14;" i"fiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14;" i"fiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,,"

Transkript

1 r(onya, EGiTir* VE ARA$TIRrdA. l'ia.sr,anesl FiziK TEDAV VE REF[A-B!LiTASYON KLiI.{iGI KARDi\'OFI.II-MOI,IER REFIABiLiTASYON SISTEMi TEKNiK 9ARTNAidiE GEzuEL FiUKI.]MLERi r-iirr-ifr-enirv HAZIRLAI,{IulAst ve oeoerteruoiniunesi: a. Saitct firma taraftndan verilen teklifierdeki Teknik $artnameye cevapiarln, madcie slra numarastna gore haztrlanmasr ve istenen dzellikler ile ilgili hukumlere aqlklaytcl cevaplar verilmesi gerekmektedir, b. Tekliflei ile biilikte-tantttcr brogur ve kataloglafln verilmesi ve teklif edilen malzemelerin gartnameye Uygunluk Beigesinde beiirtilen ozellikierinin kataloglar iie teyit eciiirnesi cerekmektedir. I. Sut,"' firma iekllf ettidi cihazrn TUrkiye temsilcilik belgesini veya TITUBB onayll yeikili bayilik belgesini teklifine eklemek zorundadlr' d. ieklif veren firmalar teklif eiiigi ilrunlerin UBB kodlartnt belirtmelidir' e. Teklif veren flrmalar veya ithilatgrsr TSE-HYB belgesi ve T.C. Sanayi Bakanlt!t SSHYYB belgelerine sahip olmalr ve bu belgeleri tekliflerine.eklemelidirler. f. T;klif edilecek t0m ergometrik cthazlar aynt marka olmalldtr g. Teklif veren firmalar demo taahhutnamesi vereceklerdir' [. Teklif eden firmalar tekli ettigi urunlerin UBB kodlartnt belirtmelidir' i. i"tii,. u"r"n firmalar TSE- i-lyb belgesi ve TC. sanayi Bakanhgr sshy\,'b belgelerine sahip olmal ve bu belgeleri teklifine eklemelidirler. 2. GARAI'ITI SI.}RESi VE $ARTLARI: a. Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yrl sureyle kullantct hatastna ba$lt olmayan, montal ve imalat hatalanna kargr garantili olacak, teklif veren firmalar kendi garanti taahhutlerinin yanl.itr'firlrtqi ve ithaiatir firmanrn vermig oldugu 2013 yrlr onayh Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir. b. Garanti suresinin dolmasrndan sonraki 10 yrl boyunca ticreti karglllgl yedek parg,a- te-mini u" ""ri" garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatgt firmantn vermig oldugu 2013 yt ] onaylr 1O lirttrt< yeoet parga ve servis temini Garanti Beigesini tekliflerine ekleyecektir'.. b"r.nii suresi igeriiinde her turlu kalibrasyon ve baklm iglemi Ucretsiz olarak kargtlanacakttr. d.btzulan cihaz igin en geg iki gun iqerisinde mudahale edilmeli beg gitn igerisinde sorun gijermelidir aksi tiktirde Joiun giderinceye kadar yeni bir cihaz verilecektir. VAZGECiLMEZ TEKNiK ozeii XTCN: i. i<anriivnri ninaeil-iresvon sisremi TEKNiK garrnan iesi i"fiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden olugmalrdrr. "airun 4 Adet bisiklet ergometre 3 Adet koltuklu bisiklet ergometre 1 Adet kol ergometresi 1 Adet Sistem yazlllml -^i --,..,i,, 3.r. KARD ya( REHAB L TASY9N BiSiKLET ERGOMETRES TEKN K $ARTNAMESi: 4 ADET a. Teklif edilen bisiklet ergometre medikal stntf olmaltdtr ve bu slnrf ozellili EC sertifikast ile be geiendiriimeiidir'qairgmaesnasinda6tgtiienparametreierikendiilzerin.des'.!:li"l ekranrna LCD ekrahrna veya PC uzeiindeki yaztlrm programrna iletilebilmelidir' b. Bisiklet etretlzerineentegre.nibp(tansiyon)vesp02'(oksijensaturasyon)modijiij olmalt ve nabrz ve 14;"

2 ,nitesinclen e9 zaman! oiarak iz enebiimelidii-. Ei.gometre ekrani uze inc!e :.]lanuel iansiyon iilgum butonu olmalldlr. c.ergometreye entegre, giddeti ayarlanabilir, vakumlu' u9 lead EKG cthazt olmall ve ["Al"rin terlri degiqtirilirek farklr derivasyonlar gori.rntulenebilmeli veya gogus bantll vrireles sistem EKG olmaltcltr. d. Bisiklet Ergometrenin ekrantnrn hastaya bakan yuz0!de,' pedal dei4r tty'"'ll 99tl:l:1. i;d';;;i;rhdrr. LED ekran uzerinde' hastanrn dolru hrzda pedal Eevirmesine yardrmcl ;;;r;;; hastayr yuksek/dugritddogru pedal htzlarrnda oklarla uyai'acak rgrk sisiernieri clrnalrdtr. e. Bisiklet ergometre de hasta agrrh9r kapasitesi en az 140 kg oimalcirr' 5:[:[,V:f1l]f "v"ii "r"r.trl*'ii motor ile -esn-a"'nda gat,gma yaprlabilmeli rre koltuk yuksekligi dijital ola!'ak g oste rilebilmeiid ir. f. Bisikleiin gidonunun aeisr ve ytikseklili ayn ayrr 360 Cerece ayarlanabilmelidir' g.tsisikletinyerdeguvenlibirgeki dedurmastigina tlndagenig eii migbirkaidesiolmaitdrr. h.bisikieigsi 9mayuk,i9.neKar izmadabi gisa}-arkcn+.i.ctjue eklromanygtikindiksillonfren sistemi ile ufetilmeli sairqma guve;iioi aersr-noan DIN vde siandartlarrnda yuk dogrulugu saglamaltdtr' r. Bisiklet Qah9ma yuku, ig mekanizmada elektromanyetik induksiyon fren sistemi ile watt aralglnda trretilebilmeiidir' i. Bisiklet ergometre de en az 5 test protokolu( WHO' BAL Ramt Test' Hollmann' Std france ;;j;;;;;;iiitu "lmatrdrr. Kuilanrcr tarafrndan otugturutacak 10 farklr protokol ergometrenrn hafrzaslnda saklanabilmelidir, i. Bisiklet ergometre ekrantartnde cip kart okuyucu sistemler olmalldlr' ililll;;i;;";;limrndan oagr.sl r<urran'l,t?:l s-:.:"-[1]^d'rumlarda ersomeiri ekrantndan Ka ohtztkoniro 0,yUkKontr.oiU-vearaiikiiga! 9maa},ar artntntumulstnmasocutmafaz ar ve :JiA; iu;;;i;q;;ieiavlan ile birline avarlanabilmelidir veva PC uzerinden ayarlanabilmelidir KARDiYAK REt-OABiL TASYON, KOLTUKLU BiSiKLET ER.GOMETR'ESi TCXTiX SARTNAMESi: 3 ADET i. Teklif edilen koltuklu bisiktet ergometre medikal stnrf olmaltdtr ve bu srnrf dzelligi EC sedifikasl ile belgelendirilmelidir' b. Koltuklu bisiklet ergomeire iizerine entegre N BP(Tansiyon) ve SpO2 (oksiien saturasyon) ;;;;il;;;l' ; olgilen NlBi ve spo2 d6gerleri' avarlanabilir EKG trasest' ealtema esnastndaki nabrz ve vurut*'ttiltt?ioil iiiqt' sijiesi bisiklet ergometre ekrantndan ve merkezi kontrol ijnitesinden olr"i< izlenebilmelidir. Ergometre ekranr uzerinde "q;"1o;ni' manuel tansiyon 6l9Um butonu olmalldlr c. Ergometreye entegre, giddeti avarlanabilir' vakumlu' 09 lead EKG clhazl olmall ve lead,lerin terteri deoigtiriterer'iar[t] Jeiivasyonlar g6rtinttrlenebilmeli veya g60trs bantll wireles sistem EKG olmaltdtr d. Koltukru Bisikret Ergometrenin ekranrnrn hastaya bakan yuztinde pedal devir.sayrstnt - _ oosteren LED ekran otmatrorr. lgo'erran uzerinde, hastanrn dolru hrzda pedal gevirmeslne ;;;i;;;; ;;"k ve nastavr vuxlelotisul/oolru pedal hrzlarrnda oklarla uvaracak rerk e. Koltuklu rahat bir ku genigli$i, st let ergometre cihazl, kilolu yada denge bozuklugu olan hastalarda guvenll ve r'iei"] "" "izso ks; ma ka'dartaermi 9??lil!lil.?15:t^tlj:i5t / -4rLE;s su#$**** nt"\l *E* 0".*ili'i;v"i"* i"riri"" vurtjtirtif irrt destegi ve iki vanrnda el destek *.*.rirg. l.la5l tr,*h&f..",.// -* Lt:F'

3 +,utanaglan olan bi!. hasta koltuguna sahip olmahdrr, Hasia koliu$u pedal mesafesi ayan igin 6ne ve atkaya hareket ettirilebilmelidir. f. Koltuklu bisiklei ergometre galtgma yirkii i9 mekanizmacja elekiromarryetik ind ksiyon fren sistemi ile watt arall0lnda uretilebilmelidir' g. Bisiklet e!-gometre de en az 5 iest proiokolii( vr/ho, BAL,Ramt Test, Hoiimann, sid fi-ance in.; nazrr yu[tu olmalrdrr'. Kutlantcr taraflndan olugturulacak 10 farklr protokol ergometrenin haf rzastnda saklanabilmelidir. i,, tsisiklei eigometie el(rantai'lnda cip kad oliuyucu sisteiiler clmalldlr' r. Ergometrenin yazrlrmrndan bagrmsrz kullantlmast gereken durumlarda ei'gometri ekra-nrndan Kalp hrzr kontrolu, yuk kontrolu ve arallkh galtgma ayarlartnln tilmu lslnma.ogrtr" fazlarive diger t1m galgma detaylarr ile birli6e eyarlanabipnelidir veya PC ijzerinden aya rlanabilmelid ir. i, liisitletin yerde guvenli bir gekilde durmasr igin alttnda genigleiiimiq bir kaidesi olmaltdlf, j'eisikletga! smay'lk,igmekanizmadabi gisayarkontro ltl.eiekiromanyetikindiksiyonfren sistemi ile-iiretilmeti gatrgma girveniigi agtsrndan Dli'l VDE standariiartnda yuk do!t'ulugu saglam3lldlr. s.3. KARD yak REN.{AB 1- TASY9N KOL ERGoMETRisi TEKN K $ARTNAME-S : 1 ADET i. Teklif edilen kol ergometresi medikal srnrf olmaltdrr ve bu srnlf dzelligi EC sertifikast ile belgelendirilmelidir. b. Kol ergometre Uzerine entegre SpO2 (oksijen saturasyon) modulu olmah ve olgulen SpO2 Jugerreritot ergometre ekranrhdan ve merkezi kontrol tinitesinden eq zamanll olarak izienebilme lid ir. c. Kol ergometrede pedal devir saytslnt gdsteren LED ekrant olmalldlr' d. Kol ergometre cihazt, 120-2OO cm boyundaki hastalara g6re; cihaz yukseklioi elektrikli motor yaiormr ile ayarlanabilir ozellikte ve istenilen mesafede sabitlenme ozelligi olan loftuoi sanip kol eigometre Unitesi olmaldrr. Tekerlekli sandalyede ki hastalartn kol ergotetre ile gahgmalan esnasrnda tekerlekli sandalyenin cihaza sabitlemesini sa0layan avarlt bir sabitleme aparatl olmalrdlr. ;] il;;g".;i;" cihazr galrgma yuku, i9 mekanizmada etektromanyetik inciuksiyon fren sistemi ile watt arah!lnda Uretilebilmelidir' f. Bisiklet ergometre de en az 5 test protokolu hazlr ytlklu olmaltdrr. Kullantct iaraftndan of Girrrf."ri 10 farkl protokol ergometrenin haftzastnda saklanabilmelidir. g. Bisiklet ergometre ekranlarlnda cip kart okuyucu sistemler olmaltdtr' 3.4. KARDIYAK REHAB LiTASYON S STEM YAzlLlMl TEKN K $ARTNAMES (16 Ergometre kontrolii igin lisansll): { Adet a. Yaztltm Programl; KardlYoPLrlmoner rehabilitasyon gallgmalarr igin 6zel olarak yaztlmtg' [urir*ri".i erlometre sisiemleri ile uyumlu, iste;ildi6ind-e aynt anda 32^"d"itlg:t"!::li [ontrot imfanr!a!tayabilecek dzellioe yukseltilebilir ozellikte olmalrdtr. Bahsi gegen yaztllm; Oi.*f"t k'oltuklu ergometie,'kogu bandr veya kol ergometreleri llu l-d-u-1',"1" 9a[9ma "rgotad nin belirleimesinde, hasta monitorizasyonun da, galrgma esnastnda protokollere halede, veri saklamada, analiz ve kargtlagtlrmalartn yaptlmaslnda lrir"ni[oiiir/nit"likte, TiLrige ve Windows taban gahgan bir program olmaltdtr' Korry:';!-" ';1.i. }i. ilae!. DrP1e!.

4 k c,.rem vazrrrmr; efsometi'erere eniesre EKG:ih?1iT!11?l?:ff5::"#3:"":ii; -t t fi;iji?,t'li'"iii;;':i" ::lt.',ff$:?fi'h*',x1":;$'j'."'fl:i;#;;;"""kreri imkan savesinde farkll llasta proillierl olmaltdtr' \ ' ^ ^ ^rtarin nil veva standarl (AAFJAA) garjlr pil iie c. Kablosuz EKG vericileri standart (AAAJAA) alkalin pil veya galgabiimelidir' -,,,-i,,^..ar etandardrnds olmalt ve 100 m ye kadar d. Wireless (Bluetooth) ststemler Class-l Universal siandard i-l"."t"y" slnyal gdnderebilmelrdrr' ffihili,"=;f,:il::tj:j::#.:?'#:il'ffi ffi li:li:j*'vevacirtoze'ikrerines.re 1 S ka r izi,,, a ra b an d aj'! vev : iii**:i**"j[1, lil,f, ffi f Eitl'"JiI :$;i f {ljf i, : *ui,"ft" lri "l,t".h:ti?ii'-1il;i;ir. r-eao'ii sistemter dispoible;l;-k;oilaria citde tutturutmalt sistemler trzerine tutturula"""jili;;; asrlabilmelrdir,.nabilir etastik ozeiltkte. otmalrclrr. ve verici hastanrn bovnuna "tr#t'jn;;;oo.u^." goi"-?y:tkg sinvaleri banr uzerne 3f ::J: ffi '13'."":"J!:f f # r';ilnyku* ffi ::,'' tutturulan verici aracrlrgr rle ana sr:tr'lllc^:::;: nasta cildine temas etmeyecek gekilde r. wi,-ur",, uu'i. 1ll':.:il:id;l-:iffiffi:Tlfr[Tili3liil;; ;;savede vericirerin ^ ^. [#l'. ut"ti* r'o1'v-llll!"!von probtemi otmamalr, g"r'i;ti.ind" hei hastava kendisine att dezenfeksiyon ve kontam!na li;."'i;;; d;oot bandr verilebilmelidir' g. Hasta EKG leri 2 kanat dan biri seqilerek ana kontrol Unitesinden izlenebilmelidir' i.,'.,"' vaztrrmr savestui,.l.z;;;:m;::'''lgt"1fl:illli"t"'"rde internet irzerinden ',T1;:".',o,;:;;g:tiffi *'*"*'*f+:,nii,",#:f liiirxk., yapriabilmelidir' Gtgp?gt"i;i;;;' iir""r".i serektisinde i tlenebilmeli' daha fazla nasrarl'r: ':^';'::;"" ']"'iter ve komut butonlar! r'nonitorde aynl i. Tedavi seanslarrnda tt-tm hastalara ait aqa6ldaki veriler lnda goriintiilenebilmelldlr; i. Ergometre cinsi ve stra no lt,ka phrzrseviyesininmonitorizasyonu(d090k/hedef/yuksek) lll. Qalrgma tipl!v, Kalan sure V. Toplam Sallgma silresi Vl. Qahgrlan sure Vll' $u andaki/en son 6lSUlen kan baslncl Vlll. Anrnda yeni tansiyon Olgiimi'r igin buton lx.ayarlanabi ir2fark tderivasyondadijitalekgtrase eri X. EKG deki degigiklikleri igaretleme butonu(marker) Xl. KalP atlm ntzt xll. Xlll. Hedef xrv, j(,'l':.ar atlm hlzl atrm hlzlnl degigiirme butonu gucu (watt degeri). "r-.-",,

5 Xy. Eryomeiieierde devir, ireadmillefde htz ve elim XVl. Qalrgma suresindeki enerji ttlketiminin anltk izlenmesi XVll. Yuk(Met's),kalp hrzr,ytik(watt),eoim, devir ve htzrn Sallgma grafiginde grafiksei ve sayrsal gdsiefimi. (Farklt renklerde ve konfigrasyonda) XVlll. SpO2 deoerleri k. Sistemin ana izleme terminaline balh oian ergometrelefde aynt anda birden fazla hasia tedaviye alrnrnasr dur'-rmunda; her hasta igin ayrr Eahqma programt yttrutulebileceli gibi giuprar --,,-l^. uru?tu'a'q^ ^1,,-r,,-^-^l/ +^^t' re/rq!.ol'a6. Ar Aiizanlonohilrnolidir Gn rn Aazar<izlari Yq"t'irq r/r J9rqr'.1 yaprlrrken aynr anda bireysel egzersiz programlart da yaptlabilmelidir. Grup Sallgmasl devam ederken bite yeni bir hasta bireysel gallgmaya altnabilmelidir. l. Bir tedavi seansrnda hangi hastantn hangi ergometreyi ve hangi monitorizasyon cihaztnt kullanacagr yazrlrm programtndan ayarlanabilmelidir. Hastalarln ergomeire degigiirmeleri Curumunda yazrltm programtnda da tlnite degigimi yapllabilmelidir. cn. Tedavi programrncla galtgma fazlannln a;a!tdaki parametrelei'i manuel olarak aya rlan a bilmelidir; i. Otomatik kan bastnct criqtimunun yapriaca!r srkirk sei eciiiebiimeiicjir, f!. 1. lsrnma laznda kaq dakika s0re ile, ne kadar sabit y0ke kargt Ealtgtlacagt!f [. 2. fsrnma laztnda tazn suresi ayarlanabilmelidir. lv. Kalp hrzr kontrollir galrqmada otomatik yuk arttgrnrn aritq giddeti 5 farkll artlrma segenegi ile yaprlabilmelidir. n. Tedavi (gahgma) fazrnda; Qaltgma suresi ve 9a 9ma yontemi (Sabit-Yuk Kontrollu, Sabit- Kalp Hrzr ya da Aralrkl (lnterval) Qalgma protokollerinden birisi) ayadanabilmelidir. l. Sabit-YUk Kontrollu ga gmada yilk mikafl kvaff cinsinden ayarlanabilmelidir. Sabit yuk kontrollu gahgma esnasrnda SpO2 kontrollir otomatik yirk ayarr yaptlabilmelidir. SpO2 degeri, belirlenen egik degerin altrna dtl9t0!unde sistem belirlenen kriterleri kullanarak otomatik olarak yiik0 dug rmeli ve SpO2 de$eri egik delerin tizerine gtktt$tnda belirlenen maksimum yuk delerine kadar yiiku arttrmaltdtr. Desaturasyon siiresi, desaturasyon egik deleri, desaturasyonla ilk kargrlagmada guvenlik agrstndan ne kadar yuk azaltlacaqr, daha sonraki y0k azaltma ve artrrma kriterlerinin tiimu s0releri ile birlikte klinisyen iaraftndan aya rla na bilm elid ir. ll. Sabit-Kalp Hrzr ayarlandtgtnda yazrltm komutlart ile ergometre/kogubandt 0zerinde otomatik y0k/hrle$im ayarlamast yaptlabilmelidir. Nabtz artarsa y0k/htzleqim otomatik azalarak, nabrz dugerse yiik/htlelim otomatik artarak kalp attm hrzlnl istenilen dtizeyde tutabilmelidir. Bu esnada yuk/hlziegimin artabilecegi maksimum egik de0er de ayarlanabilmelid ir. Itl. Arahklr Qalrgma protokolonde yuklenme ve dinlenme d6nemlerinin sureleri ve l4laft cinsinden yuklenme miktarlart ayarlanabilmelidir. lv. Soluma fazrnda iken yukun kag dakika iginde, ne kadar yuk duzeyine ineceli ayarlanabilmelidir. o. Her hasta iqin ozel alarm stntrlarr; kalp htzt, kan bastnct, saturasyon, yuk, hlz ve eqim limiileri istenilen konfigrasyonda belidenebilmelidir. Bu limitler agtldt!tnda sitemin ne yapaca!r kullanrcr taraftndan ayarlanabilmelidir. Bu ayarlar sadece gdrsel/sesli alarm, gahgmayr so!uma faztna alarak durdurma ve antnda durdurma geklinde olmalldli. p. Bir gal seansr esnasrnda hastalara ait takip deoerleri monitor ilzerinde buy0tulebih6li, 9a[9ma srnrrlarr istenildiginde de0igtirilebilmeli, gerek duyulan hastalarda galrgma ndrrrlabilmelidir. Qalrgma esnastnda sabit kalp-htzl ile galtgma protokolunden sabit yuk ilg,qalr9ma protokolirne ge9i9 yaptlabilmelidir. i:tjt:5 il:rf' *s#"**q$",%$.ry

6 q. fum hastalera ait 2 Ranal EKG kayrtlarrnrn tamamt hasta veri bankasinda saklanabilmelidir. Qahgma esnaslnda geriye d6nr1k olarak aynr hastanrn daha onceki qa,rgmalardaki 2 kanal EKG kayrflarrna ulagrlabilmeli ve kargrlagtrrma imkanr olmalrdrr. sistemde hasta EKG sinde meydana gelen degigikleri igareileme imkanr olmalr ve bu markerlar geriye ddnuk incelemelerde izlenebilhelidir. lltenildigi anda hasiaya ait o inki EKG kaydrnrn yaztll bir Qrktrsrnr almak mumkun olma drr. r. Hastalara ait devam etmekte olan ya cia gegmigte gergeklegen gahgmalara ait veriler grafiksel olarak ya da tablo rizerinde sayrsal olarak gbsterilebilmeli vj kargrlagf rnlabilmelidir. 9istemce gahgma esnasrnda cahi he!'hastanrn guniilk galrgma pr-cfili ya di trim gatrgnra seanslaflndaki sonuglafl toplu olarak tablo halinde verilmeli neihangi iti galrgma'verisi arasrndaki fark mutlak, y0zde deoer veya bar grafik olarak otomatik hesablanarak analiz sonuglan yazrlr grktr olarak ahnabilmelidir. s. Yazr mrn otomatik raporlama czellioi olmaltdrr. Hastanrn cemografik bilgileri, bcrg degen, seans sirresi, seans sayrsr, kilo, enerj!, kalp hrzr ve Met,s, degerleiinin ilk vi son oeierteii, itt ve son delerler arasrndaki mu ak ve yuzde fark deserleri otomatik olarak hesaplan-malr ve olugturulacak rapor drneklerinde istenilen yerlere is'renildigi gekilde yerlegtirilebiimelidir. Fiasta raporlarrnda kuruma ait looolar yer alabilmelidir. t. Hastaya ait tum gahgma seansiarrndaki kalp hrzr, kan basrncr, saturasyon, met,s, yuk, devir, hrz, egim, kilo ve enerji de$erlerinin minumum, maksimum ve odaiama degerl'eri hem grafiksel olarak hem de sayrsal degerlerde tablo olarak g6sterilebilmeli ve kargrljgtrrma - analizleri yaptlabilmelidir. Bir hastanrn herhangi bir tedavi seansrnda ki kalp hrzr, lian basrncr, saiurasyon, MET, yuk, devir, hrz ve elim degerleri analiz edilebilmelidir. Tedavinin tiim seanslan boyunca ya da herhangi iki seans irasrnda bu de$erlerde meydana gelen de$igimler hem tablo hem de grafik geklinde g6sterilebilmelidir. Butun bu analiilerin basrlt grktrlan da ahnabilmelidir. u' seanslarrn grafiksel analizleri, EKG g6runtuleri ile birlikte yaprlabilrnelidir. Qahgmanrn herhangi bir zamandaki EKG gdruntusu iek kanal veya aynr anda 2 kanal birden izlenebilmelidir. v. Hasta kartlanna hastalafln foto$raflafl eklenebilmelidir. y. Yazrlrm ile birlikte 1 adet aga!rdaki teknik ozelliklere sahip desktop tipi bilgisayar ve diler aksesuarlar verilmelrdir. Bilgisayar: l. Core i7 iglemci ll. 2 adet TFT 21,5" Full HD ekran lll. Erken kartr en az 1 GB gdzunurl.tkte olmah (Ekran kartr fanr pasif so!utuculu ) lv. Ergometreler igin COM ballantr bulunma V. 1 adet renkli lazer yaztcl Vl. 1 adet Windows tabanlt igletim sistemi verilmelidir. Vll.1 TB HDD,4 GB ram Aksesuarlar: ffi#t;r'r

7 I Adet Wireless EKG veiicisi 32 Adet gdgus bandl 8 Adet Lead li EKG sistemi boyun asklsl 32 Adet AAA/M garj edilebilir Pil 4 Adet $arj cihaz I 30 Adef Ci'p Kart (Tekrar Yazrlabilir) S{)E Fv\\

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun Teknik Özellikler Kardiyopulmoner rehabilitasyon ergometresi Fren sistemi Yük / doğruluk Devir sayısı aralığı Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : L\60 : Teklif ADANA 26.106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrlOgOmOzOn ihtiyaci olan a!iaglda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen 10 Kalem Mal Allml l!ii

Detaylı

Harran iiniversitesi Tlp Fskiiltesi Aragtrrma ve Uyguhmr Hastan ii

Harran iiniversitesi Tlp Fskiiltesi Aragtrrma ve Uyguhmr Hastan ii Harran iiniversitesi Tlp Fskiiltesi Aragtrrma ve Uyguhmr Hastan ii Son Teklif rarihi: clb - 44 ' 2ci 5 F.-Posta: hastane@leran edu.tr B VENTR KULER ICD(CRT-D) TEKNiK SARTNAMESi 1. Crhaz DDD. DDDR DDl,

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

,,","SNfro, ... (YAZ tle) . hsabilen iietken ildsrcokltk e\ektrcdu. ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANLI6I. TL. kargrlgtnda vermeyi / tfaire Easkanr J.

,,,SNfro, ... (YAZ tle) . hsabilen iietken ildsrcokltk e\ektrcdu. ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANLI6I. TL. kargrlgtnda vermeyi / tfaire Easkanr J. T.C. 9ANKR KARATEKiN iiniversites ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANL6 KONU Tekliflerin istenmesi 27.10.2015 Universitemiz Kimya M0hendisligi BdlUmUnde ku antlmak Uzere asaorda cinsi, miktafl ve dzelliklei

Detaylı

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0,

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0, oro (0,5-10110 MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/100-1000m1 PiPe ETI tler iqin) 1. 2. 3. 4. Pipetler surekli piston vuruglu ve ayarlanabilir hacimli olacakttr. pipeler ergonomik dizayna sahip olmalr

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

iil r,rrr.ilr r"r r-rl, -*-_ : - rtrtl' :-r,r - t.r lri '; ii rrrrrr r,;,.,t\

iil r,rrr.ilr rr r-rl, -*-_ : - rtrtl' :-r,r - t.r lri '; ii rrrrrr r,;,.,t\ t.(. s{(;l,l \ D,\h,\\l l(;l ri Rt(i\ r,rh\\rr r \\ \\ltt ERittiRt,iCi a.\t \t \\ aot.(,t. r)r.\ l.l.l llasl \\l.si l] l0.l ls\ J 7l r,1) ll) lckhl. I).r\.1 lrrl)rl0l5rarihr.!rrr lj0l)tad.rfin crir{nr7r-

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

l(' flir \(. t isflsi

l(' flir \(. t isflsi l(' \ \a;t.tt t! \hi \\l.t(;l ri'rki\ It K.\\ l.\st \\tt l.ri BiRliCi B.\ r \r,\\ Bol.(;r r,l:\ l.t.i ll.\s r,\l\llsl S.\r rj {) I lsnl I --r r)l)lll 05 06 2015 firrirrdl/irfrlrr\,i!,:l.r:r'1)/sl R',1\!\l)f

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

r\ t. t0.4.tsm.4.72 00.20l

r\ t. t0.4.tsm.4.72 00.20l T.C. SACLIK BAKANLIGI TI RKI} f KAM( HASTAIIELERi BiRLIGI BATVA\ BOLCE DE\ LET H{STA\ESi r\ t. t0.4.tsm.4.72 00.20l rr, I.tlife Daver 06.01.2015 Kurumumuzun ihtiyact olan ir \ hariq tiyat tcklifinizi en

Detaylı

-!.1. sayr, 3{g. Konu : Teklif. dnnuli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi... I...1 2015 tarihi mesai saati bitimine kadardrr. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

-!.1. sayr, 3{g. Konu : Teklif. dnnuli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi... I...1 2015 tarihi mesai saati bitimine kadardrr. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. sayr, 3{g Konu : Teklif T.C. Adana Valilili Halk Saih$ Miidiirliigi TEKLiFFORMU ADANA -!.1 15 Miidiirliiliimiiziin ihtiyacr olan.aqagda cinsi, miktan ve dzellikleri belirtilen ( I ) kalem Kamu ihale Kanunun

Detaylı

diilnis Hastane Yiinl

diilnis Hastane Yiinl T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN ndlce DEvLET HnsrnNpsi Sayr : B. 10.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:... Kurumumuzun ihtiyacr olan ndroloii yogun bakrmda kullanrlmak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07/08/2013 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (5) kalem 5 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI işi

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

teklifler deperlendirme dlst brrakrlacaktrr.

teklifler deperlendirme dlst brrakrlacaktrr. GENEL xurunnlen Beytepe Kamptis[i Rektorlijk Binasl 5, Katta bulunan BilimselAragtrrmalar Birimine teslim edilecektir. 2- Teklif edilen mala iligkin olarak teknik gartnamede yer alan her bir maddeye cevap

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri.

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri. !: gal\rkrrr KARATETix 0rvlvnnsirnsi Yaprakh Meslek Yiikokulu-Milkiyet Koruma ve Gtvenlik B6lllmii Sivil Savunma ve itfaiyecilik programr Ki$isEL HAREKErsizLk cfirazr TEKNiK $ARTNAMESI I. Sallam ve su

Detaylı

Konu. HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i. Sayr :

Konu. HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i. Sayr : HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i 06800 Beytepe-Ankara Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Proje lglem Telefon :( 03121297

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

VALiLiGi r Miidiirliilti

VALiLiGi r Miidiirliilti TUNCE Halk Sagh VALiLiGi r Miidiirliilti Sayr : 7856171 Konu : Birim fi...,/10/2013 M planlanan Trbbi Yaklagrk birim fiyatrrun en mtize baflr Sa$rk Kurum Kuruluglanmn ihtiyacma binaen satm ahnmasr lzemeler

Detaylı

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN B6LGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan HASTANENTN MUHTELIF SERVISLERINDE

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE Halk T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi SaYI Konu :~s9 : Yaklal;;lk Maliyet ADANA {~. /Cbi2013 YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM... MOESSESESINE MOdOrlO OmOzOn I'hl' Iyaci 0 an al;;8gd I a CInSI, ml'kt

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Sut Miktart Birimi. ap+oro: 2 ADET AP4010. ot. Kodu : S.No : Mal / Hizmet Adt. 2sl

Sut Miktart Birimi. ap+oro: 2 ADET AP4010. ot. Kodu : S.No : Mal / Hizmet Adt. 2sl T.C. Harran [Jniversitesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02756 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: 10. GRUe 8 KALEM ortopedi ve TRVMAToLoJi servisi 22lF MALZEME ALIMI Fiq Kodu : i Fiyalar KDV Harig

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml 06800 Bcytcr,c.., r Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: Q312)):,t Proje lglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)2!r,,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

ERS 2 KARDIYAK REHABILITASYON MOVING TO HEALTH

ERS 2 KARDIYAK REHABILITASYON MOVING TO HEALTH ERS 2 KARDIYAK REHABILITASYON MOVING TO HEALTH Fırsatlar dünyası - özelleştirilmiş çözümünüzü yaratmanın yolu. 2 Tedavi için tasarlanmış Kardiyak rehabilitasyonun ana hedeflerinden biri kardiyovasküler

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

"iwry. V.fb.b"- d"p-a*t-'th^t{l. '4.u'- r',lxj

iwry. V.fb.b- dp-a*t-'th^t{l. '4.u'- r',lxj '4.u'- r',lxj $izim Masasr Teknik Sartnamesi 1. Qizim masasr ayalt metal profil malzemeden imal edilmis olmahdtr' 2. Qizim masast ayaptnda 2 adet agl ve y0kseklik ayarlama kolu bulunmaltdtr' 3. Qizim masasrnr

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi

Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi T.C. Harran ilniversitesi Trp Fakiiltesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi SUT Kodu KATETER BALON ANrioPLAsri 0,14 SABiT POLiMERLi UZUN SURE iiac SALINIMLI srent rbxnir SanrNa'lrnsi IiruqLi-*f amilyasrndanolup;zotaralimusolmahdrr'

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /05/20 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 203205 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 7/05/20 TARİHİ, SAAT 4:00

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/0/202 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 202493 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/0/202 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Medikal Malzeme Satış Kılavuzu

Medikal Malzeme Satış Kılavuzu Medikal Malzeme Satış Kılavuzu A Ulusal Bilgi Bankası (UBB) nedir? Tıbbi Cihaz Yönetmeliği direktifleri olan (93/42/EEC) Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

her marka ticari mikrottip, strip veya mikroplate igin kapak-tup ve trip-blok temast a5rrl dahil olmak rizere bu ekrandan takip edilebilmelidir.

her marka ticari mikrottip, strip veya mikroplate igin kapak-tup ve trip-blok temast a5rrl dahil olmak rizere bu ekrandan takip edilebilmelidir. 48XO,2 MI GRADYENLi U9 BLOKLU TERMAL CYCLER TEKNiK OZEIITITN 1. cihaz DNA amplifikasyonu igin tasarlanmrg ve pcr lisanlr ormarrdrr. 2. Cihaz ile standart PCR, gradyenli PCR, lineer gradyenli PCR, hot-start

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : 59712486-934.01.03-E.24468 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı 28/12/2015 İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr.

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr. T.U.R. ORTU SET Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. 1 ADET T.U.R. ortusu (T.U.R. DRAPE )200-240 CM 1 ADEr DUZ ortu ( DRAPE ) 100.120 CM 1 ADET ALET MASA ortusu PE/NW ( BACK TABLE DRAPE PE/NW ) 150-200CM

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

74. KANAMA DURDURUCU ihemostaiikajan i ANKAFERD 2 ML. Is--]-KSIEN SENS6RUa. YAKLA$rK MALiWT iqiuoin. Birim Fiyat. i HAMiLTON MARKA

74. KANAMA DURDURUCU ihemostaiikajan i ANKAFERD 2 ML. Is--]-KSIEN SENS6RUa. YAKLA$rK MALiWT iqiuoin. Birim Fiyat. i HAMiLTON MARKA T.C. Harran Universitesi Tlp Fakliltesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi YAKLA$rK MALiWT iqiuoin Birim Fiyat INFUZYON POMPA SETI TEKLI (BAGIMU) infuzyon PoMPA seri TEKLi (EAGIMSIZ) 74. KANAMA DURDURUCU

Detaylı

., ril yefl : Batman Bctlge Devlet Hastanesi

., ril yefl : Batman Bctlge Devlet Hastanesi T.C. SACLIK BAI(ANLIEI TIJRKIYE KAMU HASTANILERi BiRLiEi BATMAN BOLGE Df,VLf,T HASTANESi!.r\r : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ L., rr Lr l'eklife Davet Kurumumu/un rhlilacr olan SALIH A 1,.r,. ll\,ar teklifinizi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ I. KONU II. TEKNİK ŞARTNAMELER III. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR IV GARANTİ SÜRESİ BAKIM ONARIM, KALİBRASYON

Detaylı

7*s6r7r3 U?t Birim fiyat Tespiti

7*s6r7r3 U?t Birim fiyat Tespiti G*. 7*s6r7r3 U?t Birim fiyat Tespiti TUNCELI V Halk Sa$hlt tt 4.4./04 /20rs 1 Miidiirltigiimtiz Sa$Ift Kurum ve TIBBI CIHAZ ahmr iqi igin, yaklagrk mali Yaklaqrk maliyete esas olmak iizere, aga$rda cir

Detaylı

MOJ.-}.-.-- D. v\r. T.C. Harrao Universitesi Ttp Fakiiltesi Araltlrma ve Uygulama Hastanesi

MOJ.-}.-.-- D. v\r. T.C. Harrao Universitesi Ttp Fakiiltesi Araltlrma ve Uygulama Hastanesi T.C. Harrao Universitesi Ttp Fakiiltesi Araltlrma ve Uygulama Hastanesi Adres: nragt,rrn irtluatteteton:tel.:0fu14)31s3355 Faks:0(414i3t83391 E-posta: hastane@ha..ran.edu.tr - MOJ.-}.-.-- D. v\r STERiLiZASYON

Detaylı

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET T.C. SAdLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELsni sinl,igi BATMAN solcb DEVLET unsrnxnsi Sayr : ll.l0.4.lsm.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan SITO LICE iqin KARDIYOLOJI IVIALZ.ALIMI

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

HACETTEPE U ru ivensiresi

HACETTEPE U ru ivensiresi HACETTEPE U ru ivensiresi BILIMSEL ARA$TtRMA projeleri KooRDlNASYoN BlRiMi 06800 Beytepe-Ankara Ielefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Proje iglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)297

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...: ,t a2l I. \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t

,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...: ,t a2l I. \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t r"c. s,\a;l,ll\ ll\li.\nl.lgi tr.\ I It.\\ IJ(il-(;1.: l)lt\1.1.:t lt\\t.\\ltsi,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...:,t a2l I li!rrlrnu lru/un

Detaylı

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr.

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr. T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. ;AiMAN ;6LGE DEVLET HASTANESI 12.08.2014 Sayr : B.10.4.ISM.4.72'00'201 "" Konu :Teklife Davet Saytn :...'..' Kurumumuzun ihtiyacr olan Tevfik

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI DL-62CM Kola Bağlı Monitör S.K.: 22.1107 DL-6A DL-6D DL-62A DL-62D DL-662A DL-662D

Detaylı

Alternatif - 1 1 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR HP PAVİLİON 13-B101NT CORE İ5 4210U 1.7GHZ-8GB-750GB-13.3"-INTEL-W8.1 NOTEBOOK

Alternatif - 1 1 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR HP PAVİLİON 13-B101NT CORE İ5 4210U 1.7GHZ-8GB-750GB-13.3-INTEL-W8.1 NOTEBOOK 1 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR HP PAVİLİON 13-B101NT CORE İ5 4210U 1.7GHZ-8GB-750GB-13.3"-INTEL-W8.1 NOTEBOOK İşlemci Numarası Ekran Özellikleri Ekran Boyu 3 MB 1.7 GHz 4210U 13.3 Inch Paylaşımlı INTELBilgi

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

1309 Serisi 1354 Serisi

1309 Serisi 1354 Serisi 1309 Serisi 1354 Serisi Ekonomik Seri Arka Park Sensörü 1309 1354 Sensör Tip 09 Sensör Tip 54 Ø 18 mm Ø 18.5 mm Engele olan mesafeyi 1.7 metreden itibaren sesli olarak bildirir. 4 kademeli sesli uyarı

Detaylı

LABORATUVAR MİKROMOTORU

LABORATUVAR MİKROMOTORU 3.000-35.000 LABORATUVAR MİKROMOTORU 1. Mikromotor çekirdeksiz yapıda olmalıdır. 2. Piyasemen dönme hızı 3.000-35.000 devir/dakika olmalıdır 3. Mikromotor sessiz çalışmalı ve düşük vibrasyonlu olmalıdır.

Detaylı

T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si

T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si Ibrle Kodu : l{78 SAI'I: lionli : Yaklas* Maliyer 'ltspili 29 2.0t2 Sal'I :... HastanemiziIil] iya'ianndanaiagldacinsi\ mikayazlholatma zemeler4734sayll

Detaylı