygõtõn <MAC adres>'te gösterilen adresini kontrol edin. 102 Ağayarlarõnõ kontrol et Yetkisiz bir değer IP adresi veya ağ geçidi adresi olarak belirlenmiştir. Değeri düzeltmek için IP adresini, alt-ağ maskesi veya ağ geçiti adresini değiştirin Aynõ IP Adresi halihazõrda mevcutbirde n fazla ara yüzde Aynõ alt-ağ aralõğõndaay arlanamz Birden fazla arayüzde IP adresleri çakõşõyor. Eş zamanlõ olarak çalõşan arayüzlerin IP adresleri çakõşõyor. Alt ağ maskesi birden fazla arayüz boyunca çakõşõyor. Eş zamanlõ çalõşan arayüzlerin alt ağ maskesi çakõşõyor. Belirtilen arayüzün IP adresi başka bir arayüzün IP adresiyle çakõşõyor. IP adresini çakõşmayacak şekilde yapõlandõrõn. Belirtilen arayüzün alt ağ aralõğõ başka bir arayüzün alt ağ aralõğõ ile çakõşõyor. Çakõşmamasõ için alt ağ maskesini yapõlandõrõn Kod numaralarõ Sorunlu arayüz görüntülenir. 1XX: Ethernet 0XX: Bağõmsõz arayüz 28

35 Özellikler Özellikler Arayüz 100BASE-TX, 10BASE-T Protokol Yazõcõ TCP/IP LPR IPP Ağ Tarayõcõsõ TCP/IP Yönetim İşlevi TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 7 29

36 İNDEKS A Ağ Geçidi Adresi, 11 Arayüz Ayarlarõ, 11 D E I DHCP, 25 Ethernet Hõzõ, 11 Etkin Protokol, 11 M Ö S V Y IP Adresi, 11 MIB, 26 Özellikler, 29 SNMP, 26 Web Tarayõcõsõ, 21 yapõlandõrma Web Tarayõcõsõ, TR TR B

37 Copyright 2007

38 TR TR B Ağ Rehberi

Ağ Rehberi. Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun.

Ağ Rehberi. Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce Kopyalama Referansı içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Ağ Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz, bu makinenin işletimi ve kullanımı

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda

Detaylı

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun

Detaylı

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Yazılım Kurulum Rehberi

Yazılım Kurulum Rehberi Yazılım Kurulum Rehberi Bu kılavuzda yazılımın USB ya da ağ bağlantısı üzerinden nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. SP 200/200S/203S/203SF/204SF modelleri için ağ bağlantısı mevcut değildir. İş akış şeması

Detaylı

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her form ve şekildeki

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

AĞ KURULUMU ANA MAKİNA İÇİN:

AĞ KURULUMU ANA MAKİNA İÇİN: AĞ KURULUMU NetProxy programı ile bilgisayarlarınızı birbirine bağlamak için, bağlantı yapacağınız bilgisayarlar arasynda bir ağ kurmanız gerekir. Ağ kurma işlemini burada adım adım anlatmaya çalışacağım.

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Yazılım Kurulum Rehberi

Yazılım Kurulum Rehberi Yazılım Kurulum Rehberi Bu kılavuzda yazılımın USB ya da ağ bağlantısı üzerinden nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. SP 200/200S/203S/203SF/204SF modelleri için ağ bağlantısı mevcut değildir. Kablosuz LAN

Detaylı

YAZILIM KURULUM KILAVUZU

YAZILIM KURULUM KILAVUZU YAZILIM KURULUM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM İÇİNDEKİLER YAZILIM HAKKINDA YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZILIMIN YÜKLENMESİ BİLGİSAYARA BAĞLAMA YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI SORUN GİDERME Sayfa 3 8

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

Görsel Referans Kılavuzu

Görsel Referans Kılavuzu Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

U.S. Robotics 802,11g 54Mbps Router KULLANICI KILAVUZU

U.S. Robotics 802,11g 54Mbps Router KULLANICI KILAVUZU U.S. Robotics 802,11g 54Mbps Router KULLANICI KILAVUZU rev 1.0 9-04 R24.0779.00 Ticari Markalar: Diğer ürün ve şirket adlarõ ilgili kuruluşlarõn ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. IÇINDEKILER

Detaylı

http://www.fatihbasaran.com.tr

http://www.fatihbasaran.com.tr http://www.fatihbasaran.com.tr FmB Network Tools Kurulum ve Kullanım Rehberi 1) Kurulum a) Hazırlık Eğer indirmediyseniz, yazılımın bir kopyasını aşağıdaki adresten edinebilirsiniz. Kurulum öncesinde tüm

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Hedefler Bir düz kablo kullanarak PC yi bir yönlendiriciye bağlama. PC yi uygun bir IP adresiyle yapılandırma. PC yi bir NetBIOS

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma İÇİNDEKİLER 1. Tüm Kullanıcılara Giriş...3 Kılavuz Hakkında Bilgi...3 Ticari Markalar...4 RICOH Smart Device Connector nedir?... 5 RICOH

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006 Harici Aygıtlar Belge Bölüm Numarası: 405762-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma 86%D\JÕWÕED ODPD ± 86%D\JÕWÕQÕGXUGXUPD

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Wi-Fi Ayarlama Rehberi

Wi-Fi Ayarlama Rehberi Wi-Fi Ayarlama Rehberi Yazıcı ile Wi-F- Bağlantıları Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Bilgisayarla Bağlama Bilgisayarla Doğrudan Bağlanma Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Akıllı Cihazla Bağlama Akıllı Cihazla

Detaylı

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Düşünceler Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

1. Daha önce bilgisayarınıza USB bağlantı noktasından hiç kurup kullanmadığınız bir USB yazıcı paylaşacaksanız, lütfen tıklayınız.

1. Daha önce bilgisayarınıza USB bağlantı noktasından hiç kurup kullanmadığınız bir USB yazıcı paylaşacaksanız, lütfen tıklayınız. USB Yazıcı Paylaşımı Windows Vista USB Yazıcı Paylaşımı 1.1 USB bağlantı noktasından hiç kurup kullanmadığınız bir USB yazıcı paylaştırma 1.2 Bilgisayarınıza USB portundan direkt bağlı ve aktif olarak

Detaylı

Cisco Yönlendiricileri için Güvenlik İpuçlarõ

Cisco Yönlendiricileri için Güvenlik İpuçlarõ Cisco Yönlendiricileri için Güvenlik İpuçlarõ Burak DAYIOĞLU, dayioglu@metu.edu.tr Yönlendiricilerin ağ trafiğinin önemli bir bölümünü taşõmasõ onlarõ saldõrõlar için çok önemli birer hedef haline getirmektedir.

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

Network Connection Kılavuzu

Network Connection Kılavuzu TR MA1703-A Network Connection Kılavuzu Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz için bütün kullanım dokümantasyonunu özenle saklayınız. Bu kılavuzun en son sürümünü almak için aşağıdaki URL deki web sitesini

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

SERVİS MENÜSÜ KULLANIM REHBERİ

SERVİS MENÜSÜ KULLANIM REHBERİ D0204 HotelTV1 SERVİS MENÜSÜ KULLANIM REHBERİ 2014 Ekim 1. Doküman Geçmişi Tarih Düzenleyen Sürüm Yapılan Değişiklik 10 Temmuz 2010 Çağatay Akçadoğan A0.1 Doküman Yaratma 4 Nisan 2012 Görkem Giray A0.2

Detaylı

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

VMEET Kurulum Kitapçığı Birtel İletişim Teknolojileri

VMEET Kurulum Kitapçığı Birtel İletişim Teknolojileri VMEET Kurulum Kitapçığı Birtel İletişim Teknolojileri Bu belgede VMEET i bilgisayarınıza nasıl kuracağınız anlatılmaktadır. İçindekiler BİRTEL VMEET TÜRKÇE KURULUM... 2 1. Adım... 2 2. Adım... 2 3. Adım...

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR AĞ KULLANIM KILAVUZU Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme Sürüm 0 TUR Notlara ilişkin açıklama Bu Kullanım Kılavuzu boyunca aşağıda belirtilen simgeler kullanılmıştır: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma

Detaylı

Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için

Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için Ağ Bağlantılarında Windows Kullanan Müşteriler için Sunucu ve istemci için farklı işletim sistemi ve mimari kullanırken kullanım kılavuzunun Yazıcı Yazılımı kısmında anlatılan işlemler kullanılırsa bağlantı

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2 Kullanım Kılavuzu Yayın 2 NOKIA CORPORATION olarak, DTE-1 adlı ürünün aşağıdaki Konsey Yönergesi hükümleriyle uyumlu olduğunu bildiririz: 1999/5/EC. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

4. Sunucu ayarları veya ek sunucu türlerinı manüel olarak yapılandır'a tıklayın ve İleri'yi tıklayın.

4. Sunucu ayarları veya ek sunucu türlerinı manüel olarak yapılandır'a tıklayın ve İleri'yi tıklayın. Yalova Üniversitesi email adresini outlook ile kullanmak için, bilgisayarınızda kurulu Outlook sürümüne bağlı olarak ücretsiz olarak Microsoft Office Outlook Connector programını indirebilir veya POP3

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu 2 Telif hakkõ bilgisi Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm haklarõ saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõnda izin verilenler

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 406849-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA

WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA WINDOWS SERVER 2008 R2-SERVER 2012 DE IP SANALLAŞTIRMA IP Sanallaştırma Nedir? Windows Server işletim sistemlerinde Remote Desktop Host Services (önceki ismi Terminal Services) teknolojisini kullanarak

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Belge Parça Numarası: 419662-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayardaki işaretleme aygõtlarõ ve klavye anlatõlmaktadõr. İçindekiler 1 İşaretleme Aygıtları İşaret aygõtlarõnõ tanõmlama.......................

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 9 Ocak 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Ekran Ayarlarõnõ Değiştirme Bilgisayarõ Taktõktan

Detaylı

www.oncuguvenlik.com.tr

www.oncuguvenlik.com.tr BİLGİSAYARDAKİ YEREL AĞ IP ADRES (LAN IP) AYARLARI Bu kitapçık; 3 farklı işletim sisteminde, bilgisayarınızın otomatik aldığı ip adresini öğrenmeyi ve bilgisayarınıza sabit ip verme işlemlerini göstermektedir.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı