Microsoft Operations Manager 2000 (SP1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft Operations Manager 2000 (SP1)"

Transkript

1 Kapak konusu Çözümler Cihan Baykal Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Microsoft son iki y ld r yepyeni bir kavram ve programla karfl m zda. Microsoft Operations Manager 2000 yani k sa ad yla MOM Önce Onepoint flirketi taraf ndan tasarlanan ve kullan ma sunulan bu program, daha sonra NETIQ taraf ndan sat n al nd. Üzerinde baz tasar m de ifliklikleri ve arabirim gelifltirilmeleri yap larak daha üstün bir hale getirildi. Ard ndan Microsoft taraf ndan sat n al narak MS Operations Manager 2000 ad yla kurumsal müflterilerin be- enisine sunuldu. Peki nedir bu MOM 2000? Ne amaçla kullan l r? Nas l kurulur? Tüm bu sorular n yan tlar n bu yaz m zda bulabileceksiniz. Unutmadan söyleyelim, tüm ürünler için oldu u gibi Microsoft haber gruplar aras nda Türkçe MOM konulu bir haber grubu da bulunuyor. Elimizden geldi ince biz de o haber gruplar nda bulunmaya çal fl - yoruz. Haber grubuna Internet Explorer dan ba lanmak için; adresini kullanabilirsiniz. Konulara geçmeden önce son bir hat rlatma yapmakta fayda görüyoruz. fiu an iflleyece imiz MOM konusunun tamam son ç km fl olan, MOM SP1 uygulamas baz al narak oluflturulmufltur. MSDN den ç kan MOM yaz l m SP1 li olarak gelmektedir ve ayr ca SP1 yamas internetten çekilememektedir. Sonuç olarak biz de son ç km fl olan MOM SP1 uygulamas n kaleme alm fl olduk. Nedir Microsoft Operations Manager? Günümüzde IT sektöründe durmayan bir geliflme oldu unu ve art k büyük ve orta ölçekli kurumlar düflünürsek bilgisayar ortam na geçmeyen flirket say s - n n parmakla say lacak kadar az oldu unu biliyoruz. Sonuç olarak büyük ve orta ölçekli flirketlerin her geçen gün yapt klar IT yat r m nedeniyle ortamda ne kadar sunucular oldu unu, hangi C HAN BAYKAL com.tr) Chip Türkiye ve Windows &.Net Magazine'e katk da bulunan yazarlardand r. Özel bir firmada Kurumsal Destek Mühendisi olarak görev yapmaktad r. MCSE, MCP+I sertifikalar na sahiptir. sunucunun nas l bir performansla çal flt n, her an oluflabilecek bir problemden ne flekilde an nda haberdar olunabilece ini de planlamas ve organize etmesi gerekmekte. Bunu, bir örnekle, daha net aç klamaya çal flal m. Örne in stanbul, Ankara ve zmir flubelerinizin oldu u bir flirketin sistem yöneticisisiniz. Ve her sitede 5 adet sunucu oldu unu düflünün. Domain Controller, IIS, ISA, Exchange Server, SQL. Toplam 15 adet sunucunun takip edilmesi ve oluflabilecek hatalar n önceden önlenmesi için planlama ve altyap çal flmalar yapman z gerekiyor. Size öyle bir program laz m ki, Domain Controller için Active Directory ye spesifik ölçümleri yap p ve gözlemleyebilmeli, ayn s n ISS ve IIA için de yapabilmeli; üstelik tek noktadan. flte MOM tüm bu ifllemleri sizin için yap yor ve gerekti inde web üzerinden raporlar n da chart fleklinde ç kart yor. Biz 15 tane sunucudan bahsettik. Türkiye de bir çok flirketin den fazla sunucusu oldu unu düflünürseniz bu uygulaman n ne kadar önemli oldu unu bir kez daha göreceksiniz. Microsoft Operations Manager nas l çal fl r? Sa taraftaki resimde çal flma prensibinin daha rahat anlafl - laca n düflünüyoruz. Öncelikle resimde görülen kavramlardan bahsedelim. Agent: MOM taraf ndan gözlemlenen snuculara verilen isim. MOM 2000 sadece Agent yaz l m kurulmufl olan ve ipconnectivy si olan makineleri gözlemlenebilmektedir. Consolidator: Agent lardan istenilen verilerin çekilmesi ifllemini gerçeklefltiren servis. Ayr ca tüm konfigurasyon de iflikliklerini agent larla senkronize bir flekilde paylaflmaktad r. Bu servis kendi bafl na baflka bir makinede veya DAS ile ayn makinede çal flabilmekte. Data Access Server (DAS): MOM veritaban, Consolidator, MOM Administrator Konsolu ve Web konsolu aras ndaki data al flverifllerinin düzenli olarak yap lmas ifllemini sa lamaktad r. 56 HAZ RAN 2003 Windows &.NET Magazine

2 fiekil 1: MOM Çal flma Prensibi. Agent Manager: Agent yaz l m n tüm yönetilecek makineler üzerine kurup kald rmay sa layan servis olarak görev yapmaktad r. Ayr ca istenilen konfigürasyon bilgisinin ilgili processing rule ve configuration group lardaki makinelere gönderilmesini de sa lamaktad r. Agent Manager, DAS ve Consolidator servislerinin hepsi ayn makinede çal flabilir veya ayr makinelere kurulabilir. fiekildeki çal flma prensibine dönecek olursak, tüm kurulumlar tamamland - nda ve agent kurulumu da bitti inde, öncelikle Consolidator/Agent Manager makinesi Agent tan al nabilecek tüm performans verisi, event ler ve istenilen di er ayr nt lar çekerek Data Access Server a yönlendirmekte. Data Access Server, SQL veritaban na tüm bu veriyi yerlefltirerek depolama ifllemini tamamlamakta. Bunun ard ndan raporlama mekanizmas çal flarak SQL de bulunan veriyi kullan c n n istedi i flekilde görüntüleyebilmekte. Bu ifllem de iki farkl yoldan yap labiliyor. Access Runtime ile SQL deki veri derlenir ve kullan c n n istedi i bilgilerin ç kt s haz rlan r veya IIS üzerinde çal flan Web Konsol sayesinde istenilen raporlar web üzerinden görüntülenebilir. Tüm bu ifllemlerin nas l oldu una hep beraber bakaca z. Microsoft Operations Manager Nas l Planlan r? Öncelikle bizim yaz s ras nda kullanaca m z metodun tüm MOM bileflenlerinin ayn makinede kurulu olmas fleklinde oldu unu belirtmek istiyoruz. Microsoft un MOM Deployment Guide nda gözlemlenecek makine say s n n 50 den az olmas durumunda, MOM bileflenlerinin tamam n ayn makineye kurman zda bir sak nca olmad belirtiliyor. Ancak 50 den daha fazla sunucu gözlemlenecekse o zaman Single Configuration Group planlamas önerilmekte. Bu planlamada ise toplam 1000 adet sunucuya kadar gözlemleme yapabiliyorsunuz. E er gözlemlenecek sunucunuz 1000 den fazlaysa, o zaman Multitiered Configuration Group planlamas n yapman z gerekiyor. Biz yaz m zda Single Configuration Group dan bahsedece iz. E er daha büyük çapl bir planlama gerekiyorsa MOM Deployment Guide a bir göz atmakta ve profesyonel yard m almakta fayda var diye düflünüyoruz. Daha önce de belirtti imiz gibi yaz - m z için yapm fl oldu umuz test ortam - m zda sunucu say s 50 yi geçmeyece inden, Microsoft Operations Manager yaz l m n n tüm bileflenlerini ayn sunucuya yükleyerek testlerimizi tamamlayaca z. Ancak sunucu say s na sahip 100 ile 1000 aras nda olan flirketlerin nas l bir MOM konfigürasyonu yapmalar gerekti ine k saca de inmek de fayda var. fiekil 2: Single Configuration Group Tasla. Resimde de görüldü ü gibi bu planlamada iki adet veya daha fazla DCAM Server kullan l yor. Burada belirtilmesi gereken DCAM s n r. Bir configuration groupta 10 taneden fazla DCAM kuram yorsunuz. Bunun yan nda MOM Reporting bilefleni de ayr bir sunucuda tutuluyor. Burdan da anlafl laca gibi minimum Single Configuration Group planlamas n sa lamak için 1 adet MOM ve SQL Server kurulumunu yapaca m z makine, 1 adet MOM Reporting kurulumunu yapaca m z makine, 2 adet te DCAM Server kurulumu yapaca m z makine gerekiyor. Agent konusunda Single Configuration Group planlamas - n n bir de limiti söz konusu. Agent limiti bu planlamada Ancak pratikte daima 1000 civar olmas beklendi ini belirtmekte fayda var. Planlama aflamas nda son olarak önem verilen noktalardan sonuncusunun MOM bileflenlerinin kuruldu u makinelerdeki donan m kapasitesinin ölçülmesi oldu unu söylemeliyiz. Örne- in MOM kurulduktan sonra onepoint database boyutu ne kadarl k bir boyuta ayarlanmal ve bu boyut neye göre hesaplanmal? K saca bahsetmek gerekirse OnePoint Database boyutu gözlemlenecek sunucular n say s na (yani agent say s - na), agentlardaki gözlenecek event say - lar na ve kurulacak management pack lere göre de iflim gösteriyor. Örne in; Alert bafl na 4-6 KB Event bafl na Byte Performans Datas bafl na 195 Byte hesaplanmakta. Bu s rada bir limit de MOM veritaban boyutu için mevcut. MOM veritaban boyutu 30 GB aflam yor. Ve önerilen doluluk oras ise 12GB ile 15GB aras nda. Bu sebeple bu planlaman n gerçekten hassas bir flekilde yap lmas çok önemli. Aç kças sadece bunun ve benzeri hesaplamalar n oldu u bir whitepaper internette mevcut. Bu whitepaper a: perfsize.doc adresinden ulaflabilirsiniz. Limitlere de inmiflken, MOM için belli olan ve aç klanm fl limitlere flöyle bir göz atal m Her bir DCAM in yönetebilece i Node say s en fazla 1000 dir. Her bir configuration group için maksimum DCAM say s 10 dur Maksimum al nabilecek Alert say s bir günde dir. Her bir DCAM için kullan labilecek maksimum MOM Administrator Console say s 30 dur Maksimum agent say s bir configuration group için 2000 dir. Ayr ca limitlere ilaveten Microsoft taraf ndan önerilmeyen ve desteklenmeyen baz durumlar da söz konusu. Örne in: Alpha destekleniyor Mail sunucuda gerekli policy de iflikli i yap lmad sürece Outlook XP desteklenmiyor MOM Admin Console un domain d - fl ndan kullan lmas desteklenmiyor DAS ve CAM bileflenlerinin ayr sunucularda kurulmas da desteklenmiyor Windows &.NET Magazine HAZ RAN

3 Microsoft Operations Manager donan m gereksinimleri Minimum DCAM ve/veya MOM veritaban kurulacak makinenin donan m gereksinimi flu flekildedir: fllemci: 550MHz. Intel Pentium III Disk: 5 GB bofl yer Bellek: 512 MB 250 agent a kadar gözlemleme ifllemi yapacak DCAM ve/veya MOM veritaban kurulacak makinenin donan m gereksinimi flu flekildedir: fllemci: 2 x 550MHz. Veya üstü Bellek: 1 GB Raid Card: 2 Kanall Disk C (Kanal 1): 2 x 9.1 GB veya üstü; Raid1 OS ve SQL kurulum dosyalar için Disk D (Kanal 2): 6 x 91. GB veya üstü; Raid10 Database ve Log dosyalar için 1000 agent a kadar gözlemleme ifllemi yapacak DCAM ve/veya MOM veritaban kurulacak makinenin donan m gereksinimi flu flekildedir: fllemci: 4 x 750MHz. Veya üstü Bellek: 2 GB Raid Card: 3 Kanall Raid Card: 2 Kanall Disk C (Kanal 1): 2 x 9.1 GB veya üstü; Raid1 OS ve SQL kurulum dosyalar için Disk D (Kanal 2): 6 x 9.1 GB veya üstü; Raid10 Database dosyalar için Disk E (Kanal 3): 3 x 9.1 GB veya üstü; Raid10 Log dosyalar için Minimum Agent olarak kurulacak makinenin donan m gereksinimi flu flekildedir: fllemci: 200 MHz. Intel Pentium Disk: 100 MB bofl yer Bellek: 64 MB 64 bit lik agent lar flu an için destekleniyor. Central Server uygulamas n n Domain Controller üzerine yüklenmesi de desteklenmeyen durumlardan bir tanesi. Son olarak MOM Web Console un da baflka bir sunucuya yüklenmesi desteklenmiyor. Bu konulara dikkat etmekte fayda var. MOM CD si içinden ç kan bir yard mc uygulama sayesinde MOM kurulumundan önce nelere ihtiyaç oldu unu ve nelerin kurulmufl oldu unu görebilmekteyiz. K saca özetlemek gerekirse, MOM kurulacak makinede flu uygulamalar n olmas beklenmekte: Windows 2000 Server, Advanced server, Datacenter Server ve Service Pack 2 veya yukar s Microsoft Transaction Server (Windows 2000 ile beraber gelmekte) Microsoft Management Console 1.1 veya yukar s (Windows 2000 ile beraber gelmekte) Microsoft Internet Information Server (Windows 2000 ile beraber gelmekte) Access 2000 veya Runtime (MOM CDROM\Intel\Access2000RT alt ndan runtime kurulabilmekte) Internet Explorer 4.01 veya üstü (http://www.microsoft.com/ie den son versiyon kurulabilmekte) Microsoft Data Access Bilefleni (MOM CDROM\Intel\Microsoft Data Access Components alt ndan kurulabilmekte) Microsoft Office Graph Bilefleni (Office CD si içinden Office Tools bölümünden kurulabilmekte) MSDTC Logfile Boyutu Msdtc log boyutu ayarlamas Bu kurulumu detayl bir flekilde aç klayal m. MOM kurulumu için MSDTC Log File boyutunun en az 512 MB olmas flart. Bu ayar ad m ad m beraberce yapal m. Administrative Tools alt ndaki Component Services e girerek gelen ekrandaki Component Services üzerine t kl yoruz. Ard ndan Computers bölümünün geldi ini görüyoruz. Computers a da t klad m zda My Computer gelmekte. Onun üzerine sa tufl ile t klayarak Properties bölümüne girifl yap yoruz. fiekil 3: MSDTC Ayarlamalar Ad m 1. Bu ad mlardan sonra öncelikle gelen ekrandaki Stop butonuna t klayarak MSDTC servisini durduruyoruz. Ard ndan Capacity bölümüne 512 yazarak Reset Log butonunu t kl yoruz. fllem tamamland nda Start butonuna t klayarak servisi çal flt rabilir ve kurulum aflamalar na devam edebiliriz. MOM kurulumu için son olarak Browscap.ini dosyas n n yüklenmesi gerekmektedir. Bu kurulum da zaten Verify Prerequisites ekran ndan Install Browscap.ini linkine t klanarak yap labiliyor. fiekil 4: MSDTC Ayarlamalar Ad m 2. Microsoft Operations Manager nas l kurulur? Yaz m z bafl nda senaryomuza göre tüm MOM bileflenlerini ayn makineye kuraca m z aç klam flt k. Ancak buna geçmeden önce e er farkl bir senaryo varsa ve bu senaryoya göre farkl sunuculara MOM bileflenleri kurulacaksa nas l bir s ra takip etmeniz gerekti ini aç klamak istiyoruz. 1. Öncelikle MOM Database kurulumu ve konfigürasyonu yap lmakta 2. lk DCAM olacak makine kurularak konfigürasyonun yap lmas ifllemiyle kurulum devam etmekte. 58 HAZ RAN 2003 Windows &.NET Magazine

4 3. E er ikinci bir DCAM makinesi kurulacaksa bu aflamada onun kurulumu ve konfigürasyonu yap lmakta. 4. Son olarak hangi sunucular n üzerine agent kurularak gözlemleme yap laca belirlenerek bu konfigürasyonun tamamlanmas ile MOM kurulum ifllemini bitirmifl oluyoruz. MOM kurulumundan önce yukar daki ad mlarda da bahsetti imiz gibi öncelikle database kurulum iflleminin yap lmas gerekiyor. Bunun için öncelikle sunucu üzerine SQL Server 2000 kurarak üzerine flu an için en son ç km fl olan Service Pack 3 ü geçece iz. SQL Server 2000 kurulmadan önce MOM kurulumu s ras nda problem yaflamamak için Windows 2000 Server Control Panel de Regional Settings içindeki tüm ayarlar n US English e göre ayarlanm fl olmas gerekti ini hat rlatal m. MOM ile beraber gelen scriptlerin düzgün olarak çal flabilmesi için Regonal Settings ayarlarn n tamam n n US English olmas flart. Bu önemli ad m tamamlad ktan sonra SQL Server kurulumuna bafll yoruz. Ad m 1 SQL SERVER 2000 kurulumu SQL Server kurulumu s ras nda dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta mevcut. Windows Authentication seviyesinde çal flmas TCP/IP protokolü kullanarak çal flmas Dictionary order özelliklerinin case-insensitive sort order fleklinde konfigure edilmesi SQL Server service account un Local System olarak çal fl yor olmas Kurulum sonras da Enterprise Manager dan giderek Audit Level in None ve Failure olarak seçilmifl olmas gerekiyor. fiimdi kurulum ad mlar n k saca görelim. SQL kurulumu s ras nda protokol, dictionary order ve service account seçimlerinin yapabilmemiz için Custom seçene ini seçiyoruz. Bu sayede ilgili ekranlar, sihirbaz vas tas yla karfl m za gelecektir. SQL Server kurulumunda custom seçildikten sonra yapmam z gereken ayarlar karfl m za gelmeye bafllayacakt r. ADIM 2 Service Account konfigurasyonu MOM kurulumu s ras nda bizden MOM servisinin kullanaca account bilgisi sorulmakta. Bu yüzden gerekli haklara sahip bir account yaratmam z gerekiyor. Öncelikle bir servis account yaratmak için MOM olarak kurulacak makinede Local Users and Groups bölümüne Administrative Tools alt ndan giriyoruz ve bir user tan ml yoruz. Bu user n flifresinin olmas ve password expire olmamas da gerekiyor. Ard ndan tan mlanan kullan c n n administrators grubuna üye olmas n sa l yoruz (Biz kendi örne imizde kullan c ismini DAS olarak tan mlad k). Bu ifllem sonucunda DAS Account olarak kullan lacak service acfiekil 5: SQL Server kurulumunda bahsi geçen tüm ayarlar custom seçilerek görüntülenmekte. Örne in ilk ekran Service Accounts bölümü. Bu bölümde tüm SQL servisleri için Local System Account kullan lmas - n ayarlamaktay z. fiekil 6: SQL Server kurulumundaki Service Accounts Ad m. Authentication Mode ad m nda güvenlik aç s ndan sadece Windows Authentication Mode seçilmesi tavsiye edilmekte. Ancak SA kullan c s ile ilgili ifllemler yapacaksan z güvenlik problemlerini göze alarak Mixed Mode seçmeniz de mümkün. ki halde de MOM kurulumu baflar yla tamamlanacakt r. fiekil 7: Authentication Mode ad m. Bu ad m SQL kurulumu s ras ndaki en önemli ad mlardan bir tanesi olarak göze çarp yor. Bu bölümde e er Windows regional settings ayarlar n z US English e göre ayarlanm flsa otomatik olarak flekilde ki gibi bir pencere karfl - n za gelecektir. MOM kurulumu s ras nda SQL Database i içindeki tablolar n, fiekil 8: MOM kurulumu için önemli ad mlardan biri olan Collation Settings. view lar n, SP lerin yarat lmas s ras nda hata ç kmamas için flekildeki ekrandaki gibi Dictionary order, case-insensitive, for use with 1252 Character Set seçilmesi yeterli olacakt r. fiekil 9: TCP/IP Protokol Ayar ekran. SQL kurulumunda son olarak dikkat edilecek bölüm Network Libraries bölümü. Bu bölümde Named Pipes ve TCP/IP Sockets bölümlerinin aç k olmas na dikkat etmeniz gerekiyor. Standart olarak bu flekilde gelen ekranda bir de ifliklik yapmadan devam etmeniz durumunda MOM için gerekli olan tüm SQL ayarlar n yapm fl oluyoruz. Windows &.NET Magazine HAZ RAN

5 fiekil 10: DAS Account un Local Policy ayarlamalar. count umuz için di er ayarlamalara bafll yoruz. lk olarak Administrative Tools alt ndaki Local Security Policy bölümüne geçiyoruz ve Local Policies alt ndan User Rights Assignment bölümüne giriyoruz. Sa taraftaki afla da sayd m z 4 seçenekte yeni yaratt m z kullan c y eklememiz gerekiyor. 1. Act as part of the operating system (üzerine sa tufl ile t klayarak security bölümüne giriyorsunuz. Ard ndan ADD diyerek DCAM kullan c s n listeye eklemeniz yeterli) 2. Create a token object 3. Log on as a batch job 4. Log on as a service DCAM (Data Access Server) Account unu isterseniz local, isterseniz de domain account yapabilirsiniz; ancak tüm dokümantasyonlarda local önerildi i belirtilmekte. DCAM kullan c s d fl nda MOM için ayr iki kullan c daha mevcut. Bunlardan ilki Consolidator, di eri ise Agent Manager kullan c lar. Bu iki kullan c yerine tek bir kullan c tan mlaman z mümkün. Ayr ca DCAM, Agent Manager, Consolidator account lar n tek bir account olarak tan mlaman z da mümkün. Ancak consolidator ve agent manager için yarataca n z kullan c n n domain admin olmas ve tüm agentlarda da administrator grubuna üye olmas flart. Son olarak e er MOM taraf ndan uyar mesajlar n n gelmesini ayarlamay düflünüyorsan z ortamdaki SMTP veya Exchange server n zda MOM Consolidator kullan c s için bir mailbox konfigürasyonu yapman z gerekiyor. Bu flekilde MOM dan gönderilecek uyar mesajlar bu kullan c yard m yla gönderilebilecek. ADIM 3 MOM kurulumu Setup öncesinde çal flan bu tool, MOM kurulacak olan makinede kurulumdan önce gerekli tüm bileflenlerin haz r olup olmad n bizim için kontrol etmekte. Kontrolde hiç bir eksik olmad n gördükten sonra kurulum aflamalar na bafll yoruz. Custom seçene i seçildikten sonra daha önce bahsetti imiz MOM bileflenlerinin tamam n gösteren bir ekran karfl - m za gelmekte. fiekil 13: Monitör etmek istedi imiz tüm servislerin management packlerini bu ad mda seçebiliyoruz. Bu ekrandan e er ayn makine üzerine tüm bileflenleri kurmayacaksak sadece ilgili olanlar seçebilme flans m z var. Örne in sadece Database veya sadece DAS seçebiliriz. Bu sayede bileflenleri farkl makinelere kurarak planlama bölümünde bahsetti imiz de iflik MOM kombinasyonlar n sistemimize entegre etmemiz mümkün. Bu aflamadan sonra Service Account bölümüne s ra geliyor. Bu bölümde DAS için yaratm fl oldu umuz kullan c ismini ve flifresini ekrana giriyoruz. Ayr ca Domain bölümüne de local account oldu u için MOM makine ismini girmemiz yeterli olacakt r. Bir sonraki ad m ise Management Pack Modüllerinin kurulumu. MOM kurulumu ile beraber gelen standart management pack modüllerini bu ad mda kurabiliyoruz. Bu packlerin içinde DNS servisinin gözlemlenmesini sa layan, WINS, IIS, MSMQ gibi servislerin takibi için gerekli paketler mevcut. Ayr ca daha farkl Microsoft Serverlar için (Örne in ISA, HIS, Exchange, SQL gibi) ayr bir management pack kurulumu daha mevcut. Bunu MOM kurulumu sonras MOM CD si içindeki Management Pack dizini alt ndan beraberce kuraca z. Tüm bu ad mlardan sonra MOM kurulumu command console dan SQL Server üzerinde ilgili database ve ayr nt lar n oluflturma ifllemine giriyor. E er Collation ayarlar nda 1252 case insensitive kurulumunu yapmazsak bu database yarat lmas ifllemleri s ras nda kesinlikle hata almaktay z. fiekil 11: Single MOM CD si içinde setup tan önce çal flt r lan Verify Prerequisites bölümü. fiekil 12: Microsoft Operations Manager Kurulumu Bileflenleri Ekran. fiekil 14: Management Pack kurulumu yap lmadan önceki MOM Console. Son olarak kurulum bittikten sonra MOM Administration Console a girdi imizde flekildeki görüntü bizi karfl lamakta. Dikkat edilecek nokta, Public Views alt ndaki seçenekler. Bu ad mdan sonra MOM CD si içindeki Management Pack kurulumunu da yaparak a m zda hangi MS Server oldu unu listeden seçip Management Pack kurulumunu bitirdi imizde ise Public Views alt nda flekildeki gibi eklemeler yap lmakta. Kurulum aflamalar böylece sona eriyor. fiimdi MOM kurulumu sonras a daki sunucular n nas l gözlemlenebi lece ini agent lar n ne flekilde kurulaca- n göreflim. Ard ndan da nas l rapor al - naca konusunu beraberce iflleyelim. 60 HAZ RAN 2003 Windows &.NET Magazine

6 fiekil 15: Management Pack kurulumu yap ld ktan sonraki MOM Console. AGENT kurulumu MOM kurulumundan sonra ilk yap lacak ifllem, takip edilecek sunuculara agent yaz l m n n kurulmas ve MOM - dan görüntülenmeye bafllanmas. Bunun için MOM Administrative Console içinden Configuration alt ndaki Agent Managers bölümüne giriyoruz. Karfl m za gelen penceredeki Managed Computer Rules bölümüne girerek daha önceden girifl yap lan agent lar görüntüleyebilir veya Add diyerek yeni bir Agent yükleyebiliriz. Include seçene inden sonra Domain Name ve Computer Name yaz lan ekrana geliyoruz. Bu ekran da gerekli bilgileri doldurarak geçtikten sonra Finish diyerek ifllemi sonuçland r yoruz. Bu ifllem sonras nda yine configuration bölümü alt ndaki Pending Installation alt na yazm fl oldu umuz agent n isminin belli bir süre sonra gelmesi ve onay bekledi ine dair bir uyar vermesi gerekiyor. Bu uyar üzerine sa tufl ile t klayarak onay verdi iniz anda agent belli bir süre sonra MOM taraf ndan kontrol edilmeye bafllanacakt r. Bu yapt m z iflleme Automatic Agent Installation ad veriliyor. Bir de Manual Agent Installation ifllemi var. Bu ifllem için ad mlar adresinden ö renebilirsiniz. Agent kurulumundan bahsetmiflken ne tür iflletim sistemlerine agent kurabilece inizi ve hangi ürünleri MOM ile gözlemleyebilece inize k saca bir de inmekte fayda var. MOM ürününün NE- TIQ dan sat n al nd n daha önce belirtmifltik. Ancak NETIQ, MOM konusunda halen baz ürünlerini piyasada kullan c lar n be enisine sunmaya devam ediyor. MOM ile ilgili olarak iki paketi NETIQ sitesinde siz de görebilirsiniz. Birincisi NETIQ XMP modülü. kincisi NETIQ AppManager modülü. Bu iki modül hakk nda daha fazla bilgi almak için adresine ba lanabilirsiniz. Bu adreste ayr ca bu iki ürün eklendi inde MOM ile gözlemlenebilen uygulamalar n listesini de bulabilirsiniz. MOM ve Agent kurulumunu bu yaz - m z ile tamamen görmüfl olduk. Gelecek ay raporlama, kural tan mlamalar, bilinen baz problemlerin çözümü gibi konulara göz ataca z. Ayr ca sizin için 2004 y l nda ç kacak MOM 2004 yaz l - m na da bir göz atarak nelerin geliflece- ine k saca de inece iz. MOM 2000 in, gün geçtikçe artan bilgisayar ve sunucu say s nedeniyle zor anlar yaflayan flirket IT yöneticileri için bulunmaz bir ürün oldu unu düflünüyoruz. Her nekadar ilk versiyonu biraz problemli olsa da, MOM SP1 ile beraber bu ürünü kendi ortam n zda deneyerek ne kadar büyük ifl kazanc sa lad n z ve bir çok iflinizin nas l çözüldü ünü net bir flekilde göreceksiniz. Windows &.NET Magazine HAZ RAN

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU MCSE/MCITP/MCT Serhad.makbuloglu@cozumpark.com Ajanda System Center Ürün Ailesine Genel Bakış SCOM

Detaylı

"SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz.

SQL Server Management Studio yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Microsoft SQL Server 2008 R2 Kurulumu "SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx

Detaylı

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Active Directory(A.D): Merkezi yönetim yapmamızı sağlayan servisin adı. Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir. Active

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın Bu yazıda SQL server 2008 Express kurulumunu anlatacağım. Sql Server kurulumuna geçmeden önce bilgisayarımızın donanım ve yazılım gereksinimlerinin neler olduğuna bir bakalım. Yazılım SQL Server 2008 kurulum

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz.

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. WSUS 3.0 Kurulumu Merhabalar; Wsus kullanmanın aşağıda saydığımız yararları bulunmaktadır: 3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. Wsus aslında yeni bir servis değildir.

Detaylı

LOGO DESTEK DOKÜMANI

LOGO DESTEK DOKÜMANI 1) IKWeb Kurulumu IKWeb programının çalıştırılabilmesi için kurulum işleminin gerçekleştirileceği makinede IIS (Internet Information Services) ve.net Framework 2.0 kurulu olmalıdır. IKWeb kurulumu için

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 KURULUM SQL SERVER 2016 yılı başlarında piyasaya çıkan SQL Server

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

IceWarp kurulumu. IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır:

IceWarp kurulumu. IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır: IceWarp kurulumu IceWarp Server kurmanız için yapmamız gereken adımlar şunlardır: http://www. icewarp. com sitesinden,on line satış temsilicilerden ve ya da on line installer (online kurucusundan) istediğiniz

Detaylı

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak.

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak. Windows Server 2008 R2 İle Active Directory Domain Servislerinde Gelen Yenilikler Active Directory Administrative Center (Active Directory Yönetim Merkezi) Hepimizin heyecanla beklediği ve ilk beta versiyonlarından

Detaylı

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Bu makalede sizlere Security Configuration Wizard kullanımını, bu tool sunucunun nasıl daha güvenli hale getirildiğini ve bu tool ile hazırlanan xml

Detaylı

Automatically Upgrade (new) Client push installation Software update point installation Group Policy installation Logon script installation

Automatically Upgrade (new) Client push installation Software update point installation Group Policy installation Logon script installation Merhaba, bu yazımda client agent kurulumu ve ou yapılandırılmasından bahsedeceğim.sccm de client agent kurulum işlemini birden çok şekilde yapabilirsiniz. Microsoft tarafında belirtilen methodlar aşağıdadır.

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu Serhat Öztürk Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş. v.1.0 Kantar Uygulaması üç temel parçadan oluşur. Veritabanı, WCF servisi ve Masaüstü uygulaması. Bu nedenle sistemde

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

SQL Server 2014 Kurulum Adımları

SQL Server 2014 Kurulum Adımları SQL Server 2014 Kurulum Adımları Kurulum medyasını veya disk üzerindeki kurulum kaynağını kullanarak SQL Server Setup (setup.exe) programını başlatın. New SQL Server stand-alone installation or add features

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler 1. Antivirüs programları kapalı olmalı 2. Kurulum süresince Administrator yetkisi

Detaylı

SQL SERVER 2005 ENTEGRE SQL (VTY) VERİ TABANI YÖNETİM KURULUMU RESİMLİ ANLATIMI. Entegre SQL kurmadan önce SQLSERVER 2005,i kuralım öncelikle.

SQL SERVER 2005 ENTEGRE SQL (VTY) VERİ TABANI YÖNETİM KURULUMU RESİMLİ ANLATIMI. Entegre SQL kurmadan önce SQLSERVER 2005,i kuralım öncelikle. SQL SERVER 2005 ENTEGRE SQL (VTY) VERİ TABANI YÖNETİM KURULUMU RESİMLİ ANLATIMI Entegre SQL kurmadan önce SQLSERVER 2005,i kuralım öncelikle. Kurulumu başlattık.kutucuğu işaretledik resimdeki gibi. Ve

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

ARTESIS ENTERPRISE SERVER OPC TÜNELLEME İSTEMCİSİ

ARTESIS ENTERPRISE SERVER OPC TÜNELLEME İSTEMCİSİ ARTESIS ENTERPRISE SERVER Dök. No: PS.01 KL.04 REV.02 I Table of Contents Part I Giriş 1 Part II Sistem Gereksinimleri 1 Part III Kurulum 3 Part IV Ana Menü 11 Part V Destek 13 Part VI Sorun Giderme 13

Detaylı

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER Haz rlayan : Mehmet Emin DO AN Sistem Mühendisi HAZA ER M NASIL SA LANIR? Default IP User Password 192.168.1.1 admin admin Cihaz za seri/console port, SSH ve Web GUI üzerinden

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 18 Eyl. 2013 Çarş. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 18 Eyl. 2013 Çarş. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 18 Eyl. 2013 Çarş. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU KURULUM SQL SERVER 2008 Kurulum SQL Server 2008 ürününün kurulumu için öncelikle SQL

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı. 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı. 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır. 2. Kurulum yapacağınız makinede önceden kurulmuş olan SQL Server var ise

Detaylı

Bilgisayarım My Computer

Bilgisayarım My Computer My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 12-13 Mar. 2012 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini seçeriz.

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU

MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU Bir domain ortamındaki kullanıcıların aynı kullanıcı adı ve parola bilgisiyle merak mail server içerisine entegre edilmesi için domain controller ve merak

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 EXCHANGE SERVER 1 Geçmiş Sürümler ve Geleceği 2 Exchange Server 2016 ile Gelen Yenilikler 4 İstemci Tarafındaki Yenilikler 5 Birlikte Çalışma Şekilleri 6 Mapi Over HTTP 7

Detaylı

Bu dökümanda Eğitim seti kurulumu için yapılması gerek işlemler konusunda hangi sıralamanın izleneceğine yönelik detaylar yer almaktadır.

Bu dökümanda Eğitim seti kurulumu için yapılması gerek işlemler konusunda hangi sıralamanın izleneceğine yönelik detaylar yer almaktadır. MİKRO YAZILIMEVİ EĞİTİM CD Sİ KURULUMU Bu dökümanda Eğitim seti kurulumu için yapılması gerek işlemler konusunda hangi sıralamanın izleneceğine yönelik detaylar yer almaktadır. Programlarımızın verimli

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Exchange Server Kurulumu

Exchange Server Kurulumu Exchange Server Kurulumu Exchange server kurulumu için öncelikle domain ortamına dahil edilmiş sunuculara ihtiyacımız bulunmaktadır. Exchange 2013 sistemde 2 adet ana rol bulunmaktadır. Bunlar CAS(Client

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması 2012 İçerik Sayfa 1. Sistem Gereksinimleri...1 2. Esri Hesabı Oluşturma 3 3. Esri Hesabınız

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA 1. Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri Desteklenen CPU sayısı 1 Desteklenen en fazla bellek

Detaylı

SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ

SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ Windows ve SQL Update seviyelerinin aynı olması gerekmektedir. Windows versiyonu aynı olmalıdır. Ayrıca Disk ve Disklerin içinde ki klasörler diğer SQL

Detaylı

Microsoft Outlook 2003 Kurulumu

Microsoft Outlook 2003 Kurulumu Microsoft Outlook 2003 Kurulumu Tools (Araçlar) menüsünden E-mail Accounts (E-posta Hesapları) seçeneğini seçiniz. Buradan Add a new e-mail account (Yeni bir e-posta hesabı ekle) sekmesine tıklayınız,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Önce domain sunucuyu görebiliyor muyuz, kontrol edelim

Önce domain sunucuyu görebiliyor muyuz, kontrol edelim Domain'e katılma işine girişmeden önce ağ bağlantılarınızın düzgün çalıştığından emin olmalısınız. DHCP server'dan alınan veya elle girilmiş bir IP adresiyle çalışıyor olmalısınız. Not Windows XP Home

Detaylı

SQL Server 2005 Kurulumu (Standart Edition)

SQL Server 2005 Kurulumu (Standart Edition) SQL Server 2005 Kurulumu (Standart Edition) 1-Sistem gereksinimleri SQL Server 2005 mevcut versiyonlarına göre kurulabileceği işletim sistemleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Enterprise Developer Standard

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 2 ACTIVE DIRECTORY YENİLİKLERİ 11 DCPROMO suz Bir Hayat 11 Offline Domain Join 21 PowerShell

Detaylı

E-Fatura Sunucusu Kurulum Klavuzu

E-Fatura Sunucusu Kurulum Klavuzu E-Fatura Sunucusu Kurulum Klavuzu Efatura sunucusu üç uygulamadan ve veri tabanından oluşmaktadır. 1. Web Servisi 2. Web Arayüzü 3. Worker Servisi 4. Veritabanı E-Fatura Sunucusu GIB LogoConnect Web Servisi

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

Subnet A da bulunan DHCP Server makinesinin ve client makinenin IP yapılandırması aşağıdaki gibidir.

Subnet A da bulunan DHCP Server makinesinin ve client makinenin IP yapılandırması aşağıdaki gibidir. DHCP Relay Agent Uygulaması DHCP Relay Agent servisi DHCP nin bulunmadığı diğer subnet lerdeki bir Windows Server 2003 üzerine kurulur. Böylece diğer subnet lerdeki IP adresi isteği DHCP nin bulunduğu

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 REMOTE DESKTOP SERVICES RD Connection Broker

WINDOWS SERVER 2008 R2 REMOTE DESKTOP SERVICES RD Connection Broker WINDOWS SERVER 2008 R2 REMOTE DESKTOP SERVICES RD Connection Broker Günümüzde üzerinde önemli uygulamalar çalıştıran, veritabanları barındıran ve sağladığı çeşitli servisler ile birçok konumda ve görevde

Detaylı

NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0

NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 Tescil Bilgisi 2009 NicProxy. Tüm Hakları Saklıdır. Bu belge, NicProxy mülkiyetinde ve NicProxy e ait özel bilgiler içermektedir. NicProxy yetkili temsilcisinin

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

1- MICROSOFT SQL SERVER 2000 KURULUMU

1- MICROSOFT SQL SERVER 2000 KURULUMU 3 Ekim 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL Đlgili Modül/ler : Genel SQL SERVER 2000 KURULUMU 1- MICROSOFT SQL SERVER 2000 KURULUMU MS-SQL Server 2000 Donanım Gereksinimleri : Donanım Đşlemci Memory (RAM)

Detaylı

C) Kurulum için, güncel bir donanım (PIII ve üstü, 512 MB ram ve üstü) ve Java desteği gereklidir, Java kurmak icin: htp://www.java.

C) Kurulum için, güncel bir donanım (PIII ve üstü, 512 MB ram ve üstü) ve Java desteği gereklidir, Java kurmak icin: htp://www.java. SAS Windows Kurulumu Aşağıdaki kurulum ODTÜ ye lisanslı tüm SAS bileşenlerini: (Academic Analysis Suite, Base, Stat, Graph, Connect, Share, ETS, FSP, Acess to ODBC, Acess to PC File, Access to Ole DB,

Detaylı

Exchange Server Kurtarma (PowerControls)

Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Çok çetrefilli bir işlem olan problemli Exchange suncudan data kurtarma işlemi third party çözümler ile çok daha kolay bir işleme dönüşebilir. Bu tip yazılımlardan

Detaylı

PRAGON PROTECT & RESTORE 3. Kurulum Rehberi

PRAGON PROTECT & RESTORE 3. Kurulum Rehberi PRAGON PROTECT & RESTORE 3 Kurulum Rehberi Başlangıç 1. Çeşitli metotlarla edindiğiniz kurulum dosyasını (.exe) çift tıklayarak kuruluma başlayın. 2. İlk olarak kurulum dili seçmeniz gerekiyor. İngilizce

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. 08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör.

Ders Tanıtım Sunumu. 08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Ders Tanıtım Sunumu 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri Veri Tabanı II Ders Kodu 08221

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard ve Advanced Sürümler Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Sistem Gereksinimleri Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

Uzaktan Kurulum Kılavuzu

Uzaktan Kurulum Kılavuzu Uzaktan Kurulum Kılavuzu Uzak yönetim konsolu aracılığı ile ShadowProtect kurulumu ve yönetimi. Sürüm: 4.0+ Tarih: 30.03.2011 Copyright StorageCraft Technology Corporation 2008 Sayfa 1 / 10 ShadowProtect

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

SQL Server 2008 Express Edition ı Kurmak

SQL Server 2008 Express Edition ı Kurmak SQL Server 2008 Express Edition ı Kurmak Download Linki: 32 bit İşletim sistemleri için http://go.microsoft.com/?linkid=9729746 64 bit İşletim sistemleri için http://go.microsoft.com/?linkid=9729747 Yukarıdaki

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

LDAP Administrator ile Active Directory Yonetimi

LDAP Administrator ile Active Directory Yonetimi LDAP Administrator ile Active Directory Yonetimi Active Directory; merkezi yonetim, esnek LDAP sorguları, group policy uygulamaları, replikasyon olanağı gibi özellikleri ile orta ölçekli ve büyük ölçekli

Detaylı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Bilgisayarım My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU 11-12 Mar. 2014 Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini

Detaylı

Exchange Server 2010 Sertifika Oluşturma

Exchange Server 2010 Sertifika Oluşturma Exchange Server 2010 Sertifika Oluşturma Bildiğimiz üzere Exchange Server 2003 ve 2007 de default olarak SSL oluşturulup kullanılıyordu. Ancak bir müddet sonra sertifikanın süresi dolduğu için artık çalışmayacaktı.

Detaylı

VERİTABANI KURULUMU SQL 2005 EXPRESS EDITION KURULUMU

VERİTABANI KURULUMU SQL 2005 EXPRESS EDITION KURULUMU İŞLEMLERİ UYGULAMADAN ÖNCE TÜM DÖKÜMANI LÜTFEN SONUNA KADAR OKUYUNUZ. İŞLEMLER ESNASINDA UYGULAMA EKSİKLİKLERİNDEN, KONFİGÜRASYON YETERSİZLİKLERİNDEN VB. SEBEPLERDEN OLUŞABİLECEK HATALARDAN DOLAYI ERAY

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA Merhaba arkadafllar, Sizi, uluslararas standartlarda flifreli ve flifresiz-h zl ifllem yapabilen üniversitenizin kimlik kart ile tan flt rmak istiyoruz! flte karfl n zda Halkbank Bank24 JET! Ö rencilik

Detaylı

Uzak Masaüstü Lisans Server ı Aktive Etme

Uzak Masaüstü Lisans Server ı Aktive Etme Uzak Masaüstü Lisans Server ı Aktive Etme (Windows Server 2012) Özet: Windows Server 2012 üzerinde Uzak Masaüstü Lisans Server ı konfigure etmek, Windows Server 2008 R2 den çok farklıdır. Workgroup içerisinde

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

LOG SHIPPING Yusuf KAHVECİ Senior Database Administrator @2014

LOG SHIPPING Yusuf KAHVECİ Senior Database Administrator @2014 LOG SHIPPING Yusuf KAHVECİ Senior Database Administrator @2014 www.sqlturkiye.com info@sqlturkiye.com 1 YUSUF KAHVECİ KİMDİR? Merhaba Sevgili Arkadaşlar, 1987 İstanbul doğumluyum. Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Service Pack 1 Sistem Gereksinimleri

Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Service Pack 1 Sistem Gereksinimleri Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Service Pack 1 Sistem Gereksinimleri Securing Your Journey to the Cloud p c Korumalı Bulut ws Ağ Güvenliği Trend Micro Incorporated bu belgede

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Internet Information Server 6.0

Internet Information Server 6.0 Cihan Baykal Server 2003 e baktığımız zaman en köklü değişikliklerin IIS 6.0 da olduğunu görmekteyiz. Internet Information Server 6.0 Nisan ay n n sonunda ç kan Server 2003 ile beraber gelen bu yeni web

Detaylı

PocketRest Kullanımı

PocketRest Kullanımı PocketRest Kullanımı El Terminalinden ayarlanan parametreler sayesinde Adisyon basılabilir, İade alınabilir, Masa değiştirilebilir, Hesap alınabilir Ödeme alınabilir gibi birçok işlem yapılabilmesi mümkündür.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 SQL Server 2008 veritabanlarının grafiksel arayüzden yönetimi ve

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı