14;" i"fiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14;" i"fiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,,"

Transkript

1 r(onya, EGiTir* VE ARA$TIRrdA. l'ia.sr,anesl FiziK TEDAV VE REF[A-B!LiTASYON KLiI.{iGI KARDi\'OFI.II-MOI,IER REFIABiLiTASYON SISTEMi TEKNiK 9ARTNAidiE GEzuEL FiUKI.]MLERi r-iirr-ifr-enirv HAZIRLAI,{IulAst ve oeoerteruoiniunesi: a. Saitct firma taraftndan verilen teklifierdeki Teknik $artnameye cevapiarln, madcie slra numarastna gore haztrlanmasr ve istenen dzellikler ile ilgili hukumlere aqlklaytcl cevaplar verilmesi gerekmektedir, b. Tekliflei ile biilikte-tantttcr brogur ve kataloglafln verilmesi ve teklif edilen malzemelerin gartnameye Uygunluk Beigesinde beiirtilen ozellikierinin kataloglar iie teyit eciiirnesi cerekmektedir. I. Sut,"' firma iekllf ettidi cihazrn TUrkiye temsilcilik belgesini veya TITUBB onayll yeikili bayilik belgesini teklifine eklemek zorundadlr' d. ieklif veren firmalar teklif eiiigi ilrunlerin UBB kodlartnt belirtmelidir' e. Teklif veren flrmalar veya ithilatgrsr TSE-HYB belgesi ve T.C. Sanayi Bakanlt!t SSHYYB belgelerine sahip olmalr ve bu belgeleri tekliflerine.eklemelidirler. f. T;klif edilecek t0m ergometrik cthazlar aynt marka olmalldtr g. Teklif veren firmalar demo taahhutnamesi vereceklerdir' [. Teklif eden firmalar tekli ettigi urunlerin UBB kodlartnt belirtmelidir' i. i"tii,. u"r"n firmalar TSE- i-lyb belgesi ve TC. sanayi Bakanhgr sshy\,'b belgelerine sahip olmal ve bu belgeleri teklifine eklemelidirler. 2. GARAI'ITI SI.}RESi VE $ARTLARI: a. Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yrl sureyle kullantct hatastna ba$lt olmayan, montal ve imalat hatalanna kargr garantili olacak, teklif veren firmalar kendi garanti taahhutlerinin yanl.itr'firlrtqi ve ithaiatir firmanrn vermig oldugu 2013 yrlr onayh Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir. b. Garanti suresinin dolmasrndan sonraki 10 yrl boyunca ticreti karglllgl yedek parg,a- te-mini u" ""ri" garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatgt firmantn vermig oldugu 2013 yt ] onaylr 1O lirttrt< yeoet parga ve servis temini Garanti Beigesini tekliflerine ekleyecektir'.. b"r.nii suresi igeriiinde her turlu kalibrasyon ve baklm iglemi Ucretsiz olarak kargtlanacakttr. d.btzulan cihaz igin en geg iki gun iqerisinde mudahale edilmeli beg gitn igerisinde sorun gijermelidir aksi tiktirde Joiun giderinceye kadar yeni bir cihaz verilecektir. VAZGECiLMEZ TEKNiK ozeii XTCN: i. i<anriivnri ninaeil-iresvon sisremi TEKNiK garrnan iesi i"fiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden olugmalrdrr. "airun 4 Adet bisiklet ergometre 3 Adet koltuklu bisiklet ergometre 1 Adet kol ergometresi 1 Adet Sistem yazlllml -^i --,..,i,, 3.r. KARD ya( REHAB L TASY9N BiSiKLET ERGOMETRES TEKN K $ARTNAMESi: 4 ADET a. Teklif edilen bisiklet ergometre medikal stntf olmaltdtr ve bu slnrf ozellili EC sertifikast ile be geiendiriimeiidir'qairgmaesnasinda6tgtiienparametreierikendiilzerin.des'.!:li"l ekranrna LCD ekrahrna veya PC uzeiindeki yaztlrm programrna iletilebilmelidir' b. Bisiklet etretlzerineentegre.nibp(tansiyon)vesp02'(oksijensaturasyon)modijiij olmalt ve nabrz ve 14;"

2 ,nitesinclen e9 zaman! oiarak iz enebiimelidii-. Ei.gometre ekrani uze inc!e :.]lanuel iansiyon iilgum butonu olmalldlr. c.ergometreye entegre, giddeti ayarlanabilir, vakumlu' u9 lead EKG cthazt olmall ve ["Al"rin terlri degiqtirilirek farklr derivasyonlar gori.rntulenebilmeli veya gogus bantll vrireles sistem EKG olmaltcltr. d. Bisiklet Ergometrenin ekrantnrn hastaya bakan yuz0!de,' pedal dei4r tty'"'ll 99tl:l:1. i;d';;;i;rhdrr. LED ekran uzerinde' hastanrn dolru hrzda pedal Eevirmesine yardrmcl ;;;r;;; hastayr yuksek/dugritddogru pedal htzlarrnda oklarla uyai'acak rgrk sisiernieri clrnalrdtr. e. Bisiklet ergometre de hasta agrrh9r kapasitesi en az 140 kg oimalcirr' 5:[:[,V:f1l]f "v"ii "r"r.trl*'ii motor ile -esn-a"'nda gat,gma yaprlabilmeli rre koltuk yuksekligi dijital ola!'ak g oste rilebilmeiid ir. f. Bisikleiin gidonunun aeisr ve ytikseklili ayn ayrr 360 Cerece ayarlanabilmelidir' g.tsisikletinyerdeguvenlibirgeki dedurmastigina tlndagenig eii migbirkaidesiolmaitdrr. h.bisikieigsi 9mayuk,i9.neKar izmadabi gisa}-arkcn+.i.ctjue eklromanygtikindiksillonfren sistemi ile ufetilmeli sairqma guve;iioi aersr-noan DIN vde siandartlarrnda yuk dogrulugu saglamaltdtr' r. Bisiklet Qah9ma yuku, ig mekanizmada elektromanyetik induksiyon fren sistemi ile watt aralglnda trretilebilmeiidir' i. Bisiklet ergometre de en az 5 test protokolu( WHO' BAL Ramt Test' Hollmann' Std france ;;j;;;;;;iiitu "lmatrdrr. Kuilanrcr tarafrndan otugturutacak 10 farklr protokol ergometrenrn hafrzaslnda saklanabilmelidir, i. Bisiklet ergometre ekrantartnde cip kart okuyucu sistemler olmalldlr' ililll;;i;;";;limrndan oagr.sl r<urran'l,t?:l s-:.:"-[1]^d'rumlarda ersomeiri ekrantndan Ka ohtztkoniro 0,yUkKontr.oiU-vearaiikiiga! 9maa},ar artntntumulstnmasocutmafaz ar ve :JiA; iu;;;i;q;;ieiavlan ile birline avarlanabilmelidir veva PC uzerinden ayarlanabilmelidir KARDiYAK REt-OABiL TASYON, KOLTUKLU BiSiKLET ER.GOMETR'ESi TCXTiX SARTNAMESi: 3 ADET i. Teklif edilen koltuklu bisiktet ergometre medikal stnrf olmaltdtr ve bu srnrf dzelligi EC sedifikasl ile belgelendirilmelidir' b. Koltuklu bisiklet ergomeire iizerine entegre N BP(Tansiyon) ve SpO2 (oksiien saturasyon) ;;;;il;;;l' ; olgilen NlBi ve spo2 d6gerleri' avarlanabilir EKG trasest' ealtema esnastndaki nabrz ve vurut*'ttiltt?ioil iiiqt' sijiesi bisiklet ergometre ekrantndan ve merkezi kontrol ijnitesinden olr"i< izlenebilmelidir. Ergometre ekranr uzerinde "q;"1o;ni' manuel tansiyon 6l9Um butonu olmalldlr c. Ergometreye entegre, giddeti avarlanabilir' vakumlu' 09 lead EKG clhazl olmall ve lead,lerin terteri deoigtiriterer'iar[t] Jeiivasyonlar g6rtinttrlenebilmeli veya g60trs bantll wireles sistem EKG olmaltdtr d. Koltukru Bisikret Ergometrenin ekranrnrn hastaya bakan yuztinde pedal devir.sayrstnt - _ oosteren LED ekran otmatrorr. lgo'erran uzerinde, hastanrn dolru hrzda pedal gevirmeslne ;;;i;;;; ;;"k ve nastavr vuxlelotisul/oolru pedal hrzlarrnda oklarla uvaracak rerk e. Koltuklu rahat bir ku genigli$i, st let ergometre cihazl, kilolu yada denge bozuklugu olan hastalarda guvenll ve r'iei"] "" "izso ks; ma ka'dartaermi 9??lil!lil.?15:t^tlj:i5t / -4rLE;s su#$**** nt"\l *E* 0".*ili'i;v"i"* i"riri"" vurtjtirtif irrt destegi ve iki vanrnda el destek *.*.rirg. l.la5l tr,*h&f..",.// -* Lt:F'

3 +,utanaglan olan bi!. hasta koltuguna sahip olmahdrr, Hasia koliu$u pedal mesafesi ayan igin 6ne ve atkaya hareket ettirilebilmelidir. f. Koltuklu bisiklei ergometre galtgma yirkii i9 mekanizmacja elekiromarryetik ind ksiyon fren sistemi ile watt arall0lnda uretilebilmelidir' g. Bisiklet e!-gometre de en az 5 iest proiokolii( vr/ho, BAL,Ramt Test, Hoiimann, sid fi-ance in.; nazrr yu[tu olmalrdrr'. Kutlantcr taraflndan olugturulacak 10 farklr protokol ergometrenin haf rzastnda saklanabilmelidir. i,, tsisiklei eigometie el(rantai'lnda cip kad oliuyucu sisteiiler clmalldlr' r. Ergometrenin yazrlrmrndan bagrmsrz kullantlmast gereken durumlarda ei'gometri ekra-nrndan Kalp hrzr kontrolu, yuk kontrolu ve arallkh galtgma ayarlartnln tilmu lslnma.ogrtr" fazlarive diger t1m galgma detaylarr ile birli6e eyarlanabipnelidir veya PC ijzerinden aya rlanabilmelid ir. i, liisitletin yerde guvenli bir gekilde durmasr igin alttnda genigleiiimiq bir kaidesi olmaltdlf, j'eisikletga! smay'lk,igmekanizmadabi gisayarkontro ltl.eiekiromanyetikindiksiyonfren sistemi ile-iiretilmeti gatrgma girveniigi agtsrndan Dli'l VDE standariiartnda yuk do!t'ulugu saglam3lldlr. s.3. KARD yak REN.{AB 1- TASY9N KOL ERGoMETRisi TEKN K $ARTNAME-S : 1 ADET i. Teklif edilen kol ergometresi medikal srnrf olmaltdrr ve bu srnlf dzelligi EC sertifikast ile belgelendirilmelidir. b. Kol ergometre Uzerine entegre SpO2 (oksijen saturasyon) modulu olmah ve olgulen SpO2 Jugerreritot ergometre ekranrhdan ve merkezi kontrol tinitesinden eq zamanll olarak izienebilme lid ir. c. Kol ergometrede pedal devir saytslnt gdsteren LED ekrant olmalldlr' d. Kol ergometre cihazt, 120-2OO cm boyundaki hastalara g6re; cihaz yukseklioi elektrikli motor yaiormr ile ayarlanabilir ozellikte ve istenilen mesafede sabitlenme ozelligi olan loftuoi sanip kol eigometre Unitesi olmaldrr. Tekerlekli sandalyede ki hastalartn kol ergotetre ile gahgmalan esnasrnda tekerlekli sandalyenin cihaza sabitlemesini sa0layan avarlt bir sabitleme aparatl olmalrdlr. ;] il;;g".;i;" cihazr galrgma yuku, i9 mekanizmada etektromanyetik inciuksiyon fren sistemi ile watt arah!lnda Uretilebilmelidir' f. Bisiklet ergometre de en az 5 test protokolu hazlr ytlklu olmaltdrr. Kullantct iaraftndan of Girrrf."ri 10 farkl protokol ergometrenin haftzastnda saklanabilmelidir. g. Bisiklet ergometre ekranlarlnda cip kart okuyucu sistemler olmaltdtr' 3.4. KARDIYAK REHAB LiTASYON S STEM YAzlLlMl TEKN K $ARTNAMES (16 Ergometre kontrolii igin lisansll): { Adet a. Yaztltm Programl; KardlYoPLrlmoner rehabilitasyon gallgmalarr igin 6zel olarak yaztlmtg' [urir*ri".i erlometre sisiemleri ile uyumlu, iste;ildi6ind-e aynt anda 32^"d"itlg:t"!::li [ontrot imfanr!a!tayabilecek dzellioe yukseltilebilir ozellikte olmalrdtr. Bahsi gegen yaztllm; Oi.*f"t k'oltuklu ergometie,'kogu bandr veya kol ergometreleri llu l-d-u-1',"1" 9a[9ma "rgotad nin belirleimesinde, hasta monitorizasyonun da, galrgma esnastnda protokollere halede, veri saklamada, analiz ve kargtlagtlrmalartn yaptlmaslnda lrir"ni[oiiir/nit"likte, TiLrige ve Windows taban gahgan bir program olmaltdtr' Korry:';!-" ';1.i. }i. ilae!. DrP1e!.

4 k c,.rem vazrrrmr; efsometi'erere eniesre EKG:ih?1iT!11?l?:ff5::"#3:"":ii; -t t fi;iji?,t'li'"iii;;':i" ::lt.',ff$:?fi'h*',x1":;$'j'."'fl:i;#;;;"""kreri imkan savesinde farkll llasta proillierl olmaltdtr' \ ' ^ ^ ^rtarin nil veva standarl (AAFJAA) garjlr pil iie c. Kablosuz EKG vericileri standart (AAAJAA) alkalin pil veya galgabiimelidir' -,,,-i,,^..ar etandardrnds olmalt ve 100 m ye kadar d. Wireless (Bluetooth) ststemler Class-l Universal siandard i-l"."t"y" slnyal gdnderebilmelrdrr' ffihili,"=;f,:il::tj:j::#.:?'#:il'ffi ffi li:li:j*'vevacirtoze'ikrerines.re 1 S ka r izi,,, a ra b an d aj'! vev : iii**:i**"j[1, lil,f, ffi f Eitl'"JiI :$;i f {ljf i, : *ui,"ft" lri "l,t".h:ti?ii'-1il;i;ir. r-eao'ii sistemter dispoible;l;-k;oilaria citde tutturutmalt sistemler trzerine tutturula"""jili;;; asrlabilmelrdir,.nabilir etastik ozeiltkte. otmalrclrr. ve verici hastanrn bovnuna "tr#t'jn;;;oo.u^." goi"-?y:tkg sinvaleri banr uzerne 3f ::J: ffi '13'."":"J!:f f # r';ilnyku* ffi ::,'' tutturulan verici aracrlrgr rle ana sr:tr'lllc^:::;: nasta cildine temas etmeyecek gekilde r. wi,-ur",, uu'i. 1ll':.:il:id;l-:iffiffi:Tlfr[Tili3liil;; ;;savede vericirerin ^ ^. [#l'. ut"ti* r'o1'v-llll!"!von probtemi otmamalr, g"r'i;ti.ind" hei hastava kendisine att dezenfeksiyon ve kontam!na li;."'i;;; d;oot bandr verilebilmelidir' g. Hasta EKG leri 2 kanat dan biri seqilerek ana kontrol Unitesinden izlenebilmelidir' i.,'.,"' vaztrrmr savestui,.l.z;;;:m;::'''lgt"1fl:illli"t"'"rde internet irzerinden ',T1;:".',o,;:;;g:tiffi *'*"*'*f+:,nii,",#:f liiirxk., yapriabilmelidir' Gtgp?gt"i;i;;;' iir""r".i serektisinde i tlenebilmeli' daha fazla nasrarl'r: ':^';'::;"" ']"'iter ve komut butonlar! r'nonitorde aynl i. Tedavi seanslarrnda tt-tm hastalara ait aqa6ldaki veriler lnda goriintiilenebilmelldlr; i. Ergometre cinsi ve stra no lt,ka phrzrseviyesininmonitorizasyonu(d090k/hedef/yuksek) lll. Qalrgma tipl!v, Kalan sure V. Toplam Sallgma silresi Vl. Qahgrlan sure Vll' $u andaki/en son 6lSUlen kan baslncl Vlll. Anrnda yeni tansiyon Olgiimi'r igin buton lx.ayarlanabi ir2fark tderivasyondadijitalekgtrase eri X. EKG deki degigiklikleri igaretleme butonu(marker) Xl. KalP atlm ntzt xll. Xlll. Hedef xrv, j(,'l':.ar atlm hlzl atrm hlzlnl degigiirme butonu gucu (watt degeri). "r-.-",,

5 Xy. Eryomeiieierde devir, ireadmillefde htz ve elim XVl. Qalrgma suresindeki enerji ttlketiminin anltk izlenmesi XVll. Yuk(Met's),kalp hrzr,ytik(watt),eoim, devir ve htzrn Sallgma grafiginde grafiksei ve sayrsal gdsiefimi. (Farklt renklerde ve konfigrasyonda) XVlll. SpO2 deoerleri k. Sistemin ana izleme terminaline balh oian ergometrelefde aynt anda birden fazla hasia tedaviye alrnrnasr dur'-rmunda; her hasta igin ayrr Eahqma programt yttrutulebileceli gibi giuprar --,,-l^. uru?tu'a'q^ ^1,,-r,,-^-^l/ +^^t' re/rq!.ol'a6. Ar Aiizanlonohilrnolidir Gn rn Aazar<izlari Yq"t'irq r/r J9rqr'.1 yaprlrrken aynr anda bireysel egzersiz programlart da yaptlabilmelidir. Grup Sallgmasl devam ederken bite yeni bir hasta bireysel gallgmaya altnabilmelidir. l. Bir tedavi seansrnda hangi hastantn hangi ergometreyi ve hangi monitorizasyon cihaztnt kullanacagr yazrlrm programtndan ayarlanabilmelidir. Hastalarln ergomeire degigiirmeleri Curumunda yazrltm programtnda da tlnite degigimi yapllabilmelidir. cn. Tedavi programrncla galtgma fazlannln a;a!tdaki parametrelei'i manuel olarak aya rlan a bilmelidir; i. Otomatik kan bastnct criqtimunun yapriaca!r srkirk sei eciiiebiimeiicjir, f!. 1. lsrnma laznda kaq dakika s0re ile, ne kadar sabit y0ke kargt Ealtgtlacagt!f [. 2. fsrnma laztnda tazn suresi ayarlanabilmelidir. lv. Kalp hrzr kontrollir galrqmada otomatik yuk arttgrnrn aritq giddeti 5 farkll artlrma segenegi ile yaprlabilmelidir. n. Tedavi (gahgma) fazrnda; Qaltgma suresi ve 9a 9ma yontemi (Sabit-Yuk Kontrollu, Sabit- Kalp Hrzr ya da Aralrkl (lnterval) Qalgma protokollerinden birisi) ayadanabilmelidir. l. Sabit-YUk Kontrollu ga gmada yilk mikafl kvaff cinsinden ayarlanabilmelidir. Sabit yuk kontrollu gahgma esnasrnda SpO2 kontrollir otomatik yirk ayarr yaptlabilmelidir. SpO2 degeri, belirlenen egik degerin altrna dtl9t0!unde sistem belirlenen kriterleri kullanarak otomatik olarak yiik0 dug rmeli ve SpO2 de$eri egik delerin tizerine gtktt$tnda belirlenen maksimum yuk delerine kadar yiiku arttrmaltdtr. Desaturasyon siiresi, desaturasyon egik deleri, desaturasyonla ilk kargrlagmada guvenlik agrstndan ne kadar yuk azaltlacaqr, daha sonraki y0k azaltma ve artrrma kriterlerinin tiimu s0releri ile birlikte klinisyen iaraftndan aya rla na bilm elid ir. ll. Sabit-Kalp Hrzr ayarlandtgtnda yazrltm komutlart ile ergometre/kogubandt 0zerinde otomatik y0k/hrle$im ayarlamast yaptlabilmelidir. Nabtz artarsa y0k/htzleqim otomatik azalarak, nabrz dugerse yiik/htlelim otomatik artarak kalp attm hrzlnl istenilen dtizeyde tutabilmelidir. Bu esnada yuk/hlziegimin artabilecegi maksimum egik de0er de ayarlanabilmelid ir. Itl. Arahklr Qalrgma protokolonde yuklenme ve dinlenme d6nemlerinin sureleri ve l4laft cinsinden yuklenme miktarlart ayarlanabilmelidir. lv. Soluma fazrnda iken yukun kag dakika iginde, ne kadar yuk duzeyine ineceli ayarlanabilmelidir. o. Her hasta iqin ozel alarm stntrlarr; kalp htzt, kan bastnct, saturasyon, yuk, hlz ve eqim limiileri istenilen konfigrasyonda belidenebilmelidir. Bu limitler agtldt!tnda sitemin ne yapaca!r kullanrcr taraftndan ayarlanabilmelidir. Bu ayarlar sadece gdrsel/sesli alarm, gahgmayr so!uma faztna alarak durdurma ve antnda durdurma geklinde olmalldli. p. Bir gal seansr esnasrnda hastalara ait takip deoerleri monitor ilzerinde buy0tulebih6li, 9a[9ma srnrrlarr istenildiginde de0igtirilebilmeli, gerek duyulan hastalarda galrgma ndrrrlabilmelidir. Qalrgma esnastnda sabit kalp-htzl ile galtgma protokolunden sabit yuk ilg,qalr9ma protokolirne ge9i9 yaptlabilmelidir. i:tjt:5 il:rf' *s#"**q$",%$.ry

6 q. fum hastalera ait 2 Ranal EKG kayrtlarrnrn tamamt hasta veri bankasinda saklanabilmelidir. Qahgma esnaslnda geriye d6nr1k olarak aynr hastanrn daha onceki qa,rgmalardaki 2 kanal EKG kayrflarrna ulagrlabilmeli ve kargrlagtrrma imkanr olmalrdrr. sistemde hasta EKG sinde meydana gelen degigikleri igareileme imkanr olmalr ve bu markerlar geriye ddnuk incelemelerde izlenebilhelidir. lltenildigi anda hasiaya ait o inki EKG kaydrnrn yaztll bir Qrktrsrnr almak mumkun olma drr. r. Hastalara ait devam etmekte olan ya cia gegmigte gergeklegen gahgmalara ait veriler grafiksel olarak ya da tablo rizerinde sayrsal olarak gbsterilebilmeli vj kargrlagf rnlabilmelidir. 9istemce gahgma esnasrnda cahi he!'hastanrn guniilk galrgma pr-cfili ya di trim gatrgnra seanslaflndaki sonuglafl toplu olarak tablo halinde verilmeli neihangi iti galrgma'verisi arasrndaki fark mutlak, y0zde deoer veya bar grafik olarak otomatik hesablanarak analiz sonuglan yazrlr grktr olarak ahnabilmelidir. s. Yazr mrn otomatik raporlama czellioi olmaltdrr. Hastanrn cemografik bilgileri, bcrg degen, seans sirresi, seans sayrsr, kilo, enerj!, kalp hrzr ve Met,s, degerleiinin ilk vi son oeierteii, itt ve son delerler arasrndaki mu ak ve yuzde fark deserleri otomatik olarak hesaplan-malr ve olugturulacak rapor drneklerinde istenilen yerlere is'renildigi gekilde yerlegtirilebiimelidir. Fiasta raporlarrnda kuruma ait looolar yer alabilmelidir. t. Hastaya ait tum gahgma seansiarrndaki kalp hrzr, kan basrncr, saturasyon, met,s, yuk, devir, hrz, egim, kilo ve enerji de$erlerinin minumum, maksimum ve odaiama degerl'eri hem grafiksel olarak hem de sayrsal degerlerde tablo olarak g6sterilebilmeli ve kargrljgtrrma - analizleri yaptlabilmelidir. Bir hastanrn herhangi bir tedavi seansrnda ki kalp hrzr, lian basrncr, saiurasyon, MET, yuk, devir, hrz ve elim degerleri analiz edilebilmelidir. Tedavinin tiim seanslan boyunca ya da herhangi iki seans irasrnda bu de$erlerde meydana gelen de$igimler hem tablo hem de grafik geklinde g6sterilebilmelidir. Butun bu analiilerin basrlt grktrlan da ahnabilmelidir. u' seanslarrn grafiksel analizleri, EKG g6runtuleri ile birlikte yaprlabilrnelidir. Qahgmanrn herhangi bir zamandaki EKG gdruntusu iek kanal veya aynr anda 2 kanal birden izlenebilmelidir. v. Hasta kartlanna hastalafln foto$raflafl eklenebilmelidir. y. Yazrlrm ile birlikte 1 adet aga!rdaki teknik ozelliklere sahip desktop tipi bilgisayar ve diler aksesuarlar verilmelrdir. Bilgisayar: l. Core i7 iglemci ll. 2 adet TFT 21,5" Full HD ekran lll. Erken kartr en az 1 GB gdzunurl.tkte olmah (Ekran kartr fanr pasif so!utuculu ) lv. Ergometreler igin COM ballantr bulunma V. 1 adet renkli lazer yaztcl Vl. 1 adet Windows tabanlt igletim sistemi verilmelidir. Vll.1 TB HDD,4 GB ram Aksesuarlar: ffi#t;r'r

7 I Adet Wireless EKG veiicisi 32 Adet gdgus bandl 8 Adet Lead li EKG sistemi boyun asklsl 32 Adet AAA/M garj edilebilir Pil 4 Adet $arj cihaz I 30 Adef Ci'p Kart (Tekrar Yazrlabilir) S{)E Fv\\

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun Teknik Özellikler Kardiyopulmoner rehabilitasyon ergometresi Fren sistemi Yük / doğruluk Devir sayısı aralığı Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

ERS ergoline Rehabilitasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı

ERS ergoline Rehabilitasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı ERS ergoline Rehabilitasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabı 201000284000 Revizyon 1.0 Türkçe Bu el kitabı büyük itinayla yazılmıştır. Ancak sisteme uymayan ayrıntılar bulursanız bize haber verirseniz sorunu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 1. GENEL ÖZELLİKLER 1.1. Satın alınacak olan tüm cihazlar 365 gün 24 saat çalışabilirlik

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

KOŞUBANTLI EGZERSĐZ EKG SĐSTEMĐ

KOŞUBANTLI EGZERSĐZ EKG SĐSTEMĐ TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ars-efor KOŞUBANTLI EGZERSĐZ EKG SĐSTEMĐ KULLANIM KILAVUZU StressWin PRO V3.0 T e k n o l o j i Ü r e t i r Merkez: Prof. Osman Turan Sok.

Detaylı

doğru teşhis için : medibim

doğru teşhis için : medibim doğru teşhis için : medibim Değerli Müşterimiz; Medibim; Biyomedikal & Klinik Mühendisliği Medikal Cihaz Teknolojileri ve Sağlık Bilişim alanında uzmanlaşmış bir kurumdur. TSE-12426 MEDİKAL ISO9001:2008

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 A. STANDARTLAR: A.1. Üretici firmanın ISO9001:2000 kalite belgesi olacaktır. A.2. Sistemde kullanılacak ürünler

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10916 29/06/2010 Konu : Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Alımı için kapalı zarfta teklif almak

Detaylı