Haliç Üniversitesi, i li, stanbul Gediz Üniversitesi, Menemen, zmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haliç Üniversitesi, i li, stanbul cananbayraktar@halic.edu.tr, oguzkaran@halic.edu.tr. Gediz Üniversitesi, Menemen, zmir haluk.gumuskaya@gediz.edu."

Transkript

1 Diyabet Hastal n n Te hisinde Yayg n Hesaplaman n ve Yapay Sinir A lar n n Kullan lmas Diagnosing Diabetes Illness Using Pervasive Computing and Artificial Neural Networks Canan Bayraktar 1, O uz Karan 1, Haluk Gümü kaya 2, Bekir Karl k 3 1 Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Haliç Üniversitesi, i li, stanbul 2 Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Gediz Üniversitesi, Menemen, zmir 3 Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Mevlana Üniversitesi, Konya Özet Geli en teknolojiyle birlikte, yayg n t bbi hesaplaman n (pervasive healthcare computing) ana kullan c cihazlar olan, ki isel say sal yard mc lar-pda lar (Cep Bilgisayarlar, Tablet Bilgisayarlar ve ak ll telefonlar) ve sensörler gibi küçük mobil ve kablosuz cihazlarda, i lemci h z, haf za ve giri /ç k s n rlamalar azalmaya ba lam t r. Bunlar n neticesinde, güçlü cihazlar gerektiren yapay sinir a lar algoritmalar n n sa l k alan nda küçük mobil cihazlar üzerinde uygulanabilirli i artm t r. Bu çal ma diyabet hastal n n te hisi için, yayg n hesaplama ve küçük mobil ve kablosuz cihazlarda yapay sinir a lar n kullanarak yeni bir yakla m sunmaktad r. Abstract With the developing technology, the constraints of processor speed, memory and input/output of small mobile and wireless devices such as personal digital assistants-pdas (such as Pocket PCs, Tablet PCs, and smart phones), and sensors, which are the main user devices of pervasive healthcare computing have began to decline. The applicability of the artificial neural networks algorithms that require CPU, memory and I/O intensive operations on small mobile devices is increased in medical area. This paper presents a novel approach for diagnosing diabetes illness using pervasive healthcare computing and artificial neural networks on small mobile and wireless devices. 1. Giri Yakla k 30 y l önce ortaya at lan yayg n hesaplama (pervasive computing) felsefesi [1] ile belirtilen ve teknolojinin küçük, mobil ve kablosuz ak ll cihazlar ile günümüzde mümkün k ld yayg n hesaplama, bilgiye her an her yerde ta nabilir ve giyilebilir bilgisayarlar, kablosuz ve mobil ileti im cihazlar ile, günümüz insanlar na çok de i ik ekillerde hizmetler vermeye ba lam t r. Yayg n hesaplama ortam ndaki temel amaç, her yerde ve her zaman sürekli ve görünmez ileti imdir. Bundan dolay, bu ortam n altyap s n temel olarak kablosuz teknolojileri olu turmaktad r. Özellikle mobil cihazlardaki ve kablosuz ileti imdeki son geli melerle uzaktan sa l k izleme ve tele t p konusu son y llarda gittikçe önem kazanm t r [2]. Haberle me teknolojilerindeki maliyetlerin azalmas yla, t bbi cihazlar n ve uzaktaki hastalar n, uzaktan izleme sistemlerine ba lanmas sa lanm, böylece baz hastal klar n özellikle kronik hastal klar n hastane d ndan uzaktan izlenmesi mümkün hale gelmi tir. 2. lgili Çal malar Uzaktan hastal k te hisiyle ilgili daha önceden yap lan çal malar n ço u, merkezi sunucular taraf ndan sa lanan sa l k hizmetlerine uzaktan eri im hizmeti vermektedir [3]- [7]. Bu çal malardaki sistemlerin bir ucunda hastalar n de i ik sensörler arac l yla sa l k verileri toplanmakta, sistemin di er ucunda sürekli çevrimiçi konumda olan sa l k hizmetine ula larak elde edilen verilerin durumuna göre hastal klar hakk nda bilgi edinebilmektedir. Bu sayede, özellikle kronik hastal a sahip olan hastalara hareket özgürlü ü sa lan rken, günlük ya am n aksatmadan t bbi verilerin uzun dönemli olarak depolanmas, merkezi sunucuya gerçek zamanl olarak aktar lmas, olas acil durumlarda çe itli alarmlar n tetiklenmesi ve ilgili kurumlar n harekete geçirilmesi sa lan r [8]-[10]. Yapay sinir a (YSA) modelleri hastal klar n te hisi de dahil olmak üzere birçok bilimsel ve teknolojik alanlarda girdi ve ç kt de i kenleri aras ndaki karma k ili kileri incelemek için kullan lm t r [11]-[12]. Yapay sinir a lar nda kullan lan 603

2 Backpropagation (BP), Radial Based Function (RBF) ve Learning Vector Quantization (LVQ) gibi çe itli algoritmalar yeteri kadar CPU, haf za ve giri -ç k h z na sahip olmayan küçük mobil cihazlar üzerinde kullanmak yak n zamana kadar neredeyse imkans zd. Fakat son zamanlarda bilgi ta ma kapasiteleri ve h zlar ndaki artmas yla, PDA ve ak ll telefonlar gibi küçük mobil cihazlar hayat m zda birçok alanda özellikle sa l k alan nda önemli rol oynamaya ba lad. Yayg n hesaplama üzerine yap lan çal malar yeni teknolojilerin iyi ve kaliteli bilgilendirilmi hasta bak m hizmetleri sa lad n göstermektedir. Bunlardan [13] hastalara her an sa l k hizmeti sa layan istemci sunucu modellerine ihtiyaç duyulma nedenlerini sunmaktad r. Bu konuyla ilgili yap lan di er bir çal ma [14] yayg n hesaplaman n kar la t uyum ve güvenlik sorunlar için çözüm önerileri vermektedir. [15] ise sensör teknojilerindeki geli meler, PDA lar, kablosuz ileti im konusunda her zaman her yerden ö renebilme imkan sa layan uzaktan izleme sistemleri hakk nda bilgi vermektedir. Daha önce yapt m z bir çal mada [16] küçük mobil cihazlar üzerinde kablosuz ba lant lardaki, temel TCP soket ba lant s, Java RMI teknolojisi ve servis tabanl yakla mlar için istemci / sunucu mimarileri ve performanslar analiz edilmi tir. Bu çal mada kronik bir hastal k olan diyabet hastal n n te hisi için geli tirilen bir YSA modeli ve mobil cihazlar için bir istemci-sunucu sistemi önerilmi tir. Bu bildiride sunulan çal mam z n önceden yap lan çal malara göre bir fark, önceden yap lan çal malar n bir k sm yapay sinir a lar ve di er bir k sm yayg n hesaplama teknolojileri üzerine yo unla rken, bu çal mada kronik bir hastal k olan diyabet hastal n n te hisinde her iki teknolojinin birden kullan lmas d r. Bir di er fark m z, YSA i lemlerinin hem istemci ve hem de sunucu taraf nda, aralar ndaki kablosuz a ileti iminin gerçek zamanl kullan m n dengeleyecek ekilde geli tirilmesidir. Ayr ca geli tirdi imiz modeli istenilen hastal klara göre modellememiz mümkün olmaktad r. 3. Diyabet Te hisi için YSA Modeli Diyabet, pankreas taraf ndan salg lanan insulinin eksikli i veya yoklu u durumunda gözlenen kronik bir hastal kt r. Bu hastal k kendisini iki farkl tipte göstermektedir. Bunlardan birisi Tip 1, di eri Tip 2. Tip 1 insulin ba ml diyabet ve Tip II insulin ba ms z diyabet olarak tan mlanmaktad r [17]. Bu çal mam zda kulland m z hastalar n ya lar n n daha çok 10 ile 75 aras nda olmas ndan dolay, hem Tip I hem Tip II hastal klar incelenmektedir. Diyabet hastal n n önemli risk faktörlerinden olu an ve Tablo 1 de verilen on bir ba ms z parametre YSA modelimizin giri i olarak kullan lm t r. YSA uygulama alanlar ndan biri olan t pta, klinik i lemlerden ç kar lan veriler, ölçümlerden elde edilen laboratuar verileri, i aretler veya görüntülerden ç kar lan öznitelikler gibi, farkl yap daki verilerin birle tirerek tümle ik te his sistemi olu turulmaya çal lmaktad r [18]. Geli en teknolojiler sayesinde t pta bilgisayar destekli karar verme uygulamalar na yönelik çal malarda art olmu tur. Otomatik hastal k te hisinde YSA yakla mlar n n ba ar l olmas n n sebepleri aras nda giri lerin belirsiz olmas ve de i kenlik göstermesi say labilir [18]. Tablo 1: Diyabet te hisi için e itim verisi. Veri Birim Ya (Age) y l Fiziksel Aktivite (Hay r/evet) (0/1) (Physical Activity) Do um Say s (Pregnancy) numara Ailede diyabet hastal olup olmamas (0/1) (Hay r/evet) (Diabetes in the family) Vücut kütle oran (Body mass index) A rl k (kg) / (Boy(m))2 Deri Kal nl (Skin fold thickness) mm Kolesterol (Cholesterol) mg/dl Kan Bas nc (Diastolic blood pressure) mmhg Plazma nsulin (2- Hour serum insulin) µu/ml Pedigree (Pedigree of Diabetes) numara Plazma Glikoz (Plasma glucose mg/dl concentration) Bu çal mada 3-katmanl MLP (Multilayer Perception) modeli geri yay l m (Backpropagation) algoritmas ile e itilmi tir. Geri yay l m çok katmanl a larda kullan lan delta ö renme kural için genelle tirilmi tir bir algoritmad r. Bu algoritman n isminin geri yay l m olmas n n sebebi hatalar n geriye do ru yani hatalar n ç k tan giri e azaltmas ndan kaynaklanmaktad r. Bu algoritmada her bir katmanda bulunan a rl klar, a ç k ndaki mevcut hataya göre belirlenir. Geri yay l m algoritmas n n amac aktivasyon fonksiyonunu minimum yapmakt r. Aktivasyon fonksiyonu yapay sinir a lar n n a rl k de erlerine ba l oldu undan, algoritma YSA a rl klar n n en uygun biçimde de i tirilmesi i lemlerinden olu maktad r. Algoritman n çal mas a a da verilmektedir: 1. Ad m: Tüm a rl klara küçük random de erler verilir. 2. Ad m: Rastgele bir (giri -ç k ) çal ma modeli seçilir ve her bir katmandaki birim için ç k de erleri hesaplan l r. 3. Ad m: Ç k birimleri için hata terimleri hesaplan l r. 4. Ad m: Her bir katmandaki geriye yay l mla deltalar yani gizli katman birimleri için hata terimleri hesaplan r. 5. Ad m: Bütün bu a rl klar güncellenir. 6. Ad m: 2. ad ma dönüp toplam hata kabul edilebilir bir düzeye gelene kadar her bir modeli için yukar daki i lemler tekrarlan r E itim Verisi Kulland m z MLP modeli, ekil 1 de de görüldü ü gibi, giri katman, gizli katman ve ç k katman ndan olu maktad r. Giri katman 11 dü ümden ve ç k katman ise 2 dü ümden olu maktad r. Ç k katman sisteme gelen verilere göre hastay sa l kl ya da sa l ks z olarak bilgilendirir. Bu çal mada 456 hasta verisi kullan ld, bunlardan 228 veri sa l kl yani diyabet hastas olmayan ki ilere ait olan verilerken di er 228 veri sa l ks z yani diyabet hastal olan ki ilere ait olan verilerdi. 604

3 ekil 1: Kullan lan MLP modeli E itme Faz E itim faz a amas nda, model de i ik ö renim oran, momentum ve farkl iterasyon say lar yla e itilir. Böylece elde edilen sonuçlar birbirleriyle k yaslanarak sistemin en iyi çal t yani toplam hatan n en dü ük oldu u ö renme oran, momentum ve iterasyon say s belirlenmi olur iterasyonda farkl ö renme oran ve momentum katsay lar yla e itilerek elde edilen sonuçlar Tablo 2 de ve grafik olarak ekil 2 de görülmektedir. Model en dü ük hata katsay s n tablo ve grafikten de anla ld gibi en yüksek ö renme oran olan 0.95 ve en dü ük momentum de erleri olan 0.05 katsay lar nda elde etmi tir. Tablo 2: 2000 iterasyon için elde edilen sonuçlar. 0,95 0,05 3,121 0,85 0,15 4,561 0,75 0,25 4,702 0,65 0,35 4,720 0,55 0,45 4,538 0,45 0,55 4,589 0,35 0,65 4,703 0,25 0,75 4,779 0,15 0,85 5,643 0,05 0,95 6,968 ekil 2: 2000 iterasyondaki sonuçlar n ili kileri. kinci test i leminde sistem 3000 iterasyonda Tablo 3 te yer alan ö renme ve momentum katsay lar yla e itilerek elde edilen sonuçlara göre ekil 3 teki grafik elde edildi. Bu a amada bu sonuçlara göre en dü ük hata katsay s n 0.85 ö renme oran de eri ve 0.15 momentum de eriyle elde edilir. Son a amada iterasyon say s 5000 olarak de i tirilerek daha önceden yap lan i lemlerin ayn s tekrarlanm t r. Bu a amada ise en iyi sonucu toplam hatan n de eriyle elde edilmi tir. Bu sonuca 0.95 olan ö renme oran ve 0.05 momentum de eriyle elde edilmi tir. Bu son Test sonuçlar Tablo 4 ve ekil 4 te verilmektedir. Sonuç olarak, modelin en iyi çal t de erler, toplam hatan n en dü ük oldu u de erine sahip ile 5000 iterasyondaki 0.95 ö renme oran ve 0.05 momentum katsay de erleridir. 605

4 Tablo 3: 3000 iterasyon için elde edilen sonuçlar. 0,95 0,05 4,013 0,85 0,15 2,119 0,75 0,25 3,952 0,65 0,35 3,957 0,55 0,45 3,845 0,45 0,55 4,059 0,35 0,65 4,627 0,25 0,75 4,331 0,15 0,85 5,114 0,05 0,95 6,517 ekil 3: 3000 iterasyondaki sonuçlar n ili kileri. Tablo 4: 3000 iterasyon için elde edilen sonuçlar. 0,95 0,05 1,142 0,85 0,15 1,193 0,75 0,25 3,828 0,65 0,35 3,907 0,55 0,45 3,927 0,45 0,55 3,94 0,35 0,65 4,557 0,25 0,75 3,979 0,15 0,85 4,168 0,05 0,95 5,581 ekil 4: 5000 iterasyondaki sonuçlar n ili kileri. 4. YSA Modelinin Gerçekle tirilmesi Bu çal mada diyabet hastal n n te hisi için önerilen YSA modelinin gerçekle tirilmesinde istemci/sunucu mimarisi kullan ld. Geli tirilen sunucu k sm iki modülden olu maktad r. Birincisi sunucu taraf nda sistemin arayüzü olan ve ekil 5 de görülen verilerin e itildi i modüldür. Bu sunucu modülü, bir metin dosyas ndan e itim verilerini okuduktan sonra, bir ç k dosyas olarak e itilmi veriler üretir. Bu dosyay, ikinci sunucu modülü kablosuz a ba lant lar üzerinden PDA istemcilerine sunmaktad r. kinci modül sayesinde birden fazla istemci isteklerine ayn zamanda cevap verilebilir. ekil 6 ve ekil 7 de istemci PDA lar için tasarlanan ara yüzler gösterilmektedir. ekil 6 da diyabet hastal n n te hisinde hasta taraf ndan sadece bir defa girilecek ki isel veriler için geli tirilen arayüz görülmektedir. ekil 7 deki ikinci arayüz, hastal k boyunca sürekli de i en sabit olmayan verilerin girilmesi için kullan l r. Bu çal mayla PDA istemcilerine sunucu taraf ndan e itilen verilerin PDA uygulamas n güncel olarak her zaman indirme imkan sunulmaktad r. Bununla beraber, diyabet hastal n n te hisinde kullan lan YSA s n fland r c s PDA üzerinde çal maktad r. Böylece hastalara herhangi bir a ba lant s na veya sunucu hizmetine gerek kalmadan program kullanmas mümkündür. Bu hizmeti alabilmek için, sadece bir defal k e itilmi verinin istemci PDA s na yüklenmesi gerekmektedir. 5. Sonuçlar Çal mam zda diyabet hastal n n te hisi için t p alan nda oldukça yayg n kullan lan yayg n hesaplama ve YSA teknolojileri bir arada kullan lm t r. Bu çal mada önerilen YSA s n fland r c s için geli tirilen istemci program PDA üzerinde çal maktad r. Böylece hasta gün içinde PDA arayüzünden girdi i ölçüm sonuçlar na göre hastal k durumunu hemen PDA ekran nda görebilmektedir. Sunucu yaz l m hastalar n verilerinin e itimi ve e itilen verilerin istemcilere da t lmas için kullan lmaktad r. 6. Kaynaklar [1] M. Weiser. The Computer for the 21st Century, Scientific American, September [2] V. Stanford, Using Pervasive Computing to Deliver Elder Care, IEEE Pervasive Computing, 1(1): 10-13, [3] Pervasive Computing in Healthcare, CRC Press, [4] Pervasive Healthcare Computing, EMR/HER, Wireless and Health Monitoring, Springer, [5] M. Mikkonen, S. Vayrynen, V. Ikonen, M. Heikkila, User and Concept Studies as Tools in Developing Mobile Communication Services for the Elderly,b Springer-Verlag, Personal and Ubiquitous Computing, 6: , [6] M. Ogawa, T. Togawa, The Concept of Home Health Monitoring, 5th International Workshop on Enterprise Networking and Computing in Healthcare Industry, [7] O. Boric-Lubecke, V. M. Lubecke, Wireless House Calls: Using Communications Technology for Health Care and Monitoring, IEEE Microwave Magazine, 3(3):43-48, [8] R. Kurban, V. Aslanta, Ta nabilir Uzaktan Sa l k zleme Sistemlerine Yeni Bir Yakla m: Mobil Sa l k Dan man, URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül 2006, Ankara. 606

5 ekil 5: Sunucuda veri e itimi için geli tirilen program n kullan c arayüzü. ekil 6: Diabet veri giri için geli tirilen kullan c arayüzü 1. ekil 7: Diabet veri giri için geli tirilen kullan c arayüzü 2. [9] F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos, G., Developing a Virtual Patient Record Using XML and Web-Based Workflow Technologies, Int l J. Medical Informatics, vol. 70, pp , [10] P. Ciccarese, E. Caffi, S. Quaglini, M. Stefanelli, Architectures and tools for innovative Health Information Systems: the Guide Project, Int l J. Medical Informatics, vol. 74. pp , [11] M. M. Nelson, W. T. Illingworth, Practical Guide to Neural Nets, Addison Wesley, [12] B. Karl k, M. O. Tokhi, M. A. Alci, Fuzzy Clustering Neural Network Architecture for Multifunction Upper- Limb Prosthesis, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 50, No. 11, pp , [13] K. Kang, J. Woo Lee, H. Choi, Application Binder: Providing Instant Application Runtime for Developing Healthcare Application, The Int. Conference on Next Generation Computing, Vol. 1, pp , [14] K. Wang, Y. Sui, X. Zou, A. Durresi, S. Fang, Pervasive and Trustworthy Healthcare. AINA Workshops: , [15] J. Rodríguez, A. Goni, A. Illaramendi, Real Time Classification of ECGs on a PDA, IEEE Transact ons on Informat on Technology n Biomedicine, Vol. 9, No. 1, March [16] H. Gümü kaya, A. V. Gürel, M. V. Nural, Architectures for Small Mobile Communication Devices and Performance Analyses, First IEEE International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies, Ostrava, Czech Republic, 4-6 August [17]. Güler,, E. D. Übeyli, Çok Katmanl Perseptron Sinir A lar ile Diyabet Hastal n n Te hisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi, 21, 2, , [18] E. Tafeit, G. Reibnegger, Artificial Neural Networks in Laboratory Medicine and Medical Outcome Prediction, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol 37, No 9, ,

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Şeref SAĞIROĞLU, Onur BEKTAŞ, Murat SOYSAL Özet IPv4 ün yerini almak için tasarlanm olan IPv6 yak n bir gelecekte internete ba lanmak için yeni standart

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU GEN BANT STRATEJ Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1-... 3 2- GEN BANT ER M NED R?... 4 3- GEN BANT NEDEN ÖNEML R 10

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m Ara. Gör. Dr. Hilmi YÜKSEL Dokuz Eylül Üniversitesi,..B.F.,

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk

Detaylı

Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi

Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi Mustafa ALKAN, Burak Ç FTR ve lif Tu ba KILIÇ Özet Geli en teknolojiyle birlikte

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI DANI MAN: Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KARADA HAZIRLAYAN : ÖZLEM FATMA YILDIRIM 040557042 2007

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar *

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * Yrd. Doç. Dr. Tunç DEM RB LEK Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Çal ma Ekonomisi

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

B LG SAYAR-DESTEKL -YEN L KÇ L K ARA TIRMA PROF L

B LG SAYAR-DESTEKL -YEN L KÇ L K ARA TIRMA PROF L B LG SAYAR-DESTEKL -YEN L KÇ L K ARA TIRMA PROF L Türkay DEREL Gaziantep Üniversitesi Koray ALTUN Gaziantep Üniversitesi ÖZET Günümüz mü terisi, ürünleri/hizmetleri tercih ederken daha hassas davranmakta

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI

PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI PERAKENDE RAF ALANI YÖNET M : L TERATÜR NCELEMES VE B R KARAR DESTEK ARACI TASARIMI ÖZET Tuncay Özcan stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü S n rl raf alan n n etkin yönetimi,

Detaylı