Türkiye de İşsizliğin İzmir e Özgü Nitelikleri ve Çözüm Önerisi Olarak Yerel İş Kuluçkaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de İşsizliğin İzmir e Özgü Nitelikleri ve Çözüm Önerisi Olarak Yerel İş Kuluçkaları"

Transkript

1 Ma k a l e-2 Türkiye de İşsizliğin İzmir e Özgü Nitelikleri ve Çözüm Önerisi Olarak Yerel İş Kuluçkaları Özet Türkiye de sürekli işsizliğin yoksulluğa dönüşerek kalıcı bir nitelik kazanma eğiliminde olduğu, özellikle 2001 ekonomik krizi sonrasında önemli bir bulgu olarak gözlenmiştir. Kriz sonrası dönemde, işsiz büyüme olarak adlandırılan gelişme sürecindeki Türkiye de bu durum işsizliği nitelik ve kapsam bakımından etkilemiştir. İstihdamda tarım sektöründe yaşanan çözülme ve büyük kentlere göç bu olguyu pekiştirmekte ve çözümünü güçleştirmektedir. Türkiye geneli üzerinde işsizliğin yaşandığı İzmir ilinde bu olgu açıkça gözlenmektedir. İşsizliğin kentsel niteliği, çözümüne ilişkin çalışma ve uygulamaların bölgesel gelişme araçları kapsamında yerel düzeye indirgenmesini zorunlu hale getirmiştir. Yerel düzeyde uygulamaya geçirilebilecek bölgesel kalkınma projeleri ve çalışmalarla işsizlik sorunu aşılabilecek bir problemdir. Bölgesel gelişme politikaları ile desteklenecek yenilik-istihdam tabanlı sosyal nitelikli yerel iş kuluçkaları nın yaşama geçirilmesi somut çözüm önerisi olarak görünmektedir. Bölgesel kalkınma ajansları, yerel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve dernekler, vakıflar ve üniversitelerin bileşkesinde oluşturulacak bir yapılanma ya da model altında; yerel bazda kendi işini kurma ve girişimciliğin özendirilmesi, finans, danışmanlık ve teknoloji desteği sağlanması yoluyla elde edilecek verimlilik ve istihdam artışı İzmir ekonomisini güçlendirerek yerel ekonomik zenginlik kazandıracaktır. Bu çalışmanın amacı, dünya ülkelerinde uygulanan başarılı örneklerinden hareketle, sosyal nitelikli bölgesel gelişme politikası aracı olarak, yenilik-istihdam tabanlı bir yerel iş kuluçkası modeli ni, İzmir için işsizlik sorunun çözümüne katkıda bulunabilecek bir uygulama önerisi olarak geliştirmektir. Anahtar kelimeler: işsizlik, yoksulluk, istihdam, iş kuluçkası, İzmir. 24 Eylül 2007

2 Özgeçmiş Doç. Dr. Güngör TURAN Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1968 yılında Trabzon da doğdu. Lisans eğitimini 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İİBFakültesinde tamamladı yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalında yüksek lisans, 1996 yılında da Türkiye de Toplu Pazarlık Sisteminin Ekonomik Analizi konulu teziyle doktora çalışmalarını tamamladı yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde, araştırma görevlisi olarak görev yapan Turan, doktoradan sonra çalışmalar yapmak üzere yılları arasında Uluslararası Türkmen Türk Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak akademik yaşamını sürdürdü yılında doçent olan Turan ın Sovyet Sonrası Orta Asya: Sosyalist Devletten Sosyal Devlete Geçiş isimli kitabı (2006); Devlet Sosyalizminden Piyasa Ekonomisine Geçiş:Reformlar ve Politikala isimli kitabı (2007) yayınlanmıştır. Geçiş ekonomileri, piyasa ekonomisi, Türkiye de ücretler, istihdam, işsizlik ve bölüşüm sorunları konularında çalışma yapan Turan, halen Yaşar Üniversitesi İktisat bölümünde akademik yaşamını sürdürmektedir. Öğr. Gör. Hüseyin ÇİÇEK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu 1970 doğumlu Hüseyin Çiçek, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü nde 1992 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Çalışma İlişkileri ve Yönetimi Programı nda Türkiye de Vakıf Müessesesinin Sosyo-Ekonomik Fonksiyonları (İzmir İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Üzerine Bir Araştırma) isimli tezi ile 1996 yılında bitirdi yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı nda öğretmen olarak çalışan Çiçek yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu nda Öğretim Görevliliği nde bulundu yılında Gölhisar Meslek Yüksekokulu nun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne bağlanmasından sonrada halen buradaki görevine devam etmekte olan Çiçek, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Stratejik Bir Yenilik Geliştirme Aracı Olarak İş Kuluçkaları ve Türkiye için Bir Model Denemesi isimli tezi ile 2007 yılında doktora programından mezun oldu. 25

3 1. Giriş Türkiye ekonomisinde 1980 li yıllarla birlikte başlayan, dışa açık-neoliberal iktisat politikalarıyla birlikte yürütülen ekonomik dönüşüm ve sanayileşme sürecinin (Boratav, 2005, ; Kazgan, 2005, ; Yeldan, 2005, 1-19; Şenses, 1994, ) en büyük etkisi emek piyasaları üzerine olmuştur. Türkiye ekonomisinin yaşadığı ekonomik krizler, emek piyasaları üzerindeki sürekli işsizlik-derin yoksulluk etkileriyle geniş halk kitlelerini önemli ölçüde etkilemiştir. Ulusal ekonomi politikalarının uygulanmasındaki başarısızlık küresel ekonomik dalgalanma ve istikrarsızlıklarla birleşince Türkiye 2001 yılında tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşamıştır. GSMH da yüzde 10 u aşan bir gerileme iki yıllık dönem içinde işsiz sayısını ikiye katlayarak 2.8 milyona çıkarmıştır. Türkiye ekonomisi toparlanarak 2002 yılından itibaren yeni bir büyüme dalgası içine girmiş olmakla birlikte; bu büyümenin işsizlik-yoksulluk kayıplarını telafi edici kazanımları henüz ortaya çıkmış değildir. Bu kazanımlarla birlikte, artan refahtan işsiz-yoksul kesimlere doğrudan ya da dolaylı düzenli bir gelir akışını sağlayacak, yerel bazda yenilik-istihdam tabanlı sosyal nitelikli bölgesel gelişme araçları yla neoliberal iktisat politikalarının geniş halk kitleleri üzerindeki yıkıcı etkilerinin en az düzeye indirgenmesi alternatif bir uygulama ve işsizlik sorununun çözümüne yerel düzeyde bir katkı olarak görünmektedir. Türkiye de sürekli işsizliğin yoksulluğa dönüşerek kalıcı bir nitelik kazanma eğilimine dönüştüğü, özellikle 2001 krizi sonrasında, önemli bir bulgu olarak gözlenmektedir sonrası dönemde, işsiz büyüme olarak adlandırılan gelişme sürecindeki Türkiye de bu durum işsizlik olgusunu nitelik ve kapsam bakımından etkilemiştir. İstihdamda tarım sektöründe yaşanan çözülme ve büyük kentlere göç bu olguyu pekiştirmekte, çözümünü ise güç ve karmaşık hale sokmaktadır yılı itibariyle, yüzde 13.1 lik bir işsizlik oranı ile Türkiye geneli üzerinde işsizliğin yaşandığı İzmir de bu olgu açıkça gözlenmektedir. Literatür ve dünya ülkelerindeki uygulama örneklerinden elde edilen başarılardan yola çıkarak; ülkemizde yenilik-istihdam tabanlı sosyal nitelikli bölgesel gelişme araçları kapsamında uygulamaya geçirilecek yerel iş kuluçkaları nın oluşturulmasına yönelik proje ve çalışmalar, işsizlik sorunun çözümüne katkıda bulunabilecek örneklerdir. Bölgesel kalkınma ajansları, yerel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve dernekler, vakıflar ve üniversitelerin bileşkesinde oluşturulacak bir yapılanma ya da yerel iş kuluçkaları modeli altında kendi işini kurma ve girişimciliğin özendirilmesi, finans, bilgi ve teknoloji desteğiyle elde edilecek verimlilik-istihdam artışı İzmir ekonomisini güçlendirerek işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunabilecek bir öneri olarak görünmektedir. Bu çalışmanın amacı, ulusal düzeyde belirlenen bölgesel gelişme politikalarının bir aracı olarak, yenilikistihdam tabanlı, sosyal nitelikli yerel iş/işletme kuluçkası modeli nin, İzmir in işsizlik sorununun çözümüne yönelik bir katkı olarak sunulması ve uygulanmasını sağlamaktır. 2. Veriler ve Yöntem TÜİK verilerine göre, Türkiye de 1990 yılında binde 19.9 olan nüfus artış hızının yüksekliğinde belirgin bir düşüş (2005 yılı itibariyle binde 12.6) gözlenmesine karşın, nüfus yapısının genç olması nedeniyle, çalışma çağındaki nüfus artmıştır. Dış ekonomik şoklarla birlikte ulusal iktisat politikalarının uygulanmasındaki başarısızlıklar, her geçen gün artan çalışma çağı nüfusuna karşılık olarak istenilen düzeyde istihdam büyümesine olanak tanımamıştır. Türkiye ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesi sınırlı düzeyde kalarak, 2001 krizi sonrası dönemde işsizlik yüzde 10 un üzerinde seyretmektedir. Yaklaşık olarak 2.5 milyon kayıtlı işsiz kitlesi içinde; iş bulma güçlükleri dolayısıyla iş bulma süresinin uzaması ile iş bulma beklentisi ve ümidinin kırılması gibi nedenlerle işgücü piyasası dışına çıkanların sayısı sürekli atmaktadır. Bu durum 26 Eylül 2007

4 Türkiye de işsizlik süresinin uzamasına, işgücü içinden belirli bir kısmının işgücü piyasası dışında kalmak suretiyle yoksulluğun derinleşip şiddetlenmesine yol açmaktadır. Türkiye de demografik yapı nedeniyle nüfustaki büyüme sürekli olarak istihdamdaki büyümenin üzerinde gerçekleşmiştir yılından 2004 yılına kadar, çalışma çağı nüfusu 23 milyon artmış, buna mukabil yalnızca 6 milyon net istihdam yaratılabilmiştir. Sonuç olarak, çalışma çağındaki nüfusun istihdamını gösteren istihdam oranı, yüzde 43 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran dünyada en düşük istihdam oranına sahip ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu göstermektedir. Pek çok ülkede istihdam oranı yüzde 50 nin üzerinde gerçekleşmiştir. AB üyesi on beş ülke içinde bu oran 2004 yılında ortalama yüzde 65 tir. Türkiye ekonomisinin geçirmiş olduğu yapısal değişim ile birlikte tarımdaki çözülme ve büyük kentsel göç dalgası diğer büyük kentlere benzer şekilde İzmir i önemli ölçüde etkileyerek; şehirleşme oranı (İzmir de yüzde 81, Türkiye genelinde yüzde 65), yıllık nüfus artış hızı (İzmir de binde 22,38, Türkiye de binde 18.28), ve nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye değerlerinin üzerine çıkarmıştır. İzmir güney doğu ve doğu illerinden önemli ölçüde emek göçü alma özelliğini halen sürdürmektedir. Bölge İstanbul dan sonra en fazla net göç alan bir yapıya sahiptir. TÜİK 2005 yılı verilerine göre, İzmir ili nüfusunun yüzde 18 i kırsal kesimde, yüzde 81 i kentte yaşamaktadır. İzmir ekonomisi ağırlıklı olarak sanayi, ticaret, ulaştırma-haberleşme ve tarımsal faaliyetlere dayalıdır. Yüzde 30.5 sanayi, yüzde 22.9 ticaret, yüzde 13.5 ulaştırma-haberleşme, yüzde 7.8 tarımsal faaliyet payları kentin ekonomik demografisini yansıtmaktadır. DPT tarafından 2003 yılında yapılan İller İtibariyle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Araştırması na göre, İzmir üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 2001 yılında açıklanan kentsel düzeyde verilere göre İzmir de kişi başına GSYİH dolardır. İzmir bu rakam ile Türkiye de altıncı sırada yer almıştır yılı verilerine göre, ülke ihracatının yüzde 17.4 ü, ithalatın yüzde 12.5 i İzmir de gerçekleşmiştir. İhraç edilen ürünlerin yüzde 23.4 ü tarım ürünleri ve gıda, yüzde 19.4 ü tekstil ürünleri ve hammaddesi, yüzde 15.9 u elektrik, elektronik, makine ve teçhizat ürünlerinden oluşmaktadır. İthal edilen ürünlerin yüzde 42.8 i kimyevi ürünler, yüzde 25.3 ü elektrik, elektronik, makine ve teçhizat ürünlerinden oluşmaktadır. 3. Bulgular ve Tartışma Türkiye ekonomisinin düşük istihdam yaratma kapasitesi demografik ve ekonomik faktörlerin etkisiyle açıklanabilir (World Bank, 2006, 14). Çalışma çağı nüfusundaki artış hızı emek yoğun tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne doğru gerçekleşen yapısal değişim ile birleşmiştir. Sanayi ve hizmetler sektöründe çıktı ve istihdam büyümesindeki artış eğilimi dolayısıyla istihdam yaratma kapasitesi bu sektörlerde yoğunlaşmıştır. Ekonomideki bu yapısal dönüşüm ile birlikte, emek yoğun tarım kesiminde yaşanan çözülme ve göç dalgası, özellikle kentsel sanayi ve hizmetler kesiminde; tarımsal işgücünün beceri ve vasıf düzeyindeki yetersizlikler dolayısıyla, istihdam edilememesine yol açmıştır (Tunalı, 2003, 45). Tarımsal işgücünün önemli bir kısmının emek piyasası dışında kalması kentlerde işsizliği arttırmış, iş bulma güçlüklerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iş bulma ümidi ve beklentisinin zayıflaması kayıt dışı sektöre geçişi kolaylaştırmıştır. Böylece tarım kesiminde yevmiyeli ya da ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen işgücünün önemli bir kısmı, emek piyasası dışında korumasız kalarak sürekli nakit gelir desteğini yitirmiştir. Yukarıdaki veriler, Türkiye geneline paralel olarak, İzmir için bir takım çıkarımlar yapma olanağı vermektedir. Öncelikle Türkiye ekonomisinin 1980 lı yıllardan itibaren geçirmiş olduğu transformasyona bağlı olarak, kısal kesimden kentlere, tarımdan sanayi ve aşırı olarak hizmetlere doğru gerçekleşen büyük göç dalgasının kentsel ve sanayi kesimi kaynaklı işsizliğin en önemli nedenlerinden olduğu ve bu yargının İzmir için geçerli olduğu söylenebilir. İzmir e özellikle bölgesel yoksulluğun şiddetle yaşandığı kırsal kesimlerden ve yörelerden; eğitim ve sağlık koşullarının yetersizliği, işsizlik ve geçim sıkıntısı, terör gibi nedenlerle yığınlar halinde yaşanan göçler, kent dokusunu bozacak şekilde gecekondu ve varoş tipi yerleşim biçimleri oluşturmak suretiyle, kentsel 27

5 faaliyete geçmesinden daha çok, mevcut kapasite kullanım oranın arttırılması, teknolojiye dayalı verimlilik artışları ve fazla mesai uygulamaları ile yakalanmıştır. Bu da imalat sanayiin istihdam yaratma kapasitesini sınırlandırmış, hatta daraltmış, Türkiye ekonomisini işsiz büyüme trendine sokmuştur. Diğer yandan, kamu kesiminin küçültülmesine yönelik iktisat politikaları ve özelleştirme uygulamaları, imalat sanayii başta olmak üzere, kamu kesimi payı ve istihdam kapasitesini önemli ölçüde düşürmüştür. alanlarda genel eğitim ve dolayısıyla beceri düzeyi düşük, kısmen formel emek piyasasında, kısmen de kayıt dışı yapı içinde, işsiz kitlesinin varlığına yol açmıştır. Emek göçünün bir kısmı belediyeler gibi yerel kuruluşlarda ya da büro hizmetleri ve sekreterlik gibi hizmet sektörü kapsamındaki işlerde, diğer bir kısmı ise krizler nedeniyle önemli bir durgunluk yaşayan ve kriz sonrası büyümenin en önemli kaynaklarından birini oluşturan inşaat sektöründe geçici ve mevsimlik olarak iş bulmuştur. Dolayısıyla, önemli ölçüde mesleki eğitim-beceri gerektiren, teknoloji yoğunverimlilik düzeyi yüksek işlerin giderek yoğunluk kazandığı, Türkiye ekonomisinin döneminde yaşadığı üç önemli kriz nedeniyle istikrar ve açılım kazanamayan imalat sanayiinde kendilerine yer bulamamışlardır. Türkiye ekonomisin son yıllarda ihracata dayalı sektörler kaynaklı işsiz büyüme ivmesi, işsizlik probleminin yalnızca büyüme ile çözülemeyeceğini göstermiştir. Kriz koşulları altında imalat sanayiinde çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme kapanmış, üretime ara vermiş ya da büyük kapasite düşüşlerine gitmiştir. Bu durum göstermektedir ki, 2001 krizi sonrası büyüme trendi, imalat sanayiin kapasite genişlemesine yönelik yeni yatırımlar ve yeni işletmelerin Politika ve yaklaşım olarak kamu kesiminin ekonomide giderek etkisini yitireceği görüşünden hareketle, başta imalat sanayi olmak üzere, özel sektör istihdam bakımından tek kaynak haline gelmektedir. Özel sektör imalat sanayiinin yapısı incelendiğinde ise, teknoloji ve verimlilik düzeyi yüksek büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra; önemli sayıda küçük ve orta ölçekli işletmeden meydana geldiği, bugünkü ekonomik koşullar altında işletme yapısı ve ölçeği itibariyle işsizlik sorununu tek başına çözebilecek yeterlilikte olmadığı, Türkiye nin işsiz büyüme trendini değiştiremeyeceği açıktır. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinin, kamu kesimi desteğinde ve özel sektör içerikli piyasa koşulları altında hareket edebilecek, başta ihracata dayalı sektörler olmak üzere, teknoloji-verimlilik düzeyi yüksek, yenilikçi ve dolayısıyla rekabetçi, yerel düzeyde küçük ve orta ölçekli işletmecilik ve girişimciliğin geliştirilmesi anlayışına dayalı yeni ve farklı bir model ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu model ve yapılanmanın literatürdeki yeri ve dünyadaki uygulamalarından hareketle, yerel iş kuluçkaları modeline dayandırılması ve bunun sosyal nitelikli bölgesel gelişme politikası araçları ndan biri olarak Türkiye nin yerel kalkınma ve sanayileşme modeli şeklinde öngörülmesi gerekir. Bu model kısa dönemde emek verimliliği yüksek nitelikli istihdam, uzun dönemde ise teknolojik yeniliğe dayalı yerel ekonomik zenginlik yaratacaktır. Bu modelin öncelikli uygulanma yeri olarak, İzmir ekonomik gelişme potansiyeli ve sanayi altyapısı bakımından en uygun illerin başında gelmektedir. İzmir in imalat sanayi gelişmişlik düzeyleri incelendiğinde, 81 il içerisinde ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 28 Eylül 2007

6 İzmir de yılları arasında kurulmuş faal 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Bunların haricinde kurulma aşamasında bulunan 6 ve planlama aşamasında olan 7 OSB bulunmaktadır yılından itibaren işyerlik 13 adet KSS, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredi imkanları ile, 722 işyerlik 10 adet KSS Kooperatif imkanlarıyla hizmete sunulmuştur. Hizmete sunulan 23 adet KSS de işyeri doluluk oranı %88 olup, kişiye istihdam sağlanmıştır. İzmir de Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmakta olup, yaklaşık 2.2 milyon m² lik alana sahiptir. Burada, 38 firma faaliyette olup, 50 kayıtlı firma yer almaktadır. Faaliyette olan firmalardan 26 tanesi yazılım-bilişim, diğerleri de elektronik, AR-GE ve ileri malzeme sektöründe faaliyet göstermektedir. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, yeni teknolojilerle tanışması ve kendi geliştirdikleri teknolojileri dünyaya satmaları amacıyla Avrupa Komisyonu 6. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve KOSGEB in proje ortaklığıyla kurulan Yenilik Aktarım Merkezi IRCEGE faaliyetlerine başlamıştır. İzmir in sahip olduğu bu teknolojik altyapı ve birikim, bölgesel gelişme politikası aracı olarak yenilik ve istihdam tabanlı yerel iş kuluçkası modelinin uygulanması açısından çekici bir ortam sunmaktadır. İş kuluçkası (incubator), literatür ve Türkiye deki algılanma biçimine uygun olarak, sosyal nitelikli bölgesel gelişme aracı olarak kabul edilmekte (DPT, 2006, 29) ve ortak bir mekan yani işyeri, başta büro hizmetleri olmak üzere, iş kurma ve geliştirme, muhasebe, finansman, yönetim, organizasyon ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlayarak yeni ve küçük işletmeleri diğer bir deyimle yenilikçi KOBİ leri geçici bir süre besleyen, destekleyen, izleyen yenilik, teknoloji, istihdam ve bölgesel gelişme tabanlı birimler şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemizde iş kuluçkaları, 2003 yılından itibaren faaliyete geçirilerek; genellikle kar amacı taşımayan sosyal nitelikli ve işsizler için istihdam yaratma öncelikli İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) şeklinde kabul görerek kurulmuş ve işletilmektedir. İş geliştirme merkezleri yanı sıra, işletme kuluçkaları, KOBİ fidanlığı gibi kavramlarla da ifade edilmektedir. Türkiye de özellikle üniversitelerin başını çektiği ve daha çok teknoloji alanında hizmet vermek üzere tasarlanmış inkübatörler bulunmaktadır. Bunlar kısaca TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezleri) olarak adlandırılmaktadır. Türkiye deki başarılı kuluçka uygulamalarından biri de Cyberpark tadır. Cyberpark ta TTGV, KOSGEB ve Bilkent Üniversitesi işbirliği ile teknoloji yoğun alanlarda girişimciliği teşvik etmek amacıyla fikir sahiplerine ve yeni kurulan küçük şirketlere uygun koşullarda ofis alanı, malzeme ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği bir Kuluçka Merkezi bulunmaktadır. Bu merkez, sivil toplum örgütü, kamu ve özel sektör işbirliğiyle kurulması sebebiyle bir ilk olma niteliğini de taşımaktadır. Türkiye de dış finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan ve Özelleştirme İdaresi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Özelleştirme Sosyal Destekleme Projesi kapsamında, proje öncü kuruluşu KOS- GEB tarafından, hizmet sağlayıcılar eli ile, işsizlere yönelik mikro ve küçük ölçekli iş kurma danışmanlık desteği ve iş geliştirme merkezi hizmetleri kalkınma için yerel işbirliği ve katılım anlayışıyla sunulan İŞ- GEM hizmetleri kar amacı gütmeyen sosyal içerikli, 29

7 kendi işini kurmak isteyen işsizlere yardımcı olmak ve dolayısıyla istihdam etkisi yaratma amacıyla kurulan ve işletilen bir modeldir. Bugün gelinen nokta ve yaratılan istihdam istenilen düzeyde olmasa da bu modelin ülkemizde yaygınlaştırılması ve çeşitli araçlarla teşvik edilmesi gerektiği yönünde fikir birliği bulunmaktadır. İŞGEM ler Türkiye için başarılı ve yaygınlaştırılıp teşvik edilmesi gereken bir model olmakla birlikte, kuruluş ve işletilmesindeki öncelikli hedefler ve amaçlar bakımından farklılıklar göstermektedir. Öncelikle sosyal içerik ve işsizlere iş kurma yoluyla istihdam ve zenginlik yaratma yönü ağır basan bu modelin kendine özgü koşulları bulunmakta, özellikle çok küçük, 2-3 çalışanlı mikro işletmeler kurmayı teşvik etmesi dolayısıyla Türkiye uygulamasında, yenilik ve teknolojik gelişme etkisi çok sınırlı kalmaktadır. Diğer bir ifadeyle, İŞGEM ler kar amaçlı olarak piyasa koşulları altında kurulup işletilen, öncelikli hedefi yenilik, teknoloji geliştirme ve transferi olmayan ancak yerel işbirliği ve katılım anlayışıyla yeni işler ve istihdam sağlama yoluyla ulusal kalkınmayı gerçekleştirme ve tamamlamaya yönelik bölgesel gelişme politikası araçlarından biri olarak kullanılmamaktadır. İŞGEM lerin ekonomik gelişme ve niteliğinin ikinci planda kalması Türkiye için farklı bir modelin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Dünyada öncelikle sosyal nitelikli tür ve kapsamda işletilen örneklerine uygun olarak; öncelikli hedefi yenilik, teknoloji üretme, geliştirme, teknoloji transferi olan, üniversite projelerinin ticarileştirilmesi programı altında üniversite sanayi işbirliğinin özendirilmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik, piyasa koşullarında hareket eden kar amaçlı kamu-özel bütün toplumsal birimlerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlandığı, bölgesel gelişme politikalarını gerçekleştirme aracı olarak kullanılabilecek yerel bir yapılanma altında kurulup işletilebilecek bir model ülkemiz için kaçınılmazdır. İzmir için önerilebilecek bir iş kuluçkası modeli; kısa dönemde istihdam tabanlı ve insan kaynakları gelişimi, uzun dönemde yenilik, teknoloji transferi ve teknoloji geliştirme tabanlı yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmelidir. Çünkü iş kuluçkalarından kısa dönemde kar beklemekten daha çok istihdam ve insan gücü kaynaklarını geliştirmeye yönelik bir beklenti daha rasyonel bir yaklaşım olacaktır. Bu amaca en uygun iş kuluçkası türü, bölgesel gelişme politikası aracı olarak temel felsefesi, yenilik ve teknoloji transferi yoluyla yeni işler ve istihdam yaratma hedefine yönelik sosyal nitelikli bölgesel gelişme aracı olarak önerilebilecek yenilik tabanlı yerel iş kuluçkaları dır (Yunos, 2002, 177). Sosyal nitelik, iş kuluçkasını yenilik, teknoloji geliştirme ve transferi, üniversite projelerinin ticarileştirilmesi gibi hedefler üzerine oturturken; diğer taraftan, yeni işler ve istihdam yaratma, insan kaynaklarını geliştirme hedefine odaklanmayı ifade eder. Ancak, yenilikçi yerel iş kuluçkası sosyal nitelikli bölgesel gelişme aracı olarak bölgesel gelişme politikası ile uyumlaştırılmalı ve yönlendirilmelidir (Wynarcyzk, Raine, 2005, 207). Öte yandan, yerel iş kuluçkası, kar amaçlı olarak serbest piyasa koşullarında hareket eden yenilik, yeni ürünler ve teknoloji üretimi ile yeni teknoloji süreçleri, üniversite projelerinin ticarileştirilmesi yoluyla paydaşlarına ekonomik kazançlar sağlayan, kamu ve özel bütün toplum birimleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımını çeken bir yapıya kavuşturulmalı ve ekonomik zenginlik yaratmak gibi ticari bir anlayışla kurulup işletilmelidir. Yenilik tabanlı yerel küçük ve orta ölçekli girişimciliğin desteklenmesinde temel amaç, üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinin yürütmüş ve sonuçlandırmış oldukları teknolojik yenilik amaçlı Ar-Ge projeleri sonunda ortaya çıkan ürünlerin ve süreçlerin ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla üretim yatırımlarına destek verilmesi yoluyla Türk sanayiin uluslararası pazardaki rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktır (OECD, 2005,11). Yenilikçi KOBİ lere yönelik olarak yerel iş kuluçkasının sunabileceği hizmetler şunlardır: Kuluçkaya alma öncesi hizmetler: ön kuluçka hizmetleri, ön yapılabilirlik, iş fikri vs. İş planlama ve bir şirket kurma: iş planı oluşturma (finansman, iş modeli analizi, teknolojik değerlendirme, pazar analizi, teknik/pazar analiz raporu 30 Eylül 2007

8 satınalma), şirket kurma süreçleri ve hukuk danışmanlığı, İş yeteneklerini geliştirme eğitimi: yönetim danışmanlığı altında iş yönetimi, hukuk ve mevzuat, muhasebe danışmanlığı ve ilgili diğer hizmetler, Paylaşılabilir alan ve ortak kullanım hizmetleri: mekan kullanımı (ucuz kiralık işyeri kolaylıkları) ve ofis altyapısı (internet, telefon, faks, bilgisayar, sekreterya, fotokopi vs.), Yeni teknolojik ürün, teknolojik üretim süreçleri ve hizmet geliştirme konusunda tavsiyede bulunma: teknolojik destek (uzmanlık, laboratuar, teçhizat, test, bilgi/görgü arttırma), Diğer girişimciler ile kullanıcılarla ağ oluşturma: iş ve teknoloji çevresine erişim (pazarlama/satış, üst düzey yönlendirme), Banka finansmanı, yardım ve girişim sermayesini tedarik ve artırmaya yardım etme, Kuluçka riskli işler sermaye fonu, iş meleği ağı ve danışmanlığı sağlama, Personel işe alımı ve yönetimi konusunda tavsiyede bulunma, Güvenilir/uzman danışmanlar, kurul üyeleri ve diğer üst düzey danışmanlar, Piyasa araştırması, satışlar ve pazarlama destek hizmetleri, Mal ihraç etme, dış pazar bağlantıları ve ortak bulmaya yardım etme, E-iş ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer yönleriyle ilgili yardım ve danışmanlık. İzmir için bir model olarak önerilebilecek, sosyal nitelikli bölgesel gelişme aracı olarak yenilikçi yerel iş kuluçkasının kuruluşu, çalışma usul ve esasları, yönetimi ilgili yönetmeliklerle yasal dayanağa oturtulmalıdır. Yenilikçi yerel iş kuluçkasının organizasyonunda en az beş taraf yer almalıdır: Yerel yönetimler ve yerel ekonomik kalkınma organizasyonu, Yerel özel sektör, Üniversiteler, Yerel organizasyonlar ve sivil toplum örgütleri, Yenilikçi yerel girişimciler. İş kuluçkalarının kamu ve özel sektör sponsorları tarafından geniş tabanlı bir ortaklıkla desteklendiğinde başarılı olma ihtimalinin arttığı görülmektedir. Özellikle, ister finans şeklinde isterse diğer destek türleri şeklinde olsun, özel sektör girdilerinin artırılması oldukça önemlidir. Ne var ki, bunun kuluçkanın kuruluşunda olması mümkün olmayabilir. Bu nedenle, başlangıçta kuluçkaların kamusal fonlarla desteklenmesi genellikle kabul görmektedir. Ancak birkaç yıl geçtikten sonra iş kuluçkaları özel sektör fonlarını çekebilmekte ve işletme maliyetlerini karşılamak için (kira gibi) diğer gelir kaynaklarına kavuşmaktadır. Yenilikçi yerel iş kuluçkasının finansman kaynakları şunlar olabilir: Sübvansiyonlar: Ulusal otoriteler ve kamu kuruluşları, Bankalar ve diğer özel sektör kuruluşlarından yapılan ödemeler, Üniversiteler ile araştırma-geliştirme kuruluşlarından yapılan ödemeler, Kira geliri ve diğer kuluçka ücretleri, Diğer gelirler: örneğin, hizmet sözleşmelerinden elde edilen, Yatırım gelirleri, örneğin, işletme payları, net gelirler, Sübvansiyonlar: AB ve diğer uluslararası kuruluşlar. 4. Sonuç ve Öneriler Türkiye ekonomisinin son yıllarda içinde bulunduğu yüksek büyüme-düşük istihdam eğilimi, işgücüne katılma oranlarındaki düşüşler ve işsizlikteki yükselmelerle birlikte gerçekleştirilmiştir. Kriz sonrası, sürekli yüksek işsizlik ivmesi, işsizlik oranlarında da uzun dönemli yükselmeyi beraberinde getirmiştir. Özellikle gençler arasında işsizliğin yaygınlaşması 31

9 biçimi önemli bir istihdam tipi olarak yaygınlaştırılmalıdır. Bunun için işgücünün beceri düzeyinin yanı sıra, KOBİ leri özendirici bir yatırım iklimi ve süregelen ekonomik büyüme önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi işini kurma ve girişimcilik desteklenmesi gereken en uygun istihdam tipi olarak geliştirilmelidir. Öte yandan, emek piyasasında beceri düzeyi düşük işçileri piyasaya kazandırma farklı bir strateji geliştirmeyi gerektirir. Kendi işini kurma ve girişimcilik biçiminde yeni istihdam imkanlarının oluşturulmasının ekonomi için çok yaşamsal bir önem taşımasının nedeni; doğrudan ve dolaylı olarak, tarım kesiminden çözülen ücretsiz yardımcı aile üyelerinin yanı sıra, giderek daha fazla sayıda ücretli çalışanlara istihdam fırsatları sağlamasıdır. Dolayısıyla, işsizliğin azaltılmasında önemli bir işlev görebilir. Kendi işini kuranların oranı süregelen büyüme dönemlerinde yükselmekle birlikte, resesyon dönemlerinde en azından düşmemektedir. Yeni istihdam sahalarının verimliliği yüksek işletmeler tarafından oluşturulması ve istihdamın verimliliği yüksek işlerde yoğunlaşması sürecinin oluşturulması gerekir. nedeniyle, işsizlik hükümetler için çözümü karmaşık bir hale gelmiştir. Sürekli işsizlik yapısı, iş arayan pek çok kişiyi işgücü piyasasında istihdam edilemez konuma getirebilir, kayıt dışı piyasa koşulları altına sokarak korumasız, desteksiz halde yoksulluk eşiğine sürükleyebilir. Geçimlik ya da düşük ve düzensiz ücretli kayıt dışı istihdam tipinin yaygınlaşması ile birlikte işgücü piyasasında fazla mesai uygulamalarının artması işsizliği önlemenin oldukça güç olduğunu göstermektedir. Emek piyasasının işlevselliğini arttırmaya yönelik aktif programlar ve politikalar tipik olarak güçlü ve kayıtlı bir ekonomik yapının varlığını gerektirir. Kriz sonrası süregelen büyüme koşullarında, kendi işini kurma ya da kendi işinde istihdam ve girişimcilik Sonuç olarak, dünyadaki uygulama ve örneklerinden hareketle, sosyal nitelikli bölgesel gelişme araçlarından biri olarak işsizliğin yerel düzeyde çözümünde bir katkı olarak geliştirilebilecek, piyasa koşulları altında, dolayısıyla kar elde etme motifiyle hareket edebilecek, yerel bazda yenilikçi ve istihdam tabanlı iş kuluçkaları modelinin uygulanması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin önerilerimiz aşağıda sıralandığı gibidir: Türkiye ekonomisinin, kamu kesimi desteğinde ve özel sektör içerikli piyasa koşulları altında hareket edebilecek, başta ihracata dayalı sektörler olmak üzere, teknolojik ve verimlilik düzeyi yüksek, yenilikçi ve dolayısıyla rekabetçi, yerel düzeyde küçük ve orta ölçekli işletmecilik ve girişimciliğin geliştirilmesi anlayışına dayalı yeni bir yapılanmaya girmesi gerekmektedir. Bu model ve yapılanmanın literatürdeki yeri ve dünyadaki uygulamalarından hareketle, yerel iş kuluçkaları modeline dayandırılması ve bunun sosyal nitelikli bölgesel gelişme politikası araçları ndan biri olarak Türkiye nin yerel kalkınma ve sanayileşme modeli olarak öngörülmesi gerekir. 32 Eylül 2007

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği

Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği tepav economic policy research foundation of turkey Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği Ankara, 23 October 2009 OIZs in Turkey Çerçeve Kısaca TEPAV Türkiye de yeni yükselen

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ Hamit SUCU Aralık 2012 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Bilgi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER www.kosgeb.gov.tr Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol TEKMER Nedir? TEKMER ler, KOSGEB Üniversite Kurum/Kuruluşlar (Sanayi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası, Teknokent/ Teknopark/Araştırma Kurumları vb.) arasında işbirliği protokolü imzalanarak

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ

AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi

İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi İzmir Bölge Planı Hazırlık Toplantısı 21 Eylül 2011 Ussal Şahbaz Yerel Medya İzmir Yerel

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü 2011 Şubat 2012 Şubat Sayı % Sayı % Toplam 22.802 100,0 23.338 100,0 Ücretli veya yevmiyeli 14.001 61,4 14.668 62,9 İşveren 1.192 5,2 1.228 5,3 Kendi hesabına 4.685

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Eser Pirgan Matur Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Kalkınma Bakanlığı 24 Ekim 2014 03.11.2014 1 Sunum Planı Yurtiçi Tasarrufların Kalkınma

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı