TEKNOKENT tamam sýrada kiralama var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOKENT tamam sýrada kiralama var"

Transkript

1 Askerler birliklerine uðurlandý Çorumlu 900 genç silah altýna alýndý Vatani görevlerini yerine getirecek olan Çorumlu gençler, acemi birliklerine uðurlandý. Þubat 2015 Celp Dönemi nde Çorum dan yaklaþýk 900 gencin silah altýna alýndýðý öðrenildi. HABERÝ 10 DA Çorumlu gençler, güle-oynaya askere uðurlandý. Asker uðurlama töreninde kan aktý Çorum'da, askere gidecek genç için düzenlenen eðlencede havaya rastgele açýlan ateþ sýrasýnda tutukluk yapan bir tüfeðin aniden patlamasý sonucu 16 yaþýndaki bir genç hayatýný kaybetti. HABERÝ 7 DE Yakýnda TRT Avaz ekranlarýnda yayýnlanacak olan 'Karavan' ekibi, Çorum'da çekim yaptý. Karavan Çorum da Yakýnda TRT Avaz ekranlarýnda yayýnlanacak olan 'Karavan' ekibi, Çorum'da çekim yaptý. HABERÝ 16 DA ÇORUM 6 ÞUBAT 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ ÝSKENDER n LAHMACUN Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) TEKNOKENT tamam sýrada kiralama var Çorum TGB-Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu toplandý. eknokent in bundan sonra yürüteceði faaliyetler ile iþletme modeli ve kiralama iþleri görüþüldü. HABERÝ 2 DE Gülabibey Derneði, Uygur Türkleri ne yardým eli uzattý. Gülabibey Derneði nden Uygur Türkleri ne yardým Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Uygur Türkleri için baþlatýlan yardým kampanyasýna destek verdi. HABERÝ 11 DE Hibe desteði için son günler 13. Baþvuru çaðrý döneminde sona gelindi ve süre uzatmasý olmayacak. HABERÝ 2 DE SAYFA 12 DE Çorum TGB-Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu toplandý. Yeni yýla ihracatla baþladýk Çorum da 2015 yýlýnýn ilk ayýnda 18 milyon 448 bin dolarlýk ihracat gerçekleþtirildi. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi nin (TÝM) verilerine göre Çorum daki ihracat oranlarýnda geçtiðimiz yýlýn ayný ayýna göre artýþ olduðu gözlenirken ihracatçý iller arasýnda Çorum, 36. sýrada yer aldý. HABERÝ 7 DE Çorum, Türkiye genelinde ihracatçý iller arasýnda 36. sýrada yer aldý. Atýf Hoca Baþkent te anýldý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilipli Atýf Hoca Ýçin düzenlenen panele AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilipli Atýf Hoca için düzenlenen panele katýldý. HABERÝ 6 DA AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Patates Üreticileri Birliði'nin hayýrlý olsun ziyaretinde deðerlendirme Patateste marka haline geliyoruz Patates Üreticileri Birliði Baþkaný Davut Subaþý ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerine yeni baþlayan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'i ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Subaþý, marka haline gelen Çorum Patatesi ni güçlendirmek için kaliteli tohum kullanýmý çaðrýsýnda bulundu. HABERÝ 5 DE Bursa da dolu dolu Çorum tanýtýmý Bursa Çorumlular Derneði Baþkaný Hüseyin Görgülü, Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu tarafýndan Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan, "Anadolu'nun Tüm Renkleri Hüseyin Görgülü Burada" isimli fuarda Çorum'u ve deðerlerini tanýtacaklarýný söyledi. HABERÝ 2 DE Kargý HES in devreye girmesiyle birlikte çeltik üretiminin olumsuz etkileneceði vurgu- Kargý HES, çeltik üreticilerini vuracak HABERÝ 10 DA

2 2 CUMA 6 ÞUBAT TEKNOKENT için toplandýlar orum TGB- ÇTeknokent A.Þ. Yönetim Kurulu toplandý. TGB-Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karadayý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Teknokent Çorum TGB-Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu toplandý.. Baþvuru çaðrý döneminde 13 sona gelindi ve süre uzatmasý olmayacak. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada 10 Kasým 2014 tarihinde yayýnlanan 13. Baþvuru Çaðrý Ýlaný uyarýnca proje baþvurularý 12 Ocak ta alýnmaya baþlandýðý ve 10 UMUT ÖZGÜR ÇELÝK KAPI DAN DEV KAMPANYA Laminoks Çelik Kapý 330 Panel Çelik Kapý 330 Toplu alýmlarda bu fiyatlar geçerlidir. Küçük Sanayi Sitesi 55. Sk. No:3 Çorum Tel: Faks: web: Genel Müdürü Doç.Dr. Ýrfan Kurtbaþ ýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen toplantýda, inþaatý tamamlanarak hizmet vermeye hazýr hale gelen Teknokent in bundan sonra yürüteceði faaliyetler ile iþletme modeli ve kiralama iþleri baþta olmak üzere idari konular ele alýndý. Teknokent Yönetim Kurulu toplantýnýn ardýndan Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Baþkan Yardýmcýlarý Bülent Onur ve Mustafa Yaðlý ile OSB Bölge Müdürü Yaþar Þahin in de katýldýðý bir istiþare toplantýsý yapýldý.(haber Merkezi) Hibe desteði için son günler Þubat saat 21.00'a kadar sürecek proje kabuller için artýk sayýlý günler kaldýðý hatýrlatýldý. Proje kabulü için süre uzatýmý yapýlmayacaðýnýn altý çizilirken son günlerde yýðýlmadan dolayý herhangi bir maðduriyetin yaþanmamasý için 7-8 Þubat Cumartesi ve Pazar günleri de proje kabulü yapýlacaðý belirtildi. Süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri iþleme tesisleri, arýcýlýk, týbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiþtiriciliði, yerel ürünler ve el sanatlarý (leblebi, hamur iþleri, aðaç iþlemeciliði vb.), kýrsal turizm (lokanta, otel-pansiyon, halý saha ve yüzme havuzu vb.), kültür balýkçýlýðý gibi konularda 3 milyon avroya varan hibelerden % 50 oraný ile faydalanma þansý için zamanýn daraldýðý vurgulanarak proje vermek isteyenlerin acele etmeleri gerektiðinin üzerinde duruldu. (Haber Merkezi) Ýstiklal Marþýmýzýn 94. yaþýný kutlayacaðýz Ý Mehmet Akif Ersoy stiklal Marþýmýzýn kabulünün 94. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü etkinlikleri yapýlacak. Milli Eðitim Müdürlüðü organizasyonunda Merkez Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Baðýmsýzlýk Kahramaný Mehmet Akif temalý anma programý 12 Mart Perþembe günü saat da Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Mehmet Akif ten Mesajlar konulu fotoðraf sergisi de ayný gün Devlet Tiyatrosu Fuaye Salonunda gezilebilecek. Milli Eðitim Müdürlüðünce, ortaöðretim öðrencileri arasýnda Baðýmsýzlýk Kahramaný Mehmet Akif konulu deneme ve öðretmenler arasýnda Mehmet Akif'in Baðýmsýzlýk Anlayýþý konulu makale yarýþmasý düzenlenecek. Yarýþmalarda 1., 2., ve 3. olan öðretmen ve öðrenciler 12 Mart günü Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenecek programda ödüllerini alacak. Çorum Belediyesi tarafýndan Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý konulu konferans gerçekleþtirilecek. 12 Mart Perþembe günü da Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenecek konferansa konuþmacý olarak Prof. Dr. Necat Birinci katýlacak. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:2502) Bursa Çorumlular Derneði Baþkaný Hüseyin Görgülü, Baþkan Yardýmcýsý Veysel Topaloðlu, ile Tayyar Görgülü, Hakimiyet i ziyaretlerinde tanýtýmla ilgili bilgi verdiler. Bursa da Çorum u tanýtacaklar EROL TAÞKAN ursa Çorumlular Der- Baþkaný Hüse- Bneði yin Görgülü, Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu tarafýndan Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan, "Anadolu'nun Tüm Renkleri Burada" isimli fuarda Çorum'u ve deðerlerini tanýtacaklarýný belirterek, tüm Çorumlular'ý Bursa'daki tanýtým fuarýna davet etti. Bursa 1. Anadolu Tanýtým Günleri kapsamýnda gerçekleþtirilecek olan fuardan 8 stant kiraladýklarýný ve Çorum'un tüm deðerlerini Türkiye'nin dört bir yanýndan gelecek ziyaretçilerle buluþturmayý hedeflediklerini aktaran Hüseyin Görgülü, organizasyonun Bursa Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda gerçekleþeceðini kaydetti. Bursa Büyükþehir Belediyesi tarafýndan da desteklenen 1. Bursa Anadolu Günleri'nde tüm illere ait yöresel ürünlerin, tatlarýn ve kültürlerin sergilenme fýrsatý bulduðunu dile getiren Hüseyin Görgülü, "Türkiye tüm renkleri, zenginliði ile bu tanýtým günlerinde bir araya gelecek. Bizler de Çorumlular olarak ilimizin bu fýrsattan yararlanmasý adýna dernek olarak adým attýk. Çok sayýda davetlinin katýlýmýnýn beklendiði bu organizasyonda, tüm Çorumlular olarak bir arada olmayý ve ilimizi layýkýyla tanýtmak ve temsil etmek isti yoruz. Bu vesile ile baþta þehrimizin yöneticileri olmak üzere tüm hemþehrilerimizi bu tanýtýma katký vermeye ve katýlmaya davet ediyoruz." dedi. ERDAL BÜRO MOBÝLYA Yusuf Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir. 160 LIK MASA KONSUL KESON - SEHPA 2 ADET TEKLÝ KOLTUK 1 ADET ÝKÝLÝ KOLTUK 1 ADET MÜDÜR KOLTUK Her renk ve modellerimiz mevcuttur. Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: Gsm:

3 CUMA 6 ÞUBAT

4 4 CUMA 6 ÞUBAT ÝHH yetim projesini anlattý HH ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde gençleþtirmekteler. Ayrýca bu çocuklar eþcinsel Ýimzalanan protokol kapsamýnda yetim sponsorluðu projesi görevli imamlara tanýtýldý. 2003'te 900 çocuk Etiyopya'dan evlat edi- ailelere de evlatlýk olarak verilmektedir. Çorum Müftülüðü Toplantý Salonu'nda düzenlenen Program Müftü Yardýmcýsý Abdullah ÝHH OLARAK ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝnilirken bu rakam 2009'da 4.564'e yükselmiþtir. Pamuklu'nun deðerlendirme konuþmasý ile baþladý. Mustafa Karahan'ýn okuduðu Kur'an-ý Ke- MÝZ rim tilavetinin ardýndan Kuran Kurslarýndan Sorumlu Þube Müdürü Abdullah Salman, ÝHH ve ÝHH' nýn Yetim Projesi, yetimleri suiistimal eden suç þebekelerine karþý mücadele için Diyanet iþleri baþkanlýðý arasýnda imzalanan ortak çalýþma protokolünün içeriði hakkýnda bilgi- Hâlihazýrda suç þebekelerinin eline düþ- önemli bir vesiledir. lendirme yapmasý ile devam etti. müþ, ucuz iþçi olarak veya çocuk asker olarak ÝHH tanýtým ve 'Her Kalbe Bir Yetim' sinevizyonu izlendikten sonra kürsüye gelen Çorum kullanýlan yetimlerin kurtarýlmasý, rehabilitasyonu ve bundan sonraki yaþamlarýnda desteklenmesi için gerekli çalýþmalar yapýlmalýdýr. Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý, dünyada yetim gerçeðini ve Yetim çocuklar son derece cüzî destekler ÝHH'nýn yetim sponsorluðu projesini anlattý. saðlanmak suretiyle koruma altýna alýndýðýnda Özkabakçý, dünyada 400 milyondan fazla dünya geleceðinin kendilerine emanet edileceði yetim bulunduðunu ve bu yavrularýn her türlü erdemli bireyler olacaklardýr. Müftü Mehmet Aþýk, ÝHH nýn kampanyasýna destek çaðrýsý yaptý. tehlikeye açýk durumda bulunduðunu, organ Savaþ, iþgal, çatýþma vb. krizler, yetim nüfusunun artmasýna neden olan baþlýca etkenler- mafyalarýnýn, fuhuþ sektörünün ve misyonerlerin insafýna terkedilemeyeceðini, ayýca yetimlerin bizlere Allah'ýn emanetleri olduðunu ve on- Suriye, Filistin, Irak, Sudan, Somali, Mali, dendir. lara sahip çýkmak zorunda olduðumuzun altýný Afganistan, Doðu Türkistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Arakan ve Patani siyasi kriz çizdi. ÝHH'nýn yetim sponsorluk projesinin camiler ve Kur'an kurslarýnýn sahip çýkmasýyla daha da güçleneceðini kaydetti. Çorum halkýnýn da ülkeler olarak öne çýkmaktadýr. nedeniyle yetim sayýsýnýn her geçen gün arttýðý kendi çevrelerinde bulunan yetimlerini Çorum Doðal afetler, çok sayýda çocuðun yetim ÝHH'ya bildirdikleri takdirde onlarý da yetim kalmasýna neden olan bir diðer etkendir. Yakýn sponsorluk havuzuna dahil ettiklerini belirten geçmiþte þahitlik ettiðimiz Güney Asya tsunamisi, Haiti depremi, Pakistan depremi, Pakis- Özkabakçý, Çorum'da bulunan yetimlere de sahip çýktýklarýný söyledi. Salonda daðýtýlan gönüllü ve sponsorluk baþvuru formlarýnýn doldurulatan'daki sel felaketi, Filipinler tayfunu, Doðu Afrika kuraklýðý çok sayýda çocuðun yetim kalmasýna neden olan afetlerdendir. rak Eþref Hoca Caddesindeki Hz. Ali Camii yanýnda bulunan ÝHH ofisine gelinerek ya da online den baþvurulabiliceði, özellikle Diyanet camiasýndan bu konularda daha fazla yetimliklerin %30'unu tutmaktadýr. Bu oran AIDS hastalýðý tek baþýna Afrika'da tüm destek beklenildiði ifade edildi. Zimbabve örneðinde görüleceði üzere %74'e kadar çýkmaktadýr. Özkabakçý, Suriye'de yaþanan insanlýk dramýna da dikkat çekerek çocuklarýn soðuktan Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, imamlara projeyi anlattý. Dünyada 85 milyon çocuðun tehlikeli iþlerde çalýþtýrýldýklarý rapor edilmektedir. donarak ve açlýktan öldüklerini, kadýnlarýn yaþlýlarýn sýðýnacak bir yerlerinin olmadýðýný, bizlerden yardým beklediklerini ancak asýl sorunun Suriye tarafýnda yaþandýðýný, oradaki kardeþlerimizin çevrelerinde yardým isteyeceði hiç kimselerinin olmadýðýný, ÝHH olarak Suriye yardýmlarýnýn aktörlere sorumluluk düþmektedir. Yetimlerin karþý karþýya kaldýðý sorunlarýn çözümünde hem devletlere hem de devlet dýþý sürekli devam ettiðini, her türlü yardýma ihtiyaç olduðunu vurguladý. Yetimlerin korunup gözetilmeleri, haklarýnýn güvence altýna alýnabilmesi için gerekli giriþim ve düzenlemeler yapýlmalýdýr. Müftü Mehmet Aþýk, ÝHH'nýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile yapmýþ olduðu protokol çerçevesinde bu güzel projede birlikte hareket etmekten mutlu olduklarýný dile getirdi. Müftü Aþýk, Yetimlerin yetimhanede bakýldýðý durumlarda aile sýcaklýðýný aratmayacak þartlarýn oluþturulmasý, yetimlerin fiziksel, ruhsal, manevi ve ahlaki geliþimlerinin saðlýklý bir zeminde destek- ÝHH'nýn yetim projesi kapsamýnda üç yetim yavruya sponsor olduðunu ve ÝHH'nýn yetim projesine sahip çýkarak, ellerinden gelenin en fazlasýný yapmalarýný, Çorum'un Türkiye genelinde lenmesi gereklidir. ÝHH'nýn yetim projesi kapsamýnda en fazla yetimi olan iller arasýnda olmasýný istediklerini ve camia olarak hayýrda yarýþmalarýný istedi. Müftü Aþýk Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý'ya Yetimliðe neden olan ve yeni yetim üreten siyasi krizlerin çözümü için devletler ve baþta yapmýþ olduðu çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. BM ve ÝÝT olmak üzere çatý kurumlar gerekli adýmlarý, atmalýlar, diye düþünüyoruz. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý'nýn Çorum Müftülük personeline yaptýðý ÝHH Yetim Projesi sunumu özetle þöyle: ÝHH çocuklarý kendi ülkelerinde, köklerinden koparmadan destekliyor ÝHH'NIN ÇALIÞMA SÝSTEMÝ Her çocuk doðuþtan itibaren temel yaþam hakký, eðitim hakký, saðlýk hakký, barýnma hakký, fiziksel ve psikolojik sömürüye karþý korunma hakký gibi haklara sahiptir. Uluslararasý top- 24 yetimhanede 2 bine yakýn çocuða aile þefkati sunmaya çalýþýyor. Onlarýn bütün ihtiyaç- Yetim bir çocuðu üniversite eðitimini tamamlayýncaya kadar destekliyor lum, çocuklarý istismara karþý korumak ve temel haklarýný garanti altýna alma noktasýnda sorumludurlarýný üstleniyor. Halihazýrda 8 ülkede 11 yetimhane inþaatý devam ediyor. Suriye'de iki bölgede yetim aileleri için kamplar açtýk, Þemmarin ve Suci kamplarý Unicef rakamlarýna göre dünyada 200 milyon yetim çocuk bulunuyor. Bu sayýya Çin ve Yetim Dayanýþma Günleri ile tüm dünyada yetim çocuklarla ilgili bir farkýndalýk ve gündem oluþturmak istiyoruz. Bu sene YDG programýnda 60 bine yakýn çocukla 300 proje gerçek- Afganistan içinde olmak üzere 52 ülke dahil deðil. Dünya yetim nüfusunun 2016 yýlýnda 400 milyonu aþacaðý tahmin edilmektedir. leþtirerek Türkiyeli hayýrseverleri 40 ülkede yetim çocuklarla buluþturduk. 100 milyon çocuk sokaklarda yaþýyor, evsiz, ailesiz, korumasýz her türlü tehlikeye açýk bir ÝHH, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'na bir öneri sunarak 15 Ramazan tarihinin Dünya Yetimler þekilde. Günü ilan edilmesine vesile oldu Her gün 10 bine yakýn çocuk yetim kalýyor. Bunun 2,1 milyonu Afrika'da olmak üzere senede 3,5 milyon çocuk ediyor. idrak edeceðiz Yetim giydirme, iftar, yetim çocuklara eðlence ve çeþitli hediyeler. Çorum ÝHH Çorum ÝHH olarak her yýl Ramazanýn 15 günü yetimlerimizle bir araya gelerek bu günü Afrika'da yetimliðin %30 oranýnda sebebi AIDS hastalýðýdýr. Bilindiði gibi AIDS laboratuvarda üretilen bir mikropdur. ruz Olarak sevgi evleri ile temasýmýz var oradaki yetim yavrularýmýzda etkinliklerimize dahil ediyo- Senede 2,5 milyon çocuk kaçýrýlarak satýlýyor. Bunun 1,1 milyonu fuhuþ mafyalarý tarafýndan yapýlýyor. 32 milyar dolarlýk insan kaçakçýlýðý büyük oranda çocuklar üzerinden yürüyor. Savaþ, afet ve yoksulluk bölgelerinin yetim çocuklarýyla ilgileniyoruz. ÝHH NASIL ÇALIÞIYOR? Sadece Hindistan'da çoðu yetim 300 bin den fazla çocuða dilencilik yaptýrýlýyor. Sponsor Destek Sistemi, Yetim Destek Havuzu Ve Proje Sponsorluðu fonlarýmýz bulunuyor Türkiye'de de TUÝK rakamlarýna göre 27 bin kayýp çocuk bulunuyor. Dünya 2013'te silahlanma ve savunma sektörüne 9,8 trilyon dolar harcadý. Buna karþýn Nakdi, fiziki ve manevi ve psikolojik desteklerde bulunuyor. dünya üzerinde her gün 22 bin çocuk açlýktan öldü ve ölmeye devam ediyor. Dünyanýn "savaþ ÝHH'NIN AMACI oyununa" çocuklar da savaþ aðalarý tarafýndan itiliyorlar. 300 bin den fazla çocuk daha oyun yaþlarýnda silahaltýna alýnmýþ durumda. Cephelerde savaþmaya zorlanýyor. Aile sevgi ve þefkatini önemsiyoruz. Eðitimli olmalarýný önemsiyoruz. Tüm dünyayý saran misyoner örgütler çoðunlukla yetim çocuklar üzerinden faaliyetlerini yürütüyorlar ve kendi kurumsal devamlýlýklarýný bizim yetimlerimiz üzerinden saðlýyorlar. 4,2 Yardýmseverlik bilinci ile büyümelerini önemsiyoruz. milyon çocukla ilgilenen misyoner örgüt bulunuyor. Kendilerine, ailelerine, çevre ve ülkelerine faydalý bireyler olarak büyümelerini önemsiyoruz. 10 Milyonluk Haiti nüfusunun 300 bin ini yetimler oluþturmaktadýr. Doðu Afrika'da Son 60 yýlýn en aðýr kuraklýðý olarak tanýmlanan afette 50 bin ila 100 bin Allah korkusu ile dopdolu olmalarýný önemsiyoruz. arasýnda kiþi hayatýný kaybetmiþ, on binlerce çocuk yetim kalmýþtýr. ÝHH 51 ülkede 60 bin çocuða sürekli 100'den fazla ülkede 300 binin üzerinde çocuða ise Her gün 40 bin çocuk yaþ sýnýrýný geçtiði için sokaklarýn insafýna terk ediliyor. dönemsel olarak destek veriyor. (Hindistan, Myanmar, Ýran, Azerbaycan, Romanya yeni beklenen ülkelerimiz) yýllarý arasýnda, organ kaçakçýlarý tarafýndan büyük çoðunluðu yetimler olmak üzere 1 milyon çocuðun organlarý çalýndý ve bu çocuklar ölüme terkedildi! 2016 sonu itibariyle 100 bin yetim çocuða düzenli destek vermek istiyoruz. Sadece Irak'ta 5 milyon yetim çocuk bulunuyor. HER MÜSLÜMANIN BÝR YETÝMÝ OLSUN Suriye'de 5. Yýlýnda olan savaþta en az 600 bin çocuk yetim kaldý. MEB, DÝB ve Eðitim-Bir-Sen ile imzalanan protokol ile tüm Kuran Kurslarýnda, Camilerde ve okullarda kampanya gönüllülük esasýyla yapýlabilecek. 20 milyona yakýn öðrenci ve neredeyse tüm Türkiye bu çalýþmanýn muhatabý olacak. Dileyen Kuran Kurslarý ve Camiler bir yeti- Muhtelif hile ve vaatlerle kaçýrýlan çocuklar kendi ailelerinden, kültürlerinden koparýlarak, bunlarýn çoðunluðu Ýslam coðrafyalarýndaki yetimlerden oluþmakta, genellikle Avrupa ve Amerika'daki ailelere para karþýlýðýnda satýlmaktadýr. Bu ülkeler yaþlanan nüfusunu ancak bu me sahip çýktýðý gibi birden fazla yetimi de destekleyebileceklerdir. (Haber Merkezi) þekilde Gül-Der gençleri Çorum u temsil etti ÜL-DER Ortaöðretim Komisyonu GÖðrencileri Anadolu Öðrenci Birliði 3. Gençlik Komisyonu'ndan döndü. Gül Gençlik, Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði Ortaöðretim Komisyonu öðrencilerinden M. Cihat Pekcan, M. Ali Selçuk, M. Emin Kýsakol, Büþra Bozdoðan, Ayþenur Yasan, Gizemnur Selçuk, Feyza Sapancý, 30 Ocak-1 Þubat tarihleri arasýnda Gaziantep'te düzenlenen gençlik buluþmasýnda Çorum'u temsil ettiler. Gaziantep Bülbülzade Vakfý'nýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen ve üç gün süren buluþmanýn temasý 'Gençlik ve Ahlak' olarak belirlendi. Çorum ekibinin de sunum yaptýðý etkinlik Kur'an-ý Kerim tilaveti ve mealinin okunmasý ile baþladý. Açýlýþ ve selamlama konuþmalarýndan sonra tanýþma ve hasbihale geçildi. Ertesi gün düzenlenen panelde "Sosyal Medya Ahlaký ve Etkileri", "Ýletiþim Ahlaký", " Popüler Kültür ve Tüketim Anlayýþý" konularý gençler tarafýndan iþlendi. Ýkinci oturumda; "Sahih Din Algýsý", "Sahih Kur'an Algýsý" ve "Sahih Peygamber Algýsý" konularý iþlendi. Öðleden sonra katýlýmcý gençlere Gaziantep'in turistlik ve tarihi yerleri gezdirildi. Akþam gruplar þeklinde "Müslüman Gencin Ahlaki Deðerleri" baþlýðý altýnda atölye çalýþmasý yapan gençler, yaptýklarý çalýþmalarýn sunumunu gerçekleþtirerek konunun derinlemesine analizini yaptýlar. Gençler þiir ve ezgi þöleni ile yorgunluklarýný attýlar. Pazar günü yapýlan üçüncü oturumda " Teþkilatçýlýk (Örgütlenme) Ahlaký", "Davet Ahlaký" ve " Siyaset, Sorumluluk Ahlaký" konularýnýn sunumu yapýldý. Çorum Gül-der adýna Muhammed Emin Kýsakol "Davet Ahlaký" hakkýnda yaptýðý sunumda; davetin ve ahlâkýn tanýmlarýný yaparak "Davet Ahlaký " hakkýnda ayetler ýþýðýnda sunum yaptý. Davet hikmetle ve güzel öðüt ile olmalý. Davet mücadelesi en güzel þekilde olmalý. Davet yumuþak olmalý. GÜL-DER Ortaöðretim Komisyonu Öðrencileri Anadolu Öðrenci Birliði 3. Gençlik Komisyonu'ndan döndü. Davet katý yürekle olmamalý. Davetçi affedici olmalý. Davette dua olmalý. Davet anlaþýlýr olmamalý. Davet yumuþak söz ile yapýlmalý. Davet dosdoðru olmalý. Davet Salih amellerle desteklenmelidir. Davet Müslüman kimliði ile yapýlmalýdýr. Davette öncelik mazlumlarýn olmalýdýr. Davetci ortak noktalar üzerinden davete baþlamalý. Davette iyiliði metot olarak benimsemeli. Davette vesveseye yer yoktur. Davete cahillerden baþlanmamalý. Davette sonucu Allah'a býrakmalý. Davette sabýr olmalýdýr. Davette karamsarlýða ve yeise yer yoktur. Davet karþýlýksýz olmalýdýr. Davet uyarýcý olmalý. Davet örneklikle olur. Davette iletiþimin ayrý bir önemi vardýr. Davette minnet yoktur. (Haber Merkezi) Hayrettin Karaman Mýsýr ikinci Suriye olmaya itiliyor Ýhvan ýn Türkiye temsilcisi Abdülgaffar, Biz öldürülüyoruz. 19 aydýr barýþ diyoruz. Artýk yeter kýsas yöntemine geçiyoruz dedi. Þimdi 19 aydýr bunca zulme, katliama, kýyýma raðmen sabreden, yalnýzca gövdesini siper ederek bu hayasýzca akýnýn durmasýný bekleyen, aman þiddete baþvurmayalým, karþý tarafýn eline koz vermeyelim diyen, bu kadar zulüm karþýsýnda belki dünya insafa gelir, vicdanlar harekete geçer de hak ve adalet talebimize destek verirler diye bekleyen Ýhvan (Mýsýr halkýnýn büyük bir kitlesi) nihayet yeter artýk, koyun gibi boðazlanmanýn faydasý yok, meþru savunma hakkýmýzý kullanmanýn zamaný gelmiþtir, biz de silaha karþý silah kullanacaðýz deme noktasýna gelmiþtir. Suriye de de böyle oldu, aylarca Esed in askerleri, þiddete baþvurmadan hak ve hürriyet talep eden halka ateþ açtýlar, insanlarý öldürdüler, yaraladýlar, zindanlara attýlar, iþkence yaptýlar. Bu arada Türkiye Esed e, samimiyetle ve hasbi (menfaat peþinde olmadan) nasihatlerde bulundu, nasihat fayda vermedi, zulüm devam etti, sonunda halk da galeyana gelerek þiddete baþvurdu. Daha önce de durum kötü idi, ama sonra daha kötü oldu. Bunun sorumlusu kimdir? Bazýlarýna sorarsanýz halktýr, halk sabretmeliydi, zulme boyun eðmeliydi, hak ve hürriyet talebinden vaz geçmeliydi, yalnýz býrakýlacaðýný bilmeliydi... Bu tezi savunanlar içinden demokrat, hak ve hürriyet savunucusu olanlar, baþka durumlarda her þeye raðmen direniþten ve bedel ödemekten söz ederler. Eðer bunlarýn sabýr ve katlanma tezleri uygulanmaya devam etseydi dünyanýn dört bir yanýnda mazlum ve maðdur halklarýn, diktatörlerden ve onlarýn efendileri olan sömürgecilerden kurtulmalarý, hürriyet ve baðýmsýzlýða kavuþmalarý mümkün olmazdý. Sýkça tekrar ediyorum: Ateþ düþtüðü yeri yakar. Hariçten gazel okumak kolaydýr. Halkýn sokaða çýkmasýndan önce Suriye de, Ýhvan a üye olmak idamlýk suç idi. Bugün de Mýsýr da Ýhvan ayný durumda, demokratlarýn (daha doðrusu demokrasiyi istismar edenlerin, iþlerine geldiði gibi kullananlarýn, iþlerine gelmezse diktatörlerle iþbirliði yapmaktan utanmayan ve çekinmeyenlerin) ileri sürdükleri þartlara uygun bir seçimle iþbaþýna gelen Ýhvan ý; sözde kýnadýklarý, karþý çýktýklarý, mahkum ettikleri bir askeri darbe ile deviren Sisi ye karþý en azýndan ses çýkarmadýlar, kimleri de açýkça veya el altýndan desteklediler. O da bu desteklerle de þýmararak zulmüne devam etti ve ediyor. Daha bir hafta kadar önce, 25 Ocak Devrimi nin dördüncü yýldönümünde gösteri düzenleyen Mýsýrlýlara, General Sisi nin askerlerince yine ateþ açýldý. 28 Mýsýrlý daha öldürüldü onlarcasý da yaralandý. Evet, Mýsýrlý meþruiyet temsilcileri 19 ay öldüler, yaralandýlar, zindanlara atýldýlar, iþkenceye uðradýlar ama ellerini silaha uzatmadýlar. Þimdi meþru savunma haklarýný kullanýr da silaha sarýlýrlarsa ben, onlarý deðil, darbecileri ve onlara destek verenleri kýnayacaðým. Dînukum dînârukum diye bir söz vardýr; yani Sizin dininiz paranýzdýr deniyor. ABD ve Avrupa nýn resmi ideoloji bakýmýndan olmasa da ekonomik, sosyal ve ahlaki bakýmdan maddeci olduðunda þüphe yoktur. Bugün dünyanýn neresinde geri kalmýþlýk, açlýk, tefrika, kan, iç savaþ, sömürü varsa bunlarýn birinci dereceden sorumlusu Batýlý irili ufaklýzalim devletlerdir. Gözlerini maddi çýkar bürümüþ olan bu zalimlere göre din, iman, ahlak maddi menfaattir, ulusal çýkardýr, enerjidir; gazdýr, petroldür, uranyumdur, stratejik bölgelerdir, yer altý zenginlikleridir. Çýkarlarý gerekli kýldýðýnda bütün insani ve dini deðerleri hiçe sayarak istediklerini alýrlar. Bir de utanmadan insanlara döner barýþtan, adaletten, insani deðerlerden, farklýlarýn adalet içinde beraber yaþamalarýndan, haktan, hürriyetten söz ederler, bu deðerlerin sahte þampiyonluðuna soyunurlar. Onlardan ümidim olmadýðý için baþta Türkiye, Suudi Arabistan (yeni yönetimi) ve Ýran olmak üzere Ýslam dünyasýna sesleniyorum; hiç olmazsa siz mazlum Mýsýr halkýnýn yanýnda yer alýn ve desteðinizi esirgemeyin.

5 Patates üreticileri yeni il baþkanlarýný kutladý Kaliteli ürün için kaliteli tohum HP Ýl Baþkaný Be- Çetin, yapýlacak Mkir seçimlerle birlikte MHP'nin iktidara geleceðini bildirdiði konuþmasýnda, "MHP Ýktidarý ile birlikte, tarýmý içinde bulunduðu borç bataðýndan kurtaracaðýz." dedi. Patates Üreticileri Birliði Baþkaný Davut Subaþý ve yönetim kurulu üyelerinin hayýrlý olsun ziyaretinde tarýma yönelik bakýþ açýlarýnýn dile getiren MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, çiftçilerin sorunlarýnýn çözümünü, yine çiftçilerle birlikte ele alarak belirleyeceklerini, onlarýn teklif ve önerileri doðrultusunda adýmlar atacaklarýný söyledi. Her ortam ve þartta EROL TAÞKAN atates Üreticileri Birliði Baþ- Davut Subaþý ve yöne- Pkaný tim kurulu üyeleri, görevlerine yeni baþlayan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'i ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Subaþý, marka haline gelen Çorum Patatesi ni güçlendirmek için kaliteli tohum kullanýmý çaðrýsýnda bulundu. Davut Subaþý, ziyaretlerde Çorum'da patates üretimi ile ilgili siyasi partilerin baþkanlarýna bilgi vererek, "Çorum'da 2014 yýlýnda 11 bin dekar alana patates ekilerek, yaklaþýk 35 bin ton ürün elde edildi." dedi. Patates üretiminde sertifikalý tohum kullanýlmasýna yönelik üreticilere çaðrýda bulunan Davut Subaþý, hastalýklý patates tohumlarýnýn kullanýmýnýn, tahmin edilemez zararlara yol açtýðýný, hastalýk bulaþan ekim ayanlarýnýn yýl süreyle patates ekimine kapatýldýðýna dikkat çekerek, ayrýca bilinçsiz kullanýlan zirai ilaçlarýn da ciddi saðlýk riskleri oluþturduðunu aktardý yýlýný kuraklýk nedeniyle düþük verimle geçirdiklerini de söyleyen Subaþý, Çorum Patatesi'nin kalite ve lezzet bakýmýndan Türkiye'de ilk üçe girdiðini, tercih edilen bir marka haline gelen Çorum Patatesi'nin doðru tohum kullanýmý ile birlikte ekiminin daha da artýrýlmasý için çaba sarfettiklerini sözlerine ekledi. Tarýmý borç bataðýndan kurtaracaðýz K EMRE KUT arakaþlar Þirketler Grubu Genel Müdürü Yýldýrým Orkun Bayýndýr ve Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Karakaþ, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde sorunlarýn çözümü için birlikte hareket etmeye hazýr olduklarýna deðinen MHP Ýl Baþkaný Çetin, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Karakaþlar'dan MHP'ye ziyaret M. ALÝ. CEYLAN ðuzlar Belediye Baþ- Orhan Ateþ, Okaný MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret dün saat 12.30'da parti merkezinde gerçekleþtirildi. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, siyasi partilerin ortak amacýnýn vatana, millete ve memlekete hizmet etmek olduðunu belirterek, MHP ile el ele, kol kola hizmet edeceklerini, her zaman desteðe hazýr ve kapýlarýnýn açýk olduðunu kaydetti. MHPÝl Baþkaný Bekir Çetin ise, 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerde iktidar olduklarýnda tüm belediyelere ayný yakýnlýðý göstereceklerini belirterek, "Siyasi partilerin ortak özelliði sizin de dediðiniz gibi vatana, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, partisinin iktidarýnda çiftçiyi borç bataðýndan kurtaracaklarýný belirtti. Karakaþlar Þirketler Grubu Genel Müdürü Yýldýrým Orkun Bayýndýr ve Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Karakaþ, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. bulundu. Karakaþlar Þirketler Grubu Genel Müdürü Yýldýrým Orkun Bayýndýr Çorum'a yeni geldiðini belirterek, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e yeni görevinde baþarýlar diledi. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ise, ziyaretin kendilerini mutlu ettiðini dile getirerek, Karakaþlar Þirketler Grubu Genel Müdürü Yýldýrým Orkun Bayýndýr ve Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Karakaþ'a teþekkür etti. Oðuzlar MHP yi kutladý Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. halka, hakka, Kur'an'a, bayraða hizmet etmektir. Oðuzlar küçük olmasýna raðmen turizmde geliþmiþtir. Biz iktidar olduðumuzda belediyelerin hangi partiden olduðuna bakmaksýzýn destek vereceðiz. Belediyeler halka hizmet etmek içindir." dedi. Þoför ve Nakliyeciler Odasý Çetin'i kutladý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve Yönetim Kurulu üyeleri dün MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. EMRE KUT orum Þoförler ve Nakliyeciler ÇOdasý Baþkaný Tahsin Þahin ve Yönetim Kurulu üyeleri dün MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Çorum'un ortak payda olduðunu belirterek, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, STK'lar ve meslek odalar ile birlikte Çorum için istiþare içinde olacaklarýný ve sorunlarýn çözümünde ellerinden geleni yapacaklarýný belirtti. EROL TAÞKAN Parti Ýl Baþkaný Rumi AKBekiroðlu, Patates Üreticileri Birliði'nin hayýrlý olsun ziyaretinde, çiftçilerin geleneksel tarýmdan bilimsel tanýma adým atarak, katma deðeri yüksek ürünlere yönelmesi gerektiðine iþaret etti. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Ziraat Odasý'ný üretim projeleri oluþturmaya davet eden Bekiroðlu, "Çiftçimizin proje ayaðýný desteklemek için ilgili kurumlarýmýzýn çalýþmalarýna ihtiyacýmýz var." dedi. Çiftçinin üretim bilincini artýrmak için hazýrlanacak projelerle, doðru bir vizyon çizilebileceðine vurgu yapan AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu, dededen ve babadan kalma yöntemlerin yerini, bilimsel ve KUTLAMA AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen CUMA 6 ÞUBAT Projelerle çiftçiye destek vermeliyiz AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Patates Üreticileri Birliði'nin hayýrlý olsun ziyaretinde deðerlendirme yaptý. HP Ýl Baþkaný Gürsel CYýldýrým, CHP iktidarý ile birlikte köylünün adam yerine konulacaðýný, tekrar milletin efendisi konumuna getirileceðini söyledi. Birliði ve kardeþliði saðlamak adýna güneþ gibi herkese eþit doðacaklarýný ifade eden CHP Ýl Baþkaný Yýldýrým, tarýmýn güçlendirilmesi için üretim planlamasý yapýlmasý gerektiðine iþaret ederek, "Soðan ya da patates gibi ürünler baþta olmak üzere, iyi fiyat yaptýðý yýlýn ertesinde, herkes bu ürünleri ekiyor ve ciddi fiyat düþüklükleri ile zararlar söz konusu oluyor. Bunun önüne geçmek için üretim planlamasý kaçýnýlmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çýkýyor." dedi. CHP iktidarýnda mazot fiyatýnýn 2 TL'ye indirileceðini kaydeden Yýldýrým, mazotun Türkiye'ye maliyetinin 1 TL olduðunu hatýrlattý. Öte yandan yine teknolojik geliþmelerin almasý gerektiðini dile getirdi. Katma deðeri yüksek ürünlerin araþtýrýlarak, bölge çiftçisi ile bu bilgilerin paylaþýlmasý ve uygulanmasýndan yana olduklarýný aktaran Bekiroðlu, patates üretiminin artmasý temennisiyle Patates Üreticileri Birliði yöneticilerine ziyaretten dolayý teþekkür etti. Köylüyü tekrar milletin efendisi yapacaðýz Patates Üreticileri Birliði CHP yi ziyaret etti. CHP iktidarý ile birlikte küçük çiftçilerin bir sefere mahsus olmak üzere borçlarýnýn silineceðini, faiz ve borç ertelemesinin çözüm oluþturmadýðýný, ayrýca TMO'larýn daha aktif hale getirileceðini ifade etti. "Güzel günler göreceðimize inanýyorum" diyen Yýldýrým, hangi partiye oy verirse versin, kimseyi ötekileþtirmeyen bir yaklaþýmla siyaset üretmeye devam edeceklerine iþaret etti. Av. Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Ýl Sekreterliði ne seçilen deðerli aðabeyimiz Adem Candan ý tebrik eder, görevlerinde baþarýlar dileriz. Saray Metal Çelik Konstrüksiyon Ömer-Cengiz KÖSTEKCÝ

6 6 CUMA 6 ÞUBAT Ýftiralara sessiz kalmayýz týf-der Baþkaný Mustafa Lek, 4 Þu yýlýnda hukuksuz bir karar Abat ile idam edilen þehit alim Ýskilipli Atýf Hoca'yý 89. ölüm yýldönümünde saygýyla andýklarýný bildirdi. 89 yýllýk bu süreçte bazý zihniyetlerin hala yerinde saydýðýna üzülerek þahit olduklarýný belirten Mustafa Lek, "Biz bu zihniyetten Atýf Hocamýza yapýlan hukuksuzluðu kabullenmelerini beklemiyoruz, ancak Atýf Hocamýza 89 yýl sonra bile iftiralarda bulunmalarýna da sessiz kalmamýz beklenemez" dedi. 4 Þubat Çarþamba günü TBMM'de söz alarak Atýf Hoca'yý gündeme taþýyan baþta AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu olmak üzere diðer AK Partili vekillere teþekkür eden Lek, ayrýca 2 Þubat Pazartesi günü Ýskilip'te Atýf Hoca'nýn kabri baþýnda düzenlenen anmaya da teþrif eden herkese teþekkür etti. Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Þubat ayý, diðer adý ile þehitler ayý içerisinde 4 Þubat 1926 tarihinde hukuksuz bir karar ile idam edilen þehit alim Ýskilipli Atýf Hocamýz ile ilgili olarak Ýskilip Belediyemizin destekleri, Çorum Milletvekilimiz TBMM idari Amirimiz Sayýn Salim Uslu Beyefendinin büyük katkýlarý ile Ýskilip'te düzenlediðimiz programa bizzat teþrif ederek, telefon, telgraf ile dileklerini sunarak katýlan ve bu hukuksuzluðu artýk bir daha böyle hukuksuzluklar yaþanmamasý adýna tel'in eden tüm milli irade savunucularýna teþekkür ve selamlarýmýzý gönderiyoruz. 2 Þubat 2015 tarihinde Ýskilip'te düzenlenen programda aramýzda bulunarak bu davaya güç ve omuz veren, baþta TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu olmak üzere, TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu Baþkan Ayhan Sefer Üstün, AK Parti Muþ Milletvekili Faruk Iþýk, AK Parti Bursa Milletvekili Ýsmet Su, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoðlu, AK Parti Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Dr. Mehmet Sýlay, Atýf Hocanýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal ve Atýf Hocanýn kabri mimarý Mehmet Osmanlýoðlu, ÇÝMDER Baþkaný, Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Boyraz, HÜ- MOD Baþkaný Ahmet Ölçer, Memur-Sen Baþkaný Ahmet Saatci, Özgür-Der Baþkaný Bülent Gökgöz, ÝHH Baþkaný Selim Kabakçý, AGD Çorum Baþkaný Bekir Uyanýk, AGD Ýskilip Baþkaný ve Saadet Partisi Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yavuz Katýrcý, Ýnsani Deðerler Platformu Dönem Sözcüsü Seyfettin Zengin ve platform üyelerine, Milli Ýrade Platformu üyelerine, burada adýný sayamadýðýmýz ancak bu davanýn hep içinde olan tüm sivil toplum kuruluþlarýmýza, kanaat önderlerimize, Ýmal ailesine, Toyhane Köyüne, Atýf Hoca tartýþmasýnda AK Partili vekilleri suçladý lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl ÜBaþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn vefatýnýn 89. yýldönümünde Meclis'te yaþanan tartýþmalarla ilgili açýklama yaptý. Açýklamasýna, Atýf Hoca'yý rahmetle anarak baþlayan Ýmal, þunlarý söyledi; "Bu açýklamayý Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný olmamýn yaný sýra, her zaman gurur duyduðum, rahmetle andýðým Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu olarak yazýyorum. Bu yazý vesilesi ile Atýf Hoca'nýn ismi üzerinden sahiplenme görüntüsü vererek siyasi pirim elde etmek peþinde olanlara, öte tarafta da kendi tabanlarýna þirin gözükmek adýna Atýf Hoca'ya 'hain' damgasý vurmak peþinde olan siyasi zihniyetlere seslenmek istiyorum. Siyasal Ýslamcýlýk ve siyasal Atatürkçülüðün ülkemizde derin ve tamiri zor yaralar açtýðýnýn farkýna varmalýyýz. Atýf Hoca'nýn ismi önüne hain damgasý vurulma çabalarýna en büyük katkýyý, Hoca'nýn ismini Þeyh Said, Seyid Rýza gibi isimlerle yan yana anan AKP'li vekiller sebep olmuþtur. Örneklendirecek olursak; "Daðdakiler benim caným ciðerimdir" diyerek PKK'lý teröristlere sahip çýkan AKPDiyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Meclis'te Atýf Hoca savunuculuðu yaparsa Atýf Hoca hakkýnda bugünkü tartýþmalara sebep verir. Çorum Milletvekili Salim Uslu, Meclis konuþmasýnda ne münasebetle Kürd Said ve Seyid Rýza ile yan yana anar Atýf Hoca'nýn ismini? AKP'nin mazlum ve maðdur edebiyatý çerçevesinde bakmak lazým olaya. PKK destekçisi þehidimizin kanýnýn dökülmesinde Apo iti kadar sorumlu olan Barzani ile kol kola gezenler Atýf Hoca'ya aðlarsa, sahiplenirse Atýf Hoca'nýn adýna elbette leke düþer mi? Diyarbakýr'a gidip sanat kýlýfý altýnda vatana ihanet eden, askerimize kurþun sýkanlara destanlar yazan Ahmet Kaya'yý dinlerken aðlayanlar, Atýf Hoca için de Çorum'a gelip nabza göre þerbet vermek misali aðlarlarsa Hoca'nýn kemikleri sýzlamaz mý? Hastaneye, parka, bahçeye Ýskilipli Atýf Hoca ismi vermek iade-i itibar vermek oluyor mu? Eðer bu iade-i itibar bu kadar kolaysa 12 yýldýr oldukça güçlü bir þekilde iktidarda bulunan, AKP iktidarý neden Meclisten itibarýný iade edemedi? Dersim halkýndan özür dileyen, Kobane'ye selam Mustafa Lek Bayat'a, Ýskilip'e Çorum'a ve tüm Atýf Hocamýz gönüllülerine teþekkürlerimizi sunar, selam ve dualarýmýzý iletiyoruz. Yine, 4 Þubat 2015 tarihinde TBMM gündeminde Atýf Hocamýza yapýlan hukuksuzluðu gündeme getiren ve bu hukuksuzluðun bir an evvel meclis eli ile düzeltilmesini isteyen Sayýn vekilimiz TBMM Ýdari Amirimiz Salim Uslu Beyefendi baþta olmak üzere Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ve Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten Beyefendilere ve tüm AK kadrolara ayrý ayrý selam ve dualarýmýzý iletmek istiyoruz. Bu vesile ile 89 yýllýk bu süreçte bir zihniyetin hala yerinde saydýðýna üzülerek þahit olduk. Biz bu zihniyetten Atýf Hocamýza yapýlan hukuksuzluðu kabullenmelerini beklemiyoruz, ancak Atýf Hocamýza 89 yýl sonra bile iftiralarda bulunmalarýna da sessiz kalmamýz beklenemez. Unutmayýnýz, bu memleketi düþman iþgalinden kurtaran ecdadýmýz, egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir diyenlere, söyledikleri bu söz çerçevesinde yetki vererek meclisi kurdurtmuþtur. Bu milletin kurdurttuðu içerisinde Akif gibi gerçek vatan evlatlarýnýn ve milli irade savunucularýnýn bulunduðu o ilk meclisi de özlem ile andýðýmýzý bir kez daha ifade etmek isteriz. Temelleri II. Meclis ile atýlan bu zihniyete seslenmek istiyoruz, hani þiirlerini sýk sýk okuduðunuz ama bir türlü sahip çýkmaktan da uzak kaldýðýnýz bu memleketin þairi Nazým Hikmet diyor ya bir þiirinde ' Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmazsak, nasýl çýkar karanlýklar, aydýnlýða...' Ýþte bu zihniyet kendi karanlýklarýný örtmek için yaktý masumlarý, yaktýklarýnýn aydýnlýklarýnda iyice zifiri karanlýða kapýldýlar da hala anlayamadýlar bu büyük milleti. Kendi karanlýklarýný örtmek adýna binlerce vatan evladýný yakmaktan çekinmeyen bu zihniyet meydanlarda samimiyetsize þiirlerini okuduklarý bu vatanýn evladý Nazým Hikmet'e bile sahip çýkmamýþtýr. Týpký dün TBMM'de Ýskilipli Atýf Hocamýza sahip çýktýðý gibi Nazým Hikmet ve onun gibi millet için kendi yakanlara bu güne kadar sadece ak kadrolar ve Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan sahip çýkmýþtýr. Tüm hukuksuzluklara karþý çýkan, milli iradenin tecellisi için gece gündüz demenden 14 senedir koþturan ve her þey millet için diyenlere selam olsun. Adý Ýstiklal, aslý zulüm olan mahkemelere asker, doktor ve hukukla alakasý olmayan kiþileri hakim-savcý atayýp kýyým yaptýran zihniyete ve bunlarý savunan zihniyete bir kez daha seslenmek istiyoruz. Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardýr. Ne yapsalar boþ göklerden gelen bir karar vardýr Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardýr. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardýr." (Haber gönderen AKP zihniyeti, Atýf Hoca'yý sahiplenirse Hoca'yý yüceltmiþ deðil alçaltmýþ olmaz mý? Bu konu büyük riyakârlýk örneðidir. Baþörtüsü konusundaki samimiyetsizlikleri ile paralellik göstermektedir. MHP'nin 3 kez Meclise sunduðu baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý önerisine red oyu AKP vekilleri tarafýndan verilmemiþ midir? Daha sonra kendi sunduklarýný kabul ettiler. Diðer yandan Atýf Hoca'ya açýktan ihanet damgasý vurmaya çalýþan ulusalcýlýk kispeti giyen veya giydiðini iddia eden sol menþeli zihniyete gelelim; Deniz Gezmiþ gibi; devletin polisine, bankasýna saldýran, kurþun sýkan bir hainin kahraman olduðunu dile getiren zihniyetin Atýf Hoca'ya hain demesi haddine bile deðildir. Gezi eylemlerinin ilerleyen günlerinde PKK'nýn þehir yapýlanmalarýyla birlikte omuz omuza kamu malýna zarar verenler mi hain, yoksa hala hiçbir tatmin edici belge ortaya konmadan iftiralara maruz kalan Atýf Hoca mý? Dersim'de devlete baþkaldýran hainlere devletten özür bekleyenler, nasýl Atatürk sevicisi olabilir? Dersimdekiler'e hain demeyenler Atýf Hoca'ya nasýl hain diyebilir? Bu nasýl bir çeliþkidir? Bu konularla alakalý görüþlerimi aziz Çorumlular'la paylaþmak istedim. Allah'a þükür ailemizden bugüne kadar hain çýkmadý. Aksine anlatabileceðimiz birçok þanla þerefle dolu kutlu vatan topraklarýmýz ve ulu dinimiz için mücadele vermiþ birçok akrabamýz var. Benim de ismini aldýðým babamýn dedesi çok þükür Çanakkale gazisi ve ne mutlu ki bize dedemin Çanakkale'de verdiði çetin çarpýþmalarý dinleye dinleye büyüdük. Bu iþler kan iþidir. Kanýmýzda çok þükür bozukluk yok. Þahsýmda ülkeme sevdalý, memleketim olan Çorum'un dertlerine kendimi adamýþým ve Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanýyým. Bugün bu dakika Atýf Hoca hakkýnda ispatlý bir þey koysunlar ortaya, deðil atam babam dahi olsa o an gerekli cezayý ve cevabý veririm." (Haber Merkezi) Ahmet Hattab Ýmal Hacý Bayram Cami Konferans Salonu'nda düzenlenen panele halkýn ilgisi oldukça yoðundu. Atýf Hoca Baþkent te anýldý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilipli Atýf Hoca Ýçin düzenlenen panele katýldý. Þapka Kanunu çýkmadan 1,5 yýl önce ve bakanlýk izni ile basýlan 'Frenk Mukallitliði ve Þapka' kitabý sebebiyle idam edilen Ýskilipli Atýf Hoca, Ankara'da panelle anýldý. Müslümanlarla Dayanýþma Platformu, ÝLKAV, Kardelen Derneði, Medeniyet Vakfý, Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi, Vahdet Vakfý tarafýndan düzenlenen 'Ýskilipli Atýf Hoca Paneli'ne AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý. Oturum Baþkanlýðýný Emrullah Ayan'nýn yaptýðý panelde, Atýf Hoca'nýn kabrinin bulunmasýnda ve Ýskilip'e getirilmesinde büyük katkýlarý bulunan 20. Dönem Hatay Milletvekili Mehmet Sýlay "Ýskilipli Atýf Hoca'nýn Hayatý ve Mücadelesini", D. Mehmet Doðan "Atýf Hoca'nýn vefatýna kadar geçen süreci", Ali Kaçar ise "Bir zulüm aygýtý olarak istiklal Mahkemeleri'ni" anlattý. Hacý Bayram Cami Konferans Salonu'nda düzenlenen panele halkýn ilgisi oldukça yoðundu. CHP'li Gök'e cevap TBMM'de Ýskilipli Atýf Hoca hakkýnda yapýlan konuþmalarý terbiyesizlik olarak nitelendiren CHP'li Grup Baþkan Vekili Levent Gök'e bugün AK Partili vekiller adýna cevap verildi. AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, TBMM'de yaptýðý konuþmada, þöyle dedi; Dün benim de içinde bulunduðum bir grup milletvekili arkadaþ Anayasa'nýn ve Meclis Ýçtüzüðünün kendilerine vermiþ olduðu düþünce ve ifade hürriyeti hakkýný kullanarak hiçbir þahýs ismi kullanmaksýzýn, kimseye de hakaret etmeksizin kendi düþüncelerini ifade edince CHP grup baþkan vekili bu hak kullanýmýný terbiyesizlik olarak nitelemiþ. Ýstiklal Harbi'nin büyük komutanlarýndan Rauf Orbay'ýn "Mahkeme deðil eþkýya yataðý, memleketteki vicdan buhranýnýn temel nedeni." olarak tanýmladýðý Ýstiklal Mahkemelerinin kararlarýna yaptýðýmýz bu eleþtiriler þayet bir terbiyesizlik ise o terbiyesizliði bin kere iþleyeceðiz, deðil ise o kem sýfatý ve sözü Sayýn Gök'e misliyle iade ediyorum. Teþekkür ediyorum. (Haber Merkezi) TOKÝ nin Çorum yatýrýmlarýný konuþtular orum'da TOKÝ konut sayý- 4 bin 743'e, yatýrým top- Çsý lamý 363 milyon liraya ulaþtý. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Ziyarette, Çorum'a yapýlan TOKÝ yatýrýmlarý ayrýntýlý olarak deðerlendirilerek, ilçelere yeni planlanan konut projelerinde gelinen nokta ele alýndý. orum Merkez Ka- Köyü Muh- Çlehisar tarý Celal Kýr, Azalar Mustafa Avcý, Adem Çýlgýn ile AK Parti Mamak Ýlçe Baþkaný Muhammed Abdullah Özel, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Kalehisar Köyü Muhtarý Celal Kýr, "Köyümüzü daha önce ziyaret etmiþtiniz sizleri tekrar aðýrlamak istiyoruz. 6 yýl önce Kanalizasyon Altyapýmýz yapýldý. Ancak þebekemiz çalýþmýyor. Konu yargýya taþýndý. Hukuki süreç devam ediyor. Görüþme sonrasý AK Parti döneminde Çorum'a yapýlan TOKÝ yatýrýmlarý ile ilgili açýklamada bulunan Uslu, "TOKÝ ilimizde bugüne kadar toplam 20 þantiyede Konut, 2 Lise, 2 Ýlköðretim, 4 Cami, 5 Spor Salonu, 3 Ticaret Merkezi, 2 Kütüphane, 2 Saðlýk Ocaðý, Sosyal Tesis, 1 Kamu Hizmet Binasý, Engelsiz Yaþam Merkezi, 2 Sevgi Evi (13 Bina), 3 Bekçi Kulübesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Binasý, 2 Hastane uygulamasýný tamamlamýþtýr. Yapýmý ta- Kalehisar dan Uslu ya ziyaret Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. mamlanan Konutun; yor. Bu kapsamda; Alaca kale ve Bayat ilçeleri Konut 1.500'ü Dar-Orta Gelirliler 2.Etap için baþvuru süreci tamamlandý. 7 Blok üzerine 220 þilik Yurt projesi çalýþmalarý da Projeleri ile Sungurlu 300 Ki- için, 1.388'i Alt Gelir Grubu, 160'ý Yoksul Grubu, 440'ý ise Konut ve 1 Büfe için ihale süreci baþlatýlmýþtýr. Önümüzde- çalýþmalarý devam eden devam ediyor. Proje ve ihale Gecekondu Dönüþüm kapsamýnda yapýlmýþtýr" dedi. ki günlerde ihale ilanýna çýkýlacaktýr. Kargý, 275 Konut, Ticanut sayýsý toplamý 4.743'e yatý- konut ile birlikte Çorum'da ko- Merkez Celilkýrý'nda Cami, Ýskilip Atýf Hoca Devlet ret Merkezi ve Cami projesi rým toplamý ise 363 Milyon Hastanesi Ýkmali ve TSE Araç için 9 Þubat'ta Baþvuru Toplama süreci baþlýyor.dodurga, çekleþtirilmesinde süreçlerin TL'ye ulaþýyor. Projelerin ger- Kontrol Merkezi Binasý yapýmý iþlerinin de devam ettiði 98 Konut projesi için 9 Þubat'ta Baþvuru Toplama süreci laylýðý saðlayan hemþehrimiz hýzlandýrýlmasý ile gerekli ko- bilgisini veren Uslu, açýklamasýnda þöyle devam etti: "Proje baþlýyor. Finansman Daire Baþkanýmýz ve Ýhale aþamasýnda Konut çalýþmalarýmýz devam edimancýk 2.Etap, Ýskilip, Boðazkanýmýza teþekkür ederiz" Çorum Merkez, Os- Ayhan Karaca ve TOKÝ Baþ- (Haber Merkezi) Maðduriyetimiz söz konusu sürecin biran önce tamamlanmasýný bekliyoruz. Çorum ve Ankara yoluna köprülü kavþak ile baðlanan, 20 km yolumuzu kýsaltan yolun stabilize yapýlmasýný istiyoruz yýlýnda köyümüzün 4'te biri kilit taþý döþendi. Kalan kýsmýnýn da yapýlmasýný için destek istiyoruz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu ise, "Ýl Genel Meclisimiz gelen bütçe ödenekleri ve AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilipli Atýf Hoca Ýçin düzenlenen panele katýldý. Çorum Merkez Kalehisar Köyü Muhtarý Celal Kýr, Azalar Mustafa Avcý, Adem Çýlgýn ile AK Parti Mamak Ýlçe Baþkaný Muhammed Abdullah Özel, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. planlamalarý çerçevesinde Ýl Özel Ýdaremiz aracýlýðýyla köylerimize hizmet götürülmektedir. Altyapý sorununuzla ilgili saðlýk tehdidi oluþturmasý gerekçeniz önem arz ediyor. Konuyu Ýl Genel Meclisi Baþkanýmýz ile paylaþýp, konunun tarafý olarak sürecin hýzlanmasý için gerekli mercilere görüþmesini saðlayalým" dedi. Ýl Genel Meclisi Halil Ýbrahim Kaya ile görüþen Uslu, Kalehisar köyünün taleplerini ileterek konularýn deðerlendirilmesini istedi. (Haber Merkezi)

7 CUMA 6 ÞUBAT Yeni yýla ihracatla baþladýk orum da 2015 yýlýnýn ilk ayýnda 18 milyon 448 bin do- ihracat gerçekleþtirildi. Çlarlýk Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi nin (TÝM) verilerine göre Çorum daki ihracat oranlarýnda geçtiðimiz yýlýn ayný ayýna göre artýþ olduðu gözlenirken ihracatçý iller arasýnda Çorum, 36. sýrada yer aldý. Ocak ayýnda Türkiye nin ihracatý, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9.8 gerileyerek, 10 milyar 803 milyon 970 bin dolar gerçekleþti. Ýhracatýn Ocak ayýnda düþmesinde, Ocak ayý baþýndaki hava koþullarý nedeniyle 2 Ocak ta gerçekleþen eksik iþ günü ve paritedeki gerileme etkili oldu. Ortalama parite deðeri, bu sene Ocak ayýnda, geçen yýla göre yüzde 14 gerileyerek 1.36 dan 1.14 e indi. Özellikle AB pazarýndaki kayýpta parite etkisi toplam 750 milyon dolarlýk bir farkla Ocak ayý ihracatýna tam 6.5 puan negatif etki yaptý. Son 12 aylýk ihracat yüzde 2.5 artýþla 156 milyar vatandaþa ücretsiz cenaze hizmeti Bir ev tamamen yandý orum'un Sungurlu ilçesinde Ççýkan yangýn bir evi kullanýlamaz hale getirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Akpýnar Köyü'nde Kýlýç Çataroðlu'na ait ahþap evde yangýn çýktý. Evde kimsenin olmadýðý anda çýkan yangýný gören komþularý durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kýsa sürede yangýný söndürdü. Elektrik kontaðýndan çýktýðý tespit edilen yangýnda ev milyon dolar oldu. Ocak ayýnda en fazla ihracatý 1 milyar 730 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptý. Bu sektörü 1 milyar 391 milyon dolarla hazýr giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 196 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Çorum un yýllýk ihracat rakamlarýna bakýldýðýnda ihracatýnda her yýl artýþ gözleniyor yýlýnda 36 milyon 578 bin dolar ihracat, 2005 yýlýnda 60 milyon 282 bin dolara, 2006 yýlýnda 65 milyon 640 bin dolara, 2007 yýlýnda 88 milyon 391 bin dolara, 2008 yýlýnda ise 108 milyon 141 dolara ulaþtý. Dünya genelinde yaþanan ekonomik kriz nedeniyle ihracatý 2009 yýlýnda 101 milyon 468 bin dolara gerileyen Çorum, 2010 yýlýnda 105 milyon 432 bin dolar, 2011 yýlýnda 140 milyon 721 bin dolar, 2012 yýlýnda 143 milyon dolar, 2013 yýlýnda ise 165 milyon 512 bin dolar, 196 milyon 193 bin dolar ihracat gerçekleþtirdi.(ýha) Asker uðurlama töreninde kan aktý orum'da, askere gidecek genç için düzenlenen eð- havaya rastgele açýlan ateþ sýrasýnda tu- Çlencede tukluk yapan bir tüfeðin aniden patlamasý sonucu 16 yaþýndaki bir genç hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Özgürevler 6. Sokak üzerinden silah sesleri geldiði ihbarý alan polis ekipleri, kýsa sürede ulaþtýðý olay yerinde bir kiþinin vurularak yaralandýðýný ve otomobille özel bir hastaneye kaldýrýldýðýný belirledi. Arkadaþlarý tarafýndan aðýr yaralý halde hastaneye getirilen Ahmet Gezer (16) burada yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Gezer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Týp Çorum Barajý kýyýsýnda tabanca bulundu Çorum Barajý kýyýsýnda kuma gömülü vaziyette kurusýký tabanca bulundu. Bir ihbarý deðerlendiren Jandarma, Çorum Barajý içerisinde kýyýdan 3-4 metre mesafe uzakta 1 adet kurusýký tabancayý kuma gömülü vaziyette buldu. Olay yerinde inceleme yapýlarak tahkikata baþlandý. (Haber Merkezi) Kurumu'na gönderildi. Olaya iliþkin çalýþma baþlatan polis ekipleri, bir grup gencin, askere gidecek arkadaþlarý için düzenledikleri eðlence sýrasýnda, 15 yaþýndaki T.M'nin pompalý tüfekle rastgele havaya 3-4 el ateþ ettiðini, tutukluk yapan tüfeði kurcaladýðý esnada silahýn aniden ateþ almasý sonucu yanýndaki arkadaþý Ahmet Gezer'in göðsünden vurulduðunu belirledi. Eðlenceye katýlanlarýn ifadelerine baþvuran polis, kaçan þüphelinin yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Olayý duyan Gezer'in yakýnlarý hastane önünde sinir krizi geçirdi. Fenalaþan bazý kiþilere hastane görevlilerince müdahale edildi.(aa) ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þa- ilçe halkýný düðün, sünnet vs günü Shiner, mutlu günlerinde olduðu gibi hastalýk ve cenaze gibi üzüntülü anlarýnda da yalnýz býrakmýyor. Sungurlu Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü bünyesinde faliyet gösteren cenaze hizmetleri haftanýn 7 günü 24 saat ücretsiz hizmet vererek acýlarýna ortak oluyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, cenaze hizmetinin belediyenin asli görevi olduðunu vurgulayarak, vatandaþa hizmet noktasýnda çalýþmalarýn aksatýlmadan süreceðini söyledi. Bizler vatandaþýn hizmetkarýyýz diyen Baþkan Þahiner, "Ýlçe halkýndan kimisi babasýný, kimisi annesini yada birçok vatandaþýmýz çok sevdiði yakýnlarýný kaybediyor. Yakýnlarýný kaybetmenin verdiði acý ve telaþla ne yapacaðýný bilemez hale geliyor. Belediyemiz, vatandaþlarýmýzýn acýsýný paylaþarak, cenaze yakýnlarýna taziye paketi, kefen takýmý, cenazenin yýkanmasý, mezar yerinin kazýlmasý, cenaze nakil iþlemleri, cenaze yakýnlarýna ve cami cemaatini mezarlýða götürülmesi için araç tahsis ederek ve birçok hizmeti vatandaþýmýzýn ayaðýna tamamen ücretsiz götürüyor." dedi. Sungurlu Belediyesinin 2014 yýlý içerisinde 309 cenazeye ücretsiz hizmet sunduðunu belirten Baþkan Þahiner, "Sungurlu Belediyesi Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler müdürlüðü Cenaze Hizmetleri, tatil günleri de dahil vatandaþlarýmýza hizmet veriyor. Cenaze yakýnlarý Alo 188 hattýný veya cenaze hizmetlerini arayarak cenaze iþlemlerini gerçekleþtirebilirler. Belediyemiz cenaze ve diðer hizmetleriyle vatandaþa hizmet sunmayý sonuna kadar sürdürecektir. Vatandaþýmýzýn iyi gününde de, kötü gününde de yanýndayýz" ifadelerini kullandý.(ýha) Abdulkadir Þahiner kullanýlamaz hale geldi. Ev sahibi Kýlýç Çataroðlu yangýnda evde bulunan eþyalarýnýn tamamýnýn yandýðýný belirterek yetkililerden yardým istedi.(ýha) ecitözü nde üstüne aðaç düþen kiþi aðýr yaralandý. MSorkoðlan Köyü nde meydana gelen olayda M.E. kendi tarlasýndaki kavak aðacýný keserken aðaç üstüne devrildi. Aðýr yaralanan yaþlý adam Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.(haber Merkezi) Bayat ýn Akseki Köyü nde ise 68 yaþýndaki P.S. isimli yaþlý adam evinin içinde baþý dönüp döþtü. Düþerken kafasýný sandalyeye çarpan yaþlý adam Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý.(haber Merkezi) YSK milletvekili sayýsýný belirledi üksek Seçim Kurulu (YSK), YTürkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðýnýn adrese dayalý nüfus kayýt sistemi 2014 yýlý sonuçlarýna göre, seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýný belirledi. Çorum un milletvekili sayýsý 4 olarak kaldý. Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanan kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn YSK tarafýndan genel nüfus sayýmý sonuçlarýnýn açýklanmasýndan itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilan edileceðinin öngörüldüðü hatýrlatýldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Baþkanlýðýnca 31 Aralýk 2014 tarihli veriler esas alýnarak ilan edilen 2014 yýlý nüfus bilgilerinin YSK'ya gönderildiði, bu nüfus sayýmý sonuçlarýna göre, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çýkaracaðý milletvekili sayýsýnýn belirlendiði kaydedildi. Kararda, yapýlan tespit sonunda çýkaracaðý milletvekili sayýsý 18'e kadar olan illerin bir, çýkaracaðý milletvekili sayýsý 19'dan 35'e kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine bölündüðü belirtildi. Yapýlan belirlemeye göre 32 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ankara 2, 88 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ýstanbul 3, 26 milletvekili çýkaracaðý tespit edilen Ýzmir ise 2, seçim çevresine bölündü.(aa) Parti Merkez Ýlçe AKBaþkanlýðý, 4 Þubat Dünya Kanser Günü nedeniyle bazý ziyaretler gerçekleþtirdi. Kanser Günü ne duyarlýðý artýrmak için Baþhekim Sinan Zehir ile görüþen heyet, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Onkoloji ve Kemoterapi servisinde yatan hastalarý da ziyaret etti. Çalýþma kapsamýnda KAN-DER Çorum Þubesi ne ziyaret düzenlendi. Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý ve Ýlçe Sekreteri Neslihan Yenihan koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen ziyaretlere Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu bayan üyeleri Ayþe Erdemirci, Ebru Þen, Hülya Kazanasmaz, Üçtutlar Mahallesi Mahalle Baþkaný Esra Sünnetçi ve teþkilattan bayanlar katýldý. Ziyaretlerle ilgili açýklama yapan Neslihan Yenihan, Her yýl 4 Þubat Dünya Kanser Günü nde uluslararasý düzeyde ve pek çok ortak ortak kuruluþlarýn birlikte yürüttüðü, her yýl milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoðu önlenebilir olan bir hastalýðý karþý toplumsal bilinci artýrmak amacýyla tüm dünyada duyarlýlýk oluþturmak Çorum, Türkiye genelinde ihracatçý iller arasýnda 36. sýrada yer aldý. Kanser Günü nde anlamlý ziyaret için seçilen gündür. Biz de bu duyarlýlýða destek olmak maksadý ile böyle bir ziyareti gerçekleþtirdik. Hem siyasetçi olarak yapýlan saðlýk çalýþmalarýný yerinde görmek, hem insan olarak, bu toplumun bir ferdi olarak bu mücadeleyi verenlere moral olmak istedik. Bu çalýþmada gerek KAN- DER gerekse hastanede çok sýcak karþýlandýk. Ziyaretlerimizden çok mutlu oldular. Özellikle hastanede yatan hastalarýmýz devletimizin saðladýðý imkânlardan son derece mutlu. Kanserle mücadelede saðlýklý yaþamayý seçmek, erken taný saðlamak, herkes için tedavi, yaþam kalitesi etkenlerinin çok önemli olduðu görülmektedir. hükümetimizin saðlýk alanýnda yaptýklarý da bununla örtüþüyor. Anitta Otel'de düzenlenen seminere tesisat ustalarý katýldý. Ayný zamanda KAN- DER i ve deðerli baþkaný Hülya Karabýyýk hanýmefendiyi çalýþmalarý ve mücadelesinden dolayý kutluyor, her zaman yanýnda olduðumuzu beyan ediyoruz. Onun da her zaman yanýnda olduðumuzu bilmesini istiyoruz. Bu hastalýkla mücadelede yaptýðý çalýþmalarýn duyurulmasý, desteklenmesi içinde kamuoyunun desteðini bekliyoruz. Tüm hastalarýmýza Allah tan acil þifalar temenni ederken Hastane Baþhekimimiz Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir beyefendiye, hastanede bize eþlik eden Sosyal Bakým Hizmetleri Birim Sorumlusu Fatma Nur Çintaþ, KAN-DER Baþkaný Hülya Karabýyýk hanýmefendiye, bizi yalnýz býrakmayan teþkilatýmýza teþekkürü borç biliriz. dedi. (Haber Merkezi) EMRE KUT alde yurt genelinde Kgerçekleþtirdiði "Kalite Seminerleri" serisinin Çorum ayaðýný dün gerçekleþtirdi. Anitta Otel'de düzenlenen seminere Kalde Satýþ ve Pazarlama Müdürü Hakan Yýlmaztaþ, Kalde Eðitim Koordinatörü Kazým Mutlu, Kalde Çorum Distribütörü Aktunay Ýnþ. LTD. ÞTÝ. Sahibi Murat Aydoðan ve çok sayýda tesisat ustalarý katýldý. Çorum'daki tesisat sektörünü ve tesisat ustalarýný bilinçlendirmek amacýyla gerçekleþtirilen seminerde Kalde Eðitim Koordinatörü Kazým Mutlu, firma hakkýnda bilgiler vererek, ürün ve özel ürünler, süper boru tanýtýmý, TSE standartlarý, Uluslararasý Kalite Sertifikasyonlarý, Kalite Kontrol Sistemleri ve Test Metotlarý ile ilgili bilgi- Kestiði aðaç Kalde ustalarý bilgilendirdi lendirme yaptý. ikramýn ardýndan çekiliþle tesisat ustalarýna nasý hediye edildi. 220 adet kaynak maki- Seminer bitiminde üstüne devrildi Kalde "Kalite Seminerleri" serisinin Çorum ayaðýný dün gerçekleþtirdi.

8 8 CUMA 6 ÞUBAT Ihlamur Geç açan çiçeklere sahip, kendine özgü o hoþ kokusuyla hepimize sýcak yaz günlerini hatýrlatýr ýhlamur aðacý. Bu aðaçtan elde edilen ýhlamur çiçeði, Haziran -Temmuz aylarýnda kurutularak, kýþýn ýhlamur çayý olarak sofralarýmýzý süsler. Ihlamur çayýnýn faydalarýný saymakla bitiremeyiz. Ihlamur çiçeðinin bileþimine gelecek olursak yapýsýnda; Uçucu yað asitleri, Tanen(tannik asit), C ve Pvitamini(c vitaminin emilimi ve kullanýmý için olmazsa olmaz bir vitamin), Manganez(vücutta önemli roller üstlenen bir element), Þaponin (antibiyotik etkiye sahip bir þeker türü) Glusid (bir þeker türü), reçine, bazý enzimler, Flavon (ýhlamura sarý rengi ve vücudu ýsýtýcý etkiyi veren madde), Müsilaj (doðal jelatin), Farnesol (antibakteriyel etkiye sahip bir madde) ve organik asitler bulunduðunu görürüz. Geleneksel Kýþ Ýçeceklerimiz Görüldüðü gibi ýhlamur çiçeði çok zengin ve deðerli bir içeriðe sahiptir. Ýçiminin hoþ olmasýyla birlikte, zengin içeriði sayesinde bir takým rahatsýzlýklarýn tedavisinde de destekleyici rol oynamaktadýr. Ýþte ýhlamur çayýnýn faydalarý Baðýrsak parazitlerine karþý etkilidir. Gaytayý yumuþatarak kabýzlýðýn giderilmesine yardýmcý olur. Bu etkisiyle basür (hemoroid) hastasý olanlarýn tedavisini destekler. Soðuk algýnlýklarýnda öksürüðü azaltýcý bir etkiye sahiptir. Ihlamura doðal öksürük þurubu desek yerindedir. Ayný zamanda limon ve bal eklendiðinde tam bir balgam söktürücü olur. Stres ve sýkýntýlý durumlara karþý yatýþtýrýcý ve dinlendirici bir etkiye sahiptir. 24 milyon ehliyet deðiþecek Anne babanýn halis duasý / Evlatlarýn yapacaðý iþlerin olur ana mayasý Unutmak gerek, geçmiþin gamýný kederini / Unutmayýnca gidenler sanki gelir mi geri? Dostluklar sahteleþti, gülücükler yapmacýk / Menfaat kazanýnda kaynýyor, yedi buðdaylý çorbacýk / Ve uzaktan bakýyor zavallý arpacýk / Çöz çözebilirsen Gülen yüzler ekþirse bir gün / Geçmiþin ne önemi var ki dersin / Ve sende usulca safýný terk edersin Anlarsýn oðul, sen de anlarsýn / Babadan kalmalar bir bitsin hele / Bugünleri daha çok ararsýn / Aklýný baþýna alýp uyanýk olmalýsýn Allah'ým ahir ömürde yalnýzlýk zor gelir bana / Ya beni de götür ya da hayat arkadaþýmý elimden alma Baþýboþ dolaþma karanlýk sokaklarda / Aç kurtlara yem olur gidersin / Sonra anan aðlar, baban aðlar / Sen de kendini heder edersin Kýzýlýrmak sabaha kadar sazaktý / Öðrencinin notu öðretmene azýktý / Bir görseydin, final sorularý kazýktý / Bu yüzden bütünlemeye kaldým anne / Babama selam söyle istemeden yük oldum anne Ýkide bir çatma kaþlarýný, buruþmasýn yüzün / Sonra düzeltmek için uðraþýr da bulamazsýn çözüm Not defterimden 5 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bir Nefes Sihhat Dr.Mehmet Fatih FÝÞENK Çorum Tabip Odasý Delegesi Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM ürürlüðe girmesi beklenen Karayollarý Trafik Yö- uyarýnca yaklaþýk 24 milyon ehliyetin 15 Ynetmeliði lira karþýlýðýnda deðiþtirilecek. Ýstanbul Sürücü Kurslarý ve Eðitimcileri Federasyonu (ÝSKEF) Baþkaný Murat Tekin, temmuz ya da aðustos ayýnda yürürlüðe girmesi beklenen Karayollarý Trafik Yönetmeliði uyarýnca yaklaþýk 24 milyon ehliyetin 15 lira karþýlýðýnda yenileriyle deðiþtirileceðini belirtti. Tekin, içinde Stajyer Ehliyet Kanunu'na iliþkin düzenlemelerin de yer aldýðý yönetmelik taslaðýnda son aþamaya gelindiðini ifade ederek, Emniyet Genel Müdürlüðü'nün taraflarýn görüþlerini de aldýðý yönetmeliðin en erken temmuz ya da aðustos ayýnda yürürlüðe gireceðini kaydetti. Emniyet Genel Müdürlüðü'nün, Avrupa'daki ehliyet sisteminin bir benzerini Türkiye'nin gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak deðiþikliðe gittiðini anlatan Tekin, þöyle konuþtu: "Þu anda 9 ayrý ehliyet veriyoruz. Bu ehliyet sýnýflarý 17'ye çýkacak. Ehliyetlerimizin hepsi deðiþecek. Otomobil, minibüs gibi küçük araçlar için kullanýlan ehliyetler 10, otobüs ve kamyon gibi araçlar için kullanan ehliyetler de 5 yýlda bir deðiþtirilecek. Sürücü, belirtilen süreyi doldurduktan sonra saðlýk ocaðýna gidecek ve tekrar, 'Sürücü olur raporu' alacak. Bu raporu aldýktan sonra 15 lirasýný vererek, ehliyetini deðiþtirecek." "24 MÝLYON EHLÝYET DEÐÝÞTÝRÝLE- CEK" Murat Tekin, Türkiye'de yaklaþýk 24 milyon ehliyet bulunduðunu, bunlarýn 15 lira karþýlýðýnda yenileriyle deðiþtirileceðini söyledi. Yeni ehliyetlerin, Avrupa ülkeleri de dahil 80 ülkede geçerli olacaðýný dile getiren Tekin, "Yönetmelikle küçük ehliyeti alýp, tecrübe edinip daha sonra büyük ehliyete geçme þartý gelecek. Mesela bir kiþi direkt (E) sýnýfý dediðimiz otobüs, kamyon ehliyetine baþvuramayacak. Öncelikle (B) sýnýfýný almasý gerekecek" diye konuþtu.(haber7) Kimi hizmete bakar takdir eder / Kimi menfaate bakar tenkit eder / Arkadan nalýna mýhýna vurur da / Sonra döner ayný masada sohbet eder. Kimi hayata elveda derken kimi de merhaba der / Dünya hali bu, ölenlerle - gelenlerle devam eder Çocuklar / Bir elde cips, bir elde kola / Okula gitmek için çýkmýþlar yola / Çok görev düþüyor öðretmene, anaya, babaya Saman ile sarp birbirine karýþmýþ / Mertlik bozulmuþ, insanlar yaðcýlýða alýþmýþ / Çöz çözebilirsen Beden yatar, beyin çalýþýr / Fikirler birbirine karýþýr / Ýþin yoksa ayýr babam ayýr / Sen bizi kayýr Allah'ým kayýr Herkes her þey olabilir / Yalnýz bir þey olunmaz / O bir þey, her þeyin önündedir / Kaybedilirse kolay kolay bulunmaz Varlýðýn bir dert, yokluðun bir dert / Varlýkla yokluk arasýnda nedir bu ezeli rekabet? Dün gelip akýl danýþanlar gördüm / Bugün zirveye çýkýnca sývýþanlar gördüm / Ýnsanoðlu bu, çözülmüyor olunca kör düðüm / Gel de sen çöz, çözebilirsen Þair düþünür, þair yazar / Her yazýdan bir mesaj sýzar / Mesajý alabilen kazançlý çýkar. (yazar: ) kul sütü, eðitim-öðretim yýlý- ikinci yarýsýndan itibaren çocuklara Onýn daðýtýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýklarý tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan ve 2011 yýlýnda uygulamaya konulan "Okul Sütü Programý" eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnda tekrar uygulanmaya baþlanacak. Süt çocuklara, pazartesi, çarþamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün daðýtýlacak. Program, Bakanlar Kurulu kararý gereðince, resmi-özel anaokulu, uygulama sýnýfý, ana sýnýfý ve ilkokul öðrencilerine yönelik uygulanýyor. Özel öðretim kurumlarý programa eþdeðer süt veya süt ürünleri tüketilmesini saðlamalarý halinde, velinin isteði alýnarak kurum yönetiminin kararý doðrultusunda program kapsamý dýþýnda tutuluyor. Midenin asit yapýsýný dengeleyerek mideyi rahatlatýr. Mide bulantýsýna karþý etkilidir. Ýdrar yollarý florasýný düzenleyici bir etkiye sahiptir. Ýdrar yollarýndaki zararlý bakterilerle savaþýr. Ayný zamanda ödem söktürücü bir etkisi vardýr. Ihlamurun kalorisi çok düþüktür. Kilo verdirici diyetlerde kullanýlýr. Ayrýca metabolizmayý hýzlandýrarak, zayýflamanýza yardýmcý olur 12 gr ýhlamur 16 kcal enerji içermektedir. Bu vesile ile geçtiðimiz günlerde ciddi bir trafik kazasý atlatan, yýllardýr Çorum'a hizmet eden meslektaþlarým Dr.Ahmet Kürþat Karagöz ve Dr. Erdinç Esenkaya'ya buradan bir kere daha geçmiþ olsun dileklerimi iletiyorum. Ayný zamanda 4 Þubat'ýn Dünya Kanser Günü olmasý münasebetiyle, 2012 yýlýnda dünya üzerindeki yaklaþýk 8,2 milyon insanýn kansere baðlý sebeplerle öldüðünü ve 18 milyon insanýn da kanser tanýsý aldýðýný,bu rakamlarýn da her geçen yýl artýþ gösterdiðini hatýrlatmak isterim. Kanser ile hep birlikte saðlýklý bir yaþam sürerek, yediklerimize ve içtiklerimize kýsacasý saðlýðýmýza dikkat ederek, kötü alýþkanlýklarýmýzýn yerine spor ve hareketli yaþam tarzý gibi güzel alýþkanlýklar edinerek mücadele etmeliyiz. Ayrýca tüm kanser hastalarýmýza acil þifalar dilerim. Saygýlarýmla.. Uyarý:Yazýmýzdaki bilgiler tedavi amaçlý deðildir. Kronik rahatsýzlýklarý olanlar diyetisyen kontrolünde ýhlamur tüketmelidir. Okul sütü ikinci yarý daðýtýlacak MODÜL BAÞARIYLA UYGULANDI Programa iliþkin iþ ve iþlemlerin daha saðlýklý yürütülmesi ve anlýk takibi için hazýrlanan Okul Sütü Modülü'nün baþarýyla uygulandýðý program kapsamýnda, valiliklere de programýn uygulanmasýna yönelik iþ, iþlem ve alýnacak tedbirlere iliþkin yazý gönderildi. Programdan yararlanmasý planlanan öðrencilere iliþkin sayýsal veriler de Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan revize edilerek Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'na iletildi. Bu doðrultuda programdan, 5 milyon 848 bin 375'i veli izni olan, 552 bin 741'i veli izni olmayan öðrenci olmak üzere toplam 6 milyon 401 bin 116 öðrencinin yararlanmasý hedefleniyor. Bu arada, okul sütünün yanýnda verileceði açýklanan kuru üzüme iliþkin de çalýþmalarýn sürdürdüðü bildirildi.(aa) Kadir Yüktaþýr com

9 CUMA 6 ÞUBAT Z Kýlýçdaroðlu Bank Asya ya sahip çýktý HP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, CTMSF nin yönetimine el koyduðu Bank Asya ya destek çýktý. CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, TMSF nin yönetimine el koyduðu Bank Asya ya destek çýkarak, Hiç kimsenin Türkiye de can ve mal güvenliði yoktur. Herkesin bunu bilmesi lazým. Bank Asya bunlarýn tipik bir örneðidir dedi. SAPANA TAÞA SAHÝP ÇIKTI CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, laikliðin Anayasa ya giriþinin 78. yýl dönümü dolayýsýyla düzenlenen toplantýya katýldý. Toplantý çýkýþýnda gazetecilerin sorularýný cevaplayan Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun Ýç Güvenlik Paketi yle ilgili olarak halký tahrik ettiði yönündeki açýklamasýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, "Davutoðlu nun Ýç Güvenlik Yasa Teklifi yle ilgili bilgisi olduðunu sanmýyorum. Çünkü kendisi Baþbakanlýk koltuðunda oturmakla beraber ona bilgi verildiðini de sanmýyorum. Orada tahrik eden biz deðiliz, yasayý çýkaranlardýr toplumu tahrik edenler. Siz silahla ateþ edene bir yýl, sapanla taþ atana iki yýl verirseniz bu toplumu tahrik edersiniz. Ayrýca telefonlarýn dinlenmesi, kiþilerin gözaltýna alýnmasý, bunlarýn yapýlmasý doðru deðil. Kötü niyetli müfettiþlerin aklanmasýna yönelik düzenlemeler de var. Biz demokrasiyi, insan haklarýný istiyoruz, Anayasa ya aykýrý uygulamalar istemiyoruz. Almanya da, Fransa da, Amerika da insan haklarý için tanýnan yetkiler neyse aynýsýný Türkiye de istiyoruz" dedi. "BANK ASYA BUNUN TÝPÝK ÖRNEÐÝ" TMSF nin Bank Asya ya el koymasýný da deðerlendiren Kýlýçdaroðlu, "Hiç kimsenin Türkiye de can ve mal güvenliði yok. Hiç kimsenin Türkiye de can ve mal güvenliði yoktur. Herkesin bunu bilmesi lazým. Bank Asya bunlarýn tipik bir örneðidir. 12 yaþýndaki çocuðun vurulmasý buna tipik bir örnektir can güvenliði ile ilgili" ifadesini kullandý.(haber7) Bünyamin Balamir den ulaþan bir ileti D üzensiz uykunun doðurganlýðý azalttýðý uyarýsýnda bulunan uzmanlar, uyku bozukluðu ile kýsýrlýk arasýnda iliþki olduðunu belirtti. Kadýn Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Hakan Çoksüer, kadýnlarda uykusuzluðun adet döngüsünü deðiþtirebileceðini ve dolayýsýyla kýsýrlýða neden olabileceðini bildirdi. Düzensiz uyuyan kiþilerde melatonin hormonunun azaldýðýna dikkat çeken Doç. Dr. Çoksüer, melatonin hormonunun hem antioksidan etkisi olduðunu hem de üreme fonksiyonlarý üzerine pozitif etkisinin olduðunu aktardý. Düzensiz uyuyan kiþilere melatonin salgýsýnýn az olduðu için kadýnlarda doðurganlýk kapasitesinin azaldýðýný vurgulayan Doç. Dr. Çoksüer, "Mevcut araþtýrmalar gece vardiyasýnda çalýþan ve gece uykusuzluk sorunu olan kadýnlarda sýkça adet düzensizlikleri görüldüðü, hamile kalma olasýlýklarýnýn azaldýðý, hamile kalanlarda da düþük aðýrlýklý bebek dünyaya getirme, erken doðum ve düþük gibi olumsuz gebelik sonuçlarý yaþanmasý uykusuzluk ile iliþkili bulunmuþ ve embriyonun implantasyonu etkileyebileceðini düþündüren sonuçlara varýldý. Birçok araþtýrma, uyku bozukluðu ile kýsýrlýk arasýnda iliþki olduðunu doðruluyor. Kadýnlarda yumurtlama sürecinin yüzde 80'i gece saat 12 ile sabahý karþý 4 arasýnda gerçekleþiyor. Northwestern Üniversitesi nden bir araþtýrma grubu dýþýnda farelerin, normal uyku düzenini deðiþtirerek, onlar gebelik oranýný azaldýðýný gözlemledi" dedi. Doç. Dr. Çoksüer, hamile kalmaya çalýþan veya tüp bebek tedavisi geçiren kadýnlarýn düzenli uyku döngüsüne dikkat etmeleri gerektiðini belirtti. UYKUSUZLUK BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ- NÝ DE OLUMSUZ ETKÝ- LÝYOR Uyku yoksunluðunun baðýþýklýk sistemi üzerinde de etkisi olduðunu kaydeden Doç. Dr. Çoksüer, uyku yoksunluðu yaþayan kiþilerin kýsýrlýk problemiyle karþý karþýya kalabileceklerini söyledi. Doç. Dr. Çoksüer, "Baðýþýklýk sistemi baskýlanýrsa doðurganlýk yeteneðini azalabiliyor. Uykusuzluk saðlýklý, hareketli spermlerin oranýný da düþürüyor. Uykusuzluk, yumurtlama fonksiyonlarýnda bozukluklara yol açabilir. Uyku ile alakalý problemler stres ve yorgunluða neden olarak vücut direncini azaltýr. Vücut direncinin azalmasý ile beraber adet düzensizlikleri ve buna baðlý olarak da gebe kalmayý engelleyerek kýsýrlýk problemine neden olabilir. Gebelik oluþsa bile saðlýklý bir gebelik dönemi geçirmek için uyku düzeni dikkate alýnmalýdýr" diye konuþtu. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU "YATMADAN ÖN- CE YAÐLI YEMEKLER- DEN UZAK DURUN" Doç. Dr. Çoksüer, anne adaylarýna verimli bir uyku için önerilerini þöyle sýraladý: "Uyku saatlerinize uzey Kore Savunma Komisyonu tarafýndan Kyayýmlanan açýklamada "ABD, topraklarýnda göreceði en korkunç felaketin yaklaþýyor" dedi. Kuzey Kore, ABD gibi "gangsterlerle" görüþmeyeceðini belirterek ABD'yi savaþla tehdit etti. Kuzey Kore Savunma Komisyonu tarafýndan yayýmlanan açýklamada, "Emperyalist ABD gibi gangsterlerin Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karþý askeri stratejisi savaþ çýkaracak düzeye geldi. Kuzey Kore ordusunun ve halkýnýn buna cevabý ABD'ye en acý felaketleri tattýrmak olacaktýr. ABD, topraklarýnda göreceði en korkunç felaketin yaklaþtýðýný bilmelidir" ifadesi kullanýldý. AÇIKLAMA ÝNGÝLÝZCE YAYIMLANDI Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un isteðiyle Ýngilizce yayýmlanan açýklamada, ABD'nin Güney Kore'yle ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek Kore yarýmadasýný savaþa sürüklediði iddia edildi. Açýklamada, Kuzey'in, ideolojisini yok etmeye ve sosyal sistemini devirmeye çalýþan aman zaman sevgili Bünyamin Balamir dostumuz güzel yazýlarýný, resimlerini paylaþýýyor. Bu arada bizi de unutmayýp gönderiyor. Ýþte bir yeni ileti. Babalar için yazýlmýþ bir senfoni. Ben de okuyucularýmýzla paylaþýyorum. BABALAR HAKKINDA ENDER YAZI- LARDAN BÝRÝ Babalar en kutsal varlýklar olan Annelerin gölgesinde kalan gizli kahramanlardýr. Evin en öksüzü babalardýr. En yalnýzý, en kimsesizi, herkese kimse olurken, evin direði olurken kendisi direksizdir, dayanacaðý kimsesi pek yoktur. Dayanýp da þöyle, "Güç alayým, güçsüz kaldým, elimden tut da kaldýr." diyebileceði kimse yoktur. Çünkü o hep güçlü olmak zorundadýr, yardým bile isteyemez. O zayýf olamaz çünkü o kahramandýr, o aðlayamaz çünkü o kahramandýr. Hep kahraman olmak, öyle kalmak zorundadýr. Yoksa iktidarýndan indirilebilir, iktidarsýz kalabilir, küçümsenebilir, erkekten bile sayýlmayabilir. Batan gemiyi en son terk eden baba iken, uçan bir balonda, fazla aðýrlýklarýn atýlmasý aksi halde balonun düþme ihtimalinin olduðu anlarda, aileden ilk atýlacak kiþi babadýr. Hayatýný ailesine adasa da, ne eþine ne de çocuklarýna yaranabilir tam anlamýyla. Kimsesi kalmaz zaten memleketi belli olduðunda. Hani sormuþlar ya adama "nerelisin?" diye. O da demiþ "henüz evlenmedim" diye. Ne ilk ailesine, ne de yeni ailesine yaranamaz, arada kalýr. Eþine göre annesini, annesine göre eþini savunuyor, kolluyor olur. Ýnsanoðlu var olduðundan beridir belki devam eden "Gelin-Kaynana" derbisinde olan babaya olur. Hem toplumda hem de aile de hep annelik yüceltilir, onun yanýna ayýp olmasýn diye babalýk da eklenir. Anneler gününün bütün ihtiþamýna, þatafatýna, her yerde vurgulanmasý ve insanlarý harekete geçirmesine raðmen, babalar günü unutulur, ya da babalar gününde anýmsanýr ve öylesine geçiþtirilir. Annelerle ilgili binlerce yazý, þiir, þarký varken babalar için sizce kaç tane vardýr? Evin en yalnýzýdýr aslýnda. Bu yüzden en son babalar duymaz mý? Ya saklanýr, ya yalan söylenir ya da paylaþma gereði duyulmaz. Bunda elbet hoþgörüsü az babanýn da suçu ve bu duruma katkýsý vardýr ama yine de ne yapsa yaranamaz, yakýnlaþamaz. Belki çocuklarýyla yakýnlaþmak ister ama malum ataerkil kurallar, erkek olmak, baba olmak, toplum baskýsý, utanç duygusu buna engel olur. Ne sevdiðini gösterebilir ne de sevilmek istediðini... Babanýn ailede en sevdiði birey kadýnýdýr, eþidir. Eþinin ise en sevdiði çocuklarýdýr, kendisi deðil. En büyük aþk evliliklerinde bile, sevgilisi doðum yaptýðýnda bir anda artýk kadýný artýk sevgilisi deðil, anne olur. Kadýnýn kendine biçtiði en büyük rolü annelik olur. Baba en çok anneyi sever, anne en çok yavrusunu sever, yavrusu ise en çok eþini sever, eþi ise en çok yavrusunu sever. Bu böyle devam eder durur, doðanýn kanunu gereði. Bir yeri acýyan çocuðun hiç babam dediðini duydunuz mu? Babasý yanýndayken bile anam demez mi? Ýyi bir iþi olmasý gerekir, zengin olmasý gerekir. Çocuklar bile birbirlerini heyecanlandýrmak için, iki kiþinin omuzlarýnda daha fazla ileri gitmek için, bakalým kimin babasý daha zengindir, derler. Anne ya da çocuklar iþsiz olabilir, kimse bunu çok görmez onlara. Ama baba iþsiz olamaz. Düþünün erkek çalýþýr kadýn ev hanýmý ise sorun yok ama tersi durumda erkekten bile sayýlmaz. Evin geçimini karþýlamak zorundadýr, hem de þartlar ne olursa olsun. Dýþarýda onca karþýlaþtýðý kötülük ve güçlüklerle uðraþýrken, eve gelip sýðýnmak, dinlenip, dinginleþip huzur bulmak isterken, evde eþinin kaprislerini çekmek, çocuklarýn sorunlarýyla uðraþmak zorunda kalýr. Sýðýndýðý limandan daha kötü limanlara sýðýnmak için kaçmak zorunda kalýr kimi zaman. Belki aðlamak ister onlarýn yanýnda, onlarla... Yapamaz! Evin þerefini, evin namusunu korumak zorundadýr. Kýzýnýn ilk aþký kendisi olsa da, büyüyünce kýzý artýk aldatýr babasýný ve baþka gençlere kayar gönlü. Babasýna binbir naz yapan, o kýz ise sevgilisinin, eþinin her dediðini yapar. Oðlu ise eþinin yanýnda muma döner, evde yýllarca babasý ile çatýþan, özgürlüklerini elde etmeye çalýþan. En acýsý ise yýllarca gözünden bile koruduðu o güzeller güzeli kýzýný, gözbebeðini gelir adamýn biri alýr elinden, gözünden sakladýðýný baþka gözlere verir. Deðil birinin ona dokunmasý yan gözle bile bakmasýna dayanamayan baba, teslim eder bir baþkasýna kendi elleriyle. Üstelik bir de düðün dernek yapmak zorundadýr, oynamak zorunda kalýr sanki eðlenirmiþ gibi. Bizim gibi toplumlarda, erkek evladýndan çok kýzýna deðer veren, her þeye raðmen onun için her þeyini feda eden o babalarýn önünde sevgiyle eðiliyorum. Sizler büyük insanlarsýnýz Eli öpülesi, baþ tacý bu asil insanlarýn, BABA- LARIN ve elbette ki dünyanýn en deðerli varlýklarý ANNELERÝN deðerini yaþarken bilmek ve onlarý dünyanýn en deðerli varlýklarý olduðunu hissettirmek, saygýda kusur etmemek, onlarý mutlu etmek bir insanýn bu dünyadaki en önemli, en birincil görevi ve zevki olmalý. Henüz kaybetmeden... Velisini kaybedenler ise onlara layýk asil bir evlat olmalý, çok dua ile hep anmalý, onlar adýna hayýr iþlemeli. Yaþý ilerlemiþ bile olsa anne ve babasýný kaybeden her birey yetim ve öksüzdür. Onlara ise sabýr ve mutluluk diliyorum... Aðlarsa analar aðlar derlerdi ya, annelerin gözyaþlarýný görebilirsiniz ama babalarýn gözyaþlarýný asla. Bu onlarýn aðlamadýklarýný göstermez, onlar sadece yürekten aðlar. Bu güzel yazýyý bizimle paylaþtýðý için teþekkürler sevgili Bünyamin Balamir'e. CHP nin gözü gurbetçi oylarýnda urt Dýþý Seçim Çevresi oluþturulacak. Bu çevreden Yseçilecek milletvekilleri Yurtdýþý Milletvekili sýfatýný taþýyacak Seçim hazýrlýklarýný sürdüren CHP de gözler yurtdýþýnda yaþayan 2 milyon 780 bin civarýndaki seçmenin oyuna çevrildi. Genel Baþkan Yardýmcýsý Tekin Bingöl ün baþkanlýðýnda tüm dünyadan CHP yurtdýþý birlik baþkanlarýnýn katýlýmýyla Ýstanbul da yapýlan toplantýda, partinin yurtdýþýnda izleyeceði seçim stratejisinin ana hatlarý belirlendi. Yurtdýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarýnýn sorunlarý ve çözüm önerilerini kapsayan Göç Raporu deðerlendirildi. Raporda, CHP nin gurbetçilere yönelik þu vaatlerine yer verildi: -Yurtdýþýnda yaþayan Türkiye kökenlilere seçme hakkýnýn yaný sýra seçilme hakký da saðlanacak. Bunun için Yurt Dýþý Seçim Çevresi oluþturulacak. Bu çevreden seçilecek milletvekilleri Yurtdýþý Milletvekili sýfatýný taþýyacak. GÖÇ VE GÖÇMEN SORUNLARI BAKAN- LIÐI KURULACAK -Konsolosluk hizmetleri iyileþtirilecek ve Avrupa daki öðrenciler ile iþsizlik yardýmý, sosyal yardým ve emekli aylýðý alan yurttaþlardan pasaport ve konsolosluk iþlem harçlarýnýn yarýsý alýnacak. -Gurbetçi gençlerden 1 aylýk bedelli askerlik için 6 bin Euro alýnýyor. Bedel uygulamasýna son verilecek. Bu gençlerin Türkiye yi ve Türk kültürünü daha yakýndan tanýmasý için bir program uygulanacak. -Avrupa da artan yabancý düþmanlýðý, ayrýmcýlýk, ýrkçýlýk ve Ýslamofobiye karþý, sol, sosyal demokrat, yeþiller ve sosyalist partilerle laiklik temelinde ortak mücadele alanlarý oluþturulacak.(aa) Düzensiz uyku doðurganlýðý azaltýyor düzenli olarak uyun. Yataða alýþkýn olduðunuz saatten daha geç gitmeyin. Kola, kahve ve çay gibi kafeinli içeceklerden uzak durun. Özellikle öðleden sonra ve akþam bu tür içecekleri tüketmemeye gayret gösterin. Yatmadan önce yaðlý yemeklerden uzak durun. Uykusuzluk sorunu çekiyorsanýz yataða gitmeden önce ýlýk bir duþ gibi rahatlatacak bir þeyler yapýn. Geceleri bacak kramplarý ile uyanýyorsanýz kalsiyumdan zengin gýdalar almaya dikkat edin. Eðer gece uyanýrsanýz ya da uykuya dalamaz iseniz kendinizi zorlamayýn. Kalkýp ev içinde biraz dolaþýn ya da kitap okumak gibi bir þeyler yapýn." (ÝHA) Kuzey Kore'den ABD'ye görülmemiþ tehdit ABD'yle müzakere masasýna oturmaya ne ihtiyacý ne de isteði olduðu belirtildi. KÖTÜ OLAN ÝLÝÞKÝLER GEÇEN AY DAHA DA KÖTÜLEÞMÝÞTÝ Ýki ülke arasýndaki zaten kötü olan iliþkiler, ABD'nin geçen ay Sony'ye yönelik siber saldýrýlardan Kuzey Kore'yi sorumlu tutmasý ve Kuzey Kore'ye "orantýlý ve zamanýný kendilerinin belirleyeceði" bir yanýt vereceklerini söylemesi üzerinde daha da gerginleþmiþti. ABD'YÝ NÜKLEER SÝLAH KULLAN- MAKLA TEHDÝT ETTÝ ABD Baþkaný Barack Obama'nýn, 22 Ocak'ta verdiði röportajda, Kuzey Kore rejiminin çökeceðini söylemesinin ardýndan Kim Jong-un Obama'ya hakaret dolu cevaplar vermiþ ve ABD'yi herhangi bir savaþ durumunda nükleer silah kullanmakla tehdit etmiþti. Bu hafta baþýna kadar ABD'yle görüþmeye yeþil ýþýk yakan Kuzey Kore'nin görüþmelerin kendi topraklarýnda yapýlmasý ýsrarý, görüþmelerin iptal edilmesine neden olmuþtu.(haber7)

10 10 CUMA 6 ÞUBAT 2015 Kargý HES, çeltik üreticilerini vuracak RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Þubat Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý görüþülerek oylandý. KÖYDES Tahsisat Komisyonu Toplantýsý na katýlmak üzere Meclis ten ayrýlmak durumunda kalan Halil Ýbrahim Kaya, koltuðunu Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ a býraktý. ENGELLÝLER ve SPOR ÖNERGELERÝ Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantýda konuþan AK Parti Oðuzlar Ýl Genel Meclisi Üyesi Arif Çamiçi, kýrsalda ikamet eden engelli ve bakýma muhtaç ailelere sunulan imkanlarýn araþtýrýlmasý teklifinde bulundu. Köylerdeki bazý engellilerin ve bakýma muhtaç ailelerin Ömer Çatalpelit, Meclis e sunduðu yazýlý önerge ile konunun araþtýrýlmasýný istedi. Önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Gençlik ve Spor Komisyonu na havale edildi. TURÝZM POTANSÝYELÝMÝZ YÜKSEK Çorum da kýþ sporlarýný konu alan araþtýrma raporu, Ýl Genel Meclisi Üyeleri nin bilgisine sunuldu. Rapor hakkýnda açýklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Arif Çamiçi, Çatak, Abdullah Yaylasý ve Elmabeli mesire alanlarýnýn kýþ turizmi açýsýndan önemli potansiyele sahip olduðunu kaydetti. Turizm Komisyonu yla birlikte hazýrladýklarý ortak raporda Çorum un doðal güzelliklerine de dikkat çeken Arif Çamiçi, Çatak, yapýlacak düzenlemelerle kayak merkezine dönüþtürülebilir dedi. Bungalov tarzý evlerin kurulabileceði Çatak ta çim kayaðý sporunun da yapýlabileceðine iþaret eden Çamiçi, bölgenin 4 mevsim kullanýlabilir hale getirilebileceðini ifade etti. Çamiçi, Çorum da sporcularýn kamp yapabileceði eþsiz mekanlarýn da bulunduðunu vurguladý. KARGI HES, ÇELTÝK ÜRETÝMÝNÝ OLUMSUZ ETKÝLEYECEK Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, Kargý ya yapýlan Kýzýlýrmak Hidro Elektrik Santrali (HES) ve baraj projesinin tedbir alýnmadýðý takdirde çeltik üreticilerini olumsuz etkileyeceðini söyledi. Konuyla ilgili hazýrlanan araþtýrma raporunu Meclis Üyeleri nin bilgisiarif Çamiçi Ömer Çatalpelit Mustafa Çatar ne sunan Mustafa Çatar, Kargý HES in devreye girmesiyle birlikte Kýzýlýrmak taki su seviyesinin düþeceðini, gerekli tedbirler alýnmadýðý takdirde de üreticilerin sýkýntý yaþayacaðýný kaydetti. Kargý da 15 bin dekar alanda çeltik ekimi yapýldýðýný hatýrlatan Çatar, HES projesinin hayata geçmesiyle 13 köyde yaklaþýk 11 bin dekar çeltik ekim alaný doðrudan etkiýl Genel Meclisi Þubat Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. lenecek dedi. Kýzýlýrmak üzerine kurulacak HES dolayýsýyla Osmancýklý 190 çiftçinin de olumsuz etkileneceðini dile getiren Çatar, bu ilçede de yaklaþýk 4 bin dekar arazinin baraj sahasý içinde kalacaðýna iþaret etti. Çeltik tarýmý açýsýndan 10 Nisan-20 Eylül tarihleri arasýndaki sulama ihtiyacýnýn hayati önem taþýdýðýna dikkat çeken Çatar, mevut bent ve kanallarýn modernize edilmesi halinde üreticilerin maðduriyetinin önlenebileceðini Kargý HES in devreye girmesiyle birlikte çeltik üretiminin olumsuz etkileneceði vurgulandý. sözlerine ekledi. Çorum un 2015, 2016 ve 2017 yýllarýna ait 3 yýllýk Temel Eðitim Okullarý kamu imkanlarýndan bihaber vaziyette sýkýntý içinde Yatýrým Taslak Programý nýn da ele alýndýðý toplantýda yaþam mücadelesi verebildiðine iþaret eden Arif Çamerkez ilçeye baðlý Balýmsultan ve Boðacýk Köylemiçi, kamu yardýmlarýndan yararlanan ailelerin ise yari ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþülþam standardýnýn incelenmesi gerektiðini kaydetti. dü. Yazýlý önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýntoplantýda ayrýca Alaca ilçesine baðlý Avutmuþ dan araþtýrýlmak üzere Aile ve Engelliler Komisyove Çorum merkeze baðlý Abdalata Köyleri ne ait yernu na havale edildi. leþik alan ve civarý sýnýr tespiti ile ilgili Ýmar ve BayýnAK Parti Laçin Ýl Genel Meclisi Üyesi Ömer Çadýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek talpelit, gençlerin kötü alýþkanlýklardan uzaklaþtýrýlkarara baðlandý. masý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da Nüfusu yoðun köylerde basketbol ve voleybol gerçekleþecek oturumla devam edecek. sahalarýnýn yangýnlaþtýrýlmasý gerektiðine iþaret eden Külcü nün yengesi vefat etti RECEP MEBET Meryem Dilekçi geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi dün öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðý nda topraða verildi. Cenaze namazýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün yaný sýra AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. HAKÝMÝYET, Meryem Dilekçi ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Muzaffer Külcü nün dayýsýnýn hanýmý Meryem Dilekçi vefat etti. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün dayýsýnýn hanýmý Meryem Dilekçi hayatýný kaybetti. Feruz Köyü nden gelme Hacý Yakup Dilekçi nin eþi, Elektrikçi esnafýndan Ýsmail Akgül ün kardeþi Vatani görevlerini yerine getirecek olan Çorumlu gençler, acemi birliklerine uðurlandý. Askerler uðurlandý RECEP MEBET Vatani görevlerini yerine getirecek olan Çorumlu gençler, acemi birliklerine uðurlandý. Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde asker uðurlamalarý nedeniyle büyük hareketlilik yaþandý. Askerlik çaðýna gelen ve sevk iþlemleri tamamlanan gençler, askeri birliklerine teslim olmak üzere yola çýktý. Askerlik Þubeleri nden sevk evraklarýný alan gençler, vatani görevlerini 1995/1 tertip er ve erbaþ olarak yerine getirecek. Asker aileleri, evlatlarýný peygamber ocaðýna göndermenin gururunu yaþadý. COÞKU ve HÜZÜN BÝRARADA En büyük asker bizim asker sloganlarý ile omuzlara alýnan gençler, Çorumlu gençler, güle-oynaya askere uðurlandý. düzenlenen araç konvoylarý ile þehir uðurlamalarýnda yapýlan dualar ise duygulara tercüturu atarken bir taraftan da akraba ve yakýnlarý ile man oldu. vedalaþtý. Terminalde düzenlenen uðurlama merasimleyakýnlarýný uðurlamak isteyen vatandaþlar ise rinde davul-zurna eþliðinde halaylar çekilirken arasker uðurlama merasimleri nedeniyle büyük bir hakadaþlarý tarafýndan havaya atýlan gençler, yaþlý reketliliðin yaþandýðý otobüs terminaline akýn etti. gözler ve hayýrlý tezkereler temennisiyle askeri birliklerine uðurlandý. Hüzün ve sevincin bir arada yaþandýðý asker Otobüs terminalindeki asker uðurlamalarý sýrasýnda hüzün ve sevinç bir arada yaþandý. Çorumlu 900 genç silah altýna alýndý RECEP MEBET Þubat 2015 Celp Dönemi nde Çorum dan yaklaþýk 900 gencin silah altýna alýndýðý öðrenildi. Milli Savunma Bakanlýðý Askeralma Dairesi Baþkanlýðý (ASAL), Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan tespit edilen ihtiyaca göre silah altýna alýçorum dan yaklaþýk 900 gencin silah altýna alýndýðý öðrenildi. nacak yedek subay, erbaþ ve er sayýlanüfus cüzdanlarý ile birlikte sevk tarihinden 10 rýný belirledi. gün öncesinden itibaren Askerlik Þubeleri ne baþaskere alýnacak gençleri erbaþ ya da er olvurarak sevk evraklarýný aldý. mak üzere kuvvetlere ve sýnýflara ayýran ASAL, Þubat 2015 Er Celbi nde sevke tabi olanlar ve öncesi doðumlu olan 900 e yakýn ÇorumÞubat 2015 Çarþamba gününe kadar birliklerine lu genci de silah altýna aldý. katýldýlar. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada þu bilgileaskerlik Þubeleri ne müracaat ederek sevk re yer verildi: iþlemini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý Þubat 2015 Er Celp Dönemi nde sevke tabi halde kendilerine tanýnan yasal yol süresi sonuna yükümlülerin isim listeleri geçtiðimiz günlerde kadar birliklerine katýlmayanlar, ilgili kanun gereaskerlik Þubeleri nde ilan edildi. ðince bakaya iþlemine tabi tutulacaklar. Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için

11 Gülabibey Derneði nden Uygur Türkleri ne yardým RECEP MEBET Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Uygur Türkleri için baþlatýlan yardým kampanyasýna destek verdi. Konuyla ilgili bilgi veren Dernek Baþkaný Yunus Erdal, mazlum Uygur Türkleri ne Çorum Alperen Ocaklarý aracýlýðýyla 12 koli dolusu giysi yardýmýnda bulunduklarýný açýkladý. Yardýmlarýn geçtiðimiz günlerde Alperen Ocaklarý yönetimine teslim edildiðini anlatan Yunus Erdal, Çorum daki maðdur ailelerinin yaný sýra sýðýnmacý ailelere de yardým eli uzattýklarýný kaydetti. Hayýrseverlerin baðýþlarýný muhtaç ailelere ulaþtýrýyoruz diyen Erdal, veren el ile alan el arasýnda köprü oluþturduklarýný hatýrlattý. Gülabibey Mahallesi sakinlerini, yardýma Hakimiyet, habercilikte hayýrlý iþlere imza atýyor RECEP MEBET AK Parti Kadýn Kollarý eski Baþkaný Arife Betül Gülgün dün gazetemizi ziyaret etti. RECEP MEBET Çorumlu Popstar Arda Cenk Yahya Çakýcý, gazetemizin 25. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer i ziyaret eden Yahya Çakýcý, gazeteciliðin mühim bir iþ olduðunu belirterek Hakimiyet in bu alanda önemli bir vazifeyi yerine getirdiðini söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Mustafa Demirer ise nezaketinden dolayý Çakýcý ya teþekkür etti. muhtaç aileler için ele ele vermeye davet eden Erdal, Evlerinde ihtiyaç fazlasý kullanýlabilir durumda giysi, ayakkabý ve kuru gýda maddesi olanlar baðýþlarýný Malazgirt Sokak taki Gülabibey Mahallesi eski muhtarlýk bürosunda faaliyet gösteren Derneðimize ulaþtýrabilirler diye konuþtu. Erdal, yardým çalýþmalarýyla ilgili detaylý bilgi edinmek isteyenlerin Facebook/Gülabibey Derneði adlý sosyal paylaþým adresini de internet üzerinden Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer in evsahipliðindeki ziyarete Ümmühan Elsüer de katýldý. Gazetemizin 25. yaþýný kutlayan Arife Betül Gülgün, Hakimiyet, haberleriyle Çorum için hayýrlý iþlere imza atýyor dedi. AK Parti den Çorum milletvekili aday adaylýðýný açýklamaya hazýrlanan Gülgün, yerel gazeteciliðin Çorum açýsýndan kazanýmlarýna da dikkat çekti. Nezaket ziyaretinden dolayý misafirlerine teþekkür eden Gülesin Aðbal Demirer ise Gülgün e baþarýlar diledi. Bursa dan Hakimiyet e kutlama HURÞÝT BOZ- KURT Bursa Çorumlular Derneði Baþkaný Hüseyin Görgülü, Baþkan Yardýmcýsý Veysal Topaloðlu ile Tayyar Gönüllü, Hakimiyet in 25. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Bursa Çorumlular Derneði baþkaný Hüseyin Görgülü, gazetemizi ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in nezdinden tüm yönetici ve çalýþanlara baþarý dileklerini iletti. Gülabibey Derneði, Uygur Türkleri ne yardým eli uzattý. Gülgün, Hakimiyet, haberleriyle Çorum için hayýrlý iþlere imza atýyor dedi. Bursa Çorumlular Derneði yönetimi, gazetemizi ziyaret ederek 25. yaþýmýzý kutladý. Vecdi Burhan dan tebrik ziyareti Vecdi Burhan, Hakimiyet in 25. kuruluþ yýldönümünü kutladý. YÜKSEL BASAR Çiftçi Mallarý Koruma Baþkaný Vecdi Burhan, Hakimiyet in 25. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Hakimiyet i ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþen Vecdi Burhan, Hakimiyet e nice yýllar temennisinde bulunarak, yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. Çakýcý, 25. yýlýmýzý kutladý Arda Cenk Yahya Çakýcý, gazetemizin 25. kuruluþ yýldönümünü tebrik etti. TEÞEKKÜR CUMA 6 ÞUBAT Asým Balcý dan çifte tebrik EROL TAÞKAN Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, gazetemizin 25. yýlýný kutladý. Doç. Dr. Asým Balcý kutlama mesajýnda ayrýca BÝK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliði'ne tekrar seçilen Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen'i de tebrik etti. Gazetemize nice 25 yýllar dileði ile mutluluðumuzu paylaþan Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, mesajýnda þunlarý ifade etti, "Çorum Hakimiyet Gazetesinin KUTLAMA MESAJLARI Gazetemizin kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Haber Merkezimize ulaþan tebrik mesajlarý þu þekilde: Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer: Çorum Hakimiyet Gazetesi nin 25. yaþýný kutluyor, baþarýlarla dolu nice yýllar diliyorum. YURTKUR Müdürü Erol Kavuncu: 25. yýlýný kutlayan Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýný tebrik ediyorum. Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu; MURAT ÇETÝN Hazreti Muhammed e Sevgi Gecesi bugün saat da Gülüm Düðün Salonu nda gerçekleþecek. Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu iþbirliðinde organize edilen geceye Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Assist Çorum Çaðrý Merkezini, 416 kiþilik istihdamla þehrimize kazandýrýlmasýný saðlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'nun açýlýþ sýrasýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Sayýn Lütfi Elvan ve Assist yetkililerine ulaþým sorunumuzu iletip çözüm noktasýnda takipçisi olacaðýný beyan etmesi bizleri ziyadesi ile mutlu etmiþtir. Ulaþým problemimizin çözümü konusunda gösterdiði yakýn ilgi ve alakadan dolayý Salim Sayýn Uslu'ya teþekkür ederiz. 25. Yýlýný en içten dileklerimle kutlarken, Doç. Dr. Asým Balcý haber peþinde koþarken ilk günkü heyecaný hiç kaybetmeden canla baþla sürdüren tüm çalýþanlarýný da ayrýca tebrik ediyorum. Çorum'da yerel haberciliðe yeni bir boyut getiren, her zaman halkýn nabzýný ön planda tutan yayýn anlayýþýný benimseyen Çorum Hakimiyet'e baþarýlarla dolu nice 25 yýllar diliyorum. Ayrýca, Çorum Hakimiyet Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen'in Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliði'ne tekrar seçilmesi vesilesi ile kendisini kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim." Eðitim Sen Çorum Þubesi olarak; gazetenizin kuruluþunun 25. yýlýný kutlar, ilkeli ve kaliteli haber anlayýþýndan ödün vermeden çalýþmalarýnýzý sürdürmenizi dileriz. Gazetenizin elimize geçmesinde emeði geçen tüm gazete çalýþanlara baþarýlar dileriz. TEBRÝK EDENLER: - Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Haluk Aþkýn, HAKÝMÝYET AÝLESÝ OLARAK TÜM OKURLARIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYOR, BÝRLÝKTE NÝCE YILLAR DÝLÝYORUZ. Hazreti Peygambere Sevgi Gecesi bugün Doç. Dr. Selahattin Öz konuþmacý olarak katýlacak. Huzur Camii Müezzini Hasan Çakmak ve Hicret Camii Müezzini Ýlhami Kurt un sunacaðý Kuran-ý Kerim ziyafetiyle baþlayacak gecede Sufi-Der Ýlahi Grubu da sahne alacak. Uzakdoðu sporlarý gösterilerinin de yer alacaðý geceye tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu bildirildi. Assist Çaðrý Merkezi Çalýþanlarý

12 12 CUMA 6 ÞUBAT SOBADAKÝ HÝKMET Fizikçi, matematikçi, kimyacý, jeolog ve antropologdan oluþan bir heyet bir araþtýrma için arazide bulunmaktadýr. Birden yaðmur bastýrýr. Hemen yakýndaki bir arazi evine sýðýnýrlar. Ev sahibi bunlara bir þeyler ikram etmek için biraz ayrýlýr. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanýr. Soba yerden 1 metre kadar yukarýda, altýndaki dizili taþlarýn üzerindedir. Sobanýn niçin böyle kurulmuþ olabileceðine dair bir tartýþma baþlar. Kimyacý, "adam sobayý yükselterek aktivasyon enerjisini düþürmüþ, böylece daha kolay yakmayý amaçlamýþ"; fizikçi, "adam sobayý yükselterek konveksiyon yoluyla odanýn daha kýsa sürede ýsýnmasýný saðlamak istemiþ"; jeolog, "burasý tektonik hareketlilik bölgesi olduðundan herhangi bir deprem anýnda sobanin taþlarýn üzerine yýkýlmasýný saðlayarak yangýn olasýlýðýný azaltmayý amaçlamýþ"; matematikçi, "sobayý odanýn geometrik merkezine kurmuþ, böylece de odanýn düzgün bir þekilde ýsýnmasýný saðlamýþ"; antropolog, "adam ilkel topluluklarda görülen ateþe tapmanýn daha hafif biçimi olan ateþe saygý nedeniyle sobayý yukarýya kurmuþ". Bu sýrada ev sahibi içeri girer ve ona sobanýn yukarýda olmasýnýn nedenini sorarlar. Adam cevap verir: - "Boru yetmedi."

13 CUMA 6 ÞUBAT :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:16 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:24 Kânun-i Sâni 1430 Kasým: ÞUBAT Lâiklik ilkesi Anayasa'ya kondu (1937) - Sultan II. Ahmet Hânýn vefâtý (1695) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Allahü teâlâ her Cumâ günü kiþiyi Cehennemden azâd eder. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ ECZANESÝ SEVÝNÇ GENÇ (TEL: ) BEHÇELÝEVLER MAH. MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C - MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI ÞÝFA ECZANESÝ SÜLEYMAN KOCA (TEL: ) ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9- KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI VEFAT EDENLER 1-Feruz Köyü' nden gelme, Hacý Yakup DÝLEKÇÝ' nin eþi, Elektrikçi Esnafýndan Ýsmail AKGÜL' ün kardeþi Meryem DÝLEKÇÝ. 2-Sinamacýlar Eþrafýndan, Ýhsan YALÇIN ile Merhum Salim ve Lütfü YALÇIN' ýn kardeþi, Sefa, Semih, Hakký ve Mustafa YALÇIN' ýn amcasý, Hakan YALÇIN' ýn babasý, Muhsin YALÇIN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ölümünün 89. yýlý münasebetiyle ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCA'NIN ÝTHAM VE ÝDAMI 5 týf Hoca, kararýn böyle olacaðýný biliyordu. An- bu kararýn hukuki olmadýðýnýn da fakýn-day- Acak dý. Zira karar, tam bir hukuk garabeti ve hukuk cinayetiydi. Bu nedenle yanýnda bulunan Tahi-rü'l-Mevlevi'ye þöyle diyordu: "Zalimler ve katillerle mahþer günü de mutlaka hesaplaþacaðýz. Bu esnada mahkeme reisi Ali (Çetinkaya), jandarmalarý yüksek sesle uyardý:" Kararýn infazý için mahkumlarý çýkartýnýz." Öyle ya Ýstiklal Mahkemesi'nin kararlarý kesindi. Temyizi mümkün deðildi. Bir üst mahkemeye itiraz gibi bir ihtimal yoktu. Ýdam kararlarýnýn meclis tarafýndan onaylanmasýna da gerek yoktu. Zira Ýstiklal Mahkemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna karar veriyordu. Mutlaka uygulanacaktý. Ýki idam kararý çok ilginçti. Biri Anadolu'dan, diðeri Trakya'dandý. Ýki ayrý bölgeden iki ayrý kiþiye idam kararý verilmesi tesadüf müydü?...sonuç kesindi. 4 Þubat 1926 Pazartesi günü þafak sökerken kapýnýn önünde gardiyan belirdi. Künyesini okuyordu: "Mehmet Ali oðlu Ýskilipli Mehmet Atýf " "Seyyah olup þu alemi gezerim, Bir dost bulamadým gün akþam oldu. Kendi efkarýmla okur yazarým, Bir dost bulamadým gün akþam oldu. Ýki elim kalkmaz oldu dizimden, Bilmem amelimden bilmem özümden, Akýttým kanlý yaþ iki gözümden, Bir dost bulamadým gün akþam oldu. Yine boralandý daðlarýn taþý, Akýttým gözümden kan ile yaþý, Emaneti alýr ol veren kiþi, Bir dost bulamadým gün akþam oldu. Bozuk þu cihanýn pergeri bozuk, Yazýktýr þu geçen ömüre yazýk, Tükendi daneler kalmadý azýk, Bir dost bulamadým gün akþam odu. Kul Himmet üstadým ummana dalan, Gidenler gelmedi bir haber alam, Abdal oldum çullar geydim bir zaman, Bir dost bulamadým gün akþam oldu." Bu naðmelerin sesi Erzincanlý Hurettin Dadaloðlun'dan gelmiþti. Ýnsaný yakýp kavuran bu satýrlar ve sözlerin saklý olmadýðý anlaþýlmýþtý. Ne dostlarýn vefasýzlýðý, Ne de hüzünlerin bitkinliði hakikat kahramanlarýný yolundan çeviremedi. Bir ihlas risalesi meseleyi kökünde halletmiþti. Evet, insan acizdir, Ýnsan zayýftýr. Kahraman ruhlu insanlarýn bile hýçkýra hýçkýra aðladýðý zamanlar olmuþtur. Ýnsandýr. "En civanmet kardeþliði" "Kusurlarý setretmeyi" "Evet mümin kardeþini sever ve sevmeli, fenalýðý için yalnýz acýr. Tahakkümle deðil lütuf ile ýslahýna çalýþýr." Bunun üst seviyesi ihlastýr. Bu kulenin üstünden düþen ortada tutunacak dal p Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net bulamaz. Çok acýlar yaþandý, Çok ýzdýraplar çektik. Düþmanlardan gelenler bize þevkte verdi. Mukavemetimizi kamçýladý. Ama dostlardan gelen ve fýrlatýlan bir gül bile bizi incitti. Tarih bu olaylarýn þahidi oldu. Bir ikbal uðruna kardeþler bile biri birine girdi. Buna son noktayý Bediüzzaman koydu. Kardeþliðimizi hatýrladýk. Hem de nesebi kardeþten daha yakýn bir kardeþliði. Ne siyasetin çirkin çirkefliði, Ne de hotfuruþluðun iðrenç þemali. Bizi bu yoldan çeviremedi. En büyük imtihanlarý kendi dünyamýzda yaþadýk. Davamýz uðrunda yakýnlarýmýz bizden uzaklaþýrken, biz onlardan uzaklaþmadýk. Ýdealimizi bozuk para gibi harcamadýk. Kulenin üstünden düþmemeðe çalýþtýk. Pirensiplerimiz saðlamdý. Fakat bazý rüzgarlar dostlarýmýzý alýp götürdü. Hiçbir zaman arkalarýndan kahkaha ile gülmedik. Ýþte Sungur aðabey. Hizmet yollarýmýz ayrý kulvarlarda olsa da vefamýzý göstererek gazetemizde de bir aya yakýndýr vefa duygularýmýzý yansýttýk. Çükü; bizler muhabbet fedaisi idik. Husumete vaktimiz yoktu. Dost aradýk Allah yetti, Yaran istedik Kur'an yetti, Düþman aradýk nefis yetti, Mal aradýk kanaat yetti, Ve samimi dostluklarý kendi Dünyamýzda yaþarken, bu hallerimiz dýþ Dünyalara da yansýdý. Artýk hiç aðlamaða gerek yok. Madem O var, HAFTALIK Ethem ERKOÇ Baþýný secdeden kaldýrýp kapýya doðru yöneldi. Yanýndaki hücreden çýkan Babaeski müftüsü Ali Rýza Efendi ile birlikte Ulucanlar Cezaevinden daraðacýnýn bulunduðu Eski Meclis binasýnýn önündeki meydana doðru yürüdüler. Atýf Hoca, infaz memurundan izin Her þey var. "Boþ daðlar hali sahraler onun ibadý ile doludur" Onu razý etti isek gerisi önemli deðil. O zaman bütün Dünya bize küsse ehemmiyeti yoktur. alarak idam sehpasýnýn yanýnda sabah namazýný kýldý. Selam verip kýsa bir duada bulunduktan sonra vakur adýmlarlý idam sehpasýna doðru ilerledi. Baþýndaki sarýðý çýkartýldý. Ýdam fermanýnýn yazýlý olduðu ferman boynuna takýldý. Dudaklarý sürekli kýmýldýyordu. Boynuna ilmek geçirilirken usulen son isteði soruldu. Hiçbir þey söylemeden sadece kelime-i þehadet getiriyordu. Görevli zat, ayaðýnýn altýndaki iskemleye tekmeyi vurdu. Tarih: 4 Þubat 1926 Perþembe. Sabah ezaný vakti. Yer: Eski Meclisin önü. Cesetler, ibret-i alem için gün boyunca asýlý kaldý. Basýn, idam haberini büyük bir gururla okuyucularýna duyurdu. Ancak eþi ve kýzýna haber geç ulaþtý. Cenazesi, ailesine teslim edilmedi. Cenazesi, yýkanmadan ve cenaze namazý kýlýnmadan Mamak Mezarlýðýnýn kimsesizler bölümüne, kimsenin bilmediði bir yere defnedildi. Bu mezarlýðýn bir kýsmý Asri Mezarlýða taþýndý. Ancak Atýf Hoca'nýn mezarý, kimse sahip çýkamadýðýndan dolayý olduðu yerde kaldý. Sonra burasý Þafaktepe Parký oldu yýlýnda Dr. Mehmet Sýlay, burayý bilen bir Ýstiklal Mahkemesi zabýt katibinin oðlu ile mezarý bulup büyük bir cesaretle gizli kazý yaparak kemiklerini çýkartmýþ, DNA testi sonucu Atýf Hoca'nýn cesedi olduðundan emin olunca Ýskilip'e naklini gerçekleþtirmiþtir. Bu aþamada Ýskilip'e anýt mezar yaparak hemþehrilerini baðrýna basan Ýskilip Belediyesi'ni kutluyorum. Artýk devletimiz, Atýf Hoca'yý düþman olarak görmemektedir. Devlet bakaný ve baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç da 2012 yýlýnda Atýf Hoca'nýn kabrini ziyaret etmiþtir. Millet, Atýf Hoca'ya saygý ve muhabbet duymaktadýr. Adý ve hatýralarý Çorum'da büyük bir parkta ve Ýskilip'te bir hastanede yaþamaktadýr. Bizler de Ýskilipli Mehmet Atýf Hoca'ya Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizleri de þefaatine nail etmesini niyaz ediyoruz. (Son) (Son) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: ÞUBAT 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 99, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 99,32 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 6 ÞUBAT ýrmýzý meyvelerden biri olan nar; nar kabu- nar suyu,nar suyu özütü ve nar çekirde- Kðu, ði özütü olmak üzere dörde ayrýlýyor. Gücün ve bereketin simgesi olarak bilinen narýn, aslýnda beslenme üzerinde de inanýlmaz bir güce sahip olduðunu biliyor muydunuz? Nar suyu antioksidan etki göstererek, geri dönüþü olmayan hastalýklara karþý koruyucu etki göstermekte. Son zamanlarda hayvanlar üzerinde nar suyu ile ilgili çeþitli çalýþmalar yapýlmakta. Özellikle eklem üzerine yapýlan bu çalýþmalarda, nar suyu tüketimiyle eklem hastalýklarýna yakalanma riskinin oldukça az olduðu tespit edilmiþ. Ayrýca nar suyu tümör oluþumunu engellemekte. Özellikle nar suyu tüketmek, prostat kanserine yakalanmýþ bireylerde %85 geliþimini önlediði bildirilmiþ. Fermente edilen nar suyununda elajik asit oranýn daha çok arttýðý bulunmuþtur. Özellikle tip 2 diyabet hastalarýnda beta hücrelerini arttýran nar suyunun kan þekeri kontrolü saðladýðýna dair çalýþmalar mevcut. Nar suyu özütü, narýn sýkýlarak elde edilen meyve suyunun ýsý uygulanmadan kurutulmasý ile elde edilmekte. Baðýþýklýk sistemini güçlendirerek, doðal bir antioksidan kaynaðýdýr. C vitaminden oldukça zengin olan nar, üst solunum yolu hastalýklarýndan da oldukça koruyucu. Ayrýca Önemli bir hastalýðýn habercisi olabilir edical Park Elazýð Hastanesi Ortopedi Mve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Osman Çimen, yürüme bozukluklarý ile ilgili bilgiler verdi. Ani geliþen yürüme bozukluklarýna ailelerin dikkat etmesi gerektiðini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Osman Çimen, bu tür rahatsýzlýklarýn önemli bir hastalýðýný habercisi olabileceðini söyledi. Ailelerin, çocuklarýndaki yürüme bozukluðu ile ilgili kendilerin sýklýkla baþvurduðunu belirten Op. Dr. Çimen, yürüme bozukluklarýnýn çocuklarda ani veya daha yavaþ geliþen bir tipte olabileceðini söyledi. Yürüme bozukluklarýnýn ciddi problemleri düþündürdüðünü anlatan Op. Dr. Çimen, bu nedenle vücutta yeni geliþen bir yürüme bozuklunun olmasý halinde ailelerin dikkatli olmasýný ve hemen bir hekime TÝB e eriþim engelleme yetkisi T ÝB'e, yaþam hakký ve milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasý gibi sebeplerle zararlý içeriklere eriþimi engelleme yetkisi veriliyor. Yaþam hakký ile kiþilerin can ve mal güvenliðinin korunmasý, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasý, suç iþlenmesinin önlenmesi veya genel saðlýðýn korunmasý sebeplerinden bir veya bir kaçýna baðlý olarak hakim veya gecikmesinde sakýnca bulunan hallerde, Baþbakanlýk veya Bakanlýklarýn talebi üzerine Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý (TÝB) tarafýndan içeriðin çýkarýlmasý veya eriþimin engellenmesi kararý verebilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, internet suçlarý, ÝGDAÞ'ýn özelleþtirilmesi, Saðlýk Bilimleri Üniversitesi kurulmasý, Kýzýlay ve Yeþilay ile ilgili düzenlemeleri içeren "Torba Kanun" teklifin görüþmeleri sürüyor. Kabul edilen 17. maddeye göre, yaþam hakký ile kiþilerin can ve mal güvenliðinin korunmasý, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasý, suç iþlenmesinin önlenmesi veya genel saðlýðýn korunmasý sebeplerinden bir veya bir kaçýna baðlý olarak hakim veya gecikmesinde sakýnca bulunan hallerde, n ölümcül 8 kanser türü arasýnda aðýz kan- de sayan Dünya Saðlýk Örgütü Eserini WHO'nun araþtýrmasýna göre, her yýl 40 bin vaka oluyor. Aðýz, Diþ ve Çene Cerrahisi Uzmaný Dr. Baþak Kurdoðlu, Öncelikle yoðun sigara kullanýmý, aðýz hijyenine özen gösterilmemesi, dudak gibi aðýz dýþý bölgelerin uzun süre güneþ ýþýðýna maruz kalmasý, solaryuma girmek, genetik yatkýnlýk, besinlerdeki kansorojen maddeler ve stresi aðýz kanserleri için risk faktörü olarak kabul ediyoruz. Risk,sigara, puro, pipo içenlerde 8 kat, hem sigara hem alkol tüketenlerde 15 kat, tütün çiðneme alýþkanlýðý ve uyuþturucu madde kullananlarda ise 50 kat artýyor þeklinde konuþuyor. Özellikle, sürekli vuruk yapan protez kullananlar ile aðzýnda beyaz, kýrmýz renkte anormal oluþumlar ve iyileþmeyen yara bulunanlarýn aðýz kanseri riski altýnda olabileceklerini söyleyen Dr. Baþak Kurdoðlu, Ayrýca, aðýz kanserlerinin çoðunluðu 45 yaþýn üzerinde ortaya çýkar ve erkeklerde oluþma olasýlýðý kadýnlara oranla 2 kat fazladýr diyor. ERKEN TEÞHÝS ÖNEMLÝ Aðýz kanserlerinde erken teþhisin çok önemli olduðunu kaydeden Dr. Baþak Kurdoðlu, Aðýz kanseri lezyonlarý aðrýyla belirti vermezler. Hastalýk ilerleyerek saðlýklý aðýz dokularýnda harabiyet oluþtukça aðrý þikâyeti baþlar. Bu nedenle erken taný için en ufak bir deðiþiklikte diþ hekimine gidilmesi son derece önemlidir. Ayrýca düzenli diþ hekimine gitme alýþkanlýðý erken tanýda önemli rol oynar þeklinde konuþuyor. Dr. Kurdoðlu, Aðýz kanserleri artýk çok basit ve aðrýsýz bir yöntem olan mavi ýþýk teknolojisi ile çok erken aþamada teþhis edilebiliyor. Aðýz bölgesindeki anormallikler daha tam kansere dönüþmeden veya kansere dönüþmüþse bile baþlangýç safhasýndayken tedavileri çok daha basittir ve erken teþhis ile kiþinin hayati riski azalmaktadýr. Kanser vücudun diðer bölgelerine yayýlmadan tedavi edilebilir. Kanser safhasý ilerledikçe ve yayýldýkça hem Mucizevi meyve nar Baþbakanlýk veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasý, suç iþlenmesinin önlenmesi veya genel saðlýðýn korunmasý ile ilgili Bakanlýklarýn talebi üzerine TÝB tarafýndan internet ortamýnda yer alan yayýnla ilgili olarak içeriðin çýkarýlmasý veya eriþimin engellenmesi kararý verilebilecek. Karar, Baþkanlýk tarafýndan derhal eriþim saðlayýcýlara ve ilgili içerik ve yer saðlayýcýlara bildirilecek. Ýçerik çýkartýlmasý veya eriþimin engellenmesi kararýnýn gereði, derhal ve en geç kararýn bildirilmesi anýndan itibaren 4 saat içinde yerine getirilecek. Söz konusu içerikler çýkarýlýncaya kadar eriþimin engellenmesi tedbirine devam edilecek. Baþbakanlýk veya ilgili Bakanlýklarýn talebi üzerine Baþkanlýk tarafýndan verilen içeriðin çýkarýlmasý veya eriþimin engellenmesi kararý, Baþkanlýk tarafýndan, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayýna sunulacak. Hakim, kararýný 48 saat içinde açýklayacak; aksi halde, karar kendiliðinden kalkacak. Bu madde kapsamýnda verilen eriþimin engellenmesi kararlarý, ihlalin gerçekleþtiði yayýn, kýsým, bölüm, ile ilgili olarak içeriðe eriþimin engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak, teknik olarak ihlale iliþkin içeriðe eriþimin engellenmesi yapýlamadýðý veya ilgili içeriðe eriþimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediði durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak eriþimin engellenmesi kararý verilebilecek. Bu madde kapsamýndaki suça konu internet içeriklerini oluþturan ve yayanlar hakkýnda Baþkanlýk tarafýndan, Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulacak. Bu suçlarýn faillerine ulaþmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve eriþim saðlayýcýlar tarafýndan hakim kararý üzerine adli mercilere verilecek. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve eriþim saðlayýcýlarýn sorumlularý, fiil daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, 3 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlacak. Verilen içeriðin çýkarýlmasý veya eriþimin engellenmesi kararýn gereðini yerine getirmeyen eriþim saðlayýcýlar ile ilgili içerik ve yer saðlayýcýlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezasý verilecek. Ayrýca, içeriðin çýkarýlmasý veya eriþimin engellenmesi kararýnýn uygulanmamasý sonucunda devlet veya kiþiler zarara uðramýþ ise, zararýn niteliði ve derecesine göre Baþkanlýðýn talebi üzerine Kurum tarafýndan yetkilendirmenin iptaline de karar verilebilecek.(aa) Aðýz kanseri çok sinsi ilerliyor kiþinin hayati riski artmakta hem de yayýlan kanserin çýkarýlmasýnda daha fazla doku kaybý meydana gelmektedir diyor. Aðýz kanserlerinin erken dönemde teþhis edilerek tedavi edilmezse, yayýlarak, sürekli aðrý, fonksiyon kaybý, tedavi sonrasý düzeltilmesi mümkün olmayan yüz ve aðýz deformasyonlarý hatta ölümlere neden olabileceðini vurgulayan Dr. Baþak Kurdoðlu, bu kanser türünün beyin gibi hayati bölgelere yakýn olmasýndan ve anatomik olarak vücudun diðer bölgelerine daha rahat yayýlabilme ihtimalinden dolayý da çok önemli olduðunu kaydediyor. Aðýz, Diþ ve Çene Cerrahisi Uzmaný Dr. Baþak Kurdoðlu, aðýz kanserinden korunmak için yapýlmasý gerekenleri ise þöyle sýralýyor; Öncelikle aðýz hijyenine maksimum özen göstermek, saðlýklý protez kullanýmýna dikkat etmek, sigara ve alkolden uzak durmak, uzun süreli güneþ ýþýðýndan, solaryum seanslarýndan ve radyasyondan kaçýnmak, meyve ve sebze aðýrlýk beslenmek (Haber7) kötü kolesterolü düþürücü etkisi olduðu da bilinmekte. Narýn yüksek lif içeriðinden dolayý, yüksek tansiyonu düþürücü etkisi bulunmakta. Ayný zamanda bu lif, baðýrsak sistemini çalýþmasýna da etki etmekte. Böylece kabýzlýðý ortadan kaldýrmakta. 1 orta boy nar ile yaklaþýk olarak günlük C vitamini ihtiyacýnýzýn ve lif(posa) ihtiyacýnýzýn yaklaþýk %50 sini karþýlayabilirsiniz. Nar çekirdeði özütü, nar suyu elde edildikten sonra kalan beyaz sert tohumlarýn içerisindeki sabit yað ve sterol içeriðinin özel koruyucu teknikler ile alýnmasýyla elde edilir. Nar çekirdeði özütü yaðda çözünen bileþikler bakýmýndan zengin. Damar saðlýðýný koruduðundan, damarda oluþabilecek týkanýklarý engellemekte. Tansiyon düþürücü etki yapabileceðinden, kullanýlan miktarýn aþýrý olmamasý önemli. Günlük 1 orta boy nar tüketimi hem çekirdeði, hem de kabuðunu da içerdiði için tüm gereksinmeler için yeterli olacak. Nar suyu olarak tüketmek isteyenler 1 su bardaðý kadar tüketmeli. Narýn kabuðu suyundan daha zengin bileþenlere sahip. Kuvvetli antioksidan etki gösteren nar kabuðu özellikle kanser geliþimini etkilemekte. Meme, prostat, yemek borusu, barsak ve cilt kanserine karþý koruyucu etki göstermekte. Kurutulan nar kabuklarýndan yapýlan çay ile bu bileþikleri alabilmek mümkün. Ayrýca bu bileþikler kalp damar sistemimizi canlý tutarak, oluþabilecek bir damar yapý bozukluðuna karþý bizi korumakta. Fazla nar kabuðu özütü tansiyon düþürücü etki gösterdiðinden, tüketilen miktara dikkat edilmesi gerekmekte. 1 su bardaðý suya 4 gr nar kabuðuyla yapýlan bir nar çayý da günlük tüketim için yeterli olacak.(haber7) baþvurmasýný istedi. Ani geliþen yürüme bozukluðunda ailenin görmediði bir travma bozukluðu olma ihtimalinin yer aldýðýný kaydeden Op. Dr. Çimen, "Eklem ve kemik enfeksiyonlarý gibi durumlar ortaya çýkabilir. Çocuklarda kan yoluyla bakterinin kemiðe yerleþmesiyle meydana gelir. Ciddi durumlardýr, acil müdahale gerektirir" dedi. Parantez bacak deformesi olan çocuklarda yürüme bozukluðuna da deðinen Op. Dr. Çimen, "Normalde 3 yaþýna kadar bu durum görülebiliyor. Bunu normal kabul ediyoruz. Bir süre sonra düzeldiðini görüyoruz. 3 yaþýndan sonra devam eden parantez bacak deformesi önemlidir. D vitamini eksikliði, kemik hastalýðýný düþündürebilir. Kronik olarak, çok aileyi rahatsýz etmeyen yürüme bozukluðu ile ilgili de aileler bize geliyor. Çocuklarýn içe basmasý nedeniyle çok aile baþvuruyor. Bunun birkaç sebebi vardýr. Bu hastalar düz taban olabilir. Düz taban olan çocuklarýn çoðunda esnek bir tip görünüyor. Bizim ricibtip dediðimiz tabaný sert olan düz taban genelde olmuyor. Esnek tipteki düz tabanlarýn çoðunluðu yaþýna kadar düzelebiliyor. Biz ailelere ne tür ayakkabýlar kullanmasý gerektiðini ve neler yapýlmasý gerektiðini anlatýyoruz. Ayakkabýlarýn düz taban düzeltici özelliði yok fakat ayaðýn rahat etmesini saðlýyor. Bunlarýn dýþýnda içe basmanýn bir diðer sebebi de kaval kemiðinin geliþimin doðduktan sonra tamamlanmamýþ olmasý. Buda sýk gördüðümüz bir problem. Bu problemde zamanla düzeliyor. Yürüme bozukluðunun bir nedeni de kalça kemiðidir. Kalça kemiðinin yuvasýnýn dýþa dönük olmasý da dýþa basmaya neden oluyor. Buda diðerleri gibi zamanla düzeliyor" diye konuþtu.(ýha) Kadýnlar çay atýklarýyla güzelleþecek ay atýklarýnýn kozmetik sanayinde Çkullanýlabileceði söylendi. Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi (RTEÜ) Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avni Uydu, çay atýklarýnda çay iye eþit oranda hücre koruyucu özellik tespit ettiklerini belirterek çay atýklarýnýn kozmetik sanayinde kullanýlabileceðini söyledi. Konuyla ilgili bilgiler veren Uydu, çayýn, yapýsýnda bulunan flavonoidlerden dolayý güçlü bir antioksidan özelliðine sahip olduðunu kaydetti. Uydu Ülkemizde çay tarýmýnýn yapýldýðý Doðu Karadeniz Bölgesi nde yaþ çay yapraðýnýn siyah ve yeþil çaya dönüþtürülmesi sýrasýnda organik kökenli çöp, lif ve tozdan oluþan katý atýklar ortaya çýkmaktadýr. Bu atýk oraný yüzde e kadar ulaþmaktadýr. Bünyesinde çeþitli besinleri de bulunduran çay atýðý, bu yönüyle deðerlendirilmesi gereken önemli bir organik madde rezervi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Karadeniz bölgesindeki çay fabrikalarýnda her yýl tahminen 50 bin 000 ton civarýnda çay atýðý oluþmaktadýr. Baþta Hindistan olmak üzere bir çok ülkede bu atýklar pellet haline dönüþtürülmesiyle yakýta, torfla karýþtýrýlmasýyla gübre ya da hayvan yemine dönüþtürülmektedir. Son zamanlarda çay atýk özütlerinin banyo suyu ile kullanýmýnýn cilt saðlýðý ile iliþkisini araþtýran çalýþmalar giderek artmaktadýr. Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi olarak çay atýklarý üzerinde yaptýðýmýz incelemede, özellikle yeþil çay atýklarýnýn yeþil çaydaki oranda hücreyi koruma özelliði bulunduðunu tespit ettik. Bir çok alanda deðerlendirilebilecek atýklarýn özellikle kozmetik sanayisinde de kullanýlmasý mümkündür. Çay atýklarýnýn hücreler üzerindeki etkileri üzerinde yaptýðýmýz çalýþmalarý sürdürüyoruz dedi. ÇAY ATIKLARI EKONO- MÝYE KAZANDIRILACAK Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi (RTEÜ) Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avni Uydu, Rize Sanayi ve Ticaret Odasý, Rize Ticaret Borsasý ve Recep Tayip Erdoðan Üniversitesi iþbirliðinde sürdürülen Avrupa Birliði destekli büyük bir proje ile çay atýklarýnýn ekonomiye kazandýrýlmasýnýn mümkün olacaðýný söyledi. Uydu, "Bu baðlamda Rize Sanayi ve Ticaret Odasý, Rize Ticaret Borsasý ve Recep Tayip Erdoðan Üniversitesi iþbirliðinde sürdürülen, çay sektörünün rekabet gücünü ve üretim kalitesinin artýrýlmasýný ve çay atýklarýnýn ekonomik bir deðer haline getirilmesini hedefleyen 9 milyon 957 bin 370 avro luk Avrupa Birliði projesi hayata geçirilmiþtir. Ayný zamanda bu projeyle elde edilecek sonuçlar bölgemizde ortaya çýkan fýndýk atýklarý gibi diðer bitkisel atýklarýn da deðerlendirilmesine yönelik giriþimler için önemli bir prototip olacaktýr. Böylece hem ülke ekonomisine hem de sosyoekonomik açýdan kýsýtlý kaynaklara sahip bölgemize önemli bir ekonomik bir girdi saðlayacaðýna inanmaktayýz diye konuþtu.(ýha) Þifayý internette aramayýn r. Mustafa Nuri Ceyhan, internette Dhastalýk tedavi yönteminin araþtýrýlýp uygulanmaya çalýþýlmasýnýn son derece yanlýþ olduðunu söyledi. Müdür Ceylan, internetin belli araþtýrmalar için kullanabileceðini ancak, hastalýklarýn tedavisi için çözüm olamayacaðýný sanal ortamda eksik ve yanlýþ bilgi edinme olasýlýðýnýn yüksek olduðunu vurguladý. Ýnternetten eksik bilgilerle hastanýn kendi durumunu deðerlendirmesi, korkuya ya da paniðe kapýlmasýndan baþka bir iþe yaramayacaðýný belirten Ceyhan, þunlarý söyledi: "Örnek vermek gerekirse, internette araþtýrma yapýldýðýnda Hepatit B hastalarýnýn 20 yýl sonra siroz olabileceði bilgisine rastlanýyor. Bunu okuyan hasta kendisinin de siroz olacaðýna inanýp paniðe kapýlýyor. Bu yüzden internet günümüzde e-hastalar oluþturuyor. Oysa Hepatit B hastalarýnýn yüzde 30'u siroz olur. Hastalýklarýn belirtilerini internetten araþtýrýp kendi hastalýðýna taný koyanlar da oluyor. Bu da çok yanlýþ. Ayrýca, hastalarýn deneyimlerini anlattýklarý bloklardan da uzak durulmasý gerekir."(ajanslar)

15 Ceylan teþkilâtlarý ziyaret ediyor Parti eski Ýl Baþkaný AKAhmet Sami Ceylan, 5 yýllýk il baþkanlýðý döneminde teþkilatlara büyük önem verdiðini, partinin baþarýsýnýn teþkilatlarýn çalýþmalarýna baðlý olduðunu söyledi. Ceylan, ilçe ziyaretleri kapsamýnda Osmancýk AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret eden Ceylan, çalýþmalarýnda bugüne kadar destek olan partililere teþekkür etti. Parti binasýnda düzenlenen görüþmede; AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, eski Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadýn ve Gençlik Kollarý ile partililer hazýr bulundu. 'OSMANCIK, ÝSTÝKRARI YAKALADI' Ahmet Sami Ceylan konuþmasýnda 2006 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn gururu içerisinde olduðunu söyledi. Bundan sonraki süreçte de partisi ne görev verirse o görevi en iyi þekilde yerine getirmenin gayretinde olacaðýný vurgulayan Ceylan, baþörtüsü zulmünün rafa kaldýrýlmasý için, hayatýn her alanýnda baþlayan reformlarýn devamý için, milletin yönettiði devlet sisteminin devamý için AK Parti'nin güçlü bir þekilde yeniden iktidara gelmesi, mecliste en az 330 milletvekili ile temsil edilmesi gerektiðini, bu noktada partililere büyük iþ düþtüðünü anlattý. Özellikle kadýnlarýn çalýþmalarýnýn parti için önemli olduðunun altýný çizen Ceylan, partinin baþarýsýnda kadýn emeðinin yerinin büyük olduðunu kaydetti. Osmancýk'ýn 3 dönemdir standart bir istikrarý yakaladýðýný, bu istikrarýn bozulmadan devam edeceðini inandýðýný belirten Ceylan, "Osmancýk'ta çýtamýz yüksek. Osmancýk ile hiçbir zaman diyaloðumu koparmadým. Osmancýk teþkilatý her zaman arkamýzda dimdik durmuþtur. Kargý da helalleþti Parti eski Ýl Baþ- Ahmet Sa- AKkaný mi Ceylan, Kargý Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Baþkaný Zeki Þen ve partililerle görüþtü. Ýl Baþkanlýðý görevinden ayrýlmasý nedeniyle ilçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretleri düzenleyen Ceylan, Kargý Belediyesi'ni ziyaret etti. Ceylan'a l Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan, Adnan Týðlý, Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Böcek, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý partililer eþlik etti. Ceylan, yerel yönetimlerin sadece yol, asfalt, altyapýdan ibaret olmadýðýný, AK Partili belediyelerin sosyal ve kültürel yönleriyle de ön plana çýktýðýný belirterek, "koltuklar gelip geçicidir. Önemli olan gönülleri fethetmek, hasbi, gönülden hizmet etmek, iz býrakmaktýr. Kargý Belediye Baþkanýmýzýn da bunu baþaracaðýna inanýyorum" dedi. Kargý teþkilatýnýn çalýþmalarýndan ve duruþundan her zaman memnun kaldýklarýnýn altýný çizen Ceylan, tüm partililere teþekkür etti. Belediye Baþkaný Zeki Þen ise "Bizler görevimizi makam, mevki, para-pul için yapmýyoruz. Temel amacýmýz hizmet AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Kargý Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Baþkaný Zeki Þen ve partililerle görüþtü. etmek, halkýn mutluluðunu, Kýsýtlý imkanlara Þen, ziyaretten duyduðu refah düzeyini artýr- mak. Doðru olaný yapmaya çalýþýyoruz. Allah rýzasýný alabilirsek, halkýn hayýr duasýný kazanabilirsek ne mutlu bize" diye konuþtu. raðmen en güzel hizmeti vermenin çabasýnda olduklarýný belirten Þen, milletvekillerinin desteði ile çok daha iyi hizmetlere imza atacaklarýna inandýðýný kaydetti. memnuniyeti dile getirerek, Ceylan'a bundan sonraki siyasi hayatýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi) Derdimiz davaya hizmet Parti Çorum eski Ýl AKBaþkaný Ahmet Sami Ceylan, partililerin, teþkilat üyelerini yüzünü kýzartacak hiçbir yanlýþ iþe imza atmadýðýný, kötü iþlerle anýlmadýðýný belirterek, "Derdimiz bu davaya hizmet etmek, milletimizin yüzünü güldürmek oldu" dedi. Ahmet Sami Ceylan, 25 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde görevini Av. Rumi Bekiroðlu'na devretmesi nedeniyle ilçelere veda ve teþekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Kargý Ýlçesi'ni ziyaret eden Ceylan için ilçe giriþinde karþýlama töreni düzenlendi. Ceylan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ve partililer tarafýndan karþýlandý. Ceylan, ilk olarak AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'nda partililerle görüþtü. Ahmet Sami Ceylan burada da çiçeklerle karþýlandý. Ceylan'a Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan, Adnan Týðlý, Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Böcek, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý partililer eþlik etti. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Ahmet Sami Ceylan'a ilçeye verdiði hizmetler nedeniyle teþekkür ederek, bundan sonraki siyasi hayatýnda baþarýlar diledi. Ceylan'ý övdü Parti binasýnda düzenlenen toplantýda bir konuþma yapan Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, "Ben siyasete Ahmet Sami Ceylan'ýn sayesinde baþladým. Bugüne kadar arkasýnda dimdik durduk, bundan sonra da çizgimizi bozmadan dimdik duracaðýz. Ceylan, adam gibi adamdýr. Biz adam satmayýz" dedi. Baþarý dilediler AK Parti Kargý Kadýn Kollarý Baþkaný Av. Gülhan Demiral ise konuþmasýnda Ahmet Sami Ceylan'ýn il baþkanýndan öte bir aðabey, bir dost olduðunu anlatarak, teþkilatlarýn arkasýnda dimdik durduðunu, gerektiðinde yumruðunu masaya vurarak davaya sahip çýktýðýný söyledi. Ceylan'ý parlamentoda milletvekili olarak görmek istediklerini belirten Demiral, "Ceylan'ýn Kargý'nýn bir neferi olacaðýna inanýyorum. O'nu milletvekili olarak meclise gönderirsek Kargý kazanýr, Çorum kazanýr. Allah yolunuzu açýk etsin" diye konuþtu. 'Baþým dik, alným açýk' Ahmet Sami Ceylan ise, AK Parti'de 2006 yýlýndan beri aktif siyaset yaptýðýný, 5 yýl boyunca da il baþkanlýðý görevinde bulunduðunu hatýrlatarak, görevini coþkulu bir kongre ile tamamlamanýn mutluluðu içerisinde olduðunu söyledi. Bugüne kadar bizlere yol arkadaþlýðý yaptýnýz. Hepinize teþükkür ediyorum. 25 Ocak'ta da çok güzel bir kongre yaptýk. Gerek kongremiz, gerekse mazbata törenimiz özlenen bir tablo idi. Bu tablonun oluþumundan büyük katkýnýz oldu. Çok güzel bir teþkilat oluþturduk. Yeni il baþkanýmýz Rumi Bekiroðlu ve yönetimi ile de uyum içinde çalýþacaðýnýzdan ve mevcut baþarýlara yeni baþarýlar ekleyeceðinizden hiçbir kuþkum yok. Sizlerle 5 yýldýr birlik ve beraberlik içinde Osmancýk için mücadele ettik, birlikte yol aldýk. Hiçbir teþkilat mensubunun yüzünü yere eðdirmedim, yüzünüzü kýzartacak bir iþ yapmadým. Bu davaya zarar vermedim, verdirtmedim. Teþkilata büyük önem verdim, teþkilatçý bir il baþkaný oldum. Hep birlikte bir takým ruhu yakaladýk. Performans sistemine göre Çorum teþkilatý Türkiye üçüncüsü. Yeni il yönetiminin Türkiye birincisi olacaðýna yürekten inanýyorum. Bunun için teþkilatlara büyük görevler düþüyor. Partinin baþarýsý teþkilatlarýn çalýþmalarýna baðlýdýr" dedi. CEYLAN I MÝLLETVEKÝLÝ GÖRMEK ÝSTÝYORUZ AK Parti eski Osmancýk Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya ise, Ahmet Sami Ceylan'ýn il baþkanlýðý boyunca Osmancýk'a büyük önem verdiðini, sürekli bu davanýn ileri gitmesi için çaba harcadýðýný anlatarak, "Bizleri hiçbir zaman yalnýz býrakmadý, her talebimizde, her sorunumuzda yanýmýzda oldu. Teþkilatý belirli bir seviyeye getirdi. Çorum teþkilatýnýn genel merkezin gözünde özel bir yeri, özel bir aðýrlýðý var. Bunda tüm partililerin olduðu kadar Ceylan'ýn da katkýsý ve emeði büyüktür. Bizler bu teþkilatýn içinden çýkmýþ birilerini Ankara'ya milletvekili olarak göndermek istiyoruz. Ceylan'ý milletvekili olarak görmek bizi memnun eder" þeklinde konuþtu. AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ise Ceylan'a ilçeye yaptýðý hizmetler için teþekkür ederek, "yolunuz açýk olsun" dedi. Konuþmalarýn ardýndan eski Ýl Baþkaný Ceylan, partililerden haklarýný helal etmesini isteyerek parti binasýndan ayrýldý. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe ziyaretleri kapsamýnda Osmancýk AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Kargý ziyaretinde ilçe giriþinde karþýlandý. Ceylan, "Vicdanýmýn elvermediði hiçbir yere imza atmadým. Kimsenin yüzünü yere eðdirtecek, yüzünü kýzartacak iþ yapmadým, yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim. Kötü bir iþle anýlmadým. Tek derdimiz bu davaya hizmet etmek, ilçelerle birlikte Çorum'a bir þeyler katmak oldu" dedi. Ceylan, "7 Haziran'da yapýlacak seçimlerin ülkemiz için önemi son derece büyük. Millete olan hizmetlerimizin devamý için, hayatýn her alanýnda reformlarýn devam etmesi için, milletin yönettiði devlet sisteminin oturmasý ve devam etmesi için yeni bir Anayasa düzenlemesine ihtiyaç var. Bunun için de en az 330 milletvekiline sahip olmamýz gerekiyor. Hep birlikte çok çalýþacaðýz, hepimiz elimizden geleni yapacaðýz ve AK Parti'nin oy oranlarýný zirveye ulaþtýrarak Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'na Çorum'dan güçlü bir destek vereceðiz. Türkiye þu anda dünyanýn en büyük 16. ekonomisi. Hedefimiz ise 2023 yýlýnda ilk 10 ekonomi içinde olmak. Bunun için teþkilatlara büyük görev düþüyor" þeklinde konuþtu. Ceylan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Baþým dik, alným açýk bir þekilde görevimi Rumi Bekiroðlu'na devrettim. Çorum'da çok güzel bir teþkilat yapýsý oluþtu. Bu teþkilatla uyum içerisinde çalýþarak büyük baþarýlara imza atacaðýnýza inanýyorum. Hizmetler kaldýðý yerden devam edecektir. Bu noktada bana verilecek görevi yine en iyi þekilde yerine getirmenin, bu davaya hizmet etmenin çabasýnda olacaðým. Hepinize destekleriniz için teþekkür ederim." Ceylan, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra parti binasý önünden hayýr dualarý eþliðinde uðurlandý. Bir partili ise "sizi milletvekili deðil, bakan olarak görmek istiyoruz" diye konuþtu. 'Ankara'ya vekil deðil, Bakan göndereceðiz AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Böcek, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerinde büyük bir baþarý elde ederek, Çorum'dan Ankara'ya 4 milletvekili göndereceklerini söyledi. AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçe ziyaretleri kapsamýnda Kargý AK Parti Teþkilatý'ný ziyareti sýrasýnda bir konuþma yapan Mustafa Böcek, Ceylan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek, "yolunuz açýk olsun" dedi. Çorum'da güzel, çalýþkan, dinamik bir gençlik teþkilatý oluþturduklarýný bildiren Böcek, "seçimlerde büyük bir baþarýya imza atmak istiyoruz. Çorum'dan 4 milletvekilini Ankara'ya göndereceðiz. Ankara'ya milletvekili deðil, bakan göndereceðiz" þeklinde konuþtu. CUMA 6 ÞUBAT AK Parti den aday adayý olmasý beklenen eðitimci-iþadamý Timur Cevher, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun da katýldýðý AK Parti Kastamonu Ýl Kongresi ne katýldý. Timur Cevher Baþbakan la AK Parti den aday adayý olmasý beklenen eðitimci-iþadamý Timur Cevher, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun iþtirak ettiði AK Parti Kastamonu Ýl Kongresi ne katýldý. Kongrede Baþbakan ile birlikte AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý M. Ali Þahin, Süleyman Soylu, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Grup Baþkanvekilleri Prof. Dr.Naci Bostancý ve Ahmet Aydýn yer aldý. Büyük bir coþku içinde geçen kongrede eðitimci-iþadamý Timur Cevher, Bakan Ömer Çelik ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu ile bir araya geldi. (Haber Merkezi) Muhtarlardan Köse ye ziyaret rtaköy ilçesi muhtarlarý, CHP OÇorum Milletvekili Tufan Köse yi TBMM deki makamýnda ziyaret etti. Muhtarlar ziyarette köylerin sorunlarý ve bu sorunlarýn çözümünde neler yapýlabileceði konusunda Milletvekili Köse yle fikir alýþveriþinde bulundular. Görüþmede, muhtarlarýn beklentileri ve parti politikalarý da deðerlendirildi. Tufan Köse, Çorum'un aktif siyasete katýlýmýný arttýrmak için çalýþmalarýna devam edeceðini söyleyerek, ziyaretleri için muhtarlara teþekkür etti. (Haber Merkezi) Ortaköy ilçesi muhtarlarý, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yi TBMM deki makamýnda ziyaret etti. Atlas esnafý ziyaret ediyor umhuriyet Halk Partisi Milletve- Aday Adayý Cengiz Atlas, se- Ckili çim çalýþmalarýný ziyaretlerle sürdürüyor. Merkez, ilçe ve köylerde vatandaþlarý ziyaret eden Atlas, esnafla da buluþmayý ihmal etmiyor. Ziyaretleri sýrasýnda esnafýn sorunlarýný dinleyen Cengiz Atlas, esnafdan partisi ve kendisi için destek istedi. (Haber Merkezi) Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayý Cengiz Atlas, seçim çalýþmalarýný ziyaretlerle sürdürüyor

16 16 CUMA 6 ÞUBAT Ýntegral den umre semineri Ýntegral Turizm Seyeprograma eklediklerini hat Acentasý tarafýndan dümüjdeledi. Çeliker, Umre zenlenen umre semineri önorganizasyonumuza katýceki gün Çakýr Camii nde lanlar Mescid i Nebevi, gerçekleþtirildi. Umrecilere Kuba Mescidi, Kýbleteyn yönelik düzenlenen semimescidi, Yedi Mescidler, nerde, umre ibadeti ve fazihendek Savaþý Mahalli, leti hakkýnda bilgiler veriluhud Daðý, Hz. Hamza nýn di. Kabri, Cennetül Baki Mezarlýðý, Haremi Þerif, MüzSeminerde firmalarý delife, Mina, Hira Daðý ve hakkýnda da bilgiler veren Maðarasý, Cebel-i Sevr, Ýntegral Turizm yetkilisi ÝbSevr Maðarasý, Cin Mescirahim Çeliker, 11 Þubat ta di, Cennetül Mualla, Peyçýkacaklarý umre seyahatingamberimizin doðduðu evi de umrecilere en iyi hizmeziyaret edecekler. ti sunmak için çalýþtýklarýný ifade ederek, Yapmýþ oldudeneyimlerimiz, olaðumuz hizmetlerde umreci- Ýntegral Turizm Seyehat Acentasý tarafýndan düzenlenen umre semineri önceki gün Çakýr Camii nde gerçekleþtirildi. naklarýmýz, zamanýmýz ve lerimize verdiðimiz sözü heyecanýmýzla her zaman yerine getirmek için hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayýz. dedi. yanýnýzdayýz. Allah`ýn emaneti olan sizlere, hizmet þuurunu tekrardan bizlere yaþattýðýnýz için sonsuz teþekkürlerimizi sunar, yeni umre sezoumre programýnýn daha önceden belirlendiði þekilde gerçekleþenunun tüm Ýslam alemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak`tan ceðini belirten Çeliker, umrecilere sürpriz yaparak Hudeybiye umresi, niyaz ederiz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) cürane umresi ile Cidde gezisi, Havva anamýzýn kabri ziyaretlerini de Sümer Tilmaç Sümerce yle geliyor Y Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Vali izcileri aðýrladý Ç orum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü, 9 kiþilik izci gurubu ile Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Kulübün yürüttüðü projeler ve faaliyetler hakkýnda bilgi alan Vali Ahmet Kara, misafirlerine hediyeler verdikten sonra çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi) Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nde gençler bilgilendirildi. NFK da zararlý madde semineri Ç orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi'nde Türkiye Yeþilay Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Attila Alpay zararlý maddeler ve madde baðýmlýlýðý konusunda gençleri bilgilendirdi. Sigara, alkol, uyuþturucu, kumar ve fastfood türü yiyeceklerin zararlarýný ve baðýmlýlýkla mücadele yollarýný anlatan Alpay, "Madde baðýmlýlýðý bugünün ve yarýnýn en büyük tehlike- si. Bu maddelerin hem bedene hem de ruh dünyasýna çok büyük zararý mevcut. Gençlerimizi bu zararlý alýþkanlýklardan korumak hepimizin görevi olmalýdýr." dedi. Baðýmlýlýk yapan maddelerden uzak durulmasý gerektiðini anlatan Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Alpay'ý dikkatli bir þekilde dinleyen gençler ise Yeþilay Derneði'ne teþekkür etti. (Haber Merkezi) Gençler için resim yarýþmasý Ç orum Belediyesi Gençlik Merkezi Saygý konulu resim yarýþmasý düzenliyor. Gençlerin okul derslerine büyük katký saðlayan þehir genelindeki beþ Gençlik Merkezi anlamlý bir yarýþma daha düzenleyerek öðrencilerin öz deðerlerine karþý duyarlýlýðýný artýrmayý hedefliyor. Bu amaçla düzenlenen resim yarýþmasýna ilkokul, ortaokul ve lise öðrencileri katýlabilecek. Son baþvuru tarihi 30 Mart olan yarýþmaya katýlmak isteyen gençlerin, eserlerini 35x50 cm boyutundaki kaðýtlara serbest teknik ile yapmalarý gerekiyor. Tamamlanan eserlerin, Çepni Mahallesi Kubbeli 2. Sokak, Yu- Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi Saygý konulu resim yarýþmasý düzenliyor. nus Emre Otoparký altýnda bulunan Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'ne son baþvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor. Yarýþmaya katýlmak isteyen gençler konu ile ilgili detaylý bilgiye nolu hattan ulaþabilirler. (Haber Merkezi) eþilçam'ýn ve tiyatronun duayenlerinden Sümer Tilmaç, 15 Þubat'ta Çorumlu hayranlarý ile buluþacak. Umut Tiyatrosu organizasyonunda 'Sümerce' adlý oyunu ile 50. sanat yýlýný kutlayan Sümer Tilmaç, yýlýn komedi bombasý oyununu Çorumlularýn beðenisine sunacak. 15 Þubat Pazar günü saat 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahne alacak olan oyunda Sümer Tilmaç'ýn yaný sýra Ahmet Çevik, Fulden Akyürek, Engin Gülçiçek ve Selin Bayraktar gibi ünlü oyuncular da sahneyi paylaþýyor. Sümer Tilmaç'ýn 50. sanat yýlý dolayýsýyla derleyip yönetmenliðini yaptýðý oyunu Çorumlu tiyatroseverlerin beðenisine sunacaklarýný belirten Umut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Taþkýran, oyunun Çorum'da sahnelenmesine katký sunan Büyük Zafer Çarþýsý AVM, Þellale Bistro, Hanoðlu Konaðý, Sera Otel, Kuruyemiþ Bahçesi, Tosunoðlu Kasabý ve Sinem Þahin Sigorta'ya teþekkür etti. Taþkýran ayrýca, yoðun bir taleple karþý karþýya olduklarýný ve davetiye edinmek isteyen tiyatroseverlerin Büyük Zafer Çarþýsý AVM Þellale Bistro, Sera Otel ve Alescia Parfüm'den temin edebileceklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) 13 Þubat ta iþ býrakacaklar E ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Laik ve bilimsel eðitim, demokratik yaþam için 31 Þubat ta iþ býrakýyoruz. dedi. AK Parti nin eðitimi ve toplumsal yaþamý kendi politik ihtiyaçlarýna göre biçimlendirme çalýþmalarýnýn eðitim sistemini içinden çýkýlmaz sorular yumaðýna dönüþtürdüðünü iddia eden Öztürk, düzenlemesi, öðretmen açýklarý, zorunlu/seçmeli din dersleri dayatmasý, TEOG, YGS ve LYS gibi sýnav sistemleri ve bu sýnavlarda din dersleri içeriðinden öðrencilere sorular sorulmasý, öðrencileri imam hatiplere yönlendirme uygulamalarý, reþit olmayan kýz çocuklarýnýn baþýnýn kapatýlmasý, öðretmen atamalarýndaki branþ daðýlýmý, okullara ibadethane (mescit) açýlmasýnýn zorunlu tutulmasý; karma eðitimin kaldýrýlmasý giriþimleri, eðitim kurumlarý yöneticilerinin tek tipleþtirilmesi, kadrolaþma, eðitim programýnýn oluþturulmasý ve son olarak 19. Milli Eðitim Þurasýnda alýnan kararlar gibi saymakla bitmeyecek birçok konu baþlýðýnda, eðitimin yeniden yapýlandýrýlmasýna tanýk oluyoruz. Atýlan bu adýmlarla eðitim sistemi ticari bir meta haline getirilirken, eðitim hakký önünde ciddi engeller oluþturulmuþ ve eðitim sistemi dinsel içeriklerle bezenirken toplum kutuplaþtýrýlmaktadýr. Eðitim Sen olarak belirtmek isteriz ki AKP hükümetinin eðitimden saðlýða, hukuktan toplumsal yaþama kadar izlediði kutuplaþtýrýcý politikalar, yýllardýr adým adým hayata geçirilen partidevlet bütünleþmesi uygulamalarýyla tehlikeli bir aþamaya gelmiþtir. Bu nedenle Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADF), Alevi Vakýflar Federasyonu (AVF) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (PSAKD) ile 8 Þubat tarihinde Ýstanbul Kadýköy`de yapacaðýmýz mitingin ardýndan, 13 Þubat tarihinde laik, bilimsel, anadilinde eðitim ve demokratik bir yaþam talebimizle gerçekleþtirilecek olan boykota destek veriyor, taleplerimizdeki kararlýlýðýmýzýn ifadesi olarak 13 Þubat Cuma günü bir günlük iþ býrakacaðýmýzý kamuoyuna duyuruyoruz. dedi. (Haber Merkezi) Mehmet Öztürk ÇESOB dan Ankara çýkarmasý ÇESOB yöneticileri, bir dizi ziyaret ve temaslarda da bulundu. C umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 'esnaf buluþmasý' daveti üzerine dün Ankara'ya çýkarma yapan ÇESOB yöneticileri, bir dizi ziyaret ve temaslarda da bulundu. Ýlk olarak Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn'la görüþen heyet, daha sonra Yargýtay Üyesi hemþehrimiz Mustafa Akkuþ'u makamýnda ziyaret ettiler. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað, Osman Aþutoðlu, Necmettin Uzun, Lütfi Barut ve Duran Ongu'nun hazýr bulunduðu ziyarette Yargýtay Üyesi hemþehrimiz Mustafa Akkuþ, Çorumlu hemþehrilerine her zaman kapýsýnýn açýk olduðunu söyledi. Çorum için ne yapýlmasý gerekiyorsa yapmaya hazýr olduðunu ifade eden Mustafa Akkuþ, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde Çorum halkýnýn sorunlarýna yardýmcý olacaðýný dile getirdi. Ziyarette ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, Çorum esnafýnýn içinde bulunduðu son durum hakkýnda bilgi verdi. (Haber Merkezi) Þekerbank Karadeniz Satýþ Bölüm Müdürü Ýmran Kabacaoðlu, ÇESOB'u ziyaret etti. Þekerbank tan esnafa fýrsat Þ ekerbank Karadeniz Satýþ Bölüm Müdürü Ýmran Kabacaoðlu, ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a bankalarýnýn esnafa sunacaðý yeni fýrsatlarla ilgili bilgi verdi. Kabacaoðlu, beraberinde Þekerbank Karadeniz Bölge Müdürlüðü Pazarlama Yönetmeni Elvan Güntürkün ve Çorum Þube Yönetmen Asistaný Dilek Arslan'la birlikte ziyaret ettiði ÇESOB'da, esnafla ilgili yeni bir çalýþma içerisinde olduklarýný kaydetti. Þekerbank olarak Çorum esnafýnýn her zaman yanýnda olduklarýný ifade eden Ýmran Kabacaoðlu, yeni çalýþmalarý önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaþacaklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþka- ný Yalçýn Kýlýç ise, esnaf ve sanatkarlarýn devlete yük olmadan iþlerini sürdürmeye çalýþtýklarýný ifade ederek, Þekerbank ýn esnafa sunacaðý kolaylýklarýn esnafý bir nebze olsun rahatlatacaðýný belirtti. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür ve Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun da hazýr bulundu. (Haber Merkezi) Yakýnda TRT Avaz ekranlarýnda yayýnlanacak olan 'Karavan' ekibi, Çorum'da çekim yaptý. TRT Avaz Karavan ý Çorum da MURAT ÇETÝN Y akýnda TRT Avaz ekranlarýnda yayýnlanacak olan 'Karavan' ekibi, Çorum'da çekim yaptý. Dört kiþilik Karavan ekibi, yönetmen Niyazi Yüce, eþi ve iki çocuðundan oluþuyor. Ailecek düzenledikleri gezilerle illeri, doðal ve kültürel zenginliklerini tanýtan Karavan, yakýnda TRT Avaz ek- ranlarýnda seyirciyle buluþacak. Program yönetmeni Niyazi Yüce, ülkeyi karýþ karýþ gezerek illerin kültürel varlýklarýný, yaþam tarzlarýný, yöresel yemeklerini ve insanlarýný tanýtacaklarýný söyledi. Yüce, "Dün Çankýrý'da idik, bugün Çorum'a geldik ve bakýrcýlar çarþýsýnda, sokak çocuklarýnýn oyunlarýný, leble- binin kavruluþunu ve halk oyunlarýný görüntüledik. Buradan da Kýrþehir'e devam edeceðiz. Çorum halký bizleri kucakladý. Biz Çorum'dan memnun kaldýk." dedi. Karavan ekibi, Çorum'un çeþitli noktalarýnda sürdürdüðü çekimlerini, Hürriyet Meydaný'nda sergilenen Halk Oyunlarý gösterileriyle devam ettir-

17 Hekimler dayanýþma içinde olmalý orum Tabip Odasý ÇYönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Þahiner mazbatasýný aldý smancýk'ta pazar Ogünü gerçekleþtirilen Osmancýk Ziraat Odasý Baþkanlýðý seçimini 1 oy farkla kazanan Ali Osman Þahiner mazbatasýný aldý. Ekibi ile Ýlçe seçim kuruluna gelen Osmancýk Ziraat Odasý'nýn yeni baþkaný Ali Osman Þahiner, mazbatasýný Osmancýk Seçim Kurulu Baþkaný Recep Akdere nin elinden aldý. Mazbatasýný alan T.C. ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 2014/287 TLMT. Çorum Tabip Odasý yönetimi Baþhekim Yrd. Doç Dr. Sinan Zehir e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Þahiner, ekibi ile birlikte Osmancýk Ziraat Odasý na giderek tebrik için uzman hekimlerden oluþan Tabip Odasý heyeti, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimliði ne atanan Yrd. Doç Dr. Sinan Zehir e hayýrlý gelen misafirlerini aðýrladýlar. Eski yönetim ile resmi devir teslim iþlemlerinin ileriki günlerde gerçekleþtireleceði Ziraat Odasý Baþkanlýðý seçiminde sandýktan 1 oy farkla kazanan Ali Osman Þahiner mazbatasýný aldý. olsun ziyaretinde bulundu. Hekimlerin çalýþma þartlarý ve koþullarý ile ilgili düzenlemelerin de görüþüldüðü ziyarette, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Azak, Tabip Odasý olarak hekimler arasý dayanýþmanýn önemini her platformda dile getirmeye çalýþýyoruz. Yönetici, kamu personeli ya da özel farketmez, hekimlerin hepsi dayanýþma içinde olmalýdýr. dedi Dr. Azak, Zehir e yeni görevinin hayýrlý olmasý dileðinde bulunurken, Zehir de ziyaretleri için teþekkür etti. (Haber Merkezi) TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Büyüktaþ Mahallesi, 318 Ada, 27 Parsel, 2 nolu Baðýmsýz Bölüm. Arsanýn toplam alaný 1.026,00 m2 olup taþýnmaz üzerinde 4 katlý betonarme karkas mesken bina bulunmaktadýr. Bina; 1 Zemin+3 normal kattan ibarettir, duvar dolgusu yýðma tuðla ile yapýlmýþtýr, iç ve dýþ cephesi sývalý ve boyalýdýr, ýsýnma sistemi koloriferlidir, çatýsý ahþap malzeme ile yapýlmýþ oturtma çatýdýr, çatý örtüsü marsilya tipi kiremit kaplanmýþtýr. Bina yaklaþýk yýllýk olup yýpranma oraný yaklaþýk %30'dur, 3 (A) sýnýfý yapý tarzýnda yapýlmýþtýr. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr, yaklaþýk 170 m2 yola terki vardýr. Taþýnmaz arsanýn bina oturum alaný dýþýnda kalan kýsmý bahçe, müþtemilat ve otopark olup ortak olarak kullanýlmaktadýr. SATIÞI KONU DAÝRE: Binanýn birinci katýnda güney - doðu ve batý cephelidir, meskende 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 3 balkon, 1 antre, 1 hol, 1 banyo, 1 VVC ve lavabo bulunmaktadýr. Pencere doðramalarý PVC olup camlarý takýlýdýr, iç kapý doðramalarý ahþaptýr, mutfak tezgahaltý ve tezgahüstü dolaplarý takýlýdýr, döþeme kaplamalarý ýslak zeminler seramik, diðer zeminler laminat kaplamadýr. Elektriði ve suyu vardýr. Daire halihazýrda boþ vaziyettedir. Adresi : Büyüktaþ Mh. Büyüktaþ Sk. N:16/2 Ýskilip / ÇORUM Satýþý Konu Dairenin Yüzölçümü : 120 m2 Arsa Payý : 1/3 imar Durumu : Ýmar planýnda konut alanýna rastlamaktadýr, bitiþik nizam 3 kat yapý yapmaya müsadelidir, inþaat ruhsatý ve yapý kullanma izni vardýr. (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 26/03/2015 günü 14:00-14:05 arasý 2. Satýþ Günü : 22/04/2015 günü 14:00-14:05 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYE MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný vc satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýp peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderccatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/287 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý, 7- Iþ bu arttýrma ilaný tebligat yapýlamayan borçlu ve diðer tüm ilgililere IIK 127 madde uyarýnca teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur ilan olunur.28/01/2015 (ÝÝK m. 126) () Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Ömek 64'e karþýlýk gelmektedir. CUMA 6 ÞUBAT Engelli çocuklar, yarýyýl tatilini farklý etkinliklerle geçiriyor. Engelli çocuklar tatili dolu dolu geçiriyor ngelsiz Yaþam Bakým Reha- ve Aile Danýþma Ebilitasyon Merkezi Müdürlüðü nde korunma ve bakým altýnda bulunan engelli çocuklar, yarýyýl tatilini farklý etkinliklerle geçiriyor. Kuruluþ idaresince hazýrlanan program çerçevesinde farklý Ses sistemlerine profesyonel çözüm eçim öncesi mi- için ses Stingler sorunlarýna çözüm sunan Emektar Müzik, tüm siyasi parti adaylarý için araç üstü ses sistemlerini araçlara uyguluyor. Emektar Müzik yetkilisi Gürcan Emektar, Artýk þehir dýþýnda ses sistemi yaptýrmaya son sloganýyla mýknatýslý ses sistemi ile aracýnýzý delmeden çizmeden bir saatte ses sisteminizi aracýnýza yerleþtiriyoruz. Yalnýz Çorum merkez deðil ilçelerimiz ile birlikte yakýn illere ve ilçelerine de bu uygulamadan faydalanma fýrsatý sunuyoruz. dedi. Gürcan Emektar, merkez ve ilçeler etkinliklere katýlan engelli çocuklar, huzurevi ziyaretleri, Müze gezisi, bowling, sinema, tiyatro etkinliklerine katýldýlar. Engelsiz Yaþam Merkezi nden yapýlan açýklamada, bu etkinliklerin amacýnýn toplumda farkýndalýk yaratmak, engelli bireylere toplumla iç içe yaþamayý öðretmek ve güzel vakit geçirerek eðlenmelerini saðlamak olduðu belirtilerek, etkinliklerde kendilerine yardýmcý olan tüm kiþi ve kurumlara teþekkür edildi. (Haber Merkezi) Baro dan huzurevi ziyareti orum Barosu Kadýn ve ÇÇocuk Haklarý Baþkaný Av. Yusuf Ahlatçý ve üye Av. Hale Selimoðlu, Atýl Uzelgün Huzurevi ni ziyaret etti. Kuruluþ Müdürü Abdulhaluk Longa yla görüþen Ahlatçý ve Selimoðlu, yaptýklarý çalýþmalardan dolayý Longa yý tebrik ederek, huzurevi yaþlýlarýnýn her türlü ihtiyaçlarýnda yardýmcý olabileceklerini belirttiler. Longa, Çorum Barosu nun ziyareti için þahsý ve kuruluþ adýna teþekkür Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Haklarý Baþkaný Av. Yusuf Ahlatçý ve üye Av. Hale Selimoðlu, Atýl Uzelgün Huzurevi ni ziyaret etti. Emektar Müzik, tüm siyasi parti adaylarý için araç üstü ses sistemlerini araçlara uyguluyor. ile birlikte yakýn il ve ilçelerden gelecek talepleri en hýzlý þekilde cevaplamak için kendileri ile telefonla irtibata geçilmesinin önemli olduðunu söyledi. (Haber Merkezi) Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

18 18 CUMA 6 ÞUBAT Belediyespor dan Huzur veren ziyaret orum Belediyespor Üzelgün Huzurevi Yaþlý Hafta baþýndan buyana oldukça sýkýntýlý Çprofesyonel futbol ve Bakým Rehabilitasyon takýmý sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamýnda dün Vali Atýl Merkezi ni ziyaret etti. günler geçiren ve pazar günü Zonguldak Kömürspor ile zorlu bir Kaptan Nedim Hacere ninenin elini öptü ve onun hayýr dualarýný alarak oldukça mutlu oldu MHK deðiþti Celal Bayraklý düdüðü unuttu Ulusal hakem Celal Bayraklý üç hafta sonra yine dördüncü hakem olarak görevlendirildi Ç orum Fenerbahçe Basketbol Okulu yarý yýl turnuvasý önceki akþam oynanan maçlarla sona erdi. Sporcular pazar günü verilecek geleneksel kahvaltý ile ikinci yarý yýl çalýþmalarýna baþlayacaklar. Dört kategoride üçer takýmýn mücadele ettiði yarý yýl turnuvasýnda son gün maçlarýnda Yýldýz C takýmý Yýldýz B takýmýný yenmeyi baþardý. Minikler kategorisinde ise Minik B, Minik C önünde 8-7 lik skorla galip gelirken Küçüklerde Küçük C takýmý Küçük B yi yendi. Gençlerde ise Genç B Genç C önünde galip geldi. orum uzun bir süre sonunda bu Çsezon baþýnda Ulusal hakem olmaya hak kazandý. Bu baþarýsýnýn ardýndan sezonada iyi baþlayan ve 2. ligde düdük çalan Celal Bayraklý ligin ilk yarýsýnda ikisi 2. lig beþi 3. lig olmak üzere sekiz maçta orta hakem olarak görev yaparken iki maçtada 2. ligde dördüncü hakem olarak düdük çaldý. Ligin ikinci yarýsýnda ise ilk görevini 18 Ocak ta dördüncü hakem olarak ikinci ligde yapan Celal Bayraklý üçüncü hafta maçlarýnýn oynadýðý ligde henüz düdük çalmadý. Devre arasýnda yaþanan MHK deðiþiminin ardýndan Celal Bayraklý nýn da bir anlamda kaderi deðiþti. Trabzon bölgesinden Turgay Güdü nün yerine yeni MHK de yine Trabzon dan Alican Lakot geldi. Ancak Üçüncü hafta maçlarýnda Celal Bayraklý ya yine dördüncü hakem olarak görev verildi. Pazar günü Kocaeli Alpaslan Türkeþ Stadý nda Kocaeli Birlikspor ile Bugsaþspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Van bölgesi hakemlerinden Bayram Baþkan yönetecek. Yardýmcýlarý ise Van dan Halil Kurt ve Bitlis den Ertan Baþdað. Maçýn dördüncü hakemi ise Celal Bayraklý. maça çýkacak olan kýrmýzý siyahlý takým dün baþkan ve yönetim kurulu üyelerinin katýlýmý ile Huzurevi ni ziyaret etti. Ziyarete Baþkan Zeki Gül, Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram ile Genel Kaptan Hamit Iþýk, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve teknik heyet ile futbolcular tam kadro katýldýlar. Huzurevi yöneticileri tarafýndan karþýlanan Çorum Belediyespor kafilesi burada kalan yaþlýlarý ziyaret ederek ellerini öptüler ve beraberinde getirdikleri çiçekleri hediye ederek onlarla sohbet eder hayýr dualarýný aldýlar. Ziyaret sýrasýnda ilgi odaðý ise 115 yaþýnda olduðunu söyleyen Hacera Özkan nine oldu. Hacece ninenin yaptýðý dualar ve söyledikleri ile Çorum Belediyespor lu futbolcularýn büyük ilgisini çekti. Ziyarete katýlan tüm yönetici ve futbolcular huzurevinde kalan yaþlýlarýn ellerini tek tek öperek onlarýn hayýr dualarýný aldýlar. Gerek yaþlýlar gerekse ziyarete katýlan Çorum Belediyespor kafilesi son derece mennun olarak ayrýldýlar. Masa Tenisi milli takýmýnda iki Çorumlu 26 Ocak 5 Þubat tarihleri arasýnda Kemer de yapýlan masa tenisi Yýldýz ve Genç milli takým kampýna Çorum Endüstri Meslek Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Ali Korkmaz antrenör olarak Samanyolu Koleji nden Ali Afþin Gül ise sporcu olarak katýldý. Milli takým Çekoslavakya da Þubat ta yapýlacak Uluslararasý Açýk turnuvasýnda mücadele edecek. asa Tenisi genç ve Myýldýz milli takýmýnda iki Çorumlu. Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Beden Eðitimi FB Basketbol yarý yýl turnuvasý tamamlandý Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri sporcularýn yarý döneme kadar yapýlan çalýþmalarda geldikleri noktayý görmek maç tecrübelirini artýrmak ve oyun kurallarý hakkýnda bilgilenmelereni saðlamak adýna önem taþýyan turnuvanýn amacýna ulaþtýðýný söylediler. Turnuvada kazanmaktan daha önemli olanýn sporcularýn tecrübelerini artýrmak olduðunu belirten antrenörler çalýþmalarýn planlý ve programlý þekilde aynen devam edeceðini söyledi. Sporcu velileride çocuklarýnýn çalýþmalara baþladýktan sonra yaþadýklarý olumlu geliþmeleri belirterek tüm velilerini çocuklarýný spora yönlendirmelerini planlý ve programlý þekilde yapýlmasý halinde sporun derslere engel olmadýðýný belirttiler. Fenerbahçe Basketbol okulu yarý yýl turnuvasý geleneksel kahvaltý ile pazar günü sona erecek. Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcu ve velileri 8 Þubat pazar günü saat da Kahverengi Cafe de düzenlenecek kahvaltýda bir araya gelecekler. Baþkan Zeki Gül ziyaret sýrasýnda Huzurevinde kalan yaþlýlarla sohbet ederek onlarýn hayýr dualarýný aldý Çorum Belediyespor un Huzurevi ziyaretinde en yaþlý Hacere teyze kafilenin ilgi odaðý oldu ve onlara hayýr dualarýnda bulundu Öðretmeni ve Masa Tenisi Milli takým antrenörlerinden Ali Korkmaz ile Ali Afþin Gül genç ve yýldýz milli takým kampýna katýldýlar. 26 Ocak ta baþlayan ve dün sona eren Yýldýz ve Genç Masa Tenisi milli takým kampý Antalya Kemer de yapýldý. Kampa katýlan antrenör Ali Korkmaz ve sporcu Ali Afþin Gül Þubat tarihlerinde Çek Cumhuriyeti nde düzenlenecek olan Uluslararasý Yýldýz ve Genç Masa Tenisi açýk turnuvasýnda mücadele edecekler. On gün süren kampa 12 erkek 10 bayan sporcu katýlýrken dört erkek dört bayan antrenör görev yaptý. Kemer Daima Resort Otel de yapýlan kampta milli takým çalýþmalarýný Kemer Spor Salonu nda yaptý. Kampýn son derece verimli geçtiðini belirten milli takým antrenörü Ali Kork- asketbol da mücade- gençler kategorisi Ble ile devam edecek. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen il birinciliðinin gençler kategorisinde oynanacak maçlarla devam edeceðini söyledi. Gençler Basketbol Ýl birinciliðinde erkeklerde beþ bayanlarda ise altý takýmýn mücadele edeceðini ve çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar genç erkeklerde 9 Þubat ta genç kýzlarda maz Çekoslavakya da yapýlacak turnuvaya milli takýmýn hazýr olduðunu söyledi. ise 14 Þubat ta baþlayacaðýný söyledi. Genç erkekler kategorisinde Gençlikspor, Basketbol Ýhtisas, Genç Ülker Basketbol, Yazý Çarþý Gençlikspor ve Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý mücadele edecek. 9 Þubar pazartesi günü baþlayacak il birinciliðinde ilk yarý 13 Þubat ta sona erecek. 16 Þubat ta baþlayacak ikinci yarý 20 Þubat cuma günü oynanacak maçlarla sona erecek. Ali Korkmaz Voleybol hakemleri 5. toplantýsý 11 Þubat ta oleybol Hakemleri Vbu sezonki beþinci toplantýsýný 11 Þubat çarþamba günü yapacak. Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal, 11 Þubat çarþamba günü saat da Olimpik Yüzme Havuzu Toplantý Salonu nda yapýlacak olan bu toplantýya tüm hakem ve gözlemcilerin katýlmasýnýn zorunlu olduðunu söyledi. MHK tarafýndan bütün illerdeki hakem ve gözlemcilerin sezon boyunca bilgilerinin tazelenmesi ve eðitimin sezon boyunca sürekliliði saðlamak amacýyla yeni bir uygulamaya geçildiðini belirten Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal bu uygulamanýn ilk toplantýsýnýn 11 Þubat çarþamba günü Mahmut Uysal Gençler Basketbol 9 Þubat ta baþlýyor Genç kýzlarda ise altý takým üçerli iki grupta mücadele edecekler. Çekilen kura sonucunda A grubunda HE Kültürspor A, Basketbol Akademi, Görkemspor, B grubunda ise Basketbol Ýhtisas, Oðuzlar Belediyespor ve HE Kültürspor B takýmlarý mücadele edecek. 14 Þubat ta baþlayacak gruplardaki mücadele 24 Þubat ta sona erecek. 25 Þubat ta çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak olan takýmlar 26 Ali Afþin Gül yapýlacaðýný söyledi. Bu toplantýda hakemlerin Þubat ayý içinde görev alabilecekleri günlerin belirlenmesi, resmi oyun kurullarýnda Kural-7 ve Kural 12, örnek oyun hareketleri, hakemlik rehber talimatlarý ve videolarak kullanýlarak eðitim verileceðini belirten Uysal, eðitim sonunda 10 soruluk bir sýnav yapýlacaðýný söyledi, Uysal, toplantýya mazeretsiz olarak katýlmayanlarýn durumunun görev daðýtýmý sýrasýnda deðerlendireceðini sözlerine ekledi. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen Þubat perþembe günü ise kupa maçlarýyla mücadele sona erecek.

19 9 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý Hicret Camii þadýrvan ve wc yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: ÞUBAT Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi öðrenci ve personelinin 2015 yýlý içerisinde Türkiye genelindeki yapacaðý þehirlerarasý sportif, kültürel, teknik ve ders geziler ile muhtelif diðer geziler için þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý otobüs kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 16 ÞUBAT 19 KD 934 plakalý, 1998 model, Volkswagen marka, panelvan 2.4 D tipli, yakýt tipi dizel, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Fazla harcama yapan belediye baþkanlarý için düðmeye basýlýyor. Kurulacak etik kurul, her harcamanýn hesabýný soracak Oluþturulacak "etik kurulu" sayesinde belediye baþkanlarý belli periyotlarla Genel Merkez'e çaðýrýlarak yaptýklarý harcamalarýn hesabýný verecek. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'ndan da destek gören sistem sayesinde belediyelerin tasarruf öncelikli çalýþmalar yapmasý hedeflenecek. Çalýþma, bazý belediyelerde fazla harcama yapýldýðýný dile getiren milletvekillerinin þikâyeti üzerine yapýlacak. GENEL MERKEZ DENETLESÝN Bazý milletvekilleri durumu Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na anlatarak; büyükþehir belediyelerinde makam aracý kiralamak yerine yeni makam araçlarý alýndýðý, personel ihtiyacý olmamasýna raðmen belediyelere yeni iþçi alýnarak personel giderlerinde artýþ olduðu, belediyelere aktarýlan kaynaklarýn projelerden çok belediye giderleri için kullanýldýðý gibi þikayetlerde bulundu. Fazla faturalarý denetleyecek bir sistemin olmadýðýný belirten vekiller, en azýndan AK Partili belediyeleri denetleyecek bir iç mekanizma kurulmasý teklifinde bulundu. Milletvekilleri, baþkanlarýn belli periyotlarla yaptýklarý bütün harcamalarýn hesabýný Genel Merkez'e vermesini istedi. Ankara'da bir denetim mekanizmasýnýn varlýðýný hissedecek belediye baþkanlarýnýn, böylece gereksiz harcamalardan kaçýnacaðý ifade edildi. BAÞBAKAN'DAN DESTEK Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun milletvekillerinden gelen bu öneriyi yerinde bulduðu ve desteklediði öðrenildi. Bu konuda bir "etik kurul" oluþturulabileceðini söyleyen Davutoðlu'nun, parti içinde bir çalýþma yapýlmasýný istediði belirtiliyor. AMAÇ ÞEFFAF BELEDÝYE Böylece, bir belediye baþkanýnýn 6 ayda bir Genel Merkez'e gelerek gelir-gider harcamalarý hakkýnda kurula bilgi sunmasý, yapýlan harcamalarýn faturalarýný da Ankara'ya getirerek harcamalar hakkýnda hesap vermesinin istenmesi planlanýyor. TECRÜBELÝ ÝSÝMLER OLACAK Belediye baþkanlarýnýn yýlda en az iki defa Genel Merkez'in yolunu tutarak harcamalar hakkýnda kurula bilgi sunmasý planlanýrken, Baþbakan Davutoðlu'nun da kurulacak etik kurul için bir tavsiyede bulunduðu öðrenildi. Konu Ankara'ya aktarýlýnca, Davutoðlu'nun da "Binali Yýldýrým gibi partinin tecrübeli isimleri de oluþturulacak bu etik kurulda görev yapabilir. Böylece belediyelerin tasarrufu öncelik alacak þekilde çalýþmasýný saðlayabiliriz" dediði belirtiliyor. (Sabah) Saat: ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý Demir III Klorür alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. (Ç.HAK:2702) Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Belediyeler her kuruþun hesabýný verecek YÝTÝK Beko 200 TR AN sicil ve A-F levha nolu ödeme kaydedici cihazýma ait ruhsatý kaybettim. Hükümsüzdür. Akay YILDIRIM Hasan oðlu 1986 Adana Doðumlu Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 153/F (Ç.HAK:403) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Profilo Telra el Olivetti 2003 M 8A 9142 seri ve sicil nolu ve Profimo Telra El Profilo Yk 1010 M BB 8679 sicil nolu 2 adet yazar kasayý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma BAYRAK Gülabibey Mah. Ekin Cad. No: 32/13 ÇORUM (Ç.HAK:403) ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tornacý, Tornacý Kalfasý, Usta alýnacaktýr. Kaynakcý, Kaynakcý Kalfasý, Çýrak ve Ustasý Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. (Ç.HAK:402) SAHÝBÝNDEN SATILIK ARAÇLAR 2011 model Doblo Safeline km. gümüþ gri Land Rower 2009 Freelander 2 (Ç.HAK:387) Dil Dünyasý Yabancý Dil Kursu Kursumuzda görevlendirilmek üzere bay-bayan Ýngilizce Öðretmeni alýnacaktýr. Erkek adaylarýn askerliðini yapmýþ olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:325) Adres: Ilýca Cad. Lise 2. Sok. No: SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK DAÝRE TOKÝ DE 3+1 Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý nda 120 m2, 3. kat, 3+1 (Ç.HAK:380) No: 4 Tel: gümüþ gri 4x4 Mür. Tel: bakýmlý daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:263) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Kapasite arttýran iþ yerimizde istihdam edilmek üzere USTA KAYNAKÇILAR alýnacaktýr. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. SSK + Yemek + Servis Adres : Küçük Sanayi Sitesi 37.Sokak No: 3-A ÇORUM Tel : (Ç.HAK:397) SATILIK HALI YIKAMA SÝSTEMÝ Ýþ deðiþikliði nedeniyle halen faal durumda bulunan bilgisayarlý halý (Ç.HAK:364) Devren Satýlýk Oto Kuaför Mür. Tel: (Ç.HAK:353) SATILIK KERESTE Muhtelif ebatlarda 5x10 ve 10x10 kullanýlmamýþ (temiz) inþaat kerestesi satýlýktýr. Ýsteklerin Akþemseddin Camii (Meydan Camii) (Ç.HAK:363) yýkama fabrikasyon sistemi satýlýktýr Elemanlar Aranýyor Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden anlayan yaþlarýnda elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özkoç Toprak Sanayi (Ç.HAK:385) Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Ýskilip Yolu 3. Km. Tel: derneðine yapýlmasý rica olunur. Tel: SATILIK ARSA BÝNEVLER DE T TÝPÝ ÝKÝ YOLA CEPHELÝ ÞEHÝR MANZARALI KUYUSU OLAN ARSA SATILIKTIR. ÝRTÝBAT: (Ç.HAK:373) (Ç.HAK:269) (Ç.HAK:368) (Ç.HAK:246) (Ç.HAK:371) CUMA 6 ÞUBAT Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SAHÝBÝNDEN SATILIK ÞAHÝN-S 1995 model, orjinal, masrafsýz, tüpü (Ç.HAK:384) ELEMANLAR ALINACAKTIR yaþ arasý askerliðini yapmýþ son 6 ayda sigortasý olmayan iþkur vasýtasý ile elemanlar alýnacaktýr. (BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.) BENKA ARICILIK MALZEMELERÝ ÝMALAT SANAYÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CADDE NO:6 ÇORUM (Ç.HAK:404) ruhsata iþli Þahin-S satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Sima Otomotiv Renault Yetkili Servisi bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Oto Estetik ve Yýkama yapabilecek elemanlar alýnacaktýr.. Baþvurular þahsen yapýlacaktýr. Sima Otomotiv A.Þ Ankara Yolu 4. Km Çorum Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: SATILIK ARSA Yaydiðin Köyü civarýnda Azim Benzinliði yanýnda 293 m2 üzerinde ev olan tarla satýlýktýr. Mür.: Eray Danýþmanlýk Ak Ýþ Merkezi Kat: 2 No: 7 (Küçük Pazar üstü) Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 Akýn ile Burak ikili mücarelesi sonunda Burak sakatlandý ve yerde kaldý (üstte) iki futbolcu arasýndaki aðýz tartýþmasý karþýlýklý olarak devam etti (altta Sinirler gergin Ç orum Belediyespor da sinirler gergin. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dünki çalýþmasýnda futbolcularýn birbirlerine sert girmesi ve ardýndan da karþýlýklý tartýþma yaþanmasý üzerine Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþmayý bitirerek takýmý uzak kalenin arkasýnda topladý ve sert uyarýlarda bulunduktan sonra çalýþmayý bitirdi. Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý siyahlý takýmda hafta baþýnda teknik heyetin raporu doðrultusunda dört futbolcunun alt yapýya gönderilmesinin ardýndan dünde çift kale maçta gerilim yaþandý. Karþýlýklý yapýlan faullerin, çift kaleyi yöneten Rýfký hocanýn kararlarýna tepkiler gösteren futbolcularýn yaþattýðý olumsuzluk Akýn ile Burak ikili mücadele- Ýncedal sert uyanýlarýn ardýndan soyunma odasýna gitti sinde doruða çýktý. Akýn ýn müdahelesi sonunda Burak yerde kaldý ve hemen masör Ali Köseer tarafýndan müdahele edildi. Bu pozisyonda iki futbolcunun karþýlýklý tartýþmasý devam edince Teknik Direktör Yavuz Ýncedal araya girdi ve baðýrarak tüm futbolcularý kimsenin olmadýðý kale arkasýnda topladý. Burada futbolculara sert uyarýlarda bulunan Ýncedal, yaþananlarýn Rezilliðinizi gördünüz müz diyerek yaþananlarýn olmamasý gerekenler olduðunu söyledi ve herkesin kendine çeki düzen vermesini istedi. Yaklaþýk on dakika süren bu fýrça toplantýsýnýn ardýndan Ýncedal çalýþmayý bitirdi ve CUMA 6 ÞUBAT 2015 Kömürspor provasýnda yüksek tempo azar günü grupta zirve Pyolundaki rakiplerinden Zonguldak Kömürspor u konuk edecek olan Keleþ le gülmedik Ç orum Belediyespor un pazar günü sahasýnda oynayacaðý maçý eski Trabzon yeni Þýrnak bölgesi hakemi Ramazan Keleþ yönete- Ramazan Keleþ cek. Trabzon bölgesi hakemi olan ve bu yýl baþýnda öðretmen olarak Þýrnak a atanan Ramazan Keleþ bundan önce iki kez Çorumspor maçlarýnda görev yaptý. ilk düdüðü 1 Nisan 2012 tarihinde Akademi Liginde Trabzonspor U 17takýmýnýn Çorumspor u 3-0 yendiði maçta düdük çalmýþ. Ayný sezonda bu kez 3. ligde Çorumspor un sahasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor a 4-1 maðlup olduðu maçta görev yapmýþ. Keleþ le Çorum un yüzü gülmemiþ. Yardýmcý hakemler ise Þanlýurfa dan Mehmet Uður Alptekin ve Bingöl den Sezgin Altun. Dördüncü hakem ise Urfa dan Niyazi Ýzgören. Gençlikspor 1. lig yolunda asa Tenisi 2. liginde M3. etap müsabakalarý bugün ilimizde baþlýyor. Ýlk iki ekap sonunda ligde lider durumda bulunan Çorum Gençlikspor nunda 14 galibiyet ve bir maðlubiyetle lider durumda bulunuyor. 3. etabýda lider tamamlamak amacýnda. Gençlikspor Masa Antrenör Mesut Tenisi Antrenörü Mesut Kuþgöz yönetiminde Kuþgöz 1. lig hedefiyle sporcular Aylin Öztürk, baþladýklarý sezonun ilk Müge Sayar Kýzýl, Zeynep Aðaçlýlýyol ve Öykü iki etabýnda hedefe çok yaklaþtýklarýný belirterek Eryücel den oluþan kadrosuyla 2. ligde mücadele amaçlarýnýn Çorum da yapýlacak 3. etap maçlarýnýda kayýpsýz geçerek son eden Çorum Gençlikspor Masa Tenisi takýmý ligdeki ilk iki etap maçlarý etaba lider olarak gitmek so- Masa Tenisi 2. liginde Çorum Gençlikspor bayan takýmý bugün ilimizde baþlayacak üçüncü etap maçlarýna lider olarak çýkýyor. Antrenör Mesut Kuþgöz ilk iki etaptaki performanslarýný kendi evlerinde de sürdürerek son etaba lider olarak gidip Çorum u 1. lige taþýmak istediklerini söyledi. istediklerini söyledi Bugün saat da Atatürk Spor Salonu nda baþlayacak müsabakalarda Çorum Gençlikspor ilk maçýnda Kýrþehir Belediye Gençlikspor ile karþýlaþacak. Ýkinci maçýnda saat de Ankara Etimesgut Belediyespor ile mücadele edecek. Saat deki üçüncü maçta Ýstanbul Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift kale maçla sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki çalýþma Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýldý. Alt yapýya gönderilen dört futbolcunun dýþýndakilerin tam kadro katýldýðý çift kalede Teknik Direktör Ýncedal, Zonguldak Kömürspor maçýnda sahaya süreceði onbirde oldukça farklý isimlere yer vermesi dikkat çekti. Kalede Fatih e forma veren Ýncedal sað kanada Osman Bodur u alýrken sol kanatta Murathan bu maçtada forma giyecek gibi görünüyor. Savunma göbeðinde yeniden Akýn ve Ýmam a forma veren Ýncedal onlarýn önünde ise uzun bir aradan sonra tekrar Nedim ve Oðuzhan a yer verirken sað kanatta Emrah Teknik Direktör Yavuz Ýncedal taktik çalýþma sýrasýnda futbolculara oyun sistemi konusunda sýk sýk uyarýlarda bulundu Gençlikspor bayan masa tenisi takýmý Çorum da yapýlacak üçüncü etap maçlarýnýn hazýrlýklarýný tamamladý sol kanatta Buðra ya þans verirken forvet arkasýnda Berat en önde ise Çaðlar a þans verdi. Diðer takýmda ise Osman Kaç, Eray, Kadir, Okan, Sefa Karaahmet, Burak, Bilal, Furkan, Turgay, Recep ve Muhammet Fatih mücadele etti. OIdukça tempolu geçen çift kalenin son bölümlerinde yapýlan sert hareketler ve ardýndan karþýlýklý konuþmalar üzerine Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþmayý bitirdi ve kale arkasýnda yaptýðý toplantý ile antrenmaný bitirdi ve soyunma odasýna gitti. Çorum Belediyespor, Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek. Kültürspor un haklý gururu 19 branþta faaliyet gösteren ve 1719 lisanslý sporcu sayýsý ile Çorum un en aktif kulübü olduklarýný belirten HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz, Nurettin Çaðlar ýn ardýndan Recep Uður Öztürk ün de profesyonel olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Baþkan Kiraz, ayný çalýþma temposuyla Çorum ve Türk sporuna yeni isimler kazandýrmak amacýnda olduklarýný söyledi. Arýköyspor ile karþýlaþacak olan Gençlikspor ilk günü tamamlayacak. 7 Þubat cumartesi günü saat da Bursaspor ile karþýlaþacak olan Çorum Gençlikspor ikinci maçýnda Ankara Mak-San Otomotivspor ile saat de mücadele edecek. Bu günün son maçýnda ise saat de Ýstanbul Fatihspor ile karþýlaþacak olan Gençlikspor ikinci günüde bu maçla tamamlayacak. Üçüncü etabýn son maçlarý ise 8 Þubat pazar günü oynanacak. Çorum Gençlikspor ilk maçýnda saat da Kýrklareli Trakerspor ile yapacak. Ayný gün saat de Ankara Büyük Kolej ile yapacaðý maçla Çorum etabýndaki maçlarýný tamamlayacak olan Gençlikspor 24 Nisan da Trabzon da yapýlacak son etabý bekleyecek. Bayanlar 2. liginde Çorum Gençlikspor ve Çukurova Üniversitesi B takýmlarý 15 maçta birer maðlubiyet ile ilk iki sýrada bulunuyor. Amasya Çalýk Yeþilýrmak Edaþ takýmý ise iki maðlubiyetle üçün cü sýrada bulunuyor. 17 takýmýn mücadele ettiði bayanlar 1. liginde ilk üç sýrayý alan takýmlar 1. lige yükselmeye hak kazanacaklar. Amatör e saðlýk raporu zorunluluðu matör futbolcu transferinde her Atransferde saðlýk raporu zorunluðu getirildi. Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüðü ara transfer döneminde kulüp deðiþitecek futbolcularýn yeniden saðlýk raporu almasý gerektiðini bildirdi. Geçtiðimiz yýllarda sezon baþýnda çýkan saðlýk raporlarý ikinci transferde de geçirli oluyordu. Ancak Federasyon tarafýndan geçilen yeni uygulamada futbolcular her kulüp deðiþtirdiklerinde saðlýk raporunu yeniden almak zorundalar. 12 Þubat ta sona erecek amatör futbol ara tnamsfer döneminde kulüp deðiþtirecek futbolcular saðlýk raporunu yenilemek zorundalar. Kültürspor, yetiþtirdiði sporcu- gurur duyuyor. Kulüp Baþ- HElarla kaný Hilal Kiraz, kulüp olarak Çorum un en fazla lisanslý sporcu sayýsýna kulüp olmalarýnýn yanýnda yetiþtirdiði sporcularýn üst liglerde mücadele etmesinin haklý gururunu yaþadýklarýný söyledi. Kulüplerinden yetþen Nurettin Çaðlar ýn Anadolu Üsküdar 1908 kulübüyle þampiyonluk mücadelesi verdiðini son olarakta dört yýldýr Trabzonspor alt yapýsýnda forma giyen Recep Uður Öztürk ün 1461 Trabzon ile profesyonel sözleþme imzaladýðýný belirten Baþkan Hilal Kiraz Bu sporcularýmýz hem kulübümüzün hemde ilimizin gururu olmaya devam etmektedir. Futbol branþýndaki bu baþarýlarýmýzýn yanýnda 1719 lisanslý sporcu sayýmýzla Çorum un en fazla sporcu sayýsýna sahip kulübüz. 19 branþta faaliyet gösteren kulübümüz Türkiye derecesi yapmýþ faal sporcularýn yaný sýra aktif spor hayatlarýný tamamlamýþ tüm oyuncularýmýzla bugüne kadar hep gurur duyduk, bundan sonrada duymaya devam edeceðiz. Kulübümüz son iki yýldýr Halk Oyunlarýnda Türkiye finallerine kalmaktadýr. Kulüp olarak bu çalýþmalarý yaparken bizlere her türlü desteði veren baþta Vali Mustafa Kara, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük e Merkez Halk Eðitim Müdürü Yasin Yetim e ve tüm Halk Eðitim çalýþanlarý ile bu sporcularýn yetiþmesinde emeði geçen gerek salon sporlarý ve diðer branþlarda faaliyet gösteren baþta Hasan Gürbüz ün nezdinde tüm kulüp antrenörlerimize yönetim olarak teþekkerlerimiz sunuyor ve bu baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyoruz dedi. HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tuzaklara karþý milletle mücadele

Tuzaklara karþý milletle mücadele Çorum da hemþehricilik güçlenmeli Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Akademisyenlere çaðrý

Akademisyenlere çaðrý Çorum keþke bu Riya, inanç kalitesini düþüren bir hastalýk listede olmasaydý! Dinde samimiyet konusundan bahseden Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur: Türkiye genelinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı