Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma"

Transkript

1 Ağ Rehberi Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ Ek Makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce "Kopyalama Referansõ" bölümündeki Güvenlik Bilgilerini mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu kõlavuzda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu kõlavuzu kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu kõlavuzun içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Bu kõlavuzda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn. Ticari Markalar Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'õn Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarõdõr. Burada kullanõlan diğer ürün isimleri sadece tanõmlama amaçlõdõr ve kendi şirketlerinin ticari markalarõ olabilirler. Bu markalarla ilgili tüm haklardan feragat ederiz. Windows işletim sisteminin doğru isimleri şöyledir: Windows 98'in ürün adõ Microsoft Windows 98'dir Windows Me'nin ürün adõ Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me)'dir Windows 2000'in ürün adõ aşağõdaki gibidir: Microsoft Windows 2000 İleri Sunucu Microsoft Windows 2000 Sunucu Microsoft Windows 2000 Profesyonel Windows XP'nin ürün adõ aşağõdaki gibidir: Microsoft Windows XP Profesyonel Microsoft Windows XP Home Sürümü Windows Sunucu TM 2003'ün ürün adlarõ aşağõdaki gibidir: Microsoft Windows Server TM 2003 Standart Sürüm Microsoft Windows Server TM 2003 Şirket Sürüm Microsoft Windows TM Sunucu 2003 Ağ Sürümü : Bu kõlavuzdaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir.

3 Makine için Kõlavuzlar Aşağõdaki kõlavuzlar bu makinenin çalõştõrma prosedürlerini tanõmlar. Belirli işlevler için kõlavuzun ilgili kõsõmlarõna bakõn. Verilen kõlavuzlar makine tiplerine özeldir. Kõlavuzlarõ PDF dosyalarõ olarak izlemek için Adobe Acrobat Reader gereklidir. Genel Ayarlar Rehberi Makinenin genel bir gözden geçirilmesini sunar ve Sistem Ayarlarõ (kağõt kasetleri, Yönetici Araçlarõvs., 'yi ve sorun gidermeyi tanõmlar. Ağ Rehberi (bu kõlavuz) Makine ve ağ ortamõndaki bilgisayarlarõn yapõlandõrõlma prosedürlerini tanõmlar. Kopyalama Referansõ Makinenin fotokopi makinesi işlevi için çalõştõrma, işlevler ve sorun gidermeyi tanõmlar. Yazõcõ / Tarayõcõ Referansõ Makinenin yazõcõ/tarayõcõ işlevi için sistem ayarlarõnõ, çalõştõrmayõ, işlevleri, ve sorun gidermeyi tanõmlar. i

4 İÇİNDEKİLER Makine için Kõlavuzlar...i Bu Kõlavuz Hakkõnda Bilgi Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Yazõcõyõ Kullanõm...3 Ağ TWAIN Tarayõcõ Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Bağlantõyõ Teyit...5 Ethernet Arayüz Bağlamasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Arayüz Ayarlarõ)...9 Yazõcõ...9 Ağ TWAIN Tarayõcõ...9 Ağ Yapõlandõrma...10 Kullanõcõ Araçlarõyla Değiştirebildiğiniz Ayarlar Windows Yapõlandõrma TCP/IP'yi Yapõlandõrma...13 Windows 98SE / Me Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma...13 Windows 2000 Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma...13 Windows XP Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma...14 Windows Sunucu 2003 Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Yazdõrma Sunucusuyla Yazdõrmak...15 Yazdõrma Sunucusuz Yazdõrmak...16 TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tip P Standart TCP/IP Bağlantõ Noktasõnõn Kullanõmõ...17 LPR Bağlantõ Noktasõ kullanõmõ...18 IPP Bağlantõ Noktasõ kullanõmõ...18 ii

5 6. Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ Özellikler...21 Web Tarayõcõsõ ile Değiştirebileceğiniz Ayarlar...22 Ağ Arayüz Kartõnõn Yapõlandõrõlmasõ Ek DHCP'yi Kullanõm...25 SNMP...26 Ekrandaki Hata Mesajlarõ...27 Kod Numarasõz Mesajlar...27 Kod Numaralõ Mesajlar...28 Özellikler...29 İNDEKS iii

6 iv

7 Bu Kõlavuz Hakkõnda Bilgi Semboller Bu kõlavuzda şu sembollar kullnõlõyor: R UYARI: Bu sembol eğer talimatlar takip edilmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular. R DİKKAT: Bu sembol eğer talimatlar takip edilmezse hafif veya orta büyüklükte yaralanma veya mükliyet hasarõyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular. * Yukarõdaki ifadeler güvenliğiniz içindir. Önemli Eğer bu talimat takip edilmezse kağõt sõkõşabilir, orijinaller hasar görebilir veya veriler kaybedilebilir. Bunu okuduğunuzdan emin olun. Hazõrlõk Bu sembol çalõştõrmadan önce gereken ön bilgi veya hazõrlõklar gerektiğini gösterir. Bu sembol çalõştõrma için gerekli tedbirleri veya yanlõş çalõştõrma sonrasõnda yapõlacak eylemi vurgular. Sõnõrlamalar Bu sembol sayõsal limitleri, birlikte kullanõlamayan işlevleri veya sözkonusu bir işlevin o şartlarda kullanõlamayacağõnõ vurgular. Referans Bu sembol bir referansõ vurgular. [ ] Makinenin ekranõnda görüntülenen tuşlar. [ ] Bilgisayarõn ekranõnda görüntülenen tuşlar ve düğmeler. { } Makinenin kontrol panelinde makine üzerinde yapõlmõş tuşlar. { } Bilgisayarõn klavyesindeki tuşlar. 1

8 2

9 1. Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Bu makine ağ üzerinden yazõcõ ve tarayõcõ işlevlerini sunar. Yazõcõyõ Kullanõm Ağ arayüz kartõ Windows 2000 (TCP/IP, IPP *1 ), Windows XP (TCP/IP, IPP *1 ), Windows Sunucu 2003 (TCP/IP, IPP *1 ), ve Windows 98SE / Me protokolleriyle uyumludur. Bu sizin makineyi farklõ protokolleri ve işletim sistemlerini kullanan bir ağda kullanmanõza izin verir. *1 IPP (Internet Yazdõrma Protokolü) internet yoluyla yazdõrma protokolüdür. Windows 98SE/Me Windows 2000/XP Windows Server 2003 TR ANY004S Referans Hangi ayarlarõ yapmak gerektiği hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.9 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak. Bu işlevi kullanma ayrõntõlarõ için bkz., p.15 Yazõcõ İşlevini Kullanõm. 3

10 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ TWAIN Tarayõcõ 1 Bu makinenin tarayõcõ işlevini bir ağ yoluyla bağlõ bir bilgisayardan kullanabilirsiniz. Belgeleri biglisayarõnõza doğrudan bağlõ bir tarayõcõ yoluyla taradõğõnõzla aynõ şekilde tarayabilirsiniz. ANY003S Referans Hangi ayarlarõ yapmak gerektiği hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.9 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak. Bu işlevi kullanma ayrõntõlarõ için bkz., Tarayõcõ Referansõ. 4

11 Bağlantõyõ Teyit 2. Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ 1. 10BASE-T/100BASE-TX bağlantõ noktasõ Ağ arayüz kablosunu bağlamak için bağlantõ noktasõ. ANY002S 5

12 Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Ethernet Arayüz Bağlamasõ Ağ arayüz kartõ 10BASE-T veya 100BASE-TX bağlantõlarõ destekler. A Ana güç anahtarõnõ kapatõn. 2 Önemli Ana gücün kapalõ olduğundan emin olun. Bkz., Kopyalama Referansõ. B Ağ arayüz kablosunu döngü yaptõrõn ve demir merkeze bağlayõn. Ağ arayüz kablo döngüsü kablonun sonundan (yazõcõya en yakõn uç) yaklaşõk 10 cm (4 )(A) olmalõdõr. Kablonun ucundaki demir merkez halka tipinde olmalõdõr. AAW026S1 C Ağ arayüz kablosunu 10BASE-T/100BASE-TX çõkõşõna bağlayõn. ANY001S 6

13 Bağlantõyõ Teyit D Ana güç anahtarõnõ açõn AAW022S1 1. Gösterge (yeşil) Makine ağa doğru bir şekilde bağlandõğõ zaman yeşil kalõr. 2. Gösterge (sarõ) 100 BASE-TX çalõşõyorken sarõya döner. 10 BASE-T çalõşõyorken kapanõr. 2 7

14 Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ 2 8

15 3. Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Arayüz Ayarlarõ) Bu bölüm Kullanõcõ Ayarlarõ (Arayüz Ayarlarõ) ile değiştirebildiğiniz ağ ayarlarõnõ tanõmlar. Kullanmak istediğiniz işlevlere göre arayüzün bağlõ olmasõna göre ayarlarõ yapõn. Önemli Bu ayarlar sistem yöneticisi tarafõndan veya sistem yöneticisine danõşarak yapõlmalõdõr. Referans Ayarlar hakkõnda ayrõntõlar için, bkz., p.11 Kullanõcõ Araçlarõyla Değiştirebildiğiniz Ayarlar Listede Görüntülenen Bilgiyi İzlemek $ Bu öğeler işlevi kullanmak için ayarlanmalõdõr. Karşõlõk gelen işlevi kullanmaya kalkõşmadan önce ayarladõğõnõzdan emin olun. Bu öğeler eğer gerekirse ayarlanmalõdõr. Yazõcõ Ayarlar Arayüz Ayarlarõ/Ağ Bkz. p.11 Arayüz Ayarlarõ. IP Adresi $ Ağ Geçidi Adresi Etkin Protokol *1 $ Ethernet Hõzõ *1 TCP/IP için [Etkin]'nin seçili olduğunu kontrol edin. Ağ TWAIN Tarayõcõ Ayarlar Arayüz Ayarlarõ/Ağ Bkz. p.11 Arayüz Ayarlarõ. IP Adresi $ Ağ Geçidi Adresi Etkin Protokol *1 $ Ethernet Hõzõ *1 TCP/IP için [Etkin]'nin seçili olduğunu kontrol edin. 9

16 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Ağ Yapõlandõrma Kullanõcõ Araçlarõ ile yaptõğõnõz her değişiklik ana güç anahtarõ kapatõlsa veya çalõştõrma anahtarõ kapatõlsa ya da {Sil Modlarõ} tuşuna basõlsa dahi etkin kalõr. Kontrol paneli kullanarak ağõ yapõlandõrma 3 Arayüz Ayarlarõ için işlemler normal işlemlerden farklõdõr. Kullanõcõ Araçlarõnõ kullandõktan sonra, çõkmak için {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. Eğer yönetici kodu ayarlanmõşsa, yönetici kodu giriş ekranõ görüntülenir. Kodu girin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Yönetici ayarlarõ hakkõnda ayrõntõlar için bkz., Genel Ayarlar Rehberi. A {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. B {U} veya {T} tuşunu kullanarak [Arayüz Ayarlarõ] 'yi seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. C Değiştirmek istediğiniz ayarõ seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. D Ayarõ seçin ve sonra {OK} tuşuna basõn. Ayarõ iptal etmek için {Escape} tuşuna basõn. E {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõn. Diğer yardõmcõ unsurlarõ kullanarak ağõ yapõlandõrma Ağ ayarlarõnõn kontrol paneli kullanarak yapõlacağõ gibi Web Tarayõcõsõ gibi yardõmcõ yazõlõmlar da kullanõlabilir. Aşağõdaki tablo mevcut ayarlarõ gösterir: makine ayarlarõnõn değiştirilebildiğini gösterir. - Ayarlarõn o aygõttan değiştirilemediğini gösterir. 10 Arayüz Ayarlarõ Kontrol panelindeki isim Web Tarayõcõsõ Ağ IP Adresi Otomatik-Edin (DHCP) Ağ Geçidi Adresi Belirt IP Ekle Alt ağ M Mac Ekle. - Etkin Protokol - Ethernet Hõzõ -

17 Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Arayüz Ayarlarõ) Kullanõcõ Araçlarõyla Değiştirebildiğiniz Ayarlar Arayüz Ayarlarõ IP Adresi Bu makineyi ağ ortamõnda kullanmadan önce, IP adresini ve alt-ağ maskesini yapõlandõrmalõsõnõz. Otomatik-Edin (DHCP) Belirt [Belirt]'yi seçtiğinizde, [IP Adresi:] ve [Alt-ağ Maskesi:]'ni xxx.xxx.xxx.xxx şekilnde girin ( x bir rakamõ gösterir). IP Adresi: Alt-ağ Maskesi: Varsayõlan: Otomatik-Edin (DHCP) [Belirt]'yi seçtiğinizde, ağdaki başka bir bilgisayarõn [IP Adresi:]'nin aynõsõnõ etmediğinizden emin olun. Fiziki adres (MAC adresi) de görüntülenir. Ağ Geçidi Adresi Ağ geçiti iki ağ arasõnda bağlantõ ve değişim noktasõdõr. Yönlendirici veya ağ geçidi olarak kullanõlan ana bilgisayar için ağ geçidi adresini yapõlandõrõn. Ağ Geçidi Adresi: Varsayõlan: Etkin Protokol Ağ içinde kullanmak için protokolü seçin. TCP/IP:Etkin/Geçersiz Varsayõlan: TCP/IP: Etkin Ethernet Hõzõ Ağlar için erişim hõzõnõ ayarlayõn. Sizin ağ ortamõnõzla örtüşen hõzõ seçin. Genellikle [Otomatik Seç] seçilmelidir. Otomatik Seç 100Mbps Sabit 10Mbps Sabit Varsayõlan: Otomatik Seç 11

18 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak 3 12

19 4. Windows Yapõlandõrma TCP/IP'yi Yapõlandõrma Bu bölüm TCP/IP ve IPP için Windows'un nasõl yapõlandõrõldõğõnõ tanõmlar. Windows 98SE / Me Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Windows 98SE / Me bilgisayarõnõ TCP/IP kullanmasõ için yapõlandõrmada aşağõdaki işlem sõrasõnõ takip edin. A [Kontrol Paneli]ni açõn ve sonra Ağ sembolüne çift tõklayõn. [Yapõlandõrma] sekmesindeki [Şu ağ bileşenleri yüklenmiştir] kutusundaki [TCP/IP] nin seçili olduğundan emin olun. Eğer halihazõrda seçili değilse TCP/IP'yi seçin. Eğer TCP/IP yüklenmemişse, yüklemek için [Yapõlandõrma] sekmesindeki [Ekle] 'ye tõklayõn. TCP/IP yüklemenin ayrõntõlarõ için, bkz., Windows 98SE / Me Yardõm. B [Özellikler] öğesine tõklayõn. C Uygun IP adresi, alt-ağ maskesi ve diğer ayarlarõ kullanarak TCP/IP'yi yapõlandõrõn. Ayarlarõn doğru olduğunu ağ yöneticisiyle kontrol edin. Windows 2000 Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Windows 2000 bilgisayarõnõ TCP/IP kullanmasõ için yapõlandõrmada aşağõdaki işlem sõrasõnõ takip edin. A [Başlat] menüsünde, imlecinizi [Ayarlar]'a getirin ve sonra [Ağ ve Çevirmeli Bağlantõlar]'a tõklayõn. B [Yerel Alan Bağlantõsõ]na çift tõklayõn. [Genel] sekmesinde, [Özellikler] tõkayõn. C [Genel] sekmesinde [İşaretli bileşenler bu bağlantõ tarafõndan kullanõlõyor] deki [Internet Protokolü (TCP/IP)] nin seçili olduğundan emin olun. Eğer halihazõrda seçili değilse TCP/IP'yi seçin. Eğer TCP/IP yüklenmemişse, yüklemek için [Genel] sekmesindeki [Yükle] öğesine tõklayõn. TCP/IP yüklemenin ayrõntõlarõ için, bkz.,, Windows 2000 Yardõm. D [Özellikler] öğesine tõklayõn. E Uygun IP adresi, alt-ağ maskesi ve diğer ayarlarõ kullanarak TCP/IP'yi yapõlandõrõn. Ayarlarõn doğru olduğunu ağ yöneticisiyle kontrol edin. 13

20 Windows Yapõlandõrma Windows XP Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Windows XP bilgisayarõnõ TCP/IP kullanmasõ için yapõlandõrmada aşağõdaki işlem sõrasõnõ takip edin. A [Başlat] menüsünde [Konrol Paneli], ve sonra [Ağ Bağlantõlarõ]na tõklayõn. B [Ağ Bağlantõlarõ]na tõklayõn ve sonra [Yerel Alan Bağlantõsõ]na çift tõklayõn. C [Genel] sekmesinde [Özellikler]e tõklayõn. D [Genel] sekmesinde [Bu bağlantõ şu öğeleri kullanõr] kutusundaki [Internet Protokolü (TCP/IP)] nin seçili olduğundan emin olun. 4 Eğer halihazõrda seçili değilse TCP/IP'yi seçin. Eğer TCP/IP yüklenmemişse, yüklemek için [Genel] sekmesindeki [Yükle] öğesine tõklayõn. TCP/IP yüklemenin ayrõntõlarõ için, bkz.,, Windows XP Yardõm. E [Özellikler] öğesine tõklayõn. F Uygun IP adresi, alt-ağ maskesi ve diğer ayarlarõ kullanarak TCP/IP'yi yapõlandõrõn. Ayarlarõn doğru olduğunu ağ yöneticisiyle kontrol edin. Windows Sunucu 2003 Bilgisayarõnõ Yapõlandõrma Windows Sunucu 2003 bilgisayarõnõ TCP/IP kullanmasõ için yapõlandõrmada aşağõdaki işlem sõrasõnõ takip edin. A [Başlat] menüsünde, imleci [Kontrol Paneli]ne, [Ağ Bağlantõlarõ]na getirin ve sonra [Yerel Alan Bağlantõsõ] öğesine tõklayõn. B [Genel] sekmesinde [Özellikler]e tõklayõn. C [Genel] sekmesinde [Bu bağlantõ şu öğeleri kullanõr] kutusundaki [Internet Protokolü (TCP/IP)] nin seçili olduğundan emin olun. Eğer halihazõrda seçili değilse TCP/IP'yi seçin. Eğer TCP/IP yüklenmemişse, yüklemek için [Genel] sekmesindeki [Yükle] öğesine tõklayõn. TCP/IP yüklemenin ayrõntõlarõ için, bkz., Windows Sunucu 2003 Yardõm. D [Özellikler] öğesine tõklayõn. E Uygun IP adresi, alt-ağ maskesi ve diğer ayarlarõ kullanarak TCP/IP'yi yapõlandõrõn. Ayarlarõn doğru olduğunu ağ yöneticisiyle kontrol edin. 14

21 5. Yazõcõ İşlevini Kullanõm Yazdõrma Sunucusuyla Yazdõrmak Bu bölüm yazdõrma sunucusu olarak Windows 2000 / XP, Windows Sunucu 2003 kullanan bir ağda bir istemci bilgisayarõ nasõl yapõlandõrõldõğõnõ tanõmlar. Yazdõrma sunucusu olarak Windows 2000 / XP, veya Windows Sunucu 2003 kullanõrken, Windows 2000 / XP, veya Windows Sunucu 2003 üzerinde paylaşõlan bir yazõcõ seçin. Bu bölüm her bir istemci bilgisayarda [Yazõcõ Ekleme Sihirbazõ]'nõ nasõl çalõştõrmayõ ve Windows 2000 / XP ve Windows Sunucu 2003 yazõcõ sunucusunu ağ yazõcõsõ olarak eklemeyi tanõmlar. Bu talimatlar Windows 98SE içindir. TR ANY005S Bu bölüm istemcinin halihazõrda Windows 2000 / XP veya Windows Sunucu 2003 yazdõrma sunucusuyla haberleşebilecek şekilde yapõlandõrõlmõş olduğunu varsayar. İstemci bilgisayar doğru bir şekilde yapõlandõrõlmõş ve tanõmlanõncaya kadar aşağõdaki işlemlere başlamayõn. A [Ağ Çevresi]'a farenin sağ tuşuyla tõklayõn ve sonra [Klasör Keşfet] 'e tõklayõn. B Ağ ağacõnda yazdõrma sunucusu olarak kullanõlan bilgisayarõn adõna çift tõklayõn. Ağa bağlõ yazõcõlar görüntülenir. C Kullanmak istediğiniz yazõcõya çift tõklayõn ve sonra [Evet] öğesine tõklayõn. Yazõcõ sembolü [Yazõcõlar] penceresinde görüntülenir. 15

22 Yazõcõ İşlevini Kullanõm Yazdõrma Sunucusuz Yazdõrmak Bu makineyi bir yazdõrma sunucusuna bağlamadan da ağ yazõcõsõ olarak kullanabilirsiniz. Şu bağlantõ noktalarõnõ yapõlandõrabilirsiniz: TCP/IP Bağlantõ noktasõ Tip P10001 TCP/IP ile TCP/IP Bağlantõ noktasõ Tip P10001 kullanarak yazdõrabilirsiniz. TCP/IP Bağlantõ noktasõ Tip P10001 Windows 98SE / Me ile kullanõlabilir. Standart TCP/IP bağlantõ noktasõ TCP/IP ile Standart TCP/IP Bağlantõ noktasõ kullanarak yazdõrabilirsiniz. 5 Standart TCP/IP bağlantõ noktasõ Windows 2000 / XP veya Windows Sunucu 2003 ile kullanõlabilir. LPR bağlantõ noktasõ LPR bağlantõ noktasõnõ kullanarak TCP/IP yoluyla yazdõrabilirsiniz. LPR bağlantõ noktasõ Windows 2000 / XP veya Windows Sunucu 2003 ile kullanõlabilir. IPP bağlantõ noktasõ IPP bağlantõ noktasõnõ kullanõlarak ipp veya http yoluyla yazdõrabilirsiniz. IPP bağlantõ noktasõ Windows XP, veya Windows Sunucu 2003 ile kullanõlabilir. 16 TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tip P10001 TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tip P10001 bir yazõcõ sürücüsü yüklenmişse Windows 98SE / Me ile kullanõlabilir. A [Yazõcõlar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazõcõnõn sembolüne tõklayõn. [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tõklayõn. B [Ayrõntõlar] sekmesine ve sonra [Bağlantõ Noktasõ Ekle] 'ye tõklayõn. C [Diğer] radyo düğmesine ve sonra [TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tip P10001], ve sonra da [OK]'e tõklayõn. TCP/IP Bağlantõ Noktasõ Tİp P10001 ekle Sihibrbazõ başlayacaktõr. D [Devam>] öğesine tõklayõn. E IP adresini girin ve sonra [Devam>] öğesine tõklayõn. [Bağlantõ Noktasõ Adõ:]nõ gerektiğinde girin. F [Bitir] öğesine tõklayõn.

23 Yazdõrma Sunucusuz Yazdõrmak Bağlantõ noktasõ ayarlarõnõ yapõlandõrmak A [Yazõcõlar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazõcõnõn sembolüne tõklayõn. [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tõklayõn. B [Ayrõntõlar] sekmesine ve sonra [Bağlantõ noktasõ Ayarlarõ...] na tõklayõn. TCP/IP Çõkõş Tip P10001 Yapõlandõrma iletişim kutusu görüntülenir. Yazdõrmak için Raw veya LPR bağlantõ noktasõnõ seçebilirsiniz. Bağlantõ Noktasõnõn IP adresini değiştirebilirsiniz. Eğer Makinenin IP adresi değiştirilirse, bağlantõ noktasõ ayarlarõnõ da değiştirmelisiniz. Raw ve LPR 'õn her ikisi de SNMP'yi destekler. Önemli Bağlantõ Noktasõ Numarasõ, Zaman aşõmõ süresi ve Sõra bekleme Numarasõnõ değiştirmeyin. 5 Standart TCP/IP Bağlantõ Noktasõnõn Kullanõmõ Bu bölüm yazõcõ sürücüsü yüklenmişken Windows 2000 altõnda bağlantõ noktasõ ayarlarõnõn nasõl değiştirildiğini tanõmlar. A [Yazõcõlar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazõcõnõn sembolüne tõklayõn. [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tõklayõn. B [Bağlantõ Noktalarõ] sekmesine ve sonra [Bağlantõ Noktasõ Ekle] 'ye tõklayõn. C [Standart TCP/IP] ye ve sonra [Yeni Bağlantõ Noktasõ]'a tõklayõn. D [Standart TCP/IP Yazõcõ Bağlantõ Noktasõ Sihirbazõ] iletişim pencereseinde [Devam] tõklayõn. E [Yazõcõ Adõ veya IP Adresi] kutusunda yazõcõ adõnõ veya IP adresini girin ve sonra [Devam] tõklayõn. F [Standart TCP/IP Yazõcõ Bağlantõ Noktasõ Sihirbazõ] iletişim kutusunda [Bitir] tõklayõn. G [OK] öğesine tõklayõn. H Seçili yazõcõ için yeri kontrol edin ve [Kapat] tõklayõn. 17

24 Yazõcõ İşlevini Kullanõm LPR Bağlantõ Noktasõ kullanõmõ 5 Bu bölüm yazõcõ sürücüsü yüklenmişken Windows 2000 altõnda bağlantõ noktasõ ayarlarõnõn nasõl değiştirildiğini tanõmlar. A [Yazõcõlar] penceresinde kullanmak istediğiniz yazõcõnõn sembolüne tõklayõn. [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tõklayõn. B [Bağlantõ Noktalarõ] sekmesine ve sonra [Bağlantõ Noktasõ Ekle] 'ye tõklayõn. C [LPR Bağlantõ Noktasõ]'a ve sonra [Yeni Bağlantõ Noktasõ]a tõklayõn. D [lpd sunan sunucunun adõ veya adresi] kutusunda, yazõcõ IP adresini girin. E [Sunucudaki yazõcõnõn adõ veya yazdõrma sõrasõ] kutusunda, "lp" yi girin ve sonra [OK] tõklayõn. F [OK] öğesine tõklayõn. G Seçili yazõcõ için yeri kontrol edin ve [Kapat] tõklayõn. IPP Bağlantõ Noktasõ kullanõmõ IPP çõkõş Windows 2000 / XP veya Windows Sunucu 2003 ile kullanõlabilir. Bu Windows XP altõnda bağlantõ noktasõ ayarlarõnõn nasõl yapõldõğõnõ gösterir. A [Yazõcõlar ve Fakslar] penceresinde [Dosya] menüsünde [Yazõcõ ekle] 'ye tõklayõn. Yazõcõ Ekle Sihirbazõ başlayacaktõr. B [Devam>] öğesine tõklayõn. C [Ağ yazõcõsõ veya başka bir bilgisayar bağlõ] radyo düğmesine tõklayõn ve sonra [Devam>] 'a basõn. D [İnternet'teki veya ev ya da iş yeri ağõndaki yazõcõya bağlan:] radyo düğmesine tõklayõn ve sonra ghttp://printer's IP address/ipp/port1h veya gipp://printer's IP address/ipp/port1h 'u [URL:] kutusunda girin. (Örnek: IP adresi ) ipp:// /ipp/port1 E [Devam>] öğesine tõklayõn. F [Disk Var]a tõklayõn ve sonra [Gözat] a tõklayõn. 18

25 Yazdõrma Sunucusuz Yazdõrmak G Yazõcõ sürücüsü seçin. Yazõcõ sürücüsü şudur: Windows 98SE / Me CD-ROM sürücüsü:\drivers\ddstwin9x_me(dil)\disk1 Windows 2000 / XP, Windows Sunucu 2003 CD-ROM sürücü: \DRIVERS\DDSTWIN2K_XP(dil)\DISK1 H [OK] tõklayõn ve sonra [OK]'e tõklayõn. I [Devam>] a tõklayõn ve sonra [Bitir] e tõklayõn. 5 19

26 Yazõcõ İşlevini Kullanõm 5 20

27 6. Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ Özellikler Makinenin durumunu kontrol edebilir ve Web tarayõcõsõnõ kullanarak ayarlarõnõ değiştirebilirsiniz. Bu ne yapabilir? Makinenin durumunu bir ağ üzerinden bir bilgisayarõn Web tarayõcõsõnõ kullanarak uzaktan kontrol edebilir veya ayarlarõnõ belirleyebilirsiniz. Aşağõdaki işlevler Web tarayõcõsõnda mevcuttur: Makine durum/ayarlarõnõ görüntüleme Ağ ayarlarõnõ sõfõrlama Makine ayarlarõnõ yapma Makineyi Yapõlandõrma Bu TCP/IP'nin yüklenmiş olmasõnõ gerektirir. Makine TCP/IP kullanmak için yapõlandõrõldõktan sonra, ayarlarõ Web tarayõcõsõyla yapmak mümkün olacaktõr. Referans Makinenin TCP/IP kullanma ayarõ ayrõntõlarõ için, bkz., p.9 Makineyi Ağ üzerinde Kurmak. Tarayõcõ Eğer vekil (proxy) sunucu kullanõyorsanõz Web tarayõcõsõ ayarlarõnõ değiştirin. Ayarlar hakkõnda ağ yöneticinize danõşõn. Bu makine bilgileri otomatik olarak yenilenemez. Web tarayõcõnõzda [Yeniden yükle] veya [Yenile]'ye tõklayõn. Adresin belirtilmesi [Adres] kutusunda, adresi girin (örneğin burada X'ler IP adresinin numaralarõdõr). Makinenin ana bilgisayar adõnda DNS sunucusu veya WINS sunucusunda kayõtlõdõr, girebilirsiniz. 21

28 Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ Web Tarayõcõsõ ile Değiştirebileceğiniz Ayarlar Sistem Sõfõrlama Bu makinenin ayarlarõnõ sõfõrla. Fabrika Varsayõlan Ayarlarõ Bu makinenin ayarlarõnõ varsayõlanlara sõfõrlayõn. Ünite Durumu Bu makinenin ağ ayarlarõnõ görüntüle. Ağ Adresi BU makinenin seri numarasõnõ ve Ethernet adresini (MAC adresi) görüntüle, Parola Değiştir Parolayõ Değiştir. 6 Protokoller TCP/IP'yi Kurmak Bu makinenin TCP/IP ayarlarõnõ yapõn. IPP Kurmak Bu makinenin IPP ayarlarõnõ yapõn. Diğerleri Yazõcõ Durumu Bu makinenin yazõcõ durumunu görüntüleyin. 22

29 Ağ Arayüz Kartõnõn Yapõlandõrõlmasõ Ağ Arayüz Kartõnõn Yapõlandõrõlmasõ A Web tarayõcõsõnõ başlatõn. B [Adres] kutusunda, Makinenin IP adresini girin (örneğin burada X'ler IP adresinin numaralarõdõr). Seçtiğiniz makinenin durumu Web tarayõcõsõnda görüntülenir. C Menü alanõnda öğeyi seçin ve sonra gerekli ayarlarõ yapõn. Eğer gerekirse parolayõ girin. Varsayõlan parola "sysadm" dir. 6 23

30 Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ 6 24

31 7. Ek DHCP'yi Kullanõm Eğer bu makine DHCP için yapõlandõrõlmõşsa ve DHCP talebi dört defa başarõsõz olursa BOOTP devralõr. Eğer BOOTP talebi üç defa başarõsõz olursa varsayõlan IP adresi kullanõlõr. 25

32 Ek SNMP Makine Ethernet arayüzündeki UDP ve IPX altõnda çalõşan bir SNMP (Simple Network Management Protocol-Basit Ağ Yönetim Protokolü) ajanõ ile donatõlmõştõr. SNMP yöneticisini kullanarak makine hakkõnda bilgi edinebilirsiniz. Varsayõlan topluluk isimleri "public" ve "private" dir. Bu topluluk isimlerini kullanarak MIB bilgilerini edinebilirsiniz. Desteklenen MIB'ler MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 7 26

33 Ekrandaki Hata Mesajlarõ Ekrandaki Hata Mesajlarõ Bu bölüm ekranda görüntülenen en yaygõn ağ alakalõ mesajlarõ tanõmlar. Eğer burada tanõmlanmayan bir mesaj görüntülenirse, bu mesajõn söylediğine göre davranõn. Kod Numarasõz Mesajlar Referans Ana gücü kapatmadan önce bkz Kopyalama Referansõ. Mesaj Nedenler Çözümler hağa bağlanamõyor IP Adresini Kontrol et Ağa bağlanamõyor Makinenin IP adresini kontrol edin. hağa bağlanamõyor Yöneticiyle irtibat kur Ağa bağlanamõyor Ağõ kontrol edin. Eğer bu mesaj görüntülenmeye devam ederse yöneticinizle irtibat kurun. Ethernet Kart Hatasõ Bir Ethernet kart hatasõ meydana geldi. Ana güç anahtarõnõ kapatõn ve sonra tekrar açõn. Eğer mesaj görüntülenöeye devam ederse satõş ve servis temsilcinizle irtibat kurun. hsunucu haberleşmesi başarõsõz Yöneticiyle irtibat kur Sunucu ile haberleşemiyor. Sunucuyu kontrol edin. Eğer bu mesaj görüntülenmeye devam ederse yöneticinizle irtibat kurun. 7 27

34 Ek Kod Numaralõ Mesajlar Ekranda görüldüğü gibi bir hatayõ bildiren mesaj görüntülenir. Mesaj Nedenler Çözümler Kod numaralarõ DHCP ile bağlanamõy orsunucu DHCP sunucus bulunamõyor. Ağ üzerinde DHCP sunucusunun çalõştõğõnõ kontrol edin. 101 Aynõ IP Adresi halihazõrda mevcut Belirtilen IP adresi başka bir IP adresiyle çakõşõyor. Makine için belirlenen IP adresi kullanõmda olan başka bir IP adresiyle çakõşõyor. Aygõtõn <MAC adres>'te gösterilen adresini kontrol edin. 102 Ağayarlarõnõ kontrol et Yetkisiz bir değer IP adresi veya ağ geçidi adresi olarak belirlenmiştir. Değeri düzeltmek için IP adresini, alt-ağ maskesi veya ağ geçiti adresini değiştirin Aynõ IP Adresi halihazõrda mevcutbirde n fazla ara yüzde Aynõ alt-ağ aralõğõndaay arlanamz Birden fazla arayüzde IP adresleri çakõşõyor. Eş zamanlõ olarak çalõşan arayüzlerin IP adresleri çakõşõyor. Alt ağ maskesi birden fazla arayüz boyunca çakõşõyor. Eş zamanlõ çalõşan arayüzlerin alt ağ maskesi çakõşõyor. Belirtilen arayüzün IP adresi başka bir arayüzün IP adresiyle çakõşõyor. IP adresini çakõşmayacak şekilde yapõlandõrõn. Belirtilen arayüzün alt ağ aralõğõ başka bir arayüzün alt ağ aralõğõ ile çakõşõyor. Çakõşmamasõ için alt ağ maskesini yapõlandõrõn Kod numaralarõ Sorunlu arayüz görüntülenir. 1XX: Ethernet 0XX: Bağõmsõz arayüz 28

35 Özellikler Özellikler Arayüz 100BASE-TX, 10BASE-T Protokol Yazõcõ TCP/IP LPR IPP Ağ Tarayõcõsõ TCP/IP Yönetim İşlevi TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 7 29

36 İNDEKS A Ağ Geçidi Adresi, 11 Arayüz Ayarlarõ, 11 D E I DHCP, 25 Ethernet Hõzõ, 11 Etkin Protokol, 11 M Ö S V Y IP Adresi, 11 MIB, 26 Özellikler, 29 SNMP, 26 Web Tarayõcõsõ, 21 yapõlandõrma Web Tarayõcõsõ, TR TR B

37 Copyright 2007

38 TR TR B Ağ Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makinenin Bağlanması Sistem Ayarları Kaset Kağıt Ayarları Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri Yazıcı Özellikleri Tarayıcı Özellikleri Tarayıcı

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz,

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları Kullanım Talimatları Sorun Giderme 1 2 3 4 5 6 7 Makine istenilen Şekilde Çalışmadığında Fotokopi İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Yazıcı İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Tarayıcı

Detaylı

Ağ Kullanım Kılavuzu PT-E550W

Ağ Kullanım Kılavuzu PT-E550W Ağ Kullanım Kılavuzu PT-E550W PT-E550W Bu Ağ Kullanım Kılavuzu, Brother makinenizi kullanarak Kablosuz ağ ve Wireless Direct ayarlarını yapılandırmak için kullanışlı bilgiler sunar. Desteklenen protokol

Detaylı

Ağ Kullanım Kılavuzu

Ağ Kullanım Kılavuzu Ağ Kullanım Kılavuzu Çok Protokollü Kart Üzerinde Ethernet Baskı Sunucusu ve Kablosuz Yazdırma Sunucusu Bu Ağ Kullanım Kılavuzu, Brother makinenizi kullanan kablolu ve kablosuz ağ ayarları ve güvenlik

Detaylı

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-UT310WN. Ağ İşlevi Kılavuzu

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-UT310WN. Ağ İşlevi Kılavuzu VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-UT310WN TR Ağ İşlevi Kılavuzu Veri Projektörüyle verilen Kurulumu Kılavuzu belgesindeki Güvenlik Tedbirleri ve İşletim Tedbirleri kısımlarını okuyun ve bu ürünü doğru şekilde kullanın.

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 4 Giriş... 4 Kanuni

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

Ağ Kullanım Kılavuzu

Ağ Kullanım Kılavuzu Ağ Kullanım Kılavuzu Çok Protokol Kullanan Kart Üzerinde Ethernet Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz Ethernet Yazdırma Sunucusu Bu Ağ Kullanım Kılavuzu, Brother makinenizi kullanan kablolu ve kablosuz ağ ayarları

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU

AĞ KULLANIM KILAVUZU Çok Protokollü, Yerleşik Ethernet Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz (IEEE 802.11b/g) Ethernet Yazdırma Sunucusu AĞ KULLANIM KILAVUZU HL-5350DN HL-5370DW HL-5380DN Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU

AĞ KULLANIM KILAVUZU Çok Protokollü Ethernet Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz Ethernet Yazdırma Sunucusu AĞ KULLANIM KILAVUZU Bu Ağ Kullanım Kılavuzu'nda, Brother makinenizi kullanırken yararlanabileceğiniz kablolu/kablosuz ağ

Detaylı

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3020BI Kullanım Kılavuzu

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3020BI Kullanım Kılavuzu Temmuz 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. XEROX ve XEROX ve figüratif işareti Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Phaser,

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU

AĞ KULLANIM KILAVUZU Çoklu Protokol Yerleşik Ethernet Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz (IEEE 802.11b/g) Ethernet Çok İşlevli Yazdırma Sunucusu AĞ KULLANIM KILAVUZU Bu makineyi ağınızda kullanmadan önce bu kılavuzu

Detaylı

Ağ Kullanım Kılavuzu

Ağ Kullanım Kılavuzu Ağ Kullanım Kılavuzu Çok Protokol Kullanan Kart Üzerinde Ethernet Çok işlevli Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz Ethernet Çok işlevli Yazdırma Sunucusu Bu Ağ Kullanım Kılavuzu, Brother makinenizi kullanan kablolu

Detaylı

Yapılandırma ve Kurulum

Yapılandırma ve Kurulum Fiery Yazılımını İçerir Bu ürünü çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okuduktan sonra, gelecekte başvuruda bulunmak üzere güvenli bir yerde saklayın. TUR 2014 Electronics For Imaging.

Detaylı

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu P-touch P750W Bu yazıcıyı kullanmadan önce, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu nu mutlaka okuyun. İleride başvurmak üzere bu kılavuzu saklamanızı öneririz. Sürüm

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers

Detaylı

İçindekiler-1. 1 Giriş. 2 Özellikler

İçindekiler-1. 1 Giriş. 2 Özellikler İçindekiler 1 Giriş 1.1 Energy Star... 1-4 ENERGY STAR Ürün ne demektir?... 1-4 1.2 Ticari markalar ve tescilli Ticari markalar... 1-5 Lisans bilgisi... 1-5 OpenSSL Beyanatı... 1-6 1.3 Kılavuz hakkında...

Detaylı

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 Tr Veri Projektörü Kablosuz İşlev Kılavuzu Veri Projektörü ile birlikte gelen bu Kurulum Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Gelecekte ihtiyaç

Detaylı

1 Mevcut fotoğrafları ve filmleri yükleme

1 Mevcut fotoğrafları ve filmleri yükleme Ağ Kılavuzu Tr Ağlar Sizin için Neler Yapabilir Bu el kitabı, bir ağa bağlanmayı, fotoğraf makinesine uzaktan erişmeyi ve bilgisayarlar ile ftp sunucularına Ethernet bağlantılarından resim yüklemeyi tarif

Detaylı

Scanner Central Admin 4.2 Kullanıcı Kılavuzu

Scanner Central Admin 4.2 Kullanıcı Kılavuzu P2WW-2812-02TRZ0 Admin 4.2 Kullanıcı Kılavuzu Bu bölümde özellikleri, ana işlevleri ve sistem yapılandırması anlatılır. Bu bölümde yüklenmesi anlatılır. Bu bölümde Admin Server'ı kullanarak gerçekleştirilebilecek

Detaylı