T.C. ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 Elazığ Belediye Meclisi, Belediye Başkanı M.Süleyman SELMANOĞLU'nun Başkanlığında 37 üyeden 31 üyenin iştirakiyle toplandı. Belediyemiz meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/189 Sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna Havale edilen, Belediyelere kanunların verdiği yetki kapsamında halkın yerine getirmesi gereken emirler ile yapılması yasak olan fiillerin belirlenmesi amacı ile 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 15/b maddesiyle, 15/05/1930 tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1.maddesi ve 2005/9207 Sayılı işyeri açma ve çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe dayanılarak Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Elazığ Belediye Başkanlığı Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği taslağı ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün başkanlık onaylı 25/11/2010 tarih ve 762 sayılı teklif yazısına ekli Hukuk Komisyon raporu görüşüldü. Hukuk Komisyonunca son şekli verilen belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne ait aşağıda yazılı Zabıta Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği ile ilgili taslağının tanzim edildiği şekilde aynen tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verildi BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ NİN HAZIRLANILMASI VE GENEL GEREKÇESİ Bilindiği üzere 1580 ve 3030 sayılı belediyeler ile ilgili kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanunların yerini 5393 ve 5216 sayılı belediye kanunları almıştır Yeni yürürlüğe giren kanunlarda dikkat çeken en önemli husus, yerinden yönetim ve merkezi yönetim arasındaki güç dengeleri sağlam zemin üzerine oturtulmuş, bunun yanında kurumların görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmiştir sayılı belediye kanunu belediyelere öncelikli olarak, hizmet sunduğu belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak görevini vermiş ve bu görevi yerine getirirken de yine aynı kanunun 15.maddesinin(b)bendi ile kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek yetkisi tanınmıştır. Bu anlamda belediyeler, hizmet sunduğu belde sakinlerinin sosyo ekonomik ve kültürel yapısını da dikkate alarak, şehrin huzurunu, sıhhat ve selametini temin için yönetmelikler çıkarmak, bu yönetmeliklere uymayanlar hakkında cezai müeyyideler uygulamak yetkisine sahiptirler. Belediyelerin çıkardığı ya da aldığı kararlara muhalif hareket edenler hakkında da Umuru Belediye Müteallik 486 numaralı Ahkâmı Cezaiye Kanunun bazı maddelerini Muaddel 1608 numaralı kanun ve ayrıca 5326 sayılı kabahatler kanunu uyarınca bir takım idari yaptırım kararları verilebilmektedir. Bundan dolayıdır ki Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği nin hazırlanması zaruri ihtiyaç olmuştur. Özel yasa ve yönetmeliklerle ve yaptırımları belirlenmiş olan birçok kural ve yasaklara bu yönetmelikte yer verilmemiştir.( Kabahatler Kanunu, Tüketici Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Hakları Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Gıda Mevzuatı, vb) 1

2 BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, oturan, bulunan veya ilişiği olan her kişi için 5393 sayılı belediye kanunu başta olmak üzere diğer ilgili tüm mevzuata göre emir, yasak ve müeyyideleri uygulamak amacıyla düzenlenmiştir. Hukuki Dayanak Madde 2- Bu yönetmelik, 5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesinin 1.fıkrasının(b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. EMİR VE YASAKLAR İKİNCİ BÖLÜM Günlük Yaşam ile İlgili Emir ve Yasaklar Madde 3-Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır: a) Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak b) Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak. c) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak. ç) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, zarar vermek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak. d) Şehir içerisinde izinsiz olarak sondaj kuyusu vurmak. e) Binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işleri o binalarda oturanların müsait durumlarını dikkate almadan huzur ve sükûnu bozacak şekilde yapmak; geceleri saat den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak. f) Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat dan önce akşam gün batımından sonra yapmak.(belediyemizden izin alanlar hariç) g) Havalı silah ya da benzeri aletler ile meskûn mahallerde, umuma açık yerlerde atış talimi yapmak ya da yaptırmak. 2

3 Temizlik ile İlgili Emir ve Yasaklar Madde 4- Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır a) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak. b) Cadde ve sokaklardaki kanalizasyon ve baca menfezlerine fena koku neşreden maddeler atmak, dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak. c) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak ç) Binaların, abidelerin, yeraltı ve yer üstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzeylerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, çizmek ve kirletmek. d) Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek. e) Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek. f) Yollara paspas atmak. g) Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek. h) Asfalt kaplamalı yollarda ve tretuvarlarda, araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak. ı) İş yerlerinde çöp koymaya uygun standartlarda uygun çöp kabı bulundurmamak. i) Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç, halı vb. şeyleri yıkamak, cadde, sokak, meydanlarda veya binalardan dışarı halı ve benzeri şeyleri silkelemek. j) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımamak. k) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına(plastik çöp torbası, çöp kovası, çöp bidonu)çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak. Çöp ve Süprüntü Kapsamına Girmeyen Maddeler: -Her türlü inşaat atıkları, taş, tuğla, molozlar(çimento, kireç vs.),kereste demir malzeme ve atıkları. -Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları. -Bilumum imalathane ve fabrika atıkları. -Tamir edilen yol atıkları, yol çamur ve molozları. -Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları. -Çöp kapsamına giren maddelere üstü kapalıda olsa çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak. Çöp ve Süprüntü Kapsamına Giren Maddeler: -Mutfak ve yemek atıkları, odun külleri. -Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs. 3

4 -Elektrik süpürgesi atıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi. -Ev dikiş atıkları, paçavra ve bezler. -Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri. -Daimi ve geçici Pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri. -Sahipsiz her türlü hayvan leşleri(sahile vuranlar dâhil) -Soba külleri. l) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak. m) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek. n) Ev ve iş yerlerinin dış kısımları boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak. o) Bina yüzleri yıkanırken ve kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek.(temizlik saatleri arasında gürültü çıkarmadan yapılacaktır.) ö) Dükkânlar temizlenirken kirli, çamurlu ve çirkef sularını yaya kaldırımlarına taşımak. p) Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak.(zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılabilir.) r) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vs. asmak. s) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak,(cam bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi) Sağlık Emniyet ve Selametle İlgili Emir ve Yasaklar Madde 5- Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır: a) Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, tretuvar vb. yerleri herhangi bir şekilde kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek. b) Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon, park vs. gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla vs. gibi şeyleri bırakmak buraların intizamını bozmak, buralarda yatmak. c) Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yerlerden geçirmek d) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme muslukları, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek. e) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere(müsaade edilen yerler hariç)ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara Fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, umuma ait ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek. f) Umumi süs havuzlarına girmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek. 4

5 g) Parklarda yasak olan yerlerde piknik yapmak, mangal yakmak, içki içmek, müsaade edilmeyen yollardan geçmek. h) Belediyeden izin alınmaksızın iş yerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklâm panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek. ı) Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini tahta perde çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ve mecralara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek. i) İnşaatlara mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere enaz 50X70 cm ebadında küçük levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak. j) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek. k) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin maddeleri asmak, takmak. l) Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. maddelerini asmak ve kurutmak. m) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak. n) Dükkânların Sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak. o) Belediyeye ait direk, lamba, levha vb. araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek. p) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak, ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak. r) Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda olağan yaşam düzenini bozarak insanları rahatsız edecek şekilde patenle kaymak, futbol oynamak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak. s) Meydan, yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek. ş) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek. t) Bina cephelerindeki pencere, balkon, teras vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak. u) Şehrin içerisindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatını almamak. v) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata su, baca vb. sızıntıya meydan vermek. y) Pazaryerleri, cadde ve sokaklarda et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller, kuru yemiş, tatlı, lokum ve bisküvi gibi ürünlerin açıktan satışını yapmak. z) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde baca çıkartmak. - Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın eğlence mekânları haricindeki yerlerde, Belediyemizden izin almadan açık alanlarda, herhangi bir eğlence, şenlik, panayır, organizasyon vb. organizasyon düzenlemek. - Ortak kamu kullanım alanları üzerine belediyemizden izin alınmadan; büfe, ATM kiosku, ankesörlü telefon kabini ve kart satış kabini koymak. - Atık su, yağmur suyu ve içme suyu sistemleri ile ilgili yeraltı ve yerüstü yapılarına müdahale etmek. 5

6 Evcil- Sokak ve Ahır Hayvanları ile İlgili Hükümler Madde 6- Evcil ve ahır hayvanları ile ilgili uyulması gerekli kurallar şunlardır: a)belediyelerce tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapılamaz ve hayvan beslenemez. b)evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara başıboş bırakılamaz, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatılamaz, bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine mahal verilemez. c)gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlarda umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak. ç)belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar şehre sokulamaz veya bunlar şehrin içinde bir yerden bir yere götürülemez. (Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir. d)belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yapmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirilemez, bu gibi hayvanlar serbest, başıboş bırakılamaz, veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanlar evde beslenemez. e)büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere atılamaz ve gömülemez, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafında eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır. f) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanlar, Hayvan Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmak üzere mahalli Belediyeye haber verilir. g) Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış süs hayvanı bulundurulamaz. h) Şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları içinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapılamaz veya bulundurulamaz. ı) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan verilemez. i) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nun ilgili maddesi gereği belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanlar koşumda kullanılmaz. İlan Reklâm İle İlgili Hükümler Madde 7- (1) İlan-reklâm ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulur: a)belediye sınırları içerisinde Elazığ Belediyesi Reklâm, İlan, Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak reklâm tanıtım unsuru konulamaz. b)belediyemiz sorumluluk alanlarındaki reklâm tanıtım unsurları için; Elazığ Belediyesinin ilgili Müdürlüğü nden izin alınmadan uygulama yapılamaz. c)belediyemizin izni olmadan, herhangi bir şekilde sürekli ya da süreksiz, tanıtım amaçlı stand kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz. 6

7 Gezici Satıcılar İle İlgili Hükümler Madde 8- Gezici satıcılar için aşağıdaki kurallar geçerlidir: a)gezici satıcılık izni olmadan satış yapılması yasaktır. b)belediyece izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapılamaz. c)izinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapılamaz. d)gezici satıcılar, ilgili Belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır. e)izin alınarak gezici satıcılık yapan kişilerin muayenelerini 6 ayda bir yetkili kuruluşlara yaptırmaları ve muayene cüzdanlarını yanlarında taşımaları zorunludur. f)simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekân kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olması zorunludur. g)gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulundurmaları ve her istendiğinde göstermeleri zorunludur. h)gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır. ı)hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici satıcılar, satış yapmak istedikleri alan hangi Belediyenin görev yetki sorumluluğunda bulunuyor ise o yerin belediyesinden izin almaları zorunludur. i)motorlu vasıtalarda hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satabilmesi için bu vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurmaları zorunlu olup bu vasıtaların hazır gıda (fastfood) türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması yasaktır. j)motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almaları ve belgelemeleri mecburidir. Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar Madde 9- Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır: a)bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak. b)mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak ve oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak. c)sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi. ç)güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun girmek. d)mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak. e)mezarlıklarda Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur an okumak. f)mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak. 7

8 Trafik ve Toplu Taşıma İle İlgili Hükümler Madde 10- Şehir içi trafik ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir: a)genel taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek araçlarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek yasaktır. b)toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak. c)toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır. d)vapur ve dolmuş motorlarında yolcular tamamen çıkmadan büyük parça eşyaları kalabalık arasından çıkarmak veya sokmak yasaktır. e)belediyece yasaklanmış yerlerde hayvan ile çekilen arabalar ile trafiğe çıkmak yasaktır. f)toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak, alkollü içki içmek yasaktır. g)toplu taşıma araçlarını ilgilisi temiz bulundurmak zorundadır. h)her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek yasaktır. ı)belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak yasaktır. i)şehir içinde amme mülkü üzerinde belediyece tespit ve tahsisi edilen parkomatlı otoparklarda kısa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almaları mecburidir. 1.Park ölçer aletini park süresine göre ayarlamamak. 2.Cihazda ayarlanan park süresini geçirmek. 3.Parkomatlı otoparklara kamyon ve ağır taşıtlarla girmek yasaktır. j)elazığ Belediyesinin işlettiği otobüsler ile belediye tarafından ruhsatlandırılan özel halk otobüsleri 4736 sayılı yasa ve belediye talimatları doğrultusunda belediye zabıta personelini zabıta kimliklerini ibraz etmeleri şartı ile ücretsiz taşımak zorundadırlar. k)belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlarla durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır. l)belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi yasaktır. m)ukome kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır. n)kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak yasaktır. o)bisiklet ya da motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçların girmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen yerlerde bu araçları kullanmak yasaktır. ö)toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana vs. gibi iş tesisatı ve tertibatını karıştırmak yasaktır. p)toplu taşıma araçlarında yangın aleti ve ilk yardım dolabı vs. karıştırmak yasaktır. r)ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dâhilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve pazarlık etmek yasaktır. s)seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması, araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti v.b şeyler atılması yasaktır. 8

9 ş)toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine sebep olmak, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek. t)şehir içinde amme mülkü üzerinde belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek yasaktır. u)gıda sevkıyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkıyatı yapmak yasaktır. ü)belediye denetimli toplu taşım araçları haricinde; köy minibüsleri ve şehir içi servis araçlarının şehir içerisinde yolcu almaları, yolcu indirmeleri ve izin verilen yer dışına park etmeleri yasaktır. v)yaya kaldırımları üzerine, İtfaiye ye ait yangın muslukları önüne, özürlülere ayrılmış park yerlerine, özürlü rampalarını engelleyecek şekilde ve Komisyon kararı ile trafiğe kapatılmış olan yerlere izinsiz olarak araç, motosiklet vb. araçlarla girmek ve park etmek yasaktır. y)belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ile ilgili aldığı kararlara uymamak. Daimi ve Geçici Pazar Yerlerinde Uyulması Gereken Hususlar Madde 11- a)daimi ve geçici Pazaryeri kurulması ve kaldırılması ile ilgili ilçe belediyesi meclis kararı ile olur. b)kurulması düşünülen Pazaryeri ile ilgili olarak trafik açısından UKOME nin görüşü alınır. c)pazaryerlerinde nizam ve intizam ilçe belediye başkanlıklarına bağlı Belediye Zabıtasınca temin edilecektir. d)belediye emir yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda yazılan suçları işleyenlerin izinleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir. 1-Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya devredenler, 2-Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler, 3-Bir yıl içinden birden fazla hileli satış yaptığı tespit edilenler, 4-Bir yıl içinde üç kez yüksek ses ile bağırmasından dolayı uyarılmış ve bu tutumunda ısrar edenler, 5-Pazarcıların ilgili belediyesince Pazaryeri olarak gösterilen mahallelerinin sınırlarını aşmaları yasaktır. a)daimi ve geçici pazaryerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın belediyelerce tespit edilecek tescil cüzdanı almaları zorunludur. b)pazarcılar, Pazaryerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp kabı kullanmaya, pazarın devam ettiği müddetçe sağlık muayene ve tescil cüzdanlarını ( ruhsatı) yanlarında taşımak ve ilgililere her isteyişte göstermek, temiz iş gömleği giymek zorundadır. c)pazarcı esnafı Ölçüler Kanunu gereğince damgalanmış ölçü aleti kullanmaya zorunludurlar, el kantarı kullanmak yasaktır. d)pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları, mesken, apartman ve dükkân gibi taşınmaz malları kapılarının önlerine geçilmez bir şekilde kapamaları, duvarlara çivi çakmak, pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları ve her türlü yıkım yapmaları yasaktır. e)pazaryerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurması ve bu geçit yerleri geçici bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmemesi zorunludur. 9

10 f)yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin maddelerinin açıkta satılması yasaktır. g)geçici pazaryerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar, müstahsil olduklarına dair Ziraat Memurluğu, yoksa İhtiyar Heyetinden Müstahsil Belgesi almak ve bu belgeyi daima yanında bulundurmak zorunludur. h)kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması gayesiyle Belediyelerden müsaade almak zorunludur. Müsaadeler münhasıran mevsimlik olarak geçerli olup müsaade belgesinde yazılı olan ürünler dışında satış yapılamaz. ı)tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara sokacak derecede kâğıt vb. şeyler kullanmak yasaktır. i)pazarın bitimini müteakip pazaryerine mal ve malzemesi bırakılması yasaktır. j)pazarcı esnafı satışa arz ettiği malların cinsini ve fiyatını gösterir etiket koymağa mecburdur. Müşteriyi aldatıcı yönde etikete hiçbir ifade yazılamaz, etiketlerdeki fiyatlandırma litre ve kg bazında yazılacaktır. ( Yarım kilo.. TL gibi ifadeler kullanılmayacaktır.) k)pazar dâhilinde satışa sunulan gıda maddelerinden 5179 Sayılı Yasa gereğince üzeri kapatılması zorunlu olan gıda maddelerinin ( pişmiş veya pişmemiş) üzerlerinin daima kapalı olması ve satışa arz edilen maddelerin fiyat etiketinin konması mecburidir. l)pazarcı esnafı Maliye, Hal Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini ibraz etmek zorundadır. m)pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı. Yanıcı, patlayıcı maddeler kullanılması ve bulundurulması ( Bütangaz tüpleri, tiner vb.) yasaktır. Esnafların tahsisli alanlarda tehlike doğurabilecek kimyevi maddeleri, patlama ve sızma sureti ile çevreye zarar verebilecek her çeşit mal ve malzemeyi bulundurmaları ve satışı ile iştigal etmeleri yasaktır. n)pazaryerlerinde, pazarcılar, kendilerine ayrılan stantlar görünümü ve niteliği etkilesin veya etkilemesin hiçbir değişiklik ve ilave yapamazlar. Stand aralarını, duvarları yıkmak, geri yahut ileri almak, yeni duvar örmek, dış görünümü etkileyecek değişiklikler yapmak, kapamak veya daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler ile koruma amacına yönelik kepenk ve benzeri ilavelerin yapılması Belediye iznine tabidir. o)tahsisli alanlarda estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı barak, pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak yasaktır. İhtiyaç duyulması halinde Belediyeden izin alınması zorunludur. ö)pazaryerlerinde hal dışında toptan mal satışı yasaktır. Cezai rüsumu ödenmek sureti ile toptan mal satanlarında perakende satış yapmaları yasaktır. Bu tür satışlar ancak Zabıta Müdürlüğü gözetiminde tanzim satış mahiyetinde, gösterilen alan üzerinde sadece halka arz şeklinde yaptırılabilir. Bu alan sabit tahsis alanı olarak algılanamaz. Bu alan için herhangi bir ücret alınamaz. Tanzim satışı yapılan malın fiyatı o günkü veya hal kapalı ise bir önceki günkü azami hal satış fiyatını geçemez. Tanzim fiyatın tespitinde mal kalitesine göre, Belediyenin tespit edeceği fiyat baz olarak alınabilir. p)pazaryerinde tüketiciye dönük perakende fiyatların serbestçe arz ve talebe göre belirlenmesi esastır. Perakende fiyatların oluşması gereken eşik fiyatının üstünde kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek amacı ile pazara gelen malın miktarını engellemek, gelen malın satışa sunulmasına mani olmak, tehdit ve zor kullanarak diğer bir esnafın malın fiyatını düşürmesine engel olmak veya malın fiyatını yükseltmesi için baskı yapmak, pazarın sevk ve idaresinde Belediye tarafından görevlendirilmiş kişilere bu yönde maddi ve manevi baskı yapmak yasaktır. 10

11 Yangın ile İlgili Hükümler Madde 12-Yangın ile ilgili emir ve yasaklar: a)dükkân, mağaza, imalathane, fabrika gibi halkın alışveriş yaptığı yerler ile umuma açık olan ve halkın toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde yeter sayıda yangın söndürme cihazı bulundurması mecburidir. b)apartman, iş hanı, otel, hamam, fırın ve imalathanelerin bulunduğu binalardaki bacaların yılda en az bir kez temizletilmesi mecburidir. c)hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla fabrika, fırın, han, hamam, pansiyon, otel, iş hanı ve apartmandaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette çalışır durumda olacak, bacalar çevre binalardan iki metre yükseklikte olacaktır. d)şehir dâhilinde meskûn sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerinin park edilmesi yasaktır. Bu tür araçlar belediyece belirlenen alanlara park edilecektir. e)halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile mutfak bölümü bulunmayan bilumum iş yerlerinde yemek pişirme, çay yapma vb. amaçlı olarak LPG tüpü kullanmak yasaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEVRE SAĞLIĞI, ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ Madde 13- Gerekli tedbirleri almadan mozaik taşlama, mermer kesme ve benzeri işler yapılırken işyerinden ve atölyelerden dışarıya toz çıkartmak ve çevreyi kirletmek yasaktır. Madde 14- Şehir içerisindeki tüm yapılarda, yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin ilgili birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda yetkili kişiler tarafından yapılması esastır. Bacadan çıkan duman ile çevre kirliliği oluşmasına neden olmak yasaktır. Madde 15- Ticari amaçla ve konut olarak kullanılan binaların cadde ve sokak üzerindeki cephelerinin akşam saat den önce yıkanması yasaktır. Madde 16- Cadde, Sokak ve kaldırımları tahrip etmek ve kirletmek yasaktır. Madde 17- Her türlü ulaştırma sırasında; cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. Kum, Çakıl ve hafriyat taşınması sırasında araç sahipleri gereken her türlü önlemi alacak ve aracın üst kısmına branda çekeceklerdir. Kamyonlarla ticarethanelere mal taşıyanlarda bu hükme uymaya mecburdurlar. Ticarethane sahipleri işyerlerine, ağır tonajlı kamyonlarla mal getiremezler. Madde 18- Binaların, ticarethanelerin ve umuma mahsus yerlerin balkonlarından, çatı ve teraslardan, kapılarından ve buna benzer yerlerden halı, kilim ve yatak takımı, örtü vb. eşya silkelemek ve süprüntü atmak yasaktır. Madde 19- Mesken olarak kullanılan binaların balkonlarının dışına görüntüyü bozacak şekilde demir ve ip kullanılarak çamaşırlık yapmak ve çamaşır asmak yasaktır. Madde 20- Bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlara izinsiz hiç bir şey konulamaz, hiç kimse tarafından işgal edilemez, ticarethaneler her türlü malları ile geçicide olsa bulvar, cadde, sokakları ve kaldırımları izinsiz işgal edemez. Bu yerler motorlu ve motorsuz taşıtlarla da izinsiz işgal edilemez. 11

12 Madde 21- Ticarethaneler ve meskenlerce; Bulvar cadde ve sokağa bakan cephelerine şehrin manzarasını bozacak herhangi bir şey asılması yasaktır. Ticarethanelerin cephelerine sabit veya seyyar saçak yapmak yasaktır. Ancak güneşten ve yağmurdan muhafaza için ilgili kanunda belirlenen tip, uzunluk ve irtifada seyyar-açılıp-kapanır tente yapılabilir. İşyerleri ve yapıların sokak yüzlerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği 2.20m olacaktır. Tente siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek koşuluyla en fazla 1.50m olacaktır. Madde 22- Ticarethane veya meskenlerin; Bulvar cadde ve sokağa bakan cephelerine şehrin manzarasını bozacak, rüzgâr, darbe ve sarsıntılar vb. olaylardan dolayı düşebilecek veya yayaların ve araç trafiği güvenliğini tehlikeye düşürecek uydu anteni, klima cihazı, çiçek saksıları vb. ağır cisimlerin monte edilmesi veya koyulması yasaktır. Madde 23- Boş arsa ve alanlara Belediyenin belirlediği yerler dışında ve müsaade alınmaksızın her ne suretle olursa olsun, hafriyat dökmek, herhangi bir şey yapmak ve depolamak yasaktır. Bu yasağa rağmen konulan her türlü şeyin kaldırılması Belediyece tebliğ edildikten sonra kaldırmayanların yapıları yıkılır, eşyaları Zabıtaca kaldırılır ve masrafları %20 fazlasıyla sahibinden tahsil edilir. Ayrıca ceza uygulanır. Madde 24- Şehir içinde Belediyenin tayin ve tespit ettiği mahallerden başka yerde hayvan ahırı açmak yasaktır. Belediyenin tayin ve tespit ettiği merkez mahallerdeki hayvanları başıboş şekilde veya otlatmak amacıyla da olsa sokağa salmak yasaktır. Merkez mahallerde, evinde, bahçesinde ilgili mevzuata aykırı olarak büyük ve küçükbaş hayvan besleyerek çevre sağlığını tehdit edici davranışta bulunmak ve komşusunu rahatsız etmek yasaktır. Madde 25- Her ne suretle olursa olsun Belediye sınırları içerisinde başıboş hayvan ve köpek gezdirmek veya kendi haline terk etmek yasaktır. Madde 26- Şehir içerisinde apartmanlarda ve umuma mahsus yerlerde her ne maksatla olursa olsun çevreyi rahatsız edici arı kovanı, köpek ve kümes hayvanları beslemek yasaktır. Madde 27- Belediye hudutları içerisinde etrafı çevrili bahçesi olan müstakil evlerin bahçelerinde ancak aşağıdaki şartlara uyulması halinde bir adet bekçi, süs veya av köpeği, en fazla beş adet kümes hayvanı beslenebilir; a) Kulübe ve kümes yapılırken Belediyenin ilgili birimlerinden yazılı müsaade alınması, b) Kulübe ve kümeslerin binaya bitişik şekilde yapılmaması, temiz tutulması ve haftada bir dezenfekte edilmesi, c) Evlerde beslenen evcil hayvanların Veteriner Müdürlüğünden belgesi olması, düzenli olarak muayenesinin yaptırılması ve Belediyeye bildirilmesi zorunludur. d) Evlerde beslenen güvercinler için her türlü önlem alınacak olup, çevreye rahatsızlık verecek biçimde güvercin beslemek yasaktır. e) Canlı kümes hayvanlarının ayaklarından bağlı baş aşağıya sarkıtılarak taşınmaları ve şehir içinde sürü halinde götürülmeleri, kafeste götürülürken kafes içine sıkı sıkıya hava almayacak şekilde doldurulmaları yasaktır. 12

13 f) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Ayrıca, bu hayvanları yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları Belediyeye kayıt altına almakla veya dağıtmakla yükümlüdürler. g) Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. h) Hayvanlarda, herhangi bir bulaşıcı hastalık görülmesi halinde sahipleri tarafından Muhtar, Belediye veya ilgili resmi kuruluşa ivedi olarak bildirilmesi zorunludur. i) Et, süt, yumurta, bal, deri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak, sakatat, tırnak, boynuz, kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi zorunludur. İhlalinde ceza uygulanır, ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulur. Madde 28- Belediye tarafından tespit edilen yerler dışında hayvan satışı yapmak, kurbanlık hayvan satmak yasaktır. Madde 29- Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. Madde 30- Umumi çeşme kanallarında halkı tiksindirecek her türlü pislik yıkamak, atıklarını bırakmak, pis koku yayan balık ve benzeri her türlü malzemeleri yıkayarak kanalları tıkamak yasaktır. Madde 31- Gezinti yerlerine, açık alanlar, mahalle aralarında boş arsalar üzerine şehir manzarasını bozacak şekilde büfe, kulübe ve baraka yapmak, izinsiz çadır kurmak ve bu alanlar kirletmek yasaktır. İzinsiz yapılan bu yapılar Belediyece yıktırılır ayrıca, ilgililere ceza uygulanır. Madde 32- Çevreye ve dere yatağına; her çeşit çöp, pislik ve yatağı tıkayacak şekilde moloz dökmek yasaktır. Madde 33- Cadde ve sokaklarda her ne süratle olursa olsun motorlu-motorsuz araçların yıkanması yasaktır. Madde 34- Belediyece mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan kapı, cam ve çerçevesi dökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait, yıkılmaya yüz tutmuş, can güvenliği açısından tehlike, çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan virane olmuş her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından onarılması, bu mümkün değilse yıktırılması mecburidir. Aksine hareket edenlere ceza uygulanır ve söz konusu rahatsızlık, masrafları %20 fazlası ile bina sahiplerinden alınmak üzere Belediye tarafından giderilir. Madde 35- Çöplerin belirli noktalardan toplanabilmesi için Belediye tarafından yerleri tespit edilerek konulan çöp bidonu ve çöp konteynırlarına zarar vermek, yerlerini değiştirmek yasaktır. Madde 36- Caddeler üzerine paspas ve benzerlerinin konulması, temizlenmesi yasaktır. 13

14 Madde 37- Belediyece konulmuş olan sokak levhaları, kapı numaraları, trafik levhaları ve uyarı levhalarını sökmek ve tahrip etmek yasaktır. Madde 38- Belediye damgası olmayan ve Belediyece tayin edilmiş yerler dışına her türlü ilan asılması ve yapıştırılması yasaktır. Belediyece asılmasına izin verilen reklam bezleri ve benzerleri, asılacak yapının ön yüzüne yapışık durumda ve belirtilen süreleri aşmamak koşulu ile asılacaktır. Madde 39- El duyuruları ile çevrenin kirletilmesi yasak olup, sorumluları cezalandırılır. Cadde, sokak ve alanlara atılan el duyuruların sahipleri tarafından toplaması zorunludur. Madde 40- Belediye hudutları dâhilinde motorlu ve motorsuz taşıtların üzerine, dükkânların önlerine Belediyeden izin almadan hoparlör koymak suretiyle ilan ve reklam yapılması yasaktır. Madde 41- Her türlü ticarethane ve sanat sahibinin dükkânınun önüne adam koyarak müşteri toplamak için çığırtkanlık yapması veya ticaret hanelerin ve meskenlerin dışına hoparlör koyarak, araçlardan sesli anonsla satış yaparak gürültü çıkartmaları yasaktır. Madde 42- Elektrik nakleden elektrik nakil tellerine çapraz olarak üzerinden radyo ve TV teli geçirmek, cadde ve sokağın bir tarafından diğer tarafına her çeşit kablo çekmek yasaktır. Madde 43- Umumi park ve bahçelerde bulunan çiçekleri koparmak, ağaç ve çiçekleri tahrip etmek, buralarda bulunan ve parka ait olan malzemeleri kirletmek, yerinden oynatmak, çizmek yasaktır. Madde 44- Belediyenin izni olmadan; Şehir içerisinde, imar planlarında yol, park ve kamu arazileri olarak gözüken alanlar ile çevresindeki binalara, yollara, alt yapıya zarar verecek şekilde gelişi güzel ağaç dikmek yasaktır. Madde 45- Belediye sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su birikintisi ve pisliğin teşekkülüne sebebiyet vermek, ticari amaçlı gübrelikler oluşturmak yasaktır. Aksine hareket edenlere ceza uygulanır. Madde 46- Bayrak Nizamnamesine aykırı olarak kirli, kırışık, yırtık bayrak asmak yasaktır. Madde 47- Belediyeler, beldelerinin düzenli ve uyumlu bir görünüme kavuşmalarını sağlamak amacıyla bina cephesi renk ve kaplama malzemelerinin belirlenmesine yetkilidir. Bu kapsamda; sıvasız ve boyasız binaların bakım ve onarımlarından, sahipleri mükellef olup, görüntü kirliliğine sebebiyet vermeleri yasaktır. Belediyenin gerekli gördüğü durumlarda yapıların ön yüzlerinin belirlenen tek tip boya ile boyanması zorunludur. Ancak yapılan uyarılara rağmen yapılarının ön yüzünün Belediyece öngörülen biçimde boyanmaması durumunda, masraflar %20 fazlasıyla yapı sahiplerinden alınmak üzere Belediyece yaptırılır. 14

15 İŞYERLERİ Madde 48- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM -Her türlü sanat müesseseleri, umuma çık istirahat ve eğlence yerleri ile ticari faaliyet gösteren tüm iş yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan çalıştırılması yasaktır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı hangi işyeri için alınmış ise o işyeri için geçerlidir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında gösterilen faaliyet konusu dışında faaliyet göstermek yasaktır. -Bir iş yerinde işyeri mevzuatına uygun olmak şartıyla birden fazla iş yapılabilir. Ancak, her iş türü için, o işyerinde aranacak genel şartlara uyulması ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında gösterilmesi zorunludur. -İçkili yer statüsünde bulunmayan işyerinde her türlü alkollü içki içilmesine izin vermek ve kadehle içki satmak yasaktır. - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının işyerinde görülecek bir yere asılması mecburidir. -Sağlık kontrolüne tabi işyerlerinde çalışanlar, sağlık yoklama döneminde yoklama yaptırmak zorundadır. -Ticarethane sahiplerince, işyerlerinin ön cephesine paralel olarak ticaret unvanı, ad ve soyadı, kapı gösterir ışıklı veya ışıksız tabelaların her ne mazeret olursa olsun cadde ve sokağı işgal edici mahiyette asılması yasaktır. Ayrıca her türlü sanat erbabı ve ticaret haneler önlerine görünümü ve trafiği engelleyici şekilde dikey olarak levha asamaz. -Otel, hamam ve sauna gibi işletmelerde oda ve bölmelere, lokanta vb. yerlerde masalara tarife konulması zorunludur. Yiyip içilecek ve eğlenilecek işletmelerde satılan meyve, balık, tavuk gibi maddelerin porsiyon, gramaj ve fiyatları masa üzerinde yazılı olarak gösterilecektir. -İşletmenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı yazılı sayfaları, cilt ve sayfa numaralarını içeren sütunlarda yenilen içilen maddelerin cinsi, miktarı ve birim fiyatları ile toplamını gösterir biçimde düzenlenmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az iki örnekli hesap pusulaları kullanılması ve bir örneğinin istenilsin veya istenilmesin alıcıya verilmesi zorunludur. -Halka rahatsızlık verici ve tehlike yaratıcı patlayıcı madde satılması yasaktır. Satılan veya satışa sunulan bu gibi malların zor alımı yapılır ve yok edilir. -Her işyerinde yangına önlem almak için yeteri kadar kullanıma hazır yangın söndürme aygıtı bulundurulacaktır. 15

16 -Belediye sınırları içerisinde etkinlik gösteren tüm işyeri sahipleri müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadırlar. -Satış İzin Belgesi bulunmayan yerlerde Tütün ve Alkol Ürünleri satmak yasaktır. -Sıhhi müesseseler ve insan sağlığı ile ilgili Gayri Sıhhi Müesseselere ait imalathane ve satış bürolarında her ne cins olursa olsun hayvan beslenmesi yasaktır. -İşyerlerinde aynı suç eyleminin tekerrür etmesi durumunda en son uygulanan cezanın bir kat fazlası ile tecziye edilir.suç fiilinin 5 defa tekerrür etmesi durumunda Belediye Encümenince sözkonusu işyeri 15 gün ticaretten men edilir.buna rağmen suç eyleminin devam etmesi durumunda işyeri süresiz olarak ticaretten men edilir ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilir. Madde 49- YİYECEK-İÇECEK ÜRETİLEN VE SATILAN YERLER -Gerekli sağlık şartlarını taşıyan yerlerde, içinde kirli işlerle çalışılan veya gıda maddelerini kirletecek veya bozabilecek mahsurları bulunduğu sabit olan müesseseler içinde gıda maddeleri yapılmasına ve satılmasına mahsus yerlerin açılması yasaktır. -Çalışılan yerin her tarafında üretici ve satıcıların üstlerinde, başlarında, ellerinde yapılan ve satılan şeylerde, üretime mahsus kaplarda, her türlü alet ve vasıtalarda hâsılı her yerde ve her şeyde temizlik ve alışverişin her kısmında doğruluk şarttır. Bu şarta aykırı düşen hareketler yasaktır. -Gıda maddeleri imalathaneleri kâgir ve rutubetsiz binalarda ve yapılan işin bütün teferruatına yetişecek genişlikte yerlerde tesis edilecek, dışarıdan sinek gelmesine mani olacak surette ince tel ile örtülmüş pencereleri vasıtasıyla bol gün ışığı ile aydınlatılmış olacak, aspiratörlü veya menfezleri tarzında havalandırma tertibatı bulunacaktır. Bu müesseselerde gıda maddelerinin; a) Temizlenmesine veyahut yıkanmasına mahsus yerler, b) İmal ve ihzar mahalleri, c) İptidai maddeler deposu, d) Ambalaj yerleri e) Yapılmış maddeler depo yerleri, birbirinden ayrılmış olacak ve bütün kısımlar zeminler ile aşağıya 1.50m yüksekliğe kadar duvarları her vakit yıkanacak temizlenecek surette mermer, fayans, mozaik vb. ile muntazam döşenmiş olacak, duvarları mütebaki kısımları sıvalı be badanalanmış veyahut boyanmış olacaktır. f)tavan donanımları, damlama veya buharlaşmadan dolayı gıda ve ham maddelerin direk yada dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak şekilde ve kolay temizlenebilir nitelikte olacaktır. 16

17 -Ekmek, tereyağı, yoğurt, helva, pasta, şeker, simit vb. yıkanmadan, pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır. a)son kullanma tarihleri geçmiş ürünleri satmak yasaktır. b)köfte, döner, kokoreç vb. gıda maddelerinin açıkta ve seyyar olarak sergilenmesi ve satışı yasaktır. -Gözle görülüp, burunla duyumsanır derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş gıda maddelerinin satışı yapmak yasaktır. -Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin imal ve ihzar yerlerinin, ayıklama, temizleme ve bulaşık yıkama yerlerinin lavaboların, içinde temizlik ve sair maksatla kullanılan veyahut muhtelif sebeplerle kirli sular hâsıl olan imalathane depo ve satış yerlerinin zeminlerinin uygun yerlerinden doğrudan doğruya kanalizasyona bağlanması mecburidir. -Gıda maddelerinin ayıklama, temizlenme, hazırlanmaları için kullanılacak masaların üzerleri, her türlü gıda maddeleri imalathanelerinde ve satış yerlerinde ve içinde yenilen, içilen yerlerdeki kirli kapların yıkandığı bulaşık tenekeleri ve oluklu süzdürme yerleri mermer veya fayans olacaktır. -Her türlü gıda maddelerinin imal ve ihzar edildiği yerlerin ve satıldığı dükkânların sokak cepheleri müşterilerin içeri girip çıkmasına mahsus bir kapıyı havi sabit camekânla örtecektir. -Gıda maddelerinin imal ve ihzar edildikleri yerlerde çalışan işçilerin temizliği için her on işçiye bir lavabo ile içinde beşten fazla işçi çalışan imalathanelerde yirmi işçi için bir wc yapılacaktır. İşçileri adetçe daha az olduğu halde gece gündüz sürekli çalışılan yerlerde wc yapılması mecburdur. İhlalinde işyeri wc yapılıncaya kadar kapatılır ve ayrıca ceza uygulanır. -Gıda maddeleri, imal, ihzar, istihsal ambalaj ve muhafaza edilen yerlerde çalışan işçilerin, daima temiz tutulan bir iş elbisesi ve gerekse iş gömleği giymeleri mecburidir. Bu müesseselerde imalathane kısmında ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için hususi bir yer bulunacaktır. -İçinde yenilecek, içilecek maddeler yapılan veya satılan yerlerde gerek gıda maddelerinin hazırlanması ve gerekse müessesenin, burada çalışan işçileri, satıcıları ve müşterilerinin hizmetine sunulması için temiz şehir suyu kullanılacaktır. Bu müesseselerde hangi maksatla olursa olsun kuyu veya sarnıç suları kullanılması yasaktır. -Gıda maddelerinin imal ve saklanması esnasında oluşacak duman, gaz, toz gibi her türlü kirlilik, etrafa yayılmadan, icap eden bütün araç, gereç ve vasıtalardan istifade edilerek önlenecek ve gerek içerde çalışanlara ve gerekse çevredekilere hiçbir zarar vermeyecek tarzda izale edilecektir. -Gıda maddeleri imalathanelerinden veya satış yerlerinden ve içinde yenilen, içilen, istirahat edilen yerlerde oluşan çöpler, her türlü kuru artıklar öteye beriye atılmadan ağızları kapalı kaplarda toplanacaktır. Bu vb. yerleri kuru olarak süpürmek, toz çıkarmak yasaktır. 17

18 -Gıda maddeleri imal edilen ve satılan yerlerde; yapılan teftişlerin neticesini ve noksanlıkları yazmaya mahsus, Belediyece numunesi verilmiş şekilde bir teftiş defteri bulunması mecburidir. -Gıda maddeleri imal ve ihzar edilen ve satılan yerlerde, depolarda sinek, hamamböceği vs. gibi haşaratlarla, fare, örümcek bulunması ve buralarda her türlü hayvan beslenmesi yasaktır. -Gıda maddelerinin imal ve muhafaza edildiği yerlerde, yatıp kalkmak yasaktır. İçinde ikamet edilen yerlerde(üretim İzin Belgesi olmayan yerlerde veya evlerde üretilen pasta, börek, çörek, tatlı, pilav, gözleme, limonata, buz, elma şekeri, pamuklu şeker vb.) her türlü gıda maddesi hazırlanması, satılması, saklanması yasaktır. İçinde işçilerin ikameti zaruri bulunan imalathanelerdeki yatıp kalkma yerleri doğrudan doğruya imalathane içine girilip çıkılmayacak tarzda ayrı bulunacaktır. Burada işçilere yeteri adette demir karyola ve yatak aksamını havi yatıp kalkma yerleri, elbise dolabı, ecza dolabı, wc, lavabo, duş yerleri bulunacak ve hepsi tam bir temizlik içinde tutulacaktır. -Pişirilmeden veya yıkanmadan, kabukları soyulmadan, olduğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkân içinde dahi olsa açıkta teşhir veya satışı yasaktır. Gıda maddeleri dışarıdan toz ve sinek girmeyecek surette kapalı kaplarda bulundurulacak, el değmeden hususi kaplar veya vasıtalarla alınıp müşteriye verilecektir. -Gıda maddelerinin gerek sabit ve gerek seyyar olarak satışı esnasında su, şerbet, ayran vb. gibi bütün sulu gıda maddeleri her tarafı kapalı ve içindeki gıda maddelerinin vasıflarını bozmayacak mahiyetteki kaplarda bulundurulacak ve bu kaplardan ancak muslukları vasıtasıyla alınacaktır. Bu kapların içinde kepçeler, maşrapalar daldırmak suretiyle bu maddeleri alıp geri boşaltmak, su ve sulu gıda maddelerinin bulunduğu kapları açık bırakmak veya bu maddeleri bardaklara doldurarak müşteriye vermek üzere açıkta bekletmek yasaktır. -Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde insan sağlığı ile ilgili gıda maddeleri üreten ve satışını yapan gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerde çalışan işçiler ve işyerlerinde devamlı bulunan şahıslar, sağlık cüzdanı almaya ve belirli süreler içerisinde vize yaptırmaya mecburidir. -Satılan bütün gıda maddelerinin etrafa sızıntı vermeyecek ve hariçte görülmeyecek tarzda ambalaj yapılarak müşteriye verilmesi mecburidir. -Her türlü gıda maddeleri yapanlar, perakende ve toptan satanlar yaptıkları ve sattıkları maddelerin temizliğinden, güvenliğinden ve gıda maddesi üzerine konmuş etiketin gösterdiği vasıfların doğruluğundan sorumludurlar. Kirli, bozuk ve etiketteki ifadesine uymayan gıda maddelerini satmak yasaktır. TAHIL-YEMEKLİK-YEM-KURU SEBZE-KURUYEMİŞ-KAHVE-KAKAO-ÇAY- PATATES-SOĞAN-YUMURTA-HER ÇEŞİT YİYECEK MADDELERİ VB. GIDA İLE İLGİLİL DEPOLAR Madde 50- Gıda maddeleri depoları iki guruba ayrılır. -Etrafı su ve gaz halinde hiçbir teması olmayacak şekilde ve tamamıyla kapalı madeni ambalajlarda saklanan sadeyağ, zeytinyağı ve beyaz peynir gibi gıda maddeleri. 18

19 -Hiçbir kokusu ve sızıntısı bulunmayan çuvallar ve tahta ambalajlar içerisinde muhafaza olunan hububat, kuru sebze ve meyveler gibi maddeler. 1-Bu yerler yiyecek maddelerini dış etkilerden koruyacak ve kirlenmesine engel teşkil edecek nitelikte olacaktır. 2-Doğal veya yapay havalandırma düzeni olacaktır. 3-Depolara ilk gelen ürün önce, son gelen üründe en son çıkarılmalı, istenildiği zaman istenilen ürün gurubu çıkabilecek şekilde yerleştirme ve istif yapılmalıdır. İstifler arasında en az 1m geçit bırakılması zorunludur. 4-Çuval içerisinde bulunan maddeler, ızgaralar üzerine konulacaktır. Zemin üzerine zeminden 10-15cm yukarıda olacak şekilde kalın ve kuru tahtadan yapılmış ızgara yerleştirmeli, şeker torbaları veya kutuları bu tahtanın üzerine istiflenmelidir. 5-Kapı, pencere ve diğer kısımlardan her tür böcek ve zararlı hayvanların girmesini önleyecek uygun donanım (pencerelerde genişliği 2mm yi geçmeyen tel kafes) bulunacaktır. 6-Kapı ve pencereleri, ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır. 7-Kuruyemiş depolarında tahtadan yapılmış yazıhane veya asma kat bulunması yasaktır. 8-Bu yerlerde çalışanlar iş gömleği giyeceklerdir. 9-Gıda maddeleri depolarının içinde bu maddeler haricinde başka madde depo etmek, burada işçi çalıştırmak yasaktır. 10-Depolar; giyinme yerleri, lavabolar, tuvaletler, banyolar, idari bölümler ve dinlenme yerlerinden ayrı olmalıdır. 11-Taşıma araçları ve depolarda havalandırma, sıcaklık ve rutubet ürün özelliklerine uygun olacak, depolarda sıcaklık ve nemölçer cihazlar bulunacaktır. 12-Zemin pürüzsüz, duvar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte ve ürünleri etkilemeyecek özellikte olacaktır. 13-Depolarda, taşıma araç gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemeler temiz, sağlam, yıkanabilir, hijyenik ve amacına uygun olacaktır. 14-Çöpler depo dışında tutulacak, atılacaklarda depodan uzaklaştırılacaktır. 15-Depolama ve taşıma sırasında çevreye zarar verilmeyecektir. 16-Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak şekilde taşınacak ve depolanacaktır. 17-Gıda maddeleri toksin maddeler ile birlikte taşınmayacak ve depolanmayacaktır. 19

20 18-Gıda maddeleri ve temizlik maddeleri ayrı bölmelerde taşınacak ve depolanacaktır. 19-Gıda maddelerinin taşınması ve depolanması ile ilgili gerekli iş güvenliği önlemleri alınmış olacaktır. 20-Depoda sigara içmek, ateş bulundurmak yasaktır. 21-Şeker depolarında asetilen ve elektrik kaynağı yapılması, madensel bölümlerin kıvılcım yapabilecek şekilde birbirine vurması ve sürtülmesi yasaktır. Asetilen, petrol, mum ve diğer ışık vericiler ile depolara girilmesi yasaktır. 22-Depolarda çalışan işçilere ve işyerinde devamlı bulunan şahıslara sağlık cüzdanı alınması ve belirli süreler içinde vize yaptırılması mecburidir. SOĞUK HAVA DEPOLARI Madde 51- Soğuk hava depoları aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. 1-İşin gerektirdiği oda bölmeleri ve her odanın düzeni teknolojik kurallara uygunluk sağlayacaktır. 2-Yapı dışına çıkan kapılarda içe ve dışa açılan ikinci bir kapı olacak, bu kapılarla yapı dışına açılan pencereler delikleri 2mm yi geçmeyen tel ile örtülü olacaktır. 3-Her odanın içinde bir ucu makine dairesindeki ışıklı sayıcıya bağlı birer zil düzeneği ile birer termograf ve ikişer ispirtolu ısıölçer bulunacaktır. 4- Soğuk havanın, besin maddelerinin her tarafta aynı biçimde etki etme akımını sağlamak içi bu maddelere tabana dokunmayan ızgara ve raflar üzerine aralıklı biçimde yığarak ve her parça arasına çıtalar konulacak veya çengellere asılacaktır. Her yığının arasına serbestçe geçilecek genişlikte boşluklar bırakılmış olacaktır. Türlerine göre ısı ve yaşlık dereceleri bir olmayan veya birinin kokusu diğerine sinen değişik besin maddeleri bir odada bulundurulmayacaktır. 5-Bu depolarda her çeşit konservelerle, taze balık, kümes hayvanları, tavşan ve av hayvanları (kuşlar), sebze ve meyve, yumurta, her çeşit yemeklik yağlar, süt ve sütten yapılmış besin maddeleri saklanır. 6-İşçilere ait soyunma, giyinme, yemek yeme, temizlenme yerleri ve wc lerin, gıda maddelerinin depo edildiği yerlerle doğrudan doğruya bağlantısı olmayacaktır. 7-İşçilerin soğuk hava depolarında çalışabilmeye yapılarının elverişli olduğunu gösterir sağlık raporları bulunacaktır. Sağlık Raporu bulunmayanlar bu depolarda çalıştırılmayacaktır. 8-Ürün özelliğine göre; derin dondurulmuş ürünlerde -18 o C den daha düşük sıcaklıkta olmalı ve ayarlandığı sabit dereceden ± 0,5 o C den fazla sapmaya izin vermeyecek şekilde olmalıdır. 20

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ- KAPSAM-DAYANAK AMAÇ: MADDE 1 Karşıyaka Belediye sınırları içerisinde

Detaylı

T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR) AMAÇ Madde 1 Ergene Belediyesi sınırları, mücavir alan ve yetki

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Sayfa 1 / 8 T.C. GERMENCİK BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik

Detaylı

T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ

T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ Dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alan ve tarihten günümüze,

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır.

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır. T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır. MADDE 2- Bu Tembihname 20 / 05 / 1930 tarih ve 1498 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. B U R S A KESTEL BELEDİYESİ EMİR ve YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

T.C. B U R S A KESTEL BELEDİYESİ EMİR ve YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ T.C. B U R S A KESTEL BELEDİYESİ EMİR ve YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ A - AMAÇ : Bu yönetmelik, belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini

Detaylı

T.C BİLECİK BELEDİYESİ BELEDİYE YASAKLARI VE KURALLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

T.C BİLECİK BELEDİYESİ BELEDİYE YASAKLARI VE KURALLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM T.C BİLECİK BELEDİYESİ BELEDİYE YASAKLARI VE KURALLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Meclis Karar No : 24 Meclis Kabul Tarihi : 02/04/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 22/04/2013 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ Zabıta Müdürlüğü

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ Zabıta Müdürlüğü T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ Zabıta Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmenliğinamacı, Belediye Zabıta Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları EK MADDE (1)

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE:1-Bu yönetmelik belde sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.05.2015 Toplantı No:6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. BELEDİYE EMİR ve YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. BELEDİYE EMİR ve YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR ve YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç: Madde 1-(1) Bu yönetmelik 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununu 266.ncı maddesi

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ/ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ/ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ/ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Tarihi ve Numarası: 06/05/2014-24 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Söğütlü

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik İlçe sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı bir düzen içinde

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet

Detaylı

T.C. GÜNGÖREN BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR,YASAK VE MÜEYYİDELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÜNGÖREN BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR,YASAK VE MÜEYYİDELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÜNGÖREN BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR,YASAK VE MÜEYYİDELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Güngören Belediye Meclisi nin 06.06.2008 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanan işbu yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik

Detaylı

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve alanlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz.

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz. Kat maliki veya kiracı olarak oturduğunuz konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamanız ve konutlarınızın kıymetinin artmasını istiyorsanız site yönetimi tarafından konulan kurallara mutlaka riayet etmeniz

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ EMĐR VE YASAKLAR YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: ZM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün ve bağlı amirliklerinin kuruluş,

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

TEKİRDAĞ / KAPAKLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki

TEKİRDAĞ / KAPAKLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki TEKİRDAĞ / KAPAKLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık. AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmelik, Kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

SAYI : B.18.ÇYG.0.02.00.03- KONU: Eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan 3 HAZİRAN 2008 Çevresel gürültünün kontrolü GENELGE (2008/ 8 )

SAYI : B.18.ÇYG.0.02.00.03- KONU: Eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan 3 HAZİRAN 2008 Çevresel gürültünün kontrolü GENELGE (2008/ 8 ) SAYI : B.18.ÇYG.0.02.00.03- KONU: Eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan 3 HAZİRAN 2008 Çevresel gürültünün kontrolü GENELGE (2008/ 8 ) Bilindiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde,

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç; Madde 1 : Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 1) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 7 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten 3 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 2 Kişi

Detaylı

(2) Seyir ve Park Kuralları

(2) Seyir ve Park Kuralları T.C. TRAFİK KURALLARI (1) Uyulması Gereken Kurallar 1. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İdari ve akademik personelin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolünün

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ALANYA BELEDİYESİ DEVE İLE TURİSTİK FAALİYETTE BULUNAN HAYVAN İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ YÖNETMELİĞİ Sunum:Hasan EŞİT Veteriner Hekim Aralık 2015

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Esnaf kontrol defteri bulundurmayan ve ibraz etmeyenlereden. 154.00 TL 170,00 TL 182,00 TL

Esnaf kontrol defteri bulundurmayan ve ibraz etmeyenlereden. 154.00 TL 170,00 TL 182,00 TL 2013 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 2011 YENİDEN 2012 YENİDEN 2013 YENİDEN DEĞERLEN DİRME DEĞERLEND DEĞERLENDİ İRME ORANI RME ORANI MADDE NO SUÇUN ÇEŞİDİ ORANI 7.7 10,26 7,8 Ruhsatını görünür

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/2011-30/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 18 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,4 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 1 Kişi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre hazırlanan bu yönetmelik,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik belde sakinlerinin esenliğinin, huzurunun,sağlık ve düzenin sağlanmasında ve korunmasında mahallî

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, ve Hukuki Dayanak

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, ve Hukuki Dayanak Belediye meclisinin 06.10.2016 tarih ve 2016/213 sayılı kararı ile imar ve bayındırlık komisyonu ile bütçe plan komisyonuna havale edilen Yatağan Belediyesi emir ve yasaklar yönetmeliği komisyonlarca incelenmiş,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 13 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,

Detaylı

dışarıya müzik yayını yapmak yasaktır. MADDE 11 : Binalardan sokaklara pis koku yaymak yasaktır. MADDE 12 : Zincirsiz ve bağsız köpek gezdirmek

dışarıya müzik yayını yapmak yasaktır. MADDE 11 : Binalardan sokaklara pis koku yaymak yasaktır. MADDE 12 : Zincirsiz ve bağsız köpek gezdirmek ZABITALARIN GÖREV VE YETKĐ ALANLARINDA ĐŞLENEN KABAHATLER KARŞILIĞINDA UYGULANABĐLECEK OLAN ĐDARĐ YAPTIRIM TÜRLERĐ VE SONUÇLARI YÖNETMELĐĞĐ 1. BÖLÜM AMAÇ: MADDE ;1 - Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: Ġlgili Mevzuat: 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Mühendis ve Veteriner Hekimlere ödenecek Seyyar Görev Tazminatı ile Mühendislere ödenecek arazi tazminatı (ek özel hizmet tazminatı) ve geçici

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-09.09.2014 Tarih ve 144 Karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No : 683 Kabul Tarihi : 15/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/03/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE EMĠR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE EMĠR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE EMĠR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

T.C. KARESİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARESİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KARESİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönergenin amacı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığının görev,

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ Dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alan ve tarihten günümüze,

Detaylı

BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasa) 92. ve 133 üncü Madde Altında Tüzük

BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasa) 92. ve 133 üncü Madde Altında Tüzük BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasa) 92. ve 133 üncü Madde Altında Tüzük Alayköy Belediye Meclisi, değiştirilmiş halindeki 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 92 inci ve 133 üncü

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 19 04/05/ /05/2012

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 19 04/05/ /05/2012 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 19 04/05/2012-11/05/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 14 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten,1

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ )

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) 1 TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak. Madde 2 Tanımlar Madde 3 İdari yaptırım cezası ve uygulaması Madde 4 Ticari tanıtım tabelası nedir.. Madde 5 İzin

Detaylı