Microsoft Operations Manager 2000 (SP1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft Operations Manager 2000 (SP1)"

Transkript

1 Kapak konusu Çözümler Cihan Baykal Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Microsoft son iki y ld r yepyeni bir kavram ve programla karfl m zda. Microsoft Operations Manager 2000 yani k sa ad yla MOM Önce Onepoint flirketi taraf ndan tasarlanan ve kullan ma sunulan bu program, daha sonra NETIQ taraf ndan sat n al nd. Üzerinde baz tasar m de ifliklikleri ve arabirim gelifltirilmeleri yap larak daha üstün bir hale getirildi. Ard ndan Microsoft taraf ndan sat n al narak MS Operations Manager 2000 ad yla kurumsal müflterilerin be- enisine sunuldu. Peki nedir bu MOM 2000? Ne amaçla kullan l r? Nas l kurulur? Tüm bu sorular n yan tlar n bu yaz m zda bulabileceksiniz. Unutmadan söyleyelim, tüm ürünler için oldu u gibi Microsoft haber gruplar aras nda Türkçe MOM konulu bir haber grubu da bulunuyor. Elimizden geldi ince biz de o haber gruplar nda bulunmaya çal fl - yoruz. Haber grubuna Internet Explorer dan ba lanmak için; adresini kullanabilirsiniz. Konulara geçmeden önce son bir hat rlatma yapmakta fayda görüyoruz. fiu an iflleyece imiz MOM konusunun tamam son ç km fl olan, MOM SP1 uygulamas baz al narak oluflturulmufltur. MSDN den ç kan MOM yaz l m SP1 li olarak gelmektedir ve ayr ca SP1 yamas internetten çekilememektedir. Sonuç olarak biz de son ç km fl olan MOM SP1 uygulamas n kaleme alm fl olduk. Nedir Microsoft Operations Manager? Günümüzde IT sektöründe durmayan bir geliflme oldu unu ve art k büyük ve orta ölçekli kurumlar düflünürsek bilgisayar ortam na geçmeyen flirket say s - n n parmakla say lacak kadar az oldu unu biliyoruz. Sonuç olarak büyük ve orta ölçekli flirketlerin her geçen gün yapt klar IT yat r m nedeniyle ortamda ne kadar sunucular oldu unu, hangi C HAN BAYKAL com.tr) Chip Türkiye ve Windows &.Net Magazine'e katk da bulunan yazarlardand r. Özel bir firmada Kurumsal Destek Mühendisi olarak görev yapmaktad r. MCSE, MCP+I sertifikalar na sahiptir. sunucunun nas l bir performansla çal flt n, her an oluflabilecek bir problemden ne flekilde an nda haberdar olunabilece ini de planlamas ve organize etmesi gerekmekte. Bunu, bir örnekle, daha net aç klamaya çal flal m. Örne in stanbul, Ankara ve zmir flubelerinizin oldu u bir flirketin sistem yöneticisisiniz. Ve her sitede 5 adet sunucu oldu unu düflünün. Domain Controller, IIS, ISA, Exchange Server, SQL. Toplam 15 adet sunucunun takip edilmesi ve oluflabilecek hatalar n önceden önlenmesi için planlama ve altyap çal flmalar yapman z gerekiyor. Size öyle bir program laz m ki, Domain Controller için Active Directory ye spesifik ölçümleri yap p ve gözlemleyebilmeli, ayn s n ISS ve IIA için de yapabilmeli; üstelik tek noktadan. flte MOM tüm bu ifllemleri sizin için yap yor ve gerekti inde web üzerinden raporlar n da chart fleklinde ç kart yor. Biz 15 tane sunucudan bahsettik. Türkiye de bir çok flirketin den fazla sunucusu oldu unu düflünürseniz bu uygulaman n ne kadar önemli oldu unu bir kez daha göreceksiniz. Microsoft Operations Manager nas l çal fl r? Sa taraftaki resimde çal flma prensibinin daha rahat anlafl - laca n düflünüyoruz. Öncelikle resimde görülen kavramlardan bahsedelim. Agent: MOM taraf ndan gözlemlenen snuculara verilen isim. MOM 2000 sadece Agent yaz l m kurulmufl olan ve ipconnectivy si olan makineleri gözlemlenebilmektedir. Consolidator: Agent lardan istenilen verilerin çekilmesi ifllemini gerçeklefltiren servis. Ayr ca tüm konfigurasyon de iflikliklerini agent larla senkronize bir flekilde paylaflmaktad r. Bu servis kendi bafl na baflka bir makinede veya DAS ile ayn makinede çal flabilmekte. Data Access Server (DAS): MOM veritaban, Consolidator, MOM Administrator Konsolu ve Web konsolu aras ndaki data al flverifllerinin düzenli olarak yap lmas ifllemini sa lamaktad r. 56 HAZ RAN 2003 Windows &.NET Magazine

2 fiekil 1: MOM Çal flma Prensibi. Agent Manager: Agent yaz l m n tüm yönetilecek makineler üzerine kurup kald rmay sa layan servis olarak görev yapmaktad r. Ayr ca istenilen konfigürasyon bilgisinin ilgili processing rule ve configuration group lardaki makinelere gönderilmesini de sa lamaktad r. Agent Manager, DAS ve Consolidator servislerinin hepsi ayn makinede çal flabilir veya ayr makinelere kurulabilir. fiekildeki çal flma prensibine dönecek olursak, tüm kurulumlar tamamland - nda ve agent kurulumu da bitti inde, öncelikle Consolidator/Agent Manager makinesi Agent tan al nabilecek tüm performans verisi, event ler ve istenilen di er ayr nt lar çekerek Data Access Server a yönlendirmekte. Data Access Server, SQL veritaban na tüm bu veriyi yerlefltirerek depolama ifllemini tamamlamakta. Bunun ard ndan raporlama mekanizmas çal flarak SQL de bulunan veriyi kullan c n n istedi i flekilde görüntüleyebilmekte. Bu ifllem de iki farkl yoldan yap labiliyor. Access Runtime ile SQL deki veri derlenir ve kullan c n n istedi i bilgilerin ç kt s haz rlan r veya IIS üzerinde çal flan Web Konsol sayesinde istenilen raporlar web üzerinden görüntülenebilir. Tüm bu ifllemlerin nas l oldu una hep beraber bakaca z. Microsoft Operations Manager Nas l Planlan r? Öncelikle bizim yaz s ras nda kullanaca m z metodun tüm MOM bileflenlerinin ayn makinede kurulu olmas fleklinde oldu unu belirtmek istiyoruz. Microsoft un MOM Deployment Guide nda gözlemlenecek makine say s n n 50 den az olmas durumunda, MOM bileflenlerinin tamam n ayn makineye kurman zda bir sak nca olmad belirtiliyor. Ancak 50 den daha fazla sunucu gözlemlenecekse o zaman Single Configuration Group planlamas önerilmekte. Bu planlamada ise toplam 1000 adet sunucuya kadar gözlemleme yapabiliyorsunuz. E er gözlemlenecek sunucunuz 1000 den fazlaysa, o zaman Multitiered Configuration Group planlamas n yapman z gerekiyor. Biz yaz m zda Single Configuration Group dan bahsedece iz. E er daha büyük çapl bir planlama gerekiyorsa MOM Deployment Guide a bir göz atmakta ve profesyonel yard m almakta fayda var diye düflünüyoruz. Daha önce de belirtti imiz gibi yaz - m z için yapm fl oldu umuz test ortam - m zda sunucu say s 50 yi geçmeyece inden, Microsoft Operations Manager yaz l m n n tüm bileflenlerini ayn sunucuya yükleyerek testlerimizi tamamlayaca z. Ancak sunucu say s na sahip 100 ile 1000 aras nda olan flirketlerin nas l bir MOM konfigürasyonu yapmalar gerekti ine k saca de inmek de fayda var. fiekil 2: Single Configuration Group Tasla. Resimde de görüldü ü gibi bu planlamada iki adet veya daha fazla DCAM Server kullan l yor. Burada belirtilmesi gereken DCAM s n r. Bir configuration groupta 10 taneden fazla DCAM kuram yorsunuz. Bunun yan nda MOM Reporting bilefleni de ayr bir sunucuda tutuluyor. Burdan da anlafl laca gibi minimum Single Configuration Group planlamas n sa lamak için 1 adet MOM ve SQL Server kurulumunu yapaca m z makine, 1 adet MOM Reporting kurulumunu yapaca m z makine, 2 adet te DCAM Server kurulumu yapaca m z makine gerekiyor. Agent konusunda Single Configuration Group planlamas - n n bir de limiti söz konusu. Agent limiti bu planlamada Ancak pratikte daima 1000 civar olmas beklendi ini belirtmekte fayda var. Planlama aflamas nda son olarak önem verilen noktalardan sonuncusunun MOM bileflenlerinin kuruldu u makinelerdeki donan m kapasitesinin ölçülmesi oldu unu söylemeliyiz. Örne- in MOM kurulduktan sonra onepoint database boyutu ne kadarl k bir boyuta ayarlanmal ve bu boyut neye göre hesaplanmal? K saca bahsetmek gerekirse OnePoint Database boyutu gözlemlenecek sunucular n say s na (yani agent say s - na), agentlardaki gözlenecek event say - lar na ve kurulacak management pack lere göre de iflim gösteriyor. Örne in; Alert bafl na 4-6 KB Event bafl na Byte Performans Datas bafl na 195 Byte hesaplanmakta. Bu s rada bir limit de MOM veritaban boyutu için mevcut. MOM veritaban boyutu 30 GB aflam yor. Ve önerilen doluluk oras ise 12GB ile 15GB aras nda. Bu sebeple bu planlaman n gerçekten hassas bir flekilde yap lmas çok önemli. Aç kças sadece bunun ve benzeri hesaplamalar n oldu u bir whitepaper internette mevcut. Bu whitepaper a: perfsize.doc adresinden ulaflabilirsiniz. Limitlere de inmiflken, MOM için belli olan ve aç klanm fl limitlere flöyle bir göz atal m Her bir DCAM in yönetebilece i Node say s en fazla 1000 dir. Her bir configuration group için maksimum DCAM say s 10 dur Maksimum al nabilecek Alert say s bir günde dir. Her bir DCAM için kullan labilecek maksimum MOM Administrator Console say s 30 dur Maksimum agent say s bir configuration group için 2000 dir. Ayr ca limitlere ilaveten Microsoft taraf ndan önerilmeyen ve desteklenmeyen baz durumlar da söz konusu. Örne in: Alpha destekleniyor Mail sunucuda gerekli policy de iflikli i yap lmad sürece Outlook XP desteklenmiyor MOM Admin Console un domain d - fl ndan kullan lmas desteklenmiyor DAS ve CAM bileflenlerinin ayr sunucularda kurulmas da desteklenmiyor Windows &.NET Magazine HAZ RAN

3 Microsoft Operations Manager donan m gereksinimleri Minimum DCAM ve/veya MOM veritaban kurulacak makinenin donan m gereksinimi flu flekildedir: fllemci: 550MHz. Intel Pentium III Disk: 5 GB bofl yer Bellek: 512 MB 250 agent a kadar gözlemleme ifllemi yapacak DCAM ve/veya MOM veritaban kurulacak makinenin donan m gereksinimi flu flekildedir: fllemci: 2 x 550MHz. Veya üstü Bellek: 1 GB Raid Card: 2 Kanall Disk C (Kanal 1): 2 x 9.1 GB veya üstü; Raid1 OS ve SQL kurulum dosyalar için Disk D (Kanal 2): 6 x 91. GB veya üstü; Raid10 Database ve Log dosyalar için 1000 agent a kadar gözlemleme ifllemi yapacak DCAM ve/veya MOM veritaban kurulacak makinenin donan m gereksinimi flu flekildedir: fllemci: 4 x 750MHz. Veya üstü Bellek: 2 GB Raid Card: 3 Kanall Raid Card: 2 Kanall Disk C (Kanal 1): 2 x 9.1 GB veya üstü; Raid1 OS ve SQL kurulum dosyalar için Disk D (Kanal 2): 6 x 9.1 GB veya üstü; Raid10 Database dosyalar için Disk E (Kanal 3): 3 x 9.1 GB veya üstü; Raid10 Log dosyalar için Minimum Agent olarak kurulacak makinenin donan m gereksinimi flu flekildedir: fllemci: 200 MHz. Intel Pentium Disk: 100 MB bofl yer Bellek: 64 MB 64 bit lik agent lar flu an için destekleniyor. Central Server uygulamas n n Domain Controller üzerine yüklenmesi de desteklenmeyen durumlardan bir tanesi. Son olarak MOM Web Console un da baflka bir sunucuya yüklenmesi desteklenmiyor. Bu konulara dikkat etmekte fayda var. MOM CD si içinden ç kan bir yard mc uygulama sayesinde MOM kurulumundan önce nelere ihtiyaç oldu unu ve nelerin kurulmufl oldu unu görebilmekteyiz. K saca özetlemek gerekirse, MOM kurulacak makinede flu uygulamalar n olmas beklenmekte: Windows 2000 Server, Advanced server, Datacenter Server ve Service Pack 2 veya yukar s Microsoft Transaction Server (Windows 2000 ile beraber gelmekte) Microsoft Management Console 1.1 veya yukar s (Windows 2000 ile beraber gelmekte) Microsoft Internet Information Server (Windows 2000 ile beraber gelmekte) Access 2000 veya Runtime (MOM CDROM\Intel\Access2000RT alt ndan runtime kurulabilmekte) Internet Explorer 4.01 veya üstü (http://www.microsoft.com/ie den son versiyon kurulabilmekte) Microsoft Data Access Bilefleni (MOM CDROM\Intel\Microsoft Data Access Components alt ndan kurulabilmekte) Microsoft Office Graph Bilefleni (Office CD si içinden Office Tools bölümünden kurulabilmekte) MSDTC Logfile Boyutu Msdtc log boyutu ayarlamas Bu kurulumu detayl bir flekilde aç klayal m. MOM kurulumu için MSDTC Log File boyutunun en az 512 MB olmas flart. Bu ayar ad m ad m beraberce yapal m. Administrative Tools alt ndaki Component Services e girerek gelen ekrandaki Component Services üzerine t kl yoruz. Ard ndan Computers bölümünün geldi ini görüyoruz. Computers a da t klad m zda My Computer gelmekte. Onun üzerine sa tufl ile t klayarak Properties bölümüne girifl yap yoruz. fiekil 3: MSDTC Ayarlamalar Ad m 1. Bu ad mlardan sonra öncelikle gelen ekrandaki Stop butonuna t klayarak MSDTC servisini durduruyoruz. Ard ndan Capacity bölümüne 512 yazarak Reset Log butonunu t kl yoruz. fllem tamamland nda Start butonuna t klayarak servisi çal flt rabilir ve kurulum aflamalar na devam edebiliriz. MOM kurulumu için son olarak Browscap.ini dosyas n n yüklenmesi gerekmektedir. Bu kurulum da zaten Verify Prerequisites ekran ndan Install Browscap.ini linkine t klanarak yap labiliyor. fiekil 4: MSDTC Ayarlamalar Ad m 2. Microsoft Operations Manager nas l kurulur? Yaz m z bafl nda senaryomuza göre tüm MOM bileflenlerini ayn makineye kuraca m z aç klam flt k. Ancak buna geçmeden önce e er farkl bir senaryo varsa ve bu senaryoya göre farkl sunuculara MOM bileflenleri kurulacaksa nas l bir s ra takip etmeniz gerekti ini aç klamak istiyoruz. 1. Öncelikle MOM Database kurulumu ve konfigürasyonu yap lmakta 2. lk DCAM olacak makine kurularak konfigürasyonun yap lmas ifllemiyle kurulum devam etmekte. 58 HAZ RAN 2003 Windows &.NET Magazine

4 3. E er ikinci bir DCAM makinesi kurulacaksa bu aflamada onun kurulumu ve konfigürasyonu yap lmakta. 4. Son olarak hangi sunucular n üzerine agent kurularak gözlemleme yap laca belirlenerek bu konfigürasyonun tamamlanmas ile MOM kurulum ifllemini bitirmifl oluyoruz. MOM kurulumundan önce yukar daki ad mlarda da bahsetti imiz gibi öncelikle database kurulum iflleminin yap lmas gerekiyor. Bunun için öncelikle sunucu üzerine SQL Server 2000 kurarak üzerine flu an için en son ç km fl olan Service Pack 3 ü geçece iz. SQL Server 2000 kurulmadan önce MOM kurulumu s ras nda problem yaflamamak için Windows 2000 Server Control Panel de Regional Settings içindeki tüm ayarlar n US English e göre ayarlanm fl olmas gerekti ini hat rlatal m. MOM ile beraber gelen scriptlerin düzgün olarak çal flabilmesi için Regonal Settings ayarlarn n tamam n n US English olmas flart. Bu önemli ad m tamamlad ktan sonra SQL Server kurulumuna bafll yoruz. Ad m 1 SQL SERVER 2000 kurulumu SQL Server kurulumu s ras nda dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta mevcut. Windows Authentication seviyesinde çal flmas TCP/IP protokolü kullanarak çal flmas Dictionary order özelliklerinin case-insensitive sort order fleklinde konfigure edilmesi SQL Server service account un Local System olarak çal fl yor olmas Kurulum sonras da Enterprise Manager dan giderek Audit Level in None ve Failure olarak seçilmifl olmas gerekiyor. fiimdi kurulum ad mlar n k saca görelim. SQL kurulumu s ras nda protokol, dictionary order ve service account seçimlerinin yapabilmemiz için Custom seçene ini seçiyoruz. Bu sayede ilgili ekranlar, sihirbaz vas tas yla karfl m za gelecektir. SQL Server kurulumunda custom seçildikten sonra yapmam z gereken ayarlar karfl m za gelmeye bafllayacakt r. ADIM 2 Service Account konfigurasyonu MOM kurulumu s ras nda bizden MOM servisinin kullanaca account bilgisi sorulmakta. Bu yüzden gerekli haklara sahip bir account yaratmam z gerekiyor. Öncelikle bir servis account yaratmak için MOM olarak kurulacak makinede Local Users and Groups bölümüne Administrative Tools alt ndan giriyoruz ve bir user tan ml yoruz. Bu user n flifresinin olmas ve password expire olmamas da gerekiyor. Ard ndan tan mlanan kullan c n n administrators grubuna üye olmas n sa l yoruz (Biz kendi örne imizde kullan c ismini DAS olarak tan mlad k). Bu ifllem sonucunda DAS Account olarak kullan lacak service acfiekil 5: SQL Server kurulumunda bahsi geçen tüm ayarlar custom seçilerek görüntülenmekte. Örne in ilk ekran Service Accounts bölümü. Bu bölümde tüm SQL servisleri için Local System Account kullan lmas - n ayarlamaktay z. fiekil 6: SQL Server kurulumundaki Service Accounts Ad m. Authentication Mode ad m nda güvenlik aç s ndan sadece Windows Authentication Mode seçilmesi tavsiye edilmekte. Ancak SA kullan c s ile ilgili ifllemler yapacaksan z güvenlik problemlerini göze alarak Mixed Mode seçmeniz de mümkün. ki halde de MOM kurulumu baflar yla tamamlanacakt r. fiekil 7: Authentication Mode ad m. Bu ad m SQL kurulumu s ras ndaki en önemli ad mlardan bir tanesi olarak göze çarp yor. Bu bölümde e er Windows regional settings ayarlar n z US English e göre ayarlanm flsa otomatik olarak flekilde ki gibi bir pencere karfl - n za gelecektir. MOM kurulumu s ras nda SQL Database i içindeki tablolar n, fiekil 8: MOM kurulumu için önemli ad mlardan biri olan Collation Settings. view lar n, SP lerin yarat lmas s ras nda hata ç kmamas için flekildeki ekrandaki gibi Dictionary order, case-insensitive, for use with 1252 Character Set seçilmesi yeterli olacakt r. fiekil 9: TCP/IP Protokol Ayar ekran. SQL kurulumunda son olarak dikkat edilecek bölüm Network Libraries bölümü. Bu bölümde Named Pipes ve TCP/IP Sockets bölümlerinin aç k olmas na dikkat etmeniz gerekiyor. Standart olarak bu flekilde gelen ekranda bir de ifliklik yapmadan devam etmeniz durumunda MOM için gerekli olan tüm SQL ayarlar n yapm fl oluyoruz. Windows &.NET Magazine HAZ RAN

5 fiekil 10: DAS Account un Local Policy ayarlamalar. count umuz için di er ayarlamalara bafll yoruz. lk olarak Administrative Tools alt ndaki Local Security Policy bölümüne geçiyoruz ve Local Policies alt ndan User Rights Assignment bölümüne giriyoruz. Sa taraftaki afla da sayd m z 4 seçenekte yeni yaratt m z kullan c y eklememiz gerekiyor. 1. Act as part of the operating system (üzerine sa tufl ile t klayarak security bölümüne giriyorsunuz. Ard ndan ADD diyerek DCAM kullan c s n listeye eklemeniz yeterli) 2. Create a token object 3. Log on as a batch job 4. Log on as a service DCAM (Data Access Server) Account unu isterseniz local, isterseniz de domain account yapabilirsiniz; ancak tüm dokümantasyonlarda local önerildi i belirtilmekte. DCAM kullan c s d fl nda MOM için ayr iki kullan c daha mevcut. Bunlardan ilki Consolidator, di eri ise Agent Manager kullan c lar. Bu iki kullan c yerine tek bir kullan c tan mlaman z mümkün. Ayr ca DCAM, Agent Manager, Consolidator account lar n tek bir account olarak tan mlaman z da mümkün. Ancak consolidator ve agent manager için yarataca n z kullan c n n domain admin olmas ve tüm agentlarda da administrator grubuna üye olmas flart. Son olarak e er MOM taraf ndan uyar mesajlar n n gelmesini ayarlamay düflünüyorsan z ortamdaki SMTP veya Exchange server n zda MOM Consolidator kullan c s için bir mailbox konfigürasyonu yapman z gerekiyor. Bu flekilde MOM dan gönderilecek uyar mesajlar bu kullan c yard m yla gönderilebilecek. ADIM 3 MOM kurulumu Setup öncesinde çal flan bu tool, MOM kurulacak olan makinede kurulumdan önce gerekli tüm bileflenlerin haz r olup olmad n bizim için kontrol etmekte. Kontrolde hiç bir eksik olmad n gördükten sonra kurulum aflamalar na bafll yoruz. Custom seçene i seçildikten sonra daha önce bahsetti imiz MOM bileflenlerinin tamam n gösteren bir ekran karfl - m za gelmekte. fiekil 13: Monitör etmek istedi imiz tüm servislerin management packlerini bu ad mda seçebiliyoruz. Bu ekrandan e er ayn makine üzerine tüm bileflenleri kurmayacaksak sadece ilgili olanlar seçebilme flans m z var. Örne in sadece Database veya sadece DAS seçebiliriz. Bu sayede bileflenleri farkl makinelere kurarak planlama bölümünde bahsetti imiz de iflik MOM kombinasyonlar n sistemimize entegre etmemiz mümkün. Bu aflamadan sonra Service Account bölümüne s ra geliyor. Bu bölümde DAS için yaratm fl oldu umuz kullan c ismini ve flifresini ekrana giriyoruz. Ayr ca Domain bölümüne de local account oldu u için MOM makine ismini girmemiz yeterli olacakt r. Bir sonraki ad m ise Management Pack Modüllerinin kurulumu. MOM kurulumu ile beraber gelen standart management pack modüllerini bu ad mda kurabiliyoruz. Bu packlerin içinde DNS servisinin gözlemlenmesini sa layan, WINS, IIS, MSMQ gibi servislerin takibi için gerekli paketler mevcut. Ayr ca daha farkl Microsoft Serverlar için (Örne in ISA, HIS, Exchange, SQL gibi) ayr bir management pack kurulumu daha mevcut. Bunu MOM kurulumu sonras MOM CD si içindeki Management Pack dizini alt ndan beraberce kuraca z. Tüm bu ad mlardan sonra MOM kurulumu command console dan SQL Server üzerinde ilgili database ve ayr nt lar n oluflturma ifllemine giriyor. E er Collation ayarlar nda 1252 case insensitive kurulumunu yapmazsak bu database yarat lmas ifllemleri s ras nda kesinlikle hata almaktay z. fiekil 11: Single MOM CD si içinde setup tan önce çal flt r lan Verify Prerequisites bölümü. fiekil 12: Microsoft Operations Manager Kurulumu Bileflenleri Ekran. fiekil 14: Management Pack kurulumu yap lmadan önceki MOM Console. Son olarak kurulum bittikten sonra MOM Administration Console a girdi imizde flekildeki görüntü bizi karfl lamakta. Dikkat edilecek nokta, Public Views alt ndaki seçenekler. Bu ad mdan sonra MOM CD si içindeki Management Pack kurulumunu da yaparak a m zda hangi MS Server oldu unu listeden seçip Management Pack kurulumunu bitirdi imizde ise Public Views alt nda flekildeki gibi eklemeler yap lmakta. Kurulum aflamalar böylece sona eriyor. fiimdi MOM kurulumu sonras a daki sunucular n nas l gözlemlenebi lece ini agent lar n ne flekilde kurulaca- n göreflim. Ard ndan da nas l rapor al - naca konusunu beraberce iflleyelim. 60 HAZ RAN 2003 Windows &.NET Magazine

6 fiekil 15: Management Pack kurulumu yap ld ktan sonraki MOM Console. AGENT kurulumu MOM kurulumundan sonra ilk yap lacak ifllem, takip edilecek sunuculara agent yaz l m n n kurulmas ve MOM - dan görüntülenmeye bafllanmas. Bunun için MOM Administrative Console içinden Configuration alt ndaki Agent Managers bölümüne giriyoruz. Karfl m za gelen penceredeki Managed Computer Rules bölümüne girerek daha önceden girifl yap lan agent lar görüntüleyebilir veya Add diyerek yeni bir Agent yükleyebiliriz. Include seçene inden sonra Domain Name ve Computer Name yaz lan ekrana geliyoruz. Bu ekran da gerekli bilgileri doldurarak geçtikten sonra Finish diyerek ifllemi sonuçland r yoruz. Bu ifllem sonras nda yine configuration bölümü alt ndaki Pending Installation alt na yazm fl oldu umuz agent n isminin belli bir süre sonra gelmesi ve onay bekledi ine dair bir uyar vermesi gerekiyor. Bu uyar üzerine sa tufl ile t klayarak onay verdi iniz anda agent belli bir süre sonra MOM taraf ndan kontrol edilmeye bafllanacakt r. Bu yapt m z iflleme Automatic Agent Installation ad veriliyor. Bir de Manual Agent Installation ifllemi var. Bu ifllem için ad mlar adresinden ö renebilirsiniz. Agent kurulumundan bahsetmiflken ne tür iflletim sistemlerine agent kurabilece inizi ve hangi ürünleri MOM ile gözlemleyebilece inize k saca bir de inmekte fayda var. MOM ürününün NE- TIQ dan sat n al nd n daha önce belirtmifltik. Ancak NETIQ, MOM konusunda halen baz ürünlerini piyasada kullan c lar n be enisine sunmaya devam ediyor. MOM ile ilgili olarak iki paketi NETIQ sitesinde siz de görebilirsiniz. Birincisi NETIQ XMP modülü. kincisi NETIQ AppManager modülü. Bu iki modül hakk nda daha fazla bilgi almak için adresine ba lanabilirsiniz. Bu adreste ayr ca bu iki ürün eklendi inde MOM ile gözlemlenebilen uygulamalar n listesini de bulabilirsiniz. MOM ve Agent kurulumunu bu yaz - m z ile tamamen görmüfl olduk. Gelecek ay raporlama, kural tan mlamalar, bilinen baz problemlerin çözümü gibi konulara göz ataca z. Ayr ca sizin için 2004 y l nda ç kacak MOM 2004 yaz l - m na da bir göz atarak nelerin geliflece- ine k saca de inece iz. MOM 2000 in, gün geçtikçe artan bilgisayar ve sunucu say s nedeniyle zor anlar yaflayan flirket IT yöneticileri için bulunmaz bir ürün oldu unu düflünüyoruz. Her nekadar ilk versiyonu biraz problemli olsa da, MOM SP1 ile beraber bu ürünü kendi ortam n zda deneyerek ne kadar büyük ifl kazanc sa lad n z ve bir çok iflinizin nas l çözüldü ünü net bir flekilde göreceksiniz. Windows &.NET Magazine HAZ RAN

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri SP2 7/25/06 11:02 AM Page 58 ÇÖZÜMLER SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SP2 GEÇ fi VE YEN L KLER Yenilikler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri ç karmak

Detaylı

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows

Detaylı

Internet Information Server 6.0

Internet Information Server 6.0 Cihan Baykal Server 2003 e baktığımız zaman en köklü değişikliklerin IIS 6.0 da olduğunu görmekteyiz. Internet Information Server 6.0 Nisan ay n n sonunda ç kan Server 2003 ile beraber gelen bu yeni web

Detaylı

Windows Server 2003 ile yeni bir dönem

Windows Server 2003 ile yeni bir dönem Windows Server 2003 Güncel Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Windows Server 2003 ile yeni bir dönem Yeni sunucu iflletim sistemi en sonunda kendisini gösterdi. Windows Server 2003 hakk ndaki ön izlenimlerimizi

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234

P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234 P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234 TEMEL KURULUM B LG LER 1. Splitter Ba lant s Splitter afla daki flekilde görüldü ü gibi ba lanmal d r. Splitter

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi

Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi Bilgi Teknolojileri Güvenli i:... 74 Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi Mustafa SA SAN* Bilgi ça nda, nternet ortam ndaki bilgi kullan

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D:66 34758 Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : +90 216 629 05 01 Fax : +90 216 629 04 94 info@arifis.com.tr

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı