Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

2 Kod No: A Kitap Baský Tarihi: Revizyon No:

3 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ UYGUNLUK BEYANI VE BELGELENDÝRME GARANTI ve SERVIS GÜVENLIK KURALLARI UYARILAR AMBALAJIN ÝÇÝNDEKÝLER CÝHAZ TANITIMI Genel Özellikler Elektronik Kontrol ve Emniyet Fonksiyonlarý Kontrol Panosu Su Devresi Teknik Özellikler ÇALIÞTIRMA / ÖN KONTROLLER SU DOLDURMA ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (ISITMA) ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (SICAK SU) ÇALIÞTIRMA / YAZ KONUMU (SICAK SU) SÖNDÜRME ve KAPAMA SU BOÞALTMA DONMAYA KARÞI KORUMA TASARRUF ÖNLEMLERI ARIZA BAZI TÝPÝK ARIZALAR ALARKO CARRIER SERVÝSLERI SEZON BAKIMI OTOMATIK KONTROL ÜNÝTELERÝ LPG (TÜP GAZ) ÝLE KULLANIM KONTROL ve ÝÞLETMEYE ALMA FORMU

4 .

5 5 GÝRÝÞ Öncelikle ALARKO markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kitap, ALARKO markalý HARMONY kombi ürün gamýný oluþturan HR20HE model hermetik ve HR20AE model bacalý tip doðalgazlý/lpg'li kombiler içindir. Kombi kullanýcýsýnýn güvenli, sorunsuz ve uzun ömürlü bir kullaným için kombiyi kullanmaya baþlamadan önce mutlak suretle bu kitapçýðý dikkatle okuyup anlamasý gerekmektedir. Kombinize iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz. Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz. Yetkili satýcý ve servislerimiz, kombinizi yerine koyduktan, baðlantýlarýný yaptýktan ve iþletmeye aldýktan sonra, size, kombinin kullanýmý ve bakýmý ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaþýlmayan konularý tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr. Kombinizi güvenli þekilde, yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz, belirtilen güvenlik kurallarýna ve uyarýlara dikkatle uyunuz. UYGUNLUK BEYANI Bu kýlavuzda modeli belirtilen Alarko Carrier imalatý cihazlar aþaðýdaki Avrupa Topluluðu Yönetmeliklerine uygun üretilmiþlerdir ve CE iþareti taþýma hakkýna sahiptirler. 90/396 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliði 94/42 Verim Yönetmeliði 89/336 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliði 73/23 Alçak Gerilim Yönetmeliði Cihazlar, EN 297, EN 483 ve EN 625 Avrupa normlarýna göre ve aþaðýda listelenmiþ gaz kategorileri için belgelendirilmiþtir: 2H ve 2E; 20 mbar giriþ basýnçlý ayarlanabilir çýkýþlý G20 gazý. 3 B/P; 29 mbar giriþ basýnçlý ayarlanabilir çýkýþlý G30 ve G31 gazlarýnýn her türlü karýþýmý. 3+; ayarlanamaz (sabit) çýkýþlý ve sýrasýyla 29 / 37 mbar giriþ basýnçlý G30 / G31 gazlarý

6 6 GARANTÝ ve SERVÝS Kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla cihazýnýz malzeme ve imalat hatalarýna karþý 3 (Üç) yýl Alarko Carrier garantisi altýndadýr. GARANTI BELGESI'nin cihazýnýzý iþletmeye alan Yetkili Servis tarafýndan doldurup size imzalatýldýktan sonra Alarko Carrier'e gönderilmesi gerekir. Lütfen takip ediniz. En ufak sorunlarýnýzda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir. Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihazýnýzla birlikte verilen Yetkili Servis Adresleri ya da "www. alarko-carrier.com.tr" internet adresinden bulabilirsiniz. Her hangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda Türkiye'nin her yerinden þehiriçi tarifesi ile Müþteri Danýþma Hattý'ný arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile adresinden Alarko Carrier Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü'ne ulaþabilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn ilgili tebliðlerine göre kombinin ömrü en az 15 (onbeþ) yýldýr. Firmamýz bu süre içerisinde cihazýnýzla ilgili her türlü yedek parçayý bulundurmak zorundadýr. Garanti aþaðýdaki koþullarda geçersizdir. Montajýn yetkisiz firma ve kiþilerce yapýlmasý. Yetkili olmayan kiþilerce yapýlan müdehaleler sonucu oluþan zararlarda. Her türlü savaþ, isyan, terör hareketleri, yangýn, hýrsýzlýk, deprem, yýldýrým düþmesi, su baskýný, aþýrý ýsýnma veya donma gibi afetler sonunda oluþabilecek arýza veya hasarlar. Kullanma kýlavuzundaki talimatlara (bkz. "Donmaya Karþý Koruma" bölümü) uyulmadýðý taktirde kötü hava koþullarýndan, özellikle donmadan oluþabilecek hasarlar. Kombinin seri numarasýnýn deðiþtirilmesi veya tahrip edilmesi. Yönetmelik ve montaj talimatlarýna uygun olmayan montaj, kullaným ve bakým çalýþmalarý. Bacalý cihazýn baðlandýðý bacanýn yetersiz olmasý. Gösteri, fuar ve sergi amacýyla kullanýlan ürünler. Ilk çalýþtýrma sonrasýnda doldurulup imzalanmasý gereken garanti belgesinin veya faturanýn müþteri tarafýndan ibraz edilmemesi. Kombinin taþýnmasý sýrasýndaki riskler; müþteri tarafýndan doðrudan servise yollanmasý halinde müþteriye, yetkili servis tarafýndan alýnmasý halinde servise aittir.

7 7 GÜVENLÝK KURALLARI Gaz yakan cihazlar, yetkili ve bilgili kiþiler tarafýndan yerel gaz daðýtým kuruluþlarýnýn kurallarýna uygun olarak monte edilmelidir. Cihaz üzerindeki her türlü gaz dönüþüm iþlemi de yetkili kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu cihazlar 2H, 2E, 3B/P, 3+, 3B ve 3P kategori gazlarla ve Tablo-1'de verilen gaz giriþ basýnçlarýnda çalýþmak üzere, TS EN 483 (HR20HE modeli için), TS EN 297 (HR20AE modeli için) ve TS EN 625 standartlarýna uygun olarak üretilmiþ ve belgelendirilmiþlerdir. Bu cihazlarýn baþka türlü gaz kullaným koþullarýnda çalýþtýrýlmasýna müsade edilmez. Kombinizin ayarlý olduðu gaz tipi, yetkili kiþilerce baþka bir gaz tipine çevirim yapýlmadýðý sürece, cihazýn içindeki tip etiketinin "Gaz Kullanýmý" bölümünde yazýlýdýr. Kombinizin son olarak ayarlanmýþ olduðu gaz tipinden farklý bir gazla çalýþtýrýlmamasýna dikkat ediniz. Gaz kokusu hissederseniz veya Gaz Alarm Cihazý gaz kaçaðý uyarýsý yaparsa; Sakin olun. Yanan ateþleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapý ve pencereleri AÇIN. Bütün gazlý cihazlarýn vanalarýný KAPATIN. Daire ve apartman giriþindeki gaz vanalarýný KAPATIN. Kibrit, çakmak vbg. YAKMAYIN, sigara IÇMEYIN. Elektrik düðmeleriyle OYNAMAYIN, açýksa kapatmayýn, kapalýysa açmayýn. Elektrikli cihazlarý ÇALIÞTIRMAYIN. Fiþleri ÇEKMEYIN / TAKMAYIN. Zilleri KULLANMAYIN. Gaz bulunan ortamlardaki telefonlarý KULLANMAYIN. Yöneticiye, 187 numaralý telefondan GAZ ÞIRKETINE ve ITFAIYEYE HABER VERIN.

8 8 UYARILAR Bu cihaz üretiliþ amaçlarýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Hatalý montaj, ayar, bakým ve amaç dýþý kullanýmýndan ve bu kitapta belirtilen uyarýlardan herhangi birine uymamaktan dolayý kiþilere, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. Þ. herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Gaz yakan cihazlarýn konulabilecekleri yerler gaz daðýtým kuruluþlarýnýn ve yerel yönetimlerin kural ve yönetmelikleri ile belirlenmiþtir. Bu yerler ve sýnýrlamalar ile ilgili detaylarý cihazýn montajýný yapan firmadan öðrenebilirsiniz. Cihazýn montajýný yapan firma görevlilerinden, en baþta kendi güvenliðiniz için cihazýnýzýn uygun olmayan konumlara yerleþtirilmesini ISTEMEYINIZ. Doðalgaz tesisatýnýzýn uygulamasýný yaptýrmadan önce Bölge Doðalgaz Daðýtým Birimlerinin istekleri doðrultusunda Doðalgaz tesisat projesi hazýrlatýlmalý ve onaylatýlmalýdýr. Uygulama eksiksiz olarak tamamlanýp, bölge doðalgaz daðýtým birimlerinin onay iþleminden sonra kombinizi devreye alma iþlemini mutlaka Alarko Carrier Yetkili Servisleri'ne yaptýrýnýz. Servisimiz bu iþlem için bedel talep etmeyecektir. Yetkisiz kiþilerin cihazýnýza müdahale etmesine ve servis hizmeti vermesine izin VERMEYÝNÝZ. Gaz dönüþüm iþlemleri sadece yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemleri ücretlidir. Cihaz yakýnýnda patlayýcý veya yanýcý sývý / katý madde BULUNDURMAYINIZ. Cihazýn yakýnýnda sprey, solvent, klorlu temizlik maddesi, boya ve yapýþtýrýcý maddeler kullanmayýnýz. Kombinizin yakýnýna ocak yerleþtirmeyiniz ve direkt su buharýndan koruyunuz. Cihazýnýz, 220 V - 50 Hz topraklý elektrik beslemesine baðlanmalýdýr. Kýþýn hava sýcaklýðýnýn 0º C'ýn altýna düþme olasýlýðý bulunduðu zamanlarda donma korumasýnýn devreye girebilmesi için cihazýnýzý kapatmayýnýz. Pompa fanýnýn tesisat içindeki yabancý maddelerden zarar görmemesi için kombi ýsýtma dönüþ hattýna pislik tutucu konulmalý ve periyodik olarak temizlenmelidir. Kombinin uzun süreli duruþlarýndan sonraki ilk çalýþtýrmasýndan önce pompa mili bir tornavida yardýmý ile bir tur döndürülmelidir.

9 UYARILAR Cihazýnýza dolduracaðýnýz su çok kireçli olursa kullaným suyu eþanjörünü týkayabilir. Kullaným suyunuz en fazla 15 Fransýz sertliði seviyesinde olmalýdýr. Korozyonun önlenmesi için suyun ph deðeri 8,2-9,5 arasýnda, iletkenlik deðeri 30 µs/cm'den küçük, sudaki oksijen deðeri ise 0,1 gr/m³'den küçük olmalýdýr. Kullaným suyu devresinin emniyet ventiline ihtiyacý yoktur. Ancak su þebeke basýncýnýn 6 barý aþmamasýna dikkat edilmelidir. Herhangi bir þüphe halinde bir basýnç düþürücü monte edilmelidir. Tesisatçýnýza bu hususu incelettirin. Bacalý tiplerde; Cihazýn monte edildiði yerde, özellikle dýþarýdan hava temini için hazýrlanmýþ olan havalandýrma menfezlerini ve cihazýn alt ve üst kýsýmlarýný kesinlikle KAPAMAYINIZ. Kombinin bulunduðu odada þömine, barbekü veya havayý tüketen baþka bir cihaz kullanmayýnýz. Þayet zamanla baca emiþ problemleri ortaya çýkmaya baþlarsa (baca emniyet termostatý sýk sýk cihazý arýza durumuna geçirir) derhal bacanýzý temizlettirin. Baðladýðýnýz bacalarý her yýl kontrol ettiriniz, gerekiyorsa temizlettiriniz. Kombi ile ayný mekanda bulunan fan ve benzeri cihazlarý kombi ile ayný anda çalýþtýrmayýnýz. 9 AMBALAJIN ÝÇÝNDEKÝLER Kombi ambalajýnýn içerisinde cihazýn yanýsýra aþaðýdaki parçalar bulunmaktadýr. Eksik birþey olup olmadýðýný kontrol ediniz. Montaj kiti Aský parçasý, baðlantý vidasý (4 adet) ve dübeli (4 adet) Kullaným, Montaj, Ýþ Bakým Kýlavuzu Yetkili servis adres kitapçýðý Doðalgazlý / LPG'li kat kaloriferi ilk iþletmeye alma ve cihaz takip formu Bireysel sistem kontrol ve iþletmeye alma formu Garanti Belgesi Hermetik model kombilerde standart atýk gaz seti, ayrý bir karton ambalaj içerisinde verilir.

10 10 CÝHAZ TANIMI - Genel Özellikler Ürün gamý, baca seçeneðine göre açýk tip (HR20AE) ve hermetik (HR20HE) olarak ayrýlan, 23.3 kw ( kcal/saat) ýsýtma ve sýcak kullanma suyu üretim kapasitesine sahip iki modelden oluþur. Bu modellerin ana parçalarý, Þekil-1a ve Þekil-1b de gösterilmektedir. Bu cihazlar sadece kapalý sistemler için uygundur. CÝHAZ TANIMI - Elektronik Kontrol ve Emniyet Fonksiyonlarý Ileri teknoloji ürünü olan elektronik kontrol ünitesi (elektronik entegre kartý), tüm çalýþma ve emniyet fonksiyonlarýný otomatik olarak kontrol eder. Yakýcýnýn ateþlenmesi, cihaz içerisindeki otomatik ateþleme sistemi ile saðlanýr. Gaz kesildiðinde, alev söndüðünde alev sönme emniyeti gaz giriþinden cihazý kapatýr. Elektronik kontrol ünitesi ýsýtmada 60 saniyelik bir pompa gecikmesi özelliði saðlayarak ýsýl yýðýlmayý engeller ve bekleme kayýplarýný azaltýr. Kombi, donmaya karþý özel bir korumaya sahiptir. Donma korumasý iki ayrý sýcaklýk seviyesinde devreye girer; sýcaklýk 8ºC'a düþtüðünde pompa çalýþmaya baþlar, 6ºC'a düþtüðünde ise yanma baþlar ve 15 C sýcaklýða ulaþýlana kadar devam eder. 24 saat içerisinde bir ýsýnma ihtiyacý olmadýðýnda elektronik kontrol ünitesi pompayý çalýþmamasýndan dolayý oluþabilecek sýkýþmaya karþý 15 saniye süreyle çalýþtýrýr. Sýk devreye girip çýkmayý engelleyen dur-kalk geciktirme özelliði, cihazýn ýsýtma tarafýnda her çalýþmadan önce en az 3 dakika beklemesini temin eder. Yüksek verim ve optimum ýsýtma hizmetini saðlamak amacýyla kombi, ýsýtma ihtiyacýnýn tam olarak karþýlanmasýný saðlayan tam modülasyon özelliðine sahiptir. Ayrýca, kalorifer devresinin maksimum ýsýtma gücü kullaným suyu ýsýtma gücünden baðýmsýz olarak ayarlanabildiði için, maksimum miktarda sýcak kullanma suyu ve ýsýtma devresinde maksimum verim bir arada elde edilebilir. Kullanýcýya yönelik ayar ve kontroller, cihazýn kontrol panosu üzerindedir. Ön panel üzerindeki ýþýklý led göstergeler, kullanýcýya cihazýn çalýþma modunu ve çeþitli arýzalarýný bildirir. Pano üzerindeki kontroller, ýsýtma sistemi sýcaklýðýnýn 30ºC ve 80ºC arasýnda, kullaným suyu sýcaklýðýnýn ise 35ºC ve 60ºC arasýnda ayarlanabilmesine imkan verir. Konum seçme anahtarý ile kapalý, ýsýtma+sýcak su (kýþ) veya sadece sýcak su (yaz) çalýþma modlarýndan herhangi biri seçilebilir, ayrýca cihaz arýza durumunda resetlenebilir. Bkz. Þekil-1c. Tesisat suyunun aþýrý ýsýnmasý durumunda yüksek sýcaklýk emniyeti devreye girerek yanmayý durdurur. Tesisat suyunun eksilmesi durumunda düþük su basýncý emniyeti cihazý durdurarak cihazýn susuz yanmasýný engeller. Tesisat basýncý 3 barýn üzerine çýktýðýnda yüksek basýnç emniyeti devreye girer ve suyu tahliye eder. Atýk gaz hattýnda bir týkanýklýk olmasý durumunda baca emniyet sistemi yanmayý durdurur.

11 11 ÖN GÖRÜNÜÞ ARKA GÖRÜNÜÞ TESÝSAT DÖNÜÞ KULLANIM SUYU GÝRÝÞ GAZ GÝRÝÞ KULLANIM SUYU ÇIKIÞ TESÝSAT GÝDÝÞ LED GRUBU LED ÝÞLEVÝ Tesis basýncý yetersiz ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Kombi açýk ( sabit ýþýk ) Isýtma suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Isýnma gereksinimi ( sabit ýþýk ) Kullaným suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Sýcak kullaným suyu gereksinimi ( sabit ýþýk ) Arýza Kombi Çalýþýyor Þekil 1a; Bacalý Kombi

12 12 ÖN GÖRÜNÜÞ ARKA GÖRÜNÜÞ TESÝSAT DÖNÜÞ KULLANIM SUYU GÝRÝÞ GAZ GÝRÝÞ KULLANIM SUYU ÇIKIÞ TESÝSAT GÝDÝÞ LED GRUBU LED ÝÞLEVÝ Tesis basýncý yetersiz ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Kombi açýk ( sabit ýþýk ) Isýtma suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Isýnma gereksinimi ( sabit ýþýk ) Kullaným suyu sensör arýzasý ( ýþýk flaþlama yapýyor ) Sýcak kullaným suyu gereksinimi ( sabit ýþýk ) Arýza Kombi Çalýþýyor Þekil 1b; Hermetik Kombi

13 13 CÝHAZ TANIMI - Kontrol Panosu Þekil 1c; Kontrol Panosu 1 - Kontrol Panosu : Harmony kombi yeni geliþtirilen ergonomik kumanda panosuyla daha kolay kullaným. 2 - Pano Ön Kapak : Kapalý konumda, günlük kullanýmda en çok ihtiyaç duyulan sýcaklýk ayar düðmelerinin kullanýmýný mümkün kýlmasýyla bbenzerlerinden farklýdýr. 3 - Konum Seçme Anahtarý : Kapalý / yaz / kýþ / reset anahtarý cihazýn çalýþma modunun seçimi ve yanma arýzasý veya aþýrý ýsýnma durumunda resetlenmesi için kullanýlýr. 4 - Isýtma Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi : Isýtma sistemi suyunun istenen sýcaklýða ayarlanmasýný saðlar. Saat yönünde çevirmek sýcaklýðý arttýrýr. Çizgi ile iþaretli bölge, cihazýn ekonomik çalýþtýðý sýcaklýk ayar aralýðýný gösterir. 5 - Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi : Sýcak kullaným suyunun istenen sýcaklýða ayarlanmasýný saðlar.saat yönünde çevirmek sýcaklýðý arttýrýr. Çizgi ile iþaretli bölge, cihazýn ekonomik çalýþtýðý sýcaklýk ayar aralýðýný gösterir. 6 - Termomanometre (Sýcaklýk ve Basýnç Göstergesi) : Isýtma sistemi su basýncýný ve sýcaklýðýný gösterir. Kombi, sadece basýnç göstergesi yeþil renkli aralýkta iken çalýþabilir. Gri ve yeþil bölgeler arasýnda kalan beyaz bölge soðuk su doldurma basýncýný ifade eder. 7 - LED Göstergeleri : Kombinin çalýþma modunu ve arýza durumunu gösterir. 8 - Program Saati (Isteðe baðlý) Kombiyi kullanýcýnýn belirlediði zaman dilimlerinde çalýþtýrmak için programlamaya yarayan isteðe baðlý bir aksesuardýr. Kombiniz program saatli ise, programlamayý öðrenmek için program saatinin kullanma kýlavuzuna bakýnýz.

14 14 CÝHAZ TANIMI - Su Devresi Kapalý Konum Kalorifer Devresini Isýtma Konumu Kullaným Suyunu Isýtma Konumu yakýcý genleþme tanký 2 yakýcý genleþme tanký 2 yakýcý genleþme tanký limit termostat sýcaklýk sensörü gaz valfi otomatik purjör limit termostat sýcaklýk sensörü gaz valfi otomatik purjör limit termostat sýcaklýk sensörü gaz valfi otomatik purjör by-pass doldurma vanasý 4 by-pass doldurma vanasý 4 by-pass doldurma vanasý Isýtma tesisatý gidiþ Sýcak kullaným suyu çýkýþ Gaz giriþ Kullaným suyu giriþ Isýtma tesisatý dönüþ Isýtma tesisatý gidiþ Sýcak kullaným suyu çýkýþ Gaz giriþ Kullaným suyu giriþ Isýtma tesisatý dönüþ Isýtma tesisatý gidiþ Sýcak kullaným suyu çýkýþ Gaz giriþ Kullaným suyu giriþ Isýtma tesisatý dönüþ Þekil 2; Ýç Hidrolik Devrenin Çalýþmasý Sistemin çalýþmasý aþaðýdaki gibidir: Isýtma sistemi bar basýnçta su ile doldurulmalýdýr (kumanda panosundaki basýnç göstergesinin ibresi yeþil ve gri çizgilerin arasýnda olacak þekilde). Konum Seçici Anahtarýn Isýtma + Sýcak Su konumuna getirilmesiyle birlikte pompa (1) çalýþýr ve ýsýtma suyunu ýsý eþanjörü (2), üç yollu vana (3) ve ýsýtma sistemi içinden dolaþtýrýr. Sistem su basýncý 0.8 bar'ýn altýna düþerse (basýnç göstergesinin sol yarýsýndaki kýrmýzý bölge) alçak basýnç presostatý (4) kombinin kapanmasý için sinyal gönderir ve kumanda panosu üzerinde saðdaki ilk LED'in yanýp sönmesini saðlar. Sistem basýncý 1.0 bar'ýn üzerine çýktýðýnda (yeþil bölge) kombi tekrar çalýþýr. Sýcak su gereksinimi olduðunda musluða doðru su akýþý üç yollu vana diyaframý (5) tarafýndan hissedilir ve diyafram mikro siviçi (6) iterek elektronik ana karta sýcak su gerektiði sinyalini gönderir. Üç yollu vana (3) tahrik edilir ve kombi plaka eþanjöre (7) doðru su sirküle eder. Su akýþ sistemi, Isýtma ya da Kullaným Suyu Devresi ýsý gereksiniminin belirlediði ve ana kart tarafýndan yapýlan yanma kontrolünden baðýmsýz olarak kontrol edilir.

15 15 CÝHAZ TANIMI - Teknik Özellikler Tablo 1; Teknik Özellikler Tablosu

16 16 ÇALIÞTIRMA / ÖN KONTROLLER 1 2 Daire giriþindeki ana gaz vanasý açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 3 Radyatörlerin vanalarý açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 4 Cihazýn soðuk su giriþinde vana varsa açýk mý? Açýk deðilse açýnýz. 5 6 Lavabo ve banyodaki sýcak su musluðunu açtýðýnýzda su akýyor mu? Akmýyorsa tesisatý kontrol ediniz. Konum seçme anahtarýný yaz veya kýþ Cihaza elektrik geliyor mu? Prizde elektrik var mý? Fiþ prize takýlý mý? Fiþi ters çevirip takarak bir kez daha deneyiniz. konumuna getirin. simgesi sürekli yanacaktýr. Isýtma sistemi su basýncý yetersizse, göstergesi yanýp söner. Bu durumda, kombiye su doldurulmasý gerekir. Bilgi için Su Doldurma bölümüne bakýn. DÝKKAT! Suyun akýp akmadýðýný kontrol ediniz. Þebekede su kesikse doldurma musluðu açýlýnca tesisattaki su þebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boþalmasýna sebep olabilir.

17 17 SU DOLDURMA DÝKKAT! Cihaz çalýþýrken su doldurmayýnýz. Su doldurmadan önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz. 1 2 Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý yanýp sönüyorsa veya basýnç göstergesindeki su basýncý 1 bardan düþük ise kalorifer tesisatýna ve cihaza su doldurulmasý gerekir. Bunun için; Cihazýn sað alt kýsmýndaki boþluktan görülebilen mavi renkli, su doldurma musluðunu yavaþ yavaþ açýnýz. DÝKKAT! Suyun akýp akmadýðýný kontrol ediniz. Þebekede su kesikse doldurma musluðu açýlýnca tesisattaki su þebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boþalmasýna sebep olabilir. DÝKKAT! Cihazýnýza çok hýzlý su doldurursanýz tesisat hava yapabilir. 3 Basýnç göstergesindeki su basýncý bara ulaþana kadar (yeþil ve gri çizgilerin arasý) sisteme su doldurulmasý gerekir. Daha sonra vananýn kapatýlmasý unutulmamalýdýr. Cihazý çalýþtýrýnýz C bar 1 2 Bir süre sonra su basýncýný basýnç göstergesinden kontrol ediniz. Basýncýn 2 barý geçmemesi gerekir. Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatýn en üst noktasýndaki hava alma musluklarýný pürjör anahtarý kullanarak açýnýz. Sürekli su akana kadar musluðu açýk tutunuz. Sonra kapatýnýz. Su basýnç göstergesini ve Sistemde Su Eksik Uyarý Iþýðý ný tekrar kontrol ediniz. Iþýk yanýp sönüyorsa veya basýnç deðeri 1 bardan düþükse tesisata yeniden su doldurunuz. DÝKKAT! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma iþlemini tekrarlayýnýz. DÝKKAT! Hava alma iþlemlerinde cihazýn kapatýlmasýný tavsiye ederiz. Belli aralýklarla su basýncýný basýnç göstergesinden kontrol ediniz.

18 18 ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (ISITMA) 1 Oda termostatý varsa oda sýcaklýðýndan yükseðe ayarlayýnýz Otomatik kontrol elemaný (program saati, timer vb.) varsa Çalýþtýrma durumuna ayarlayýnýz. Pompa çalýþýr ve otomatik ateþleme Konum seçme anahtarýný musluk ve radyatör sembolerinin birlikte olduðu Isýtma+Sýcak Su (kýþ) konumuna getiriniz. 5 baþlar. sisteminin ýsýtýldýðýný ve ýþýðý yanarak ýsýtma ýþýðý yanarak kombide yanmanýn gerçekleþtiðini gösterir. 6 Isýtma sýcaklýk ayar düðmesini istenen konuma getirin C aralýðýnda sýcaklýk ayarý yapabilirsiniz. 7 Su sýcaklýk sensörü (veya varsa, program saati veya oda termostatý) yeterli ýsýtmanýn saðlandýðýný görürse, kombi yanmayý durdurur ve göstergesi söner. Bu aþamadan sonra kombi kontrol sistemi, ayarlanmýþ olan sýcaklýk için gerekli ýsý ihtiyacýný tam olarak karþýlayacak þekilde modülasyon yaparak çalýþýr. 8 Kombide ýsý birikimini engellemek için pompa çalýþmaya devam eder. Yanma tekrar baþlamadan önce kombi minimum 3 dakika bekler.

19 19 ÇALIÞTIRMA / KIÞ KONUMU (SICAK SU) 1 2 Bir sýcak su musluðu açýldýðýnda kombi musluða doðru su akýþýný hisseder ve eðer beklemede ise otomatik olarak ateþlemeyi baþlatýr. 3-yollu vana ýsýtma sistemine su akýþýný keser ve böylece kombi kapasitesinin tamamýný sýcak su temini için kullanmaya baþlar. göstergesi söner ve göstergesi yanar. 3 Ön kumanda panosu üzerindeki kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi ile ayarlanmýþ olan su sýcaklýðýný saðlamak için, kullaným sýcak suyu sensörü kombinin ýsýtma gücünü kontrol ve kumanda eder. Sýcaklýk ayar düðmesi ile C aralýðýnda sýcaklýk ayarý mümkündür. DÝKKAT! Kombi kontrol sistemi, her zaman sýcak kullanma suyu teminine öncelik vererek kombiyi çalýþtýrýr.

20 20 ÇALIÞTIRMA / YAZ KONUMU (SICAK SU) 1 2 Isýtma ihtiyacýnýn olmayýp sadece sýcak kullanma suyu ihtiyacýnýn olduðu durumlarda, özellikle yaz aylarýnda, konum Sýcaklýk ayar düðmesini istenen konuma getirin. seçme anahtarýný sembolü ile gösterilen "sadece sýcak su" konumuna getirin 3 Sýcak su musluðu açýldýðýnda kombi musluða doðru su akýþýný hissederek pompayý çalýþtýrýr, otomatik olarak ateþlemeyi baþlatýr. göstergesi yanar ve kombi ayarlanmýþ olan su sýcaklýðýný saðlayacak þekilde yanmayý saðlar.

21 21 SÖNDÜRME ve KAPAMA 1 Konum seçme anahtarýný "OFF" konumuna getirin. 2 Cihaz gaz vanasýný kapatýnýz. Soðuk su giriþinde vana varsa kapatýnýz. Fiþi prizden çýkarýn. 3 4 Gazla çalýþan baþka cihaz yoksa ana vanayý kapatýnýz. SU BOÞALTMA Kalorifer sistemi suyunun boþaltýlmasý gerekiyorsa, boþaltma iþlemini aþaðýdaki gibi yapýnýz. Tesisatýn en alt seviyesinde bulunan boþaltma vanasýný açýnýz. Radyatörlerin üzerindeki hava purjörlerini açýnýz. En üst seviyede bulunan radyatörden baþlayýnýz ve su boþaldýkça alt seviyeye doðru devam ediniz. Su boþaldýktan sonra hava purjörlerini ve boþaltma vanasýný kapatýnýz. DÝKKAT! Kalorifer suyunun zorunlu haller dýþýnda boþaltýlmasý tavsiye edilmemektedir.

22 22 DONMAYA KARÞI KORUMA Kombi ve tesisatýnýz soðuk havalarda donma riski taþýyor ise, kombinin çalýþýr durumda olmasý gerekir. Yani; konum anahtarý YAZ veya KIÞ konumunda, kombi gaz ve tesisata gidiþ, dönüþ su vanalarý açýk, kombiye elektrik beslemesi mevcut, kombi arýza durumuna geçmemiþ olmalýdýr. Bu durumda, kombinizde bulunan "donma korumasý" fonksiyonu aktif halde olur ve tesisattaki su sýcaklýðý 8 ºC'nin altýna düþtüðünde pompa çalýþmaya, 6ºC nin altýna düþtüðünde ise kombi yanmaya baþlar (tesisattaki su sýcaklýðý 15 ºC de yükseldiðinde yanma durur) ve kombi ve tesisatýnýzý donmaya karþý korur. DÝKKAT! Kombinin uzun süre kapalý kalmasý, evin uzun süreli terk edilmesi veya arýzaya geçen kombinin uzun süre resetlenmemesi gibi durumlara, kombinin "donma korumasý" devre dýþý kalacaktýr. Bu durumlara karþý önlem almak için ise, kombi ve tesisatýnýzýn donmamasý için ya tesisattaki suyun tamamýný boþaltmanýz veya tesisat suyuna uygun miktar özellikte antifriz eklemeniz gereklidir. Uygun antifrizi seçmek ve miktarý belirlemek için Alarko Carrier yetkili servislerini arayabilirsiniz. TASARRUF ÖNLEMLERÝ Kombiniz, gaz tüketimini minimize edecek þekilde tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Daha fazla tasarruf için aþaðýdaki uygulamalar tavsiye edilir; Kombiniz kcal/saat kapasiteye ayarlanmýþtýr. Isýnma ihtiyacýnýn daha düþük olduðu konutlarda maksimum ýsýtma kapasitesinin düþürülmesi tasarruf saðlayacaktýr (Alarko Carrier Yetkili Servisi'ne danýþýnýz). Oda termostatý kullanýmý evin gereðinden fazla ýsýtýlmasýný engelleyerek ilave tasarruf saðlar. Termostatik vana kullanýmý ile birlikte radyatörlerde reglaj ayarýnýn yapýlmasý ev içindeki ýsý daðýlýmýný dengeleyerek tasarruf saðlar. Kombinin, sýcaklýk ayar düðmeleri 4 ve 6 konumlarýnýn arasýnda ayarlanarak çalýþtýrýlmasý, yakýt tüketiminden tasarruf saðlar. Diðer taraftan, farklý ýsýnma ve sýcak su ihtiyaçlarýna gore bu bölgenin dýþýnda çalýþtýrmanýn bir sakýncasý yoktur. Oda termostatý kullanýlýrken gece sýcaklýðýnýn gündüze göre düþük tutulmasý önemli bir tasarruf saðlar. Kullaným sýcak suyu ýsý derecesi düþük tutulursa enerji tasarrufu saðlanýr.

23 23 ARIZA Cihazýnýz yeniden çalýþmasý gerekirken çalýþmadý veya çalýþýrken durdu ise sýrasýyla aþaðýdaki kontrollarý yapýnýz. Iþýklý göstergeleri kontrol ediniz. göstergesi yanýp sönüyorsa, ýsýtma tesisatýna sýcaklýk göstergesi 1-1,2 bar gösterene kadar su doldurunuz. (Bakýnýz Su Doldurma Bölümü) göstergesi yanýyorsa bir yanma veya aþýrý sýcaklýk arýzasý oluþtu demektir. Bu durumda kombiyi resetlemek için konum seçme anahtarýný R (reset) konumuna getirin ve býrakýn. Kombi arýzanýn geçip geçmediðini kontrol edecektir. Arýza geçtiyse ýþýðý sönecek ve ýsýtma gereksinimi varsa kombi tekrar otomatik ateþleme ile yanmayý baþlatmaya çalýþacaktýr. Arýza geçmediyse ve resetleme sonrasýnda ateþleme sesi duyulmuyorsa, kombi aþýrý su sýcaklýk artýþý (veya bacalý cihazlarda yetersiz baca çekiþi) nedeniyle arýzaya geçmiþtir. Bu durumda, resetlemeden önce ýsýtma sistemi suyunun soðumasýný bekleyiniz, tesisatta hava varsa iyice havayý alýnýz. (Bacalý cihazlarda baca týkanýklýðý nedeniyle arýza oluþtu ise, ilgili kuruluþlarla temasa geçilerek bacaya gereken iþlem yapýlmalýdýr). Eðer ateþleme sesi duyulmasýna raðmen cihaz tekrar arýzaya geçerse, ikinci bir resetleme giriþiminden önce en az 20 saniye bekleyiniz ve aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz. Kombiye gaz gelip gelmediðini, kontrol edin. Kombi gaz vanasý açýk mý? Dairenize gaz giriþ vanasý açýk mý? Ýlk çalýþtýrmada gaz hattýnda hava olabilir ve bu nedenle kombi arýzaya geçebilir. Bu çok normal bir durumdur, cihazý 2-3 kez resetlediðinizde çalýþmaya baþlayacaktýr. Cihaz yine de çalýþmaya baþlamýyorsa, kombi elektrik fiþinin prize doðru takýldýðýný kontrol edin. Kombinin fiþini prizden çýkarýn. Ters çevirip tekrar takýn ve kombiyi tekrar resetleyin. Bu tekrar resetlemeler sonunda da cihaz çalýþmaz ve arýza ledi yanarsa servisi arayýn.

24 24 veya göstergesi yanýp sönüyorsa, yetkili servisi arayýnýz. Hiçbir gösterge ýþýðý yanmýyorsa; Kombiye elektrik gelip gelmediðini kontrol edin. Konum anahtarý YAZ veya KIÞ konumunda mý? Fiþ prize takýlý mý veya direct V otomata baðlý mý? Prizde ve V otomatta elektrik var mý, sigorta saðlam mý? Bu kontrollarýn sonucu olumlu ise, elektrik gelir ve göstergesi sürekli yanar. Bu gösterge yine de yanmazsa, servisi arayýn. Sadece göstergesi sürekli yanýyor fakat yanma baþlamýyorsa; Aþaðýdaki kontrolleri yapýnýz. Cihazýnýz "YAZ" konumunda ise, sýcak su musluklarýndan birisi açýlmadýðý veya yeterli miktarda su akacak þekilde açýlmadýðý müddetçe yanma baþlamaz. (Yeterli miktar, dakikada en az 2,1 litredir ve yaklaþýk olarak 3 saniyede 1 küçük boy çay bardaðýný veya fazlasýný doldurur). Cihazýnýz "KIÞ" konumunda ise, Kalorifer suyu istenen sýcaklýk deðerinin üzerindeyken veya (varsa) cihaza baðlý oda termostatý veya program saati kombinin çalýþmasýný gerektirmiyorsa, kombinin yanmayý baþlatmamasý normaldir. Diðer koþullarda yanma gerçekleþmiyorsa, 3 dakika bekleyiniz. Cihaz çalýþmazsa Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. DÝKKAT! Cihazýn kapaklarýný açmayýnýz. Cihazýn parçalarýna müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kiþilere müdahale ettirmeyiniz.

25 25 BAZI TÝPÝK ARIZALAR Cihazýnýz çalýþýrken gürültü yapýyor! Cihazýnýzý kapatýnýz. Tesisattaki havayý tam olarak atýnýz. Su eksilmiþse tamamlayýnýz. Cihazýnýzý tekrar çalýþtýrýnýz. Cihazýnýz çalýþýnca gürültü devam ediyorsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Cihaz sürekli su eksiltiyor! Kalorifer tesisatýnda kaçak olup olmadýðýný kontrol ediniz. Yoksa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Sýcak su musluklarýndan su gelmiyor veya az geliyor! Soðuk su giriþ borusu üzerindeki filtre týkanmýþ olabilir. Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Kalorifer suyu sýcaklýðý çok hýzlý yükseliyor ve cihaz sönüyor! Tesisatýnýzda hava olabilir. Havayý alýp cihazý yeniden çalýþtýrýnýz. Ayný arýza tekrarlanýrsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz. Bacalý cihazlarda, cihaz çalýþmasý gerekirken sýk sýk duruyorsa bacada sorun olabilir. Lütfen bacanýzý kontrol ettiriniz.

26 26 ALARKO CARRIER SERVÝSLERÝ SEZON BAKIMI Kombinize garanti süresi içierisinde ve garanti süresi dolduktan sonra periyodik olarak, kýþ mevsimi öncesinde bakým yaptýrmanýz güvenli kullanýmýnýzý, yakýttan tasarruf etmenizi ve cihazýnýzýn kullaným ömrünün uzamasýný saðlar. Periyodik bakýmlarý her yýl yaptýrmanýz tavsiye edilir. Periyodik bakýmlarý mutlaka Alarko Carrier Yetkili Servislerine yaptýrýnýz. Yetkili olmayan kiþilerin kombinize müdehalesi ile oluþacak arýza ve sorunlardan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Þ. sorumlu olmayacaktýr. Aþaðýda periyodik sezon bakýmýnda Alarko servisinin yapacaðý kontroller belirtilmiþtir. Müþteri þikayetlerinin dinlenmesi. Kombinin KIÞ konumunda ýsýtma tesisatýný, YAZ konumunda kullaným sýcak suyunu yeterli ve doðru þekilde ýsýtýp ýsýtmadýðýnýn kontrolu Ana eþanjörün temizliði Davlumbazýn temizliði Hermetik tiplerde fan motoru kontrolu Hermetik tiplerde fark basýnç anahtarýnýn iþlev ve hortum baðlantýsý kontrolu Bacalý tiplerde baca çekiþi ve baca borusunun kontrolu Brülör, meme kontrolu ve temizliði Yanma odasý izolasyon plakalarýnýn kontrolu Ateþleme ve ionizasyon elektrod kontolü ve ayarý Elektrik ve elektronik ekipmanlarýn iþlev kontrolu Sirkülasyon pompasý kontrolu Üç yollu vana iþlev kontrolu Genleþme tanký gaz tarafý basýnç kontrolu Debi ölçer kontrolu Gaz kaçaðý kontrolu (Kombi gaz giriþ vanasý - kombi arasý) Sýzdýrmazlýk ve su kaçaðý kontrolu Tesisat ve su giriþ filtreleri temizliði Emniyet ventili kontrolu Su dolum basýncý kontrolu Yanma ayarlarý ve kapasite kontrolu Yanma analizi ve emisyon ölçümü

27 27 OTOMATÝK KONTROL ÜNÝTELERÝ Cihazýnýzý "Oda Termostatý" ile istediðiniz oda sýcaklýðýna göre çalýþtýrabilirsiniz. "Günlük Program Saati" ile cihazýnýzý 24 saat boyunca istediðiniz çalýþma saatlerine ve sýcaklýklara programlayabilirsiniz. "Haftalýk Program Saati" ile bir hafta boyunca çalýþma saat ve sýcaklýklarýný dilediðinizce planlayabilirsiniz. Cihazýnýza otomatik kontrol ünitesi taktýrarak cihazýn çalýþmasýný istediðiniz gibi programlayabilirsiniz. Cihazýnýz sadece ýsý ihtiyacý olduðunda çalýþacaðý için yakýt tasarrufu ve ekstra konfor saðlayacak, ömrü uzayacaktýr. Bu kontrol ünitelerinin takýlmasý kullanýcýnýn isteðine baðlýdýr. Dilerseniz Alarko Carrier bayileri size yardýmcý olacaktýr. Lütfen bu ünitelere ait kullaným kýlavuzunu isteyiniz. Cihazýnýzýn güvenliði için baðlantý iþlemlerini sadece Alarko Carrier Yetkili Servislerine yaptýrýnýz.

28 28 LPG (TÜP GAZ) ÝLE KULLANIM Cihazýnýz LPG (Tüp Gaz) ile kullanýlabilir. Doðalgaz/LPG dönüþümü Alarko Carrier Yetkili Servisi tarafýndan yapýlmýþ veya LPG yakmaya uygun olarak satýn alýnmýþ kombiler, sadece Alarko Carrier tarafýndan üretilen standart LPG kollektör seti ve iki adet LPG tüpü ile kullanýlabilir. Soðuk mahallerde Alarko Carrier tarafýndan üretilen LPG ýsýtýcý seti kullanýlmasýný, LPG nin daha verimli yakýlmasý ve güvenlik sebebiyle tavsiye ederiz. Tüpün ýsýtýlmasý için termostatlý sýcak su kovasý kullanýlmasý durumunda su sýcaklýðý 22º C ý geçmemelidir. Aksi durumda cihazda arýza olabilir. Cihazý ve tüpü ayný kapalý dolabýn içerisine yerleþtirmeyiniz. Korsan tüp kullanmayýnýz. Tüpleri sallamayýnýz, yan yatýrmayýnýz. Cihazýnýz arýzalanabilir. Tüpünüzle birlikte 300 mmss basýnçlý dedantör kullanýnýz. Daha yüksek basýnçlý dedantör kullanýmý cihazýnýzýn arýzalanmasýna sebep olur. Tüpü kapalý bir yere koyacaksanýz ortamýn havalandýrýlmasý gereklidir. Gaz kokusu duyarsanýz tüpü kapatýp Güvenlik Kurallarý bölümünde anlatýlan önlemleri alýnýz. DÝKKAT! Cihazýn LPG yakacak þekilde ayarlanmasý Alarko Carrier Yetkili Servislerince yapýlmalýdýr. 300 mmss basýnçlý, TSE onay damgalý dedantör ve Alarko Carrier tarafýndan üretilen kollektör setinin kullanýlmamasý durumunda cihazýnýz garanti kapsamýndan çýkacaktýr.

29 29 KONTROL VE ÝÞLETMEYE ALMA FORMU BÝREYSEL SÝSTEM KONTROL VE ÝÞLETMEYE ALMA FORMU Yetkili Servis : No : Müþteri Adý, Soyadý, Adresi : Tel : Montajý Yapan Bayi : Garanti Belge No : Cihazýn tipi : Seri No : A- MONTAJ KONTROL Montaj mahali Uygun Deðil Gaz açma belgesi Var Yok Baca baðlantýsý/baca seti Uygun Deðil Gaz kaçaðý Var Yok Baca Þönt Ferdi Su kaçaðý Var Yok Cihaz yerleþimi Uygun Deðil Radyatör purjör Var Yok Elektrik prizi topraklamasý Var Yok Soðuk su giriþ vanasý Var Yok Onaylý proje no Hava giriþ menfezi Var Yok B- ÝÞLETMEYE ALMA ÝÞLEMLERÝ VE KONTROLLER Pilot alevi ayarý Gaz giriþ basýncý Kalorifer devresi yanma basýncý - min mbar max mbar Kul. suyu devresi yanma basýncý - min mbar max mbar Isýtma devresi sýcaklýklarý Kullaným suyu sýcaklýk... C /debi... lt/dak. Sirkülasyon pompasý kademesi Açýk tipler için baca çekiþi Cihaz iþletmeye alýnmýþtýr Cihaz çalýþtýrýlmasý ve kullaným izahý müþteriye anlatýlmýþtýr TARÝH : / /19 ÝÞLETMEYE ALAN : ÝMZA : Alarko nüshasý MÜÞTERÝ : ÝMZA :......

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi 1998 den beri İtalya Kombi Pazar Lideri Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! Genel Özellikler Açıklamalar 1 - Reset düğmesi 2 - Stand-by / Yaz / Kış

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

Harmony-D Hermetik Kombi

Harmony-D Hermetik Kombi Harmony-D Hermetik Kombi Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Yeni Harmony-D Kombi ALARKO NUN KOMBIDE YENI TASARIM VIZYONUNUN SON ÖRNEĞI... Kontrol paneli çevresinde modern LED ışıklandırma

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA...

Hermetik Kombi. Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Hermetik Kombi Serena ÜSTÜN TEKNOLOJİ, EŞSİZ KONFOR, YÜKSEK PERFORMANS YENİ SERENA DA... Dijital ekranlı, yüksek verimli ve kullanıcı dostu Serena Kombi 25,8 kw ISITMA KAPASİTESİ 13,5 lt/dk KULLANIM SUYU

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 140808 Revizyon: 140808 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 Duvar tipi yoğuşmalı kombiler TR 08/01/07 Montaj ve Servis Kılavuzu İçindekiler Kullanılan semboller...3 Önemli tavsiyeler...3 1 Havalandırma...4 2 Bakım...4

Detaylı

Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Havlupan Boyler Kazan www.airfel.com 06 444 999 0 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 999 y l nda

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi Diþli Transfer Pompalarý www.kuparpompa.com KULLANIM KILAVUZU Helis Diþli Transfer Pompalar KHP½" KHP¾" KHP1" KHP1½" KHP2" KHP2½" KÇP2½" KHP3" KHP6" Helis Diþli Paslanmaz Çelik Pompalar KHP1"-C KHP1"-B

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU SERENA SR 20/27 HIZLI KULLANIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.6 Baskı Tarihi: 101212 Revizyon: 101212 3 Gaz Sızıntısı Durumunda Yapılacaklar Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler

Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler Renk Seçeneği Otomatik Su Dolum Sistemi Otomatik Kontrollü Pompa %20 Modülasyon 25 yıllık Dizayn Grup tecrübesi, teknolojisi ve mühendislik gücü ile konforu ve yüksek

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

Seradens Super Seradens Super Plus

Seradens Super Seradens Super Plus 20-28 - 36 kw Premiks Tam Yoğuşmalı Kombiler Seradens Super Seradens Super Plus Daha küçük, daha estetik ve daha verimli Yeni Seradens Estetik ve modern dizayn Uzun ömürlü, yoğuşma suyuna karşı yüksek

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

SICAK SU GRUBU ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR / ŞOFBEN / ANİ SU ISITICISI

SICAK SU GRUBU ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR / ŞOFBEN / ANİ SU ISITICISI SICAK SU GRUBU ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR / ŞOFBEN / ANİ SU ISITICISI AQUA PRISMATIC JET TERMOSİFONLAR Çift kat hızı sayesinde (2 x W ısıtıcı) zamandan tasarruf sağlar İster çift ister tek ısıtıcı ile kullanım

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN SERVİS EĞİTİM NOTLARI SERVİS EĞİTİM NOTLARI HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN 2013 GAZ YAKAN CİHAZLAR EĞİTİM NOTLARI ( ŞOFBEN ) HERMETİK ŞOFBEN TEKNİK ÖZELLİKLER AKIŞ TÜRBİNİ AKIŞ TÜRBİNİ

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi www.eca.com.tr Scot SCOT Safety COmbustion Technology kelimelerinin kısaltılmasıdır. Güvenli Yanma teknolojisi anlamına gelmektedir. SCOT, yoğuşmalı kombiler için geliştirilmiş hava/gaz bağlantısını birbirinden

Detaylı

HARMONY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

HARMONY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 HARMONY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.2.8 Kitap Baskı Tarihi: 060516 Revizyon No: 060516 3 ALARKO HARMONY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ 1-ÇİFT TERMOSTATLI KAZAN PANELİ Brülör 1. ve 2. kademeye kumanda eder. Kazan suyu sıcaklığını gösterir. Kazan basıncını gösterir. Ayarlanan limit sıcaklıkta sistemi kitler.

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

Buderus Kombi. Logamax U042. Ekonomik ve Fonksiyonel

Buderus Kombi. Logamax U042. Ekonomik ve Fonksiyonel Buderus Logamax U042 Ekonomik ve Fonksiyonel 1 Gelişmiş Cotronic 1 Sistemi Tüm elektronik aksamın çalışmasını ve kontrolünü sağlar. Cihazın tüm emniyet ve kumanda elemanları Cotronic 1 tarafından denetlenir.

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logatop SE brülörlü Logano G125WS. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logatop SE brülörlü Logano G125WS. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop SE brülörlü Logano G125WS Kullanıcı için Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz 6 720 644 775 (06/2004) TR/SY/JO/LB/IL/PS/SA/AE/OM/QA/ BH/YE/IR/AF/IQ/GE/AZ/AM/KW

Detaylı

ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU

ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU Makine Kapalıyken: LCD Ekranda üretici firma yazısı vardır. Sistem kapalıyken kazan üzerindeki motorlar 5, 6, 7 ve 8 numaralı düğmeler kullanılarak test

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan TR C??? - 01 Vela compact Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan 400 700 250 Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan Vela compact KÜÇÜK boyutları sayesinde her mekana kurulabilir PRATİK

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

Ürünümüz tüm ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarınızı en verimli şekilde karşılamak amacıyla üretilmiştir.

Ürünümüz tüm ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarınızı en verimli şekilde karşılamak amacıyla üretilmiştir. Değerli Dizayn Grup Müşterisi, Dizayn Grup firmasının sizin için ürettiği bu ürünün verimli ve güvenli kullanımı için kılavuzu dikkatle okumanızı, okumadan çalıştırmamanızı ve bir başvuru kaynağı olarak

Detaylı

ön kapak içi İÇİNDEKİLER Kombiler 4-7 Şofben 8-9 Termosifonlar 10-17 Ani su ısıtıcıları 18-19 Teknik bilgiler 20-24

ön kapak içi İÇİNDEKİLER Kombiler 4-7 Şofben 8-9 Termosifonlar 10-17 Ani su ısıtıcıları 18-19 Teknik bilgiler 20-24 ISITICILAR 1 ön kapak içi İÇİNDEKİLER Kombiler 4-7 Şofben 8-9 Termosifonlar 10-17 Ani su ısıtıcıları 18-19 Teknik bilgiler 20-24 Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayı sevmeyenlere, kış insanı değilim, ben

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

Gazlı kaynatma kazanları İndirek

Gazlı kaynatma kazanları İndirek Electrolux 900 Serisi modüler pişirme ekipmanları, büyük restoran ve otel mutfakları ile kurumsal catering şirketlerinin ağır iş amaçlı pişirme gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmışlardır. Bu serinin

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%)

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%) Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden, tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde, en az yarım asırdan

Detaylı

HP SERİSİ POMPA KONTROL PANOLARI

HP SERİSİ POMPA KONTROL PANOLARI HP SERİSİ POMPA KONTROL PANOLARI https://www.facebook.com/kerimelektromotor H-01 / H-01 M TEK POMPALI POMPA KONTROL PANOSU GENEL ÖZELLİKLER H-01/H-01M TEK POMPALI POMPA KONTROL PANOSU Pompa sistemlerinin

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Protherm Leopard Kombi Arızaları

Protherm Leopard Kombi Arızaları PROTHERM ARIZA KODLARI Protherm F1 arıza kodu nedir! Cihazınızda Alev oluşmaması halinde F1 arıza kodu verir! Örneğin gaz girişinin olmamasından dolayı cihaz arızaya geçecektir ve F1 arıza kodu görüntülenecektir.

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı. Katı Yakıtlı. Kat Kaloriferi CKK

20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı. Katı Yakıtlı. Kat Kaloriferi CKK 20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi CKK Yüksek Performanslı KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ ALARKO CKK Kendimize sorduk: Kat Kaloriferinde Kombi Rahatlığını Nasıl Sağlarız?

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

SERENA KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

SERENA KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 SERENA KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.1.9 Kitap Baskı Tarihi: 190815 Revizyon No: 190815 3 ALARKO SERENA KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL1 mini Standart ALL1 mini Entegre kontrol üniteli ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler,

Detaylı

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin..............................................

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı