PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN."

Transkript

1 PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMAL NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Beta

2 Yayın No : 2696 Hukuk Dizisi : Baskı - Temmuz İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Dağı tım A.Ş. ye ait tir. Her hak kı sak lı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya başka her han gi bir şe kil de çoğal tı la maz, dağı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve kanu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz.Tic.Ltd.Şti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij İş Merkezi No: 27/806 K: 9 Zeytinburnu/İSTANBUL Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Karşılaştırmalı-Notlu Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun başlıklı bu kitapta, halen yürürlükte olan ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun un hükümleri uyarınca, zaman itibariyle, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Kabul Tarihi: , RG ) 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girdikten sonra da uygulanacak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Bu karşılaştırmada, yeni Türk Ticaret Kanunu nda karşılığı/ilgisi olan maddeler ilgili madde altında, karşılığı bulunmayan maddeler ise toplu halde ilgili kısmın sonunda yer almaktadır. Kitapta, baskı aşamasında 6102 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden bir gün önce ( ), 6335 sayılı Kanun ile (RG ) Türk Ticaret Kanunu nda önemli değişiklikler yapılmış; çoğunluğu denetimle ilgili birçok madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan değişiklikler metne işlenmiş, ancak kıyaslamaya imkan tanımak için gerek değişen maddeler gerek mülga hükümler Kanun metninde muhafaza edilmiştir sayılı da son değişiklik ise, 6353 sayılı Kanun ile tarihinde (RG ) sayılı Kanun la yapılmış (m.64), Geçici 6 ncı maddenin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Kitapta, ileriki basılarda yapmayı düşündüğümüz çalışmaya temel teşkil etmek üzere, bazı maddelerin altında kısa açıklamalara, notlara da yer verilmiştir. Kitapta, resmi metin esas alınmış, ayrıca, yeni Türk Ticaret Kanunu nun her maddesi anlam bütünlüğü, noktalama işaretleri bakımından da incelenmiş, eksikler tespit edilerek işaret edilmiştir. Kitabın hazırlık aşamasında, birçok arkadaşımın emeği geçmiştir. Emeği geçen arkadaşlarımı burada tek tek saymayacağım. Ancak, Onlar ın emekleri ve destekleri ziyadesiyle teşekkürü hak etmektedir. Kitabın dizgi aşamasında, düzeltmeleri sabırla ve özenle yapan, uzun yıllardan beri tanıdığım, Beta nın kadim çalışanı Sayın Gülgonca Çarpık a, dizgiye sonradan katılan Müge Günbaş, Veysel Coşkun, Gökhan Ayrancı ya ve Beta A.Ş. nin değerli yetkilisi Sayın Seyhan Satar a teşekkürlerimi sunuyorum. Beyazıt/Mayıs 2012 Prof. Dr. Arslan KAYA

4

5 İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : R.G. Yayım Tarihi : Resmi Gazete Sayı : ESKİ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası : 6762 Kabul Tarihi : Yayımlandığı R.G. : Tarih: S.9353 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 C.37 S.1587 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı Ticari hükümler (m.1)... 1 Ticari örf ve âdet ( m.2)... 1 I Ticari işler (m.3)... 2 IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel olarak (m.4) Ticari davaların görüleceği mahkemeler (m.5)...4 B) Çeşitli hükümler Zamanaşımı (m.6)... 5 Teselsül karinesi (m.7)... 5 I Ticari işlerde faiz 1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları (m.8) Uygulanacak hükümler (m.9) Faizin başlangıcı (m.10)... 6 BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme BİRİNCİ KISIM Tacir A) Ticari işletme 1. Bütünlük ilkesi (m.11)... 7 B) Tacir Gerçek kişiler 1. Genel olarak (m.12) Küçük ve kısıtlılar (m.13) Ticaret yapmaktan menedilenler (m.14)... 9 BAŞLANGIÇ A) Kanunun tatbik sahası Ticari hükümler (m.1)... 1 Ticari örf ve adet (m.2)... 2 I Ticari işler (m.3)... 2 IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Umumi olarak (m.4) Ticaret mahkemelerinin iş sahası (m.5)... 4 B) Çeşitli hükümler Müruruzaman (m.6)... 5 Teselsül karinesi (m.7)... 5 I Ticari işlerde faiz 1. Mukavele serbestisi (m.8) Kanuni faiz miktarı ve ticari temerrüt faizi (m.9) Faizin başlangıcı (m.10)... 6 BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme BİRİNCİ FASIL A) Ticari işletme Umumi olarak (m.11)...7 Ticarethane ve fabrika (m.12)... 7 I Ticari şekilde işletilen diğer müesseseler (m.13)... 8 B) Tacir Hakiki şahıslar 1. Umumi olarak (m.14) Küçük ve mahcurlar (m.15)... 9

6 VI 4. Esnaf (m.15)... 9 Tüzel kişiler (m.16) I Donatma iştiraki (m.17) C) Tacir olmanın hükümleri Genel olarak (m.18) Özel olarak 1. Ticari iş karinesi (19) Ücret isteme hakkı (m.20) Fatura ve teyit mektubu (m.21) Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi (22) Ticari satış ve mal değişimi (23) İKİNCİ KISIM Ticaret Sicili A) Kuruluş Genel olarak (m.24) Yönetim (m.25) I Tüzük (m.26)...15 B) Tescil Şartları 1. İstem (m.27) İlgililer (m.28) İstemin şekli (m.29) Süre (m.30) Değişiklikler (m.31) Sicil müdürünün görevleri 1. İnceleme görevi ve geçici tescil (m.32) Tescile davet ve ceza (m.33) İtiraz (m.34) I Açıklık (m.35) IV - Sonuçları 1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi (m.36) Görünüşe güven (m.37) Sorumluluk (m.38) e 3. Ticaretten menedilenler (m.16) Esnaf (m.17)... 9 Hükmi şahıslar (m.18) I Donatma iştiraki (m.19) C) Tacir olmanın hukümleri Umumi olarak (m.20)...11 Hususi olarak 1. Ticaret karinesi (m.21) Ücret isteme hakkı (m.22) Fatura ve teyit mektubu (m.23) Ücret ve cezanın tenkisi (m.24) Ticari satış ve trampa (m.25) İKİNCİ FASIL Ticaret Sicili A) Teşkilat Umumi olarak (m.26)...14 Yönetim (m.27) I Nizamname (m.28) B) Tescil Şartları 1. Talep (m.29) İlgililer (m.30) Talebin şekli (m.31) Müddet (m.32) Değişiklikler (m.33) Sicil memurunun vazifeleri 1. Tetkik vazifesi (m.34) Tescile davet ve ceza (m.35) İtiraz (m.36) I Aleniyet (m.37) IV - Hükümleri 1. Tescilin üçüncü şahıslara tesiri (m.38) Sicille itimat (m.39) İlgililerin cezai ve hukuki mesuliyeti (m.40)... 22

7 VII ÜÇÜNCÜ KISIM Ticaret Unvanı ve İşletme Adı A) Ticaret unvanı Kullanma zorunluluğu 1. Genel olarak (m.39) Tescil (m.40) Ticaret unvanının şekli 1. Gerçek kişiler (m.41) Tüzel kişiler a) Kollektif ve komandit şirketler (42) b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler (m.43) c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki (m.44) d) Ortak hükümler (m.45) Ekler (m.46) Ticaret unvanının devamı (m.47) Şubeler (m.48) Ticaret unvanının devri (m.49) I Ticaret unvanının korunması 1. İlke (m.50) Bildirim ve ceza (m.51) Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları (m.52) B) İşletme adı (m.53) DÖRDÜNCÜ KISIM Haksız Rekabet A) Genel olarak Amaç ve ilke (m.54) Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar (m.55) B) Hukuki sorumluluk Çeşitli davalar (m.56) Çalıştıranın sorumluluğu (m.57) e ÜÇÜNCÜ FASIL Ticaret Unvanı ve İşletme Adı A) Ticaret unvanı Kullanma mecburiyeti 1. Umumi olarak (m.41) Tescil (m.42) Ticaret unvanının şekli 1. Hakiki şahıslar (m.43) Hükmi şahıslar a) Kollektif ve komandit şirketler (m.44) b) Limited, anonim ve kooperatif şirketler (m.45) c) Tacir sayılan diğer hükmi şahıslar ve donatma iştiraki (m.46) d) Müşterek hükümler (m.47) İlaveler (m.48) Ticaret unvanının devamı (m.49) Şubeler (m.50) Ticaret unvanının devri (m.51) I Ticaret unvanının korunması 1. Esas (m.52) İhbar ve ceza (m.53) Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları (m.54) B) İşletme adı (m.55) DÖRDÜNCÜ FASIL Haksız Rekabet A) Umumi olarak Tarifi (m.56) Hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler (m.57) B) Hukuki mesuliyet Çeşitli davalar (m.58) İstihdam edenin mesuliyeti (m.59) I Basının mesuliyeti (m.60) IV - Kararın ilanı (m.61) V - Müruruzaman (m.62)... 35

8 VIII I Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu (m.58)...33 IV - Kararın ilanı (m.59) V - Zamanaşımı (m.60) V İhtiyati tedbirler (m.61) C) Ceza sorumluluğu Cezayı gerektiren fiiller (m.62) Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu (m.63)...37 BEŞİNCİ KISIM Ticari Defterler A) Defter tutma ve envanter Defter tutma yükümlülüğü (m.64) Defterlerin tutulması (m.65) III Envanter (m.66) IV - Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler (m.67)...42 B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları Genel hükümler 1. Düzenleme yükümü (m.68) Düzenlemeye ilişkin ilkeler (m.69) Dil ve para birimi (m.70) İmza (m.71) Kalemlere ilişkin ilkeler 1. Tamlık ve mahsup yasağı (m.72) Bilançonun içeriği (m.73) Aktifleştirme yasağı (m.74) Karşılıklar (m.75) Dönem ayırıcı hesaplar (m.76) Sorumluluk ilişkileri(m.77)..45 I Değerleme ilkeleri 1. Genel değerleme ilkeleri (m.78) Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri (m.79) e V İhtiyati tedbirler (m.63) C) Cezai mesuliyet Cezayı müstelzim fiiller (m.64) Hükmi şahısların cezai mesuliyetleri (m.65) BEŞİNCİ FASIL Ticari Defterler A) Defter tutma mükellefiyeti Şümulü (m.66) Mesuliyet (m.67) I Saklama müddeti (m.68) IV - Tasdik ettirme ve beyanname verme mükellefiyeti (m.69) B) Çeşitli defterler Yevmiye (m.70) Defterikebir (m.71) I Envanter defteri 1. Umumi olarak (m.72) Envanter (m.73) Bilanço (m.74) Açıklık ve doğruluk esasları (m.75) IV - İşletme hesabı 1. Defter ve hulasa (m.76)...k.y. 2. Emtia envanteri (m.77) V - Karar defteri (m.78) D) Teslim ve ibraz Teslim mükellefiyeti (m.79) İbraz mükellefiyeti (m.80) I Müşterek hükümler (m.81) E) Ticari defterlerin ispat kuvveti Kati delil (m.82) Yemin (m.83) I Sahibinin aleyhinde (m.84) IV - Sahibinin lehinde (m.85) V - Diğer tarafın aleyhinde (m.86) ALTINCI FASIL Cari Hesap A) Tarifi ve şekli (m.87)...51

9 IX e 3. İktisap ve üretim değerleri (m.80) Değerlemeyi basitleştirici yöntemler (m.81) C) Saklama ve ibraz Belgelerin saklanması, saklama süresi (m.82) Hukuki uyuşmazlıklarda ibraz (m.83) I Uyuşmazlıklarda suret alınması (m.84) IV - Defterlerin tümüyle incelenmesi (m.85) V - Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı (m.86) V Ticarete yeni başlayanlar için uygulama (m.87) V Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi (m.88) ALTINCI KISIM Cari Hesap A) Tanım ve şekil (m.89) B) Hükümleri Genel olarak (m.90) Özel durumlar 1. Ticari senetler (m.91) Ücret ve giderler (m.92) Hesap dışında kalan alacaklar (m.93) I Bakiye 1. Belirlenmesi (m.94) Faiz (m.95) Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler (m.96) IV - Bütünlük ilkesi (m.97) C) Cari hesabın sona ermesi Genel olarak (m.98) Ölüm ve kısıtlılık hâlleri (m.99) D) Bakiyenin haczi (m.100) E) Zamanaşımı (m.101) B) Hükümleri Umumi olarak (m.88)...52 Hususi haller 1. Ticari senetler (m.89) Ücret ve masraflar (m.90) Hesap dışında kalan alacaklar (m.91) I Bakiye 1. Tesbiti (m.92) Faiz a) Umumi olarak (m.93) b) Mürekkep faiz ve diğer cihetlere ait hükümler (m.94) IV - Bütünlük esası (m.95) C) Cari hesabın sonu Umumi olarak (m.96)...54 Ölüm ve hacir halleri (m.97) D) Bakiyenin haczi (m.98) E) Müruruzaman (m.99) YEDİNCİ FASIL Ticaret İşleri Tellallığı A) Tarifi (m.100)...k.y. B) Hükümleri Bordro 1. Verme mükellefiyeti (m.101)...k.y. 2. Taraflarca imzası (m.102)...k.y. 3. Diğer tarafın sonradan bildirilmesi (m.103)...k.y. Nümunenin saklanması (m.104)...k.y. I Kabza salahiyetsizlik (m.105)...k.y. IV - Ücret...K.Y. 1. İstemek hakkı ve müruruzaman (m.106)...k.y. 2. Miktarı (m.107)...k.y. 3. Borçlu (m.108)...k.y. 4. Masraflar (m.109)...k.y. V - 5. Hakkın düşmesi (m.110)...k.y. Yevmiye defteri 1. Tutma mükellefiyeti (m.111)...k.y. 2. İbraz mecburiyeti (m.112)..k.y.

10 X YEDİNCİ KISIM Acentelik A) Genel olarak Tanımı (m.102) Uygulama alanı (m.103) I İnhisar (m.104) B) Acentenin yetkileri Genel olarak (m.105) Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller (m.106) I Sözleşme yapma yetkisi (m.107) IV - Yetkisizlik (m.108) C) Acentenin borçları Genel olarak (m.109) Haber verme yükümlülüğü (m.110) I Önlemler (m.111) IV - Ödeme borcu (m.112) D) Acentenin hakları Ücret 1. Ücrete hak kazandıran işlemler (m.113) Ücrete hak kazanma zamanı (m.114) Ücretin miktarı (m.115) Ücretin ödeme zamanı (m.116) Olağanüstü giderlerin karşılanması (m.117)...62 I Faiz isteme hakkı (m.118) IV - Hapis hakkı (m.119)...62 E) Müvekkilin borçları (m.120) F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi Sebepleri (m.121) Denkleştirme istemi (m.122) I Rekabet yasağı anlaşması (m.123) İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Türleri (m.124) B) Tüzel kişilik ve ehliyet (m.125) e 3. Mesuliyet (m.113)...k.y. 4. Tevdi mükellefiyeti (m.114)...k.y. C) Esnaf arasında aracılık (m.115)...k.y. SEKİZİNCİ FASIL Acentelik A) Umumi olarak Tarifi (m.116) Tatbik sahası (m.117) I İnhisar (m.118) B) Acentenin salahiyetleri Umumi olarak (m.119)...57 Kabza salahiyeti (m.120) I Akit yapma salahiyeti (m.121).58 IV - Salahiyetsizlik (m.122) C) Acentenin borçları Umumi olarak (m.123)...58 Haber verme borcu (m.124) I Önleyici tedbirler (m.125) IV - Ödeme borcu (m.126) D) Acentenin hakları Fevkalade masrafların tazmini (m.127) Ücret 1. Ücrete tabi muameleler (m.128) Ücrete hak kazanma zamanı (m.129) Ücretin miktarı (m.130) Ücretin ödeme zamanı (m.131) I Hapis hakkı (m.132)...62 E) Acentelik mukavelesinin sona ermesi Sebepleri (m.133) Tazminat borcu (m.134) DOKUZUNCU FASIL Ticarete Mahsus Yerler (m.135) İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri BİRİNCİ FASIL Umumi Hükümler A) Nevileri (m.136)... 67

11 XI C) Uygulanacak kanun hükümleri (m.126)...67 D) Sermaye koyma borcu Konusu (m.127) Hükmü 1. Genel olarak (m.128) Temerrüt faizi (m.129) Sorumlu olma (m.130) Karineler (m.131) Faiz ve ücret alma hakkı (m.132) E) Ortakların kişisel alacaklıları (m.133)...71 F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme Uygulama alanı ve kavramlar 1. Uygulama alanı (m.134) Kavramlar (m.135) Birleşme 1. Genel hükümler a) İlke (m.136) b) Geçerli birleşmeler (m.137) c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması (m.138) d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma (m.139) Ortaklık payları ve hakları a) Ortaklık payının ve haklarının korunması (m.140) b) Ayrılma akçesi (m.141) Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço a) Sermaye artırımı (m.142) b) Yeni kuruluş (m.143)...76 c) Ara bilanço (m.144) Birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve denetleme a) Birleşme sözleşmesi aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması (m.145) e B) Hükmi şahısların ehliyeti (m.137) C) Tatbik olunacak kanun hükümleri (m.138) D) Sermaye koyma borcu Konusu (m.139) Hükmü 1. Umumi olarak (m.140) Gecikme faizi (m.141) Tekeffül (m.142) Karineler (m.143) Faiz ve ücret alma hakkı (m.144) E) Ortakların şahsi alacakları (m.145)...72 F) Şirketlerin birleşmesi Tarifi (m.146) Şartlar 1. Nevilerin aynı olması (m.147) Karar (m.148) Bilanço (m.149) I Hükümleri 1. Alacaklıların itiraz hakkı (m.150) Külli halefiyet (m.151) G) Nevi değiştirme (m.152) İKİNCİ FASIL Kollektif Şirket BİRİNCİ KISIM Şirketin Mahiyet ve Kuruluşu A) Tarifi (m.153) B) Mukavele Şekli (m.154) İhtiva edeceği mecburi kayıtlar (m.155) I Noksanlıklar (m.156) C) Tescil Mükellefiyet (m.157) Mükellefiyetin yerine getirilmemesi (m.158) İKİNCİ KISIM Ortaklar Arasındaki Münasebet A) Mukavele serbestliği (m.159)

12 XII bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği (m.146) b) Birleşme raporu (m.147) c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi (m.148) İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler a) İnceleme hakkı (m.149) b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler (m.150) c) Birleşme kararı (m.151) Kesinleşmeye ilişkin hükümler a) Ticaret siciline tescil (m.152) b) Hukuki sonuçlar (m.153) c) İlan (m.154) Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi a) Uygulama alanı (m.155) b) Kolaylıklar (m.156) Alacaklıların ve çalışanların korunması a) Alacakların teminat altına alınması (m.157) b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi (m.158) I Bölünme 1. Genel hükümler a) İlke (m.159) b) Geçerli bölünmeler (m.160) c) Şirket paylarının ve haklarının korunması (m.161) Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler a) Sermayenin azaltılması (m.162) e B) Şirketin idaresi İdare işlerinin kime ait olduğu 1. Umumi olarak (m.160) Azil a) Mukavele ile tayin halinde (m.161) b) Ortaklar kararı ile tayin halinde (m.162) İdare işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket (m.163) Diğer ortakların itirazı (m.164) İdare işlerinin şümulü (m.165) I Faiz verme borcu (m.166) C) Murakabe (m.167) D) Kararlar (m.168) E) Kar ve zarar Hesabın tesbiti (m.169) Alacağı isteme hakkı (m.170) I Zarar payı (m.171) F) Rekabet yasağı Esas (m.172) Aykırı hareket (m.173) ÜÇÜNCÜ KISIM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Şahıslarla Olan Münasebetleri A) Şirketin mevcudiyeti (m.174) B) Temsil Temsil salahiyetinin kime ait olduğu (m.175) Şümulü (m.176) I Hükümleri (m.177) C) Şirket alacaklılarının vaziyeti Ortakların şahsi mesuliyeti (m.178) Mesuliyetin derecesi (m.179) I İlam (m.180)

13 XIII b) Sermaye artırımı (m.163) c) Yeni kuruluş (m.164) d) Ara bilanço (m.165) Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakkı a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme planı aa) Genel olarak (m.166) bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği (m.167) b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı (m.168) c) Bölünme raporu aa) İçerik (m.169) bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi (m.170) d) İnceleme hakkı (m.171) e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler (m.172) Bölünme kararı (m.173) Korunmaya ilişkin hükümler a) Alacaklıların korunması aa) Çağrı (m.174)...88 bb) Alacakların teminat altına alınması (m.175) b) Sorumluluk aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu (m.176) bb) Ortakların kişisel sorumluluğu (m.177) İş ilişkilerinin geçmesi (m.178) e IV - İflas 1. Şirketin iflası (m.181) Şirketin ve ortakların iflası (m.182) Ortakların hakları (m.183)..114 V - Takas (m.184) DÖRDÜNCÜ KISIM Şirketin İnfisahı ve Ortakların Ayrılması A) İnfisah Sebepleri 1. Umumi olarak (m.185) İstisnalar (m.186) Muhik sebepler (m.187) Hususi haller a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi (m.188) b) Karine (m.189) Ortakların şahsi alacaklıların vaziyeti a) Şirket müddetinin uzatılması halinde itiraz hakkı (m.190) b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı (m.191) Hükümleri 1. Tescil ve ilan (m.192) Ortakların idare haklarının sona ermesi (m.193) Muvakkat idare (m.194) B) Ortakların şirketten ayrılması Haller 1. Bir ortağın ölümü (m.195) Bir ortağın iflası (m.196) Haklı sebepler (m.197) Feshin ihbarı (m.198) İki kişilik ortaklıkta a) Muhik sebepler (m.199).121 b) Diğer sebepler (m.200) Hükümler 1. Tescil (m.201) Ayrılan ortağın payı a) Hesap tarzı (m.202)

14 XIV 7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik (m.179) IV - Tür değiştirme 1. Genel hükümler a) İlke (m.180) b) Geçerli tür değiştirmeler (m.181) c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme (m.182) Şirket payının ve haklarının korunması (m.183) Kuruluş ve ara bilanço (m.184) Tür değiştirme planı (m.185) Tür değiştirme raporu (m.186) Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi (m.187) İnceleme hakkı (m.188) Tür değiştirme kararı ve tescil (m.189) Alacaklıların ve çalışanların korunması (m.190) V - Ortak hükümler 1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi (m.191) Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları (m.192) Sorumluluk (m.193) V Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme (m.194) G) Şirketler topluluğu Hâkim ve bağlı şirket (m.195) Pay ve oy oranlarının hesaplanması (m.196) I Karşılıklı iştirak (m.197) IV - Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri (m.198) e b) Ödeme tarzı (m.203) c) Ödeme zamanı (m.204) d) Tamamlanmamış işler (m.205) BEŞİNCİ KISIM Tasfiye A) Umumi hükümler Mukavele serbestisi 1. Esas (m.206) Ortakların kararlarına riayet mecburiyeti (m.207) Hükmi şahsiyetin devamı (m.208) I İflas (m.209) IV - Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı (m.210) B) Tasfiye memurları Umumi olarak (m.211) Seçim ve tayin (m.212) I Azil 1. Tasfiye memuru olan ortaklar a) İnfisahtan önce tayin olunanlar (m.213) b) İnfisahtan sonra tayin olunanlar (m.214) Ortak olmayan tasfiye memurları (m.215) Mahkemece tayin olunan tasfiye memurları(m.216)..127 IV - Muamele tarzı 1. Birlikte hareket (m.217) Tevkil (m.218) Temsil (m.219) Yalnız başına hareket (m.220) Salahiyetlerin genişletilmesi veya daraltılması (m.221) V - Tescil ve ilan (m.222) V Ücret (m.223) V Mesuliyet (m.224)

15 XV V - Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları (m.199) V Bağlı şirketler hakkında bilgi alma (m.200) V Hakların donması (m.201) VI Sorumluluk 1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması (m.202) Tam hâkimiyet hâlinde a) Talimat (m.203) b) İstisna (m.204) c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumsuzluğu (m.205) d) Şirket alacaklılarının dava hakkı (m.206) IX - Çeşitli hükümler 1. Özel denetim (m.207) Satın alma hakkı (m.208) Güvenden doğan sorumluluk (m.209) H) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi (m.210) İKİNCİ KISIM Kollektif Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu A) Tanım (m.211) B) Sözleşme Şekil (m.212) Zorunlu kayıtlar (m.213) I Noksanlıklar (m.214) C) Tescil Yükümlülük (m.215) Yükümlülüğün yerine getirilmemesi (m.216) İKİNCİ BÖLÜM Ortaklar Arasındaki İlişkiler A) Sözleşme serbestisi (m.217) e C) Tasfiye işleri Muhafaza tedbirleri (m.225) Defter tutma mükellefiyeti 1. Başlangıç envanteri ve bilançosu (m.226) Defterler (m.227) Son bilanço (m.228) Saklama mecburiyeti (m.229) I Tasfiyenin gayesi (m.230) IV - Yeni işler 1. Esas (m.231) İstisna (m.232) V - Malların paraya çevrilmesi 1. Ayrı ayrı satış (m.233) Toptan satış (m.234) Paranın yatırılması (m.235) V Borçların ödenmesi (m.236) V Ortakların munzam ödemeleri (m.237) VI Tasfiye bakiyesinin dağıtılması 1. Muvakkat ödemeler (m.238) Son dağıtma (m.239) IX - Ortakların kontrol hakkı 1. Bilgi isteme hakkı(m.240) Defterleri inceleme hakkı (m.241) X - Tasfiyenin sonu (m.242) ÜÇÜNCÜ FASIL Komandit Şirket BİRİNCİ KISIM Şirketin Mahiyeti ve Kuruluşu A) Tarifi (m.243) B) Tatbik olunacak hükümler (m.244) C) Mukavele Tefsir (m.245) Komanditerlerin sermaye koyma borcu (m.246)

16 XVI B) Şirketin yönetimi Yönetimin kime ait olduğu 1. Genel olarak (m.218) Görevden alma a) Şirket sözleşmesiyle atama (m.219) b) Ortaklar kararıyla atama (m.220) Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket (m.221) Diğer ortakların itirazı (m.222) Yönetimin kapsamı (m.223) I Faiz verme borcu (m.224) C) Denetim (m.225) D) Oy hakkı ve kararlar (m.226) E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma Finansal tablolarının çıkarılması (m.227) Ortağın istemleri (m.228) III- Zarar payı (m.229) F) Rekabet yasağı Kural (m.230) Aykırı hareket (m.231) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri A) Tüzel kişiliğin kazanılması(m.232) B) Temsil Kapsam (m.233) Hükümleri (m.234) I Temsil yetkisinin kaldırılması (m.235) C) Şirket alacaklılarının durumu Ortakların kişisel sorumluluğu (m.236) II- Sorumluluğun derece (m.237) I Mahkeme kararı (m.238) IV- İflas 1. Şirketin iflası (m.239) e İKİNCİ KISIM Ortaklar Arasındaki Münasebetler A) Mukavele serbestisi (m.247) B) Komanditerlerin hukuki vaziyeti İdare (m.248) Murakabe (m.249) I Rekabet yasağı (m.250) IV - Kar ve zarar 1. Umumi olarak (m.251) Geri verilmesi mecburi olmayan faizler ve kar payları a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar (m.252) b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar (m.253) V - Azalığın intikali 1. Devir halinde (m.254) Ölüm halinde (m.255) ÜÇÜNCÜ KISIM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Şahıslarla Olan Münasebetleri A) Tatbik olunacak hükümler (m.256) B) Şirketin temsili (m.257) C) Komanditer ortağın mesuliyeti Umumi olarak (m.258) İstisnalar 1. Adi şirket unvanına dahil olan komanditer (m.259) Şirket namına muamelede bulunan komanditer (m.260) I Alacaklıların vaziyeti 1. Takip imkanı (m.261) Sermayenin azaltılması (m.262) İflas a) Şirketin iflası (m.263) b) Komanditerlerin mesuliyeti (m.264)

17 XVII 2. Şirketin ve ortakların iflası (m.240) Ortakların hakları (m.241).114 V - Takas (m.242) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması A) Sona erme Sebepleri 1. Genel olarak (m.243) İstisnalar (m.244) Haklı sebepler (m.245) Özel durumlar a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi (m.246) b) Karine (m.247) Kişisel alacaklıların durumu a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı (m.248) b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı (m.249) Hükümleri 1. Tescil ve ilan (m.250) Ortakların yönetim haklarının. sona ermesi (m.251) Geçici yönetim (m.252) B) Ortakların şirketten ayrılması Özel durumlar 1. Ortağın ölümü (m.253) Ortağın iflası (m.254) Haklı sebepler (m.255) Fesih ihbarı (m.256) İki kişilik şirkette a) Haklı sebeplerin varlığında (m.257) b) Diğer sebeplerin varlığında. (m.258) Hükümler 1. Tescil (m.259) e c) Komanditerin iflası (m.265) Takas (m.266) DÖRDÜNCÜ KISIM Şirketin İnfisahı, Tasfiyesi ve Nevi nin Değiştirilmesi A) Tatbik olunacak hükümler (m.267) B) Nev in değiştirilmesi (m.268) DÖRDÜNCÜ FASIL Anonim Şirket BİRİNCİ KISIM Şirketin Mahiyeti ve Kuruluş Şekilleri A) Umumi hükümler Tarifi (m.269) Hususi kanunlar ile kurulan anonim şirketler (m.270) I Mevzu ve maksat (m.271) IV - Sermaye miktarı (m.272) V - Devletin kontrolu 1. Kuruluşa izin (m.273) Murakabe (m.274) Amme hükmi şahıslarının iştiraki (m.275) B) Kuruluş Çeşitleri (m.276) Kurucular 1. Sayısı (m.277) Tarifi (m.278) I Esas mukavele (m.279) IV - İzin (m.280) C) Tedrici kuruluş İştirake davet 1. İzahname (m.281)...k.y. 2. Sirküler (m.282)...k.y. İştirak taahhütnamesi 1. Şekil a) Muhtevası (m.283) b) Şekil noksanlığı (m.284)..k.y. 2. Hükümleri a) Taahhüdün mahiyeti (m.285)... 69,146

18 XVIII 2. Ayrılan ortağın payı a) Hesaplama şekli (m.260) b) Ödeme şekli (m.261) c) Ödeme zamanı (m.262) d) Tamamlanmamış işler (m.263) e) Zamanaşımı (m.264) f) Özel durumlar (m.265) g) Zamanaşımının kesilmesi (m.266) BEŞİNCİ BÖLÜM Tasfiye A) Genel hükümler Sözleşme serbestisi 1. Kural (m.267) Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu (m.268) Tüzel kişiliğin devamı (m.269) I İflas (m.270) IV - Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı (m.271) B) Tasfiye memurları Genel olarak (m.272) Seçim ve atama (m.273) I Görevden alma 1. Tasfiye memuru olan ortaklar a) Sona ermeden önce atanma (m.274) b) Sona ermeden sonra atama (m.275) Ortak olmayan tasfiye memurları (m.276) Mahkemece atanan tasfiye memurları (m.277) IV - İşlem biçimine ilişkin hükümler 1. Birlikte hareket (m.278) Devir yasağı ve vekil etme (m.279) Temsil (m.280) Yalnız başına hareket (m.281) e b) Payların bedeli (m.286)..151 c) İlk taksit (m.287) d) Tevdi (m.288)...k.y. I Kuruluş umumi heyeti 1. İlk toplantı a) Toplantıya davet (m.289) b) Kararlar (m.290) c) Rey hakkından mahrumiyet (m.291) d) İlk idare meclisi ve murakabe heyetinin seçimi (m.292) e) Bilirkişilerin seçimi (m.293) İkinci toplantı a) Toplantıya davet (m.294) b) Kararlar (m.295) c) Toplantının taliki (m.296) d) Devlet komiserleri ve kararların muteberlik şartı (m.297) IV - Sağlanabilecek hususi menfaatler (m.298) V - Kuruluşun tamamlanması...k.y. 1. Mahkemenin vazifesi (m.299)...k.y. 2. Şirketin tescil ve ilanı (m.300) Hükmi şahsiyet iktisabı a) Kuruluştan önceki muameleler (m.301) b) Kuruluştan önce paylar üzerindeki tasarruflar (m.302) D) Ani kuruluş Usül (m.303) ,159 Halka müracaat (m.304) E) Kuruluştan doğan mesuliyet Haller 1. Vesikaların doğru olmaması (m.305)

19 XIX 5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması (m.282) V - Tescil ve ilan (m.283) VI- Ücret (m.284) VII- Sorumluluk (m.285) C) Tasfiye işleri Koruma önlemleri (m.286) Defter tutma yükümlülüğü 1. Başlangıç envanteri ve bilançosu (m.287) Defterler (m.288) Son bilanço (m.289) Saklama zorunluluğu (m.290) I Tasfiyenin amacı (m.291) IV - Yeni işler 1. Kural (m.292) V - 2. İstisna (m.293) Varlıkların paraya çevrilmesi 1. Ayrı ayrı satış (m.294) Toptan satış (m.295) Paranın yatırılması (m.296) V Borçların ödenmesi (m.297) V Ortakların ek ödemeleri (m.298) VI Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması 1. Geçici ödemeler (m.299) Son dağıtma (m.300) IX - Ortakların denetleme hakkı 1. Bilgi isteme hakkı (m.301) Defterleri inceleme hakkı (m.302) X - Tasfiyenin sonu (m.303) ÜÇÜNCÜ KISIM Komandit Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu A) Tanımı (m.304) B) Uygulanacak hükümler (m.305) e 2. Esas sermaye hakkında yanlış beyanı (m.306) Ayın nevinden sermayeye değer biçilmesinde hile (m.307) İlk idare meclisi ve murakabe heyeti azalarının ihmali (m.308)...k.y. Müşterek hükümler 1. Tazminat talebi (m.309) İbra (m.310) F) Kanuna karşı hile (m.311) İKİNCİ KISIM İdare Meclisi A) Kuruluş tarzı Seçim ve tayin 1. Azaların sayısı ve sıfatı (m.312) Hisse senedi tevdii mecburiyeti (m.313)...k.y. 3. Vazife müddeti (m.314) Azalığın açılması (m.315) I Azil (m.316) B) İdare ve temsil Umumi olarak 1. Esas (m.317) Teşkilat (m.318) Vazifelerin azalar arasındaki taksimi (m.319) Azaların ihtimam derecesi (m.320) Temsil salahiyeti 1. Vüsat ve şümulü (m.321) İmza şekli (m.322) Tescil (m.323) I İdare vazifeleri 1. Şirketin mali durumunun bozulması halinde (m.324) Defter tutma mükellefiyeti a) Umumi olarak (m.325) b) Hususi defterler (m.326)

20 XX C) Sözleşme Yorum (m.306) II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu (m.307) İKİNCİ BÖLÜM Ortaklar Arasındaki İlişkiler A) Sözleşme serbestisi (m.308) B) Komanditerlerin hukuki durumu Yönetim (m.309) Denetleme (m.310) I Rekabet yasağı (m.311) IV - Kâr ve zarar 1. Genel olarak (m.312) Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar (m.313) b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar (m.314) V - Ortaklığın geçişi 1. Devir hâlinde (m.315) Ölüm hâlinde (m.316) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri A) Uygulanacak hükümler (m.317) B) Şirketin temsili (m.318) C) Komanditer ortağın sorumluluğu Genel olarak (m.319) İstisnalar 1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer (m.320) Şirket adına işlemde bulunan komanditer (m.321) I Alacaklıların durumu 1. Takip imkânı (m.322) Sermayenin azaltılması (m.323) İflas a) Şirketin iflası (m.324) b) Komanditelerin sorumluluğu (m.325) c) Komanditerin iflası (m.326) Takas (m.327) e 3. Yıllık raporun tanzimi (m.327) , Memur ve müstahdemlerin tayini (m.328) Şirketin kendi hisse senetlerini satın alması (m.329) ,169,170,171 IV - İdare meclisi toplantıları 1. Kararlar (m.330) Azaların hakları (m.331) Müzakerelere iştirak edilmemesi (m.332) V - Meclis azalarının hukuki durumu 1. Huzur hakkı (m.333) Hareket serbestisinin tahdidi a) Şirketle muamele yapmak yasağı (m.334) b) Rekabet yasağı(m.335) Mesuliyet a) Haller (m.336) b) Yeni tayin edilen azaların mesuliyeti (m.337) c) Mesuliyetten kurtulma hali (m.338) d) Yanlış beyanlar (m.339) e) Ortakların ve şirket alacaklılarının tazminat davasına ait diğer hükümler (m.340) f) Şirket namına açılacak dava (m.341) V Müdürler 1. Mesuliyet (m.342)...k.y. 2. Tayini ve azli (m.343)...k.y. 3. Vazife müddeti (m.344)...k.y. 4. Vazifenin devredilmemesi (m.345)...k.y. 5. İdare meclisi azalarının mesuliyeti (m.346) ÜÇÜNCÜ KISIM Murakıplar Seçim ve azil 1. Umumi olarak (m.347)...k.y. 2. Hususi olarak (m.348)

21 XXI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi A) Uygulanacak hükümler (m.328) DÖRDÜNCÜ KISIM Anonim Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler A) Genel Hükümler Tanım (m.329) Özel kanunlara bağlı anonim şirketler (m.330) I Amaç ve konu (m.331) IV - En az sermaye tutarı (m.332) V - Devletin gözetimi 1. İzin (m.333) Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili (m.334) B) Kuruluş Kurucu işlem (m.335) Kuruluş belgeleri (m.336) I Kurucular 1. Tanım (m.337) Asgari sayı (m.338) IV - Esas sözleşme 1. İçerik (m.339) Emredici hükümler V - (m.340) Taahhüdün onaylanması (m.341) V Ayni sermaye 1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları (m.342) Değer biçme (m.343) V Pay bedellerinin ödenmesi 1. Nakdî sermaye (m.344) Ödeme yeri (m.345) Halka arzedilecek paylar (m.346) VI Primli paylar (m.347) IX - Kurucu menfaatleri (m.348) e 3. Seçilme manileri (m.349)...k.y. 4. Azil (m.350)...k.y. 5. Bir murakıplığın açılması (m.351)...k.y. 6. Tescil ve ilan (m.352)...k.y. Vazifeleri 1. Umumi olarak (m.353)...k.y. 2. Yıllık raporun tanzimi ve ihbar mükellefiyeti (m.354)...k.y. 3. Umumi heyetin fevkalade toplantıya daveti (m.355)...k.y. 4. Şikayetleri tahkik (m.356)..k.y. 5. İdare meclisinin toplantılarına iştirak (m.357)...k.y. I Mesuliyeti 1. Sır saklama mükellefiyeti (m.358)...k.y. 2. İhtimam derecesi (m.359)...k.y. A) Azalık B) Toplantılar DÖRDÜNCÜ KISIM Umumi Heyet Toplantıya iştirak hakkı 1. Umumi olarak (m.360) ,189,195, Suiistimal (m.361)...198,204 Malümat alma hakkı 1. Bilanço (m.362) Ticari defterler ve sır saklama mükellefiyeti ve ceza (m.363) Davet 1. Umumi olarak (m.364) Davete salahiyetli olanlar a) İdare meclisi ve murakabe heyeti (m.365) b) Azlık (m.366) c) Mahkemenin izni (m.367) Davetin şekli a) Umumi olarak (m.368) b) Gündem (m.369)

22 XXII X - Kurucular beyanı (m.349) X Halka arz taahhüdü (m.350) X İşlem denetçisi raporu (m.351) XI Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri (m.352) XIV - Fesih davası (m.353) XV - Şirketin tescili ve ilanı (m.354) XV Tüzel kişiliğin kazanılması (m.355) C) Kanuna karşı hile (m.356) D) Temel ilkeler Eşit işlem ilkesi (m.357) Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı (m.358) A) Genel olarak İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu Atama ve seçim 1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri (m.359) Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi (m.360) Sigorta (m.361) Görev süresi (m.362) Üyeliğin boşalması (m.363) I Görevden alma (m.364) B) Yönetim ve temsil Genel olarak 1. Esas (m.365) Görev dağılımı (m.366) Yönetimin devri (m.367) Ticari mümessil ve vekiller (m.368) Özen ve bağlılık yükümlülüğü (m.369) Temsil yetkisi 1. Genel olarak (m.370) Kapsam ve sınırlar (m.371) İmza şekli (m.372) Tescil ve ilan (m.373) e c) Bütün pay sahiplerinin hazır olması (m.370) Toplantı yeri (m.371) I Nisap (m.372) C) Kararlar Rey hakkı 1. Umumi olarak (m.373) , Mahrumiyet (m.374) Müzakereler 1. Umumi olarak (m.375) Cetvel (m.376) Müzakerenin başka bir güne bırakılması (m.377) I Muteberlik şartları (m.378) ,194 IV - Kararların tesiri 1. Umumi olarak (m.379) İbra (m.380) V - Kararların iptali 1. Şartlar (m.381) ,204, Kararın icrasının geri bırakılması (m.382) İptal kararının tesiri (m.383) Suiniyetle iptal davası açanların mesuliyeti (m.384) D) Esas mukavelenin değiştirilmesi Umumi olarak 1. Müktesep haklar (m.385) İlân ve tebliğ (m.386) Rey hakkı (m.387) Toplantı ve Karar Nisabı (m.388) İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu (m.389) Tescil (m.390) Esas sermayenin artırılması 1. Şartlar (m.391) Muameleler (m.392) İzahname (m.393) Yeni pay alma hakkı (m.394) Tescil (m.395)

23 XXIII I Görevler ve yetkiler 1. Genel olarak (m.374) Devredilemez görev ve yetkiler (m.375) Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu a) Çağrı ve bildirim yükümü (m.376) b) İflasın ertelenmesi (m.377) Riskin erken saptanması ve yönetimi (m.378) Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak (m.379) b) Kanuna karşı hile (m.380) c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi (m.381) d) İstisnalar (m.382) e) İvazsız iktisap (m.383) f) Elden çıkarma (m.384) g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma (m.385) h) Sermayenin azaltılması (m.386) ı) Saklı tutulan hükümler (m.387) i) Kendi paylarını taahhüt yasağı (m.388) j) Hakların kullanılması (m.389) IV - Yönetim kurulu toplantıları 1. Kararlar (m.390) Batıl kararlar (m.391) Bilgi alma ve inceleme hakkı (m.392) Müzakereye katılma yasağı (m.393) V- Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları (m.394) V Şirketle işlem yapma, şirkete e I Esas sermayenin azaltılması 1. Karar (m.396) Alacaklıları davet (m.397) Kararın icrası (m.398) A) Hisse senetleri BEŞİNCİ KISIM Hisse Senetleri İtibari kıymeti 1. Umumi olarak (m.399) Hisse senetlerinin bölünememesi (m.400) ,219 İmtiyazlı hisse senetleri (m.401) B) İntifa senetleri İhdası (m.402) Hükümleri (m.403) C) Devir yasağı (m.404) D) Sermaye koyma borcu Şümulü (m.405) E) Hisse senetleri Temerrüt 1. Ödemeye davet (m.406) Temerrüdün hükümleri a) Umumi olarak (m.407) b) Usül (m.408) Nevileri 1. Umumi olarak (m.409) Değiştirme (m.410) İlmühaberler (m.411) Çıkarma 1. Tescilden önce (m.412) Senetlerin şekli (m.413) I Yıpranmış senetler (m.414) IV - Hisse senetlerinin devri 1. Hamile yazılı senetler (m.415) Nama yazılı senetler a) Devir kabiliyeti (m.416) b) Pay defteri (m.417)..195,229 c) Kayıttan imtina (m.418)

24 XXIV borçlanma yasağı (m.395) V Rekabet yasağı (m.396) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme A) Genel olarak (m.397) B) Konu ve kapsam (m.398) C) Denetçi Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi (m.399) Denetçi olabilecekler (m.400) D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı (m.401) E) Denetim raporu (m.402) F) Görüş yazıları (m.403) G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu (m.404) H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları (m.405) I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi (m.406) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Kurul A) Genel olarak (m.407) B) Görev ve yetkileri (m.408) C) Toplantılar (m.409) D) Çağrı Yetki 1. Yetkili ve görevli organlar (m.410) Azlık a) Genel olarak (m.411) b) Mahkemenin izni (m.412) Gündem (m.413) I Çağrının şekli 1. Genel olarak (m.414) Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri (m.415) Çağrısız genel kurul (m.416) e d) Karşılıkları tamamen ödenmemiş olan hisse senetleri (m.419) ALTINCI KISIM Tahviller A) Tarifi (m.420) B) Tahvil çıkarma Şartlar 1. İkinci çıkarma (m.421) En çok miktar (m.422) Umumi heyet kararı (m.423) Satınalma taahhütleri 1. Mahkemenin tasdiki (m.424) İzahname (m.425) Taahhüdün şekli (m.426) I Tahvillerin şekli (m.427) IV - Tahvil defteri (m.428) C) Tahvil sahiplerinin umumi heyeti Toplantıya davet (m.429) Umumi heyetin salahiyetleri (m.430) I Ekseriyet (m.431) IV - Cetvel (m.432) D) İdare meclisi azalarının mesuliyeti (m.433) YEDİNCİ KISIM Anonim Şirketlerin İnfisahı ve Tasfiyesi A) İnfisah Sebepleri 1. Umumi olarak (m.434) Hususi haller a) Pay sahipleri sayısının düşmesi veya organların eksikliği (m.435) b) Esas sermayenin üçte ikisinin kaybı (m.436) c) İflas (m.437) Hükümleri 1. Tescil ve ilan (m.438)...242

25 XXV E) Toplantının yapılması Hazır bulunanlar listesi (m.417) Toplantı ve karar nisabı (m.418) I Toplantı başkanlığı ve iç yönerge (m.419) IV - Toplantının ertelenmesi V - (m.420) Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları (m.421) V Tutanak (m.422) V Kararların etkisi (m.423) VI Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar (m.424) F) Pay sahibinin kişisel hakları Genel kurula katılma 1. İlke (m.425) Şirkete karşı yetkili olma (m.426) Pay sahibinin temsili a) Genel olarak (m.427) b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci (m.428) c) Tevdi eden temsilcisi (m.429) d) Bildirge (m.430) e) Bildirim (m.431) Birden çok hak sahibi (m.432) Yetkisiz katılma (m.433) I Oy hakkı 1. İlke (m.434) Oy hakkının doğumu (m.435) Oydan yoksunluk (m.436) IV - Bilgi alma ve inceleme hakkı (m.437) V - Özel denetim isteme hakkı 1. Genel kurulun kabulü (m.438) e 2. Tasfiye hali (m.439) I Şirket organlarının durumu (m.440) B) Tasfiye Tasfiye memurları 1. Tayin (m.441) Azil (m.442) Aktifleri satma salahiyeti (m.443) Tasfiye işleri 1. İlk envanter ve bilanço (m.444) Alacaklıların daveti ve himayesi (m.445) Diğer işler (m.446) Tasfiye neticesi dağıtma (m.447) Defterlerin saklanması (m.448) I Şirket unvanının sicilden terkini (m.449) IV - Tatbik olunacak diğer hükümler (m.450) C) Tasfiyesiz infisah Birleşme 1. Devralma (m.451) Yeni şirket kurulması (m.452) Sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirket tarafından devralınma (m.453) Bir amme hükmi şahsiyeti tarafından devralınma (m.454) SEKİZİNCİ KISIM Anonim Şirketin Hesapları A) Kazanç ve tasfiye payı Umumi olarak (m.455) Hesap tarzı (m.456) B) Envanter ve bilanço Umumi olarak (m.457) Gizli yedek akçe (m.458)...k.y. I Münferit aktif ve pasifler 1. Masraflar (m.459)...k.y.

26 XXVI 2. Genel kurulun reddi (m.439) Atama (m.440) Görev (m.441) Rapor (m.442) İşleme konulma ve açıklama (m.443) Giderler (m.444) G) Genel kurul kararlarının iptali İptal sebepleri (m.445) İptal davası açabilecek kişiler (m.446) H) Butlan (m.447) I) Çeşitli hükümler İlan, teminat ve kanun yolu (m.448) Kararın yürütülmesinin geri bırakılması (m.449) I Kararın etkisi (m.450) IV - Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu (m.451) BEŞİNCİ BÖLÜM Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Olarak A) İlke (m.452) B) Usul Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı (m.453) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu (m.454) I Tescil (m.455) İKİNCİ AYIRIM Özel Değişiklikler A) Sermayenin artırılması Ortak hükümler 1. Genel olarak (m.456) Yönetim kurulunun beyanı (m.457) Denetleme raporu (m.458) e 2. Devamlı tesisat (m.460)...k.y. 3. Stok ve sair mallar (m.461)...k.y. 4. Kıymetli evrak (m.462)...k.y. 5. Esas sermaye ve hususi akçeler (m.463)...k.y. 6. Çıkarılan tahviller (m.464)...k.y. 7. Diğer taahhütler (m.465)...k.y. C) Yedek akçeler Kanuni yedek akçe (m.466) İhtiyari yedek akçe 1. Umumi olarak (m.467) Müstahdem ve işçiler lehine yardım akçesi (m.468) I Kar payı ile yedek akçeler arasındaki münasebet (m.469) D) Kar payı, hazırlık devresi faizi vesair kazanç payları Kar payı (m.470) Hazırlık devresi faizi (m.471) I Kazanç payları (m.472) E) İstirdat hakkı Kötü niyet halinde (m.473) Şirketin iflası halinde (m.474) BEŞİNCİ FASIL Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket A) Tarifi (m.475) B) Tatbik olunacak hükümler (m.476) C) Kuruluş Esas mukavele 1. Şekli (m.477) Muhtevası (m.478) Kurucular (m.479) I Umumi heyet (m.480)...k.y. D) İdare Tatbik olunacak hükümler (m.481)

27 XXVII e Sermaye taahhüdü yoluyla artırım 1. Esas sermaye sisteminde (m.459) Kayıtlı sermaye sisteminde (m.460) Rüçhan hakkı (m.461) I İç kaynaklardan sermaye artırımı (m.462) IV - Şarta bağlı sermaye artırımı 1. İlke (m.463) Sınırlar (m.464) Esas sözleşmedeki dayanak (m.465) Pay sahiplerinin korunması (m.466) Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması (m.467) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü (m.468) b) Uygunluğun doğrulanması (m.469) c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi (m.470) d) Ticaret siciline tescil (m.471) Esas sözleşmeden çıkarma (m.472) B) Esas sermayenin azaltılması Karar (m.473) Alacaklılara çağrı (m.474) I Kararların yerine getirilmesi (m.475) ALTINCI BÖLÜM Pay ve Sermaye Koyma Borcu BİRİNCİ AYIRIM Pay A) Genel hükümler Asgari itibarî değer (m.476) Azil hakkı (m.482) I Rekabet yasağı (m.483) E) Murakıpların vazifeleri (m.484)...k.y. ALTINCI FASIL Kooperatif Şirketler BİRİNCİ KISIM Kooperatif Şirketlerin Kuruluşu İKİNCİ KISIM Ortakların ve Şirket Sermayesinin Değişmesi(yürürlükten kaldırıldı) (m ) YEDİNCİ FASIL Limited Şirket BİRİNCİ KISIM Limited Şirketin Kuruluşu A) Tarifi (m.503) B) Ortakların sayısı (m.504) C) Murakabe Şekli (m.505) Muhtevası 1. Mecburi kayıtlar (m.506) Sermaye a) Miktarı (m.507) ,264 b) Aynı nev inden (m.508) D) Kuruluş İzin (m.509) Tescil 1. Talep (m.510) Tescil ve ilan (m.511) I Hükmi şahsiyet (m.512) E) Mukavelenin değiştirilmesi Karar (m.513) Kararın tekemmülü (m.514)...k.y. I Tescil ve ilan (m.515) IV - Esas sermayenin değiştirilmesi 1. Artırılması (m.516) Azaltılması (m.517) İKİNCİ KISIM Ortakların Hak ve Borçları A) Paylar Umumi olarak (m.518)...269

28 XXVIII Payların bölünememesi (m.477) B) İmtiyazlı paylar Tanım (m.478) Oyda imtiyazlı paylar (m.479) İKİNCİ AYIRIM Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları A) İlke (m.480) B) Ödemeye çağrı (m.481) C) Temerrüt Sonuçları (m.482) Iskat usulü (m.483) YEDİNCİ BÖLÜM Menkul Kıymetler BİRİNCİ AYIRIM Pay senetleri A) Ortak Hükümler Türler 1. Şartlar (m.484) Dönüştürme (m.485) Pay senedi bastırılması (m.486) I Pay senetlerinin şekli (m.487) IV - Yıpranmış pay senetleri (m.488) B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri (m.489) C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke (m.490) D) Devrin sınırlandırılması Kanuni sınırlama (m.491) Esas sözleşmeyle sınırlama 1. İlkeler (m.492) Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar a) Red sebepleri (m.493) b) Hükümleri (m.494) Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar e Pay defteri ve ortaklık listesi (m.519) I İntikal 1. Devir (m.520) Miras, karı koca mallarının idaresi (m.521) IV - Cebri icra 1. Şirketin feshini ihbar ve infisahı (m.522) İnfisahın önlenmesi (m.523) V - Payların devir için bölünmesi (m.524)...k.y. V Payın diğer bir ortak tarafından iktisabı (m.525) V Payların şirket tarafından iktisabı veya rehin olarak kabulü (m.526) VI Birden fazla ortağa ait pay (m.527) B) Sermaye koyma borcu Ödeme (m.528) Temerrüt 1. Şirketten çıkarma (m.529)...k.y. 2. Payın paraya çevrilmesi (m.530)...k.y. 3. Açık çıkması halinde mesuliyet (m.531)...k.y. C) Ortakların mesuliyeti (m.532)...k.y. D) Kara iştirak Umumi olarak (m.533) Bilanço ve yedek akçeler (m.534) I Haksız alınan kar paylarının geri verilmesi (m.535) ÜÇÜNCÜ KISIM Şirketin Teşkilatı A) Ortaklar umumi heyeti Kararlar (m.536) Rey hakkı (m.537) I Toplantıya çağırma (m.538) IV - Salahiyetler (m.539)

Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU

Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU Gönen ERİŞ Yargıtay Onursal Daire Başkanı Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU 1. CİLT (1-56. MADDELER) Ankara 2010 Açıklamalı İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

PROF. DR. ARSLAN KAYA

PROF. DR. ARSLAN KAYA PROF. DR. ARSLAN KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLGİLİ TİCARİ MEVZUAT UYGULAMA ÖRNEKLERİ GÜNCELLENMİŞ

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...

1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK... iç in d e k il e r 1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME... 1 1.1. GENEL OLARAK... 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ...3 2. TİCARİ İŞLETM E... 4 2.1. GENEL OLARAK...4 2.2. TANIMI VE UNSURLARI... 4 2.2.1.

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 I.KİTAP İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA - İFLASIN KONUSU -Ferdi

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İçindekiler Sunuş 7 içindekiler 9 Kısaltmalar 19 BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM 1. BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI 22 2. BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI 22 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE YÖNTEM 23 4. BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİ 23 A)

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ 9 1.1. Genel Olarak Hukuk Kuralları 10 1.2. Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramları 10 1.3. Ticaret Hukukunun Özellikleri ve Medeni Hukuk-Borçlar

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO)

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) Doç. Dr. SERDAR KALE İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 6 19 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kavramlar Tapu Kanunu Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091 sayılı Kanun) Tebligat Kanunu Gecekondu Kanunu Afet Sigortaları Kanunu Afet

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ Editörler Doç. Dr. İhsan Yıldıztekin & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan ŞİRKETLER MUHASEBESİ Yazarlar Anıl İlkem Özcan Atakan Büyükbostancı Doğan Demirci Ebru Aslantaş Hande Özolgun İsmail Kılıç Mehmet Ünal

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ i HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY Avukat Nida ERGENÇ 2. Baskı ii Yayın No : 3139 Hukuk Dizisi : 1539 1. Baskı Mart 2009 İSTANBUL 2. Baskı Eylül 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-167

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı