YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] :48:14. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14. Özel Durum Açıklaması (Genel)"

Transkript

1 YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] :48:14 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 MUSTAFA ÇİNER UZMAN YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş :43:20 2 MUSTAFA TEOMAN ÇELEN MÜDÜR YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş :45:25 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Levent-İstanbul Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : Hayır Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) kotundan ve Sermaye Piyasası : Kanunu kapsamından çıkması ve bu hususta Olağanüstü Genel Kurul'un toplantıya çağrılması, ayrılma hakkı fiyatının belirlenmesi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu 22 Ekim 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararında aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirketimizin BİAŞ kotundan çıkarılması amacıyla, BİAŞ kotundan çıkma kararının Şirketimiz Genel Kurul onayına sunulmasına ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BİAŞ düzenlemelerinde yer alan şartların gerçekleşmesini takiben SPK ve BİAŞ dahil olmak üzere ilgili kurum ve mercilere başvuru yapılmasına; 2. Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu) kapsamından çıkarılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkma kararının Şirketimiz Genel Kurul onayına sunulmasına ve SPK düzenlemelerinde yer alan şartların gerçekleşmesini takiben SPK da dahil olmak üzere ilgili kurum ve mercilere başvuru yapılmasına; 3. Olağanüstü Genel Kurul'un Ek 1 de yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimiz pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 16 Aralık 2013 tarihinde saat 14:00'da Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Levent İstanbul adresinde toplantıya (Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı) davet edilmelerine; 4. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince önemli nitelikte işlem teşkil eden borsa kotundan çıkma

2 kararı sebebiyle pay sahiplerinin ayrılma hakkının (Ayrılma Hakkı) doğduğunun anlaşıldığına, yine aynı şekilde Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkma kararının da pay sahiplerinin ayrılma hakkının doğmasına sebep olduğuna ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında borsa kotundan ve kanun kapsamından çıkılması kararının ve Ayrılma Hakkı'nın tartışılacağının anlaşıldığına; 5. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Ayrılma Hakkı'nın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına a. Şahsen veya vekalet vererek katılan, b. Bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında BİAŞ kotundan çıkılmasına ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkılmasına ilişkin olumsuz oy kullanan, ve c. muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten, pay sahipleri tarafından sahip olduğu payların tamamı için kullanılabileceğine, ve söz konusu payların (i) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan bir önceki gün saat 23.59'da, Merkezi Kaydi Sistem'de kayıtlı bulunması; ve (ii) pay sahibi tarafından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında temsil edilmiş olması gerekmektedir. 6. İşbu kararın 5. Maddesinde yer alan şartları yerine getirmeyen pay sahiplerinin Şirkette pay sahibi olarak kalmaya kabul ettiklerine ve ayrılma hakkını kullanamayacaklarına; 7. Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin Ayrılma Hakkını kullanamayacağına, Türk Ticaret Kanunu uyarınca paylar üzerinde mülkiyet hakkını haiz pay sahibinin Ayrılma Hakkı'nı kullanmak için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak, ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanmak, ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğuna; 8. Ayrılma Hakkı'nın, işbu kararın alındığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacağı 22 Ekim 2013 tarihinden önceki otuz gün içinde, Şirketimiz paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan, 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 18,59 TL bedelden kullandırılmasına ve bedelin nakden ödeneceğinin kararlaştırılmasına; 9. Ayrılma Hakkı'na ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerine yapılacak ödemenin, şirketimiz kaynaklarından karşılanmasına; 10. Ayrılma Hakkı doğan pay sahiplerinin, bu haklarını kullanabilmeleri için en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı izleyen 10. iş gününü teşkil eden 30 Aralık 2013 tarihine kadar, (Ek 2'de mevcut) "ayrılma hakkı formunu" iadeli taahhütlü ve noter tasdikli olarak Şirketimize göndermelerinin zorunlu olduğuna; 11. Ayrılma Haklarını kullanmak için en geç 30 Aralık 2013 tarihi gece saat 24.00'a kadar "ayrılma hakkı formunu" ortaklığa iletmeyen ortakların, Ayrılma Hakkı'nın sona ereceği ve bu durumda, postadaki herhangi bir gecikme de dahil olmak üzere Şirketimize atfedilemeyecek sebeplerden dolayı ayrılma hakkı ile ilgili pay sahibinden paylarını satın alma yükümlülüğünün sona ereceğine,

3 postadaki herhangi bir gecikmeden Şirketimizin sorumlu olmayacağına; 12. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp, Şirketin BİAŞ kotundan çıkma ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkma kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile "ayrılma hakkı formu" başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, Ayrılma Hakkı'nın devredilmesinin mümkün olmadığına ve bu yüzden olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibinin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra yapacağı pay devirlerinde hem kendisinin Ayrılma Hakkı'nı kaybedeceğine hem de yeni pay sahibinin Ayrılma Hakkı'nı kazanamayacağına; 13. "Ayrılma hakkı formu"nun şirketimize teslimini takiben, 10 iş günü içinde, Ayrılma Hakkı'nı kullanan pay sahiplerinin, sahip oldukları payları Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (kurum kodu: YKR) nezdinde Yapı Kredi Sigorta A.Ş. adına açılan no'lu yatırım hesabına virmanlamasını (şartlı virman dahil) izleyen ilk iş günü, Ayrılma Hakkı'na ilişkin tüm şartları sağlayan pay sahibine ödeme yapılmasına, 14. Şirketimizin, Ayrılma Hakkı'nı kullanan pay sahibinin pay devrini izleyen ilk iş günü içinde ödemeyi yapmamasının, pay sahibinin kendi kusurundan kaynaklanması halinde, Şirketimizin herhangi bir faiz ve benzeri bir sorumluluğunun bulunmadığına ve Şirketimizin kendi kusurundan kaynaklanan sebeplerle, ayrılma hakkı ödemesinin öngörülen bu süre içerisinde yapılmaması halinde, her gecikilen gün için kıst yapılarak hesaplanacak yasal faizin işletilmesine; 15. Şirketimiz Genel Kurulu'ndan ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların Şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin talep edilmesine; 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görevlendirilmek üzere temsilci atanması için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, işbu kararın yayımlanması için İstanbul Ticaret Sicili'ne başvurulmasına; 17. Şirketimizin almış olduğu işbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasına; oy birliği ile karar verildi. Ek 1: Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemi Ek 2: Ayrılma Hakkı Kullanım Formu Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

4 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı nın teşekkülü; 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi; 3. Sermaye Piyasası Kanunu nun 23. ve 24. Maddeleri çerçevesinde, borsa kotundan çıkma kararının onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, genel kurula katıldıkları pay adedi ile sınırlı olarak, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 18,59 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form un genel kurul toplantı tarihi olan 16 Aralık 2013 tarihini izleyen 10 iş günü içinde (en geç 30 Aralık 2013 tarihi sonuna kadar) iadeli taahhütlü ve noter tasdikli olarak ortaklığa gönderilmesinin gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağı, postalardaki gecikmeler halinde Şirketimizin bir sorumluluğu olmayacağı; ortaklığın bu formun kendisine teslimini izleyen 10 iş günü içinde payların devri karşılığında ödeme yapılacağı, ödemenin geç yapılması halinde yasal faiz işletileceği hususlarını içeren Yönetim Kurulumuzun [22 Ekim 2013] tarihli kararının okunarak, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi; 4. Şirketimiz Yapı Kredi Sigorta A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerinde yer alan şartların gerçekleşmesini takiben Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkmasına ve ilgili işlemlerin başlatılmasına ilişkin karar verilmesi; 5. Şirketimiz Yapı Kredi Sigorta A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan şartların gerçekleşmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkmasına ve ilgili işlemlerin başlatılmasına ilişkin karar verilmesi; 6. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların Şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu nun yetkilendirilmesine ilişkin karar verilmesi; 7. Kapanış

5 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU NUN 24. MADDESİ UYARINCA DOĞAN AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN BEYAN YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. NE 1. Yapı Kredi Sigorta A.Ş. nin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması işlemine ilişkin olarak 16 Aralık 2013 tarihinde yapılan Şirketinizin genel kurul toplantısına katıldım, Yapı Kredi Sigorta A.Ş. nin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkmasına ve/veya 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkma işlemine olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 24. Maddesi çerçevesinde sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum Aralık 2013 tarihli genel kurul itibariyle sahip olduğum ve aşağıda detayları verilen payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden Şirketinize devri karşılığına satın alınmasını talep ederim. Pay Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı : Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası : Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası : Tarih: İmza:

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 22 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz in ana ortağı GSD Holding A.Ş. nin

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU

2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU 1. 27/03/2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel

Detaylı

Hisse Alım Satım Bildirimi

Hisse Alım Satım Bildirimi ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] 22.01.2014 100041 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis 34394 Levent - Telefon ve Faks No. 212 371 70

Detaylı

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI MADDE 3 Tanımlar ve Kısaltmalar (1) Bu Tebliğde geçen; a) Birlikte hareket eden kişiler: Kurulun

Detaylı

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. 10 iş günü açık kalacak Çağrı nın bitiş tarihi 5 Ağustos 2013

Detaylı

Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı. Sermaye Tutarı. Sermaye Tutarı (Adet) Tutarı

Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı. Sermaye Tutarı. Sermaye Tutarı (Adet) Tutarı MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA VBG HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Payları Pay Alım Teklifine Konu Şirket e İlişkin

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

19 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

19 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 19 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 20 maddesinde düzenlenen Hisselerin Devir ve Satışı konusunda, maddenin özüne halel

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi nin 14. Maddesi çerçevesinde, Turkcell İletişim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 09.01.2007 Salı günü saat 10.00 da Umut Sokak No:12 İçerenköy

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırımcıların

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, 3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halka

Detaylı