1982 y l nda iki bilim adam, George L.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1982 y l nda iki bilim adam, George L."

Transkript

1

2

3 ASM den Köülük bulafl c ; peki ya iyilik?... T bbi Hizmeler Direkörü Prof. Dr. Mein Çakmakç 1982 y l nda iki bilim adam, George L. Kelling ile James Q. Wilson, düzensizlik ve suçun yay l m n aç klamak üzere K r k Pencereler Kuram n geliflirdiler. Bu kurama göre düzensizlik ve suç birbiriyle ba ml, haa ard fl k, aflamal sorunlard r. Örnek olarak, bir binada k r k bir cam n onar lmadan b rak lmas, di er camlar n da k sa bir sürede k r lmas olas l n ar r r. Kuram, herhangi bir oramdaki düzenin bozulmas ve kurallar n çi nenmesi, o oramda baflka insanlar araf ndan farkl kurallar n da çi nenmesine zemin haz rlar der. Bu kuram, Aral k 2008 de Science dergisinde Hollanda Groningen Üniversiesi nden Kees Keizer arkadafllar n n deneysel çal flmalar yay nlan ncaya kadar bilimsel kan an yoksundu. Ama ar k do rulu unu kabul emek durumunday z. Arafl rmac lar do al oramlarda al farkl deney kurgulayarak insanlar n davran fllar n incelediler. lkinde, görünür bir flekilde duvarlar boyamak yasak r uyar yaz lar olan bir bisikle parkyerinin duvarlar n grafii ile boyayarak yara lan düzensizli in park emifl bisiklelere bilerek iliflirilen reklam ka lar n n %69 oran nda yere a lmas na neden olurken, park yerinin duvarlar emizlenerek düzen sa land nda %33 e düflü ü gözlemlenmifl. kinci deneyde kesirme bir yolun girifline yar aç k uulan bir kap mone edip geçifl yasak r yazm fllar. Ayn yerdeki ikinci uyar levhas na da bisikleleri ba laman n yasak oldu u yaz lm fl. Oramda bisikle yokken kap y (yasak olmas na ra men) insanlar n %27 si kullanm flken, yasak levhas na ra men bisikle ba land nda, yani düzensizli in yara ld oramda, kap dan geçenlerin oran %82 ye ç km fl. Bir ileri ad mdaki deneyde arafl rmac lar, içinde para oldu u aç kça belli olan bir zarf görünür flekilde bir posa kuusuna yerleflirmifller. Temiz bir oram kurguland nda bu zarf görenlerin %13 ü araf ndan çal nm fl. Erafa çöp a ld nda ve posa kuusunun üzeri karalan p boyand nda çal nma oran %27 ye ç km fl; iki ka na yani. Benzer kurgularda, yaln z görünü ile de il, farkl flekillerde de düzen bozuldu unda ve basi kurallar çi nendi inde, her defas nda insanlar n baflka kural ve normlara da daha az uymaya bafllad gözlemlenmifl. Asl nda gerçek dünyadaki deneyimlerimiz de benzer de il mi? nsan davran fl na yön veren içgüdülerden oplumsal uyumlu olma dürüsü deseklenmedi inde, çok daha basi düzeydeki içgüdülerin davran fllara hakim oldu u bir gerçek. Trafik ihlallerini düflünün, rüflve ve benzeri eik sorunlar düflünün... Küçük ve bafllang ça az say daki kurals zl klar sonunda bir sarmal fleklinde ço alarak oplumsal normlar, yasal ve eik kurallar yok emeye bafllam yor mu? Kurall ve suçsuz, eik bir oplum olmak için çöplerin oplanmas na, evlerin duvarlar n n boyanmas na, kald r mlar n yap lmas na, yollardaki flerileri belirleyen çizgilerin çekilmesine, vandalizmin önlenmesine daha m çok özen gösermeliyiz acaba? Haa, yaln z kurallara uyumun ve düzenin sa lanmas n n yemeyece i, eseik ve güzelli e özen göserilmesinin de baflka oplumsal davran fl alanlar nda da iyileflme sa layaca n düflünüyorum. Poziif psikoloji dal ndaki arafl rmalara göre iyilik yapma, ba fllama, sevgi, opimizm ve nefle gibi davran fl özellikleri, özellikle çocukluk döneminde neredeyse bulafl c flekilde kolayca ve h zla akar labilmekedir. Eriflkinlerde iyilik bulafl c m d r? Belki; ama muhemelen köülü e oranla bulafl c l daha az, ve kesinlikle çaba ve emek gerekiriyor... Mulu yaflamak, çal flmak ve üremek, sonuça yaflam kaliemizi yükselmek için olumlu ve uyumlu olmak eik ve sorunsuz oplumsal düzenin de bafllang ç nokas m acaba? Sa l kl, poziif ve iyi bir yaflam dileklerimle... Prof. Dr. Mein Çakmakçi * Yorum ve nolar n z için bana lüfen yaz n z: ASM VİTAL 3

4 çindekiler Nisan / Eylül 2009 Say :14 10 METABOL K SENDROM Hasal klar n birlefliminden do uyor Bel çevresi kal nl hasal klar n habercisi GÜNCEL ROMATOLOJ Behçe Hasal Hangi beliriler Behçe hasal n n habercisi? B YON K KULAK flime kayb na umu oluyor Kimlere uygulanabiliyor? YAfiAM ÖYKÜSÜ Avusralyal hasa ASM yi seçi nernee arafl rd, seçimini yap TEKNOLOJ Cyberknife yenilendi Tedavi süresi k sald ÜROLOJ Tafl Hasal klar Tafl hasal nda uygulanan edavi yönemleri ÖKSÜRÜK Yeeri kadar önemsenmiyor Ne zaman hekime baflvurulmal? KAL TE Akrediasyon hasalara neler kazand r yor? Hasalar n güvenli i konrol al nda ANADOLU E T M VE SOSYAL YARDIM VAKFI Vakf n genel müdürü Hüseyin Topa anla Vak f çal flmalar na h zla devam ediyor DER HASTALIKLARI 52 FOTOTERAP F Z K TEDAV VE REHAB L TASYON 58 Sporcular nas l beslenmeli, nelere dikka emeli? 62 Deri hasal klar n n edavisi Sedef ve egzama edavisindeki son yenilikler Efes Pilsen in baskebol oyuncusu Mario Kasun yaflad klar n anla Fizik edaviye ne zaman ihiyaç duyuluyor? Amaç; yaflam kaliesini ar rmak ORTOPED DAMARLI KEM K NAKL 40 Bölgesel kemik hücrelerinin ölümü Ameliya kimlere uygulanabilir? 50 EKLEM PROTEZ AMEL YATLARI Hasalara harekeli ve a r s z bir haya sa l yor En baflar l sonuçlar diz ve kalça bölgelerinden al n yor 4 ASM VİTAL

5 ONKOLOJ K B L MLER 18 MEME KANSER Meme kanserinin evrelendirilmesinde al n sandar: Seninel lenf bezi biyopsisi 38 RAH M A ZI KANSER Risk arama esi yap rmay ihmal emeyin KADIN SA LI I 42 TÜP BEBEK En sa l kl embriyo seçiliyor, ço ul gebelikler önleniyor KALP SA LI I 54 KADINLARDA KALP RAHATSIZLIKLARI Kad nlarda kalp rahas zl klar son y llarda h zla ar yor NÖROLOJ K B L MLER 8 HER UNUTKANLIK ALZHEIMER MIDIR? Alzheimer a yakalanma riskiniz belirlenebilecek 32 M GREN Bafl a r lar ndan yaflam arz n z de iflirerek de kurulabilirsiniz 34 EP LEPS Beyindeki elekriksel boflal mlar epilepsi nöbeine neden oluyor HEMfi REL K VAKA YÖNET C L VE L DER HEMfi REL K 48 Hasalara daha iyi hizme verebilmek için çal fl yorlar GEZ 76 SAMSUN Kufllar n gözdesi arihi flehir B ZDEN HABERLER 68 ASM ve Johns Hopkins Medicine felake için e ii 70 ASM nin eknik alyap s 75 Bellek & Kalp Krizini Önlemek kiaplar 80 Anlaflmal Kurumlar 81 leiflim Bilgileri 82 Bulmaca ASM Vial Nisan / Eylül 2009 Say : 14 Anadolu Vakf kisadi fllemesi Ad na miyaz Sahibi Tuncay Özilhan Genel Direkör Dr. Hasan Kufl T bbi Hizmeler Direkörü Prof. Dr. Mein Çakmakç Kurumsal Hizmeler ve leiflim Direkörü Semra Baysan Kurumsal leiflim Müdürü Neslihan Aksu Kurumsal leiflim Ekibi Güzin Bak r Güley fiule Kaya Yay n Kurulu Prof.Dr. Mein Çakmakç (Ediör) Prof.Dr. Ayd n Ar c Prof.Dr. Seraç Çiçek Prof.Dr. Haluk Ona Prof. Dr. Cem Sungur Prof.Dr. Tuncer Süzer Doç.Dr. Özlem Yap c er Bask ya Haz rlayan Do an Burda Dergi Yay nc l k A.fi. Yay n Direkörü Ferhan Kaya Poroy Yaz iflleri Müdürü Ruken Akbay Gürafl Görsel Yönemen H. Y ld ray Gökkaya Foo raflar Do an Burda Arfliv Akadur Töle en, Mer fiener Yaz iflleri Nilgün Y ld z, Senem Onan Bask Do an Ofse Mabaac l k ve Yay nc l k A.fi Do an Medya Tesisleri Hofldere Yolu C Blok Esenyur/ sanbul Tel: Yaz flma Adresi Anadolu Cad. No:1 Çay rova Mevkii Gebze - Kocaeli Tel:

6 Johns Hopkins Medicine in bilimsel arafl rmalar ndan derlenmiflir. Dviamini, bilindi i gibi sadece kemikleri güçlendirmiyor. Ayn zamanda birçok rahas zl a karfl vücudu koruyor. Arafl rmalar, günefl fl viamini olarak bilinen D viamininin prosa kanserinin geliflimini engellemede önemli rol oynad n ve vücua bulunan prosa kanseri hücrelerini h zl flekilde öldürdü ünü göseriyor. Son on y l boyunca yap lan arafl rmalar, D viamini ve prosa kanseri aras nda bir iliflki oldu una dair düflünceleri oraya ç kard. Birçok çal flmaya göre D viamini seviyesinin yeersiz oldu u durumlarda prosa kanseri gibi kanser risklerinin ar D viamini prosa kanserinden koruyor mu? görülmesine ra men bu arafl rmalar n ümü do rulanmad. Bu arafl rmalar, D viamini eksikli i edavisi konusunda genel olarak bilgi verse de D viaminin prosa kanserine engel oldu una dair hala daha genifl arafl rmalara ihiyaç var. D viamini asl nda sadece bir viamin de il, çünkü A viamini gibi yiyeceklerden al nm yor. Vücu, hormonlarda oldu u gibi D viaminini de kendi üreiyor. D viamininin kalp sa l aç s ndan da birçok yarar bulunuyor. Yap lan arafl rmalar kalp krizi, inme, kalp yemezli i olan kiflilerin kanlar nda D viamininin düflük oranlarda oldu unu göseriyor. Bir yeiflkinin uykuya ihiyac ne kadard r? Uykusuz kald n z zaman ilk olarak alg lama yeene iniz zay flar. Uzun süre uykusuz kald n zda ve bunu her gece yap n zda, belle iniz de güçsüzleflir. E er bu sorun devam ederse belle iniz ve beyniniz, sa l kl bir flekilde ifllevlerini yerine geiremez. Johns Hopkins den Nöroloji Uzman Marilyn Alber, uyku ve uykunun beyin ile bellek üzerindeki ekileri hakk nda merak edilenleri anla : nsanlar yaflland kça oplam uyuma süreleri ve uykuda görülen rüya süreleri azal r. Yeni do an bir bebek günde 16 saa uyur. Bunun aksine yeni do mufl bir bebe in 30 yafl ndaki annesi ise e er flansl ysa günde al saa uyur. Bu da bir bebe in uyudu u sürenin üçe biri kadard r. Yeerince uyumad n zda güne yorgun bafllars n z. Bu durumda gün boyu uykulu olursunuz. Uykudan yoksun kalan kiflilerin düflünme sorunlar oraya ç kar. Yeni fleyleri ö renirken yavafl kal rlar. Bellekle ilgili sorun yaflarlar ve olaylar do ru flekilde de erlendirme yapamazlar. E er çok ciddi uyku sorunlar varsa düflünme yeilerini kaybederler. Yafll kifliler, gençlere oranla uykusuzlu u daha zor ala rlar. Örne in 24 saa uykusuz kalan bir gence oranla yafll bir kiflinin uykusuzlu u yenmesi bir gün daha fazla sürer. Ancak, kad nlar erkeklere oranla daha h zl bir flekilde uykusuzluk sorununu ala rlar. 6 ASM VİTAL

7 Kaarak ameliya n erelemeyin Kaarak; bulan k, çif görme ve göz kamaflmas na neden olur. lk bafla hasalar gözlük numaralar n n de iflmesi gereki ini düflünür, büyüeç kullan r ve görmek için evlerindeki fl k ayar yla oynarlar. Faka görme zorlu u günden güne ararsa özellikle de araba sürerken ya da bir fleyler okurken rahas zl k varsa kaarak ameliya n n zaman geldi demekir. Seçim yapmak için düflünmeye zaman m z vard r. Ancak, gençlerde ve diyabelilerde kaarak daha h zl gelifli i için edavi yönemiyle ilgili seçimin bir an önce yap lmas gerekir. JHM den Haberler Johns Hopkins Medicine [B LG ] BOTOKS SADECE KIRIfiIKLIKLAR Ç N DE L Booksun en iyi bilinen özelli i yüzdeki k r fl kl klar üzerindeki ekisi ve daha genç görünmeye yard mc olmas d r. Bugün books, sindirim sisemindeki bozukluklar da dahil olmak üzere birçok edavi yönemi için kullan l yor. Booksun üreildi i oldukça yüksek zehirli bir bakeriyel oksin olan Boulinum oksin A, sinirlere eki ederek kaslarda felce neden oluyor. Bu oksinin fazla dozda al m ehlikeli olsa da dikkali ve az mikarlarda kullan ld nda kas spazmlar n n oradan kalkmas na yard mc oluyor. Erkekler de depresyona girer Erkekler hayalar ndaki sres verici olaylardan kad nlara oranla daha fazla ekileniyor. Ancak, erkekler bu konuda edaviyi isemiyor. Depresyon belirilerinin fark na varm yor; varsa da, bunun bir güçsüzlük oldu unu düflünerek kabul emiyor. Kad nlarda görülen üzgün hisseme, a lama krizleri ya da suçluluk duygusu, erkeklerde sinir ve k zg nl k, hayaaki konrolünü kaybei i düflüncesi, büyük riskler alma ve ifleki sorunlardan flikâye eme gibi belirilerle kendini göseriyor. Erkeklerde görülen depresyon, e er edavi edilmezse çok daha ehlikeli olabilir. Erkekler, depresyonla bafla ç kmaya kalk fl klar zaman ise h rç n biri oluyorlar; ehlikeli sporlarla u raflmaya bafll yor, birden çok kad nla birlike oluyor ya da uyuflurucu gibi köü al flkanl klara yönelebiliyorlar. Erkeklerin depresyonu yenmesi için birçok edavi yönemi vard r. Psikolojik desek alarak bunun üsesinden rahal kla gelebilirler. Arafl rmalar, erkeklerde kad nlara göre dör ka daha fazla inihar e ilimi oldu unu göseriyor. Depresyon her iki cinsiye için de koroner kalp hasal klar yla iliflkilendirilse de arafl rmalar, depresyona giren erkeklerin kalp hasal klar na yakalanma riskinin daha yüksek oldu unu göseriyor. Kad nlar, diyabe ve cinsel yaflam John Hopkins Medicine endokrinoloji uzmanlar diyabeli kad nlar n iki genel sorununu oraya ç kard. Diyabe hasalar nda yüksek kan flekeri nedeniyle sinirler ve kan damarlar zarar görüyor ve bu da cinsel yaflam ekiliyor. Diyabeli erkeklerde ereksiyon sorunlar görülürken, kad nlarda vajinal slakl k azal yor ve enfeksiyonlar nedeniyle cinsel arzu da azal yor. Arafl rmac lar, erkekler üzerinde, kad nlardan daha fazla arafl rma yapm fl olsalar da, kan flekeri düzeyini konrol al nda uman n, oraya ç kan cinsel sa l k sorunlar üzerindeki ekisini keflfemifller. E er kan flekeri düzeyi konrol al nda uulamazsa o zaman cinsel yaflam zarar görebiliyor. ASM VİTAL 7

8 Nörolojik Bilimler Alzheimer a yakalanma riskiniz belirlenebilecek Her unukanl k Alzheimer m d r? ASM Nöroloji Uzman Prof. Dr. Türker fiahiner, ar k kan esiyle bir ür demans olan Alzheimer a yakalanma riskinin oraya ç kar labildi ini söylüyor. [D YOR K :] Nöroloji Uzman Prof. Dr. Türker fiahiner Her ürlü bunama hasal daha çok ileri yafllarda ç kar. Emekli olunca sakin bir yaflam n içinde olmak keyif verici ve sa l kl görünebilir; ancak bu yaflam arz n n bir ehlike sinyali var! Beyni akif bir yaflamdan monoon bir dünyaya yönlendirdi inizde, Alzheimer a yakalanma riski arar. Beyin çal fl kça nöronlar yeni ba lan lar oluflurur ve bu a larla bilgileri kaydeder. Beyni de ne kadar akif uarsan z Alzheimer dan o kadar çok korunursunuz. Beynin sadece bir bölümünü çal fl rmak yerine çok yönlü ekin k lmak önemli, unumakan korkan birey gününün her dakikas n sosyal bir ekinlikle doldurmal, okumal, sosyal arkadafl oramlar nda bulunmal. Demans, bunama anlam na geliyor. Bu durumda yak n geçmifle yönelik bellek bozuklu u yaflayan, unuan bir insan söz konusu oluyor. Faka ek bafl na yak n belle in sorunlu olmas demans an mlamaya yemez. Demans için yak n bellekeki sorunun sosyal sorunlar da yaramas gerekir. Kiflilik de iflebilir; daha evvel çok iyi yap ifllerde aksamalar görülebilir. Bir ev han m ise daha önce iyi yap yemekleri daha zor yapmaya bafllayabilir veya eski lezzeini yakalayamayabilir. Araba kullanan bir floför eskisi gibi dikkali kullanamayabilir. Demans n süreçleri lerleyen safhalarda hasan n öz bak m, hijyeni bozulur; bir çocuk gibi bak ma muhaç hale gelir ve daha da ileri aflamada yaa a ba ml olur. Yaflam akvimi geri ifllemeye bafllar; o güne de in zekâ ve davran fl olarak ç k lan geliflim basamaklar inilmeye bafllan r. Ço u zaman araya giren enfeksiyon ya da baflka bir nedenle hasa kaybedilebilir. [D PNOT] NEDEN UNUTUYORUZ? Unumak, fizyolojik bir olay de il. nsanlar, belli bir s n r n üzerinde unuman n bir hasal k oldu unu fark emeye bafll yor. Normal beynin ö rendi i bir fleyi yak n bellek dahilinde unumamas gerekiyor. Unuuyorsa bunun bir s n r var. Özellikle de kay l bir bilginin unuulmas normal bir süreç de il. Demans n en önemli nedeni Alzheimer hasal ve damar serli i Demans n görülmesinin en önemli nedeni Alzheimer hasal d r. Alzheimer hasalar n n ard ndan damar serli i sonucunda çeflili damar kan kl yaflayan hasalarda da demans yani bunama görülebilmekedir. Di er bir deyiflle hasal n %90 ya Alzheimer dan ya da damarsal kan kl k sonucu oluflan rahas zl klardan kaynaklan r. Ayr ca %10 u da ravmalar, iroid fonksiyon bozukluklar, B12 veya folik asi yemezlikleri gibi baflka hasal klara ba l çok çeflili nedenlerden oluflabilir. Demans an s koymak zor de il Unukanl k; sosyal iliflkilerdeki zay fl klar, beceri kay plar gibi beliriler hekim olmayan kifliler araf ndan bile fark edilebilir. Bu beliriler belli bir zaman diliminde gerçeklefliyse ve 50 yafl üzeri bir hasadan söz ediliyorsa, ilk an demans olabilir. Teslerle ve yard mc eslerle de an do rulanabilir. Tan koyma yönemlerinden biri MR d r, Bellek bozuklu u, beyin ümörü veya beyin kanamas ndan da kaynaklanabilir. Ayr ca baz kan esleri vard r. Bu eslerde B12, folik asi, iroid fonksiyonlar na bak l r. Az görülen demanslar ay r edilmelidir. Alzheimer da proein plaklar birikiyor Bunaman n nedenlerinden biri olan Alzheimer hasal nda, beyinde geneik ve çevresel ekenlerle amiloid ad verilen proein ürevleri birikiyor. Bu proein plaklar, nöron ad verilen beyin hücrelerinin ölümüne neden oluyor. Beyin hücrelerinin ölmesiyle beyin küçülmeye bafll yor. Beyindeki bu hasar da unumaya yol aç yor. Günümüzde devrim nieli inde geliflmeler yaflan yor. Ar k amiloid bea proein düzeylerini ayin eden kan esiyle demansa yakalanma riski 8 ASM VİTAL

9 Beynin akif bölgelerini göseren fonksiyonel MR görünüleri. Bunaman n nedenlerinden biri olan Alzheimer hasal nda, beyinde geneik ve çevresel ekenlerle amiloid ad verilen proein ürevleri birikiyor. oraya ç kar labiliyor. Amiloid bea proeinlerinin yol aç plaklar n neden oluflu u, neden baz kiflilerde daha fazla proein biriki i ise arafl r l yor. Öe yandan günlük unukanl klar Alzheimer belirisi olabilir. Günlük haya n devam eirebilen faka unukanl kan flikâye eden bir kesim var. Bu kesim, gözlük, araba anaharlar gibi günlük eflyalar kaybemek, randevular kar fl rmak gibi unukanl klar yaflar l yafllarda olan ço unlukla da akif yaflam n içinde yo un sres al nda olan bireylerde çok s k yak n bellek sorunlar görülüyor. HKB ad verilen hafif kogniif bozuklu unun neden oldu u unukanl klar, ileride Alzheimer a yakalanman n belirileri olabilir. Kan esiyle amiloid bea 42 proeinin, hasal k görülmedi i halde de yüksek oldu u anlafl labilir. Geçmifle es daha zordu Eskiden Alzheimer a neden olan amiloid proeini belden girilen bir i ne ile al nan beyin omurilik s v s ndan ölçülebiliyordu. Baz eknik arafl rmalar ve özel durumlar d fl nda praik bir yönem olmad ndan oplumsal arama mümkün de ildi. Geçen y l proeini plazmadan ölçmenin anlaml olabilece i bulundu. Kan esiyle ar k ruin olarak ben unukan m diyen insanlarda veya unukanl k problemi olmayan ancak ileri yafllarda Alzheimer a yakalanma riskini belirlemek iseyen kiflilerde, amiloid bea seviyelerine bak labilecek. Sonuca göre yaflam arz ve diye önerileri ile birlike baz bbi edaviler de önerilebilecek. Bunama nedeni olarak %60-70 olas l kla Alzheimer sorumlu uulabilir. Dolay s yla alzheimer riski hakk ndaki sorulara yan almak çok önemli. Öe yandan Amiloid bea 42 seviyesinin düflük ç kmas Alzheimer olmayaca anlam na gelmiyor. Çünkü bu de er daha ileri yafllarda da yükselebiliyor. Bu de er asl nda bir kere ölçülüyor; oran yüksek veya düflük ç karsa, düzenli olarak birkaç y l izlem gerekiyor. Aynen s k s k koleserol de erlerinin ölçülerek kalp ve damar hasal klar riskinin belirlenmesi gibi. Hippocampus un (Beynin haf za ve yön bulmada önemli rolü olan bölgesi) MR vepet görünüleri. [B LG ] HER UNUTKANLIK ALZHEIMER A DÖNER M? Damar serli ine ba l demanslarda serli in derecesine ba l binlerce küçük damar kan yor. Damar kan kl na ba l olarak büyük felçler olmadan bile hasa yavafl yavafl belle ini kaybedebiliyor. Damarsal demanslar ile Alzheimer ipi demanslar, genellikle birbirinden amamen ayr olmayabiliyorlar. Alzheimer l hasalarda ayn zamanda bir mikar damar kan kl olabildi i gibi, damarsal kanmalar olan hasalarda da Alzheimer özellikleri görülebiliyor. Bu nedenle hasalara belleklerini korumalar için ayn kalp damar sa l nda söylenenler, ekrar edilmeye baflland. Çünkü damarsal bir neden söz konusu. Kiflilere koleserolü düflük diye, egzersiz, sigaradan uzak bir yaflam öneriyoruz. Prof. Dr. Türker fiahiner in di er yaz lar için inerne adresini ziyare edebilirsiniz. ASM VİTAL 9

10 DOSYA Meabolik Sendrom Bel çevresi kal nl birçok hasal n habercisi mi? Günümüzde büyük bir sorun haline gelen ve birçok hasal n bilefliminden oluflan meabolik sendrom nedir; obezie ile nas l bir iliflkisi vard r; bu sendromdan korunmak için neler yap lmal d r? [D YOR K :] ç Hasal klar Uzman Prof. Dr. Cem Sungur B RÇOK HASTALIK B R ARADA OLAB L R Meabolik sendrom; ip 2 diyabe, kalp ve damar hasal klar, karaci er ya lanmas, kronik böbrek hasal, onkolojik sorunlar, polikisik over sendromu ve uyku bozukluklar gibi bir dizi hasal kla birlike olabildi inden, an n z koyan hekim, sizi bir baflka meslekafl na yönlendirebilir. Daha çok 30 yafl ve üzerindeki kiflilerde görülmesine ra men, çocuklar da ekisi al na alan ve dünyada yeiflkinlerin %16 s nda oldu u ahmin edilen meabolik sendrom, birbiriyle ba lan l bir dizi sa l k sorununun ekileflimi sonucunda oraya ç k yor. Bu hasal klar aras nda obezie, ip 2 diyabe, kalp ve damar hasal klar, karaci er ya lanmas, kronik böbrek hasal, onkolojik sorunlar, polikisik over sendromu olabiliyor. Konuyla ilgili görüflü ümüz Anadolu Sa l k Merkezi nden ç Hasal klar Uzman Prof. Dr. Cem Sungur, hasal n bilinmeyen yönlerini anla. Meabolik sendrom ile böbrek hasal klar aras nda nas l bir iliflki vard r? Meabolik sendromun böbreklerle ilgili olarak yara en yayg n sorun idrara, normalin üzerindeki mikarlarda albümin adl proeinin s zmaya bafllamas d r. Düflük düzeylerdeki albümin kaça n n, ola an idrar incelemelerinde belirlenmesi mümkün olmad ndan, son y llarda mikroalbümin esi ad verilen idrar esi kullan lmaya bafllan lm fl r. Bir kiflinin idrar nda sürekli olarak mikroalbümin sapan yorsa o birey kronik böbrek hasas demekir. Yap lan arafl rmalar meabolik sendromu olan bireylerin yaklafl k üçe birinde mikroalbüminüri oldu unu, baflka bir ifadeyle de kronik böbrek hasas olduklar n gösermekedir. Mikroalbüminürisi olan bireylerde, önlem al nmazsa böbrek hasar n n ilerlemesi sonucu böbrek yemezli i geliflebilmekedir. Ama as l sorun meabolik sendrom nedeniyle zaen yükselmifl olan kalp ve damar hasal riskinin, mikroalbüminürinin varl nda belirgin bir flekilde armas d r. Meabolik sendromun karaci ere zarar var m d r? Bel çevresindeki ya birikimi sadece derinin al nda ya lar n armas anlam na gelmemekedir. Ya lar kar n bölgesindeki büün iç organlarda birikmekedir. Bu organlardan birisi de karaci erdir. Biriken ya lar n oksilenmesi nedeniyle çevrelerindeki karaci er hücrelerine zarar vermeleri sonucu oraya ç kan karaci er ilihab na (hepai), ya l ilihaplanma anlam na gelen seaohepai ad verilmekedir. Özellikle son on y l içinde virüslere (B ve C) ba l kronik karaci er hasal klar n n s kl nda belirgin bir azalma yaflan rken, ço u kez meabolik sendroma efllik eden seaohepai oran nda adea bir palama yaflanmakad r. Baz karaci er uzmanlar, bu sorunun önümüzdeki y llarda en önemli siroz nedeni haline gelmesinden kayg land klar n belirmekedirler. Kansere neden olur mu? Birçok arafl rma obezie ve özellikle obezieye efllik eden meabolik sendromda belirli kanserlerin görülme s kl n n ar n gösermiflir. Söz konusu olan kanserler; kad nlarda meme ve endomerium (rahim), erkeklerde prosa ve her iki cinsiyee de kolon, yemek borusu, böbrek ve karaci er kanserleridir. Böyle bir kuflku varsa dokorunuz sizi bir medikal onkoloji uzman na yönlendirecekir. deal bel çevresi ölçüsü var m d r? De iflik rkan insan opluluklar için ek bir bel çevresi krieri yeersiz kald ndan Dünya Sa l k Örgüü araf ndan farkl rklar için de iflik bel çevresi krierleri belirlenmifl durumda. Son y llarda meabolik sendrom belirlenen hasalar n ço una, diyabei daha erken dönemlerde belirlemek için glukoz yükleme esi de yap l yor. Hekiminiz yafl n za, cinsiyeinize ve bulgular n za göre yaflam arz n z de iflirmeniz için baz önerilerde bulunabilir veya ilaçlara bafllayabilir. 10 ASM VİTAL Prof. Dr. Cem Sungur un di er yaz lar için inerne adresini ziyare edebilirsiniz.

11 [B LG ] METABOL K SENDROM NASIL BEL RLEN YOR? Hekiminiz size Sizde meabolik sendrom var, baz önlemler alman z gerekiyor dedi inde, asl nda Sizi muayene edip incelemelerinize bak mda flu sorunlar belirledim demek isiyor: Kan flekerinizin uygun flekilde kullan m n sa layan insülin hormonunuzun düzeyinde bir fazlal k var. Ek olarak da yandaki bulgulardan en az üç anesi var: 1) Bel çevresinde kilo fazlan z var (bel çevresi erkeklerde 102 cm nin, kad nlarda 88 cm nin üzerinde ise), 2) Kandaki ya lardan biri olan rigliserid düzeyiniz yüksek (150 mg/dl nin üzerinde veya zaen rigliseridleri düflürmek için bir ilaç kullan yorsan z), 3) Genellikle iyi koleserol olarak adland r lan HDL koleserol düzeyiniz düflük (erkeklerde <40mg/dL, kad nlarda <50mg/dL), 4) Kan bas nc n z yüksek (büyük kan bas nc n z 130 mm Hg n n ve/veya küçük kan bas nc n z 85 mm Hg dan fazla veya kan bas nc düflürücü bir ilac zaen kullan yorsan z), 5) Açl k kan flekeriniz 100 mg/dl veya üzerinde veya daha önceden belirlenmifl diyabeiniz var. Meabolik sendrom kalbi ehdi ediyor [D YOR K :] ASM Kardiyoloji Uzman Dr. Gürsel Aefl, meabolik sendromun, kalp hasal klar üzerinde önemli bir rol oynad n ve önlem al nmad akdirde ciddi sonuçlar da beraberinde geirdi ini söylüyor. Kardiyoloji Uzman Dr. Gürsel Aefl KADINLARDA KALP HASTALIKLARI ARTIYOR Erkeklerde kalp hasal n n görülme s kl belli oranda azalm fl durumda. Buna ba l olarak kalp hasal klar nedeniyle ölüm oran da azal yor. Kad nlarda ise kalp hasal klar h zla ar yor ve ölüm oranlar da yüksek seyrediyor. Kad nlar kalp hasal klar riskleri oldu unun fark nda de iller. Hormonal yap n n ve belirilerin farkl olmas, diyabe ile risk fakörlerinin kad nlar aras nda armas kalp damar hasal klar n n görülmesine neden oluyor. Meabolik sendrom daha çok kimlerde görülmekedir? Eldeki krierler göseriyor ki meabolik sendrom, 30 yafl ve üzerindeki kiflilerde görülmekedir ve bu rakam n 5.3 milyonu kad n olmak üzere, yaklafl k 9.2 milyon yeiflkinde mevcuur. Meabolik sendrom yafl civar nda kad nlarda %24 olarak görünüyor ama yafl ilerledikçe bu risk ar yor ve 59 yafl nda %54 e ç k yor yafl nda ise %56 ya kadar ç k yor. Erkeklerde ise yafl civar nda %20, yafl civar nda %44 lere kadar ç k yor ve sonra %30-39 larda sabi ilerliyor. Bu da erkeklerin en verimli ça lar nda kilo problemi yaflad klar n göseriyor. Kad nlarda ise giikçe aran bir grafik var ve %56 gibi oldukça yüksek bir rakam olarak karfl m za ç k yor. Bu da kad nlar m zdaki koroner hasal klar n ve buna ba l ölümlerin daha yüksek oldu unu göseriyor. Meabolik sendromun al nda yaan esas ekenin insülin direnci oldu una genifl ölçüde inan lmakad r. nsülin direncini açl k insülin düzeylerinin yans abilece i kabul edilen bir görüflür. Toplumumuzdaki açl k insülin düzeyleri, sa l kl kiflilere k yasla, meabolik sendromlu kad nlarda üçe bir oran nda, erkeklerde yar yar ya yüksek bulunmuflur. Meabolik sendromun edavisinde ne ür yönemlere baflvuruyorsunuz? Hasal klar n hepsini ayr ayr edavi ei imiz gibi, yaflam arz de ifliklikleri, edavinin en önemli bafllang c d r. Abdominal obezie, afl r kalori al m ve yeersiz egzersiz nedeniyle oraya ç k yor. lk olarak kalori al m n konrol emek ve egzersiz oranlar n ar rmak gerekiyor. Bunlar yap ld zaman flekerin kullan lmas na ba l olarak iyi koleserol daha iyi nokalara gelecekir. Hiperansiyon da önemlidir; bunu da uz kullan m n konrol ederek engellemeye çal fl yoruz. Diyabei edavi ediyoruz. Koleserolü gerekiyorsa ilaç edavisiyle normal seviyelere çekiyoruz. Bunlar komplikasyon geliflmemifl hasalar için yap l yor. Faka damarlar nda darl klar, kan klar olmuflsa anjiyo, sen ya da operasyon uyguluyoruz. Uzm. Dr. Gürsel Aefl in di er yaz lar için inerne adresini ziyare edebilirsiniz. ASM VİTAL 11

12 DOSYA Meabolik Sendrom Çocuklarda fliflmanl a dikka Obezienin günümüzde ciddi bir ehlike haline gelmesiyle birlike çocuklar da ekisi al na alan meabolik sendrom için ailelere büyük görevler düflüyor. ASM Çocuk Hasal klar Uzman Dr. Ebru Gözer, çocuklarda görülen meabolik sendromun belirileri hakk nda aileler için ayr n l bilgi verdi. [D YOR K :] Çocuk Hasal klar Uzman Dr. Ebru Gözer R SK ARTIYOR Yap lan arafl rmalar, obez çocuklarda meabolik sendrom s kl n n %30 a varan oranlarda oldu unu gösermiflir. Çocuklarda meabolik sendrom görülmesinin en s k raslanan nedeni nedir? Meabolik sendromun emelinde insülin direnci yer almakad r. Çocuklar ve adelosanlarda insülin direncinin en s k görülme nedeni obeziedir. Son y llarda, fliflmanl n insülin direncine neden olmas ndan çok, insülin direncinin obezieye neden oldu u üzerinde durulmakad r. nsülin direnci sonucunda geliflen obezienin çocuklarda ve adelosanlarda erken an nmas, edavi edilmesi ve koruyucu önlemlerin al nmas, meabolik sendromun komplikasyonlar n önlemekedir. Çocukluk ça nda fliflmanl n giderek armas ve eriflkin ipi fleker hasal n n daha s k görülmeye bafllamas üzerine yap lan çal flmalarda, obez çocuklarda meabolik sendrom s kl n n %30 a varan oranlarda oldu u göserilmiflir. Hangi çocuklar risk grubunda yer almakad r? Birinci derece akrabalar nda ya da birden fazla akrabas nda ip 2 diyabe, ileri derecede fliflmanl k ve meabolik sendrom olan fliflman çocuk ve adelosanlar en riskli gurubu oluflurmakad r. Bu çocuklar ergenlik döneminde de h zla kilo almaya devam ederler. Meabolik sendromlu çocuklarda insülin direncinin önemli klinik bulgular ndan biri boyunda ve koluk allar nda ç kmayan kire benzeyen renk koyulaflmas d r. Bu ür cil de iflikli i olan obez çocuklar, hemen de erlendirmeye al nmal d r. Çocuklarda meabolik sendrom an s nas l konulur? Çocuklarda ve adelosanlarda meabolik sendrom an s eriflkine benzer krierler kullan larak konur. Ancak her yafl ve cinse göre farkl eflik de erler kullan lmas gerekmekedir. Farkl olarak çocuklarda açl k kan flekerinde yükseklik seyrek görülür bu nedenle yüksek insülin de erleri dikkae al n r. De erlendirmede yafla ve cinse göre kar n çevresi ölçümleri, yüksek rigliserid de erleri, düflük HDL koleserol, arm fl insülin de erleri, kan bas nc ve kan flekeri dikkae al n r. Yüksek insülin de eri belirlenen çocuklarda fleker yükleme esi yap lmal d r. E er fliflman çocuklarda bozulmufl glukoz olerans da varsa bunlar n her y l %2-14 ü ip 2 diyabee dönüflür. Meabolik sendromun di er ölçüleri aras nda yer alan hiperansiyon da yafl, cinsiye ve boya göre belirlenmifl eflik de erler göz nsülin direncinde, boyunda ve koluk allar nda kire benzer renk koyulaflmalar görülür. önüne al narak de erlendirilir. Sa lam çocuk izleminde üç yafl sonras ruin yüksek kan bas nc ölçümü yap lmaka olup, obez çocuk ve adelosanlarda ansiyon izlemi önem kazanmakad r. Gerekli durumlarda 24 saa süreyle ayakan sürekli ölçümler yap lmal d r. En az üç ayr ölçümde sisolik ve diyasolik kan bas nc boy, yafl ve cinse göre 95. persenil üzerinde ise hiperansiyon lehine de erlendirilmelidir. Çocukluk ça nda hiperansiyonun engellenmesi, eriflkin ça daki kardiyovasküler hasal klar n geliflmesini engeller. Çocuklar için nas l bir edavi yönemi uygulan r? Meabolik sendrom aç s ndan risk al nda olan veya an s konulan çocuk ve adelosanlarda, medikal edavi ile birlike yaflam fleklinin de iflirilmesine yönelik önlemler ve düzenlemeler medikal edavinin de baflar s n ar rmakad r. Bunun bafl nda sa l kl beslenme (kifliye göre düzenlenmifl ve diyeisyen konrolünde yap lan), harekesiz akivielerin azal lmas (elevizyon izleme, bilgisayar bafl nda uzun süre kalmak), düzenli fiziksel akivie (yürüyüfl, yüzme, bisiklee binme) gelmekedir. Ayr ca ansiyon yüksekli i olan hasalarda anihiperansif ilaçlar, kan flekerini düzenleyici ilaçlar ve lipid düflürücü ilaçlarda gerekli görüldü ü hallerde kullan lmakad r. Çocuklarda ehlike ne zaman oraya ç k yor? Vücu kile indeksi bunun yan nda kar n çevresi, bel ve kalça oranlar ölçülebilir. Her yafla ve cinse göre kan bas nc %95 persenil üzerindeyse obez kabul edilir. %85 hafif kilolu kabul edilir; faka bu çocuklar n ailelerinde kalp ya da fleker gibi hasal klar varsa bunlar n da arafl r lmas gerekir. 8 yafl ndaki k z çocu u için 70 cm. bel çevresinin üsü, erkeke 72 cm, 15 yafl k z çocu u için 91, erkek için 93 cm. üs s n rlard r. Bunun üsü ar k ciddi risk grubudur. Yine an krierleri aras nda yer alan bel/kalça oran da k zlarda > 0.9, erkeklerde > 1 oldu unda kardiyovasküler hasal k ve ip 2 DM geliflimi aç s ndan risk oluflurmakad r. 12 ASM VİTAL Uzm. Dr. Ebru Gözer in di er yaz lar için inerne adresini ziyare edebilirsiniz.

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehitler Diyar na götürüyoruz

ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehitler Diyar na götürüyoruz MAYIS - HAZ RAN SAYI 14 MET N fientürk Türkiye nin gülen yüzü, poziif enerji kayna ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehiler Diyar na göürüyoruz DEN Z YILDIZLARI PROJES lçemizdeki örnek anaokuluna UNICEF

Detaylı

Kad n-erkek Farkl l klar

Kad n-erkek Farkl l klar ERKEK SA LI I EK M 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Doç. Dr. Ferda fienel - Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi erkek sa Günümüzde erkekler kad nlara göre az nl kta ve dünya nüfusunun %48 ini oluflturuyorlar.

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever 72 20 Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker 79 12 Aktüalite

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R B YON K NSAN B YON K NSAN HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAYALLER M, B LG SAYAR Ç Yaklafl k 2.5 y l önce ayn bafll kla dergimizde yay nlam flt

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR Cinsel Sa l k Stres Kanser ve Psikolojimiz Aflk n çocukluktaki iz düflümleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T p Arabuluculuk

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar; Sa l kta Dönüflüm Program çerçevesinde Türkiye genelinde yaflad m z yeniliklere paralel olarak stanbul da da Aile Hekimli ine geçifl sürecinde Aile Hekimli i I.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. MAHMUT BAYIK Marmara Üniversitesi T p Fakültesi yaflam s v Kan yaflam m z için gerekli en önemli s v. Yetiflkin bir insanda 5 litre kadar

Detaylı

De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z

De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z edito De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z Mercanada n n üçüncü say s ile birlikte yeni bir mevsime de merhaba diyoruz... lkyaz n en renkli günlerini yaflad m z bu günlerde, Mercanada da renkli bir içerik

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN Yay n Yönetmeni Mustafa B RBENL Yay n Kurulu Handan fien Demet

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Son y llarda önüne gelen zeytinya c l a

Son y llarda önüne gelen zeytinya c l a gurme gurme Ölmez a ac n peflinde dolan p dururken Eylül sonunda bafllar heyecan m. Sonra ekime ay na, kas ma geliriz, daha da artar tutkum: Acaba bu hasat zeytinya lar n tad nas l ola ki? Yaz : Dr. Artun

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı