T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7407, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 57 NUMBER: 2008/3 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7407,7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER...11 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...65 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR...125

8 700 SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H...141

9 000 GENEL KONULAR Sa ro lu, fieref - Demet Kabasakal 000 (1) Akca, Duran. Yeni Kablosuz Genifl Bant nternet Teknolojisi Wimax. Bilim ve Teknik 41(484) , ss SA SA , Bensghir, Türksel Kaya - Ferda Topcan. Türkiye'de E- mza Altyap s ve Kamu Kurumlar nda Uygulamalar. Amme daresi Dergisi 41(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Binark, Mutlu - Günseli Bayraktutan Sütçü. Türkiye'de nternet Kafeler: nternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler ve Mekân-Kullan c liflkisi. Amme daresi Dergisi 41(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Mustafa Alkan. Mobil Elektronik mza, Altyap s ve Türkiye. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Bayter, Mustafa. Kütüphanelerin Örgütsel Davran fl n n Geliflimi. Türk Kütüphanecili i 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Karatepe, Tuba Çavdar. Kad n Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakf. Türk Kütüphanecili i 22(1) , ss. 000 (3) 1987 SA 57 Cass, Stephen. nternetin A rl. Çeviren: Özden Hano lu, Bilim ve 020 Teknik 41(484) , ss SA (3) 000 Keten, Burcu Bulut. Türk 000 (4) Dünyay Saran A nternet. Bilim ve Teknik 41(484) , ss SA SA Özer, Kemal. E-Ticaret Ticaretin Kendisi Olacak. Standard 47(550) , ss SB , 000 Özkan, Memet. E-Müflteri Gerçe i. Standard 47(550) , 20. s SA SB , Kütüphaneciler Derne i (TKD) Halkla liflkiler Grubu (H G): Bir Sürekli Çal flma Gurubunun Kurulufl Öyküsü. Türk Kütüphanecili i 22(1) , ss. 020 (4) Kutluo lu, Muhammet Hanefi - shak Keskin. skandinav Ülkelerinde Arflivcilik E itimi. Türk Kütüphanecili i 22(1) , ss. Türkçe ve ng. özet.

10 020 (5) Fakültesi Dergisi (38) , Özdemirci, Fahrettin - Cengiz ss. Türkçe ve ng. özet. Ayd n. Kurumsal Bilgi Kaynaklar ve Bilgi Yönetimi. Türk 1984 SB 48 Kütüphanecili i 22(1) , 070, ss. Türkçe ve ng. özet SA 57 Tilgar, Tanno. Eston Bas n nda 020 Kütahya-Eskiflehir ve Sakarya 020 (6) Y lmaz, Bülent. Türkiye'de Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri: " yi Uygulama Örne i" Olarak Bir Deneyimin De erlendirilmesi. Türk Kütüphanecili i 22(1) , ss. Türkçe özet SA (7) Yörü, Halime At l. Türkiye'de Yürütülen Kütüphaneler Aras Materyal Ödünç Alma/Verme ve Belge Sa lama Hizmetlerine Toplu Bir Bak fl. Türk Kütüphanecili i 22(1) , ss SA HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Bakt aya, Adil. El Müeyyed'in ttihat ve Terakki'ye Cevab M s rl Bir Gazetecinin Kanun-i Esasi, dare-i Örfiye ve Hilafet ile lgili Görüflleri. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (38) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) Da lar, Oya. II. Meflrutiyet'in lan n n stanbul Bas n 'ndaki Yans malar (1908) stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 2 Muharebeleri. Tarih Araflt rmalar Dergisi 27(43) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 090 (1) Özgüdenli, Osman G. stanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmalar n Öyküsü: Bir Girifl. Tarih Araflt rmalar Dergisi 27(43) , ss. Türkçe ve ng. özet SA FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) fiimflek, Oya - Yaflar Ayd nl. bn Rüfld'ün bn Sina'y Elefltirisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , PS KOLOJ 150 (1) Erdo du, M. Yüksel - Özkan Kenarl. Duygusal Zeka ile Akademik Baflar Aras ndaki liflki. Millî E itim

11 37(178) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 17(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 110 Yeniçeri, Özcan. Paranoya Üzerine Düflünceler. Türk Yurdu 28(247) , ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) 1962 SB 29 Uysal, Enver. Ça m zda De er 190 Kaymalar n n Do urdu u Sonuçlar ve Etik Kimli in Korunmas. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 2003 SA Kaplan, Yusuf. Medeniyetler Buhran, Bediüzzaman ve Dil'i: Bir Mîlat ve Üstdil Kurucu Düflünür Olarak Bediüzzaman. Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Yaflam n Dünya Bar fl na Adayan Bilim nsan : Bertrand Russell. Derleyen: Eylül Ilgaz, Elektrik Mühendisli i 46(433) , ss. 200 D N 200 (1) Sönmez, Bülent. Felsefenin Meflruluk Sorunu Üzerine. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet. 200 (2) Yalç n, Emel Sünter. Dindarl k. Bilim ve Ütopya 14(106) , ss SC (1) 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Peker, Hidayet. Farâbî ve bn Sina'n n Felsefelerinde Vahyin Kavramsal Muhtevas. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) fiimflek, Oya - Yaflar Ayd nl. bn Rüfld'ün bn Sina'y Elefltirisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi (1) Albayrak, Kadir. Ayd nlanman n ve Reformun Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Ak m. Türk Yurdu 28(247) , ss SB

12 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Aytürk, lker. "Yahudi Kimdir?" Tart flmas n n Ifl nda srail'de Din ve Etnik Kimlik. Do u Bat 11(44) , ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akkanat, Cevat. Fatih Sultan Mehmet'ten Mehmet Âkif'e stanbul'un lk Selâtin Camii: Fatih. Diyanet (207) , ss SC SA (2) 297 Apak, Adem. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Torunu Hz. Hasan (r.a.) Diyanet (207) , ss SC (6) Bardako lu, Ali. "Din Hizmetinin Birinci Aya nsan Sevgisi, kinci Aya ise Do ru Bilgidir" [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (207) , ss SC (7) Bilici, Abdülhalim. Baz Hususiyetler ve Metod tibariyle Kur'an'dan Risale-i Nur'a Yans malar. Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Ça laro lu, Taha. Bir Risale "Dokuzuncu Söz" Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Ç nar, Aliye. Kad n n Kendi Olmas ve Kendini Bulmas. Diyanet (207/Eki: Kad n Dindarl ) , ss. 297 (3) Ardo an, Recep. Dil, Zihniyet ve 1969 SC 6 Risale-i Nur. Köprü (102) 2008, 300, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) 1977 SA 32 Dere, Ali. Yurtiçi Din Hizmetlerinden 297 Yurtd fl Din Hizmetlerine. Diyanet (207) , ss. 297 (4) Arslan, Sabahaddin. Risâle-i Nur'un 1969 SC 6 Üslûbuna Dair. Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (10) 1977 SA 32 Do an, Zübeyir. Metin, fierh ve 297 Anlafl lma(ma) Ba lam nda Risale-i Nur. Köprü (102) 2008, 297 (5) ss. Türkçe ve ng. özet. Ayd n, M. fievki. Kur'an Kursu ve Hayrî Kurulufllar. Diyanet (207) , ss SC SA

13 297 (11) 297 (17) Eraslan, Sad k. Çanakkale Ruhu ve slâm'a Girifl [Kitap Tan t m ] Avustralya'da Çanakkale fiehitleri. Tan tan: K yasettin Koço lu, Diyanet Diyanet (207) , ss. (207) , ss SC SC (12) Eren, Cüneyt. Her Hayr n Sihirli Anahtar 'Bismillâhirrahmânirrahîm' Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (13) Filiz, fiahin. Türban U runa Feda Edilen Ülke, Ulus ve Ahlâk Cariyeden Kad na, Kad ndan nsana ya da Tersi. Bilim ve Ütopya 14(106) , ss SC , (14) Gaborieau, Marc. Sûfilere Yönelik Elefltiriler: On Dokuzuncu Yüzy l n Bafllar nda Hindistan'daki Tart flmalar. Çeviren: Abdurrezzak Tek, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(1) 2008, ss SA (15) Görgülü, Ülfet. slâm Hukukunda Kolayl k Prensibinin Yeri. Diyanet lmi Dergi 44(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (18) fleri, Mustafa Said. sm-i Mütekellim: "Zîhayatla Fiilen ve Halen Konuflan, Kavlen ve Kelamen de Konuflur." Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (19) Kaplan, Mahmut. Tazarru'nâme'den Münacat'a Yakar fl Üslubu. Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (20) Kaplan, Yusuf. Medeniyetler Buhran, Bediüzzaman ve Dil'i: Bir Mîlat ve Üstdil Kurucu Düflünür Olarak Bediüzzaman. Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) Karagöz, smail. Kur'an' n Kad na Mesaj. Diyanet (207/Eki: Kad n Dindarl ) , 5-7. ss SC (16) Görmez, Hatice Kübra. Hz. Âifle'den 297 (22) slâm Aynas na Yans yan Dindarl k. Karagöz, smail. Müslümana Karfl Diyanet (207/Eki: Kad n Son Görev: Cenaze Namaz. Diyanet Dindarl ) , ss SC (207) , ss SC

14 297 (23) Üniversitesi lahiyat Fakültesi Karaman, Fikret. Düflünmek ve bret Dergisi 17(1) 2008, ss. Almak. Diyanet (207) , Türkçe ve ng. özet ss SA SC (24) Kasapo lu, Abdurrahman. Kiflilik E itimi Aç s ndan Hac badeti. Diyanet lmi Dergi 44(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (25) Kaya, Ali. 17. Yüzy l Bursa fier'iye Sicillerinin slam Aile Hukuku Aç s ndan Tahlili. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) Kaya, M. Ali. Din Dili ve Risale-i Nur. Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) Muhammed, Kadir Recep - Ca fer Karadafl. Ebü'l-Muîn en-nesefî'ye Göre Allah ve Mekân. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (27) 297 (31) Nursi, Bediüzzaman Said. Belagatin Ruhuna Taallûk Eden Birkaç Meselenin Beyan ndad r. Köprü (102) 2008, ss SA (32) Palab y k, M. Hanefi. Millî Mücadeleye Destek ve Arkaplan Olarak Dinî Düflünce Dinî ve Gelenekler. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 14(36) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. K l ç, Mustafa. G ybet ve Kötü Zan. 297 (33) Diyanet (207) , ss. Risale-i Nur'un Dili. Köprü (102) 2008, 5-7. ss SC SA (28) Kolo lu, Orhan fiener. Ebû Hâflim El-Cübbâî'nin Düflüncesinde Zemmin Hak Edilmesi ( stihkâku'z-zemm) Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (29) Kolo lu, Orhan fiener. bn Hazm'da Kümûn ve Yaratma. Uluda 297 (34) Saliho lu, Latif. Lisan- Nur. Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (35) Sar kaya, Yaflar. Almanya'da slâm Din Dersi: Talepler, Uygulamalar, Tart flmalar. Diyanet lmi Dergi 44(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

15 297 (36) 297 (43) fiafak, Ali. Diyanet flleri Yaflar, slam. Said Nursi'nin ki Baflkanl 'n n Toplumsal Uzlafl ya Mühim Tercihi. Köprü (102) 2008, Katk lar. Diyanet (207) , ss. Türkçe ve ng. özet ss SC SA (37) Tafl, Kemaleddin. Diyanet flleri Baflkanl 'n n Toplumsal Statüsü. Diyanet (207) , ss SC (38) Taflp nar, Abdülhalim. Risale-i Nur Dili ve Sadelefltirilme Meselesi. Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (39) Taflp nar, Halil. Din Görevlilerinin fllevsel Aç dan letiflim Metotlar. Diyanet lmi Dergi 44(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (40) Ünal,. Hakk. Bir Arada Yaflamak. Diyanet (207) , ss SC (41) Ünal, Mehmet. Bir Mukâvele'nin Serencâm : Mehmed Akif'in Akîm Kalan Meâli Üzerine. Diyanet lmi Dergi 44(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (42) Ünver, Mustafa. Bir Kur'an fiairi Olarak Nesîmî. Diyanet lmi Dergi 44(1) , ss SA (44) Yaflar, Sebahattin. Risale-i Nur Eserlerinde Hitap (Nida) Sanat. Köprü (102) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (45) Yenen, Halide. Kad n Dindarl n n Bilgi Boyutu. Diyanet (207/Eki: Kad n Dindarl ) , ss SC TOPLUM B L MLER 300 (1) Alptekin, M. Yavuz. Avrupa Birli i'nde Kültürel Entegrasyon ve Türkiye Açmaz -Küresel Medya- Politik Yaklafl m (83) , ss SB , (2) Atefl, Davut. Etnisiteden Ulusa, Ulustan Etnisiteye (?): Kültürel, Siyasi ve ktisadi Çerçeveler. Do u Bat 11(44) , ss SB , 320 Aytürk, lker. "Yahudi Kimdir?" Tart flmas n n Ifl nda srail'de Din ve Etnik Kimlik. Do u Bat 11(44) , ss SB , 300 7

16 300 (3) 300 (9) Bask n, Bahar. II. Meflrutiyet'te Kad n E itimine Yönelik Bir Giriflim: nas Darülfünunu. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (38) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Cemal, Mustafa. Kad n, Süs ve Örtü. Atlas (180) , ss SB (10) Ç nar, Aliye. Kad n n Kendi Olmas ve Kendini Bulmas. Diyanet (207/Eki: Kad n Dindarl ) , ss. 300 (4) 1969 SC 6 Baflaran, Mehmet. Ne Zaman nsan 300, 297 Olacak, nsan. Türk Dili Dergisi 21(125) , ss. 300 (11) 1989 SA 20 Demira, Dilaver. Öznenin Kibiri. 300 Birikim (227) , ss. 300 (5) 1975 SB 50 Baydar, Oya. 8 Mart Dünya Emekçi 300 Kad nlar Günü. Varl k 75(1206) , ss SB (12) Demirel, diris. Sosyal Bilimsel Bekaro lu, Edip Asaf. Baflörtüsü Analizlerde Zaman ve Mekân Reklamlar : Muhafazakâr Bir Tasavvurlar. Türk Yurdu 28(247) Dönüflümün Hikayesi. Birikim (227) , ss , ss SB SB , (6) 300 (13) Bele, Tansu. Kad nlar " - h!" Derse. Demirel, diris. Sosyal Bilimsel Türk Dili Dergisi 21(125) , Analizlerde Zaman ve Mekân ss SA Tasavvurlar. Türk Yurdu 28(247) , ss SB (7) Bora, Tan l. Ümit K vanç' n Kaz m 300 (14) Koyuncu Belgeseli fiark larla Geçtim Dündar, Ali. Dilimiz Ekinimiz. Türk Aran zdan Bir K t Kaynak Olarak Dili Dergisi 21(125) , Samimiyet. Birikim (227) , ss SB ss SA , (15) 300 (8) Erdo ruca, Nuran. Korku Kültürü Brubaker, Rogers - David D. Laitin. Do al Bir Yaflant n n Kültür Hâline Etnik ve Milliyetçi fiiddet. Do u Bat Gelifli. Diyanet (207) , 11(44) , ss SB ss SC 6 300,

17 300 (16) Ergun, Ayça. Güney Kafkasya'da Etnik Kimlik ve Çat flma: Azerbaycan ve Ermenistan Ulusal Kimliklerinde Karaba Sorunu. Do u Bat 11(44) , ss SB , 320, (17) Eskikurt, Adnan - Nuriye Garipa ao lu. ç-do u Anadolu Bölgeleri Geçiflinde Derbent Yerleflmelerine Bir Örnek: Alacahan Derbendi. Türk Dünyas Araflt rmalar (173) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , , 300 daresi Dergisi 41(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Gürsel, Bahar. Yarg ç Lynch'in Miras : Amerikan Tarihinde Kolektif fiiddet. Do u Bat 11(44) , ss SB , 970 Hatipo lu, Gülden. rlanda: Edebiyat Politikalar ve Kimlik Retori i. Do u Bat 11(44) , ss. 300 (18) 300 (22) Etnisite Sorunu. Do u Bat 11(44) plikçi, Müge. Kalenin Bedeni , 7-9. ss. Varl k 75(1206) , 5-8. ss SB SB , 320 Filiz, fiahin. Türban U runa Feda Edilen Ülke, Ulus ve Ahlâk Cariyeden Kad na, Kad ndan nsana ya da Tersi. Bilim ve Ütopya 14(106) , ss SC , (23) Kad o lu, Hakan Hadi. Kurtulufl Nedir? Nas l Anlat lmal d r? 2023 (83) , ss SB (19) Kalafat, Yaflar. 4. Uluslararas Göçek, Fatma Müge. "What is the Güneydo u Avrupa Türkolojisi Meaning of the 1908 Young Turk Sempozyumu ve Baz Gözlemler (03-07 Revolution? A Critical Historical Aral k 2007/ZAGREB) Türk Dünyas Assessment in 2008" stanbul Araflt rmalar (173) , Üniversitesi Siyasal Bilgiler ss. Türkçe ve ng. özet. Fakültesi Dergisi (38) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SB , Karaosmano lu, Kerem. Türkiye'de 300 (20) Gül, Songül Sallan - Ayfle Alican - Aysun Dinek. Yetiflkin Kad n E itimi Sorunsal : Sultanbeyli'nin Yoksul Kad nlar n n E itim Azmi. Amme 9 Az nl klar ve Komplo Zihniyeti. Liberal Düflünce 13(50) 2008, ss SB , 300

18 300 (24) 300 (30) Kartal, Cemile Burcu. II. Perinçek, fiule. Atatürk ve Tesettür. Meflrutiyet'in Cumhuriyet'e Miras : Bilim ve Ütopya 14(106) , "Makbul Kad nlar" stanbul ss. Üniversitesi Siyasal Bilgiler 1995 SC 203 Fakültesi Dergisi (38) , 300, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (31) Selçuk, Hava. XVII. Yüzy lda Kayseri ve Çevresindeki Türkmen Oymaklar. Türk Dünyas Araflt rmalar (173) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (25) Mollaer, F rat. Görünmez Ötekiler Çingeneler Örne i ve Ötekili in 1980 SA 26 Dayan lmaz Hali. Do u Bat 11(44) 300, , ss SB (32) 300 Somersan, Semra. Babil Kulesi'nde Etnilerden Ulus-Devletlere. Do u 300 (26) Ofluo lu, Gökhan - Ozan Büyüky lmaz. Yabanc laflman n Teorik Geliflimi ve Tarihsel Süreç çinde Farkl Alanlarda Görünümleri. Kamu- fl 10(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB (27) 1969 SC 6 Okumufl, Ejder. Kad n Dindarl n n 300 Sosyolojik Yans malar. Diyanet (207/Eki: Kad n Dindarl ) , ss, 300 (34) Bat 11(44) , SB ss. 300 (33) fiiflman, Nazife. Kad n Dindarl ve Hakikatin Cinsiyeti. Diyanet (207/Eki: Kad n Dindarl ) , 1-4. ss. Tatar, Hüsniye Canbay. Mitolojiden 1969 SC 6 Postmodernizme Yeni(den)leflme: 300 De iflme ve Kad n. Türk Yurdu 28(247) , ss. 300 (28) Ö üt, Hande. Kad n Olarak Yazma 1960 SB 27 S k nt s, Kimlik, K yafet kamesi ve 300 George Sand. Varl k 75(1206) , ss. 300 (35) 1964 SB 152 Tatar, Hüsniye Canbay. Mitolojiden 300 Postmodernizme Yeni(den)leflme: De iflme ve Kad n. Türk Yurdu 300 (29) 28(247) , ss. Özben, Mevlüt. "Damgalanm fl" Olmaktan "Normalleflmeye": Türbanl 1960 SB 27 Kad nlar. Birikim (227) , ss SB Toprak, Zafer. Osmanl 'n n Sön Döneminde stanbul Sokaklar nda Marjinaller: H rs zlar, Doland r c lar,

19 Yankesiciler. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (38) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (36) 300 Tümerdem, Y ld z. Tarihten Ders Almadan Yaflamak. Türk Dili Dergisi 21(125) , ss SA (37) Uzuner, Buket. Kent, Kentlilik ve Kent Kültürü. Varl k 75(1206) , ss SB Ülger, brahim. bni Haldun'u Anlamak. Evrensel Kültür (195) , ss SB , 300 Yalç n, Emel Sünter. Dindarl k. Bilim ve Ütopya 14(106) , ss SC , (38) Yap c, As m. Kad n Dindarl Alg sal Bir Yan lg m, Yoksa Gerçeklik mi? Diyanet (207/Eki: Kad n Dindarl ) , ss SC (39) Y ld z, Hatip. Ziya Gökalp (Mehmet Ziya)'in Talebelik Y llar. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 6(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (40) Y lmaz, Elif. Televizyon, Bilgisayar Oyunlar, nternet... Nas l Etkileniyoruz? Bilim ve Teknik 40(479) , ss. 300 (41) Yi it, Mustafa. Bat l laflma Meselemizin Nirengi Noktas n Yakalayan Bir Öncü Adam: Mümtaz Turhan (83) , ss SB GENEL STAT ST KLER Kufl, Çoflkun - smail Keskin. Levene ve Bartlett Testleri Üzerine Bir nceleme. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(44) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 1 630, S YASAL B L MLER 320 (1) Abazi, Enika. Albania in Europe: Perspectives and Challenges. Avrasya Dosyas 14(1/Özel say : Balkanlar) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Aktürk, fiener. Türkiye Siyasetinde Etnik Hareketler: Do u Bat 11(44) , ss SB

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI D e erli meslektafllar m Kuracağımız Sizlerden ald m z ASMMMO emaneti, Akademisi nde; mesluuk uluslararası onuruna standartlarda yak fl r bir biçimde hizmet verebilecek

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı