AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2009 / Sayý: 34 KAMU ÝHALELERI VE REKABET POLÝTÝKASI FASILLARINDA AB YE UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Kamu Ýhaleleri konusundaki uyum çalýþmalarý ile ilgili toplantýlar ve Nisan tarihlerinde AB Kamu Ýhale uzmanlarý, Merkezi ihale Komisyonu ve Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin katýlýmý ile Maliye Bakanlýðý Merkezi Ýhale Komisyonu Müdürlüðü'nde gerçekleþti. Toplantýlarda mevcut Devlet Ýhale Tüzüðü nün AB mevzuatýyla uyumlu hale getirilmesi ile Merkezi Ýhale Komisyonunun kurumlaþtýrýlmasý yönünde devam eden çalýþmalara yoðunlaþýlmýþtýr. Rekabet Yasasý nýn geçtiðimiz aylarda mecliste onaylanmasýyla birlikte devlet yardýmlarýnýn AB direktifleriyle yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlayacak AB ye uyumlu Devlet Yardýmlarý Tüzüklerinin görüþülmesine devam edilmiþtir Mayýs tarihinde ABKM'de gerçekleþtirilen toplantýlarda AB uzmanlarý ile Turizm ve Tarým Bakanlýklarýndan yetkililer Devlet Yardýmlarý kapsamýna girebilecek yardým türlerinin belirlenmesi amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirmiþlerdir. ÇEK CUMHURÝYETÝ SENATOSU LÝZBON ANTLAÞMASI'NI ONAYLADI AB Anayasasý'nýn Fransa ve Hollanda'da d ü z e n l e n e n r e f e r a n d u m l a r l a reddedilmesi ardýndan hazýrlanan ve onay aþamasýna sunulan Lizbon Antlaþmasý, u z u n s o l u k l u tartýþmalarýn ardýndan, Çek Cumhuriyeti'nde parlamentonun üst kanadý Senato tarafýndan onaylandý. Senato oturumuna katýlan 79 senatörden 54'ü kabul oyu verirken, 20 senatör ret oyu kullandý. AB'nin siyasi ve kurumsal yapýsýný yenileyecek antlaþma, parlamentonun alt kanadýnda da iki buçuk ay önce onaylanmýþtý. Lizbon Antlaþmasý'nýn parlamento onayýný almasýnýn ardýndan gözler, AB konusunda eleþtirel çýkýþlarýyla tanýnan Cumhurbaþkaný Vaclav Klaus'a çevirirdi. Çek Cumhuriyeti'nin antlaþmaya taraf olabilmesi için Cumhurbaþkaný'nýn da imzasý gerekiyor. Lizbon Antlaþmasý'nýn yürürlüðe girebilmesi için de 27 AB üyesinin tamamýndan onay almasý gerekiyor. Antlaþma AB üyeleri arasýnda yalnýzca Ýrlanda'da ki referandumda reddedilmiþti. ABGS'DE YENI YAPýLANMAYA GIDILIYOR A v r u p a B i r l i ð i G e n e l S e k r e t e r l i ð i ' n i n m ü z a k e r e sürecinde yetersiz kaldýðý belirtilerek, yeni bir yapýlanmaya gidileceði bildirildi. AB ile müzakerelerin daha etkin ve derin þekilde sürdürülmesi için AB Genel Sekreterliði'nde acilen bir deðiþikliðe ihtiyaç olduðu belirtilerek, Genel Sekreterliðin Kanunu'nun geçici maddeleri hariç, yaklaþýk maddesinde yapýlacak deðiþikliðe iliþkin kanun tasarýsýnýn Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýldýðý bildirildi. Genel Sekreterliðin bu yapýsýyla müzakereleri istenilen þekilde sürdürmesinin ciddi zorluklar içerdiði belirtilerek, Genel Sekreterliðin hem teþkilat yapýsýnýn deðiþmesi, hem de yeni bir kýsým birimlerin kurulmasý gerektiði kaydedildi. Ayrýca bir kýsým yeni birimlerin, yeni baþkanlýklarýn kurulmasýnýn gerektiði, yeni baþkanlýklar kurulurken, bu süreci en iyi þekilde sürdürürken görev alanlarýnýn da net olarak belirlenmesinde fayda olduðu ifade edildi. Yapýlan bu yeni düzenlemeler ayný zamanda Türkiye'nin, AB'ye uyumu bakýmýndan önemli bir deðiþiklik olarak dile getirildi. Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Aradan geçen süre içerisinde, Türkiye'nin üyelik noktasýnda önemli ödevleri yapmak, önemli açýlýmlarý saðlamak ve bunlarý gerçekleþtirmek mecburiyetinde olduðu ifade edilerek, bunun için Genel Sekterliðin yapýsýnýn en baþtan ele alýnmasý gerektiði vurgulandý. Türkiye'nin, AB mevzuatýný tam olarak çevirmesi gerektiði örneði verilerek, mevzuatýn tam anlamýyla bilinmesinin diðer ilgili kesimlerin ne gibi görev alacaklarýnýn tayini için önemli olduðu, kalitesi düþük tercümelerle bunlarýn baþarýlamayacaðý kaydedilmiþtir. Türkçe kullanýmý, müktesebattaki kavramlarýn yerli yerine oturtulmasý ve ifadelerin Türkiye'deki tam karþýlýðýný bulacak bir tercümenin yapýlmasý gerektiðinin altý çizilerek, AB Genel Sekreterliðinde böyle bir birim bulunmadýðý ifade edildi. AB projesi kapsamýnda halk desteðinin olmasý gerektiði, toplumun deðiþik kesimleriyle bu iletiþimi saðlayacak, kampanyalarý sürdürecek, AB konusundaki geliþmelerle ilgili kamuoyunu birinci elden aydýnlatacak bir yapýya ihtiyaç duyulduðu da kaydedildi. Son olarak AB'nin sadece bir diplomatik müzakere süreci olmadýðý, 33 baþlýkta, deðiþik alanlarda bu müzakerelerin sürdürülmesi ve iyi koordine edilmesi gerektiði belirtildi. BELÇÝKA VE DANÝMARKA, DOÐU AVRUPA ÜLKELERÝNE KAPILARINI AÇTI Belçika ve Danimarka, Avrupa Birliði üyesi 8 Doðu Avrupa ülkesinin vatandaþlarýna yönelik olan çalýþma kýsýtlamalarýný kaldýrdý. Böylece Almanya ve Avusturya dýþýndaki tüm Batý Avrupa ülkeleri 2004'te Birliðe üye olan ülke vatandaþlarýna yönelik kýsýtlamalarý kaldýrmýþ oldu. Avrupa Komisyonu tarafýndan yapýlan açýklamada Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Estonya, Litvanya ve Letonya vatandaþlarý 1 Mayýs 2009'dan itibaren serbest çalýþma hakkýna kavuþtular. Fransa'nýn Temmuz 2008'de kaldýrdýðý kýsýtlamalarý, Danimarka ve Belçika'nýn da kaldýrmasýyla, yalnýzca Almanya ve Avusturya yürürlükte tutuyor. Bu iki ülke Avrupa ülke vatandaþlarýnýn ç a l ý þ m a k a m a c ý y l a topraklarýný kullanmasý halinde özellikle Polonyalý inþaat iþçilerinin akýnýna uðramaktan korkuyor yýlýnda Doðu Avrupa ülkeleri vatandaþlarýna çalýþma serbestîsi getiren Fransa yine Polonyalý iç tesisat iþçilerinin akýnýna uðramýþtý. Son 10 yýlda giderek zayýflayan inþaat sektöründe Almanya'da 2,2 milyon kiþi çalýþýyor. Özellikle bu sektörle beraber restoran ve otelcilik sektörünün yabancý iþçilerin geliþiyle daha az Almaný istihdam edeceði korkusu politikacýlarý son tarih olan 2011 yýlýna kadar Doðu Avrupalýlara çalýþma sýnýrlamasý getirmeye itiyor. ÝZLANDA, AB ÜYELÝÐÝNE BAÞVURMAK ÝÇÝN YASA TASARISI HAZIRLIYOR Ýzlanda, Avrupa Birliðine (AB) üyelik müzakereleri baþlatmayý öngören yasa tasarýsýný parlamentoya sunacak. Ýzlanda Baþbakaný Johanna Sigurdardottir, devlet televizyonundan y a p t ý ð ý a ç ý k l a m a d a, hükümete AB üyelik müzakerelerine baþlama yetkisi veren yasa tasarýsýný parlamentoya sunacaklarýný söyledi. Baþbakan, yasa tasarýsýnýn ne zaman parlamentoya sunulacaðýný belirtmedi. Ülkede Sigurdardottir'in Sosyal Demokratlar Partisi, AB müzakerelerine sýcak bakýyor, ancak koalisyon ortaklarý Birliðe üyelik konusunda daha ihtiyatlý davranýyorlar. AB VE RUSYA LÝDERLERÝ YENÝ DÖNEM ARAYIÞI ÝÇÝN BÝR ARAYA GELDÝLER Avrupa Birliðine üye ülkelerin ve Rusya'nýn liderleri 2004 yýlýnda AB'ye giren ülkelerin vatandaþlarýna Rusya'nýn uzak-doðusunda, Çin sýnýrýndaki uygulanan maksimum süre olan Mayýs 2011'e kadar Habarovsk'ta düzenlenen zirvede bir araya geldiler. çalýþma yasaðý bulunduruyor. Zirve Moskova ve Brüksel arasýndaki sorunlar listesinin uzadýðý bir dönemde yapýldý. Ö z e l l i k l e A l m a n y a ' n ý n y a k l a þ a n A v r u p a Parlamentosu ve birçok eyalet seçimi ile Eylül ayýnda yapýlacak genel seçimler nedeniyle çalýþma serbestîsini uygulamaktan çekindiði biliniyor. Almanya, Doðu MAYIS 2009 Bu sorunlar arasýnda enerji güvenliði ve Avrupa'nýn Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerle iliþkileri geliþtirme giriþimleri de var. Bir yýl önce Dimitri Medvedev yeni Rusya Federasyonu Baþkaný olduðunda Avrupa Birliðiyle iliþkilerin aþamalý olarak iyileþebileceði yönünde bir umut vardý. Ancak tam aksine iliþkiler daha da kötüleþti. Bu nedenle de zirveye, "Avrupa Birliði Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Rusya; Bir çýkarlar A B ' n i n 2 7 ü y e diyaloðu" gibi son ülkesinin istihdamý derece suya sabuna artýracak giriþimlerde dokunmayan bir slogan b u l u n m a l a r ý n ý, seçildi. özellikle gençlerin ve M o s k o v a - B r ü k s e l kalifiye elemanlarýn iliþkileri, geçen yaz iþ ihtiyaçlarýnýn m e y d a n a g e l e n karþýlanmasýný ve G ü r c i s t a n - R u s y a d o l a þ ý m savaþýndan sonra düþüþe geçti. Daha sonra da Rusya ve serbestliklerinin temin edilmesini saðlayacak tedbirler Ukrayna arasýnda kýþýn ortasýnda birçok Avrupa almalarýný istedi. ülkesinin iki hafta boyunca doðalgazsýz kalmasýna yol Ancak toplantýya davet edilen sosyal ortaklar nihai açan bir kriz daha yaþandý. Ayrýca, Avrupa Birliðinin metni imzalamayý reddettiler. Avrupa Ýþçi Sendikalarý alternatif arayýþlara girmesiyle enerji nakil hatlarý Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri John Monks, konusunda da giderek kýzýþan bir mücadele yaþanýyor. Bir takým yanýtlar aldýk ama bunlar yeterli deðil, Ancak yine de Rusya lideri Dimitri Medvedev dedi. konuklarýný yüzünde bir gülümsemeyle karþýladý. Sivil toplum örgütlerinin de keza zirveyle ilgili bir düþ Konuklarý arasýnda Avrupa Birliði Komisyonu Baþkaný kýrýklýðý yaþadýklarý ve endiþelendikleri de gelen Jose Manuel Barroso ve dönem baþkaný Çek haberler arasýnda. Sosyal Platform Yöneticisi Roshan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaþkaný Vaclav Havel de var. di Puppo, Baþkan Barroso krizin sosyal etkileri Zirvede önemli bir anlaþmaya varýlmasýný ya da karar üzerinde konuþtu; ekonomi ve sosyal gündemlerin alýnmasýný kimse beklemiyordu. Zirvede yeni bir birbirinden ayrýlamayacaðýnýn teminatýný verdi. Ancak iþbirliði anlaþmasý için müzakerelere geri dönme kararý bugün olan tam da buydu, eleþtirisinde bulundu. alýnmasý en güçlü beklenti idi. Küresel ekonomik krizin Di Puppo, Krizin sosyal etkilerinden sonuç etkilerinin de zirve gündeminde önemli bir yer iþgal bildirisinde bahsedilmiyor. Ve her zaman olan þeyler etmesi bekleniyordu. oluyor: Dolaþýmý artýr, esnek-güvenliði artýr, giriþimciler için uygun ortam yarat, þeklinde konuþtu. AB ZÝRVESÝNDE YENÝ ÝSTÝHDAM PLANI Ýþin devamý için çalýþma saatlerinin yeniden ONAYLANDI düzenlenmesi Þirketlerin çalýþma saatlerini mümkün olduðunca esneterek, Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Çek Cumhuriyeti'nin baþkenti Prag'da 7 Mayýs'ta Küreselleþme Fonu gibi kamu fonlarýyla istihdamý toplanan Avrupa Birliði (AB) Ýstihdam Zirvesinde saðlamalarýna izin vererek iþi ayakta tutmalarýný týrmanýþtaki iþsizlikle mücadele ile artýk Avrupa saðlamak 10 maddelik listenin en üstünde yer alýyor. genelinde binlerce insanýn sokaða dökülmesine sebep olan sosyal çalkantýlarý dizginleyecek on tedbir Ancak Avrupa Ýþverenler ve Giriþimciler Merkezi üzerinde anlaþmaya varýldý. geçici bir süre için kýsa dönem çalýþma gibi esneklik saðlayan araçlarýn kullanýmý 24 saat hizmet verilmesi Avrupa Komisyonu Baþkaný José Manuel Barroso gereken iþ dallarý için uygun olmadýðýný ileri sürdü. toplantý sonrasýnda yaptýðý konuþmada, Bu krizin iþsizliðe yol açmasýný önleyemeyiz. Ama þimdi hareket Avrupa Küçük Ýþletmeler Örgütü (UAPME) Genel edersek daha fazla iþ kaybýna engel olabiliriz ve Sekreteri Andrea Benassi ise Küçük iþletmelerin milyonlarca kiþinin yeni ve daha iyi iþler bulabilmesine mevcut kriz ortamýnda ellerinden gelenin en iyisini yardýmcý olabiliriz. Bu, ayný zamanda sürdürülebilir yaptýklarýný söylerken kimilerinin üretimi azalmak iyileþmenin de yolunu açacaktýr, diye konuþtu. suretiyle istihdam oranýnda istikrarý yakalamaya çalýþtýklarýný ancak bu firmalarýn yalnýz býrakýlmalarý Komisyonun yayýmladýðý son rakamlara göre halinde bu þekilde daha ne kadar devam ekonomik durgunluk nedeniyle Avrupa'da 8,5 milyon edebileceklerini bilmediklerini kaydetti. kiþi iþini kaybetti ve iþsizlik oraný önümüzdeki yýl 16 üyeli avro bölgesinde yüzde 11,5 olacak ki bu son Ýçeriði yetersiz bir toplantý yýlýn en yüksek rakamý. Çek Cumhuriyeti AB dönem baþkanlýðý Þubat ayýnda Somut sonuç yok yaptýðý çaðýrýlarýyla zirve toplanmasý teklifinde bulunmuþ ve bütün AB liderlerinin toplantýya katýlarak Avrupa'da milyonlarca insanýn durumunun garanti ekonomik krizin etkilerinin yumuþatýlmasý, giderek altýna alýnabilmesi için toplantýya katýlan AB liderleri artan iþsizlikle mücadele için tedbirler alýnmasý 10 maddelik bir plan üzerinde anlaþtýlar. Liderler, önerisini dile getirmiþti. Ancak Avrupa genel Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 seçimlerine bir aydan daha az bir süre kala devlet ve hükümet baþkanlarýndan sadece birkaçý toplantýya ilgi gösterdiler. Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Baþkaný Poul Nyrup Rasmussen için bu toplantý ekonomik krizle mücadele için somut öneriler sunma konusunda yetersiz kaldý. Avrupa'nýn ihtiyacý olan þey yeni iþ için teþvik yaratmaktýr; uzun vadede iþyerlerinin faaliyetlerinin teminat altýna alýnmasýdýr; iþsiz olanýn daha fazla desteklenmesidir ve sosyal dýþlanma, yoksulluk riski ile karþý karþýya bulunanlara yardým edilmesidir, diye konuþtu. PES baþkaný, Ulusal politikalarýn krizle mücadele edebilmek ve krize karþý Avrupa'nýn aldýðý tedbirleri güçlendirebilmek için çalýþmalarýn uyumlu hale getirilmesi, yapýsal fonlarýn kullanýmýnýn hýzlandýrýlmasý ve Avrupa Yatýrým Bankasý'nýn küçük iþletmelere desteðini artýrmasý gerekmektedir, dedi. Ýstihdam Zirvesi'nde uzun vadeli eðilimler yerine krizin iþgücü piyasasý üzerindeki ilk etkilerine odaklanarak AB'nin treni kaçýrdýðýný dile getiren ise Avrupa Politika Merkezi Kýdemli Politika Analisti Fabian Zuleeg oldu. Krizin uzun vadede gidiþatýmýzý nasýl etkileyeceðini anlamak ve iþ gücü piyasalarýmýzdaki bu köklü deðiþikliklerin ekonomik ve sosyal modellerimizi nasýl zorlayacaðýný kavramak son derece önemlidir. Eðer zirvede bunlar belirtilmiþ olsaydý, gerçek bir ilerleme kaydedilebilirdi, þeklinde konuþan Zuleeg AB'nin bu tür fýrsatlarý kaçýrma lüksünün olmadýðý belirtti. Taraflar: AB Ýstihdam Komiseri Vladimír Špidla, Birinci sýradaki önceliðimiz halktýr: Halkýn iþini kaybetmesine engel olmak veya onlarý mümkün olan en kýsa sürede tekrar iþ sahibi yapmaktýr. Krizin gerçek ekonomi, insanlar ve özellikle yaþam üzerindeki etkilerini sýnýrlayacak her türlü araca baþvurmalýyýz, dedi. Çek Baþbakaný Mirek Topolánek ise Krizin iþ gücü piyasasýnda yapýsal deðiþikliklere sebep olduðunu görüyoruz ve bu duruma karþýlýk vermeliyiz, dediði konuþmasýnda toplantýnýn iþsizlikle mücadelede iyi bir baþlangýç noktasý olduðunu ve somut tedbir haline getirilecek zirve sonuçlarýnýn Haziran zirvesinde onaylanabilmesine imkân tanýdýðýný kaydetti. Bugünkü zirve daha iyi düzenlenmiþ bir eyleme doðru atýlmýþ bir adýmdýr, þeklinde konuþan Avrupa Komisyonu Baþkaný José Manuel Barroso ise, Bu istihdam zirvesiyle birlikte vatandaþlarýmýza kendilerinin çalýþýyor olmalarýnýn Avrupa'nýn bir numaralý amacý olduðunu söylemiþ bulunuyoruz, dedi. Þubat'ta mevcut finans krizinin etkilerinin deðerlendirilmesi, krizin iþ gücü piyasasýndaki etkilerinin teþhis edilmesi amacýyla Ýstihdam Zirvesi'nin toplanmasý çaðýrýsýnda bulunulmuþtu. Bununla birlikte zirveye katýlabileceklerini açýklayan AB liderlerinin sayýsý azdý. Sosyal huzursuzluðun týrmanacaðý endiþeleri arasýnda zirvenin daha düþük düzeyde üçlü toplantý þeklinde þu andaki AB dönem baþkaný Çek Cumhuriyeti ile sýradaki baþkanlar Ýsveç ve Ýspanya arasýnda gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýldý. Prag'da 7 Mayýs'ta gerçekleþen toplantýda birlik ile üye devletler ve ortaklar arasýndaki eþgüdümün canlandýrýlmasý ve Haziran'daki Avrupa Konseyi toplantýsýna katkýda bulunulmasý hedeflendi. D A N Ý M A R K A E U R O ' YA G E Ç M E Y E HAZIRLANIYOR Danimarka'nýn yeni Baþbakaný Lars Lokke Rasmussen, Avro Bölgesine katýlarak Avrupa Birliðinin tam üyesi olmak istediklerini söyledi. AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'yla görüþen Rasmussen, düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda, Danimarka parasý kronun avroya dönüþüm deðerinin sabitlendiðini hatýrlatarak "Uygulamada zaten Danimarka avroya dâhil. Fakat biz bunu Danimarka Kronu olarak adlandýrmaya devam ediyoruz" dedi. Rasmussen, Danimarka'nýn Avro Bölgesi'ne katýlýmý için referandum tarihi belirlemeden önce, 'evet' sonucu çýkmasýný saðlayacak siyasi ortama ve parlamentoda güçlü desteðe ihtiyaç duyulduðunu belirtti. Bu arada Rasmussen, Avrupa Komisyonu Baþkanlýðý görevini 5 yýl daha sürdürmesi için AB'nin üyelerinden destek alan Barroso'ya "yeniden atanmanýzda bizim desteðimize güvenebilirsiniz" dedi. AB'ye baðlýlýðý için konuðuna teþekkür eden Barroso da, Rasmussen'in görevi devraldýðý, yeni NATO Genel Sekreteri olarak atanan Anders Fogh Rasmussen'i ima ederek "Danimarka'da baþbakan olmak istiyorsan Rasmussen ismi artý bir deðer" þeklinde espri yaptý. KUZEY AVRUPA ÜLKELERÝNÝN KOBÝ'LERÝ EN ÇOK DESTEKLEYEN AB ÜLKELERÝ OLDUKLARÝ BELÝRLENDÝ Avrupa Komisyonunun yayýmladýðý bir araþtýrma sonuçlarýna göre, Avrupa Birliðinin (AB) Orta ve Doðu Avrupa'daki üye ülkeleri Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler (KOBÝ) sözleþmesinin on ilkesini uygulamak konusunda Kuzey Avrupalý ortaklarýnýn gerisinde kaldýlar. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 KOBÝ'lerin Avrupa genelindeki genel durumunun deðerlendirildiði araþtýrmada Belçika, Danimarka, Finlandiya, Ýrlanda, Hollanda, Ýsveç ve Ýngiltere ile Letonya ve Estonya'nýn en iyi durumda olduklarý sonucuna varýldý. 6 Mayýs'ta Avrupa KOBÝ Haftasý ilk kez Birlik genelinde kutlanýrken bütün üye ülkelerde çeþitli etkinlikler düzenleniyor ve Brüksel haftanýn açýlýþý için törenlere sahne oluyor. Bu baðlamda AB üyesi ülkelere kendi iþletme politikalarýný KOBÝ'lerin Önce Küçük Düþün ilkesine paralel þekilde tasarlamalarý tavsiye ediliyor. Bu ilkeyle yeni bir kanun tasarýsý hazýrlanýrken ulusal ve yerel hükümetlerden KOBÝ'lere öncelik vermeleri bekleniyor. Modellerin güncelleme, finansman, yeniliði teþvik ve küçük firmalarýn iç piyasayý en iyi þekilde kullanmalarý, belirlenen öncelikler arasýnda yer alýyor. KOBÝ'ler konusunda bekleneni veremeyen üye ülkeler arasýnda Bulgaristan, Güney Kýbrýs, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Ýtalya, Polonya, Romanya ve Ýspanya yer alýrken araþtýrmacýlar Güney ve Orta Avrupa'daki ülkelerin tamamýnda giriþimcilik ruhunun en alt seviyede desteklendiði sonucuna vardýlar. Her ülkeye ait raporlarýn Avrupa ekonomisine KOBÝ'lerin katkýlarýyla ilgili istatistik bilgilerinin yer verildiði yýllýk KOBÝ Raporu ile birlikte yayýmlanacaðý bildiriliyor. AB'nin finans sektörü dýþýndaki ekonomisinin yüzde 99'undan fazlasýný oluþturuyor. KOBÝ sektörü içerisinde de mikro iþletmelerin yoðunluðu dikkat çekiyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre 2007'de kurulan iþlerin yüzde 84'ünün küçük firmalar olduðu belirtilirken KOBÝ'lerin istihdam yaratma becerilerinin kredi eriþiminde zorluklarla karþýlaþmalarý nedeniyle engellendiði uyarýsýnda bulundu. Raporda KOBÝ'ler özellikle banka kredilerine baðlý olmalarý ve finans piyasalarýna eriþimlerinin sýnýrlý olmasý sebebiyle kredi krizine duyarlýlýk gösteriyorlar, bilgisine yer verildi. AB, EMÝSYON TÝCARETÝ VE ÜST SINIR UYGULAMASINI DESTEKLÝYOR Avrupa Birliðinin (AB) Emisyon Ticaret Sistemi (AB UTS) kapsamýndaki fabrikalarýn geçen yýl emisyonlarýnda yüze 3,06'lýk bir düþüþ gözlendiðini açýklayan Avrupa Komisyonu bu verilerin devam etmekte olan ekonomik durgunluða raðmen sistemin iþe yaradýðýnýn delili olduðunu kaydetti. Mayýs ayýnda onaylanan son taslakla birlikte toplam C O 2 s a l ý m ý ü s t sýnýrýnýn 2,118 milyar ton olacaðý; Almanya, Fransa ve Ýtalya'nýn en fazla kirliliðe sebep olan ülkeler listesinin en üstünde yer aldýklarý a ç ý k l a n d ý. Ay n ý zamanda en fazla emisyon tahsis sýkýntýsý çeken bu ülkelerde sanayi kollarý daha fazla kirlilik hakkýna sahip olmak için çýrpýnýyor. Geçen yýl AB ETS planýnýn ikinci fazý hayata geçirilirken AB üye ülkelerine ayrýlan tahsislerin yüzde 6,5 oranýnda azaltýldýðý görüldü. Komisyon yeni veriler ýþýðýnda ETS'nin sonunda küresel ýsýnmaya sebep olan gazlarýn etrafa en az miktarda yayýlmasý hedefini yerine getirmeye baþladýðýný açýkladý. ETS'nin baþarýlý bir ikinci ticaret safhasý Kyoto sonrasý iklim anlaþmasý tasarlayan uluslar arasý toplumun Aralýk ayýndaki müzakerelerine ýþýk tutacak. AB Çevre Komiseri Stavros Dimas bu konuda, Yüzde 3'lük azalma kýsmen iþ yerlerinin giderek artan karbon fiyatlarýna karþý tedbir olarak emisyonlarýný azaltmalarýndan ileri geliyor. Bu rakamlar AB'nin saðlam bir üst sýnýrý bulunan, hareketli bir piyasa ve belli fiyatlarla karbon ticaret sisteminin iyi çalýþtýðýna iþaret ediyor. Ve bu hesaplý bir maliyet üzerinden emisyonlarý azaltmamýza yardým ediyor, diye konuþtu. AB'nin 27 üye ülkesinden yaklaþýk yarýsý geçen yýl itibarýyla ETS kredi alýnýmýný durdurdu. Komisyon emisyon indirim faaliyetlerine yatýrým yapýlmasýnýn kýsmi bir gerekçe olduðunu belirtiyor. Ancak ekonomik durgunluðun baþlamasý ETS sektörüne de olumsuz yansýdý ve azalan talep nedeniyle zehirli gaz yayýlmasýnda düþüþ görüldü. Ekonomideki kötü gidiþat geçen yýlýn karbon fiyatlarýný da 2009 baþlarýnda daha aþaðý çekerken iþletmeler sermaye artýrýmýna gidebilmek için mevcut kredi fazlasýný ellerinden çýkardýlar. Bununla birlikte ekonomik genel görünümün iyimserliðe kaydýðý þu aþamada sanayi kesiminin karbon ticaretinde de canlanma görülmeye baþladý. Avrupa Komisyonu Çevre Sözcüsü Barbara Helfferich yüzde 3'lük kesintinin ETS'den kaynaklanan tam oranýný bilmenin mümkün olmadýðýný söyledi. Yine de, Helfferich Cuma günü gazetecilere yaptýðý açýklamada ekonomik krizin 2008 verileri üzerindeki etkisinin pek önemli olmadýðýný söyledi; Bu rakamlar ekonomik kriz öncesinde, fiyatlarýn görece olarak yüksek olduðu bir dönemde toplanmaya baþladý, diye konuþtu. Sapmalar küçük Zehirli gaz yayýlmasýna iliþkin veriler ayrýca þirketlerin Kyoto Protokolü'nde belirtilen uluslar arasý Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 mekanizmalar aracýlýðýyla emisyonlarýndan kýsma Yeni planýn 2013'te yürürlüðe girmesi beklenirken seçeneðini uygulama yoluna gitmediklerini de otomobillerin yaydýðý zehirli gaz miktarýnýn en fazla gösterdi. Nitekim ilk kez geçen yýl Temiz Geliþim 1,2 milyar tahsis deðerinde olmasý kararlaþtýrýldý. Bu Mekanizmasý (CDM) veya Ortak Uygulama (JI) rakam, AB'deki sanayi sektörü emisyonlarýnýn 2020 mekanizmalarý için kredilerin kullanýlmasý gaz yýlýna kadar 2005'te tespit edilen deðerlerin yüzde 21 salýnýmlarýnýn ülke içinde yayýlmasýný azaltmaya veya daha aþaðýsýna karþýlýk geliyor. Kurumlar arasý tahsis alýmýna alternatif olarak belirdi. uzlaþmaya göre 2027'ye kadar tam açýk artýrma Ancak rakamlar AB'de sanayi kesiminin öngörülüyor. dönemi için 1,4 milyar kredinin sadece yaklaþýk yüzde 6'lýk kýsmýný kullanmaya karar verdiler. CDM AVRUPA'DA ENERJÝ SEKTÖRÜ 'AKILLI kredilerinin yüzde 41'i Çin'deki ve yaklaþýk üçte biri de ÞEBEKE' DESTEÐÝ BEKLÝYOR Hindistan'daki projelerden kaynaklandý. Ücretsiz tahsis aðýr basýyor Genel olarak Avrupa'daki üretim ve sanayi tesisleri geçen yýl tahsislerinin yüzde 92'lik kýsmýný ücretsiz olarak elde ettiler. Yani tahsislerin yalnýzca yüzde 4,1'lik kýsmý ya açýk artýrmalarda satýn alýndý veya 2009 tahsislerinden elde edildi. Komisyon AB sanayi sektörünü kurallara en üst düzeyde uymaya çaðýrdý. Genellikle ETS planýna katýlan küçük iþletmelerin yüzde 1'inden daha azý emisyonlarda gerekli olan tahsis miktarýný yakalayamadý. AB OECD çapýnda bir karbon piyasasýnýn 2015 yýlýna kadar kurulmasý için siyasi aðýrlýðýný koyarken ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler kendi sýnýrlarý içerisinde uygulanmasý konusunu tartýþýrken Dimas AB sanayi kesiminde geçen yýlki emisyon indirimlerinin uygun ulusal üst sýnýr ve ticaret sistemi kurmalarý için diðer ülkeleri cesaretlendirebileceðini söyledi. 2005'ten bu yana 10,000 civarý büyük sanayi iþletmesinden havaya CO2 salýnýmýyla ilgili tahsisleri satýn almasý ve satmasý isteniyor. Emisyon Ticaret Þemasý adý verilen bu sistem CO2 yayma sýnýr deðerini aþan þirketlerin daha az hava kirliliðine sebep olanlardan tahsisat satýn almalarýna ve AB'ye iklim deðiþikliðiyle ilgili Kyoto Protokolü'ne iliþkin sözlerini yerine getirmesine yardýmcý olmalarýna imkân tanýyor. Baþlangýçta kirlilik kredileri bol miktarda tahsis edilince karbon fiyatlarýnýn döneminde düþtüðü gözlendi. Karbon piyasasýný ikinci bir darbeden korumak amacýyla Avrupa Komisyonu Birlik genelinde dönemi için toplam 2,08 milyar ton CO2 üst sýnýrý belirledi. Bu baðlamda üye ülkelere ayrýlan CO2 tahsisatlarýnýn ikinci ticaret dönemi için talep edilenden yüzde 10 daha az olduðu dikkat çekiyor. Buna raðmen, 2009 baþlarýnda fiyatlarda bir parça düþüþ görülürken sanayi sektöründeki emisyon düþüþleri ekonomik durgunluða baðlandý. Firmalar ellerinde tahsis fazlasýyla kaldýlar. Aralýk 2008'de AB sanayi tesislerinde daha az CO2 salýmý hedefiyle ETS'yi gözden geçirmeye karar verdi. MAYIS 2009 Avrupa elektrik sanayi yaptýðý çaðýrý ile düzenleyicilerin akýllý þebeke teknolojilerini ticari hale getirecek ve geliþtirecek teþvikleri artýrmasýný istedi. Elektrik sektörü üyesi Eurelectric, ulusal enerji düzenleyicilerinin daðýtým sistem operatörleri sunmasýnýn AR-GE yatýrýmlarýna ve akýllý aðlarýn kurulumuna uygun bir geri besleme saðlayabileceðini ileri sürdü. Avrupa'da elektrik þebekelerinin çoðu tekeller tarafýndan düzenlemeye tabi tutuluyor ve teþvikler AB'nin iklim hedeflerinin baþarýlmasý için gerekli teknolojinin geliþtirilmesinde son derece önemli rol oynuyor. Akýllý þebekelerle biliþim teknolojisinin elektrik transferi ve çift yönlü enerji akýþýnýn birleþtirildiðini kaydeden Eurelectric bu þekilde küçük ve büyük ölçekli yenilenebilir enerjinin þebekelerle bütünleþmeleri için üstün bir kapasite saðladýðýný belirtti. Elektrik sektörü Avrupa Birliðinin (AB) CO2 emisyonlarýný 2020 yýlýna kadar yüzde 20 oranýnda azaltmak ve toplam enerjinin yüzde 20'sini yenilenebilir enerji kaynaklarýndan elde etmek hedeflerinin, elektriðin yüzde 35'lik kýsmýnýn yenilenebilir kaynaklardan saðlandýðý elektrik þebekelerinin yükünü artýracaðýný dile getirdi. Dahasý, sektör elektrikle çalýþan otomobillerin gelecekte elektrik þebeke kapsamýna dâhil edilmesini beklediklerini belirtti. Eurelectric þebekeleri komitesi baþkaný Peter Birkner, Yenilenebilir enerjinin tamamýný ve enerji üretim gücünü ayný þebekeye eklemek uygun olmayacaktýr çünkü þebekeler bu amaçla inþa edilmemektedir, uyarýsýnda bulundu. Elektrik üreticileri akýllý aðlarýn bir çözüm olduðuna inanýyor ancak bu þebekelerin yalnýzca büyük ölçekli teknolojinin ticarileþtirilmesinde kullanýlmasý ihtimali Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 nedeniyle de endiþe ediyor. Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüðü kýdemli yetkilisi Manuel Sánchez Jimenéz ise þu ana kadar yapýlan ilk yatýrýmlarýn teknolojinin ticari anlamda oluþturulmasý önünde engel teþkil ettiðini, teknik olarak akýllý þebekelerin on yýl içerisinde uygulamaya konulmasýnýn mümkün olduðunu ama yatýrýmlarýn geri dönüþümündeki belirsizliðin ve standartlaþma eksikliðinin bu geliþimi engellediðini kaydetti. Sanýrým mülkiyet hakkýna sahip operatörler büyük miktarda yatýrým yapacaklar, diyen yetkili düzenlemenin yardýmcý olmasý gerektiðini sözlerine ekledi. AB'nin üçüncü enerji özelleþtirme paketi Mart'ta kabul edildi ve üye devletlerde böylece müþterilerin ne kadar elektrik tükettiklerini takip edebilecekleri akýllý elektrik ölçerlerin piyasaya sürülmesinin yolunu açtý. Elektrik abonelerinin en az yüzde 80'inin 2020 yýlýna kadar akýllý elektrik ölçerlere sahip olmasý bekleniyor. Jimenéz ayrýca AB'nin, akýllý þebekelerin de yer alacaðý yeni bir Enerji Tasarruf Eylem Planý hazýrlamakta olduðu bilgisini verdi. AB, TELEKOM PAKETÝNÝN SON ENGELÝ OLAN TELÝF HAKLARINDA UZLAÞIYA VARDI Avrupa Birliði (AB) kurumlarý vardýklarý siyasi anlaþmayla internet üzerinde korsancýlýða karþý tedbirler alýnmasýný karara baðladýlar. Bu durum, telekom paketinin kabulü önündeki son engeldi. Ulusal diplomatik kaynaklar sanal ortamdan izinsiz dosya veya daha farklý içeriðin indirilmesi halinde mahkemeye baþvurulabileceði bilgisinin yer aldýðý metin üzerinde mutabakata vardýlar. Fransa liderliðindeki Konsey yalnýzca böylesine temel haklara saygý duyulmasýnýn gerekliliðinden söz edilmesi, Parlamento ise bu hakka daha ayrýntýlý referans verilmesi talebinde bulundu. Nihai metin AP sanayi komitesince desteklendi ve telif hakkýný ihlal eden kiþilerin baðýmsýz ve tarafsýz bir mahkemede yargýlanmasýnýn önü açýlmýþ oldu. Fransýz Sosyalist AP üyesi Catherine Trautmann tarafýndan hazýrlanan metinde bir deðiþikliðe gidilerek belgenin biraz daha yumuþatýlmasý saðlandý ve kullanýcýlarýn resmi makamlar tarafýndan önceden izin alýnmaksýzýn temel hak ve özgürlüklerinin kýsýtlanamayacaðý ifadesi eklendi. Bu tür yasal iþlemlerin Fransa'da yakýnda onaylanacak yeni bir yasa tasarýsýndan k a y n a k l a n d ý ð ý belirtiliyor. Tasarýya göre devlete telif hakký ihlali durumunda internet baðlantýlarýnýn kesilmesi yetkisi veriliyor. Fransýz kanunlarýna göre internet hizmet saðlayýcýlarýndan yasadýþý dosya indirme veya yükleme faaliyetlerini takip etmek üzere filtre uygulamalarý talep ediliyor. Yeni kanunla birlikte telif haklarýný ihlal eden kullanýcýlar web baðlantýlarý kesilmeden önce iki kez ikaz edilecek. Söz konusu giriþime Carla Bruni adýný veren eleþtirmenler ise Fransýz Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin eþi Carla Bruni'nin temsilcisi olduðu müzik sektörüne ayrýcalýk tanýdýðýný ileri sürüyor. Ancak metnin yeniden kaleme alýnmýþ þeklinin herkesi memnun ettiði görülüyor. Artýk uzlaþmanýn önümüzdeki hafta AP genel kurulunda ve yazdan önce AB bakanlarý tarafýndan resmen onaylanmasý bekleniyor. Ancak dün varýlan siyasi mutabakat sonrasýnda onaylama iþlemlerinin sadece teferruat olduðu belirtiliyor. Bu þekilde uzun süredir konuyla ilgili ihtilaf nedeniyle arada kalan telekom paketinin kabulü gerçekleþtirilmiþ olacak. Müzik sektöründe ve daha geniþ kapsamlý sanal ortamda içerik üretim sanayi lobileri internet üzerinde korsan yayýncýlýðý Avrupa genelinde azaltmak için çalýþýyorlar. Lobiler telif haklarýný ihlal ederek hak sahiplerinin önemli ölçüde kazanç kaybýna sebebiyet verecek þekilde þarký, film ve yazýlým indirme ve yükleme gibi faaliyetlerin engellenmesi ümidini taþýyor. Telekom paketiyle ilgili müzakereler sýrasýnda bazý milletvekilleri sanal ortamda telif hakkýnýn korunmasýnýn internet hizmet saðlayýcýlarýna birtakým yaptýrýmlar uygulanmasýyla çözülebileceðini ileri sürdü. Ancak plan telekom sanayi ve tüketicilerinden gelen yoðun baskýlar sonucu reddedildi. Telekom paketi elektronik iletiþimin Avrupa genelinde yasal görünümünü elden geçirmek üzere hazýrlandý. AVRUPA ADALET DÝVANI ECZACILARLA ÝLGÝLÝ KARARINI AÇIKLADI Avrupa Adalet Divaný tarihi bir kararla Avrupa Birliði ülkelerindeki eczanelerin eczacýlar tarafýndan iþletilmesini ve mülkiyetlerinin yalnýzca eczacýlara ait olabileceðini duyurdu. Ancak kararýn perakende ilaç piyasasýna ve bazý büyük süpermarket zincirlerine darbe niteliðinde olduðu bildiriliyor. Kimin eczane açabileceði konusunda getirilen sýnýrlama halen Almanya, Ýtalya, Fransa ve Ýspanya gibi bazý büyük devletlerde uygulanýyor. Avrupa Adalet Divaný 19 Mayýs tarihli kararýnda hükümetlerin benzer sýnýrlamalarý topluluk yasasýný ihlal eden þahýslara karþý uygulamalarý çaðrýsýnda bulundu. Bununla birlikte kararýn sermayenin serbest dolaþýmýna ve iþ kurma hakkýna kýsýtlamalar getirecek Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2009 / Sayý: 36 KÜÇÜKBAÞ HAYVAN YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE KOBÝLERÝN REKABET GÜCÜNÜN VE BÝLGÝ SÜT ÜRETÝM HÝJYENÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ V E

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı