Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:"

Transkript

1 HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz devam sayfa 4 te 26 May s / Gulan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 163 Tel: Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: KÜLTÜR BAKANI NDAN TOPLUMUMUZA DESTEK SÖZÜ Üçüncü y l nda giderek daha etkili çal flmalar yapan Telgraf gazetesi Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar n n devlet nezdinde daha fazla dikkat görmeleri için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham'la bir saati aflk n bir toplant gerçeklefltiren Telgraf, bakan Burnham'dan Kürt ve Türk toplumlar na kültürel ve sportif aktivitelerde destek sözü ald. Bir saati aflk n süren toplant da bakan Burnham, Kürt ve Türk toplumlar n n sorunlar n dinledikten sonra özellikle kültür ve spor alan nda bu iki toplum için çal flmalar n art racaklar sözü verdi. Telgraf gazetesinin bakanl k çal flmalar na akredite edilece- ini belirten Burnham, bunun için gazetemizden bakanl k yetkilileriyle irtibata geçmesini istedi. Gazetemizin ziyaretinden son derece memnun kalan Burnham, Telgraf' n çok önemli bir ifllevi yerine getirdi ini belirterek siz asl nda bir anlamda bizim ifllerimizi yap yorsunuz dedi. Haberin devam sayfa 8-9 da (Soldan sa a) Telgraf gazetesi muhabiri Hasan Uflak, flçi Partisi milletvekili Joan Ryan, Hackney Belediyesi Çocuklar ve Gençler Komisyonu Baflkan Feryal Demirci, Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham ve Telgraf gazetesinin sahibi brahim Do ufl. Polis fliddeti Londra da protesto edildi sayfa 7 de Fed-Bir 10. Kongresini yaparak yeni yönetimini belirledi sayfa 5 te flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu ndan oy kullanma ça r s sayfa 11 de Karayilan: ag rbest yekalî namefle R.27 Tükiye nin Kürt sorununa yönelik bir çözümü var m? sayfa 12 de Londra da bir bafl na rock müzik sayfa 20 de Londra'dan Ferhat Göçer geçti sayfa 2 de

2 2 Kültür sanat dünyas Alt n Palmiye Haneke'nin Cannes Film Festiveli nde Alt n Palmiye ödülü, Avusturyal yönetmen Haneke'nin oldu. En yi Yönetmen Brillante Mendoza seçilirken, En yi Kad n Oyuncu ödülünün sahibi Charlotte Gainsbourg oldu. Haneke ödülü al rken konuflmas nda, Eflim her zaman mutlu musun? diye sorar. fiu anda gerçekten hayat m n en mutlu anlar ndan birini yafl yorum dedi. Jan Kounen'nin yar flma d fl gösterilen ''Coco Chanel et Igor Stravinsky'' isimli filminin gösterimiyle sona eren festival, bu y l da dünya sinemas ndan farkl örnekleri ve renkli isimleri bir araya getirdi. Ken Loach, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Ang Lee, Gaspar Noe, Elia Süleyman ve Lars Von Trier gibi birbirinden baflar l yönetmenlerin imzas tafl yan filmlerle birlikte toplam 20 iddial yap m Alt n Palmiye için yar flt. Jack Bauer Müslüman m oldu? 24 dizisinin kahraman Jack Bauer Müslüman m oldu? Yoksa maruz kald tehlikeli maddeler nedeniyle akl n m yitirdi? Bugünlerde ABD deki internet sitelerinde Jack Bauer tart fl l - yor. Tart flman n oda nda, biyolojik silaha maruz kald - için ölmek üzere olan Jack Bauer' n önceki bölümlerde karfl laflt bir imamla diyalo u var. Bauer, imama "Ölüyorum. Çok hata yapt m. Neler yapt m asla bilemezsin" diyor. mam ise "Karmafl k bir zamanda yafl yoruz. Hiçbir fley siyah beyaz de il. Sana bakt m zaman iyi bir adam görüyorum cevab n veriyor. Ard ndan da Yapt - m z tüm kötü fleyler için önce biz kendimizi affedelim diyerek Bauer için dua ediyor. Jack Bauer, art k ölmeye haz r oldu unu söylüyor. Londra'dan Ferhat Göçer geçti Aylard r merakla beklenen Türk halk müzi inin son y llardaki parlak ismi Ferhat Göçer Londra'da kalabal k bir kitleye müzik ziyafeti sundu. Türkiye'nin son y llardaki en parlak sanatç lar ndan Ferhat Göçer, Londra'daki dinleyicilerine keyifli bir konser verdi. 24 May s Pazar akflam Hackney Empire'de gerçekleflen konserde Göçer, popüler flark lar ndan oluflan repertuvar yla Londra da yaflayan Türk, Kürt ve K br sl Türkleri doyas ya e lendirdi. GÜÇLÜ PERFORMANSIYLA HERKES ETK LED Divaa Produksiyon taraf ndan iki ayd r haz rl klar yap lan ve büyük heyecanla beklenen Ferhat Göçer Konseri'ne Türk, Kürt ve K br sl Türklerin ilgisi yüksek oldu. Coflkulu konser bin 500 kifli taraf ndan izlendi. Sunuculu unu Levenes Avukatl k firmas n n ortaklar ndan Avukat fiadiye Arslan' n yapt konser Saat 20:00'da bafllayarak saat 22:30'a kadar sürdü. ki buçuk saat sahnede kalan Ferhat Göçer güçlü performans ve söyledi- i birbirinden güzel flark lar yla dinleyicilerini aya a kald rd. Seyirciler s k s k flark lara efllik etti. AVRUPA KONSERLER DAHA COfiKULU Konser sonras nda görüfltü ümüz Ferhat Göçer Azerbaycan' n baflkenti Bakû konserinin ard ndan Londra ya geldi ini belirterek, Avrupa konserleri daha coflkulu geçiyor. Türkiye deki dinleyiciler bu Ferhat Göçer Konseri'ne Türk, Kürt ve K br sl Türklerin ilgisi yo un oldu. Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko kadar coflkulu de iller. nsanlar memleket hasreti çekiyorlar ve her zaman buralara kaliteli sanatç gelemiyor, bu nedenle kaliteli sanatç lar gelince büyük bir coflku ile karfl l yorlar dedi. MEMLEKETTEN RÜZGAR GET RD M Sanat n birlefltiricili ine inand n ifade eden Göçer, Londra daki ilk konserinin amac n da Britanya da yaflayan halk n birbiriyle olan ba lar n n güçlenmesi olarak aç kl yor. Göçer, Memleket hasreti ile yaflayan halk m z n özlemlerini giderebilmek ve az da olsa memleket havas n buraya tafl yabilmek ve oradan biraz rüzgar getirebilmek benim tek görevim. Bu gece bunu yapt ma inan yorum ve onlara s cak bir gece ve sadece müzi in konufluldu u bir gece yaflatmaya çal flt m dedi. DIVAA PRODÜKSIYON ÇOK BAfiARILI Konseri düzenleyen Divaa Produksiyona da teflekkür eden Göçer, Divaa yetkilileri çok k ymetliler ve kendilerini gönülden bu ifle vermifller. leride çok büyük ifller baflaracaklar na inan yorum. Türkiye deki baz kurulufllarla yapacaklar ortak projelerle burada sanata susam fl kültür dostlar na hizmet edeceklerini düflünüyorum. Bu geceki baflar lar ndan dolay da onlar tekrar kutluyorum ve baflar lar n n devam n diliyorum dedi. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Efsane sar fl n n dünyas Ölümünden 47 y l sonra Marilyn Monroe nun 150 den fazla kiflisel eflyas rlanda da aç lan bir sergiyle sevenlerinin be enisine sunuluyor. rlanda, Kildare da bulunan Newbridge Silverware Museum of Style Icons bu koleksiyonun dünya prömiyerine ev sahipli i yap yor. Sergi sona erdikten sonra da haziran ay n n sonunda Las Vegas ta bir müzayede düzenlenecek ve Monroe nun eflyalar sat fla sunulacak. Sergi, ünlü sanatç n n öldü ü gün odas nda olan baz eflyalar da kaps yor. Dikkati çeken parçalardan biri de Monroe nun son giydi i k yafet oldu una inan lan beyaz bornoz. Giysiler, mobilyalar ve sanatç - n n Los Angeles taki evinden foto raflar sergide görülebilecek di er eflyalar aras nda bulunuyor. Bu parçalar n ço u ilk kez görücüye ç k yor. Ücretsiz olarak gezilebilen sergi Marilyn Monroe nun do um günü olan 1 hazirana kadar ziyaret edilebilecek. Michael Jackson Londra'ya geç ç kacak Cilt kanseri oldu u söylentileri yay lan ünlü flark c Michael Jackson' n baflkent Londra konserleri ertelenirken, organizatörden 'sa l kla ilgili de il' aç klamas geldi. Amerikal flark c Michael Jackson' n Londra'da verece i konserlerin tarihlerinde de ifliklik yap ld. Konser organizatörü AEG Live'dan yap lan aç klamada, tarih de iflikliklerinin sanatç n n sa l k durumuyla hiçbir ilgisi bulunmad belirtilirken, 8 Temmuz daki ilk konserin 13 Temmuz a al nd belirtildi. Jackson' n 10, 12 ve 14 temmuzdaki konserlerinin ise Mart 2010'a ertelendi i kaydedildi. 50 kadar konser vermesi öngörülen Michael Jackson' n önceden sat lan biletlerinin tarihleri 8 Temmuz 2009 ile 12 fiubat 2010 aras ndaki dönemi kaps - yordu. Jackson' n cilt kanseri oldu u söylentileri yay lm flt.

3 Levenes Avukatl k Firmas ndan hizmet ata Kuzey Londra n n en büyük tazminat hukuku firmalar ndan olan Levenes Avukatl k Firmas n n orta Avukat fiadiye Arslan n yan na ortak olarak iki Türkçe konuflan avukat daha kat ld. 150 kiflilik çal flan olan Levenes Avukatl k Firmas n n 60 kiflilik ekibini yöneten Avukat fiadiye Arslan, firman n verdi i iyi hizmet sayesinde sürekli büyüdü ünü belirtti. Levenes Avukatl k Firmas nda 5 y ld r stajyer ve daha sonra avukat olarak çal flan Avukat Sefaret Yaman ve Avukat Ali Mustafa firmaya ortak oldular. Her iki avukat n da köklü bir hukuk geçmifli bulunuyor. ZOR DAVALARI ALMASI LE TANINIYOR Türkçe konuflan toplumun yak ndan tan d Avukat Sefaret Yaman ayn zamanda Londra Türk Radyosu nda Cuma günleri ile saatleri aras nda hukuk program yap yor. Yaman ayn zamanda gazetelerde hukuki makaleler de yaz yor. Sefaret Yaman, Dicle Üniversitesi nde hukuk fakültesini okuyarak Türkiye de 3 y l avukat olarak çal flm fl. ngiltere ye geldikten sonra burada da hukuk okuyup avukat olan Yaman, firma içerisinde müvekkillere davalar basitlefltirerek anlatmas ve zor davalar almas ile tan n yor. Levenes e ortak olarak kat lmas yla ilgili konuflan Sefaret Yaman Bu meslek hayat nda herkesin istedi i bir fleydir. Firmaya ortak olmak benim için sevindirici. Biz firma olarak müvekkillerimize dosyalar n anlat p onlara bilgi vermekten ve iyi sonuçlar almaktan gurur duyuyoruz dedi. fi KAZALARINDAN DO AN TAZM NAT DAVALARINDA UZMAN S M Firmaya ortak olan Ali Mustafa ise 15 y l Londra Borsas nda çal flt ktan sonra 2004 y l nda avukat oldu. 4 y l bütün zorluklara ra men hukuk s navlar n geçip stajyerli e bafllayan Ali Mustafa, 2004 y l nda avukat olmaya hak kazand. K br sl olan Avukat Ali Mustafa özellikle ifl kazalar ndan do an tazminat davalar nda ald baflar l sonuçlarla dikkat çekiyor. Yüksek miktarl tazminat davalar n hiçbir zorluk çekmeden sonuçland ran Ali Mustafa flöyle konufltu: Ben avukat olmak için çok zor anlar geçirdim. Hem çal fl p hem okudum. lk hukuk stajyeri oldu umda borsadaki maafl ma göre çok az para al - yordum. Ama yoluma devam etmek istedim ve ailemin deste iyle stajyerlik bitti ve avukat oldum. Daha sona da firmaya ortak olma amac m gerçeklefltirmeye çal flt m. Bu benim çok severek yapt m bir ifl ve bir gün kariyerimde baflar l olaca m biliyordum. Bu Levenes avukatlar fiadiye Arslan, Ali Mustafa ve Sefaret Yaman yüzden bu aflamaya gelmek benim için çok sevindirici. 20 y ll k geçmifli olan Levenes Avukatl k Bürosu nun toplam 12 tane firma orta var. Bunlar n üçü Türkçe konuflan avukatlardan olufluyor. Levenes Avukatl k Bürosu kaza ve tazminat davalar yan nda ifl ve ifl veren hukuku, ceza hukuku, e itim ve özürlüler hukuku ile ilgileniyor. 3 LEVENES B R ÇOK KÜLTÜR VE SANAT AKT V TELER NE SPONSOR OLUYOR Firma, ayn zamanda toplumlar m za yönelik bir çok kültür ve sanat aktivitelerine sponsor olmas yla dikkat çekiyor. Firmas n n ana ortaklar ndan fiadiye Arslan, firmalar n n sosyal sorumluluk almas için bir ata a geçip flimdiye kadar tiyatro, konser ve okul gecelerine sponsorluk yaparak bu alanda öncülük etti ini belirtiyor. Aralar nda Türkçe ve Kürtçe nin de oldu u 14 ayr dilde hizmet veren 12 ortakl firma Ashley House, High Road, Wood Green, Londra N22 8HF adresinde hizmet veriyor. Levenes Avukatl k Firmas n n internet adresinden hizmet veren bir internet sitesi bulunuyor. Firmaya telefonla ulaflmak isteyenlerin ise numaral telefonu kullanabilece i kaydedildi.

4 4 Haringey Belediye Kabinesi üyeli ine seçilen Dilek Do ufl: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz Haringey Belediye Meclis Üyesi Dilek Do ufl belediyenin 10 kifliden oluflan en yetkili kurumu Belediye Kabinesi Üyeli ine seçildi. Temel hedefinin mevcut hizmetleri daha iyi verebilmek ve yard ma ihtiyac olanlara hizmet götürmek oldu unu aç klayan Do ufl, bölge sakinlerinin ekonomik refah düzeyinin yükseltilmesi için çal flaca n söyledi. Do ufl, yeni dönemdeki görev alan n ve yapmak istediklerini Telgraf Gazetesi ne anlatt y l ndan bu yana Haringey Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Dilek Do- ufl 18 May s Pazartesi günü Haringey Belediyesi Kabinesi nin yeni üyesi olarak göreve bafllad. Dilek Do- ufl, yeni dönemde Kürt ve Türk toplumlar n yak ndan ilgilendiren sosyal servislerden sorumlu kabine üyesi olarak görev yapacak. SOSYAL SERV SLERDEN SORUMLU OLACAK Adult Social Care and Well being (Yetiflkinler için sosyal destek ve refah) biriminin bafl na geçen Do ufl, Bütün kurslarda %15 indirim Genel ngilizce Kurslar sadece 297 (Akademik y l) Sa l k ve ruhsal iyilefltirmeler, Yaflam kalitesinin yükseltilmesi, Pozitif kat l m artt rmak, Alternatiflerin ço- alt lmas ve kontrolü, Ayr mc l k ve utanç duygular ndan uzaklaflt rmak, Ekonomik refah, Kiflilerin de- erini yükseltmek ve sayg nl k kazand rma gibi alanlarda çal flma yürütecek. Do ufl, bu görevlerinin yan s ra Haringey s n rlar dahilinde sa l k hizmeti veren kurum ve kurulufllarla da yak n iliflki içinde olacak ve onlar n faaliyetlerini nas l daha iyi verecekleri konusunda çal flmalar yapacak. H ZMET SUNUMUNDA YEN ANLAYIfi Dilek Do ufl yeni görev döneminde yapmak istedi- i çal flmalarla ilgili olarak flunlar söyledi: 18 yafl ndan büyük ve servislere ihtiyac olan insanlar n sorunlar ile ilgilenmek, fiziksel, ruhsal nedenlerle veya hayat ile ilgili s k nt lar n n neden oldu u problemler çerçevesinde onlara yard m etmek ve bu yard mlar da o insanlar n bilgisi ve iste i do rultusunda yapmak istiyorum. Onlara uygun olan servisi söylemekten ziyade insanlar n nas l servis istedikleri üzerinde çal flma Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. 4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta ngilizce IELTS / FCE ngilizce ve Bilgisayar Bilgisayar Diplomas Sayfa Dizayn Diplomas Grafik Dizayn Diplomasi leri Derecede Bilgi fllem Diplomas (2 sene) Dilek Do ufl yapmay amaçl yorum. Yani kiflinin durumu ve iste ine göre servis. Bu servisleri rkç l k ve ayr mc l ktan uzak bir flekilde yapaca z ve hizmet alanlar nda insanlar n bu ayr mc l klarla karfl laflmamas ve genel yaflamlar nda da bu korkulardan uzak yaflamalar n sa lamak için çaba gösterece iz Do ufl, bu göreve yeni atand n ve neler yap labilece ini araflt rd ktan sonra yeni projeler oluflturaca n kaydederek, bunun için de görevli memur ve uzlamlarla birlikte çal flma yürütece ini söyledi. Do ufl, böylece en iyi hizmeti sunacak projeleri yarataca n ve bunun onaylanmas için kabinenin onay na sunaca n ifade etti. Görev süresi içinde kiflilerin özgürlüklerinin korunmas için özel bir çaba sarfedece ine vurgu yapan Do ufl, insanlar n belediye binalar nda ve baz servislerde hizmet almak için uzun süre bekletilmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini, kiflilerin isteklerine ba l olarak hizmeti evlerine kadar götürmeleri gerekti inin de alt n çizdi. ETN K YAPILARA DESTEK Dilek Do ufl, görevi s ras nda üzerinde durmak istedi i ve gelifltirmek istedi- i servislerden birinin de Etnik kökenli insanlarla ilgili olan birimin daha da güçlendirilmesi ve toplumun her kesimine ulaflmak oldu unu söyledi. Britanya da uzun y llar kalan ve burada yafllanan insanlar n yaflad klar sorunlar için de çal flmalar yapmak istedi ini kaydeden Do ufl, Bizim toplumlar m zdan olan ve burada çok uzun süre çal flm fl ve yafllanm fl olanlar n yard ma ihtiyac var. Bu insanlar n ihtiyaçlar n n servisler taraf ndan daha iyi karfl lanmas için gerekli çal flmalar yapaca m dedi. YAfiLI VE SAKAT K fi LERE BAKANLARIN DURUMUNDA Y LEfiT RMELER YAPILACAK Do ufl, yafll ve sakat kiflilere bakmakla görevli olanlar n durumlar nda da iyilefltirme yapmak ve sorunlar ile istedi ini belirtti. Herkesi yak ndan ilgilendiren ekonomik sorunlara iliflkin de aç klamalar yapan Do ufl, Bilindi i gibi kriz yaflan yor, yard m alabilecek insanlar n yard mlar n alabilmesine yard mc olaca z dedi Haklar n yeterince bilmemekten kaynakl nas l giriflimde bulunacaklar n bilmeyenler için de bilgi veren Do ufl insanlar n, GP ler, kütüphaneler, belediye dan flma servislerinden haklar ile ilgili bilgi alabileceklerini ifade etti. DO Ufi 2006 YILINDAN BER ÖNEML GÖREVLER ALDI Siyasete 2006 y l nda Bruce Grove bölgesi flçi Partisi nden belediye meclis üyesi olarak bafllayan Do- ufl, Belediye Meclis Üyeli- i, çeflitli komisyonlara üyelik ve baflkanl k görevlerini yürüttü. Dilek Do ufl Haringey Belediye Baflkan Yard mc l görevini de bir süre önceye kadar baflar ile yürütmüfltü.

5 Fed-Bir 10. Kongresini yaparak yeni yönetimini belirledi Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (Fed-Bir) 10. kongresini yapt. Y ll k faaliyetlerin de erlendirildi i kongrede ngiltere den Avrupa Parlementosu milletvekili adaylar Jane Lambert, Jonathon Fryer ve Jan Jananayagam da birer konuflma yapt lar. Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (Fed-Bir) 10. ola an kongresini baflar ile tamamlad. 24 May s Pazar günü Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) yap - lan kongreye Avrupa Avrupa Parlementosu ba ms z milletvekili aday Jan Jananayagam Parlementosu milletvekili adaylar destek mesajlar verdiler. Kongrede divan seçimi yap lmadan önce Avrupa Parlementosu üyeleri Jean Lambert (Yefliller Partisi), Janothan Fryes (Liberal Demokrat Parti) ve Tamillerin aday Jan Jananayagam (Ba ms z) birer konuflma yaparak ngiltere deki Kürt toplumundan destek istediler. Kongrede Kürdistan a Bar fl Kampanyas temsilcisi David Morgen de bir konuflma yapt. TAM L TEMS LC S DESTEK STED Avrupa Parlementosu seçimlerine ba ms z aday olarak kat lan Tamil as ll Jan Jananayagan kongrede yapt konuflmada, Kürtlerle Tamil halk aras nda çok benzerlikler oldu unu söyledi. Her iki halk n da katliamalara maruz kald klar n, anti-terör yasalar nedeniyle ma dur olduklar n, bu nedenle bir birlerini daha iyi anlayacaklar n belirten Jananayagan, Herkesin bildi i gibi halk - m z tüm dünyan n gözleri önünde katliamdan geçirildi ve hala da bu katliam devam ediyor. Sivil alanlara yönelik çok a r sald r lar yap ld. Binlerce Tamil evlerini terk etmek zorunda kald ve baflka yerlerde mülteci olarak yaflamaya mahkum edildiler dedi. Kürt halk ndan destek Liberal Demokrat Parti milletvekili aday Jonathan Fryer isteyen Jananayagan, yüz binden fazla Tamil linin Londra da yaflad n ve Avrupa Parlementosuna gitmek için Kürt halk n n da deste ine ihtiyac oldu unu söyledi. Kongrede Yefliller Partisi Avrupa Parlementosu milletvekili ve yeni dönem aday Jean Lambert de bir konuflma yaparak Kürt toplumuyla sürekli irtibat halinde oldu unu ve Kürtlere 5 her türlü deste i sunmaya çal flt n söyledi. Liberal Demokrat Parti milletvekili aday Janothan Fryer ise kongrede yapt konuflmada 29 Mart yerel seçimlerinde gözlemci olarak Türkiye ye gitti ini belirterek partisinin politikalar n anlatt. Misafirlerin yapt klar konuflmalardan sonra divan seçimine gidildi. Seçim sonucunda Britanya Halk Meclisi Baflkan Ali Poyraz, Haydar Akbo a ve Havin Dersim kongreyi yönetmek için divana seçildiler. Divan seçiminden sonra Fed-Bir in y ll k faaliyetlerini özetleyen raporu okundu. Rapor üzerinde yo un tart flmalar yaflan rken, Feb-Bir baflkan Arzu Peflmen elefltirilere cevap verdi. Kapal oylama ve aç k say m yöntemi ile yap - lan seçimlerde yeni yönetim belirlendi. Yeni yönetim üyeleri flu isimlerden olufltu: Arzu Peflmen, Ayflegül Erdo an, Mehmet Algül, Döne Sar ca, Nuray Muslu, Xalit Ahmedi ve Hikmet Tabak.

6 6

7 Polis fliddeti Londra da protesto edildi Londra da geçti imiz ay düzenlenen G 20 zirvesini protesto gösterilerinde polis taraf ndan öldürülen 47 yafl ndaki Ian Tomlinson olay ndan sonra a r elefltirilere hedef olan polis teflkilat binlerce kiflinin kat ld bir yürüyüfl ile protesto edildi. G20 zirvesi protestolar nda öldürülen Ian Tonlinson u temsilen bir tabut tafl nd. Londra da iki bini aflk n protestocu polis fliddetine karfl yürüdü. 23 May s Cumartesi günü Trafalgar Square de bafllayan yürüyüfl New Scotland Yard da son buldu. Polis fiiddetine Karfl Kampanya Birli i (United Campaign Againist Polis Violence) taraf ndan organize edilen protesto yürüyüflü çok say da kurum taraf ndan da desteklendi. Polis fliddetine karfl yap lan yürüyüfle London Green Party, Stop the War Coalition, Socialist Workers Party, Sean Rigg Justice and Change Campaign, London Underground Engineering brach of the RMT, Jubilee South and London Line RTM, London Transport Region RMT, Stantford no.1 branch RMT, George Green s School NUT, Labour Representation Committee ve G20 Meltdown and Government of the Dead gibi kurulufllar destek verdi. G20 zirvesi protestolar s ras nda polis taraf ndan öldürülen Ian Tonlinson u temsilen bir tabutun tafl nd yürüyüfl Trafalgar Square den bafllad ve Whitehall üzerinden Baflbakanl n bulundu- u Downing Street e do ru ilerledi. Baflbakanl k binas - n n önünde s k güvenlik önlemi alan polis prtotestocular binadan uzak tutmaya çal flt. Parliment Square e do ru ilerleyen ptotestocular bar fl ve adalet taleplerini hayk rd lar. Masum insanlar n polis taraf ndan öldürüldü ünü ve sorumlular n yarg lanmas n isteyen eylemciler Parliament Square de gösteri yapan Tamil halk n da selamlad lar. Victoria Street de yürüyen eylemciler Polis teflkilat n n merkezi olan ünlü New Scotland Yard binas - n n önüne gittiler. Çok s k güvenlik tedbirlerinin al nd - New Scotland Yard çevresinde polisin tahrik edici davran fllardan kaç nd gözlendi. New Scotland 7 Yard kap s na Ian Tonlinson u temsil eden bir tabut protesto amaçl b rakd. Polis taraf ndan 2008 y l nda öldürülen Sean Rigg için adalet talebinde bulunan pankart konurken, Sean Rigg in k z kardefli yapt konuflmada kardeflinin katilinin Polis teflkilat oldu unu söyledi. Bas n n yo un ilgi gösterdi i protesto yürüyüflünde göstericiler New Scotland Yard merkezi önünde bir dakika susarak farkl bir protesto eylemi de yapt lar. Çeflitli gruplar n temsilcilerinin tepkilerini dile getirdi i protesto eylemi her hangi bir olay yaflanmadan sona erdi.

8 8 Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: Kültür Bakan ndan toplumumuza destek sözü Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham Telgraf gazetesini parlamentodaki makam nda kabul ederek gazetemizi yapt çal flmalardan ötürü tebrik etti. Bakan Burnham, Kürt ve Türk toplumlar na kültürel ve sportif alanlarda destek olma sözü verdi. Üçüncü y l nda giderek daha etkili çal flmalar yapan Telgraf gazetesi Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar n n devlet nezdinde daha fazla dikkat görmeleri için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham'la bir saati aflk n bir toplant gerçeklefltiren Telgraf, bakan Burnham'dan Kürt ve Türk toplumlar na kültürel ve sportif aktivitelerde destek sözü ald. Bakan Andy Burnham, Geçen hafta Sal günü parlamentodaki makam nda flçi Partisi milletvekili Joan Ryan, Telgraf gazetesi sahibi brahim Do ufl, gazetenin muhabiri Hasan Uflak ile Hackney Belediyesi Çocuklar ve Gençler Komisyonu Baflkan Feryal Demirci'yi kabul etti. BURNHAM: B Z M fi M Z YAPIYORSUNUZ Bir saati aflk n süren toplant da bakan Burnham, Kürt ve Türk toplumlar - n n sorunlar n dinledikten sonra özellikle kültür ve spor alan nda bu iki toplum için çal flmalar n art racaklar sözü verdi. Telgraf gazetesinin bakanl k çal flmalar na akredite edilece ini belirten Burnham, bunun için gazetemizden bakanl k yetkilileriyle irti- Bakan Andy Burnham, Telgraf' n çok önemli bir ifllevi yerine getirdi ini belirterek siz asl nda bir anlamda bizim ifllerimizi yap yorsunuz dedi. bata geçmesini istedi. Gazetemizin ziyaretinden son derece memnun kalan Burnham, Telgraf' n çok önemli bir ifllevi yerine getirdi ini belirterek teflekkür etti ve siz asl nda bir anlamda bizim ifllerimizi yap yorsunuz dedi. TOPLANTIDAN ÇIKAN KARARLAR Toplant n n sonunda Eylül ay nda Kürt ve Türk kültür kurumlar ndan birinde halka aç k yap lacak ve bakan Burnham ile Olimpiyatlardan Sorumlu Bakan Tessa Jowell' n da kat laca bir resepsiyon düzenlenmesine, Kültür ve Medya bakanl n n Telgraf gazetesine yönelik destek çal flmalar n n bakanl k yetkilileriyle netlefltirilmesine karar verildi. DO Ufi: TOPLUMLARI B R ARAYA GET R YORUZ Üç y ld r ç kmakta olan yeni bir gazete olmas na ra men önemli ifller baflard klar n anlatan brahim Do ufl, bakan Burnham' n gazete faaliyetiniz flu anda sürdürülebilir bir durumda m fleklindeki sorusuna flu yan - t verdi: Evet. Bafllad - m zda sadece üç bilgisayar m z vard, kendimizi deneyelim dedik ancak daha sonra küçük ve orta boy iflletmelerden destek gördük. Fakat halen özellikle teknik problemlerimiz var. Daha çok gazete bas p da- tmak için gerekli olan finansal kaynak konular nda bir tak m sorunlar - m z var. Özellikle matbaa bas m çok sorun. Bir sürü bas m evi ya kapan yor ya da yerleri uzak oldu u için sorunlar yafl yoruz. Bask ücretlerinin de oldukça yüksek olmas gazete basmay maliyeti yüksek bir çal flma haline getiririyor. Bir çok yerel gazetenin kapand bir dönemde biz gazete say m z da art rarak yolumuza devam ediyoruz. Telgraf ile Kürt ve Türk toplumlar - n bir araya getirmeye çal flt klar n belirten Do- ufl, flöyle konufltu: Kürtçe ve Türkçe ç kan tek gazeteyiz. Üç y ll k bir geçmiflimiz var bin say ile bafllayan Telgraf flimdi haftal k da tt gazete say s n arttt - rarak yoluna emin ad mlarla devam ediyor. Hedef kitlemiz daha çok Türkiyeli Kürtler ve Türkler, Irakl Kürtler ile K br sl Türkler. Gazetemizle farkl toplumlar bir araya getirmek, onlar n kültürel de erlerini yaflatmalar na yard mc olmay amaçl yoruz. KÜLTÜRÜMÜZÜ TÜM BR TANYALILARA ULAfiTIRMAK ST YORUZ Do ufl, Kürt ve Türk

9 toplum kurumlar n n çal flmalar hakk nda bilgi edinmek isteyen bakan Burnham'a flu bilgileri aktard : Toplumlar m zda çok güçlü toplumsal örgütlenmeler var ve bu örgütlenmeler insanlar n e itim olanaklar n n yükseltilmesi, konut sorunlar n n çözülmesi, sosyal ve kültürel alanda geliflme göstermeleri, ifl hayat nda ve ekonomide giriflimcili i teflvik etmek ve genç neslin suç, uyusturucu gibi kötü al flkanl klara bulaflmamalar için u rafl yor. Biz de onlarla iflbirli i içinde hareket ediyoruz, bu faaliyetleri duyurarak insanlar n bu faaliyetlere yönelmesini sa lamaya çal fl yoruz. Bu etkinliklere kat l m çok kitlesel oluyor. Biz çok fley yapmay hedefliyoruz fakat imkan eksikli imiz ve finans alan nda Britanya da bulunan köklü kurumlar n deste- inin olmamas nedeniyle zorluk yafl yoruz. Amac miz Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar - n n Britanya da karfl laflt klar sorunlar gazetemiz arac l yla duyurmak ve çözüm bulunmas için yetkilileri harekete geçmeye teflvik etmektir. Bu amaçla düzenledi imiz aktiviteleri yayg nlaflt rmaya çal fl yoruz. Okul ça nda olan gençlere yönelik, özellikle lk ve orta okullarda gençlerin kültürel faaliyetlerde olmas ve bu faaliyetlerden kopmamalar için çal flmalar m z oluyor. Gençleri sportif ve kültürel faaliyetlere çekmeye çal fl yoruz. RYAN: TELGRAF TOPLU- MUN ÜZER NDEK ZOLAS- YONU KIRIYOR Parlamenter Joan Ryan da Telgraf gazetesi için Gerçekten de bu topluma çok dahiller ve bu toplumun izole edilme halini k rmaya çal fl yorlar dedi. Ryan, flöyle konufltu: Yeni kuflak Kürt ve Türk gençleri ngilizce biliyor ve aileleri için çeviri yap yor. Ama bu kuflak için flu anda önemli olan fley; kendi kültürlerini, geçmifllerini bilmeleri. Bu durumun önemi görmezden gelindi inde bu gençler toplumlar na yabanc olarak büyüyorlar. Bu ba lamda da Telgraf n yapt ifl çok önemli. Telgraf gazetesinin yay na bafllamas ile beraber Kürt ve Türk toplumlar n n yürüttü ü toplumsal çal flmalarda göreceli bir canl l k oluflmaya bafllad. Kürt, Türk ve K br s Türk toplumlar n n yerel çal flmalar n sürekli yay nlaman n yan nda, Telgraf ayn zamanda yeni çal flmalar gelifltirilmesi için de öncülük ediyor. BAKANDAN DESTEK SÖZLER Bakan Burnham da toplantiya kat lan Telgraf yetkililerini kendisini bilgilendirdikleri için teflekkür ederek flöyle konufltu: Toplumu bilgilendirme ve bu etkinlikler konusunda toplumun ilgisini sa lamak konusunda önemli bir etkinli iniz var. Çok önemli ifller yap yorsunuz. Özellikle gençlerle ilgili yapt klar - n z, kariyer sa lama konusunda, e itime, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere kat l m teflvik etme gibi. Bunlar çok önemsiyoruz. Bu kapsamda neye ihtiyac n z varsa yard m etmeye çal flaca m. Kürt ve Türk toplumlar n bakanl n yürüttü ü kültürel ve 9 sportif aktivitelere katmaya çal flaca n da belirten Burnham, Telgraf gazetesinin bakanl n çal flmalar ndan haberdar edilece ini ve ihtiyaç duyulan konularda destekte bulunacaklar sözü verdi. Samimi ve keyifli bir havada geçen toplant n n ard ndan ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getiren Burnham, misafirleriyle bir de hat ra foto raf çektirdi. (Soldan sa a) Telgraf gazetesi muhabiri Hasan Uflak, flçi Partisi milletvekili Joan Ryan, Hackney Belediyesi Çocuklar ve Gençler Komisyonu Baflkan Feryal Demirci, Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham ve Telgraf gazetesinin sahibi brahim Do ufl.

10 10

11 flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu ndan oy kullanma ça r s flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu, Edmonton da bir gece düzenleyerek önümüzdek ay yap lacak Avrupa Parlementosu seçimleri için Türk ve Kürt toplumuna oy kullanma ça r s nda bulundular. Britanya da yaflayan tüm etnik az nl klar n ülkenin siyasi hayat nda daha aktif rol almas için kurulan flçi Partisi Birleflik güçleri Edmonton daki Vadi Restaurant ta bir gece düzenleyerek 4 Haziran da yap lacak Avrupa Parlementosu seçimleri için flçi Partisi nin adaylar na oy istedi. AP flçi Partisi milletvekili Claude Moraes, AP flçi Partisi Genel Sekreteri Giampi Alhadeff, AP Sosyalist Grup Baflkan Tessa Ryan, AP Sosyalist grup üyesi Alex Pardal, flçi Partisi AP milletvekili adaylar Nilgün Canver, Anne Fairweather, Emma Jones ve flçi Partisi Enfield Bölge Lideri Jeff Rodin in yer ald geceye çok say - da davetli kat larak destek verdi. Gecenin aç l fl konuflmas - n yapan flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu Baflkan Yusuf Çiçek, grubun kurulufl amac n anlatarak, etkinli in gruba AP seçimlerinde ve yerel seçimlerdeki çal flmalar na maddi destek sa lamak amac yla yap ld - n ifade etti. Geceye kat - lan konuklara desteklerinden dolay teflekkür eden Çiçek Türk, Kürt ve K br sl Türkler baflta olmak üzere Britanya da yaflayan tüm etnik az nl klar n daha iyi koflullarda yaflamak ve siyasi hayatta daha aktif olarak seslerini duyurmak için mutlaka oy kullanmas gerekir. Kendi toplumumuzun sorunlar n çözmek için ülke siyasetinin içinde yer almal y z. O yüzden gerek yerel ve merkezi seçimlerde gerekse AP seçimlerinde sand k bafl na giderek oy kullanmal y z dedi. Avrupa Parlementosu milletvekili aday Nilgün Canver de yemekte yapt konuflmas nda, flçi Partisi nin ülkedeki etnik gruplar önemseyen ve Türkiye nin AB sürecine tam destek veren tek parti oldu unu belirterek, 4 Haziran Perflembe gün yap - lacak AP seçimlerinde tüm toplumumuzun oy kullanmas gerekti ini kaydetti. Canver, BNP gibi faflist politikalar yapan bir partinin giderek güç kazanmas n n Britanya da yaflan etnik az nl klar için büyük tehlike yaratt n da sözlerine ekledi. Gecede AP flçi Partisi milletvekili Claude Moraes de flçi Partisi nin Türkiye nin tam Otantik bir ortamda nargile içmenin keyfine mi varmak istiyorsunuz? Her tür kahvaltı ve kebab çeflitleri Güzel dizayn edilmifl flarap barı Gözleme Kaliteli hizmet ve flık ortamı ile Garden Cafe hizmetinizde 40 kiflilik açık alan ve 50 kiflilik kapalı salonu ile 90 kifli kapasiteli Garden Cafe her türlü Partilerde uygun ücretlerle hizmet veriyor. GARDEN CAFE 172 Stoke Newington Road N16 7UY Tel: flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu, önümüzdek ay yap lacak Avrupa Parlementosu seçimleri için Türk ve Kürt toplumuna oy kullanma ça r s nda bulundu 11 üyelik sürecine büyük destek verdi ini ve Avrupa Parlementosu nda bu konudaki çal flmalar yak ndan takip ettiklerini vurgulad. Yemekte flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu nun bu y lki ola an genel kurulunun 23 Haziran da ngiltere Parlementosu nda yap laca aç kland. Partinin belediye meclis üyeleri Ahmet Karahasan ve Ahmet Öykener, Donald McGovan ve Kris Brown n n da kat ld gece piyango çekilifli ile son buldu.

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de NSAN SES N N BÜYÜLÜ B R ENSTRUMAN OLDU UNA NANIYORUM Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de 28 Nisan / Nisan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 159 Tel: 020 8341 2021

Detaylı

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler

Detaylı

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: 020 8341

Detaylı

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te 6 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 143 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı