Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'"

Transkript

1 Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" diyerek geri çevirdiklerini belirtti. ABD Büyükelçiliðinden geçtiðimiz hafta Perþembe günü kendisinin arandýðýný ve randevu talep ettiklerini söyleyen Çetin... SAYFA 11 DE Milli Piyango talihi Ahlatçý'ya güldü 16 NÝSAN 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Daha önce lisans sözleþmesini imzalamak üzere ek süre alan þirket, yine erteleme isteyince Maliye Bakaný "ikinciyle devam ederiz" dedi.daha önce Milli Piyango þans oyunlarýný iþletmek için lisans sözleþmesini imzalamak üzere 15 Nisan'a kadar ek süre alan Net Holding, sözleþmenin bugün (dün)de imzalanamayacaðýný duyurdu. SAYFA 11 DE Merkez Parti MYK Üyesi ve Milletvekili adayý Av. Aahmet Ünal: Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Emekli savcý kazada hayatýný kaybetti Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda emekli Cumhuriyet Savcýsý hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 4. kilometrede 23. Dönem Milletvekili Fatih Öztürk yönetimindeki 03 AZ 888 plakalý otomobil, emekli Cumhuriyet Savcýsý Tuna Güngör'ün idaresindeki 55 BV663 plakalý otomobille çarpýþtý. SAYFA 10 DA Turizm Haftasý'na renkli açýlýþ 39. Turizm Haftasý'nýn açýlýþý Çorum Müzesinde gerçekleþtirildi. Çorum turizminin canlandýrýlmasý, çeþitlendirilmesi, tarihi ve turistik deðerlerinin korunmasý amacýyla düzenlenen Turizm Haftasý bu yýlda dolu dolu kutlanacak. SAYFA 7 DE "Peygamber Efendimiz'in hayatý en güzel ölçüdür" Baðýmsýz Büro Sendikasý Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, kutlu doðum haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, Peygamberimiz'in (sav) yaþamýnýn her alanýnda örnek ve mükemmel bir insan olduðunu ve günümüze ýþýk tuttuðunu ifade etti. SAYFA 4 TE Musa Topbaþ Çorum Fotoðraf Kulübü yeniden faaliyette Merkez Parti MYK üyesi ve ayný zamanda Çorum Milletvekili adayý Ahmet Ünal ve diðer Milletvekili adaylarýndan Dr. Gülay Ayan, Engin Erenler ile Erol Gürbüz gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Merkez Partisi MYK üyesi ve Çorum Milletvekili adaylarýndan Ahmet Ünal, Türkiyenin birçok açýdan iyi yönetilmediðini vurgulayarak," Eðitim, Hukuk, Saðlýk baþta olmak üzere son dönemlerde yaþanan adaletsizlikler milletimizin güvenini yok etme etme noktasýna getirmiþtir. Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle biraraya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýmýný yapmak amacýyla kurulan Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK), bir süredir ara verdiði etkinliklerine yeniden devam edecek. SAYFA 10 DA SAYFA 10 DA AK Parti milletvekili adaylarýný tanýtacak AK Parti Ýl Teþkilatý 25.Dönem Milletvekilliði Genel Seçimlerinin startýný veriyor. Ýl Teþkilatý 19 Nisan'da milletvekili adaylarýný tanýtým programý yapacak. Rumi Bekiroðlu SAYFA 3 TE "Ýlimizdeki müze ve örenyerleriyle hedeflenen turist sayýsýný yakalamak zor" Ali Özüdoðru Ortopedi ve Fizik Tedavi Uzmanlarý istiþare yaptý 3 "Rüzgâr ve güneþ enerjileri ülkelere büyük oranda tasarruf saðlatýyor" 3 9 Tarancý'dan ÇESOB'a nezaket ziyareti TE TE DA Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, turizmin; insanlarýn deðiþik kültürleri tanýmak, tarihi eserleri ve doðal güzellikleri gezip görmek, eðlenmek, dinlenmek gibi yaþadýklarý yerin dýþýna düzenlenmiþ geziler olduðunu söyledi. SAYFA 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 04:21 05:54 12:47 16:28 19:28 20:53 Çocuk düþerse ölür çünkü balkon Ölümün cesur körfezidir evlerde Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocuklarýn Anneler anneler elleri balkonlarýn demirinde Ýçimde ve evlerde balkon Bir tabut kadar yer tutar Çamaþýrlarýnýzý asarsýnýz hazýr kefen Þezlongunuza uzanýn ölü Gelecek zamanlarda Ölüleri balkonlara gömecekler Ýnsan rahat etmeyecek Öldükten sonra da Bana sormayýn böyle nereye Koþa koþa gidiyorum Alnýndan öpmeye gidiyorum Evleri balkonsuz yapan mimarlarý Sezai KARAKOÇ Þeyhülislâm Ýbni Kemâl'in vefâtý (1534) Eleþkirt'in kurtuluþu (1918) Beþikten mezara kadar ilim öðreniniz, çalýþýnýz! Hadis-i Þerif Günün Þiiri BALKON Halit Yýldýrým ödülünü aldý Birharf e-dergisinin düzenlediði 6. Nesir Yarýþmasýnýn ödül töreni Ankara'da düzenlendi. Kabakçý Konaðýnda yapýlan ödül törenine ÝLESAM Ankara Þube Baþkaný Durak Turan Düz, Birharf Dergisi Sahibi Nur Ersen baþta olmak üzere çok sayýda ÝLESAM üyesi edebiyatsever ile yarýþmada jüri olarak görev yapan Ýsmet Bora Binatlý, Nur Ersen, Emine Sevinç Öksüzoðlu, Sibel Unur Özdemir, Ergün Veren ve Songül Dündar hazýr bulundu. ÝLESAM Ankara Þube Baþkaný Durak Turan Düz'ün yaptýðý açýlýþ konuþma ile baþlayan programda Nur Ersen de bir konuþma yaptý. Oya Þahin'in sunumu ile gerçekleþen programda birincilik ödülü "Keþke Keþkelerimiz Olmasaydý" isimli yazýsýyla Çorum'dan Halit Yýldýrým'a verildi. Ýkinci eser "Kuþlar Uçuyor" isimli yazýsý ile Zeynep Eti, üçüncü eser "Ben Onunla Hep Otuzumdaydým" isimli eseriyle Filiz Uçar aldý. Mansiyon ödüllerini ise "Leke" isimli yazýsýyla Nesli Tanrýverdi ve "Keþkeler Zinciri Olumsuzluklara Karþý Ýsyanýmýzdýr" isimli eseriyle Necmi Yelkikanat aldý. Haber Servisi Çaðlar'dan 'Giriþimcilik' semineri Türk Ocaklarý Çorum Þubesi "Kariyer Günleri" devam ediyor. Türk Ocaklarý'ndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Kariyer Günlerinin ikinci haftaki seminer programýnda Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar ''Ýþ Yönetimi ve Giriþimcilik " konularýnda eðitim verdi. Çaðlar, programda iþ yönetiminin ne olduðu nasýl olmasý gerektiði ve nelere dikkat edilmesi konusunda dinleyicileri bilgilendirdi. Programýn ilerleyen bölümlerinde, "Giriþimcilik nedir? Nasýl giriþimci olunur? Giriþimcinin taþýmasý gereken özellikler nelerdir?" sorularýnýn yanýtlarýný veren Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar dinleyicilerden gelen sorularý yanýtladý ve Türk giriþimcisinin karþýlaþtýðý sorunlar hakkýnda görüþlerini belirtti. Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr Ýrtibat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7002 2,7006 EUR 2,8606 2,8612 STERLiN 3,9829 3,9866 2,2594 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Abdullah Pamuklu "Haber Arkasý"na konuk oldu Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu Umut Radyoda yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna konuk oldu. Uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda konuþan Pamuklu, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri hakkýnda dinleyicilere bilgiler verdi. Pamuklu, "Kutlamalarýn bu seneki temasý 'Hz. Peygamber, Birlikte Yaþama Ahlâký ve Hukuku' dur. Biz dünyada huzuru, sevgiyi, þefkati örnek arýyorsak, model arýyorsak bu örnek efendimizdir. Ýnsanlýðýn inancý, ýrký, siyasi görüþü, rengi, düþüncesi ne olursa olsun hepsinin annesi Hz. Havva'dýr, babasý ise Hz. Adem'dir. Ayrýlýðý, fitneyi kaldýrmanýn tek bir yolu var, o da Allah'ýn kitabýna sarýlmaktýr" dedi. Uður ÇINAR Baþkan Yýlmaz'dan Vali Kara'ya ziyaret Gümüþhane'nin Kelkit Ýlçesi Belediye Baþkaný Ünal Yýlmaz ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Yýlmaz ve beraberindekileri Çorum'da görmekten mutluluk duyduðunu ifade eden Vali Ahmet Kara, ziyaretten dolayý teþekkür etti. Haber Servisi YÝTÝK Çorum Vergi dairesinde vergi numarasý ile adýmýza kayýtlý A ( 5 Cilt ), A ( 10 cilt), Fatura, A ( 20 Cilt ) Parekende satýþ fiþi, A ( 100 cilt) Ýrsliyeli fatura, A (10 cilt) irsaliyeli fatura, A (10 cilt) sevk irsaliyesi, A (10 cilt) Ýrsaliyeli fatura, A ( 20 cilt ) irsaliyeli fatura ciltlerimiz kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Cevka Gýda Turizm ve Ýnþaat Ýmalat. Sanayi. Tic. LDT. Þti. Adýna Uður Cevher YÝTÝK Çorum Vergi dairesinde vergi numarasý ile adýmýza kayýtlý 1826 Sicil no lu, Profilo YK 1000M Marka ve Model Ö.K.C. Cihazýmýzýn Ruhsatý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Cevka Gýda Turizm ve Ýnþaat Ýmalat. Sanayi. Tic. LDT. Þti. Adýna Uður Cevher Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: NÝSAN PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 "Rüzgâr ve güneþ enerjileri ülkelere büyük oranda tasarruf saðlatýyor" Vali Ahmet Kara, Türkiye'de daha çok termik ve hidroelektrik santrallerinin olduðunu fakat dünyanýn yenilenebilir enerji kaynaklarýna yöneldiðini ifade etti. Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) tarafýndan okulun elektrik ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla hazýrlanan proje, Vali Ahmet Kara'ya tanýtýldý. Dün gerçekleþtirilen ziyarete, Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mutu Fýrat, Çamlýca METEM Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, Çamlýca METEM öðrencileri Cem Börekçi, Mehmet Can Gayretli, Ferhat Kiraz ve Sefa Yayla katýldý. Vali Ahmet Kara ile bir süre görüþen öðrenciler, proje hakkýnda bilgiler verdi. Projenin 3 yýlda kendisini amorti edeceðini ifade eden öðrenciler, 15 yýl süreyle okulda bedava elektrik üretileceðini belirttiler. Vali Ahmet Kara ise enerji sektörünün çaðýn sektörü halinde geldiðini ve ülkelerin ekonomisi üzerinde enerjinin ne kadar önemli olduðunu anlattý. Yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmemiz gerektiðini belirten Kara, güneþ enerjisi açýsýndan Türkiye'nin verimli bir ülke olduðunu vurguladý. Kara, "Çaðýmýzda enerji o kadar önemli bir faktör haline geldi ki þuanda dünya ülkeleri enerjiyi ne kadar çok üretebiliyorsa, o kadar geliþmiþ ülke oluyorlar. Enerjiyi ülke olarak termik santrallerden, hidroelektrik santrallerinden üretiyoruz. Son yýllarda çaðdaþ dünya yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmiþ durumda. Rüzgâr enerjisi ve güneþ enerjileri gibi enerjiler ülkelere büyük oranda tasarruf saðlatýyor. Bizler Ýl Özel Ýdaresi olarak rüzgar enerjisi ile de üretiyoruz. Türkiye rüzgar yönünden elveriþli bir ülke deðil ama güneþ bakýmýndan çok verimli bir ülke. Bu alanlara yönelmeliyiz. Çaðdaþ dünyaya ayak uydurmalýyýz" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT AK Parti milletvekili adaylarýný tanýtacak AK Parti Ýl Teþkilatý 25.Dönem Milletvekilliði Genel Seçimlerinin startýný veriyor. Ýl Teþkilatý 19 Nisan'da milletvekili adaylarýný tanýtým programý yapacak. Yaptýðý yazýlý açýklamada konu hakkýnda bilgi veren AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Çorum Ýl Teþkilatlarý olarak 7 Haziran seçimlerine güçlü bir þekilde hazýrlandýklarýný belirtti Genel Seçimleri milletvekili aday toplantýsýný 19 Nisan 2015 Pazar günü saat 13.00'da Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtireceklerini ifade eden Bekiroðlu, "Seçimler ile çýtayý daha yükseklere çýkarmayý hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte 2023 vizyonuna uygun bir Türkiye düþüncesi ile çalýþmalarýmýzý yürüteceðiz. Kim ne derse desin bizim hedefimiz 4 milletvekili çýkarmaktadýr. Biz hizmet üzerine siyaset yapýyoruz. Yaptýklarýmýz, anlatacaklarýmýz o kadar fazla. Halkýmýz AK Parti öncesini hatýrlasýn 13 yýlda ülkemize neler kazandýrdýk. Bizim siyasetimizin temeli millete hizmet sevdasýdýr. Teþkilatlarýmýzýn gücü ve tecrübesi, milletimizin desteði ile bunu baþaracak güçteyiz. Ýktidarýmýz süresinde AK Parti'nin ülkemize çað atlatan hizmetlerinin devamý için Yeni Türkiye'nin dizaynýnda Çorum olarak bizde varýz diyebilmek için çalýþacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. 7 Haziran 2015 seçimleri Türkiye tarihinin en önemli seçimi olduðu kesindir. Bu seçimler devletin ve milletimizin kaderini belirleyecek seçimdir. Yeni anayasayla Türkiye'de yeni bir siyasi sistem öneriyoruz. Anayasa çalýþmamýzda baþkanlýk sistemi ile özgürlüklerin olduðu, ekonomik kalkýnmanýn önündeki bürokratik engellerin kalktýðý, halkýn müreffeh seviyesinin yükseldiði, gibi konularda yenilikler bulunmaktadýr. Türkiye'nin güçlenebilmesi, ekonomik ve siyasi olarak istikrar bulabilmesi için baþkanlýk sistemine ihtiyaç var. Türkiye 12 yýlda çok geliþti ve büyüdü çünkü ülkemizde istikrar var ve istikrarý saðlayan bir hükümet var. Büyüme ve istikrar sürsün diyor tüm hemþehrilerimizi 19 Nisan Pazar Günü gerçekleþtireceðimiz milletvekili aday tanýtým toplantýmýza bekliyoruz" dedi. Ortopedi ve Fizik Tedavi Uzmanlarý istiþare yaptý Rektör Alkan'dan Kudret Bülbül'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü makamýnda ziyaret etti. Üniversite hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak gerçekleþtirilen faaliyetler hakkýnda bilgiler aktaran Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dünyanýn farklý bölge ve ülkelerinde yaþayan vatandaþlarýn yaný sýra ortak tarih ve kültürel mirasa sahip olduðumuz soydaþ ve akraba topluluklar ile sürdürülmekte olan iliþkilerin önemine dikkat çekerek eðitimin uluslararasýlaþmasý kapsamýnda da Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðýnýn yaptýðý çalýþmalarýn büyük bir öneme sahip olduðunu belirtti. Üniversiteden konu hakkýn yapýlan açýklamaya göre son dönemlerde büyük bir ivme kazanan eðitimin uluslararasýlaþtýrýlmasý konusundaki çalýþmalarýn büyük önem arz ettiðini ve üniversite bünyesinde uluslararasý ölçekte pek çok etkinliðin gerçekleþtirildiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, geçtiðimiz aylarda Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý ile ortaklaþa olarak "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu"nun baþarýyla tamamlandýðýný belirterek yapýlan etkinliklerle bilimsel arenada bilgi paylaþýmý yapýlarak Çorum'un ve Türkiye'nin tanýtýmýna da önemli katkýlar saðlandýðýný vurguladý. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun dördüncüsünün 7-9 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) iþbirliðiyle Üniversite ev sahipliðinde düzenleneceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, baþta Kazakistan, Kýrgýzistan ve Azerbaycan olmak üzere pek çok ülkeden 90'ý aþkýn katýlýmcýnýn yer alacaðý Forum'da yurtdýþýndan 100'e yakýn bildirinin, etkinlik boyunca ise yaklaþýk 205 bildirinin sunulacaðýný belirterek bu etkinliðe de þahsi ve kurumsal destek ve katkýlarýný beklediklerini söyledi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül de Baþkanlýðýn, yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlar ile soydaþ ve akraba topluluklara yönelik yapýlacak çalýþmalarý belirli bir plan dahilinde, en uygun stratejilerle ulaþmasýný koordine ettiklerini belirterek Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý olarak bu ve benzeri programlarý desteklediklerini ve bu tür destekleri her zaman vermekten büyük bir mutluluk duyacaklarýný sözlerine ekledi. Ziyarette Ankara'da avukatlýk yapan hemþehrimiz Fatih Maden'de hazýr bulundu. Çorum Tabip Odasý Uzman Hekim Komisyonu tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýlarý devam ediyor. Yapýlan bu seferki toplantýya, Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Uzman Hekim Komisyonu Baþkaný Dr Selim Asarcýklýoðlu ve Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Ýdarecisi Yard.Doç.Dr. Sinan Zehir ve Çorum'da görev yapan Ortopedi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlarý katýldýlar. Tabip Odasýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamada toplantýda güncel sorunlarýn konuþulduðu ifade edildi. Uzman Hekim Komisyonu Baþkaný Dr Selim Asarcýklýoðlu yaptýðý konuþmada, "Hekimlerin sorunlarýnýn çözülmesinde Çorum Tabip Odasý olarak elimizden gelen gayretin azamisini gösteriyoruz. Son zamanlarda meydana gelen hekime yönelik þiddeti kabul etmiyoruz. Halkýmýzdan hekimlere destek olmalarýný ve anlayýþ göstermelerini bekliyoruz. Uzman hekimlere yönelik bu tip toplantýlara devam edeceðiz. Tüm uzman arkadaþlarýmýzý gücümüzü artýrmak ve daha etkili olmamýz için odamýza kaydolmaya davet ediyorum" dedi.

4 HABER 4 "Peygamber Efendimiz'in hayatý en güzel ölçüdür" Baðýmsýz Büro Sendikasý Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, kutlu doðum haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, Peygamberimiz'in (sav) yaþamýnýn her alanýnda örnek ve mükemmel bir insan olduðunu ve günümüze ýþýk tuttuðunu ifade etti. Güçlünün zayýfý hor gördüðü, cehaletin ve menfaatin insanlarýn gözünü kör ettiði bir dönemde dünyaya gelen Hz. Muhammed Mustafa (sav)'in verdiði büyük mücadele sýrasýnda gösterdiði sabýr ve hoþgörünün her zaman örnek alýnmasý gerektiðini belirten Topbaþ þunlarý söyledi: "Peygamber Efendimiz (sav) doðruluk ve güzelliði anlatmak için gittiði kiþilerin kendisine iþkence etmelerine ve kötü davranmalarýna raðmen onlara iyi davranmaktan asla geri durmamýþtýr. Taif þehrinde kendisine taþ atanlara dahi hayýr duada bulunmuþtur. Müslümanlar arasýnda çýkacak fitnelerde her zaman birleþtirici olmuþ ve onlara birbirlerine iyi davranmalarýný öðütlemiþtir. Kararlarýnda yakýnlýklarý veya akrabalarý deðil, Ýslam'ý ölçü almýþtýr. Baþka bir dinden olsa bile her tür haksýz muameleye karþý çýkmýþ ve örnek adaletini sergilemiþtir. Bir kiþinin hakkýnýn baþka birisi tarafýndan haksýz þekilde alýnmasýna rýza göstermeyen Peygamber Efendimiz (sav) günahlarýn alenileþtirilmesinin de çok kötü olduðunu belirtmiþtir. Peygamber Efendimiz baþarýya gidecek yolun ölçüsünün olmasý gerektiðinin en güzel örneðidir. O'nun muhteþem hayatýný kendimize ve çocuklarýmýza rehber edinmemizin en büyük kazancýmýz olacaðý bilincindeyiz. Doðumu ile bizleri þereflendiren Resulullah'ý (sav) kutlu doðum vesilesi ile rahmet ve selam ile anýyoruz." Musa Topbaþ Ocak'ta bile tarýmda 4,8 milyon istihdam "Rotasyon yetkisi komisyonlara verilmeli" Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, önümüzdeki günlerde yayýnlanacak olan yönetmelikle öðretmenlere uygulanacak rotasyon hakkýnda açýklama yaptý. Yaptýðý yazýlý açýklamada sendika olarak ilkesel anlamda rotasyonu desteklediklerini söyleyen Býçak, "Saðlýklý sonuçlar alabilmek için rotasyon yetkisinin valiliklere deðil, valiliklerce oluþturulacak ve içerisinde sendika yetkililerinin de bulunduðu bir komisyona verilmesi gerekir" dedi. Eðitim camiasýnýn en sýkýntýlý konularýndan birisinin yer deðiþikliði olduðu kaydeden Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Eðitimciler, özellikle geçtiðimiz iki yýl boyunca zaten yoðun bir yer deðiþikliði ve sirkülasyon yaþadý. Ýlkesel anlamda desteklediðimiz birçok yönetmelik, uygulama aþamasýnda yaþanan sýkýntýlar nedeniyle maðduriyetler üretti. Öðretmenlerimizi ve eðitim paydaþlarýný maðdur etmemek için Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn çok dikkatli ve þeffaf davranmasý gerekiyor. Ayný okulda uzun yýllar görev yapan öðretmenlerin sistemli olarak baþka okullara geçmesi eðitime dinamizm katacaktýr ve negatif entropi oluþturacaktýr. Ancak bu kararý alýrken ve uygularken haksýzlýklara ve maðduriyetlere izin vermeyecek þekilde ve adil, eþitlikçi kriterlerle yol almak gerekiyor. Rotasyon bir ceza aracý olarak uygulanmamalý ve kesinlikle ilçe içerisinde olmalýdýr. Öðretmenin sosyal çevresini, evini deðiþtirmeden yani eðitim camiasýnýn vicdanýnda kabul edilebilir ve nesnel kurallarla donatýlmýþ bir rotasyon yapýlmalýdýr. Doðru bir rotasyon politikasýnýn eðitime faydasý olur. Rotasyon sadece öðretmenleri deðil onlarýn eþlerini, çocuklarýný yani ailelerini de etkileyecektir. Aile huzurunu bozan, öðretmenlerimizi mutsuz eden hiçbir uygulama ülkemizin ve milletimizin faydasýna olmaz. Eðitim politika ve uygulamalarý ortak akýl içerisinde geliþtirilmeli ve uygulanmalýdýr. Saðlýklý sonuçlar alabilmek için rotasyon yetkisinin valiliklere deðil, valiliklerce oluþturulacak ve içerisinde sendika yetkililerinin de bulunduðu bir komisyona verilmesi gerekir. Eðitim öðretimde bir aksamaya meydan vermemesi ve belirsizliðin ortadan kalkmasý açýsýndan Haziran ayý içerisinde tamamlanmalýdýr. Aksi takdirde kaþ yapalým derken göz çýkartmýþ oluruz. 'Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði' konusunda sendikamýzýn dile getirdiði uyarý ve talepleri dikkate alan Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý'ya teþekkür ediyor, eðitim sistemimizin ve eðitimin paydaþlarýnýn menfaatine dönük tavsiyelerimizin bundan sonra da dikkate alýnacaðýný umuyoruz." Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,Ocak ayýnda bile tarýmda istihdamýn 4,8 milyonu geçtiðini bildirerek, "Tarýmsal faaliyetin dibe vurduðu Ocak ayýnda bile tarým,4 milyon 842 bin kiþiye istihdam saðladý. Ýstihdamýn yüzde 19'unu tarým karþýladý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2015Ocak ayýnda 25 milyon 454 bin olan istihdamýn 13 milyon 565 bini hizmetler, 4 milyon 842 bini tarým, 5 milyon 349 bini sanayi, 1 milyon 697 bini inþaat sektörlerinde gerçekleþti. Ocak ayýnda bile tarýmýn 4,8 milyonun üzerinde istihdam saðlamasýnýn önemli olduðunu belirten Bayraktar, "tarým Türkiye'de bir istihdam kapýsý. Hala istihdamýn 5'te 1'ini karþýlýyor. Ýstihdamda hizmetlerin payý yüzde 53,3, sanayinin payý yüzde 21, inþaatýn payý yüzde 6,7 düzeyinde bulunuyor" dedi. -TARIM OCAK'TA ÝÞSÝZLÝÐÝ 2,1 PUAN DÜÞÜRDÜ- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Ocak ayýnda tarýmýn kadýnlarda iþsizliði 4,1 puan düþürerek yüzde 17,3'den yüzde 13,1'e, erkeklerde 1,3 puan düþürerek yüzde 11,9'dan yüzde 10,6'ye, toplamda iþsizliði Þemsi Bayraktar 2,1 puan düþürerek yüzde 13,4'den yüzde 11,3'e indirdiðini bildirdi. Bayraktar, tarýmýn iþsizliði Mart ayýnda 1,9, Nisan'da 1,8, Mayýs'ta 1,9, Haziran'da 2, Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýnda 2,2, Ekim ayýnda 2,1, Kasým ve Aralýk aylarýnda 2 puan azalttýðýný hatýrlattý. Þemsi Bayraktar, Ocak ayýnda tarýmda çalýþan sayýsýnýn, ayýna göre 168 bin kiþi azalarak 5 milyon 10bin kiþiden 4 milyon 842 bin kiþiye indiðini, 4 milyon 787 bin olan geçen yýlýn Ocak ayýna göre ise 55 bin arttýðýný belirtti. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Mart ayýnýn ikinci yarýsýndan sonra tarýmda istihdamýn yoðunlaþtýðýný hasadýn ardýndan azalmaya baþladýðýný, Ocak-Þubat aylarýnda en düþük düzeye indiðini hatýrlattý. Bayraktar, Mart ayýnda tarýmýn istihdamda yüzde 20,8 olan payýnýn, Nisan ayýnda yüzde 21,3'e, Mayýs'ta yüzde 21,9'a,Haziran'da yüzde 22,3, Temmuz'da yüzde 22,4'e çýktýðýný, Aðustos ayýnda yüzde 22,1'e, Eylül ayýnda yüzde 21,5'e, Ekim ayýnda yüzde 20,7'ye, Kasým ayýnda ise yüzde 20'ye, Aralýk ayýnda yüzde 19,5'e, Ocak ayýnda ise yüzde 19'aindiðini bildirdi. Þemsi Bayraktar, "Mevsim þartlarýna raðmen tarým 4 milyon 842bin kiþiye istihdam saðlarken, bu rakam sanayide 5 milyon 349 bini ancak buluyor. Ocak ayýnda tarýmýn 2 milyon 710 bin erkek, 2 milyon 133 bin kadýna iþ ve aþ saðladýðýný, çalýþan erkeklerin yüzde 15,1'i, çalýþan kadýnlarýn yüzde 28,2'si tarýmda istihdam ediliyor" dedi. Hasan Paþa MTAL'de bilgi yarýþmasý Ortaköy'de Kutlu Doðum coþkusu Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen alanlar arasý bilgi yarýþmasýnýn finali yapýldý. Yarýþmanýn birincisi olan Pazarlama ve Perakende alanýn ödülünü Okul Müdürü Zeki Babaoðlu takdim etti. Zeki Babaoðlu öðrencilere teþekkür etti. Haber Servisi Kutlu Doðum Haftasý Ortaköy'de etkinliklerle kutlandý. Bu yýl kutlamalara mehteran coþkusu damgasýný vurdu. Ortaköy Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Merkez Camii de öðle namazýndan sonra helva daðýtýmý ile baþlayan kutlamada, mehter marþý eþliðinde Ýlçe Kaymakamý Kenan Aktaþ, Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýlçe Müftüsü Erol Köseoðlu ve diðer protokol üyeleri halka kýrmýzý karanfiller daðýttýlar.

5 Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Kadýn Kollarý üyeleri hastanede tedavi gören hastalarý ziyaret ettiler. MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Haber Servisi TEK HABER 5 "O da Çanakkale"deydi "Gerekli tedbirleri aldýk" tiyatrosu büyüledi Çorum Belediyesi Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda "O da Çanakkale'deydi" tiyatro gösterisini Çorumlularla buluþturdu. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre Devlet Tiyatro Salonu'ndaki gösteriye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný ve Çepni Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ile çok sayýda izleyici katýldý. Ýsmail Coþkun'un kahramanlýk türküleri ile baþlayan program Ali Nayer'in ilahileri ile devam etti. Senaryosunu Mehmet Emin Kutlu'nun yazdýðý görsel unsurlarla desteklenen "O da Çanakkale'deydi" tiyatro gösterisi ise izleyicilere unutulmaz bir akþam yaþattý. Gösteri diriliþ müziði eþliðinde Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla son buldu. Salonda büyük coþku uyandýran gösterinin sonunda Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Dolunay'da Akþam tiyatro ekibi adýna Mehmet Emin Kutlu'ya çiçek takdim etti. Kutlu da Mustafa Ercan'a tablo hediye etti. Yaðmur Damlasý'ndan Oyuncak Þöleni Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Çorum Temsilciliði ilkini geçen yýl 23 Nisan da gerçekleþtirdiði oyuncak þenliðinin ikincisini hedef büyüterek yapacak. Konu hakkýnda açýklama yapan Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, "Birinci 23 Nisan oyuncak þöleninde 250 çocuðumuzu sevindirebilmiþken, bu yýl "1000 çocuða 1000 oyuncak" sloganý ile yola çýkýyoruz. 23 Nisan 2015 Perþembe günü saat 14.00'da hayýr çarþýmýzda gerçekleþtireceðimiz Oyuncak Þölenimiz de bin çocuðumuzu sevindirmek için çalýþýyoruz. Etkinliðimizde Ülkemizin kurtarýcýsý M.Kemal Atatürk'ün çocuklarýmýza bayram olarak hediye ettiði 23 Nisan'ý dolu dolu kutlamak bayram bilincini yaþatmak milli deðerlerimizi hatýrlatmak ve yaþatmak en büyük arzumuzdur. Þu ana kadar dostlarýmýzýn bize ulaþtýrdýðý yeni alýnmýþ ve saðlam durumda olan kullanýlmýþ oyuncaklar hedefimize oldukça yaklaþmýþ bulunuyor. Þölenimize katký vermek isteyen hemþerilerimiz 21 Nisan Salý gününe kadar hayýr çarþýmýza ve Leblebicioðlu Ýþ Merkezinde bulunan dernek büromuza uðrayabilirler. Kendilerine ulaþma þansýmýz olmayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarýný da basýnýmýzýn katkýlarý ile þölenimizde görmeyi umuyoruz. Öncekilerde olduðu gibi bu etkinliðimizde de bizlere desteklerini esirgemeyen Yaðmur Damlasý dostlarýna teþekkür ediyoruz" dedi. Bazý yerel gazetelerde yer alan "Vatandaþýn Duvar Çaresizliði" adlý haber hakkýnda Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden açýklama yapýldý. Habere bahse konu yok ve binanýn Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan 11 Nisan 2015 Cumartesi yerinde incelendiði, yapýlan incelemeler sonrasýnda yolun can güvenliðini tehdit eder nitelikte olduðunun görüldüðü vurgulandý. Yapýlan açýklamada, "Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 29. Sokak No: 4'teki binanýn önünde yapýlan teknik ekibimiz tarafýndan yapýlan kontrollerde mevcut yol ile bina bahçesi arasýnda yaklaþýk 4-5 metre kot farký olduðu, binanýn istinat duvarýnýn teknik þartlara göre yapýlmamasý nedeniyle taþ istinat duvarýnýn çatladýðý, geriye doðru kaydýðý, yolda ve tretuvarda çökme ve kaymalar olduðu gözlendi. Bu durum gerek can güvenliði açýsýndan, gerek yol açýsýndan, gerekse de bina açýsýndan tehlike arz ettiði için, Tedaþ, Telekom, Çorumgaz, Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü gibi þehrimizdeki ilgili tüm altyapý birimlerine bilgi verilerek durum tespiti yaptýrýldý" denildi. Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin yolun binaya daha fazla baský yapmamasý için istinat duvarýnýn yolda kalan bölümünü iþ makineleri ile açtýðýnýn ve yolun iki taraftan da trafiðe kapatýldýðýnýn vurgulandýðý yazýlý açýklamada "Bina sakinlerine istinat duvarýný tekniðine uygun olarak yenilemeleri konusunda uyarýlarda bulunuldu" denildi. YEPAÞ ve Rotary'den ortak etkinlik YEPAÞ ve Samsun Karadeniz Rotary Kulübü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi kapsamýnda Güzelyurt Ýlkokulu ve Ortaokulu'ndaki 44 öðrenciyi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çýkardý. Oldukça neþeli geçen yolculukta minik öðrencilerin mutluluklarý görülmeye deðerdi Yeþilýrmak Elektrik Perakende Satýþ A.Þ. (YEPAÞ) ve Samsun Karadeniz Rotary Kulübü, örnek bir projeye imza attý. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri kapsamýnda köy çocuklarýna yönelik düzenledikleri günübirlik Anýtkabir ziyareti ile 44 minik öðrenciyi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çýkmasýný saðlayan YEPAÞ ve Rotary Kulübü'nün örnek paydaþlýðý, ayný zamanda ilk defa Samsun'dan dýþarý çýkan minik öðrencilerin mutluluklarýný iki katýna çýkardý. YEPAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 10 Nisan 2015 Cuma günü sabah yola çýkan Samsun Ýli Tekkeköy Ýlçesi'nde Güzelyurt Ýlkokulu ve Ortaokulu'ndaki 44 öðrenciye, Samsun Karadeniz Rotary Kulübü Baþkaný Uður Atlamaz, okul idarecileri ve öðretmenleri eþlik etti. Samsun'dan ve ailelerinden ilk defa ayrýlan minik öðrenciler, etkinlik kapsamýnda önce Anýtkabir'i ziyaret etti ve Ata'nýn mozolesini ve müzelerini gezdi. Anýtkabir'de vatani görevini yapan askerlerin nöbet deðiþimini meraklý ve heyecanlý gözlerle takip eden öðrenciler, yaþadýklarý neþeli ve duygu yüklü anlarýný fotoðraflayarak ölümsüzleþtirdi. Gezi sonrasýnda Atatürk Orman Çiftliði'nde öðlen yemeði yiyen öðrenciler,oldukça keyifli geçen yolculuk esnasýnda bol bol þarkýlar söyledi.. Etkinlik sonunda, Samsun Karadeniz Rotary Kulübü Baþkaný Uður Atlamaz ve okul idarecileri, Sosyal Sorumluluk projesi olarak gördükleri bu etkinliðe destek olan YEPAÞ ailesine teþekkür etti. MHP Kadýn Kollarýndan moral ziyaretleri

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı