DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ"

Transkript

1 ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*, İnt. Dr. İlker DEDELİ*, İnt. Dr. Meryem Özlem ÖZKAN* * Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Düzce Gönderildiği Tarih: 13 Temmuz 2005, Kabul Tarihi: 28 Eylül ÖZET Bu kesitsel çalışmanın amacı Düzce ili Kalıcı Konutlar bölgesinde yaşayan yaş kadınların aile planlaması konusundaki bilgi düzeylerini, bilgi kaynaklarını, yöntem kullanma oranlarını ve kullanılan yöntemi tercih sebeplerini öğrenmektir. Araştırmanın evreni yaş arası 4394 kadındır. Küme örnekleme yöntemi ile 280 kadın çalışmaya dahil edildi. Aile planlaması yöntem kullanma durumu ve yöntemi tercih nedenleri hakkında 41 sorudan oluşan soru formu kadınlarla yüz yüze görülerek uygulandı. Aile planlaması yöntem kullanma sıklıkları 232 evli kadında; etkili yöntem %53.4, etkisiz %24.6 ve yöntem kullanmayan %22.0 dır. Araştırmaya alınan toplam 280 kadında ise yöntem kullanma durumları; etkili %45.7, etkisiz %21.1 ve yöntem kullanmayan %33.2 şeklindedir. Kadınların yöntemi tercih Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Atilla Senih Mayda, Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konuralp Düzce Tel: E-posta: nedenleri; 72 (%25.7) kişi güvenilir, 33 (%11.8) kişi yan etkisi az ve 19 (%6.4) kişi ucuz olduğu içindir. Yöntem kullanmaya sağlık ocağına danışarak başlayan bütün kadınlar etkili yöntem kullanmaktadır. Kullanılan yöntemi tercih nedenleri arasında yöntemin ucuz olmasının sayılması aile planlaması yöntemlerinin halka ücretsiz olarak ulaştırılamadığını düşündürmektedir. Yöntem kullanmaya sağlık ocağına danışarak başlayan bütün kadınların etkili yöntem kullanması sağlık ocaklarının aile planlaması çalışmalarındaki etkin rolünü ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Aile planlaması yöntem kullanma durumu, tercih nedeni, Düzce ABSTRACT THE RATE OF FAMILY PLANNING METHODS USAGE OF YEARS OLD WOMEN LIVING IN DUZCE PERMANENT RESIDENCES AND THE CAUSES OF PREFERING METHODS The aim of this cross-sectional and descriptive study is to learn the level of knowledge and 265

2 source of knowledge about family planing, the rate of women using family planning methods and the causes of prefering the used methods of years old women living in Düzce Permanent Residences. The population of the study ise 4394 women years old. Cluster sampling is used and 280 women included to the study. A questionnaire containg 41 questions about family planning methods usage and the causes of prefer them was applied to women with face to face interview. The rate of 232 married women using effective planning method is 53.4%, traditional methods 24.6%and not using any method 22%. The rate of effective method usage of all 280 women included to the study is 45.7%, traditional 21.1% and not using any method 33.2%. The causes to prefer the methods are 72 women (25.7%) reliable, 33 women (11.8%) side effects are less, and 19 women (6.4%) cheap. All the women who began to use family planing methot by consulting with Health Center has used effective methods. Considering cheap as a cause of prefer the method make us to think that the family planning methods could not be supported to the population unpaid. Using effective methods of all the women who began to use family planing methods by consulting with Health Center puts forward that Health Centers have an effective role in family planning activities. Key words: The rate of family planning method use, causes of prefer, Düzce. GİRİŞ Aile planlaması; ailelerin isteklerine göre gebelik sayısı ve aralıklarını kontrol edebilmeleleridir (1). Bir ülkede gelecekteki aile planlaması gereksinimleri konusunda plan yapabilmek için, karar vericilerin ve program yürütücülerinin halen mevcut olan kontraseptif kullanım durumu, aile planlaması hakkındaki tutumlar ve gelecekte yöntem kullanmaya ilişkin niyet ile ilgili bilgilere gereksinimleri vardır. Kontraseptif yöntem kullanma prevalansı, programların başarısının değerlendirilmesi için iyi bir ölçüttür. Ancak, gelecekte etkili modern aile planlaması yöntemlerinin daha yaygınlaştırılması için yapılacak olan eğitim çalışmalarının ve yöntemlerin tanımı için yapılacak olan çalışmaların başarısı, büyük ölçüde kontrasepsiyon hakkındaki tutumların incelenerek sorunların ortaya çıkartılmasına bağlıdır. Gelecekte yöntem kullanmaya ilişkin niyet ise, potansiyel hizmet gereksinimlerinin ortaya konması kadar, yöntem kullanmayanlar arasında kontrasepsiyona karşı eğilimi de gösterecektir (2). Aile planlaması hizmetleri, topluma sunulması gereken Temel Sağlık Hizmetleri kapsamı içinde önemli bir yer tutar. Bilimsel gelişmeler artık çiftlere daha az zararlı ve etkililiği daha yüksek alternatifler sunmaktadır. Yine de, gerek yöntem bilgisi, ve gerekse yöntem kullanımı etkileyen pek çok etmen vardır. Yöntem kullananlara 266

3 ait etmenler (öğrenim düzeyi, ekonomik durum vb.) kadar, hizmetlerin ulaşılabilirliği ve kapsayıcılığı da önemlidir. Erken yaşta, çok sayıda, çok geç yaşta ve çok sık olan gebeliklerde anne ve çocuğun hastalık ve ölüm riski en yüksek düzeydedir. Yüksek riskli olarak adlandırılan bu gebelikler ülkemizde de yaygın bir sorun olarak görülmektedir. Doğurgan yaştaki çiftlerin modern aile planlaması yöntemlerini kullanması ile, yüksek riskli gebelikler önlenebilirse, bir yılda meydana gelen anne ve bebek ölümleri önemli ölçüde önlenecektir. Bu çalışmanın amacı Düzce ili kalıcı konutlar bölgesinde yaşayan yaş kadınların aile planlaması konusundaki bilgi düzeylerini, bilgi kaynaklarını, yöntem kullanma oranlarını ve kullanılan yöntemi tercih sebeplerini öğrenmektir. GEREÇ VE YÖNTEM Bu kesitsel araştırma Düzce de 1999 yılında olan depremlerden sonra inşasına başlanan ve 2003 yılında yerleşime açılan 14 bölge ve 7000 konuttan oluşan Kalıcı Konutlar da 2005 yılı Nisan-Mayıs aylarında yapıldı. Toplam nüfusu olan bölgede bir Sağlık Ocağı vardır. Düzce İli Kalıcı Konutlar 6 No lu Sağlık Ocağı istatistiklerine göre araştırmanın evrenini oluşturan yaş arası kadın sayısı 4394 tür (3). Örneklem büyüklüğü Epi Info Statcalc Programı ile evren büyüklüğü 4394, Sağlık Ocağı istatistiklerinden etkili yöntem kullanma oranı %40.3, en az kabul edilebilecek değer %35.0, güven aralığı %80 alınarak 136 kadın olarak hesaplandı. Küme örnekleme yöntemi kullanılacağından örneklem büyüklüğü 2 ile çarpıldı. Bütün bölgelerin nüfusları hemen hemen eşit olduğu için 272 rakamı 280 e yuvarlandı. İntörn Doktorlar 14 bölgenin tümüne gitiler. Her bir bölgede kura ile belirlenen bir sokak küme olarak belirlendi. İntörnler bu sokaktaki evlere hane atlamadan giderek her kümeden 20 kadını çalışmaya dahil ettiler. Aile planlaması yöntem kullanma durumu ve yöntemi tercih nedenleri hakkında 41 sorudan oluşan soru formu beş kişi üzerinde ön denemesi yapıldıktan sonra kadınlarla yüz yüze görülerek uygulandı. 267

4 Araştırmanın bağımlı değişkenleri; aile planlaması yöntem kullanma durumu, yöntemi tercih nedeni, bağımsız değişkenleri ise yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, sosyal güvencesinin olup olmaması, çocuk isteyip istemediği, sahip olunan çocuk sayısı, eşinin yaşı, eşinin eğitim durumudur. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen kadın olmadı. Veri toplanması çalışan kadınlara da ulaşılabilmesi amacıyla özellikle saat dan sonra ve hafta sonları yapılmaya çalışıldı. İstatistiksel analizler Epi Info Programı ile iki ortalama arasındaki farkın önem kontrolü ve kategorik değişkenlerde ki-kare testleri kullanılarak yapıldı. BULGULAR Kadınların kimi demografik özelliklere göre dağılımları Tablo 1 de gösterildi. Buna göre araştırmaya alınan toplam 280 kadının yaş gruplarına göre dağılımı; yaş grubunda olanlar 165 kişi, (%58.9), 36 ve üzeri yaşta olanlar 98 (%35.0) ve yaş grubunda olanlar 17 (%6.1) kişi şeklindedir. İl merkezinde doğanlar 178 (%63.6), ilçede doğanlar 75 (%26.8) ve köyde doğanlar 27 (%9.6) kişidir. Hiç okula gitmeyenler 7 (%2.5), 1-8 yıl okula gidenler 144 (%52.7), 9-11 yıl okula gidenler 68 (%24.3) ve 12 yıl ve üzeri öğrenim görenler 61 (%21.4) kişidir. Kadınların sosyal güvence durumlarına göre dağılımı ise; Sosyal Sigortalar Kurumu na bağlı olanlar 106 (%37.9), Emekli Sandığı na bağlı olanlar 98 (%35.0), Bağkur lu olanlar 51 (%18.2), özel sağlık sigortası bulunanlar 11 (%3.9), yeşil kartlı olanlar 10 (%3.6), ve sosyal güvencesi olmayanlar 4 (%1.4) kişi şeklindedir. Algılanan gelir düzeyi orta olan 199 (%71.1), yüksek olan 54 (%19.3) ve düşük olan 27 (%9.6) kişidir. Araştırmaya alınan 280 kadının medeni durumlarına göre dağılımı; evli 232 (%82.9), bekar 32 (%11.4), boşanmış 7 (%2.5) ve dul 9 (%3.2) kişidir. Kadınların mesleklerine göre dağılımına bakıldığında 172 (%61.4) sinin ev hanımı, 36 (%12.6) sının öğretmen, 31 (%11.0) inin memur, 20 (%7.1) sinin öğrenci ve 11 (%3.9) inin işçi olduğu görüldü. Kadınların eşlerinin doğum yerine göre dağılımı, eşi ilde doğanlar 181 (%64.6), ilçede doğanlar 46 (%16.4) ve köyde doğanlar 16 (%5.7) kişi şeklindedir. Araştırmaya katılan kadınların 268

5 eşlerinin meslekleri, eşi işçi olanlar 77 (%27.5), serbest meslek sahibi olanlar 71 (%25.4) ve memur olanlar 49 (%17.5) şeklindedir. Tablo 1. Düzce Kalıcı Konutları nda yapılan aile planlaması çalışmasına katılan kadınların kimi demografik özellikelre göre dağılımları (Düzce 2005). Yaş Grubu Sayı % ve üzeri Doğum Yeri İl merkezi İlçe Köy Öğrenim Durumu Hiç okula gitmemiş yıl yıl yıl ve üzeri Sosyal güvence SSK Emekli sandığı Bağkur Yeşil kart Özel Yok Gelir durumu Düşük Orta Yüksek Toplam

6 Kadınlardan 240 ı (%85.7) yakın zamanda çocuk sahibi olmak istemezken; 40 ı (%14.3) yakın zamanda çocuk sahibi olmak istemektedir. Araştırmaya katılan kadınların bildikleri korunma yöntemi sayısına göre dağılımları; dört yöntem bilen 91 (%32.5) kişi, beş yöntem bilen 47 (%16.8) kişi ve üç yöntem bilen 44 (%15.7) kişi olarak belirlendi. Kadınların hepsi en az iki etkili korunma yöntemi bilmektedir. Tablo 2. Kadınların halen kullandıkları yönteme göre dağılımı (Düzce 2005). Kullanığı yöntem Sayı % Etkili Yöntem Hap Kondom RIA Depo prv Norplant Tüp ligasyonu Etkisiz yöntem Geri çekme Takvim Geri çekme ve takvim Kullanmayan Toplam Araştırmaya katılan kadınların şu an kullandıkları yönteme göre dağılımı Tablo 2 de gösterildi. Araştırmaya alınan toplam 280 kadında yöntem kullanma durumları; etkili yöntem 128 (%45.7), etkisiz 59 (%21.1) ve yöntem kullanmayan 93 (%33.2) şeklindedir. Aile planlaması yöntem kullanma sıklıkları 232 evli kadında ise; etkili yöntem %53.4, etkisiz %24.6 ve yöntem kullanmayan %22.0 dır. 270

7 Tablo 3. Kadınların yöntem kullanmaya nasıl başladıkları, yöntemi kimin önerdiği ve kullandıkları yöntemleri tercih nedenlerine göre dağılımı (Düzce 2005). Yöntem kullanmaya nasıl başladınız? Sayı* % Komşudan gördüm Sağlık ocağı önerdi Eşim ile görüşerek Özel doktor önerdi Kendim başladım Kullandığınız yöntemi kim önerdi? Sağlık ocağı Eşim ile görüşerek Komşum önerdi Özel Doktorum Kendim karar verdim Kullandığınız yöntemi tercih nedeniniz? Güvenilir Kolay ulaşılır Ucuz Yan etkisi az Doktor önerdi Güvenilir ve kolay ulaşılır Güvenilir ve ucuz Güvenilir ve yan etkisi az Eşi istiyor Kendi isteğimle Toplam * Etkili ve/veya etkisiz yöntem kullanan toplam 187 kişidir. Araştırmaya katılan kadınlardan etkili ve etkisiz olmak üzere yöntem kullanan toplam 187 kadının yöntem kullanmaya nasıl başladıkları, yöntemi kimin önerdiği ve kullandıkları yöntemleri tercih nedenlerine göre dağılımı Tablo 3 de gösterildi. Kadınlardan eşi ile 271

8 görüşerek yöntem kullanmaya karar veren 94 (%50.3) kişi, sağlık ocağından bilgi alarak karar veren 38 (%20.3) kişi ve özel doktor önerisiyle karar veren 32 (%17.11) kişi olarak bulundu. Araştırmaya katılan kadınların seçtikleri yöntemin kim tarafından önerildiğine göre dağılımı; 23 (%12.3) kişi sağlık ocağından bilgi alarak, 104 (%55.6) kişi eşi ile görüşerek ve 19 (%10.2) kişi komşu önerisiyle şeklindedir. Araştırmaya katılan kadınlar kullandıkları yöntemleri tercih etme nedenlerini ise, 72 (%25.7) kişi güvenilir, 33 (%11.8) kişi yan etkisi az ve 19 (%6.4) kişi ucuz olduğu için şeklinde belirtti. Etkili yöntem kullanan toplam 129 kadından yöntemi sağlık ocağından temin edenler 43 (%33.3) kişi, özel kuruluşlardan (eczane, market, hastane) temin edenler 86 (%66.7) kişidir. Araştırmaya katılan kadınlardan 57 si daha önce kullandıkları bir aile planlaması yöntemini değiştirdiklerini belirtti. Kadınların önceden kullandıkları yöntemi değiştirme nedenleri, önceki yöntemin başarısız olması 16 (%28.07), önceki yöntemin yan etkisinin olması 13 (%22.8) ve şimdiki yöntemin daha güvenilir olması 13 (%22.8) kadın şeklinde açıklandı. Araştırmaya katılan kadınların yöntem kullanmama nedenleri; cinsel ilişkisinin olmaması 43 (%46.2) kişi, 21 çocuk istemesi (%22.6) kişi ve menopozda olma 9 (%9.7) kişi şeklindedir. Bu çalışmada bulunan aile planlaması yöntem kullanma durumuna etki eden faktörler Tablo 4 de gösterildi. Aile planlaması yöntem kullanma durumu doğum yerine, mesleğe, aile tipine, algılanan gelir düzeyine, sezeryan olup olmamaya, akraba evliliği olup olmamasına ve yakın zamanda çocuk sahibi olmak isteyip istememeye göre farklılık göstermektedir. Buna göre etkili yöntem kullanma oranı kentte doğanlarda, mesleği memur olanlarda, aile tipi geniş aile olanlarda, algılanan gelir düzeyi yüksek olan kadınlarda, sezeryan olanlarda, akraba evliliği yapmayanlarda ve yakın zamanda çocuk sahibi olmak istemeyenlerde daha yüksektir. 272

9 Tablo 4. Kadınların aile planlaması yöntem kullanma durumlarına etkili bulunan bazı değişkenler (Düzce 2005). Etkili Etkisiz Yöntem Toplam İstatistik yöntem Yöntem kullanmayan Değişkenler Sayı (%*) Sayı (%*) Sayı (%*) Sayı (%**) Doğum yeri Kent 93 (52.2) 23 (12.9) 62 (34.8) 178 (63.6) Ilçe 26 (34.7) 25 (33.3) 24 (32.0) 75 (26.8) Köy 9 (33.3) 11 (40.7) 7 (25.9) 27 (9.6) Meslek Ev hanımı 78 (45.3) 52 (30.2) 42 (24.4) 172 (61.4) Işçi 3 (27.3) 4 (36.4) 4 (36.4) 11 (3.9) Memur 30 (55.6) 1 (1.9) 23 (42.6) 54 (19.3) Diğer 17 (39.5) 2 (4.7) 24 (55.8) 43 (15.4) Aile tipi Çekirdek 108 (45.6) 44 (18.6) 85 (35.9) 237 (84.6) Geniş 20 (46.5) 15 (34.9) 8 (18.6) 43 (15.4) Gelir durumu Düşük 8 (29.6) 13 (48.1) 6 (22.2) 27 (9.6) Orta 87 (43.7) 43 (21.6) 69 (34.7) 199 (71.1) Yüksek 33 (61.1) 3 (5.6) 18 (33.3) 54 (19.3) Sezaryen olma Evet 61 (63.5) 13 (13.5) 22 (22.9) 96 (34.3) Hayır 67 (36.4) 46 (25.0) 71 (38.6) 184 (65.7) Eşiyle Akrabalık durumu*** Akraba 9 (32.1) 13 (46.4) 6 (21.4) 28 (11.3) Değil 115 (52.0) 44 (19.9) 61 (28.1) 220 ( (88.7) Yakın zamanda çocuk isteği Evet 7 (17.5) 3 (7.5) 30 (75.0) 40 (100.0) Hayır 121 (50.4) 56 (23.3) 63 (26.3) 240 (100.0) x 2 = 20.36, p<0.001 x 2 = 44.65, p<0.001 x 2 =7.767 p=0.021 x 2 = p<0.001 x 2 =18,884 p<0.001 x 2 =9.93 p=0.006 x 2 =34.694, p<0.001 Toplam 128 (45.7) 59 (21.1) 93 (33.2) 280 (100.0) * Satır Yüzdesi ** Sütun Yüzdesi *** Evli, boşanmış ve dul kadın sayısı toplamı 248 dir, Diğer bütün değişkenlerde toplam kadın sayısı 280 dir. 273

10 Araştırmaya katılan kadınların yöntem kullanma durumlarına etki eden diğer faktörler, yöntemi öneren kişi, kadınların eşlerinin doğum yeri ve kadınların yaşıdır. Buna göre kullandığı yöntem eşi tarafından önerilen 104 kadından 58 i (%55.8) ve sağlık ocağı tarafından önerilen 23 kadının 23 ü (%100) etkili yöntem kullanmaktadır (x 2 = , p < 0.001). Eşi kentte doğan 181 kadından 100 ü (%55.2), ilçede doğan 47 kadından 18 i (%38.3) ve köyde doğan 16 kadından 6 sı (%37.5) etkili yöntem kullanmaktadır (x 2 =10.629, p=0.031). Yöntem kullanma durumu yaşa göre de farklılık göstermektedir (x 2 = , p=0.020). Yaş grubu olan 165 kadından 82 si (%49.7), 36 yaş ve üzeri 98 kadından 43 ü (%43.9) ve yaş grubundaki 17 kadından 3 ü (%17.6) etkili yöntem kullanmaktadır. Tablo 5. Kadınların yöntem kullanma durumlarının yöntem kullanmaya nasıl başladıklarına göre dağılımı (Düzce 2005). Etkili Etkisiz Toplam YÖNTEM KULLANMAYA yöntem yöntem BAŞLAMA ŞEKLI Sayı %* Sayı %* Sayı %** Komşu önerisi Sağlık ocağına danışarak Eşi ile konuşarak Diğer Toplam *Satır yüzdesi, ** Kolon Yüzdesi Araştırmaya katılan kadınların yöntem kullanma durumlarının yöntem kullanmaya nasıl başladıklarına göre dağılımı Tablo 5 de gösterildi. Yöntem kullanmaya başlama şekli kullanılan yöntem çeşidinde etkili olmaktadır (x 2 =66.929, p < 0.001). Buna göre yöntem kullanmaya eşinin isteğiyle başlayan 94 kadından 46 sı (%48.9), Sağlık Ocağı ndan bilgi alarak yöntem kullanmaya başlayan

11 kadından 39 u (%100.0) ve komşu öneri ile başlayan 15 kadından 6 sı (%40) etkili yöntem kullanmaktadır. TARTIŞMA Araştırmaya alınan kadınların çoğunluğunun doğum yeri il merkezi, öğrenim durumu ilkokul, algılanan gelir düzeyi orta, yarısından çoğu ev hanımıdır. Bu araştırma grubu, Düzce ili Konuralp Kasabasında 2002 yılında yapılan aile planlaması çalışmasının (4) yapıldığı 158 kadından oluşan araştırma grubu ile kimi demografik özellikler yönünden karşılaştırıldığında farklı bulundu. Konuralp ve Kalıcı Konutlar çalışmalarının farklılık gösterdiği özellikler; kadınların ortalama ilk evlilik yaşı, kadınların ortalama öğrenim yılı ve eşlerinin ortalama öğrenim yılıdır. Ayrıca evde yaşayan ortalama kişi sayısı ve canlı doğup ölen ortalama çocuk sayısı iki grup arasında farklılık gösteren özelliklerdir. Konuralp çalışması ile karşılaştırıldığında Kalıcı Konutlar populasyonunda 280 kadından 173 ü (%61.8) ev hanımı iken Konuralp araştırmasında 158 kadından 151 i (%95.6) ev hanımıdır (x 2 = 58.27, p<0.001). Gelir durumu karşılaştırıldığında Konuralp araştırmasına katılan 158 kadından 135 i (%22.2), Kalıcı Konutlar araştırmasında ise 280 kadından 28 i (%10) tarafından algılanan gelir düzeyi düşük olarak belirtilmiştir (x 2 = 30.0, p<0.001). Sezeryan olma durumu karşılaştırıldığında Konuralp araştırmasındaki 158 kadından 36 sı (%22.8), sezeryan olmuşken Kalıcı Konutlar araştırmasındaki 280 kadından 96 sı (%34.3) sezeryan olmuştur (x 2 = 46.35, p = 0.012). Hemen tamamı ev hanımı olan, ortalama ilk evlilik yaşı, öğrenim yılı ve eşinin öğrenim yılı daha düşük; evde yaşayan kişi ve canlı doğup ölen çocuk sayısı daha yüksek olan Konuralp çalışmasındaki (4) kadınların %90 ı en az bir, bu çalışmada ise bütün kadınlar en az iki aile planlaması yöntemi bildiklerini ifade ettiler. Bu çalışmada bulunan etkili yöntem kullanma sıklığı da Konuralp Kasabasında 2002 yılında yapılan çalışmada bulunandan daha yüksektir (4). Konuralp bölgesinde yapılan çalışmanın sonuçlarının da gösterdiği gibi; yöntem kullanma durumu kadının ve eşinin öğrenim yılı, mesleği, eşinin ve kendisinin doğum yeri, aile tipi, eşiyle akrabalık durumu, yöntemi öneren kişi, canlı 275

12 doğum sayısı ve gebelik sayısına göre farklılık göstermektedir. Bu durumda kız çocuklarının okula gönderilmesi, akraba evliliklerini önlenmesinin ve kadının meslek sahibi yapılmaya çalışılamasının aynı zamanda aile planlaması yöntem kullanma oranının yükselmesine de olumlu katkısının olduğu ortaya çıkmaktadır. Tablo 6. Ulaşılabilen kimi çalişmalardaki aile planlaması yöntem kullanma durumları. Çalışma Etkili yöntem kullanma (%) Toplam yöntem kullanma (%) Düzce Konuralp (4) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (5) Samsun (6) Şanlıurfa Tılfındır (7) Diyarbakır (8) Isparta Gönen (9) Bursa (10) Edirne (11) Izmir EVKA 4 (12) Düzce İli Kalıcı Konutlar 6 No lu Sağlık Ocağı İstatistikleri (3) Düzce İli Kalıcı Konutlar Türkiye de yapılan kimi çalışmalarda bulunan yöntem kullanma sıklıkları Tablo 6 da gösterildi. Buna göre bu çalışmada bulunan veriler Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 verileri ile karşılaştırıldığında etkili yöntem kullanma sıklığı daha yüksek, etkisiz yöntem kullanma sıklığı ve yöntem kullanmama sıklığı ise daha düşük bulunmuştur (5). Bu çalışmada bulunan etkili yöntem kullanma sıklığı, Samsun il merkezinde (6) ve Şanlıurfa Tılfındır da (7), Diyarbakır (8) de yapılan araştırmalardan daha yüksek; Isparta Gönen de (9), Bursa da (10) ve Edirne İl Merkezi nde (11) yapılan araştırma 276

13 ile karşılaştırıldığında daha düşük bulunmuştur. Tablo 6 incelendiğinde ülkede etkili yöntem kullanma sıklığının, ülkenin batısından doğusuna gittikçe ve güneyinden kuzeyine gittikçe azaldığı görülmüştür. Bizim çalışmamız da bunu desteklemektedir. İzmir çalışması (12) buna uymamaktadır. Bunun nedeni çalışmanın yapıldığı Evka 4 bölgesindeki kadınların sosyoekonomik düzeyinin düşük olması olabilir. Ülkenin doğusundan batısına gidildikçe etkili yöntem kullanma oranının artışı belki de batıdaki kadınların öğrenim durumun daha yüksek olabileceğiyle açıklanabilir. Bu çalışmanın yapıldığı Sağlık Ocağı bölgesi olan Kalıcı Konutlar 6 No lu Sağlık Ocağı verileri (3) ile karşılaştırıldığında etkili yöntem kullanma sıklığı daha yüksek, etkisiz yöntem kullanma oranı ve yöntem kullanmama oranı ise daha düşük bulunmuştur. Bunun nedeni sağlık ocağı tarafından yaş evli kadın izlemlerinin düzenli yapılamayıp verilerin güncellenmemesi olabilir En çok kullanılan etkisiz yöntem diğer çalışmalarla (6-12) uyumlu olarak geri çekme olarak bulunmuştur. Araştirmaya katılan kadınların yarısından fazlası yöntem kullanmaya ve hangi yöntemi kullanacağına eşi ile görüşerek karar verdiğini söyledi. Bu durum kadınların ve eşlerinin öğrenim durumlarının yapılan kimi çalışmalara göre nispeten yüksek olması ile açıklanabilir. Araştırmaya katılan kadınlardan yöntem kullanmaya sağlık ocağı yolu ile başlayanların tamamı etkili bir aile planlaması yöntemi kullanmaktadır. SONUÇ ve ÖNERİLER Kullanılan yöntemi tercih nedenleri arasında yöntemin ucuz olmasının sayılması aile planlaması yöntemlerinin halka ücretsiz olarak ulaştırılamadığını düşündürmektedir. Yöntem kullanmaya sağlık ocağına danışarak başlayan bütün kadınların etkili yöntem kullanması sağlık ocaklarının aile planlaması çalışmalarındaki etkin rolünü ortaya koymaktadır. Yöntem kullanmaya başlamada eşlerin ve komşuların etkisi de yadsınamaz. Bu nedenle sağlık ocakları aile planlaması eğitimini kadınların yanında erkeklere de vermeli, ev ziyaretlerinin sıklığı arttırılmalıdır. 277

14 Toplumda çevresine doğru bilgileri aktarabilecek kadınların eğitilmesi ile kadınların aile planlaması yöntemleri hakkında daha fazla ve daha doğru bilgiye sahip olması sağlanabilir. KAYNAKLAR 1. Akın A, Özvarış ŞB. Ana sağlığı ve aile planlaması. Eds.: Bertan M, Güler Ç. İçinde: Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 2. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; p Doğan B, Akın A. Türkiye de aile planlaması yöntem kullanma davranışları, aile planlaması hakkındaki görüşler ve gelecekte yöntem kullanma konusundaki eğilimler. Ed. Akın A. İçinde: Türkiye Nüfus ve Sağlık araştırması 1998 İleri Analiz Sonuçları. Ankara. Hacettepe Üniversitesi, TAP Vakfı ve UNFPA; p Düzce İli Kalıcı Konutlar 6 No lu Sağlık Ocağı istatistikleri Mayda A S, Yakalı G., Eriman M. Düzce ili Konuralp Bölgesindeki yaş evli kadınların aile planlaması yöntem kullanma durumları ve yöntem kullanmama nedenleri. Sağlık ve Toplum Dergisi. 2004, 12 (1): Ünalan T, Koç İ, Tezcan S. Aile planlaması. İçinde: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ankara: Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü; p Dündar C, Süren C, Ordulu F, Kaynar E, Peşken Y., Samsun il merkezinde yaş evli kadınlarda aile planlaması yöntemi kullanma durumu ve etkileyen faktörler. 8.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Eylül Diyarbakır Kongre Kitabı 1; p Şimşek Z, Kurçer M A, Ersin F, Gözükara F, Kayahan M. Şanlıurfa Tılfındır sağlık ocağı bölgesindeki yaş evli kadınların aile planlaması hakkındaki bilgileri ve yöntem kullanımı etkileyen faktörler. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Eylül Diyarbakır, Kongre Kitabı 1; p Karaçomak Z, Ertem M, Ceylan A, Saka G. Diyarbakır Şehitlik Sağlık Ocağı Bölgesi nde kadınların aile planması kullanım sıklıkları ve bunu etkileyen faktörler. 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım Ankara, Kongre Kitabı; p Öztürk M, Kişioğlu N, Çakmak A. Isparta Gönen de kadınların aile planlaması uygulamaları ve etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum Dergisi. 1999; (2):

15 10. Aydın N, Aytekin H. Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde yaşayan yaş evli kadınların aile planması yöntemlerini kullanma durumları, doğurganlık özellikleri ve bunları etkileyen etmenler. 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 3-6 Kasım Ankara, Kongre Kitabı; p Tokuç B, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne İl Merkezi nde 1549 yaş evli kadınların aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri ve yöntem kullanma oranları. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Eylül Diyarbakır, Kongre Kitabı 1; p Ceber Türkistanlı E, Mermer G, Yıldız F. Evka 4 sağlık Ocağı Bölgesi nde yaş arası evli kadınalrın aile planlaması yöntem kullanma durumalrı. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Eylül Diyarbakır, Kongre Kitabı 1; p

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA 2008: 22 (4): 185-191 http://www.fusabil.org Hüsamettin KAYA 1 Halim TATLI 1 Yasemin AÇIK 2 S.Erhan DEVECİ 2 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ

TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN 01 Temmuz 2005 - TRABZON DOĞURGANLIK Toplam Doğurganlık Hızları 1978-2003 5 4 4,3 4,0 3 2

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Atilla Senih MAYDA Sinemis ÇETİN DAĞLI Ramazan Oğuz ŞAHİN Ferhat DANIŞMAN Filiz DERE Ahmet ÇELER Dursun ÇELİK Seda BURGUCU Nevzat

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları Dicle Tıp Dergisi / A. Yılmaz ve ark. Kontrasepsiyon bilgi düzeyleri 2013; 40 (3): 453-457 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0309 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Van il merkezinde

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICJNE) Vol. 47 : 95-108, 1994 GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Meltem Çöl" Deniz Çalışkan* Recep Akdur* Gençlik dönemine

Detaylı

İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi

İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi Feray KABALCIOĞLU 1, M. Ali KURÇER 2, Zeynep ŞİMŞEK 3 1 Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

Samsun İli Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı

Samsun İli Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı Ankara Med J, 2018;(2):207-14 DOI: 1017098/amj.435262 Samsun İli 15-49 Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanım Dağılımı The Distribution of Family Planning Method Use Among Women Aged

Detaylı

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI ARAŞTIRMA KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI Gülfer DOĞAN PEKİNCE* Mehmet YILMAZER** Alınış Tarihi: 06.08.2010 Kabul Tarihi: 22.02.2012 ÖZET Amaç: Araştırma,

Detaylı

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2 ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(2) 93-97 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + Leyla Karaoğlu, Feray Çetin,

Detaylı

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması Doğurganlık Aile Planlaması Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler Düşükler ve Ölü Doğumlar Doğurganlık Tercihleri

Detaylı

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımındaki Değişim ( )

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımındaki Değişim ( ) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 37 (1) 21-26, 2011 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde 15-49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması i Kullanımındaki Değişim

Detaylı

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalkı ve kişi görüşmelerinin sonuçları...15 BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalkı

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Araştırma/Research Article Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Nasır Nesanır¹*, Ahmet Sabri Alper², Serdar İpek², Berna Akovalı²,

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Ebubekir GILIÇ 1, Osman CEYHAN 2, ALĐ ÖZER a3 1 Bor Sağlık Meslek

Detaylı

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL**

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (3) ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** ÖZ Amaç: Araştırma, erkeklerin aile planlamasına (AP) ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA. Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA. Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış TÜRKİYE DE DOĞUM ve DOĞUM SONU HİZMETLERDEN YARARLANMA Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış I. GİRİŞ Doğumun sağlıklı koşullarda ve bir sağlık personelinin yardımıyla yaptırılmasının ve doğum

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119 Fırat Tıp Dergisi 200;4(2): - Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları

TNSA-2008 in Sonuçları Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Doç. Dr. İsmet Koç 22 Ekim 2009 Rixos Otel/Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C.

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası Geçirme Durumları

Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası Geçirme Durumları Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası Geçirme Durumları Tülin Gönültaş, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana Amaç Bu araştırmanın amacı, Adana

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan

Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan AİLE PLANLAMASI 5 Turgay Ünalan, İsmet Koç ve Sabahat Tezcan Bu bölümde gebeliği önleyici bilgisi, tutum ve davranışları ile ilgili TNSA- 2003 sonuçları sunulmaktadır. Bölümde öncelikle farklı gebeliği

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları

TNSA-2008 in Sonuçları Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 2 19 Kasım 2009, Trabzon Hanehalkı Nüfusunun ve Kadınların Temel Özellikleri Ar. Gör. Mehmet Ali Eryurt T.C. Sağlık

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz ÖNEKLEME HATALAI EK C A. Sinan Türkyılmaz Örneklem araştırmalarından elde edilen kestirimler (estimates) iki tip dan etkilenirler: (1) örneklem dışı lar ve (2) örneklem ları. Örneklem dışı lar, veri toplama

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Balcı E, Gün İ, Özçelik B, Öztürk A ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERİN SEVK VE SAĞLIK OCAKLARINI KULLANMA DURUMU Health Center Usage

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1

TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1 5 Kasım 2009, Van Hanehalkı Nüfusunun ve Kadınların Temel Özellikleri Ar. Gör. Mehmet Ali Eryurt T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler

Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler Fırat Tıp Dergisi 2009;14(1): 56-64 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER

Detaylı

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Yasemin Türker 1 Funda Yıldırım Baş 2 Erdinç Yavuz 3 Bahriye Arslan 2 1 Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta 2 Süleyman Demirel si Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Detaylı

ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Zeynep AVCI** Kabul Tarihi:1.12.2004 ÖZET Bu çalışmada düşük tanısı konulan kadınların sosyo-demografik özellikleri

Detaylı

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI Prof. Dr. Sabahat Tezcan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 8 Ekim 2004 - Ankara HANEHALKI ÖZELLİKLERİ Nüfus halen genç yapıda (%29, 15 )

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI?

NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI? NASIL BİR? Yabancı dil bilen Evli Denizlili Genç Eğitimli Tanınan Yönetici Başarılı Orta yaşlı Bekar Varlıklı Giriş Belediye Başkanı Profili Araştırması, Denizli il merkezi ve çevre ilçelerde ikamet etmekte

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Kayseri ili Talas ilçesindeki 15-49 yaş kadınlarda ARAŞTIRMA kullanılan (Research aile planlaması Report) yöntemiyle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDEKİ 15-49 YAŞ KADINLARDA

Detaylı

HIV ile yaşayan erkek bireylerin cinsel davranış özellikleri ve ilişkili faktörler

HIV ile yaşayan erkek bireylerin cinsel davranış özellikleri ve ilişkili faktörler HIV ile yaşayan erkek bireylerin cinsel davranış özellikleri ve ilişkili faktörler Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Zuhal Yeşilbağ, Sevtap Şenoğlu, Özlem Altuntaş Aydın SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Enfeksiyon

Detaylı

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet Araştırma Makalesi / Seach Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 87-92, 2008 Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası

Detaylı

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ*

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* Nazan KOŞTU** Kerime Derya TAŞÇI*** Alınış Tarihi:28.08.2007 Kabul Tarihi:20.11.2007 ÖZET Bu çalışma, 15-49 yaş evli

Detaylı

BİR İLDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ KAZASI GEÇİRME DURUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR İLDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ KAZASI GEÇİRME DURUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR İLDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ KAZASI GEÇİRME DURUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ferhat Coşkun 1, Tuba Duygu Yılmaz 1, Ahmet Öner Kurt 2, Serdar Deniz 3, Muhsin Akbaba

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

Dünya Nüfus Günü, 2013

Dünya Nüfus Günü, 2013 Sayı: 13663 Dünya Nüfus Günü, 2013 11 Temmuz 2013 Saat: 10:00 Dünya Nüfus Günü nün bu yılki teması Ergen Gebeliği olarak belirlendi Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde (8 Mart

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

YILLARI ARASINDA GÜMÜŞHANE İLİNDE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLERİN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ *

YILLARI ARASINDA GÜMÜŞHANE İLİNDE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLERİN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ * 2000-2009 YILLARI ARASINDA GÜMÜŞHANE İLİNDE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLERİN EPİDEMİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ * ÖZET Turgut ŞAHİNÖZ 1 Saime ŞAHİNÖZ 1 Hasan Hüseyin EKER 1 Bu araştırma; Gümüşhane İlinde 10 yıl içerisinde

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİNDEN YARARLANMA

TÜRKİYE DE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİNDEN YARARLANMA TÜRKİYE DE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİNDEN YARARLANMA Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış Prof. Dr. Ayşe Akın Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış Prof. Dr. Ayşe Akın I. GİRİŞ Doğum öncesi bakım (DÖB); anne ve fetusun

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 16 Haziran 2005 - KARS Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt Ar. Gör. Ayşe Abbasoğlu Özgören Ar. Gör. Zehra Yayla Melek Özgür Duman 0 Eylül 205, Hilton Hotel, Ankara Neden Kadın

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de çocuk sağlığının durumu ( ) Prof. Dr. Betül Ulukol Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Dünyada ve Türkiye de çocuk sağlığının durumu ( ) Prof. Dr. Betül Ulukol Sosyal Pediatri Bilim Dalı Dünyada ve Türkiye de çocuk sağlığının durumu (2017-2018) Prof. Dr. Betül Ulukol Sosyal Pediatri Bilim Dalı Sağlık Yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil fiziksel, bilişsel, psikososyal tam bir

Detaylı

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE 2 Sağlık Göstergeleri II.. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.. MORTALİTE II.. MORBİDİTE II. Üreme Sağlığı TABLO: TÜRKİYE'DE YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE ÜREME SAĞLIĞI (%, 2) ÖZELLİKLER KENT KIR TOPLAM DOĞURGANLIK

Detaylı

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (4) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI Sefer AYCAN, Fatma İLHAN,

Detaylı

ŞANLIURFA TILFINDIR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE AKRABA EVLİLİĞİ PREVALANSI ve 5 YAŞ ALTI ÖLÜMLERE ETKİSİ

ŞANLIURFA TILFINDIR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE AKRABA EVLİLİĞİ PREVALANSI ve 5 YAŞ ALTI ÖLÜMLERE ETKİSİ ŞANLIURFA TILFINDIR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE AKRABA EVLİLİĞİ PREVALANSI ve 5 YAŞ ALTI ÖLÜMLERE ETKİSİ Miyaser KAYAHAN *, Zeynep ŞİMŞEK **, Fatma ERSİN *, Fatma GÖZÜKARA *, Mehmet Ali KURÇER*** ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI

GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI AĞUSTOS - 2018 Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Caddesi No: 2/12 Çankaya / ANKARA Tel: 0312 473 8423 Faks: 0312 473 8429 www.miargem.org.tr miargem@miargem.org.tr

Detaylı

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 Turgay Ünalan ve Sutay Yavuz Bu bölümde gebeliği önleyici yöntemlere olan talebin belirlenmesine yönelik olarak sorulan sorular incelenmektedir. Cevaplayıcı başka çocuk sahibi

Detaylı

Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Bebek Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler

Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Bebek Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler Türkiye nin Çocuk İhmali: Son 5 Yıldaki Ölümleri ve Koruyucu Hizmetlerden Yararlanmamada Eşitsizlikler Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bu yazı Türkiye de son 5

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 1-12 BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 Şepnem Taşkın* Nazlı Atak** ÖZET Bu

Detaylı

Kadın Sağlığına Genel Bakış. Dr. Nuran Elmacı

Kadın Sağlığına Genel Bakış. Dr. Nuran Elmacı Kadın Sağlığına Genel Bakış Dr. Nuran Elmacı Kadınların Sağlık Sorunları Doğurganlık Doğum - Doğum yardımı Aile planlaması Menopoz Kısırlık Kanserler Kadına yönelik Şiddet Kadınlar yedi milyara yaklaşan

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ANKARA 2018 2 İçindekiler Sayfa 1. Giriş ve Amaç... 4 2. Gereç ve Yöntem... 4 2.1. Araştırmanının Türü ve Örneklem...

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS VE ÜREME SAĞLIĞINA İLİŞKİN SAYISAL BÜYÜKLÜKLER: 2003 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI BULGULARINA DAYALI TAHMİNLER

TÜRKİYE DE NÜFUS VE ÜREME SAĞLIĞINA İLİŞKİN SAYISAL BÜYÜKLÜKLER: 2003 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI BULGULARINA DAYALI TAHMİNLER Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Population Studies, 2006-07, 28-29, 3-14 3 TÜRKİYE DE NÜFUS VE ÜREME SAĞLIĞINA İLİŞKİN SAYISAL BÜYÜKLÜKLER: 2003 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI BULGULARINA DAYALI

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADIYAMANDA YAPTIRDIĞI DOĞUMLARDA ANNE VE YENİDOĞANIN GENEL ÖZELLİKLER VE RİSKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ*

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADIYAMANDA YAPTIRDIĞI DOĞUMLARDA ANNE VE YENİDOĞANIN GENEL ÖZELLİKLER VE RİSKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADIYAMANDA YAPTIRDIĞI DOĞUMLARDA ANNE VE YENİDOĞANIN GENEL ÖZELLİKLER VE RİSKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* Emine GEÇKİL** Özlem DÜNDAR** Türkan ŞAHİN** Aslı AVCI*** Kadriye YAVUZ***

Detaylı

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr.

TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA 2008 İleri Analiz Sonuçları Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu Dr. Mehmet Ali Eryurt 16 Eylül 2010 / Hilton

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

VERİ KALİTESİ EK D. İsmet Koç

VERİ KALİTESİ EK D. İsmet Koç VERİ KALİTESİ EK D İsmet Koç Bu bölümün amacı, TNSA-2003 veri kalitesinin bir ön değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla, yaş bildirim hataları, cevaplayıcılardan kaynaklanan hatırlama hataları ve veri

Detaylı

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S1 Üreme Sağlığı Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S6 Üreme Sağlığına Yönelme Bükreş konferansı (1974) II. Nüfus Konferansı (1984 Meksika) Kadın ve çocuklara

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

Türkiye de Anne ve Çocukların Durumu. Dr. Mehmet Rifat KÖSE

Türkiye de Anne ve Çocukların Durumu. Dr. Mehmet Rifat KÖSE Türkiye de Anne ve Çocukların Durumu Dr. Mehmet Rifat KÖSE Değerlendirme Notu 214 Yılı Canlı doğum sayısındaki belirsizlikler devam etmektedir. Hastanede doğum yapan gebe sayısı 1.326.151 dir. Sağlık personeli

Detaylı

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Hamit ACEMOĞLU Ali CEYLAN Günay SAKA Melikşah ERTEM Özet Amaç: Erken yaş evlilikleri kadın ve çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ... VALİLİĞİNE GENELGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ... VALİLİĞİNE GENELGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100008 KONU : Özürlü Kimlik Bilgi Formu 24.10.03 * 20198... VALİLİĞİNE GENELGE Başbakanlığın 20 Haziran 2002 tarih ve 2002/22 sayılı

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Didem Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

07.11.2014. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler

07.11.2014. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 2. Hafta ( 22 26 / 09 / 2014 ) 1.) KADIN ve ANASAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ve ALINACAK ÖNLEMLER 2.) KADIN ve ANA SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÖLÇÜTLER Slayt No: 2

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU T.C. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU EK- 1 Resim Yapıştırınız. Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI ÖN GÖRÜŞME FORMU

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI ÖN GÖRÜŞME FORMU . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI ÖN GÖRÜŞME FORMU Çocuğun Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Görevi: Görüşme Tarihi: Doğum Yeri

Detaylı