Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri"

Transkript

1 Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Eminnur AYHAN* 1. Giriş Fotogrametrik nirengi çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Bu ölçütler dengelemede kullanılan birim, veri toplamada kullanılan yöntem ve araçlar olabilir. Son yıllardaki hesaplama araçlarındaki gelişmelere paralel olarak analitik yöntemlere ilgi gittikçe artmaktadır. Analitik yöntemlerin tümünde giriş verileri mono veya stereo komparatör ölçmeleri yardımıyla elde edilen resim koordinatlarıdır. Elde edilen resim koordinatları bilinen tüm hatalardan arındırıldıktan sonra fotogrametrik nirengide kullanılabilir. Bağımsız modellerle blok dengeleme için, tek resim ölçülerinden stereomodelin oluşturulması ve ilgili noktaların model koordinatlarının elde edilmesinde izlenen adımlar şunlardır.. Hazırlık çalışmaları. Ölçme işlemleri. Resim koordinatlarının elde edilişi. Resim koordinatlarına düzeltmelerin getirilişi. Sayısal karşılıklı yöneltme. Model koordinat hesabı 2. ANALİTİK YÖNTEMLERLE MODEL OLUŞTURMA 2.1. Hazırlık Çalışmaları İster analitik, ister analog yöntemde olsun fotogrametrik nirenginin gerçek anlamda gerçekleştirilebilmesi için modeller, kolonlar arasındaki bağlantının çok iyi bir şekilde sağlanmış ve resmler üzerinde yer alan yer kontrol noktalarının kesin olarak belirlenmiş olması gerekir. Bu işlemleri içeren hazırlık çalışmaları, çalışmaların en önemli bir * Dr. (KTÜ) 90

2 kısmını kapsamaktadır Ölçme İşlemleri Bağımsız model blok dengeleme amacıyla resimler üzerinden gerekli bilgilerin alınması çeşitli aletlerle yapılabilir. Bu çalışmada fotogrametrik ölçme aleti olarak monokomparator kullanılmıştır. Komparatordan bilgisayara aktarılan bilgilerin kullanıma hazırlanması için birtakım işlemlerden geçirilmesi gerekir. Elde edilen kayıtlar programlar yardımıyla komparator koordinatları olarak diğer işlemlere hazır duruma getirilebilir Resim Koordinatlarının Elde Edilişi Resim koordinatlarının elde edilebilmesi için rasgele konumda bulunan komparator dik koordinat sistemi ile kalibrasayon raporundan alınan resim koordinat sistemi arasında bir ilişki kurulabilir. Bunun için 6 fotoğrafın bulunduğu blokda çerçeve işaretleri kullanılarak benzerlik dönüşümü ve afin dönüşüm uygulanmıştır. Her iki dönüşüm sonucunda ortak noktalardaki artık hataları gösteren durum Tablo 1' de verilmiştir III. Tablo 1 : Afin ve Benzerlik Dönüşümü Sonuçları 91

3 2.4. Resim Koordinatlarına Getirilecek Düzeltmeler. Başlangıcın Düzeltilmiş Asal Noktaya Alınması ve Film Deformasyonu için Düzeltme. Mercek Distorsiyonu için Düzeltme. Yer Küreselliği için Düzeltme. Atmosferik Kırılma için Düzeltme Başlangıcın Düzeltilmiş Asal Noktaya Alınması ve Film Deformasyonn Emilsiyon ve emilsiyon taşıyıcı film sıcaklık, nem gibi çevre şartları, eskime ve kimyasal işlemler gibi olayların fonksiyonu olarak çok yönlü deformasyonlara uğrarlar. Komparator koordinatlarından resim koordinatlarına dönüşüm sırasında film deformasyonu da giderilmiş olur Mercek Distorsiyonu Fotogrametrik kameralardaki mercekler birden fazla mercekten oluşan sistemlerdir. Bu nedenle görüntü merkezi izdüşüm kuramının belirlediği noktadan farklı bir noktada oluşur. Mercek distorsiyonu radyal (çapsal) ve teğetsel olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Odak uzaklığının bir fonksiyonu olarak radyal mercek distorsiyonu, Ar D =r-c tan «. (1) formülü ile ifade edilebilir. Burada, a : Bir ışının kamera ekseni ile yaptığı açı, c : Odak uzaklığı, r : Asal nokta ile görüntü noktası arasındaki uzaklıktır. Radyal mercek distorsiyonu ayrıca sürekil bir fonksiyon yardımıyla da, Ar D = a o r + a^3 + a 2 r 5 + a 3 r 7 + a 4 r şeklinde gösterilebilir. Burada, a : Polinomun bilinmeyen katsayıları, r : Çapsal mesafedeki simetrik çapsal distorsiyondur. 92

4 Radyal mercek distorsiyonu ve onların bileşenleri arasındaki ilişki, şeklinde ifade edilebilir. Ar Ax Ay = = (3) r x y Teğetsel distorsiyon, mercek bileşenlerinin kusurlu merkezlendirilmesi ve bileşik mercek ürünlerindeki diğer kusurlardan dolayı ortaya çıkar. Teğetsel distorsiyonun bileşenleri için, Ax= {P,(r2 + 2x2) + p 2Xy } {l+p 3 r2 + p 4 ı4 +.. } Ay= {2Pıxy + P 2 (fi + 2y 2 ) }{1+P 3 r 2 + P 4 r4 +..} (4) formülleri verilebilir 131. Burada, Pl, P2, P3, P4 : Bilinmeyen katsayılar, x, y : Bir noktanın görüntü koordinatları r : Asal noktadan olan uzaklıktır. Düzeltilmiş resim koordinatları, / Ar D -% x = x - Ax = x _ > (5) / * D 1 y = y - Ay = y \ J formülleriyle bulunabilir Atmosferik Kırılma (Atmospheric Mefraction) Atmosferik kırılma, ışın yolu boyunca olan bütün noktalardaki havanın kırılma oranının bir fonksiyonudur. Kırılma oranı atmosferin bileşimine, basıncına ve sıcaklığına bağlıdır. Yarıçap yönündeki atmosferik kırılmanın etkisi, 93

5 Ar R= K L r + h~ J ifadesi ile hesaplanabilir 151. Bu formüldeki K, 2410 H 2410 h fhj nq. 6 H 2-6H+250 h 2-6h+250H J (7) değerine eşittir. Burada, H (km): Denizden itibaren uçuş yüksekliği h (km) : Ortalama arazi yüksekliğidir. Düzeltilmiş resim koordinatları, / * R \ L r J (8) y = y \ ı şeklinde yazılabilir Yer Küreselliği (Earth Cervatııre) Küçük ölçekli resimlerden oluşan kolonlarda çok büyük bir küresellik hatasından korunmak için analitik çalışmalarda yer küreselliği düzeltmeleri getirilir. Düzeltmeler başlibaşına resimler veya stereo modellerin (kolonlar veya bloklar) herbirine uygulanabilir. Analog çalışmalarda kolonlar veya bloklarla, sayısal çalışmalarda ise resimlerle çalışmak daha uygundur. Jeodezik koordinatların bir referans düzlemine indirgenmiş şekli alındığından düzeltme pozitif yönlüdür. Yer küreselliği, hs3 cs^ Ar K = ( 9 ) 2Rc 2 2Rh2 94

6 formülü ile ifade edilir fil. Burada, h : Arazi nadir noktasından itibaren uçuş yüksekliği, R: Yer yarıçapı, s: Çapsal uzaklık, S : Yer küresi üzerinde nadir noktası ile arazi noktası arasındaki uzaklık, c: odak uzaklığıdır. Denizden itibaren uçuş yüksekliği km Ortalama Arazi Yüksekliği 1.2 km Yer Yarıçapı km Uçuş Yüksekliği k«_ 6 K Sabiti 32.59*10 Değerleri kullanılarak Tablo 2 sonuçları elde edilmiştir III. Tablo 2 : Belirli uzaklıklar için kırılma ve küresellik için bulunan değerler 95

7 Şekil 1 : Eşdüzlemlilik (Coplanarity) Koşulu Resim koordinatlarına gerekli düzeltmeler getirildikten sonra model koordinat sistemine geçebilmek için karşılıklı yöneltme yapılır. Analog karşılıklı yöneltmeye benzer şekilde sayısal işlemlerde de modelde iyi dağılmış en az beş noktaya ihtiyaç vardır ve yapılması gereken bu beş noktadan çıkan ışınların kestirilmesidir/8/. Bu işlemle ilgili olan eşdüzlemlilik (coplanarity condition) koşulu, birden fazla fotoğrafta yer alan aynı noktanın cisim noktasından herbir görüntüye giden görüntü ışınlarının bir düzlem içerisinde yer aldığı görüşüne dayanır 121. Genel eşdüzlemlilik (coplanarity) koşulu, 0 bz -by x [ x' y' - c ] R J -bz 0 bx R 2 y" = 0 by - bx 0 c -I L (10) şeklinde yazılabilir. Sayısal karşılıklı yöneltmede bx önemli değildir. bx 'in etkisi yöneltme elemanlarının bulunması sırasında yok edilebilir. Bu işlem eşdüzlemlilik eşitliğindeki temel matris elemanlarının bx'e bölünmesiyle gerçekleştirilir. 96

8 Harita ve Kadastro Mühendisliği 0 z -J3y. x' y' -c Rj - B Z 0 1 R 2 y" = 0 py c J L J (İD Burada; bx x " bx ile ifade edilir I il, 141. Yöneltme elemanları olarak ya K 2. )p 2 > \^2' J-> Y> z elemanları ya da 1» r 1» 2> ^ 2 > ^ 2 elemanları kullanılarak yöneltme işlemleri yürütülür Sayısal Karşılıklı Yöneltmede Genel İşlemler * v v v v ıs '' e gösterilebilen beş karşılıklı yöneltme elemanı *M» "-2' *^3 ' ^4 ve ^5 seçilir. * 17 î7 ^" î^" î7 y öne l trne bîünıneyenlerinin yaklaşık değerlerini, Ki, K>2, K3, K4, K.5 * AK,, AK 2, AK 3, AK 4 ve AK 5 düzeltmeleri gösterdiği kabu, edihı, * Bilinmeyenler için çoğunlukla ilk yaklaşk değerler Ki = K2 = K3 = K4 = K5 =0 O arak a ı ı mr. (Rİ =I).Rİ ; P.1,0,U ; I yaklaşık değerlerinden oluşturulmuş ortogonal bir matristir. * Modeldeki her nokta için co-planarity eksikliği, -Lj =-c(y- - y i ) formülü ile hesaplanır. * Modeldeki her nokta için yöneltme bilinmeyenlerinin katsayılarından oluşan A matrisi, a ü AK l +a i2 AK 2 +a i3 AK 3 +a i4^k 4 +a i5 AK 5 = - Lj şeklinde oluşturulur. Kullanılmış elemanlara ve eşitliğin doğrusallaştırma 97

9 türüne bağlı olarak ' katsayıları farklı olur. * Karşılıklı yöneltme için en az beş nokta gereklidir. Beşten fazla nokta için dengeleme yapılır. a n a j 2 a 13 a 14 a ı5 AK! : -L { a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 A.K 2 -L A'K 3 = -L 3... AK 4 -L 4 ^_ a 51 a 52 a 53 a 54 a 55. AK 5 " -L 5 A AK -L Dengeleme söz konusu olduğunda normal denklemler kurulur. A T AAK=-A T L * Yöneltme bilinmeyenlerinin elde edilmesi için normal denklemler çözülür. (A T A)''A T AAK = - (A 1^)" 1 A T L AK = - (A^-'ATL * Düzeltilmiş yöneltme elemanları hesaplanır. Kı(yeni) = Kı(eski) + AK ı K2(yeni) = K~2(eski) + AK 2 K 5 (yeni) = K 5 (eski) + AK 5 * En uygun sonuç alınana kadar iterasyona devam edilir. * Yöneltme elemanlarının kesin değerleri hesaplanır. * Her bir model için standart sapma ve y paralaksı hesaplanır. Sayısal karşılıklı yöneltmede yöneltme elemanlarına getirilecek düzeltmeler radyandan daha küçük ise iterasyon sona erdirilir. Bu yöntemde bir diğer ölçüt de iterasyon sayısıdır. Yaklaşık düşey resimlerde 3 veya 4 iterasyon sonucunda istenilen sonuç elde edilir. 98

10 Aletlerdeki deneysel karşılıklı yöneltmede iterasyon y paralaksı lofim den daha küçük olduğu zaman durdurulur Model Koordinatlarının Elde Edilmesi (Genel çerçevesiyle) Şekil 2 : Model Koordinat Sistemi Model koordinat sisteminin başlangıcı sol izdüşüm merkezi alınması durumunda model koordinatlarının hesaplanmasındaki adımlar; * Uygun bx değeri seçilir ve by = bxj3 y bz = bx z baz değerleri hesaplanır. * K/îp*rkv»'7İ*»i'i cıı/nı r\iqn 99

11 (x;,y;,z;)iie(x;, y ;,c) ve (x;,y;,z;)iie(x;, y ;, C ) dik koordinat sistemlerinde bir sistemde bilinen koordinatların diğerinde ifadesi bu koordinatların birer ortogonal dönüşüm matrisiyle çarpılması suretiyle elde R R edilir. ' 2 j e dönüklükleri giderilmiş koordinatlar hesaplanır. 1 r 1 r n r o Yj' = R, y'j ve Y;" = R 2 yj' - z U H L Z 'Lİ L C R = I R Genellikle ' ' 2 de son iterasyonla elde edilen yöneltme elemanlarının fonksiyonu olan dönüklük matrisidir. * Her nokta için ölçek faktörleri hesaplanır. 1 - bxz" - bzx" - _ bxz' - bzx H "*** I II II I 5 *-î *"* I II I I I (X Z - X Z ) (X Z - X Z ) * Model koordinatları x i = t \ x ; z i=t ;z; v _t'v' v -tvıhv v -ZLJL^L Y i =t i Y i, i İ tjyj H- by, Yj formülleri ile y paralaksı, Z\y = Yi -Yi şeklinde hesaplanabilir. 3. SONUÇ Komparator koordinatlarından resim koordinatlarına geçişte dört çerçeve noktası kullanılarak projektif dönüşüm uygulanması durumunda artık hatalar sıfır olur. Bu durum kaba hataların kontrol altına alınamaması demektir. Kaba hataların kontrol altına alınmasından dolayı dengeleme tercih edilir. Çalışmada elde edilen sonuçlardan komparator ve resim koordinat sistemleri arasındaki ilişki en iyi afin dönüşüm ile sağlanabilir 100

12 Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlardan resim kenarlarına zorunlu kalmadıkça gidilmemesi gerekir. Çünkü bu kısımlarda görüntü bozuk, yer küreselliği söz konusudur. Kısaca bütün resim hataları resim kenarlarına gidildikçe artar. Eşdüzlemliük (coplanarity) eşitliği ile sayısal karşılıklı yöneltme işlemlerinde izdüşüm merkezine indirgenmiş resim koordinatlarının kullanılması durumunda, normal denklem katsayılarının büyüklüğü nisbeten küçük olur ve bundan dolayı büyük kapanma hatalarından kaçınılmış olur. Ayrıca bazı katsayıların hesaplanması da basitleştirilebilir. İlgili resim çiftlerinin analitik karşılıklı yöneltmesi sonucunda oluşan artık paralaks hataları resim kalitesi iyi olan resimlerde 7-8/*m, daha kötü kaliteli resimlerde ise 13-14/* m civarında elde edilmiştir III. Çalışmalarda kullanılacak resimlerin kalitesi de önemli etkenlerden biridir. 4. KAYNAKLAR 1. Amer, F. : Photogrammetric Triangulation Part II Digital Orientation of a Stereomodel and Digital Strip Formation, ITC-Lecture Notes, Ayhan, E. : Dönel Yüzeylerin Yakın Resim Fotogrametrisi Yöntemleriyle Belirlenmesi, Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon, Gosh, S.K. : Analytical Photogrammetry, Pergamon Press Inc. N.Y., Koyuncu, D. : Büyük Ölçekli Fotogrametrik Çizgisel Haritaların Güncelleştirilmesinde Fotogrametrik Sayısal Yöntemler, Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon, Moffit, H. F. : Photogrammetry, Harper and Rovv, Publishers, Third Edition, Mikail, E.M. New York, Ölücüoğlu, N.: Bağımsız Modellerle Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri, Master Tezi, KTÜ, Trabzon, Yaşayan, A. : Türkiye'de Hava Triyangulasyonu Analiz ve Teklifler, Doktora Tezi, İTÜ İnş. Fak., İstanbul,

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

"BU NOKTA HANGİ PAFTA İÇİNDEDİR?" PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ALGORİTMA Ahmet YAŞAYAN

BU NOKTA HANGİ PAFTA İÇİNDEDİR? PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ALGORİTMA Ahmet YAŞAYAN "BU NOKTA HANGİ PAFTA İÇİNDEDİR?" PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ALGORİTMA Ahmet YAŞAYAN 49 GİRİŞ Bir harita proje alanındaki nirengi, poligon vb sabit noktaların ve diğer ayrıntı noktalarının hangi pafta

Detaylı

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ 11/10 peg adjustment 11/10 peg dengelenmesi bknz peg dengelemesi. 24 hour satellite 24 saatlik uydu bknz. eşzamanlı uydu. a1 time a1 zamanı birleşik devletler deniz gözlem laboratuvarı tarafından oluşturulan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

-- -.. UL DERECE-HOLİNOMLAR'_XAffilMlYLA_ HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN UYQULANABİLECE1< BLOK DENQELEME YÖNTEMİ (*)

-- -.. UL DERECE-HOLİNOMLAR'_XAffilMlYLA_ HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN UYQULANABİLECE1< BLOK DENQELEME YÖNTEMİ (*) -- -.. UL DERECE-HOLİNOMLAR'_XAffilMlYLA_ HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN UYQULANABİLECE1< BLOK DENQELEME YÖNTEMİ (*) Hayrettin GÜRBÜZ Ankara.,.. 1.. Giriş Fötogrâmetrik yöntemle harita yapımında, maliyetin %50 den

Detaylı

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN KAÇIŞ NOKTALARI YARDIMIYLA REKTİFİKASYONU

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN KAÇIŞ NOKTALARI YARDIMIYLA REKTİFİKASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 3. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Nisan 0, Ankara VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN KAÇIŞ NOKTALARI YARDIMIYLA REKTİFİKASYONU Mahir Serhan Temiz, Sıtkı Külür

Detaylı

NİRENGİ ÂĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ergün ÖZTÜRK ÖZET

NİRENGİ ÂĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ergün ÖZTÜRK ÖZET NİRENGİ ÂĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Ergün ÖZTÜRK Büyük ölçekli jeodezik çalışmaların tek bir birim sistemde hesaplanan nirengi ağlarına dayandırılmasında sayısız yararlar bulunmaktadır* Bu amaçla

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 1954 hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi Say 2004/90 6 ayda bir yay mlan r. Ücretsizdir Sahibi Hüseyin ÜLKÜ Genel Yay n Yönetmeni A. Fahri ÖZTEN Yaz İşleri Müdürü Prof. Dr. Ahmet AKSOY

Detaylı

( m %n' m q >m q J > şekilde şematik olarak gösterilmiştir.

( m %n' m q >m q J > şekilde şematik olarak gösterilmiştir. Diğer Araştırmalar : Bir önceki bölümde açıklanan ilk araştırmaların teorik ve deneysel sonuçlarını sınamak amacı ile, seri halinde yeni teorik ve deneysel araştırmalar yapılmıştır. (Çizelge : IV) de belirtilen

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi

DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalıştayı Akademik Perspektif Cebit Bilişim Zirvesi 2010 08.Ekim.2010 Beylikdüzü - İstanbul

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (29-49) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (29-49) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı DEPREM TEHLİKE ANALİZİ (Deprem Riski, Deprem Tehlike Çalışmaları ve Deprem Tahmini)

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ ÖZET: Doç. Dr. E. Doğan, Dir. A. Güler, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. D. Koyuncu, Dr. T. Özdü, Dr. H. Özen, Prof. Dr. M. Şerbetçi, Doç. Dr. A. Yaşayan Karadeniz Üniversitesi

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI Hacı Bahadır ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ

Detaylı

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje No: 106Y130 İ. Öztuğ Bildirici Aydın Üstün Necla Uluğtekin

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

BİNA ENERJİ PERFORMANSI

BİNA ENERJİ PERFORMANSI BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP II. BİNA ENERJİ PERFORMANSI AYDINLATMA ENERJİSİ GEREKSİNİMLERİNİN HESAPLANMASI İÇİNDEKİLER BİNA ENERJİ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ... 3 Aydınlatma Enerjisi

Detaylı

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ

GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ GPS'E ATMOSFERİN ETKİLERİ Çetin MEKİK* ÖZET Atmosferden geçen GPS'in mikrodalga sinyalleri, elekromagnetik dalgaların yayınımı ilkelerine tabidir. Atmosfer GPS'in her iki sinyalini de, Ll ve L2, etkilemekte

Detaylı