SLI için : adresinde giriniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta oldu unuz Eylül ay say s ile sizlere endüstrinin çeflitli sektörlerinden titizlikle seçilmifl toplam 73 ürün haberi ve birçok teknik makale sunuyoruz. Endüstriye güncel ve kaliteli bilgi sunmak amac ile yürüttü ümüz çal flmalar m z n Eylül say s nda da sizlere fayda sa layaca na eminiz. Dergimizin Eylül ay say s ndan itibaren sizlerin de ilgisini çekece ini düflündü ümüz bir yenili e yer veriyoruz. Endüstri Dünyas dergisinin her say s nda, endüstrinin dikkatle takip etti i bir konuya özel olarak yer ay rmaya bafll yoruz. Eylül say s nda özel olarak iflledi imiz konu Otomasyon. Günümüzde, endüstriye son derece önemli kolayl klar sunan ve Türk endüstri profesyonelleri taraf ndan da ilgiyle takip edilen otomasyon konusuna yönelik birçok yeni ve ilginç ürün haberi ve makaleye 11 ve 22'inci sayfalar aras nda yer alan otomasyon özel bölümünden eriflebilirsiniz. Bu özel bölümün siz de erli endüstri profesyonelleri taraf ndan ilgiyle okunaca n düflünmekteyiz. Dergimizin Ekim say s nda Hidrolik, Pnömatik ve Hareket Kontrol konular na özel yer ayr laca n flimdiden haber veririz. Siz de erli endüstri profesyonellerine dergimiz sayfalar nda keyifli bir gezinti diler, dergimizin haz rlanma aflamas nda bizlere ilettikleri ürün haberleriyle ve dergimzde yer verdikleri ilanlar ile katk da bulunan firmalara teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni Serkan Çiftçi Reklam Pazarlama Yönetmeni Gülhan Akbulut letiflim ve Redaksiyon Sorumlusu Ayça Süer Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi Serkan Çiftçi Ayça Süer Piotr Gaber Jurgen Wirtz Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Verlagsbüro Rolf Schroer Gammertingen Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER BELÇ KA, LÜKSEMBURG VE D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium Tel : Fax : Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

4 Yayl ba lant ürünlerinde yeni teknolojilerin yarat c s ve sektörün yönünü belirleyen WAGO yine orijinal bir teknolojiyi daha kullan c lar ile buluflturuyor. WAGO'dan benzersiz bir yenilik daha! POWER CLAMP : Yay ba lant l klemens grubu WAGO, bugüne kadar üretmifl oldu u 10 milyar n üstünde orijinal Cage Clamp yaydan sonra, TopJob S serisinde kullan lan ve tek damarl ve yüksük tak lm fl bükülgen iletkenlerin do rudan itilmek suretiyle ba lant n n sa lanmas na imkân veren Cage Clamp S yay teknolojisini takiben, 95 mm 2 'ye kadar yüksek kesitli kablolar n ba lant s için benzersiz, ilk ve tek yay ba lant l klemens grubunu Power Clamp teknolojisi ile sunuyor. 35 mm2'nin üzerinde vidas z ba lant elemanlar nda ilk ve tek çözüm olarak gelifltirilen Power Clamp sayesinde kullan c lar, kablo ba lant s n yapabilmek için halen kullan lmakta olan kablo pabucunun masraf, montaj iflçili i ve montaj süresinden kurtulmak suretiyle, yaln zca saniyeler içinde inan lmaz h zl ve kolay bir flekilde, kullan c n n becerisinden ba ms z olarak her zaman güvenli ve tam, flok ve vibrasyona dayan kl bir ba lant n n sa lanmas mümkün olmaktad r. Kablo giriflinin yandan yap labilmesi pano içinde yüksek kesitli kablolar n daha rahat bir flekilde montaj na imkân verirken klemensler ile birlikte kullan labilecek aksesuarlar da fonksiyonelli i en üst seviyeye tafl maktad r. Power Clamp klemensleri benzersiz k lan tek yöne yar m tur döndürerek ba lant noktas n n aç l p kapat labilmesini sa layan mekanizmas d r. Mevcut 95 mm 2 ve yeni ç kan 50(70) mm 2 klemensler bir allen anahtar yard m yla ve yine yeni ç kan 35 mm 2 klemens ise bir düz a zl tornavida yard m yla kullan labilmektedir. Ayr ca Power Clamp klemenslerin di er bir benzersiz özelli i de montaj kolayl ve sürat sa layan ba lant noktas n n kilitlenebilmesidir. Bu sayede e er kablo henüz haz r de ilse, montaj için iki elin de kullan lmas gerekiyorsa ve/veya çok say da klemense ba lant yap lacaksa ba lant noktas anahtarla aç larak kilitlenir ve sonras nda yine anahtar yard m yla çok küçük bir hareketle ba lant n n tamamlanmas sa lan r. 50 (70) mm 2 ve 95 mm 2 modellerde ba lant noktas n n hemen üstündeki yuva hem klemensleri köprülemek amac yla hem de bu yuvaya tak labilen modül sayesinde ölçüm ve ekstra 4 adet 16mm 2 ç k fl al narak da t m gibi amaçlarla ç k fl al nabilmektedir. Bu modülün klemensin her iki yan na tak labildi i dikkate al nd nda tek bir klemens ile üç klemensin ifllevine ulafl labildi i ve böylece son derece de erli olan pano içi yerleflimde çok büyük bir kazanç sa land görülecektir. 0,25 mm 2 'den 95 mm 2 'ye kadar tüm ba lant ihtiyaçlar için vidas z, 2000Hz vibrasyona dayan kl yayl ba lant teknolojisine sahip çözümler ve çok uygun maliyetlerle, bu teknolojinin mucidi ve her zaman takip edilen yenilikçi ve öncü firma WAGO' dan. WAGO ELEKTRON K Tel: Fax: adresinde giriniz. 4 EYLÜL 2007

5 adresinde giriniz.

6 Hava Tahrikli Çift Diyaframl Pompalar alan ndaki son inovasyon olan Pro-Flo X modelinin en önemli özellikleri yüksek verimli Hava Da t m Sistemi ve daha önce hiç görülmemifl operasyonel esneklik sunan Verimlilik Yönetim Sistemi (EMS TM ) teknolojisidir. WILDEN PRO-FLO X Pompa kurallar de ifltiriyor Metrans Makina, ABD menfleili Wilden Pump firmas n n Pro-Flo X model pompas n Türkiye'ye getirdi. Hava Tahrikli Çift Diyaframl Pompalar alan ndaki son inovasyon olan bu modelin en önemli özellikleri yüksek verimli Hava Da t m Sistemi ve daha önce hiç görülmemifl operasyonel esneklik sunan Verimlilik Yönetim Sistemi (EMS TM ) teknolojisidir. Verimlilik Yönetim Sistemi, pompa kapasitesinin ve hava tüketiminin kontrolü imkan n sunan bir sistemdir. Gerekli hava kapasitesini pompa üzerinden ayarlayarak verimi artt rabilme seçene i sunan Pro-Flo X Verimlilik Yönetim Sistemi, günümüzün enerji odakl ve performansa dayal uygulamalar nda aran lan güvenilirlik, esneklik ve verimi kullan c lara sa lamaktad r. Pro-Flo X kurallar bozuyor Hayatta baz kurallar bozulmak için koyulmufltur. Hava tahrikli pompan z n verimini en üst düzeye ç kartmak için harici sistemler kullan lmas n n gerekli oldu unu söyleyen kural da bunlardan biridir. Pro-Flo X TM teknolojisi, hava tahrikli çift diyaframl pompa kullan m na k s tlamalar getiren kurallar de ifltiriyor. Pro-Flo X pompalarda bulunan entegre Verimlilik Yönetim Sistemi (EMS TM ), her pompan n, ayarlanabilir bir kontrol dü mesi ile pompaya beslenen havan n kontrol edilmesi sayesinde hassas olarak denetimini sa l yor. EMS TM ile iflin h zl yap lmas için pompan n kapasitesini, ya da proses maliyetlerini düflürmek için pompan n verimini artt rmak mümkündür. Afla daki tabloda yer alan sonuçlar, Pro-Flo X TM hava da t m sisteminin en zor koflullarda rakiplerinden daha h zl ve performans n n daha yüksek oldu unu göstermektedir. Gerçek proses gereksinimlerine göre ayarlanan EMS TM, Pro-Flo X TM hava da t m sisteminin kullan c lar n beklentilerinin üzerinde fayda elde etmelerini sa larken, pompa uygun yat r m maliyetiyle de dikkat çekmektedir. Pro-Flo X hava da t m sistemi, endüstriye güvenle hizmet veren Pro-Flo V hava da t m sisteminin, ya lama gerektirmeksizin çal flma, tak lmama (non-stalling), donmama (anti-freezing), v.b. tüm geliflmifl tasar m özelliklerine de sahiptir. 60/30 P X 1 PX200 P X 8 X ayar Wilden performans Hava tasarrufu Performans noktas 2,7 8,7 8,8 SCFM %20 60 psig hava, 30 psig head dirence karfl 2,5 7,9 8,1 SCFM %21 Performans noktas 2,2 18,0 11,9 SCFM %19 60 psig hava, 30 psig head dirence karfl 2,8 26,0 19,4 SCFM %17 Performans noktas 2,0 53,0 28,1 SCFM 100/0 P X 1 PX200 P X 8 X ayar Wilden performans Hava tasarrufu Performans noktas 2,7 15,0 16,3 SCFM % psig hava, 0 psig head dirence karfl 2,3 14,0 14,2 SCFM %31 Performans noktas 2,7 46,0 30,7 SCFM % psig hava, 0 psig head dirence karfl 2,4 40,0 20,4 SCFM %64 %16 Performans noktas 3,3 160,0 94,0 SCFM %22 60 psig hava, 30 psig head dirence karfl 2,8 72,0 39,5 SCFM % psig hava, 0 psig head dirence karfl 2,5 131,0 63,3 SCFM %55 NOT: Bütün testler su ile, deniz seviyesinden 305 m yüksekte, s v seviyesinin pompa emifl a z ndan 0,3 m olacak flekilde yap lm flt r. Yap lan tüm ölçümlerde termal kütlesel hava ak fl debimetresi ve s v kapasite ölçümleri için kalibre edilmifl load cell kullan lm flt r. Pro-Flo X teknik özellikleri Tamamen metal gövde malzemesi Civatal ve kelepçeli modeller 13 mm ve 51 mm ebat seçene i S v içinde (dalg ç) çal flabilme Verimlilik Yönetim Sistemi Teknolojisi (EMS TM ) Hava Da t m Sistemi (ADS) Üstün verimlilik ve performans Donmaya karfl koruma tasar m Topraklanabilirlik Do al gazla çal flabilme (sadece 13 mm ba lant ebatl modeller için) METRANS MAK NA Tel: Fax: adresinde giriniz. 6 EYLÜL 2007

7 adresinde giriniz.

8 DSM Computer, Core 2 Duo (Çift Çekirdekli) ifllemcili ATX endüstriyel PC'yi tan t yor ATX endüstriyel PC DSM Computer'in Infinity "96M1594" endüstriyel bilgisayar, yüksek-özellikli uygulamalar için özel haz rlad ATX versiyonu olarak, flimdi ayn zamanda yüksek-performansl Intel Core 2 Duo (çift-çekirdekli) ifllemcisi ile mevcuttur. ki çekirdek, 4 GB azami bellek kapasitesi ile, tekli / ikili-kanall ana belle e (DDR2 667 SDRAM'lar) eriflmek üzere, 1066 MHz bir front-side veri yolunu kullanmaktad r. Intel Grafik Medya H zland r c s 950 VGA, Intel 945G yonga gurubu içerisine tümlefltirilmifl halde olup, 75 Hz yenileme h z nda, 2048 x 1536 piksellik yüksek bir çözünürlü e imkân verir. IPC "96M1594" çok çeflitlilikteki ba lant olanaklar n sayesinde, yüksek düzeyde esneklik sa lar: sekiz USB 2.0 ba lant noktas, fare ve tufl tak m için iki adet PS/2 ara yüzü, ses, Gigabit-LAN, VGA ve ayn zamanda, iki seri ve bir paralel ara yüz mevcuttur. Genel kullan m maksatl olarak da, bir PCI Express x16 ve iki adet PCI Express x1 kart yuvalar da bulunmaktad r. Uzun tip PCI kartlar ile birlikte kullan m için ilave dört kart yuvas daha mevcuttur. Büyük miktarlarda verilerin h zl bir flekilde saklanabilmesine izin verecek biçimde, dört adede kadar sürücü, dört adet Seri ATA II 300 ba lant lar kullan larak ba lanabilir. Ayn zamanda, ICH7R köprüsü de, Raid 0/1=5 desteklemektedir. Ayr ca, geliflmifl IDE ve bir FDD disket sürücü ba lant noktas da mevcuttur. CD ROM'lar, DVD ROM'lar ya da sabit diskler için dört adet inçlik sürüyü k zaklar ve disket sürücü için bir adet inçlik k za a ek olarak, bu endüstriyel bilgisayar iste e ba l olarak, üç sürücün için bir SATA montaj çerçevesi ile de donat lm flt r. fiiddetli titreflimlere karfl koruma olarak, sürücüler yaylarla irtibatland r lm fl kauçukmonteli sürücü kafesleri içerisine monte edilmifllerdir. Infinity havaland rma amaçl olarak, yan taraftaki toz filtresi gerisine yerlefltirilmifl rulman yata üzerine monteli s cakl k-kumandal bir 12 cm fan ile geriye bulunan 6 cm bir fana sahiptir. Güç beslemesini 400/530 W bir güç gurubu sa lamaktad r. 4-HU düz IPC ise, zorlu koflullardaki endüstriyel ortamlarda kullan m maksatl olarak, bir 19-inç kabin ya da bir masa üstü montaj için, sa lam yüksek-nitelikte bir raf yap s nda imal edilmifltir. Sürücüler dâhil iflletim elemanlar, kilitlenebilir bir metal kapak (kap ) ard na yerlefltirilmifltir. S f rlama (Reset) butonu ve iki adet USB ba lant s, ön tarafta yer al r. E er gerekiyorsa, muhafazan n ön k sm, tüm RAL ve NCS renklerinde ve ayn zamanda flirket logosunu tafl r biçimde siparifl edilebilir. DSM COMPUTER, ALMANYA Tel: Fax: adresinde giriniz. FMI Pompalar, CMP ve Post CMP ak flkan ulaflt r m aç s ndan idealdir. Kimyasal ve çamur ölçümü 8 EYLÜL 2007 Kimyasal Mekanik Planarizasyon (CMP), dilimlenmifl yüzeyleri mümkün olabildi ince pürüzsüz (düz) yapmak üzere ince seramik çamur hamurunu kullanan hassas parlat c makinelerin kullan ld bir süreçtir. Fluid Metering pompalar, çamur hamurunun kimyasal formülasyonunun yan s ra, ayn zamanda, hidrojen peroksit ve D.I. Su (Distile su) ilave edilmesi yüzünden oluflan planarizasyon prosesi esnas nda hamurun mekanik özelliklerinin korunmas amaçl da kullan l r. FMI Pompalar, düzlefltirme (planarizasyon) sürecini takip eder flekilde, cilalanm fl dilim yüzeyinden çamur kal nt lar n n sökülmesi için, Amonyum Hidrioksit ve Hidrojen Peroksit ölçümünü gerektiren bir süreç olan Post CMP Cleaning (CMP Sonras Temizleme) için kullan l r. CMP Sonras Temizlik, dilimlerin haz rlanmas ve bunu izleyen foto-lito rafik süreçler için kritik öneme haizdir. FMI Pompalar, CMP ve Post CMP Ak flkan Ulaflt r lmas aç s ndan idealdir, çünkü FMI pompalar n n iç k s mlar, safir sertli inde, hem mekanik sürtünme hem de kimyasal Etilere dirençli olan kimyasal olarak mukavim seramikten yap lm flt r. FMI'nin eflsiz, vanas z pompalama prensibi, tek bir hareketli parça ile hem pompalama hem de vana fonksiyonlar n n her ikisini de yerine getiren dönerli ve karfl l kl bir piston kullanmaktad r. Pompalama sürecinden vanalar n bertaraf edilmesi, hassasiyeti ve güvenilirli i artt rmas n n yan s ra, ilgili pompa bak mlar n n da ortadan kald r lmas n sa lar. Fluid Metering, dilim üretiminin titiz gereklerini karfl lamak üzere, bilhassa tasar mlanm fl olan pompa ve pompalama sistemlerini yap land rmak üzere Yar - letken endüstrisi ile yak n iflbirli i içerisinde çal flmaktad r. FMI'nin valfs z pompa ürün çeflitlili i, OEM yar iletken gereçleri içerisine entegre edilecek komponent modellerinin yan s ra, süreç ve üretim otomasyonu amaçl tasarlanm fl sistemleri de içermektedir. FLUID METERING, Inc., AMER KA Tel: Fax: adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ENDÜSTR GÜNDEM Heyecan art yor: 26. MOTEK 1000'li markay aflacak m, yoksa çok az bir fark ile alt nda m kalacak? Rekor kat l ml MOTEK 2007 Her durumda kat l mc lar için (Sergi Sahipleri, Neue Messe Stuttgart Fuar Alan, Uzman Ziyaretçiler ve Organizatör P. E. Schall GmbH & Co. KG), neredeyse bu flekliyle hiç kimsenin beklemedi i klasik bir Kazan-Kazan durumu ön plana ç kmaktad r! Branfl, robotbilimin bafllad n ve iflleme ile montaj ve görüntüleme tekni i sistemlerinin flimdiye dek hiç olmad kadar talep gördü ünü bildirmektedir y l için %8 oran nda bir ciro art fl beklenmektedir. Bununla a rl kl olarak orta ölçekli iflletmeler 2006 ve 2007 y llar nda yuvarlak rakamla %15 oran nda bir toplam geliflme sa l yorlar y l ndan sonra aç k bir geliflme mümkün Fakat sadece branfl de il, Proje Müdürü Rainer Bachert'in flu andaki 940 do rudan sergi sahiplerinin ve 40' n üzerindeki ticari firmalar taraf ndan temsil edilen sergi sahiplerinin muazzam say s ndan yola ç karak, ayn zamanda MOTEK'in de tekrar yükseldi ini bildiriyor: fiimdi 1000 sergi sahibi iflaret noktas n vizyona ald m zda, 26. MOTEK bu branflta bugüne kadar bilinen tüm boyutlar aflacakt r. Yine de, branfl yans mas n n konuyla ilgili olarak s n rl kalmas na dikkat ediyoruz ve önceden oldu u gibi nicelikten önce niteli i ön plana ç kar yoruz. Vizyondaki sergi sahibi Güncel olarak kullan labilen 1, 3, 5, 7 ve 9 nolu salonlar yla m2 brüt alan ( m2 net alan n üzerinde) üzerine kurulu 26. MOTEK, montaj ve iflleme tekni i, endüstriyel robotbilim, entegre ifllev üniteleri ve marjinal endüstriyel iflleme ve malzeme besleme düzenlemeleriyle, en güncel dünya teklifini takdim edecektir. "Mechatronik" trendini kavrama Ancak tekrar yükselme, Mechatronik ve Minyatürlefltirme alanlar nda da bildirilmifltir, çünkü elektronik ve mekanikten oluflan ve tüm yönüyle izlenmesi gereken ba lant, yeni çözüm hamleleri gerektiriyor ve öncelikle üreticileri montaj ve iflleme sistemlerinin d fl nda tutmaya davet ediyor. Bu nedenle, müflterek sergi olarak organize edilen ve önemli branfl kat l mc lar n n fikirsel ve aktif yönden efllik edilece i Mechatronik kavrama konusu yeni bir kavram olarak varolacakt r. 26. MOTEK Eylül 2007 tarihleri aras nda Neue Messe Stuttgart Fuar Alan nda yer alacakt r. O zamana kadar fuar alan n n haz rl k çal flmalar tamamlanm fl olacak ve sergi sahipleri ile uzman kat l mc lar n yak ndan ve uzaktan en modern altyap y kullanabilecekleri flekilde, ilk tecrübelerini edinmifl olacaklar. P. E. SCHALL GmbH & Co.KG ALMANYA Tel: Faks: adresinde giriniz. 10 EYLÜL 2007

11 otomasyon özel 10/100 MBit/s ve 4'lü anahtar ile dünya çap ndaki tek S5 Ethernet CP SPS Oldie Simatic S5 için Turbo Ethernet Her ne kadar S5 kumandalar 2003 y l ndan beri Siemens taraf ndan kullan lm yor olsa da, önceden oldu u gibi birçok üretim sisteminin önemli bir parças durumundad rlar ve buralarda bir süre daha kullan lmaya devam edilecektir. Kumanda tekni i yönünden ço unlukla tamamen yeterli olmalar na ra men, S5'in piyasaya sürülmesinden bu yana iletiflim sektöründeki talepler sürekli artm flt r. Buna, örne in proses verilerinin görsellefltirilmesi için, S5 sistemlerinin TCP/IP üzerinden flirketin iletiflim ak fl na entegre edilmesinin gereklili i de dahildir. TCP/IP protokolü, üretim a lar da dahil olmak üzere, dünya çap nda kabul edilen iletiflim standard haline gelmifltir. Bu standart Siemens, Rockwell, Automation, Schneider Electric ve endüstriyel ethernet üzerinden iletiflim sa layan di er firmalar taraf ndan kullan lmaktad r. S5'in piyasaya yeni girdi i s ralarda popüler olan Sinec-H1 Veri Yolu Protokolü de, TCP/IP'de oldu u gibi, ethernet bazl teknolojiye dayanmaktad r. Ancak H1, routing (yöneltim) özelli i olmamas nedeniyle önemli bir dezavantaja sahiptir. Bu sistemde iletiflim, yerel a bölümü ile s n rlanm flt r. fiirket LAN sistemindeki bilgisayarlara, ifl istasyonlar na veya sunuculara ba lant, ancak bunlar n H1 protokolünü desteklemesi durumunda mümkündür. Ancak bu durum, yaln zca ilave cihaz veya sürücüler sat n al narak gerçeklefltirilmektedir. S5-TCP/IP iletiflim yap grubu, S5 kumandan za endüstriyel ethernet ba lant s n sa lamaktad r. Böylece TCP/IP standart protokolü üzerinden bir iletiflim kurulabilir ve S5 kumandas gelecekte de kullan labilirlik özelli ini kaybetmez. S5-TCP/IP 100, Siemens S5 Simatic'in AG-115, AG-135, AG-150 ve AG-155 otomasyon cihazlar nda, bir soket girifli üzerinden kullan labilir. S5'in kullan ld zamanlarda 10 MBit/s veri aktar m h zlar standartt. Ayn flekilde, S5-CP'ler de daha yüksek h zlar için öngörülmemifltir. En az 100 MBit/s h z n desteklemesi gereken modern anahtarlar n, teorik olarak 10 MBit/s bileflenlerle de çal fl labilmesi gerekirdi, ancak uygulamada sürekli kusurlar ortaya ç kmaktad r. S5-TCP/IP 100 ile bu kusurlar geçmiflte kald, çünkü bu iletiflim ifllemcisi hem 10 MBit/s, hem de 100 MBit/s veri aktar m h z n desteklemektedir. Yap grubu, TCP/IP ve ISO on TCP (RFC1006) yan s ra, S5 kumandalar na dayal olan ve karfl m za daha s kl kla ç kacak olan Siemens Hat Protokolü H1'i de desteklemektedir. Schneider, Wago ve di er Modbus on TCP aktivasyonlar yla ve da t lm fl I/O'lar ile, Modbus on TCP Protokolü üzerinden iletiflim sa lanmaktad r. Ham verilerin aktar lmas (Gönder/Al) da mümkündür. Programlama cihazlar ile iletiflimde oldu u gibi, S5 uyumlu iletiflim (Gönder/Al ve (Getir/Yaz) de desteklenmektedir. Bu sayede say s z iletiflim olanaklar söz konusu olmaktad r: S5-SPS cihaz n z alandaki kumandalara ba lay n, OPC iflletim ve makine verilerini bilgisayar n zda görüntüleyin ya da S5 cihaz n z TCP/IP veya H1 ile programlay n. Entegre 4 portlu anahtar üzerinden di er alan cihazlar ba lanabilir ve örne in küçük yerel a sistemleri kurulabilir. letiflim, özellikle standart kullan m yap tafllar yla kusursuz letiflim, özellikle standart kullan m yap tafllar yla bir flekilde kontrol edilir. Birden fazla faktör, bir sistem a ndaki veri aktar m n n ba lay c güvenli ini emniyete almaktad r. Burada sürekli ba lant denetimi de, parametreleme için flifre korumas nda ve elektrik kesintisi durumunda konfigürasyonun emniyet alt na al nmas gibi ayn rolü oynamaktad r. Kumanda içine yazma seçene i, her ba lant için ayr olarak ayarlanabilir. CF-Card üzerindeki ilave güvenlik olana, mevcut bir yap grubunda, sistem verilerinde kay p yaratmayacak bir yol sunmaktad r. Konforlu bir tekli ba lant diyagnozu, tüm ba lant lara bir bak fl at labilmesini sa lamaktad r. Diyagnoz a sistemi statüsüne de uzan r. Bu, gönderilen ve al nan telgraf sinyallerinin say s na iliflkin saydaml k anlam na gelmektedir. Ayr ca iflaret kelimesinin de erlendirilmesi mümkündür. Ethernet TCP/IP iletiflim grubu olarak S5-TCP/IP 100, örne in veri yap tafllar n n FTP ve indirme ile yükleme gibi en yayg n protokol ve hizmetlerine hakimdir. Bunun yan s ra, bilgi ifllem merkezi üzerinden yap grubunun merkezi denetimi için SNMP ve DNS'ye göre isim de erlendirmesi kullan labilmektedir. Ayr ca CP'nin içerisine DHCP yerlefltirilmifltir. INAT GmbH, ALMANYA Tel: Fax: adresinde giriniz. 11 EYLÜL 2007

12 otomasyon özel Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri ile elektrik enerjisinin kontrol edilmesi ve hassas regüle edilmesi mümkündür. Bu flekilde enerji izlenebilecek, y pranmayan-dayan kl ve yüksek verimli olarak kullan c ya sunulacakt r. Neden Tristörlü bir güç kontrol ünitesine gerek duyulur? Tristörlü Güç Kontrol Sistemleri ile endüstriyel tip f r n, cam üretimi, plastik ekstruder ve pres, kimya sanayi, otomotiv boya, IR bask makineleri, ambalaj sanayi, çelik boru üretimi, çimento sanayi, g da üretimi, pet flifle üretimi uygulamalar nda yaflan lan kar fl kl a son verilebilir. Bir çok Kontaktör, röle ve kablo ba lant lar n n kullan ld kar fl k, bak m zor olan, belirli bir süre sonunda kontak tak mlar n n ya da kontaktörlerin tamamen de ifltirilmesinin gerektirdi i uygulamalar yerine tristörlü güç kontrol uygulamalar ile gerilim, ak m de eri yükselme h zlar ve güç kontrolü sadece parmaklar n z n ucunda olacakt r. Klasik kontaktörlü sistemleri kumanda etmek için kullan lan otomasyon uygulamalar yerine potansiyometre veya otomasyona tam uyumlu olarak 0-10 V, 0-4~20 ma, Modbus, Profibus gibi kontrol seçeneklerini sunar. AEG Thyro Serisi Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri pano içi yerleflim ve uygulama aç s ndan kompakt olmalar nedeni ile çok daha az yer kaplarlar, hem daha fonksiyoneldir, hem toplam yat r m maliyeti aç s ndan daha ekonomik ve hem de 8 Amperden 2900 Ampere kadar VAC çal flma gerilimi seçenekleri ile çok genifl bir yelpazede kullan c ya sunulmaktad r. Tristörlü Güç Kontrol Ünitelerine Ne Tür Yükler Ba lanabilir? Omik (Rezistif) Yükler - Örne in Elektrikli Is t c lar Genifl S cak/so uk Direnç Oran na Sahip Rezistif Yükler Transformatör Yükleri (transformer ile beslenen rezistif yükler) Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri Hangi Türde ve Ak m / Güç De erlerindedir? Tek fazl yükler için 1 faz giriflli güç kontrol üniteleri ki fazl yükler için 2 faz giriflli güç kontrol üniteleri ( 3 fazl uygulamalar için ekonomi devresi olarak an l r) Üç fazl yükler için 3 faz giriflli güç kontrol üniteleri Ak m De eri olarak 8 Amperden 2900 Ampere kadar Gerilim De eri 220 V ile 690 VAC aral nda Güç olarak ise 1.8 kilowatt an 2.8 Megawatt a kadar ç kabilmektedir. Tristör Anahtar ile Tristörlü Güç Kontrol Ünitesi Aras ndaki Fark Nedir? Tristör Anahtar Kontrol sinyaline ba l olarak yük devreye girer ya da ç kar. Herhangi bir ara de erde kontrol söz konusu de ildir. Herhangi bir s kontrol cihaz kullan l yor ise tristör anahtar iki konumlu bir anahtar olarak kullan labilir. Tristörlü Güç Kontrol Ünitesi Kontrol sinyaline göre belirli bir oranla yük de iflken bir enerji ile beslenir. Kontrol prensibine ba l olarak Gerilim, Gerilimin Karesi, Ak m, Ak m n Karesi veya Güç kontrolü yap labilir. Hangi Kontrol Prensipleri Mevcuttur? U-Kontrolü U 2 - Kontrolü I- Kontrolü I 2 - Kontrolü P- Kontrolü Farkl Kontrol Prensipleri Neden Kullan l r? Farkl kontrol prensipleri uygulamaya ba l olarak yükün davran fl na en uygun kontrol prensibini seçmeye yarar. Hangi Çal flma Modlar Mevcuttur? VAR = Faz Aç s Kontrolü (set de erine ba l olarak her yar m dalgan n tamam veya bir bölümü yüke aktar l r). TAKT = Tam Çevrim Çal flma Modu (TAKT periyodu boyunca yük sadece 1 kez ON/OFF olur) QTM = H zl TAKT Modu; TAKT modunun h zland r lm fl bir tipidir ve özellikle infrared (k z lötesi) s t c lar için kullan l r. SSSD = Yumuflak Kalk fl-yumuflak Durufl (Soft-Start-Soft-Down), (TAKT modu gibidir, bununla birlikte faz aç s kontrolü de kullan larak kalk fl ve durufllarda yumuflakl k sa lan r). MOSI = TAKT veya VAR n bir alt modelidir. Is ya ba l omaj de iflen yük dirençlerinin ön s tma sürecindeki tepe ak m n n s n rlanmas n sa lar. 12 EYLÜL 2007

13 otomasyon özel Farkl Çal flma Modlar Neden Kullan l r? Farkl çal flma modlar uygulamaya ba l olarak sistemin yük davran fl na en uygun çal flma fleklini seçmeye yarar. Güç Kontrol Ünitelerinden Ne Tür Bilgiler zlenebilir? Ünitenin Durumu zlenebilir Yük Miktar zlenebilir (düflük yüklerde dahi izleme sa l kl olarak yap l r) fiebeke Gerilimi zlenebilir Güç Kontrol Ünitesi ile S cakl k Kontrol Çevrimi Nedir? S cakl k kontrol cihaz n n ç k fl güç kontrol ünitesinin set de eri olarak kullan l r. Güç kontrol ünitesi bu set de ere göre ç k fl n ayarlar. Bu da kaskad olarak yap lan U-, U 2 -, I-, I 2 - veya P-kontrolünün getirdi i avantaj ile dinamik yüklerin dengelenmesine veya çok h zl ç k fl gerilimi de iflimlerine izin verir. Hangi Tür S cakl k Kontrol Cihaz AEG Thyro Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri ile Kullan labilir? AEG Thyro Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri ile hemen hemen her tür s cakl k kontrol cihaz kullan labilir. Tristörlü Güç Kontrol Ünitesinin fiebekeye Etkisi Olur mu? Nas l yilefltirilir? fiebekeye ba lanan her yükte oldu u gibi Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri de kendisine ba l olan yük ile flebekeye karfl etki oluflturur. Bu etkilerin farkl ölçülerde de olsa genel olarak afla daki flekilde azalt lmas veya iyilefltirilmesi mümkündür: Uygun çal flma modunun seçilmesi ile fiebekeye ba lanan yükün optimizasyonu (patentli ASM çözümü ile, SYT-9 çözümü ile) Toplam uygulaman n anahtarlama fleklinin de ifltirilmesi ile Hangi Senkronizasyon Çözümleri Mevcuttur? Senkronizasyon çözümü çok say da güç kontrol ünitesinin kullan lmas durumlar için geçerlidir. Bu flekilde flebeke yüklemesi minimuma indirgenir, yat r m ve iflletme maliyetleri düflürülür. Tüm güç kontrol ünitelerinin flebeke etkileri minimuma indirgenmifl olur. Hangi Haberleflme Protokolleri Mevcuttur? Güç Kontrol Ünitelerinin tipine ba l olarak, Profibus-DP ve ModBus mevcuttur. Uygun Tristörlü Güç Kontrol Ünitesi Nas l Seçilir? Ba lanacak olan yükün miktar ve kullan lacak gerilimin bilinmesi genel olarak güç kontrol ünitesi modelinin seçilmesine yeterlidir. Yükün tipi (rezistif yük, transformatör yükü) ile birlikte istenilen dinamik regülasyon de eri ve büyüklü ü seriyi ve kontrol edilecek faz say s n belirler. Yüklerin ve uygulaman n TAKT modunda çal flt r lmas durumunda, tristörlü güç kontrol ünitesi 2 fazl olarak kullan larak daha küçük, hafif ve ekonomik olarak 3 fazl olan yerine kullan labilir. ARTRONIC Tel: Fax: adresinde giriniz. 13 EYLÜL 2007

14 ERBAKIR firmas na ait bak r kablo üretimi yapan bu makinenin otomasyon sistemi Siemens PLC ve endüstriyel kablosuz haberleflme sistemleri ile yap ld. otomasyon özel Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol Erbak r Bak r Kablo Üretim Makinas ER-BAKIR, Türkiye'nin bak r kablo üretiminde önde gelen firmalar aras nda olup önemli sanayi ve ticaret merkezlerimizden biri olan Denizli'de 1981 y l nda kurulmufltur. Yüksek giriflimcilik ruhuyla ER-BAKIR k sa geçmiflinde modern teknolojilerle donat lm fl yeni yat r mlar yaparak kapasitesini ve ürün yelpazesini art rm flt r. Bugün ER-BAKIR ham bak rdan bafllay p kablo üretiminin son noktas na kadar her aflamas n kendi bünyesinde gerçeklefltirebilmektedir. Enerji kablolar ndan haberleflme kablolar na kadar çok genifl bir ürün yelpazesi bulunmaktad r. ERBAKIR firmas na ait bak r kablo üretimi yapan bu makinenin otomasyon sistemi Siemens PLC ve endüstriyel kablosuz haberleflme sistemleri ile yap ld. Kablo makinesi 2 metre çap nda ve 30 metre uzunlu unda bir hat fleklinde olup 120 devir/dakikada h za ç kabilecek performansa sahiptir. Sistemin kapasitesi 18 damara kadar bak r kabloyu iflleyebilmektedir. Sistemde her kablo damar di er damarlar ile S-Z büküm yap larak tek bir kablo haline getirilmektedir. Burada ana sistem kendi etrafında dönerken içindeki damarlar iflleyen her k s mda ters yönde dönme hareketi yapmakd r. Hareketli sistem içinde en zor olan taraf dönme hareketi yapan k s mlar n birbirleri ile haberleflmesidir. Bu zorluk Siemens'in endüstriyel kablosuz haberleflme ürünü olan SCALANCE W ile çözülmüfltür. Burada makinenin d fl nda bir PLC panosu içinde kontrolü yapan S7300 PLC ve bir adet TP177 paneli kullan ld. Bu panelin yanlar na kablosuz haberleflmede verilerin al nabilmesi için 2 adet eriflim (Access) modülleri yerlefltirildi. Makinenin içindeki dönen her k s m içine da t lm fl (Remote) girifl/ç k fl modülleri ve bunlar n kablosuz haberleflmesi için Client modülü kullan ld. Böylelikle, ana PLC 2 adet kablosuz eriflim modülleri üzerinden 18 adet Client vas tas yla da t lm fl girifl/ç k fl modüllerini kumanda etmektedir. Burada kullan lan haberleflme yap s kablosuz Profinet haberleflmesidir. Bu makinede kullan lan kablosuz haberleflme IEEE g standart nda olup frekans 2,4 GHz ve data h z 54 Megabit/saniyedir. Bu proje ile oldukça h zl hareket eden sistem içindeki otomasyon cihazlar, kablosuz yap sayesinde, çok h zl ve kesintisiz olarak Profinet haberleflme ile kontrol edilmektedir. Böylelikle, ERBAKIR tesislerinde bu yap ile güvenli ve yüksek performansta üretim sa lanmaktad r. Otomasyon yap s : 1 adet S7 300 PLC ve TP177B dokunmatik panel 1 adet SCALANCE X208 Profinet haberleflme switch 2 adet SCALANCE W788-1RR Kablosuz eriflim modülü 18 adet ET200S Profinet da t lm fl girifl/ç k fl istasyonu 18 adet SCALANCE W747-1RR Kablosuz Client modülü PLC Panosu Erbak r Bak r Kablo Üretim Makinas SIEMENS Tel: Fax: adresinde giriniz. 14 EYLÜL 2007

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız ISSN 1307-3397 ŞUBAT 2010 YIL 4 SAYI 23 FABRİKA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VERİCİLER HİDROLİK VE PNÖMATİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK VERİ EDİNİM PROSES VE KONTROL

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı