Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri"

Transkript

1 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 2001, s: Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri Mehmet Bak r Girifl Antibiyotikler modern t bb n önemli tedavi araçlar ndan birini olufltururken, sürekli yeni ilaçlar n kullan m alan na girmesi de uygun ilac n seçilmesini giderek zorlaflt rmaktad r. Bu nedenle uygun olmayan kullan mlar ortaya ç kmaktad r. Buna örnek olarak, infeksiyon yokken antibiyotik kullan m, viral infeksiyonlarda antibiyotik kullan m, yanl fl antibiyotik seçimi, düflük ya da yüksek doz kullan m, k sa ya da uzun süreli kullan m verilebilir (1-3). Di er yandan antibiyotikler, ülkemizde en s k yaz lan ilaçlar aras ndad r. Hastaneye kabul edilen hastalar n yaklafl k %25-35 ine antibiyotik kullan lmas na karfl n, olgular n %40-50 sinde yanl fl kullan lmaktad r (4,5). Antibiyotiklerin yayg n ve yanl fl kullan m mikroorganizmalarda direnç, ekonomik yük, toksisite ve ekolojik de ifliklikler gibi istenmeyen sonuçlar do urmaktad r (1,4,5). Antibiyotik seçiminde hastan n özellikleri, infeksiyon alan, etyolojik ajan n özellikleri ve ilac n farmakolojik özellikleri gibi birçok faktörün göz önünde bulundurulmas gerekmektedir (1,6,7). Amaç infeksiyon etkenini ortadan kald rarak ya da azaltarak tedavi etmek ya da infeksiyon geliflmesini önlemektir. Bunun için ilaç infeksiyon alan na eriflebilmeli ve o alanda aktif olmal d r. lac n farkl ph de erlerindeki etkinli i, emilimi, da l m, at l m, uygulama yolu ve dozunun bilinmesi gerekmektedir (6). Antibiyotik kullan m na ba l sorunlar en az düzeye indirmek için baz sorular n cevapland r lmas gereklidir. Önce, hastaya antibiyotik tedavisi gerekli midir?, sorusunun cevab aranmal d r. E er tedavi gerekli ise muhtemel etkenlerin neler oldu u ve bu etkenlere karfl hangi antibiyotik ya da antibiyotiklerin en iyi seçenek oluflturdu u tespit edilmelidir (8-12). Bütün bu faktörler göz önüne al nd nda, antibiyotik seçimini etkileyen faktörleri üç bafll k alt nda toplamak mümkündür: kullan m amac, kona a ait faktörler, antibiyoti e ait faktörler. Kullan m Amac na Yönelik Antibiyotik Seçimi Antibiyotikler üç temel amaçtan biri için kullan lmaktad r: [1] kan tlanm fl infeksiyon varl nda antibiyotik kullan m ; [2] ampirik olarak antibiyotik kullan m ; [3] profilaksi amac na yönelik olarak antibiyotik kullan m (8). Cumhuriyet Üniversitesi, T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, S vas Tablo 1. Ampirik Antibiyotik Tedavisi çin Cevapland r lmas Gereken Sorular Hastada bir infeksiyon var m? En fazla olas l kl etken olan mikroorganizmalar nelerdir? Muhtemel etkenin antibiyotik duyarl l k durumu nedir? Seçilecek antibiyotiklerin farmakolojik etkileri nedir? Hastan n özellikleri nedir? Kan tlanm fl nfeksiyon Varl nda Antibiyotik Kullan m Bu amaca yönelik antibiyotik kullan m için, öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulgular ile kan tlanm fl bir bakteriyel infeksiyonun varl gerekmektedir. Bunun için örnek al narak mikrobiyolojik inceleme yap lmal d r. lk yap lacak fley, al nan örnekten Gram boyamas yapmakt r. Bu tetkik basit ucuz ve k sa sürede sonuç vermektedir. BOS, idrar, periton s v s, plevra s v s, eklem s v s gibi steril olmas gereken alanlardan al nan örneklerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlar do ru antibiyotik seçimine katk da bulunurlar. Tedavi bafllanmadan önce kültür al nmal d r. E er gerekiyorsa örneklerden antijen ve antikor aramak için ELISA ve lateks aglütinasyonu gibi testler de yap lmal d r. Ayr ca, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) da etkenin tan mlanmas na yard mc olan di er önemli laboratuvar yöntemidir (4,8,12). E er kültür sonucu ç kmadan önce tedavi bafllamak gerekiyorsa muhtemel etken ve bu etkene etkili olabilecek bir antibiyotik seçilmelidir. Kültür antibiyogram sonucuna göre de gerekiyorsa de ifltirilmelidir (10-13). Etkili bir tedavi için mikroorganizmalar n antibiyotik duyarl l klar n n bilinmesi gereklidir. Bunun için kültürde üretilen mikroorganizmalar n antibiyotik duyarl l k durumlar n n bilinmesi gereklidir. Duyarl l k testleri için disk difüzyon, agar dilüsyon, tüp dilüsyon, mikrodilüsyon testleri ve Etest gibi yöntemler kullan lmaktad r. Bunlar içinde en yayg n kullan lan ise disk difüzyon yöntemidir. Duyarl l k testi yap lacak etken saf kültür olarak kullan lmal d r. Baz durumlarda minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) ve minimal bakterisid konsantrasyon (MBC) testleri yap lmal d r: örne in, infektif endokardit, menenjit, osteomyelit (14). Ampirik Antibiyotik Kullan m Baz durumlarda infeksiyonlar n kan tlanmas mümkün olmamaktad r. Bu hastalar n bir k sm nda ise hemen antibiyotik tedavi gerekli olabilir. Ampirik tedavinin baflar l olabilmesi için indikasyonunun do ru olmas gereklidir. Antibiyotiklerin hatal kullan mlar n n önemli bir k sm bu grup içinde yer almaktad r. Çünkü her atefl ve lökositoz infeksiyon olarak de erlendirilmektedir. Ampirik tedavinin do ru olmas için baz sorular n cevapland r lmas gereklidir (Tablo 1) (4,8,11,12). Ampirik tedaviye bafllanmadan önce infeksiyonun kaynakland odaklardan örnekler al narak incelenmelidir. Gram boyamas etken hakk nda çok k sa bir sürede bilgi verebilece i için hemen yap lmal d r. Kültür al nd ktan sonra tedavi bafllanmal ve gerekiyorsa kültür sonucuna göre tedavi de ifltirilmelidir. Tedavi yap lmas düflünülen muhtemel

2 96 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 Tablo 2. Ampirik Tedaviye Yön Verebilecek Faktörler Hastane infeksiyonu sürveyans Servisin mikrobiyolojik özellikleri Hastane infeksiyon etkenlerinin duyarl l k paternleri Daha önceden antibiyotik kullan m öyküsü mmünosüpresyon Altta yatan hastal k Uzun süreli vasküler kateterin varl Tablo 3. Profilaksi çin Düflünülen Antibiyotik Korunulmas düflünülen mikroorganizmaya etkili olmal Ucuz olmal Yan etkileri az olmal Korunmay sa layacak doz ve flekillerde olmal etkenlerin antibiyotik duyarl l k durumlar devaml izlenmeli ve buna göre ampirik tedavi verilmelidir. Tablo 2 de tedaviye yön verebilecek baz önemli faktörler gözlenmektedir (4,12,13,15-17). Kullan lacak antibiyoti in belirlemesi amac ile mikroorganizman n tespitine yönelik giriflimlerde bulunmak gereklidir. Gram boyamas, kültür, serolojik incelemeler, PCR gibi laboratuvar incelemeleri yap lmal d r (6,8,11). Kullan lacak antibiyoti in seçilmesinde olas etken ya da etkenlerin ve bu etken ya da etkenlerin duyarl l k paternlerinin bilinmesi önemlidir. laç uygun doz, uygun süre uygulanmal d r. Antibiyoti in infeksiyon bölgesine geçip geçmedi i bilinmelidir (6,8,12). Profilaktik Antibiyotik Kullan m Geliflme olas l fazla olan bir infeksiyonu engellemek için, kifli etkenle karfl laflmadan önce, ya da karfl laflt ktan k - sa bir süre sonra antibiyotik tedavisi verilmesine antibiyotik profilaksisi denilmektedir. Cerrahi ve cerrahi d fl olmak üzere iki grupta toplanmaktad r. Cerrahi d fl profilaksi: nfektif endokardit, menenjit, akut romatizmal atefl, tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlar, cinsel yolla bulaflan infeksiyonlar, tüberküloz gibi spesifik infeksiyonlardan korunmak için antibiyotikler kullan lmaktad r (18-22). Cerrahi profilaksi: Burada genellikle endojen kaynakl Tablo 4. Antibiyotiklerin Seçilmesini Etkileyen Konak Faktörleri Yafl Genetik ve metabolik bozukluklar Böbrek fonksiyonu Karaci er fonksiyonu Gebelik nfeksiyonun yeri Hümoral ve hücresel immünite, nötropeni Tablo 5. Glikoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikli i Olan Hastalarda Hemoliz Yapan laçlar Sülfonamidler Nitrofurantoin Furazolidin Kloramfenikol ve birden fazla olabilen etkenlere karfl bir korunma söz konusudur. Uygun olmayan antibiyotik kullan mlar n n en s k oldu u alanlardan biridir. Genellikle uygun olmayan antibiyotikler seçilmekte, k sa ya da uzun süreli antibiyotik kullan lmakta, ya da profilaksiye çok erken bafllanmaktad r. Do ru seçim için, seçilen antibiyotik muhtemel etkene etkili olmal ve profilaksi, insizyon yerinde yeterli konsantrasyon sa lamak için cerrahi müdahaleden hemen önce bafllanmal - d r. Profilaktik antibiyotik ya tek doz, ya da k sa süreli olarak verilmelidir. Tablo 3 te profilakside kullan lacak ilaç için aranan özellikler görülmektedir (18-20,22). Antibiyotik Seçimini Etkileyen Kona a Ait Faktörler Hastan n fizyolojik durumu, infeksiyonun yeri antibiyotik seçimini, kullan m yolu ve süresini etkiler. Daha önce kullan lan antibiyotiklere allerjinin var olmas seçilecek antibiyoti i etkileyebilir. Antibiyotiklerin seçilmesinde bilinmesi gereken baz önemli konak ile ilgili faktörler Tablo 4 te görülmektedir (9-12). Yafl: Antibiyotik seçilmesinde yafl önemli bir faktördür. Bebeklerde mide ph si yüksektir ve üç yafl na kadar yüksek kal r. ß-laktam antibiyotikler alkali ph de daha iyi emilir. Bu nedenle bebeklerde ve aklorhidrili hastalarda yüksek kan düzeyleri oluflur. Ketokonazol ise düflük ph de daha iyi emilir. Yenido anlarda glomerüler filtrasyon h z düflük oldu u için böbrekler yolu ile at lan ilaçlar n dozu daha düflük olmal d r (örne in, ß-laktam antibiyotikler, sülfonamidler ve aminoglikozidler) (10-12). Ayn flekilde yafll larda da kreatinin klirensi düfltü ü için böbrek yolu ile at lan ilaçlar n doz ayarlamas gerekebilir. Aminoglikozidlerin, ß-laktamlar n, kinolonlar n, tetrasiklinlerin, sülfonamidlerin at l mlar azal r. Bu nedenle bu antibiyotiklerin doz aral klar n n uzat lmas gerekir. Ayn flekilde yenido anlarda karaci er fonksiyonlar eriflkinlere göre geliflmemifltir. Örne in, glukuronil-transferaz enziminin yeteri kadar aktif olmamas nedeni ile kloramfenikol verilirse yeteri kadar inaktive edilemez ve birikerek gri bebek sendromu denilen bir tablo oluflturur. Yenido anlarda sülfonamidler kullan l rsa albümine ba lan r ve bilirübinin ba lanmas n önler, bilirübin birikir ve kernikterus denen bir tabloya neden olur (10,11). Deneysel çal flmalarda kinolonlar k k rdak hasar yapar ve bu nedenle 18 yafl ndan önce kullan lmaz. Tetrasiklinler difl ve kemik dokusunda birikir ve renk de iflikli ine neden olur (12). Genetik ve metabolik bozukluklar: Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikli inde kimi ilaçlar hemoliz yapar (Tablo 5). Diyabet varl nda intramüsküler olarak verilen baz ilaçlar n emilimi bozulabilir. Diabetes mellitus lu hastalarda, kloramfenikol karaci er mikrozomal enzim inhibisyonu ile antidiyabetiklerin etkisini art rarak, sülfonamidler ise sülfonilüre grubu antidiyabetiklere benzemeleri nedeni ile

3 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 97 Tablo 6. Böbrek Fonksiyonlar Bozuk Oldu unda Doz Ayarlamas Gereken ya da Kontrindike Olan Antibiyotikler Böbrek fonksiyonlar ileri derecede bozuk ise doz ayarlamas gerekenler Penisilin G Sefalotin INH Amoksisilin Sefoksitin ETM Ampisilin Sefotaksim Kotrimoksazol Metisilin Seftizoksim Nalidiksik asid Piperasilin Sefuroksim Kinolonlar Böbrek fonksiyon bozuklu unda doz ayarlamas gerekenler Aminoglikozidler Vankomisin Polimiksin B Kolistin Karbenisilin Tikarsilin Sefazolin Böbrek yetmezli inde kontrindike olanlar Tetrasiklinler Sefaloridin Nitrofurantoin PAS Uzun etkili sülfonamidler antidiyabetiklerin hipoglisemik etkilerini art rabilirler (11,12). zoniazidin konjügasyonu baz toplumlarda h zl iken, baz lar nda daha yavaflt r (örne in, ABD ve Kuzey Avrupa). Polinevritin yavafl konjügasyonlu toplumlarda daha fazla görüldü ü bildirilmifltir (11,12). Hb H ve Hb Zurich bozuklu unda sülfonamidler hemolitik reaksiyona neden olur (12). Böbrek fonksiyon bozuklu u: Yenido anlarda glomerüler filtrasyon h z düflüktür ve 2-12 aylarda eriflkin seviyesine ulafl r. Penisilinler, sefalosporinler, aminoglikozidlerin dozlar azalt lmal d r. Ayn flekilde yafll larda da kreatinin klirensi azalaca için doz ayarlamas yap lmal d r (23-27) (Tablo 6). Böbrek yetmezli inde baz ilaçlar n at l mlar azal r ve yar lanma ömürleri uzar. Kullan lan antibiyoti in kendisinin nefrotoksik etkisi olabilir. Nefrotoksik etki antibiyoti in dozu, süresi, baflka bir nefrotoksik ajanla birlikte kullan lmas, glomerüler filtrasyon h z n n düflmesi gibi faktörler ile etkilenebilir (23-27). Böbrek fonksiyon bozuklu u olan hastalarda antibiyotik kullan l rken kreatinin klirensi ve idrar miktar mutlaka takip edilmelidir. Karaci er fonksiyon bozukluklar : Özellikle hepatotoksik ilaçlar n kullan m nda önemlidir. Baz ilaçlar karaci- er fonksiyon bozukluklar nda dikkatli kulan lmal d r (Tablo 7). zoniazid toksisitesi 20 yafl alt nda nadiren görülürken, Tablo 7. Karaci er Fonksiyon Bozuklu unda Dikkatli Kullan lmas Gereken Antibiyotikler Eritromisin Kloramfenikol Linkomisin Klindamisin Tetrasiklin Rifampisin Nitrofurantoin Pirazinamid Rifampisin hepatik metabolizmay art r r ve afla daki ilaçlar n etkisini azalt r. Oral antikoagülanlar Oral kontraseptifler Barbitüratlar 30 yafl ndan sonra insidans giderek artmaktad r. Di er yandan rifampisin hepatik metabolizmay art r r, bu nedenle de oral antikoagülanlar, kontraseptifler ve barbitüratlar n etkisini azalt r (23,28,29). Gebelik: Birçok ilaç plasentay geçer ve çocu a zararl olabilir. Bu nedenle baz ilaçlar gebelikte kullan lmamal, baz lar ise gerekli olduklar zaman kullan lmal d r. Gebelikte kullan lan ilaçlar n teratojenik etkilerinden sak nmak için ilaç/fetal risk s n fland rmas ndan yararlan lmaktad r (30-34). S n f A: Kontrollü insan çal flmalar nda fetal bir riskin olmad ilaçlard r. S n f B: nsan ve hayvan çal flmalar nda önemli bir risk tafl d gösterilemeyen, hayvan çal flmalar nda fetusa bir risk oluflturdu u kan tlanmam fl ve insan deneyleri yap lmam fl olan, hayvan çal flmalar nda fetal yan etkileri olmas na ra men iyi kontrollü insan çal flmalar nda söz konusu etkilerin gösterilmedi i ilaçlard r. S n f C: nsan ve hayvan çal flmalar olmayan, hayvan çal flmalar nda fetal yan etkilerin görüldü ü, ancak insan çal flmalar olmayan ilaçlard r. S n f D: nsan fetusunda risk bulgusu pozitif olan ancak anne hayat n tehdit eden baz durumlarda bu bulgunun göz ard edilebilece i ilaçlard r. S n f X: nsan fetusunda risk bulgusu pozitif olan, bununla beraber anne hayat n tehdit eden baz durumlarda bu bulgunun göz ard edilemeyece i ilaçlard r. Gebelikte kullan lacak ilaçlar için kolayl k sa lamak amac ile antibiyotikler üç grupta toplanabilir (Tablo 8) (30). Laktasyonda antibiyotik kullan m : Süt veren annenin ald ilaçlar n ço u süte geçebilmektedir. Yenido anlarda ilaçlar detoksifiye etme mekanizmalar yetersiz olabilir. Yenido anlarda glukuronik asidle konjügasyon, asetilasyon ve oksidasyon oldukça zay ft r. Laktasyonda kullan lan kloramfenikol ve izoniazidin yenido anda yan etkisi görülebilir. Bu nedenle bu ilaçlar n kullan lmamas önerilmektedir. Sülfonamidler, G-6-PD enzim eksikli i olan bebeklerde hemolitik anemiye neden olabilir, tetrasiklinler kemik ve difl geliflmesi üzerine zararl etkileri olabilir. Bu nedenle bu ilaçlar laktasyonda dikkatli kullan lmal - d r (30). nfeksiyonun yeri: Antibiyoti in seçilmesi ve dozun belirlenmesinde önemlidir. nfeksiyon alan ndaki antibiyotik düzeyi en az MIC kadar olmal d r. Serum proteinlerine ba lanma dokulara ve vücut s v lar na da l - m etkilemektedir. Di er yandan lipidde çözünen ajanlar membranlar kolay-

4 98 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 Tablo 8. Gebelikte Antibiyotik Kullan m nda Dikkat Edilecek Noktalar Gebelikte verilmemesi gereken antibiyotikler Kinolonlar Tetrasiklinler Gansiklovir Griseofulvin Gerekti inde kullan labilecek olanlar Penisilinler (tikarsilin hariç) Sefalosporin Eritromisin Klindamisin Spiramisin Gebelikte kullan lm fl annede ve bebekte zararl etki görülmemifl, fakat deneyimlerin yetersiz oldu u ilaçlar Aminoglikozidler Kloramfenikol Rifampisin Vankomisin INH Kotrimoksazol Sülfonamid Asiklovir Amfoterisin B Klorokin Antihelmintikler l kla geçerler: örne in, kloramfenikol, rifampisin, kotrimoksazol. Bu ajanlar kan-beyin bariyerini kolayl kla geçerler. Aminoglikozidler, BOS a geçemez; bu nedenle e er menenjitte kullan lacaksalar parenteral kullan m yan nda intratekal vaya intraventriküler olarak da verilmelidir. Antibiyotikler infektif endokarditte vejetasyona, osteomyelitte kemik ve devitalize dokuya yeterli konsantrasyonda geçememektedir. Bu nedenle bu infeksiyonlarda antibiyotikler yüksek dozda ve uzun süre verilmelidirler. At l m yolu tedaviyi etkilemektedir. Örne in safrayolu infeksiyonlar nda karaci er ve safra yolu ile at lan antibiyotikler daha etkilidir. Kinolonlar kemik dokusunu ve prostat dokusuna yeteri kadar geçtikleri için daha etkilidirler. nfeksiyonun oldu u lokal flartlarda antibiyoti in etkinli ini etkileyebilir (10-12). Tablo 9. Antibiyoti in Seçimini Etkileyen Antibiyoti e Ba l Özellikler Antibiyotik etkisi (bakterisid-bakteriyostatik) Postantibiyotik etki Subinhibitör konsantrasyon nokülum etkisi Antibakteriyel spektrum ntraselüler-ekstraselüler etki Di er ilaçlarla etkileflimi Antibiyotiklerin laboratuvar testlerine etkisi Antibiyotiklerin yan etkileri Maliyet Kombine antibiyotik kullan m Antibiyoti in dozu Antibiyoti in verilifl yolu nfeksiyon alan nda var olan lokal flartlar da tedaviyi etkilemektedir. Apse varsa drene edilmelidir; kateter ve benzeri yabanc cisimler tedaviyi güçlendirdi i için bunlar ç kart lmal d r. drar ve apsedeki lokal ph de ifliklikleri antibiyoti in etkisini de ifltirir. Metenamin, nitrofurantoin, klortetrasiklin, asid ph de daha etkili olmas na karfl n; eritromisin, linkomisin, klindamisin ve aminoglikozidlerin alkali ortamda etkinlikleri artmaktad r (12). Hümoral ve Hücresel mmünite, Nötropeni Bu hastalarda infeksiyonlar n tan ve tedavisine etkili bir yaklafl m için altta bulunan flartlar iyi de erlendirilmelidir. Hastalar nötropeni, hücresel immünite ve hümoral immünite yönünden de erlendirilmelidir. Nötropenik hastalarda en önemli etkenler Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve mantarlar iken, hücresel immün yetmezli i olan hastalarda Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella spp., Legionella pneumophila, Nocardia spp., tüberküloz d fl mikobakteriler, mantarlar, Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii ve varisella-zoster virusudur Hümoral immün yetmezli i olan hastalarda ise Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae gibi etkenler sorun oluflturmaktad r (35,36). Antibiyotik Seçimini Etkileyen Antibiyoti e Ait Özellikler Antibiyoti in birçok özelli i kullan m n etkileyebilmektedir. Antibiyoti in seçimini etkileyen antibiyoti e ba l özellikler Tablo 9 da gösterilmifltir (12). Antibiyotik etkisi: Antibiyotikler bakterisid ya da bakteriyostatik etkili olabilirler. Aminoglikozidler, kinolonlar, vankomisin ve ß-laktam grubu antibiyotikler bakterisid etkilidir. Bu antibiyotikler üreme faz ndaki bakterilere etkilidir. Bu nedenle üremeyi durduran bakteriyostatik antibiyotikler ile birlikte verilmez. Bakteriyostatik antibiyotikler bakterinin üremesini durdururlar. Bu antibiyotikler komplike olmayan infeksiyonlarda kullan labilir. Sepsis, menenjit, infektif endokardit ve immün yetmezlikli hastalarda infeksiyon varl nda bakterisid etkili antibiyotik seçilmelidir (37,38). Postantibiyotik etki: MIC üstünde bakterinin üremesini inhibe eden bir antibiyotik ortamdan uzaklaflt r ld nda (ya da MIC in çok alt na düflürüldü ünde) baz antibiyotik-bakteri kombinasyonlar nda inhibisyon etkisi bir süre daha devam eder ve bakterinin normal üreme faz na eriflmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Antibiyotik etki süresi bitmesine ra men bakteriyel üremenin süpresyonunun devam etmesi fleklinde devam eden bu olaya postantibiyotik etki (PAE) denmektedir. Tüm antibiyotiklerde Gram-pozitif bakterilere karfl PAE vard r. Aminoglikozid, kinolon ve rifampisinin Gram-negatif basillere karfl PAE si vard r. ß-laktamlar n (imipenem hariç) Gram-negatif bakterilere karfl PAE si yoktur. PAE, antibiyotik tedavisinde doz aral n n saptanmas nda önemli bir parametredir. Bir antibiyotik, kullan ld bakteri için PAE göstermiyorsa infeksiyon yerinde MIC alt na düfltü ü zaman yeni bir doz antibiyotik uygulanmas gerekecektir. E er antibiyotik, kullan ld bakteri için PAE gösteriyorsa antibiyotik MIC alt na düflse de üreme bafllamayaca ndan doz aral klar PAE süresi kadar daha aç - labilir (31,39,40).

5 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 99 Tablo 10. Antibiyotik Tedavisinde Baflar s zl k Nedenleri Yanl fl tan Antibiyoti in spektrumunun yetersizli i Antibiyotik düzeyinin yetersizli i Yanl fl doz ve uygun olmayan yol Dokuya penetrasyon sorunu Apse, yabanc cisim laç etkileflimi Süperinfeksiyon Hasta uyumunun olmamas Noninfeksiyöz atefl Di er etkenler (virus, klamidya, riketsiya) Tedavi s ras nda direnç geliflimi Subinhibitör konsantrasyon: Postantibiyotik fazda minimal inhibitör konsantrasyon alt ndaki antibiyotik konsantrasyonu hücre duvar nda de ifliklik, mikrobiyal aderansta azalma, fagositer aktivitenin art fl, mikrobiyal toksinlerin sal n m n n azalmas gibi etkiler yaparak mikroorganizmalar üzerine etki yapar (37,41-43). Antibiyoti in etki spektrumu: Antibiyoti in etki spektrumu seçilecek antibiyoti in belirlenmesinde önemlidir. Baz antibiyotikler dar etki spektrumuna sahipken (örne- in, penisilin G streptokoklara, penisilinaza dayan kl penisilinler stafilokoklara etkilidir), aminopenisilinler ve asilüreidopenisilinler genifl spektrumludur. Birinci kuflak sefalosporinlerin Gram-pozitiflere etkinli i fazla iken, ikinci kuflak sefalosporinler hem Gram-pozitif hem de Gram-negatif bakterilerin baz lar na etkilidir. Üçüncü kuflak sefalosporinlerin Gram-negatif bakterilere etkinli i daha fazla, Gram-pozitiflere daha az iken, dördüncü kuflak sefalosporinlerin Grampozitif ve negatiflerin her ikisine de etkinli i fazlad r (10-12,44). Hücre içi ve hücre d fl etkinlik: ntraselüler yerleflimli bakteriyel infeksiyonlarda (Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp. vb.) kullan lan antibiyotikler hücre içine penetre olmal d r. Bu etkenler fagosite edilmelerine karfl n, hücre içinde yaflamlar n sürdürebilirler. Baz antibiyotikler hücre içine daha iyi geçerek etkili olurlar. Rifampisin ve kinolonlar, azitromisin gibi ilaçlar hücre içine iyi geçerler (45,46). laçlar ile etkileflim: laç etkileflimleri vücut içinde ya da d fl nda olabilir. laç katk maddeleri ile ya da infüzyon s - v lar içinde etkileflime u rayabilir. Penisilinler, aminoglikozidlerle ayn solüsyon içinde verildi i zaman flelasyon oluflturur; bu nedenle birlikte verilmemelidirler. Bir ilaç ya da yiyecek di er bir ilaç ile birlikte verildi inde ilac n barsaktan emilim özellikleri de iflebilir. Antasidler ve H 2 reseptör antagonistleri kinolonlar n absorpsiyonunu, magnezyum, kalsiyum ve demir gibi maddeler ise tetrasiklinlerin emilimini azalt r. Plazma ya da dokularda proteine ba lanma alanlar için yar flma görülebilir. Etkileflimler enzim sisteminde indüksiyon ya da inhibisyon ile bir ilac n y k m n modifiye etme fleklinde de olabilir (47,48). Antibiyotiklerin yan etkisi: laç seçiminde antibiyoti- in terapötik etkisi ile yan etki riski mutlaka karfl laflt r lmal d r. Kesin indikasyon yoksa antibiyotik kullan lmamal d r. Örne in penisilinler anafilaksi, kloramfenikol aplastik anemi yapabilirken, aminoglikozidler nefrotoksik ve ototoksik etkiye sahiptir (10). Maliyet: Antibiyotik seçiminde belirleyici de ildir. Etkinlik, spektrum ve yan etki gibi faktörler önceliklidir; fakat ayn etkiye sahip farkl ilaçlardan ucuz olan tercih edilmelidir (12). Kombine antibiyotik kullan m : Baz durumlarda antibiyotiklerin birlikte kulan lmas gerekir. Bu uygulaman n geçerli olabilecek gerekçeleri afla da belirtilmifltir. Sinerjik etki elde etmek: ki antibiyotik birlikte verilerek aditif veya sinerjistik etki elde edilebilir. nfektif endokarditte penisilinler tek verildiklerinde etkili olmayabilirler; fakat aminoglikozidler ile birlikte verildiklerinde daha etkili olunur. Penisilinler hücre duvar nda de iflikli e neden olarak aminoglikozidlerin hücreye giriflini kolaylaflt r r ve mikroorganizman n ölümüne neden olur. ß-laktam+ß-laktamaz inhibitör kombinasyonlar nda ß-laktamaz enzimi, ß-laktamaz inhibitörleri taraf ndan parçalanaca için sinerjistik etki elde edilir (1,2,10-12). Birden fazla etken ile infeksiyon olas l : ntraabdominal infeksiyonlar, nötropenik atefl, kayna belli olmayan sepsis varsa birden fazla etken olabilece i düflünülerek iki antibiyotik birlikte verilebilir (1,10-12). Bakteriyel direnç gelifliminin önlemesi: Tüberküloz gibi hastal klarda direnç geliflmesini önlemek amac ile ilaçlar kombine edilebilir (10-12). Kombinasyon tedavisinde verilecek antibiyotikler muhtemel etkenleri etki spektrumu içine almal d r. Antibiyotikler bakterisid ve en az ndan sinerjistik etkili olmal d r. Tedavi süresi yeterli olmal d r. Kombinasyonun etkinli inin kan tlanm fl olmas gereklidir. Antibiyotikler h zl serum düzeyi elde etmek için intravenöz kullan lmal d r. Süperinfeksiyona neden olabilme riskleri vard r (1,2,10-12). Antibiyotiklerin dozlar : Antibiyotikler infeksiyonu ortadan kald rabilecek ve en az yan etkiye sahip olan dozda kullan lmal d r. Antibiyoti in etkili olabilmesi için konsantrasyonunun MIC in üzerinde olmas gereklidir. Antibiyotik rejimlerinde arzulanan infeksiyon bölgesinde uzun süreli yüksek konsantrasyon oluflturmas d r (11). Antibiyoti in verilifl yolu: Hafif orta dereceli infeksiyonlarda tedavi a zdan verilmelidir. Parenteral tedavi a zdan alamayan, a r ve k sa sürede yüksek serum düzeyi gerekli olan, gastrointestinal sistemden emilimi olmayan ilaçlar kullan ld zaman tercih edilmelidir (10). Baz hastalarda bafllang çta parenteral tedavi bafllan r, daha sonra hastan n durumu uygun olunca da oral tedaviye geçilebilir (ard fl k tedavi). Bu flekilde tedavi hem daha ucuz hem de hastalar daha k sa süre içinde eve ç kabilmektedir (38,49). Antibiyotik Tedavisinin Yeterlili inin Saptanmas Antibiyotik tedavisinin yeterlili inin saptanmas nda klinik, mikrobiyolojik ve laboratuvar yöntemleri kullan lmaktad r. Ateflin düflmesi, balgam ç karmada azalma ve d flk lama say s nda azalma klinik cevap olarak de erlendirilir. Tekrarlanan aral klar ile al nan kültürlerde üremenin olmamas tedavinin baflar l oldu u fleklinde yorumlanabilir. Ayr ca, sedimantasyon h z n n düflmesi, lökosit say s n n azal-

6 100 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 mas ve perferik yayman n düzelmesi de önemli laboratuvar bulgular d r (8). Antibiyotiklerin verilmesine ra men tedavide baflar s zl k varsa yanl fl tedavi, süperinfeksiyon, uygun olmayan doz gibi farkl faktörler olabilir (Tablo 10) (4,8). Kaynaklar 1. Kunin CM. The responsibility of the infectious disease community for the optimal use of antimicrobial agents. J Infect Dis 1985; 151: Quintiliani R, Nightingale C. Principles of antibiotic usage. Clin Orthop 1984; 190: Hanno P. Therapeutic principles of antimicrobial therapy and new antimicrobial agents. Urol Clin North Am 1986; 13: Ünal S. Hastane infeksiyon kontrol programlar ve rasyonel antibiyotik kullan m. Ankem Derg 1996; 10(3): Kanz k. Antimikrobik maliyet ve kalite kontrolü. Ankem Derg 1996; 10(3): Wilkowske CJ. General principles of antimicrobial therapy. Mayo Clin Proc 1991; 66: Kunin CM, Tupasi T, Craig WA. Use of antibiotics. Ann Intern Med 1973; 79: Çetinkaya Y, Ünal S. Antibiyotik kullan m n n temel ilkeleri. Antimikrob Tedavi Bül 1997; 1(1): Solomkin JS, Miyagawa CI. Principles of antibiotic therapy. Surg Clin North Am 1994; 74: Hoeprich PD. Antimicrobics and anthelmintics for systemics therapy. In: Hoeprich PD, Jordan MC, eds. Infectious Diseases. Fourth ed. Philadelphia: JB Lippincott Co., 1989: Moellering RC. Principles of anti-infective therapy. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas and Bennett s Principles and Practice of Infectious Diseases. Fourth ed. New York: Churchill Livingstone, 1995: Leblebicio lu H. Antibiyotik kullan m ilkeleri. ç Hastal klar Bül 1996; 1(1): Gross PA. The potential for clinical guidelines to impact appropriate antimicrobial agent use. Infect Dis Clin North Am 1997; 11(4): Ar kan Akan Ö. Antibiyotik duyarl l k testlerinde antibiyotiklerin seçimi. Flora 1997;2: Flaherty J, Weinstein RA. Nosocomial infection caused by antibiotic-resistant organisms in the intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17: Marr J J, Moffet HL, Kunin CM. Guidelines fo improving the use of antimicrobial agents in hospitals: a statement by the Infectious Diseases Society of America. J Infect Dis 1988; 157: Duncan RA. Controlling use of antimicrobial agents. Infect Control Hosp Epidemiol 1997; 18: Martin C, the French Study Group on Antimicrobial Prophylaxis in Surgery, the French Society of Anesthesia and Intensive Care. Antimicrobial prophylaxis in surgery: general concepts and clinical guidelines. Infect Control Hosp Epidemiol 1994; 15: Crossley K, Gardner LC and Task Force on Prophylactic Antibiotics in Surgery. Antimicrobial prophylaxis in surgical patients. JAMA 1981; 245: Mader JT, Cierny III G. The principles of the use of preventive antibiotics. Clin Orthop 1984; 190: Bak r M. Özel durumlarda infeksiyon kemoprofilaksisi. Antimikrob Tedavi Bül 1998; 2(2): Van Scoy RE, Wilkowske CJ. Prophylactic use of antimicrobial agents in adult patients. Mayo Clin Proc 1992; 67: S rmatel F. Böbrek ve karaci er yetmezli inde antibiyotik kullan m. In: Felek S, ed. Do ru Antibiyotik Kullan m. Elaz : Ça Ofset, 1998: Reeves DS. The effect of renal falure on the pharmacokinetics of antibiotics. J Antimicrob Chemother 1988; 21: fiimflek fia. Antimikrobiklerin böbre e istenmeyen etkileri. In: stanbul T p Fakültesi Antibiyotik Kontrol Komitesi. Antibiyotik Kullan m ve Antibiyotiklerin stenmeyen Etkileri. stanbul: Logos Yay nc l k, 1993: Heel RC, Avery GS. Guide to drug dosage in renal failure. In:Avery GS, ed. Drug Treatment. Second ed. London: Churchill Livingstone, 1980: Cooper K, Bennett WM. Nephrotoxicity of common drug used in clinical practice. Arch Intern Med 1987; 147: Davey PG. Pharmacokinetics in liver diseases. J Antimicrob Chemother 1988; 21: Köksal. Antimikrobiklerin karaci ere istenmeyen etkileri. In: stanbul T p Fakültesi Antibiyotik Kontrol Komitesi. Antibiyotik Kullan m ve Antibiyotiklerin stenmeyen Etkileri. stanbul: Logos Yay nc l k, 1993: Demiröz P. Gebelik ve laktasyonda antibiyotik kullan m. In: Felek S, ed. Do ru Antibiyotik Kullan m. Elaz : Ça Ofset, 1998: Dashe JS, Gilstrap LC. Antibiotic use in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 1997; 24: Landers DV, Green JR, Sweet RL. Antibiotic use during pregnancy and the postpartum period. Clin Obstet Gynecol 1983; 26: Yüce K. Gebelik ve laktasyonda antimikrobik kullan m. In: Meço O, Willke A, Bal k, Kurt H, eds. Antimikrobiyal Kemoterapi: Klinik Uygulama ve Yenilikler. stanbul: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yay nlar, 1992: brahimo lu L. Gebelikte antibiyotik kullan m. In: stanbul T p Fakültesi Antibiyotik Kontrol Komitesi. Antibiyotik Kullan m ve Antibiyotiklerin stenmeyen Etkileri. stanbul: Logos Yay nc l k, 1993: Schimpff SC. Infections in the cancer patient: diagnosis, prevention, and treatment. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett s Principles and Practice of Infectious Diseases. Fourth ed. New York: Churchill Livingstone, 1995: Rolston KVI. Risk assessment and risk-based therapy in febrile neutropenic patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1998; 17: Kaygusuz A, Töreci K. Antibiyotik tedavisinde önemli olabilecek parametreler. Flora 1998; 3: Craig WA. Antibiotic selection factors and description of a hospital-based outpatient antibiotic therapy program in the USA. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1995; 14: Yalç n AN. Postantibiyotik etki. Mikrobiyol Bül 1994; 28: William A, Crag WA, William S. The postantibiotic effect. Clin Microbiol Newslett 1991; 13(16): Rolinson GN. Subinhibitory concentrations of antibiotics. J Antimicrob Chemother 1977;3: Lorian V. Medical relevance of low concentrations of antibiotics. J Antimicrob Chemother 1993; 31: Töreci K. Antibiyotik sonras etki (ASE). In: Çalangu S, Eraksoy H, Özsüt H, eds. nfeksiyon Hastal klar 92. stanbul: Yüce Yay nlar,1992: Geddes AM. Studies of ß-lactam antibiotics in systemic infections: some personal observations over 25 years. Rev Infect Dis 1986; 8(Suppl 3): S Van den Broek PJ. Antimicrobial drugs, microorganisms, and phagocytes. Rev Infect Dis 1986; 11(2): Donowitz GR. Tissue-directed antibiotics and intracellular parasites: complex interaction of phagocytes, pathogens, and

7 Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 101 drugs. Clin Infect Dis 1994; 19: Griffin JP, D Arcy PF. Drug interactions involving antimicrobial agents. In: O Grady F, Finch RG, Lambert HP, Greenwood D, eds. Antibiotic and Chemotherapy. Seventh ed. New York: Churchill Livingstone, 1997: Kayaalp O. Biyoyararlan m n farmakolojik, klinik ve etik yönleri. In: Bökesoy TA, Kayaalp O, eds. laç Biyoyararlan m n Farmakoloji ve Müstahzar De erlendirme Yönlerinden Önemi. Ankara: Türk Farmakoloji Derne i Yay nlar, 1994: Hamilton-Miller JMT. Switch therapy: the theory and practice of early change from parenteral to non-parenteral antibiotic administration. Clin Microbiol Infect 1996; 2:12-24

5: ENFEKS YONLAR. 5.1 Antibakteriyel ilaçlar

5: ENFEKS YONLAR. 5.1 Antibakteriyel ilaçlar 213 5: ENFEKS YONLAR Bu bölümde afla daki bafll klar alt nda ilaç tedavisi tart fl lmaktad r: 5.1 Antibakteriyel ilaçlar 5.2 Antifungal ilaçlar 5.3 Antiviral ilaçlar 5.4 Antiprotozoal ilaçlar 5.5 Anthelmintikler

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN*

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* Mantarlar n Genel Özellikleri Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar klinik infeksiyon tablolar na göre farkl bafll klar alt nda incelenebilen genifl

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

AKILCI. ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER

AKILCI. ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM PRENSİPLERİ ve ANTİBİYOTİKLER Hazırlayan: Dr. Muammer MERTOĞLU Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Akhisar Devlet Hastanesi EKK Başkanı EKİM 2011 ÖNSÖZ Enfeksiyon

Detaylı

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 27-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(1): 1-7 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.001 Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Oral antidiabetic treatment approaches in type

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

9: BESLENME VE KAN. 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar. 9.1.1 Demir eksikli i anemileri 9.1.1.1 Oral demir 9.1.1.

9: BESLENME VE KAN. 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar. 9.1.1 Demir eksikli i anemileri 9.1.1.1 Oral demir 9.1.1. 369 9: BESLENME VE KAN Bu bölümdeki ilaçlar ve preparatlar afla daki bafll klar alt nda ele al nacakt r: 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar 9.2 S v lar ve elektrolitler 9.3 ntravenöz beslenme

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi.

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi. ÖNSÖZ Afl ile önlenebilir hastal klardan ölümleri azaltmay misyon edinmifl sanofi pasteur, Afl lar Tüm Bilmek stedikleriniz isimli kitab n 1. bask s n n k sa zamanda tükenmesi, say n hekimlerimizden ve

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Derleme / Review J Med Updates 2012;2(1):31-42 doi:10.2399/jmu.2012001006 Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Immune system and protection from infections Murat Songu, Hüseyin Kat lm fl Katip Çelebi

Detaylı

K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi

K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi Saadet Akarsu F rat Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim Dal, Doç.Dr. Girifl Yenido andaki hemostaz dengesi eriflkinlerden

Detaylı

S k Kullan lan laçlar n Hematolojik Yan Etkileri

S k Kullan lan laçlar n Hematolojik Yan Etkileri S k Kullan lan laçlar n Hematolojik Yan Etkileri Zafer BAfiLAR Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Hem toplam spektrumu geniflleyen hem de s - n flardaki üye say

Detaylı

Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim?

Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim? Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim? Siret RAT P Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Gebelerde hematolojik sorunlar anemi, trombositopeni

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon

Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Hasan Özen Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dal, Prof.Dr.

Detaylı

2: KARD YOVASKÜLER S STEM

2: KARD YOVASKÜLER S STEM 54 2: KARD YOVASKÜLER S STEM Bu bölümde ilaç tedavisi afla daki bafll klar alt nda ele al nmaktad r: 2.1 Pozitif inotrop ilaçlar 2.2 Diüretikler 2.3 Antiaritmik ilaçlar 2.4 Beta adrenerjik reseptör blokerleri

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı