Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:"

Transkript

1 HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz devam sayfa 4 te 26 May s / Gulan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 163 Tel: Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: KÜLTÜR BAKANI NDAN TOPLUMUMUZA DESTEK SÖZÜ Üçüncü y l nda giderek daha etkili çal flmalar yapan Telgraf gazetesi Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar n n devlet nezdinde daha fazla dikkat görmeleri için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham'la bir saati aflk n bir toplant gerçeklefltiren Telgraf, bakan Burnham'dan Kürt ve Türk toplumlar na kültürel ve sportif aktivitelerde destek sözü ald. Bir saati aflk n süren toplant da bakan Burnham, Kürt ve Türk toplumlar n n sorunlar n dinledikten sonra özellikle kültür ve spor alan nda bu iki toplum için çal flmalar n art racaklar sözü verdi. Telgraf gazetesinin bakanl k çal flmalar na akredite edilece- ini belirten Burnham, bunun için gazetemizden bakanl k yetkilileriyle irtibata geçmesini istedi. Gazetemizin ziyaretinden son derece memnun kalan Burnham, Telgraf' n çok önemli bir ifllevi yerine getirdi ini belirterek siz asl nda bir anlamda bizim ifllerimizi yap yorsunuz dedi. Haberin devam sayfa 8-9 da (Soldan sa a) Telgraf gazetesi muhabiri Hasan Uflak, flçi Partisi milletvekili Joan Ryan, Hackney Belediyesi Çocuklar ve Gençler Komisyonu Baflkan Feryal Demirci, Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham ve Telgraf gazetesinin sahibi brahim Do ufl. Polis fliddeti Londra da protesto edildi sayfa 7 de Fed-Bir 10. Kongresini yaparak yeni yönetimini belirledi sayfa 5 te flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu ndan oy kullanma ça r s sayfa 11 de Karayilan: ag rbest yekalî namefle R.27 Tükiye nin Kürt sorununa yönelik bir çözümü var m? sayfa 12 de Londra da bir bafl na rock müzik sayfa 20 de Londra'dan Ferhat Göçer geçti sayfa 2 de

2 2 Kültür sanat dünyas Alt n Palmiye Haneke'nin Cannes Film Festiveli nde Alt n Palmiye ödülü, Avusturyal yönetmen Haneke'nin oldu. En yi Yönetmen Brillante Mendoza seçilirken, En yi Kad n Oyuncu ödülünün sahibi Charlotte Gainsbourg oldu. Haneke ödülü al rken konuflmas nda, Eflim her zaman mutlu musun? diye sorar. fiu anda gerçekten hayat m n en mutlu anlar ndan birini yafl yorum dedi. Jan Kounen'nin yar flma d fl gösterilen ''Coco Chanel et Igor Stravinsky'' isimli filminin gösterimiyle sona eren festival, bu y l da dünya sinemas ndan farkl örnekleri ve renkli isimleri bir araya getirdi. Ken Loach, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Ang Lee, Gaspar Noe, Elia Süleyman ve Lars Von Trier gibi birbirinden baflar l yönetmenlerin imzas tafl yan filmlerle birlikte toplam 20 iddial yap m Alt n Palmiye için yar flt. Jack Bauer Müslüman m oldu? 24 dizisinin kahraman Jack Bauer Müslüman m oldu? Yoksa maruz kald tehlikeli maddeler nedeniyle akl n m yitirdi? Bugünlerde ABD deki internet sitelerinde Jack Bauer tart fl l - yor. Tart flman n oda nda, biyolojik silaha maruz kald - için ölmek üzere olan Jack Bauer' n önceki bölümlerde karfl laflt bir imamla diyalo u var. Bauer, imama "Ölüyorum. Çok hata yapt m. Neler yapt m asla bilemezsin" diyor. mam ise "Karmafl k bir zamanda yafl yoruz. Hiçbir fley siyah beyaz de il. Sana bakt m zaman iyi bir adam görüyorum cevab n veriyor. Ard ndan da Yapt - m z tüm kötü fleyler için önce biz kendimizi affedelim diyerek Bauer için dua ediyor. Jack Bauer, art k ölmeye haz r oldu unu söylüyor. Londra'dan Ferhat Göçer geçti Aylard r merakla beklenen Türk halk müzi inin son y llardaki parlak ismi Ferhat Göçer Londra'da kalabal k bir kitleye müzik ziyafeti sundu. Türkiye'nin son y llardaki en parlak sanatç lar ndan Ferhat Göçer, Londra'daki dinleyicilerine keyifli bir konser verdi. 24 May s Pazar akflam Hackney Empire'de gerçekleflen konserde Göçer, popüler flark lar ndan oluflan repertuvar yla Londra da yaflayan Türk, Kürt ve K br sl Türkleri doyas ya e lendirdi. GÜÇLÜ PERFORMANSIYLA HERKES ETK LED Divaa Produksiyon taraf ndan iki ayd r haz rl klar yap lan ve büyük heyecanla beklenen Ferhat Göçer Konseri'ne Türk, Kürt ve K br sl Türklerin ilgisi yüksek oldu. Coflkulu konser bin 500 kifli taraf ndan izlendi. Sunuculu unu Levenes Avukatl k firmas n n ortaklar ndan Avukat fiadiye Arslan' n yapt konser Saat 20:00'da bafllayarak saat 22:30'a kadar sürdü. ki buçuk saat sahnede kalan Ferhat Göçer güçlü performans ve söyledi- i birbirinden güzel flark lar yla dinleyicilerini aya a kald rd. Seyirciler s k s k flark lara efllik etti. AVRUPA KONSERLER DAHA COfiKULU Konser sonras nda görüfltü ümüz Ferhat Göçer Azerbaycan' n baflkenti Bakû konserinin ard ndan Londra ya geldi ini belirterek, Avrupa konserleri daha coflkulu geçiyor. Türkiye deki dinleyiciler bu Ferhat Göçer Konseri'ne Türk, Kürt ve K br sl Türklerin ilgisi yo un oldu. Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko kadar coflkulu de iller. nsanlar memleket hasreti çekiyorlar ve her zaman buralara kaliteli sanatç gelemiyor, bu nedenle kaliteli sanatç lar gelince büyük bir coflku ile karfl l yorlar dedi. MEMLEKETTEN RÜZGAR GET RD M Sanat n birlefltiricili ine inand n ifade eden Göçer, Londra daki ilk konserinin amac n da Britanya da yaflayan halk n birbiriyle olan ba lar n n güçlenmesi olarak aç kl yor. Göçer, Memleket hasreti ile yaflayan halk m z n özlemlerini giderebilmek ve az da olsa memleket havas n buraya tafl yabilmek ve oradan biraz rüzgar getirebilmek benim tek görevim. Bu gece bunu yapt ma inan yorum ve onlara s cak bir gece ve sadece müzi in konufluldu u bir gece yaflatmaya çal flt m dedi. DIVAA PRODÜKSIYON ÇOK BAfiARILI Konseri düzenleyen Divaa Produksiyona da teflekkür eden Göçer, Divaa yetkilileri çok k ymetliler ve kendilerini gönülden bu ifle vermifller. leride çok büyük ifller baflaracaklar na inan yorum. Türkiye deki baz kurulufllarla yapacaklar ortak projelerle burada sanata susam fl kültür dostlar na hizmet edeceklerini düflünüyorum. Bu geceki baflar lar ndan dolay da onlar tekrar kutluyorum ve baflar lar n n devam n diliyorum dedi. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Efsane sar fl n n dünyas Ölümünden 47 y l sonra Marilyn Monroe nun 150 den fazla kiflisel eflyas rlanda da aç lan bir sergiyle sevenlerinin be enisine sunuluyor. rlanda, Kildare da bulunan Newbridge Silverware Museum of Style Icons bu koleksiyonun dünya prömiyerine ev sahipli i yap yor. Sergi sona erdikten sonra da haziran ay n n sonunda Las Vegas ta bir müzayede düzenlenecek ve Monroe nun eflyalar sat fla sunulacak. Sergi, ünlü sanatç n n öldü ü gün odas nda olan baz eflyalar da kaps yor. Dikkati çeken parçalardan biri de Monroe nun son giydi i k yafet oldu una inan lan beyaz bornoz. Giysiler, mobilyalar ve sanatç - n n Los Angeles taki evinden foto raflar sergide görülebilecek di er eflyalar aras nda bulunuyor. Bu parçalar n ço u ilk kez görücüye ç k yor. Ücretsiz olarak gezilebilen sergi Marilyn Monroe nun do um günü olan 1 hazirana kadar ziyaret edilebilecek. Michael Jackson Londra'ya geç ç kacak Cilt kanseri oldu u söylentileri yay lan ünlü flark c Michael Jackson' n baflkent Londra konserleri ertelenirken, organizatörden 'sa l kla ilgili de il' aç klamas geldi. Amerikal flark c Michael Jackson' n Londra'da verece i konserlerin tarihlerinde de ifliklik yap ld. Konser organizatörü AEG Live'dan yap lan aç klamada, tarih de iflikliklerinin sanatç n n sa l k durumuyla hiçbir ilgisi bulunmad belirtilirken, 8 Temmuz daki ilk konserin 13 Temmuz a al nd belirtildi. Jackson' n 10, 12 ve 14 temmuzdaki konserlerinin ise Mart 2010'a ertelendi i kaydedildi. 50 kadar konser vermesi öngörülen Michael Jackson' n önceden sat lan biletlerinin tarihleri 8 Temmuz 2009 ile 12 fiubat 2010 aras ndaki dönemi kaps - yordu. Jackson' n cilt kanseri oldu u söylentileri yay lm flt.

3 Levenes Avukatl k Firmas ndan hizmet ata Kuzey Londra n n en büyük tazminat hukuku firmalar ndan olan Levenes Avukatl k Firmas n n orta Avukat fiadiye Arslan n yan na ortak olarak iki Türkçe konuflan avukat daha kat ld. 150 kiflilik çal flan olan Levenes Avukatl k Firmas n n 60 kiflilik ekibini yöneten Avukat fiadiye Arslan, firman n verdi i iyi hizmet sayesinde sürekli büyüdü ünü belirtti. Levenes Avukatl k Firmas nda 5 y ld r stajyer ve daha sonra avukat olarak çal flan Avukat Sefaret Yaman ve Avukat Ali Mustafa firmaya ortak oldular. Her iki avukat n da köklü bir hukuk geçmifli bulunuyor. ZOR DAVALARI ALMASI LE TANINIYOR Türkçe konuflan toplumun yak ndan tan d Avukat Sefaret Yaman ayn zamanda Londra Türk Radyosu nda Cuma günleri ile saatleri aras nda hukuk program yap yor. Yaman ayn zamanda gazetelerde hukuki makaleler de yaz yor. Sefaret Yaman, Dicle Üniversitesi nde hukuk fakültesini okuyarak Türkiye de 3 y l avukat olarak çal flm fl. ngiltere ye geldikten sonra burada da hukuk okuyup avukat olan Yaman, firma içerisinde müvekkillere davalar basitlefltirerek anlatmas ve zor davalar almas ile tan n yor. Levenes e ortak olarak kat lmas yla ilgili konuflan Sefaret Yaman Bu meslek hayat nda herkesin istedi i bir fleydir. Firmaya ortak olmak benim için sevindirici. Biz firma olarak müvekkillerimize dosyalar n anlat p onlara bilgi vermekten ve iyi sonuçlar almaktan gurur duyuyoruz dedi. fi KAZALARINDAN DO AN TAZM NAT DAVALARINDA UZMAN S M Firmaya ortak olan Ali Mustafa ise 15 y l Londra Borsas nda çal flt ktan sonra 2004 y l nda avukat oldu. 4 y l bütün zorluklara ra men hukuk s navlar n geçip stajyerli e bafllayan Ali Mustafa, 2004 y l nda avukat olmaya hak kazand. K br sl olan Avukat Ali Mustafa özellikle ifl kazalar ndan do an tazminat davalar nda ald baflar l sonuçlarla dikkat çekiyor. Yüksek miktarl tazminat davalar n hiçbir zorluk çekmeden sonuçland ran Ali Mustafa flöyle konufltu: Ben avukat olmak için çok zor anlar geçirdim. Hem çal fl p hem okudum. lk hukuk stajyeri oldu umda borsadaki maafl ma göre çok az para al - yordum. Ama yoluma devam etmek istedim ve ailemin deste iyle stajyerlik bitti ve avukat oldum. Daha sona da firmaya ortak olma amac m gerçeklefltirmeye çal flt m. Bu benim çok severek yapt m bir ifl ve bir gün kariyerimde baflar l olaca m biliyordum. Bu Levenes avukatlar fiadiye Arslan, Ali Mustafa ve Sefaret Yaman yüzden bu aflamaya gelmek benim için çok sevindirici. 20 y ll k geçmifli olan Levenes Avukatl k Bürosu nun toplam 12 tane firma orta var. Bunlar n üçü Türkçe konuflan avukatlardan olufluyor. Levenes Avukatl k Bürosu kaza ve tazminat davalar yan nda ifl ve ifl veren hukuku, ceza hukuku, e itim ve özürlüler hukuku ile ilgileniyor. 3 LEVENES B R ÇOK KÜLTÜR VE SANAT AKT V TELER NE SPONSOR OLUYOR Firma, ayn zamanda toplumlar m za yönelik bir çok kültür ve sanat aktivitelerine sponsor olmas yla dikkat çekiyor. Firmas n n ana ortaklar ndan fiadiye Arslan, firmalar n n sosyal sorumluluk almas için bir ata a geçip flimdiye kadar tiyatro, konser ve okul gecelerine sponsorluk yaparak bu alanda öncülük etti ini belirtiyor. Aralar nda Türkçe ve Kürtçe nin de oldu u 14 ayr dilde hizmet veren 12 ortakl firma Ashley House, High Road, Wood Green, Londra N22 8HF adresinde hizmet veriyor. Levenes Avukatl k Firmas n n internet adresinden hizmet veren bir internet sitesi bulunuyor. Firmaya telefonla ulaflmak isteyenlerin ise numaral telefonu kullanabilece i kaydedildi.

4 4 Haringey Belediye Kabinesi üyeli ine seçilen Dilek Do ufl: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz Haringey Belediye Meclis Üyesi Dilek Do ufl belediyenin 10 kifliden oluflan en yetkili kurumu Belediye Kabinesi Üyeli ine seçildi. Temel hedefinin mevcut hizmetleri daha iyi verebilmek ve yard ma ihtiyac olanlara hizmet götürmek oldu unu aç klayan Do ufl, bölge sakinlerinin ekonomik refah düzeyinin yükseltilmesi için çal flaca n söyledi. Do ufl, yeni dönemdeki görev alan n ve yapmak istediklerini Telgraf Gazetesi ne anlatt y l ndan bu yana Haringey Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Dilek Do- ufl 18 May s Pazartesi günü Haringey Belediyesi Kabinesi nin yeni üyesi olarak göreve bafllad. Dilek Do- ufl, yeni dönemde Kürt ve Türk toplumlar n yak ndan ilgilendiren sosyal servislerden sorumlu kabine üyesi olarak görev yapacak. SOSYAL SERV SLERDEN SORUMLU OLACAK Adult Social Care and Well being (Yetiflkinler için sosyal destek ve refah) biriminin bafl na geçen Do ufl, Bütün kurslarda %15 indirim Genel ngilizce Kurslar sadece 297 (Akademik y l) Sa l k ve ruhsal iyilefltirmeler, Yaflam kalitesinin yükseltilmesi, Pozitif kat l m artt rmak, Alternatiflerin ço- alt lmas ve kontrolü, Ayr mc l k ve utanç duygular ndan uzaklaflt rmak, Ekonomik refah, Kiflilerin de- erini yükseltmek ve sayg nl k kazand rma gibi alanlarda çal flma yürütecek. Do ufl, bu görevlerinin yan s ra Haringey s n rlar dahilinde sa l k hizmeti veren kurum ve kurulufllarla da yak n iliflki içinde olacak ve onlar n faaliyetlerini nas l daha iyi verecekleri konusunda çal flmalar yapacak. H ZMET SUNUMUNDA YEN ANLAYIfi Dilek Do ufl yeni görev döneminde yapmak istedi- i çal flmalarla ilgili olarak flunlar söyledi: 18 yafl ndan büyük ve servislere ihtiyac olan insanlar n sorunlar ile ilgilenmek, fiziksel, ruhsal nedenlerle veya hayat ile ilgili s k nt lar n n neden oldu u problemler çerçevesinde onlara yard m etmek ve bu yard mlar da o insanlar n bilgisi ve iste i do rultusunda yapmak istiyorum. Onlara uygun olan servisi söylemekten ziyade insanlar n nas l servis istedikleri üzerinde çal flma Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. 4 hafta 12 hafta 24 hafta 42 hafta 52 hafta ngilizce IELTS / FCE ngilizce ve Bilgisayar Bilgisayar Diplomas Sayfa Dizayn Diplomas Grafik Dizayn Diplomasi leri Derecede Bilgi fllem Diplomas (2 sene) Dilek Do ufl yapmay amaçl yorum. Yani kiflinin durumu ve iste ine göre servis. Bu servisleri rkç l k ve ayr mc l ktan uzak bir flekilde yapaca z ve hizmet alanlar nda insanlar n bu ayr mc l klarla karfl laflmamas ve genel yaflamlar nda da bu korkulardan uzak yaflamalar n sa lamak için çaba gösterece iz Do ufl, bu göreve yeni atand n ve neler yap labilece ini araflt rd ktan sonra yeni projeler oluflturaca n kaydederek, bunun için de görevli memur ve uzlamlarla birlikte çal flma yürütece ini söyledi. Do ufl, böylece en iyi hizmeti sunacak projeleri yarataca n ve bunun onaylanmas için kabinenin onay na sunaca n ifade etti. Görev süresi içinde kiflilerin özgürlüklerinin korunmas için özel bir çaba sarfedece ine vurgu yapan Do ufl, insanlar n belediye binalar nda ve baz servislerde hizmet almak için uzun süre bekletilmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini, kiflilerin isteklerine ba l olarak hizmeti evlerine kadar götürmeleri gerekti inin de alt n çizdi. ETN K YAPILARA DESTEK Dilek Do ufl, görevi s ras nda üzerinde durmak istedi i ve gelifltirmek istedi- i servislerden birinin de Etnik kökenli insanlarla ilgili olan birimin daha da güçlendirilmesi ve toplumun her kesimine ulaflmak oldu unu söyledi. Britanya da uzun y llar kalan ve burada yafllanan insanlar n yaflad klar sorunlar için de çal flmalar yapmak istedi ini kaydeden Do ufl, Bizim toplumlar m zdan olan ve burada çok uzun süre çal flm fl ve yafllanm fl olanlar n yard ma ihtiyac var. Bu insanlar n ihtiyaçlar n n servisler taraf ndan daha iyi karfl lanmas için gerekli çal flmalar yapaca m dedi. YAfiLI VE SAKAT K fi LERE BAKANLARIN DURUMUNDA Y LEfiT RMELER YAPILACAK Do ufl, yafll ve sakat kiflilere bakmakla görevli olanlar n durumlar nda da iyilefltirme yapmak ve sorunlar ile istedi ini belirtti. Herkesi yak ndan ilgilendiren ekonomik sorunlara iliflkin de aç klamalar yapan Do ufl, Bilindi i gibi kriz yaflan yor, yard m alabilecek insanlar n yard mlar n alabilmesine yard mc olaca z dedi Haklar n yeterince bilmemekten kaynakl nas l giriflimde bulunacaklar n bilmeyenler için de bilgi veren Do ufl insanlar n, GP ler, kütüphaneler, belediye dan flma servislerinden haklar ile ilgili bilgi alabileceklerini ifade etti. DO Ufi 2006 YILINDAN BER ÖNEML GÖREVLER ALDI Siyasete 2006 y l nda Bruce Grove bölgesi flçi Partisi nden belediye meclis üyesi olarak bafllayan Do- ufl, Belediye Meclis Üyeli- i, çeflitli komisyonlara üyelik ve baflkanl k görevlerini yürüttü. Dilek Do ufl Haringey Belediye Baflkan Yard mc l görevini de bir süre önceye kadar baflar ile yürütmüfltü.

5 Fed-Bir 10. Kongresini yaparak yeni yönetimini belirledi Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (Fed-Bir) 10. kongresini yapt. Y ll k faaliyetlerin de erlendirildi i kongrede ngiltere den Avrupa Parlementosu milletvekili adaylar Jane Lambert, Jonathon Fryer ve Jan Jananayagam da birer konuflma yapt lar. Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (Fed-Bir) 10. ola an kongresini baflar ile tamamlad. 24 May s Pazar günü Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) yap - lan kongreye Avrupa Avrupa Parlementosu ba ms z milletvekili aday Jan Jananayagam Parlementosu milletvekili adaylar destek mesajlar verdiler. Kongrede divan seçimi yap lmadan önce Avrupa Parlementosu üyeleri Jean Lambert (Yefliller Partisi), Janothan Fryes (Liberal Demokrat Parti) ve Tamillerin aday Jan Jananayagam (Ba ms z) birer konuflma yaparak ngiltere deki Kürt toplumundan destek istediler. Kongrede Kürdistan a Bar fl Kampanyas temsilcisi David Morgen de bir konuflma yapt. TAM L TEMS LC S DESTEK STED Avrupa Parlementosu seçimlerine ba ms z aday olarak kat lan Tamil as ll Jan Jananayagan kongrede yapt konuflmada, Kürtlerle Tamil halk aras nda çok benzerlikler oldu unu söyledi. Her iki halk n da katliamalara maruz kald klar n, anti-terör yasalar nedeniyle ma dur olduklar n, bu nedenle bir birlerini daha iyi anlayacaklar n belirten Jananayagan, Herkesin bildi i gibi halk - m z tüm dünyan n gözleri önünde katliamdan geçirildi ve hala da bu katliam devam ediyor. Sivil alanlara yönelik çok a r sald r lar yap ld. Binlerce Tamil evlerini terk etmek zorunda kald ve baflka yerlerde mülteci olarak yaflamaya mahkum edildiler dedi. Kürt halk ndan destek Liberal Demokrat Parti milletvekili aday Jonathan Fryer isteyen Jananayagan, yüz binden fazla Tamil linin Londra da yaflad n ve Avrupa Parlementosuna gitmek için Kürt halk n n da deste ine ihtiyac oldu unu söyledi. Kongrede Yefliller Partisi Avrupa Parlementosu milletvekili ve yeni dönem aday Jean Lambert de bir konuflma yaparak Kürt toplumuyla sürekli irtibat halinde oldu unu ve Kürtlere 5 her türlü deste i sunmaya çal flt n söyledi. Liberal Demokrat Parti milletvekili aday Janothan Fryer ise kongrede yapt konuflmada 29 Mart yerel seçimlerinde gözlemci olarak Türkiye ye gitti ini belirterek partisinin politikalar n anlatt. Misafirlerin yapt klar konuflmalardan sonra divan seçimine gidildi. Seçim sonucunda Britanya Halk Meclisi Baflkan Ali Poyraz, Haydar Akbo a ve Havin Dersim kongreyi yönetmek için divana seçildiler. Divan seçiminden sonra Fed-Bir in y ll k faaliyetlerini özetleyen raporu okundu. Rapor üzerinde yo un tart flmalar yaflan rken, Feb-Bir baflkan Arzu Peflmen elefltirilere cevap verdi. Kapal oylama ve aç k say m yöntemi ile yap - lan seçimlerde yeni yönetim belirlendi. Yeni yönetim üyeleri flu isimlerden olufltu: Arzu Peflmen, Ayflegül Erdo an, Mehmet Algül, Döne Sar ca, Nuray Muslu, Xalit Ahmedi ve Hikmet Tabak.

6 6

7 Polis fliddeti Londra da protesto edildi Londra da geçti imiz ay düzenlenen G 20 zirvesini protesto gösterilerinde polis taraf ndan öldürülen 47 yafl ndaki Ian Tomlinson olay ndan sonra a r elefltirilere hedef olan polis teflkilat binlerce kiflinin kat ld bir yürüyüfl ile protesto edildi. G20 zirvesi protestolar nda öldürülen Ian Tonlinson u temsilen bir tabut tafl nd. Londra da iki bini aflk n protestocu polis fliddetine karfl yürüdü. 23 May s Cumartesi günü Trafalgar Square de bafllayan yürüyüfl New Scotland Yard da son buldu. Polis fiiddetine Karfl Kampanya Birli i (United Campaign Againist Polis Violence) taraf ndan organize edilen protesto yürüyüflü çok say da kurum taraf ndan da desteklendi. Polis fliddetine karfl yap lan yürüyüfle London Green Party, Stop the War Coalition, Socialist Workers Party, Sean Rigg Justice and Change Campaign, London Underground Engineering brach of the RMT, Jubilee South and London Line RTM, London Transport Region RMT, Stantford no.1 branch RMT, George Green s School NUT, Labour Representation Committee ve G20 Meltdown and Government of the Dead gibi kurulufllar destek verdi. G20 zirvesi protestolar s ras nda polis taraf ndan öldürülen Ian Tonlinson u temsilen bir tabutun tafl nd yürüyüfl Trafalgar Square den bafllad ve Whitehall üzerinden Baflbakanl n bulundu- u Downing Street e do ru ilerledi. Baflbakanl k binas - n n önünde s k güvenlik önlemi alan polis prtotestocular binadan uzak tutmaya çal flt. Parliment Square e do ru ilerleyen ptotestocular bar fl ve adalet taleplerini hayk rd lar. Masum insanlar n polis taraf ndan öldürüldü ünü ve sorumlular n yarg lanmas n isteyen eylemciler Parliament Square de gösteri yapan Tamil halk n da selamlad lar. Victoria Street de yürüyen eylemciler Polis teflkilat n n merkezi olan ünlü New Scotland Yard binas - n n önüne gittiler. Çok s k güvenlik tedbirlerinin al nd - New Scotland Yard çevresinde polisin tahrik edici davran fllardan kaç nd gözlendi. New Scotland 7 Yard kap s na Ian Tonlinson u temsil eden bir tabut protesto amaçl b rakd. Polis taraf ndan 2008 y l nda öldürülen Sean Rigg için adalet talebinde bulunan pankart konurken, Sean Rigg in k z kardefli yapt konuflmada kardeflinin katilinin Polis teflkilat oldu unu söyledi. Bas n n yo un ilgi gösterdi i protesto yürüyüflünde göstericiler New Scotland Yard merkezi önünde bir dakika susarak farkl bir protesto eylemi de yapt lar. Çeflitli gruplar n temsilcilerinin tepkilerini dile getirdi i protesto eylemi her hangi bir olay yaflanmadan sona erdi.

8 8 Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: Kültür Bakan ndan toplumumuza destek sözü Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham Telgraf gazetesini parlamentodaki makam nda kabul ederek gazetemizi yapt çal flmalardan ötürü tebrik etti. Bakan Burnham, Kürt ve Türk toplumlar na kültürel ve sportif alanlarda destek olma sözü verdi. Üçüncü y l nda giderek daha etkili çal flmalar yapan Telgraf gazetesi Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar n n devlet nezdinde daha fazla dikkat görmeleri için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham'la bir saati aflk n bir toplant gerçeklefltiren Telgraf, bakan Burnham'dan Kürt ve Türk toplumlar na kültürel ve sportif aktivitelerde destek sözü ald. Bakan Andy Burnham, Geçen hafta Sal günü parlamentodaki makam nda flçi Partisi milletvekili Joan Ryan, Telgraf gazetesi sahibi brahim Do ufl, gazetenin muhabiri Hasan Uflak ile Hackney Belediyesi Çocuklar ve Gençler Komisyonu Baflkan Feryal Demirci'yi kabul etti. BURNHAM: B Z M fi M Z YAPIYORSUNUZ Bir saati aflk n süren toplant da bakan Burnham, Kürt ve Türk toplumlar - n n sorunlar n dinledikten sonra özellikle kültür ve spor alan nda bu iki toplum için çal flmalar n art racaklar sözü verdi. Telgraf gazetesinin bakanl k çal flmalar na akredite edilece ini belirten Burnham, bunun için gazetemizden bakanl k yetkilileriyle irti- Bakan Andy Burnham, Telgraf' n çok önemli bir ifllevi yerine getirdi ini belirterek siz asl nda bir anlamda bizim ifllerimizi yap yorsunuz dedi. bata geçmesini istedi. Gazetemizin ziyaretinden son derece memnun kalan Burnham, Telgraf' n çok önemli bir ifllevi yerine getirdi ini belirterek teflekkür etti ve siz asl nda bir anlamda bizim ifllerimizi yap yorsunuz dedi. TOPLANTIDAN ÇIKAN KARARLAR Toplant n n sonunda Eylül ay nda Kürt ve Türk kültür kurumlar ndan birinde halka aç k yap lacak ve bakan Burnham ile Olimpiyatlardan Sorumlu Bakan Tessa Jowell' n da kat laca bir resepsiyon düzenlenmesine, Kültür ve Medya bakanl n n Telgraf gazetesine yönelik destek çal flmalar n n bakanl k yetkilileriyle netlefltirilmesine karar verildi. DO Ufi: TOPLUMLARI B R ARAYA GET R YORUZ Üç y ld r ç kmakta olan yeni bir gazete olmas na ra men önemli ifller baflard klar n anlatan brahim Do ufl, bakan Burnham' n gazete faaliyetiniz flu anda sürdürülebilir bir durumda m fleklindeki sorusuna flu yan - t verdi: Evet. Bafllad - m zda sadece üç bilgisayar m z vard, kendimizi deneyelim dedik ancak daha sonra küçük ve orta boy iflletmelerden destek gördük. Fakat halen özellikle teknik problemlerimiz var. Daha çok gazete bas p da- tmak için gerekli olan finansal kaynak konular nda bir tak m sorunlar - m z var. Özellikle matbaa bas m çok sorun. Bir sürü bas m evi ya kapan yor ya da yerleri uzak oldu u için sorunlar yafl yoruz. Bask ücretlerinin de oldukça yüksek olmas gazete basmay maliyeti yüksek bir çal flma haline getiririyor. Bir çok yerel gazetenin kapand bir dönemde biz gazete say m z da art rarak yolumuza devam ediyoruz. Telgraf ile Kürt ve Türk toplumlar - n bir araya getirmeye çal flt klar n belirten Do- ufl, flöyle konufltu: Kürtçe ve Türkçe ç kan tek gazeteyiz. Üç y ll k bir geçmiflimiz var bin say ile bafllayan Telgraf flimdi haftal k da tt gazete say s n arttt - rarak yoluna emin ad mlarla devam ediyor. Hedef kitlemiz daha çok Türkiyeli Kürtler ve Türkler, Irakl Kürtler ile K br sl Türkler. Gazetemizle farkl toplumlar bir araya getirmek, onlar n kültürel de erlerini yaflatmalar na yard mc olmay amaçl yoruz. KÜLTÜRÜMÜZÜ TÜM BR TANYALILARA ULAfiTIRMAK ST YORUZ Do ufl, Kürt ve Türk

9 toplum kurumlar n n çal flmalar hakk nda bilgi edinmek isteyen bakan Burnham'a flu bilgileri aktard : Toplumlar m zda çok güçlü toplumsal örgütlenmeler var ve bu örgütlenmeler insanlar n e itim olanaklar n n yükseltilmesi, konut sorunlar n n çözülmesi, sosyal ve kültürel alanda geliflme göstermeleri, ifl hayat nda ve ekonomide giriflimcili i teflvik etmek ve genç neslin suç, uyusturucu gibi kötü al flkanl klara bulaflmamalar için u rafl yor. Biz de onlarla iflbirli i içinde hareket ediyoruz, bu faaliyetleri duyurarak insanlar n bu faaliyetlere yönelmesini sa lamaya çal fl yoruz. Bu etkinliklere kat l m çok kitlesel oluyor. Biz çok fley yapmay hedefliyoruz fakat imkan eksikli imiz ve finans alan nda Britanya da bulunan köklü kurumlar n deste- inin olmamas nedeniyle zorluk yafl yoruz. Amac miz Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar - n n Britanya da karfl laflt klar sorunlar gazetemiz arac l yla duyurmak ve çözüm bulunmas için yetkilileri harekete geçmeye teflvik etmektir. Bu amaçla düzenledi imiz aktiviteleri yayg nlaflt rmaya çal fl yoruz. Okul ça nda olan gençlere yönelik, özellikle lk ve orta okullarda gençlerin kültürel faaliyetlerde olmas ve bu faaliyetlerden kopmamalar için çal flmalar m z oluyor. Gençleri sportif ve kültürel faaliyetlere çekmeye çal fl yoruz. RYAN: TELGRAF TOPLU- MUN ÜZER NDEK ZOLAS- YONU KIRIYOR Parlamenter Joan Ryan da Telgraf gazetesi için Gerçekten de bu topluma çok dahiller ve bu toplumun izole edilme halini k rmaya çal fl yorlar dedi. Ryan, flöyle konufltu: Yeni kuflak Kürt ve Türk gençleri ngilizce biliyor ve aileleri için çeviri yap yor. Ama bu kuflak için flu anda önemli olan fley; kendi kültürlerini, geçmifllerini bilmeleri. Bu durumun önemi görmezden gelindi inde bu gençler toplumlar na yabanc olarak büyüyorlar. Bu ba lamda da Telgraf n yapt ifl çok önemli. Telgraf gazetesinin yay na bafllamas ile beraber Kürt ve Türk toplumlar n n yürüttü ü toplumsal çal flmalarda göreceli bir canl l k oluflmaya bafllad. Kürt, Türk ve K br s Türk toplumlar n n yerel çal flmalar n sürekli yay nlaman n yan nda, Telgraf ayn zamanda yeni çal flmalar gelifltirilmesi için de öncülük ediyor. BAKANDAN DESTEK SÖZLER Bakan Burnham da toplantiya kat lan Telgraf yetkililerini kendisini bilgilendirdikleri için teflekkür ederek flöyle konufltu: Toplumu bilgilendirme ve bu etkinlikler konusunda toplumun ilgisini sa lamak konusunda önemli bir etkinli iniz var. Çok önemli ifller yap yorsunuz. Özellikle gençlerle ilgili yapt klar - n z, kariyer sa lama konusunda, e itime, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere kat l m teflvik etme gibi. Bunlar çok önemsiyoruz. Bu kapsamda neye ihtiyac n z varsa yard m etmeye çal flaca m. Kürt ve Türk toplumlar n bakanl n yürüttü ü kültürel ve 9 sportif aktivitelere katmaya çal flaca n da belirten Burnham, Telgraf gazetesinin bakanl n çal flmalar ndan haberdar edilece ini ve ihtiyaç duyulan konularda destekte bulunacaklar sözü verdi. Samimi ve keyifli bir havada geçen toplant n n ard ndan ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getiren Burnham, misafirleriyle bir de hat ra foto raf çektirdi. (Soldan sa a) Telgraf gazetesi muhabiri Hasan Uflak, flçi Partisi milletvekili Joan Ryan, Hackney Belediyesi Çocuklar ve Gençler Komisyonu Baflkan Feryal Demirci, Kültür, Medya ve Spor Bakan Andy Burnham ve Telgraf gazetesinin sahibi brahim Do ufl.

10 10

11 flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu ndan oy kullanma ça r s flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu, Edmonton da bir gece düzenleyerek önümüzdek ay yap lacak Avrupa Parlementosu seçimleri için Türk ve Kürt toplumuna oy kullanma ça r s nda bulundular. Britanya da yaflayan tüm etnik az nl klar n ülkenin siyasi hayat nda daha aktif rol almas için kurulan flçi Partisi Birleflik güçleri Edmonton daki Vadi Restaurant ta bir gece düzenleyerek 4 Haziran da yap lacak Avrupa Parlementosu seçimleri için flçi Partisi nin adaylar na oy istedi. AP flçi Partisi milletvekili Claude Moraes, AP flçi Partisi Genel Sekreteri Giampi Alhadeff, AP Sosyalist Grup Baflkan Tessa Ryan, AP Sosyalist grup üyesi Alex Pardal, flçi Partisi AP milletvekili adaylar Nilgün Canver, Anne Fairweather, Emma Jones ve flçi Partisi Enfield Bölge Lideri Jeff Rodin in yer ald geceye çok say - da davetli kat larak destek verdi. Gecenin aç l fl konuflmas - n yapan flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu Baflkan Yusuf Çiçek, grubun kurulufl amac n anlatarak, etkinli in gruba AP seçimlerinde ve yerel seçimlerdeki çal flmalar na maddi destek sa lamak amac yla yap ld - n ifade etti. Geceye kat - lan konuklara desteklerinden dolay teflekkür eden Çiçek Türk, Kürt ve K br sl Türkler baflta olmak üzere Britanya da yaflayan tüm etnik az nl klar n daha iyi koflullarda yaflamak ve siyasi hayatta daha aktif olarak seslerini duyurmak için mutlaka oy kullanmas gerekir. Kendi toplumumuzun sorunlar n çözmek için ülke siyasetinin içinde yer almal y z. O yüzden gerek yerel ve merkezi seçimlerde gerekse AP seçimlerinde sand k bafl na giderek oy kullanmal y z dedi. Avrupa Parlementosu milletvekili aday Nilgün Canver de yemekte yapt konuflmas nda, flçi Partisi nin ülkedeki etnik gruplar önemseyen ve Türkiye nin AB sürecine tam destek veren tek parti oldu unu belirterek, 4 Haziran Perflembe gün yap - lacak AP seçimlerinde tüm toplumumuzun oy kullanmas gerekti ini kaydetti. Canver, BNP gibi faflist politikalar yapan bir partinin giderek güç kazanmas n n Britanya da yaflan etnik az nl klar için büyük tehlike yaratt n da sözlerine ekledi. Gecede AP flçi Partisi milletvekili Claude Moraes de flçi Partisi nin Türkiye nin tam Otantik bir ortamda nargile içmenin keyfine mi varmak istiyorsunuz? Her tür kahvaltı ve kebab çeflitleri Güzel dizayn edilmifl flarap barı Gözleme Kaliteli hizmet ve flık ortamı ile Garden Cafe hizmetinizde 40 kiflilik açık alan ve 50 kiflilik kapalı salonu ile 90 kifli kapasiteli Garden Cafe her türlü Partilerde uygun ücretlerle hizmet veriyor. GARDEN CAFE 172 Stoke Newington Road N16 7UY Tel: flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu, önümüzdek ay yap lacak Avrupa Parlementosu seçimleri için Türk ve Kürt toplumuna oy kullanma ça r s nda bulundu 11 üyelik sürecine büyük destek verdi ini ve Avrupa Parlementosu nda bu konudaki çal flmalar yak ndan takip ettiklerini vurgulad. Yemekte flçi Partisi Birleflik Güçleri Grubu nun bu y lki ola an genel kurulunun 23 Haziran da ngiltere Parlementosu nda yap laca aç kland. Partinin belediye meclis üyeleri Ahmet Karahasan ve Ahmet Öykener, Donald McGovan ve Kris Brown n n da kat ld gece piyango çekilifli ile son buldu.

12 12 Tükiye nin Kürt sorununa yönelik bir çözümü var m? The Guardian gazetesi Tükiye nin Kürt sorununa yönelik bir çözümü var m? bafll kl bir yaz yay nlayarak, Türkiye de son dönemde Kürt sorunu etraf nda yürütülen tart flmalara genifl yer verdi. Simon Tisdall imzas yla yay nlanan yaz da, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün Kürt sorununun çözümüne yönelik tarihi bir f rsat olufltu u fleklindeki sözlerine yer verilerek, PKK nin 1 Haziran a kadar ateflkes ilan etti ine dikkat çekildi. Ahmet Atafl Telgraf Gazetesi The Guardian gazetesinin d fl haber editörlerinden Simon Tisdall Tükiye nin Kürt sorununa yönelik bir çözümü var m? bafll kl uzun bir yaz kaleme alarak, Türkiye de son dönemde Kürt sorunun çözümüne yönelik tart flmalara genifl yer verdi. Tisdall, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sorunun çözümüne yönelik tarihi bir f rsat olufltu unu ifade etti ini belirterek, Genelkurmay Baflkan Orgeneral lker Baflbu un da geçen ay yapt konuflmada sorunun çözümüne yönelik farkl bir perspektifin iflaretlerini verdi ini yazd. TAR H FIRSAT SÖZÜ KARAYILAN RÖPORTAJINDAN SONRA GELD Cumhurbaflkan Gül ün tarihi f rsat sözünü Milliyet Gazetesi yazar Hasan Cemal in KCK Yürütme Konseyi Baflkan Murat Karay - lan la yapt röportajdan sonra sarf etti ine dikkat çeken Tisdall, Karay lan n Kürtler sadece Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içerisinde eflit ve özgür yurttafllar olarak yaflamak istiyor... Bu bir taktik de il. Hedeflerimiz de iflti sözüne yer verdi. Simon Tisdall Kürt sorunundan kaynakl olarak 25 y ld r bölgede yo un çat flmalar n yafland n ve 40 bin insan n bu çat flmalarda yaflam n kaybetti ini belirterek, Türkiye de politikac - lar n ve kanaat önderlerinin sorunun çözümüne yönelik yeni bir bafllang ca odakland kar n yazd. Tisdall, Kürtler yaflad klar bölgede yo un bask alt ndalar. Geçen y llar içerisinde Kürt bölgesinde sosyal ve ekonomik durum daha da kötüye gitti dedi. HÜKÜMET B R BARIfi PLANI ÜZER NDE ÇALIfiIYOR! Cumhurbaflkan Gül ün Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a yak n bir isim oldu unu da ifade eden Tisdall, Abdullah Gül ün geçti imiz günlerde dile getirdi i tarihi f rsat sözünden sonra hükümetin bir bar fl plan üzerinde çal flt n öne sürdü. Tisdall, Türkiye nin geçen y l Federe Kürdistan Bölgesinde PKK ye yönelik gerçeklefltirdi i ve baflar - s zl kla sonuçlanan s n r ötesi operasyondan sonra yeni bir konsensüsten söz etmeye bafllad na dikkat çekerek, Genelkurmay Baflkan Orgeneral lker Baflbu un geçen ay yapt - dikkate de er konuflmada sorunun çözümüne yönelik farkl bir perspektifin iflaretlerini verdi ini savundu. KÜRT KÜLTÜRÜ VE D L ÜZER NDEK BASKILAR DEVAM ED YOR Tisdall, geçti imiz hafta Londra da Lordlar Kamaras nda düzenlenen bir toplant da konuflan Diyarbak r nsan Haklar Derne i Baflkan avukat Muhharem Erbey in Kürt kültürü ve dili üzerindeki bask lar ifade etti ini belirterek, Erbey in DTP ye yönelik operasyonlarda partinin 300 e yak n üyesinin gözalt na al nd n ve birço unun cezaevine gönderildi ini söyledi ini dile getirdi. TAR H FIRSAT ZANA NIN CEZAEV NE GÖNDER LMES YLE BUHARLAfiAB L R Yaz s nda, Türkiye de yapt konuflmalardan dolay 10 y l ceza alan eski DEP milletvekili Leyla Zana n n mahkemesinin 2 Haziran da Diyarbak r da görülece ini hat rlatan Tisdall, Zana n n daha önce de Türkiye Parlementosu nda yapt konuflmalardan dolay da 10 y l cezaevinde The Gadget Company New Apple ipod classic 120GB Black = New Apple ipod Touch 32GB 2nd Generation = TomTom ONE Classic Limited Edition Satellite Navigation System UK/Ireland (V3) = Logitech Harmony One - Advanced Universal Remote Control = Garmin Nuvi 250 Satellite Navigation System with Full EU Mapping = Fujifilm FinePix J150W Digital Camera - (10MP, 5x Optical Zoom) 3 LCD = Acer Aspire inch Laptop, Intel Core 2 Duo T5800, Vista Home Basic, 3GB RAM, 160GB HDD = Nikon D40 with AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/ g ED II = Sony Ericsson K800i mobile phone unlocked= Motorola RAZR V3 Silver Mobile Phone unlocked = SanDisk Extreme III SDHC 4GB Card = 7.12 Canon Digital IXUS 80 IS Camera - Silver (8.0MP, 3x Optical Zoom) 2.5 LCD = Samsung NC inch Netbook - Atom N GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Windows XP Home = yatt n vurgulad. Leyle Zana davas n n AB ve ABD taraf ndan da yak ndan izlendi ine dikkat çeken Tisdall, Zana n n cezaevine gönderilmesi durumunda Cumhurbaflkan Gül ün tarihi f rsat sözünün buharlaflt rabilece ini yazd. Sony RDR-HXD995 Freeview+ 250GB Hard Disc Drive DVD Recorder = Nintendo Wii Console (Includes Wii Sports) = Nintendo DS Lite Handheld Console (Black) = Sony PLAYSTATION 3 Console (80 GB Model) = Acer Aspire One A150X Netbook, Windows XP Home, 8.9-inch Crystalbrite TFT LCD, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel Atom Processor N Ghz (Blue) = Sony VAIO AR71M: Intel Core 2 Duo T Ghz 4Gb 300Gb Blu-Ray Combo Drive 17 X-Black VHP = Dyson DC24 Allfloors = Dyson DC25 Animal = Dyson DC19 = Numatic HVR200 Henry Vacuum Cleaner Red 1200W = GHD IV Styler Hair Straightener - Mark 4 = Braun Series 3 390cc Clean & Renew System Rechargeable Foil Electric Shave = KÄRCHER K7.85M Pressure Washer with a 2800W Motor and 160 Bar Pressure = Apple iphone 3G 8GB-Unlocked Mobile Phone-Black UK = Mail Order Specialists Buy where the trade buys! We provide electrical goods at competitive rates. Top brands, low prices. Discount available on bulk purchases with no MOQ. We buy direct from the factory and are major importers from Europe/Asia/Far East. All goods are brand new boxed/sealed. We do not sell any refurbished or B grade goods. As well as manufacture warranty, all goods are covered by our own 16 day unconditional money back guarantee. Full Vat invoice will be provided. Special offers: All prices are final and include VAT. The Guardian gazetesinin d fl haber editörlerinden Simon Tisdall JCB Toughphone by Sonim. Splash, Shock & Dust Resistant unlocked = Samsung F480 Tocco Icy Silver Sim Free Unlocked Mobile Phone = Nokia N95 Sim Free Mobile Phone BlackBerry 8700 Sim Free Smartphone Grey = LG KC780 Sim Free Unlocked Mobile Phone = Palm Treo 680 Sim-Free Smartphone = Samsung F110 Sport Sim Free Mobile Phone Black = Sony Ericsson C905 Silver Free Sim Unlocked Mobile Phone = Nokia 5800 XpressMusic Tube ( UK, Blue) Unlocked Mobile Phone Nokia E71 Silver Sim Free Unlocked Mobile Phone BlackBerry 8820 Sim Free Smartphone = Sim Free Mobile - Nokia N96 (Black) unlocked = Nokia E90 Communicator Sim Free Mobile Phone Mocca = LG Prada Unlocked Sim Free Mobile Phone = Nokia E71 Silver Mobile Phone Sim Free Unlocked = Nokia 6500 Slide - Genuine UK SIM free Mobile Phone = Nintendo DSi = Sales hotline: Enquiries: Fax: Warehouse Address: Sharston Industrial Estate, Bradnor Road, Wythenshawe, Manchester, M22 4TF Free next day delivery available by DHL/City Link Courier Service. Compliance of distance selling regulations 2002, and data protection registered. Trust UK approved trader.

13 13

14 14 Ekonomik kriz göçmenleri ülkelerine dönmeye zorluyor Do u Avrupa ülkelerinden ngiltere ye gelen göçmen say s n n azald bildirildi. Yap lan araflt rmalar n sonuçlar na göre son befl y ld r Do u Avrupal göçmenlerin sürekli artan say s bu y l önemli oranda azalmaya bafllad. Ulusal statistik Kurumu ve çiflleri Bakanl taraf ndan yay nlanan son raporlara göre iltica taleplerinde art fl yaflan rken s n r d fl edilenlerin say s nda da art fl oldu u görüldü. ngiltere ekonomisinin resessyona girmesinin Do u Avrupal göçmenlerin say s nda önemli bir düflüfle neden oldu u aç kland. Yap lan araflt rmalar n sonuçlar na göre son befl y ld r Do u Avrupal göçmenlerin sürekli artan say s bu y l önemli oranda azalmaya bafllad. Daha iyi bir hayat için Britanya ya gelenler arad klar n bulamayarak ülkelerine döndüler. BR TANYA DA ÇALIfiMA BAfiVURUSUNDA BULUNAN DO U AVRUPA LI SAYISI %50 DÜfiTÜ Ulusal statistik Kurumu nun yay nlad araflt rma sonuçlar na göre ekonominin resesiyona girmesiyle Britanya dan ayr lmaya bafllayan yabanc iflçilerin oran %30 a yaklaflt. Ocak ve Mart aylar aras nda Polanyal ve Do u Avrupa kökenli iflçilerin Britanya da çal flmak için yapt klar baflvurularda geçen senenin ayn periyoduna göre %50 oran nda düflüfl yafland. Focus Groups adl bir araflt rma firmas taraf ndan yap lan araflt rmada yeterli düzeyde ngilizce bilmeyen ailelerin ortaokulada okuyan çocuklar n n nas l sorunlar yaflad, hangi konularda yetersiz kald klar ve hangi konularda iyi olduklar konular na aç kl k kazan- LT CA TALEB NDE ARTIfi Do u Avrupa l iflçilerin say s nda azalma olurken çeflitli nedenlerle iltica talebinde bulunanlar n say - s nda ise yükselifl oldu u ortaya ç kt. çiflleri Bakanl taraf ndan yay nlanan istatistik raporlar iltica amaçl göçmen dalgas - n n bir anda yükseldi ini gösteriyor. Buna göre Ocak ve Mart aylar nda iltica edenlerin say s geçen sene ayn süredeki rakamlar na göre 700 art fl göstererek 5 bin 145 e yükseldi ve bu %27 lik bir art fl anlam na geliyor. Ço unlu u d rmak amac ile yap l yor. Bir çok belediye taraf ndan yapt r lan ayn amaçl araflt rmalar di er etnik yap lar üzerinde de sürdürülüyor. Araflt rmay yapan kurumun uzmanlar ailelerle çocuklar n n yaflad klar sorunlar üzerine bir saat kadar konuflacaklar. Türkçe bilen tercüman Zimbave ve Afganistan dan gelen ilticac lar n baflvurular n n %41 ine oturum hakk verilirken %26 s n n talebi ise red edildi. Geriye kalan %33 ü hakk nda ise henüz karar verilmedi i bildirildi. ltica baflvurular ndaki %27 lik art fl di er Avrupa ülkelerinde görülen art fltan %2 oran nda daha fazla. arac l ile yap lacak olan bu tart flmalar bir saat kadar sürecek ve kat lan kiflilere zaman ay rd klar için 35 Sterlin verilecek. Bu tart flmaya kat lmak için Haringey de yaflamak, yeterli ngilizce bilmemek ve ortaokulda okuyan çocuk sahibi olmak gerekiyor. 30 May s Cumartesi ULUSAL S GORTA NUMARASI ALMAK Ç N BAfiVURANLARIN SAYISI %7 DÜfiTÜ Uluslararas ulafl m konusunda araflt rmalar yapan bir kurumun yay nlad baflka bir rapora göre ise Britanya ya gelen ve bir seneden fazla kalanlar n say s Eylül 2008 de bir y l önceki y la göre 207 binden 147 bine kadar düfltü. Arait rmada 12 ayl k bir sürede 60 bin kiflinin ülkesine geri döndü ü anlafl ld. Yine ayn periyod süresince ulusal sigorta numaras almak için baflvuranlar n say s nda da %7 düflüfl oldu. Haringey Belediyesi Ortaokul ö rencilerinin sorunlar n araflt r yor Haringey Belediyesi yeterli derecede ngilizce bilmeyen ortaokul ö rencilerinin sorunlar ve daha iyi nas l e itimden yararland r lacaklar amac ile bir araflt rma yapt r yor. günü Telgraf Gazetesi bürüsonda yap lacak olan bu tart flmalara kat lmak isteyenlerin veya nolu telefonlar arayabilecekleri bildirildi. Sefaret Yaman Direct number: Son günlerde afl r alkol nedeniyle anti sosyal davran fllarda bulunan kad nlar n say s n n geçmifl 5 y la k yasla % 50 bir art fl gösterdi i belirtilmektedir. Görünüflte alkol tüketimi insanlar n özel ve kiflisel tercihleri gibi görünse de afl r alkole ba l olarak artan suçlar, bu sorunun hepimizi ilgilendirdi ini göstermektedir. Tabi ki afl r alkol tüketiminin çeflitli nedenleri bulunmaktad r ancak sorunun bu noktaya gelmesinde, publar n ve gece klüplerinin 24 saat aç k olmas n sa layan hükümeti suçlayanlar da var. Afl r alkol tüketimine ba l olarak artan suçlar n yan s ra, UK de alkollü araba kullan m nedeniyle y lda yaklafl k olarak 3000 insan n öldü ü ya da a r yaraland bilinmektedir. Ölümle sonuçlanan her 7 trafik kazas n n 1 inde sürücünün yasal alkol limitinin üzerinde alkol ald tesbit edilmifltir. Afl r alkol tüketimi sonucu ifllenen trafik suçlar n n adli soruflturulmas ya da mahkemeye tafl nmas ise gittikçe daha yavafl ilerleyen süreç haline gelmifltir. Polis, sürücüleri durdurup alkol testinden geçirme yetkisine sahiptir. Ancak bir polis memurunun sizi durdurup alkol testinden geçirebilmesi için, polis memurunun üniformal olmas ve sizin bir trafik suçunu ifllemifl ya da ifllemekte oldu unuz yönünde bir flüphesinin bulunmas gerekir. Ya da polis bir trafik suçuna kar flan araban n sürücüsünün siz oldu unu düflünebilir. Bilindi i gibi bir sürücü için al nabilecek alkol limiti, 100 miligraml k nefesinizde en az 35 mikrogram alkol, veya 100 miligraml k kan örne- inde en az 80 mikrogram alkol ya da 100 miligraml k idrar örne inde en az 107 mikrogram alkol Afl r Alkol Ve Trafik Cezalar bulunmas d r. E er yap - lan testte bu ölçülerin üzerinde alkol görülürse trafik yasalar na göre suçlu bulunursunuz ve bu durumda flu cezalarla cezaland r labilirsiniz: * Afl r içkili araba kullanarak ölüme sebebiyet verdiyseniz 10 y la kadar hapis cezas ve en az 2 y l trafikten men edilme cezas al rs n z ve tekrar ehliyet alabilmek için geniflletilmifl bir testten geçmelisiniz. * E er afl r içkili araba kulland ysan z ya da kullanmaya kalk flt ysan z, 6 ay hapis ve 5000 a kadar para cezas ile cezaland - r l r ve minimum 12 ay araba kullanmaktan men edilebilirsiniz. E er 10 y l içinde bu suçu yine ifllerseniz bu kez alaca n z hapis cezas 3 y la kadar uzayabilir. Alkollü araba kullanmaktan ötürü sürücünün cezaland r lmas, ceza hukukunun konusudur. Ben olay n bir de sivil hukuk yönüne de inmek istiyorum. Siz alkollü araba kullan rken yapt - n z bir kazada sigortan z sizin giderlerinizi ve hasarlar n z karfl layabilir. Alkollü bir sürücü olarak e er kar flt n z bir kazada araban zdaki yolcular yaralan rlarsa, yolcular n size ve dolay s yla sizin sigortan z aleyhine dava açma haklar vard r. Ancak bunun için yolcular n sizin araban za binerken sizin alkollü oldu unuzu bilmemifl olmalar gerekir. E er bir arabadaki yolcu araban n sürücüsünün alkollü oldu unu bilerek o arabaya binmifl ise yasalar nezdinde olabilecek herhangi bir kazay gözönüne alm fl ve riski kabullenmifl demektir. Bu yüzden yaralanan yolcunun alkollü sürücünün sigortas na karfl açaca davada baflar s z olmas muhtemeldir. Tabiki bu durumda arabadaki yolcular n sürücünün alkollü oldu unu bildikleri halde arabaya bindiklerinin ispat daval sigortaya düflmektedir. E er arabay kullanan alkollü sürücünün herhangi bir sigortas yok ise bu durumda arabadaki yolcular Motor Insurance Bureau (MIB) aleyhine dava açabilirler.

15 We are looking for an enthusiastic and dedicated Chief Executive Officer. Are you interested in making things happen for your communities? WITH DERMAN YOU CAN. Chief Executive Officer 39,000 pa London N1 HER DURUMDA GÜVENEB LECE N Z MUHASEBE BÜROSU Palmers Green, West End & City ve Kent bölgesindeki 3 ofisimiz ve konusunda uzman 50 personelimizle flah s ya da flirketinizin her türlü muhasebe ifllerinde do ru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. flle ilgili her türlü soru ve sorular n z için Enver Kannur u (FCCA ) arayabilirsiniz. Derman provides a range of health-related services including advocacy, mental health support, counselling, family support and welfare rights advice to Kurdish, Turkish, and Cypriot Turkish people in Hackney. It has expanded rapidly in recent years in response to a growing need for its support and services. With this expansion in service so the organisation's reputation and networks have grown and Derman now enjoys an excellent reputation with the local Turkish, Cypriot Turkish and Kurdish communities as well as being highly respected by health professionals. As Derman goes from strength to strength, every year the number of people the organisation works with increases. In the financial year, the figure reached was over 10, 000 individuals. The new Chief Executive Officer will lead the organisation into its next development phase. Applicants will need proven experience of managing an organisation or a large team at a senior level and evidence of success in developing a service, working in a complex environment. You will need to speak English and Turkish. Speaking Kurdish (Kurmanci) would be a great advantage. The post is subject to a CRB check. Derman strives to be: Community Led and Community Based Derman developed from within the Kurdish, Turkish and Turkish Cypriot communities and remains firmly based within them. Inclusive: The word 'Derman' has the same meaning in both Kurdish and Turkish - strength, solution, cure. We provide a service at no cost and accessible to all regardless of ethnicity, political or religious background. Professional: Providing the best possible service in the most effective way Responsive: Responding sensitively to the communities we serve Caring: Committed to providing a caring service You can request the application pack from Zafer Kursun at Closing date 15 June 2009 Interviews will be held on 29/30 June Derman is committed to equality and diversity 15 The Basement, 66 New North Road, London N1 6TG Tel: Tel / Fax: Website: Derman is a company limited by guarantee, number and a Registered Charity, No

16 16 Muhafazakar Partililer Garden Cafe de bulufltu Muhafazakar Parti Hackney Milletvekili aday Darren Caplan Garden Cafe de Muhafazakar Partili Kürtlerle bulufltu. Caplan a Hackney Belediye Meclis üyesi Matthew Coggins de efllik etti. Muhafazakar partili Kürtler Fadile Yünek ve P nar Yünek ile tan flan Caplan; birlikte iki partiliyele fikir al flveriflinde bulundu. Fadile Yünek, Darren Caplan, Matthew Coggins ve P nar Yülek Muhazakar Parti Hackney Milletvekili aday Darren Caplan 23 May s günü Garden Cafe de Muhafazakar Partili Kürtlerle bulufltu. Milletvekili aday Caplan a Hackney Belediye Meclis üyesi Matthew Coggins efllik etti. Muhafazakar partili Kürtler Fadile Yünek ve P nar Yünek ile tan flan Caplan; RenkArt n düzenledi i bahar konserleri kapsam nda sahne alan Ayflegül tarihi St Mary s Kilisesi ni Anadolu ezgileri ile inletti. Konserin bafllamas ndan önce RenkArt n yönetim kurulu baflkan Sevil Kotan sanat merkezinin tarihçesinden ve yapt sanatsal birlikte iki partiliyele fikir al flveriflinde bulundu. Muhafakar partililer burada Garden Cafe`nin yemeklerini de deneme imkani buldu. Milletvekili Darren Caplan Garden Cafe nin dekorasyonunu be endi ini ve yarat c buldu unu söyledi. Akdeniz mutfa ndan yemekleri seçen Matthew Coggins ise bundan sonra toplant - faaliyetlerden söz etti. ki bölümden oluflturdu u konserinde Ayflegül Anadolu nun çeflitli yörelerinden derlenen türküleri zaman zaman konuklar n kat l m yla seslendirdi. Söyledi i hareketli türkülerde de davetliler Ayflegül e sahnede dans ederek efllik etti. Yaklafl k iki saat süren konserinin sonunda Londra ya gelmekten büyük mutluluk duydu unu söyleyen Ayflegül en yak n f rsatta yeniden türkü özleyenlere yine Londra da bir konser vermeyi diledi- lar için Garden Cafe yi tercih edece ini belirtti. Muhafazakar Parti nin genç üyeleri Fadile ve P - nar Yünek ise gözlemelerin evde yap ld gibi oldu unu ve kendilerine memleketlerini hat rlatt - n söylediler. 80 kiflilik kapasitesi olan Garden Cafe`de nargile severler ve sigara tiryakileri için 30 kiflilik ve otantik döflenmifl ini söyledi. Ayflegül e sahnede gitarda Emre Kubilay ve Eray Sert, ba lamada Hüseyin Kaplan, ritimde R za Koyup nar ve bas gitarda Öncü Göçebe üstü kapal ve çevresi aç k bir bahçesi de bulunuyor. Nargile, gözleme, kahvalt ve her türlü kebap çeflitleri ile hizmet veren Garden Cafe, 172 Stoke Newington Road N16 7UY adresinde hizmet veriyor. Rezervasyon yapmak isteyenler nolu telefonu arayarak her türlü rezervasyon ve siparifli verebilirler. St Mary s Kilisesi nde Göçebe Ruhlu Türküler efllik etti. Yo un alk fllar üzerine yeniden sahneye gelen Ayflegül konserinin ordu nun dereleri ve Yüksek Yüksek Tepelere adl türkülerle sonland rd. Ali Has nterpol ismini genellikle kiflilerin uluslararas aranmalar ile ç - kan haberler ile duyar z. Genelde nterpol hakk nda fazla bilgimiz yoktur fakat buna ra men hepimizi enterese eden esrarengiz bir kurulufltur. Asl nda bunun iki sebebi var; birincisi uluslararas çal fl yor olmas ikincisi ise kurulufl hakk nda fazla bir bilgi sahibi olmad - m zdan. Yerli polis taraf ndan aranan bir kifli bizi fazla enterese etmezken, nterpol taraf ndan aranan bir kifliyi duydu umuz zaman ilgi gösterip flafl r r z. Peki, nterpol nadir? Türkçe tercümesi Uluslararas Suç Polisi Organizyasyonu anlam na gelen nterpol 1923 tarihinde Avusturya da kuruldu. lk ismi Uluslararas Suç Polisi (ICP) idi. Birinci dünya savafl ndan sonar o dönemin Nazi Almanyas organisyasyonu kendi eline geçirerek merkezini Berlin de kurdu. kinci dünya savafl ndan sonra ise, savafl karfl t koalisyon taraf ndan 1956 da hepimizin bildi i nterpol ismini ald ve ana merkezi Fransa n n, Lyon flehirinde kurdu. fiu anda 187 ülkelik bir üyeli i bulunmaktad r. nterpolü basitçe anlatmak gerekirse, ülkeler aras nda istihbarat olarak tan ml - yabiliriz. Lokal olrak nterpol bulundu u ülkenin ismi ad alt nda bilinir. Örne in, Türk nterpolü ya da ngiliz nterpolü. nterpolün çal flma metodu flöyledir; her üye ülkenin yerel polisi taraf ndan ça- HUKUK PENCERES nterpol Nedir? l flt r lan bir Ulusal Merkezi Bürosu bulunmaktad r. Bu büronun misyonu nterpolün ana merkezine ve bölgesel merkezlerine istihbarat s zd rmakt r. Ayn zamanda üye ülkeler uluslararas anlaflmalarda birbirine de istihbarat sunabiliyor. Yani k - sacas tüm üye ülkeler aras nda bir istihbarat a olarak düflünülebilinir nterpol. nterpolün ana merkezinde çözülmemifl ve araflt r lan dosyalardan oluflan büyük bir data bankas bulunmaktad r. Bu data bankas na her üye ülkenin girifl izni vard r ve ciddi suç durumlar nda flüphelilerin isim ve di er kiflisel bilgileri bu data bankas nda k - yaslanmaktad r. Bunun mant belidir ama en çok ise eroin tacirlerini ve benzeri suç iflleyen insanlar yakalamakta görülüyor. Çünkü bu tür suç iflleyen kiflilerin uluslararas ba lar mevcutur ve dolay s yla iflledikleri suçlar politik s n r tan m yor. 11 Eylül olaylar ndan sonra nterpol kay p ve çal nan kimlikler için de bir data bankas kurdu ve böylelikle üye ülkelere kendi s n rlar nda sunulan kimliklerin gerçekli ini ö renebilirler da bu data bankas na tam olarak 10 milyon adet çal nm fl veya kaybedilmifl kimlik bulunmaktayd ki bu rakam giderek büyüyor. nterpolün toparlad istihbarat do rultusunda adaletten kaçan bir kiflinin yeri belirlendi i zaman söz konusu kifliye yarg lanmak üzere iyade ifllemleri bafllat l r ve e er bu süreç baflar l olursa nterpolün misyonu biter.

17 1.Gün 3 Haziran Çarşamba AÇILIŞ RESEPSİYON NAZIM HİKMET FOTOĞRAF SERGİSİ Nazım Hikmet Belgeseli Yer: GİK-DER Lokali Saat:19:00 2. Gün Ersan & Co nun Ana Sponsorluğuyla NAZIM HİKMET i Anıyoruz Sahipleniyoruz! GİK-DER Kültür Sanat Festivali KONSER SERVET KOCAKAYA HASAN YÜKSELİR AVUKAT SERPİL ERSAN SPONSORLUĞUYLA Yer: Raund Chapel Kilisesi, Lower Clapton Road, London E5 0P Otobüsler: 38, 48, 55, 106, 253, 254 Bilet Ücreti: 15 (Alınan bilet festival etkinliklerimizin hepsinde geçerlidir) GİK-DER Adresi: Unit C1, 3-19 Victorian Grove Stoke Newington, London, N16 8EN Telefon: Gün 7 Haziran Pazar ŞİİR DİNLETİSİ Erdoğan Egemenoğlu PANEL Nazım Hikmet i anıyoruz sahipleniyoruz! BEKSAV Başkanı Hacı Orman Araştırmacı Yazar Emin Karaca Tiyatro Sanatçısı Erdoğan Egemenoğlu Yer: GİK-DER Lokali Saat:15:00 6 Haziran Cumartesi Saat:18:30 17

18 18 rlanda Katolik kurumlar nda 60 y ll k iflkence rlanda da 9 y l süren bir araflt rma sonucunda yay nlanan 2 bin sayfal k bir rapor, 216 Katolik kurumda 1930 ile 1990 y llar aras nda rahipler ve keflifllerin çocuklar dövdü ü ve tecavüz etti ini ortaya ç kard. Rapor ülkede flok etkisi yaratt. rlanda da 9 y l süren araflt rma sonucunda yay nlanan bir rapor, 216 Katolik kurumda 1930 ile 1990 y llar aras nda rahipler ve keflifllerin çocuklar dövdü ü ve tecavüz etti ini ortaya ç kard. Özel araflt rma komisyonu taraf ndan haz rlanan raporda, Her zaman ve her yerde afl r ve keyfi cezaland rmalarla oluflturulan bir korku ortam, kurumlar n büyük ço unlu una yay ld, en az ndan tüm erkek çocuk kurumlar na ifadeleri yer ald. 2 bin sayfal k rapor geçti imiz hafta yay nland. ÇOCUKLAR GÜNDEL K TERÖR ORTAMINDA YAfiIYORLARDI Raporda, Çocuklar bir sonraki vurufl ne zaman gelecek diye kendilerine sorarak gündelik terör ortam nda yafl yordu deniliyor. Kendisi de suistimallere maruz kalan ma durlarla dayan flma derne i koordinatörü John Kelly, Bu yerler e itim yurtlar de illerdi diyor. Bu kurumlar eski Sovyetlerdeki zorla çal flt rma kamplar Goulaglar a benzeten Kelly, Çocuklar köle gibi çiftçilere kiralan yordu diyor. Rapora göre ma durlar n ço unlu u zor koflullardaki, genellikle yetim veya suç ifllemifl gençlerden olufluyordu. Kelly, 10 metre kal nl - nda duvarlar vard. Bir askeri garnizon gibiydi. sim kullanm yorlard. Hepimizin bir numaras vard fleklinde anlat - yor. 35 POUND KAZANMAK STER M S N Z? Haringey de mi yafl yorsunuz? nglizce tam olarak bilmiyor musunuz? Orta Okula giden çocu unuz var m? Haringey Belediyesi nin Orta Okula giden çocuklar üzerinde yapmak istedi i araflt rmaya kat lmak istiyorsan z 30 May s Cumartesi günü saat ile aras bayanlar ve 30 May s Cumartesi saat ile aras erkekler ile Telgraf Gazatesi nin ofisinde görüflme yap lacak. YAPTI IMIZ KAMÇILARLA B Z DÖVÜYORLARDI Kelly, Bizi sakinler olarak ça r yorlard diyerek gecenin ortas nda yatak d fl na ç kamayan, ç plak b rak lan, k rbaçlanan sakinler olduklar n ifade ediyor. Sadece devlete ve dini kurumlara giden paralar kazanmak amac yla çiftçilere çal flmak için yataktan ç kt klar n söyleyen Kelly, Kendi elbiselerimizi kendimiz yap yorduk, kendi ayakkab lar m z kendimiz üretiyorduk diye anlat - yor. Kelly, Bizi dövdükleri k rbaçlar üretiyorduk. Baz lar (din adamlar ) o kadar fleytaniydi ki eski 3 ngiliz pennisinin kay fllar üzerine dikilmesi gerekiyordu diyor. 216 KURUMDA K fi LE GÖRÜfiME YAPILDI rlanda hükümeti taraf ndan 2000 y l nda kurulan komisyon bugün kapat lm fl olan Katolik kurumlar üzerine araflt rma yapt. Rapor E itim Bakanl n n dini kurumlar karfl s ndaki sayg s n ve çocuklara karfl uygulanan fliddeti durdurma konusundaki yetersizli ini elefltiriyor. Komisyon üyeleri aralar nda çocuk yurtlar, hastaneler ve okullar n da oldu u 216 kurumda kalan bin 190 erkek ve kad n ile görüflme yapt. Katolik Kilisesi Kardinali Sean Brady de raporu memnuniyetle karfl lad klar n bildirdi. Irish Times a göre Brady bu rapor gerçeklerin düzeltilmesi ve bir daha benzer fleylerin yaflanamamas için bir aflama oldu unu söyledi. Brady, hedefteki cemaat olan Hristiyan Kardefller ad - na özür dileyerek, fllenen kötülükten dolay derinden üzgünüz dedi. Ancak Guardian gazetesine göre Katolik Kilisesi raporun geciktirilmesi için, özellikle de hedef al nan rahiplerin anonim kalmas n güvenceye almak için her fleyi yapt. Raporun tamam na komisyonun sitesi üzerinden ulaflmak mümkün: childabusecommission.ie/ Hemen bizi aray n TEL: veya

19 19

20 20 Londra da bir bafl na rock müzik Rock müzik grubu Sudden Exit, Emergenza festivalinde büyük bir baflar alarak finallere kat lmaya hak kazand. Ama onlar toplumumuzun rock müzi ine olan ilgisizli inden ve Londra da tek Türkiyeli rock grubu olmaktan bir hayli flikayetçi... Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Londra da rock müzik icra eden ilk ve tek Türkiyeli grup olan Sudden Exit, geçti imiz hafta alan nda önemli bir baflar yakalad ve uluslararas arenada Londra y temsil etmeye bir ad m daha yaklaflt. ngiltere genelinde 157 müzik toplulu unun kat ld Emergenza Music Festival inde, alternative-poprock tarz nda müzik yapan Sudden Exit, bu 157 gruptan 145 ini eleyerek ilk 12 ye girmeyi baflard. Londra birincisinin belirlenece i son etap, 20 Haziran Cumartesi akflam, Kentish Town daki Forum'da gerçekleflecek. Sudden Exit, finali de aflabilirse Almanya da gerçeklefltirilecek olan uluslararas büyük finalde Londra y temsil edecek. Sudden Exit, ngilizce ve Türkçe müzik yap yor, befl kiflilik bir ekipten olufluyor. Grupta görev da - l m flöyle: Vokalde Sevtap Ifl k, elektronik gitarda Aram Taha, davulda Murat Hiçdönmez, keyboardda Cömert fientürk ve basgitarda Ceyhun Can Güner. Gruptan Ceyhun Can Güner, Cömert fientürk ve Murat Hiçdönmez le baflar lar n konuflmak üzere bafllad m z söyleflide Kürt ve Türk toplumlar - n n müziklerine olan ilgisizli ine dair bir dokunup bin ah iflittik... Emergenza Festivali ndeki baflar n z ne anlama geliyor? Festival, tüm dünyada de- iflik ülkelerin de iflik flehirlerinde ayn anda gerçekleflen bir organizasyon. Bu festivalin ngiltere aya Edinburg ile Londra dan olufluyor. Londra aya nda 157 rock grubu kat ld ve flu anda finalde 12 tane grup yar flacak. 20 Haziran daki finalde birinci gelmemiz durumunda A ustos ay nda Almanya da düzenlenecek uluslararas yar flmada Londra y temsilen yar flaca- z. Üç gün sürecek yar flman n sonunda birinci gelecek grup sveç in Malmoe kentinde dünyan n en ünlü stüdyolar ndan birinde on günlük kay t hakk kazanacak. Almanya aya için söylüyorum; dünyan n çok farkl yerlerinden gruplar elemek epeyce zor olacakt r... Asl nda zor diye bir fley yok. Biz bu yar flmaya kat l rken hedefimizi haydi Londra birincisi olal m diye koymad k. Çünkü di- er gruplardan haberdar de ildik ve bize uzak bir hedef olarak geliyordu. Ancak flu anda hem di er gruplar ve müziklerini daha iyi tan yoruz hem de müzi imizin fark n daha iyi görüyoruz. fiimdiye dek üç tur geçtik ve her üç turda da inanc m z artt. Sesimizi ngilizlere de duyurmak istiyorduk, bunu bir nevi baflard k da. Bizim için çok faydal bir tecrübe edindik. Londra da çal flma koflullar n z nas l? Bir stüdyonuz var m mesela? Biz dört seneyi geride b - rakt k. Dört sene boyunca düzenli olarak Çarflamba günleri provalar yap yoruz. Tabii belli bir bedel ödeyerek, stüdyolar kiralayarak veya arkadafllar - m z n stüdyolar n kullanarak yap yoruz. Londra da Kürt-Türk gençlerinin müzi e ilgisi var m? Ben 11 senedir Londra da yafl yorum. Ve 11 senedir müzikle u rafl yorum. Bu deneyimlerimden hareketle söyleyebilirim ki Londra çok talihsiz bir yer. Nas l bir talihsizlik? Kürt ve Türk toplumunda sanata önem veren belli bir kitle yok. Bundan dört sene öncesine kadar bir gitar dersi bile yoktu. Ama müzisyen Sedat Sar - c n n Londra da olmas müzik yapmak isteyen gençler için büyük bir olanak. Çünkü onun sanata bak fl çok farkl ve faydal. Ama onun d fl nda bizim toplumumuz için söylüyorum; müzik dinleyicisi diye bir kavram yok burada. Biz ilk ç kt m zda k sa zamanda çok dinleyiciye ulafl r z diyorduk ama bu ancak dört sene sonra k smen olabildi. Çünkü burada tiyatro, konser gibi etkinlikleri kolay kolay duyuram yorsun. En iyi rock grubunu buraya getiriyorsun ancak 200 kifliye konser verebiliyor. Böyle bir toplumsal mesafeli durufl var de iflik müzik türlerine karfl. Bu da bizim Londra da yol kat etmemize engel olabiliyor. Bu durum insanlar n size bak fl na nas l yans yor. Zorluk ç karan oluyor mu? Hay r, çünkü bizim toplumumuzda sayg n bir yerimiz var. Bizi dört senedir bilen çok arkadafl m z var. Müzikle az biraz ilgilenen herkes bizim bu ifli inanarak yapt m z n fark nda. Fakat Londra n n dayatt koflullar nedeniyle de hala bizi ancak Youtube dan dinleyebilmifl arkadafllar m z da var. Baflka rock müzik grubu var m peki toplumumuzda? Bizim karfl laflt m z en büyük dezavantaj flu; biz bir ilkiz ve halen de ilk olmaya devam ediyoruz. Bu müzik tarz n n fark yla ilgili belki ama netice itibariyle olumsuz bir durum... Toplumumuzda müzi e daha çok ticari yaklafl m söz konusu. Biz de bu tür ticari yaklafl mlar aflmaya çal fl yoruz. Bunu yapabilirsek de insanlar n bak fl de iflecek ve belki rock grubu kurmak isteyen gençler de bize ulaflacak ve biz onlara yard m edece iz. Ben bunun bize uzak oldu unu düflünmüyorum. Fakat genel olarak bak ld nda flu anki durum için epeyce talihsiz bir durum diyebiliriz... Kesinlikle... Bizim kendimizi tartabilece imiz bir arena yok... Emerganza festivaline girmemizin nedenlerinden biri de buydu. Bakt k ki bu anlamda bizim toplumumuzda bir hareketlenme yok, biz de bu festivale yöneldik... Bu tabii, ac bir gerçek maalesef. ngiltere dünya rock endüstrisinin bafl n çeken bir ülke ve Londra da dünyaya flekil veren flehirlerden biri. Ama biz gene kendi kabu umuzday z. Burada müzikle u raflan gençlerin destek alaca pek kimse yok... Tabii hep olumsuzluklardan bahsettik ama bize yard m eden insanlar da var. Örne in Meto Print bir çok konuda bize yard mc oluyor, Metin abiye teflekkür etmek istiyoruz. Sudden Exit in bu güne kadar gelmesinde hep destek sunan Sedat Sar c ve efli Suzan Bayaz t a çok teflekkür etmek istiyoruz. Peki Kürt veya Türk toplumundan destek ald n z m? Biz bu anlam yla bir destek aray fl na hiç girmedik. Ama Londra da böyle bir baflar sa lam fl bir gruba insanlar m z n sahip ç kmas, destek vermesi gerekiyor. Bunu gelsinler ceplerimizi doldursunlar anlam nda söylemiyoruz ama manevi bir destek de olabilir bu. Ülkeler, toplumlar art k kendilerini bu tür faaliyetlerle tan t p duyuruyor ama biz hâlâ bunun öneminin fark nda de iliz. Ola ki Emergenza da birinci gelmediniz, bir albüm çal flman z olacak m? Albüm çal flmam z olacak ama biz illa albüm yapal m diye de düflünmüyoruz. Bizim as l amac m z bulundu umuz flehirde hem toplumumuzda hem de ngiliz toplumunda kendimizi ifade edebilmek ve bu ifade karfl l nda bir de er görmek... Bundan sonra da Avrupa veya Türkiye de bir yerlere gelebilmek.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı