Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri"

Transkript

1 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 2001, s: Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri Mehmet Bak r Girifl Antibiyotikler modern t bb n önemli tedavi araçlar ndan birini olufltururken, sürekli yeni ilaçlar n kullan m alan na girmesi de uygun ilac n seçilmesini giderek zorlaflt rmaktad r. Bu nedenle uygun olmayan kullan mlar ortaya ç kmaktad r. Buna örnek olarak, infeksiyon yokken antibiyotik kullan m, viral infeksiyonlarda antibiyotik kullan m, yanl fl antibiyotik seçimi, düflük ya da yüksek doz kullan m, k sa ya da uzun süreli kullan m verilebilir (1-3). Di er yandan antibiyotikler, ülkemizde en s k yaz lan ilaçlar aras ndad r. Hastaneye kabul edilen hastalar n yaklafl k %25-35 ine antibiyotik kullan lmas na karfl n, olgular n %40-50 sinde yanl fl kullan lmaktad r (4,5). Antibiyotiklerin yayg n ve yanl fl kullan m mikroorganizmalarda direnç, ekonomik yük, toksisite ve ekolojik de ifliklikler gibi istenmeyen sonuçlar do urmaktad r (1,4,5). Antibiyotik seçiminde hastan n özellikleri, infeksiyon alan, etyolojik ajan n özellikleri ve ilac n farmakolojik özellikleri gibi birçok faktörün göz önünde bulundurulmas gerekmektedir (1,6,7). Amaç infeksiyon etkenini ortadan kald rarak ya da azaltarak tedavi etmek ya da infeksiyon geliflmesini önlemektir. Bunun için ilaç infeksiyon alan na eriflebilmeli ve o alanda aktif olmal d r. lac n farkl ph de erlerindeki etkinli i, emilimi, da l m, at l m, uygulama yolu ve dozunun bilinmesi gerekmektedir (6). Antibiyotik kullan m na ba l sorunlar en az düzeye indirmek için baz sorular n cevapland r lmas gereklidir. Önce, hastaya antibiyotik tedavisi gerekli midir?, sorusunun cevab aranmal d r. E er tedavi gerekli ise muhtemel etkenlerin neler oldu u ve bu etkenlere karfl hangi antibiyotik ya da antibiyotiklerin en iyi seçenek oluflturdu u tespit edilmelidir (8-12). Bütün bu faktörler göz önüne al nd nda, antibiyotik seçimini etkileyen faktörleri üç bafll k alt nda toplamak mümkündür: kullan m amac, kona a ait faktörler, antibiyoti e ait faktörler. Kullan m Amac na Yönelik Antibiyotik Seçimi Antibiyotikler üç temel amaçtan biri için kullan lmaktad r: [1] kan tlanm fl infeksiyon varl nda antibiyotik kullan m ; [2] ampirik olarak antibiyotik kullan m ; [3] profilaksi amac na yönelik olarak antibiyotik kullan m (8). Cumhuriyet Üniversitesi, T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, S vas Tablo 1. Ampirik Antibiyotik Tedavisi çin Cevapland r lmas Gereken Sorular Hastada bir infeksiyon var m? En fazla olas l kl etken olan mikroorganizmalar nelerdir? Muhtemel etkenin antibiyotik duyarl l k durumu nedir? Seçilecek antibiyotiklerin farmakolojik etkileri nedir? Hastan n özellikleri nedir? Kan tlanm fl nfeksiyon Varl nda Antibiyotik Kullan m Bu amaca yönelik antibiyotik kullan m için, öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgular ile kan tlanm fl bir bakteriyel infeksiyonun varl gerekmektedir. Bunun için örnek al narak mikrobiyolojik inceleme yap lmal d r. lk yap lacak fley, al nan örnekten Gram boyamas yapmakt r. Bu tetkik basit ucuz ve k sa sürede sonuç vermektedir. BOS, idrar, periton s v s, plevra s v s, eklem s v s gibi steril olmas gereken alanlardan al nan örneklerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlar do ru antibiyotik seçimine katk da bulunurlar. Tedavi bafllanmadan önce kültür al nmal d r. E er gerekiyorsa örneklerden antijen ve antikor aramak için ELISA ve lateks aglütinasyonu gibi testler de yap lmal d r. Ayr ca, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) da etkenin tan mlanmas na yard mc olan di er önemli laboratuvar yöntemidir (4,8,12). E er kültür sonucu ç kmadan önce tedavi bafllamak gerekiyorsa muhtemel etken ve bu etkene etkili olabilecek bir antibiyotik seçilmelidir. Kültür antibiyogram sonucuna göre de gerekiyorsa de ifltirilmelidir (10-13). Etkili bir tedavi için mikroorganizmalar n antibiyotik duyarl l klar n n bilinmesi gereklidir. Bunun için kültürde üretilen mikroorganizmalar n antibiyotik duyarl l k durumlar n n bilinmesi gereklidir. Duyarl l k testleri için disk difüzyon, agar dilüsyon, tüp dilüsyon, mikrodilüsyon testleri ve Etest gibi yöntemler kullan lmaktad r. Bunlar içinde en yayg n kullan lan ise disk difüzyon yöntemidir. Duyarl l k testi yap lacak etken saf kültür olarak kullan lmal d r. Baz durumlarda minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) ve minimal bakterisid konsantrasyon (MBC) testleri yap lmal d r: örne in, infektif endokardit, menenjit, osteomyelit (14). Ampirik Antibiyotik Kullan m Baz durumlarda infeksiyonlar n kan tlanmas mümkün olmamaktad r. Bu hastalar n bir k sm nda ise hemen antibiyotik tedavi gerekli olabilir. Ampirik tedavinin baflar l olabilmesi için indikasyonunun do ru olmas gereklidir. Antibiyotiklerin hatal kullan mlar n n önemli bir k sm bu grup içinde yer almaktad r. Çünkü her atefl ve lökositoz infeksiyon olarak de erlendirilmektedir. Ampirik tedavinin do ru olmas için baz sorular n cevapland r lmas gereklidir (Tablo 1) (4,8,11,12). Ampirik tedaviye bafllanmadan önce infeksiyonun kaynakland odaklardan örnekler al narak incelenmelidir. Gram boyamas etken hakk nda çok k sa bir sürede bilgi verebilece i için hemen yap lmal d r. Kültür al nd ktan sonra tedavi bafllanmal ve gerekiyorsa kültür sonucuna göre tedavi de ifltirilmelidir. Tedavi yap lmas düflünülen muhtemel

2 96 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 Tablo 2. Ampirik Tedaviye Yön Verebilecek Faktörler Hastane infeksiyonu sürveyans Servisin mikrobiyolojik özellikleri Hastane infeksiyon etkenlerinin duyarl l k paternleri Daha önceden antibiyotik kullan m öyküsü mmünosüpresyon Altta yatan hastal k Uzun süreli vasküler kateterin varl Tablo 3. Profilaksi çin Düflünülen Antibiyotik Korunulmas düflünülen mikroorganizmaya etkili olmal Ucuz olmal Yan etkileri az olmal Korunmay sa layacak doz ve flekillerde olmal etkenlerin antibiyotik duyarl l k durumlar devaml izlenmeli ve buna göre ampirik tedavi verilmelidir. Tablo 2 de tedaviye yön verebilecek baz önemli faktörler gözlenmektedir (4,12,13,15-17). Kullan lacak antibiyoti in belirlemesi amac ile mikroorganizman n tespitine yönelik giriflimlerde bulunmak gereklidir. Gram boyamas, kültür, serolojik incelemeler, PCR gibi laboratuvar incelemeleri yap lmal d r (6,8,11). Kullan lacak antibiyoti in seçilmesinde olas etken ya da etkenlerin ve bu etken ya da etkenlerin duyarl l k paternlerinin bilinmesi önemlidir. laç uygun doz, uygun süre uygulanmal d r. Antibiyoti in infeksiyon bölgesine geçip geçmedi i bilinmelidir (6,8,12). Profilaktik Antibiyotik Kullan m Geliflme olas l fazla olan bir infeksiyonu engellemek için, kifli etkenle karfl laflmadan önce, ya da karfl laflt ktan k - sa bir süre sonra antibiyotik tedavisi verilmesine antibiyotik profilaksisi denilmektedir. Cerrahi ve cerrahi d fl olmak üzere iki grupta toplanmaktad r. Cerrahi d fl profilaksi: nfektif endokardit, menenjit, akut romatizmal atefl, tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlar, cinsel yolla bulaflan infeksiyonlar, tüberküloz gibi spesifik infeksiyonlardan korunmak için antibiyotikler kullan lmaktad r (18-22). Cerrahi profilaksi: Burada genellikle endojen kaynakl Tablo 4. Antibiyotiklerin Seçilmesini Etkileyen Konak Faktörleri Yafl Genetik ve metabolik bozukluklar Böbrek fonksiyonu Karaci er fonksiyonu Gebelik nfeksiyonun yeri Hümoral ve hücresel immünite, nötropeni Tablo 5. Glikoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikli i Olan Hastalarda Hemoliz Yapan laçlar Sülfonamidler Nitrofurantoin Furazolidin Kloramfenikol ve birden fazla olabilen etkenlere karfl bir korunma söz konusudur. Uygun olmayan antibiyotik kullan mlar n n en s k oldu u alanlardan biridir. Genellikle uygun olmayan antibiyotikler seçilmekte, k sa ya da uzun süreli antibiyotik kullan lmakta, ya da profilaksiye çok erken bafllanmaktad r. Do ru seçim için, seçilen antibiyotik muhtemel etkene etkili olmal ve profilaksi, insizyon yerinde yeterli konsantrasyon sa lamak için cerrahi müdahaleden hemen önce bafllanmal - d r. Profilaktik antibiyotik ya tek doz, ya da k sa süreli olarak verilmelidir. Tablo 3 te profilakside kullan lacak ilaç için aranan özellikler görülmektedir (18-20,22). Antibiyotik Seçimini Etkileyen Kona a Ait Faktörler Hastan n fizyolojik durumu, infeksiyonun yeri antibiyotik seçimini, kullan m yolu ve süresini etkiler. Daha önce kullan lan antibiyotiklere allerjinin var olmas seçilecek antibiyoti i etkileyebilir. Antibiyotiklerin seçilmesinde bilinmesi gereken baz önemli konak ile ilgili faktörler Tablo 4 te görülmektedir (9-12). Yafl: Antibiyotik seçilmesinde yafl önemli bir faktördür. Bebeklerde mide ph si yüksektir ve üç yafl na kadar yüksek kal r. ß-laktam antibiyotikler alkali ph de daha iyi emilir. Bu nedenle bebeklerde ve aklorhidrili hastalarda yüksek kan düzeyleri oluflur. Ketokonazol ise düflük ph de daha iyi emilir. Yenido anlarda glomerüler filtrasyon h z düflük oldu u için böbrekler yolu ile at lan ilaçlar n dozu daha düflük olmal d r (örne in, ß-laktam antibiyotikler, sülfonamidler ve aminoglikozidler) (10-12). Ayn flekilde yafll larda da kreatinin klirensi düfltü ü için böbrek yolu ile at lan ilaçlar n doz ayarlamas gerekebilir. Aminoglikozidlerin, ß-laktamlar n, kinolonlar n, tetrasiklinlerin, sülfonamidlerin at l mlar azal r. Bu nedenle bu antibiyotiklerin doz aral klar n n uzat lmas gerekir. Ayn flekilde yenido anlarda karaci er fonksiyonlar eriflkinlere göre geliflmemifltir. Örne in, glukuronil-transferaz enziminin yeteri kadar aktif olmamas nedeni ile kloramfenikol verilirse yeteri kadar inaktive edilemez ve birikerek gri bebek sendromu denilen bir tablo oluflturur. Yenido anlarda sülfonamidler kullan l rsa albümine ba lan r ve bilirübinin ba lanmas n önler, bilirübin birikir ve kernikterus denen bir tabloya neden olur (10,11). Deneysel çal flmalarda kinolonlar k k rdak hasar yapar ve bu nedenle 18 yafl ndan önce kullan lmaz. Tetrasiklinler difl ve kemik dokusunda birikir ve renk de iflikli ine neden olur (12). Genetik ve metabolik bozukluklar: Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikli inde kimi ilaçlar hemoliz yapar (Tablo 5). Diyabet varl nda intramüsküler olarak verilen baz ilaçlar n emilimi bozulabilir. Diabetes mellitus lu hastalarda, kloramfenikol karaci er mikrozomal enzim inhibisyonu ile antidiyabetiklerin etkisini art rarak, sülfonamidler ise sülfonilüre grubu antidiyabetiklere benzemeleri nedeni ile

3 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 97 Tablo 6. Böbrek Fonksiyonlar Bozuk Oldu unda Doz Ayarlamas Gereken ya da Kontrindike Olan Antibiyotikler Böbrek fonksiyonlar ileri derecede bozuk ise doz ayarlamas gerekenler Penisilin G Sefalotin INH Amoksisilin Sefoksitin ETM Ampisilin Sefotaksim Kotrimoksazol Metisilin Seftizoksim Nalidiksik asid Piperasilin Sefuroksim Kinolonlar Böbrek fonksiyon bozuklu unda doz ayarlamas gerekenler Aminoglikozidler Vankomisin Polimiksin B Kolistin Karbenisilin Tikarsilin Sefazolin Böbrek yetmezli inde kontrindike olanlar Tetrasiklinler Sefaloridin Nitrofurantoin PAS Uzun etkili sülfonamidler antidiyabetiklerin hipoglisemik etkilerini art rabilirler (11,12). zoniazidin konjügasyonu baz toplumlarda h zl iken, baz lar nda daha yavaflt r (örne in, ABD ve Kuzey Avrupa). Polinevritin yavafl konjügasyonlu toplumlarda daha fazla görüldü ü bildirilmifltir (11,12). Hb H ve Hb Zurich bozuklu unda sülfonamidler hemolitik reaksiyona neden olur (12). Böbrek fonksiyon bozuklu u: Yenido anlarda glomerüler filtrasyon h z düflüktür ve 2-12 aylarda eriflkin seviyesine ulafl r. Penisilinler, sefalosporinler, aminoglikozidlerin dozlar azalt lmal d r. Ayn flekilde yafll larda da kreatinin klirensi azalaca için doz ayarlamas yap lmal d r (23-27) (Tablo 6). Böbrek yetmezli inde baz ilaçlar n at l mlar azal r ve yar lanma ömürleri uzar. Kullan lan antibiyoti in kendisinin nefrotoksik etkisi olabilir. Nefrotoksik etki antibiyoti in dozu, süresi, baflka bir nefrotoksik ajanla birlikte kullan lmas, glomerüler filtrasyon h z n n düflmesi gibi faktörler ile etkilenebilir (23-27). Böbrek fonksiyon bozuklu u olan hastalarda antibiyotik kullan l rken kreatinin klirensi ve idrar miktar mutlaka takip edilmelidir. Karaci er fonksiyon bozukluklar : Özellikle hepatotoksik ilaçlar n kullan m nda önemlidir. Baz ilaçlar karaci- er fonksiyon bozukluklar nda dikkatli kulan lmal d r (Tablo 7). zoniazid toksisitesi 20 yafl alt nda nadiren görülürken, Tablo 7. Karaci er Fonksiyon Bozuklu unda Dikkatli Kullan lmas Gereken Antibiyotikler Eritromisin Kloramfenikol Linkomisin Klindamisin Tetrasiklin Rifampisin Nitrofurantoin Pirazinamid Rifampisin hepatik metabolizmay art r r ve afla daki ilaçlar n etkisini azalt r. Oral antikoagülanlar Oral kontraseptifler Barbitüratlar 30 yafl ndan sonra insidans giderek artmaktad r. Di er yandan rifampisin hepatik metabolizmay art r r, bu nedenle de oral antikoagülanlar, kontraseptifler ve barbitüratlar n etkisini azalt r (23,28,29). Gebelik: Birçok ilaç plasentay geçer ve çocu a zararl olabilir. Bu nedenle baz ilaçlar gebelikte kullan lmamal, baz lar ise gerekli olduklar zaman kullan lmal d r. Gebelikte kullan lan ilaçlar n teratojenik etkilerinden sak nmak için ilaç/fetal risk s n fland rmas ndan yararlan lmaktad r (30-34). S n f A: Kontrollü insan çal flmalar nda fetal bir riskin olmad ilaçlard r. S n f B: nsan ve hayvan çal flmalar nda önemli bir risk tafl d gösterilemeyen, hayvan çal flmalar nda fetusa bir risk oluflturdu u kan tlanmam fl ve insan deneyleri yap lmam fl olan, hayvan çal flmalar nda fetal yan etkileri olmas na ra men iyi kontrollü insan çal flmalar nda söz konusu etkilerin gösterilmedi i ilaçlard r. S n f C: nsan ve hayvan çal flmalar olmayan, hayvan çal flmalar nda fetal yan etkilerin görüldü ü, ancak insan çal flmalar olmayan ilaçlard r. S n f D: nsan fetusunda risk bulgusu pozitif olan ancak anne hayat n tehdit eden baz durumlarda bu bulgunun göz ard edilebilece i ilaçlard r. S n f X: nsan fetusunda risk bulgusu pozitif olan, bununla beraber anne hayat n tehdit eden baz durumlarda bu bulgunun göz ard edilemeyece i ilaçlard r. Gebelikte kullan lacak ilaçlar için kolayl k sa lamak amac ile antibiyotikler üç grupta toplanabilir (Tablo 8) (30). Laktasyonda antibiyotik kullan m : Süt veren annenin ald ilaçlar n ço u süte geçebilmektedir. Yenido anlarda ilaçlar detoksifiye etme mekanizmalar yetersiz olabilir. Yenido anlarda glukuronik asidle konjügasyon, asetilasyon ve oksidasyon oldukça zay ft r. Laktasyonda kullan lan kloramfenikol ve izoniazidin yenido anda yan etkisi görülebilir. Bu nedenle bu ilaçlar n kullan lmamas önerilmektedir. Sülfonamidler, G-6-PD enzim eksikli i olan bebeklerde hemolitik anemiye neden olabilir, tetrasiklinler kemik ve difl geliflmesi üzerine zararl etkileri olabilir. Bu nedenle bu ilaçlar laktasyonda dikkatli kullan lmal - d r (30). nfeksiyonun yeri: Antibiyoti in seçilmesi ve dozun belirlenmesinde önemlidir. nfeksiyon alan ndaki antibiyotik düzeyi en az MIC kadar olmal d r. Serum proteinlerine ba lanma dokulara ve vücut s v lar na da l - m etkilemektedir. Di er yandan lipidde çözünen ajanlar membranlar kolay-

4 98 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 Tablo 8. Gebelikte Antibiyotik Kullan m nda Dikkat Edilecek Noktalar Gebelikte verilmemesi gereken antibiyotikler Kinolonlar Tetrasiklinler Gansiklovir Griseofulvin Gerekti inde kullan labilecek olanlar Penisilinler (tikarsilin hariç) Sefalosporin Eritromisin Klindamisin Spiramisin Gebelikte kullan lm fl annede ve bebekte zararl etki görülmemifl, fakat deneyimlerin yetersiz oldu u ilaçlar Aminoglikozidler Kloramfenikol Rifampisin Vankomisin INH Kotrimoksazol Sülfonamid Asiklovir Amfoterisin B Klorokin Antihelmintikler l kla geçerler: örne in, kloramfenikol, rifampisin, kotrimoksazol. Bu ajanlar kan-beyin bariyerini kolayl kla geçerler. Aminoglikozidler, BOS a geçemez; bu nedenle e er menenjitte kullan lacaksalar parenteral kullan m yan nda intratekal vaya intraventriküler olarak da verilmelidir. Antibiyotikler infektif endokarditte vejetasyona, osteomyelitte kemik ve devitalize dokuya yeterli konsantrasyonda geçememektedir. Bu nedenle bu infeksiyonlarda antibiyotikler yüksek dozda ve uzun süre verilmelidirler. At l m yolu tedaviyi etkilemektedir. Örne in safrayolu infeksiyonlar nda karaci er ve safra yolu ile at lan antibiyotikler daha etkilidir. Kinolonlar kemik dokusunu ve prostat dokusuna yeteri kadar geçtikleri için daha etkilidirler. nfeksiyonun oldu u lokal flartlarda antibiyoti in etkinli ini etkileyebilir (10-12). Tablo 9. Antibiyoti in Seçimini Etkileyen Antibiyoti e Ba l Özellikler Antibiyotik etkisi (bakterisid-bakteriyostatik) Postantibiyotik etki Subinhibitör konsantrasyon nokülum etkisi Antibakteriyel spektrum ntraselüler-ekstraselüler etki Di er ilaçlarla etkileflimi Antibiyotiklerin laboratuvar testlerine etkisi Antibiyotiklerin yan etkileri Maliyet Kombine antibiyotik kullan m Antibiyoti in dozu Antibiyoti in verilifl yolu nfeksiyon alan nda var olan lokal flartlar da tedaviyi etkilemektedir. Apse varsa drene edilmelidir; kateter ve benzeri yabanc cisimler tedaviyi güçlendirdi i için bunlar ç kart lmal d r. drar ve apsedeki lokal ph de ifliklikleri antibiyoti in etkisini de ifltirir. Metenamin, nitrofurantoin, klortetrasiklin, asid ph de daha etkili olmas na karfl n; eritromisin, linkomisin, klindamisin ve aminoglikozidlerin alkali ortamda etkinlikleri artmaktad r (12). Hümoral ve Hücresel mmünite, Nötropeni Bu hastalarda infeksiyonlar n tan ve tedavisine etkili bir yaklafl m için altta bulunan flartlar iyi de erlendirilmelidir. Hastalar nötropeni, hücresel immünite ve hümoral immünite yönünden de erlendirilmelidir. Nötropenik hastalarda en önemli etkenler Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve mantarlar iken, hücresel immün yetmezli i olan hastalarda Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella spp., Legionella pneumophila, Nocardia spp., tüberküloz d fl mikobakteriler, mantarlar, Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii ve varisella-zoster virusudur Hümoral immün yetmezli i olan hastalarda ise Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae gibi etkenler sorun oluflturmaktad r (35,36). Antibiyotik Seçimini Etkileyen Antibiyoti e Ait Özellikler Antibiyoti in birçok özelli i kullan m n etkileyebilmektedir. Antibiyoti in seçimini etkileyen antibiyoti e ba l özellikler Tablo 9 da gösterilmifltir (12). Antibiyotik etkisi: Antibiyotikler bakterisid ya da bakteriyostatik etkili olabilirler. Aminoglikozidler, kinolonlar, vankomisin ve ß-laktam grubu antibiyotikler bakterisid etkilidir. Bu antibiyotikler üreme faz ndaki bakterilere etkilidir. Bu nedenle üremeyi durduran bakteriyostatik antibiyotikler ile birlikte verilmez. Bakteriyostatik antibiyotikler bakterinin üremesini durdururlar. Bu antibiyotikler komplike olmayan infeksiyonlarda kullan labilir. Sepsis, menenjit, infektif endokardit ve immün yetmezlikli hastalarda infeksiyon varl nda bakterisid etkili antibiyotik seçilmelidir (37,38). Postantibiyotik etki: MIC üstünde bakterinin üremesini inhibe eden bir antibiyotik ortamdan uzaklaflt r ld nda (ya da MIC in çok alt na düflürüldü ünde) baz antibiyotik-bakteri kombinasyonlar nda inhibisyon etkisi bir süre daha devam eder ve bakterinin normal üreme faz na eriflmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Antibiyotik etki süresi bitmesine ra men bakteriyel üremenin süpresyonunun devam etmesi fleklinde devam eden bu olaya postantibiyotik etki (PAE) denmektedir. Tüm antibiyotiklerde Gram-pozitif bakterilere karfl PAE vard r. Aminoglikozid, kinolon ve rifampisinin Gram-negatif basillere karfl PAE si vard r. ß-laktamlar n (imipenem hariç) Gram-negatif bakterilere karfl PAE si yoktur. PAE, antibiyotik tedavisinde doz aral n n saptanmas nda önemli bir parametredir. Bir antibiyotik, kullan ld bakteri için PAE göstermiyorsa infeksiyon yerinde MIC alt na düfltü ü zaman yeni bir doz antibiyotik uygulanmas gerekecektir. E er antibiyotik, kullan ld bakteri için PAE gösteriyorsa antibiyotik MIC alt na düflse de üreme bafllamayaca ndan doz aral klar PAE süresi kadar daha aç - labilir (31,39,40).

5 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 99 Tablo 10. Antibiyotik Tedavisinde Baflar s zl k Nedenleri Yanl fl tan Antibiyoti in spektrumunun yetersizli i Antibiyotik düzeyinin yetersizli i Yanl fl doz ve uygun olmayan yol Dokuya penetrasyon sorunu Apse, yabanc cisim laç etkileflimi Süperinfeksiyon Hasta uyumunun olmamas Noninfeksiyöz atefl Di er etkenler (virus, klamidya, riketsiya) Tedavi s ras nda direnç geliflimi Subinhibitör konsantrasyon: Postantibiyotik fazda minimal inhibitör konsantrasyon alt ndaki antibiyotik konsantrasyonu hücre duvar nda de ifliklik, mikrobiyal aderansta azalma, fagositer aktivitenin art fl, mikrobiyal toksinlerin sal n m n n azalmas gibi etkiler yaparak mikroorganizmalar üzerine etki yapar (37,41-43). Antibiyoti in etki spektrumu: Antibiyoti in etki spektrumu seçilecek antibiyoti in belirlenmesinde önemlidir. Baz antibiyotikler dar etki spektrumuna sahipken (örne- in, penisilin G streptokoklara, penisilinaza dayan kl penisilinler stafilokoklara etkilidir), aminopenisilinler ve asilüreidopenisilinler genifl spektrumludur. Birinci kuflak sefalosporinlerin Gram-pozitiflere etkinli i fazla iken, ikinci kuflak sefalosporinler hem Gram-pozitif hem de Gram-negatif bakterilerin baz lar na etkilidir. Üçüncü kuflak sefalosporinlerin Gram-negatif bakterilere etkinli i daha fazla, Gram-pozitiflere daha az iken, dördüncü kuflak sefalosporinlerin Grampozitif ve negatiflerin her ikisine de etkinli i fazlad r (10-12,44). Hücre içi ve hücre d fl etkinlik: ntraselüler yerleflimli bakteriyel infeksiyonlarda (Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp. vb.) kullan lan antibiyotikler hücre içine penetre olmal d r. Bu etkenler fagosite edilmelerine karfl n, hücre içinde yaflamlar n sürdürebilirler. Baz antibiyotikler hücre içine daha iyi geçerek etkili olurlar. Rifampisin ve kinolonlar, azitromisin gibi ilaçlar hücre içine iyi geçerler (45,46). laçlar ile etkileflim: laç etkileflimleri vücut içinde ya da d fl nda olabilir. laç katk maddeleri ile ya da infüzyon s - v lar içinde etkileflime u rayabilir. Penisilinler, aminoglikozidlerle ayn solüsyon içinde verildi i zaman flelasyon oluflturur; bu nedenle birlikte verilmemelidirler. Bir ilaç ya da yiyecek di er bir ilaç ile birlikte verildi inde ilac n barsaktan emilim özellikleri de iflebilir. Antasidler ve H 2 reseptör antagonistleri kinolonlar n absorpsiyonunu, magnezyum, kalsiyum ve demir gibi maddeler ise tetrasiklinlerin emilimini azalt r. Plazma ya da dokularda proteine ba lanma alanlar için yar flma görülebilir. Etkileflimler enzim sisteminde indüksiyon ya da inhibisyon ile bir ilac n y k m n modifiye etme fleklinde de olabilir (47,48). Antibiyotiklerin yan etkisi: laç seçiminde antibiyoti- in terapötik etkisi ile yan etki riski mutlaka karfl laflt r lmal d r. Kesin indikasyon yoksa antibiyotik kullan lmamal d r. Örne in penisilinler anafilaksi, kloramfenikol aplastik anemi yapabilirken, aminoglikozidler nefrotoksik ve ototoksik etkiye sahiptir (10). Maliyet: Antibiyotik seçiminde belirleyici de ildir. Etkinlik, spektrum ve yan etki gibi faktörler önceliklidir; fakat ayn etkiye sahip farkl ilaçlardan ucuz olan tercih edilmelidir (12). Kombine antibiyotik kullan m : Baz durumlarda antibiyotiklerin birlikte kulan lmas gerekir. Bu uygulaman n geçerli olabilecek gerekçeleri afla da belirtilmifltir. Sinerjik etki elde etmek: ki antibiyotik birlikte verilerek aditif veya sinerjistik etki elde edilebilir. nfektif endokarditte penisilinler tek verildiklerinde etkili olmayabilirler; fakat aminoglikozidler ile birlikte verildiklerinde daha etkili olunur. Penisilinler hücre duvar nda de iflikli e neden olarak aminoglikozidlerin hücreye giriflini kolaylaflt r r ve mikroorganizman n ölümüne neden olur. ß-laktam+ß-laktamaz inhibitör kombinasyonlar nda ß-laktamaz enzimi, ß-laktamaz inhibitörleri taraf ndan parçalanaca için sinerjistik etki elde edilir (1,2,10-12). Birden fazla etken ile infeksiyon olas l : ntraabdominal infeksiyonlar, nötropenik atefl, kayna belli olmayan sepsis varsa birden fazla etken olabilece i düflünülerek iki antibiyotik birlikte verilebilir (1,10-12). Bakteriyel direnç gelifliminin önlemesi: Tüberküloz gibi hastal klarda direnç geliflmesini önlemek amac ile ilaçlar kombine edilebilir (10-12). Kombinasyon tedavisinde verilecek antibiyotikler muhtemel etkenleri etki spektrumu içine almal d r. Antibiyotikler bakterisid ve en az ndan sinerjistik etkili olmal d r. Tedavi süresi yeterli olmal d r. Kombinasyonun etkinli inin kan tlanm fl olmas gereklidir. Antibiyotikler h zl serum düzeyi elde etmek için intravenöz kullan lmal d r. Süperinfeksiyona neden olabilme riskleri vard r (1,2,10-12). Antibiyotiklerin dozlar : Antibiyotikler infeksiyonu ortadan kald rabilecek ve en az yan etkiye sahip olan dozda kullan lmal d r. Antibiyoti in etkili olabilmesi için konsantrasyonunun MIC in üzerinde olmas gereklidir. Antibiyotik rejimlerinde arzulanan infeksiyon bölgesinde uzun süreli yüksek konsantrasyon oluflturmas d r (11). Antibiyoti in verilifl yolu: Hafif orta dereceli infeksiyonlarda tedavi a zdan verilmelidir. Parenteral tedavi a zdan alamayan, a r ve k sa sürede yüksek serum düzeyi gerekli olan, gastrointestinal sistemden emilimi olmayan ilaçlar kullan ld zaman tercih edilmelidir (10). Baz hastalarda bafllang çta parenteral tedavi bafllan r, daha sonra hastan n durumu uygun olunca da oral tedaviye geçilebilir (ard fl k tedavi). Bu flekilde tedavi hem daha ucuz hem de hastalar daha k sa süre içinde eve ç kabilmektedir (38,49). Antibiyotik Tedavisinin Yeterlili inin Saptanmas Antibiyotik tedavisinin yeterlili inin saptanmas nda klinik, mikrobiyolojik ve laboratuvar yöntemleri kullan lmaktad r. Ateflin düflmesi, balgam ç karmada azalma ve d flk lama say s nda azalma klinik cevap olarak de erlendirilir. Tekrarlanan aral klar ile al nan kültürlerde üremenin olmamas tedavinin baflar l oldu u fleklinde yorumlanabilir. Ayr ca, sedimantasyon h z n n düflmesi, lökosit say s n n azal-

6 100 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 mas ve perferik yayman n düzelmesi de önemli laboratuvar bulgular d r (8). Antibiyotiklerin verilmesine ra men tedavide baflar s zl k varsa yanl fl tedavi, süperinfeksiyon, uygun olmayan doz gibi farkl faktörler olabilir (Tablo 10) (4,8). Kaynaklar 1. Kunin CM. The responsibility of the infectious disease community for the optimal use of antimicrobial agents. J Infect Dis 1985; 151: Quintiliani R, Nightingale C. Principles of antibiotic usage. Clin Orthop 1984; 190: Hanno P. Therapeutic principles of antimicrobial therapy and new antimicrobial agents. Urol Clin North Am 1986; 13: Ünal S. Hastane infeksiyon kontrol programlar ve rasyonel antibiyotik kullan m. Ankem Derg 1996; 10(3): Kanz k. Antimikrobik maliyet ve kalite kontrolü. Ankem Derg 1996; 10(3): Wilkowske CJ. General principles of antimicrobial therapy. Mayo Clin Proc 1991; 66: Kunin CM, Tupasi T, Craig WA. Use of antibiotics. Ann Intern Med 1973; 79: Çetinkaya Y, Ünal S. Antibiyotik kullan m n n temel ilkeleri. Antimikrob Tedavi Bül 1997; 1(1): Solomkin JS, Miyagawa CI. Principles of antibiotic therapy. Surg Clin North Am 1994; 74: Hoeprich PD. Antimicrobics and anthelmintics for systemics therapy. In: Hoeprich PD, Jordan MC, eds. Infectious Diseases. Fourth ed. Philadelphia: JB Lippincott Co., 1989: Moellering RC. Principles of anti-infective therapy. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas and Bennett s Principles and Practice of Infectious Diseases. Fourth ed. New York: Churchill Livingstone, 1995: Leblebicio lu H. Antibiyotik kullan m ilkeleri. ç Hastal klar Bül 1996; 1(1): Gross PA. The potential for clinical guidelines to impact appropriate antimicrobial agent use. Infect Dis Clin North Am 1997; 11(4): Ar kan Akan Ö. Antibiyotik duyarl l k testlerinde antibiyotiklerin seçimi. Flora 1997;2: Flaherty J, Weinstein RA. Nosocomial infection caused by antibiotic-resistant organisms in the intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17: Marr J J, Moffet HL, Kunin CM. Guidelines fo improving the use of antimicrobial agents in hospitals: a statement by the Infectious Diseases Society of America. J Infect Dis 1988; 157: Duncan RA. Controlling use of antimicrobial agents. Infect Control Hosp Epidemiol 1997; 18: Martin C, the French Study Group on Antimicrobial Prophylaxis in Surgery, the French Society of Anesthesia and Intensive Care. Antimicrobial prophylaxis in surgery: general concepts and clinical guidelines. Infect Control Hosp Epidemiol 1994; 15: Crossley K, Gardner LC and Task Force on Prophylactic Antibiotics in Surgery. Antimicrobial prophylaxis in surgical patients. JAMA 1981; 245: Mader JT, Cierny III G. The principles of the use of preventive antibiotics. Clin Orthop 1984; 190: Bak r M. Özel durumlarda infeksiyon kemoprofilaksisi. Antimikrob Tedavi Bül 1998; 2(2): Van Scoy RE, Wilkowske CJ. Prophylactic use of antimicrobial agents in adult patients. Mayo Clin Proc 1992; 67: S rmatel F. Böbrek ve karaci er yetmezli inde antibiyotik kullan m. In: Felek S, ed. Do ru Antibiyotik Kullan m. Elaz : Ça Ofset, 1998: Reeves DS. The effect of renal falure on the pharmacokinetics of antibiotics. J Antimicrob Chemother 1988; 21: fiimflek fia. Antimikrobiklerin böbre e istenmeyen etkileri. In: stanbul T p Fakültesi Antibiyotik Kontrol Komitesi. Antibiyotik Kullan m ve Antibiyotiklerin stenmeyen Etkileri. stanbul: Logos Yay nc l k, 1993: Heel RC, Avery GS. Guide to drug dosage in renal failure. In:Avery GS, ed. Drug Treatment. Second ed. London: Churchill Livingstone, 1980: Cooper K, Bennett WM. Nephrotoxicity of common drug used in clinical practice. Arch Intern Med 1987; 147: Davey PG. Pharmacokinetics in liver diseases. J Antimicrob Chemother 1988; 21: Köksal. Antimikrobiklerin karaci ere istenmeyen etkileri. In: stanbul T p Fakültesi Antibiyotik Kontrol Komitesi. Antibiyotik Kullan m ve Antibiyotiklerin stenmeyen Etkileri. stanbul: Logos Yay nc l k, 1993: Demiröz P. Gebelik ve laktasyonda antibiyotik kullan m. In: Felek S, ed. Do ru Antibiyotik Kullan m. Elaz : Ça Ofset, 1998: Dashe JS, Gilstrap LC. Antibiotic use in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 1997; 24: Landers DV, Green JR, Sweet RL. Antibiotic use during pregnancy and the postpartum period. Clin Obstet Gynecol 1983; 26: Yüce K. Gebelik ve laktasyonda antimikrobik kullan m. In: Meço O, Willke A, Bal k, Kurt H, eds. Antimikrobiyal Kemoterapi: Klinik Uygulama ve Yenilikler. stanbul: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yay nlar, 1992: brahimo lu L. Gebelikte antibiyotik kullan m. In: stanbul T p Fakültesi Antibiyotik Kontrol Komitesi. Antibiyotik Kullan m ve Antibiyotiklerin stenmeyen Etkileri. stanbul: Logos Yay nc l k, 1993: Schimpff SC. Infections in the cancer patient: diagnosis, prevention, and treatment. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett s Principles and Practice of Infectious Diseases. Fourth ed. New York: Churchill Livingstone, 1995: Rolston KVI. Risk assessment and risk-based therapy in febrile neutropenic patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1998; 17: Kaygusuz A, Töreci K. Antibiyotik tedavisinde önemli olabilecek parametreler. Flora 1998; 3: Craig WA. Antibiotic selection factors and description of a hospital-based outpatient antibiotic therapy program in the USA. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1995; 14: Yalç n AN. Postantibiyotik etki. Mikrobiyol Bül 1994; 28: William A, Crag WA, William S. The postantibiotic effect. Clin Microbiol Newslett 1991; 13(16): Rolinson GN. Subinhibitory concentrations of antibiotics. J Antimicrob Chemother 1977;3: Lorian V. Medical relevance of low concentrations of antibiotics. J Antimicrob Chemother 1993; 31: Töreci K. Antibiyotik sonras etki (ASE). In: Çalangu S, Eraksoy H, Özsüt H, eds. nfeksiyon Hastal klar 92. stanbul: Yüce Yay nlar,1992: Geddes AM. Studies of ß-lactam antibiotics in systemic infections: some personal observations over 25 years. Rev Infect Dis 1986; 8(Suppl 3): S Van den Broek PJ. Antimicrobial drugs, microorganisms, and phagocytes. Rev Infect Dis 1986; 11(2): Donowitz GR. Tissue-directed antibiotics and intracellular parasites: complex interaction of phagocytes, pathogens, and

7 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 101 drugs. Clin Infect Dis 1994; 19: Griffin JP, D Arcy PF. Drug interactions involving antimicrobial agents. In: O Grady F, Finch RG, Lambert HP, Greenwood D, eds. Antibiotic and Chemotherapy. Seventh ed. New York: Churchill Livingstone, 1997: Kayaalp O. Biyoyararlan m n farmakolojik, klinik ve etik yönleri. In: Bökesoy TA, Kayaalp O, eds. laç Biyoyararlan m n Farmakoloji ve Müstahzar De erlendirme Yönlerinden Önemi. Ankara: Türk Farmakoloji Derne i Yay nlar, 1994: Hamilton-Miller JMT. Switch therapy: the theory and practice of early change from parenteral to non-parenteral antibiotic administration. Clin Microbiol Infect 1996; 2:12-24

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya 1 Mikrobiyal çevreyi bozmayacak En uygun fiyatla En etkin tedavinin sağlanması temeline dayanır. 2 Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar

Detaylı

RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI

RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI GENEL İLKELER Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 2004 1 HANGİSİNİ ÖĞRENSEM? RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 Direnç Farmakodinami BAKTERİ Duyarlılık Spektrum KONAK Farmakokinetik

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA GENEL PRENSİPLER

ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA GENEL PRENSİPLER ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA GENEL PRENSİPLER Antibiyotikler tedavide en çok kullanılan ve kullanımında en çok hata yapılan bir ilaç grubudur. İnsan vücudunun her organında enfeksiyon gelişebileceğinden her

Detaylı

Uzm. Dr. Bora ÇEKMEN. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Uzm. Dr. Bora ÇEKMEN. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzm. Dr. Bora ÇEKMEN Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlaç Kullanımı DSÖ nün tahminlerine göre ilaçların %50 sinden fazlası

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ Antibiyotik Kontrol Ekibi Kıymet Çelebi Yrd.Doç.Dr.UĞUR Aydın Doç.Dr.Kamile Erciyas Sorumlu Hemşire Endodonti ABD/Kalite

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014 De erlendirme lavuzu Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm 3.0 Nisan 2013 Sürüm 2.0 May s 2012 Sürüm 1.1 Aral k 2010

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI RATIONAL AKILCI ANTİBİYOTİK ANTIBIOTIC KULLANIMI THERAPY PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Türk Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE ANKEM Derg 2010;24(Ek 2):159-161 ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE (İN-VİTRO PARAMETRELERİN KLİNİĞE YANSIMALARI) İftihar KÖKSAL Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

Antibiyotik Tedavisinin Temel İlkeleri General Principles of Antibiotic Treatment

Antibiyotik Tedavisinin Temel İlkeleri General Principles of Antibiotic Treatment 211 ÜROLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI I ANTIBIOTICS IN UROLOGY Antibiyotik Tedavisinin Temel İlkeleri General Principles of Antibiotic Treatment Kemal Osman Memikoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.

Türk Toraks Derneği. Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Çocuklarda Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ FEBRİL L NÖTROPENN TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI AD/HEMATOLOJİ BD GENEL PRENSİPLER PLER Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel

Detaylı

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat)

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr. Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Detaylı

Antibiyotikler. Sercan ULUSOY

Antibiyotikler. Sercan ULUSOY Antibiyotikler Sercan ULUSOY G R fi Antibiyotik tedavisi birçok infeksiyon hastal nda klinik seyir ve prognozu etkileyen en önemli faktördür. Tedaviden en fazla yarar elde edebilmenin temel koflulu do

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik Kullanımı: İstenmeyen Sonuçlar Advers

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde Uygunsuz Antimikrobiyal laç Kullan m n n Do rudan Maliyeti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde Uygunsuz Antimikrobiyal laç Kullan m n n Do rudan Maliyeti Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 144-149 Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde Uygunsuz Antimikrobiyal laç Kullan m n n Do rudan Maliyeti Dr. Nilay BAHARLI ET LER*, Dr. Rabin SABA**,

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD bakteri antibiyotik hasta Yetersiz antibiyotik düzeyi = Direnç Gelişimi/Seçilimi Antimicrob Agents Chemother

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Gebelik ve Antimikrobiyal İlaç Kullanımı

Gebelik ve Antimikrobiyal İlaç Kullanımı Gebelik ve Antimikrobiyal İlaç Kullanımı Dr. Güven ÇELEİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 27 Mayıs 2009 - Ankara Klasik Görüş Uterus fetüs

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler.

AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLER Aminoglikozid antibiyotikler Streptomyces veya Micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilirler. Bu grupta; streptomisin, dihidrostreptomisin, neomisin, framisetin,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Targocid 200 mg i.m./i.v. Enjektabl flakon

Targocid 200 mg i.m./i.v. Enjektabl flakon Targocid 200 mg i.m./i.v. Enjektabl flakon Steril-Apirojen FORMÜLÜ Her flakon 200mg liyofilize teikoplanin ve 24mg sodyum klorür, her çözücü ampul 3ml distile su içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Teikoplanin,

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

KuLLANMA TALİMATI. ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır.

KuLLANMA TALİMATI. ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır. KuLLANMA TALİMATI ROVAMYCINE 3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır. Etkin madde: Her bir tablet 3 000 000 IU spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Snowflake 12019 Maizena, Hidroksipropil Selüloz,

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Diyabetik Hastada Antibiyotik Kullanımı

Diyabetik Hastada Antibiyotik Kullanımı Diyabetik Hastada Antibiyotik Kullanımı Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Diyabet ve infeksiyon Yumuşak doku infeksiyonları Malign

Detaylı

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur.

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Deniz Gür MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Sonuçlarının Klinik Yorumu Duyarlı: Enfeksiyon standart doz ile tedavi

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör Antibiyotik tedavisindeki gelişmelere rağmen, postoperatif infeksiyonlar cerrahide önemli morbidite ve mortalite olma nedenini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesinin

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 145-151 KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI Doç. Dr. Ferhan Öz

Detaylı

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar 60 Klimik Dergisi Cilt 12, Say :2 1999, s:60-64 Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar Serdar Uzel, A. Atahan Ça atay, Halit Özsüt,

Detaylı

GEBEL KTE ANT B YOT K KULLANIMI

GEBEL KTE ANT B YOT K KULLANIMI .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 129-134 GEBEL KTE ANT B YOT K KULLANIMI Prof. Dr. K l ç Ayd nl Fetal

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

ACİLDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ACİLDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ACİLDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Dr Halil KAYA Harran Üniv. Tıp Fak. Acil Tıp AD/ ŞANLIURFA SUNU PLANI Giriş Akılcı AB kullanımının gelişimi Acilde akılcı AB kullanım ilkeleri AB yazarken etkili faktörler

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Toplumda her yaş grubunda Hastane ortamı

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Tansu YAMAZHAN* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler)

İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler) İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler) Dr. Ayşe Albayrak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1/53 İnfektif Endokardit (İE) Yıllık insidans: 3-9/100.000 Yaşamı tehdit

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL Üreten Enterik Bakterilerin Tedavisi: Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL (+) Enterik Bakteriler Önemli sağlık sorunu GSBL İzolatlarda

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Aminoglikozid ilaçlar

Aminoglikozid ilaçlar Aminoglikozidler Aminoglikozid ilaçlar Gentamisin Streptomisin Netilmisin Tobramisin Viomisin øsepamisin Arbekasin Amikasin Spektinomisin Neomisin Paromomisin Kanamisin Sisomisin Dibekasin (WNLPHNDQL]PDODUÕ

Detaylı

Hastanede Kaçınılması Gereken Beş Ortak Tıbbi Hata. Düşme Antibiyotik yalnış kullanımı İlaç uygulanım hataları Eksik Mobilizasyon Plansız taburculuk

Hastanede Kaçınılması Gereken Beş Ortak Tıbbi Hata. Düşme Antibiyotik yalnış kullanımı İlaç uygulanım hataları Eksik Mobilizasyon Plansız taburculuk 4.Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Mart 2017 Hastanede Kaçınılması Gereken Beş Ortak Tıbbi Hata Düşme Antibiyotik yalnış kullanımı İlaç uygulanım hataları Eksik Mobilizasyon Plansız taburculuk

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini azaltmak ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemektir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Klinikte Antibiyotik Kullan m

Klinikte Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 101-109 Klinikte Antibiyotik

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMİNESS-N film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her tablet; 45 mg L-Histidin, 60 mg L-İzolösin, 90 mg L-Lösin, 96 mg L- Lizin asetat

Detaylı

TÜBERKÜLOZ HASTASININ ZLENMES

TÜBERKÜLOZ HASTASININ ZLENMES .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 75-79 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Ankara EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi

Detaylı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Vincent JL et al. JAMA. 2009;302(21):2323-2329 EMPİRİK TEDAVİ

Detaylı

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler-2016 Dr. Murat Akova Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara % Baketeremi EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi Etkenleri 100 Gram (-) 80

Detaylı

Dirençli Pnömokok Menenjiti. Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli

Dirençli Pnömokok Menenjiti. Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli Dirençli Pnömokok Menenjiti Dr. Okan Derin VM Medical Park Hastanesi Kocaeli Sunum Planı Mikrobiyoloji Patogenez Tanı Olgu PDSP Epidemiyoloji Tedavi Seçenekleri ODERİN 2 S. pneumoniae Gram pozitif Fakültatif

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Renal Replasman Tedavisi Altındaki Hastalarda Antimikrobiyal Kullanımı

Renal Replasman Tedavisi Altındaki Hastalarda Antimikrobiyal Kullanımı Renal Replasman Tedavisi Altındaki Hastalarda Antimikrobiyal Kullanımı Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK Ankara, 24 Şubat

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. AKSEF 750 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. AKSEF 750 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI AKSEF 750 mg IM/IV enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Sefuroksim (sodyum olarak) 750 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzun süreli antibiyotik infüzyonu akıntıyı azaltabilir, ama hastalığı tedavi edemez

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı