DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ"

Transkript

1 ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*, İnt. Dr. İlker DEDELİ*, İnt. Dr. Meryem Özlem ÖZKAN* * Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Düzce Gönderildiği Tarih: 13 Temmuz 2005, Kabul Tarihi: 28 Eylül ÖZET Bu kesitsel çalışmanın amacı Düzce ili Kalıcı Konutlar bölgesinde yaşayan yaş kadınların aile planlaması konusundaki bilgi düzeylerini, bilgi kaynaklarını, yöntem kullanma oranlarını ve kullanılan yöntemi tercih sebeplerini öğrenmektir. Araştırmanın evreni yaş arası 4394 kadındır. Küme örnekleme yöntemi ile 280 kadın çalışmaya dahil edildi. Aile planlaması yöntem kullanma durumu ve yöntemi tercih nedenleri hakkında 41 sorudan oluşan soru formu kadınlarla yüz yüze görülerek uygulandı. Aile planlaması yöntem kullanma sıklıkları 232 evli kadında; etkili yöntem %53.4, etkisiz %24.6 ve yöntem kullanmayan %22.0 dır. Araştırmaya alınan toplam 280 kadında ise yöntem kullanma durumları; etkili %45.7, etkisiz %21.1 ve yöntem kullanmayan %33.2 şeklindedir. Kadınların yöntemi tercih Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Atilla Senih Mayda, Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konuralp Düzce Tel: E-posta: nedenleri; 72 (%25.7) kişi güvenilir, 33 (%11.8) kişi yan etkisi az ve 19 (%6.4) kişi ucuz olduğu içindir. Yöntem kullanmaya sağlık ocağına danışarak başlayan bütün kadınlar etkili yöntem kullanmaktadır. Kullanılan yöntemi tercih nedenleri arasında yöntemin ucuz olmasının sayılması aile planlaması yöntemlerinin halka ücretsiz olarak ulaştırılamadığını düşündürmektedir. Yöntem kullanmaya sağlık ocağına danışarak başlayan bütün kadınların etkili yöntem kullanması sağlık ocaklarının aile planlaması çalışmalarındaki etkin rolünü ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Aile planlaması yöntem kullanma durumu, tercih nedeni, Düzce ABSTRACT THE RATE OF FAMILY PLANNING METHODS USAGE OF YEARS OLD WOMEN LIVING IN DUZCE PERMANENT RESIDENCES AND THE CAUSES OF PREFERING METHODS The aim of this cross-sectional and descriptive study is to learn the level of knowledge and 265

2 source of knowledge about family planing, the rate of women using family planning methods and the causes of prefering the used methods of years old women living in Düzce Permanent Residences. The population of the study ise 4394 women years old. Cluster sampling is used and 280 women included to the study. A questionnaire containg 41 questions about family planning methods usage and the causes of prefer them was applied to women with face to face interview. The rate of 232 married women using effective planning method is 53.4%, traditional methods 24.6%and not using any method 22%. The rate of effective method usage of all 280 women included to the study is 45.7%, traditional 21.1% and not using any method 33.2%. The causes to prefer the methods are 72 women (25.7%) reliable, 33 women (11.8%) side effects are less, and 19 women (6.4%) cheap. All the women who began to use family planing methot by consulting with Health Center has used effective methods. Considering cheap as a cause of prefer the method make us to think that the family planning methods could not be supported to the population unpaid. Using effective methods of all the women who began to use family planing methods by consulting with Health Center puts forward that Health Centers have an effective role in family planning activities. Key words: The rate of family planning method use, causes of prefer, Düzce. GİRİŞ Aile planlaması; ailelerin isteklerine göre gebelik sayısı ve aralıklarını kontrol edebilmeleleridir (1). Bir ülkede gelecekteki aile planlaması gereksinimleri konusunda plan yapabilmek için, karar vericilerin ve program yürütücülerinin halen mevcut olan kontraseptif kullanım durumu, aile planlaması hakkındaki tutumlar ve gelecekte yöntem kullanmaya ilişkin niyet ile ilgili bilgilere gereksinimleri vardır. Kontraseptif yöntem kullanma prevalansı, programların başarısının değerlendirilmesi için iyi bir ölçüttür. Ancak, gelecekte etkili modern aile planlaması yöntemlerinin daha yaygınlaştırılması için yapılacak olan eğitim çalışmalarının ve yöntemlerin tanımı için yapılacak olan çalışmaların başarısı, büyük ölçüde kontrasepsiyon hakkındaki tutumların incelenerek sorunların ortaya çıkartılmasına bağlıdır. Gelecekte yöntem kullanmaya ilişkin niyet ise, potansiyel hizmet gereksinimlerinin ortaya konması kadar, yöntem kullanmayanlar arasında kontrasepsiyona karşı eğilimi de gösterecektir (2). Aile planlaması hizmetleri, topluma sunulması gereken Temel Sağlık Hizmetleri kapsamı içinde önemli bir yer tutar. Bilimsel gelişmeler artık çiftlere daha az zararlı ve etkililiği daha yüksek alternatifler sunmaktadır. Yine de, gerek yöntem bilgisi, ve gerekse yöntem kullanımı etkileyen pek çok etmen vardır. Yöntem kullananlara 266

3 ait etmenler (öğrenim düzeyi, ekonomik durum vb.) kadar, hizmetlerin ulaşılabilirliği ve kapsayıcılığı da önemlidir. Erken yaşta, çok sayıda, çok geç yaşta ve çok sık olan gebeliklerde anne ve çocuğun hastalık ve ölüm riski en yüksek düzeydedir. Yüksek riskli olarak adlandırılan bu gebelikler ülkemizde de yaygın bir sorun olarak görülmektedir. Doğurgan yaştaki çiftlerin modern aile planlaması yöntemlerini kullanması ile, yüksek riskli gebelikler önlenebilirse, bir yılda meydana gelen anne ve bebek ölümleri önemli ölçüde önlenecektir. Bu çalışmanın amacı Düzce ili kalıcı konutlar bölgesinde yaşayan yaş kadınların aile planlaması konusundaki bilgi düzeylerini, bilgi kaynaklarını, yöntem kullanma oranlarını ve kullanılan yöntemi tercih sebeplerini öğrenmektir. GEREÇ VE YÖNTEM Bu kesitsel araştırma Düzce de 1999 yılında olan depremlerden sonra inşasına başlanan ve 2003 yılında yerleşime açılan 14 bölge ve 7000 konuttan oluşan Kalıcı Konutlar da 2005 yılı Nisan-Mayıs aylarında yapıldı. Toplam nüfusu olan bölgede bir Sağlık Ocağı vardır. Düzce İli Kalıcı Konutlar 6 No lu Sağlık Ocağı istatistiklerine göre araştırmanın evrenini oluşturan yaş arası kadın sayısı 4394 tür (3). Örneklem büyüklüğü Epi Info Statcalc Programı ile evren büyüklüğü 4394, Sağlık Ocağı istatistiklerinden etkili yöntem kullanma oranı %40.3, en az kabul edilebilecek değer %35.0, güven aralığı %80 alınarak 136 kadın olarak hesaplandı. Küme örnekleme yöntemi kullanılacağından örneklem büyüklüğü 2 ile çarpıldı. Bütün bölgelerin nüfusları hemen hemen eşit olduğu için 272 rakamı 280 e yuvarlandı. İntörn Doktorlar 14 bölgenin tümüne gitiler. Her bir bölgede kura ile belirlenen bir sokak küme olarak belirlendi. İntörnler bu sokaktaki evlere hane atlamadan giderek her kümeden 20 kadını çalışmaya dahil ettiler. Aile planlaması yöntem kullanma durumu ve yöntemi tercih nedenleri hakkında 41 sorudan oluşan soru formu beş kişi üzerinde ön denemesi yapıldıktan sonra kadınlarla yüz yüze görülerek uygulandı. 267

4 Araştırmanın bağımlı değişkenleri; aile planlaması yöntem kullanma durumu, yöntemi tercih nedeni, bağımsız değişkenleri ise yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, sosyal güvencesinin olup olmaması, çocuk isteyip istemediği, sahip olunan çocuk sayısı, eşinin yaşı, eşinin eğitim durumudur. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen kadın olmadı. Veri toplanması çalışan kadınlara da ulaşılabilmesi amacıyla özellikle saat dan sonra ve hafta sonları yapılmaya çalışıldı. İstatistiksel analizler Epi Info Programı ile iki ortalama arasındaki farkın önem kontrolü ve kategorik değişkenlerde ki-kare testleri kullanılarak yapıldı. BULGULAR Kadınların kimi demografik özelliklere göre dağılımları Tablo 1 de gösterildi. Buna göre araştırmaya alınan toplam 280 kadının yaş gruplarına göre dağılımı; yaş grubunda olanlar 165 kişi, (%58.9), 36 ve üzeri yaşta olanlar 98 (%35.0) ve yaş grubunda olanlar 17 (%6.1) kişi şeklindedir. İl merkezinde doğanlar 178 (%63.6), ilçede doğanlar 75 (%26.8) ve köyde doğanlar 27 (%9.6) kişidir. Hiç okula gitmeyenler 7 (%2.5), 1-8 yıl okula gidenler 144 (%52.7), 9-11 yıl okula gidenler 68 (%24.3) ve 12 yıl ve üzeri öğrenim görenler 61 (%21.4) kişidir. Kadınların sosyal güvence durumlarına göre dağılımı ise; Sosyal Sigortalar Kurumu na bağlı olanlar 106 (%37.9), Emekli Sandığı na bağlı olanlar 98 (%35.0), Bağkur lu olanlar 51 (%18.2), özel sağlık sigortası bulunanlar 11 (%3.9), yeşil kartlı olanlar 10 (%3.6), ve sosyal güvencesi olmayanlar 4 (%1.4) kişi şeklindedir. Algılanan gelir düzeyi orta olan 199 (%71.1), yüksek olan 54 (%19.3) ve düşük olan 27 (%9.6) kişidir. Araştırmaya alınan 280 kadının medeni durumlarına göre dağılımı; evli 232 (%82.9), bekar 32 (%11.4), boşanmış 7 (%2.5) ve dul 9 (%3.2) kişidir. Kadınların mesleklerine göre dağılımına bakıldığında 172 (%61.4) sinin ev hanımı, 36 (%12.6) sının öğretmen, 31 (%11.0) inin memur, 20 (%7.1) sinin öğrenci ve 11 (%3.9) inin işçi olduğu görüldü. Kadınların eşlerinin doğum yerine göre dağılımı, eşi ilde doğanlar 181 (%64.6), ilçede doğanlar 46 (%16.4) ve köyde doğanlar 16 (%5.7) kişi şeklindedir. Araştırmaya katılan kadınların 268

5 eşlerinin meslekleri, eşi işçi olanlar 77 (%27.5), serbest meslek sahibi olanlar 71 (%25.4) ve memur olanlar 49 (%17.5) şeklindedir. Tablo 1. Düzce Kalıcı Konutları nda yapılan aile planlaması çalışmasına katılan kadınların kimi demografik özellikelre göre dağılımları (Düzce 2005). Yaş Grubu Sayı % ve üzeri Doğum Yeri İl merkezi İlçe Köy Öğrenim Durumu Hiç okula gitmemiş yıl yıl yıl ve üzeri Sosyal güvence SSK Emekli sandığı Bağkur Yeşil kart Özel Yok Gelir durumu Düşük Orta Yüksek Toplam

6 Kadınlardan 240 ı (%85.7) yakın zamanda çocuk sahibi olmak istemezken; 40 ı (%14.3) yakın zamanda çocuk sahibi olmak istemektedir. Araştırmaya katılan kadınların bildikleri korunma yöntemi sayısına göre dağılımları; dört yöntem bilen 91 (%32.5) kişi, beş yöntem bilen 47 (%16.8) kişi ve üç yöntem bilen 44 (%15.7) kişi olarak belirlendi. Kadınların hepsi en az iki etkili korunma yöntemi bilmektedir. Tablo 2. Kadınların halen kullandıkları yönteme göre dağılımı (Düzce 2005). Kullanığı yöntem Sayı % Etkili Yöntem Hap Kondom RIA Depo prv Norplant Tüp ligasyonu Etkisiz yöntem Geri çekme Takvim Geri çekme ve takvim Kullanmayan Toplam Araştırmaya katılan kadınların şu an kullandıkları yönteme göre dağılımı Tablo 2 de gösterildi. Araştırmaya alınan toplam 280 kadında yöntem kullanma durumları; etkili yöntem 128 (%45.7), etkisiz 59 (%21.1) ve yöntem kullanmayan 93 (%33.2) şeklindedir. Aile planlaması yöntem kullanma sıklıkları 232 evli kadında ise; etkili yöntem %53.4, etkisiz %24.6 ve yöntem kullanmayan %22.0 dır. 270

7 Tablo 3. Kadınların yöntem kullanmaya nasıl başladıkları, yöntemi kimin önerdiği ve kullandıkları yöntemleri tercih nedenlerine göre dağılımı (Düzce 2005). Yöntem kullanmaya nasıl başladınız? Sayı* % Komşudan gördüm Sağlık ocağı önerdi Eşim ile görüşerek Özel doktor önerdi Kendim başladım Kullandığınız yöntemi kim önerdi? Sağlık ocağı Eşim ile görüşerek Komşum önerdi Özel Doktorum Kendim karar verdim Kullandığınız yöntemi tercih nedeniniz? Güvenilir Kolay ulaşılır Ucuz Yan etkisi az Doktor önerdi Güvenilir ve kolay ulaşılır Güvenilir ve ucuz Güvenilir ve yan etkisi az Eşi istiyor Kendi isteğimle Toplam * Etkili ve/veya etkisiz yöntem kullanan toplam 187 kişidir. Araştırmaya katılan kadınlardan etkili ve etkisiz olmak üzere yöntem kullanan toplam 187 kadının yöntem kullanmaya nasıl başladıkları, yöntemi kimin önerdiği ve kullandıkları yöntemleri tercih nedenlerine göre dağılımı Tablo 3 de gösterildi. Kadınlardan eşi ile 271

8 görüşerek yöntem kullanmaya karar veren 94 (%50.3) kişi, sağlık ocağından bilgi alarak karar veren 38 (%20.3) kişi ve özel doktor önerisiyle karar veren 32 (%17.11) kişi olarak bulundu. Araştırmaya katılan kadınların seçtikleri yöntemin kim tarafından önerildiğine göre dağılımı; 23 (%12.3) kişi sağlık ocağından bilgi alarak, 104 (%55.6) kişi eşi ile görüşerek ve 19 (%10.2) kişi komşu önerisiyle şeklindedir. Araştırmaya katılan kadınlar kullandıkları yöntemleri tercih etme nedenlerini ise, 72 (%25.7) kişi güvenilir, 33 (%11.8) kişi yan etkisi az ve 19 (%6.4) kişi ucuz olduğu için şeklinde belirtti. Etkili yöntem kullanan toplam 129 kadından yöntemi sağlık ocağından temin edenler 43 (%33.3) kişi, özel kuruluşlardan (eczane, market, hastane) temin edenler 86 (%66.7) kişidir. Araştırmaya katılan kadınlardan 57 si daha önce kullandıkları bir aile planlaması yöntemini değiştirdiklerini belirtti. Kadınların önceden kullandıkları yöntemi değiştirme nedenleri, önceki yöntemin başarısız olması 16 (%28.07), önceki yöntemin yan etkisinin olması 13 (%22.8) ve şimdiki yöntemin daha güvenilir olması 13 (%22.8) kadın şeklinde açıklandı. Araştırmaya katılan kadınların yöntem kullanmama nedenleri; cinsel ilişkisinin olmaması 43 (%46.2) kişi, 21 çocuk istemesi (%22.6) kişi ve menopozda olma 9 (%9.7) kişi şeklindedir. Bu çalışmada bulunan aile planlaması yöntem kullanma durumuna etki eden faktörler Tablo 4 de gösterildi. Aile planlaması yöntem kullanma durumu doğum yerine, mesleğe, aile tipine, algılanan gelir düzeyine, sezeryan olup olmamaya, akraba evliliği olup olmamasına ve yakın zamanda çocuk sahibi olmak isteyip istememeye göre farklılık göstermektedir. Buna göre etkili yöntem kullanma oranı kentte doğanlarda, mesleği memur olanlarda, aile tipi geniş aile olanlarda, algılanan gelir düzeyi yüksek olan kadınlarda, sezeryan olanlarda, akraba evliliği yapmayanlarda ve yakın zamanda çocuk sahibi olmak istemeyenlerde daha yüksektir. 272

9 Tablo 4. Kadınların aile planlaması yöntem kullanma durumlarına etkili bulunan bazı değişkenler (Düzce 2005). Etkili Etkisiz Yöntem Toplam İstatistik yöntem Yöntem kullanmayan Değişkenler Sayı (%*) Sayı (%*) Sayı (%*) Sayı (%**) Doğum yeri Kent 93 (52.2) 23 (12.9) 62 (34.8) 178 (63.6) Ilçe 26 (34.7) 25 (33.3) 24 (32.0) 75 (26.8) Köy 9 (33.3) 11 (40.7) 7 (25.9) 27 (9.6) Meslek Ev hanımı 78 (45.3) 52 (30.2) 42 (24.4) 172 (61.4) Işçi 3 (27.3) 4 (36.4) 4 (36.4) 11 (3.9) Memur 30 (55.6) 1 (1.9) 23 (42.6) 54 (19.3) Diğer 17 (39.5) 2 (4.7) 24 (55.8) 43 (15.4) Aile tipi Çekirdek 108 (45.6) 44 (18.6) 85 (35.9) 237 (84.6) Geniş 20 (46.5) 15 (34.9) 8 (18.6) 43 (15.4) Gelir durumu Düşük 8 (29.6) 13 (48.1) 6 (22.2) 27 (9.6) Orta 87 (43.7) 43 (21.6) 69 (34.7) 199 (71.1) Yüksek 33 (61.1) 3 (5.6) 18 (33.3) 54 (19.3) Sezaryen olma Evet 61 (63.5) 13 (13.5) 22 (22.9) 96 (34.3) Hayır 67 (36.4) 46 (25.0) 71 (38.6) 184 (65.7) Eşiyle Akrabalık durumu*** Akraba 9 (32.1) 13 (46.4) 6 (21.4) 28 (11.3) Değil 115 (52.0) 44 (19.9) 61 (28.1) 220 ( (88.7) Yakın zamanda çocuk isteği Evet 7 (17.5) 3 (7.5) 30 (75.0) 40 (100.0) Hayır 121 (50.4) 56 (23.3) 63 (26.3) 240 (100.0) x 2 = 20.36, p<0.001 x 2 = 44.65, p<0.001 x 2 =7.767 p=0.021 x 2 = p<0.001 x 2 =18,884 p<0.001 x 2 =9.93 p=0.006 x 2 =34.694, p<0.001 Toplam 128 (45.7) 59 (21.1) 93 (33.2) 280 (100.0) * Satır Yüzdesi ** Sütun Yüzdesi *** Evli, boşanmış ve dul kadın sayısı toplamı 248 dir, Diğer bütün değişkenlerde toplam kadın sayısı 280 dir. 273

10 Araştırmaya katılan kadınların yöntem kullanma durumlarına etki eden diğer faktörler, yöntemi öneren kişi, kadınların eşlerinin doğum yeri ve kadınların yaşıdır. Buna göre kullandığı yöntem eşi tarafından önerilen 104 kadından 58 i (%55.8) ve sağlık ocağı tarafından önerilen 23 kadının 23 ü (%100) etkili yöntem kullanmaktadır (x 2 = , p < 0.001). Eşi kentte doğan 181 kadından 100 ü (%55.2), ilçede doğan 47 kadından 18 i (%38.3) ve köyde doğan 16 kadından 6 sı (%37.5) etkili yöntem kullanmaktadır (x 2 =10.629, p=0.031). Yöntem kullanma durumu yaşa göre de farklılık göstermektedir (x 2 = , p=0.020). Yaş grubu olan 165 kadından 82 si (%49.7), 36 yaş ve üzeri 98 kadından 43 ü (%43.9) ve yaş grubundaki 17 kadından 3 ü (%17.6) etkili yöntem kullanmaktadır. Tablo 5. Kadınların yöntem kullanma durumlarının yöntem kullanmaya nasıl başladıklarına göre dağılımı (Düzce 2005). Etkili Etkisiz Toplam YÖNTEM KULLANMAYA yöntem yöntem BAŞLAMA ŞEKLI Sayı %* Sayı %* Sayı %** Komşu önerisi Sağlık ocağına danışarak Eşi ile konuşarak Diğer Toplam *Satır yüzdesi, ** Kolon Yüzdesi Araştırmaya katılan kadınların yöntem kullanma durumlarının yöntem kullanmaya nasıl başladıklarına göre dağılımı Tablo 5 de gösterildi. Yöntem kullanmaya başlama şekli kullanılan yöntem çeşidinde etkili olmaktadır (x 2 =66.929, p < 0.001). Buna göre yöntem kullanmaya eşinin isteğiyle başlayan 94 kadından 46 sı (%48.9), Sağlık Ocağı ndan bilgi alarak yöntem kullanmaya başlayan

11 kadından 39 u (%100.0) ve komşu öneri ile başlayan 15 kadından 6 sı (%40) etkili yöntem kullanmaktadır. TARTIŞMA Araştırmaya alınan kadınların çoğunluğunun doğum yeri il merkezi, öğrenim durumu ilkokul, algılanan gelir düzeyi orta, yarısından çoğu ev hanımıdır. Bu araştırma grubu, Düzce ili Konuralp Kasabasında 2002 yılında yapılan aile planlaması çalışmasının (4) yapıldığı 158 kadından oluşan araştırma grubu ile kimi demografik özellikler yönünden karşılaştırıldığında farklı bulundu. Konuralp ve Kalıcı Konutlar çalışmalarının farklılık gösterdiği özellikler; kadınların ortalama ilk evlilik yaşı, kadınların ortalama öğrenim yılı ve eşlerinin ortalama öğrenim yılıdır. Ayrıca evde yaşayan ortalama kişi sayısı ve canlı doğup ölen ortalama çocuk sayısı iki grup arasında farklılık gösteren özelliklerdir. Konuralp çalışması ile karşılaştırıldığında Kalıcı Konutlar populasyonunda 280 kadından 173 ü (%61.8) ev hanımı iken Konuralp araştırmasında 158 kadından 151 i (%95.6) ev hanımıdır (x 2 = 58.27, p<0.001). Gelir durumu karşılaştırıldığında Konuralp araştırmasına katılan 158 kadından 135 i (%22.2), Kalıcı Konutlar araştırmasında ise 280 kadından 28 i (%10) tarafından algılanan gelir düzeyi düşük olarak belirtilmiştir (x 2 = 30.0, p<0.001). Sezeryan olma durumu karşılaştırıldığında Konuralp araştırmasındaki 158 kadından 36 sı (%22.8), sezeryan olmuşken Kalıcı Konutlar araştırmasındaki 280 kadından 96 sı (%34.3) sezeryan olmuştur (x 2 = 46.35, p = 0.012). Hemen tamamı ev hanımı olan, ortalama ilk evlilik yaşı, öğrenim yılı ve eşinin öğrenim yılı daha düşük; evde yaşayan kişi ve canlı doğup ölen çocuk sayısı daha yüksek olan Konuralp çalışmasındaki (4) kadınların %90 ı en az bir, bu çalışmada ise bütün kadınlar en az iki aile planlaması yöntemi bildiklerini ifade ettiler. Bu çalışmada bulunan etkili yöntem kullanma sıklığı da Konuralp Kasabasında 2002 yılında yapılan çalışmada bulunandan daha yüksektir (4). Konuralp bölgesinde yapılan çalışmanın sonuçlarının da gösterdiği gibi; yöntem kullanma durumu kadının ve eşinin öğrenim yılı, mesleği, eşinin ve kendisinin doğum yeri, aile tipi, eşiyle akrabalık durumu, yöntemi öneren kişi, canlı 275

12 doğum sayısı ve gebelik sayısına göre farklılık göstermektedir. Bu durumda kız çocuklarının okula gönderilmesi, akraba evliliklerini önlenmesinin ve kadının meslek sahibi yapılmaya çalışılamasının aynı zamanda aile planlaması yöntem kullanma oranının yükselmesine de olumlu katkısının olduğu ortaya çıkmaktadır. Tablo 6. Ulaşılabilen kimi çalişmalardaki aile planlaması yöntem kullanma durumları. Çalışma Etkili yöntem kullanma (%) Toplam yöntem kullanma (%) Düzce Konuralp (4) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (5) Samsun (6) Şanlıurfa Tılfındır (7) Diyarbakır (8) Isparta Gönen (9) Bursa (10) Edirne (11) Izmir EVKA 4 (12) Düzce İli Kalıcı Konutlar 6 No lu Sağlık Ocağı İstatistikleri (3) Düzce İli Kalıcı Konutlar Türkiye de yapılan kimi çalışmalarda bulunan yöntem kullanma sıklıkları Tablo 6 da gösterildi. Buna göre bu çalışmada bulunan veriler Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 verileri ile karşılaştırıldığında etkili yöntem kullanma sıklığı daha yüksek, etkisiz yöntem kullanma sıklığı ve yöntem kullanmama sıklığı ise daha düşük bulunmuştur (5). Bu çalışmada bulunan etkili yöntem kullanma sıklığı, Samsun il merkezinde (6) ve Şanlıurfa Tılfındır da (7), Diyarbakır (8) de yapılan araştırmalardan daha yüksek; Isparta Gönen de (9), Bursa da (10) ve Edirne İl Merkezi nde (11) yapılan araştırma 276

13 ile karşılaştırıldığında daha düşük bulunmuştur. Tablo 6 incelendiğinde ülkede etkili yöntem kullanma sıklığının, ülkenin batısından doğusuna gittikçe ve güneyinden kuzeyine gittikçe azaldığı görülmüştür. Bizim çalışmamız da bunu desteklemektedir. İzmir çalışması (12) buna uymamaktadır. Bunun nedeni çalışmanın yapıldığı Evka 4 bölgesindeki kadınların sosyoekonomik düzeyinin düşük olması olabilir. Ülkenin doğusundan batısına gidildikçe etkili yöntem kullanma oranının artışı belki de batıdaki kadınların öğrenim durumun daha yüksek olabileceğiyle açıklanabilir. Bu çalışmanın yapıldığı Sağlık Ocağı bölgesi olan Kalıcı Konutlar 6 No lu Sağlık Ocağı verileri (3) ile karşılaştırıldığında etkili yöntem kullanma sıklığı daha yüksek, etkisiz yöntem kullanma oranı ve yöntem kullanmama oranı ise daha düşük bulunmuştur. Bunun nedeni sağlık ocağı tarafından yaş evli kadın izlemlerinin düzenli yapılamayıp verilerin güncellenmemesi olabilir En çok kullanılan etkisiz yöntem diğer çalışmalarla (6-12) uyumlu olarak geri çekme olarak bulunmuştur. Araştirmaya katılan kadınların yarısından fazlası yöntem kullanmaya ve hangi yöntemi kullanacağına eşi ile görüşerek karar verdiğini söyledi. Bu durum kadınların ve eşlerinin öğrenim durumlarının yapılan kimi çalışmalara göre nispeten yüksek olması ile açıklanabilir. Araştırmaya katılan kadınlardan yöntem kullanmaya sağlık ocağı yolu ile başlayanların tamamı etkili bir aile planlaması yöntemi kullanmaktadır. SONUÇ ve ÖNERİLER Kullanılan yöntemi tercih nedenleri arasında yöntemin ucuz olmasının sayılması aile planlaması yöntemlerinin halka ücretsiz olarak ulaştırılamadığını düşündürmektedir. Yöntem kullanmaya sağlık ocağına danışarak başlayan bütün kadınların etkili yöntem kullanması sağlık ocaklarının aile planlaması çalışmalarındaki etkin rolünü ortaya koymaktadır. Yöntem kullanmaya başlamada eşlerin ve komşuların etkisi de yadsınamaz. Bu nedenle sağlık ocakları aile planlaması eğitimini kadınların yanında erkeklere de vermeli, ev ziyaretlerinin sıklığı arttırılmalıdır. 277

14 Toplumda çevresine doğru bilgileri aktarabilecek kadınların eğitilmesi ile kadınların aile planlaması yöntemleri hakkında daha fazla ve daha doğru bilgiye sahip olması sağlanabilir. KAYNAKLAR 1. Akın A, Özvarış ŞB. Ana sağlığı ve aile planlaması. Eds.: Bertan M, Güler Ç. İçinde: Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 2. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; p Doğan B, Akın A. Türkiye de aile planlaması yöntem kullanma davranışları, aile planlaması hakkındaki görüşler ve gelecekte yöntem kullanma konusundaki eğilimler. Ed. Akın A. İçinde: Türkiye Nüfus ve Sağlık araştırması 1998 İleri Analiz Sonuçları. Ankara. Hacettepe Üniversitesi, TAP Vakfı ve UNFPA; p Düzce İli Kalıcı Konutlar 6 No lu Sağlık Ocağı istatistikleri Mayda A S, Yakalı G., Eriman M. Düzce ili Konuralp Bölgesindeki yaş evli kadınların aile planlaması yöntem kullanma durumları ve yöntem kullanmama nedenleri. Sağlık ve Toplum Dergisi. 2004, 12 (1): Ünalan T, Koç İ, Tezcan S. Aile planlaması. İçinde: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ankara: Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü; p Dündar C, Süren C, Ordulu F, Kaynar E, Peşken Y., Samsun il merkezinde yaş evli kadınlarda aile planlaması yöntemi kullanma durumu ve etkileyen faktörler. 8.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Eylül Diyarbakır Kongre Kitabı 1; p Şimşek Z, Kurçer M A, Ersin F, Gözükara F, Kayahan M. Şanlıurfa Tılfındır sağlık ocağı bölgesindeki yaş evli kadınların aile planlaması hakkındaki bilgileri ve yöntem kullanımı etkileyen faktörler. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Eylül Diyarbakır, Kongre Kitabı 1; p Karaçomak Z, Ertem M, Ceylan A, Saka G. Diyarbakır Şehitlik Sağlık Ocağı Bölgesi nde kadınların aile planması kullanım sıklıkları ve bunu etkileyen faktörler. 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım Ankara, Kongre Kitabı; p Öztürk M, Kişioğlu N, Çakmak A. Isparta Gönen de kadınların aile planlaması uygulamaları ve etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum Dergisi. 1999; (2):

15 10. Aydın N, Aytekin H. Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde yaşayan yaş evli kadınların aile planması yöntemlerini kullanma durumları, doğurganlık özellikleri ve bunları etkileyen etmenler. 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 3-6 Kasım Ankara, Kongre Kitabı; p Tokuç B, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne İl Merkezi nde 1549 yaş evli kadınların aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri ve yöntem kullanma oranları. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Eylül Diyarbakır, Kongre Kitabı 1; p Ceber Türkistanlı E, Mermer G, Yıldız F. Evka 4 sağlık Ocağı Bölgesi nde yaş arası evli kadınalrın aile planlaması yöntem kullanma durumalrı. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Eylül Diyarbakır, Kongre Kitabı 1; p

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

15 49 Yaş Kadınların Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumları

15 49 Yaş Kadınların Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumları 159 15 49 Yaş Kadınların Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumları Gülbahtiyar Doğaner * Dilek Bilgiç ** Adem Doğaner *** Ü. Feyzan Umut **** Hanife Kürk **** Elif Çelik **** Özet Giriş: Kadınlar

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları *

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Araştırma: Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Emel Ege, Belgin Akın, Kamile Altuntuğ, Halime Esra Kal, Hatice Bıçakçı Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Deniz NALBANTOĞLU Ağustos 2011 DENİZLİ ii iii DENİZLİ İL MERKEZİNDE

Detaylı

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3 Smyrna Tıp Dergisi - 10 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Aile Planlaması polikliniğine yasal tahliye istemiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi Assessment of the patients who applied to Family

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THOSE WHO MIGRATED FROM TRABZON TO İSTANBUL Arş. Gör. Mustafa ŞEN * Özet Bir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy

Detaylı

T J P H / T H. Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

T J P H / T H. Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ ISSN: 1304-1096, Electronic ISSN:1304-1088 Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ August 2012 Ağustos 2012 Published three times a year Yılda üç kez yayınlanır

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler The Frequency and Affecting Factors of Smoking Among Nurses of Medicine

Detaylı

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi İlknur Sayan 1, Ö. Faruk Tekbaş 2, Ercan Göçgeldi 2, Eylem Paslı 3, Mustafa Babayiğit 2 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri Research Article doi:10.15511/tahd.14.03149 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 149-155 TAHUD 2014 Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri The reasons of

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması. Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması. Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık ISBN 978 975 491 290 6 Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem

Detaylı

Tokat İli Merkez İlçede Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Faruk Adıgüzel 1, Murat Sayılı 2 Özet Bu araştırmada, Tokat ili Merkez ilçede tüketicilerin kredi kartı kullanım durumları

Detaylı

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012 1-12 AY ARASI BEBEKLERDE PAMUKCUK ENFEKSİYONU VE ANNELERİN TEDAVİYE YÖNELİK KULLANDIKLARI GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR Birsel Canan DEMİRBAĞ 1, Meltem Kürtüncü TANIR 2, Sema KUĞUOĞLU 3 ÖZET Çalışma A Aile Sağlığı

Detaylı

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 211 ARAŞTIRMALAR / Researches Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Evaluation Of Prenatal Care

Detaylı

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, : () Araştırma/Research Article Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan -49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları Yurdagül Yağmur İnönü Üniversitesi Sağlık

Detaylı

İSTENMEYEN GEBELİKLERDE KONTRASEPTİF YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM KONTRASEPTİF YÖNTEM TERCİHLERİ

İSTENMEYEN GEBELİKLERDE KONTRASEPTİF YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM KONTRASEPTİF YÖNTEM TERCİHLERİ İSTENMEYEN GEBELİKLERDE YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM YÖNTEM TERCİHLERİ adıman Kıykaç Altınba, 1 Ye im Bayo lu Tekin, 2 Berna Dilbaz, 1 Selim Kılıç, 3 Yasemin Ta çı, 1 Ömer Kandemir 1 1 Etlik Zübeyde

Detaylı

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği nin görüşünü yansıtmamaktadır. Hacettepe

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 - Güz 2012 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 15

Detaylı