Kendi Kendine Meme Muayenesini Bilmenin Kad n Sa l Aç s ndan Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kendi Kendine Meme Muayenesini Bilmenin Kad n Sa l Aç s ndan Önemi"

Transkript

1 Yeni Tıp T p Dergisi 2010;27: Derleme Kendi Kendine Meme Muayenesini Bilmenin Kad n Sa l Aç s ndan Önemi Bennur KOCA 1 1 ønönü Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, MALATYA ÖZET Meme kanseri halen tüm dünyada kad nlar için önde gelen sa l k sorunlar ndan biridir. Meme kanseri yayg n olmas na karú n, genellikle yavaú bir geliúme h z gösteren ve tan s erken yap ld nda oldukça baúar l tedavi sonuçlar elde edilebilen ve ölüm oran azalt labilen bir kanser türüdür. Meme kanserini erken tan s için çeúitli yöntemler vard r. Bunlar n içerisinde her kad n taraf ndan ö renilebilen, uygulanabilen, fazla zaman ve iúgücü gerektirmeyen, masraf olmayan yöntem kendi kendine meme muayenesidir. Kendi kendine meme muayenesi taramas kad nlar n meme sa l na iliúkin fark ndal klar n ve memelerinde bir de iúiklik fark ettiklerinde doktora baúvurma oranlar n art rmaktad r. Bu do rultuda kad nlarda s k görülen, görüldü ünde ölüme götüren meme kanserine karú etkili savaú m tüm kad nlar n bilinçlendirilmesi ile yap labilir. Bu makalede kendi kendine meme muayenesini bilmenin kad n sa l aç s ndan önemi konusunda literatür kapsam nda bilgi verilecektir. Anahtar Kelimeler : Meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, kad n sa l ABSTRACT Breast self-examination in terms of knowing the importance of women's health Breast cancer is still one of the most prominent health problems of women in the world. Although it s a widely observed type of cancer, it has a slow growth rate and when it is diagnosed at the early stages the results of the treatment can be successful and the mortality rates can be reduced. There are various methods for the early diagnosis of breast cancer. of these methods breast self exam is the cost free one that can be learned and applied by every woman and does not require much time and effort. Breast self exam increases both women s awareness on breast health and the rate of application to medical institutions when women realize a change in their breasts. War against breast cancer, which is a frequently observed illness that causes death, can be realized through raising all women s awareness. In this article literature reports will be given about the importance of knowing how to apply breast self exam to maintain women s health. Key Words : Breast cancer, breast self exam, women s health GøRøù Dünyada meme kanseri, kad nlarda görülen kanser türleri aras nda ilk s rada, kanser nedeniyle oluúan ölümlerde ise akci er kanserinden sonra ikinci s rada yer almaktad r 1. Meme kanseri, dünyada her y l %1-2 art ú göstermekte olup, y lda yaklaú k 1 milyon olguya yeni tan konulmaktad r 2. Ülkemizde ise meme kanseri %24,96 oran yla kad nlarda görülen kanserler aras nda 1. s rada yer almakta, kad nlarda görülen kanserlerin yaklaú k 3,4 olarak ¼ ünü meme kanserleri oluúturmaktad r. Literatürde yer alan bilgiler incelendi inde; dünyada her üç dakikada bir kad na meme kanseri tan s konuldu u ifade edilmektedir 5. Amerika da yaúam boyunca her dokuz kad ndan birinin meme kanserine yakaland na, üçte ikisinin de bu hastal a ba l olarak hayat n kaybetme tehlikesi ile karú karú ya kald na dikkat çekildi i görülmektedir 6-8. Avrupa ülkelerinde de, her on kad ndan birine yaúam boyunca meme kanseri tan s konulmaktad r 5. T.C.Sa l k Bakanl kanser istatistiklerine (2002) göre 5271 olgu say s ile kad nlarda en s k görülen kanserdir 9. Kad nlarda öldürücü olan meme kanseri insidans n n günden güne artmas önemli bir sa l k sorunu oluúturmaktad r 10,11. Meme kanseri yayg n olmas na karú n, genellikle yavaú bir geliúme h z gösteren ve tan s erken yap ld nda oldukça baúar l tedavi sonuçlar elde edilebilen ve ölüm oran azalt labilen bir kanser türüdür. Ayr ca meme kanserinin erken tan ve tedavisi yaúam kalitesinin yükseltilmesinde 12 etkili olmaktad r. Meme Kanserinde Tan Yöntemleri Meme kanseri gibi baz kanser türlerinin tan s basit taramalarla k sa sürede konulabilmekte ve tedaviye k sa süre içinde baúlanabilmektedir Kad nlara kendi kendine meme muayenesi (KKMM), kliniksel meme muayenesi (KMM) ve mamografi (MM) erken tan amac yla önerilmektedir Bu önerilerin uygulanmas nda sa l k ekibinin e itimi, motivasyonu ve kad nlar n bilgi, tutum ve davran úlar çok önemlidir. Meme kanserinde erken tan uygulamalar olan mamografi, KKM yapt rma ve KKMM yapma meme kanserinin erken teúhisini sa layarak kansere ba l ölümlerin azalt lmas nda hayati önem taú makta 13,17,18,25 d r. 10

2 Yeni T p Dergisi 2010;27: B Koca Kendi Kendine Meme Muayenesinin Önemi Meme kanserinin erken tan s nda KKMM nin önemi oldukça fazlad r. 20 yaú ndan büyük kad nlar n her ay KKMM uygulamas, erken tan için önerilen uygulamalar içerinde yer almaktad r 13. Literatürde KMM ve mamografinin meme kanseri tan s nda en etkili yöntemler oldu u belirtilmiú olmas na ra men meme kanseri vakalar n n büyük ço unlu unun hasta taraf ndan tespit edildi i bilinmektedir 26,27. Ayr ca KKMM 20 yaú ndan sonra her kad n taraf ndan evinde tek baú na kolayl kla uygulanabilecek, k sa süre içerisinde erken tan ya yönlendirebilecek, maliyet gerektirmeyen, kad n n mahremiyetinin korundu u bir muayene yöntemidir 20, Meme kanserinde ilk belirtilerin genellikle ele gelen bir kitle ile ortaya ç kar ld gözönüne al nd nda, kad nlar n memedeki bir kitleyi erken tespit etmelerinde KKMM uygulamas n n önemli oldu u ortaya ç kmaktad r. Yap lan çal úmalarda meme kanserinin ABD de tüm kanserlerin %29 unu oluúturmas, her 10 kad ndan birisinin bu hastal a yakalanmas, yine ABD de y ll k meme kanseri insidans n n 110/ , mortalitesinin 27/ oldu unun saptanmas, ayr ca Amerikan Kanser Birli inin 1994 verilerine göre , 1999 verilerine göre de yaklaú k kad na meme kanseri tan s n n konmas, 1994 te yaklaú k , 1999 da kad n n da meme kanseri nedeniyle yaúam n yitirmesi, ülkemizde de meme kanserinin kad nlardaki ölümlerinde ilk s rada yer almas ve meme kanserinin %80-90 n n ilk kez hastan n kendisi taraf ndan fark edilmesi, KKMM nin erken tan daki önemini ortaya koymaktad r. Meme kanserinde Meme hastal klar n n tan s nda hastan n da hekim kadar rolü oldu u bilinmektedir. Literatürde meme kanserinin %90 n n ilk kez kiúinin kendisi taraf ndan fark edildi i belirtilmektedir 34. Günümüzde KKMM nin meme kanserinin erken tespit edilmesinde yararl olup olmad tart ú lmakla birlikte 21,26,35-37 özellikle k rsal kesimde yaúayan kad nlar n KMM ve mamografi ye ulaú m olanaklar n n az olabilece i, genellikle memedeki bir kitlenin de ilk olarak bireylerin kendileri taraf ndan tespit edilerek doktora gidildi i göz önüne al nd nda, KKMM ni düzenli ve do ru olarak uygulaman n yararl olaca düúünülmektedir 18,26,38. Ayr ca literatürde KKMM düzenli olarak uyguland nda meme kanseri mortalite oran n n azalaca 26,39 ve yaúam oran n da %75 oran nda art raca, bunun da yaúam sürecini olumlu yönde etkileyece i bildirilmiútir 25. Finlandiya da KKMM ö retilen 28,785 kad n ile ö retilmeyenler karú laút r ld nda kanserin evresinde fark bulunmamas na ra men mortalite h z nda azalma saptanm út r 40. Kotka Pilot Projesi nde meme kanserinin erken tan s nda, rutin uygulanan KKMM nin önemli oldu u ve mortaliteyi azaltt belirtilmiútir 41. Buna karú l k Rusya, ùangay ve øsveç çal úmalar nda KKMM nin meme kanseri evresini düúürmede ve mortaliteyi azaltmada etkili olmad saptanm út r. Ayr ca KKMM, kad nlar n normal meme dokusunu tan malar n sa lamakta, bu konuda kad nlar n fark ndal n art rmakta ve tarama programlar nda önerilmektedir 45. Feldman ve ark., tan s konulmuú 996 meme kanserli hasta üzerinde yapt klar çal úmada hastal n evresi ile KKMM aras nda son derece önemli bir iliúki oldu unu, KKMM sinin nodüllerle ilgili hastal klar n tan lanma olas l n üçte bir oran nda azaltabilece ini ortaya ç kam úlard r 46. Türkiye de kad nlar n meme kanserini önlemeye yönelik uygulamalar n etkileyen faktörleri inceleyen çal úmalar s n rl olmakla birlikte, kad nlar n büyük ço unlu unun KKMM yapmad belirlenmiútir Araút rmalar kad nlar n KKMM yapmamalar ndaki en büyük isteksizli in bir kitle bulma ve ne yapaca n bilememe korkusu ile ilgili oldu unu, KKMM uygulama basamaklar ile ilgili bilgilerinin yeterli olmad n ve bu durumun KKMM ile ilgili bir e itimle azalt labilece ini bildirmektedir 37, Bununla birlikte kad nlar n KKMM uygulama konusundaki yeterlilikleri, KKMM uygulayabilme yeteneklerini, kendilerine olan güvenlerini ve uygulaman n s kl n da art racakt r 18. Beyda ve Karao lan üniversitede okuyan ö rencilerle yapt çal úmada; KKMM ni gereksiz gördüklerini, meme kanserine yakalanma ihtimallerini çok az olarak alg lad klar n, KKMM uygulamas n benimsemedikleri ya da çok az uygulad klar n tespit etmiútir Ancak genç kad n grubu olan üniversite ö rencilerinin de KKMM ö renmelerinin ve her ay düzenli olarak uygulamalar n n erken tan lama ve tedavi sürecinde büyük önem taú d bildirilmiútir 54. Yap lan baúka bir çal úmada kad nlar n %65,0 n n KKMM ni bilmedi i, %65,0 n n KKMM ni yapmad KKMM yapan grup içinde (%35,0), %51,5 inin kendisi karar verdi i için KKMM yapt belirlenmiútir. Yine ayn araút rmada kad nlar n ancak %35,0 KKMM yapmakta ve %73,8 i de yeterli bilgileri olmad için KKMM yapmad klar n ifade etmektedirler. Bu bulgu kad nlar n KKMM ile ilgili bilgi düzeylerinin düúük oldu unu ve e itime gereksinim duyduklar n ortaya ç karmakta; sa l k bak m profesyonellerinin verdi i e itimin periyodik olarak devam ettirilemedi i için yetersiz kald n düúündürmektedir 55. ABD de Leight ve ark.lar sa l k bak m profesyonelleri taraf ndan meme muayenesi ve mamografiyi desteklemek üzere KKMM uygulamas öneriliyor olmas na ra men, KKMM nin sadece küçük bir 11

3 B. Koca Yeni T p Dergisi 2010;27: kad n grubu taraf ndan ayl k olarak düzenli uyguland n ve bu uygulamay prosedüre uygun bir úekilde beceriyle uygulayabilen kad n say s n n da çok az oldu unu belirtmiúlerdir 56. Literatürde meme kanserinin mümkün oldu u kadar erken belirlenmesinde e itim programlar n n önemli oldu u bildirilmektedir. Bu nedenle sa l k bak m çal úanlar n n meme kanseri risk, belirtileri ve erken tan uygulamalar yönünden kad nlar bilgilendirmeleri ve periyodik aral klarla bu uygulamalar devam ettirmelerinin önemli oldu u belirtilmektedir 57. Ülkemizde yap lan çal úmalarda kad nlar n KKMM ile ilgili bilgiyi en çok televizyon, medya ve daha sonrada sa l k personellerinden elde ettiklerini belirlemiúlerdir 58. Yap lan di er bir çal úmada da Chie ve ark., Taiwan da randomize olarak seçilen 3040 kad n üzerinde yapm ú olduklar araút rma sonras nda yaln zca %8,4 ünün ayl k olarak KKMM uygulad n, özellikle k rsal alanda yaúayan kiúilerin KKMM uygulamalar üzerinde bas n, medya gibi kitle iletiúim araçlar n n ve sa l k ekibi üyeleri taraf ndan hastanelerde, kliniklerde ve çal úma alanlar nda verilen e itimlerin önemli etkisinin oldu unu ortaya ç karm úlard r 59. Ayr ca Kanada da 8214 kad n üzerinde KKMM davran úlar ndaki de iúimlerle ilgili olarak yap lan çal úmada da, üç izlem sonunda kad nlar n KKMM davran úlar n n de iúti i, uygulaman n yap lma s kl n n artt ve bu durum üzerinde KKMM si ile ilgili periyodik t bbi uygulamalar n ve e itimlerin yararl oldu u bildirilmektedir 60. Amerikan Kanser Birli i ve Kanser Enstitüsü meme kanserinin erken tan s nda öncelikli olarak KMM ve mamografiyi önermektedir 13,17. Ancak k rsal alanda yaúayan kad nlar n bu hizmet ve uygulamalara ulaú labilirli inin s n rl oldu u gözönüne al nd nda KKMM nin halen önemini korudu u da ortaya ç kmaktad r. Meme kanserinin erken tan s nda KKMM nin yap lmas yaúam yüzdesini art rmamaktad r 61 ; fakat Dorsay ve ark.da belirtti i gibi KKMM rutin olarak yap ld nda kad nlar memelerindeki bir tümörü erken tespit ederek tedaviyi erken dönemde baúlayabilme úans n elde edebilmektedirler 62. Literatürde mamografi ve KMM nin, KKMM ile karú laút r ld nda meme kanserine yakalanmada ve ölüm oran n azaltmada en önemli savaú arac olduklar belirtilmiú olmas na ra men, Amerikan Kanser Birli i 20 yaú ndan itibaren baúlamak üzere yararl l klar n ve s n rl l klar n söylemek koúuluyla kad nlar n KKMM yapmalar n önermektedir 13,17,19,63. Nitekim bu konuyla ilgili olarak yap lan baz çal úmalarda 50 yaú ve üzerinde olan kad nlar n, 50 yaú alt ndaki kad nlarla karú laút r ld nda KKMM ni daha az uygulad klar ve bu nedenle de meme kanserinin fark edilmeme risklerinin fazla oldu u bildirilmektedir 64. Ayr ca yeni tan konulmuú 1004 invaziv meme kanserli hastalar üzerinde yap lm ú bir çal úmada, KKMM nin kitleyi erken dönemde bulmay sa lamada önemli bir uygulama oldu u bildirilmiútir 25. Türkiye den daha önce yap lan baz çal úmalar, Türk popülasyonunun meme kanseri konusunda bilgilerinin yetersiz oldu unu, ço u kad n n KKMM yapmad n ve ço u kad n n KKMM nas l yap laca n bilmedi ini ortaya koymuútur 65,66. Amerikan Kanser Derne i nin meme kanserinin erken tan k lavuzunda; kad nlarda 20 yaú ndan itibaren kad nlar n ayl k KKMM; yaú aras ndaki kad nlar n 3 y lda bir, 40 yaú üstü kad nlar n y ll k KMM yapt rmalar ; 40 yaú ndan itibaren 1-2 y ll k mamografiler önerilmektedir yaú n alt nda mamografinin effektif olmad ve KMM nin yetersiz oldu u kabul edilmektedir. Bundan dolay, genç yaútaki kad n gruplar için KKMM çok önemlidir 67. Meme kanserinin erken tan s nda önemli bir yeri olan KKMM nin yayg nlaút r lmas nda ve do ru olarak uygulanmas nda e itimin etkisini araút ran pek çok çal úma yap lm út r. Yap lan bir çal úmada, e itim sonras de erlendirmede e itim öncesine göre kad nlar n KKMM bilme oran n n %53,5, uygulama oran n n ise %39 oran nda artt belirtilmiútir 72. Malatya il merkezinde 40 yaú üzeri kad nlar n meme kanseri ve korunma konusunda bilgi tutum ve davran úlar n belirlemek amac yla yap lan çal úmada ise kad nlar n %39,3 ünün KKMM ni en az y lda bir kez yapt klar ve bu s kl n ö renim düzeyi artt kça yükselme gösterdi i belirlenmiútir 73. Ö renim düzeyi ve KKMM bilgi ve uygulama s kl ile iliúkili benzer sonuçlar yurt içi ve d ú nda gerçekleútirilen baúka çal úmalarda da bildirilmiútir Literatürde meme kanserinin mümkün oldu u kadar erken belirlenmesinde e itim programlar n n önemli oldu u bildirilmektedir 57. Bu nedenle sa l k bak m çal úanlar n n meme kanseri risk, belirtileri ve erken tan uygulamalar yönünden kad nlar bilgilendirmeleri ve periyodik aral klarla bu uygulamalar devam ettirmelerinin önemli oldu u vurgulanm út r 55. Bu do rultuda verilen e itim ile meme kanseri, ve KKMM konusunda bilgi ve sa l k davran úlar nda görülen olumlu de iúimler kad nlar n olumlu yönde etkilendi ini göstermiútir. Bu nedenle kad nlarda KKMM uygulama becerileri geliútirilmelidir. Toplumumuzda bu tür e itimlerin (gebe, bebek, yaú kad n izlemler v.b.), istenilen düzeyde olmad da bildirilmiútir Yap lan bir araút rmada kad nlar n e itim düzeyi artt kça KKMM ni uygulama oranlar n n da artt saptanm út r 82. Güner ve ark., Parlar ve ark., Çevik ve ark., Öztürk ve ark. çal úmalar nda e itim düzeyi artt kça, KKMM ni uygulama oranlar n n da artt ifade 12

4 Yeni T p Dergisi 2010;27: B Koca edilmiú, kad nlar n e itim düzeyinin artmas n n toplumsal sa l da artt rmas bak m ndan olumlu etkisi olaca n düúündürmüútür Sonuç olarak verilen e itim ile meme kanseri ve KKMM konusunda bilgi ve sa l k davran úlar nda görülen olumlu de iúimler kad nlar n yap lan e itimden olumlu yönde etkilendi ini göstermektedir. Bu nedenle kad n sa l aç s ndan son derece önem taú yan meme kanserinin erken tan nmas nda basit, pahal olmayan, invaziv giriúim gerektirmeyen, tehlikesi olmayan ve herhangi bir alet gerektirmeyen KKMM nin yayg nlaút r lmas amac yla meme kanseri ve KKMM uygulama hakk nda e itim planlanmas bir gereksinim olarak ortaya ç km út r. Kad nlara düzenli ve periyodik aral klarla pratik yapma sorumlulu u kazand r lmal ve kad n sa l aç s ndan büyük önem taú yan bu konudaki e itimler yayg nlaút r lmal d r. KKMM nin düzenli olarak yap lmas n sa lamak için okul y llar nda genç k zlara e itime baúlanmal d r. Sa l k ekibi içinde önemli yeri olan hemúirelerin, hastane gibi tedavi edici kurumlarda, okullar, sa l k ocaklar gibi koruyucu sa l k hizmeti veren birimlerde, kanser dernekleri gibi rehabilitasyon hizmeti veren merkezlerde ve evlerde, kad nlarla sürekli iletiúim halinde olmas nedeniyle KKMM ni ö retmesi ve yayg nlaút rmas aç s ndan önemli 32,84,86 rolü vard r. Dolay s yla da kad n sa l n korumak ve geliútirmek için hemúirelerin, di er sa l k personeliyle birlikte e itim programlar n artt rmalar gerekmektedir. REFERANSLAR 1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, A. Cancer Journal For Clinicians 2005;55: (http://caonline. Amcancersoc.org/cgi/full, available date ). 2. Gölbaú Z, Kutlar Z, Hacer Akdeniz H. Ö renci Hemúireler Taraf ndan Bir Halk E itim Merkezinde Verilen E itimin Kad nlar n Meme Kanseri Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Bilgi ve Uygulamalar na Etkisi. Meme Sa l Dergisi 2007;3: Kanserle Savaú Dairesi Baúkanl Personel ve E itim ùube Müdürlü ü.(http://www.bsm gov tr. Duyuru.docs.meme kanseri erken tan.pdf, available date ). 4. Hamzao lu O, Özcan U. Türkiye Sa l k østatistikleri. Ankara: Türk Tabipler Birli i Yay nlar Tükel S. Dünyada Meme Kanseri Görülme S kl Nedir? org/sss. php?id=86 (Eriúim Tarihi: Aral k 2008). 6. Bottorff JL, Johnson JL. Bhagat R, Grewal S, Balneaves LG, et al. Beliefs Related to Breast Health Practices: The Perceptions of South Asian Women Living in Canada, Social Science and Medicine 1998;47: Günal SY, Günal Aø Yaú Çal úan Kad nlar n Meme Kanserine Yönelik Davran úlar, Sa l k ve Toplum 2000;10: Ondrusek N, Warner E, Goel V. Development of a Knowledge Scale About Breast Cancer and Heredity (BCHK), Breast Cancer Research and Treatment 1999;53: T.C. Sa l k Bakanl Kanser østatistikleri Karayurt Ö. Champion Sa l k ønanç Modeli Ölçe i nin Türkiye øçin Uyarlanmas ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulama S kl n Etkileyen Faktörler. Yay mlanm ú Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, øzmir Stilman MJ. Women s Health Beliefs About Breast Cancer and Breast Self Examination. Nursing Research 1997;26: K l ç S, Uçar M, Seymen E, ønce S, Ergüvenli Ö, Y ld r m A, et al. Kendi Kendine Meme Muayenesi bilgi ve uygulamas n n GATA E itim Hastanesinde Görevli Hemúire, Hemúirelik Ö rencileri ve Hastaneye Müracaat Eden Kad n Hastalarda Araút r lmas. Gülhane T p Dergisi 2006;48: American Cancer Society. Cancer Reference Information. How Is Breast Cancer Found? (http://www.cancer.org/docroot/cri/ content/cri, available date ). 14. Baltzell K, Wrensch MR. Strengths and limitations of breast cancer risk assessment. Oncology Nursing Forum 2005;32: Veronesi U, Boyle P, Goldhirsh A, Orecchia R, Viale G. Breast Cancer. Seminar 2005;365: Underwood SM. Breast cancer in African American women: Nursing Essentials. The Association of Black Nursing Faculty Journal. January/ February U.S. National Institudes of Health. Breast Cancer Prevention Studies. Cancer.gov/cancertopics/factsheet/ prevention/breast cancer, available date Budden L. Young women s breast self-examination knowledge and practice. Journal of Community Health Nursing 1995;12: Hargrove-Huttel R.A.: Medical-Surgical Nursing. Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins, Dorcas R H. Hemúireler øçin Kanser El Kitab. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Nurgün Platin, N.ønanç, Ankara: IV. Akúam Sanat Okulu Matbaas Wei G, Borum ML. Breast self- examination in women in two primary care settings:an evaluation of the impact of insurance status. Journal of Women s Health&Gender-Based 2000;9: (Abstract). 22. Aslan A, Temiz M, Beúirov E, Aban N. Meme Kanseri Taramas. Meme Hastal klar Dergisi 2004;11: American Cancer Society. In: Cancer Facts & Figures 1999, American Cancer Society, Atlanta GA 1999; p: ø ci A, Aso lu O. Meme Kanserinin Erken Tan s nda Tarama Yöntemleri, (øçinde Editör: Topuz E, Ayd ner A, Dinçer M. Meme Kanseri), Nobel T p Kitabevleri.1. Bas m. Ankara 2003; p: Foster R, Costanza MC. Breast self-examination practices and breast cancer survival. Cancer 1984;15: Pillay AL. Rural and urban South African women s awareness of cancer of the breast and cervix. Ethnicity&Health 2002;7: Dorsay RH, Cuneo WD, Somk n CP, Tekawa IS. Breast selfexamination: improving competence and freguency in a classroom setting. American Journal of Public Health 1988;78: Kaymakç ù. Meme Hastal klar Hemúireli i. Ege Üniversitesi Bas mevi, Bornova Aktan K. Topuzoðlu A, Harmanc H. Hemúirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma ve Mamografi Çektirmeye Yönelik Davran úlar n Etkileyen Faktörler. 8. Ulusal Halk Sa l Kongresi Kitab 2001; Franek GA, Nowak-Kaputsa ZE, Cabaj M. Breast cancer prophylaxis among nurses. Wiad Lek 2004;57: Kutluk T, Kars A. Meme Kanseri, Sa l k Bakanl Kanser Savaú Daire Baúkanl, Ankara 1998: ùencan O, Akbulut H. Kanserde Tarama ve Erken Tan, Aktuel T p Dergisi 1998;3: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri ve Araút rma Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sa l k Araút rmas, Ankara 1998: ùimúek ù, Tu T. Memenin øyi Huylu Tümörleri: Fibroadenomlar. STED 2002;11: NBBCC (National Breast Cancer Coalition). Position Statement. (http:// org/bin/index.asp?strid=496&depid=9, available date ). 36. Wittink M, Straton JB. Self-examination does not cancer mortality. Patient oriented evidence that matters. The Journal of Family Practice 2003;52: Holtzman D, Celentano DD. The practice and efficacy of breast selfexamination: A critical review. American Journal of Public Health 1983; 73: Bailey B.The nurse s role in promoting breast awareness. Nursing Standard 2000;14: Ashton L, Karnilowicz W, Fooks D. The incidence and belief structures associated with breast self-examination. Social Behavior and Personality 2001, (http://findarticles.com/p/ articles/mi-qa3852/is-20010/ ai-n , available date ). 40. Gastrin G, Miller AB, To T, Aronson KJ, Wall C, Hakama M, et al. Incidence an mortality from breast cancer in the mama program for screening in Filland, , Cancer 1994;73: Hakama M, Pukkala E, Kallio M, Godenhjelm K, Svinhufvud U. Eff ectiveness of screening for breast cancer in women under 50 years at entry: the Kotka pilot project in Finland, Int J Cancer 1995;63: Semiglazov V, Moiseyenko V, Protsenko R, Manihas A. Russia (St. Petersburg)/WHO Randomized prospective study of the role of BSE in reduction of breast cancer mortality [abstract], Eur J Cancer 1998;34: Thomas DB, Gao DL, Ray M.R. Wang WW, Allison JC, Cheng LF, et al. Randomized trial of breast self-examination in Shanghai:Methodology and preliminary results, J Natl Cancer Inst 1997;89: Holmberg L, Ekbom A, Calle E, Mokdad A, Byers T. Breast cancer mortality in relation to self-reported use of breast self-examination, a cohort study of 450,000 women, Breast Cancer Res Treat 1997;43: American Cancer Society. Breast cancer facts and figures, htpp:// docroot/stt/content/stt Ix Cancer Facts Figures asp. Ulaú m Tarihi: Feldman JG, Carter AC, Nicastri AD, Hosat ST. Breast selfexamination, relationship to stage of breast cancer at diagnosis. Cancer 1981;47:

5 B. Koca Yeni T p Dergisi 2010;27: Parlar S, Bozkurt Aø, Ovayolu N. Bir Ana-Çocuk Sa l Merkezine Baúvuran Kad nlara Verilen Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi øle ølgili E itimin De erlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemúirelik Yüksekokulu Dergisi 2004;8: Gözüm S, Karayurt Ö, Ayd n ø. Meme Kanseri Taramalar nda Champion un Sa l k ønanç Modeli Ölçe inin Türkçe uyarlamalar na øliúkin Sonuçlar. Hemúirelikte Araút rma Geliútirme Dergisi 2004;1: Nahçivan NÖ, Seçginli S. Meme Kanserinde Erken Tan ya Yönelik Tutum ve Davran úlar: Bir Rehber Olarak Sa l k ønanç Modelinin Kullan m. Cumhuriyet Üniversitesi Hemúirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;7: Ozanne EM, Klemp JR, Esserman LJ. Breast cancer risk assessment and prevention: A framework for shared decision-making consultations. The Breast Journal 2006;12: Haas JS, Kaplan CP, Des Jarlais G, Gildengoin V, Stable EJP, Kerl kowske K. Perceived risk of breast cancer among women at average and increased risk. Journal of Women s Health 2005;14: Vogel WH. The advanced practice nursing role in a high risk breast cancer clinic. Vogel 2003;30: Sensiba ME, Stewart DS. Relationship of perceived barriers to breast self- examination in women of varying ages and levels of education. Oncology Nursing Forum 1995;22: Beyda K, Karao lan H. Kendi Kendine Meme Muayenesi E itiminin Ö rencilerin Bilgi ve Tutumlar na Etkisi: SSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007;6: Koç Z, Sa lam Z. Kad nlar n Meme Kanseri, Koruyucu Önlemler ve Kendi Kendine Meme Muayenesi øle ølgili Bilgi ve Uygulamalar n n Belirlenmesi ve E itimin Etkinli i: Meme Sa l Dergisi 2009;5: Leight SB, Deiriggi P, Hursh D, Douglas M, Leight V. The effect of structured training on breast self-examination search behaviors as measured using biomedical instrumentation. Nursing Research 2000;49: (Abstract). 57. Seif NY, Aziz MA. Effect of breast self-examination training program on knowledge, attitude and practice of a group of working women. Journal of The Egyptian National Cancer Institute 2000;12: Öztürk M, Engin VS, Kiúio lu AN. The practice of breast self examination among women at Gülistan district of Isparta. Eastern Journal of Medicine 1999;4: Chie WC, Cheng KW, Fu CH, Yen LL. Astudy on women s practice of breast self-examination in Taiwan 2002 (Abstract). 60. Baines CJ, Wall C, Risch HA, Kuin JK, Fan IJ. Changes in breast selfexamination behavior in a cohort of 8214 women in the Canadian national breast screening study, Canada Dündar PE, Özmen D, Öztürk B, Haspolat G, Aky ld z F, Çoban S, et al. The knowledge and attitudes of breast self-examination and mammography in a group of women in a rural area in Western Turkey. BMC Cancer, 2006, 6:43.(Licensee Biomed Central Ltd.) 62. Dorsay RH, Cuneo WD, Somkin CP, Tekawa IS. Breast selfexamination: improving competence and freguency in a classroom setting. American Journal of Public Health 1988;78: Simon CS. Breast cancer screening: cultural beliefs and diverse populations. Health&Social Work 2006;31: Grady KE. Older women and the practice of breast selfexamination. Psychology of Women Quarterly1988;12: Secginli S, Nahcivan NO. Reliability and validity of the breast cancer screening belief scale among Turkish women. Cancer Nurs 2004;27: Çad r G, Eksen M, Bütüner E, Tüzen H, Yetim H, Othan K, et al. Mu la merkez, Bay r, Yerkesik ve Yeúilyurt Sa l k Oca Bölgelerinde Yaúayan Kad nlar n Meme kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Konusundaki Bilgi ve Uygulama Durumlar n n Belirlenmesi. Uluslaras insan bilimleri dergisi ISN: www. insanbilimleri.com/ojs/ index.php/uib/ article/viewpd FInterstitial/124/ Maurer F. A peer education model for teaching breast selfexamination to undergraduate college women. Cancer Nurs 1997;20: Günal SY, Günal Aø Yaú Çal úan Kad nlar n Meme Kanserine Yönelik Davran úlar, Sa l k ve Toplum, 2000;10: Kangmin Z, Hunter S, Bernard LJ, Kathleen PW, Chanel LR, Lloyd CE, et al. An intervention study on screening for breast cancer among single African-American women aged 65 and older, Preventive Medicine 2002;34: Marien L, Susan M, Sara J. Mujeres Felices por ser Saludables: a breast cancer reduction program for Latino women. Preventive Medicine 2003;36: Strickland CJ, Feigl P, Upchurch C, King DK, Pierce HI, Grevstad PK. Improving breast self examination compliance: A Southwest onkology group randomized trial of three interventions, PreventiveMedicine 1997;26: Aydemir G Yaú Evli Kad nlar n Kendi Kendine Meme Muayenesi øle ølgili Bilgileri. Ege Üniversitesi Hemúirelik YO Dergisi 1990;6: Zincir H. Malatya øl Merkezinde 40 Yaú Üzeri Kad nlar n Meme Kanseri ve Korunma Konusunda Bilgi Tutum ve Davran úlar (Yüksek Lisans Tezi). Malatya Üniversitesi 1999; Aktan K, Topuzo lu A, Harmanc H. Hemúirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma ve Mamografi Çektirmeye Yönelik Davran úlar n Etkileyen Faktörler. 8. Ulusal Halk Sa l Kongresi Kitab 2001; Alam AA. Knowledge of breast cancer and its risk and protective factors among women in Riyadh. Ann Saudi Med 2006;26: Lee EE, Fogg LF, Sadler GR. Factors of breast cancer screening among Korean immigrants in the United States. J Immigr Minor Health 2006;8: Okabia MN, Bunker Ch, Okonofua FE, Osime U. Knowledge, attitude and practice of Nigerian women towards breast cancer: a crosssectional study. World J Surg Oncol 2006;21: Çakmak Z. K r kkale ølinde Meme Patolojileri Prevalans. Ulusal Halk Sa l Günleri Kongresi Bildiri Özet Kitab 2005; Unicef: Anne Sa l ve Sorunlar. Türkiye de Anne ve Çocuklar n Durum Analizi. Ankara 1991: Unicef: Antenatal care. The Basics of Maternal and Child Health: Ankara 1994: Aydemir G, Saçakl o lu F, Alt ner N, Yalç n S, Vatansever K, K l nç G, et al. 30+ Yaú Grubu Kad nlar n Meme Kanseri Belirtileri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi øle ølgili Bilgilerin De erlendirilmesi. 4. Ulusal Halk Sa l Kongresi, Kongre Kitab, øzmir 1994: Güner ø, Tetik A, Gönener H. Kad nlar n Kendi Kendine Meme Muayenesi øle ølgili Bilgi, Tutum ve Davran úlar n n Belirlenmesi. Gaziantep T p Dergisi 2007; Parlar S, Bozkurt A, Ovayolu N. Ana Çocuk Sa l ve Aile Planlama (AÇSAP) Merkezine Baúvuran Kad nlarda Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) øle ølgili Bilgi, Tutum ve Davran úlar n De erlendirilmesi; Sa l k ve Toplum 2004;14: Çevik C, Akbulut G, Erkal S. Kad nlar n Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakk ndaki Bilgi Düzeylerinin Kitlenin Fark Edilmesine Etkisi. Hemúirelik Forumu Dergisi 2005; Mart- Nisan: Öztürk M, Engin VS, Kiúio lu AN, The practice of breast self examination among women at Gülistan district of Isparta. Eastern Journal of Medicine 1999;42: Özcan S, Keklikçi ø, Saatç E, Bozdemir N. Aile Hekimli i Poliklini ine Baúvuran Kad nlar n Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakk nda Bilgi Tutum ve Davran úlar. 4. Uluslar aras Üreme Sa l ve Aile Planlamas Kongresi, Kongre Kitab. Ankara 2005:231. Yaz úma adresi: Bennur KOCA ønönü Üniversitesi SHMYO, MALATYA Yaz n n geldi i tarih : Yay na kabul tarihi :

Sağlık bilimlerindeki ilerlemelere, tanı ve tedavi girişimlerindeki KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ: ERKEN TANIDA NE KADAR ÖNEMLİ?

Sağlık bilimlerindeki ilerlemelere, tanı ve tedavi girişimlerindeki KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ: ERKEN TANIDA NE KADAR ÖNEMLİ? REVIEW/DERLEME KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ: ERKEN TANIDA NE KADAR ÖNEMLİ? Neriman Akyolcu, Gülay Altun Uğraş İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary Türk Aile Hek Derg 2009; 13(4): 181-186 www.turkailehekderg.org Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.181 Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Reasons

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PARTICIPATION TO SPORTS ON SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDREN Özkan KESK N Sakarya Üniversitesi, E itim

Detaylı

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli?

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-129 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193005 doi:10.2399/prn.11.0193005 Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Güler Üstün 1, Merlinda Alufl

Detaylı

Yafll l kta K r lganl Anlamak

Yafll l kta K r lganl Anlamak DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2011; 3: 130-137 Gelifl Tarihi/Received: 16/06/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/06/2011 Understanding Frailty in the Elderly Sevgi Aras, Murat Varl, Teslime Atl Ankara

Detaylı

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES *

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (2): 85-93 ARAfiTIRMA EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Muazzez

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi - Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi Canan NAK BO LU*, Özlem KARAKOÇ** Özet Ülkemizde, ö retmenin sahip olmas gereken bilgiler konusunda yap lan çal flmalar incelendi inde bu

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma brahim B LG N*, Soner DURMUfi* zet Bu çal flman n amac Bolu ve Mardin de bulunan iki farkl okulun ilkö retim

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Meslekler Aras E itimin Yüksekö retim Müfredat na Dâhil Edilmesinin Önemi

Meslekler Aras E itimin Yüksekö retim Müfredat na Dâhil Edilmesinin Önemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Meslekler Aras E itimin Yüksekö retim Müfredat na Dâhil Edilmesinin Önemi The importance of amalgamating interprofessional education to the higher education curriculum

Detaylı

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME Birim Günay KILIÇ*, Nursen ORAL** ÖZET Amaç: Ö renilmifl çaresizlik kuram na göre davran fl ile sonucu aras nda ba lant olmad n n ö renilmesine

Detaylı

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):142-153 E T M ARAfiTIRMASI T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt

Detaylı