ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TEDARİKÇİ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TÜKETİCİ.. SÖZLEŞME TARİHİ - NUMARASI./ / Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 1

2 1. TARAFLAR Madde 1. Bu sözleşme bir taraftan (Bundan böyle Tedarikçi olarak anılacaktır) ile diğer taraftan elektrik enerjisi satın alan aşağıda ünvanı yazılı özel/tüzel kişi (Bundan böyle Tüketici olarak anılacaktır) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden Elektrik Satış Hizmetleri ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü ilişkileri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir. Tüketici ve Tedarikçi terimleri birlikte kullanıldıkları yerlerde Taraflar olarak anılacaktır. Tedarikçi Ünvanı : Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No: Atakum/SAMSUN Telefon : ( ) Faks : ( ) Tüketici Ünvanı : Adresi : Telefon : Faks : E-Posta : Yetkili Adı : Yetkili Cep Tel. : TC Kimlik No / Vergi No: Madde 2. Taraflar ın işbu Sözleşmede yazılı bulunan adresleri yasal tebligat adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. Taraflar adreslerinde meydana gelen değişikliği on (10) gün içerisinde noter kanalıyla bildirmeyi aksi takdirde işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligatın geçerli ve yasal tebligat sayılacağını ve Taraflar ı bağlayacağını kabul ve taahhüt eder. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Madde 3. Taraflar arasında iki (2) nüsha olarak imzalanan işbu Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesinin (Sözleşme) amacı, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici nin EK-1 deki tabloda adresi, belediyesi ve abonelik bilgileri belirtilen tüketim tesis/tesislerine elektrik enerjisi satışının sağlanması olup, buna ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesinde Taraflar ca uyulması gereken yükümlülüklere dair hükümler ile ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına uyulmaması halindeki yaptırımları kapsar. 3. TANIMLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER Madde 4. Bu sözleşmede yer alan kavram ve kısaltmaların yorumlanmasında, sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, elektrik piyasası mevzuatında yer alan tanım ve açıklamalar esas alınacaktır. Madde 5. Bu sözleşmenin EK leri de bu sözleşmeye dahildir. Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 2

3 Madde 6. Elektrik enerjisinin verilebilmesi için Tüketici, kendisi tarafından yapılması gereken işlemler konusunda gereken tüm gayret ve çabayı göstermekle; Tedarikçi tarafından Tüketici adına yürütülecek olan işlemler konusunda da, Tedarikçi nin ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamakla yükümlüdür. Madde 7. Sayacın arıza yapması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Tedarikçi veya Tüketici, söz konusu sayacın kontrolünü talep edebilir. Sayacın eksik veya hatalı ölçüm yapmasından kaynaklanan tüm sorumluluk Tüketici ye aittir. Yapılan kontrol sonucunda sayacın; eksik veya fazla kaydetmiş olduğunun tespit edilmesi halinde sayaç, Tedarikçi ve Tüketici yetkililerince oluşturulacak bir komisyon tarafından tekrar incelenecek ve bir tutanağa bağlanacaktır. Tüketici nin bundan imtina etmesi halinde ise Tedarikçi tarafından hazırlanan tutanak esas alınacaktır. Taraflar bu tutanağın bağlayıcılığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Tüketici ve Tedarikçi birlikte, PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) ve ilgili Dağıtım Şirketi nezdinde gerekli girişimde bulunarak, aksaklığın giderilmesini ve düzeltmelerin yapılmasını sağlayacaktır. Bu konudaki itirazlar ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu süreçler Tüketici nin ödeme yükümlülüğünü durdurmaz ya da ertelemez. Madde 8. Teknik gereklilikler nedeniyle, Tüketici nin tesislerine ilave ölçü ve kontrol cihazları tesis edilmesi halinde bu bedeller Tüketici tarafından karşılanacaktır. Tüketici, tesis edilen sayaç, ölçü ve kontrol cihazları ile bunların tesis edileceği yerler için Tedarikçi den kira veya başka bir bedel talep edemez. Madde 9. Elektrik enerjisinin bağlanması veya kesilmesi, sayaçların okunması, arızalanması ve her türlü elektrik enerjisi kesintilerinde Tüketici, bilgi almak veya gereğini talep etmek için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye veya TEİAŞ a (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) başvurup, bu durumu en kısa süre içinde Tedarikçi ye de yazılı olarak bildirir. Yukarıda bildirilen tüm işlemlerden yasal mevzuat gereği ilgili bölgenin Dağıtım şirketi sorumludur. Madde 10. Tüketici, içinde bulunduğu ayda, bir önceki aya göre ortalama % 20 (yüzde yirmi) oranında kapasite artırımı veya indirimi öngördüğü durumlarda en geç 15 (on beş) gün önce ve her şart altında ilgili ay sona ermeden en geç (1) hafta önce Tedarikçi ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Madde 11. Tüketici, abone grubunun değişmesine neden olabilecek her türlü uygulama ve/veya gelişmeyi, takip eden en geç 5 (beş) gün içerisinde Tedarikçi ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Madde 12. Tüketici, Tedarikçi den satın aldığı elektriği ayrıca bir satışa konu edemez, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini doğrudan ya da dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere veremez, devredemez ve satamaz. Madde 13. Enerji tedarik edilecek tesislerin iletim veya dağıtım sistemine bağlantısında ve/veya hatların mülkiyeti ile ilgili olarak özel bir durum varsa Tüketici bu durumu işbu sözleşme imzasından önce iyi niyet kuralları gereğince Tedarikçi ye bildirecektir. Tüketici söz konusu değişikliklerin enerji anlaşma fiyatına sayaç bazında derhal yansıyacağını peşinen kabul eder. Madde 14. Taraflar, bu sözleşme kapsamındaki haklarını kullanırken ve sorumluluklarını yerine getirirken, elektrik piyasası mevzuatının gereklerine ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyici işlem ve direktiflerine uymakla da yükümlüdür. Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 3

4 Madde 15. Tedarikçi, PMUM tarafından, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği gereğince; Tüketici ye ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin Tedarikçi kaydından çıkarılmasının uygun bulunduğunun bildirilmesinden sonra derhal sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Madde 16. Elektrik Piyasası Mevzuatı nda, işbu sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içerisinde Taraflar arasında enerji alışverişini etkileyecek nitelikte değişiklikler olması halinde, Taraflar bu değişikliklerin sözleşmeye uyarlanması aşamasında iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini ve bu değişiklikler neticesinde Taraflar ın zarar görmelerini engellemek için gayret göstereceklerini karşılıklı olarak beyan ederler. Tedarikçi söz konusu durumun ortaya çıkması halinde sözleşmeyi derhal feshetme hakkını saklı tutar. 4. ENERJİ TÜKETİM MİKTARININ BELİRLENMESİ Madde 17. Satışa esas elektrik enerjisi miktarı, Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak tesis edilen sayaç ve/veya ölçüm sistemleriyle tespit edilir. Madde 18. Tüketici nin tüketimine esas elektrik enerjisi miktarı, Tüketici nin dağıtım bölgesi içerisinde bulunduğu Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiliğin yetkili teknik personeli tarafından tespit edilen aktif elektrik enerjisi tüketim miktarıdır. Tüketici nin, ilgili yönetmeliklerle belirtilen sınırların üzerinde reaktif (endüktif ve kapasitif) elektrik enerjisi tükettiğinin tespiti halinde bu tüketim de EPDK tarifesinde belirtilen birim fiyatlar esas alınarak Tüketici ye fatura edilir. Madde 19. Tedarikçi, sayacın eksik veya hatalı ölçüm yapmasından ya da dağıtım şirketinin geçmişe dönük düzeltme işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle doğabilecek (cezai şartlar da dahil olmak üzere) her türlü mali külfeti Tüketici ye rücu edecektir. 5. BİRİM FİYAT VE FATURA TUTARININ HESAPLANMASI Madde 20. Tüketici nin tarife/abone bilgileri alttaki tabloda belirtilmiştir: TARİFE GRUBU ABONE GRUBU TEK/ÜÇ ZAMANLI Tarife Grupları: A) 1 No lu: Dağıtım şirketinden enerji alan iletim sistemi kullanıcısı tüketiciler B) 2 No lu: İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına özel hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar C) 3 No lu: İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına dağıtım şirketi hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar D) 4 No lu: Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları Abone Grupları: A) Ticarethane B) Sanayi Çift Terimli C) Sanayi Tek Terimli Orta Gerilim (OG) D) Sanayi Tek Terimli Alçak Gerilim (AG) E) Mesken Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 4

5 Madde 21. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nca onaylı ilgili dönemsel tarifenin, Kayıp/Kaçak bedeli hariç olarak belirtilen aktif enerji birim fiyatları üzerinden uygulanacak indirim oranları alttaki tabloda belirtilmiştir: TEK ZAMANLI (24 Saat) T1 Gündüz (06:00-17:00) ÜÇ ZAMANLI T2 Puant (17:00-22:00) T3 Gece (22:00-06:00) İndirimli birim fiyata, müşterinin hali hazırda ödemekte olduğu ilgili dağıtım bölgesindeki Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiliğin EPDK dan onaylı Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli, İletim Sistemi Kullanım Bedeli ve Perakende Satış Hizmet Bedeli (Sayaç Okuma) ile Kayıp Bedeli birim fiyatları ilave edilerek hesaplanacak birim fiyatın, kayıplı çekiş (tüketim) miktarı ile çarpılması suretiyle bulunan tutara, Enerji Fonu, TRT Payı ve Belediye Tüketim Vergisi tutarlarının ayrıca ilave edilmesi ile oluşan tutar Tüketici ye fatura edilir. İlgili Mevzuat ta yapılacak değişiklik ve/veya eklemeler sonucu yeni bedel, fon, vergi ve sair giderlerin oluşması halinde bu giderler de faturaya ilave edilerek Tüketici ye tahakkuk ettirilir. Tedarikçi, tahsil ettiği bu bedelleri ilgili kurum ve kuruluşlara ödeyecektir. Mevzuat gereği hesaplama usullerinde ve birim bedellerde yapılacak tüm değişiklikler faturaya yansıtılır. Kesilmiş olan faturaların hesaplanma usül ve tutarlarını geçmişe dönük olarak etkileyen mevzuat değişiklikleri, sehven meydana gelmiş olan ölçüm/fatura hataları, Tüketici nin enerji tarife ve/veya abone grubunda meydana gelen değişiklikler ve kesinleşmiş mahkeme kararları sonucu vergi, fon ve sair değerlerde ortaya çıkan fark tutarları Tüketici ye ayrıca fatura edilecektir. Tüketici nin, sözleşme süresi içerisinde tarife/abone grubunu değiştirmesi halinde Tedarikçi indirim oranını değiştirebilir. Bundan doğacak tüm maliyet ve mali yükümlülükler Tüketici ye ait olacaktır. Elektrik enerjisi fiyatını etkileyen Kamu Kurum kararları, enerji üretim maliyetlerindeki aşırı artış veya üretim maliyetindeki artışın tarifelere yansıtılmaması veya tarife yapısı değişikliği veya Tedarikçi nin elektrik enerjisi alım maliyetlerini etkileyen diğer bedellerin yükselmesi yada elektrik enerjisi üretiminde kullanılan emtiaların arzında yaşanan sıkıntılar yada emtia fiyatlarında yaşanan değişikler gibi enerji satış fiyatını etkileyen nedenlerden dolayı Tedarikçi ön bildirimde bulunmaksızın fiyat ayarlaması yapma hakkına sahiptir. Faturada yer alan aktif elektrik enerjisi birim fiyatı, EPDK tarafından açıklanan tarife tablosunda yer alan ve bölgedeki görevli perakende satış şirketi tarafından aynı tarife grubuna uygulanan birim fiyattan daha yüksek olmayacaktır. 6. FATURALAMA VE ÖDEME Madde 22. Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiliğin yetkili teknik personeli tarafından tespit edilen aktif elektrik enerjisine ait okuma tutanağının Tedarikçi ye ulaşmasının ardından, Tedarikçi Tüketici ye fatura tahakkuk ettirir. Tahakkuk ettirilen fatura Tüketici nin yukarıda belirtilen e-posta adresine ve/veya faksına ve tebligat adresine taahhütlü posta, kurye ya da kargo şirketi ile gönderilir. Tüketici, tahakkuk ettirilen fatura bedelini fatura veya ekinde belirtilen Tedarikçi ye ait banka hesabına, faturada belirtilen son ödeme tarihine (son ödeme tarihi resmi tatile denk gelmesi halinde takip eden ilk iş gününe) kadar ödemekle yükümlüdür. Belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde Tüketici ye son ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ayrıca ödemenin 5 (beş) işgününden Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 5

6 fazla gecikmesi durumunda Tedarikçi, ihbar ve ihtarda bulunmadan Tüketici nin elektriğinin kesilmesi de dahil olmak üzere, tüm yasal haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketici, faturasında, kullanmakta olduğu elektrik enerjisinin indirimli birim fiyatını, EPDK nın belirlediği birim fiyattan daha yüksek bir bedel olarak görmesi durumunda, sözleşmeyi koşulsuz ve şartsız, hiçbir cezai şart uygulanmaksızın tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Madde 23. Tüketici nin e-posta ve tebligat adresine gönderilen fatura ve belgeler Tüketici ye tebliğ edilmiş kabul edilir. Posta/kargo teslimat belgesi hukuki kanıt niteliğindedir. 7. TEMİNATLAR Madde 24. Taraflar arasında imzalanmış işbu sözleşmeye istinaden Tüketici, Tedarikçi ye, SÖZLEŞME SÜRESİNDEN 45 GÜN SONRASI İLE SINIRLI ve KESİN banka teminat mektubu veya Tedarikçi tarafından kabul edilecek nakit teminat verecektir. Teminat, minimum, Tüketici nin bir önceki yılda yapmış olduğu aylık maksimum çekiş miktarının 2 (iki) katına karşılık gelen KDV dahil fatura tutarında olacaktır. Teminat verilmesi ve bunun sağladığı garanti, sözleşmenin asli unsurudur. Teminat ın herhangi bir nedenle geçersiz sayılması, teminat mektubunu veren bankanın iflas etmesi veya bankacılık faaliyetlerinin durdurulması, Tedarikçi tarafından talep edilen yeni bir teminat/teminat mektubunun 10 gün içerisinde verilmemesi veya mücbir sebep halleri dahil sair nedenlerle sözleşmenin teminatsız kalması durumlarında Tedarikçi, herhangi bir ihtar ve veya mehile gerek olmaksızın, tek taraflı olarak sözleşmeyi haklı sebeple fesih hakkına sahiptir. Teminatın gerekliliği örnekle şu şekilde açıklanabilir: İşbu sözleşme ile Tüketici, Tedarikçi nin belirleyeceği bankalardan biri tarafından kendisine DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) hesabı açılması ve DBS limiti tahsis edilmesi için taahhütte bulunmaktadır. Tüketici nin ilgili Banka tarafından belirlenecek DBS sistemine alınması sonrasında vermiş olduğu teminat iade edilecektir. Tüketici nin DBS sistemine alınmaması/alınamaması durumunda Tüketici nin verdiği teminat sözleşmenin ana hükmü olarak sözleşme süresi sonuna kadar Tedarikçi de kalacaktır. Tüketici nin işbu sözleşmenin imzalanmasını takip eden 1 aylık dönem içerisinde teminat mektubu vermemesi veya DBS ye geçiş yapmaması durumunda; Tedarikçi, Tüketici nin elektrik faturasında indirim yapmama hakkı kazanır ve bu hakkı Tüketici riskini teminata (DBS, teminat mektubu ya nakit teminata) bağlayana kadar saklı tutar. Madde 25. Tüketim miktarlarının artması, sözleşmenin yenilenmesi ve/veya tarife unsurları, tarife birim fiyatları, vergi ve fon oranlarında değişim olması ya da Tüketici nin 1 (bir) yıl içerisinde 3 defa gecikmeli ödeme yapması durumunda Tedarikçi teminat tutarını yeniden hesaplayarak Tüketici nin teminatını arttırmasını talep edebilir. Yeni teminat tutarı evvelkinden yüksek ise; Tüketici aradaki fark kadar ilave teminat mektubu verebileceği gibi eski teminatı/teminat mektubunu iade alarak gerekli tutarın tamamı kadar yeni teminat/teminat mektubu verebilir. Yeni teminat tutarı öncekinden düşük ise; Tüketici eski teminat/teminat mektubunu geri alarak yenisini verebileceği gibi eski teminat/teminat mektubunun Tedarikçi de kalması seçeneği ile de teminatını devam ettirebilir. Madde 26. Sözleşmenin mutabakatla fesholması durumunda ve Tedarikçi, Tüketici den, fesih tarihine kadarki tüm alacaklarını tahsil etmiş ise, almış olduğu teminat/teminat mektubunu 2 (iki) ay içinde Tüketici ye iade edecektir. Tüketici tüm borçlarını ödememiş ise Tedarikçi nezdindeki teminat/teminat mektubunu alacağına mahsuben nakte çevirecek, arta kalan miktar olduğu Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 6

7 takdirde, bu miktarı 2 (iki) (ay) içinde Tüketici ye nakden ödeyecektir. Nakde çevrilen güvence bedelinin borcu karşılamaması durumunda Tedarikçi nin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Mücbir sebepler haricinde, Tüketici nin sözleşme hükümlerine uygun davranmaması neticesinde Tedarikçi nin işbu sözleşmeyi feshetmesi durumunda Tüketici, son ödediği bir aylık fatura tutarının 2 katını cezai şart olarak Tedarikçi ye ödemekle yükümlüdür. 8. SÖZLEŞME GİDERLERİ, VERGİ, RESİM VE HARÇLAR Madde 27. İş bu sözleşmenin imzalanması ve uygulamasından doğan damga vergisi EPDK nın Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği nde belirttiği şekilde ödenecektir. Tüketici ye ait olan giderler Tedarikçi tarafından Tüketici ye ayrıca fatura edilecektir. Ancak Tüketici nin mükellefiyetini zamanında veya kanunlara uygun bir surette yerine getirmemesinden ya da eksik yerine getirmesinden doğabilecek ikmalen, re sen veya ilgili mevzuat uyarınca ödenmesi gereken vergiler ile gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları dahil her türlü ceza ve masraflar Tüketici ye ait olacaktır. 9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ Madde 28. İş bu sözleşme, yürürlük tarihinden itibaren 1 yıllık dönemi kapsamaktadır. Madde 29. İş bu sözleşme, Taraflar ın sözleşmenin bitiş tarihinden en az 2 (iki) ay önce sözleşmeyi feshetmek istediğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmeleri suretiyle sözleşmenin bitiş tarihi itibarı ile feshedilebilir. Bu bildirimin yapılmaması halinde sözleşme aynı şartlarla sözleşmede yazılı olan süre için yenilenmiş sayılır. Sözleşmenin yenilenmesi durumunda Tüketici teminatını da yenilemek zorundadır. 10. SÖZLEŞMENİN FESHİ Madde 30. Tüketici nin ödemesini 5 (beş) iş günü geciktirmiş olması durumunda Tedarikçi sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı kazanacaktır. Tedarikçi sözleşmeyi feshetmese bile bu hakkını saklı tutabilir. Bu durumda, Tedarikçi nin yazılı bildirimi göndermesi halinde sözleşme fesholmuş kabul edilecektir ve Madde.26 daki şartlar geçerli olacaktır. Elektrik enerjisi piyasasında fiyatların aşırı belirsizleşmesi ve/veya yükselmesi durumu Tedarikçi için tek taraflı ve tazminatsız fesih sebebidir. Mevzuattan kaynaklanan değişiklikler sonucu oluşan yeni şartlar Taraflar ca görüşülerek sözleşme gözden geçirilebilecektir. Yeni şartların bir taraf veya Taraflar üzerinde doğurduğu sonuçlar neticesinde oluşacak yeni durum hakkında mutabakat sağlanamaması durumunda Taraflar ın sözleşmeyi yazılı bildirim yapmak suretiyle bildirim tarihinden itibaren iki (2) ay içerisinde tek taraflı olarak feshetme hakkı mevcuttur. Tedarikçi, belirli bir dönemde enerji piyasasında yaşanan gelişmelerden ve/veya enerji üretiminde/tedariğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle maddi kayba uğraması durumunda sözleşmeyi, yazılı fesih talebinin kendisine ulaşmasının ardından altı (6) aya kadar erteleyerek feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshine kadar geçen sürede sözleşme hükümleri uygulanmaya devam eder. 11. ANLAŞMAZLIKLARDA YETKİLİ ORGAN Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 7

8 Madde 31. Bu Sözleşmenin ve yürürlükteki ilgili mevzuatın uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların giderilmesinde yetkili organ Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 12. GİZLİLİK Madde 32. Taraflar dan her biri, bu Sözleşme ve Sözleşmenin eki Protokollerle içeriklerini Gizli Bilgi kapsamında gizli tutacağını, çalışanlarının, görevlilerinin ve yöneticilerinin gizli tutmasını temin edeceğini kabul eder. Madde 33. Taraflar ın bu maddeden kaynaklanan yükümlülükleri bu anlaşmanın süresiyle sınırlı değildir; dolayısıyla Gizli Bilgi lerin korunması yükümlülüğü bu anlaşmanın feshinden veya sona ermesinden sonra da fesih sebebine bakılmaksızın 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. 13. HÜKÜMLERİN BAĞIMSIZLIĞI Madde 34. Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya hükümsüz sayılması halinde bu hüküm (geçersiz veya hükümsüz olduğu ölçüde) uygulanmayacak ve Sözleşmenin kapsamı dışında addedilecektir. Ancak bu durum, Sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecek ve bunları geçersiz kılmayacaktır. Esaslı hükümlerden herhangi birinin geçersiz addedilmesi halinde Taraflar, söz konusu geçersiz hükmü, bu hükmün içerdiği amaca mümkün olduğunca en yakın sonuçları öngören benzer bir hüküm ile ikame etmek için azami çabayı göstereceklerdir. 14. ÜRETİM KESİNTİSİ ve OLAĞANÜSTÜ HALLER Madde 35. Tedarikçi nin kontrolünde olmayan, TEİAŞ ve 3. Şahısların sebep olacağı arıza halleri, Tedarikçi nin elektrik enerjisi temin ettiği elektrik üretim tesislerinde oluşabilecek her türlü arıza, yakıt temininde aksama, çökme, yıkım, sel, taşkın v.b. gibi sebeplerden oluşabilecek üretim kesintileri, doğal afetler, yangın, savaş ve kikte hareketleri, sabotaj, grev ve/veya lokavt uygulamaları ile iletişim ve dağıtım hatlarından kaynaklanan aksaklık ve kamu kuruluşlarının idaresi sonucunda ortaya çıkan olanaksızlıklar nedeniyle enerji temin edilememesi gibi haller nedeniyle işbu sözleşme kapsamında yer alan taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda Tedarikçi nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar bu durumlarda birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamazlar. Elektrik enerji arzının kesilmesi sonucu Tüketici nin uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarar, ziyan, tazminat ve benzeri cezalardan Tedarikçi sorumlu tutulamaz. Bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği nin 51. maddesinde belirtilen Mücbir Sebepler den dolayı yerine getirilemediği takdirde, resmi makamlardan alınan Mücbir Sebep Raporu nun diğer Taraf a ibraz edilmesiyle, söz konusu Taraf raporda belirtilen süre boyunca yükümlülüklerinden muaf tutulacaktır. Ancak, raporda belirtilen mücbir sebep halinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi durumunda ya da yasa gereği elektrik enerjisi satışının imkansız hale gelmesi durumunda Taraflar ın Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 15. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ Madde 36. Otuz altı (36) madde ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Tüketim Tesisleri Listesi (Ek-1) ve Teminat Mektubu ya da Teminat Alındı belgesinden ibaret işbu Sözleşme; imza tarihinde iki (2) nüsha olarak Taraflar ın yetkili temsilcilerince imzalanmış olup; teminat/teminat Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 8

9 mektubunun Tedarikçi ye tesliminin ardından PMUM a yapılacak kaydı takip eden ayın ilk günü itibarı ile yürürlüğe girecektir. TÜKETİCİ / /2016 TEDARİKÇİ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. SÖZLEŞME EKLERİ: 1. İmza sirküleri (yetki belgesi ve imza beyannamesi) aslı ya da noter onaylı nüshası 2. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3. Tüzel kişilik ortaklarının kimlik fotokopileri 4. Vergi levhası fotokopisi 5. İndirim uygulanacak her abonelik için birer adet elektrik faturası fotokopisi Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 9

10 TÜKETİM TESİSLERİ LİSTESİ EK-1 Sıra No Abone No Sayaç Seri No Sayaç Markası Tarife Abone Adı Adres İlgili Belediye Not: İhtiyaç halinde, bu formun kopyaları sözleşmeye ilave edilebilir. Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 10

11 FORM NO: İA-02 SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞLAR İÇİN ENERJİ ALIM-SATIM BİLDİRİM FORMU Tedarikçinin Unvanı K2 YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. PK Kodu 6449 Serbest Tüketicinin Adı Soyadı veya Unvanı Tekil Kodları Yukarıda bilgileri verilen tedarikçi ile yukarıda bilgileri verilen serbest tüketici arasında / / ile / / tarihleri arası zaman dilimi için ikili anlaşma yapılmıştır. Tedarikçi Adına Birinci Yetkili Kişinin İkinci Yetkili Kişinin (gerektiğinde) Adı Soyadı Tarih İmzası Tüketici Adına Birinci Yetkili Kişinin İkinci Yetkili Kişinin (gerektiğinde) Adı Soyadı Tarih İmzası Form eksiksiz doldurulmalıdır. Tekil kod, serbest tüketici veri tabanında yer alan ve sayacı eşsiz olarak tanımlayan koddur. Sayaç sayısının daha fazla olması durumunda bu sayaçların listesi forma eklenir ve ek sayfaları da imzalanır. Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 11

12 EK-3 PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRME TALEP FORMU. ANONİM ŞİRKETİNE Aşağıda bilgileri verilen elektrik tüketim aboneliğime ilişkin perakende satış sözleşmemin Piyasa Yönetim Sistemi üzerinde yeni tedarikçimin portföyüne geçtiğim tarih itibariyle sonlandırılması ve güvence bedelimin belirtilen şekilde tarafıma iade edilmesi için gereğini rica ederim. Şirket adına teslim alan: İmza Adı SOYADI (İmza) (Adı SOYADI) (Tarih) Abone Bilgileri T.C. Kimlik/Vergi Kimlik Numarası Abone Numarası* Sözleşme Numarası* Tesisat Numarası* Sözleşmenin Sona Erme Tarihi 01/ /20 *Abone, sözleşme veya tesisat numaralarından sadece birisi yeterlidir. Güvence Bedeli İade Şekli Elden IBAN** numarası: TR PTT ** IBAN numarasının abone adına olması zorunludur. Yukarıda bilgileri verilen tüketicinin portföyümüze geçeceği 01/ /20 tarihi itibarıyla Şirketinizle olan perakende satış sözleşmesinin sona erdirilmesini rica ederiz. / / 20 Şirket Yetkilisinin Adı Soyadı Unvanı (İmza) Ek: Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişiler için temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi sureti. Bu belge iki nüsha düzenlenecek, bir nüshası imza anında teslim alan imzası ile birlikte tüketiciye teslim edilecektir. Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 12

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KÖY AVANTAJ veya GAP AVANTAJ TARİFELERİNDEN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KATILIM KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III MINI Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen ve MT Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş. den (kısaca MT ) Yazar Kasa POS cihaz(lar)ı satın almış olan firmalara sunulmakta olan Vodafone İş Ortağım M2M Yazarkasa

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TEDARİKÇİ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TÜKETİCİ.. SÖZLEŞME TARİHİ - NUMARASI./ /2015 -... Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 1 1. TARAFLAR Madde 1. Bu sözleşme bir

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ MICROSOFT ÜRÜNÜ (MÜŞTERİ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI HEDİYELİ WINDOWS 7 HOME PREMIUM) KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202.. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..) MADDE-1 TARAFLAR: Satıcı : Türkiye Kömür İşletmeleri

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı Mobil Internet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 25.06.2014 SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ MÜH. DAN. SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 1. GENEL

Detaylı

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜTLÜ BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.08.2008 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu BlackBerry Taahhütlü Bireysel

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy Note2 Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI 1. TANIMLAR İşbu İç Piyasa Satış Hüküm ve Koşulları nda aşağıdaki sıralanan ibareler kendilerine atanan ve aşağıda tanımlanan anlamları taşıyacaktır. AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş Hüküm ve Koşullar

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kamusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 10/02/2016 (bu tarih dahil)- 31/08/2016 (bu tarih dahil) tarihleri arasında başvuruda bulunarak Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İşletmeci ) Ücretsiz Deneme

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. Avea İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO :... Kampanya Kapsamında Sunulan Bireysel Paketler DAHİL OLUNAN PAKET

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) İşyerim Mobil Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ndan ( Tarife

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye 1500 Esnaf Avantaj Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle... numaralı hattım için.../.../... tarihli imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Bankamızdan taşıt kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru tarafımızca değerlendirmeye alınmıştır. İşbu ön bilgilendirme formunda (sözleşme öncesi

Detaylı

KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 05.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEVŞEHİR, KIRŞEHİR VE AKSARAY İLLERİ TURİZM SEKTÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMET ALIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEVŞEHİR, KIRŞEHİR VE AKSARAY İLLERİ TURİZM SEKTÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMET ALIM İŞİ SÖZLEŞMESİ T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEVŞEHİR, KIRŞEHİR VE AKSARAY İLLERİ TURİZM SEKTÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMET ALIM İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak UYARI İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HiZMET SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HiZMET SÖZLEŞMESİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HiZMET SÖZLEŞMESİ Madde I. TARAFLAR İş bu sözleşme;... adresinde mukim... (bundan sonra kısaca "İşveren" olarak adlandırılacaktır) ile

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI NIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 11.11.2010 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Turkcell T10 Kampanyası ndan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI / EK HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

KURUMSAL SAMSUNG GALAXY S3 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL SAMSUNG GALAXY S3 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL SAMSUNG GALAXY S3 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.06.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal Samsung

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

ANLAŞ OTOMASYON YAZILIMLARI ÇÖZÜM ORTAĞI SÖZLEŞMESİ

ANLAŞ OTOMASYON YAZILIMLARI ÇÖZÜM ORTAĞI SÖZLEŞMESİ ANLAŞ OTOMASYON YAZILIMLARI ÇÖZÜM ORTAĞI SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1. ÜRETİCİ FİRMA : ANLAŞ OTOMASYON MÜHENDİSLİK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Oruç Reis Mah. Tekstilkent İş Merkezi B14 Blok No:71 Esenler

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ TASARISI

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ TASARISI TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ TASARISI EK-5 I- GENEL ŞARTLAR Sözleşmenin Tarafları MADDE 1- Bu Sözleşme; bir tarafta, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Süper İnternertli Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen kelimeler, sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan HTC Bireysel

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 / 7 ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR : 1.1. Satıcının/Tedarikçinin Bilgileri : A)Ticari unvanı : B) Adresi : C) Vergi Dairesi ve No su : D) İletişim bilgileri : Bundan sonra kısaca SATICI/TEDARİKÇİ

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Galaxy Young Bundle Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu name de ( name ) belirtilen Özel ve

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene, muayene deney, İnceleme ve Proje

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 KONU : 1- İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri 2- KDV

Detaylı

SCADA BİNASI YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

SCADA BİNASI YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI SCADA BİNASI YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/22206 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı