SLI için : adresinde giriniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta oldu unuz Eylül ay say s ile sizlere endüstrinin çeflitli sektörlerinden titizlikle seçilmifl toplam 73 ürün haberi ve birçok teknik makale sunuyoruz. Endüstriye güncel ve kaliteli bilgi sunmak amac ile yürüttü ümüz çal flmalar m z n Eylül say s nda da sizlere fayda sa layaca na eminiz. Dergimizin Eylül ay say s ndan itibaren sizlerin de ilgisini çekece ini düflündü ümüz bir yenili e yer veriyoruz. Endüstri Dünyas dergisinin her say s nda, endüstrinin dikkatle takip etti i bir konuya özel olarak yer ay rmaya bafll yoruz. Eylül say s nda özel olarak iflledi imiz konu Otomasyon. Günümüzde, endüstriye son derece önemli kolayl klar sunan ve Türk endüstri profesyonelleri taraf ndan da ilgiyle takip edilen otomasyon konusuna yönelik birçok yeni ve ilginç ürün haberi ve makaleye 11 ve 22'inci sayfalar aras nda yer alan otomasyon özel bölümünden eriflebilirsiniz. Bu özel bölümün siz de erli endüstri profesyonelleri taraf ndan ilgiyle okunaca n düflünmekteyiz. Dergimizin Ekim say s nda Hidrolik, Pnömatik ve Hareket Kontrol konular na özel yer ayr laca n flimdiden haber veririz. Siz de erli endüstri profesyonellerine dergimiz sayfalar nda keyifli bir gezinti diler, dergimizin haz rlanma aflamas nda bizlere ilettikleri ürün haberleriyle ve dergimzde yer verdikleri ilanlar ile katk da bulunan firmalara teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni Serkan Çiftçi Reklam Pazarlama Yönetmeni Gülhan Akbulut letiflim ve Redaksiyon Sorumlusu Ayça Süer Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi Serkan Çiftçi Ayça Süer Piotr Gaber Jurgen Wirtz Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Verlagsbüro Rolf Schroer Gammertingen Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER BELÇ KA, LÜKSEMBURG VE D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium Tel : Fax : Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

4 Yayl ba lant ürünlerinde yeni teknolojilerin yarat c s ve sektörün yönünü belirleyen WAGO yine orijinal bir teknolojiyi daha kullan c lar ile buluflturuyor. WAGO'dan benzersiz bir yenilik daha! POWER CLAMP : Yay ba lant l klemens grubu WAGO, bugüne kadar üretmifl oldu u 10 milyar n üstünde orijinal Cage Clamp yaydan sonra, TopJob S serisinde kullan lan ve tek damarl ve yüksük tak lm fl bükülgen iletkenlerin do rudan itilmek suretiyle ba lant n n sa lanmas na imkân veren Cage Clamp S yay teknolojisini takiben, 95 mm 2 'ye kadar yüksek kesitli kablolar n ba lant s için benzersiz, ilk ve tek yay ba lant l klemens grubunu Power Clamp teknolojisi ile sunuyor. 35 mm2'nin üzerinde vidas z ba lant elemanlar nda ilk ve tek çözüm olarak gelifltirilen Power Clamp sayesinde kullan c lar, kablo ba lant s n yapabilmek için halen kullan lmakta olan kablo pabucunun masraf, montaj iflçili i ve montaj süresinden kurtulmak suretiyle, yaln zca saniyeler içinde inan lmaz h zl ve kolay bir flekilde, kullan c n n becerisinden ba ms z olarak her zaman güvenli ve tam, flok ve vibrasyona dayan kl bir ba lant n n sa lanmas mümkün olmaktad r. Kablo giriflinin yandan yap labilmesi pano içinde yüksek kesitli kablolar n daha rahat bir flekilde montaj na imkân verirken klemensler ile birlikte kullan labilecek aksesuarlar da fonksiyonelli i en üst seviyeye tafl maktad r. Power Clamp klemensleri benzersiz k lan tek yöne yar m tur döndürerek ba lant noktas n n aç l p kapat labilmesini sa layan mekanizmas d r. Mevcut 95 mm 2 ve yeni ç kan 50(70) mm 2 klemensler bir allen anahtar yard m yla ve yine yeni ç kan 35 mm 2 klemens ise bir düz a zl tornavida yard m yla kullan labilmektedir. Ayr ca Power Clamp klemenslerin di er bir benzersiz özelli i de montaj kolayl ve sürat sa layan ba lant noktas n n kilitlenebilmesidir. Bu sayede e er kablo henüz haz r de ilse, montaj için iki elin de kullan lmas gerekiyorsa ve/veya çok say da klemense ba lant yap lacaksa ba lant noktas anahtarla aç larak kilitlenir ve sonras nda yine anahtar yard m yla çok küçük bir hareketle ba lant n n tamamlanmas sa lan r. 50 (70) mm 2 ve 95 mm 2 modellerde ba lant noktas n n hemen üstündeki yuva hem klemensleri köprülemek amac yla hem de bu yuvaya tak labilen modül sayesinde ölçüm ve ekstra 4 adet 16mm 2 ç k fl al narak da t m gibi amaçlarla ç k fl al nabilmektedir. Bu modülün klemensin her iki yan na tak labildi i dikkate al nd nda tek bir klemens ile üç klemensin ifllevine ulafl labildi i ve böylece son derece de erli olan pano içi yerleflimde çok büyük bir kazanç sa land görülecektir. 0,25 mm 2 'den 95 mm 2 'ye kadar tüm ba lant ihtiyaçlar için vidas z, 2000Hz vibrasyona dayan kl yayl ba lant teknolojisine sahip çözümler ve çok uygun maliyetlerle, bu teknolojinin mucidi ve her zaman takip edilen yenilikçi ve öncü firma WAGO' dan. WAGO ELEKTRON K Tel: Fax: adresinde giriniz. 4 EYLÜL 2007

5 adresinde giriniz.

6 Hava Tahrikli Çift Diyaframl Pompalar alan ndaki son inovasyon olan Pro-Flo X modelinin en önemli özellikleri yüksek verimli Hava Da t m Sistemi ve daha önce hiç görülmemifl operasyonel esneklik sunan Verimlilik Yönetim Sistemi (EMS TM ) teknolojisidir. WILDEN PRO-FLO X Pompa kurallar de ifltiriyor Metrans Makina, ABD menfleili Wilden Pump firmas n n Pro-Flo X model pompas n Türkiye'ye getirdi. Hava Tahrikli Çift Diyaframl Pompalar alan ndaki son inovasyon olan bu modelin en önemli özellikleri yüksek verimli Hava Da t m Sistemi ve daha önce hiç görülmemifl operasyonel esneklik sunan Verimlilik Yönetim Sistemi (EMS TM ) teknolojisidir. Verimlilik Yönetim Sistemi, pompa kapasitesinin ve hava tüketiminin kontrolü imkan n sunan bir sistemdir. Gerekli hava kapasitesini pompa üzerinden ayarlayarak verimi artt rabilme seçene i sunan Pro-Flo X Verimlilik Yönetim Sistemi, günümüzün enerji odakl ve performansa dayal uygulamalar nda aran lan güvenilirlik, esneklik ve verimi kullan c lara sa lamaktad r. Pro-Flo X kurallar bozuyor Hayatta baz kurallar bozulmak için koyulmufltur. Hava tahrikli pompan z n verimini en üst düzeye ç kartmak için harici sistemler kullan lmas n n gerekli oldu unu söyleyen kural da bunlardan biridir. Pro-Flo X TM teknolojisi, hava tahrikli çift diyaframl pompa kullan m na k s tlamalar getiren kurallar de ifltiriyor. Pro-Flo X pompalarda bulunan entegre Verimlilik Yönetim Sistemi (EMS TM ), her pompan n, ayarlanabilir bir kontrol dü mesi ile pompaya beslenen havan n kontrol edilmesi sayesinde hassas olarak denetimini sa l yor. EMS TM ile iflin h zl yap lmas için pompan n kapasitesini, ya da proses maliyetlerini düflürmek için pompan n verimini artt rmak mümkündür. Afla daki tabloda yer alan sonuçlar, Pro-Flo X TM hava da t m sisteminin en zor koflullarda rakiplerinden daha h zl ve performans n n daha yüksek oldu unu göstermektedir. Gerçek proses gereksinimlerine göre ayarlanan EMS TM, Pro-Flo X TM hava da t m sisteminin kullan c lar n beklentilerinin üzerinde fayda elde etmelerini sa larken, pompa uygun yat r m maliyetiyle de dikkat çekmektedir. Pro-Flo X hava da t m sistemi, endüstriye güvenle hizmet veren Pro-Flo V hava da t m sisteminin, ya lama gerektirmeksizin çal flma, tak lmama (non-stalling), donmama (anti-freezing), v.b. tüm geliflmifl tasar m özelliklerine de sahiptir. 60/30 P X 1 PX200 P X 8 X ayar Wilden performans Hava tasarrufu Performans noktas 2,7 8,7 8,8 SCFM %20 60 psig hava, 30 psig head dirence karfl 2,5 7,9 8,1 SCFM %21 Performans noktas 2,2 18,0 11,9 SCFM %19 60 psig hava, 30 psig head dirence karfl 2,8 26,0 19,4 SCFM %17 Performans noktas 2,0 53,0 28,1 SCFM 100/0 P X 1 PX200 P X 8 X ayar Wilden performans Hava tasarrufu Performans noktas 2,7 15,0 16,3 SCFM % psig hava, 0 psig head dirence karfl 2,3 14,0 14,2 SCFM %31 Performans noktas 2,7 46,0 30,7 SCFM % psig hava, 0 psig head dirence karfl 2,4 40,0 20,4 SCFM %64 %16 Performans noktas 3,3 160,0 94,0 SCFM %22 60 psig hava, 30 psig head dirence karfl 2,8 72,0 39,5 SCFM % psig hava, 0 psig head dirence karfl 2,5 131,0 63,3 SCFM %55 NOT: Bütün testler su ile, deniz seviyesinden 305 m yüksekte, s v seviyesinin pompa emifl a z ndan 0,3 m olacak flekilde yap lm flt r. Yap lan tüm ölçümlerde termal kütlesel hava ak fl debimetresi ve s v kapasite ölçümleri için kalibre edilmifl load cell kullan lm flt r. Pro-Flo X teknik özellikleri Tamamen metal gövde malzemesi Civatal ve kelepçeli modeller 13 mm ve 51 mm ebat seçene i S v içinde (dalg ç) çal flabilme Verimlilik Yönetim Sistemi Teknolojisi (EMS TM ) Hava Da t m Sistemi (ADS) Üstün verimlilik ve performans Donmaya karfl koruma tasar m Topraklanabilirlik Do al gazla çal flabilme (sadece 13 mm ba lant ebatl modeller için) METRANS MAK NA Tel: Fax: adresinde giriniz. 6 EYLÜL 2007

7 adresinde giriniz.

8 DSM Computer, Core 2 Duo (Çift Çekirdekli) ifllemcili ATX endüstriyel PC'yi tan t yor ATX endüstriyel PC DSM Computer'in Infinity "96M1594" endüstriyel bilgisayar, yüksek-özellikli uygulamalar için özel haz rlad ATX versiyonu olarak, flimdi ayn zamanda yüksek-performansl Intel Core 2 Duo (çift-çekirdekli) ifllemcisi ile mevcuttur. ki çekirdek, 4 GB azami bellek kapasitesi ile, tekli / ikili-kanall ana belle e (DDR2 667 SDRAM'lar) eriflmek üzere, 1066 MHz bir front-side veri yolunu kullanmaktad r. Intel Grafik Medya H zland r c s 950 VGA, Intel 945G yonga gurubu içerisine tümlefltirilmifl halde olup, 75 Hz yenileme h z nda, 2048 x 1536 piksellik yüksek bir çözünürlü e imkân verir. IPC "96M1594" çok çeflitlilikteki ba lant olanaklar n sayesinde, yüksek düzeyde esneklik sa lar: sekiz USB 2.0 ba lant noktas, fare ve tufl tak m için iki adet PS/2 ara yüzü, ses, Gigabit-LAN, VGA ve ayn zamanda, iki seri ve bir paralel ara yüz mevcuttur. Genel kullan m maksatl olarak da, bir PCI Express x16 ve iki adet PCI Express x1 kart yuvalar da bulunmaktad r. Uzun tip PCI kartlar ile birlikte kullan m için ilave dört kart yuvas daha mevcuttur. Büyük miktarlarda verilerin h zl bir flekilde saklanabilmesine izin verecek biçimde, dört adede kadar sürücü, dört adet Seri ATA II 300 ba lant lar kullan larak ba lanabilir. Ayn zamanda, ICH7R köprüsü de, Raid 0/1=5 desteklemektedir. Ayr ca, geliflmifl IDE ve bir FDD disket sürücü ba lant noktas da mevcuttur. CD ROM'lar, DVD ROM'lar ya da sabit diskler için dört adet inçlik sürüyü k zaklar ve disket sürücü için bir adet inçlik k za a ek olarak, bu endüstriyel bilgisayar iste e ba l olarak, üç sürücün için bir SATA montaj çerçevesi ile de donat lm flt r. fiiddetli titreflimlere karfl koruma olarak, sürücüler yaylarla irtibatland r lm fl kauçukmonteli sürücü kafesleri içerisine monte edilmifllerdir. Infinity havaland rma amaçl olarak, yan taraftaki toz filtresi gerisine yerlefltirilmifl rulman yata üzerine monteli s cakl k-kumandal bir 12 cm fan ile geriye bulunan 6 cm bir fana sahiptir. Güç beslemesini 400/530 W bir güç gurubu sa lamaktad r. 4-HU düz IPC ise, zorlu koflullardaki endüstriyel ortamlarda kullan m maksatl olarak, bir 19-inç kabin ya da bir masa üstü montaj için, sa lam yüksek-nitelikte bir raf yap s nda imal edilmifltir. Sürücüler dâhil iflletim elemanlar, kilitlenebilir bir metal kapak (kap ) ard na yerlefltirilmifltir. S f rlama (Reset) butonu ve iki adet USB ba lant s, ön tarafta yer al r. E er gerekiyorsa, muhafazan n ön k sm, tüm RAL ve NCS renklerinde ve ayn zamanda flirket logosunu tafl r biçimde siparifl edilebilir. DSM COMPUTER, ALMANYA Tel: Fax: adresinde giriniz. FMI Pompalar, CMP ve Post CMP ak flkan ulaflt r m aç s ndan idealdir. Kimyasal ve çamur ölçümü 8 EYLÜL 2007 Kimyasal Mekanik Planarizasyon (CMP), dilimlenmifl yüzeyleri mümkün olabildi ince pürüzsüz (düz) yapmak üzere ince seramik çamur hamurunu kullanan hassas parlat c makinelerin kullan ld bir süreçtir. Fluid Metering pompalar, çamur hamurunun kimyasal formülasyonunun yan s ra, ayn zamanda, hidrojen peroksit ve D.I. Su (Distile su) ilave edilmesi yüzünden oluflan planarizasyon prosesi esnas nda hamurun mekanik özelliklerinin korunmas amaçl da kullan l r. FMI Pompalar, düzlefltirme (planarizasyon) sürecini takip eder flekilde, cilalanm fl dilim yüzeyinden çamur kal nt lar n n sökülmesi için, Amonyum Hidrioksit ve Hidrojen Peroksit ölçümünü gerektiren bir süreç olan Post CMP Cleaning (CMP Sonras Temizleme) için kullan l r. CMP Sonras Temizlik, dilimlerin haz rlanmas ve bunu izleyen foto-lito rafik süreçler için kritik öneme haizdir. FMI Pompalar, CMP ve Post CMP Ak flkan Ulaflt r lmas aç s ndan idealdir, çünkü FMI pompalar n n iç k s mlar, safir sertli inde, hem mekanik sürtünme hem de kimyasal Etilere dirençli olan kimyasal olarak mukavim seramikten yap lm flt r. FMI'nin eflsiz, vanas z pompalama prensibi, tek bir hareketli parça ile hem pompalama hem de vana fonksiyonlar n n her ikisini de yerine getiren dönerli ve karfl l kl bir piston kullanmaktad r. Pompalama sürecinden vanalar n bertaraf edilmesi, hassasiyeti ve güvenilirli i artt rmas n n yan s ra, ilgili pompa bak mlar n n da ortadan kald r lmas n sa lar. Fluid Metering, dilim üretiminin titiz gereklerini karfl lamak üzere, bilhassa tasar mlanm fl olan pompa ve pompalama sistemlerini yap land rmak üzere Yar - letken endüstrisi ile yak n iflbirli i içerisinde çal flmaktad r. FMI'nin valfs z pompa ürün çeflitlili i, OEM yar iletken gereçleri içerisine entegre edilecek komponent modellerinin yan s ra, süreç ve üretim otomasyonu amaçl tasarlanm fl sistemleri de içermektedir. FLUID METERING, Inc., AMER KA Tel: Fax: adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ENDÜSTR GÜNDEM Heyecan art yor: 26. MOTEK 1000'li markay aflacak m, yoksa çok az bir fark ile alt nda m kalacak? Rekor kat l ml MOTEK 2007 Her durumda kat l mc lar için (Sergi Sahipleri, Neue Messe Stuttgart Fuar Alan, Uzman Ziyaretçiler ve Organizatör P. E. Schall GmbH & Co. KG), neredeyse bu flekliyle hiç kimsenin beklemedi i klasik bir Kazan-Kazan durumu ön plana ç kmaktad r! Branfl, robotbilimin bafllad n ve iflleme ile montaj ve görüntüleme tekni i sistemlerinin flimdiye dek hiç olmad kadar talep gördü ünü bildirmektedir y l için %8 oran nda bir ciro art fl beklenmektedir. Bununla a rl kl olarak orta ölçekli iflletmeler 2006 ve 2007 y llar nda yuvarlak rakamla %15 oran nda bir toplam geliflme sa l yorlar y l ndan sonra aç k bir geliflme mümkün Fakat sadece branfl de il, Proje Müdürü Rainer Bachert'in flu andaki 940 do rudan sergi sahiplerinin ve 40' n üzerindeki ticari firmalar taraf ndan temsil edilen sergi sahiplerinin muazzam say s ndan yola ç karak, ayn zamanda MOTEK'in de tekrar yükseldi ini bildiriyor: fiimdi 1000 sergi sahibi iflaret noktas n vizyona ald m zda, 26. MOTEK bu branflta bugüne kadar bilinen tüm boyutlar aflacakt r. Yine de, branfl yans mas n n konuyla ilgili olarak s n rl kalmas na dikkat ediyoruz ve önceden oldu u gibi nicelikten önce niteli i ön plana ç kar yoruz. Vizyondaki sergi sahibi Güncel olarak kullan labilen 1, 3, 5, 7 ve 9 nolu salonlar yla m2 brüt alan ( m2 net alan n üzerinde) üzerine kurulu 26. MOTEK, montaj ve iflleme tekni i, endüstriyel robotbilim, entegre ifllev üniteleri ve marjinal endüstriyel iflleme ve malzeme besleme düzenlemeleriyle, en güncel dünya teklifini takdim edecektir. "Mechatronik" trendini kavrama Ancak tekrar yükselme, Mechatronik ve Minyatürlefltirme alanlar nda da bildirilmifltir, çünkü elektronik ve mekanikten oluflan ve tüm yönüyle izlenmesi gereken ba lant, yeni çözüm hamleleri gerektiriyor ve öncelikle üreticileri montaj ve iflleme sistemlerinin d fl nda tutmaya davet ediyor. Bu nedenle, müflterek sergi olarak organize edilen ve önemli branfl kat l mc lar n n fikirsel ve aktif yönden efllik edilece i Mechatronik kavrama konusu yeni bir kavram olarak varolacakt r. 26. MOTEK Eylül 2007 tarihleri aras nda Neue Messe Stuttgart Fuar Alan nda yer alacakt r. O zamana kadar fuar alan n n haz rl k çal flmalar tamamlanm fl olacak ve sergi sahipleri ile uzman kat l mc lar n yak ndan ve uzaktan en modern altyap y kullanabilecekleri flekilde, ilk tecrübelerini edinmifl olacaklar. P. E. SCHALL GmbH & Co.KG ALMANYA Tel: Faks: adresinde giriniz. 10 EYLÜL 2007

11 otomasyon özel 10/100 MBit/s ve 4'lü anahtar ile dünya çap ndaki tek S5 Ethernet CP SPS Oldie Simatic S5 için Turbo Ethernet Her ne kadar S5 kumandalar 2003 y l ndan beri Siemens taraf ndan kullan lm yor olsa da, önceden oldu u gibi birçok üretim sisteminin önemli bir parças durumundad rlar ve buralarda bir süre daha kullan lmaya devam edilecektir. Kumanda tekni i yönünden ço unlukla tamamen yeterli olmalar na ra men, S5'in piyasaya sürülmesinden bu yana iletiflim sektöründeki talepler sürekli artm flt r. Buna, örne in proses verilerinin görsellefltirilmesi için, S5 sistemlerinin TCP/IP üzerinden flirketin iletiflim ak fl na entegre edilmesinin gereklili i de dahildir. TCP/IP protokolü, üretim a lar da dahil olmak üzere, dünya çap nda kabul edilen iletiflim standard haline gelmifltir. Bu standart Siemens, Rockwell, Automation, Schneider Electric ve endüstriyel ethernet üzerinden iletiflim sa layan di er firmalar taraf ndan kullan lmaktad r. S5'in piyasaya yeni girdi i s ralarda popüler olan Sinec-H1 Veri Yolu Protokolü de, TCP/IP'de oldu u gibi, ethernet bazl teknolojiye dayanmaktad r. Ancak H1, routing (yöneltim) özelli i olmamas nedeniyle önemli bir dezavantaja sahiptir. Bu sistemde iletiflim, yerel a bölümü ile s n rlanm flt r. fiirket LAN sistemindeki bilgisayarlara, ifl istasyonlar na veya sunuculara ba lant, ancak bunlar n H1 protokolünü desteklemesi durumunda mümkündür. Ancak bu durum, yaln zca ilave cihaz veya sürücüler sat n al narak gerçeklefltirilmektedir. S5-TCP/IP iletiflim yap grubu, S5 kumandan za endüstriyel ethernet ba lant s n sa lamaktad r. Böylece TCP/IP standart protokolü üzerinden bir iletiflim kurulabilir ve S5 kumandas gelecekte de kullan labilirlik özelli ini kaybetmez. S5-TCP/IP 100, Siemens S5 Simatic'in AG-115, AG-135, AG-150 ve AG-155 otomasyon cihazlar nda, bir soket girifli üzerinden kullan labilir. S5'in kullan ld zamanlarda 10 MBit/s veri aktar m h zlar standartt. Ayn flekilde, S5-CP'ler de daha yüksek h zlar için öngörülmemifltir. En az 100 MBit/s h z n desteklemesi gereken modern anahtarlar n, teorik olarak 10 MBit/s bileflenlerle de çal fl labilmesi gerekirdi, ancak uygulamada sürekli kusurlar ortaya ç kmaktad r. S5-TCP/IP 100 ile bu kusurlar geçmiflte kald, çünkü bu iletiflim ifllemcisi hem 10 MBit/s, hem de 100 MBit/s veri aktar m h z n desteklemektedir. Yap grubu, TCP/IP ve ISO on TCP (RFC1006) yan s ra, S5 kumandalar na dayal olan ve karfl m za daha s kl kla ç kacak olan Siemens Hat Protokolü H1'i de desteklemektedir. Schneider, Wago ve di er Modbus on TCP aktivasyonlar yla ve da t lm fl I/O'lar ile, Modbus on TCP Protokolü üzerinden iletiflim sa lanmaktad r. Ham verilerin aktar lmas (Gönder/Al) da mümkündür. Programlama cihazlar ile iletiflimde oldu u gibi, S5 uyumlu iletiflim (Gönder/Al ve (Getir/Yaz) de desteklenmektedir. Bu sayede say s z iletiflim olanaklar söz konusu olmaktad r: S5-SPS cihaz n z alandaki kumandalara ba lay n, OPC iflletim ve makine verilerini bilgisayar n zda görüntüleyin ya da S5 cihaz n z TCP/IP veya H1 ile programlay n. Entegre 4 portlu anahtar üzerinden di er alan cihazlar ba lanabilir ve örne in küçük yerel a sistemleri kurulabilir. letiflim, özellikle standart kullan m yap tafllar yla kusursuz letiflim, özellikle standart kullan m yap tafllar yla bir flekilde kontrol edilir. Birden fazla faktör, bir sistem a ndaki veri aktar m n n ba lay c güvenli ini emniyete almaktad r. Burada sürekli ba lant denetimi de, parametreleme için flifre korumas nda ve elektrik kesintisi durumunda konfigürasyonun emniyet alt na al nmas gibi ayn rolü oynamaktad r. Kumanda içine yazma seçene i, her ba lant için ayr olarak ayarlanabilir. CF-Card üzerindeki ilave güvenlik olana, mevcut bir yap grubunda, sistem verilerinde kay p yaratmayacak bir yol sunmaktad r. Konforlu bir tekli ba lant diyagnozu, tüm ba lant lara bir bak fl at labilmesini sa lamaktad r. Diyagnoz a sistemi statüsüne de uzan r. Bu, gönderilen ve al nan telgraf sinyallerinin say s na iliflkin saydaml k anlam na gelmektedir. Ayr ca iflaret kelimesinin de erlendirilmesi mümkündür. Ethernet TCP/IP iletiflim grubu olarak S5-TCP/IP 100, örne in veri yap tafllar n n FTP ve indirme ile yükleme gibi en yayg n protokol ve hizmetlerine hakimdir. Bunun yan s ra, bilgi ifllem merkezi üzerinden yap grubunun merkezi denetimi için SNMP ve DNS'ye göre isim de erlendirmesi kullan labilmektedir. Ayr ca CP'nin içerisine DHCP yerlefltirilmifltir. INAT GmbH, ALMANYA Tel: Fax: adresinde giriniz. 11 EYLÜL 2007

12 otomasyon özel Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri ile elektrik enerjisinin kontrol edilmesi ve hassas regüle edilmesi mümkündür. Bu flekilde enerji izlenebilecek, y pranmayan-dayan kl ve yüksek verimli olarak kullan c ya sunulacakt r. Neden Tristörlü bir güç kontrol ünitesine gerek duyulur? Tristörlü Güç Kontrol Sistemleri ile endüstriyel tip f r n, cam üretimi, plastik ekstruder ve pres, kimya sanayi, otomotiv boya, IR bask makineleri, ambalaj sanayi, çelik boru üretimi, çimento sanayi, g da üretimi, pet flifle üretimi uygulamalar nda yaflan lan kar fl kl a son verilebilir. Bir çok Kontaktör, röle ve kablo ba lant lar n n kullan ld kar fl k, bak m zor olan, belirli bir süre sonunda kontak tak mlar n n ya da kontaktörlerin tamamen de ifltirilmesinin gerektirdi i uygulamalar yerine tristörlü güç kontrol uygulamalar ile gerilim, ak m de eri yükselme h zlar ve güç kontrolü sadece parmaklar n z n ucunda olacakt r. Klasik kontaktörlü sistemleri kumanda etmek için kullan lan otomasyon uygulamalar yerine potansiyometre veya otomasyona tam uyumlu olarak 0-10 V, 0-4~20 ma, Modbus, Profibus gibi kontrol seçeneklerini sunar. AEG Thyro Serisi Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri pano içi yerleflim ve uygulama aç s ndan kompakt olmalar nedeni ile çok daha az yer kaplarlar, hem daha fonksiyoneldir, hem toplam yat r m maliyeti aç s ndan daha ekonomik ve hem de 8 Amperden 2900 Ampere kadar VAC çal flma gerilimi seçenekleri ile çok genifl bir yelpazede kullan c ya sunulmaktad r. Tristörlü Güç Kontrol Ünitelerine Ne Tür Yükler Ba lanabilir? Omik (Rezistif) Yükler - Örne in Elektrikli Is t c lar Genifl S cak/so uk Direnç Oran na Sahip Rezistif Yükler Transformatör Yükleri (transformer ile beslenen rezistif yükler) Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri Hangi Türde ve Ak m / Güç De erlerindedir? Tek fazl yükler için 1 faz giriflli güç kontrol üniteleri ki fazl yükler için 2 faz giriflli güç kontrol üniteleri ( 3 fazl uygulamalar için ekonomi devresi olarak an l r) Üç fazl yükler için 3 faz giriflli güç kontrol üniteleri Ak m De eri olarak 8 Amperden 2900 Ampere kadar Gerilim De eri 220 V ile 690 VAC aral nda Güç olarak ise 1.8 kilowatt an 2.8 Megawatt a kadar ç kabilmektedir. Tristör Anahtar ile Tristörlü Güç Kontrol Ünitesi Aras ndaki Fark Nedir? Tristör Anahtar Kontrol sinyaline ba l olarak yük devreye girer ya da ç kar. Herhangi bir ara de erde kontrol söz konusu de ildir. Herhangi bir s kontrol cihaz kullan l yor ise tristör anahtar iki konumlu bir anahtar olarak kullan labilir. Tristörlü Güç Kontrol Ünitesi Kontrol sinyaline göre belirli bir oranla yük de iflken bir enerji ile beslenir. Kontrol prensibine ba l olarak Gerilim, Gerilimin Karesi, Ak m, Ak m n Karesi veya Güç kontrolü yap labilir. Hangi Kontrol Prensipleri Mevcuttur? U-Kontrolü U 2 - Kontrolü I- Kontrolü I 2 - Kontrolü P- Kontrolü Farkl Kontrol Prensipleri Neden Kullan l r? Farkl kontrol prensipleri uygulamaya ba l olarak yükün davran fl na en uygun kontrol prensibini seçmeye yarar. Hangi Çal flma Modlar Mevcuttur? VAR = Faz Aç s Kontrolü (set de erine ba l olarak her yar m dalgan n tamam veya bir bölümü yüke aktar l r). TAKT = Tam Çevrim Çal flma Modu (TAKT periyodu boyunca yük sadece 1 kez ON/OFF olur) QTM = H zl TAKT Modu; TAKT modunun h zland r lm fl bir tipidir ve özellikle infrared (k z lötesi) s t c lar için kullan l r. SSSD = Yumuflak Kalk fl-yumuflak Durufl (Soft-Start-Soft-Down), (TAKT modu gibidir, bununla birlikte faz aç s kontrolü de kullan larak kalk fl ve durufllarda yumuflakl k sa lan r). MOSI = TAKT veya VAR n bir alt modelidir. Is ya ba l omaj de iflen yük dirençlerinin ön s tma sürecindeki tepe ak m n n s n rlanmas n sa lar. 12 EYLÜL 2007

13 otomasyon özel Farkl Çal flma Modlar Neden Kullan l r? Farkl çal flma modlar uygulamaya ba l olarak sistemin yük davran fl na en uygun çal flma fleklini seçmeye yarar. Güç Kontrol Ünitelerinden Ne Tür Bilgiler zlenebilir? Ünitenin Durumu zlenebilir Yük Miktar zlenebilir (düflük yüklerde dahi izleme sa l kl olarak yap l r) fiebeke Gerilimi zlenebilir Güç Kontrol Ünitesi ile S cakl k Kontrol Çevrimi Nedir? S cakl k kontrol cihaz n n ç k fl güç kontrol ünitesinin set de eri olarak kullan l r. Güç kontrol ünitesi bu set de ere göre ç k fl n ayarlar. Bu da kaskad olarak yap lan U-, U 2 -, I-, I 2 - veya P-kontrolünün getirdi i avantaj ile dinamik yüklerin dengelenmesine veya çok h zl ç k fl gerilimi de iflimlerine izin verir. Hangi Tür S cakl k Kontrol Cihaz AEG Thyro Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri ile Kullan labilir? AEG Thyro Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri ile hemen hemen her tür s cakl k kontrol cihaz kullan labilir. Tristörlü Güç Kontrol Ünitesinin fiebekeye Etkisi Olur mu? Nas l yilefltirilir? fiebekeye ba lanan her yükte oldu u gibi Tristörlü Güç Kontrol Üniteleri de kendisine ba l olan yük ile flebekeye karfl etki oluflturur. Bu etkilerin farkl ölçülerde de olsa genel olarak afla daki flekilde azalt lmas veya iyilefltirilmesi mümkündür: Uygun çal flma modunun seçilmesi ile fiebekeye ba lanan yükün optimizasyonu (patentli ASM çözümü ile, SYT-9 çözümü ile) Toplam uygulaman n anahtarlama fleklinin de ifltirilmesi ile Hangi Senkronizasyon Çözümleri Mevcuttur? Senkronizasyon çözümü çok say da güç kontrol ünitesinin kullan lmas durumlar için geçerlidir. Bu flekilde flebeke yüklemesi minimuma indirgenir, yat r m ve iflletme maliyetleri düflürülür. Tüm güç kontrol ünitelerinin flebeke etkileri minimuma indirgenmifl olur. Hangi Haberleflme Protokolleri Mevcuttur? Güç Kontrol Ünitelerinin tipine ba l olarak, Profibus-DP ve ModBus mevcuttur. Uygun Tristörlü Güç Kontrol Ünitesi Nas l Seçilir? Ba lanacak olan yükün miktar ve kullan lacak gerilimin bilinmesi genel olarak güç kontrol ünitesi modelinin seçilmesine yeterlidir. Yükün tipi (rezistif yük, transformatör yükü) ile birlikte istenilen dinamik regülasyon de eri ve büyüklü ü seriyi ve kontrol edilecek faz say s n belirler. Yüklerin ve uygulaman n TAKT modunda çal flt r lmas durumunda, tristörlü güç kontrol ünitesi 2 fazl olarak kullan larak daha küçük, hafif ve ekonomik olarak 3 fazl olan yerine kullan labilir. ARTRONIC Tel: Fax: adresinde giriniz. 13 EYLÜL 2007

14 ERBAKIR firmas na ait bak r kablo üretimi yapan bu makinenin otomasyon sistemi Siemens PLC ve endüstriyel kablosuz haberleflme sistemleri ile yap ld. otomasyon özel Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol Erbak r Bak r Kablo Üretim Makinas ER-BAKIR, Türkiye'nin bak r kablo üretiminde önde gelen firmalar aras nda olup önemli sanayi ve ticaret merkezlerimizden biri olan Denizli'de 1981 y l nda kurulmufltur. Yüksek giriflimcilik ruhuyla ER-BAKIR k sa geçmiflinde modern teknolojilerle donat lm fl yeni yat r mlar yaparak kapasitesini ve ürün yelpazesini art rm flt r. Bugün ER-BAKIR ham bak rdan bafllay p kablo üretiminin son noktas na kadar her aflamas n kendi bünyesinde gerçeklefltirebilmektedir. Enerji kablolar ndan haberleflme kablolar na kadar çok genifl bir ürün yelpazesi bulunmaktad r. ERBAKIR firmas na ait bak r kablo üretimi yapan bu makinenin otomasyon sistemi Siemens PLC ve endüstriyel kablosuz haberleflme sistemleri ile yap ld. Kablo makinesi 2 metre çap nda ve 30 metre uzunlu unda bir hat fleklinde olup 120 devir/dakikada h za ç kabilecek performansa sahiptir. Sistemin kapasitesi 18 damara kadar bak r kabloyu iflleyebilmektedir. Sistemde her kablo damar di er damarlar ile S-Z büküm yap larak tek bir kablo haline getirilmektedir. Burada ana sistem kendi etrafında dönerken içindeki damarlar iflleyen her k s mda ters yönde dönme hareketi yapmakd r. Hareketli sistem içinde en zor olan taraf dönme hareketi yapan k s mlar n birbirleri ile haberleflmesidir. Bu zorluk Siemens'in endüstriyel kablosuz haberleflme ürünü olan SCALANCE W ile çözülmüfltür. Burada makinenin d fl nda bir PLC panosu içinde kontrolü yapan S7300 PLC ve bir adet TP177 paneli kullan ld. Bu panelin yanlar na kablosuz haberleflmede verilerin al nabilmesi için 2 adet eriflim (Access) modülleri yerlefltirildi. Makinenin içindeki dönen her k s m içine da t lm fl (Remote) girifl/ç k fl modülleri ve bunlar n kablosuz haberleflmesi için Client modülü kullan ld. Böylelikle, ana PLC 2 adet kablosuz eriflim modülleri üzerinden 18 adet Client vas tas yla da t lm fl girifl/ç k fl modüllerini kumanda etmektedir. Burada kullan lan haberleflme yap s kablosuz Profinet haberleflmesidir. Bu makinede kullan lan kablosuz haberleflme IEEE g standart nda olup frekans 2,4 GHz ve data h z 54 Megabit/saniyedir. Bu proje ile oldukça h zl hareket eden sistem içindeki otomasyon cihazlar, kablosuz yap sayesinde, çok h zl ve kesintisiz olarak Profinet haberleflme ile kontrol edilmektedir. Böylelikle, ERBAKIR tesislerinde bu yap ile güvenli ve yüksek performansta üretim sa lanmaktad r. Otomasyon yap s : 1 adet S7 300 PLC ve TP177B dokunmatik panel 1 adet SCALANCE X208 Profinet haberleflme switch 2 adet SCALANCE W788-1RR Kablosuz eriflim modülü 18 adet ET200S Profinet da t lm fl girifl/ç k fl istasyonu 18 adet SCALANCE W747-1RR Kablosuz Client modülü PLC Panosu Erbak r Bak r Kablo Üretim Makinas SIEMENS Tel: Fax: adresinde giriniz. 14 EYLÜL 2007

15 adresinde giriniz.

16 otomasyon özel Endüstriyel otomasyon uzman Omron, endüstriyel proseslere güvenilirlik, kompaktl k, ba lanabilirlik ve ödünsüz kontrol performans getiren modüler, multi loop s cakl k kontrol cihaz n piyasaya sundu. Omron'dan CelciuX modüler s cakl k kontrol cihaz CelciuX gözün gördü ünden fazlas na sahiptir. Öncelikle, çok çeflitli endüstriyel a lar ile bir arada çal flabilmekte ve hem Omron hem de üçüncü parti PLC'ler ve HMI'ler ile haberleflme protokolü programlanmas gerekmeden haberleflebilmektedir. kinci olarak da bir çok uygulamaya uyacak flekilde esnektir. Örne in, Omron'un eflsiz Dereceli S cakl k Kontrol (GTC) algoritmas karmafl k 2 boyutlu s cakl k profillerini kontrol edebilmesini sa larken, 2-PID kontrol algoritmas montaj ve bafllatma sürelerinin önemli oldu u uygulamalarda kullan ma alma süresini k salt r. Omron'un, 2-PID kontrolü standart PID kontrole (Oransal, ntegral, Türev) göre daha ileri seviyelidir, çünkü güçlü bir algoritma ile ayarlanmas gereken cihaz optimum de iflim tepkisi için ayarlarken set noktas ayarlar ndaki reaksiyon h z ndan ödün vermez. Omron'un 2-PID kontrole sahip tüm cihazlar fabrika ayarl d r, ço u analog kontrol uygulamas için minimum düzeltme süresi ile h zl tepki sa larlar. Bunun anlam üretim süresinin daha h zl bafllamas ve üretim s ras nda da daha dengeli kontrol ile daha kaliteli ürünlerin elde edilmesidir. Kanal bafl na 250 ms kontrol loop döngüsü ile CelciuX tüm genel amaç uygulamalar için idealdir. Bunun yan nda uygulamalara de er katan ak ll özellikleri de vard r. Örne in tekrar ak fl f r nlar nda CelciuX bir çok bölgede birden fazla loop kontrolü için uygun maliyetli çözümdür. Da t lm fl kontrol ve pratik s t c alarm fonksiyonlar için genifl yerleflim olas l klar vard r, tüm ç k fllar n ayn anda aç k olmas n önleyebilme özelli i ise pik sürelerde güç sarf n azalt r. GTC (Dereceli S cakl k Kontrol) teknolojisi sayesinde, CelciuX cam laminasyonu ve kaplama için kullan lan makinalarda zamandan tasarruf ederken yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için proses s cakl na h zl ve homojen flekilde ulaflmak amac yla kullan labilir. Di er GTC uygulamalar yar iletken, plastik ve f r nlarda bulunabilir. Üfleme kal p uygulamalar nda s cakl k de ifliklikleri üzerindeki kontrol çok kritiktir. Burada, CeliuX mükemmel çözümdür, maksimum ç k fl gerekti inde makinalar n daha h zl çal flabilmesini sa lar. CelciuX 'in bir baflka önemli faydas, Omron'un 'Smart Platform' uygulamas için s cakl k kontrol yap blo u olmas d r, bu sayede tek bir ba lant ve yaz l m ile komple makine otomasyonu sa lanmaktad r. Smart Active Parts kütüphanesi OMRON'un NS-serileri HMI için fonksiyonel grafik nesneler sa lar ve PLC'ler için ak ll fonksiyon blok kütüphanesi mevcuttur. Bus ba lant lar söz konusu oldu unda, CelciuX daha da ön plana ç kar. Modbus'tan Profibus'a kadar çok genifl bir yelpazede endüstriyel saha bus ba lant lar mevcuttur. Bununda ötesinde, Yüksek Fonksiyon Ünitesinin eklenmesi ile, CelciuX Omron veya üçüncü parti PLC'lere haberleflme protokolü programlanmadan ba lanabilir. CelciuX master olarak çal fl r ve verileri PLC haf za alan na al p vererek PLC kullan m için haz rlar. HMI kontrolü ile multi-loop makine kontrolü, genel bak fl ve veri kayd CelciuX ile Omron HMI'lerle do rudan ba lant yla daha kolay olamazd. Güvenilirli i, kompaktl ve ödünsüz kontrol performans sayesinde CelciuX temel multi loop s cakl k kontrolü için mükemmel seçimdir. OMRON ELEKTRON K Tel: Fax: adresinde giriniz. 16 EYLÜL 2007

17 PROGRAMLANAB L R EMN YET RÖLELER Emniyet Röle Tabanl PLC Ünitesi PNOZ multi, emniyet röle tabanl bir PLC ünitesi olup kullan c lar na standart kumanda ve emniyet röle fonksiyonlar n n yan nda programlama kabiliyeti de sunar. Üç ve daha fazla emniyet fonksiyonu gerektiren çözümlerden orta seviye karmafl k projelere kadar ihtiyac tam olarak optimum flekilde karfl lar. Kompakt modulün yan s ra istenen genifllemeyi sa layan de iflik tipte girifl-ç k fl modülleri vard r. Di er PLC üniteleri ile haberleflme imkan sunan veri yolu modülleri (ProfiBUS, InterBUS vb) sayesinde, büyük çapl otomasyon projeleri için de kullan labilir. Son derece esnek ve ergonomik bilgisayar yaz l m ile programlamas çok basit ve h zl d r. Cihaza program aktar m bir simkart yard m ile ya da RS232 üzerinden do rudan yap labilir. Simkart'l veri aktar m makine imalatç lar na önemli avantaj sa lar. Yaz l mda bir de ifliklik yap ld nda, imalatç n n sadece simkart kendi müflterisine göndermesi yeterli olur. PNOZ multi CE normlar na tam uygundur. Cihaz, enerji tesisleri, presler, robot hatlar, kablolu araçlar, e lence tesisleri, ambalajlama sistemleri, havaalanlar ve brülör kontrol sistemleri gibi farkl sektörlerde say s z uygulamalarda kullan lmaktad r. Bu ürün sayesinde, planlamadan bak ma kadar tüm aflamalarda en az % 40 zaman ve malzeme tasarrufu yap labilmektedir. PILZ TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. GPRS MODEMLER Saha Cihazlar ile Haberleflme GPRS üzerinden uzaktaki cihazlarla kablosuz haberleflmek h zl ve ekonomik olmas sebebiyle uzaktan izleme ve veri toplama sistemlerinde gün geçtikçe daha çok tercih ediliyor. DM600 endüstriyel GPRS modemleri GPRS haberleflmesini otomasyon sisteminize kolayca entegre etmenizi sa l yor: DM600 üzerinde RS232, RS485 ve CL0 seri portlar ve 3 tane pulse girifli bulunuyor. Cihaz n z bu portlara ba l yorsunuz. Portlar bir arada kullanabilirsiniz. DM600'ün beslemesi 220V'a uygun, yani özel bir besleme kayna gerekmiyor. Herhangi bir telefon numaras n çevirerek uzaktaki cihaz n za ba lanabilme yetene ine sahip yaz l m n z n bulundu u bilgisayarda internet ba lant s yeterli. DM600 ile birlikte Elster'den temin edece iniz haberleflme yaz l m n bilgisayar n za kuruyorsunuz. Sisteminiz art k saha cihazlar n zla GPRS üzerinden haberlefliyor. Elster'in çözümünde farkl GSM operatörlerinin SIM kartlar karma olarak kullan labiliyor. Modemler ve GPRS üzerinden haberleflme flifre korumal. Üstelik merkezde GPRS modem gerekmedi i için haberleflme masraflar n z yar yar ya az. ELSTER Tel : Fax : adresinde giriniz. adresinde giriniz. adresinde giriniz.

18 otomasyon özel L M T SWITCHLER ATEX Direktiflerine Uygun ETHERNET BA LANTISI Endüstriyel Ortamlar çin, Ekonomik OPERATOR PANELLER 5.7 den 15 e Kadar ATEX iflareti (Atmospheres Explosives - Patlay c ortamlar), potansiyel patlay c çevrelerde parlama riski ile ilgili iki Avrupa Direktifine sahiptir. Pizzato firmas da bu direktiflerin kapsam ndaki M2, 2G, 2D, 3D, 3G kategori ve 1, 2, 22, M2 zonlar n içine alan limit, kablolu, kap emniyet ve halatl emniyet switchlerini 2006 itibari ile imalat portföyüne dahil etmifltir. Bu ürünlerden kablolu yap da olanlar Halojen free dir. Di er modeller ise Ex-Proof rakor kullan lmas koflulu ile vida ba lant l yap dad rlar. Standart 1NA+1NK ve 1NA+2NK kontaklar gümüfltür. Kontak elemanlar nda kullan lan malzemeler iste e ba l olarak gümüfl üzerine alt n kaplama olarakta yap labilmektedir. Tüm ürünlerin koruma s n flar IP67 olup ürünler Düflük Gerilim, Makine ve Elektromagnetik, Atex direktiflere uyumludur. SIMEKS Tel : Fax : adresinde giriniz. GÜVENL K RÖLES Pozitif K lavuzlanm fl Kontakl Röle Phoenix Contact' n FL Switch SF serisi Ethernet switch'leri haberleflme a n n saha seviyesine indirgenmesinde basit ve ekonomik çözümler sunar. Düz ve ince yap lar ve çok say da port yap s ile kontrol panolar nda ideal kullan m olana sunar. FL Switch serisi 8 veya 16 RJ-45 portuna sahiptir ve kar fl k modda 10/100 Mbps transfer h z için otomatik geçifl fonksiyonunu destekler. Bu özellik ile a segmentlerinin veya nihai cihazlar n ba lant s ayn veya farkl veri transfer h zlar na set edilebilir. Switch'ler Ethernet kablosunun ba lant s n otomatik olarak alg lar ve ayarlar n yapar. Fiber optik portlar sayesinde a üzerindeki segment uzunluklar 2 km'ye ulaflabilir. Ayr ca yedek güç beslemesi ve gerilimsiz sinyal konta mevcuttur. PHOENIX CONTACT Tel : Fax : adresinde giriniz. MOTOR KONTROL ÜN TES 2 MW a Kadar Güç Aral Ekonomik çözüm arayan OEM pazar na yönelik V6 serisini (5.7 Renkli ve Mono) üreten Japonya'n n önde gelen HMI üreticisi Hakko Elektronics Co., Ltd., üstün performans isteyen kullan c lar için ise V7 serisini pazara sundu. Ürünün özellikleri; 5.7 den 15 e kadar genifl ürün yelpazesi, Yüksek çözünürlükte dokunmatik ekranlar (1024 x 768 çözünürlük ve renk), Genifl sürücü deste i, pekçok PLC, h z kontrol cihaz ve s cakl k kontrol cihaz ile haberleflebilme imkan, Opsiyonel video ünitesi ile operatör panele kamera ba lama imkan, Opsiyonel ses ç k fl ünitesi ile sesli uyar imkan, ProfiBus, Ethernet, Melsecnet/10, DeviceNet, CC-Link, T-Link, OPCN-1 a lar na ba lanabilme, Web server özelli i sayesinde uzaktan eriflim imkan, PLC2WAY özelli i sayesinde farkl protokol kullanan cihazlar haberlefltirme imkan, Kullan c dostu V-SFT yaz l m sayesinde projeleri offline test edebilme imkan. MARKET ELEKTR K OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. KONTROLÖR Kompakt Otomasyon Cihaz Alman E. Dold & Söhne KG firmas üretimi Pozitif K lavuzlanm fl Kontakl Röle OA5669, genel olarak presler ve makaslar gibi tehlikeli makinelerin güvenlik devrelerinde kullan lmaktad r. +85ºC'ye kadar ortam s cakl klar nda kullan labilme özelli ine sahip olan bu ürün, EDM fonksiyonlu fl k bariyerlerine direk olarak ba lanabilirmektedir. OA5669, düflük güç tüketimi ve uzun mekanik servis ömrüne sahiptir. Kompakt boyutlardaki bu röle, D N-Ray tipi soketi ve lediyle sat fla sunulmaktad r. Dold firmas na ait bu ürün afla daki teknik özelliklere de sahiptir: EN 'e göre kontak setleri aras nda çift ve takviyeli izolasyon, Nominal voltaj: 6, 12, 24, 48, 60, 110 V DC (iste e ba l olarak farkl de erlerde de üretilebilir), 2 changeover kontakl ; opsiyonel olarak 1NC ve 1NO, Çal flma S cakl : -40ºC +85ºC, A rl k: yaklafl k 15g DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. Control Techn ques kolayl kla seçilebilen Kapal Çevrim, Servo, Rejeneratif çal flma modlar Ak ll PLC modülleri, bilinen saha veri yollar na kolayl kla ba lanabilme özellikleri ile sürücü otomasyonu projelerinde tercih edilen UNIDRIVE SP modelinin güç aral n 2 MW a kadar geniflletti. Kullan c lar; motor gücüne uygun seçilmifl Do rultucu ve Evirici modüllerini mevcut panolar na monte edebilecekleri gibi, Control Techniques taraf ndan optimum boyutlarda panolanm fl Free Standing modeli ürünleri de siparifl edebileceklerdir. CONTROL TECHNIQUES Tel : Fax : adresinde giriniz. Endüstriyel f r nlar, kurutucular, proses mühendisli i, makine imalat ve ölçü standlar uygulama alanlar d r. Genel özellikleri: Endüstriyel ve proses mühendisli i için kompakt otomasyon cihaz, Tümleflik kontrol ve iflletme, Geliflmifl fonksiyon kütüphanesi, Gömülü IEC programlama ortam, Yüksek performansl devreye alma araçlar, Esnek girifl-ç k fl modülleri, RS232-RS485- CAN-USB-Ethernet çoklu haberleflme portlar, Dahili grafik editörü, BlueControl, PMATune, CoDeSyS araçlar, PID kontrolörleri için self-tuning, Datalogger dosyalar na USB ve a üzerinden eriflim M KROHOST S STEM Tel: Fax: adresinde giriniz. 18 EYLÜL 2007

19 otomasyon özel YEN M N PLC Küçük ve Orta Ölçekli PLC Uygulamalar çin IndraLogic L10 ile Rexroth, ölçeklendirilebilir PLC sistemleri ailesi IndraLogic'in yeni bir üyesi olarak bir mini PLC sunmaktad r. Tamamen kompakt bir kontrol donan m olan IndraControl L10'u temel alan mini PLC, düflük performans yelpazesindeki hem merkezi hem de da t lm fl otomasyon sistemleri için uygundur. IndraLogic L10, 1 MB program haf zas, 1 MB veri haf zas ve kal c veriler için 32 kb'l k haf za ile gelmektedir ve iflleme h z (1000 adet IL komut için) 150 mikro saniyedir. Bu demektir ki L10'un kaynaklar, fabrika otomasyonlar ndaki küçük ve orta ölçekli PLC uygulamalar için yeterlidir. IndraControl L10 donan m na standart olarak bir ethernet arabirimi, 8 dijital girifl ve 4 dijital ç k fl arabirimleri dahildir. Tüm IndraControl L kontrol platformundaki ürünler için uyumluluk temel stratejimiz oldu u için, girifl/ç k fl geniflleme imkanlar L10'da da Rexroth Inline I/O modülleri ile rahatl kla ve esneklikle gerçeklefltirilebilmektedir. Di er büyük IndraLogic L sistemleri gibi firmware ve PLC program bilgileri de ifltirilebilir bir MMC flash kart üzerine depolanabilmektedir. Konfigürasyon, parametrelendirme ve programlama yaz l m m z IndraWorks Mühendislik Ortam, L10 için de kullan lmaktad r. BOSCH REXROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. ANYBUS COMMUNICATOR Seri - Fieldbus / Ethernet A Geçidi HMS Industrial Networks taraf ndan sunulan Anybus Communicator otomasyon cihazlar n seri arabirimleri yoluyla tüm büyük endüstriyel fielbdus veya Ethernet a lar na ba layan esnek protokollü bir çeviricidir. Communicator; Profibus, DeviceNet, ControlNet, Profinet veya EtherNet/IP gibi endüstriyel Ethernet a lar na ve birçok endüstriyel a a h zl ba lant sa lar. Communicator sadece seri arabirim sa layan ve do rudan a ba lant s na izin vermeyen cihazlar için optimize edilmifltir. Endüstriyel otomasyon pazar nda tipik olarak Modbus tabanl seri arabirimler sunan çok çeflitli cihazlar mevcuttur. Anybus Communicator kullan larak tüm bu bileflenler endüstriyel a lara kolayl kla entegre edilebilir. Donan m veya yaz l m modifikasyonuna veya kapsaml mühendis çal flmalar na duyulan ihtiyac ortadan kald r r. Her bir farkl Fieldbus/Ethernet a için, özel bir Communicator versiyonu mevcuttur. Tüm bu versiyonlar ayn ifllevselli i sa lar ve böylece birbirlerinin yerine kullan labilirler. Communicator ailesi Fieldbus sistemlerini, Profibus, DeviceNet, ControlNet, CANopen, Interbus, FIPIO, Modbus-RTU, Modbus- Plus, CC-Link ve Lonworks'ü ve bunlara ilaveten endüstriyel Ethernet protkolleri EtherNet/IP, Profinet ve Modbus-TCP'yi destekler. EM KON OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. FIELDBUS S STEM Kumanda Panolar nda Devrim Yaratan Yeni Bir Konsept SmartWire Moeller'in gelifltirdi i, standart koruma ve anahtarlama cihazlar ile otomasyon sistemleri aras nda bir köprü oluflturarak bu ürünlerin birbirleri ile haberleflmesine imkan veren yeni bir fieldbus sistemidir. SmartWire teknolojisi ile, PLC ve anahtarlama elemanlar aras ndaki mevcut kablolaman n yerini soketli ba lant kablolar al r. Böylelikle kablolama ve Girifl/Ç k fl maliyetleri azal r ve kablolamadan kaynakl hatalar en aza indirgenmifl olur. Bunun yan s ra, montaj, ar za tesbiti ve ar za giderme daha çabuk ve daha kolay yap labilir. SmartWire Moeller'in mevcut xstart ürün grubu için tasarlanm flt r. Bu da varolan bir sistemin kolayl kla SmartWire ile modernize edilmesini sa lar. Mevcut bir yolvericiyi SmartWire'a dahil edebilmek için SmartWire modulünü kontaktörün üzerine monte etmeniz yeterli olacakt r. SmartWire modulü, kontaktörün ve motor koruma flalterinin kontak bilgilerini PLC'ye iletir ve PLC'den ald komutla kontaktörün anahtarlanmas n sa lar. SmartWire, motor yolvericili sistemlerin projelendirilmesini basitlefltirir. Klasik sistemlerde her bir motor yolverici, sisteme birbirinden ba ms z olarak ba lan rken, SmartWire'da buna gerek yoktur. Motor yolvericiler, motor besleme devreleri yap larak sisteme kolayl kla adapte edilir. 16 adede kadar motor yolverici bir gateway modülü ile PLC'ye ekstra kablolama yapmadan kolayl kla ba lanabilir. MOELLER Tel : Fax : adresinde giriniz. adresinde giriniz. 19 EYLÜL 2007

20 otomasyon özel RAPORLAMA Otomatik Rapor Üretimi WizReport XL Profesyonel raporlama program n n 7 nolu sürümü, ifl dünya-s nda hemen herkes taraf ndan tercih edilen Microsoft Excel platformunu kullanarak; canl proses verilerinden, historian ya da iliflkisel vertabanlar ndan toplad bilgilerle otomatik raporlar üretebilmektedir. Bu raporlar yaz c, elektronik posta ya da do rudan web üzerinden al nabilmektedir. Yeni Project Explorer özelli i sayesinde kullan c lar, raporlama projelerine ait bütün ön tasarimlarini ve testlerini çal flan sistem üzerine kurmadan yapma imkan na kavufltular. Tüm raporlar arka planda size rahats z etmeden çal flacakt r. WizReport XL, Wizcon Supervisor da oldu u gibi tasar mc da özel web programlama bilgisi gerektirmemektedir. Web platformunu izleme ve sisteme müdahale amac yla kolay bir formatta kullan c ya sunmaktad r. Bu sayede iflletmeler, kendi yerel a lar üzerinden bilgileri serbestçe paylaflabilirler. stenen baz bilgiler d fl internet ortam na, gerekli güvenlik aflamalar ndan geçen uzak kullan c lar n ya da tüm kullan c lar n istifadesine sunulabilir. ASP OTOMASYON Tel : Fax : adresinde19746 giriniz. VALF ADALARI Otomasyon çin Gelifltirilmifl Kuhnke LPP Valf adalar otomasyon için gelifltirilmifl, yüksek geçirgenlikli kompakt valfler, h zl çözüm üretmek için tasarlanm fl ürünlerdir. Kuhnke LPP Valf adas n n en önemli özelliklerinden biri ise, sonradan valf eklenilmek istenildi inde ada bozulmadan sadece araya bir modüler pleyt daha tak lmas ile mümkün olmas d r. Ayr ca, Kuhnke Sub -D Valf Adas 25 Pin'li soketler kullan larak oluflturulacak bu valf adalar n n Koruma S n flar IP65 olup kablo karmafl kl konusunda modüler çözümler sa lar. Profibus Valf adas 5 pinli bir konnektör yard m ile direk PLC'lerin DP portlar na ba lanarak output modülünün kullan lmamas n sa lar ayr ca birbirine eklenerek bir sistemin büyütülmesi mümkündür. Profibus valf adas kullan m hem iflçili in kolaylaflt r lmas n hem de PLC'ler de valfleri kontrol etmek için oluflturulacak ek bir output modülüne gereksinim duyulmamaktad r. EUROTEC OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. KAPI EMN YET SWITCHLER Solenoidli Solenoidli Kap Emniyet Switchleri Pizzato FS ve FG serisi solenoidli emniyet switchleri koruyucu kap lar n pozisyon alg lamas için dizayn edilmifl olup enerjili ve enerjisiz anahtar tutan-b rakan modellere sahiptir. Positif açan emniyet kontakl ve IEC standard na uygundur. Koruma s n flar IP66 ve IP67 dir. Gövdeleri çift yal t ml kuvvetlendirilmifl termoplastik fiber-glass veya metal dir. 10 farkl kontak seçene i sunan bu seri, müflteri ihtiyaçlar na çeflitlili i ile cevap verir. Aktüatör tutma kuvveti 30, 2500N. luk modelleri mevcuttur. Mekanik ömür 10 6 aç p-kapamad r. Çal flma s cakl -25ÅãC.. +80ÅãC 4 yöne dönebilen kafa, 5 farkl yönden anahtar girifli ve 6 farkl yap da anahtar seçene i mevcuttur. Tehlikeli makine kap lar, kontrol alt nda tutulmak istenen kap lar, emniyet amaçl tel çitler, kayan kap lar uygulama alanlar içerisindedir. SIMEKS Tel : Fax : adresinde giriniz. TARAYICI VE ALARM C HAZLARI Da t lm fl Sistem Yap l E-680 serisi üniversal giriflli-geliflmifl taray c ve alarm cihazlar, 16 bit çözünülürlükte yüksek okuma hassasiyeti ile 8, 16, 24 ve 32 girifle kadar de iflik noktalardan al nan bilgilerin gösterimi, her nokta için girilen set de erleri ile karfl laflt r larak ortak alarm rölelerinde alarm al nmas, standart RS485 mod bus iletiflim ara yüzü ile bir bilgisayara ba lanarak bilgilerin aktar m ve kayd ile her kanala ait bir veya 2 ba ms z röle ç k fl al nmas na ve gösterme ve tarama aral klar n programlama olana verir. Gerçek anlamda Da t lm fl sistem (distrubuted) yap s cihaz n temel özellikleridir. E-680 serisi, yeni nesil mikro kontrolör kullan larak tasar mlanm fl, 96x192 ebatlar nda, IEC 668 normlar na uygun, üniversal girifl ve ç k fllar n kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabildi i endüstriyel cihazlard r. EL MKO Tel : Fax : adresinde giriniz. PCI SERVO/STEP KONTROL KARTI 8 Eksen PCI slotuna tak larak kullan lan bu kart, bilgisayar n z 8 eksen bir servo/step kontrolcüye çevirmenize olanak sa lar. Size sundu u 8 TTL, 8 Say sal Girifl, 8 Say sal Ç k fl, 8 adet 28 bit yukar /afla Enkoder Say c girifl, 4 adet 28 bit Pulse Handler girifli ile bilgisayar n z PLC yeteneklerine de kavuflmufl olacakt r. Lineer ve S-Ramp ivmelenme, 8 eksen lineer, 2 eksen dairesel ve sürekli interpolasyon özelliklerine sahip bu kart ile NC Tel/ Boru Bükme, Hassas Pozisyonlama, Strafor Kesme, Robotik hareketler, Metal/ Ahflap flleme, Freze Makinalar, Plazma/ Oksijen Kesim Makinalar gibi uygulamalar gerçeklefltirilebilmektedir. Ürün, Win 98/2000/XP ve LINUX iflletim sistemleri alt nda çal flabilmekte ve Visual Basic, Visual C, C++, Delphi gibi yaz l m dilleriyle programlanabilmektedir. SANPA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. ÇOK KANALLI MODÜLLER Kompakt Yap çin Hassas modüler, da t lm fl girifl/ç k fl sistemi Simatic ET 200S yeni sekiz kanall dijital modülleri 8DI DC24 V ve 8DO DC24 V/ 0,5 A ile flimdi çok daha kolay biçimde kurulabilir. Dayan kl olan bu modüller 0 C - 60 C aras ndaki ortam s s na karfl dayan kl olup 5 g'ye kadar yükseltilmifl bir titreflim dayan m göstermektedirler. Bafll ca kullan m alanlar makine ve ekipman tesisatlar, üretim teknolojisi, alet ve üretim makineleri ile otomobil endüstrisi, g da ve içecek sektörü ve yer tasarrufu gerektiren yap lar n gerekli oldu u yüksek kanal say s olan konfigaürasyonlard r. Ba lant kolayca vida, h zl ba lanan klemensler ile gerçeklefltirilebilir. Elektronik modüllere önceden tel tak labildi i için ve ayr ca da Hot Swapping (h zl de ifltirme) deste i ile iflletim esnas nda gerilim alt nda de ifltirilmesi mümkündür. 8DI - modülleri 2-tel sensör ba lant s na izin vermektedir. SIEMENS Tel: Fax: adresinde giriniz. 20 EYLÜL 2007

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans 162 Otomatik Kontrol Yeni, Üst S n f Kontrol Performans Beckhoff Beckhoff, XFC teknolojisi ile (extreme Fast Control Technology) yeni ve çok h zl bir kontrol sistemi çözümü sunuyor: XFC, modern bir endüstriyel

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MEAC300 SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MEAC300 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MEAC300 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 719-726 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Akıllı Servo Sürücü ile Makina Otomasyonu Mesut ŞİRİNCAN *, Tarık ERFİDAN

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

hızlı - esnek - sarı

hızlı - esnek - sarı hızlı - esnek - sarı ÜRÜNLER echocollect proses verilerini süperordinat sistemlere aktarır db2 SAP ORACLE MS SQL MySQL MES / ERP MES MES / ERP/ ERP echo collect Schneider WAGO / Beckhoff etc. Rockwell

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ Emniyet otomasyonu konusunda dünya lideri olan Pilz, 2010 yılında da eğitimlerine önceki yıllardan daha yoğun bir programla devam ediyor. Katılımcılar, emniyet otomasyonu

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihazlar Yüksek performans ve fonksiyonellik 0.18-15 kw aras 3 fazl asenkron motorlar için M teri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta:

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: 112 Dosya/Motor ve Sürücüler Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: EtherCAT Sürücüler Beckhoff Beckhoff sürücü ailesi, AX5000 servo sürücü serisi ile yüksek dinamik konumland rma görevleri için

Detaylı

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı A B C D E F Sipariş bilgileri Tip Stok no. C45E-0403AG220 1025730 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/c4000_micro_ip69k_gövde_tasarımı

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Makine kontrolünde yeni strateji

Makine kontrolünde yeni strateji Makine kontrolünde yeni strateji CJ1-SERİSİ akıllı, sorunsuz ve bölümlere ayrılabilir Advanced Industrial Automation Makina üretim endüstrisinde rekabet edebilmek için, esnek, verimli ve hızlı olmalısınız.

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r.

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r. H z kontrol cihazlar Altivar 61 HVAC uygulamalar n z n kalbinde! Telemecanique markal çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Online teknik sayfa. C4P-SA10510A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C4P-SA10510A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa CP-SA00A00000 detec Prime CP-SA00A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Kullanım Çözünürlük Koruma alanı yüksekliği Tarama mesafesi

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı