Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de"

Transkript

1 Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek in kar de şi Me tin Çi çek (51) tüm mü da ha le le re rağ men kur ta rı la ma dı. 10 Mart ta Ankara da ani bir kalp krizi ge çi ren Me tin Çi çek, ön ce Nu mu ne Has taha ne sin de an ji yo ya, ar dın dan Yüksek İh ti sas Has taha ne si ne kal dı rı la rak ko ro ner by-pass ame li ya tı na alın mıştı. Ya pı lan mü da ha le le re rağ men kur ta rıla ma yan Me tin Çi çek in ce na ze si memle ke ti Yoz gat a gö tü rül dü. Çi çek, Ça panoğ lu Bü yük Ca mi in de 11 Mart ta öğ le sa at le rin de kı lı nan na ma zın ar dın dan top ra ğa ve ril di. Son yol cu lu ğun da karde şi ni yal nız bı rak ma yan Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek in çok üz gün ol du ğu gö rüldü. Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dürlü ğü adı na, mer hu ma Al lah tan rah met, Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek ile tüm ya kın la rı na baş sağ lı ğı ve sa bır lar di li yoruz. Aç k lkö retim Okulu s navlar Nisanda yap lacak öğ re tim yı lı II. dö nem sı nav la rı Ni san 2004 Cu mar te si- Pa zar gün le rin de iki otu rum hâ lin de ya pı la cak. Sı na vın ilk otu ru mu sa at da, ikin ci otu rum ise öğ le den sonra sa at da ya pı la cak. De va mı say fa 2 de Çocuklardan anne-babalara uyar Ga zi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de bu lu nan tu tuk lu ve hü küm lü ço cuk lar, sah ne ye koy duk la rı Uyuş tu ru cu ve Ya şam ad lı oyun la an ne-ba ba lar ta rafın dan ih mal edi len ço cuk la rın içi ne düş tük le ri du ru mu dra ma tik bir şe kil de göz ler önü ne ser di ler. De va mı say fa 7 de Cezaevlerine büyük yard m Baş kan lı ğı nı, Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek in eşi Gül ten Çi çek in yap tı ğı Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği (YMEDD), ce za ev le ri ne yardım da bu lun ma yı sür dü rü yor. Yar dı ma muh taç tu tuk lu ve hü küm lü le rin ki şi sel ih ti yaç la rı nı gi de ren der nek, bir çok ce za evi nde el sa nat la rı kurs la rı ve atölye ler açıl ma sı na ve si le ol du. Ba yan la rın azim le ça lış tı ğı atöl ye le rin ku rul du ğu ce za ev le rin de ça lı şan ce za evi üre ten ce za evi slo ga nı ger çek leş ti. De va mı say fa 2 de 10 CEZAEV NDE BA LIYOR Ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le rin de bu lu nan ye tiş kin ve ço cuk la rın tah li ye son ra sın da da ha ko lay iş bu la bil me le ri ve ya bir iş kur ma la rı ama cıy la 12 Ocak 2004 ta ri hin de im za la nan Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le rin de Uy gu la na cak Gi ri şim ci Ye tiş tir me (Mes lek ve İş Kur ma Kurs la rı) İş Bir li ği Pro to ko lü uy gu la ma ya ko nu lu yor. İl gi li pro to ko lün 6.mad de si nin a ben di ge re ğin ce eği tim gö rev li le ri ile pro to ko le ta raf Ba kan lık tem sil ci le ri ne uyum (or yan tas yon) eği ti mi ve ril di. Ce za İn faz Ku rum la rı Per so ne li An ka ra Eği tim Merke zi ile An ka ra Ço cuk Is la he vin de ve Şu bat 2004 ta rih le rin de, 10 ce za evi mü dü rü, iki grup hâ lin de eği ti me tâ bi tu tul du. De va mı say fa 2 de Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Başkanı Gülten Çiçek, cezaevinde tutuklu-hükümlü bayanlar için trikotaj atölyesi açma sözü verdi. Ankara Merkez Kapal Cezaevinde e itim seferberli i Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de bu lu nan tu tuk lu ve hü küm lü le rin eği ti le rek top lu ma ka zan dı rıl ma sı, hiç kuş ku suz, en baş ta ge len amaç lar dan bi ri. Bu he def doğ rul tu sun da An ka ra Mer kez Ka pa lı Ce za evin de eği tim se mi ner le ri baş la tıl dı. Ön ce lik le ba yan la ra yö ne lik ola rak baş la tı lan ve alan la rın da uz man olan ki şi ler ce, her haf ta Sa lı gü nü, fark lı bir ko nu da uygulamaya geçiyor uy gu lan ma ya baş la nan eği tim prog ramı 15 haf ta sü re cek. Ce za ve Tev ki fevle ri Ge nel Mü dür lü ğü Eği tim Şu be si ile Özel Ke çi ören Has ta ne si Halk Sağlı ğı Oku lu ara sın da yü rü tü len iş bir li ği ve Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği nin des te ği so nu cun da ve rilme ye baş la nan eği tim se mi ner le ri nin il ki 17 Şu bat ta ger çek leş ti ril di. De va mı say fa 8 de Edirne de cezaevi personelinin sorunlar mercek alt na al nd Trak ya Üni ver si te si Psi ki yat ri Ana Bi lim Da lı Baş kan lı ğı ve Bah çe şe hir Üniver si tesi ile yü rü tü len iş bir li ği so nu cun da, ül ke miz de uy gu lan ma sı ge re ken çağ daş in faz hu ku kunun ve bu na bağ lı ola rak ce za ev le rin de ça lış ma nın psi ko lo jik bo yut la rı nın ele alın dı ğı eği tim se mi ne ri dü zen len di. Seminerde, ya pı lan bir araş tır manın sonuçları açıklanırken, İs tan bul da gö rev ya pan in faz ko ru ma me mur la rı nın % 36.2 si nin dep res yon da ol du ğu kaydedildi. De va mı say fa 7 de Açılış konuşmasını Genel Müdür Yardımcısı Nizamettin Kalaman yaptı. Ankara ve stanbul C KPEM e atama 4769 Sa yı lı Ce za İn faz Ku rumla rı ve Tu tu kev le ri Per so ne li Eği tim Mer kez le ri(cik PEM) Ka nu nu ile ku ru lan An ka ra Per so nel Eği tim Mer ke zi ile İs tan bul Böl ge Eği tim Mer kez le ri ne mü dür ve mü dür yardım cı la rı atan dı. De va mı say fa 2 de Sigara sizi b rakmadan Siga ra, al kol ve uyuş tu ru cu gi bi za rar lı mad de le rin kul la nıl ma sı nı ön le mek ama cıy la baş la tı lan 1-7 Mart Ye şi lay Haf ta sı ne de niy le çe şit li prog ram lar dü zen le nir ken, top lum da en çok rağ bet gö ren si gara nın za rar la rı say mak la bit mi yor. Tür ki ye de si ga ra ya her yıl tril yonlar har ca nı yor. An cak, müp te lâ sı ol du ğu muz ni ko ti n en çok da sağ lığı mı za za rar ve ri yor. De va mı say fa 5 de Konuşmacılar, cezaevi personelinin sorunları ve çözüm yolları hakkında bilgiler verdiler.

2 Sayfa 2 15 Mart 2004 Ankara ve stanbul C KPEM e atama İl gi li Ka nu nun 7. mad de si ge re ğin ce; An ka ra Eği tim Mer ke zi Mü dür lü ğü ne Ada let Ba kan lı ğı APK Ku ru lu Üye si Hâ kim D. Mu rat Cev her, Mü dür Yar dım cı lığı na Sa ru han lı Cum hu ri yet Sav cı sı Hü se yin Ku laç; İs tan bul Böl ge Eği tim Mer ke zi Mü dür lü ğü ne Üs kü dar Cum hu ri yet Sav cı sı İb rahim Ko nuk, Mü dür Yar dım cı lı ğı na Ada let Ba kan lı ğı Ce za İş le ri Ge nel Mü dür lü ğü Tet kik Hâ ki mi Fik ret Se çen atan dı. Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü uygulamaya geçiyor Pi lot ola rak se çi len Kır şe hir Ka palı, Bur sa Ka pa lı, İz mir Bu ca Ka pa lı, Nev şe hir Açık, Kü tah ya Ka pa lı-açık, Er zu rum Açık, Mar din Ka pa lı, Er ciş Açık, Şan lı ur fa Açık ve Ün ye Ka pa lı- Açık Ce za ev le rin de açıl ma sı plân la nan kurs lar la il gi li alt ya pı ça lış ma la rı için dü zen le nen eği tim prog ra mı nın açı lı şını Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Ni za met tin Ka la man yap tı. Eği tim sı ra sın da 10 il den; İş-Kur İl Mü dür lü ğü tem sil ci le ri, Er kek Tek nik Öğ re tim Ge nel Mü dür lü ğü ve Kız Teknik Öğ re tim Ge nel Mü dür lü ğü ne bağ lı öğ ret men ler, KOS GEB gö rev li le ri ve Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lüğü Tet kik Hâ kim le ri Mus ta fa Sal dı rım ve Or han Ars lan, Eği tim Bi ri mi Şu be Mü dü rü Tü lay Çe le bi, Tah li ye Son ra sı Ko ru ma Şu be Mü dü rü Öz lem Za fer Şa hin kol, Psi ko log Si bel De mi rel ve Sos yal Ça lış ma cı Si bel Bü yük top çu bir lik te ça lış tı lar. Açı lış do la yı sıy la bir ko nuş ma ya pan Ge nel Mü dür Yar dımcı sı Ni za met tin Ka la man, söz ko nu su kurs lar la il gi li ola rak; tu tuk lu ve hü küm lü le rin ce za in faz ku rum la rın da bu lun duk la rı sü re zar fın da eği til me leri, tah li ye le rin den son ra işe yer leş ti rilme le ri ve ta kip edil me le ri şek lin de üç aşa ma lı bir sü re cin iz le ne ce ği ni be lirte rek, bu nun için il gi li ku rum ve ku ruluş lar la iş bir li ği ya pıl dı ğı nı kay det ti. Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Ka la man, tah li ye olan ki şi le rin işe yer leş ti ril mele rin de zor luk lar bu lun du ğu nu vur gular ken, Ku rum lar da bu lu nan ye tiş kin ve ço cuk la rın bil gi ve be ce ri le ri nin ar tı rıl ma sı, tek no lo jik ge liş me ler doğrul tu sun da iş ha ya tı nın ih ti yaç la rı göz önü ne alı na rak, on la ra te orik ve pra tik eği tim ve ril me si ge rek mek te dir. de di. Ka la man, Pro to ko lün im za lan masın da ve uy gu la ma ça lış ma la rın da eme ği ge çen her ke se te şek kür eder ken, uyum eği ti mi nin ba şa rı ile so nuç lanma sı te men ni sin de bu lun du. Yarg Mensuplar E leri Dayan ma Derne inden; Cezaevlerine büyük yard m Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği (YMEDD), yar gı men sup la rı arasın da bir lik, be ra ber lik ve da ya nış ma yı sağ la mak, ay nı za man da ce za in faz ku rum la rın da bu lu nan ka dın tu tuk lu-hüküm lü ler ile ço cuk la rın ha yat şart la rı nı dü zelt mek ve yar gı men sup la rı ço cuk la rına burs im kâ nı ve ril me si ama cıy la ku rulmuş bir der nek. Der nek bugü ne ka dar en çok yar dı mı ce za in faz ku rum la rı na yap tı. Birçok ce za evin de atöl ye ler ku rul du, tu tuk lu-hü küm lü ler bu ra lar da ça lı şa rak hem üre ti me katılma, hem de pa ra kazanma imkânı buldular. Der nek Baş ka nı Gül ten Çi çek, Ses leniş e yap tı ğı açık la ma da, za man za man zi ya ret et ti ği ce za ev le rin de ki ka dın tu tuklu-hü küm lü le rin ha yat hi kâ ye le rin den çok et ki len di kle ri ni be lir te rek, bu ki şi le rin ih ti yaç la rı nı gi der mek için ça lış tık la rı nı ifa de et ti. Çi çek, ka dın la rın ce za ev le rin de mes lek edi ne rek top lu ma dön me le ri amacıyla, ül ke miz için fay da lı bi rey ol mala rı için Bur sa, Si vas, Uşak, Şanlıurfa ve Derneğin yardımıyla Bursa E Tipi Cezaevinde trikotaj atölyesi açıldı. Yönetim Kurulu: Başkan Gülten Çiçek, Bşk.Yrd. Nur Gökgöz, Muhasip Üye Nilüfer İpek, Muhasip Üye Yrd. Fisun Ergen, Üyeler Nur Oluk, Şenel Yıldız, Meral Atalay, Sekreter Saime Mahmutoğlu ve Sekreter Yrd. Zehra Demircioğlu. Ba lı ke sir Ce za ev le ri ne atöl ye ler ku rul ması nı sağ la dık la rı nı be lir tir ken, di ğer yer lerde de ben zer ça lış ma lar yap mak için uğ raş tık la rı nı söy le di. Der ne ğin amaç la rı doğ rul tu sun da tu tuk lu-hü küm lü le rin gi yim eş ya sı vb. ki şi sel ih ti yaç la rı nı da gi der dik le ri ni an latan Çi çek, yar gı men sup la rı ço cuk la rı na da çe şit li mik tar lar da burs ver dik le ri ni kay det ti. Çi çek, Der ne ği mi ze ya pı lan ba ğış lar ku ru şu ku ru şu na Tür ki ye mi zin ge le ce ği olan yav ru la rı mı za eği tim bur su ola rak gi di yor. Üni ver si te ye gi den 251 öğ ren ci ye ay lık 100 mil yon li ra, li se ye de vam eden 86 öğ ren ci ye ise ay lık 50 milyon li ra burs ver mek te yiz. de di. Yar dım se ver le re çağ rı Öğ ren ci le re burs ve ril me si, ce za ev lerin de bu lu nan yar dı ma muh taç ki şi le rin ki şi sel ih ti yaç la rı nın gi de ril me si ile ku rum lar da iş ve mes lek atöl ye si açı la bilme si için des te ğe ih ti yaç la rı bu lun du ğunu açık la yan YMEDD Baş ka nı Gül ten Çi çek, yar dım se ver va tan daş la ra çağ rı da bu lundu: Biz ler den burs ta le bin de bu lu nan yüz ler ce öğ ren ci var. Ta lep le rin hep si ne ye ti şe mi yo ruz. Ce za in faz ku rum la rın da yar dı ma muh taç çok sa yı da in san var. Ku rum lar da atöl ye ler aç ma yı plân lı yo ruz. YMEDD nin yap t ay nî ve nak dî yar d m lar q An ka ra Ço cuk Is la he vin de bu lunan ço cuk lar için An ka ra Ti ca ret Oda sı Baş ka nı Si nan Ay gün ün kat kı la rıy la te min edi len çe şit li gi yim eş ya sı dü zen le nen et kin lik le ço cuk la ra da ğıtıl dı. q Bur sa E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za ev le ri ne ba yan ku aför lü ğü, biç kidi kiş, mak ro me, tri ko taj, cam-mo za ik ve el do ku ma atöl ye le ri, ae ro bik ve jim nas tik sa lo nu ile mal ze me le ri, ho bi ça lış ma mer ke zi, ti yat ro-kon fe rans sa lo nu, kü tüp ha ne, ba yan la ra ça ma şır ma ki ne si ve buz do la bı ile oku ma ve yaz ma kurs sa lo nu için top lam TL. q Uşak Ka pa lı Ce za evin de bu lunan ba yan tu tuk lu ve hü küm lü ler ile in faz ve ko ru ma me mur la rı nın gi yim eş ya la rı nın imal edi le bil me si için di kiş atöl ye si ku rul ma sı ama cıy la TL. q Ba lı ke sir Ka pa lı Ce za evin de ki ba yan lar için biç ki-di kiş atöl ye si açılma sı ama cıy la TL. q Si vas Açık Ce za evi ne tri ko taj atölye si açıl ma sı için TL. q Şan lı ur fa Ka pa lı Ce za evin de ba yan lar için atöl ye ku rul mak üze re TL. nakit yardım yapıldı Bu yön de ça lış ma la rı mı zı sür dü rü yo ruz. An cak, bun la rın hep si mad dî im kân lar la ol mak ta dır. Bu ra dan, kalp le ri yar dım için çar pan her ke se ses le ni yo rum. Der ne ği mize mad dî des te ği ni zi bek li yo ruz. de di. Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği ne ay nî ve nak dî kat kı da bu lunmak is te yen du yar lı va tan daş lar, www. yar gi medd.org.tr in ter net ad re sin den ge rek li bil gi le ri ala bi lir ler. Aç k lkö retim Okulu s navlar Nisanda yap lacak Sı na vın şek li Sı na v so ru la rı Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Eği tim Tek no lo ji le ri Ge nel Mü dür lü ğü Ölç me ve De ğer len dir me Da ire sin ce ha zırlan mak ta dır. So ru la r ha zır la nır ken tüm il köğ re tim okul la rın da uy gu la nan müf re dat prog ra mı esas alın mak ta dır. Her ders ten 20 so ru ve her so ru da 4 se çe nek yer al mak tadır. Sı nav lar da ba şa rı lı ol mak için en 45 pu an alın ma sı ge rek mek te dir. Ce vap kâ ğıtla rı bil gi sa yar or ta mın da, op tik oku yu cu ile de ğer len di ril di ğin den kod la ma ya par ken dik kat li olun ma sı ge rek mek te dir. Sı nıf geç me Bü tün ders ler den ba şa rı lı olan öğ ren ciler, doğ ru dan bir üst sı nı fa ge çer ler. Bir ve ya iki ders ten ba şa rı sız olan lar ise so rum lu ola rak bir üst sı nı fa ge çer ler. An cak, bu ders le rin bi rin den ön ce ki sı nıfın da ba şa rı sız olan öğ ren ci, bir üst sı nı fa ge çe mez. Sı nav so nuç la rı Sı nav so nuç bel ge le ri 28 Ma yıs tan itiba ren öğ ren ci le rin ad res le ri ne pos ta la nacak tır. Sı nav so nuç bel ge le ri el le ri ne geçme yen ler, sı nav so nuç la rı nı öğ ren ci bü ro ların dan ve ya in ter net ad re sin den öğ re ne bi lir ler. Sı nıf tek ra rı İki den faz la ders ten ba şa rı sız olan lar sı nıf tek ra rı ya par ken, sa de ce ba şa rı sız olunan ders le rin sı nav la rı na gi rer ler. Ör ne ğin, 6.sı nı fın der sin den so rum lu ola rak 7.sı nı fa ge çen bir öğ ren ci, 7.sı nıf ta da ay nı ders ten ba şa rı sız olur sa; 8.sı nı fa ge çe mez. Bu iki ders ten bi ri ba şa rı lın ca ya ka dar her iki dersin sı na vı na da gi r me si ge rek mek te dir. Me zu ni yet Okul da ki tüm ders le ri ba şa ran öğ ren ciler me zun ol ma ya hak ka za nır lar. Me zun olan ki şi ye İl köğ re tim Oku lu Dip lo ma sı ve ri lir. Dip lo ma la rın en geç üç ay için de öğ ren ci bü ro la rın dan alın ma sı ge rek mek tedir. Üst öğ re tim ku rum la rı na ge çiş Açık İl köğ re tim Oku lun dan me zun olan öğ ren ci ler, ör gün il köğ re tim me zun ları ile ay nı hak la ra sa hip tir. Tüm öğ ren ci ler Açık Öğ re tim Li se si ne, baş vu ru şart la rı nı ta şı yan lar da ör gün Or ta Öğ re tim Okul la rına ka yıt ola bi lir ler. 8.sı nıf öğ ren ci le rin den baş vu ru ko şul la rı nı ta şı yan lar Ana do lu ve Fen Li se le ri Gi riş Sı nav la rı na da baş vu rabil mek te dir. Ay rı ca, öğ ren ci ler II.dö nem so nu not yük selt me sı nav la rın da tüm ders ko nu la rın dan so rum lu tu tul mak ta dır.

3 15 Mart 2004 Sayfa 3 Gi bi Ka le cik ka za sı ka le nin di bi, Ka der mah kû mu yuz hep be nim gi bi, Za ma nı dur du ra maz sın el bet bi te cek, Ben de ya tı yo rum mah kûm lar gi bi. İki yıl dır sa bır ile ya ta rım. Çan ta örer, ke mer örer sa ta rım. Mah kûm lar için de ben de ka ta rım. Yü rü yor ka ta rım hep siz ler gi bi. Dün oldu, bugün ol du, ya rın ol du. Dik ti ğim gül le rim hep ben siz sol du, Bir kış da ha bit ti, ilk ba har gel di. Sa ya rım gün le ri bir as ker gi bi. Sab rey le gar daş lar bugün ler bi ter. Taş kın lık yap tı ğın çok ol du, ye ter. On bir ay son ra gül le rim bi ter. Bi çe rim gül le ri bah çı van gi bi. Mu rat sab ret, se ven le rin bek li yor. Ka fan bo zuk, si nir le rin tek li yor. Bü tün sa bır la rın yu van için dir. Di şi mi gös ter mem as lan lar gi bi. Mu rat Ka ra çor Ka le cik Ka pa lı Ce za evi Da ma dın İyi si Var lık lı bir ka dı nın üç da ma dı varmış. Ka dın da mat la rı nın ken di si ni gerçek ten se vip - sev me dik le ri ni öğ ren mek is te miş ve bir test uy gu la ma ya ka rar ve re rek da mat la rın dan bi riy le bir lik te de niz ke na rın da yü rü me ye çık mış. Yü rüme anın da ken di ni bir den de ni ze at mış, baş la mış çır pın ma ya... Ka yın va li de si nin yüz me bil me di ği ni gö ren da mat at la mış su ya ve ka dı nı kur tar mış. Er te si sa bah kalk tı ğın da evi nin önün de son mo del bir Au di A4 bul muş. Eee me rak bu ya! Ka dın di ğer da mat la rı nın na sıl dav ra nacak la rı nı öğ ren mek için ikin ci da ma dı ile bir lik te yi ne de niz ke na rın da yü rü yüşe çık mış. Yi ne ken di ni bir den de ni ze at mış ve baş la mış çır pın ma ya... Da mat bak mış, ka yın va li de si yüz me bil mi yor, at la mış de ni ze ve ka dı nı kur tar mış. Er tesi sa bah kalk tı ğın da bak mış evi nin önünde son mo del bir Au di A4 ve üze rin de bir not: Be ni ger çek ten se vi yor muş sun, sa ğol. Sı ra gel miş en son da ma dı nın kendi si ni se vip - sev me di ği ni öğ ren me ye. Ve onun la da de niz ke na rın da yü rü yü şe Yok lu ğun da Ko şar ca sı na git mek te yim sen siz li ğe, Sen siz li ğin ölüm ol du ğu ye re, Yağ mur lar mi sa li akı yor sun, Be ni ben de ben leş tir di ğin yü re ğim den. Bir uf ku aşa cak tık sa vaş la rın son ra sın da, Bel ki ilk adı mı atan biz ola cak tık, Ad la rı mız ve ri le cek ti bir ken te, Ve bir ka sa ba ya. İs yan ate şi gi bi yan mak ta yım, Ha zin dağ la rın do ru ğun da, Tüm sa vaş nam lu la rı, Sev da mı zı mev zi le miş. Ar tık gü ne şe vur gun lu ğumun, Umu du kal ma dı, Se nin ar dın dan o da doğ maz ol du, Gök yü zü ken di ne küs tü. Şim di ön de ri yok bu yü re ğin, Ce fa la ra da bel bağ la mı yo rum, Bir esir li ğin ilk göl ge si düş tü, Ayın, o se ni yan sı tan ışıl tı sı na, Git tin gi de li gök de kir len di. Öz gür Ka dir M Ti pi Ka pa lı Ce za evi/ala şe hir-ma ni sa Fıkra çık mış lar. Ken di ni yi ne de ni ze at mış ve çır pın ma ya baş la mış... Da mat bak mış ka yın va li de si çır pı nı yor ve dö nüp yo luna de vam et miş. Eee tâ bi ki ka dın bo ğulmuş (siz le re ömür). Er te si sa bah kalk tığın da da mat evi nin önün de son mo del bir Porc he Ca yo ne Cip bul muş ve bir de not: Sa ğol da mat; be ni ger çek ten se viyor muş sun. Ka yın pe de rin!... Sa di Ol cay - Or ta/çan kı rı Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü On dan Öğ ren dim Ağus tos ayın da, Gü ne şin kız gın sı ca ğın da, Ekin tar la sın da ta nı dım. Bu nal mış tım sı cak tan. Çor gi bi yağ mur ya ğı yor du, Al nın dan ya nak la rı na. Zey tin si ya hı göz le ri, Uzun kol la rı, Kü çü cük el le ri var dı, ba na uza nan. Mı sır tar la sın da, Mı sır ko ça nı nın sa çak la rın da, Ren gâ renk giy si için de, Uğur bö ce ğiy di avuç la rım da. On dan öğ ren dim; Bu ka le mun la rı, kel ke nez le ri. Hat ta; Cır cır bö ce ği ve ka rın ca la rı, On dan öğ ren dim; Yı la nın ka buk de ğiş tir di ği ni, Ye ni len di ği ni. Ağus tos ayın da, Gü ne şin kız gın sı ca ğın da, Kol la rın da zin cir ke lep çe, Ring ara cı na bi ner ken gör düm. Göz le ri gü ne şe dö nük, Umut yük lüy dü omuz la rın da. On dan öğ ren dim; Ayın çir kin li ği sak la dı ğı nı, Gü ne şin ger çek ay dın lı ğı nı, Sev da nın fe da kâr lı ğı nı, Ve her şe ye inat, Yi ğit çe ya şa ma sı nı. Hü se yin Sal ter Şe fa at li Ka pa lı Ce za evi Misa li Yağ mur ya ğıp da gü neş çı kın ca, Ba ha rı bek le yen ağaç lar mi sa li, Öz gür lük, bek li yo rum se ni, Fi liz len mek is te yen to hum mi sa li. Dok to run gel me si ni bek le yen, Bir ne fe si kal mış has ta mi sa li, Bek li yo rum gö rüş gü nü nü, Ka na dı kı rıl mış bir kuş mi sa li. Kal bi me yer leş tir din sen se ni, Gök yü zün de ki ay, gü neş mi sa li, Sev di ğim bek li yo rum se ni, Ka ran lık tan kor kan ço cuk mi sa li. Ra bia Ak sin E Ti pi Ka pa lı Ce zaevi/adana Oğ lum Ba tu han a Ge le me dim ca nım oğ lum do ğum gü nü ne, Ni ce yıl la ra de yip de sa rı la ma dım. He di ye ni ve rip de se nin eli ne, Mut lu luk tan do ya rak ağ la ya ma dım. Ge li yo rum di ye rek çık mış tım ev den, Ay rı lık var, çi le var di ye söy le ye me dim. Ke lep çe ler ko lu ma ta kıl dı bir den, Yıl lar yı lı ce zam var, sa na di ye me dim. Bak ma sa kın uzak la ra hü zün le nir sin, Ak şam la rın baş la dı ğı yer, be nim ye rim dir. Top ra ğın ko ku su nu his se de mez sin, Ufuk la rın kay bol du ğu yer, be nim ye rim dir. Ha yat bit ti de dik çe gü ne uyan mak, Anı lar da hep se ni, se ni ya şa mak. Na fi le, bo şa ge çen gün le re yan mak, Mut lu lu ğun bit ti ği yer, be nim ye rim dir. Gö re me den her gün bü yü yor sun am ma, Bu ha yır sız ba ban se ni unu tur san ma. Ta mı ta mı na say dım 5 ba har son ra, Al lah na sip eder se ge le bi li rim. Cen giz Sa vu ci E Ti pi Ka pa lı Ce za evi /Er zu rum V BULMACA V Sol dan Sa ğa: 1. La ba da - Nes li tü ken miş hay van - Ya şam 2. Hı yar - Ya ka la na rak idam edi len Al man ca sus ka dın 3. Taç giy miş hü küm dar - Bir renk - Ra hatsız ol ma yan - Yok kar şı tı 4. Adı (Ber na) olan ün lü ti yat ro oyun cu su - Ar na vut luk pa ra sı - Ölen ki şi nin bı rak tı ğı mal - Lit yu mun sim ge si 5. Ka renin ün lü le ri - Eki len yer - Gi diş yo lu na uzak olan - İm dat di le me 6. Bir mey ve - Mek tup luk - An lam 7. Hi le nin ilk he ce si - Bir ço ğul eki - Bir har fin oku nu şu - İşa ret - İtal ya da bir kent 8. (ter si) En gel - Di abet şe ke ri - İs tan bul da bir semt 9. Bir no ta - Er - Buz da ğı na çar pa rak ba tan bir ge mi - Na mus 10. Ev li lik dı şı bir le şme - Lanta lın sim ge si - Bir renk - Ün lü bir Arap şar kı sı. 11.Le ke izi - Zor du rum - Ya sak la ma - Ba ca dan çı kar. 12. Bir ay - Ke mik ucu - Ame ri kan de ve si - Pa ra zit 13. Ke sin ti den son ra ka lan - Ya rı aç ma - Cen net 14. Bir iş te baş ta ge len - Kat kı sız - Apan sız - Be yaz - Yap rak la rın dan sa la ta ya pı lan bir bit ki 15. Er kek is mi - Ro ma nın es ki adı - Bir yer de otur ma - Bi ri cik 16. Dör dül - Sı cak ül keler de ye ti şen bir mey ve - Rus ça da evet - Bir bi nek hay va nı - Ti ta nın sim ge si 17. Sat ranç ta bir taş - Ha ya tî sı vı - Ne şe - Ekin eken adam 18. İs kam bil de bir li - Çok kar şı tı - Jim nas ti ka - Ya ban cı 19. Yur du muz da bir akar su - İtal ya ta kımın da oy na yan Gü ney Ko re li fut bol cu - Az al kol lü bir iç ki - To kat ın bir il çe si 20. Za man - Er kek ör dek - Eko - İlâ ve Yu ka rı dan Aşa ğı ya 1. Ye ni kar şı tı - Bir işin er ba bı - Ün lü bir si ne ma oyun cu muz 2. Ta şıt lâm ba sı - Pat lı can ye me ği - Za man gös te rir - Rad yu mun sim ge si 3. El gün - Ce ra hat - İrid yu mun sim ge si - Te miz 4. Şeh za de eği tme ni - Al man ya lı - İş - Si lis yu mun sim ge si 5. Bir be sin mad de si - Al fa be nin dör düncü har fi - (ter si) Ada le - Tan ta nın sim ge si - Bir ha ber ajan sı 6. Kü çük ge mi - Ro ta nın ilk he ce si - Bir ül ke 7. Es ki Rus li de ri - Bir ba yan is mi - Ta hıl to zu - Der viş se lâ mı 8. İç kar şı tı - Şar kı da tek rar la ma - Oruç ayı 9. Bir sa yı yı iki ye çı kar ma - Du yu ru - Bir şar kı cı mız 10. Kir izi - İs tan bul Gün gö ren de bir ma hal le - Şi kar - Baş lı ca içe ceği miz 11. Ame ri kan yu mun sim ge si - (ter si) Rus al fa be si - Su - Kı sa ca İs tan bul Su ve Ka na li zasyon İş let me si 12. Tav la ge re ci - Su sam lı çö rek - An ka ra nın bir il çe si - (ter si) Kı sa ca Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri 13. Te da vi et mek - Mek tup - Yük sek okul 14. Ki li se gö rev li si - Emi le Zo la nın bir ro ma nı - Üze ri ne ip lik sa rı lır 15. Hay dut luk - Bi na lar top lu lu ğu - Doğ ma 16. Yan lış lık - İl gi li - Şa fak vak ti 17. Na mus - Ger çek or tam da ol mayan (ha ya lî) - Ku mar ara cı - Tür ki ye Cum hu ri yeti - Za m ın ün süz le ri 18. Bu rul muş in ce çiz gi - (ter si) Kur an da bir su re - İmam lık - Kö tü kar şıtı 19. Ka rı şık renk - İm kân - Ka bul et me me - İn gi liz bi ra sı 20. İtal ya da bir kent - As ya da bir ül ke - Bir ku ru ye miş tü rü. Nurlan Novruzov M Ti pi Ka pa lı Ce za evi - Bi le cik

4 Sayfa 4 Öz gür ce Ya şa mak İs te rim Öz gür ce ya şa mak is te rim, Ka fes te ka pa lı bir kuş gi bi de ğil, Ma pus ya tan bir mah kûm gi bi de ğil, İki aşık gi bi öz gür ce ya şa mak is te rim. Öz gür ce ya şamak is te rim de; Bir ağaç gi bi, bir or man gi bi, To hum la rın dan ye ti şen ta ze bir fi dan gi bi, Kö tü in san la rın kı ra ma ya ca ğı şe kil de, Me li ha ile Di lek le Çağ rı y la be ra ber, Öz gür çe ya şa mak is te rim. Dop do lu sev gi ler le ya şa mak is te rim, Ya şa mak is te rim bir toz gi bi de ğil, Rüz gâr vur du ğun da or dan ora ya sav ru lan. Yağ mur yağ dı ğın da ça mur olan toz gi bi de ğil, Do ğa ya şe kil ver miş ka ya lar gi bi, Öz gür ce ya şa mak is te rim. Sah te aşık la rın sat tı ğı, iha net et ti ği gi bi de ğil, Pa ra sı ol ma yan yır tık cüz dan gi bi de ğil, Sev dik le riy le hep be ra ber ha ya ta bağ la nan, Yu va sın da ço cuk la rıy la mut lu olan, Ha yat ta ağ la ma yıp hep gü len, Ro ta sız gi bi de vam lı acı çe ke rek de ğil, Mut lu olan ya rın la ra umut la ba kan, Me li ş iy le Di le k iy le Çağ rı sıy la, Ya şa mak is te rim; sağ lam te mel ler üs tü ne ya pıl mış, Bir yu va da dert siz, ke der siz sa kin ce Me za ra ka dar ya şa mak is te rim ter te miz. Duy gu lar la me za ra ka dar ya şa mak is te rim Öz gür ce ya şa mak is te rim be pı nar göz lüm! Fay da sız Se zai Öz türk Es ki şe hir Ka pa lı Ce za evi Sevk Var Bu lut lar da göç edi yor ba har lar, Uzak la ra gi di yor sev gi le ri miz de. Gün ler bi te cek, Mah kûm lar ge ce le re doğ ru yü rü yor lar. Gül le ri an ma dan ge çe mi yo rum. Ta ze li ği kal ma mış göz le rim de. Her mah kû ma bir ta ze gül sun sam. Bir yol cu luk var ufuk ta. Ko ğuş lar da yol cu la rı. Umu du hey be ye koy muş lar, Bek li yor lar ye ni gü nün do ğu şu nu. Öz can Öz bek Ya lo va Ka pa lı Ce za evi Ru hun da şey tan lar kol ge zi yor sa, Ye di de fa Kâ be gör men fay da sız. Ayak la rın kö tü yol ge zi yor sa, Beş va kit ca mi ye var man fay da sız. Kü çü ğü nü yu tar iken kart ba lık, Onu ko ru mak tır asıl in san lık. Sö züm an la ma dın mı ey ak lı alık? Bu dün ya da ken di mi yar mam fay da sız, Dost tan dos ta uzat zey tin da lı nı, Biri za yıf düş müş se uzat eli ni, Çal mak is ti yor san elin ma lı nı, Yü zü nü sec de ye sür men fay da sız. Kom şunun ar ka sın dan ey le me gıy bet, Elin na mu su ile olur mu soh bet? Na sıl ol sa he pi mi ze kı ya met, Ca mi de ön saf ta dur man fay da sız. Ya ni yü re ğin de var sa ima nın, İn san lık yo lu na har ca za ma nın, Gü nü yok, yok su la el uzat ma nın, Ra ma zan da fit re ver men fay da sız. Rı za Ak bu lut Kü tah ya Ka pa lı Ce za evi Yo rul dum Bir aş kı al dat ma nın şeh rin de yim El le rim de te dir gin bir yal nız lık Yü re ğim de inanç sız bir sa bah se vin ci Kor kar ol dum ar tık se ven den de sev mek ten de Es mer bir rüz gâr is ti yo rum ha ya tı ma Ka pı ara lık la rın dan sey ret mek is te mi yo rum Sız la yan bir son ba ha rı Na mu sun çi çek le ri ne ren gi ni ve rir ken gön lüm Gö nül süz aşk la rın ku lak la rı nı çın la ta cak Gü cü nü tes lim edi yo rum ha ya ta Has re tin key fi kaç tı Koy num da ken di mi sak la mak is ter ken bu şe hir de Yal nız lı ğı mı ço ğal tan her aş ka lâ net edi yo rum Bık tım uğur la mak tan Ol gun luk la sev di ğim sa at le rin hep si ni Yıl lar dan âşık ol ma hak kı mı, ço cuk ol ma hak kı mı Ve sev me hak kı mı is ti yo rum Ay na da göz le ri mi, hi caz bir şar kı da ken di mi öz le dim ve ar tık yo rul dum Bu ken di me acı mak de ğil Bu ken di me kat lan mak bel ki Yok mu be ni an la ya cak bi ri ara nız da Ha di el kal dı rın Bu ka dar mı ya ban cı yım Ben bu ka dar mı yal nı zım. Ağ lat ma yın be ni, ba na hiç ya kış maz Çün kü ya şa dı ğım yıl la ra Her ge ce yi gün düz ka za nı yor Ki mi dü şün sem son ba har esi yor saç la rın da Ve ben in san lar uyur ken ge çi yo rum Mar ma ra sız bir de ni zin or ta sın da Dur ma dan ad res de ğiş ti ri yo rum Te le fon def te rin de kim se siz li ği min Yır tın y har fi ni def te ri niz den Al fa be yi yir mi se kiz har fe dü şü rün Ben onu ru mun be de li ni öder ken ha ya ta Dur ma dan el bi se de ğiş ti ri yor sev dik le rim Tut ki ba ğıra ma dı ğım Kü fü rün kı ya me ti dir kah ro lu şum Yağ mur suz lu ğu dur öm rü mün dam la dam la yok olu şu mun Han gi mar tı uçu ra bi lir Be ni sen den uzak bir sen siz li ği Han gi uy ku ba na öz le di ğim rü ya yı su na bi lir Han gi si ga ra nın du ma nı Se ni içim den alıp dı şa rı üf le ye bi lir Bu lut la ra bu laş tır dı ğım öz gür yel ken li nin be yaz ro ta sı nı Be ya zın ma vi ye olan aş kı nı Ba na kim unut tu ra bi lir göz le rim de ki yaş la rın ve fa sı nı Han gi ve da ku ru ta bi lir Ay na da göz le ri mi öz le dim Bir de se vil di ği ni bil me yen se ni öz le dim. Ya vuz Kut lay Ve zir köp rü Ka pa lı Ce za evi /Sam sun Ses siz Ge ce Ay çe kil miş ti ar tık. Yine baş lı yor ge ce, Ses siz li ğe doğ ru iler li yo rum. Ya ta ğım da yım, Yas tı ğı sır tı ma ver dim. Bir ki ta bın son la rı na yol alı yo rum. Ki tap be ni ya zı yor du, Ben ki ta bı ya zıyo rum ses siz ce, Ru hu mun ar ka plâ nı ay nı de sen le do kun muş tu san ki. Bir bar dak çay, bir ci ga ra, bir ci ga ra da ha. Say fa lar tü ke ni yor, bi lin me ye ne doğ ru hız la iler li yo rum. Ki ta bı ses siz ce sol ya nı ma bı ra kıp, göz le ri mi ka pa dım. Ha ya liy le; Sev di ği min yü zün de ma sum bir ifa de, Az ya ra lı ru hu is yan sız. Uy ku çok uzak tay dı, Ki tap la çok yol al dım bu ge ce, Sev dim, se vil dim, Vur dum, vu rul dum. Acı lar çek tim, yıp ran dım. Dost la rım dan ay rıl dım. Ni ce ha yal le ri mi par ça la dım, Yı kıl ma dım Ki tap bit ti. Ses siz ve yal nı zım. Göz le ri min üze ri ne in dir dim, göz ka pak la rı mı. Bü lent Ka ya/gü müş ha ne Ka pa lı Ce za evi Rabia Aksin E Tipi Kapalı Cezaevi/Adana Yav ru ma 15 Mart 2004 Ne gü zel ya rat mış Mev lâm se ni es mer gü ze li, El le rin de bin bir hü ner ca nım sın yav rum. Şe ker, bal lar ne dir ki se nin ya nın da, Et raf ta gö rün me, ça lar lar yav rum. Pa pat ya lar, gül ler hep sö nük tür ya nın da, Ir mak lar, der ya lar bir hiç olur um man da. Na rin sin, in ce sin, duy gu lu sun dün yan da. Al lah yar dım cın ol sun, yü zün hep gül sün yav rum. Rah man ve Ra him olan Yü ce Mev lâ ya sı ğın. Ser se ri ar ka daş la ra ya kın ol ma, hep sa kın. Ağ la mak fay da et mez, ter se dö ner se çar kın, Val la hi yüzü ne hiç kim se bak maz yav rum. Uzun bir öm rüm var di ye sa kın ra hat ey le me. Ci han da bir zer re sin ken dini rüs vay ey le me. İle ri ye, doğ ru ya hep şe ref le iler le, Ça lış, oku, adam ol, bu dur tav si yem yav rum. Ca nım, ka nım, par çam sın, Se ni öz le dim yav rum. Cen giz Sa vu ci E Ti pi Ka pa lı Ce za evi-er zu rum Cezaevi kâtiplerinden aç k mektup Biz ler Ela zığ Ço cuk Is la he vin de gö rev ya pan ce za evi kâ tip le ri yiz. Ce za ev le rin de zor şart lar al tın da, gü nün se kiz sa ati gö rev yap mak ta yız. He pi miz 4.de re ce nin al tın da ça lı şan yük se ko kul me zu nu yuz Sa yı lı Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rı nın f mad de siy le Ada let Taz mi na tı ola rak za bıt kâ tip leri ne ve ri len taz mi nat tan bu gü ne ka dar ya rar la na bili yor duk. An cak, Res mî Ga ze te nin ta rih ve sa yı lı nüs ha sın da ya yım la nan Da nış tay 11.Da ire Baş kan lı ğı nın E: , K: sa yı lı ka ra rın da; söz ko nu su KHK de za bıt kâ tip le ri nin is mi nin geç ti ği, ce za evi kâ tip leri nin ad la rı nın ise yer al ma dı ğı, do la yı sıy la ce zaevi kâ tip le ri nin bu hak tan ya rar la na ma ya ca ğı be lir til mek te dir. Hâl bu ki, biz ler ay nı ba kan lı ğa bağ lı yız, ay nı gö re vi yap mak ta yız ve hat ta da ha zor şart lar al tın da ça lış mak ta yız. Bu na rağ men, il gi li Ka nun da ki ek li çi zel ge de ce za evi kâ tip le ri ne yer ve ril me me si ni bir tür lü an la ya ma dık. Ce zaevin de kâ tip olup da nak len ad li ye ye ge çen ler orada mün fe rit iş ler de ça lış tık la rı hâl de, bu hak tan ya rar lan mak ta dır. De ğer li bü yük le ri mi zin ko nu ya has sa si yet gös ter me si ni, za bıt kâ tip le ri ile ara mızda ki yak la şık TL.lik hak sız far kın gi de ri le rek mağ du ri ye ti mi zin ön len me si ni umu yoruz. Say gı la rı mız la. Ela zığ Ço cuk Is la he vi Kâ tip le ri Din çer Er do ğan Fı rat Özen Gök han Ars lan

5 15 Mart 2004 Sayfa 5 Dönüş Ali Suat ERTOSUN Yargıtay Üyesi Hep kaçmış tı. San ki bi ri le ri onu ko va lı yor, ya ka lar lar sa çok kö tü şey ler ya pa cak la rından kor ku yormuş ca sı na hep kaç mış tı. Ne de ni ni bilmi yor du. Hiç de dü şün me miş ti. Kü çük ken sık sık ev den kaç mış tı. Bu yüz den ba ba sın dan çok azar lar işit miş, za man za man da da yak ye miş ti. Son ra okul dan kaç mış tı. İl ko ku lu zor bi tir miş ti. Gir di ği iş le rin hiç bi ri ni sev memiş ti. Bu yü zden bir mes lek sa hi bi ola mamış tı. As ke re de git mek is te me miş ti. Uzun sü re yok la ma ka ça ğı ola rak kal mış, da ha son ra ba ka ya ol muş, ya ka lan dı ğın da jan darma ile as ke re gön de ril miş ti. As ker dey ken de sık sık fi rar et miş, bu yüz den as ker li ği uzatmış tı. As ker den dö nün ce ma hal le den bir kı za il gi duy muş tu. Duy du ğu il gi aşk mıy dı onu da bil mi yor du. Duy gu la rı nı ne kı za ne de bir baş ka sı na açık la mış tı. Bel ki de aşık ol mak tan kork muş, ge ne kaç mış tı. Za ten bir müddet son ra da ka sa ba sı nı terk et miş, İs tan bul a yer leş miş ti. Bu na yer leş me mi de nir onu da bi le mi yor du. Pa ra sı ol du ğun da tek oda lı ge ce kon du lar da kal mış, öm rü be kâr oda ların da geç miş ti. Bi me kân ta kı mın dan dı. İş bul du ğun da in şa at lar da ça lış mış tı. Bi ri kız iki kar de şi var dı. Ai le si ile ir tiba tı nı ko par mış tı. Ba zen ka sa ba sın dan rastla dı ğı ta nı dık la rı ara cı lı ğıy la on lar dan ha ber alı yor du. Sa de ce kız kar de şi ile za man za man ha ber le şi yor du. Kız kar de şi ad re si ni bul du ğun da mek tup ya zı yor, bir ih ti ya cı olup ol ma dı ğı nı so ru yor du. An cak ken di si ce vap bi le ver mi yor du. Ce za evi ne düş tü ğü za man lar da ol muştu. Kim se ye ha ber ver me miş ti. An cak kız kar de şi na sıl ol duy sa öğ ren miş, her za man ol du ğu gi bi ken di si ne mek tup yaz mış tı. Yıllar ön ce al dı ğı bir mek tup ta an ne ve ba ba sının öl dü ğü nü, er kek kar de şi nin şeh re yer leşti ğin den na di ren gö rü şe bil dik le ri ni, ken di sinin ev len di ği ni, mut lu ol du ğu nu ya zı yor du. Ce za evin de iken kız kar de şi zi ya re ti ne de gel miş, gö rüş müş ler di. Ken di si ne pa ra da bı rak mış, tah li ye olun ca ara ma sı nı is te miş ti. Ce za evin den çı kın ca es ki ser se ri ya şa mı na ge ri dön müş, her za man ol du ğu gi bi bu se fer de kim se yi ara ma mış tı. Yi ne ce za evin de bu lun du ğu bir sı ra da, san ki söz leş miş ler ce si ne ce za evi psi ko lo gu ve müf tü lü ğü n gö rev len dir di ği din ada mından ay nı ko nuş ma la rı din le miş ti. Her iki si de so rum lu luk tan söz ede rek ge rek ken di mize, ge rek se ai le mi ze, çev re mi ze, ya şa dı ğımız top lu ma, ül ke mi ze ve tüm in san lı ğa kar şı borç la rı mı zın bu lun du ğu nu söy le mişler di. Da ha son ra psi ko log la bir kaç kez gö rüş müş, in san ola rak ne gi bi so rum lu lukla rı ol du ğu nu sor muş tu. Dü şün dük çe bun ca yıl ne den kaç tı ğı nı bul muş tu. Hep so rum luluk tan kaç mış, kim se nin so rum lu lu ğu nu al mak is te me miş ti. Gün ler geç tik çe de ğiş tiği ni his se di yor du. Ya şı 60 ol muş tu. Ama hiç ol maz sa bun dan son ra sı nı de ğer len dir me liydi. Ma dem ki ya şı yor du, geç kal mış sa yılmaz dı. * * * O ge ce ra hat uyu ya ma mış tı. De vam lı rü ya lar gör müş tü. Hep ağa be yi ni gö rü yor du. Ne re dey di, ne ya pı yor du, hep onu dü şü nüyor du. Ko ca sı öl dük ten son ra ye tiş kin iki kı zı ile ya şı yor du. So rum lu luk la rı art mış tı. Mad dî bir sı kın tı la rı yok tu, an cak kız la rı onu çok dü şün dü rü yor du. Ah ya nın da ağa be yi ol say dı. Ev iş le ri ile uğ ra şır ken bir den te le fo nu çal dı. Ce za evin den arı yor lar dı. Ağa be yi na sıl ol du ğu nu so ru yor du. Eşi nin öl dü ğü nü, iki kı zı ile kal dı ğı nı, iyi ol duk la rı nı söy le di. 10 da ki ka lık sü re he men geç miş ti. Zi ya ret gün le ri ni öğ ren di. İlk fı rsat ta ağa be yi ni zi ya ret et ti. Çok duy gu lu an lar ya şa dı lar. Da ha son ra bay ram açık gö rüş gü nün de bu luş tu lar. Ağa be yi nin de ğiş ti ği ni his set miş ti. Geç miş ten faz la ko nuş ma dı lar. * * * Ka ra rı nı ver miş ti. Ka sa ba sı na dö ne cek, kız kar de şi ne yar dım cı ola cak tı. Ra hat la dığı nı his set ti. Ha ya tı bir den an lam ka zan mıştı. Tah li ye olun ca he men ka sa ba sı na döndü. Kız kar de şi nin evi ne yer leş ti. Ye ğen le rini ilk gö rüş te sev di. An ne ve ba ba sı nın me zar la rı nı bul du. Er kek kar de şi ni ara dı. Ak ra ba la rı ve ta nı dık la rı ile gö rüş tü. Ya şamın da ki ek sik li ği dol dur muş tu. Ar tık so rumlu luk la rı var dı. * * * Gü zel söz ler Bü tün bü yük iş ler, kü çük baş lan gıç lar la olur. Çi çe ro Baş ka la rı nın iyi li ği ni dü şü nen ken di iyili ği ni de dü şün müş olur. Mal colm X İn san la rın ha ta la rı kir li par mak la göste ril mez. İtal yan Ata sö zü So rum lu luk al mak tan kork ma, çün kü tüm ba şa rı lar so rum lu luk alan la rın dır. Yıl:2 Sayı: Mart 2004 Yayın Kurulu Nizamettin KALAMAN Yayın Kurulu Başkanı Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi Orhan ARSLAN Tetkik Hâkimi Özlem ZAFER ŞAHİNKOL Şube Müdürü (Sos. Hiz. Uzm.) Tülay ÇELEBİ Şube Müdürü (Psikilog) Aytaç DİNÇER Sosyal Hizmet Uzmanı Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Yazı İşleri Müdürü Naci BİLMEZ Dizgi Hasan KORKMAZ İsa KİBAROĞLU Sigara sizi b rakmadan Si ga ra, al kol ve uyuş tu ru cu gi bi za rar lı mad de le rin kul la nıl ma sı nı ön lemek ama cıy la baş la tı lan 1-7 Ye şi lay Haf ta sı ne de niy le çe şit li prog ram lar dü zen le nir ken, top lum da en çok rağ bet gö ren si ga rı nın za rar la rı say mak la bitmi yor. Tür ki ye de si ga ra ya her yıl trilyon lar har ca nı yor. An cak, müp te lâ sı ol du ğu muz ni ko ti n en çok da sağ lı ğı mıza za rar ve ri yor. Uz man lar, si ga ra nın sağ lı ğı mı zın baş düş ma nı ol du ğu nu, en çok da kan sere yol aç tı ğı nı be lir te rek, si ga ra yı bı rakma la rı için tir ya ki le ri uya rı yor lar. Dünya Sağ lık Ör gü tü is ta tis tik le ri ne gö re, dün ya ül ke le ri nin birço ğun da en çok rast la nan ve en çok ölü me yol açan ne den ler ara sın da ilk sı ra yı ak ci ğer kanse ri alı yor. Son 40 yıl da % 250 ora nın da ar tış gös te ren ak ci ğer kan se ri ne sa de ce ABD'de her yıl 160 bin ki şi ya ka la nı yor. Tür ki ye'de ise her yıl bin ki şi ye ak ci ğer kan se ri teş hi si ko nu lu yor. Bir baş ka araş tır ma ya gö re, ak ci ğer kan se rinin % 85'i, kro nik bron şit'in % 75'i, kalp has ta lık la rı nın % 25'i si ga ra dan kay nakla nı yor. Uz man lar, 100 bin ki şi lik Mahir ÖZDAĞ Kurum Müdürü Yayın Koordinatörü Recai YILDIZ Öğretmen Montaj-Baskı Zafer KARAKAYA Salim KILIÇ Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA nü fus ta hiç si ga ra iç me yen le rin kan se re ya ka lan ma ora nı nın 3-4, gün de bir pa ket içen ler de 61, 1-2 pa ket içen ler de 143, günde 2 pa ket ya da da ha faz la içen ler de 217 ol du ğu na dik kat çe ki yor. Si ga ra nın ne den ol du ğu has ta lık lar Kı sır lık : Çift ler den sa de ce bi ri nin si ga ra iç me si ço cuk ol ma ma sı ris ki ni 3 kat artı rır. Me no poz: Si ga ra içen ka dın lar da bekle nen den 5-10 yıl da ha er ken me no poz gö rü lür. Bu da ke mik le rin er ken den in celme si ne ve de eri me si ne ne den olur. Er ken yaş lan ma: Dü zen li bir şe kil de si ga ra içil me si, de ri ya pı sı nı bo zar, kı rı şıklık la ra yol açar. Bu nun ya nın da diş ler sa rarır ve de ka ra rır, tır nak lar sağ lık sız la şır. İyi leş me zor lu ğu: Si ga ra içen le rin ya ra la rı çok da ha zor ka pa nır. Bu nun ya nın da ame li yat son ra sı ya ra la rı nın iyileş me me ola sı lık la rı var dır. Si ga ra iç mek diş ka yıp la rın da önem li bir fak tör dür. Pros tat kan se ri: Si ga ra iç mek pros tat kan se ri nin %40'ın dan so rum lu dur. Gö ğüs kan se ri: Si ga ra içen ka dın lar iç me yen le re gö re %75 da ha faz la gö ğüs kan se ri ne ya ka lan ma ris ki ta şır. Ra him kan se ri: Si ga ra içen ka dın lar iç me yen le re gö re 4 kat da ha faz la ra him kan se ri ne ya ka lan ma ris ki ta şır. Bo ğaz kan se ri: Bo ğaz kan se ri va ka ları nın %80'ine si ga ra yol açar. Mi de kan se ri: Si ga ra içen le rin mi de ve ya ba ğır sak kan se ri ne ya ka lan ma ris ki iç me yen le re gö re 2 kat da ha faz la dır. Ka ra ci ğer kan ser: Ka ra ci ğer kan se ri va ka la rı nın % 80'i si ga ra yü zün den olur. Gırt lak kan se ri: Gün de 25 ta ne si gara içi yor sa nız 30 kat da ha faz la gırt lak kan se ri ne ya ka lan ma ris ki ta şır sı nız. Bu da ilk baş lar da ko nuş ma zor lu ğu, iler le yen saf ha lar da ta ma men ko nu şa ma ma ya se bebi yet ve rir. Am fiz rem: Bu has ta lı ğın yol aç tı ğı ölüm le rin %85'i si ga ra yü zün den olur. (Ak ci ğer ler de ki al ve ol ler za man la es nek liği ni kay be der. İler le yen saf ha lar da, yo ğun bir bi çim de so lu num zor lu ğu olur ve has ta so lu num ma ki ne si ne bağ lan mak zo run da ka lır.) Ağız kan se ri: Ağız kan se ri va ka la rının ta ma mı na si ga ra yol açar. Ye mek bo ru su kan se ri: Bu kan serden ölen le rin he men he men hep si si ga ra iç tik le ri için öl müş ler dir. Ço cuk la rın so lu num prob lem le ri: An ne si ya da ba ba sı si ga ra içen ço cuk lar 6 kat da ha faz la so lu num yo lu has ta lık la rıy la kar şı laş ma ris ki ta şır. (So ğuk al gın lı ğı, ku lak il ti hap la rı, bron şit, ba dem cik problem le ri, as tım ve de za turree ki ba zen ölüme bi le yol açar). Ku lak en fek si yon la rı: Si ga ra içen lerin ço cuk la rı nın or ta ku lak en fek si yo nu na ya ka lan ma risk le ri var dır. Er ken do ğum ve be be ğin ha fif doğma sı: Gün de sa de ce 5 ta ne si ga ra içen ha mi le bir ka dı nın er ken do ğum yap ma sı ya da ol duk ça kü çük ve de sağ lık sız bir be bek do ğur ması ris ki ina nıl maz bo yut larda dır. Şe ker has ta lı ğı: Si ga ra iç mek, vü cudun in sü lün sal gı la ma ye te ne ği ni za man la yok eder. Bu da şe ker has ta lı ğı na yol açar. Kalp has ta lık la rı: Si ga ra içen le rin kalp kri zi ne ya ka lan ma ris ki iç me yen le re gö re 4 kat da ha faz la dır. Kang ren: Ak ci ğer ler ve rim siz leş ti ği için, vü cu da çok az ok si jen ya yı lır. İn san vü cu du, bu çok az mik tar da ki ok si je ni iç or gan la ra da ğıt mak zo run da ka lır. Bun dan do la yı, kal be en uzak kı sım lar olan par mak uç la rın dan iti ba ren hüc re ler sü rat le zin cirle me ola rak ölür. Ço ğu za man kol lar ya da ba cak lar ke si le bi lir. Tü tün de sağ lı ğa za rar lı han gi madde ler bu lu nu yor? Si ga ra da 4000 i aş kın bir bi rin den farklı za rar lı mad de bu lun mak ta dır. En çok bi li nen ve en teh li ke li le ri kar bon mo nok sit, ni ko tin ve kat ran dır. Kar bon mo nok sit; araba la rın eg zoz ga zı nın ay nı sı dır. Ka nın ok si jen ta şı ma ye te ne ği ni azal tır. Ni ko tin, ko ka in ve mor fin ka dar ba ğım lı lık ya par. Kan ba sın cı nı (tan si yon) ve kalp hı zı nı ar tı rır. Kar bon mo nok sit ise; koro ner ar ter has ta lı ğı ve be yin da mar has ta lı ğı na yol açar. Kat ran: Kan se ro jen (kan ser ya pı cı) olup ak ci ğer kan se ri, am fi zem ve kro nik bron şit ya par. Ay rı ca si ga ra nın ana mad desi ola rak bi li nen tü tün de de birçok za rar lı mad de bu lun mak ta dır. Tü tün ye tiş ti ri lir ken ha şe re ve bö cek ten ko run ma sı için bö cek ze hi ri kul la nı lır. Si ga ray la bir lik te, birçok ze hir li mad de nin dı şın da, bö cek zeh ri ni de içi mi ze çek miş olu yo ruz. Si ga ra nın her tür lü sü za rar lı Bugün top lu mun önemli bir kıs mı Ay n konusu Ye ilay Haftas si gara tir ya ki si. Si ga ra pa ket le ri nin üzerin de ki "si ga ra sağ lı ğa za rar lı dır" ya zı sını oku sa lar da de ği şen bir şey yok, tü tün du ma nı nı iç le ri ne çek me ye de vam ediyor lar. Si ga ra nın sağ lık açı sın dan çok za rar lı ol du ğu nu be lirt ti ği niz de; as lın da ken di le ri nin bı rak mak is te dik le ri ni, an cak, onun ken di le ri ni bı rak ma dı ğından dem vu ru yor he men her tir ya ki. Hatta ba zı la rı, si ga ra lar da filt re ol du ğu nu, ar tık light si ga ra nın çık tı ğı nı; bu yüz den iç le ri ne du man çek me le ri nin za rar lı ol ma dı ğı nı id dia edi yor lar. Fa kat, filt re ve light si ga ra ko nu sun da gö rüş le ri ni açık la yan uz man lar, bu nun si ga ra sa tı şı için ya pı lan bir ma nip le ol du ğu nu, si gara nın her tür lü sü nün in san sağ lı ğı na za rar ver di ği ni be lir ti yor lar. Pa sif kul la nı cı lar da risk al tın da Tüm uya rı la ra rağ men si ga ra tir ya kile rinin, ken di cep le ri ne ve sağ lık la rı na za rar ver me ye de vam eder ken, top lu olarak ya şa dık la rı nı unut ma ma la rı ge re kiyor. Uz man lar, si ga ra içen ki şi le rin ya nın da bu lu nan la rın si ga ra iç miş gi bi et ki len dik le ri ni, do la yı sıy la sağ lık açısın dan ay nı şe kil de et ki le ne cek le ri nin al tı nı çi zi yor lar. Bu yüz den de si ga ra kul la nan ki şi le rin top lu ola rak ya şa nı lan yer ler de si ga ra kul lan ma ma la rı ya da ay rı bir yer de iç me le ri ge rek mek te dir. So nuç ola rak, büt çe mi ze, ken di mizin ve baş ka la rı nın sağ lı ğı na za rar verme ye de vam ede ce ği mi ze ge lin bu ya zı ve si le siy le bir adım ata lım; si ga ra yı bı raka lım. Si ga ra nın bir yol daş ol du ğu ve ben onu bı ra kı yo rum ama o be ni bı rakmı yor id di ası nı bir ke na ra bı ra ka lım. Bu nu yap ma nın en önem li adı mı nın "si ga ra yı bı ra ka ca ğım" di ye bi le cek bir ira de or ta ya ko ya bil mek ol du ğu nu bi lelim. Si ga ra yı bı rak mak için ya bı rak ma ka ra rın dan son ra ağ za hiç bir şe kil de si ga ra al ma mak ya da azal ta rak so nu ca git mek ge rek mek te dir. Sö zün kı sa sı, "si ga ra si zi bı rak ma dan, siz onu bı rakın."

6 Sayfa 6 15 Mart 2004 Bir gün Se ni dü şün me mek zor gel di ba na, Has re tin kal bi mi ya kı yor her gün. Al lah tan hiçbir za man umut ke sil mez, Yi ne de yüzyü ze ge li riz bir gün. Bi li yo rum unu tup git ti di yor sun, Gün geç tik çe sen de unu tu yor sun. Na sıl sev di ği mi sen bi li yor sun, Ge çen gün ler tek rar ya şa nır bir gün. Rü yam da gö rün ce çıl dı rı yo rum, Kal kıp ka ran lık ta se ni arı yo rum. Ba ğı ra mı yo rum hep su su yo rum, Bu sus kun luk el bet bi te cek bir gün. Biraz sev miş ol san bek ler sin be ni, Çün kü yü re ği me yaz mı şım se ni. İs ti yor san sa na ede yim ye mi ni, O mut lu gün le re dö ne ce ğiz bir gün. Sen siz lik ne imiş şim di an la dım, Se ni dü şün mek ten çok yan dı ca nım. Bir yan lış lık yap tım, sen den ay rıl dım, Ce za mı bi ti rip dö ne rim bir gün. İs ter sen baş ka sını se vebi lir sin, Onun la be ra ber ömür sü rer sin. Be ni so ran la ra ta nı mam der sin, Ar dın dan piş man olur ağ lar sın bir gün. Nur lan Nov ru zov M Ti pi Ce za evi Bi le cik Bir ÖSS ma sa l Bir var mış, bir yok muş... Pa ra bo lik dağ la rın ar dın da, se mi ner kıv rım la rı gi bi uza nan ır mak la rın so nun da cyan ka dar ye şil, ta nım kü me si kadar bü yük bir ül ke var mış. Bu ül ke nin ke nar or tay la rı nın ke siş ti ği yer de de pa di şah or di nat ın sa ra yı bu lu nu yor muş. Padişah, ül ke si ni ada let le yö ne tir, kim se nin den ge ye gel miş tep ki me si ne ka rış mazmış. Bu pa di şa hın gü zel mi gü zel bir kı zı var mış. Ni ce soy lu soy gaz lar is temiş de git me miş gü zel pren ses. Ül ke hal kı da bir lik ve be ra ber lik için de ge çi nir, kar şı lık lı elekt ron alışve ri şi ile iyo nik bağ lar içe ri sin de bu lunur lar mış. San ki her bi ri bir pa lan ga sis te mi nin ele ma nıy mış (ma ka ra lar ağır lık sız). Kı sa ca sı halk ara sın da de vam lı bir kon ju gas yon var mış. Be nim ge nim se nin de ge nin dir, di yerek muh taç la ra yar dım eder ler miş. Bir gün bu ül ke ye bü yük, ko ca man bir dev gel miş. Ona, git ti ği ül ke ler de Mo ru la ca na va rı der ler miş. Bu mu tasyo na uğ ra mış ökar yot can lı, in san yi ye rek bes le nir, ül ke ül ke do la şıp, kar nı nı do yu rur muş. Normal Şartlar Altında 1 mo lü lt ha cim kap lı yor muş. Şim diye dek Ava gad ro sa yı sı ka dar mem le ket gez miş, sı ra bu ül ke ye gelmiş. Ca na var he men pa di şa hın sa ra yına var mış, kar şı sı na di kil miş; Ba na bak, Pa di şah İzo to pu! Ya ba na her gün ül ke nü fu su nun ge omet rik or ta la ma sı ka dar ye me ye adam ve rir sin, ya da ül ke ni zin he me os ta si si ni bo zar, he pi nizin tü re vi ni alı rım. de miş. Pa di şah ve ve zir le ri bun dan çok kork muş. Çün kü bu ca na var geç ti ği yer ler de li mi ti alınma dık fonk si yon, eği mi bu lun ma dık doğ ru denk le mi bı rak maz mış. Ama yi ne de şan sı nı bir kez de ne mek is te miş pa di şah. Ül ke nin iyon laş ma ener ji le ri en yük sek adam la rı nı ca na va rın üs tü ne sal mış. Sal mış ama ne fay da! Hep si de mo no mer le ri ne ka dar ay rı şıp ca na va rın in ce ba ğır sa ğın da emil miş ler. Böy le ce pa di şah ve ül ke hal kı ca na va rın is tek leri ne bo yun eğ miş ler: n ül ke de ki ço cuk sa yı sı ol mak üze re her gün (n/8-1) 2 ka dar ço cu ğu ca na va ra ver me ye ka rar ver miş ler. (n z + ) Gün ler gün leri, ay lar ay la rı ko va la mış, za man sta tik elekt rik gi bi akıp git miş, sı ra Al fa Bey in oğ lu Blas tu la ya gel miş. An ne ve ba ba sı nın, oğul la rı Blas tula yı gön der me ye hiç ni yet le ri yokmuş. Çün kü bü yük oğul la rı Blas tula nın al lat ro pu Gast ru la yı da ca na var ye miş. Fa kat pa di şa hın as ker le ri zor la Blas tu la yı alıp gö tür müş ler, son ra onu çev re si 2πr ka dar olan da ire sel bir ovaya ge tir miş ler (π 3). Blas tu la et ra fı na bir ba kın mış ne ca na var var, ne de başka bir or ga niz ma. Sa de ce nit rit bak te rile ri ta ra fın dan ay rış tı rı lan in san is kelet le ri var mış. Bir den uzak lar dan frekan sı yük sek bir ses gel miş. Bu ca nava rın se siy miş. O kim? de miş Blastu la, An yon mu sun, yok sa kat yon mu? Kar şı da ki ses de Ne an yo num ne kat yo num, se ni ye mek is te yen bir he tet ro fum! de miş. Bu nu du yan Blastu la a iv me siy le koş ma ya baş la mış. So nun da bir ma ğa ra ya var mış. Ma ğara nın ağ zın da bir ka ya var mış. Blas tu la ka ya nın ar ka sın da ki si nap tik boş luk tan ma ğa ra ya sız mış. Ar ka sın dan ge len ca na var da ka ya ya bir F kuv ve ti uy gula mış, ka ya fi zik sel çö zün me ye uğ ramış ve Blas tu la, o renk pig ment le rinden yok sun her maf ro dit iğ renç ya ra tı ğı kar şı sın da bul muş. Ağ zın dan mu kus la bir lik te ami laz en zim le ri akı yor, göz leri düz gün da ire sel ha re ket ya pı yor muş. Diş le ri çok siv riy miş, hep si de re zonans ya pı gös te rir ce si ne bir bi ri nin ay nı sıy mış. Bir den, bir şe yi far ket miş Blas tu la. Ma ğa ra da ki ka ya lar dan bi ri, ay nı çu kur ay na gi biy miş. Ma ğa ra nın du varın dan sı zan iki ışık da ay na nın asal ek se ni ne pa ra lel ge li yor muş. Eğer ca na var ay na nın oda ğı na ge lir se ışık gö zü nü alır, ben de ka ça rım di ye dü şün müş Blas tu la. He men ay na nın oda ğı nı he sap la mış. Eğer ca na var iki Her in san dün ya nın or tak nok ta sını oluş tu rur. Her in sa nın çev re sin de dün ya us lu us lu dö ner do la nır. İn sanın ya şa dı ğı her gün, dün ya ta ri hi nin son nok ta sı nı, do ruk nok ta sı nı oluştu rur; bin ler ce yıl ar ka sın da kal mıştır, önün de ise ya şa nı lan an dan baş ka bir şey bu lun ma mak ta dır. Hiç kim se, ken di si nin ya şa ma dı ğı şe yi baş ka la rın da gö re mez ve an la yamaz. Hiç kim se, ken di için de ya şama dık ça baş ka la rı nın ru hun da ki kı pır tı la rı du yum sa ya maz. Bir in san dan nef ret edip ona kin du yu yor sak, as lın da onun şah sın da içi miz de ki bir şey den nef ret edi yor, bu na kin du yu yo ruz de mek tir. Ken dimiz de va r ol ma yan bir şey za ten bi zi kız dır maz. Dü rüst, te miz in san lar, ken di le ri ne düş man(lar) edin mek sizin hiç bir adım ata maz lar. adım da ha gi der se gö zü tam oda ğa denk ge le cek miş. Gel! de miş ca nava ra Kork mu yo rum sen den! ca na var iki adım at mış ve ışık gö zü nü al mış, den ge si ni kay bet miş. Sa ğa so la ya tarken ma ğa ra nın ze mi ni nin sür tün me kat sa yı sı az ol du ğun dan aya ğı kay mış ve ba şı nı ka ya la ra çarp mış (Böy le iki sa kar lı ğın bir bi ri ni ta kip et me si ne sa kar lık me ta ge ne zi di yo ruz) böy le ce ba yıl mış. Blas tu la ise he men ce bin den bı ça ğı nı çı kar mış, ca na va rın ba şı nı be de nin den ayır mış ve ma ğa ra nın gi rişi ne ağır lık mer ke zin den as mış. Da ha son ra o se vinç le evi ne koş muş. An ne si ve ba ba sı ka pı yı açın ca çok şa şır mışlar. Da ha son ra olan la rı an la yın ca ol duk ça se vin miş ler. Çün kü on la rın da ar tık re el sa yı lar kü me sin de ta nım lı bir oğul la rı var mış. Ko lay de ğil, önü ne ge le ni mut lak de ğer içi ne alan bu ca nava rın hak kın dan gel miş. Ha ber, kanser li hüc re gi bi her ye re ya yıl mış. So nun da sa ra yın eşik ener ji si ni aşıp, pa di şa ha ka dar gel miş. İlk ön ce on lar da inan ma mış lar, ama gi dip kel le yi gö rün ce hep si de asit çö zel ti si ne ba tı rılan tur nu sol ka ğı dı gi bi renk de ğiş tirmiş ler. Blas tu la bir an da ül ke nin yükselt gen me eği li mi en yük sek ele men ti ol muş. İlk ön ce pa di şa hın ve zi ri ol muş, son ra da pren ses le ev len miş. Ma sa lın so nu aşa ğı da ki ler den han gi si ve ya han gi le ri gi bi bi te bi lir? I. Gök ten üç el ma dü şmüş. II. Ava gad ro sa yı sı ka dar ço cuk la rı ol muş. III. Ca na var hort la mış. A) Yal nız I B) Yal nız II C) II-III D) I-II E) I-II-III eği tim ve öğ re tim yı lında ÖSS sı na vı na gi re cek tüm mah kûm öğ ren ci ar ka daş la ra sı nav da ba şa rı lar di le rim. Ve rim li bir ça lış ma ve gü zellik ler le süs lü bir ha yat di le ğiy le Fa ruk Va rol İs ki lip Açık Ce za evi Sev gi Üze ri ne Gü zel lik, ona sa hip ola nı de ğil, onu se ve bi len ve onu baş ta cı ede bilen ki şi yi mut lu eder. İn san lar gü ven ve sev giy le öde me de bu lun mak ye rine, bu nu pa ra ve mülk le yap ma yı ter cih eder ler. Yer yü zün de ki her şey kop ya edile bi lir, sah te si ya pı la bi lir; ama sev gi ha yır. Ça lı na maz, ben ze ti le mez. Ken di ni tü müy le kar şı sın da ki ne ve re bi len kalp tir. Sev gi nin ye ri, sa natın kay na ğı da bu dur. Se vil mek, mut lu luk de ğil dir. İn san ken di ni se ver; ama mut lu luk, baş ka sı nı sev mek tir. Mut lu luk, sev gidir. Baş ka bir şey de ğil. Se ve bi len in san, mut lu in san de mek tir. Do ğa, can sı kın tı sı di ye bir şey bil mez. Can sı kın tı sı, kent li in san ların bu lu şu dur. Ya şam, her ke sin sır tına bir de fa lı ğı na de ği şik bir gö rev yük ler. En güç süz, en za val lı bir in san bi le ken di ko nu mun da de ğer li ve ger çek bir ya şam sür dü re bi lir. Kuş ku suz, en önem li si, in san sevgi si dir. İn san, do ğa dan ve her şey den da ha üs tün dür. İn san da ki ya şa ma Son ba ha rın Hüz nü Bak yi ne gel di son ba har. Her son ba har da, Yap rak dö kü mü baş lar. Sı ra sı ge le nin ka pı sı nı, Unut ma ki, Az ra il mut la ka ça lar. Eğer, va kit gel diy se, Ömür ta ma ma er diy se, Az ra il, ca nı nı al dıy sa, Gi dip de dön mek müm kün mü? Söy le se ne. Unut ma ki, Az ra il bir gün, Sa na da uğ rar. Bi le mez sin sı ra da kim ler var. Genç, yaş lı, has ta, sağ, İş te bu yüz den hiç sev me di ğim, Mev sim dir son ba har. Bu ebe di yol cu lu ğa, Kim se, Kim se nin ye ri ne git mez. Sı ra sı ge len ben git mem di ye mez. Se ve rek git mek is te yen, Kim var, bi li yor mu sun? Va kit ge lin ce, Ecel ka pı yı ça lın ca, Az ra il gö tür mek için, Mev sim din le mez. Ey in sa noğ lu, sen bun la ra da alış. Ecel ge lin ce, gi ye ce ğin ke fen bir ka rış. Kalp kır ma, gö nül yık ma, Gü nah ka zan ma, dün yada iken, Ahi re tin için ça lış. Bu şi ir ol sun, siz le re ib ret. Dün yada iken, her ke se iyi lik et. Ece lin ge lin ce, İyi lik le rin le, gü zel lik le rin le, sevaplarınla, Öbür dün ya ya göç et. Unut ma ki, Bu dün ya sa na da kal maz. M.Gür sel Ün lü Er me nek Ce za evi Kâ ti bi se vin ci ve sev gi si, onu yur du na, dünya ya, do ğa ya, iç li ve öz lü bir ya şan tıya, çö zül mez bir bağ la nış la çe ker. İn sa nın vic da nı ta ma men öz gür ol ma lı ve öz gür bı ra kıl ma lı dır. Ne deni ve ge rek çe si ne olur sa ol sun, ka ba kuv vet gi bi in san lık dı şı araç lar dan ya rar la na rak in san vic da nı bas kı al tın da tu tul ma ma lı dır. İn sa nın birçok yan lı şı ve ku su ru, hoş gö rü ile kar şı la na bil me li dir. İn san lar ara sın da ay rı lık ve ayı rım ya pıl ma ma lı dır. Da ya nış ma ve bir leş me, in san lar için te mel bir düs tur ol ma lı dır. Bu düs tu ra bağ la nan ve bu nu şi ar ola rak be nimse yen in san lar, ya şa ma yı se ver ler. Ya şa ma yı se ven in san lar ne şe li, iyi mi zaç lı, dü rüst ve iyi ki şi ler dir. Dos to yevs ki nin sev di ğim söz lerin den bi riy le yazımı bi tir mek is ti yorum: Ya şam dan kork ma yın! Onun la mü ca de le ede rek ya şa ma da ha iyi bağ la nır sı nız. Yrd. Doç. Tur han Ka ni Üç gün Ka pa lı Ce za evi - Çu buk

7 15 Mart 2004 Sayfa 7 Tutuklu-hükümlü çocuklardan anne-babalara uyar 27 Ocak ta, ce za evin de bu lu nan ço cuk lar için Ga zi an tep Ba ro su Ço cuk Hak la rı Ko mis yo nu ile Ga zian tep E Ti pi Ka pa lı-açık Ce za evi nin iş bir li ğiy le çe şit li et kin lik ler den oluşan prog ram dü zen len di. Kur ban Bay ra mı do la yı sıy la ce za evin de tertip le nen prog ra ma; Cum hu ri yet Başsav cı sı Ah met Ka ra yi ğit, Cum hu ri yet Sav cı sı Ra ma zan Ka ra, E Ti pi Ce zaevi Mü dü rü Ze ki Yıl dı rım, H Ti pi Ce za evi Mü dü rü Zih ni Baş, Jan darma Bö lük Ko mu ta nı Ali Çe tin, Ga zian tep Ba ro su Baş ka nı Za fer Oku ducu, Ço cuk Hak la rı Ko mis yo nu Başka nı ve üye le ri, ce za evi per so ne li, tu tuk lu ve hü küm lü ler ile ço cuk lar ka tıl dı lar. Baştarafı 1. sayfada Cum hu ri yet Baş sav cı lı ğı ve Edir ne F Ti pi Ce za evi Mü dür lü ğü ta ra fın dan yü rü tü len ça lış ma lar so nu cun da baş la tı lan ve Edir ne F Ti pi, Edir ne Ka pa lı ve Edir ne Ta rım Açık Ce za ev le rin den 256 per so nelin ka tıl dı ğı se mi ne re; Bah çe şe hir Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öğ retim Üye si Prof. Dr. Ti mur De mirbaş, De kan Yar dım cı sı Yrd. Doç. Dr. Emin Can Kah ya oğ lu ve Psi kiyat rist Dr. Ay han Ak can ve Edir ne Ba ro sun dan Ri fat Çul ha ko nuş ma cı ola rak ka tıl dı lar. Bah çe şe hir Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öğ re tim Üye si Prof. Dr. Ti mur Demirbaş yap tı ğı ko nuş mada; dün ya da in faz hu ku ku uy gu lama la rı ve Tür ki ye de in faz hu ku ku ala nın da ya pıl ma sı plân la nan ye nilik lerden bah se der ken, in faz ve ko ru ma me mur la rı na ve ril me si ge re ken hiz met ön ce si ve hiz met içi eği tim ça lış ma la rı nın çer çe ve si hak kın da bil gi ler ak tar dı. De mirbaş, ce za ev le ri nin fi zi kî ko şul la rından kay nak la nan prob lem le rin tespit edil me si ge rek ti ği ni be lir tir ken, yurt dı şın da ki ce za ev le rin den ör nek ler ve re rek, çö züm öne ri le rinde bu lun du. Psi ki yat rist Dr. Ay han Akcan ise ko nuş ma sın da, İs tan bul da ki ce zaev le rin de ça lı şan in faz ve ko ru ma me mur la rı nın per for mans ve ruh sal yön le ri nin or ta ya çı ka rıl ma sı amacıy la ken di si nin de ka tıl dı ğı araş tırma nın so nuç la rı ile il gi li bil gi ler ve rir ken, üze rin de önem le du rul Yeşilay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Uyuşturucu ve Yaşam isimli oyun sahneye konuldu. Ti yat ro Sa nat çı sı Mu rat Do ğan ta ra fın dan ve ri len eği tim so nu cun da Uyuş tu ru cu ve Ya şam ad lı oyu nu sah ne ye ko yan tu tuk lu ve hü küm lü ço cuk lar, rol le ri ni ku sur suz ola rak oynarken, ço cuk la rı nı ih mal eden an ne-ba ba la rı da ti yat ro oyu nunda ve ri len me saj la uyar dı lar. Oyun da; bally, ti ner gi bi za rar lı mad de le ri kulla nan ço cuk la rın du ru mu ger çe ği ni arat ma ya cak şe kil de se yir ci le re ak tarıl dı. Pa muk Pren ses ve Ye di Cü ce ler isim li ma sa lı da oyun ola rak su nan ço cuk lar, iz le yi ci le rin bü yük be ğe nisi ni top lar ken, ayak ta al kış lan dı lar. Et kin lik ler do la yı sıy la bir ko nuşma ya pan Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ah met Ka ra yi ğit, hiç bir ço cu ğun suçlu ol ma dı ğı nı, on la rın su ça teş vik edi le rek yön len di ril di ği ni be lir te rek, ama cı mız sos yal ve kül tü rel fa aliyet ler le ço cuk la rın re ha bi li te edil mesi ne kat kı sağ la mak tır. Biz ler bu in san la rı mı zı top lu ma ka zan dır mak için yo ğun ça lış ma için de yiz ü, bu ço cuk la rın da ha iyi eği til di ği ve top lu ma ka zan dı rıl dı ğı bir yıl ola rak de ğer len dir mek is ti yo ruz. de di. Ga zi an tep Ba ro su Ço cuk Hak la rı Ko mis yo nu Baş ka nı Avu kat Son gül Yıl maz da ço cuk hak la rı ile ilgili ko nuş masın da, Tür ki ye nin 1995 yı lın da im za koy du ğu Ulus la ra ra sı Edirne de cezaevi personelinin sorunlar mercek alt na al nd ma sı ge re ken is ta tis tik ler açık la dı. Psi ki yat rist Ak can, üç yıl bo yun ca, has taha ne or ta mın da ger çek leş ti rilen araş tır ma için uy gu la nan testler de in faz ve ko ru ma me mur la rının % 36.2 si nin dep res yon, % 44.8 inin işe kar şı duy gu sal tü kenmiş lik için de ol du ğu nu, iş yap ma is te ği nin ve iş per for mans la rı nın son de re ce azal dı ğı nı, % 58.6 sın da ise mes le kî he ye ca nın ve ba şa rı bek len ti si nin ol ma dı ğı nı ra kam sal ola rak vur gu lar ken, bu na rağ men ço ğu per so ne lin ai le iliş ki le ri nin güç lü ve iyi ol du ğu so nu cu na ulaşıl dı ğı nı söy le di. Cezaevi personeline moral gecesi İz mir Ka pa lı Ce za evi per so ne linin mo ral ve mo ti vas yo nunun yüksel ti le rek, iş ve ri minin ar tı rıl ma sı ama cıy la dü zen le nen prog ram bü yük il gi gör dü. Ge çen ay Bu ca Be le di ye si Şi rin yer Dü ğün Sa lo nunda ger çek leş ti ri len mo ral ge ce si ne eş ve ço cuk la rı ile bir lik te ka tı lan ce za evi per so ne li sa lo nu ta ma men dol dur du. Ter tip le nen prog ram da ku rum per so ne lin den olu şan Türk Halk Mü zi ği eki bi söy le dik le ri tür kü ler le iz le yi ci le rin gö nül le ri ni fet he derken, Folk lor eki bi nin sah ne de gerçek leş tir di ği oyun lar ne şe li an la rın ya şan ma sı na ne den ol du. İler le yen sa at ler de bir in faz ko ru ma me mu runun ba şın dan ge çen tra ji-ko mik olay, skeç şek lin de sah ne len di ve sa lon da kah ka ha la rın yükselmesine vesile oldu. Ay rı ca, ce za evi psi ko-sos yal servi si nin kat kı la rıy la ha zır la nan Toplam Ka li te ko nu lu se mi ner, Ce lal Ba yar Üni ver si te si Öğ re tim Üye si Yrd. Doç. Dr. Mel tem Onay ta ra fından su nul du. Onay, ku rum da iş ve rimi nin ar tı rı la rak ka li te li nin yük seltil me si ko nu sun da bil gi ler ver di. Ço cuk Hak la rı Söz leş me si nin önemin den bah set ti. Konuşmacı, şun la rı söy le di: Ço cuk lar la il gi li her tür lü ka rar ve uy gu la ma da, on lar için en iyi, en doğ ru ve en yük sek ya ra rın gö ze til me si nin esas alı na ca ğı ta ah hüt edil miş tir. Suç lu ço cuk yok tur. Su ça itil miş ço cuk var dır. Ba ro üye si avu kat lar ta ra fın dan ço cuk la ra çe şit li gi yim eş ya sı he di ye edi lir ken, Ye rel Sa nat çı lar Mih ri ban ve İs ma il Uğur bir sa at lik kon ser verdi ler. Sa nat çı lar ta ra fın dan ses len di rilen tür kü ler, se yir ci le ri coş tur du. Za man za man mü zi ğin rit mi ne kendi ni kap tı ran da vet li ler ile ço cuk lar ha lay çek ti ler. Da ha son ra, ka dın tu tuk lu ve hü küm lü le rin ka tıl dı ğı ikin ci bir prog ram ter tip len di. Tutuklu ve hükümlüler moral depolad Er ciş Açık Ce za evin de bu lu nan tu tuk lu ve hü küm lü ler için mo ral ge ce si dü zen len di. 17 Şu bat ta Cum huri ye tin 80.yı lı kut la ma et kin lik le ri çerçe ve sin de Halk Eği tim Mü dür lü ğü ve Er ciş Star FM Rad yo su nun kat kı larıy la ger çek leş ti ri len ge ce ye; Cum huri yet Baş sav cı sı Ze ki Taş pı nar, Kayma kam Ali Par tal, Ağır Ce za Mah keme si Baş ka nı Sü ley man Çe kil mez, Cum hu ri yet Sav cı sı Bü lent Gü müş, İz le me Ku ru lu Baş ka nı ve üye le ri, Ce za evi Mü dü rü İs ma il Ol car, di ğer ce za evi mü dür le ri, ce za evi per so ne li ve tu tuk lu-hü küm lü ler ka tıl dı lar. Say gı du ru şu ve İs tik lâl Mar şı nın söy len me siy le baş la yan ge ce de bir ko nuş ma ya pan Cum hu ri yet Baş sav cısı Ze ki Taş pı nar, tu tuk lu ve hü küm lüle rin top lu ma ka zan dı rıl ma sı için eğitim-öğ re tim fa ali yet le rinin et kin bir şe kil de sür dü rü le ce ği ni be lirt ti. Er ciş Kay ma ka mı Ali Par tal da ko nuş ma sın da, ku rum da ki fa ali yet le ri ya kın dan iz le di ği ni be lir te rek, bu tür fa ali yet le re her za man des tek ola ca ğını söy le di. Ge ce de, ce za evin de ya pı lan el işi ürün le ri ile hü küm lü Er dal Yıl maz ın fır ça sıy la olu şan yağ lı bo ya tab lo lar ser gi si zi ya ret çi le rin be ğe ni si ne su nuldu. Ser gi yi ge zen da vet li ler ürün le ri be ğe niy le in ce le di ler. Da ha ön ce dü zen le nen ma sa te ni sin de fi na le ka lan bir per so nel ile hü küm lü ara sında ge çen mü sa ba ka zor lu set le re sah ne ol du. Fi nal ma çı nı ka za nan İn faz Ko ru ma Me mu ru Fik ri Çöl ge zer ile de re ce ye gi ren di ğer ya rış ma cı la ra ödül le ri Kay ma kam Ali Par tal, Cumhu ri yet Baş sav cı sı Ze ki Taş pı nar ve Ağır Ce za Mah ke me si Baş ka nı Sü leyman Çe kil mez ta ra fın dan ve ril di. Er ciş Halk Eği tim Mer ke zi Folk lar Eki bi nin oy na dı ğı halk oyun la rı iz leyi ci le ri bü yü ler ken, pro to kol de yer alan da vet li ler de ha lay çe ke rek eğ lence ye ka tıl dı lar. Star FM Rad yo su eleman la rın ca su nu lan eğ len ce prog ramın da Ma hal lî Sa nat çı Or han Ar tan kon ser ve rir ken, tu tuk lu ve hü küm lüle rin oku du ğu tür kü ler le ge ce so na er di.

8 Sayfa 8 Baş ta ra fı 1.say fa da Sa nat çı Se mih Ser gen ta ra fın dan ve ri len Mev lâ na ve İn san Sev gi si ko nu lu se mi ne re Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği Baş ka nı Gül ten Çi çek ve der nek üye le ri, Özel Ke çi ören Has ta ne si Ku ru cu su Dr. Ra ma zan Ay dın, Halk Sağ lı ğı Oku lu Ko or di na tö rü Dr. Ca hit Ko çak ile Asis ta nı Ay ten Ça lış, Eği tim de Pay laşım Der ne ği Baş ka nı Ne ba hat Bo ğut, İz le me Ku ru lu Baş ka nı ve üye le ri, ce za evi yö ne ti ci le ri ve per so ne li ile ba yan tu tuk lu-hü küm lü ler ka tıl dı lar. Baş kan Çi çek ten tri ko taj ma ki ne si sö zü Se mi ner de açı lış ko nuş ma sı nı ya pan Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da yanış ma Der ne ği Baş ka nı Gül ten Çi çek, eği tim ile suç ora nı nın aza la ca ğı na inan dık la rı nı be lir te rek, bu tür program la ra her za man des tek ve re cek le rini ifa de et ti. Çi çek, On la ra, dı şa rı çık tık la rın da ha yat la rı nı ka za na bil mele ri için fır sat lar ya rat ma lı yız. Ba yan tu tuk lu ve hü küm lü le re, bu ra da hem boş za man la rı nı de ğer len dir me le ri hem de tah li ye le rin den son ra ça lı şa bile cek le ri bir mes lek ka zan ma la rı için tri ko taj atöl ye si aç ma yı dü şü nü yoruz. de di. Özel Ke çi ören Has ta ne si Halk Sağ lı ğı Oku lu Ko or di na tö rü Dr. Ca hit Ko çak da, böy le bir eği tim fa ali ye ti ne kat kı da bu lun mak tan mem nu ni yet duy duk la rı nı vur gu lar ken, şun la rı kaydet ti: Su çun ta ri hi in san lık ta ri hi ka dar es ki dir. Hiç kim se ma sum de ğildir. Yan lış in san yok tur; bil gi de, dü şün ce de yan lı şa dü şen in san var dır. Suç; bil gi siz lik, öf ke kont rol süz lü ğü, ger çe ği al gı la ya ma ma, sis tem sel ve top lum sal ne den ler le or ta ya çı kar. Bu prog ra mın bir baş lan gıç ol du ğu nu dü şü nü yo rum. Ankara Merkez Kapal 15 Mart 2004 Cezaevinde e itim seferberli i Tutuk lu ve hü küm lü le rin ge rek boş za man la rı nın de ğer len di ril me si, ge rek se de on la ra ka zan dı rı lan meslek le ku rum da bu lun duk la rı sü re ce ça lı şa bil me le ri için ga loş atöl ye si ku rul du. 1 Ocak tan iti ba ren üre ti me ge çi len atöl ye de tu tuk lu ve hü küm lü 9 ço cuk ça lı şı yor. Be lir li bir üc ret Semih Ser gen: Mev la na mut lu luk re çe te si dir Eği tim prog ra mı nın ilk ko nu ğu olan Sa nat çı Se mih Ser gen, Gel, ne olur san ol, yi ne gel sö züy le gö nül lerde taht ku ran Mev la na nın in san sevgi si ile il gi li dü şün ce sis te min den bahset ti. Mev la na nın in san la ra ku sur ve ayıp la rı gö ren göz le ri ni ka pat ma la rı nı is te di ği ni an la tan Ser gen, Mev la na söz le ri ile ya şam tar zı ile ay nı dır. O Pey gam be ri mi zin an la yı şı ile ay nı çizgi de dir. Yıl ma yan bir sev gi sa vaş çı sıydı Mev la na. Söy le dik le ri çağ daş ve ev ren sel dir. Bü tün in san la ra sev gi ve ba rış için de ol ma yı öğüt ler. Bü tün in san la rı kar deş bi lip, Al lah ça tı sı al tın da ol ma ya ça ğı rır. O tüm in san la ra gön de ril miş mut lu luk re çe te si dir. şek lin de ko nuş tu. Mev la na hak kın da araş tır ma lar ya pan ve bugü ne ka dar birçok ki tap ya zan Ser gen, ya nın da ge tir di ği ki tapla rı tu tuk lu ve hü küm lü ba yan la ra da ğıt tı. Dr. Ca hit Ko çak: Şid det şid de ti ge ti rir 24 Şu bat ta Dr. Ca hit Ko çak ta rafın dan ger çek leş ti ri len Hiç bi ri miz ma sum de ği liz ko nu lu se mi ner de, zmir Kapal Cezaevinde galo atölyesi kuruldu 9 çocuğun çalıştığı atölyede üretilen galoşlar çeşitli hastanelere satılıyor. Tiyatro Sanatçısı Semih Sergen kar şı lı ğın da ça lı şan ço cuk la rın SSK prim le ri de öde ni yor. Üre ti len ga loş la rın Bu ca ve Te pecik Sos yal Si gor ta lar Has ta ne le ri ne sa tıl dı ğı nı ve di ğer has ta ne ler le gö rüş me le ri nin de vam et ti ği ni be lirten Ce za evi Mü dü rü Ze ki Uzun, atöl ye nin amaç la rı ile il gi li şun la rı ifa de et ti: Böy le ce mad dî du ru mu kö tü olan ço cuk lar des tek len mek te ve sos yal gü ven ce kap sa mı na alınmak ta dır. Sos yal ha ya ta adap te edilen ço cuk lar tah liye le ri son ra sın da iş ha ya tı na ha zır lanmak ta dır. Üre ti me ka tı lan ço cuk la rın öz gü ven le ri artmak ta dır. in san la rın ha yat la rın da yol ay rım la rı bu lun du ğu, önem li ola nın yan lış yol ay rı mı na gi ril me me si gerektiği me sa jı ve ril di. Ko çak, ko nuş ma sın da şun la rı söy le di: Ev de şid det gö ren ço cuk, bu nu so ka ğa, oku la ta şır. Bu ço cuk lar ya rın ken di ço cuk la rı na şid det uy gu lar. Şid det gö ren ka dın ço cuğu na şid det uy gu lar. Şid det gö ren ço cuk lar suç iş ler, çe şit li olay la ra ka rı şır lar. Bir bi rimi ze şid det uy gu la ma dan, ken di mi zi ve çev re mi zi da ha iyi an la yıp, ona gö re ha re ket et me li yiz. Bir bi ri mi zi ba ğış la ya bil me miz lâ zım. Bu nun için ön ce ken di mi zi ba ğış la ya bil me miz ge re kir. Ye ni Me de nî Ka nun da ki de ği şik lik ler 2 Mart ta An ka ra Ba ro su Ço cuk Hak la rı Mer ke zin den Avu kat Tür kay As ma, Ce za ve Me de nî Hu kuk tan Do ğan Hak lar ko nu lu eği tim prog ramın da, Ye ni Me de nî Ka nun daki de ğişik ler den bah se der ken, şun la rın al tı nı çiz di: 2001 yı lın da ya pı lan de ğişiklik le ai le re is li ği kal dı rı la rak, ka dıner kek eşit li ği ge ti ril di. Bo şan ma du rum la rın da mal la rın pay la şı mı nın eşit (2001 den son ra edi ni len mal lar için) ola ca ğı ka bul edil di. Yi ne, bo şanma da ço cuk lar üze rin de ki ve lâ yet hak Kon ya E Ti pi Ka pa lı Ce za evi per so ne li nin bil gi sa yar kul lan ma sı nı öğ ren me le ri için Ka ra tay İl çe Halk Eği tim Mü dür lü ğü ya pı lan iş bir li ği so nu cun da açı lan bil gi sa yar ope ratör lü ğü kur su nu ba şa rı ile ta mam layan la ra ser ti fi ka la rı dü zen le nen tö ren le ve ril di. Dr. Cahit Koçak kı nın eşit ola rak kul la nıl ma sı söz ko nu su hâ le gel di. Ai le Mah ke me le rinin ku rul ma sı en önem li de ği şik ler den bi ri dir. Er ke ğin, ka dı nı ev den dı şa rı ata ma ya ca ğı, ai le ko nu tu olan evi, ka dı nın kul lan ma ya de vam ede ce ği ka bul edil di. Ço cuk la rın şid det ten uzak laş tı rıl ma sı için ai le mah ke me leri ne bir di zi yet ki ve ril di. Böy le ce yargıç, ço cu ğu ai le nin elin den ala rak, sos yal hiz met ku rum la rı na ve re bilmek te dir. Zi na dan do la yı ce za da va sı aç ma hak kı kal dı rı lır ken, zi na sa de ce bo şanma ne de ni sa yıl mış tır. Ay rı ca, arköy Cezaevine Şar köy Ka pa lı Ce za evin de bu lu nan tu tuk lu ve hü küm lü le rin ki tap ih ti ya cı nı kar şı la mak amacıy la Kay ma kam Ek rem Bal lı ve Cum hu ri yet Sav cı sı Mu rat İn ci nin ön der li ğin de Halk Eği tim Mü dürlü ğü ta ra fın dan baş la tı lan kam panya ile top la nan ki tap lar ce za evi yö ne ti mi ne tes lim edil di. Geç ti ğimiz ocak ayın da baş la tı lan kampan ya ile gün cel ni te lik te hi kâ ye, ro man, anı ve de ne me tü rün de 300 e ya kın ki tap ce za evi kü tüp hane si ne ka zan dı rıl dı. Cumhuriyet Savcısı Ömer Tuncay İpek personele bilgisayar sertifikası verdi. Konya da Cezaevi personeline bilgisayar sertifikas Kur sa ka tı lan 50 per so ne le ser tifi ka la rı nın ve ril me si ama cıy la 27 Ocak ta dü zen le nen tö re ne; Cum hu riyet Sav cı sı Ömer Tun cay İpek, Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz leme Ku ru lu Baş ka nı Meh met Ce lal Kal yon cu, Halk Eği tim Mü dü rü Meh met Kut lu, Ce za evi Mü dü rü Necmi Üç ler, ce za evi II.mü dür le ri ile per so ne li ka tıl dı lar.

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile.

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile. 15 Nisan 2003 Salı Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 13 Yasalarımız millî ihtiyaçlara ve hukuk ilminin ilkelerine göre yeni baştan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Bütün yasalarımızın düzenlenmesinde,

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 1 2 CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 3 1995, Can Sanat Yayınları A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri 3 Kasım Genel Seçimlerinden sonra kurulan 58. Hükûmet in Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 18 Kasım 2002 günü görevini Prof. Dr. Sayın Aysel Çelikel den devraldı. Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde Cumhuriyetimizin

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı