AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2009 / Sayý: 34 KAMU ÝHALELERI VE REKABET POLÝTÝKASI FASILLARINDA AB YE UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Kamu Ýhaleleri konusundaki uyum çalýþmalarý ile ilgili toplantýlar ve Nisan tarihlerinde AB Kamu Ýhale uzmanlarý, Merkezi ihale Komisyonu ve Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin katýlýmý ile Maliye Bakanlýðý Merkezi Ýhale Komisyonu Müdürlüðü'nde gerçekleþti. Toplantýlarda mevcut Devlet Ýhale Tüzüðü nün AB mevzuatýyla uyumlu hale getirilmesi ile Merkezi Ýhale Komisyonunun kurumlaþtýrýlmasý yönünde devam eden çalýþmalara yoðunlaþýlmýþtýr. Rekabet Yasasý nýn geçtiðimiz aylarda mecliste onaylanmasýyla birlikte devlet yardýmlarýnýn AB direktifleriyle yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlayacak AB ye uyumlu Devlet Yardýmlarý Tüzüklerinin görüþülmesine devam edilmiþtir Mayýs tarihinde ABKM'de gerçekleþtirilen toplantýlarda AB uzmanlarý ile Turizm ve Tarým Bakanlýklarýndan yetkililer Devlet Yardýmlarý kapsamýna girebilecek yardým türlerinin belirlenmesi amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirmiþlerdir. ÇEK CUMHURÝYETÝ SENATOSU LÝZBON ANTLAÞMASI'NI ONAYLADI AB Anayasasý'nýn Fransa ve Hollanda'da d ü z e n l e n e n r e f e r a n d u m l a r l a reddedilmesi ardýndan hazýrlanan ve onay aþamasýna sunulan Lizbon Antlaþmasý, u z u n s o l u k l u tartýþmalarýn ardýndan, Çek Cumhuriyeti'nde parlamentonun üst kanadý Senato tarafýndan onaylandý. Senato oturumuna katýlan 79 senatörden 54'ü kabul oyu verirken, 20 senatör ret oyu kullandý. AB'nin siyasi ve kurumsal yapýsýný yenileyecek antlaþma, parlamentonun alt kanadýnda da iki buçuk ay önce onaylanmýþtý. Lizbon Antlaþmasý'nýn parlamento onayýný almasýnýn ardýndan gözler, AB konusunda eleþtirel çýkýþlarýyla tanýnan Cumhurbaþkaný Vaclav Klaus'a çevirirdi. Çek Cumhuriyeti'nin antlaþmaya taraf olabilmesi için Cumhurbaþkaný'nýn da imzasý gerekiyor. Lizbon Antlaþmasý'nýn yürürlüðe girebilmesi için de 27 AB üyesinin tamamýndan onay almasý gerekiyor. Antlaþma AB üyeleri arasýnda yalnýzca Ýrlanda'da ki referandumda reddedilmiþti. ABGS'DE YENI YAPýLANMAYA GIDILIYOR A v r u p a B i r l i ð i G e n e l S e k r e t e r l i ð i ' n i n m ü z a k e r e sürecinde yetersiz kaldýðý belirtilerek, yeni bir yapýlanmaya gidileceði bildirildi. AB ile müzakerelerin daha etkin ve derin þekilde sürdürülmesi için AB Genel Sekreterliði'nde acilen bir deðiþikliðe ihtiyaç olduðu belirtilerek, Genel Sekreterliðin Kanunu'nun geçici maddeleri hariç, yaklaþýk maddesinde yapýlacak deðiþikliðe iliþkin kanun tasarýsýnýn Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýldýðý bildirildi. Genel Sekreterliðin bu yapýsýyla müzakereleri istenilen þekilde sürdürmesinin ciddi zorluklar içerdiði belirtilerek, Genel Sekreterliðin hem teþkilat yapýsýnýn deðiþmesi, hem de yeni bir kýsým birimlerin kurulmasý gerektiði kaydedildi. Ayrýca bir kýsým yeni birimlerin, yeni baþkanlýklarýn kurulmasýnýn gerektiði, yeni baþkanlýklar kurulurken, bu süreci en iyi þekilde sürdürürken görev alanlarýnýn da net olarak belirlenmesinde fayda olduðu ifade edildi. Yapýlan bu yeni düzenlemeler ayný zamanda Türkiye'nin, AB'ye uyumu bakýmýndan önemli bir deðiþiklik olarak dile getirildi. Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Aradan geçen süre içerisinde, Türkiye'nin üyelik noktasýnda önemli ödevleri yapmak, önemli açýlýmlarý saðlamak ve bunlarý gerçekleþtirmek mecburiyetinde olduðu ifade edilerek, bunun için Genel Sekterliðin yapýsýnýn en baþtan ele alýnmasý gerektiði vurgulandý. Türkiye'nin, AB mevzuatýný tam olarak çevirmesi gerektiði örneði verilerek, mevzuatýn tam anlamýyla bilinmesinin diðer ilgili kesimlerin ne gibi görev alacaklarýnýn tayini için önemli olduðu, kalitesi düþük tercümelerle bunlarýn baþarýlamayacaðý kaydedilmiþtir. Türkçe kullanýmý, müktesebattaki kavramlarýn yerli yerine oturtulmasý ve ifadelerin Türkiye'deki tam karþýlýðýný bulacak bir tercümenin yapýlmasý gerektiðinin altý çizilerek, AB Genel Sekreterliðinde böyle bir birim bulunmadýðý ifade edildi. AB projesi kapsamýnda halk desteðinin olmasý gerektiði, toplumun deðiþik kesimleriyle bu iletiþimi saðlayacak, kampanyalarý sürdürecek, AB konusundaki geliþmelerle ilgili kamuoyunu birinci elden aydýnlatacak bir yapýya ihtiyaç duyulduðu da kaydedildi. Son olarak AB'nin sadece bir diplomatik müzakere süreci olmadýðý, 33 baþlýkta, deðiþik alanlarda bu müzakerelerin sürdürülmesi ve iyi koordine edilmesi gerektiði belirtildi. BELÇÝKA VE DANÝMARKA, DOÐU AVRUPA ÜLKELERÝNE KAPILARINI AÇTI Belçika ve Danimarka, Avrupa Birliði üyesi 8 Doðu Avrupa ülkesinin vatandaþlarýna yönelik olan çalýþma kýsýtlamalarýný kaldýrdý. Böylece Almanya ve Avusturya dýþýndaki tüm Batý Avrupa ülkeleri 2004'te Birliðe üye olan ülke vatandaþlarýna yönelik kýsýtlamalarý kaldýrmýþ oldu. Avrupa Komisyonu tarafýndan yapýlan açýklamada Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Estonya, Litvanya ve Letonya vatandaþlarý 1 Mayýs 2009'dan itibaren serbest çalýþma hakkýna kavuþtular. Fransa'nýn Temmuz 2008'de kaldýrdýðý kýsýtlamalarý, Danimarka ve Belçika'nýn da kaldýrmasýyla, yalnýzca Almanya ve Avusturya yürürlükte tutuyor. Bu iki ülke Avrupa ülke vatandaþlarýnýn ç a l ý þ m a k a m a c ý y l a topraklarýný kullanmasý halinde özellikle Polonyalý inþaat iþçilerinin akýnýna uðramaktan korkuyor yýlýnda Doðu Avrupa ülkeleri vatandaþlarýna çalýþma serbestîsi getiren Fransa yine Polonyalý iç tesisat iþçilerinin akýnýna uðramýþtý. Son 10 yýlda giderek zayýflayan inþaat sektöründe Almanya'da 2,2 milyon kiþi çalýþýyor. Özellikle bu sektörle beraber restoran ve otelcilik sektörünün yabancý iþçilerin geliþiyle daha az Almaný istihdam edeceði korkusu politikacýlarý son tarih olan 2011 yýlýna kadar Doðu Avrupalýlara çalýþma sýnýrlamasý getirmeye itiyor. ÝZLANDA, AB ÜYELÝÐÝNE BAÞVURMAK ÝÇÝN YASA TASARISI HAZIRLIYOR Ýzlanda, Avrupa Birliðine (AB) üyelik müzakereleri baþlatmayý öngören yasa tasarýsýný parlamentoya sunacak. Ýzlanda Baþbakaný Johanna Sigurdardottir, devlet televizyonundan y a p t ý ð ý a ç ý k l a m a d a, hükümete AB üyelik müzakerelerine baþlama yetkisi veren yasa tasarýsýný parlamentoya sunacaklarýný söyledi. Baþbakan, yasa tasarýsýnýn ne zaman parlamentoya sunulacaðýný belirtmedi. Ülkede Sigurdardottir'in Sosyal Demokratlar Partisi, AB müzakerelerine sýcak bakýyor, ancak koalisyon ortaklarý Birliðe üyelik konusunda daha ihtiyatlý davranýyorlar. AB VE RUSYA LÝDERLERÝ YENÝ DÖNEM ARAYIÞI ÝÇÝN BÝR ARAYA GELDÝLER Avrupa Birliðine üye ülkelerin ve Rusya'nýn liderleri 2004 yýlýnda AB'ye giren ülkelerin vatandaþlarýna Rusya'nýn uzak-doðusunda, Çin sýnýrýndaki uygulanan maksimum süre olan Mayýs 2011'e kadar Habarovsk'ta düzenlenen zirvede bir araya geldiler. çalýþma yasaðý bulunduruyor. Zirve Moskova ve Brüksel arasýndaki sorunlar listesinin uzadýðý bir dönemde yapýldý. Ö z e l l i k l e A l m a n y a ' n ý n y a k l a þ a n A v r u p a Parlamentosu ve birçok eyalet seçimi ile Eylül ayýnda yapýlacak genel seçimler nedeniyle çalýþma serbestîsini uygulamaktan çekindiði biliniyor. Almanya, Doðu MAYIS 2009 Bu sorunlar arasýnda enerji güvenliði ve Avrupa'nýn Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerle iliþkileri geliþtirme giriþimleri de var. Bir yýl önce Dimitri Medvedev yeni Rusya Federasyonu Baþkaný olduðunda Avrupa Birliðiyle iliþkilerin aþamalý olarak iyileþebileceði yönünde bir umut vardý. Ancak tam aksine iliþkiler daha da kötüleþti. Bu nedenle de zirveye, "Avrupa Birliði Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Rusya; Bir çýkarlar A B ' n i n 2 7 ü y e diyaloðu" gibi son ülkesinin istihdamý derece suya sabuna artýracak giriþimlerde dokunmayan bir slogan b u l u n m a l a r ý n ý, seçildi. özellikle gençlerin ve M o s k o v a - B r ü k s e l kalifiye elemanlarýn iliþkileri, geçen yaz iþ ihtiyaçlarýnýn m e y d a n a g e l e n karþýlanmasýný ve G ü r c i s t a n - R u s y a d o l a þ ý m savaþýndan sonra düþüþe geçti. Daha sonra da Rusya ve serbestliklerinin temin edilmesini saðlayacak tedbirler Ukrayna arasýnda kýþýn ortasýnda birçok Avrupa almalarýný istedi. ülkesinin iki hafta boyunca doðalgazsýz kalmasýna yol Ancak toplantýya davet edilen sosyal ortaklar nihai açan bir kriz daha yaþandý. Ayrýca, Avrupa Birliðinin metni imzalamayý reddettiler. Avrupa Ýþçi Sendikalarý alternatif arayýþlara girmesiyle enerji nakil hatlarý Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri John Monks, konusunda da giderek kýzýþan bir mücadele yaþanýyor. Bir takým yanýtlar aldýk ama bunlar yeterli deðil, Ancak yine de Rusya lideri Dimitri Medvedev dedi. konuklarýný yüzünde bir gülümsemeyle karþýladý. Sivil toplum örgütlerinin de keza zirveyle ilgili bir düþ Konuklarý arasýnda Avrupa Birliði Komisyonu Baþkaný kýrýklýðý yaþadýklarý ve endiþelendikleri de gelen Jose Manuel Barroso ve dönem baþkaný Çek haberler arasýnda. Sosyal Platform Yöneticisi Roshan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaþkaný Vaclav Havel de var. di Puppo, Baþkan Barroso krizin sosyal etkileri Zirvede önemli bir anlaþmaya varýlmasýný ya da karar üzerinde konuþtu; ekonomi ve sosyal gündemlerin alýnmasýný kimse beklemiyordu. Zirvede yeni bir birbirinden ayrýlamayacaðýnýn teminatýný verdi. Ancak iþbirliði anlaþmasý için müzakerelere geri dönme kararý bugün olan tam da buydu, eleþtirisinde bulundu. alýnmasý en güçlü beklenti idi. Küresel ekonomik krizin Di Puppo, Krizin sosyal etkilerinden sonuç etkilerinin de zirve gündeminde önemli bir yer iþgal bildirisinde bahsedilmiyor. Ve her zaman olan þeyler etmesi bekleniyordu. oluyor: Dolaþýmý artýr, esnek-güvenliði artýr, giriþimciler için uygun ortam yarat, þeklinde konuþtu. AB ZÝRVESÝNDE YENÝ ÝSTÝHDAM PLANI Ýþin devamý için çalýþma saatlerinin yeniden ONAYLANDI düzenlenmesi Þirketlerin çalýþma saatlerini mümkün olduðunca esneterek, Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Çek Cumhuriyeti'nin baþkenti Prag'da 7 Mayýs'ta Küreselleþme Fonu gibi kamu fonlarýyla istihdamý toplanan Avrupa Birliði (AB) Ýstihdam Zirvesinde saðlamalarýna izin vererek iþi ayakta tutmalarýný týrmanýþtaki iþsizlikle mücadele ile artýk Avrupa saðlamak 10 maddelik listenin en üstünde yer alýyor. genelinde binlerce insanýn sokaða dökülmesine sebep olan sosyal çalkantýlarý dizginleyecek on tedbir Ancak Avrupa Ýþverenler ve Giriþimciler Merkezi üzerinde anlaþmaya varýldý. geçici bir süre için kýsa dönem çalýþma gibi esneklik saðlayan araçlarýn kullanýmý 24 saat hizmet verilmesi Avrupa Komisyonu Baþkaný José Manuel Barroso gereken iþ dallarý için uygun olmadýðýný ileri sürdü. toplantý sonrasýnda yaptýðý konuþmada, Bu krizin iþsizliðe yol açmasýný önleyemeyiz. Ama þimdi hareket Avrupa Küçük Ýþletmeler Örgütü (UAPME) Genel edersek daha fazla iþ kaybýna engel olabiliriz ve Sekreteri Andrea Benassi ise Küçük iþletmelerin milyonlarca kiþinin yeni ve daha iyi iþler bulabilmesine mevcut kriz ortamýnda ellerinden gelenin en iyisini yardýmcý olabiliriz. Bu, ayný zamanda sürdürülebilir yaptýklarýný söylerken kimilerinin üretimi azalmak iyileþmenin de yolunu açacaktýr, diye konuþtu. suretiyle istihdam oranýnda istikrarý yakalamaya çalýþtýklarýný ancak bu firmalarýn yalnýz býrakýlmalarý Komisyonun yayýmladýðý son rakamlara göre halinde bu þekilde daha ne kadar devam ekonomik durgunluk nedeniyle Avrupa'da 8,5 milyon edebileceklerini bilmediklerini kaydetti. kiþi iþini kaybetti ve iþsizlik oraný önümüzdeki yýl 16 üyeli avro bölgesinde yüzde 11,5 olacak ki bu son Ýçeriði yetersiz bir toplantý yýlýn en yüksek rakamý. Çek Cumhuriyeti AB dönem baþkanlýðý Þubat ayýnda Somut sonuç yok yaptýðý çaðýrýlarýyla zirve toplanmasý teklifinde bulunmuþ ve bütün AB liderlerinin toplantýya katýlarak Avrupa'da milyonlarca insanýn durumunun garanti ekonomik krizin etkilerinin yumuþatýlmasý, giderek altýna alýnabilmesi için toplantýya katýlan AB liderleri artan iþsizlikle mücadele için tedbirler alýnmasý 10 maddelik bir plan üzerinde anlaþtýlar. Liderler, önerisini dile getirmiþti. Ancak Avrupa genel Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 seçimlerine bir aydan daha az bir süre kala devlet ve hükümet baþkanlarýndan sadece birkaçý toplantýya ilgi gösterdiler. Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Baþkaný Poul Nyrup Rasmussen için bu toplantý ekonomik krizle mücadele için somut öneriler sunma konusunda yetersiz kaldý. Avrupa'nýn ihtiyacý olan þey yeni iþ için teþvik yaratmaktýr; uzun vadede iþyerlerinin faaliyetlerinin teminat altýna alýnmasýdýr; iþsiz olanýn daha fazla desteklenmesidir ve sosyal dýþlanma, yoksulluk riski ile karþý karþýya bulunanlara yardým edilmesidir, diye konuþtu. PES baþkaný, Ulusal politikalarýn krizle mücadele edebilmek ve krize karþý Avrupa'nýn aldýðý tedbirleri güçlendirebilmek için çalýþmalarýn uyumlu hale getirilmesi, yapýsal fonlarýn kullanýmýnýn hýzlandýrýlmasý ve Avrupa Yatýrým Bankasý'nýn küçük iþletmelere desteðini artýrmasý gerekmektedir, dedi. Ýstihdam Zirvesi'nde uzun vadeli eðilimler yerine krizin iþgücü piyasasý üzerindeki ilk etkilerine odaklanarak AB'nin treni kaçýrdýðýný dile getiren ise Avrupa Politika Merkezi Kýdemli Politika Analisti Fabian Zuleeg oldu. Krizin uzun vadede gidiþatýmýzý nasýl etkileyeceðini anlamak ve iþ gücü piyasalarýmýzdaki bu köklü deðiþikliklerin ekonomik ve sosyal modellerimizi nasýl zorlayacaðýný kavramak son derece önemlidir. Eðer zirvede bunlar belirtilmiþ olsaydý, gerçek bir ilerleme kaydedilebilirdi, þeklinde konuþan Zuleeg AB'nin bu tür fýrsatlarý kaçýrma lüksünün olmadýðý belirtti. Taraflar: AB Ýstihdam Komiseri Vladimír Špidla, Birinci sýradaki önceliðimiz halktýr: Halkýn iþini kaybetmesine engel olmak veya onlarý mümkün olan en kýsa sürede tekrar iþ sahibi yapmaktýr. Krizin gerçek ekonomi, insanlar ve özellikle yaþam üzerindeki etkilerini sýnýrlayacak her türlü araca baþvurmalýyýz, dedi. Çek Baþbakaný Mirek Topolánek ise Krizin iþ gücü piyasasýnda yapýsal deðiþikliklere sebep olduðunu görüyoruz ve bu duruma karþýlýk vermeliyiz, dediði konuþmasýnda toplantýnýn iþsizlikle mücadelede iyi bir baþlangýç noktasý olduðunu ve somut tedbir haline getirilecek zirve sonuçlarýnýn Haziran zirvesinde onaylanabilmesine imkân tanýdýðýný kaydetti. Bugünkü zirve daha iyi düzenlenmiþ bir eyleme doðru atýlmýþ bir adýmdýr, þeklinde konuþan Avrupa Komisyonu Baþkaný José Manuel Barroso ise, Bu istihdam zirvesiyle birlikte vatandaþlarýmýza kendilerinin çalýþýyor olmalarýnýn Avrupa'nýn bir numaralý amacý olduðunu söylemiþ bulunuyoruz, dedi. Þubat'ta mevcut finans krizinin etkilerinin deðerlendirilmesi, krizin iþ gücü piyasasýndaki etkilerinin teþhis edilmesi amacýyla Ýstihdam Zirvesi'nin toplanmasý çaðýrýsýnda bulunulmuþtu. Bununla birlikte zirveye katýlabileceklerini açýklayan AB liderlerinin sayýsý azdý. Sosyal huzursuzluðun týrmanacaðý endiþeleri arasýnda zirvenin daha düþük düzeyde üçlü toplantý þeklinde þu andaki AB dönem baþkaný Çek Cumhuriyeti ile sýradaki baþkanlar Ýsveç ve Ýspanya arasýnda gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýldý. Prag'da 7 Mayýs'ta gerçekleþen toplantýda birlik ile üye devletler ve ortaklar arasýndaki eþgüdümün canlandýrýlmasý ve Haziran'daki Avrupa Konseyi toplantýsýna katkýda bulunulmasý hedeflendi. D A N Ý M A R K A E U R O ' YA G E Ç M E Y E HAZIRLANIYOR Danimarka'nýn yeni Baþbakaný Lars Lokke Rasmussen, Avro Bölgesine katýlarak Avrupa Birliðinin tam üyesi olmak istediklerini söyledi. AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'yla görüþen Rasmussen, düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda, Danimarka parasý kronun avroya dönüþüm deðerinin sabitlendiðini hatýrlatarak "Uygulamada zaten Danimarka avroya dâhil. Fakat biz bunu Danimarka Kronu olarak adlandýrmaya devam ediyoruz" dedi. Rasmussen, Danimarka'nýn Avro Bölgesi'ne katýlýmý için referandum tarihi belirlemeden önce, 'evet' sonucu çýkmasýný saðlayacak siyasi ortama ve parlamentoda güçlü desteðe ihtiyaç duyulduðunu belirtti. Bu arada Rasmussen, Avrupa Komisyonu Baþkanlýðý görevini 5 yýl daha sürdürmesi için AB'nin üyelerinden destek alan Barroso'ya "yeniden atanmanýzda bizim desteðimize güvenebilirsiniz" dedi. AB'ye baðlýlýðý için konuðuna teþekkür eden Barroso da, Rasmussen'in görevi devraldýðý, yeni NATO Genel Sekreteri olarak atanan Anders Fogh Rasmussen'i ima ederek "Danimarka'da baþbakan olmak istiyorsan Rasmussen ismi artý bir deðer" þeklinde espri yaptý. KUZEY AVRUPA ÜLKELERÝNÝN KOBÝ'LERÝ EN ÇOK DESTEKLEYEN AB ÜLKELERÝ OLDUKLARÝ BELÝRLENDÝ Avrupa Komisyonunun yayýmladýðý bir araþtýrma sonuçlarýna göre, Avrupa Birliðinin (AB) Orta ve Doðu Avrupa'daki üye ülkeleri Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler (KOBÝ) sözleþmesinin on ilkesini uygulamak konusunda Kuzey Avrupalý ortaklarýnýn gerisinde kaldýlar. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 KOBÝ'lerin Avrupa genelindeki genel durumunun deðerlendirildiði araþtýrmada Belçika, Danimarka, Finlandiya, Ýrlanda, Hollanda, Ýsveç ve Ýngiltere ile Letonya ve Estonya'nýn en iyi durumda olduklarý sonucuna varýldý. 6 Mayýs'ta Avrupa KOBÝ Haftasý ilk kez Birlik genelinde kutlanýrken bütün üye ülkelerde çeþitli etkinlikler düzenleniyor ve Brüksel haftanýn açýlýþý için törenlere sahne oluyor. Bu baðlamda AB üyesi ülkelere kendi iþletme politikalarýný KOBÝ'lerin Önce Küçük Düþün ilkesine paralel þekilde tasarlamalarý tavsiye ediliyor. Bu ilkeyle yeni bir kanun tasarýsý hazýrlanýrken ulusal ve yerel hükümetlerden KOBÝ'lere öncelik vermeleri bekleniyor. Modellerin güncelleme, finansman, yeniliði teþvik ve küçük firmalarýn iç piyasayý en iyi þekilde kullanmalarý, belirlenen öncelikler arasýnda yer alýyor. KOBÝ'ler konusunda bekleneni veremeyen üye ülkeler arasýnda Bulgaristan, Güney Kýbrýs, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Ýtalya, Polonya, Romanya ve Ýspanya yer alýrken araþtýrmacýlar Güney ve Orta Avrupa'daki ülkelerin tamamýnda giriþimcilik ruhunun en alt seviyede desteklendiði sonucuna vardýlar. Her ülkeye ait raporlarýn Avrupa ekonomisine KOBÝ'lerin katkýlarýyla ilgili istatistik bilgilerinin yer verildiði yýllýk KOBÝ Raporu ile birlikte yayýmlanacaðý bildiriliyor. AB'nin finans sektörü dýþýndaki ekonomisinin yüzde 99'undan fazlasýný oluþturuyor. KOBÝ sektörü içerisinde de mikro iþletmelerin yoðunluðu dikkat çekiyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre 2007'de kurulan iþlerin yüzde 84'ünün küçük firmalar olduðu belirtilirken KOBÝ'lerin istihdam yaratma becerilerinin kredi eriþiminde zorluklarla karþýlaþmalarý nedeniyle engellendiði uyarýsýnda bulundu. Raporda KOBÝ'ler özellikle banka kredilerine baðlý olmalarý ve finans piyasalarýna eriþimlerinin sýnýrlý olmasý sebebiyle kredi krizine duyarlýlýk gösteriyorlar, bilgisine yer verildi. AB, EMÝSYON TÝCARETÝ VE ÜST SINIR UYGULAMASINI DESTEKLÝYOR Avrupa Birliðinin (AB) Emisyon Ticaret Sistemi (AB UTS) kapsamýndaki fabrikalarýn geçen yýl emisyonlarýnda yüze 3,06'lýk bir düþüþ gözlendiðini açýklayan Avrupa Komisyonu bu verilerin devam etmekte olan ekonomik durgunluða raðmen sistemin iþe yaradýðýnýn delili olduðunu kaydetti. Mayýs ayýnda onaylanan son taslakla birlikte toplam C O 2 s a l ý m ý ü s t sýnýrýnýn 2,118 milyar ton olacaðý; Almanya, Fransa ve Ýtalya'nýn en fazla kirliliðe sebep olan ülkeler listesinin en üstünde yer aldýklarý a ç ý k l a n d ý. Ay n ý zamanda en fazla emisyon tahsis sýkýntýsý çeken bu ülkelerde sanayi kollarý daha fazla kirlilik hakkýna sahip olmak için çýrpýnýyor. Geçen yýl AB ETS planýnýn ikinci fazý hayata geçirilirken AB üye ülkelerine ayrýlan tahsislerin yüzde 6,5 oranýnda azaltýldýðý görüldü. Komisyon yeni veriler ýþýðýnda ETS'nin sonunda küresel ýsýnmaya sebep olan gazlarýn etrafa en az miktarda yayýlmasý hedefini yerine getirmeye baþladýðýný açýkladý. ETS'nin baþarýlý bir ikinci ticaret safhasý Kyoto sonrasý iklim anlaþmasý tasarlayan uluslar arasý toplumun Aralýk ayýndaki müzakerelerine ýþýk tutacak. AB Çevre Komiseri Stavros Dimas bu konuda, Yüzde 3'lük azalma kýsmen iþ yerlerinin giderek artan karbon fiyatlarýna karþý tedbir olarak emisyonlarýný azaltmalarýndan ileri geliyor. Bu rakamlar AB'nin saðlam bir üst sýnýrý bulunan, hareketli bir piyasa ve belli fiyatlarla karbon ticaret sisteminin iyi çalýþtýðýna iþaret ediyor. Ve bu hesaplý bir maliyet üzerinden emisyonlarý azaltmamýza yardým ediyor, diye konuþtu. AB'nin 27 üye ülkesinden yaklaþýk yarýsý geçen yýl itibarýyla ETS kredi alýnýmýný durdurdu. Komisyon emisyon indirim faaliyetlerine yatýrým yapýlmasýnýn kýsmi bir gerekçe olduðunu belirtiyor. Ancak ekonomik durgunluðun baþlamasý ETS sektörüne de olumsuz yansýdý ve azalan talep nedeniyle zehirli gaz yayýlmasýnda düþüþ görüldü. Ekonomideki kötü gidiþat geçen yýlýn karbon fiyatlarýný da 2009 baþlarýnda daha aþaðý çekerken iþletmeler sermaye artýrýmýna gidebilmek için mevcut kredi fazlasýný ellerinden çýkardýlar. Bununla birlikte ekonomik genel görünümün iyimserliðe kaydýðý þu aþamada sanayi kesiminin karbon ticaretinde de canlanma görülmeye baþladý. Avrupa Komisyonu Çevre Sözcüsü Barbara Helfferich yüzde 3'lük kesintinin ETS'den kaynaklanan tam oranýný bilmenin mümkün olmadýðýný söyledi. Yine de, Helfferich Cuma günü gazetecilere yaptýðý açýklamada ekonomik krizin 2008 verileri üzerindeki etkisinin pek önemli olmadýðýný söyledi; Bu rakamlar ekonomik kriz öncesinde, fiyatlarýn görece olarak yüksek olduðu bir dönemde toplanmaya baþladý, diye konuþtu. Sapmalar küçük Zehirli gaz yayýlmasýna iliþkin veriler ayrýca þirketlerin Kyoto Protokolü'nde belirtilen uluslar arasý Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 mekanizmalar aracýlýðýyla emisyonlarýndan kýsma Yeni planýn 2013'te yürürlüðe girmesi beklenirken seçeneðini uygulama yoluna gitmediklerini de otomobillerin yaydýðý zehirli gaz miktarýnýn en fazla gösterdi. Nitekim ilk kez geçen yýl Temiz Geliþim 1,2 milyar tahsis deðerinde olmasý kararlaþtýrýldý. Bu Mekanizmasý (CDM) veya Ortak Uygulama (JI) rakam, AB'deki sanayi sektörü emisyonlarýnýn 2020 mekanizmalarý için kredilerin kullanýlmasý gaz yýlýna kadar 2005'te tespit edilen deðerlerin yüzde 21 salýnýmlarýnýn ülke içinde yayýlmasýný azaltmaya veya daha aþaðýsýna karþýlýk geliyor. Kurumlar arasý tahsis alýmýna alternatif olarak belirdi. uzlaþmaya göre 2027'ye kadar tam açýk artýrma Ancak rakamlar AB'de sanayi kesiminin öngörülüyor. dönemi için 1,4 milyar kredinin sadece yaklaþýk yüzde 6'lýk kýsmýný kullanmaya karar verdiler. CDM AVRUPA'DA ENERJÝ SEKTÖRÜ 'AKILLI kredilerinin yüzde 41'i Çin'deki ve yaklaþýk üçte biri de ÞEBEKE' DESTEÐÝ BEKLÝYOR Hindistan'daki projelerden kaynaklandý. Ücretsiz tahsis aðýr basýyor Genel olarak Avrupa'daki üretim ve sanayi tesisleri geçen yýl tahsislerinin yüzde 92'lik kýsmýný ücretsiz olarak elde ettiler. Yani tahsislerin yalnýzca yüzde 4,1'lik kýsmý ya açýk artýrmalarda satýn alýndý veya 2009 tahsislerinden elde edildi. Komisyon AB sanayi sektörünü kurallara en üst düzeyde uymaya çaðýrdý. Genellikle ETS planýna katýlan küçük iþletmelerin yüzde 1'inden daha azý emisyonlarda gerekli olan tahsis miktarýný yakalayamadý. AB OECD çapýnda bir karbon piyasasýnýn 2015 yýlýna kadar kurulmasý için siyasi aðýrlýðýný koyarken ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler kendi sýnýrlarý içerisinde uygulanmasý konusunu tartýþýrken Dimas AB sanayi kesiminde geçen yýlki emisyon indirimlerinin uygun ulusal üst sýnýr ve ticaret sistemi kurmalarý için diðer ülkeleri cesaretlendirebileceðini söyledi. 2005'ten bu yana 10,000 civarý büyük sanayi iþletmesinden havaya CO2 salýnýmýyla ilgili tahsisleri satýn almasý ve satmasý isteniyor. Emisyon Ticaret Þemasý adý verilen bu sistem CO2 yayma sýnýr deðerini aþan þirketlerin daha az hava kirliliðine sebep olanlardan tahsisat satýn almalarýna ve AB'ye iklim deðiþikliðiyle ilgili Kyoto Protokolü'ne iliþkin sözlerini yerine getirmesine yardýmcý olmalarýna imkân tanýyor. Baþlangýçta kirlilik kredileri bol miktarda tahsis edilince karbon fiyatlarýnýn döneminde düþtüðü gözlendi. Karbon piyasasýný ikinci bir darbeden korumak amacýyla Avrupa Komisyonu Birlik genelinde dönemi için toplam 2,08 milyar ton CO2 üst sýnýrý belirledi. Bu baðlamda üye ülkelere ayrýlan CO2 tahsisatlarýnýn ikinci ticaret dönemi için talep edilenden yüzde 10 daha az olduðu dikkat çekiyor. Buna raðmen, 2009 baþlarýnda fiyatlarda bir parça düþüþ görülürken sanayi sektöründeki emisyon düþüþleri ekonomik durgunluða baðlandý. Firmalar ellerinde tahsis fazlasýyla kaldýlar. Aralýk 2008'de AB sanayi tesislerinde daha az CO2 salýmý hedefiyle ETS'yi gözden geçirmeye karar verdi. MAYIS 2009 Avrupa elektrik sanayi yaptýðý çaðýrý ile düzenleyicilerin akýllý þebeke teknolojilerini ticari hale getirecek ve geliþtirecek teþvikleri artýrmasýný istedi. Elektrik sektörü üyesi Eurelectric, ulusal enerji düzenleyicilerinin daðýtým sistem operatörleri sunmasýnýn AR-GE yatýrýmlarýna ve akýllý aðlarýn kurulumuna uygun bir geri besleme saðlayabileceðini ileri sürdü. Avrupa'da elektrik þebekelerinin çoðu tekeller tarafýndan düzenlemeye tabi tutuluyor ve teþvikler AB'nin iklim hedeflerinin baþarýlmasý için gerekli teknolojinin geliþtirilmesinde son derece önemli rol oynuyor. Akýllý þebekelerle biliþim teknolojisinin elektrik transferi ve çift yönlü enerji akýþýnýn birleþtirildiðini kaydeden Eurelectric bu þekilde küçük ve büyük ölçekli yenilenebilir enerjinin þebekelerle bütünleþmeleri için üstün bir kapasite saðladýðýný belirtti. Elektrik sektörü Avrupa Birliðinin (AB) CO2 emisyonlarýný 2020 yýlýna kadar yüzde 20 oranýnda azaltmak ve toplam enerjinin yüzde 20'sini yenilenebilir enerji kaynaklarýndan elde etmek hedeflerinin, elektriðin yüzde 35'lik kýsmýnýn yenilenebilir kaynaklardan saðlandýðý elektrik þebekelerinin yükünü artýracaðýný dile getirdi. Dahasý, sektör elektrikle çalýþan otomobillerin gelecekte elektrik þebeke kapsamýna dâhil edilmesini beklediklerini belirtti. Eurelectric þebekeleri komitesi baþkaný Peter Birkner, Yenilenebilir enerjinin tamamýný ve enerji üretim gücünü ayný þebekeye eklemek uygun olmayacaktýr çünkü þebekeler bu amaçla inþa edilmemektedir, uyarýsýnda bulundu. Elektrik üreticileri akýllý aðlarýn bir çözüm olduðuna inanýyor ancak bu þebekelerin yalnýzca büyük ölçekli teknolojinin ticarileþtirilmesinde kullanýlmasý ihtimali Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 nedeniyle de endiþe ediyor. Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüðü kýdemli yetkilisi Manuel Sánchez Jimenéz ise þu ana kadar yapýlan ilk yatýrýmlarýn teknolojinin ticari anlamda oluþturulmasý önünde engel teþkil ettiðini, teknik olarak akýllý þebekelerin on yýl içerisinde uygulamaya konulmasýnýn mümkün olduðunu ama yatýrýmlarýn geri dönüþümündeki belirsizliðin ve standartlaþma eksikliðinin bu geliþimi engellediðini kaydetti. Sanýrým mülkiyet hakkýna sahip operatörler büyük miktarda yatýrým yapacaklar, diyen yetkili düzenlemenin yardýmcý olmasý gerektiðini sözlerine ekledi. AB'nin üçüncü enerji özelleþtirme paketi Mart'ta kabul edildi ve üye devletlerde böylece müþterilerin ne kadar elektrik tükettiklerini takip edebilecekleri akýllý elektrik ölçerlerin piyasaya sürülmesinin yolunu açtý. Elektrik abonelerinin en az yüzde 80'inin 2020 yýlýna kadar akýllý elektrik ölçerlere sahip olmasý bekleniyor. Jimenéz ayrýca AB'nin, akýllý þebekelerin de yer alacaðý yeni bir Enerji Tasarruf Eylem Planý hazýrlamakta olduðu bilgisini verdi. AB, TELEKOM PAKETÝNÝN SON ENGELÝ OLAN TELÝF HAKLARINDA UZLAÞIYA VARDI Avrupa Birliði (AB) kurumlarý vardýklarý siyasi anlaþmayla internet üzerinde korsancýlýða karþý tedbirler alýnmasýný karara baðladýlar. Bu durum, telekom paketinin kabulü önündeki son engeldi. Ulusal diplomatik kaynaklar sanal ortamdan izinsiz dosya veya daha farklý içeriðin indirilmesi halinde mahkemeye baþvurulabileceði bilgisinin yer aldýðý metin üzerinde mutabakata vardýlar. Fransa liderliðindeki Konsey yalnýzca böylesine temel haklara saygý duyulmasýnýn gerekliliðinden söz edilmesi, Parlamento ise bu hakka daha ayrýntýlý referans verilmesi talebinde bulundu. Nihai metin AP sanayi komitesince desteklendi ve telif hakkýný ihlal eden kiþilerin baðýmsýz ve tarafsýz bir mahkemede yargýlanmasýnýn önü açýlmýþ oldu. Fransýz Sosyalist AP üyesi Catherine Trautmann tarafýndan hazýrlanan metinde bir deðiþikliðe gidilerek belgenin biraz daha yumuþatýlmasý saðlandý ve kullanýcýlarýn resmi makamlar tarafýndan önceden izin alýnmaksýzýn temel hak ve özgürlüklerinin kýsýtlanamayacaðý ifadesi eklendi. Bu tür yasal iþlemlerin Fransa'da yakýnda onaylanacak yeni bir yasa tasarýsýndan k a y n a k l a n d ý ð ý belirtiliyor. Tasarýya göre devlete telif hakký ihlali durumunda internet baðlantýlarýnýn kesilmesi yetkisi veriliyor. Fransýz kanunlarýna göre internet hizmet saðlayýcýlarýndan yasadýþý dosya indirme veya yükleme faaliyetlerini takip etmek üzere filtre uygulamalarý talep ediliyor. Yeni kanunla birlikte telif haklarýný ihlal eden kullanýcýlar web baðlantýlarý kesilmeden önce iki kez ikaz edilecek. Söz konusu giriþime Carla Bruni adýný veren eleþtirmenler ise Fransýz Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin eþi Carla Bruni'nin temsilcisi olduðu müzik sektörüne ayrýcalýk tanýdýðýný ileri sürüyor. Ancak metnin yeniden kaleme alýnmýþ þeklinin herkesi memnun ettiði görülüyor. Artýk uzlaþmanýn önümüzdeki hafta AP genel kurulunda ve yazdan önce AB bakanlarý tarafýndan resmen onaylanmasý bekleniyor. Ancak dün varýlan siyasi mutabakat sonrasýnda onaylama iþlemlerinin sadece teferruat olduðu belirtiliyor. Bu þekilde uzun süredir konuyla ilgili ihtilaf nedeniyle arada kalan telekom paketinin kabulü gerçekleþtirilmiþ olacak. Müzik sektöründe ve daha geniþ kapsamlý sanal ortamda içerik üretim sanayi lobileri internet üzerinde korsan yayýncýlýðý Avrupa genelinde azaltmak için çalýþýyorlar. Lobiler telif haklarýný ihlal ederek hak sahiplerinin önemli ölçüde kazanç kaybýna sebebiyet verecek þekilde þarký, film ve yazýlým indirme ve yükleme gibi faaliyetlerin engellenmesi ümidini taþýyor. Telekom paketiyle ilgili müzakereler sýrasýnda bazý milletvekilleri sanal ortamda telif hakkýnýn korunmasýnýn internet hizmet saðlayýcýlarýna birtakým yaptýrýmlar uygulanmasýyla çözülebileceðini ileri sürdü. Ancak plan telekom sanayi ve tüketicilerinden gelen yoðun baskýlar sonucu reddedildi. Telekom paketi elektronik iletiþimin Avrupa genelinde yasal görünümünü elden geçirmek üzere hazýrlandý. AVRUPA ADALET DÝVANI ECZACILARLA ÝLGÝLÝ KARARINI AÇIKLADI Avrupa Adalet Divaný tarihi bir kararla Avrupa Birliði ülkelerindeki eczanelerin eczacýlar tarafýndan iþletilmesini ve mülkiyetlerinin yalnýzca eczacýlara ait olabileceðini duyurdu. Ancak kararýn perakende ilaç piyasasýna ve bazý büyük süpermarket zincirlerine darbe niteliðinde olduðu bildiriliyor. Kimin eczane açabileceði konusunda getirilen sýnýrlama halen Almanya, Ýtalya, Fransa ve Ýspanya gibi bazý büyük devletlerde uygulanýyor. Avrupa Adalet Divaný 19 Mayýs tarihli kararýnda hükümetlerin benzer sýnýrlamalarý topluluk yasasýný ihlal eden þahýslara karþý uygulamalarý çaðrýsýnda bulundu. Bununla birlikte kararýn sermayenin serbest dolaþýmýna ve iþ kurma hakkýna kýsýtlamalar getirecek Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 olmasý eleþtirildi. Herschel ve Planck Ancak mahkeme yayýmladýðý e v r e n i n y a p ý s ý bildiride, Bu tür bir kýsýtlama týbbi hakkýnda yeni ve ilaçlarýn halka satýlmasý hükmünün t e m e l b i l g i l e r güvenilir ve kaliteli olmasýnýn t o p l a m a k ü z e r e temin edilmesi önünde engel teþkil uzaya gönderildi. ESA teleskoplarýný taþýyan Ariane 5 etmez, dedi. Týbbi ilaçlarýn halka uzay aracý KSÝ 16.12'de fýrlatýldý. Yolculuk yarým satýþý sýrasýndaki kalite ve saatten kýsa sürdü. Teleskoplarýn roketin üst kýsmýndan güvenilirliðin kamu saðlýðý riski ve potansiyel tehdit ayrýlmasýndan kýsa bir süre sonra da, Almanya'daki oluþturmasý halinde gerekli önlemler alýnabileceði uzay merkezindeki bilim adamlarý, teleskoplarla ilk belirtildi. Bu açýdan mahkeme özellikle diðerlerinde temasý kurdular. kayda deðer þekilde farklýlýk gösteren tedavi saðlayýcý Roketin dünya atmosferindeki yolculuðu, Herschel ve týbbi ilaçlarýn doðasýna dikkat çekmektedir, denildi. Planck astronomi teleskoplarýnýn yapacaðý uzun AB Eczacýlar Birliði (PGEU) Genel Sekreteri John yolculuðun ilk aþamasý. Teleskoplar gelecek iki üç ay Chave Komisyonun üye devletlere kendi saðlýk boyunca, dünyanýn 'karanlýk tarafý'ndan 1,5 milyon km. sektörlerini düzenleme hakkýna bu kadar anlayýþsýz kadar uzaklýktaki gözlem noktalarýna doðru yol davranmasýnýn talihsizlik olduðunu söyledi. alacaklar. Herschel, þimdiye dek uzaya gönderilen en büyük teleskop. Herschel'in 3,5 metre çapýndaki büyük PGEU her zaman saðlýk sistemleriyle ilgili kararlarýn aynasý, Hubble'daki büyük yansýtýcýdan 1,5 kat büyük. ulusal düzeyde alýnmasýnýn gerekliliðine inanmýþtýr. Herschel, uzak-kýzýl ötesi ve milimetreden küçük ýþýk Aslýnda mahkemenin özünde bunu kabul ettiðini dalga boylarýna hassas olacak, böylece, toz ve gaz görmekten memnunuz, diyen Chave eczacýlarýn bu bulutlarý içinden, yýldýzlarý ortaya çýktýðý anda konunun artýk kapanmýþ olmasýndan mutluluk izleyecek. duyacaklarýný ve saðlýk sistemlerine daha iyi nasýl katkýda bulunabileceklerine odaklanacaklarýný Planck ise bir araþtýrma teleskopu. Planck, daha uzun kaydetti. ýþýk dalga boylarýnda gökyüzünün haritasýný çýkarmaya çalýþacak ve Evrensel Mikrodalga Arka Planý (CMB) olarak bilinen en ince ölçümleri gerçekleþtirecek. A V R U P A U Z A Y D A Ý R E S Ý N E A Ý T Evrensel Mikrodalga Arka Planý (CMB), evrendeki 'en TELESKOPLAR UZAYA FIRLATILDI eski ýþýk' olarak tanýmlanýyor. Büyük Patlama'nýn 380 bin yýl sonrasýndan kalma bu 'ýþýk' hepimizi her yönden çevreliyor. Bilim adamlarý bu eski ýsý enerjisindeki Avrupa Uzay Dairesine (ESA) ait Herschel ve Planck derece farklýlýklarýnýn evrenin ilk yapýsý hakkýnda uzay teleskoplarýný taþýyan Ariane 5 roketi Fransýz ipucu verebileceðine inanýyor. Guyanasý'ndaki Kourou'dan uzaya fýrlatýldý. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2009 / Sayý: 35 KARAYOLU ULAÞIMI ÝLE ÝLGÝLÝ UYUM YENÝ ÇED TÜZÜÐÜ ÜZERÝNDE ÇALIÞMALAR Ç A L I Þ M A L A R I K A P S A M I N D A

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2010 / Sayý: 48 Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ SONBAHARA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR KALDI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü EUROSTAT VERİLERİNE GÖRE, AB NİN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN KULLANIMI 2004

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1994) Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak İklim değişikliğinin

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37 AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI Avrupa Komisyonunun

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı