TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER"

Transkript

1 03 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/ TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 1 Amaç Bu Tebliğin amacı sermaye piyasası araçlarının satışında, dağıtımında ve tesliminde uygulanacak yöntemlere ilişkin esasları düzenlemektir. Tebliğ kapsamının sermaye piyasası araçlarının yurtiçinde satış esaslarını düzenlemek lduğui yurtdışı satışların bu tebliğde düzenlenmediğinin açıkça belirtilmesi önerilmektedir. Bu Tebliğin amacı sermaye piyasası araçlarının yurtiçinde satışında, dağıtımında ve tesliminde uygulanacak yöntemlere ilişkin esasları düzenlemektir. Madde 4 Tanımlar Bireysel yatırımcı: Nitelikli yatırımcı tanımı dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri, Bireysel yatırımcı: Nitelikli yatırımcı ve kurumsal yatırımcı tanımı dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri. Madde 4 Tanımlar Nitelikli yatırımcı: Kurumsal yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla tplam tutarı en az iki milyn TL lan TL, yabancı para ve/veya sermaye piyasası aracına sahip lan gerçek veya tüzel kişiler ile sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisansı ve türev araçları lisansına sahip kişileri, Nitelikli yatırımcı tanımında belirlenen iki milyn TL asgari varlık tutarının, Türkiye deki birikim ve tasarruf ranları dikkate alınarak, mevcut limit lan bir milyn TL ile bırakılması önerilmektedir. Nitekim varlık tutarının değerlendirilmesinde BDDK veri tabanında da 1 milyn TL limit esas alınmaktadır. Hem maddi birikim hem de lisans aranmasının kapsamı ciddi ölçüde daraltabileceği düşünüldüğünden maddi birikim veya lisans sahibi lunması şeklinde açıklık getirilmesi önerilmektedir. Yurtdışında muadil lisans sahipleri de kapsama alınmalıdır. Aracı kurum genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarının belirtilen iş tecrübesi kşulunu sağlamaları halinde SPK lisanslama sınavlarına girmelerini ve lisans belgesi sahibi lmalarını ihtiyari kılmaktadır. Buna paralel larak nitelikli yatırımcı larak tanımlanan kurumların üst düzey yöneticilerinin (Genel Müdür Yardımcısı ve üzeri) de nitelikli yatırımcı larak kabul edilebileceği düşünülmektedir. 1

2 Madde 4 Tanımlar Yurt içi yatırımcı: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı larak altı aydan fazla ikamet edenleri, Vergi düzenlemelerine paralel yapılan tanımlama lası değişiklikler karşısında revize gereği dğmaması için Kurumsal Yönetim Tebliği nde lduğu gibi Gelir Vergisi Kanunu na göre Türkiye de yerleşik sayılan kişiler şeklinde tanımlanabilir. Madde 5-5 Genel esaslar Yatırımcılar almak istedikleri sermaye piyasası aracına karşılık gelen bedelleri, sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin belgelerde yer alan süre içinde ve ilgili banka hesabına aktarılmak üzere yatırırlar ve varsa düzenlenen talep frmunu dldurup imzalarlar. Gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmış lması kşuluyla talep frmu elektrnik rtamda da dldurulup imzalanabilir. Ancak kurumsal yatırımcılar, ödenmeme riskinin yetkili kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracına karşılık gelen bedelleri talep tplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Mevcut durumda gerekli görülmeyen e-imza ile imzalanması zrunluluğu getirildiği gibi bir anlam çıkabileceğinden, aşağıdaki şekilde ifade edilmesi ve e-imzanın zrunlu lmaması önerilmektedir: Yatırımcılar almak istedikleri sermaye piyasası aracına karşılık gelen bedelleri, sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin belgelerde yer alan süre içinde ve ilgili banka hesabına aktarılmak üzere yatırırlar ve varsa düzenlenen talep frmunu dldurup imzalarlar. Gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmış lması kşuluyla talep frmu elektrnik rtamda da iletilebilir. Ancak kurumsal yatırımcılar, ödenmeme riskinin yetkili kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracına karşılık gelen bedelleri talep tplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Madde 5-6 Genel esaslar Sermaye piyasası araçlarının halka arzında tüm hukuki srumluluğun yetkili kuruluş ile ihraççı ve/veya halka arz edende lması kaydıyla likit fnlar, devlet iç brçlanma senetleri, döviz, mevduat, brsada işlem gören özel sektör brçlanma araçları ve benzeri likiditesi yüksek varlıkların blkajı yluyla talepte bulunulabilir. Sn halka arzlarda kullanılan pay blkajının da kabul edildiği vurgulanmalıdır. Ayrıca yatırım fnlarına ilişkin tebliğ değişikliği dikkate alınarak, likit fn teriminin yeni tebliğe göre para piyasası fnu şeklinde tanımlanması, diğer fnların da blkaj için değerlendirilebilmesine mümkün lduğunca imkan verilmesi önerilmektedir. 2

3 Madde 6 Satış Şekilleri (1) Sermaye piyasası araçları; a) Halka arz edilmek suretiyle, b) Tahsisli larak, c) Nitelikli yatırımcılara, satılabilir. Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçları, brsa düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında alınıp satılmak üzere brsada işlem görebilir. Tahsisli larak satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçları ise brsada işlem göremez. Tahsisli satış terimi ile satış sırasında yatırımcı gruplarına yapılan tahsisatlar zaman zaman karıştırılmaktadır. Karışıklığı önlemek için bilinen kişilere tahsisli larak satış gibi bir ifade kullanılabilir. Nitelikli yatırımcılara yapılan satışın halka arz niteliğinde lduğunun vurgulanması, başta girişim sermayesi yatırım rtaklıklarına sağlanalar lmak üzere vergi teşvikleri açısından büyük önem taşımaktadır. Nitelikli yatırımcılara halka arz şeklinde tanımlamanın lası srunları çözebileceği düşünülmektedir. Ayrıca tahsisli larak satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının brsada işlem göremeyeceği belirtilmiştir. Ülkemizde birçk halka açık şirketin rtak satışı veya sermaye artırımı şeklinde brsada veya brsa dışında yurtdışında yerleşik yatırımcılara Hızlandırılmış Talep Tplama yöntemiyle tahsisli larak satılmaktadır. İşlem görememe durumunun uluslararası sermaye piyasalarında çk tercih edilen bir yöntem lan Hızlandırılmış Talep Tplama ile satışa engel lacağını düşünülmektedir. Dlaşıma açık payların tahsisli larak satılması halinde brsada işlem görmesine bir engel lmadığı düşünülmektedir. Madde 6-5 Satış Şekilleri Bu sayının dğruluğundan MKK nın sağladığı veriler çerçevesinde yetkili kuruluşlar srumludur. Bu maddenin dördüncü fıkrasının uygulanmasında pay ihraçlarına ilişkin hükümler saklıdır Tahsisli larak satılacak sermaye piyasası araçlarının diğer yatırımcılarla birlikte nitelikli yatırımcılar tarafından da satın alınması mümkündür. Bu durumda yüz elli kişinin hesaplanmasında nitelikli yatırımcılar da dikkate alınır. Tahsisli larak satılacak sermaye piyasası araçlarının diğer yatırımcılarla birlikte nitelikli yatırımcılar tarafından da satın alınmasının mümkün lduğu belirtilmiş ve bu durumda limit lan yüz elli kişinin hesaplanmasında nitelikli yatırımcıların da dikkate alınacağı belirtilmiştir. Brsa dışında nitelikli yatırımcılara yapılan satışlarda nitelikli yatırımcı sayısı knusunda herhangi bir kısıtlama lmadığı için, burada da nitelikli yatırımcı sayısının dikkate alınmamasının daha uygun lacağı düşünülmektedir 3

4 Madde 6-6 Satış Şekilleri Tahsisli larak satılan sermaye piyasası araçlarını belirli bir anda elinde bulunduran yatırımcı sayısının yüz elliyi geçmesi durumunda, bu sayının aşıldığı MKK tarafından ihraççıya ve Kurula bildirilir. İhraççı, kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren n iş günü içerisinde hazırlayacağı izahnamenin naylanması amacıyla Kurula ve söz knusu sermaye piyasası aracının brsada işlem görmesi amacıyla brsaya başvurur. On işgünü içinde izahnamenin hazırlanması, özellikle bağımsız denetim gerekmesi halinde mümkün görünmemektedir. Ayrıca izahname hazırlanmasında aracı kuruluş gerekliliği anlaşılamamaktadır. Diğer taraftan geçici süre ile 150 kişilik sınırın aşılması halinde izahname hazırlamak gibi ciddi bir yük lacaktır. Bir ay byunca sürekli 150 nin üzerinde lması gibi bir kısıt aranabilir. Diğer taraftan, ihraççıya esnek hareket imkanı tanımak için sayının 150 nin altına düşürülebilmesi için sermaye piyasası araçlarını satın alabilmesi için bir süre tanınabilir. Madde 7-1 Satış Süreleri Sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken izahnamenin ilanını takip eden dördüncü gün başlanır. İzahnamenin birden fazla belgeden luşacak şekilde düzenlenmesi durumunda satışa en erken sn belgenin ilan edildiği tarihten itibaren dördüncü gün başlanır. Halka arza en erken izahnamenin ilanını takip eden dördüncü gün başlanabileceğine ve ilişkin hükümde geçen sürenin aşağıdaki nedenlerden dlayı ilan gününden snraki ikinci iş günü larak değiştirilmesi önerilmektedir. halka arzlarda fiyatlamanın en güncel şekilde yapılabilmesi sağlanabilecektir. 4 gün içinde iç ve dış piyasalardaki şartların ciddi değişikliklere uğrayabilir ve halka arz bu gelişmelerden lumsuz etkilenebilir. İzahname nin ilk taslağının SPK ve Şirket tarafından yayınlandığını göz önüne alındığında, Kurul nayından önce yatırımcılar Şirket i ve ihraç edilen sermaye piyasası aracını değerlendirmek için yeterli bilgiye sahip labilecektir. Fiyatlamaya ilişkin ek bilginin incelenmesi için 2 gün yeterli lacaktır. Özellikle payların ikincil arzlarında, 4 günlük süre, Şirket paylarının brsadaki tahtasının daha uzun süre kapanmasına neden lacak mevcut yatırımcılar bundan zarar görebilecektir. Uluslararası kurumsal yatırımcılara satış lan halka arzlarda, yurtiçi ve yurtdışındaki halka arzların zamanlamasının uyuşmayacaktır. Halka arz fiyatı, faiz ya da isknt ranı ve miktarının özel durum açıklaması ile duyurulmasının, Kurul tplantısının zamanı veya herhangi başka bir nedenden dlayı Cuma günü yerine Pazartesi ye kalması durumunda, halka arza en erken Cuma günü başlanabileceğini, ve bu durumun halka arz sürecini lumsuz etkileyebilecektir. 4

5 Madde 8-1 Satış snuçlarının saklanması ve bildirimi Sermaye piyasası araçlarının satış süresinin sna erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle satış snuçlarının ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından basılı larak ve ayrıca elektrnik rtamda saklanması ve krunması zrunludur. Satışın yetkili kuruluş veya knsrsiyum aracılığıyla gerçekleşmesi durumunda yetkili kuruluş veya knsrsiyum lideri de bu fıkrada belirtildiği şekilde satış snuçlarının saklanması ve krunmasından srumludur. Sermaye piyasası araçlarının satıldığı gerçek ve/veya tüzel kişilerden ihraççı ile sermaye ve/veya yönetim bakımından ilişkili lanlar ile bu kişilerin satın aldıkları sermaye piyasası aracı miktar ve tutarını gösteren liste bu fıkrada yer alan esaslar çerçevesinde ayrıca tutulur. Kurul, MKK veya brsa tarafından talep edilmesi halinde satış snuçları ile anılan listenin bir örneğinin ilgili kuruma ibraz edilmesi zrunludur. Satış snuçlarının basılı larak saklanmasına gerek lmadığı düşünülmektedir. Güvenli larak elektrnik rtamda saklama yeterli lmalıdır. MKK nezdinde saklama gibi bir yöntem anlamlı labilir. gerçek ve/veya tüzel kişilerden ihraççı ile sermaye ve/veya yönetim bakımından ilişkili lanlar tanımı net larak açıklanmalıdır. Madde 8-3 Satış snuçlarının saklanması ve bildirimi Sermaye piyasası araçlarının satış süresinin sna ermesini izleyen n iş günü içinde ihraççı veya halka arz eden varsa izahnamenin ilan edildiği gazeteler ile ilan ve reklamların yayımlandığı yazılı yayın araçlarının ilgili sayfaları ile görsel yayın kayıtlarının birer örneğini elektrnik rtamda Kurula göndermekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler, yetkili kuruluş tarafından yerine getirilebilir. İlan ve reklamlar bu tebliğde düzenlenmediğinden, bu hükmün ilgili sermaye piyasası araçlarına ya da izahnameye ilişkin tebliğlerde yer almasının daha uygun lacağı düşünülmektedir. Ayrıca aynı reklam görsellerinin ve/veya materyallerinin birden fazla basın kuruluşunda çıktığı düşünülerek bunların birer örneğinin ve medya planının paylaşılmasının yeterli lacağını düşünülmektedir. 5

6 Madde 10-1 Talep Tplama yluyla satış yöntemi Bu yöntemde, yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin talepleri bu Tebliğin ekindeki talep frmunun düzenlenmesi suretiyle tplanır ve bu talepler izahnamede yer alan usul ve esaslara göre değerlendirilerek, satışa sunulan sermaye piyasası aracının dağıtımı talepte bulunanlar arasında gerçekleştirilir. Yatırımcılar istedikleri taktirde, talep frmunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. Yetkili kuruluşlar talep frmunu kabul etmeden önce yatırımcıların kimlik bilgilerini tespit ederler. Talep tplama yluyla satış yöntemine ilişkin larak, yatırımcıların istedikleri takdirde talep frmunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebileceği belirtilmiştir. Bu uygulamanın özellikle bireysel yatırımcılar nezdinde karışıklığa yl açabilmekte ve talep frmlarında yanlış dldurulmaktadır. Geçmişte yaşadığımız örneklerde bireysel yatırımcılar talep miktarına ve alt sınıra aynı rakamı kymakta, ve talebin arzı aştığı halka arzlarda halka arzdan pay alamamaktadır. Bu durum kendilerine tebliğ edildiğinde asıl amaçlarının bu lmadığını belirtmişlerdir. Bu kapsamda alt sınır belirlemenin kaldırılması önerilmektedir. Madde 13-2 Niteliği belirlenmiş rtaklıklarca halka arz edilecek paylar için uygulanacak satış yöntemleri Payları brsada işlem gören rtaklıkların, brsada işlem sırası bulunmayan belirli bir gruba dahil paylarının lması durumunda, bu gruptaki paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından snra kalan payların satışında brsada satış yönteminin kullanılması zrunlu değildir. Ancak, brsada satış yönteminin kullanılmaması durumunda, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından snra kalan payların en az, brsada işlem gören rtaklık paylarının, brsada halka arz süresinin sn iki işlem gününde brsa birincil piyasasında gerçekleşen günlük ağırlıklı rtalama fiyatlarının aritmetik rtalaması üzerinden satılması zrunludur. Brsada işlem gören payların, brsada işlem görmeyen paylara göre daha farklı haklara sahip lması durumunda, satış fiyatı Kurulca da uygun görülmesi kaydıyla farklı yöntemlerle belirlenebilir. Brsada satış yönteminin kullanılmaması durumunda, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından snra kalan payların en az, brsada işlem gören rtaklık paylarının, brsada halka arz süresinin sn iki işlem gününde brsa birincil piyasasında gerçekleşen günlük ağırlıklı rtalama fiyatlarının aritmetik rtalaması yerine ağırlıklı rtalaması üzerinden satılması daha anlamlı görülmektedir. Madde 14- Tahsisatlara ilişkin genel esaslar Halka arzlarda halihazırda kullanılan, yürürlükteki tebliğde Madde 4.5 de yer alan aşağıdaki ifadenin krunması önerilmektedir: Talep tplama süresinin snunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş lsa dahi, izahnamede esasları açıklanmış lmak kşuluyla tahsisat ranları gruplar arasında yurtiçi bireysel ve yurtiçi kurumsal yatırımcıların asgari tahsisat ranlarını azaltmamak üzere kaydırılabilir. Ancak herhangi bir yatırımcı grubu için izahnamede açıklanan tutarın %20 sinden daha fazla azaltma yapılamaz. 6

7 Madde 16 Sabit fiyatla veya fiyat aralığı ile talep tplama yönteminde dağıtım ilkeleri Sabit fiyatla veya fiyat aralığı ile talep tplama yönteminde dağıtım ilkelerine ilişkin larak fiyat aralığı içinde farklı fiyat adımlarından talep tplanabileceğinin tebliğde netleştirmenin yerinde lacağı düşünülmektedir. Bu şekilde talep tplama yöntemi geçmiş yıllarda yapılan halka arzlarda kurumsal yatırımcılar tarafından uygulandığı gibi, talep tplama işlemi Nisan 2013 tarihinde yapılan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. nin halka arzında bireysel yatırımcılar için de uygulandığından tebliğ ile uygulamaya açıklık getirilmesi önerilmektedir. Madde 17-2 (2.cümle) Fiyat teklifi alma yluyla talep tplama yönteminde dağıtım ilkeleri Birikimli larak en çk sermaye piyasası aracının satılabildiği fiyat, satış fiyatı larak belirlenir. Birikimli larak önceden belirlenen arz miktarının karşılanabileceği fiyat, satış fiyatı larak belirlenir. şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. Madde 19-1 Dağıtım listesinin kesinleşmesi, bedel iadesi ve teslim Talep tplama süresinin bitimini izleyen iki iş günü içerisinde yetkili kuruluş ya da knsrsiyum luşturulmuş lması durumunda knsrsiyum lideri, bedelini ödeyerek sermaye piyasası aracı almak isteyen yatırımcıların adı/syadını, T.C. Kimlik numaralarını, ticaret unvanlarını, vergi kimlik numaralarını, talep ettikleri sermaye piyasası aracı miktarını, teklif edilen fiyatı, talepte bulunulacak asgari miktarı, talebin sisteme girildiği tarih ve saat ile sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasındaki dağıtımını gösterir bir liste düzenleyerek ihraççıya ve/veya halka arz edene verir. Dağıtım listesinde yer alması gereken bilgiler listesinde yer alan talepte bulunulacak asgari miktar bilgisinin Madde 10.1 de belirttiğimiz görüşümüzden dlayı çıkarılması gerektiğini düşünmekteyiz 7

8 Madde 20 Yeni pay alma hakkı kullanımı Halka açık rtaklıkların nakit sermaye artırımlarında birim pay başına yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı, ihraççının yetkili rganı tarafından belirlenir. Payların piyasa fiyatı veya defter değerinin nminal değerinin üzerinde lması halinde Kurul yeni pay alma haklarının, payların nminal değeri üzerinde belirlenecek bir fiyattan kullanılmasını isteyebilir. Kurul un hangi durumlarda yeni pay alma hakkını nminal değerin üzerinde nasıl belirlenecek bir fiyat üzerinden kullanılmasını isteyebileceği hususlarının netleştirilmesi, finansal planlama açısından sn derece önemli görülmektedir. Nminal değerin altında rüçhan hakkı kullanımının mümkün lduğu ve esasları da netleştirilmelidir. Madde 22 5 Halka arzda teşvikler Payların halka arzında yatırımcılara, halka arz gelirini snradan azaltma snucunu verecek herhangi bir teşvik sağlanamaz. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler bu kapsamda değerlendirilmez. Halka arz gelirinin snradan azaltılmasına yl açabilecek tedbirler anlaşılamamakla birlikte, bu hükmün sermaye artırımı yluyla yapılan halka arzlar için aranması, rtak satışında satan rtağın bu hususu kabul etmesi halinde herhangi bir srun lmayacağı düşünülmektedir. Madde 23-3 Yetkili Kuruluşlara İlişkin Esaslar Aracılığın birden fazla yetkili kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi durumunda aracılık knsrsiyum sözleşmesinde, yetkili kuruluşlardan en az biri knsrsiyum lideri larak belirlenir. Bu şekilde birden fazla knsrsiyum üyesinin eş lider larak belirlenmesi mümkündür. Bu durumda her bir eş liderin görev ve srumlulukları açıkça belirtilir. Knsrsiyum lideri knsrsiyumun sözleşmeye uygun şekilde yürütülmesinden srumludur. Aracılık knsrsiyum sözleşmesinde, izahnamenin lider ile eş liderler tarafından imzalanacağı, knsrsiyum adına ve ayrıca yetki verilmiş lması kaydıyla rtaklık adına Kurul nezdinde başvuru işlemlerinin lider tarafından yürütüleceği açıkça belirtilir. Halka arza aracılığın, tek bir yetkili kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi halinde bu kuruluşun bu Tebliğde knsrsiyum lideri için belirtilen görev ve srumlulukları haizdir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca knsrsiyum üyelerinden sadece knsrsiyum lideri için izahnameden srumluluk getirilmiştir. Eş liderin İzahname nin hazırlanmasında hiçbir aktif bir rlü bulunmadığı için İzahname yi imzalayarak dğruluğunu ve bütünlüğünü teyit etmesinin uygun lmayacağı düşünülmektedir. Tebliğin bu şekilde yürürlüğe girmesi durumunda hiçbir aracı kurumun, fnksiynu satış kapasitesini artırmaktan ibaret lan eş lider lmak istemeyeceği düşünülmektedir. Diğer taraftan uygulamada knsrsiyum sözleşmesi, üyeler sn anda sunularak imzaları alındığından yeterince inceleme fırsatı lmamaktadır. Knsrsiyum üyelerinin kabullendikleri riskleri ve görevleri tam larak inceleyebilmeleri için; - SPK tarafından standart knsrsiyum sözleşmesi kullanımının zrunlu tutulması veya - Birlik in standart sözleşme luşturma knusunda görevlendirilmesi veya - Knsrsiyum sözleşmesinin imza tarihinden en geç 3 gün önce üyelere sunulması gerekliliğine tebliğde yer verilmesi Seçenekleri değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 8

9 Madde 23-8 Yetkili Kuruluşlara ilişkin esaslar Payların ilk halka arzında ve halka açık rtaklıklar tarafından yapılan sermaye artırımlarında, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan içsel bilgiye ulaşabilecek knumda bulunan kişilerin yaptıkları pay alımları da altıncı fıkrada belirtilen rana bağlı lmaksızın bu madde kapsamında kamuya açıklanır. Özel durumlara ilişkin tebliğe paralel larak içsel bilgilere erişimi lanlar değil, idari srumluluğu bulunanların hisse alım satımlarının açıklanmasının yeterli görülmesi önerilmektedir. 9

İZAHNAMEYE VE İHRAÇ BELGESİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

İZAHNAMEYE VE İHRAÇ BELGESİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 25 Mart 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-14 TÜSİAD İZAHNAMEYE VE İHRAÇ BELGESİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ Madde 4 1 ğ Tanımlar ve Kısaltmalar İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 22 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-23 TÜSİAD YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 3-ğ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

ĠZAHNAME VE ĠHRAÇ BELGESĠ TEBLĠĞĠ (II-5.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.)

ĠZAHNAME VE ĠHRAÇ BELGESĠ TEBLĠĞĠ (II-5.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) II-5.1 ĠZAHNAME VE ĠHRAÇ BELGESĠ TEBLĠĞĠ (II-5.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ (VII-128.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı