T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı"

Transkript

1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim Bölümü 1 5 İnceleme Soruşturma Bölümü 2 6 Kültür Bölümü 3 7 Yurtlar Bölümü 10 8 İşletmeler Bölümü 1 9 Taşımalı Bölümü 1 TOPLAM 115 Aliağa Strateji Geliştirme Bölümü-2012

2 ALAA KAYMAKAMLII ALAA LÇE MLLÎ ETM MÜDÜRLÜÜ ÖZEL ETM BÖLÜMÜ HZMET STANDARTLARI SIRA NO HZMETN ADI BAVURUDA STENEN BELGELER HZMETN TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 1 Özel Okul ve Özel Eitim Okulunun Açlmasna likin Bavurularn Alnmas 1- Form dilekçe (Ek-1) 2- Kurucu/Kurucu temsilcisine ait adli sicil beyan 3- Kurucu tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözleme, tüzük ya da vakf senedi 4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 5- Kullanlacak her kat ve bahçe için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebatlarnda) 6- Resmi benzeri okullarn tabi olduu yönetmelii uygulamak isteyen okullarn kurucusunun yazl beyan, resmi benzeri okullarn tabi olduklar yönetmeliklerden farkl uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlkça onaylanmak üzere hazrlanan üç nüsha kurum yönetmelii tasla ve CD'si veya kurucunun daha önce açl izni alm baka bir okulu için Bakanlkça onaylanm kurum yönetmeliini uygulayacana ilikin yazl beyan 7- Kurum binas kurucuya ait ise tapu senedinin asl ve örnei, kurum binas kiralk ise okullarda öretim süresi kadar düzenlenmi kira sözlemesinin asl 8- Yönetici çalma izin teklifi 9- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin atamasnn yaplacana dair kurucu/kurucu temsilcisinin yazl beyan 10- Salk meslek lisesi açacaklarn, okulun açlaca ildeki hastanede örencilerinin eitim görecei alana uygun stajlarn yapacaklarna ilikin hastane yönetimi ile yaplan protokol 11- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 12- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 13- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 14. Müdürlüümüze yaplan müracaatlara ilikin dosya, üç i günü içinde bir üst yaz ile Valilie gönderilir. 23 GÜN 2

3 2 Özel Okul ve Özel Eitim Okulunun Devredilmesine likin Bavurularn Alnmas 1- Kurumu devir alan kurucu/kurucu temsilcisine ait dilekçe 2- Kurumun borç ve alacaklarnn vadesi gelmemi olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kii veya tüzel kiilik tarafndan üstlenildiini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi 3- Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydnn bulunmadna dair yazl beyan 4- Kurum binas kurucuya ait ise tapu senedinin asl ve örnei, kurum binas kiralk ise okullarda öretim süresi kadar düzenlenmi kira sözlemesinin asl 5- Tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözlemesi, tüzük ya da vakf senedi 6- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 7- Eitim personeli ile dier personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen i sözlemeleri 3 Özel Okul ve Özel Eitim Okulunun sim Deiiklii steklerinin Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- Marka isim kullanlacaksa marka tescil belgesi ile isim hakk sözlemesi 4 Özel Okul ve Özel Eitim Okulunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi steiyle Kapatlmas Teklifinin Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Eitim personeli ve dier personel ile örencilere en az üç ay öncesinden yazlan duyuru yazs 3- Yönetici ve eitim personelinin istifa dilekçeleri 13 GÜN 5 Özel Okul ve Özel Eitim Okulunun Kurum Nakli steinin Alnmas 1- Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilikin ayrntl dilekçesi 2- Okullar için en az öretim yl süresi kadar yaplan kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 3- Kullanlacak her kat ve bahçe için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50cm veya A3 ebadnda) 4- Mevcut binada bulunan araç ve gereci yeni binaya tayacana ve eksik araç ve gereci tamamlayacana ilikin kurucu/kurucu temsilcisine ait yazl beyan 5- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 6- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 7- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 3

4 6 Özel Okul ve Özel Eitim Okulunun Yerleim Plan ve Kontenjan Deiiklii steinin Alnmas 1- Yaplacak deiiklikleri gösterir ayrntl kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- Bir adet eski yerleim plan 4- Kat veya daire ilave edilecekse okullarda öretim süresi kadar kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 5- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 6- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 7- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 13 GÜN 7 Özel Okul ve Özel Eitim Okulunda Kurucu Temsilcisi Deiiklii stei Teklifinin Alnmas 1- Kurucu temsilcisi deiiklii isteine ilikin yaz 2- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydnn bulunmadna dair yazl beyan veya belge 8 Kültürel, Bilgi, Beceri, Proje ve Benzeri Yarmalarla lgili lemlerin Yaplmas (Özel) 1- Kurum Müdürlüünün yazs 2- artname 9 Özel Okul ve Özel Eitim Okullarnn Tevikten Yararlanma steklerinin Alnmas 1- Dilekçe 2-06 Mays 1998 tarihli ve sayl Resmî Gazete'de yaymlanan Yatrmlarda Devlet Yardmlar ve Yatrmlar Teviki Hakknda Kararn Uygulanmasna likin Tebli ekinde yer alan Yatrm Bilgi Formu 3- Talep sahibi tüzel kiilik ise, özel öretim kurumu açlacana dair hüküm ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanm veya noterlikce onaylanm, tüzük, vakf senedi veya ana sözleme 4- Kurucu temsilcisi seçimine ilikin tüzel kiiliin (irket, vakf, vb.) yönetim kurulu kararnn ilgili sayfasnn noter tasdikli örnei (Kurucu temsilcisi 5580 sayl Özel Öretim Kurumlar Kanunu hükümleri gerei bir kii olacak ve kurumu Bakanlmza ve dier kurum kurululara kar temsile yetkili olacaktr.) 5- Kurucu temsilcisinin nüfus cüzdan sureti ve noter onayl imza sirküleri 6- Taahhütname 7- Okulun yaplacak olduu l Valiliinin yatrmcnn "Tevikden faydalanarak özel okul yatrm yapmasnda saknca bulunmadna" dair uygun görü yazs. (Bu yaz dorudan ilgili l Valilii'nden alnabilecei gibi, bavuru sonunda Özel Öretim Kurumlar Genel Müdürlüü'nce de ilgili Valilikten istenebilmektedir.) 8- Çevre ve Orman Bakanlndan alnacak "Çevresel Etki Deerlendirmesi Olumlu" karar veya "Çevresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir" karar 30 GÜN 4

5 10 Özel Okul ve Özel Eitim Okullarnda Görevli Eitim Personelinin Yurt D Çk zin steklerinin Alnmas 1- Yurt d izni çk istek formu 2- Kurumun istek yazs 11 Özel Okul ve Özel Eitim Okullarnda Görevlendirilecek Yönetici Teklifinin Alnmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Daha önce özel öretim kurumunda görev yapm ise ayrlma onay 5- En az iki yl asl görevli olarak öretmenlik yaptn gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri 12 Özel Okul ve Özel Eitim Okullarnda Görevlendirilecek Eitim Personeli Teklifinin Alnmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Öretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöretim alan öretmenlii tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon program baar belgesinin asl veya kurumca onayl sureti 5- Daha önce resmi veya özel öretim kurumlarnda eitim personeli olarak çalm olanlardan en son görev yerinden ayrln gösterir belge 6- lk defa görev alacaklar hariç, hizmet snfnda daha önce yapt görevleri gösterir hizmet belgesi 4 GÜNÜ 13 Özel Okul ve Özel Eitim Okullarnda Görevlendirilecek Ders Saat Ücretli Eitim Personeli Teklifinin Alnmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Öretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöretim alan öretmenlii tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon program baar belgesinin asl veya kurumca onayl sureti 5- Çalmakta olduu kurumca verilecek, girdii ders saati saysn da gösterir muvafakat belgesi 4 GÜNÜ 14 Özel Okul ve Özel Eitim Okullarnda Görevli Eitim Personelinin Görevden Ayrlma stei Tekliflerinin Alnmas 1- Okul müdürlüünün yazs 2- stifa dilekçesi 4 GÜNÜ 5

6 15 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Devir lemi Tekliflerinin Alnmas 1- Kurumu devir alan kurucu/kurucu temsilcisine ait dilekçe 2- Kurumun borç ve alacaklarnn vadesi gelmemi olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kii veya tüzel kiilik tarafndan üstlenildiini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi 3- Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydnn bulunmadna dair yazl beyan 4- Kurum binas kurucuya ait ise tapu senedinin asl ve örnei, kurum binas kiralk ise en az bir yllk düzenlenmi kira sözlemesinin asl 5- Tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözlemesi, tüzük ya da vakf senedi 6- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 7- Eitim personeli ile dier personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen i sözlemeleri 16 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine Program lavesi steklerinin Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- lave edilecek programn onayland Talim ve Terbiye Kurulu Kararnn tarihi ve says 4- Programa ait araç-gereç listesi 5- Görevlendirilecek eitim personeline ilikin çalma izin tekliflerinin yaplacana dair kurucunun yazl beyan 17 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezinin sim Deiiklii stei Teklifinin Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- Marka ismi kullanlacaksa marka tescil belgesi ile isim hakk sözlemesi 6

7 18 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açlmas Teklif Evraknn Alnmas 1- Form dilekçe (Ek-1) 2- Kurucu/Kurucu temsilcisine ait adli sicil beyan 3- Kurucu tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözleme, tüzük ya da vakf senedi 4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 5- Kullanlacak her kat için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebatlarnda) 6- Uygulanmak istenen Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanm programlarn tarih ve saylar 7- Kurum binas kurucuya ait ise tapu senedinin asl ve örnei, kurum binas kiralk ise okullarda öretim süresi kadar düzenlenmi kira sözlemesinin asl 8- Yönetici çalma izin teklifi 9- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin atamasnn yaplacana dair kurucunun yazl beyan 10- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 11- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 12- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 23 GÜN 19 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu/Kurucu Temsilcisi steiyle Kapatlmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Tüm personel ile örencilere duyuru yazs 3- Görevli tüm personelin görevden ayrl dilekçeleri 20 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Kurum Bina Nakli steinin Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisine ait dilekçe 2- Kurum binas kurucuya ait ise tapu senedinin asl ve örnei, kurum binas kiralk ise okullarda öretim süresi kadar düzenlenmi kira sözlemesinin asl 3- Kullanlacak her kat için ayr ayr yerleim plan 3 adet (35x50 cm veya A3 ebadnda) 4- Mevcut binada bulunan araç ve gereçlerin yeni binaya aktarlacana, eksik araç ve gerecin tamamlanacana ilikin kurucunun yazl beyan 5- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 6- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 7- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin 13 GÜN 7

8 21 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Yerleim Plan ve Kontenjan Deiiklii Talebinin Alnmas 1- Yaplacak deiiklikleri gösterir ayrntl kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren 3 adet yerleim plan(35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 4- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 5- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 6- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 13 GÜN 22 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Kurucu Temsilcisi Deiiklii Talebinin Alnmas 1- Kurucu temsilcisi deiiklii isteine ilikin yaz 2- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil beyan 23 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Alnmas 1- T.C. Kimlik Numaras 2- sözlemesi 3- Adli sicil beyan 4- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 5- Daha önce özel öretim kurumlarnda çalm ise en son asl görevli olduu kurumdan ayrl onay 24 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek Eitim Personeli Teklifinin Alnmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Eitim verecei program ile ilgili alnan kurs veya seminer belgesinin asl ve fotokopisi 5- Daha önce resmi veya özel öretim kurumlarnda eitim personeli olarak çalm olanlardan en son görev yerinden ayrln gösterir belge 6- lk defa görev alacaklar hariç, hizmet snfnda daha önce yapt görevleri gösterir hizmet belgesi 3 GÜNÜ 25 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevlendirilecek Ders Saat Ücretli Eitim Personeli Teklifinin Alnmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Eitim verecei program ile ilgili alnan kurs veya seminer belgesinin asl ve fotokopisi 5- Çalmakta olduu kurumca verilecek, girdii ders saati saysn da gösterir muvafakat belgesi 3 GÜNÜ 8

9 26 Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevli Eitim Personelinin Görevden Ayrlma stei Tekliflerinin Alnmas 1- Kurum müdürlüünün yazs 2- stifa dilekçesi 3 GÜNÜ 27 Özel Dershane Açma Tekliflerinin Alnmas 1- Form dilekçe (Ek-1) 2- Kurucu/Kurucu temsilcisine ait adli sicil beyan 3- Kurucu tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözleme, tüzük ya da vakf senedi 4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 5- Kullanlacak her kat ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebatlarnda) 6- Uygulanacak olan programlarn Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanm kararlarn tarih ve says 7- Kurum binas kurucuya ait ise tapu senedinin asl ve örnei, kurum binas kiralk ise okullarda öretim süresi kadar düzenlenmi kira sözlemesinin asl 8- Yönetici çalma izin teklifi 9- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin atamasnn yaplacana dair kurucu/kurucu temsilcisinin yazl beyan 10- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 11- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 12- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 23 GÜN 28 Özel Dershane Devir lemi Bavurusunun Alnmas 1- Kurumu devir alan kurucu/kurucu temsilcisine ait dilekçe 2- Kurumun borç ve alacaklarnn vadesi gelmemi olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kii veya tüzel kiilik tarafndan üstlenildiini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi 3- Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydnn bulunmadna dair yazl beyan 4- Kurum binas kurucuya ait ise tapu senedinin asl ve örnei, kurum binas kiralk ise en az bir yllk düzenlenmi kira sözlemesinin asl 5- Tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözlemesi, tüzük ya da vakf senedi 6- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 7- Eitim personeli ile dier personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen i sözlemeleri 9

10 29 Özel Dershanenin Kurucu/Kurucu Temsilcisi steiyle Kapatlmas Bavurusunun Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Tüm personel ile örencilere duyuru yazs 3- Görevli tüm personelin görevden ayrl dilekçeleri 30 Özel Dershanelerde KPSS Kurs Program Uygulama stei Bavurusunun Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- Kurs program 4- Zaman çizelgesi 5- Öretmen teklifleri (Türk Dili ve Edebiyat veya Türkçe, Tarih, Corafya ve Matematik branlarnda) 31 Özel Dershanelerde sim Deiiklii stei Bavurusunun Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- Yeni dergi ismi kullanlacak ise dergi örnei, markal isim kullanlacaksa marka tescil belgesi ile isim hakk sözlemesi 32 Özel Dershanelerde Kurum Bina Nakli Bavurularnn Alnmas 1- Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilikin ayrntl dilekçesi 2- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl yada tasdikli örnei) 3- Kullanlacak her kat için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50cm veya A3 ebadnda) 4- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 5- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 6- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 13 GÜN 10

11 33 Özel Dershanelerde Kurumlarn Dönüüm stei Bavurularnn Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönütürmesine ilikin yaz 2- Form dilekçe (Ek-1) 3- Özel dershane ksmna örenci kayd olmadna dair yaz 4- Yönetici ve eitim personelinin istifa dilekçeleri 5- Kullanlacak her kat için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50 veya A3 boyutunda) 6- Uygulanacak programn Talim ve Terbiye Kurulu Karar tarih ve says 7- Yönetici çalma izin teklifi 8- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin görevlendirileceine ilikin kurucu/kurucu temsilcisine ait beyan 9- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 10- Denizcilik ve havaclk kursu gibi özellik arz eden özel öretim kurumlar için ilgili bakanlklarn uygun görüü 11- Salk meslek lisesi açacaklarn, okulun açlaca ildeki hastanede örencilerinin eitim görecei alana uygun stajlarn yapacaklarna ilikin hastane yönetimi ile yaplan protokol 12- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 13- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 14- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 1 34 Özel Dershanelerde Yerleim Plan ve Kontenjan Deiiklii steinin Alnmas 1- Yaplacak deiiklikleri gösterir ayrntl kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- Bir adet eski yerleim plan 4- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 5- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 6- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 7- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 35 Özel Dershanenin Kurucu Temsilcisi Deiiklii steinin Alnmas 1- Kurucu temsilcisi deiiklii isteine ilikin dilekçe 2- Kurucu temsilcisinin deitirilmesine ilikin yönetim kurulu karar 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil beyan 11

12 36 Özel Dershanelerde Program lavesi Yaplmas steinin Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren 4 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- lave edilecek programn onaylandtalim ve Terbiye Kurulu Karar tarih ve says 4- Programa ait araç-gereç listesi 5- Görevlendirilecek eitim personeline ilikin çalma izin tekliflerinin yaplacana dair kurucunun yazl beyan 37 Özel Dershanelerde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Alnmas 1- T.C. Kimlik Numaras 2- sözlemesi 3- Adli sicil beyan 4- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 5- Daha önce özel öretim kurumunda çalm ise en son asl görevli çalt kurumdan ayrlma onay 38 Özel Dershanelerde Görevlendirilecek Eitim Personelinin Teklifinin Alnmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Öretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöretim alan öretmenlii tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon program baar belgesinin asl veya kurumca onayl sureti 5- Daha önce resmi veya özel öretim kurumlarnda eitim personeli olarak çalm olanlardan en son görev yerinden ayrln gösterir belge 6- lk defa görev alacaklar hariç, hizmet snfnda daha önce yapt görevleri gösterir hizmet belgesi 3 GÜNÜ 39 Özel Dershanelerde Görevlendirilecek Ders Saat Ücretli Eitim Personelinin Teklifinin Alnmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Öretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöretim alan öretmenlii tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon program baar belgesinin asl veya kurumca onayl sureti 5- Çalmakta olduu kurumca verilecek, girdii ders saati saysn da gösterir muvafakat belgesi 3 GÜNÜ 40 Özel Dershanelerde Görevli Eitim Personelinin Görevden Ayrl Onaylarnn Alnmas 1- Kurum müdürlüünün yazs 2- stifa dilekçesi 3 GÜNÜ 12

13 41 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kursu Açma lemi Bavurularnn Alnmas 1- Form dilekçe (Ek-1) 2- Kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil bulunmadna dair beyan 3- Kurucu tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözleme, tüzük ya da vakf senedi 4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 5- Kullanlan her kat için ayr ayr yerleim plan 3 adet (35x50 veya A3 boyutunda) 6- Kursta uygulanacak sertifika programlarnn Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanm programlarn tarih ve saylar 7- Yönetici çalma izin teklifi 8- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin atamasnn yaplacana dair kurucunun yazl beyan 9- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 10- Direksiyon eitim arac teklifleri 11- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversiteler ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 12- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 13- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 23 GÜN 42 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kursunun Devredilmesi stei Bavurusunun Alnmas 1- Dilekçe 2- Kurumun borç ve alacaklarnn vadesi gelmemi olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kii veya tüzel kiilik tarafndan üstlenildiini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi 3- Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydnn bulunmadna dair yazl beyan 4- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl yada tasdikli örnei) 5- Tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözlemesi, tüzük ya da vakf senedi 6- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 7- Eitim personeli ile dier personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen i sözlemeleri 8- Direksiyon eitim arac teklifleri 43 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kursunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi steiyle Kapatlmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- Tüm personele duyuru yazs 4- Yönetici ve eitim personelinin istifa dilekçeleri 5- Kursiyer kayd bulunmadna ilikin yaz 13

14 44 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnn sim Deiiklii Teklifinin Alnmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- Dergi ismi kullanlacak ise dergi örnei, markal isim kullanlacaksa marka tescil belgesi ile isim hakk sözlemesi 45 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnda Kurum Bina Nakli Bavurusunun Alnmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl yada tasdikli örnei) 3- Kullanlacak her kat için ayr ayr yerleim plan (3 adet 35x50 veya A3 boyutunda) 4- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 5- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 6- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 7- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 14

15 46 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnda Kurumlarn Dönüüm Bavurularnn Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönütürmesine ilikin yaz 2- Form dilekçe (Ek-1) 3- Özel dershane ksmna örenci kayd olmadna dair yaz 4- Yönetici ve eitim personelinin istifa dilekçeleri 5- Kullanlacak her kat için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50 veya A3 boyutunda) 6- Uygulanacak programn Talim ve Terbiye Kurulu Karar tarih ve says 7- Yönetici çalma izin teklifi 8- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin görevlendirileceine ilikin kurucu/kurucu temsilcisine ait beyan 9- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 10- Denizcilik ve havaclk kursu gibi özellik arz eden özel öretim kurumlar için ilgili bakanlklarn uygun görüü 11- Salk meslek lisesi açacaklarn, okulun açlaca ildeki hastanede örencilerinin eitim görecei alana uygun stajlarn yapacaklarna ilikin hastane yönetimi ile yaplan protokol 12- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 13- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 14- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 15- Müdürlüümüze yaplan müracaatlara ilikin dosya, üç i günü içinde bir üst yaz ile Valilie gönderilir 23 GÜN 47 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnn Yerleim Plan ve Kontenjan Deiiklii Bavurularnn Alnmas 1- Yaplacak deiiklikleri gösterir ayrntl kurucu temsilcisi dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren yerleim plan (3 adet 35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- Bir adet eski yerleim plan 4- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 5- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 6- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 7- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 15

16 48 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnn Kurucu Temsilcisi Deiiklii Teklifinin Alnmas 1- Kurucu temsilcisi deiikliine ilikin yaz 2- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil beyan 49 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnda Program lavesinin Yaplmas steinin Alnmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- lave edilecek programn onayland Talim ve Terbiye Karar Kararnn tarih ve says 4- Programa ait araç-gereç listesi 5- Görevlendirilecek eitim personeline ilikin çalma izin tekliflerinin yaplacana dair kurucunun yazl beyan 50 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnda Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yaplmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Daha önce özel öretim kurumunda görev almsa en son ayrlma onay 51 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnda Ders Saat Ücretli Eitim Personeli Görevlendirilmesinin Yaplmas 1- sözlemesi 2- Çalmakta olduu kurumca verilecek, girdii ders saati saysn da gösterir muvafakat belgesi 3- Adli sicil beyan 4- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 5- Sertifikann asl ve fotokopisi 52 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnda Eitim Personeli Görevlendirilmesinin Yaplmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Sertifikann asl ve fotokopisi 5- Daha önce resmi veya özel öretim kurumlarnda eitim personeli olarak çalm olanlardan en son görev yerinden ayrln gösterir belge 3 GÜNÜ 53 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnda Görevli Eitim Personelinin Görevden Ayrl Onaylarnn Alnmas 1- Kurs Müdürlüünün yazs 2- stifa dilekçesi 3 GÜNÜ 16

17 54 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnda Grup-Dönem Açma lemlerinin Yaplmas 1- Eitime balayacak adaylarn sertifika snflarna göre hazrlanm isim listeleri 2- Teorik ve direksiyon derslerini gösterir eitim planlar 3 GÜNÜ 55 Özel Motorlu Tat Sürücüleri Kurslarnda Kaybedilen Sertifikalarn Yenilenmesi 1- Dilekçe 3 GÜNÜ 56 Özel Çeitli Kurs Açlmas Teklif Evraknn Alnmas 1- Form dilekçe (Ek-1) 2- Kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicilinin bulunmadna dair beyan 3- Kurucu tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözleme, tüzük ya da vakf senedikurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 4- Kullanlacak her kat için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50 veya A3 ebadnda) 5- Kurumda uygulanacak olan sertifika programlarnn Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanm yazlarnn tarih ve says 6- Yönetici Çalma izin teklifi 7- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin atamasnn yaplacana dair kurucunun yazl beyan 8- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 9- Denizcilik ve havaclk kursu gibi özellik arz eden özel öretim kurumlar için ilgili bakanlklarn uygun görüü 10- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 11- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 12- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 13. Müdürlüümüze yaplan müracaatlara ilikin dosya, üç i günü içinde bir üst yaz ile Valilie gönderilir. 23 GÜN 17

18 57 Özel Çeitli Kursun Devredilmesi Teklif Evraknn Alnmas 1- Dilekçe 2- Kurumun borç ve alacaklarnn vadesi gelmemi olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kii veya tüzel kiilik tarafndan üstlenildiini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi 3- Yeni kurucuya ait adli sicil kaydnn bulunmadna dair yazl beyan 4- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 5- Tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözlemesi, tüzük ya da vakf senedi 6- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 7- Eitim personeli ile dier personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen i sözlemeleri 58 Özel Çeitli Kursun Kurucu/Kurucu Temsilcisi steiyle Kapatlmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- Tüm personele duyuru yazs 4- Yönetici ve eitim personelinin istifa dilekçeleri 5- Kursiyer kayd bulunmadna ilikin yaz 59 Özel Çeitli Kurslarda KPSS Kurs Program Uygulama stei lemlerinin Yaplmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da Yönetim kurulu karar 2- Kurs program 3- Zaman çizelgesi 4- Öretmen teklifleri (Türk Dili ve Edebiyat veya Türkçe, Tarih, Corafya ve Matematik branlarnda) 60 Özel Çeitli Kurslarn sim Deiiklii lemlerinin Yaplmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- Dergi ismi kullanlacak ise dergi örnei, markal isim kullanlacaksa marka tescil belgesi ile isim hakk sözlemesi 61 Özel Çeitli Kurslarda Kurum Bina Nakil lemlerinin Yaplmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl yada tasdikli örnei) 3- Kullanlacak her kat için ayr ayr yerleim plan (35x50 veya A3 ebadnda) 4- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 5- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 6- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 18

19 62 Özel Çeitli Kurslarda Kurumlarn Dönüüm steklerinin Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönütürmesine ilikin yaz 2- Form dilekçe (Ek-1) 3- Özel dershane ksmna örenci kayd olmadna dair yaz 4- Yönetici ve eitim personelinin istifa dilekçeleri 5- Kullanlacak her kat için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50 veya A3 boyutunda) 6- Uygulanacak programn Talim ve Terbiye Kurulu Karar tarih ve says 7- Yönetici çalma izin teklifi 8- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin görevlendirileceine ilikin kurucu/kurucu temsilcisine ait beyan 9- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 10- Denizcilik ve havaclk kursu gibi özellik arz eden özel öretim kurumlar için ilgili bakanlklarn uygun görüü 11- Salk meslek lisesi açacaklarn, okulun açlaca ildeki hastanede örencilerinin eitim görecei alana uygun stajlarn yapacaklarna ilikin hastane yönetimi ile yaplan protokol 12- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 13- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 14- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 23 GÜN 63 Özel Çeitli Kurslarda Yerleim Plan ve Kontenjan Deiikliinin Yaplmas 1- Yaplacak deiiklikleri gösterir ayrntl kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- Bir adet eski yerleim plan 4- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 5- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 6- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 7- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 19

20 64 Özel Çeitli Kurslarn Kurucu Temsilcisi Deiikliinin Yaplmas 1- Kurucu temsilcisi deiikliine ilikin dilekçe 2- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil beyan 65 Özel Çeitli Kurslarda Program lavesi Yaplmas steine likin Bavurunun Alnmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- lave edilecek programn onayland Talim ve Terbiye Kurulu Karar tarih ve says 4- Programa ait araç-gereç listesi 5- Görevlendirilecek eitim personeline ilikin çalma izin tekliflerinin yaplacana dair kurucunun yazl beyan 66 Özel Çeitli Kurslarda Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Alnmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Daha önce özel öretim kurumunda çalm ise en son ayrl onay 67 Özel Çeitli Kurslarda Eitim Personeli Görevlendirilmesinin Yaplmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Sertifikann asl ve fotokopisi 5- Daha önce resmi veya özel öretim kurumlarnda eitim personeli olarak çalm olanlardan en son görev yerinden ayrln gösterir belge 3 GÜNÜ 68 Özel Çeitli Kurslarda Ders Saat Ücretli Eitim Personeli Görevlendirilmesinin Yaplmas 1- sözlemesi 2- Çalmakta olduu kurumca verilecek, girdii ders saati saysn da gösterir muvafakat belgesi 3- Adli sicil beyan 4- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 5- Sertifikann asl ve fotokopisi 3 GÜNÜ 69 Özel Çeitli Kurslarda Görevli Eitim Personelinin Görevden Ayrl Onaylarnn Alnmas 1- Kurs Müdürlüünün yazs 2- stifa dilekçesi 3 GÜNÜ 20

21 81 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezi Açma lemlerinin Bavurularnn Alnmas 1- Form dilekçe (Ek-1) 2- Kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicilinin bulunmadna dair beyan 3- Kurucu tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözleme, tüzük ya da vakf senedi 4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 5- Kullanlacak her kat için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50 veya A3 ebadnda) 6- Kurumda uygulanacak olan sertifika programlarnn Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanm yazlarnn tarih ve says 7- Yönetici Çalma izin teklifi 8- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin atamasnn yaplacana dair kurucunun yazl beyan 9- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 10- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 11- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 12- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 13. Müdürlüümüze yaplan müracaatlara ilikin dosya, üç i günü içinde bir üst yaz ile Valilie gönderilir. 1- Dilekçe 2- Kurumun borç ve alacaklarnn vadesi gelmemi olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kii veya tüzel kiilik tarafndan üstlenildiini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi 3- Yeni kurucuya ait adli sicil kaydnn bulunmadna dair yazl beyan 4- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu (asl ve örnei) 5- Tüzel kii ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanan ana sözlemesi, tüzük ya da vakf senedi 6- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 7- Eitim personeli ile dier personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen i sözlemeleri 82 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinin Devredilmesine likin Teklif Evraknn Alnmas 83 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinin Kurucu/Kurucu Temsilcisi steiyle Kapatlmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim Kurulu Karar 3- Tüm personele duyuru yazs 4- Yönetici ve eitim personelinin istifa dilekçeleri 5- Örenci kayd yaplp yaplmadna ilikin yaz 21

22 84 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinin sim Deiiklii lemlerinin Yaplmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- Yönetim kurulu karar 3- Dergi ismi kullanlacak ise dergi örnei, markal isim kullanlacaksa marka tescil belgesi ile isim hakk sözlemesi 85 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinde Kurum Bina Nakli Teklifinin Alnmas 1- Kurucu temsilcisinin dilekçesi 2- En bir yllk kira sözlemesi veya tapu (asl ve örnei) 3- Kullanlacak her kat için ayr ayr 35*50 veya A3 ebadndayerleim plan 4- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 5- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 6- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 86 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinde Kurum Dönüüm Bavurularnn Alnmas 1- Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönütürmesine ilikin yaz 2- Form dilekçe (Ek-1) 3- Örenci kayd olmadna dair yaz 4- Yönetici ve eitim personelinin istifa dilekçeleri 5- Kullanlacak her kat için ayr ayr 3 adet yerleim plan (35x50 veya A3 boyutunda) 6- Uygulanacak programn Talim ve Terbiye Kurulu Karar tarih ve says 7- Yönetici çalma izin teklifi 8- Öretime balamadan önce gerekli tüm personelin görevlendirileceine ilikin kurucu/kurucu temsilcisine ait beyan 9- En az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 10- Denizcilik ve havaclk kursu gibi özellik arz eden özel öretim kurumlar için ilgili bakanlklarn uygun görüü 11- Salk meslek lisesi açacaklarn, okulun açlaca ildeki hastanede örencilerinin eitim görecei alana uygun stajlarn yapacaklarna ilikin hastane yönetimi ile yaplan protokol 12- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 13- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 22

23 87 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinde Yerleim Plan ve Kontenjan Deiikliinin Yaplmas 1- Yaplacak deiiklikleri gösterir ayrntl kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi 2- Kurumun son yerleimini gösteren 3 adet yerleim plan (35x50 cm veya A3 ebadnda) 3- Bir adet eski yerleim plan 4- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yllk kira sözlemesi veya tapu örnei (asl ya da tasdikli örnei) 5- Kurum açlacak binann salam ve dayankl olduuna ilikin; çevre ve ehircilik il müdürlükleri, yapnn proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolar veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik 6- l Salk Müdürlüünce düzenlenecek olan, binann ve çevresinin salk yönünden uygun olduuna ilikin 7- tfaiye Müdürlüünce düzenlenecek olan binada yangna kar ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alndna ilikin 88 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinin Kurucu Temsilcisi Deiikliinin Yaplmas 1- Kurucu temsilcisi deiikliine ilikin dilekçe 2- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri ilemleri yürütme yetkisine sahip olduunun belirlendii yönetim kurulu karar 3- Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil beyan 89 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinde Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Alnmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Daha önce özel öretim kurumunda çalm ise en ayrl onay 90 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinde Eitim Personeli Görevlendirilmesinin Yaplmas 1- sözlemesi 2- Adli sicil beyan 3- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 4- Sertifikann asl ve fotokopisi 5- Daha önce resmi veya özel öretim kurumlarnda eitim personeli olarak çalm olanlardan en son görev yerinden ayrln gösterir belge 3 GÜNÜ 23

24 91 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinde Ders Saat Ücretli Eitim Personeli Görevlendirilmesinin Yaplmas 1- sözlemesi 2- Çalmakta olduu kurumca verilecek, girdii ders saati saysn da gösterir muvafakat belgesi 3- Adli sicil beyan 4- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asl ve fotokopisi 5- Sertifikann asl ve fotokopisi 3 GÜNÜ 92 Özel Örenci Etüt Eitim Merkezlerinde Görevli Eitim Personelinin Görevden Ayrl Onaylarnn Alnmas 1- Kurum müdürlüünün yazs 2- stifa dilekçesi 3 GÜNÜ Bavuru esnasnda yukarda belirtilen belgelerin dnda belge istenmesi, eksiksiz belge ile bavuru yaplmasna ramen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamas veya yukardaki tabloda baz hizmetlerin bulunmadnn tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine bavurunuz. lk Müracaat Yeri : lçe Milli Eitim Müdürlüü kinci Müracaat Yeri : Aliaa Kaymakam sim : Yakup TATLICI sim : brahim KEKLK Unvan : lçe Milli Eitim Müdürü Unvan : Kaymakam : Hükümet Caddesi lçe Milli Eitim Müdürlüü Hükümet Kona Kat:5 Aliaa/ZMR Telefon : (0232) Telefon : (0232) : Hükümet Caddesi Aliaa Kaymakaml Hükümet Kona Kat:2 Aliaa/ZMR Faks : (0232) Faks : (0232) E-Posta : E-Posta : 24

25 ALAA KAYMAKAMLII ALAA LÇE MLLÎ ETM MÜDÜRLÜÜ ATAMA BÖLÜMÜ HZMET STANDARTLARI SIRA NO HZMETN ADI BAVURUDA STENEN BELGELER HZMETN TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karl Öretmen Görevlendirme 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi 3. KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi (2011 veya 2012) 4. Adli Sicil Kayd Sorgulamas 5. Yerleim Yeri veya Dier Belgesi 6. Salk Raporu (Tek Doktordan) 1 GÜN Bavuru esnasnda yukarda belirtilen belgelerin dnda belge istenmesi, eksiksiz belge ile bavuru yaplmasna ramen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamas veya yukardaki tabloda baz hizmetlerin bulunmadnn tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine bavurunuz. lk Müracaat Yeri : lçe Milli Eitim Müdürlüü kinci Müracaat Yeri : Aliaa Kaymakam sim : Yakup TATLICI sim : brahim KEKLK Unvan : lçe Milli Eitim Müdürü Unvan : Kaymakam : Hükümet Caddesi lçe Milli Eitim Müdürlüü Hükümet Kona Kat:5 Aliaa/ZMR Telefon : (0232) Telefon : (0232) : Hükümet Caddesi Aliaa Kaymakaml Hükümet Kona Kat:2 Aliaa/ZMR Faks : (0232) Faks : (0232) E-Posta : E-Posta : 25

26 ALAA KAYMAKAMLII ALAA LÇE MLLÎ ETM MÜDÜRLÜÜ BASIN YAYIN BÖLÜMÜ HZMET STANDARTLARI SIRA NO HZMETN ADI BAVURUDA STENEN BELGELER HZMETN TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 1 Talep ve ikayet Bavurularnn Alnnmas 1- Dilekçe 15 GÜN 2 BMER(Bilgi ve Belge Talepleri) Bavurularnn Alnmas 1- BMER Bavurusu (nternet üzerinden) 15 GÜN 3 BLG EDNME(Bilgi ve Belge Talepleri) Bavurularnn Alnmas 1- Bilgi Edinme Formu veya Dilekçe 15 GÜN 4 ALO 147 (Talep, ikayetler) bavrularnn Alnmas 1- ALO 147 Bavurusu (nternet üzerinden) 3 GÜNÜ Bavuru esnasnda yukarda belirtilen belgelerin dnda belge istenmesi, eksiksiz belge ile bavuru yaplmasna ramen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamas veya yukardaki tabloda baz hizmetlerin bulunmadnn tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine bavurunuz. lk Müracaat Yeri : lçe Milli Eitim Müdürlüü kinci Müracaat Yeri : Aliaa Kaymakam sim : Yakup TATLICI sim : brahim KEKLK Unvan : lçe Milli Eitim Müdürü Unvan : Kaymakam : Hükümet Caddesi lçe Milli Eitim Müdürlüü Hükümet Kona Kat:5 Aliaa/ZMR Telefon : (0232) Telefon : (0232) : Hükümet Caddesi Aliaa Kaymakaml Hükümet Kona Kat:2 Aliaa/ZMR Faks : (0232) Faks : (0232) E-Posta : E-Posta : 26

27 ALAA KAYMAKAMLII ALAA LÇE MLLÎ ETM MÜDÜRLÜÜ ETM ÖRETM BÖLÜMÜ HZMET STANDARTLARI SIRA NO HZMETN ADI BAVURUDA STENEN BELGELER HZMETN TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 1 Mezuniyet/Ayrlma Belgeleri (Diploma Kayt Örnei) isteinin alnmas 1- Dilekçe 2- Nüfus cüzdan örnei 4 GÜNÜ Bavuru esnasnda yukarda belirtilen belgelerin dnda belge istenmesi, eksiksiz belge ile bavuru yaplmasna ramen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamas veya yukardaki tabloda baz hizmetlerin bulunmadnn tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine bavurunuz. lk Müracaat Yeri : lçe Milli Eitim Müdürlüü kinci Müracaat Yeri : Aliaa Kaymakam sim : Yakup TATLICI sim : brahim KEKLK Unvan : lçe Milli Eitim Müdürü Unvan : Kaymakam : Hükümet Caddesi lçe Milli Eitim Müdürlüü Hükümet Kona Kat:5 Aliaa/ZMR Telefon : (0232) Telefon : (0232) : Hükümet Caddesi Aliaa Kaymakaml Hükümet Kona Kat:2 Aliaa/ZMR Faks : (0232) Faks : (0232) E-Posta : E-Posta : 27

28 ALAA KAYMAKAMLII ALAA LÇE MLLÎ ETM MÜDÜRLÜÜ NCELEME SORUTURMA BÖLÜMÜ HZMET STANDARTLARI SIRA NO HZMETN ADI BAVURUDA STENEN BELGELER HZMETN TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 1 Soruturma Açlmasna likin Bavurunun Alnmas 1- Dilekçe 45 GÜN (Yasal Süre 2 Yl) 2 hbar Bavurulannn Alnmas 1- Dilekçe (isimsiz) e-posta 45 GÜN (Yasal Süre 2 Yl) Bavuru esnasnda yukarda belirtilen belgelerin dnda belge istenmesi, eksiksiz belge ile bavuru yaplmasna ramen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamas veya yukardaki tabloda baz hizmetlerin bulunmadnn tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine bavurunuz. lk Müracaat Yeri : lçe Milli Eitim Müdürlüü kinci Müracaat Yeri : Aliaa Kaymakam sim : Yakup TATLICI sim : brahim KEKLK Unvan : lçe Milli Eitim Müdürü Unvan : Kaymakam : Hükümet Caddesi lçe Milli Eitim Müdürlüü Hükümet Kona Kat:5 Aliaa/ZMR Telefon : (0232) Telefon : (0232) : Hükümet Caddesi Aliaa Kaymakaml Hükümet Kona Kat:2 Aliaa/ZMR Faks : (0232) Faks : (0232) E-Posta : E-Posta : 28

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELİR HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenim Görenlere Öğrenim Durum Belgesi/Diploma

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

SUNUġ. Levent YAZICI Ġl Milli Eğitim Müdürü

SUNUġ. Levent YAZICI Ġl Milli Eğitim Müdürü SUNUġ Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ULUDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ULUDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ULUDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Destek Şube Müdürlüğü 1 2 Hukuk Şube Müdürlüğü 1 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim

Detaylı

EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 Bilgi

Detaylı

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 2 Personel Alımı (Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlatılması) Personel Alımı (İlk Defa Atanacak Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve

Detaylı

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Denklik İşleri (Yurtdışı Eğitim Denkliği İlköğretim) 2 Denklik İşleri (Yurtdışı Eğitim Denkliği Ortaöğretim) 3 Özel Yurt Açma 1- Başvuru formu 2-Yurt dışında okudukları okuldan aldıkları karneleri,

Detaylı

T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI ARŞİV BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Arşivlerden Yararlanma

Detaylı

BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) Web sayfasından başvuru yapılmaktadır. 1-Dilekçe 2-Mezuniyet belgesi 3-Adli sicil beyanı

Detaylı

T.C.. KAYMAKAMLIĞI.. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI

T.C.. KAYMAKAMLIĞI.. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI T.C.. KAYMAKAMLIĞI.. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI S. NO ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ SAYI 1 Destek Hizmetleri Bölümü 1 2 Eğitim Öğretim Öğrenci İşleri Bölümü 1 3 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Detaylı

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI BRANŞ, MESLEK, RM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 1- Dilekçe 2- Mezuniyet belgesi

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER ve Bilgi Edinme Başvurusu

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA NO

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA NO SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ STANDARTLARI Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru İşlemlerinin Yapılması - Elektronik başvuru formu

Detaylı

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten

Detaylı

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Ücretli Öğretmen Müracaatı 2 Personel Kimlik Kartı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mezuniyet/ Ayrılma Belgeleri (Diploma

Detaylı

TC EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

TC EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TC EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) 1 Arşivlerden Yararlanma 2-Nüfus cüzdanı örneği

Detaylı

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1-Elektronik başvuru formu 2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI BRANŞ, MESLEK, RM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme 1- Dilekçe 2- Mezuniyet belgesi 3- Adli sicil

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI ADI 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı 1-Nüfus cüzdanı aslı 2-3 Adet Fotoğraf 3-Adli sicil beyanı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Arşivlerden Yararlanma -Dilekçe 2-Nüfus cüzdanı örneği Gün ADI ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Evrak Kayıt ve Dosyalama İşlemleri -Gelen

Detaylı

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O 1 2 3 HİZMET ADI Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Açma Müracaatı Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulu Devredilmesi Müracaatı

Detaylı

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN EN GEÇ TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Görevlendirmeler (Ek

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Özel yurt açılması

Detaylı

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN EN GEÇ TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Görevlendirmeler (Ek Ders

Detaylı

DALAMAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

DALAMAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) Personel Alımı (Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru İşlemleri) 3 Pasaport İşlemleri 4 Sağlık İşleri

Detaylı

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) Personel Alımı (Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru İşlemleri) Pasaport İşlemleri (Emekli)

Detaylı

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN EN GEÇ TAMAMLANMA SÜRESİ 1 2 3 Görevlendirmeler

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ARŞİV BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Arşivlerden Yararlanma 1-Dilekçe 2-Nüfus cüzdanı örneği 1 GÜN SAĞLIK BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Sağlık İşleri (Sağlık Tarama İzinleri) Dilekçe ÖĞRETMENE

Detaylı

EMİRDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

EMİRDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI EMİRDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMET ADI İSTENEN BELGELER 1 Özel Eğitim Kurumlarına Yardımcı Hizmetler Personeli Atama İsteği 2 Özel Yurtlara Eğitim Personeli Atama

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Arsa işlemleri 1- Arsanın imar planında Eğitim alanı

Detaylı

Bakanlık ve ilçelerden gelen resmi yazılar ile vatandaşlardan gelen talep dilekçeleri MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi Madde 9 (TD: Mayıs 2006/2584)

Bakanlık ve ilçelerden gelen resmi yazılar ile vatandaşlardan gelen talep dilekçeleri MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi Madde 9 (TD: Mayıs 2006/2584) SIRA NO HİZMETİN ADI AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Motorlu Taşıt Sürücü

Detaylı

KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 805020500 Arşivlerden Yararlanma

Detaylı

MURATLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MURATLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MURATLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O HİZMET ADI İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış veya noter

Detaylı

BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli KarĢılığı Öğretmen Görevlendirme BaĢvuru ĠĢlemleri) Web sayfasından baģvuru yapılmaktadır. 1-Dilekçe 2-Mezuniyet belgesi 3-Adli sicil beyanı

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMET STANDARDI OLAN BİRİMLER SAYI 1 ĠnĢaat Emlak ve Destek ġube Müdürlükleri 2 2 Hukuk ġube Müdürlüğü 2 3 Ġnsan Kaynakları

Detaylı

TC EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

TC EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TC EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Arşivlerden Yararlanma 2-Nüfus cüzdanı örneği

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEYDİŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEYDİŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. KONYA VALİLİĞİ SEYDİŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı Destek Şube Müdürlüğü 2 Hukuk Şube Müdürlüğü 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 2

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ ORTACA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ ORTACA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. MUĞLA VALİLİĞİ ORTACA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 2 3 4 5 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Bölümü Şube Müdürlüğü 1 Temel

Detaylı

KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TAKİP TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA 1- Dilekçe 2- Nüfus cüzdanı örneği 1 GÜN

KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TAKİP TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA 1- Dilekçe 2- Nüfus cüzdanı örneği 1 GÜN 1 SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Mezuniyet/ Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Evde Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerle İlgili İşlemler (Evde Özel Eğitim Hizmetleri) KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. ANKARA VALİLİĞİ MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı Destek Şube Müdürlüğü 2 Hukuk Şube Müdürlüğü 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 2 4 Özel

Detaylı

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI -1 ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI -1 ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI ŞIRNAK VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI -1 ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA 1 Öğretmenliğe Atanacakların İlk Atama Başvurularının Alınması 1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SAĞLIK BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SAĞLIK BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SAĞLIK BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 1 Sağlık İşleri (Sağlık Tarama İzinleri) Dilekçe 5 GÜN Başvuru esnasında yukarıda

Detaylı

T.C. BİGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BİGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru Evraklarının Alınarak Başvuruların Onaylanması. Elektronik başvuru formu 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

HAYRABOLU ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

HAYRABOLU ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI HAYRABOLU ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI S I R A N O HİZMET ADI İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış veya noter

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. ANKARA VALİLİĞİ MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Destek Şube Müdürlüğü 1 2 Hukuk Şube Müdürlüğü 1 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 Hukuk ve Mevzuat Bölümü 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 3 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü 4 Hayat

Detaylı

KARASU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

KARASU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI KARASU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SAĞLIK BÖLÜMÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Sağlık İşleri (Sağlık Tarama

Detaylı

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan ġubeler Sayı 1 Eğitim Denetmenleri BaĢkanlığı 3 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 13 3 Özel Eğitim ve Rehberlik

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evrak Kayıt Havale Gün İçinde

Detaylı

T.C. SERİK KAYMAKAMLIĞI SERİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 3 Strateji Geliştirme Şubesi 3 TOPLAM 73

T.C. SERİK KAYMAKAMLIĞI SERİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 3 Strateji Geliştirme Şubesi 3 TOPLAM 73 T.C. SERİK KAYMAKAMLIĞI SERİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 Eğitim Denetmenleri (Teftiş, İnceleme Soruşturma Bölümü) Kamu Hizmet Standartları

Detaylı

ÇİVRİL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇİVRİL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİVRİL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI 1 Özel Yurtlara Personel Atama İsteği 2 3 4 5 Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okullarında Görevli Aday Öğretmen/Uzman Öğreticilerin

Detaylı

ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Diplomalar 2 AB Projeleri HİZMET ADI ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI İSTENEN BELGELER 1- Diploma Defteri 2- Diplomalar 3- Harç Makbuzu 1- Proje

Detaylı

T.C. ÇAYIROVA KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇAYIROVA KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No T.C. ÇAYIROVA KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En Geç) 1 Ücretli Öğretmenlik Müracaatı 1. BaĢvuru Formu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MAAŞ İŞLEMLERİ EKDERS ÖDEMELERİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜTÇE BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER 1-Maaş değişikliklerinin kurumlar tarafından say 2000 sistemine işlenmesi ve son

Detaylı

T.C. TURGUTLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TURGUTLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Bireysel Dilekçeler 1-Kişi Dilekçesi veya E-posta 3 Gün 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Telafi Eğitimi Açılması 1-Kişi Başvurusu 2-Öğrenim

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan ġubeler Sayı 1 Eğitim Denetmenleri BaĢkanlığı 3 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 13 3 Özel Eğitim ve Rehberlik

Detaylı

TC SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TC SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TC SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 1 2 3 4 5 Personel Alımı Açıktan Atama Başvuru İşlemleri (eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personel) Personel

Detaylı

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O Öğretmenliğe Açıktan Atama Başvuru İşlemleri Yapılması 2 -Elektronik başvuru formu 2-Lisans

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 1 HİZMET STANDARTLARI İ KYKL ŞUBE MÜDÜLÜĞÜ - HİZMET TDTL 2 3 4 5 ile ve osyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Korunan Çocukların İstihdam Edilmesi Şehit ve Gazi Malül Yakınlarının Göreve Başlatılması Engelli Personelin Göreve

Detaylı

TRABZON VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TRABZON VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. NO MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurt Dışından Gelen ve İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Hizmet Sayısı Destek Şube Müdürlüğü 2 Hukuk Birimi 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 4 Özel Öğretim

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

BOZKURT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BOZKURT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BOZKURT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 HİZMET ADI Özel Yurtlara Personel Atama İsteği Okullarında Görevli Aday Okulllarında Okullarında Aday Öğretmenlerin/ Aday Usta

Detaylı

T.C. MURATPAŞA AYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. MURATPAŞA AYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MURATPAŞA AYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 İnsan Kaynakları Şubesi 7 2 Strateji Geliştirme Şubesi 2 3 İnşaat ve Emlak Şubesi 2

Detaylı

T.C. BİGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BİGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 2 Ücretli (Kısmi Zamanlı) Öğretmen Görevlendirilmesi Eğitim araçları ve donatım malzemeleri 3 Aylıksız İzin 4 Mazeret İzni 5 Sıhhi İzin 6 Yurt Dışı İzni 7 Askerlik Tehiri 8 Emeklilik ÖZLÜK BÖLÜMÜ HİZMET

Detaylı

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN EN GEÇ TAMAMLANMA SÜRESİ 1 2 3 4 Görevlendirmeler (Ek

Detaylı

ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (YAKLAŞIK) 1 ÇKS Başvuru Kabulü 1.Kimlik Fotokopisi 2.Başvuru Dilekçesi 3.Çiftçi Kayıt Formu 4.(C Formu) Üretim

Detaylı

YERKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YERKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Denklik İşlemleri Özel Yurt Açma YERKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER - Mezun ise diploma, - Ara sınıflarından

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Temel Eğitim Hizmetleri Bölümü 3 2 Ortaöğretim Hizmetleri Bölümü 1 3 Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Bölümü 3

Detaylı

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2. Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu, 3.

Detaylı

DEVELİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Ek 2 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1- Başvuru Dilekçesi. 2- Çiftçi Kayıt Formu

DEVELİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Ek 2 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1- Başvuru Dilekçesi. 2- Çiftçi Kayıt Formu DEVELİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemi 2 Çiftçi Kayıt Sistemi Güncellemesi 3 Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) 2- Çiftçi Kayıt Formu 3- Çiftçi Belgesi

Detaylı

T.C. İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı. 1 Destek Şube Müdürlüğü 5

T.C. İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı. 1 Destek Şube Müdürlüğü 5 T.C. İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 Destek Şube Müdürlüğü 5 2 Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 5 4 Hayat Boyu Öğrenme Şube

Detaylı

PINARBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

PINARBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Ücretli Öğretmen Müracaatı Kamu Görevlisi Hasta Sevk Kâğıdı (Dış Kadro) Personel Kimlik Kartı Sözleşmeli Öğretmenin Göreve Başlaması PINARBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KÜTAHYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Milli Sporcuların Göreve Başlatılması 1-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği 2-KPSS sonuç belgesinin

Detaylı

HİZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

HİZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU S.NO A 1 Evrak Havale Her bir evrak için 2 dk. 2 Evrak Kayıt Her bir evrak için 30 sn B ÖZLÜK-ATAMA İŞLERİ 1 Emeklilik İşlemleri 2-

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

T.C. KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İlama Bağlı Borçların Ödenmesi - Mahkeme kararı 3- Fatura/Serbest meslek makbuzu İŞ GÜNÜ 4-

Detaylı

2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M ÜCRETLER?

2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M ÜCRETLER? Bu içerik?dari ve Mali??ler Daire Ba?kanl??? sitesinde yay?nland? (http://muhasebe.maltepe.edu.tr) Ana sayfa > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF 2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NO 1 HİZMETİN ADI Okulöncesi Eğitime Öğrenci Kaydının yapılması Nüfus cüzdanı fotokopisi Okul Öncesi Başvuru Formu Acil Durumlarda Başvuru Formu 4

Detaylı

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

B NGÖL ÜN VERS TES VETER NER FAKÜLTES KAMU H ZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1-Lise Diplomas 2-ÖSYM S nav Sonuç Belgesi

B NGÖL ÜN VERS TES VETER NER FAKÜLTES KAMU H ZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1-Lise Diplomas 2-ÖSYM S nav Sonuç Belgesi T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 B NGÖL ÜN VERS TES VETER NER FAKÜLTES KAMU H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMET ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. SAMSUN VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Standart Sayısı 1 Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 10 2 Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 1 3 İnsan Kaynakları

Detaylı

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO: HİZMET ADI: 1 Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı 2. Denklik Belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Kuruluş (Gerçek Kişi ve Şubeleri) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe ( 1 adet) 2- Noter tasdikli imza beyannamesi(1 adet asıl) 3-Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfustan 1adet asıl) 4-

Detaylı