Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'"

Transkript

1 Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" diyerek geri çevirdiklerini belirtti. ABD Büyükelçiliðinden geçtiðimiz hafta Perþembe günü kendisinin arandýðýný ve randevu talep ettiklerini söyleyen Çetin... SAYFA 11 DE Milli Piyango talihi Ahlatçý'ya güldü 16 NÝSAN 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Daha önce lisans sözleþmesini imzalamak üzere ek süre alan þirket, yine erteleme isteyince Maliye Bakaný "ikinciyle devam ederiz" dedi.daha önce Milli Piyango þans oyunlarýný iþletmek için lisans sözleþmesini imzalamak üzere 15 Nisan'a kadar ek süre alan Net Holding, sözleþmenin bugün (dün)de imzalanamayacaðýný duyurdu. SAYFA 11 DE Merkez Parti MYK Üyesi ve Milletvekili adayý Av. Aahmet Ünal: Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Emekli savcý kazada hayatýný kaybetti Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda emekli Cumhuriyet Savcýsý hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 4. kilometrede 23. Dönem Milletvekili Fatih Öztürk yönetimindeki 03 AZ 888 plakalý otomobil, emekli Cumhuriyet Savcýsý Tuna Güngör'ün idaresindeki 55 BV663 plakalý otomobille çarpýþtý. SAYFA 10 DA Turizm Haftasý'na renkli açýlýþ 39. Turizm Haftasý'nýn açýlýþý Çorum Müzesinde gerçekleþtirildi. Çorum turizminin canlandýrýlmasý, çeþitlendirilmesi, tarihi ve turistik deðerlerinin korunmasý amacýyla düzenlenen Turizm Haftasý bu yýlda dolu dolu kutlanacak. SAYFA 7 DE "Peygamber Efendimiz'in hayatý en güzel ölçüdür" Baðýmsýz Büro Sendikasý Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, kutlu doðum haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, Peygamberimiz'in (sav) yaþamýnýn her alanýnda örnek ve mükemmel bir insan olduðunu ve günümüze ýþýk tuttuðunu ifade etti. SAYFA 4 TE Musa Topbaþ Çorum Fotoðraf Kulübü yeniden faaliyette Merkez Parti MYK üyesi ve ayný zamanda Çorum Milletvekili adayý Ahmet Ünal ve diðer Milletvekili adaylarýndan Dr. Gülay Ayan, Engin Erenler ile Erol Gürbüz gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Merkez Partisi MYK üyesi ve Çorum Milletvekili adaylarýndan Ahmet Ünal, Türkiyenin birçok açýdan iyi yönetilmediðini vurgulayarak," Eðitim, Hukuk, Saðlýk baþta olmak üzere son dönemlerde yaþanan adaletsizlikler milletimizin güvenini yok etme etme noktasýna getirmiþtir. Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle biraraya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýmýný yapmak amacýyla kurulan Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK), bir süredir ara verdiði etkinliklerine yeniden devam edecek. SAYFA 10 DA SAYFA 10 DA AK Parti milletvekili adaylarýný tanýtacak AK Parti Ýl Teþkilatý 25.Dönem Milletvekilliði Genel Seçimlerinin startýný veriyor. Ýl Teþkilatý 19 Nisan'da milletvekili adaylarýný tanýtým programý yapacak. Rumi Bekiroðlu SAYFA 3 TE "Ýlimizdeki müze ve örenyerleriyle hedeflenen turist sayýsýný yakalamak zor" Ali Özüdoðru Ortopedi ve Fizik Tedavi Uzmanlarý istiþare yaptý 3 "Rüzgâr ve güneþ enerjileri ülkelere büyük oranda tasarruf saðlatýyor" 3 9 Tarancý'dan ÇESOB'a nezaket ziyareti TE TE DA Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, turizmin; insanlarýn deðiþik kültürleri tanýmak, tarihi eserleri ve doðal güzellikleri gezip görmek, eðlenmek, dinlenmek gibi yaþadýklarý yerin dýþýna düzenlenmiþ geziler olduðunu söyledi. SAYFA 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 04:21 05:54 12:47 16:28 19:28 20:53 Çocuk düþerse ölür çünkü balkon Ölümün cesur körfezidir evlerde Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocuklarýn Anneler anneler elleri balkonlarýn demirinde Ýçimde ve evlerde balkon Bir tabut kadar yer tutar Çamaþýrlarýnýzý asarsýnýz hazýr kefen Þezlongunuza uzanýn ölü Gelecek zamanlarda Ölüleri balkonlara gömecekler Ýnsan rahat etmeyecek Öldükten sonra da Bana sormayýn böyle nereye Koþa koþa gidiyorum Alnýndan öpmeye gidiyorum Evleri balkonsuz yapan mimarlarý Sezai KARAKOÇ Þeyhülislâm Ýbni Kemâl'in vefâtý (1534) Eleþkirt'in kurtuluþu (1918) Beþikten mezara kadar ilim öðreniniz, çalýþýnýz! Hadis-i Þerif Günün Þiiri BALKON Halit Yýldýrým ödülünü aldý Birharf e-dergisinin düzenlediði 6. Nesir Yarýþmasýnýn ödül töreni Ankara'da düzenlendi. Kabakçý Konaðýnda yapýlan ödül törenine ÝLESAM Ankara Þube Baþkaný Durak Turan Düz, Birharf Dergisi Sahibi Nur Ersen baþta olmak üzere çok sayýda ÝLESAM üyesi edebiyatsever ile yarýþmada jüri olarak görev yapan Ýsmet Bora Binatlý, Nur Ersen, Emine Sevinç Öksüzoðlu, Sibel Unur Özdemir, Ergün Veren ve Songül Dündar hazýr bulundu. ÝLESAM Ankara Þube Baþkaný Durak Turan Düz'ün yaptýðý açýlýþ konuþma ile baþlayan programda Nur Ersen de bir konuþma yaptý. Oya Þahin'in sunumu ile gerçekleþen programda birincilik ödülü "Keþke Keþkelerimiz Olmasaydý" isimli yazýsýyla Çorum'dan Halit Yýldýrým'a verildi. Ýkinci eser "Kuþlar Uçuyor" isimli yazýsý ile Zeynep Eti, üçüncü eser "Ben Onunla Hep Otuzumdaydým" isimli eseriyle Filiz Uçar aldý. Mansiyon ödüllerini ise "Leke" isimli yazýsýyla Nesli Tanrýverdi ve "Keþkeler Zinciri Olumsuzluklara Karþý Ýsyanýmýzdýr" isimli eseriyle Necmi Yelkikanat aldý. Haber Servisi Çaðlar'dan 'Giriþimcilik' semineri Türk Ocaklarý Çorum Þubesi "Kariyer Günleri" devam ediyor. Türk Ocaklarý'ndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Kariyer Günlerinin ikinci haftaki seminer programýnda Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar ''Ýþ Yönetimi ve Giriþimcilik " konularýnda eðitim verdi. Çaðlar, programda iþ yönetiminin ne olduðu nasýl olmasý gerektiði ve nelere dikkat edilmesi konusunda dinleyicileri bilgilendirdi. Programýn ilerleyen bölümlerinde, "Giriþimcilik nedir? Nasýl giriþimci olunur? Giriþimcinin taþýmasý gereken özellikler nelerdir?" sorularýnýn yanýtlarýný veren Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar dinleyicilerden gelen sorularý yanýtladý ve Türk giriþimcisinin karþýlaþtýðý sorunlar hakkýnda görüþlerini belirtti. Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr Ýrtibat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7002 2,7006 EUR 2,8606 2,8612 STERLiN 3,9829 3,9866 2,2594 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Abdullah Pamuklu "Haber Arkasý"na konuk oldu Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu Umut Radyoda yayýnlanan "Haber Arkasý" programýna konuk oldu. Uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda konuþan Pamuklu, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri hakkýnda dinleyicilere bilgiler verdi. Pamuklu, "Kutlamalarýn bu seneki temasý 'Hz. Peygamber, Birlikte Yaþama Ahlâký ve Hukuku' dur. Biz dünyada huzuru, sevgiyi, þefkati örnek arýyorsak, model arýyorsak bu örnek efendimizdir. Ýnsanlýðýn inancý, ýrký, siyasi görüþü, rengi, düþüncesi ne olursa olsun hepsinin annesi Hz. Havva'dýr, babasý ise Hz. Adem'dir. Ayrýlýðý, fitneyi kaldýrmanýn tek bir yolu var, o da Allah'ýn kitabýna sarýlmaktýr" dedi. Uður ÇINAR Baþkan Yýlmaz'dan Vali Kara'ya ziyaret Gümüþhane'nin Kelkit Ýlçesi Belediye Baþkaný Ünal Yýlmaz ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Yýlmaz ve beraberindekileri Çorum'da görmekten mutluluk duyduðunu ifade eden Vali Ahmet Kara, ziyaretten dolayý teþekkür etti. Haber Servisi YÝTÝK Çorum Vergi dairesinde vergi numarasý ile adýmýza kayýtlý A ( 5 Cilt ), A ( 10 cilt), Fatura, A ( 20 Cilt ) Parekende satýþ fiþi, A ( 100 cilt) Ýrsliyeli fatura, A (10 cilt) irsaliyeli fatura, A (10 cilt) sevk irsaliyesi, A (10 cilt) Ýrsaliyeli fatura, A ( 20 cilt ) irsaliyeli fatura ciltlerimiz kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Cevka Gýda Turizm ve Ýnþaat Ýmalat. Sanayi. Tic. LDT. Þti. Adýna Uður Cevher YÝTÝK Çorum Vergi dairesinde vergi numarasý ile adýmýza kayýtlý 1826 Sicil no lu, Profilo YK 1000M Marka ve Model Ö.K.C. Cihazýmýzýn Ruhsatý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Cevka Gýda Turizm ve Ýnþaat Ýmalat. Sanayi. Tic. LDT. Þti. Adýna Uður Cevher Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: NÝSAN PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 "Rüzgâr ve güneþ enerjileri ülkelere büyük oranda tasarruf saðlatýyor" Vali Ahmet Kara, Türkiye'de daha çok termik ve hidroelektrik santrallerinin olduðunu fakat dünyanýn yenilenebilir enerji kaynaklarýna yöneldiðini ifade etti. Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) tarafýndan okulun elektrik ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla hazýrlanan proje, Vali Ahmet Kara'ya tanýtýldý. Dün gerçekleþtirilen ziyarete, Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mutu Fýrat, Çamlýca METEM Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, Çamlýca METEM öðrencileri Cem Börekçi, Mehmet Can Gayretli, Ferhat Kiraz ve Sefa Yayla katýldý. Vali Ahmet Kara ile bir süre görüþen öðrenciler, proje hakkýnda bilgiler verdi. Projenin 3 yýlda kendisini amorti edeceðini ifade eden öðrenciler, 15 yýl süreyle okulda bedava elektrik üretileceðini belirttiler. Vali Ahmet Kara ise enerji sektörünün çaðýn sektörü halinde geldiðini ve ülkelerin ekonomisi üzerinde enerjinin ne kadar önemli olduðunu anlattý. Yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmemiz gerektiðini belirten Kara, güneþ enerjisi açýsýndan Türkiye'nin verimli bir ülke olduðunu vurguladý. Kara, "Çaðýmýzda enerji o kadar önemli bir faktör haline geldi ki þuanda dünya ülkeleri enerjiyi ne kadar çok üretebiliyorsa, o kadar geliþmiþ ülke oluyorlar. Enerjiyi ülke olarak termik santrallerden, hidroelektrik santrallerinden üretiyoruz. Son yýllarda çaðdaþ dünya yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmiþ durumda. Rüzgâr enerjisi ve güneþ enerjileri gibi enerjiler ülkelere büyük oranda tasarruf saðlatýyor. Bizler Ýl Özel Ýdaresi olarak rüzgar enerjisi ile de üretiyoruz. Türkiye rüzgar yönünden elveriþli bir ülke deðil ama güneþ bakýmýndan çok verimli bir ülke. Bu alanlara yönelmeliyiz. Çaðdaþ dünyaya ayak uydurmalýyýz" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT AK Parti milletvekili adaylarýný tanýtacak AK Parti Ýl Teþkilatý 25.Dönem Milletvekilliði Genel Seçimlerinin startýný veriyor. Ýl Teþkilatý 19 Nisan'da milletvekili adaylarýný tanýtým programý yapacak. Yaptýðý yazýlý açýklamada konu hakkýnda bilgi veren AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Çorum Ýl Teþkilatlarý olarak 7 Haziran seçimlerine güçlü bir þekilde hazýrlandýklarýný belirtti Genel Seçimleri milletvekili aday toplantýsýný 19 Nisan 2015 Pazar günü saat 13.00'da Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtireceklerini ifade eden Bekiroðlu, "Seçimler ile çýtayý daha yükseklere çýkarmayý hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte 2023 vizyonuna uygun bir Türkiye düþüncesi ile çalýþmalarýmýzý yürüteceðiz. Kim ne derse desin bizim hedefimiz 4 milletvekili çýkarmaktadýr. Biz hizmet üzerine siyaset yapýyoruz. Yaptýklarýmýz, anlatacaklarýmýz o kadar fazla. Halkýmýz AK Parti öncesini hatýrlasýn 13 yýlda ülkemize neler kazandýrdýk. Bizim siyasetimizin temeli millete hizmet sevdasýdýr. Teþkilatlarýmýzýn gücü ve tecrübesi, milletimizin desteði ile bunu baþaracak güçteyiz. Ýktidarýmýz süresinde AK Parti'nin ülkemize çað atlatan hizmetlerinin devamý için Yeni Türkiye'nin dizaynýnda Çorum olarak bizde varýz diyebilmek için çalýþacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. 7 Haziran 2015 seçimleri Türkiye tarihinin en önemli seçimi olduðu kesindir. Bu seçimler devletin ve milletimizin kaderini belirleyecek seçimdir. Yeni anayasayla Türkiye'de yeni bir siyasi sistem öneriyoruz. Anayasa çalýþmamýzda baþkanlýk sistemi ile özgürlüklerin olduðu, ekonomik kalkýnmanýn önündeki bürokratik engellerin kalktýðý, halkýn müreffeh seviyesinin yükseldiði, gibi konularda yenilikler bulunmaktadýr. Türkiye'nin güçlenebilmesi, ekonomik ve siyasi olarak istikrar bulabilmesi için baþkanlýk sistemine ihtiyaç var. Türkiye 12 yýlda çok geliþti ve büyüdü çünkü ülkemizde istikrar var ve istikrarý saðlayan bir hükümet var. Büyüme ve istikrar sürsün diyor tüm hemþehrilerimizi 19 Nisan Pazar Günü gerçekleþtireceðimiz milletvekili aday tanýtým toplantýmýza bekliyoruz" dedi. Ortopedi ve Fizik Tedavi Uzmanlarý istiþare yaptý Rektör Alkan'dan Kudret Bülbül'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül'ü makamýnda ziyaret etti. Üniversite hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak gerçekleþtirilen faaliyetler hakkýnda bilgiler aktaran Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dünyanýn farklý bölge ve ülkelerinde yaþayan vatandaþlarýn yaný sýra ortak tarih ve kültürel mirasa sahip olduðumuz soydaþ ve akraba topluluklar ile sürdürülmekte olan iliþkilerin önemine dikkat çekerek eðitimin uluslararasýlaþmasý kapsamýnda da Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðýnýn yaptýðý çalýþmalarýn büyük bir öneme sahip olduðunu belirtti. Üniversiteden konu hakkýn yapýlan açýklamaya göre son dönemlerde büyük bir ivme kazanan eðitimin uluslararasýlaþtýrýlmasý konusundaki çalýþmalarýn büyük önem arz ettiðini ve üniversite bünyesinde uluslararasý ölçekte pek çok etkinliðin gerçekleþtirildiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, geçtiðimiz aylarda Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý ile ortaklaþa olarak "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu"nun baþarýyla tamamlandýðýný belirterek yapýlan etkinliklerle bilimsel arenada bilgi paylaþýmý yapýlarak Çorum'un ve Türkiye'nin tanýtýmýna da önemli katkýlar saðlandýðýný vurguladý. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun dördüncüsünün 7-9 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) iþbirliðiyle Üniversite ev sahipliðinde düzenleneceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, baþta Kazakistan, Kýrgýzistan ve Azerbaycan olmak üzere pek çok ülkeden 90'ý aþkýn katýlýmcýnýn yer alacaðý Forum'da yurtdýþýndan 100'e yakýn bildirinin, etkinlik boyunca ise yaklaþýk 205 bildirinin sunulacaðýný belirterek bu etkinliðe de þahsi ve kurumsal destek ve katkýlarýný beklediklerini söyledi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr. Kudret Bülbül de Baþkanlýðýn, yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlar ile soydaþ ve akraba topluluklara yönelik yapýlacak çalýþmalarý belirli bir plan dahilinde, en uygun stratejilerle ulaþmasýný koordine ettiklerini belirterek Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý olarak bu ve benzeri programlarý desteklediklerini ve bu tür destekleri her zaman vermekten büyük bir mutluluk duyacaklarýný sözlerine ekledi. Ziyarette Ankara'da avukatlýk yapan hemþehrimiz Fatih Maden'de hazýr bulundu. Çorum Tabip Odasý Uzman Hekim Komisyonu tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýlarý devam ediyor. Yapýlan bu seferki toplantýya, Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Uzman Hekim Komisyonu Baþkaný Dr Selim Asarcýklýoðlu ve Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Ýdarecisi Yard.Doç.Dr. Sinan Zehir ve Çorum'da görev yapan Ortopedi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlarý katýldýlar. Tabip Odasýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamada toplantýda güncel sorunlarýn konuþulduðu ifade edildi. Uzman Hekim Komisyonu Baþkaný Dr Selim Asarcýklýoðlu yaptýðý konuþmada, "Hekimlerin sorunlarýnýn çözülmesinde Çorum Tabip Odasý olarak elimizden gelen gayretin azamisini gösteriyoruz. Son zamanlarda meydana gelen hekime yönelik þiddeti kabul etmiyoruz. Halkýmýzdan hekimlere destek olmalarýný ve anlayýþ göstermelerini bekliyoruz. Uzman hekimlere yönelik bu tip toplantýlara devam edeceðiz. Tüm uzman arkadaþlarýmýzý gücümüzü artýrmak ve daha etkili olmamýz için odamýza kaydolmaya davet ediyorum" dedi.

4 HABER 4 "Peygamber Efendimiz'in hayatý en güzel ölçüdür" Baðýmsýz Büro Sendikasý Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ, kutlu doðum haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, Peygamberimiz'in (sav) yaþamýnýn her alanýnda örnek ve mükemmel bir insan olduðunu ve günümüze ýþýk tuttuðunu ifade etti. Güçlünün zayýfý hor gördüðü, cehaletin ve menfaatin insanlarýn gözünü kör ettiði bir dönemde dünyaya gelen Hz. Muhammed Mustafa (sav)'in verdiði büyük mücadele sýrasýnda gösterdiði sabýr ve hoþgörünün her zaman örnek alýnmasý gerektiðini belirten Topbaþ þunlarý söyledi: "Peygamber Efendimiz (sav) doðruluk ve güzelliði anlatmak için gittiði kiþilerin kendisine iþkence etmelerine ve kötü davranmalarýna raðmen onlara iyi davranmaktan asla geri durmamýþtýr. Taif þehrinde kendisine taþ atanlara dahi hayýr duada bulunmuþtur. Müslümanlar arasýnda çýkacak fitnelerde her zaman birleþtirici olmuþ ve onlara birbirlerine iyi davranmalarýný öðütlemiþtir. Kararlarýnda yakýnlýklarý veya akrabalarý deðil, Ýslam'ý ölçü almýþtýr. Baþka bir dinden olsa bile her tür haksýz muameleye karþý çýkmýþ ve örnek adaletini sergilemiþtir. Bir kiþinin hakkýnýn baþka birisi tarafýndan haksýz þekilde alýnmasýna rýza göstermeyen Peygamber Efendimiz (sav) günahlarýn alenileþtirilmesinin de çok kötü olduðunu belirtmiþtir. Peygamber Efendimiz baþarýya gidecek yolun ölçüsünün olmasý gerektiðinin en güzel örneðidir. O'nun muhteþem hayatýný kendimize ve çocuklarýmýza rehber edinmemizin en büyük kazancýmýz olacaðý bilincindeyiz. Doðumu ile bizleri þereflendiren Resulullah'ý (sav) kutlu doðum vesilesi ile rahmet ve selam ile anýyoruz." Musa Topbaþ Ocak'ta bile tarýmda 4,8 milyon istihdam "Rotasyon yetkisi komisyonlara verilmeli" Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, önümüzdeki günlerde yayýnlanacak olan yönetmelikle öðretmenlere uygulanacak rotasyon hakkýnda açýklama yaptý. Yaptýðý yazýlý açýklamada sendika olarak ilkesel anlamda rotasyonu desteklediklerini söyleyen Býçak, "Saðlýklý sonuçlar alabilmek için rotasyon yetkisinin valiliklere deðil, valiliklerce oluþturulacak ve içerisinde sendika yetkililerinin de bulunduðu bir komisyona verilmesi gerekir" dedi. Eðitim camiasýnýn en sýkýntýlý konularýndan birisinin yer deðiþikliði olduðu kaydeden Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Eðitimciler, özellikle geçtiðimiz iki yýl boyunca zaten yoðun bir yer deðiþikliði ve sirkülasyon yaþadý. Ýlkesel anlamda desteklediðimiz birçok yönetmelik, uygulama aþamasýnda yaþanan sýkýntýlar nedeniyle maðduriyetler üretti. Öðretmenlerimizi ve eðitim paydaþlarýný maðdur etmemek için Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn çok dikkatli ve þeffaf davranmasý gerekiyor. Ayný okulda uzun yýllar görev yapan öðretmenlerin sistemli olarak baþka okullara geçmesi eðitime dinamizm katacaktýr ve negatif entropi oluþturacaktýr. Ancak bu kararý alýrken ve uygularken haksýzlýklara ve maðduriyetlere izin vermeyecek þekilde ve adil, eþitlikçi kriterlerle yol almak gerekiyor. Rotasyon bir ceza aracý olarak uygulanmamalý ve kesinlikle ilçe içerisinde olmalýdýr. Öðretmenin sosyal çevresini, evini deðiþtirmeden yani eðitim camiasýnýn vicdanýnda kabul edilebilir ve nesnel kurallarla donatýlmýþ bir rotasyon yapýlmalýdýr. Doðru bir rotasyon politikasýnýn eðitime faydasý olur. Rotasyon sadece öðretmenleri deðil onlarýn eþlerini, çocuklarýný yani ailelerini de etkileyecektir. Aile huzurunu bozan, öðretmenlerimizi mutsuz eden hiçbir uygulama ülkemizin ve milletimizin faydasýna olmaz. Eðitim politika ve uygulamalarý ortak akýl içerisinde geliþtirilmeli ve uygulanmalýdýr. Saðlýklý sonuçlar alabilmek için rotasyon yetkisinin valiliklere deðil, valiliklerce oluþturulacak ve içerisinde sendika yetkililerinin de bulunduðu bir komisyona verilmesi gerekir. Eðitim öðretimde bir aksamaya meydan vermemesi ve belirsizliðin ortadan kalkmasý açýsýndan Haziran ayý içerisinde tamamlanmalýdýr. Aksi takdirde kaþ yapalým derken göz çýkartmýþ oluruz. 'Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði' konusunda sendikamýzýn dile getirdiði uyarý ve talepleri dikkate alan Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý'ya teþekkür ediyor, eðitim sistemimizin ve eðitimin paydaþlarýnýn menfaatine dönük tavsiyelerimizin bundan sonra da dikkate alýnacaðýný umuyoruz." Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,Ocak ayýnda bile tarýmda istihdamýn 4,8 milyonu geçtiðini bildirerek, "Tarýmsal faaliyetin dibe vurduðu Ocak ayýnda bile tarým,4 milyon 842 bin kiþiye istihdam saðladý. Ýstihdamýn yüzde 19'unu tarým karþýladý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2015Ocak ayýnda 25 milyon 454 bin olan istihdamýn 13 milyon 565 bini hizmetler, 4 milyon 842 bini tarým, 5 milyon 349 bini sanayi, 1 milyon 697 bini inþaat sektörlerinde gerçekleþti. Ocak ayýnda bile tarýmýn 4,8 milyonun üzerinde istihdam saðlamasýnýn önemli olduðunu belirten Bayraktar, "tarým Türkiye'de bir istihdam kapýsý. Hala istihdamýn 5'te 1'ini karþýlýyor. Ýstihdamda hizmetlerin payý yüzde 53,3, sanayinin payý yüzde 21, inþaatýn payý yüzde 6,7 düzeyinde bulunuyor" dedi. -TARIM OCAK'TA ÝÞSÝZLÝÐÝ 2,1 PUAN DÜÞÜRDÜ- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Ocak ayýnda tarýmýn kadýnlarda iþsizliði 4,1 puan düþürerek yüzde 17,3'den yüzde 13,1'e, erkeklerde 1,3 puan düþürerek yüzde 11,9'dan yüzde 10,6'ye, toplamda iþsizliði Þemsi Bayraktar 2,1 puan düþürerek yüzde 13,4'den yüzde 11,3'e indirdiðini bildirdi. Bayraktar, tarýmýn iþsizliði Mart ayýnda 1,9, Nisan'da 1,8, Mayýs'ta 1,9, Haziran'da 2, Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýnda 2,2, Ekim ayýnda 2,1, Kasým ve Aralýk aylarýnda 2 puan azalttýðýný hatýrlattý. Þemsi Bayraktar, Ocak ayýnda tarýmda çalýþan sayýsýnýn, ayýna göre 168 bin kiþi azalarak 5 milyon 10bin kiþiden 4 milyon 842 bin kiþiye indiðini, 4 milyon 787 bin olan geçen yýlýn Ocak ayýna göre ise 55 bin arttýðýný belirtti. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Mart ayýnýn ikinci yarýsýndan sonra tarýmda istihdamýn yoðunlaþtýðýný hasadýn ardýndan azalmaya baþladýðýný, Ocak-Þubat aylarýnda en düþük düzeye indiðini hatýrlattý. Bayraktar, Mart ayýnda tarýmýn istihdamda yüzde 20,8 olan payýnýn, Nisan ayýnda yüzde 21,3'e, Mayýs'ta yüzde 21,9'a,Haziran'da yüzde 22,3, Temmuz'da yüzde 22,4'e çýktýðýný, Aðustos ayýnda yüzde 22,1'e, Eylül ayýnda yüzde 21,5'e, Ekim ayýnda yüzde 20,7'ye, Kasým ayýnda ise yüzde 20'ye, Aralýk ayýnda yüzde 19,5'e, Ocak ayýnda ise yüzde 19'aindiðini bildirdi. Þemsi Bayraktar, "Mevsim þartlarýna raðmen tarým 4 milyon 842bin kiþiye istihdam saðlarken, bu rakam sanayide 5 milyon 349 bini ancak buluyor. Ocak ayýnda tarýmýn 2 milyon 710 bin erkek, 2 milyon 133 bin kadýna iþ ve aþ saðladýðýný, çalýþan erkeklerin yüzde 15,1'i, çalýþan kadýnlarýn yüzde 28,2'si tarýmda istihdam ediliyor" dedi. Hasan Paþa MTAL'de bilgi yarýþmasý Ortaköy'de Kutlu Doðum coþkusu Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen alanlar arasý bilgi yarýþmasýnýn finali yapýldý. Yarýþmanýn birincisi olan Pazarlama ve Perakende alanýn ödülünü Okul Müdürü Zeki Babaoðlu takdim etti. Zeki Babaoðlu öðrencilere teþekkür etti. Haber Servisi Kutlu Doðum Haftasý Ortaköy'de etkinliklerle kutlandý. Bu yýl kutlamalara mehteran coþkusu damgasýný vurdu. Ortaköy Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Merkez Camii de öðle namazýndan sonra helva daðýtýmý ile baþlayan kutlamada, mehter marþý eþliðinde Ýlçe Kaymakamý Kenan Aktaþ, Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýlçe Müftüsü Erol Köseoðlu ve diðer protokol üyeleri halka kýrmýzý karanfiller daðýttýlar.

5 Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Kadýn Kollarý üyeleri hastanede tedavi gören hastalarý ziyaret ettiler. MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Haber Servisi TEK HABER 5 "O da Çanakkale"deydi "Gerekli tedbirleri aldýk" tiyatrosu büyüledi Çorum Belediyesi Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda "O da Çanakkale'deydi" tiyatro gösterisini Çorumlularla buluþturdu. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre Devlet Tiyatro Salonu'ndaki gösteriye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný ve Çepni Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ile çok sayýda izleyici katýldý. Ýsmail Coþkun'un kahramanlýk türküleri ile baþlayan program Ali Nayer'in ilahileri ile devam etti. Senaryosunu Mehmet Emin Kutlu'nun yazdýðý görsel unsurlarla desteklenen "O da Çanakkale'deydi" tiyatro gösterisi ise izleyicilere unutulmaz bir akþam yaþattý. Gösteri diriliþ müziði eþliðinde Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla son buldu. Salonda büyük coþku uyandýran gösterinin sonunda Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Dolunay'da Akþam tiyatro ekibi adýna Mehmet Emin Kutlu'ya çiçek takdim etti. Kutlu da Mustafa Ercan'a tablo hediye etti. Yaðmur Damlasý'ndan Oyuncak Þöleni Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Çorum Temsilciliði ilkini geçen yýl 23 Nisan da gerçekleþtirdiði oyuncak þenliðinin ikincisini hedef büyüterek yapacak. Konu hakkýnda açýklama yapan Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, "Birinci 23 Nisan oyuncak þöleninde 250 çocuðumuzu sevindirebilmiþken, bu yýl "1000 çocuða 1000 oyuncak" sloganý ile yola çýkýyoruz. 23 Nisan 2015 Perþembe günü saat 14.00'da hayýr çarþýmýzda gerçekleþtireceðimiz Oyuncak Þölenimiz de bin çocuðumuzu sevindirmek için çalýþýyoruz. Etkinliðimizde Ülkemizin kurtarýcýsý M.Kemal Atatürk'ün çocuklarýmýza bayram olarak hediye ettiði 23 Nisan'ý dolu dolu kutlamak bayram bilincini yaþatmak milli deðerlerimizi hatýrlatmak ve yaþatmak en büyük arzumuzdur. Þu ana kadar dostlarýmýzýn bize ulaþtýrdýðý yeni alýnmýþ ve saðlam durumda olan kullanýlmýþ oyuncaklar hedefimize oldukça yaklaþmýþ bulunuyor. Þölenimize katký vermek isteyen hemþerilerimiz 21 Nisan Salý gününe kadar hayýr çarþýmýza ve Leblebicioðlu Ýþ Merkezinde bulunan dernek büromuza uðrayabilirler. Kendilerine ulaþma þansýmýz olmayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarýný da basýnýmýzýn katkýlarý ile þölenimizde görmeyi umuyoruz. Öncekilerde olduðu gibi bu etkinliðimizde de bizlere desteklerini esirgemeyen Yaðmur Damlasý dostlarýna teþekkür ediyoruz" dedi. Bazý yerel gazetelerde yer alan "Vatandaþýn Duvar Çaresizliði" adlý haber hakkýnda Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden açýklama yapýldý. Habere bahse konu yok ve binanýn Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan 11 Nisan 2015 Cumartesi yerinde incelendiði, yapýlan incelemeler sonrasýnda yolun can güvenliðini tehdit eder nitelikte olduðunun görüldüðü vurgulandý. Yapýlan açýklamada, "Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 29. Sokak No: 4'teki binanýn önünde yapýlan teknik ekibimiz tarafýndan yapýlan kontrollerde mevcut yol ile bina bahçesi arasýnda yaklaþýk 4-5 metre kot farký olduðu, binanýn istinat duvarýnýn teknik þartlara göre yapýlmamasý nedeniyle taþ istinat duvarýnýn çatladýðý, geriye doðru kaydýðý, yolda ve tretuvarda çökme ve kaymalar olduðu gözlendi. Bu durum gerek can güvenliði açýsýndan, gerek yol açýsýndan, gerekse de bina açýsýndan tehlike arz ettiði için, Tedaþ, Telekom, Çorumgaz, Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü gibi þehrimizdeki ilgili tüm altyapý birimlerine bilgi verilerek durum tespiti yaptýrýldý" denildi. Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin yolun binaya daha fazla baský yapmamasý için istinat duvarýnýn yolda kalan bölümünü iþ makineleri ile açtýðýnýn ve yolun iki taraftan da trafiðe kapatýldýðýnýn vurgulandýðý yazýlý açýklamada "Bina sakinlerine istinat duvarýný tekniðine uygun olarak yenilemeleri konusunda uyarýlarda bulunuldu" denildi. YEPAÞ ve Rotary'den ortak etkinlik YEPAÞ ve Samsun Karadeniz Rotary Kulübü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi kapsamýnda Güzelyurt Ýlkokulu ve Ortaokulu'ndaki 44 öðrenciyi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çýkardý. Oldukça neþeli geçen yolculukta minik öðrencilerin mutluluklarý görülmeye deðerdi Yeþilýrmak Elektrik Perakende Satýþ A.Þ. (YEPAÞ) ve Samsun Karadeniz Rotary Kulübü, örnek bir projeye imza attý. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri kapsamýnda köy çocuklarýna yönelik düzenledikleri günübirlik Anýtkabir ziyareti ile 44 minik öðrenciyi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çýkmasýný saðlayan YEPAÞ ve Rotary Kulübü'nün örnek paydaþlýðý, ayný zamanda ilk defa Samsun'dan dýþarý çýkan minik öðrencilerin mutluluklarýný iki katýna çýkardý. YEPAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 10 Nisan 2015 Cuma günü sabah yola çýkan Samsun Ýli Tekkeköy Ýlçesi'nde Güzelyurt Ýlkokulu ve Ortaokulu'ndaki 44 öðrenciye, Samsun Karadeniz Rotary Kulübü Baþkaný Uður Atlamaz, okul idarecileri ve öðretmenleri eþlik etti. Samsun'dan ve ailelerinden ilk defa ayrýlan minik öðrenciler, etkinlik kapsamýnda önce Anýtkabir'i ziyaret etti ve Ata'nýn mozolesini ve müzelerini gezdi. Anýtkabir'de vatani görevini yapan askerlerin nöbet deðiþimini meraklý ve heyecanlý gözlerle takip eden öðrenciler, yaþadýklarý neþeli ve duygu yüklü anlarýný fotoðraflayarak ölümsüzleþtirdi. Gezi sonrasýnda Atatürk Orman Çiftliði'nde öðlen yemeði yiyen öðrenciler,oldukça keyifli geçen yolculuk esnasýnda bol bol þarkýlar söyledi.. Etkinlik sonunda, Samsun Karadeniz Rotary Kulübü Baþkaný Uður Atlamaz ve okul idarecileri, Sosyal Sorumluluk projesi olarak gördükleri bu etkinliðe destek olan YEPAÞ ailesine teþekkür etti. MHP Kadýn Kollarýndan moral ziyaretleri

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. "Çorum'un geliþmesine katkýda bulunmak istiyoruz" Genç MÝSÝAD Çorum Þube Yönetimi, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Genç MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Cesur Karaca, MÝSÝAD ve çalýþmalarý hakkýnda Kýlýç'a bilgi verdi. ÇESOB'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre samimi bir ortamda geçen ziyarette Çorum'un geliþmesine dernek olarak katkýda bulunmak istediklerinin altýný çizen Karaca, bu baðlamda STK ve þehrin önde gelenleri ile iyi iliþkiler içinde olarak yapacaklarý çalýþmalarda birlikte hareket etmek istediklerini söyledi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, dernek yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çamlýca METEM Kutlu Doðum'u kutladý MHP'li kadýnlardan Kutlu Doðum etkinliði Her yýl Nisan tarihleri arasý düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadýn Kollarý da bir program düzenledi. MHP Ýl Binasý'nda yapýlan program kapsamýnda Yasin-i Þerif okutularak lokum daðýtýldý. Akabinde MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr Kutlu Doðum Haftasý'nýn önemini anlatan açýklama yaptý. MHP Basýn Biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ülkü Kýr konuþmasýnda, "Alemlerin efendisi, zamanlarýn sultaný, insanlýðýn kurtarýcýsý, Peygamber Efendimiz (sav)'i hangi yazýyla, methiyeyle, þiirle, cümleyle, kelimeyle anlatýrsak anlatalým yetersiz ve aciz kalýrýz. Ona ne yazýlsa az, ne anlatýrsa eksik kalýr" dedi. "Sevgili peygamberimizin dünyaya teþrifinin 1444'üncü yýl dönümü. Hz Muhammed (s.a.v) Efendimizin doðumu Rebiülevvel'in 12. Pazartesi hicri yýlýdýr. 20 Nisan 571 miladi yýlýnda sadece dünyayý deðil bütün alemi þereflendirmiþtir. Peygamber efendimiz dünyaya geldiði zaman bir çok mucizevi olaylar meydana gelmiþtir" diyen Kýr, "Bunlarýn bazýlarý: Kâbe'de mevcut 360 put devrildi. Müþriklerin kutsal saydýðý Sâve Gölü kurudu. Yýllardýr kuru olan Semâve vadisi sularla doldu taþtý. Mecusilerin 1000 yýldýr yanan ateþi söndü. Ýran Kisrâsýnýn sarayýndaki 14 sütun hisar yerle bir oldu" açýklamalarýnda bulundu. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "O gece yýldýzlar o kadar berraktý ki biri þöyle dedi: "Elimi uzatsam alacak gibiydim."o sabah Mekke'ye gelen ayný zamanda kahin olan Yahudi bir tüccar Mekke ulularýna sordu: "Bu gece aranýzdan birinin oðlu oldu mu? "Ona dediler: "Evet, Haþimoðullarý mahallesinde bir yetim doðdu."kâhin feryat etti: Eyvaaaahhhh! Yýllardýr Ýsrailoðullarý'nda bulunan Risalet-Nübüvvet artýk Araplara geçti. Bundan sonra çok þerefli olacaksýnýz! Ama biz bittik! dedi. Onun varlýðý dünyayý aydýnlatmýþtýr. Son peygamberimiz olan Hz. Muhammet (sav) gerek Ýslam'dan önce gerek ise Ýslam dini geldikten sonra ve yaþadýðý dönemlerde hep örnek ve güzel ahlaký ile bilinmektedir". Kendisine peygamberlik gelmeden öncede emin denilmekteydi. Bu da insanlarýn ona ne kadar güvendiðini ve onun dürüstlüðünü takdir etmeleri anlamýna gelmektedir. Allah (cc) "Ey habibim biz, seni alemlere rahmet olarak gönderdik" diyerek peygamber efendimizin geliþ sebebini bizlere bildirmiþtir. Biliriz ki dil kalpten geçen her þeyi ifade edemez. Allah (C.C) bize de kalbimizden geçen bütün güzellikler nasip etsin" þeklinde konuþtu. Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi'nin Kutlu Doðum Haftasý Etkinlikleri kapsamýnda hazýrladýðý programa Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu çalýþanlarý ve öðrencileri konuk oldular. Konuk öðrenci ve öðretmenler ilk olarak okulun ve pansiyonun bütün bölümleri ve atölyelerini gezdiler. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ise daha sonra ise "Kutlu Doðum ve Efendimizin Gençliðe Bakýþý" konulu etkinlik gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Ebubekir Atalay'ýn konuþmacý olarak katýldýðý program Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Muhammet Gürbüz'ün Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Etkinlikte öðretmen ve öðrencilerin hazýrlamýþ olduklarý görseller, þiirler ve ilahiler sahnelendi. Düzenlenen etkinliðe Laçin Ýlçe Kaymakamý Mehmet Erhan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mutu Fýrat, Þube Müdürü Abdullah Koç, Sevgi Evleri Çocuk Evi ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Fatih Anadolu Lisesi'nde Kutlu Doðum etkinliði Fatih Anadolu Lisesi'nde Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri yapýldý. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen program Okul Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Daha sonra Hasan Çakmak'ýn Kur'an-ý Kerim Tilaveti ve seslendirdiði ilahilerle öðrenciler ve öðretmenler duygu dolu anlar yaþadýlar. Ardýndan ise Prof.Dr. Kaþif Hamdi Okur konferans verdi. Prof.Dr. Kaþif Hamdi Okur, Hz. Muhammed'in hayatýndan ve güzel ahlakýndan örnekler verdi. Program Okul Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan'ýn Hasan Çakmak ve Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur'a çiçek takdimiyle program sona erdi. Haber Servisi

7 HABER 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Turizm Haftasý'na renkli açýlýþ 39. Turizm Haftasý'nýn açýlýþý Çorum Müzesinde gerçekleþtirildi. Çorum turizminin canlandýrýlmasý, çeþitlendirilmesi, tarihi ve turistik deðerlerinin korunmasý amacýyla düzenlenen Turizm Haftasý bu yýlda dolu dolu kutlanacak. Törene Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, turizmin; insanlarýn deðiþik kültürleri tanýmak, tarihi eserleri ve doðal güzellikleri gezip görmek, eðlenmek, dinlenmek gibi yaþadýklarý yerin dýþýna düzenlenmiþ geziler olduðunu söyledi. 39. Turizm Haftasý'nýn açýlýþ töreninde konuþan Ali Özudoðru, "Dünya ekonomisinde en büyük payda turizm sektörüne aittir. Ekonomide tetikleyici bir güç olan turizm, ekonominin yanýnda sosyal kültürel hayata yaptýðý katkýlar ile dünyada en fazla geliþim gösteren sektörlerin baþýnda gelmektedir. Sektör içindeki restaurant, Özüdoðru, Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Ýl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Duran Cesur, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, bazý daire müdürleri, okul müdürleri, öðrenciler, öðretmenler ve çok sayýda davetli katýldý. Vali Ahmet Kara ve diðer protokol üyeleri öðrencilerin düzenlediði sergiyi gezdiler. Daha sonra semah gösterisi düzenlendi. Semah konaklama, ulaþým, saðlýk ve eðlence gibi hizmetlere olan talep her geçen gün arttýðýndan gerek bu sektörün gerekse bunlara baðlý sektörlerdeki bölgesel kalkýnmanýn ve istihdamýn geliþmesinde, ülkenin dýþ ticaret açýðýnýn kapatýlmasýnda, enflasyon gibi makro hedeflerin tutturulmasýnda çok önemli bir araçtýr turizm. Turistik deðerlerin daha iyi korunmasýna ve dengeli kullanýlmasýna imkân saðlayan turizm, deðiþik kesimlerin ekonomik, ticari ve sosyal yönlerden ilgisini çekerek önemini sürdürmektedir" dedi. Özudoðru, "Turizm, kiþilerin kendilerini yenilemesine, giriþimcilik ve cesaretlerinin artmasýna, çalýþma azimlerinin çoðalmasýna deðiþik milletlere mensup kiþiler arasýnda karþýlýklý saygý, sevgi ve kardeþlik baðlarýnýn geliþmesine önemli katkýlar sunan bir olgudur. Turizm, hem dinlendirir hem eðlendirir hem de görgü ve bilgiyi artýrýr. Ýlimiz Çorum'un gerekli turistik deðer ve potansiyeli taþýdýðýný herkes kabul etmektedir. Çorum'daki bu deðerlerden en iyi girdiyi saðlayabilmek için planlý bir çalýþma yapýlmasý ve bunda da sürekliliðin saðlanmasý gerekmektedir. Ben bugün, Çorum'un turizm potansiyelinden ve Hititlerden bahsetmeyeceðim. Çünkü Hitit medeniyeti ve Hititlere ait þehirler ve kalýntýlar herkes tarafýndan bilinmektedir. Çorum'da bulunan müze ve örenyerleri Bakanlýðýmýz imkânlarý ile iyileþtirilmiþ, ülkemizin gözde mekânlarý arasýnda yer almasý için önemli çalýþmalar yapýlarak turizmin hizmetine sunulmuþtur. Ancak ilimizdeki mevcut müze ve örenyerlerinin tanýtýmý ile ilimize yeterli ziyaretçinin gelmesini beklemek doðru deðildir. Turistlere alternatif gezi alanlarý oluþturmamýz, alýþ veriþ ve eðlence mekânlarý açmamýz, il merkezimiz ile ilçelerimizde farklý alanlarda müzeler açmamýz gerekmektedir. Bazen turist sayýsý ile örnek verilen komþularýmýzdan gösterisinin ardýndan törenin açýlýþ konuþmasýný Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Vali Ahmet Kara yaptý. Konuþmalarýn ardýndan Hitit Üniversitesi öðrencilerin hazýrlamýþ olduðu tiyatro oyunu izlendi. Daha sonra Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan "Çorum Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceði" konulu konferans verdi. Konferansýn ardýndan Çorum Kafkas Derneðinin hazýrlamýþ olduðu halk oyunu gösterisiyle tören son buldu. Yýlmaz MERT "Ýlimizdeki müze ve örenyerleriyle hedeflenen turist sayýsýný yakalamak zor" Ali Özüdoðru "Çorum turizmde hak ettiði yere gelecektir" Vali Ahmet Kara Çorum'un Türk boyunun adýný taþýyan bir il olduðunu ifade etti. 39. Turizm Haftasý'nýn açýlýþ töreninde konuþan Kara, "Çorum ilk barýþ anlaþmasýnýn yapýldýðý yerdir. Çorum turizm de asýl bulunmasý gerektiði yerde deðildir. Çorum gelecekte turizmde asýl hak ettiði yerde olacaktýr" dedi. Yýlmaz MERT Vali Ahmet Kara Amasya'da 8 Müze'nin, Tokat'ta 5 Müzenin olduðunu göz önüne aldýðýmýzda ilimizdeki müze ve örenyerleri ile Çorum için hedeflenen turist sayýsýný yakalamamýz mümkün gözükmemektedir. Bu anlamda Belediye Baþkanlýðýmýzýn baþlattýðý þehir merkezindeki tarihi mekanlarýn restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlanarak turizme açýlmasý, yeni Etnografya Müzesi, Kýrsal Yaþam Müzesi, Sanayi Müzesi, Kent Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi... gibi müzelerin açýlmasý, hediyelik ürün satýþ alanlarý, yeme içme mekanlarýnýn açýlmasý, Boðazkale, Alacahöyük, Ortaköy ilçelerimizde olduðu gibi turizm potansiyeli yüksek olan Ýskilip ve Osmancýk ilçelerimizdeki turizm alanlarýnda yapýlan çalýþmalar hýzlandýrýlmalýdýr. Önce Çorumlulara müze ve ören yerlerini gezdirerek turizm bilincinin oluþturulmasý; özellikle okullardaki öðrencilerin müze ve ören yerlerini gezmesi için Müdürlüðümüz, Milli Eðitim Müdürlüðü ve yerel yönetimlerin koordineli bir çalýþma yürütmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; Ýl Özel Ýdaremizin desteði ile 18 Nisan'dan itibaren hafta sonlarý Alacahöyük - Boðazkale ile Þapinova - Ýncesu kanyonuna ücretsiz seferler yapýlacaktýr. Bu hizmeti sunan Ýl Genel Meclisi'ne ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði'ne teþekkürlerimi sunarým. Müze ve ören yerlerimiz, bugünden itibaren haftanýn 7 günü saatleri arasýnda ziyaretçilerine hizmet sunacaktýr. Dünya Turizm Örgütü tarafýndan " Gerçek Bir Halk Sanayisi " olarak nitelendirilen turizmden Çorum'un ve Çorumlunun en iyi þekilde faydalanabilmesi ve düþündüklerimizin hayata geçirilebilmesi için kamu ve özel kurum ve kuruluþ temsilcileri birlikte hareket etmelidir. Turizmde hýzlý bir þekilde yol almamýz gerektiðinin farkýndayýz. Hak ettiðimiz yere en kýsa zamanda ve en hýzlý þekilde geleceðimize olan inancýmý belirtir, 39.Turizm Haftasýnýn ilimiz ve ülkemiz turizmi için hayýrlý olmasýný diler saygýlarýmý sunarým" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT Kafkas Derneði ikinci müfredatý protesto edecek Çorum Kafkas Kültür Derneði, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn ortaokullarda okutulan seçmeli Adýge dili derslerinde iki yýldýr uygulanan Adýge alfabesinin yanýnda Adige Dil Derneði (AD- DER) tarafýndan latin harflerle hazýrlanmýþ farklý bir müfredatýn daha kabul edilmesine tepki gösterdi. Çorum Kafkas Kültür Derneði düzenleyeceði basýn açýklamasý ile bunu protesto edecek. Basýn açýklamasý bugün saat 12.45'de Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde yapýlacak.

8 YAÞAM 8 Devenin Kanadý Olsa Bir gün Nasreddin Hoca caminin kürsüsünde vaaz verirken ; - "Ey cemaat, þükredin ki Allah develerinize kanat vermedi" demiþ. Cemaat duraklamýþ, develerimizin kanatlarý olsa ne güzel uçardýk, ne hýzlý Kelime Avý giderdik, acaba Hocamýz ne demek istiyor" diye düþünürlerken cemaatten biri: - "Ýyi olmaz mýydý ama Hocam?" diye sorunca; - "Kanatlarý olsa develeriniz damlarýnýza konarlardý, damlarýnýz da baþlarýnýza yýkýlýrdý" demiþ Hoca. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Kadýnlarýn kâbusu miyomlar Kýsýrlýða neden oluyor Miyomlar, rahim ve rahim aðzýnda görülen normal dýþý düz kas dokusu büyümeleridir. Miyomlar rahimde, miyometrium adý verilen kas tabakasýnda bulunan düz kas hücrelerinin anormal büyümesi ile oluþur. Çoðu zaman birden fazla sayýda miyom geliþir. Ferti-Jin Kadýn Saðlýðý ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadýn Hastalýklarý, Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Seval Taþdemir, Rahim ve rahim duvarýnda geliþen, kýsýrlýða ve düþüðe neden olabilen miyomlarý ciddiye alýn. Kasýklarýnýzda aðrý hissettiðinizde doktora baþvurun diyerek kadýnlarý uyarýyor. Ferti-Jin Kadýn Saðlýðý ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadýn Hastalýklarý, Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Seval Taþdemir, kadýnlarýn korkulu rüyasý miyomlarý anlattý:miyom ne sýklýkta ve kimlerde görülür? * Miyomlar her dört kadýndan birinde görülür.* yaþlarýnda görülen miyomlar, menopoz sonrasýnda küçülür. * 40 yaþýn üzerindeki kadýnlarýn yüzde 40'ýnda miyom vardýr ve miyomu olan kadýnlarýn yaklaþýk yüzde 75'i miyomunun olduðunun farkýnda deðildir. Miyom neden oluþur? Miyomlarýn kesin nedeni bilinmemekle beraber östrojenin (kadýnlýk hormonu), miyomlarýn büyümesine yol açtýðý düþünülmektedir. Gebelik sýrasýnda, salýnan östrojen miktarý arttýðýndan miyomlar bu dönemde büyür. Menopoz döneminde ise östrojen düzeyi azalýr ve miyomlar küçülür. Ailesinde özellikle annesi, kýz kardeþi veya anneannesinde miyom olan kiþilerde miyom geliþme olasýlýðý fazladýr. Miyomlar ne hýzda büyür? Genellikle çok yavaþ büyüyen miyomlar, gebelik döneminde ve östrojen içeren hormon tedavisi gören kadýnlarda hýzlý büyür. Doðum kontrol haplarý miyomlara neden olur mu? Eskiden doðum kontrol haplarýnýn, östrojen ve progesteron içerdiði için miyomlara neden olduklarý düþünülmekteydi. Fakat yapýlan çalýþmalarda miyom oluþma riski açýsýndan doðum kontrol haplarý kullanan ve kullanmayan kadýnlar arasýnda hiçbir fark bulunamadý. Miyomlarýn deðiþik tipleri var mýdýr? Miyomlar genellikle rahimde, nadiren de rahim aðzýnda görülür. Miyomlar rahimde yerleþmiþ olduklarý tabakaya göre tiplere ayrýlýr: Subseröz miyomlar: Rahmin dýþ tabakasýnda yerleþmiþ miyomlardýr. Ýntramural miyomlar: Rahmin orta tabakasýnda yerleþmiþ miyomlardýr. Submüköz miyomlar: Rahmin iç tabakasýnda yerleþmiþ miyomlardýr. Saplý miyomlar: Rahim dýþýna doðru büyüyen miyomlardýr. Parazitik miyomlar: Karýn içinde rahim dýþýnda yerleþmiþ miyomlardýr. Miyomlarýn belirtileri nelerdir? Birçok miyom hiçbir bulgu vermez. Miyomlarýn yol açtýðý yakýnmalar; miyomlarýn büyüklüðü, yerleþim yeri ve sayýsýna göre deðiþir.miyomlarýn en sýk yol açtýðý yakýnmalar: * Kasýk ve karýn aðrýsý, kasýkta ve karýnda dolgunluk ve basýnç hissi, fazla ve uzun süren adet kanamasý ve ara kanamalardýr. * Miyomlarýn endometriuma (rahmin iç tabakasýna) basý yapmasýndan dolayý adet kanamalarý arasýnda anormal kanamalar görülür.* Azalan mesane kapasitesine baðlý olarak sýk sýk idrara gitme ihtiyacý hissedilir. * Eðer miyoma baðlý basý düzeltilmezse böbrekler zarar görebilir.* Rahmin alt bölgesindeki miyomlar kalýn baðýrsaklar ve rektuma baský yapar. Buna baðlý baðýrsak hareketleri güçleþir, kabýzlýk ve hemoroidler (basur) oluþabilir.miyomlar aðrýya neden olabilir mi? Miyomlar büyüyebilmek için kanlanmaya ve oksijene ihtiyaç duyar. Ani büyüyen miyomlar iyi kanlanamadýðý ve oksijen ihtiyacý karþýlanamadýðýnda hücre ölümü gerçekleþir ve dejenere olur. Bu sýrada ortaya çýkan kimyasallar aðrýya neden olur. Miyomlar kýsýrlýða yol açar mý? Rahim içinde bulunan miyomlar infertiliteye (kýsýrlýða) neden olabilir. Çocuk sahibi olamayan vakalarýn yüzde 2-3'ünde infertilite nedeni miyomlardýr. Miyomlar endometriumda deðiþikliklere neden olarak döllenen yumurtanýn rahme tutunmasýný engelleyebilir. Bunun ötesinde fallop tüplerine (yumurtalýk kanallarýna) baský yaparak spermin yumurtaya eriþmesini ve döllenmeyi engeller. Miyomlar çýkartýldýktan sonra elde edilen gebelik oranlarý; hasta yaþý ve gebeliðe engel olan diðer nedenlerin bulunmasýna baðlý olmakla beraber genellikle yüksektir. Miyomlar düþüðe neden olur mu? Miyomu olan kadýnlarda düþük görülme ihtimali yüzde 40 gibi yüksek oranlara ulaþabilir. Endometrial doku ve rahmin kanlanmasýndaki bozukluklar erken dönemde düþüklere neden olabilir. Gebelik döneminde artan östrojenin etkisi ile miyomlar büyür, rahimdeki yerleþim ve büyüklüklerine göre bebeðin ve plasentanýn (bebeðin eþi) geliþmesini engelleyerek düþüklere yol açar. Miyomlarýn cerrahi ile çýkartýlmasýndan sonra miyoma baðlý düþük yapan hastalarýn yüzde 80'i saðlýklý çocuk sahibi olabilir. Miyomlarýn tanýsý nasýl konulur? Basit jinekolojik muayene ile miyomlarýn tanýsý konulabilir. Miyomlar erken dönemdeki gebelik, yumurtalýk ve baðýrsak tümörleri ile karýþabildiðinden hastalara mutlaka detaylý inceleme yapýlmalýdýr. Miyomlarýn tanýsýnda þu yöntemler kullanýlýr. Ultrason, yüksek frekanstaki ses dalgalarýný kullanarak üreme organlarýnýn görüntülenmesini saðlar. Miyomlar 1 cm'den küçük veya çok büyük ise ultrason ile inceleme saðlýklý sonuç vermeyebilir. Bilgisayarlý tomografi ile rahmin üç boyutlu görüntüsü elde edilir, miyomlarýn tanýsýnda bu yönteme genellikle gerek duyulmaz. Magnetik Rezonans, miyomlarýn tanýsýnda nadiren baþvurulan bir yöntemdir. Bu iþlem miyomun büyüklüðü ve yeri hakkýnda fikir verir.histerosalpingografi (HSG-rahim filmi) adý verilen inceleme ile rahim ve fallop tüplerine özel bir boya verilerek bu yapýlar deðerlendirilir. Rahim ve tüplerdeki anormalliklerin tanýsýna imkan veren bu yöntem ile miyomlarýn da tanýsý konur.diagnostik Histeroskopi incelemesinde histeroskop olarak adlandýrýlan teleskopik bir cihaz ile rahim içi deðerlendirilir. Bu yöntem ile ayný zamanda miyomlar çýkartýlabilir.diagnostik Laparoskopi ile miyomlarýn tanýsý konur ve tedavisi yapýlabilir. Laparoskop olarak adlandýrýlan teleskopik bir cihaz ile karýndan girilerek üreme organlarý deðerlendirilir. Genel anestezi altýnda yapýlan iþlem esnasýnda histeroskopi de uygulanabilir. Dizi 20:00 Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir. Kurtardýðý ailenin kýzý Halime, Ertuðrul un kalbine bambaþka bir ateþ düþürürken obanýn bu yeni misafirleri ateþten bir çember içinde hayat mücadelesi veren Kayýlarý daha büyük bir tehdidin kucaðýna atacaktýr. Dizi Diriliþ Ertuðrul 20:00 Yýlanlarýn Öcü Fatma, Hatçe ve Bayram ý birlikte görünce yýkýlmýþtýr. Bayram ise Fatma nýn Haceli ile neden evlendiðini öðrenmeye kararlýdýr. Üstüne üstlük, Kamuran da Fatma yý geri istemektedir. Bunun için Fatma nýn gözünü tekrar korkutabilecek midir? Remziye ve Þerife cephesinde ise iþler iyice karýþmaktadýr. Bayram, Fatma ile konuþur. Fatma, artýk Haceli nin karýsý olduðunu söyler ve peþini býrakmasýný isteyip, rest çeker. Bayram, Hatçe ile ilgili bir karar vermek zorundadýr. Ancak, Mahmure öyle bir þey öðrenir ki planlar yine bozulur. 19:50 Sinema Cezalandýrýcý Küçük bir kasabaya habersiz olarak çýkagelen gizemli Ryder'in çözmesi gereken bir hesabý vardýr ve bu hesap kasaba halkýnýn hayatýný deðiþtirecektir. Ýncil'i, motosikleti ve intikam ateþiyle zýrhlanmýþ olan Ryder, kasabanýn yönetimini ele geçirmiþ acýmasýz diktatörle yüz yüze gelecektir.saat : 19:50-21:45 (115 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Gerilim) Oyuncular : Dolph Lundgren, Kateri Walker, Chelsea Ricketts, Matthew Tompkins Yönetmen : Dolph Lundgren RMS Titanic RMS Titanic, White Star Line þirketine ait Olympic sýnýfý bir yolcu gemisiydi. Harland and Wolff (Belfast, Ýrlanda) tersanelerinde üretilmiþtir. 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz daðýna çarpmýþ ve yaklaþýk iki saat kýrk dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularýna gömülmüþtür. 1912'de yapýmý tamamlandýðýnda dünyanýn en büyük buharlý yolcu gemisiydi. Batýþý kiþinin ölümüyle sonuçlandý ve dünya savaþlarý dýþýndaki en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.titanic`in batýþýnýn yol açtýðý büyük can kaybý oraný birçok nedene baðlanmaktaydý ama zamanla öne çýkan gerçek, geminin herkese yetecek kadar filika taþýmýyor olmasýydý. Titanic`in tam kapasitesi 3,547 kiþi olmasýna raðmen gemideki filikalarýn toplam kapasitesi 1,178 kiþiydi. Ayrýca kaza sýrasýnda kadýnlara ve çocuklara öncelik tanýndýðý için toplamda ölen erkek sayýsý da çok orantýsýzdý. Titanic`te zamanýnda mevcut olan en ileri teknolojiler kullanýlmýþtý. Birçok insan tarafýndan "batmaz gemi" olduðuna inanýlýyordu ve bu inanýþ batmadan önce bu þekilde tanýmlanmýþ ve lanse edilmiþti. Bu derece ileri teknoloji ve eðitimli mürettebata raðmen batmasý birçok insaný þoke etti. Medya Titanic'in ünlü kurbanlarý ve batýþý ile ilgili efsaneleri sürekli gündeme getirmeye devam etti. Bu tartýþmalarýn sonucu denizcilik kanunun deðiþmesi oldu.titanic White Star Line'a ait bir transatlantik gemisiydi, Harland and Wolff tersanelerinde (Belfast, Kuzey Ýrlanda) üretilmiþ ve rakip firma Cunard Line'ýn RMS Lusitania ve RMS Mauretania gemileriyle rekabet etmesi için tasarlanmýþtýr. Titanic'in yaný sýra Olympic Sýnýfý kardeþleri de üretilmiþtir. MERCÝMEKLÝ PATE Malzemeler 1.5 Su Bardaðý Kýrmýzý Mercimek 2 Su Bardaðý Kaynar Su 1 Soðan 2 Diþ Sarýmsak 1 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Dilim Ekmek 1 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþar Peyniri 4-5 Dal Maydanoz Bir Tutam Nane 1 Yumurta 4-5 Ceviz Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Mercimeði kaynar suda 30 dakika piþirin. Piþmesine yakýn karýþtýrmaya baþlayýn. Mercimekler suyunu çekip iyice daðýlýncaya kadar sürekli karýþtýrarak piþirin. Soðan ve maydanozu ince ince kýyýn, sarýmsaklarý ezin, ekmeklerin içini çýkarýp ufalayýn. Sývýyaðý tavada kýzdýrýp soðan ve sarýmsaðý pembeleþtirin. Derin bir kaba alýp mercimek, ekmek içi, kaþar peyniri, maydanoz, nane, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karýþtýrýn.karýþýmý yaðlanmýþ dikdörtgen bir fýrýn kalýbýna alýp üzerini alüminyum folyo ile kapatýn. Önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceye ayarlý fýrýnda 1 saat piþirin. Ceviz ve kýyýlmýþ maydanozla süsleyip sýcak servis yapýn. Hayatta bir masal gibidir, ne kadar uzun olduðu deðil nasýl yaþandýðý önemlidir. Lucius Annaeus Seneca 07:00 Gagguk 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Suç Krallarý 19:30 Spor Bülteni 19:50 Cezalandýrýcý 21:45 Yýldýz Gemisi askerleri 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Kutsal Damaca 2 22:45 Kral Arthur 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:30 Asla Vazgeçmem 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:45 Heredot Cevdet Saati 20:00 Diriliþ Ertuðrul 23:15 Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:00 Sungurlar 23:00 Yabancý Sinema

9 HABER 9 Anadolu Lisesi öðrencilerine avukatlýðý anlattýlar Tarancý'dan ÇESOB'a nezaket ziyareti Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret hakkýnda ÇE- SOB'ta yapýlan açýklamaya göre ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum'un Türkiye'nin yaþanabilecek en güvenli þehirlerinden birisi olduðunu söyledi. Kýlýç, bu güven ve huzur ortamýnýn gerçekleþmesinde büyük bir özveri ve fedakarlýkla görevlerinin baþýnda olan Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý baþta olmak üzere emniyet teþkilatýna Çorum esnaf ve sanatkarlarý adýna teþekkür etti. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ise, bu baþarýnýn saðlanmasýnda Çorum'daki güvenlik görevlilerinin gayretli çalýþmalarýnýn yaný sýra Çorum halkýnýn saðduyulu yaklaþýmý ve güvenlik kuvvetlerine verdiði desteðin rolünün büyük olduðunu kaydetti. Ziyarette ayrýca ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya bakýr iþlemeli Ýskilip Lenger'i hediye etti. Çorum Anadolu Lisesinde Meslek Tanýtým Günleri baþladý. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 11. sýnýf öðrencilerinin katýldýðý meslek tanýtým etkinliðinin konuklarý Av. Yusuf Ahlatçý ve Av. Hale Selimoðlu oldular. Yusuf Ahlatçý ve Hale Selimoðlu, hukuk fakültesinin özellikleri, aldýklarý eðitim, çalýþma alanlarý, mesleklerinin güzel ve zor yanlarýný anlattýlar. Yusuf Ahlatçý, öðrencilerin ileriki yaþamlarýnda mutlu ve baþarýlý olacaklarý meslekleri seçmelerinin önemi üzerinde durdu. Öðrencilerin ilgi ile izlediði program, daha sonra öðrencilerden gelen sorularýn cevaplandýrýlmasý ile sona erdi. Okul Müdürü Turgay Ýkinci, daveti kabul ederek öðrencileri bilinçli tercih yapmalarý konusunda aydýnlatan Yusuf Ahlatçý ve Hale Selimoðlu'na teþekkür ederek çiçek takdim etti. Alaca'da Kutlu Doðum etkinliði Bilim ve Sanat Merkezi, Su Bilim Okulu'nu gezdi Bilim ve Sanat Merkezi "Çorum Geleceðin Liderlerini Yetiþtiriyor" projesi kapsamýnda Ankara Üniversitesi (Çocuk Üniversitesi) Su Bilim Okulu'nu gezdi. Bilim ve Sanat Merkezi'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Görsel Sanatlar öðretmeni Mesut Taþ, Kimya öðretmeni Hüseyin Pekkuz ve Rehber öðretmen Tülay Bayram ile yapýlan inceleme gezisi hakkýnda bilgi veren Merkez Müdürü Sadýk Efe, "Öðrencilere sulak alan eðitim süreleri içerisinde doðal kaynaklarýmýzdan birini teþkil eden sucul ekosistemlerin tanýtýlmasý, sevdirilmesi ve bu alanda korumaya yönelik bilinçlendirilerek bir alt yapý oluþturulmasý amaçlanmýþtýr. Dünyada ve özellikle de ülkemizde son yýllarda giderek etkisini artýran küresel ýsýnmadan dolayý sulak alanlarýmýzýn tehlike altýnda olduðu ve giderek yok olmaya doðru gittiði görülmektedir. Bu nedenle sulak alanlarýn korunmasýna yönelik çalýþmalar çok büyük önem kazanmýþtýr. Son yýllarda ülkemizde birçok gölümüz (Akþehir Gölü, Seyfe Gölü, Meke Gölü, Tuz Gölü) çeþitli nedenlerle (küresel ýsýnma, suyun bilinçsiz kullanýmý, kirlilik, yer altý sularýnýn izinsiz kullanýmý vb.) yok olmuþ veya yok olma sürecine girmiþtir. Doðal kaynaklarýmýzý koruyarak gelecek nesillere býrakabilmek için bu tür çalýþmalara acilen ihtiyaç duyulmaktadýr. Sulak Alan Eðitim Okulu sonunda öðrencilerin sularda yaþayan canlýlarý keþfederek yeni bir dünyayla tanýþmalarý, su kaynaklarýmýzýn durumu ve korunmasý yönelik eðlenceli bilgi ve uygulamalarla bilinçlenmeleri ve sulak alanlarýmýzý sevmeleri amaçlanmýþtýr" dedi. Alaca Yunus Emre Cami, Kýz Ýmam Hatip Lisesi ve ALÝMDER Kutlu Doðum programý düzenledi. Belediye Kültür Salonu'nda yapýlan program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Programda Kur'aný Kerim Yunus Emre Camii Kur'an Kursu öðrencileri tarafýndan okundu. Yunus Emre Camii Ýmam Hatibi Sami Arslan tarafýndan açýlýþ konuþmasý gerçekleþtirildi. Arslan, konuþmasýnda Kutlu Doðum'un ve Kutlu Doðum Haftasý'nýn önemine deðinirken, þunlarý söyledi: "Peygamberler zincirinin son halkasý varlýk aleminden süzülüp gelen risalet meyvesiyle býraktýðý bir miras Hz Muhammed(sav)dir. Bundan on dört asýr önce, takvimlerin kutlu doðum gününü göstereceði günlerde, Yahudiler, Hristiyanlar, Kâhinler ve tüm dünya, ilahi kitaplarda müjdelenen Hz. Peygamberi bekliyordu. Bu peygamberin geleceði zamanda ise, dünya, þer güçlerin elinde adeta kývranýyordu. Zulmün, fuhþun, ahlaksýzlýðýn, barbarlýðýn asabiyetin tavan yaptýðý bir zamandý. Kýz çocuklarý diri diri kuma, topraða gömülüyor, kendi annelerinin, kýz kardeþlerinin ve eþlerinin de kadýn olduðunu unutarak kadýnlar þehvet malý olarak pazarlarda sergileniyor ve güçsüzlere yaþama hakký verilmiyordu. Eþkýyalarýn vezir olduðu bir dönemde, insanlýk alemi, bir kurtarýcýya avuç açmýþ kuruyan topraðýn suya susadýðý gibi onu bekliyordu. Akrabalýk iliþkilerinin sadece menfaate dayandýðý, menfaat söz konusu olduðunda kardeþini dahi tanýmadýðý, paylaþmanýn hasretinin çekildiði, hayvanlarýn bile insanlarýn hareketlerinden utanç duyduðu bir dönemde, insanlýk, kurtarýcýsýný bekliyordu. Peygamberimizin geliþi alem için yeni bir milat olmuþtur. Bizlerde Peygamberimize (sav) kalp, dil ve yaþantýyla ümmet olabilmeliyiz. Bu amaçla Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle böyle bir program organize ettik. Katýlýmlarýnýzdan ötürü sizlere teþekkür eder, peygamberi bir hayat yaþamanýzý temenni ederim." Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan þiirler, ilahiler seslendirildi. Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleþen programa Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Memur Sen ve Eðitim Bir Sen Alaca Þube Baþkaný Kadir Þimþek, Diyanet Sen Þube Baþkaný Zabit Gül, okul müdürleri ve öðrenciler ile çok sayýda velileri katýldý.

10 Aþdaðul Belediyesi araç parkýný güçlendirdi Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Belediyesi araç parkýný güçlendirdi. Belediye bir adet çöp kamyonu satýn aldý. Belediye Baþkaný Dursun Uzunca konu hakkýnda verdiði bilgide "Yeni aracýmýz Beldemize hayýrlý olsun. Bu hizmetleri beldemize kazandýrdýðýmýz için mutluyuz. Bundan sonra da Aþdaðul halkýna hizmet etmek için çalýþacaðým" dedi. Aþdaðul beldesi sakinleri ise Dursun Uzunca'ya hizmetlerinden dolayý teþekkür ettiler. TEK HABER 10 AK Parti Milletvekili adaylarý Ankara'da tanýtýldý Merkez Parti MYK Üyesi ve Milletvekili adayý Av. Aahmet Ünal: 'Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' AK Parti Çorum Milletvekili adaylarý ilk olarak dün Ankara'da düzenlenen aday tanýtým toplantýsýnda partililerin karþýsýna çýktýlar. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ankara Arena Kapalý Spor Salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Milletvekilleri Salim Uslu, Dr.Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ahmet Sami Ceylan Ýl Ýlçe Teþkilat Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýl Ýlçe Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte katýldýklarýný belirtti. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Prof.Dr.Ahmet Davutoðlu'nun seçim beyannamesini açýkladýðý 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimleri aday tanýtým programýnda yeni seçim müzikleri ve AK Parti'nin yeni hedefleri de açýklandý. Ýl Baþkaný Bekiroðlu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn veda ederken söylediði gibi bu bir veda deðil Fatiha'dýr sözünün icraata geçtiði bu günlerde Baþbakanýmýz bizi yeni hedeflere yeni insanlar ile hazýrlýyor. Bu hedeflerimizi gerçekleþtirmek için güçlü ve diri bir teþkilat ile çýktýðýmýz yolda baþbakanýmýzýn her zaman yanýndayýz. Bugün buraya saðladýðýmýz katýlýmda yanýmýzda olan tüm teþkilatlarýma teþekkür ediyorum. Buraya gelmiþ ve burada teþkilatýmýzýn gücünü göstermiþ olmak bizim Baþbakanýmýza en büyük vefa borcumuzdur. Biz vefamýzý Baþbakanýmýzýn yanýnda ve sunduðu hedeflerin peþinde koþarak ülkemizi en üst seviyeye çýkartmalý ve bu yolda gereken tüm çalýþmalarý yapmalýyýz" þeklinde kaydetti. Merkez Parti MYK üyesi ve ayný zamanda Çorum Milletvekili adayý Ahmet Ünal ve diðer Milletvekili adaylarýndan Dr. Gülay Ayan, Engin Erenler ile Erol Gürbüz gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Merkez Partisi MYK üyesi ve Çorum Milletvekili adaylarýndan Ahmet Ünal, Türkiyenin birçok açýdan iyi yönetilmediðini vurgulayarak," Eðitim, Hukuk, Saðlýk baþta olmak üzere son dönemlerde yaþanan adaletsizlikler milletimizin güvenini yok etme etme noktasýna getirmiþtir. Liyakatsýz insanlarýn sadece Biat ettikleri için bir yerlerde olmalarý endiþe verici boyutlardadýr. Güneydoðuda PKK yý tüm Kürt vatandaþlarýmýzýn temsilcisi gibi görme gafletinde olanlar ülkeyi çözülme noktasýna getirmiþlerdir. Uluslararasý alanda malesef dostumuz kalmadý. Irak ve Suriye nin parçalanmasýna destek veren ülke konumuna getirildik. Libya içinde ayný durum söz konusudur. Bu ülkelerin bölünmeleri adýna büyük güçler bize adeta taþeronluk yaptýrmýþlardýr. Ýsrail'in güvenliði malesef diðer ülkelerin parçalanmasýndan daha önemli görülmüþtür. Ülkemiz hzla uçuruma sürüklenmektedir. Ýktidardaki mevcut Muhalefet partilerinin yetersizliði de ortadadýr. Milletimizin talepleri beklenti ve umutlarý 4 yýl öncesinden Merkez Partisinin temellerinin atýlmasýnýn en önemli nedenidir. Merkez Partisi seçim öncesi deðil bilakis 4 yýl önce sinden temelleri atýlan bir partidir. Toplumun her cenahýndan, görüþünden ve deðerlerinden oluþmuþ bir partidir. Halkýmýzýn yarýsýndan fazlasý gerçeði görmektedir. Kalanlarý da er geç acý gerçekleri görecek ve Merkez Parti umutlarýn taþýndýðý adres olacaktýr" dedi. Çorum yýllarca kandýrýlmýþtýr Çorum adýna milletvekili sayýsýnýn 6 lardan 4'e düþürüldüðünü ifade eden Ahmet Ünal," Çorum malesef göç veren þehir konumuna getirilmiþtir. Bu da yetmezmiþ gibi gerek Ýktidar partisi gerekse meclisdeki muhalefet partilerin 2015 seçimleri aday profillerine baktýðýmýz zaman kim ya da kimlerin Çorum merkez aðýrlýklý olduklarý da kamuoyunun taktirlerindedir. Komþu illerimizden Kastamonu da Havaalaný var. Bizde yok. Kastamonu, Amasya Yozgat Üniversitelerine baksýnlar. Bizde ise, hala kampüsü tamamlanamamýþ bir Üniversitemiz var. Devletin son 13 yýlda yaptýðý yatýrýmlar ne ise ortaya koysunlar. Malesef üretimde yoksullaþan bir Çorum var. Biz Merkez Partisi olarak üretimden ve vatanýn bölünmezliðinden yanayýz. Vatandaþlarýmýz iktidardan ve yetersiz gördüðü muhalefet partilerinden býkmýþlardýr. Alternatif olarak Merkez Partisini görmektedirler" þeklinde konuþtu. Emekli savcý kazada hayatýný kaybetti Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda emekli Cumhuriyet Savcýsý hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 4. kilometrede 23. Dönem Milletvekili Fatih Öztürk yönetimindeki 03 AZ 888 plakalý otomobil, emekli Cumhuriyet Savcýsý Tuna Güngör'ün idaresindeki 55 BV663 plakalý otomobille çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle emekli Cumhuriyet Savcýsý Tuna Güngör'ün idaresindeki otomobil yoldan çýkarak þarampole devrildi. Kazada yaralanan emekli Cumhuriyet Savcýsý Güngör, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada ilk müdahalesi yapýlan Güngör, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Güngör, burada yapýlan müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý olaya iliþkin olarak 23. Dönem Milletvekili Fatih Öztürk hakkýnda taksirle bir kiþinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan soruþturma baþlattý. Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi:"soruþturma kapsamýnda; Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzca gecikmeksizin olay yerine gidilerek keþif yapýlmýþ, adli kolluk görevlileri ile birlikte tüm deliller özenle toplanarak muhafaza altýna alýnmýþ ve suça konu olaya iliþkin olarak diðer araç sürücüsü Fatih Öztürk'ün þüpheli sýfatýyla ifadesi alýnarak mevcut delil durumuna göre serbest býrakýlmýþtýr. Soruþturmanýn devam ettiði, delillerin özenle ve saðlýklý bir þekilde toplanarak soruþturmanýn ivedilikle tamamlanacaðý hususu kamuoyunun bilgisine sunulur."sungurlugündem Çorum Fotoðraf Kulübü yeniden faaliyette Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle biraraya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýmýný yapmak amacýyla kurulan Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK), bir süredir ara verdiði etkinliklerine yeniden devam edecek yýlýnda fotoðraf tutkunu gazeteciler tarafýndan kurulan ve temel fotoðrafçýlýk kursu, ilçe ve þehir dýþý gezileri, foto safariler, fotoðraf sergileri ve sosyal sorumluluk projeleri gibi çeþitli faaliyetler gerçekleþtiren ÇFK, yeni oluþturulan yönetimiyle faaliyetlerine kaldýðý yerden devam etmeye hazýrlanýyor. Herhangi bir dernek, vakýf, sendika ya da kuruluþun bünyesinde yer almadan, tamamen gönüllülük esasýyla bir araya gelmiþ fotoðraf ve macera tutkunu kiþiler tarafýndan yeniden aktif hale getirilen ÇFK, kýsa bir süre içerisinde çalýþmalar yapacak. Kulüp Baþkanlýðýný Atakan Akman'ýn üstlendiði ÇFK'nýn Baþkan Yardýmcýlýklarýný Ahmet Yazýcý ve Alp Doðan Boduç yapacak. Gazi Nogay'ýn Genel Sekreter, Fatoþ Aykaç'ýn Basýn Sözcüsü, Mutlucan Aydýn'ýn Sayman, Özlem Dertli'nin de üye olarak görev yapacaðý ÇFK, önümüzdeki günlerde etkinliklerine baþlayacak. "ÇFK ÇORUM'DA SOSYAL BÝR EKSÝKLÝÐÝ GÝDERECEK" Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) Baþkaný Atakan Akman, gönüllülük esasýyla bir araya gelerek yeniden aktifleþtirdikleri ÇFK'nýn Çorum'da sosyal bir eksikliði gidereceðini söyledi. Fotoðraf çekmenin ve seyahat etmenin, günümüzde yapýlabilecek en güzel hobilerden olduðuna dikkati çeken Akman, kulüp olarak fotoðrafçýlýk kurslarý, fotoðraf sergileri ve geziler düzenleyeceklerini belirtti. ÇFK'nýn resmi bir statüsünün bulunmadýðýný ve sosyal bir topluluk olduðunu vurgulayan Akman, etkinliklere katýlmak isteyenlerin adresinden bilgi alabileceklerini ve gerekli baþvurularý yapabileceklerini kaydetti. Düzenleyecekleri etkinlik ve projelerle Çorum'un tanýtýmýna da katký yapacaklarýný ifade eden Akman, "Hitit Medeniyeti'ne baþkentlik yapan bu topraklar, büyük bir tarihi zenginliðin yaný sýra ahþap evleri, önemli yaylalarý, kanyon ve barajlarý baþta olmak üzere büyük bir doðal güzelliði de sýnýrlarý içerisinde barýndýrýyor. Biz de kulüp olarak üzerimize düþeni yaparak hem bu mekanlarý insanlarýmýza göstermek hem de bu alanlarýn tanýtýmýný yapmak için çalýþmalar gerçekleþtireceðiz. Bu güzel ve anlamlý yolculuðumuzda yanýmýzda yer almak isteyenleri ÇFK'ya davet ediyoruz" diye konuþtu.

11 Uslu, Toprak çiftinin nikah törenine katýldý Milli Piyango talihi Ahlatçý'ya güldü Daha önce lisans sözleþmesini imzalamak üzere ek süre alan þirket, yine erteleme isteyince Maliye Bakaný "ikinciyle devam ederiz" dedi.daha önce Milli Piyango þans oyunlarýný iþletmek için lisans sözleþmesini imzalamak üzere 15 Nisan'a kadar ek süre alan Net Holding, sözleþmenin bugün (dün)de imzalanamayacaðýný duyurdu. Þirketin KAP'a yaptýðý açýklamada, "Sözleþmenin imzalanacaðý yeni tarihin tarafýmýza bildirilmesine istinaden yatýrýmcýlarýmýzla ivedilikle paylaþýlacaðýný kamuoyuna arz ederiz" denildi.konuyla ilgili açýklama yapan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, muhtemelen bir süre uzatýmýnýn söz konusu olmayacaðýný ve sürecin ihalede ikinci olan grup ile devam edebileceðini açýkladý.temmuz 2014'te yapýlan Milli Piyango þans oyunlarýnýn 10 yýl süreyle iþletme hakký ihalesini Net Þans-Hitay Ortak Giriþim Grubu kazanmýþtý. Geçen yýlki ihalede ikinci olan ERG- Ahlatcý Ortak Giriþim Grubu ise, Çorumlu Ahlatcý Kuyumculuk ve Ankara merkezli ERG Ýnþaat'tan oluþuyor. Ýhale 2 milyar 755 milyon dolarla sonlanmýþ ikinci grubun teklifi de bu rakamýn 5 milyon dolar altýnda kalmýþtý. Ahmet Ahlatçý 2 AÐUS- 16 NÝSAN 2015 PERÞEMBE HABER Uslu, TBMM'de yapýlan çalýþmalarý denetledi Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesiyle birlikte Mecliste bir takým çalýþmalar hýz kazandý. 19 Nisan tarihine kadar Nöbetçi Ýdare Amiri olan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Meclis içerinde yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Ahmet ve Nalan Toprak'ýn oðullarý Hikmet Furkan Toprak ile Ahmet ve Emine Þen'in kýzlarý Zeynep Þen ile Ankara'da düzenlenen nikâh merasimi ile dünya evine girdiler. Nikah Törenine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, çok sayýda Bakan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri ve çok sayýda davetli katýldý. Çiftin nikâhýný Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek kýydý. Nikâh þahitliðini ise Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal yaptý. Uslu, Toprak ve Þen aileleri ile genç çifti tebrik etti. Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilciliði'nin 2015 yýlý faaliyet programýnda yer alan ve Çorum'da ilk kez düzenlenen Özel Sporcular yarýþmalarýna katýlan Osmancýk Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi takýmý 8 altýn madalya ve 2 kupayla Osmancýða döndü. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda 2 gün süren il birinciliðine, Gazipaþa Ortaokulu Özel Altsýnýf Hafif Zihinsel Engelliler Sýnýfý, Kale Ýþ Uygulama Okulu, Anadolu Ýþ Okulu, Zübeyde Haným Özel Eðitim Uygulama Merkezi ve Osmancýk Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi'nden 4'ü kýz toplamda 24 sporcu katýldý. Okul Müdürü Can Fýrat Þahin ve Beden Eðitim Öðretmeni Halil Güler baþarýlarýndan dolayý öðrencileri kutladýlar. Zehra Dursun 100 metre yýldýz kýzlar altýn madalya, Zehra Dursun gülle atmada yýldýz kýzlarda altýn madalya, Ýzzet Karakaþ genç erkekler Çalýþmalar esnasýnda iþçilere kolaylýklar dileyen Uslu,"Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanuna göre alýnmasý gereken tedbirleri alarak çalýþmalarýnýzý yapýn. Amirlerinde alýnacak tedbirleri ýskalamamasý gerekir. Çünkü bizim için insan hayatý her þeyden önemlidir" dedi. "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" diyerek geri çevirdiklerini belirtti. ABD Büyükelçiliðinden geçtiðimiz hafta Perþembe günü kendisinin arandýðýný ve randevu talep ettiklerini söyleyen Çetin, Büyükelçiliðe geçtiðimiz hafta "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" yanýtý verdiklerini büyükelçiliðin randevu talebini ret ettiklerinin belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Görsel basýnda Oldani'nin CHP'ye yaptýðý ziyaretinde yaptýðý açýklamalarý izlediklerini de dile getiren Çetin, Oldani'nin basýn mensuplarýnýn sorusunu yanýtlayarak "MHP'nin programýnýn yoðunluðu nedeniyle MHP'ye ziyaret yapamayacaklarý " þeklinde verdiði yanýtýnýn kesinlikle gerçeði yansýtmadýðýný vurgulayarak, kendilerinin programýmýz uygun deðil diye mazeret uydurma gibi bir durumlarýnýn söz konusu bile olmadýðýný, büyükelçilikten randevu için arandýklarýnda "ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok", þeklinde yanýt vererek randevu talebini açýk bir dille reddettiklerini ifade etti. Nene Hatun Kayseri yolcusu uzun atlamada altýn madalya, Masa Tenisi Genç Erkekler takým halinde þampiyon olarak altýn madalya kazandýlar.derece yapan özel sporcular Kayseri'de düzenlenecek olan Türkiye Þampiyonasýnda Çorum'u temsil edecekler. 11 SAÐLIKLI BÝR NESÝL ÝÇÝN "15 Nisan Büyümenin Ýzlenmesi Günü" Bebeðin iyi beslendiðinin en iyi göstergesi, standartlara uygun büyüme ve geliþmesidir. * Yeni doðan bebek iyi büyüyorsa yeterli ve dengeli besleniyor demektir. * Ýyi büyümeyen bebeðin ya bir hastalýðý vardýr, ya da iyi beslenemiyordur. O halde çocuðun, saðlýk ve beslenme durumunu anlamanýn en iyi yolu onun "BÜYÜMESÝNÝ ÝZLEMEKTÝR". Büyümenin izlenmesi ise çeþitli ölçütlerle yapýlmaktadýr. Buna göre; Büyümenin Deðerlendirilmesi için; Vücut aðýrlýðý ve artýþ hýzý Boy uzama ve artýþ hýzý Baþ çevresi ve artýþ hýzý Geliþmenin Deðerlendirilmesi için; Kemik Geliþimi Diþ Geliþimi Duyu Organlarýnýn Geliþimi Zihinsel ve Sosyal Geliþim Cinsel Geliþim Kriterleri takip edilmektedir. Bu izlemler persentil eðrisi denilen grafikler yardýmýyla kontrol edilmektedir. Büyümenin izlenmesine, ultrasonografilerden yararlanýlarak doðumdan önce baþlanmalýdýr. Doðumdan sonra ilk 48 saat içerisinde ayrýntýlý muayene yapýlmalýdýr. Saðlýk kuruluþlarýmýz, her konuda olduðu gibi, büyümenin izlenmesi konusunda da ücretsiz hizmetinizdedir. Bakanlýðýmýz tarafýndan ülke genelinde büyüme ve geliþmenin izlenmesi programý yürütülmektedir. Bu program kapsamýnda, her yýl "15 Nisan Büyümenin Ýzlenmesi Günü" olarak kutlanmaktadýr. Sevgili anne ve babalar; çocuðunuz her dönemde büyür ve geliþir. Çocuðunuzun büyüme ve geliþmesi 0-4 yaþ arasý oldukça hýzlýdýr. Bu dönemde aðýrlýk ve boy artýþýný gösteren büyüme kartlarý ya da standart deðerlerle bu yaþ gruplarýnýn izlenmesi daha önemlidir. Büyüme ve geliþme dönemlerinin izlenmesi yaþlara göre kazanýlan bedensel yetenekler ve zihinsel geliþim özelliklerini ana hatlarýyla belirtmekte fayda vardýr. Mucize karýþým: Anne sütü Hamilelik süresince büyük bir özlem duyarak bebeðini dünyaya getiren annenin, bebeðine verebileceði en muhteþem armaðan þüphesiz anne sütüdür. Minik bebeðiniz saðlýkla doðduktan sonra, onun saðlýklý yaþam kazanýmý bir bebeðin en doðal hakkýdýr. Bebeðin tüm biyolojik gereksinimleri için en iyi ve eksiksiz besin anne sütüdür. Bebeðin saðlýklý geliþmesini ve büyümesini ve hastalýklardan korunmasýný saðlar. Doðumdan sonraki ilk günler bebeðiniz, günün büyük bölümünü uyuyarak geçirir. Emme ve yutma reflekslerine sahiptir. Lohusalýk döneminin ilk yarým saatinde bebekle annenin tensel temasý saðlanarak, mutlaka ilk aðýz sütü verilmelidir. Bebeðe 6. ayýn bitimine kadar anne sütünden baþka hiçbir gýda, su dahil verilmeden emzirme 2 yaþýna kadar sürdürülmelidir. Unutmayýn! Bebeðinizin baðýþýklýk sistemini ( hastalýklarla mücadele eden sistem) en iyi geliþtiren tek besin, ANNE SÜ- TÜDÜR. Birkaç damla kan, belki de binlerce damla gözyaþýnýza engel olabilir Doðumun 3. ve 5.günlerinde bebeðinizin topuðundan özel filtre kaðýtlarýna alýnacak 5 damla kan ile kalýtsal metabolik hastalýklar olan; Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Kistik Fibrozis ve Biyotinidaz Eksikliði taramasý yapýlarak erken teþhis ve tedavisi saðlanýr. Ayrýca; yenidoðan her bebeðin mutlaka iþitme taramasý yapýlmaktadýr. Böylece bebeklerin büyüme geliþmesinde zekâ geliþimini etkileyen bu hastalýklar, erken dönemde teþhis edilerek tedaviye baþlanmaktadýr. Erken tedavi ile büyüme ve geliþme normal yaþýtlarý ile ayný olmaktadýr. ÝþitmeTarama testi ücretsiz Yeni doðan iþitme tarama testi ücretsiz olarak doðumdan sonraki ilk 15 gün içinde yapýlmaktadýr. Erken dönemde iþitme kaybý tanýsýnýn konulmasý ile uygun tedaviye baþlanarak bebeðinizin geliþiminin normal düzeyde seyretmesi saðlanmaktadýr. Ayrýca çok yakýn bir zamanda da görme taramasý yapýlmaya baþlanacaktýr. Her Þeyin Baþý Saðlýk, Saðlýðýn Baþý Aþý Doðumdan itibaren bebeðinizin aþýlarýný mutlaka yaptýrýnýz. Bebeklerde sýk görülen bazý hastalýklardan korunmanýn en güvenilir, en kolay ve en ucuz yolu onlarý düzenli aralýklarla ve aþý takvimine uygun aþýlatmaktýr. "Güçlü ve demir gibi çocuklar için" D Vitamini ve Demir desteði Bebeðinize 15. günden itibaren D vitamini profilaksisine baþlanýlmalý ve 11. aya kadar günde 3 damla D vitamini kullanýlmalýdýr. Bebeðinize yine 4-12 aylýk döneminde bebek demiri profilaksisi ile anemiden korunmalýdýr. Ýlk 6 ay sadece anne sütü almýþ ve demir profilaksisine uygun zamanda ve dozda baþlanmýþ bebeklerde zekâ puanýnýn puan arttýðý bilimsel gerçektir. Nedenini bilmediðiniz iþtahsýzlýðýn sebebi DEMÝR EKSÝK- LÝÐÝ olabilir! Ýzlemenin asýl amacý; "SAÐLIKLI BÜYÜME SÜ- RECÝNDE SÜREKLÝLÝÐÝN SAÐLANMASIDIR." Bebeðinizin ve çocuðunuzun özellikle Aile Saðlýðý Merkezinizde, Aile Hekiminiz tarafýndan büyüme ve geliþmeleri yukarýdaki kriterler doðrultusunda düzenli aralýklarla izlenmesi, saðlýðý için oldukça önemlidir. Her yeni doðan bebeðin izlemleri aile hekimleri tarafýndan Genelge doðrultusunda 9 kez düzenli olarak yapýlmaktadýr. Herhangi bir normal dýþý geliþimde ise bebekler daha sýk takip edilmektedir. Bir bebek; Ýlk 6 ay; ayda en az 1 kez, 6-24 ay; 3 ayda en az 1 kez, 2.ve 3. Yaþ; 6 ayda en az 1 kez, 4 ve yaþ ve üzeri yýlda 1 kez ÝZLENMELÝDÝR. Büyüme ve geliþmeyi etkileyen faktörlerin baþýnda ise, cinsiyet, genetik faktörler, hormonlar, beslenme ve metabolik hastalýklar, doðum öncesi faktörler, kronik hastalýklar, ilaç ve kimyasal faktörler, doðum ile ilgili sorunlar gelmektedir. Çocuklarýnýzýn saðlýklý büyüme ve geliþmeleri için dengeli beslenmeleri, bulaþýcý hastalýlardan korunmalarý, aþýlarýnýn zamanýnda ve tam yapýlmýþ olmasý hedefimizdir. Saðlýk kuruluþlarýmýz, her konuda olduðu gibi, büyümenin izlenmesi konusunda da ücretsiz hizmetinizdedir. Siz kýymetli anne babalarýn, bilinçli olarak çocuklarýnýn büyüme ve geliþmelerini yakýndan takip ederek saðlýk personelimizle iþbirliði içinde olmanýz, oluþabilecek problemlerin önüne geçilmesinde yardýmcý olacaktýr. Saðlýklý ve güçlü bir nesil yetiþtirmek için, bebeklerimizin izlemlerini mutlaka yaptýrmalýyýz! Saðlýklý nesiller, umutlu geleceðimizdir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

12 16 NÝSAN 2015 PERÞEMBE Halit Kýlýç için bugün mevlit okutulacak Halit Kýlýç için bugün mevlit okutulacak. Geçtiðimiz hafta Ankara'da tedavi gördüðü GATA'ta geçirdiði kalp krizi sonunda hayatýný kaybeden ve cumartesi günü Çorum'da topraða verilen Halit Kýlýç için bugün öðlen namazý öncesinde Bahçelievler Camiinde mevlit okutulacak. Mevlite tüm Çorumlular, ve Kýlýç'ýn sevenleri davet edildi. (Yasin Yücel) Belediye halý saha turnuvasý baþladý Batman hazýrlýklarý sürüyor Hafta sonu Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla sürdürdü. 29.haftayý Bozüyük karþsýnda hükmen 3-0 galibiyetle kapatan ve Batman Petrolspor maçý hazýrlýklarýný 10 gündür sürdüren Kýrmýzý-Siyahlýlar dünü tek antrenmanla tamamladý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, nezaretinde Ulukavak Nazmi Avluca Sahasýnda gerçekleþtirilen antrenmana sakatlýðý devam eden Sefa Akýn'ýn yaný sýra boðaz enfeksiyonu nedeni ile rahatsýzlanan Samet, sað ayaðýnda ödem oluþan Mehmet Akif ve hasta olan kaleci Fatih katýlmadý. Isýnma koþularý ile baþlayan antrenman dar alanda 5'e2 pas çalýþmasý ile devam ederken, Kýrmýzý-Siyahlýlar antrenmaný taktik çift kale ile tamamladý. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýna bugün yapacaðý tek antrenmanla devam edecek. Yolculuk uçak ile Batman Petrol spor-çorum Belediyespor karþýlaþmasý için takým cumartesi günü tarihinde saat 12:15 de Ankara havalimanýndan uçak ile Diyarbakýr'a oradan da otobüs ile Batmana geçecektir. Kafile, Boza oðullarý oteline yerleþip maç saatini bekleyecektir. (Yasin Yücel) Yüksek atlamada Türkiye birinci oldu Atletizm Federasyonu'nun faaliyet programýnda yer alan "Anadolu Yýldýzlar Ligi Atletizm Final Yarýþmalarý" 4-5 Nisan tarihlerinde Adana'da gerçekleþtirildi. Yýldýz erkekler yüksek atlama branþýnda Sungurlu Fatih Ortaokulu öðrencisi Ahmet Ýlbars 1.83 santimetrelik derecesiyle Türkiye birincisi olurken, yýldýz erkekler uzun atlama branþýnda 5.75 metrelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Yüreðir Ýlçesi Serinevler Atletizm Tesisleri'nde gerçekleþtirilen ve 2 gün süren yarýþmalara ferdi davet edilen sporcularýn yaný sýra kýzlarda 12 erkeklerde 12 toplam 24 takýmdan 258 sporcu katýldý. Ýlk gün yaðýþ altýnda yapýlan müsabakalarda sporcular birbirlerine üstünlük kurmak için yoðun mücadele ettikleri dikkati çekti. Yarýþmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Fazlý Bayram Hadi, Efsane maratoncu ve Adana'da ki yarýþmalarýn Juri Baþkaný Ýsmail Akçay, Spor Genel Müdürlüðü Spor Faaliyetleri Þube Müdürü Nuri Kýlýç, Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Baþkaný Müslüm Aksakal, Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürleri Cemal Demirað, Mahmut Kýr, Murat Adýgüzel, Halit Yýlmazel, Emekli Eski Þube Müdürü Kazým Tekin, Spor Servisi Þefi Hanifi Altun, Atletizm Federasyonu Adana Ýl Temsilcisi Abdulkadir Uður, konuk takýmlarýn kafile baþkanlarý ile antrenörleri verdi. (Spor servisi) Çorum Belediyesi, birimleri arasý futbol turnuvasý heyecanlý baþladý. 18 takýmýn katýldýðý turnuvanýn açýlýþ maçýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de izledi. Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Özel Kalem Müdürü Murat Erdem, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu, Spor Müdürü Nadir Solak ve çok sayýda belediye çalýþanýnýn da izlediði maçlar büyük bir heyecana sahne oldu. Özel Kalem Müdürlüðü ile Ýtfaiye Müdürlüðü arasýnda oynanacak olan turnuvanýn açýlýþ maçý öncesi oyuncularla hatýra fotoðrafý çekinen Baþkan Külcü, turnuvanýn belediye çalýþanlarý arasýndaki birlik, kaynaþma ve arkadaþlýk baðlarýný daha da güçlendireceðine inandýðýný söyledi. Çorum Belediyesi'nin büyük bir aile olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, turnuvaya katýlan tüm takýmlara baþarýlar diled ÝLK GOL TURHAN CANDAN'DAN Çorum Belediyesi birimleri arasýnda düzenlenen futbol turnuvasýnýn ilk golünü Özel Kalem Takýmý'nda oynayan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan attý. Ýtfaiye Takýmý ile oynadýklarý maça hýzla baþlayan Özel Kalem, maçýn ilk dakikalarýnda geliþtirdikleri atakta rakip oyuncunun ceza sahasý içerisinde yaptýðý harekete hakem Ömür Soyutemiz penaltý kararý verdi. Penaltýyý kullanan Turhan Candan, net bir vuruþla topu aðlara gönderdi. Bu gol hem Özel Kalem'in hem de turnuvanýn ilk golü olarak kayda geçti. 18 birimden 190 sporcunun katýldýðý turnuvanýn ilk gününde üç maç oynandý. Özel Kalem: 4 - Ýtfaiye: 6 Özel Kalem: Turhan Candan, Mümin Temur, Ýsmail Demirten, Ýlhan Nakkaþ, Özkan Balcý, Aykut Yaðlý, Ahmet Aydemir, Emre Köle, Cevdet Altekin, Rüstem Þarlý, Hüseyin Özünal Ýtfaiye 1: Murat Týraþ, Yasin Ölçer, Ömer Yýldýz, Gazi Algök, Erdal Kambur, Mustafa Kümbül, Dursun Bülent Elmas, Kadir Sözüdoðru, Bünyamin Ezer Goller: Turhan Candan, Emre Köle (2) Hüseyin Özünal (Özel Kalem) Ömer Yýldýz (5) Yasin Ölçer (Ýtfaiye) Strateji-Etüd Proje-Mali Hizmetler: 4 - Fen Ýþleri:3 Strateji-Etüd Proje-Mali Hizmetler: Burçin Tunay, Talat Tekin, Mustafa Çelenk, Mustafa Ölçer, Hasan Arslan, Þaban Piyan, Ufuk Cancanoðlu, Ömer Maz, Mehmet Ali Cýrýl, Köksal Çöldaþ Fen Ýþleri: Ferhat Yetiþgen; Mehmet Yýldýz, Ali Ekber Eryücel, Musatfa Alkaç, Sefa Yetiþmiþ, Oktay Çalýþkan, Ekrem Öz, Muzaffer Durmuþ, Ýsmail Emekli, Ferhat Aydýn, Yusuf Gür, Davut Gerçekcioðlu Goller: Ömer Maz, Mustafa Çelenk 1, Ufuk Cancanoðlu (2) (Strateji-Etüd Proje-Mali Hizmetler), Oktay Çalýþkan, Ekrem Öz, Sefa Yetiþmiþ (Fen Ýþleri) Ýtfaiye: 3 - Temizlik:1 Ýtfaiye2: Selami Aydýn, Süleyman Atak, Zekeriya Baran, Murat Altoner, Rahmi Balcý, Mustafa Ünalan, Fatih Cýdýk, Samet Kurþun, M. Zeynuddin Baðdat Temizlik1: Tuncay Yörük, Necmettin Turbay, Ömer Özkaya, Bünyamin Demiray, Yasin Yýldýrým, Ahmet Çam, Satýlmýþ Çýnar, Murat Saydan, Ýsmail Kayabaþý Goller: Samet Kurþun (2), Murat Altoner (Ýtfaiye), Ömer Özkaya (Temizlik) Darýca da play off inadý 3.lig 1.grupta þampiyonluk mücadelesi veren Darýca G.B, zirvenin 5 puan gerisine düþmesine raðmen, 2.lig hedefinden vazgeçmeye niyeti yok. Dün futbolcularla bir görüþme yapan Sportif Direktör Ýlter Kasap ve Teknik Direktör Özgür Vurur, ''Lider bitiremezsek bile Play-Off'tan þampiyon çýkacaðýz. Þimdi ayaða kalkma vakti'' þeklinde konuþtular. Çok iyi bir sezon geçirmesine raðmen son haftalarda alýnan puan kayýplarýnýn ardýndan zirvenin bir anda 5 puan gerisine düþen Darýca G.B, umutsuzluða kapýlmadan önüne bakmaya devam ediyor. Kalan 4 haftada tüm maçlarý kazanarak Tuzlaspor'un puan kaybýný bekleyecek olan sarý yeþilliler, aksi bir durum olsa dahi Play-Off'ta da þampiyon olabileceklerini akýllardan çýkarmýyor. Ligi 2'nci sýrada bitirmenin bile 2.lig yolunda büyük avantaj olmasý umutlarý arttýrýyor. Darýca G.B'nin ligi 2'nci sýrada bitirmesi halinde ligi 5'nci bitirecek takýmla karþýlaþacak olmasý, temsilcimize saha avantajýný beraberinde getiriyor. ÝNANCINIZI YÝTÝRMEYÝN Bu sezon deðiþen Play- Off sistemine göre, ilk maçlar çift maç eleminasyon sistemine göre yapýlacak. Sýralamada ligi üstte bitiren takým ilk maçý deplasmanda ikinci maçý ise kendi evinde oynayacak. Final maçý ise tarafsýz bir sahada tek maç üzerinden oynanacak. 2.lig hedefi için liderlik adýna yara alsa da Play-Off'lardan da þampiyon olacaðýna inanan Özgür Vurur'un öðrencileri, kalan dört maçtan 12 puan çýkararak rakiplerine gözdaðý vermeyi hedefliyor. Hafta sonunda G.Osmanpaþa'yý konuk edecek olan temsilcimiz bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný sürdürürken, futbolcularýn ''Öyle ya da böyle. 1'ncilik ya da Play-Off. Bir þekilde 2.Lig'e çýkacaðýz'' demeleri yüzleri güldürdü. Kömür'ün þansý Çatalcaya tutmuyor Zonguldak Kömürspor, 3. Lig'de 31. hafta maçýnda Çatalcaspor'a konuk olacak. Lacivert- Kýrmýzýlý ekip, Ýstanbul ekibiyle 2'si Bölgesel Amatör Lig, 1'i 3. Lig'de yaptýðý 3 maçta hiç galip gelemedi. Spor Toto 3. Lig 1'inci Grup'ta 54 puanla 3'üncü sýrada yer alan Zonguldak Kömürspor'un,31'inci hafta maçýnda 19 Nisan Pazar günü deplasmanda konuk olacaðý Çatalcaspor'a karþý þansý hiç tutmuyor. Lacivert-Kýrmýzýlý ekip, Ýstanbul ekibiyle bugüne dek yaptýðý 3 maçta hiç galip gelemezken, Zonguldak'ta oynanan iki maçta sahadan berabere ayrýldý, deplasmandaki maçta ise maðlup oldu. Çatalcaspor'a 2 gol atabilen Zonguldak temsilcisi, kalesinde 3 gol gördü. Ýlk maç berabere bitti Zonguldak Kömürspor ile Çatalcaspor ilk kez 2013 yýlýnda karþý karþýya geldi. O dönem Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta yer alan iki takým, 10 Kasým 2013 tarihinde Zonguldak'ta karþýlaþtý. Karaelmas Kemal Köksal Stadý'ndaki karþýlaþma, karþýlýklý gollerle 1-1 berabere sona erdi. 1-1'in rövanþý, 2 Mart 2014 tarihinde Ýstanbul'da oynandý. Çatalca ekibi, sahasýndaki bu maçý 1-0 kazanarak Zonguldak karþýsýnda ilk zaferini yaþadý. 3. Lig'de ki ilk maçta yeniþemediler BÖLGESEL Amatör Lig'de sezonu þampiyonlukla tamamlayan Zonguldak ve Ýstanbul temsilcileri, 3. Lig'de de ayný gruba düþtü. 1'inci grupta yer alan takýmlarýn profesyonel ligdeki kapýþmasý 30 Kasým 2014 tarihinde yaþandý. Zonguldak Kömürspor'un ev sahipliði yaptýðý kapýþmada, taraflar birbirlerine üstünlük saðlayamadý. 90 dakika 1-1 berabere sona erdi. Çatalcaspor'a karþý bir türlü galip gelemeyen Zonguldak Kömürspor, Pazar günü deplasmanda oynayacaðý karþýlaþmayý kazanýp þeytanýn bacaðýný kýrmak istiyor. Þansýzlýðýmýzý yeneceðiz Cahit Terzi, bugüne kadar hiç yenemediði Çatalcaspor karþýsýnda bu kez þeytanýn bacaðýný kýrmak istiyor. Tecrübeli hoca, "Çatalca'nýn bu kez hiç þansý yok. Biz kazanacaðýz" ifadelerinde bulundu. Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, hafta sonu Çatalcaspor'la oynayacaklarý karþýlaþmayla ilgili açýklamalarda bulundu. Kömürspor'un hocasý daha önce 3 kez karþýlaþtýklarý fakat bir türlü galip gelemedikleri Çatalcaspor'u bu kez yeneceklerini söyledi. Karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna galibiyet parolasýyla baþladýklarýný kaydeden Terzi, Ýstanbul'a Play-Off'u büyük ölçüde garantilemenin moraliyle gideceklerini, bu moralle birlikte 3 puanýn sahibi olacaklarýný kaydetti. "Kazanýp iþi bitirmek istiyoruz" Cahit Terzi, Çatalcaspor karþýsýnda alýnacak 3 puanýn bitine 3 hafta kala Play-Off'un tamamen garantileyeceðini ifade ederek, "Çatalcaspor maçý Play-Off'un garantilen-mesi açýsýndan çok önemli. Ayrýca rakibimizle oynadýðýmýz 3 maçta da galip gelemedik. Bu kez kazanmak istiyoruz. Ýstatistikleri deðiþtireceðiz. Ýstanbul'a 3 puan düþüncesiyle gideceðiz" dedi.(spor servisi)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Çorum tavukçuluðu için tarihi kararlar

Çorum tavukçuluðu için tarihi kararlar "Üniversiteyle yakýn diyalog halindeyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etti. 10 DA Zirvem Gýda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kimse sýrama göz dikmesin

Kimse sýrama göz dikmesin Piyango Ahlatcý ya çýktý Baþarýlý çalýþmalarýyla Çorumlu hemþehrilerinin gurur olan Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý, Ankara için tarihi deðeri olan Tarihi Ulus Kent Meydaný

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı