İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ"

Transkript

1 Tesco Kipa Pazarlama Ticaret Lojistik Ve Gıda Sanayi A.Ş. Ve Bağlı İşyerleri Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ

2 MADDE 1 TARAFLAR: MADDE 2 TANIMLAR: MADDE 3 AMAÇ: MADDE 4 SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: A) Yer Yönünden Kapsam: Bu toplu iş sözleşmesi yer olarak, Tesco Kipa Kitlesel Pazarlama, Ticaret, Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ile halen mevcut ve açılacak olan işyerlerini kapsar. B) Kişi Yönünden Kapsam: Bu toplu iş sözleşmesi, sendika üyelerini kapsar. Ancak; a) Genel Merkez ve Genel Merkeze bağlı ofislerde çalışanlar, b) Alışveriş merkezlerinde direktör, bölge müdürleri, müdürler, uzmanlar, kontrolörler, asistanlar ve şefler, c) Büyük format (Hipermarket, Ekstra Hipermarket) mağazalarında, direktör, müdürler, şefler, insan kaynakları eğitim uzmanı, (X),verimlilik koçu, işyeri hekimi,(x), d) Küçük format (Süpermarket ve Ekspres Market) mağazalarında, taze gıda bölge müdürü ve müdür (X), e) Dağıtım Merkezi nde, direktör, müdürler; uzmanlar, analistler, şefler, takım liderleri ve işyeri hekimi (X), bu toplu iş sözleşmesinin kapsamı dışındadır. MADDE 5 YARARLANMA: MADDE 6 SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ: MADDE 7 MEVZUATA AYKIRILIK: MADDE 8 TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK:

3 MADDE 9 TARAFLARIN TEMSİLİ TANINMASI: MADDE 10 İŞVEREN VE SENDİKANIN SORUMLULUĞU VE ORTAK ANLAYIŞ: MADDE 11 İŞYERİNDE SENDİKAL ÇALIŞMALAR: MADDE 12 SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLERİ, TEMSİLCİLİK ODASI VE DUYURU TAHTASI: A)Sendika Temsilcilerinin Atamaları: Sendika işyeri temsilcileri; işyerinde çalışan ve yasanın aradığı niteliklere haiz üyeler arasından sendikaca belirlenir ve yazıyla işverene bildirilir. İşyerinde birden fazla temsilci bulunması halinde, bunlardan birisi baştemsilci olarak görevlendirilir. Sendika temsilcilik sıfatı işverene bildirildiği tarihten itibaren geçerlidir. B) Sendika Temsilcilerinin Görevleri: Yasa hükümlerine ve mevcut işyeri uygulamalarına da bağlı kalmak kaydıyla temsilcilerin görevleri: 1)İşyerinde işçi ve işveren arasındaki birliği sağlamak, 2)Üyelerin talep ve şikayetlerini incelemek, işverene kendi takdirine göre makul bulduğu talep ve şikayetleri intikal ettirmek, 3)İsçi, işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümlenmesine çalışmak, 4)Yıllık izin planlamaları ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak. C)Temsilcilik Odası: İşveren, sendika temsilcilerinin kullanabilmeleri, temsilcilik görevlerini yapabilmeleri için ekspres ve süpermarket formatı hariç olmak üzere dağıtım merkezi, hipermarket ve ekstra mağazalarda çalışma ve sağlık koşullarına uygun bir oda verir. (X) Sendika temsilcilik odası, amacına uygun kullanılır ve tüm sorumluluğu sendikaya aittir. İşveren, sendika temsilcilerine, sendika ve diğer üyeler ile iletişim sağlaması için dect telefon tahsis eder. D)Duyuru Panosu: İşveren, işyerinde işçilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yere, sendikanın yazı, duyuru, bülten, genelge ve çağrı gibi yazılarının asılması için duyuru panosu koyar. Bu panoların anahtarları; işyeri baştemsilcisi, onun yokluğunda işyeri temsilcisinde bulunur. Panoya, sendikanın mührü ve yetkilinin imzası bulunmayan yazılar asılamaz. Asılan yazılardan doğacak sorumluluk sendikaya aittir. MADDE 13 ÇALIŞAN FORUMLARI VE FORUM TEMSİLCİLERİ: İşveren, müşteri memnuniyeti ve ticaretin geliştirilmesine katkı sağlanmak amacıyla, çalışanları her düzeyde dinleyebilmek ve görüşlerinin temsil edilebilmesini sağlayabilmek amacıyla, bölge ve ülke düzeyinde forumlar düzenler.

4 MADDE 14 SENDİKAL İZİNLER: I. Sendika temsilci ve görevlilerine; kongre, konferans, seminer, disiplin, onur kurulu, genel kurul, temsilciler meclisi ve eğitim semineri gibi toplantılara katılmaları için, sendikanın bir hafta önceden işverene yapacağı yazılı bildirim üzerine aşağıdaki düzenlenmiş şekilde ücretli izin verilir. İşyeri İşçi Sayısı 1-50 ye kadar işçi çalıştırılan işyerinde e kadar işçi çalıştırılan işyerinde e kadar işçi çalıştırılan işyerinde e kadar işçi çalıştırılan işyerinde e kadar işçi çalıştırılan işyerinde Yıllık Toplam Ücretli İzin Süresi 20 gün, 30 gün, 40 gün, 50 gün, 60 gün, 1000 ve üzeri işçi çalıştırılan işyerlerinde İşçi sayısının %10 u kadar gün. Bu izinler her üye için ayrı olmayıp, tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının %5 inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak genel kurullar için bu %5 oranı aranmaz. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacak olanlara görüşme günlerinde ücretli izin verilir. Bu izinler yukarıda belirtilen izin sürelerinden mahsup edilmez. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu toplantılarına katılabilmeleri için bir hafta önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle ayda 1 gün, denetim kurulu üyelerine yine bir hafta önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle 3 ayda 1 gün ücretli izin verilir. II. Baştemsilci ve temsilci izni: Sendika baştemsilcisi ve işyeri sendika temsilcilerine asıl işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla temsilcilik görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmeleri için, aşağıda yazılı sürelerle izin verilir. Baştemsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baştemsilcinin ve temsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezi veya şubenin işverene en az üç gün öncesinden yapacağı yazılı çağrısı üzerine, bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir. Bu izinler iş organizasyonunu etkilemeyecek şekilde kullanılır. a) Baştemsilci İzni: İşyeri İşçi Mevcudu işçi çalıştırılan işyerinde 7 saat işçi çalıştırılan işyerinde 9 saat 500 den fazla işçi çalıştıran işyerinde b) Temsilci İzni: İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık Ücretli İzin Süresi 11 saat 1-50 işçi çalıştırılan işyerlerinde 3 saat işçi çalıştırılan işyerinde 5 saat işçi çalıştırılan işyerinde 7 saat 500 den fazla işçi çalıştırılan işyerinde Haftalık Ücretli İzin Süresi 9 saat MADDE 15 SENDİKA ZORUNLU ORGANLARINDA GÖREV ALANLARLA SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ:

5 MADDE 16 SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ: MADDE 17 SENDİKA AİDATLARI: MADDE 18 DİSİPLİN KURULU: A) Disiplin Kurulunun Oluşumu Disiplin Kurulları, biri Kurul Başkanı olmak üzere işverenin seçeceği iki asıl, iki yedek üye ile sendikanın seçeceği iki asıl, iki yedek kurul üyesinden oluşur. Asıl üyenin mazereti dolayısıyla bulunmadığı hallerde yedek üye kurula katılır. İşveren ve Sendika Genel Merkezi, mağazaların işveren tarafından belirlenen format ve bölge dağılımları dikkate alınarak Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri birbirlerine 15 gün içerisinde bildirirler. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerdeki değişiklikler de değişiklik tarihi itibariyle 15 gün içerisinde bildirilir. B) Çalışma Esasları Disiplin Kurulu, Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde toplanır. Kurul Başkanı tarafından yapılacak çağrı en az üç gün önce üyelere duyurulur. Bu çağrıda toplantı gündemi, yer, gün ve saati belirtilir. Toplantı, bildirilen günde ve yerde mevcut üyelerin katılımı ile yapılır. Ancak, yazılı çağrıya rağmen işçi temsilcilerinin toplantıya katılmaması halinde kurul iki üye ile toplanıp karar alabilir. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Kurul karar vermek için her türlü delili toplar ve olayı tespit eden tarafları ve ilgili işçiyi dinleyerek savunmasını tekrar alabilir. Yapılan yazılı tebligata rağmen davete icabet etmeyen ilgili hakkında gıyaben karar verilir. Kararlar ilk toplantıdan itibaren altı işgünü içinde verilir. İş Kanununun 26 ncı maddesindeki onbeş işgünlük süre Disiplin Kurulu kararının işverene tebliği tarihinden başlar. C) Disiplin Kurulu nun Görev ve Yetkileri Disipline uymayan üyelere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre sözlü uyarı, yazılı uyarı, kınama ve iş sözleşmesinin feshi cezalarından biri verilir. Yazılı uyarı, kınama ve iş sözleşmesinin disiplin cezası olarak feshi cezalarından birini vermeye disiplin kurulları yetkilidir. Sözlü uyarı; üyelerin görevinde veya davranışlarında düzeltilmesi istenilen konularda sözlü olarak uyarılmasıdır. Verilen sözlü uyarı bir tutanakla tespit edilir. Yazılı uyarı; üyelerin görevinde veya davranışlarında daha dikkatli olmasının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama; üyelere görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. İş sözleşmesinin feshi; üyenin iş sözleşmesinin disiplin cetvelinde belirtilen sebeplerle, disiplin cezası olarak sona erdirilmesidir. Disiplin Kurulu cezayı ekli cetvelde (EK-1) belirtilen cezalara göre belirler. Ekli cetvelde yer almayan ancak, cetvelde sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da Disiplin Kurulu fiilin nitelik ve ağırlığı itibariyle kıyasen aynı disiplin cezasını verebilir. Disiplin işlerinde ilgilinin geçmiş hizmetleri dikkate alınarak Disiplin Kurulunca cezalar hafifletilebilir veya verilmeyebilir. Aynı suçun altı aylık süre içerisinde tekrarı halinde bir üst ceza verilir. İşten çıkarma cezaları İşveren Genel Merkezince yetki verilen kişi tarafından onaylanır ve kesinleşir. İşveren, bu cezayı hafifletebilir veya kaldırabilir.

6 MADDE 19 İŞE ALMA VE DENEME SÜRESİ: MADDE 20 - ÇALIŞTIRMA VE NAKİLLER: İşçilerin iş sözleşmelerinde, unvanlarına göre belirtilen işlerinde çalıştırılmaları esastır. Ancak işçiler, gerektiği takdirde, işyeri içinde unvan veya aşağıda belirtilen niteliği benzer işlerde veya yerlerde, geçici olarak, yazılı rızaları alınmak koşuluyla devamlı olarak görevlendirilebilirler. Bu durumda isteklilere öncelik tanınır. Aşağıdaki işler yukarıda belirtilen kapsamda benzer iş sayılır : Taze gıda dışı reyon elemanları için aile içi departman bazında aşagıdakiler benzer iş sayılır. o Kuru gıda, şekerleme, içecek, kozmetik, bebek, deterjan, pedfout, tütün (1-3) kendi arasında, o Elektronik, zücaciye, kırtasiye, oyuncak, tekstil, spor seyehat, hırdavat,ev tekstil (4-6) kendi arasında, Taze gıda reyonlarında çalışan reyon elemanları, taze gıda içindeki reyonlarda. Teknik servis, et kesici, balık satış elemanı kendi işlerinde, mağaza forklift operetörleri mal alımı ve mal ayrıştırımı hariç depodaki diğer işlerde, Kasiyerler (Hazır Yemek Reyonundaki kasiyerler hariç) için, müşteri hizmetleri, afişleme, fiyat bütünlüğü, kasa ofisinde, İdari bölüm, stok sayım, rtc, malkabul, kayıt kontrol, malkabul elemanı kendi arasında. Dağıtım Merkezinde çalışan forklift operatörleri malkabul ve yükleme dışında başka işlerde çalıştırılamaz. Taze gıdada çalışan ustalar (unlu mamuller ve hazır yemek) sadece üretim işinde çalışır. Ekspres ve süpermarket mağazalarında çalışanlar, görevini yerine getirmek için gerekli eğitimlerin verilmesi koşuluyla mağaza içindeki diğer işlerde görevlendirilebilirler. Ancak, expres ve supermarket mağazalarında çalışan kasaplar, kendi reyonu ve şarküteri reyonu dışındaki işlerde görevlendirilemez. Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile üyelerin aynı işverene bağlı, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye sınırları, diğer illerde belediye sınırları içindeki diğer mağazalara geçici veya daimi olarak nakledilmeleri mümkündür. Ancak, otuz kilometre üzeri daimi nakiller ile İstanbul ilinde Avrupa ve Anadolu Yakasındaki işyerleri arasında daimi nakillerde işçinin rızası aranmak zorundadır. Üyeler aynı işverene bağlı ve Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Büyükşehir Belediye sınırları, diğer illerde belediye sınırları dışındaki işyerlerine geçici olarak nakledilebilirler. Üyelerin belirtilen yerlere daimi olarak nakledilmeleri yazılı rızalarına bağlıdır. Üyelerin bu tür nakle rıza göstermemeleri; iş sözleşmelerinin feshi için geçerli neden sayılamaz ve işçinin iş sözleşmesi bu nedenle feshedilemez. Geçici görevlendirmeler, aralıklı veya devamlı olarak bir takvim yılında üç ayı geçemez. Tüm iş ve işyeri değişikliklerinde isteklilere öncelik tanınır ve bu değişiklik hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz. Nakillerde mümkün olduğu nispette ikametgah yakınlığı göz önünde bulundurulacaktır. İl içi nakillerde bir işgünü, iller arası nakillerde ise beş işgünü ücretli izin verilir

7 MADDE 21 ÇALIŞMA SÜRELERİ: a) Haftalık çalışma süresi; tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler için en çok kırkbeş saattir. Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın işçiler açısından çalışılacak günleri ve hafta tatili günleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. b) Yapılan işlerin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri ile haftanın çalışılan günleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir. İşveren, işçilerin çalışma sürelerini belgelemek zorundadır. c) Denkleştirme uygulamasının bulunmadığı hallerde haftalık kırkbeş saati aşan süreler fazla çalışma sayılır. d) İş Kanunu çerçevesinde işveren kısmi süreli işçi çalıştırabilir. Kısmi süreli çalışma haftada dört gün ve haftalık en çok otuz saate kadar yapılan çalışmadır. Eğitim gören kısmi süreli çalışan üyelerin çalışma planları eğitim ve sınav gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. Bu durumdaki kısmi süreli çalışan üyeler en az iki hafta önceden sınav ve eğitimleri ile ilgili durumlarını işverene bildirmek ve belgelemek zorundadır. e) İşveren işyerlerinde İş Kanununun 63 üncü maddesi gereği, gerekli görülen zamanlarda yasa çerçevesinde denkleştirme sistemi uygular. Denkleştirme dönemi üç aydır. Bu halde yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi çalışılması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir. Haftalık çalışma süresi eşit olmayan şekilde iş günlerine bölünürken günlük çalışma süresi hiçbir şekilde 11 saatten fazla olamaz. Bu nedenle 11 saatin üzerinde ayrıca fazla çalışma yaptırılamaz. f) Günlük çalışma süresi dört saatten az olarak belirlenemez. MADDE 22 GECE ÇALIŞMASI: İş hayatında gece saat de başlayarak sabah ya kadar geçen ve herhalde onbir saat süren gün dönemi, gece süresidir. Günlük çalışmanın yarısından fazlası gece dönemine rastlayan çalışmalar; gece çalışması sayılır. İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. Çalışma saatinin yarısından fazlası gece süresine rastlaması halinde, gece süresine rastlayan saatler için üyelerin saat ücretleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren birinci yılının sonuna kadar %20, sözleşmenin ikinci yılından itibaren ise %25 zamlı olarak ödenir. Sadece gece çalıştırılmak üzere işe alınanlar ile görevi gereği gece çalışanlar bu hükümler dışındadır. Onsekiz yaşından küçükler, hamile ve emzikli işçiler ile engelli işçilere gece çalışması yaptırılamaz. Gece çalışmasına ya da envanter çalışmasına kalan üye, takip eden gün işe erken başlatılamaz. İşveren, gece çalışmasına ya da envanter çalışmasına kalan üyeler için iş bitimi sonrası evlerine dönüş için ulaşım sağlar. Ulaşımın sağlanamadığı durumlarda üyenin ödemek zorunda kaldığı ve belgelediği vasıta ücretini öder.

8 MADDE 23 VARDİYALAR HALİNDE ÇALIŞMA: İşyerinde işin gereğine göre iki ya da üç vardiya halinde çalışma yapılabilir. İşçiler, Dini Bayramların birinci gününde saat de işe başlar. Vardiya çalışmalarında, çalışma saatinin yarısından fazlası gece süresine rastladığı takdirde gece süresine rastlayan saatler için üyelerin saat ücretleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren birinci yılının sonuna kadar %20, sözleşmenin ikinci yılından itibaren ise %25 zamlı olarak ödenir. Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin ondan sonra gelen iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konulur. Ancak işveren, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla onbeşer günlük postalar halinde de gece çalışması yaptırabilir. İşveren vardiya/nöbet çizelgelerini en az bir hafta önceden işçilere duyurur. Gece çalışmasına ya da envanter çalışmasına kalan işçi, takip eden gün işe erken başlatılamaz ve vardiya değişikliklerinde işçiye en az onbir saat dinlenme süresi verilir. Ayrıca, vardiyaların düzenlenmesinde işyeri sendika temsilcisinin de görüşü alınır. Vardiyalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur. Hafta tatili günü sonrasında işçinin işe başlama saati gece süresine denk getirilemez. Denkleştirme süresi içinde üyenin hafta tatili günü aynıdır, değiştirilemez. MADDE 24 MOLALAR: İşveren, işçilere mevcut uygulaması doğrultusunda Dağıtım Merkezi Kuru Gıda Deposunda mesai süresi içinde iki adet onbeş dakika ücretli, Dağıtım Merkezi Taze Gıda Deposunda mesai süresi içinde iki defa onbeş dakika ücretli mola kullandırır. Dağıtım Merkezi nde çalışmanın yedibuçuk saati aşması durumunda belirtilen molalara ilave birer mola verilir. Mağazalarda dört ila yedibuçuk saat arasındaki çalışmalarda iki defa onbeş dakika ücretli ve yedibuçuk saati aşması durumunda belirtilen molalara ilave birer mola verilir. Bu molalar, işverence işyeri içinde sağlık koşullarına uygun olarak düzenlenen alanda geçirilir. Bu dinlenmelerde, isçilerin çay ihtiyacı işveren tarafından karşılanır. MADDE 25 ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER: Aşağıda belirtilen süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında ve işyerindeki kıdemi ile kıdem tazminatı süresi yönünden çalışılmış gibi kabul edilir. a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, b) Kadın işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonra hekim raporuyla çalıştırılmadıkları günler, c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra ya da herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda doksan günden fazlası sayılmaz.), 1

9 d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı nedenler yüzünden aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği sürelerin onbeş günü, e) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yere günübirlik gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler, f) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka işyerine (il dışı dahil) görevlendirilmeleri halinde asli görevinin bulunduğu yerden yola çıkış saati ile görevin ifasından sonra asli görevinin bulunduğu yere döndüğü saat arasında geçen tüm saatler, g) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler, h) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için bu sözleşmeyle belirlenen süreler, ı) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, j) İşçiye verilen yıllık ücretli izin süreleri, k) Sendikal izin süreleri, l) Mesai saatleri içerisindeki vizitede geçen süreler, m) İşveren tarafından zorunlu olarak, işyeri içinde veya işyerinden başka bir yerde düzenlenen, eğitim, kurs veya seminer gibi toplantılarda geçen süreler, n) Bu sözleşme ile tanınan tüm ücretli izinler. MADDE 26 ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA: Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, talim, manevra ve sivil savunma eğitimlerine, ilgili makamlarca çağrılan üyelerin, bu görevlerde geçen sürelerin, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla, doksan güne kadar olan kısmı için ücretli izinli sayılırlar. Ancak, aynı süreler için, ilgili makamlarca işçiye ödenen ücret; işverene geri ödenir. Ödenmemesi halinde; işveren bu doksan güne kadar olan süre için ödemiş olduğu ücreti, müteakip aylarda yapacağı ücret ödemelerinden mahsup eder. Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işine veya benzeri işlerde yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder. MADDE 27 ANALIK HALİ VE EMZİRME İZNİ: Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. 2

10 Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Kadın işçiler, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz. Gebe veya emziren işçiye günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif islerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere bir yasından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam iki saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçiler günde yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz. MADDE 28 FAZLA ÇALISMA, HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALISMALARI: MADDE 29 YILLIK ÜCRETLİ İZİN: İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıda belirtildiği şekilde yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Üyelere hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on altı gün, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi iki gün, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla ve olanlara yirmi sekiz gün, yıllık ücretli izin verilir. Diğer konularda mevzuat hükümleri uygulanır. Yıllık ücretli izin, işveren tarafından bölünemez. Bu iznin yukarıda belirtilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak bu süreler, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. Üyelerin yıllık izinlerinin kullanımı, yıllık izin kurulu tarafından planlanır, onaylanır ve kurul kararı olmadan değiştirilemez. 3

11 Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan Ulusal Bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Yıllık ücretli izine ayrılan işçiye, izin süresinin ücreti izine çıkmasından önce ödenir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden mahsup edilemez. MADDE 30 DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER: Üyelere, işverene veya işveren vekiline yapacağı talep üzerine aşağıda belirtilen izinler verilir. İzinlerin, olayın vukuunda kullanılması esastır. İznini kullanan işçinin, kullandığı izin ile ilgili olayı belgelemesi şarttır. Belgelenmeyen olaylarda işçi mazeretsiz olarak ise gelmemiş sayılır. a) Üyenin evlenmesi halinde beş işgünü, b) Üyenin eş ve çocukları ile üyenin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde dört işgünü, c) Üyenin torunu, büyükanne ve büyükbabanın, kayınpederi, kayın validesi veya eşinin kardeşinin ölümü halinde iki işgünü, d) Üyenin eşinin doğum yapması halinde beş işgünü, e) Üyenin çocuğunu evlendirmesi, sünnet ettirmesi halinde iki işgünü, f) İl içinde evini taşıması halinde bir işgünü, g) Üyenin evlat edinmesi halinde bir hafta, h) Üyenin ikamet ettiği ya da kendisinin, eşinin, anne, babasının mülkiyetinde olan gayrimenkullerinin yangın, sel, deprem ve diğer doğal afetlere uğraması halinde yedi işgünü. ı) Üyelerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar, j) Üyeye, bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok 30 güne kadar ücretli izin verilir. MADDE 31 ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ: MADDE 32 TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET: MADDE 33 BİLDİRİM SÜRELERİ: 4

12 MADDE 34 KIDEM TAZMİNATI: MADDE 35 GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK: İşveren hastalanarak viziteye çıkan üyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sağlık kuruluşlarından on gün ve on günden fazla istirahat almaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen istirahatlerinin ilk iki günlük süresine ait ücretlerini öder. İşverenin belirtilen istirahatlere ilişkin ilk iki günlük ücret ödeme yükümlülüğü bir takvim yılında en fazla dört defadır. Bunu aşan raporlarda işverenin anılan ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. İş kazası, meslek hastalığı ile ağır hastalık (verem, kanser vb.) hallerinde işçinin istirahatli olduğu döneme ilişkin ücreti tam olarak ödenir. İşçinin belirtilen nedenlerle raporlu olduğu dönemlerde iş sözleşmesi kanunun öngördüğü süre içerisinde feshedilemez. İşyerinde oluşan, acil vakalarda işçilerin en yakın Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalı adına hizmet satın aldığı sağlık tesislerine taşınmasını sağlamak için yapılan yol giderleri işveren tarafından ödenir. MADDE 36 İŞTEN ÇIKARMA: MADDE 37 ÜCRETİN TANIMI: MADDE 38 ÜCRET ZAMMI: A) İYİLEŞTİRME tarihinden önce işyerinde 13 ve 15 maaş karşılığı çalışan sendika üyesi işçilerin saat ücreti, tarihinde aynı unvanda çalışan sendika üyesi işçilerin saat ücretine yükseltilecektir. B) Birinci Yıl Ücret Zammı: tarihinde işyerinde çalışan üyelerin, tarihi itibariyle aldıkları brüt çıplak ücretlerine tarihinden geçerli olmak %15 oranında zam yapılacaktır. C) İkinci Yıl Ücret Zammı: tarihinde işyerinde çalışan üyelerin, tarihi itibariyle aldıkları brüt çıplak ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2016 İndeks sayısının, Haziran 2015 İndeks sayısına göre değişim oranına 2 puan eklenmesiyle bulunacak oranda zam uygulanacaktır. 5

13 D) Üçüncü Yıl Ücret Zammı: tarihinde işyerinde çalışan üyelerin, tarihi itibariyle aldıkları brüt çıplak ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2017 İndeks sayısının, Haziran 2016 İndeks sayısına göre değişim oranına 2 puan eklenmesiyle bulunacak oranda zam uygulanacaktır. D) Bu uygulamalar sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanacak, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmayacaktır. Sistemsel tanımlama anlamında sorun yaşanması durumunda işveren tarafından yukarıya yuvarlamalar yapılabilir. E) Sendika üyesi işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri , ve tarihlerinde ücret zamları uygulandıktan sonra aylık asgari ücretin; - (X), Balık satış elemanı ve forklift operatörü için %10 undan, - Et kesici, balıkçı, takım lideri küçük format şarküteri/kasap elemanı için %20 sinden, - Aşçı, baklavacı, ekmekçi ve pastacı, kasap, teknik servis için ise %40 ından az olmayacaktır. İşveren, işin durumuna ve ihtiyaca göre yukarıda belirtilen asgari ücrete göre dağılım oranlarında değişiklik yapabilir. Ancak her halükarda yeni işe giren işçinin ücreti aynı konumda bulunan emsal kıdemli işçinin ücretini geçemez. MADDE 39 İKRAMİYELER: a) İşyerinde 0-1 kıdem yılında olan üyelere yılda toplam otuz günlük ücretleri tutarında olmak üzere, Haziran ve Aralık ayları ücretleri ile birlikte onbeşer günlük ücretleri tutarında, b) İşyerinde 1-2 kıdem yılı arasında olan üyelere yılda toplam altmış günlük ücretleri tutarında olmak üzere, Haziran ve Aralık ayları ücretleri ile birlikte otuzar günlük ücretleri tutarında, c) İşyerinde İki kıdem yılını dolduran üyelere yılda toplam yüzyirmi günlük ücretleri tutarında olmak üzere Eylül, Aralık, Mart ve Haziran ayları ücretleri ile birlikte otuzar günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Tüm ikramiye ödemelerinde aşağıda belirtilen hususlar gözönünde bulundurulur: (X) a) İkramiyeler, ücrete hak kazanılan süre ile orantılı olarak ödenir. b) İkramiyeler, işe yeni alınan ya da işten ayrılan üyelere çalıştıkları süre ile orantılı olarak ödenir. c) İkramiyeler, çıplak ücret üzerinden hesaplanır. d) Üyelerin, ikramiyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş sözleşmesinin devamı süresindeki ücretli izinlerle, raporlu süreler, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. 6

14 MADDE 40 ALIŞVERİŞ YARDIMI: İşveren, işyerlerinden alışveriş edebilmeleri amacıyla tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan üyelere net 150,00 TL/Ay; kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan üyelere net 105,00 TL/Ay alışveriş yardımı yapar. Bu yardım, her ayın onuncu gününde; bu tarihte deneme süresini tamamlayan ve iş sözleşmesi devam eden üyelere adlarına düzenlenecek özel karta yükleme yapmak suretiyle yerine getirilir. Alışveriş yardımına hak kazanabilmek için ödemenin yapıldığı ayda tam süreli çalışan üyelerin en az beş işgünü, kısmi süreli çalışan üyelerin en az üç işgünü fiili çalışmasının bulunması gerekir. İstirahatli olan üyeler istirahat süresine bakılmaksızın alışveriş yardımından yararlandırılır. Alışveriş yardımı tutarları, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. Bu sözleşme uyarınca alışveriş kartına yüklenecek tutarların kullanılmasında süre kısıtlaması yoktur. MADDE 41 YEMEK YARDIMI: İşveren, üyelere çalıştıkları her gün ve her vardiyada doyurucu, kaliteli yemek vermeyi kabul eder. Ancak, sağlık durumları nedeniyle özel beslenme rejimine tabi olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlere ve Ramazan ve Muharrem ayında oruç tutmaları nedeniyle yemek hakkından yararlanamayan küçük format çalışanı üyelere her gün için net 10,00 TL, hiper format ve dağıtım merkezi çalışanı üyelere her gün için net 8,00 TL yemek yardımı öder. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler de yemek yardımından yararlandırılır. Ramazan ve Muharrem ayında oruç tutacak üyeler, yemek yardımından faydalanmak istediklerine dair yazılı müracaatlarını Ramazan ayının başlangıcından onbeş gün öncesine kadar İnsan Kaynaklarına iletmek zorundadırlar. Yemek listelerini, işveren vekili veya görevlendireceği kişiler ve sendika temsilcileri birlikte belirler. Hazırlanacak aylık yemek listesi şablonu EK-3 de gösterilmiştir. (X) Bu tutar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yılında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Hiper Format ve Dağıtım Merkezi çalışanı üyelerin yemek maliyetleri tutarında herhangi bir artış olması durumunda artışın gerçekleştiği tarih itibarı ile yukarıda belirtilen tutar güncellenir. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 42 - İŞE GELİŞ - GİDİŞLERİN SAĞLANMASI: İşveren tarafından tespit edilen güzergâhlarda, işçilerin topluca işe geliş gidişlerini sağlamak için servis tahsis edilir. İşverence servis sağlanmaması durumunda, geçerli olmak üzere: sözleşmenin imza tarihinden itibaren 7

15 a) Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan üyelere toplu taşım kartı uygulanan yerlerde aylık toplu taşım kartı tutarı; toplu taşım kartı uygulaması bulunmayan yerlerde ise fiili çalışma gününe karşılık her gün için bir bilet ile gelene iki, iki bilet ile gelene dört belediye otobüs bileti rayiç bedeli net olarak ödenir. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan üyelere ise fiili çalışma gününe karşılık her gün için bir bilet ile gelene iki, iki bilet ile gelene dört belediye otobüs bileti rayiç bedeli net olarak ödenir. b) Ayrıca servis güzergahları veya çalışma saatleri nedeniyle servisten yararlanamayan üyelere, servisten yararlanılamayan her gün için bir bilet ile gelene iki, iki bilet ile gelene dört adet belediye otobüs bileti rayiç bedeli net olarak ödenir. MADDE 43 HARCIRAH: Tam veya kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan üyelerin, çalıştığı il dışında geçici olarak görevlendirilmeleri halinde yol ve konaklama ücretleri işverence karşılanır. Ayrıca, üyelerin sabah, öğle ve akşam yemekleri mevcut uygulamadaki gibi işverence verilmeye devam edilir. İşveren tarafından karşılanamayan öğünler için, gideri sonradan belgelenmek koşuluyla, üyeye il dışında geçici olarak görevlendirilmelerinden önce günlük net 30,00 TL ye kadar yemek harcırahı ödenir. Bu tutar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 44 KİRA YARDIMI: İşverenin önerisi üzerine başka ile nakledilen tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi iş sözleşmesi ile çalışan üyelere, nakil tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere ve altı ay süreyle her ay brüt 750,00 TL kira yardımı yapılır. İstanbul ilindeki Avrupa ve Anadolu Yakaları ayrı il olarak değerlendirilir. Bu tutar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 45 YILLIK ÜCRETLİ İZİN YARDIMI: Sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra, yıllık izin kullanmaya hak kazanan, tam ve kısmi süreli çalışan sendika üyesi işçiye, yıllık izine hak kazandığı ayı takip eden ayın ücretleri ile birlikte 150,00 TL/Yıl/Net yıllık izin harçlığı ödenir. Bu tutar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 46 YAKACAK YARDIMI: 30 Eylül tarihi itibari ile işyerinde çalışan üyelere bir tam yıllık hizmet sürelerini doldurmuş olmaları kaydı ile (X) Ekim ayının ilk on günü içerisinde net 400,00 TL/Yıl yakacak yardımı ödenir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan üyelere bu tutar net 267,00 TL/Yıl olarak ödenir. 8

16 Bu yardım tutarları, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 47 BAYRAM YARDIMI: İşverence, arefe günü itibarı ile deneme süresini tamamlayan ve tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan üyelere her yıl Kurban ve Ramazan Bayramlarının arefe gününe kadar net 200,00 TL bayram yardımı ödenir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan üyelere uygulanacak tutar net 140,00 TL dir. (X) Bu yardım tutarları, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 48 EĞİTİM YARDIMI: İşverence, tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan üyelere; a) Anaokulu ve ilköğretimde okuyan her çocuk için net 100,00 TL; b) Lise ve dengi eğitim gören her çocuk için net 125,00 TL, c) Yükseköğrenim gören her çocuk için net 150,00 TL, eğitim yardımı ödenir. Bu yardım (X) Eylül ün ayının ilk haftası ücretleriyle birlikte ve belge karşılığı yerine getirilir. (X) Bu tutarlar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 49 EVLENME YARDIMI: İşveren, evlenen tam veya kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan üyeye, brüt 300,00 TL evlenme yardımı öder. Aynı işyerinde çalışan üyelerin evlenmesi halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı verilir. Bu tutar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 50 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMI: Tam veya kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan üyenin; a) Kendisinin veya eşinin doğum yapması halinde brüt 300,00 TL doğum yardımı, b) Ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarının ölümü halinde brüt 300,00 TL ölüm yardımı, c) Normal ölümü halinde brüt 1.500,00 TL ölüm yardımı, 9

17 d) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümü halinde, yasal hakları dışında brüt 3.000,00 TL ölüm yardımı, ödenir. Doğum yardımı, aynı işyerinde çalışan üye anne ve babaların her ikisine de verilir. Bu tutarlar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. MADDE 51 VADELİ AVANS: İşveren tam veya kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan ve bir tam yılını dolduran üyelere, talepleri halinde, doğum, ölüm,, sünnet, (X), yer değişikliği hallerinde en az bir net ücret tutarında; ağır hastalıkların tedavisinde, evlilik, doğal afet veya benzeri istisnai durumlarda en az iki net ücret tutarında ve izleyen aydan itibaren altı eşit taksitte kesilmek üzere avans verebilir. Bir yıl içerisinde en fazla bir kez vadeli avans verilebilir. MADDE 52 BURS: MADDE 53 İSYERİ HEKİMİ VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARCA SAĞLANAN İŞYERİ SAĞLIK HİZMETİ: MADDE 54 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: MADDE 55 - İŞ ELBİSESİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: İşyerinde çalışan tüm üyelere, her takvim yılı için iki adet yazlık ve iki adet kışlık olmak üzere pantolon ve gömlek verilir. Ayrıca, üyelere iş güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptıkları işlere uygun olmak üzere koruyucu teçhizat ve giyim eşyaları EK- 2 ye göre verilir. Yazlık iş giysileri en geç Mayıs ayında, kışlık iş giysileri en geç Ekim ayında dağıtılır. MADDE 56 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Bu toplu iş sözleşmesi tarihinde yürürlüğe girmek ve tarihinde sona ermek üzere üç yıl sürelidir. 10

18 GEÇİCİ MADDE 1 FARKLARIN ÖDENMESİ: Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar, toplu iş sözleşmesinin imza tarihini izleyen en geç ikinci ay içerisinde ödenecektir. YENİ MADDE 1- İZİN KURULU 1- İzin Kurulunun Oluşumu İşyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen iki, işçileri temsilen sendikaca işverene bildirilecek olan iki temsilci olmak üzere toplam dört kişiden oluşan izin kurulu kurulur. Kurula işveren temsilcilerinden biri başkanlık eder. Anlaşmazlık durumlarında oylama yapılır. Bu oylamada oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. İzin kurulunda görev alacak kişiler işyerinde işveren tarafından ilan edilir. Görev alacak kişilerin yokluğunda kurula katılacak yedek üyelerin isimleri de bu ilan da belirtilmelidir. 2- İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri İzin kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kurulun başkanı toplantının başlama tarihini, ne kadar süreceğini ve hangi günlerde toplanacağına karar verir. b) İşçiler tarafından verilip işveren veya işveren vekili tarafından izin kuruluna iletilen izin isteklerine hazırlamak, c) İzin çizelgeleri hazırlanırken; işçilerin izin talepleri dikkate alınarak, işin aksamadan yürütülmesini ve işçi sayısını göz önünde bulundurarak hazırlamak, d) İşçilerin yıllık izin hakları ile ilgili dilek ve şikayetlerini inceleyerek sonucunu ilgili işçiye bildirmek, 3- İzin Kurulunun Toplantıları İzin kurulu kendisine yüklenen görevleri yerine getirmek üzere yıllık izin çizelgelerinin hazırlanması sırasında ve gerektikçe başkanın çağrısı ile iş saatleri içerisinde toplanır. Toplantılarda alınan kararlar ve yapılan işler izin kurulu karar defterine yazılarak imzalanır. YENİ MADDE 2 BANKA PROMOSYONU Aylık ücretin ve yardımların hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, iki işveren yetkilisi ile sendikanın belirleyeceği bir kişiden oluşur. Komisyon tarafından belirlenen yöntem ile anlaşma yapılacak banka belirlenir. Banka tarafından verilecek promosyon miktarının işverene ve personele dağıtılacak oranı ile dağıtılma zamanı komisyonca belirlenir. YENİ MADDE 3- GİYİM YARDIMI 11

19 İşyerinde çalışan sendika üyesi işçilere her yıl Ağustos ayı maaş ödemesi ile birlikte 100,00 TL giyim yardımı yapılır. Bu tutar, sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanır. Bu uygulama sonucu oluşan yarım kuruş ve üzeri küsuratlar bir kuruşa tamamlanır, yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. 12

20 EK 1 DİSİPLİN CEZA CETVELİ 1 SIRA NO DİSİPLİN SUÇUNU OLUŞTURAN DAVRANIŞLAR Acil çıkış kapısı önü ve arkası ile acil çıkış koridorlarına geçişi ve çıkışı engelleyecek veya zorlaştıracak şekilde ve ayrıca yangın söndürme tüpleri ve hortumlarının önüne mal ve malzeme koymak Ceza Türü 2 Bilerek herhangi bir yeri, aleti, eşyayı kirletmek veya kirli bırakmak 3 Çalışma alanı, servis el aletleri ve ekipmanları, güvenli&yasal sistem kapsamında etkin temizlememek 4 Çalışma alanlarında arızalı ekipmanları teknik ekibe bildirmemek ya da arızalı ekipmanla çalışmak 5 Çalışma saatlerine veya fazla çalışma planlarına geçerli mazereti olmaksızın uymamak 6 Çay veya yemek mola sürelerine uymamak 7 Çıkış Hizmetleri Şefi/Takım Liderinin onayını almadan kasa kapanış işlemlerine başlamak 8 Dağıtım Merkezi içerisinde belirlenmiş olan hız limitine uymamak 9 Dağıtım Merkezi içerisinde trafik işaret ve levhalarına uymamak 10 Dağıtım Merkezi personeli için; araç arıza bildirim formunu doldurmamak 11 Dağıtım Merkezi personeli için; kolluk kuvvetlerine haber vermeyi gerektirecek bir nedenle aracı terk durumunda kalındığında kolluk kuvvetlerine haber vermemek. 12 Dağıtım Merkezi nde; Şirket ya da alt işverinine ait takograflı iş araçlarında takograf kurallarına uyulmaması. 13 Dağıtım Merkezi nden eksik/fazla gelen ürünleri bir üst yöneticiye bildirmemek 14 Dağıtım Merkezinde; tır şoförlerinin tanımlanmış bildirim yükümlüklerinin yerine getirmemeleri, ve yine tanımlanmış sevkiyat ve seyehat kurallarına aykırı davranmaları 15 Devam durumu kontrolü için mağazaya her giriş ve çıkışta kart basmamak 16 Erkek çalışanlar için mesaiye başlamadan önce her şekilde bırakılmış olan sakal ve bıyığı traş etmemek 17 FIFO (ilk giren ilk çıkar), rotasyon ve son kullanma tarihi kontrollerini uygulamamak 18 Giysi ve ayakkabıların temizliğine dikkat etmemek 19 Görevli ve uygun olduğu halde müşteriye bilerek yardımcı olmamak 20 Güvenli ve yasal sistemde tanımlanmış renk kodlarına uymamak 21 Güvenlik etiketlerini, ilgili ürünlere reyona açılmadan önce takmamak 22 Hatalı ve eksik terazi etiket bilgilerini düzeltmemek 23 Herhangi bir sağlık kurumu ya da işyeri hekiminden istirahat alınması veya işyeri dışında rahatsızlanma ve işe gelememe halinde durumu aynı gün içerisinde yöneticiye ya da İnsan Kaynakları Departmanına bildirmemek 24 İş kazası yaratabilecek emniyetsiz ve tehlikeli davranışlarda bulunmak 25 İş kıyafetinin yırtılması veya kullanılamaz olması durumunda amirine bilgi verilmemesi. 26 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile bu konuda işveren tarafından belirlenmiş kurallara uymamak veya aykırı hareket etmek. 27 İşbaşında iken sakız çiğnemek 28 İşçi sağlını ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde görevli olmayan personelin giremeyeceği alanlara girmek 29 İşletmen numaraları ve şifrelerini başkalarıyla paylaşmak 30 İşyerimizdeki uyarı, işaret ve levhalarına uymamak 31 İşyerinde belirlenen alan ve saatler dışında sigara içmek 32 Kasa hattında nakit veya kredi kartı işlemlerinde 20 TL veya daha fazla fazla/ eksik çıkarmak. 33 Kasa kapanışında kasayı kapalı konuma getirmemek, bariyeri kapatmamak 34 Kasadan geçen ürünleri sisteme doğru kaydetmemek veya ekran kontrolü ile teyit etmemek 13

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : : TEZ-KOOP-İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2016 30.06.2018 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ MADDE

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

: TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

: TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN : TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. İŞÇİ SENDİKASI

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi Yıllık Ücretli İzin Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 Sayı :2014/S-59 Ankara,12.06.2014 Konu :Yıllık Ücretli İzin Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 4857 Sayılı İş Kanununa Dayanılarak İşverenler Tarafından İşçilere Kullandırılacak Yıllık Ücretli İzinler

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI (TEZ-KOOP-ĐŞ) ARASINDA BAĞITLANACAK ĐŞLETME TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐ TEKLĐFĐ MADDE 1- TANIMLAR:

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : İŞVEREN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENDİKA : TEZ KOOP İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2012 30.06.2014 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM Resmi Gazete Tarih ve No : 03.03.2004 / 25391 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL:

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL: ANLAŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 14.08.2012 Toplantı Yeri : MİKSEN Toplantı Salonu MİKSEN ve TES-İŞ Sendikası temsilcileri bugün saat 19:00 da bir araya gelerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur.

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur. Taraflar Sendika teklifinin; 1. Temizlik Malzemesi başlıklı 56. maddesini, TEMİZLİK MALZEMESİ: Madde 56: Üyelere: a) Yılda bir adet banyo havlusu, (takriben 65 cm x 130 cm ebadında) ile bir adet yüz havlusu

Detaylı

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler)

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya

Detaylı

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ **

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ ** 4857 SAYILI İŞ KANUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Torba Kanun da 4857 sayılı İş Kanunda düzenlemelere yer verildi. Bu yazımız ile bu düzenlemeleri siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Aşağıdaki düzenlemeler

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 Fazla Çalışma

Detaylı

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Yıllık ücretli izin, işveren ve çalışan arasında sorunlara neden olabilen ve sürekli gündemde olan bir konudur. Hâlbuki bu konu,

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Anayasanın 50 inci maddesine göre dinlenmek çalışanların hakkıdır.

Detaylı

İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ

İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ İŞ KANUNUNA GÖRE 10 GÜNDEN AZ,PARÇALI KULLANDIRILAN YILLIK İZİNLERİN NİTELİĞİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR* 59 1. GIRIŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun, Yıllık ücretli iznin uygulanması başlıklı 56 ncı maddesi hükümlerine

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ Tesco Kipa Pazarlama Ticaret Lojistik Ve Gıda Sanayi A.Ş. Ve Bağlı İşyerleri Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK 01.01.2014 31.12.2015 İMZA TARİHİ 02.01.2014 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE ASİSTAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hedefler, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve hedefler MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387

Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387 Resmi Gazete Tarihi: 28.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25387 YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, 4857

Detaylı

BORDROLAMA SÜRECİ 2

BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÜCRET KAVRAMI 3 ÜCRETİN TANIMI İşçi açısından bir gelir unsuru,

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA Ali Kemal TERZİ 65 * Mustafa GÜNÖZ 66 ** I-GİRİŞ Fazla çalışma kavramı, özellikle İş Kanununda tüm tarafların üzerinde durduğu ve uygulamada en çok tartışılan

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR 41 ** 1. GİRİŞ 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı, T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personelinin yıllık

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR :

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI: KAMU-İŞ KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-İŞ TÜRKİYE KOOPERATİF,

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.com Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku A Devlet Hastanesi

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi zamanlı

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi. ÇIRAK ÖĞRENCİNİN; 1-Kimlik Bilgileri T.C. Kimlik No. Adı Soyadı Doğum yeri. Doğum Tarihi Baba Adı Ana Adı Cinsiyeti T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl İlçe

Detaylı

DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR?

DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR? DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN TALEBİ HALİNDE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR? Erol GÜNER* I. GİRİŞ: Çalışma hayatının içinde bulunan kadın işçilerimizin doğum yapmaları halinde

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

T.C TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu : Disiplin Cezaları 02/04/2012 GENELGE NO:689

T.C TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu : Disiplin Cezaları 02/04/2012 GENELGE NO:689 T.C TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu : Disiplin Cezaları 0/04/0 GENELGE NO:689 Kurumumuza bağlı işyerlerinde çalışan işçilerimizin disiplinsiz davranışları nedeniyle, iş gücü kaybının önlenmesi,

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1.Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder? A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI MESLEK YÜKSEK OKULUMUZDA PERSONELİN NAKLEN VE AÇIKTAN ATAMA NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMASI PERSONEL KİMLİK BİLGİ FORMU DOLDURULUP FOTOĞRAF YAPIŞTIRILIR MAL BİLDİRİMİ FORMUNUN

Detaylı

DOĞUM VE SÜT İZNİ PROSEDÜRÜ P17-IK-003

DOĞUM VE SÜT İZNİ PROSEDÜRÜ P17-IK-003 Sayfa :1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde görev yapmakta olan çalışanların hamilelik, doğum ve süt izni boyunca takip etmesi gereken süreç, kurallar ve iş akışını 4857 sayılı İş Kanunu

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Erol GÜNER 80 I. GİRİŞ Çalışma hayatında işçilerin özelikle bazı işlerde gece çalıştırılmaları, bir gereklilik olarak ortaya

Detaylı

İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ KANUNU NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC)

İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ KANUNU NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC) Iİ İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ U NA GÖRE KESİLECEK PARA LARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA SI (İPC) MİKTARLARI Iİ 88 q İHBAR TAZMİNATI Hizmet Süresi Bildirim Süresi Tazminat

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre

Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre 40 İş Soruda Kanunu nda Ücret Ücret Nedir? Asgari ücret nedir? Ücret ne zaman ödenir? Emre muharrer senetle (bono ile) veya kuponla ücret ödemesi yapılır mı? Ücretin Türk parası ile ödenme zorunluluğu

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı