KÜTÜPHANE TANITIMININ ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTÜPHANE TANITIMININ ÖNEMİ"

Transkript

1 KÜTÜPHANE TANITIMININ ÖNEMİ Türkiye de kütüphanecilik kesimi, yaptıkları işleri tanıtmaya yeterince önem vermedikleri için toplum içinde hak ettikleri yeri bir türlü alamamaktadır. Tanıtım alanında bazı güzel örnekler bulunmakla beraber, bu örnekler çok sınırlıdır. Günümüzde her meslek grubu, toplumsal hayata olan katkılarının neler olduğunu ön plana çıkararak, toplumun desteğini artırmaya çalışmaktadır. Bu toplumsal destek, meslek elemanlarının toplumsal statülerini belirlemede en etkili unsurdur. Kütüphanecilerin sosyal statülerini belirleyen en önemli unsur kütüphanelerin toplumsal hayatta oynayabilecekleri rolün gerek toplumda, gerekse siyasi ve idari kadrolarda yeterince algılanamamasıdır. Bu problemin çözümü nasıl olabilir? Konumuz halk kütüphaneleri olduğu için, çeşitli toplumsal kesimlere, özellikle halk kütüphaneleri konusunda karar verme yetkisini elinde bulunduran birimlere yönelik etkili bir tanıtım kampanyası yürütülerek olumlu sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bunun için öncelikle etkili bir tanıtım planına ihtiyaç vardır. Tanıtım nedir? Halk kütüphanelerine destek sağlamak üzere, yerel ve ulusal düzeydeki karar vericileri etkilemek için, bireylere ve kurumlara yönelik faaliyetlerdir. Tanıtım faaliyetleri için öncelikle bir tanıtım planı hazırlamak gereklidir. Bir tanıtım planı üç aşamadan oluşur: I. Planlama II. Uygulama III. Değerlendirme I. PLANLAMA TANITIM PLANI HAZIRLAMA VE UYGULAMA 1. SWOT analizi yapmak Her plan etkinliğinin başlangıcında yapılması gereken ilk şey, yönetim bilimcilerin SWOT analizi adını verdikleri yöntemi kullanarak mevcut durumun değerlendirilmesidir. Buna göre; Strenghts (Güçlü yönler) Weaknesses (zayıf yönler) Opportunities (fırsatlar) Threats (tehditler) olarak formüle edilir. İngilizce bir kısaltma olan SWOT tekniğini, kütüphanelerde Internet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen herhangi bir halk kütüphanesine uygulayarak şöyle bir sonuç ortaya konabilir. Güçlü Yönler: Mesleki ilkeleri gözeten bir yönetim anlayışı Kütüphane personelinin konuya pozitif yaklaşması Kütüphane konusuna duyarlı vatandaşlar Zayıf Yönler: Toplumda ve özellikle siyasal kurumlarda kütüphane kurumunun öneminin yeterince anlaşılmaması Kütüphanecilerin mesleki ve maddi sorunları Bürokratik problemler Teknolojik alt yapı sorunları Kütüphanelerin kitap ile özdeşleştiği algısı Fırsatlar: Internetin popülerliği e- devlet anlayışının yaygınlaşması

2 Tehlikeler: Siyasal istikrarsızlık Ekonomik dalgalanmalar SWOT analizinin olabildiğince objektif yapılması, güçlü ve zayıf yönlerimizin açıklıkla ortaya konması, muhtemel fırsat ve risklerin öngörülmesi önemlidir. 2) Paydaşlarla İlişki Kurulması Kütüphanenin yapacağı çalışmaları desteklemeleri öngörülen kişi ve kuruluşlara paydaş adı verilmektedir. Bir halk kütüphanesi için paydaşlar şunlar olabilir: 1. Sivil toplum örgütleri: Kütüphanecilik dernekleri, Konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar, Yerel kültür ve meslek örgütleri. 2) Kamu kuruluşları Valilik ve kaymakamlıklar Merkezi ve yerel yöneticiler Okullar 3) Özel sektör kuruluşları Bilgisayar ve iletişim firmaları Bankalar, ticari kuruluşlar Basın ve yayın kuruluşları 3) Temel Hedefler (Karar vericiler) Kimlerdir? Türkiye örneğinden yola çıkıldığında, halk kütüphanelerinde yapılacak her türlü yatırım için Kültür ve Turizm Bakanlığı nın (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü aracılığı ile) onayı gereklidir. Bu yüzden herhangi bir yeni faaliyette bu kuruluşun izni ve desteği alınmalıdır. Kütüphaneye maddi ve manevi destek sağlayabilecek diğer grup merkezi ve yerel yönetim birimleridir. Kütüphaneler onların da desteğini sağlamak için gerekli tanıtım çalışmalarını yapmalıdır. İkincil Hedefler Kimlerdir? Birincil hedeflere ilave olarak aşağıdaki kişi ve kuruluşların da desteği çok önemlidir. Bunlar şöyle sıralanabilir: Etkili kamu görevlileri Kütüphane dostları Medya Toplum önderleri II. UYGULAMA SWOT analizi yapıldıktan, paydaş ve hedefler belirlendikten sonra uygulama safhası başlar. Bu aşamada yapılacaklar, aşağıda kısaca özetlenmektedir. A) HEDEF KİTLENİN GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Bunun için şu soruların cevabını aramak gereklidir: Kütüphaneyi kullanıyorlar mı? Hangi sıklıkla? Hangi hizmetlerden yararlanıyorlar, yoksa hiç kullanmıyorlar mı? Kütüphane hakkında nasıl bir duyguya sahipler? Kütüphanenin yeterince hizmet verdiğine inanıyorlar mı? Halkın kütüphanelerde internet kullanımı konusunda ne düşünüyorlar?

3 B) ORTAKLIKLAR (KOALİSYON)KURULMASI. Toplumdaki etkili kişi ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmaya çalışılmalıdır. Örneğin: Kütüphane dernekleri İlgili kamu kurumları Eğitim kurumları Sivil toplum örgütleri, bu maksada en uygun kurumlardır. C) MESAJ VE SLOGANLARIN OLUŞTURULMASI. Hazırlayacak slogan ve mesajlar, kütüphanenin topluma nasıl katkıda bulunduğunu göstermelidir. Bu mesajlar, toplumsal katkıyı rakamsal olarak gösterebilirse daha da etkili olur. Örneğin; Halk kütüphaneleri yerel işyerlerine hizmet ederek toplumun ekonomik gelişmesine katkıda bulunurlar (Yerel girişimcilerin %50 si, işlerini geliştirmek için kütüphane kaynaklarını kullanır). Halk kütüphaneleri iş ilanlarına erişim sağlayarak ve bilgisayar kullanma becerilerini artırarak vatandaşların işgücüne katılmalarına yardımcı olurlar (Kütüphane kaynaklarını kullanarak iş başvurusu yapanlardan işe girme oranı %20) gibi. D) MESAJLARIN HEDEF KİTLENİN ANLAYACAĞI BİR ŞEKİLDE OLUŞTURULMASI. Mesajlar ilgili kitlenin öncelik ve ilgilerini ön planda tutmalıdır. Mesajlar ayrıca halk kütüphanelerinin temel özelliklerini de yansıtmalıdır: Halk kütüphaneleri bilgi, eğitim ve eğlence alanlarında vatandaşlara parasız hizmet sağlayan kuruluşlardır. Halk kütüphaneleri toplumun ekonomik gelişimine katkıda bulunur. E) HEDEF KİTLEYİ ETKİLEYECEK STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ. Hedef alınan kitlenin durumuna göre farklı tanıtım stratejileri uygulanmalıdır. Genel kamuoyuna medya üzerinden mesaj verilirken, kütüphaneyi sık kullanan kişilerin parlamento üyelerine kütüphane hizmetlerinden memnuniyetleri konusunda mektup yazmaları istenebilir; seçilmiş yöneticilere de kütüphane hizmetinin onlara nasıl yararlı olabileceği örneklerle gösterilebilir. Hedef kitleye yönelik olarak iki önemli stratejiden söz edilebilir: Bunlardan birincisi bilgilendirme (eğitim), diğeri de harekete geçirme (mobilization) dir. Bilgilendirme veya eğitim, hedef kitlenin karar verilecek konu üzerinde yeterli bilgi sahibi olmadığı durumlarda yapılır. Bu faaliyet çeşitli tanıtım yöntemleri ile medya çalışmalarını kapsar. Bu tür stratejinin amacı, konu ile ilgili kritik hedef kitleyi bilgilendirmektir. Bu stratejiyi hayata geçirmede kullanılan bazı taktikler şunlardır: Tanıtım materyalleri hazırlama Medya kampanyaları Hedef kitleye yönelik bir iletişim kampanyası Hedef kitleye yapılacak sunum ve yapılacak görüşmeler. Harekete geçirme (mobilization): Bu strateji, ulaşmak istediğiniz amaçla ilgili olarak toplumda, hatta hedef kitle içinde bir desteğin bulunduğu varsayılan durumlarda geçerlidir. Hedef kitleye yönelik kampanyalarla sonuç alınmaya çalışılır: Bu alanda kullanılabilecek bazı taktikler şunlardır: Diğer kişi ve kurumların katılımını sağlamak üzere kütüphane personelini eğitme Karar vericilerle ilişki kurma Amacı gerçekleştirmede yardımcı olabilecek, bu işe zaman ve kaynak ayırabilecek kişi ve kuruluşlarla ortaklıklar kurma

4 Gerektiğinde ilgili kamu kuruluşlarına bilgi verme Toplantılar, sunumlar düzenleme, basını bilgilendirme. ÖNEMLİ STRATEJİLER (Bilgilendirme ve harekete geçirme için) a) İletişim teknikleri Konuşmalar (kişi ve kurumlarla) Kamuya açık toplantılara katılma Interneti kullanma(web sayfaları) E- posta Reklam panoları Sosyal medya (Facebook, twitter) b) Halkla ilişkiler E- posta kampanyaları Kamusal faaliyetlere ev sahipliği yapma Yarışma ve ödüller Medya kampanyaları 1. Gazeteler Basın açıklaması İlgili yazarlara hazırlanan metinlerin gönderilip yardım talep edilmesi Yerel gazetelere reklam verilmesi Yerel gazetelerde yazı yazmak 2. Televizyon TV programlarına katılma Reklam spotu hazırlanması, yerel TV de yayınlanması 3. Radyo Radyoda konuşma Reklam spotları yayınlatma NOT: Türkiye deki memur mevzuatı, kamu görevlilerinin basın ve yayın organlarına demeç ve bilgi verebilmeleri için üst amirlerin iznini şart koştuğundan, medya ile ilişkilerde bu noktaya dikkat edilmesi gerekir. c) Pazarlama: Yeni bir hizmetin kullanıcılara duyurulması için yapılan çalışmalar bu kapsamdadır. Örneğin kütüphanede annelere yönelik bir eğitim programı başlatılması gibi. d) Lobi faaliyetleri: Karar vericileri etkilemek için yapılacak çalışmalar. F. BELİRLENEN STRATEJİLERİN UYGULANMASI Stratejileri belirledikten sonra sıra uygulamaya gelir. Hangi tarihte, hangi işin, kimin tarafından yapılacağını gösteren bir iş takvimi hazırlamak çok yararlı olur. Ortakları sürekli bilgilendirmek esastır. III. DEĞERLENDİRME Tanıtım stratejisi uygulamaya konduktan sonra, amaçlara ne derece ulaşıldığını gözlemek için bazı değerlendirmelere ihtiyaç vardır. Böylelikle nerelerde başarılı olduğunuz, hangi alanlarda düzeltmelere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkar. Tanıtım değerlendirme yöntemleri Hedef kitleye yönelik anket ve görüşmeler: Yazılı, telefonla, veya çevrimiçi olarak hedef kitlenin görüşleri alınabilir. Örnek olay (case study) yöntemi: Bireysel tanıtıma yönelik ayrıntılı tanım ve analizler yapılabilir.

5 Odak gruplar (focus group): 8-10 kişilik gruplarla ayrıntılı tartışmalar yapılması Medya raporu: Yazılı, sözlü, görsel ve elektronik medyada ne kadar yer alındığı rakamlarla ortaya konulabilir. Katılımcıları gözleme: Çeşitli toplantılardaki katılımcılardan birinci elden bilgi derlenebilir. Kamuoyu yoklaması: Genellikle telefon kullanılarak, hedef kitleden rastgele seçilen kişilerle durumu değerlendirmek. Değerlendirmeden edinilen verilere göre, tanıtım planında ve uygulanan yöntemlerde değişiklikler yapılabilir. NOT: Bu yazıda bahsedilen konulara, eğitim sırasında ayrıntılı olarak yer verilecektir.

6 EK 1: HALK KÜTÜPHANELERİNDE TANITIM FAALİYETLERİNE YÖNELİK INTERNET UYGULAMASI ALANLARI NELER OLABİLİR? Bu konuda ilk akla gelebilecek alanlar şunlardır: Eğitim Çalışma hayatı Sağlık Resmi bilgilere erişim Aile bütçesinin yönetimi Sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme EĞİTİM İLE İLGİLİ OLARAK NELER YAPILABİLİR? Öğrenci velilerinin okul kayıtları ve süreçleri hakkında bilgi edinmeleri Öğrencilerin ödev yaparken Internetten faydalanması Ders programları ve içerikleri hakkında bilgi edinme Çevrimiçi dersleri takip etme Burs başvurusunda bulunma Bir eğitim programına başvurma ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ OLARAK Özgeçmiş hazırlamasını öğrenme İş imkanlarını araştırma ve iş başvurusunda bulunma Bilgisayar becerisi gerektiren bir işte çalışacaklarsa bu konuda eğitim alma Yeni bir iş kurma girişiminde bulunacaklarsa bu konuda bilgi toplama(potansiyel müşterileri belirleme, iş planı hazırlama) Emeklilik mevzuatı hakkında bilgi SAĞLIK KONUSUNDA YAPILABİLECEKLER Hastalıklar hakkında bilgi edinme Diet bilgisi Tıbbi süreçler hakkında bilgi (Bu konulara ait videoları izleme) İlaçlar hakkında bilgi Egzersiz ve spor konusunda bilgi Tıp mensupları hakkında bilgi Sağlık sigortaları hakkında bilgi Sağlık kuruluşlarından randevu alma RESMİ BİLGİLERE ERİŞİM Yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi edinme Resmi kurumlara ait formları elde etme (pasaport- polis, beyanname- maliye, belediyelere ait formlar) ve doldurma Kamu kurumlarından yardım ve bilgi alma başvurusu yapma Yasal konularda bilgi edinme (Medeni Kanun un sağladığı haklar ) Kamu kurumlarının program ve hizmetlerine erişme (çiftçilere tarım kredisi, esnafa ticari kredi, değişik fırsatlardan haberdar olma) Lisans ve izinler hakkında bilgi (avcılık belgesi, sürücü belgesi ) E- devlet işlemleri Afet durumlarında doğru haber alma için bir başvuru noktası olarak kullanılabilir. AİLE BÜTÇESİNİN YÖNETİMİ Çevrimiçi bankacılık hizmetleri

7 Mal ve hizmet satın alma ve satışa sunma Internete dayalı fatura ödemeleri Kredi araştırma ve alma SOSYAL İLİŞKİLER KURMA VE SÜRDÜRME Aile ve dostlarla haberleşme Sosyal ağlara katılma (Facebook, twitter) Bir hobiyi takip etme Kişisel web sayfası veya blog hazırlama Toplantılardan haberdar olma, katılma, organize etme Gönüllülük esasına dayanan çalışmalara katılma.

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Şenol KARADENİZ** Öz Bu çalışmada Ankara daki halk kütüphanelerinin, kullanıcılarını sunulan hizmetler

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası. Kıbrıs ın Kuzey Kesimi

Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası. Kıbrıs ın Kuzey Kesimi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası Kıbrıs ın Kuzey Kesimi EuropeAid/124745/D/SER/CY Hizmet Sözleşmesi No: 2009/223-651 İletişim Stratejisi -Ver.00 22.10.10 Bu program Avrupa Birliği Piri Group

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 yılı Proje Hazırlama Eğitim Programları ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Proje Döngüsü Yönetimi 1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Sihirli kelime: Müdahale PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Daha da sihirlisi:

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Yapılanması

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı