SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE"

Transkript

1 SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE Yusuf Cem ENCAN nönü Üniversite SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ Lisansüstü E itim-ö retim Yönetmeli i nin KAMU YÖNET M ANAB L M DALI çin Öngördü ü YÜKSEK L SANS TEZ Olarak Haz rlanm t r. (Malatya, 2007) 1

2 SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE Yusuf Cem ENCAN Dan man: Doç. Dr. Yusuf KARAKILÇIK nönü Üniversite SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ Lisansüstü E itim-ö retim Yönetmeli i nin KAMU YÖNET M ANAB L M DALI çin Öngördü ü YÜKSEK L SANS TEZ Olarak Haz rlanm t r. (Malatya, 2007) 2

3 NÖNÜ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ ÜNE Enstitümüz Yüksek Lisans Ö renci Yusuf Cem ENCAN taraf ndan Doç Dr. Yusuf KARAKILÇIK dan manl nda haz rlanan slamiyet Öncesi Türk Devlet Gelene i ba l kl bu çal ma, Jürimiz taraf ndan Kamu Yönetimi Anabilim Bilim Dal Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmi tir. BA KAN :Prof. Dr. S. Kemal KARTAL ÜYE : Doç Dr. Yusuf KARAKILÇIK (Dan man) ÜYE :Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERKUL ONAY Yukar daki imzalar n, ad geçen ö retim üyelerine ait oldu unu onaylar m. 18./07/2007 Prof. Dr. S. Kemal KARTAL Enstitü Müdürü 3

4 ONUR SÖZÜ Mezuniyet Tezi olarak nönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dal na sundu um " SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE " ba l kl bu çal man n, bilimsel ahlak ve geleneklere ayk r dü ecek bir yard ma ba vurulmaks z n taraf mdan yaz ld n, bütün yap tlar n hem metin içinde hem de kaynakçada yöntemine uygun biçimde gösterilenlerden olu tu unu belirtir, bunu onurumla do rular m. 18/07/ 2007 Yusuf Cem ENCAN 1

5 ÖNSÖZ Günümüzde uluslar, küreselle me ad alt nda çok uluslu irketler taraf ndan ekonomik, siyasal ve kültürel bir k skaç alt nda ya amak zorunda b rak lmaktad r. Çok uluslu irketler bu eylem ile uluslar n ekonomik kaynaklar n yönetilebilmek ve yönlendirebilmek için her türlü kültürel ve siyasi etkenleri kullanmaktad r. Çok uluslu irketler, varl klar n devam ettirebilmek için uluslar n kendi kültürlerinden getirdikleri yönetsel ve siyasal modellerin b rak lmas için çaba harcamaktad r. Bu yeni model çok kültürlülü ü, çok seslili i ön planda tutuyormu gibi görünse de, tek tip insan yaratmaktad r. Yeni yönetim ekli, güçlünün yan nda, paraya tapan, tüketici, sadece sunulana raz olan, sorgulamayan ve ba ml bireyler yaratmaktad r. Türkiye Cumhuriyeti, bu küreselle me konusunda en fazla zarar gören ülkelerin ba nda gelmektedir. Çok güçlü yönetim kültürüne sahip olmas na kar n, Türkiye Cumhuriyeti bilinçli olarak siyasal ve sosyal yönden zay flat lmakta, h zla dünya ekonomik ç kar gruplar n n oyun alan haline getirilmektedir. Tüm bu de i im; geli im, demokratikle me, yerelle me, yöneti im, insan haklar adlar alt nda yap lmaktad r. Yüzy llarca s n fsal, rksal ve inançsal hiç bir ayr m olmamas na kar n, d tan zorlamalarla bu kavramlar toplum içine yerle tirilmeye çal lmakta, kutupla malar olu turularak, ülke daha kontrol edilebilinir yönetsel parçalara bölünmek istenmektedir. Çözüm; yabanc etkenlerin olmad, Türk ulusunun do al karakterine uygun yönetim tarzlar n n ortaya ç kart lmas ve uygulanmas d r. Bu nedenle, slamiyet öncesi Türk devletleri çok büyük öneme sahiptir. Bu dönem, Türklere slamiyet ad alt nda, zorla kabul ettirilen Arap kültüründen en az etkilendi i bir dönemdir. slamiyet öncesi Türklerin siyasal, yönetimsel ve sosyal yönden incelenmesi, günümüzde kar la lan sorunlar n a lmas nda çok büyük yarar sa layacakt r. Günümüz Türkiye sinin yönetimsel yap s na çok büyük k tutaca na inand m bu yüksek lisans tezimin tüm ara t rma, düzenlenme ve yaz m a amas nda, çok büyük eme i olan tez dan man m Doç. Dr. Yusuf KARAKILÇIK a çok te ekkür ederim. Ayr ca; bu a amaya kadar gelmemde katk s bulunan ve eme i geçen, ba ta Bölüm Ba kan m z Prof. Dr. S. Kemal KARTAL olmak üzere, tüm hocalar ma te ekkür ederim. Öte yandan; ders ve tez yaz m a amas nda bana çok büyük deste i olan e im Dilek ENCAN ve k z m Pelin ENCAN a ükranlar m sunar m. Yusuf Cem ENCAN 2

6 SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE YÜKSEK L SANS TEZ Yusuf Cem ENCAN nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dan man: Doç. Dr. Yusuf KARAKILÇIK ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER slamiyet öncesi Türk Devletleri; Asya Hun Devleti ile ba lar ve slamiyet i devlet dini olarak kabul eden Karahanl lara kadar devam eder. Türk tarihi bir anlamda devlet kurma ve örgütlenmenin de tarihidir. slamiyet öncesi Türklerin ya am alan olan Orta Asya n n, co rafi ve iklimsel yap s n n pek de cömert olmamas na kar n bu bölgede güçlü devletlerin kurulmas, Türklerin sosyal yap s ve örgütlenme kültürüyle do rudan ilgilidir. Türklerin aileden ba layarak devletin en tepesine kadar özde bir yap olu turmas, benzer i leyi göstermesi, devlet yap s n n ortaya konmas ndaki en temel unsurdur. Toplumu olu turan bireyden ba layarak, devlet yöneticilerine kadar benzer özellikler göstermesinin nedeni toplumcu dü ünce sistemidir. Birey; topluma gösterdi i fayda oran nda konumunu geli tirmekte, topluma yap lan yararl etkiler sonucunda güçlenmektedir. Birlikte ya ama iste i tüm toplumca kabul edilmi tir. Zor co rafi artlarda bireysel dü ünceler ve eylemler toplumun tamam n yok etmi veya toplumun zarar görmesine yol açm t r. Bu a r co rafi artlar, Türklerin dayan mac, zor artlara dayan kl, bireylerin e it ve özgür oldu u toplumlar yaratmalar na neden olmu tur. Hükümdar veya hanedan üyeleri devletin sahibi de ildir. Yönetici halk ad na bu görevi yapmaktad r. slamiyet öncesi Türk devletlerinde, hükümdar n kendi hazinesi ve topra olmam, elde edilen kazanç boylar ve halk aras nda e it olarak payla t r lm t r. Yönetme görevi, devlet ve halk için yeterince yarar sa lay p, ba ar elde eden hanedan 3

7 üyesine verilmi tir. Yönetme görevini ba aramayan, görevini devretmi veya zorla devrettirilmi tir. Hükümdar her ne kadar son sözü söyleyen ve mutlak karar verici makam da olsa, devletin i leyi inde yard mc kurumlar olu turulmu, ço u zaman karar al nmas nda ve uygulanmas nda etkin olmu tur. Devlet iki anlamda kullan lm t r. Birinci anlam örgütlenme, ikinci anlam bar t r. Devletin sadece kurumlar ile örgütlenmesi yeterli de ildir. ç ve d bar n sa lanmas devletin olu umundaki di er temel eylemdir. Ülke içindeki ve d ndaki tüm huzursuzluklar n giderilmesi, devletin ola an i leyi i olarak görülmü tür. Halk s n flara ayr lmam, tüm dünya halklar ayr m yap lmaks z n ulus olarak kabul edilmi tir. Hükümdar n iktidara gelmesi ile birlikte ilk yapt eylem töreyi olu turmak olmu tur. Töre, tüm devlet i leyi ini ve sosyal yap y düzenleyen, geleneksel olarak olu turulmu kurallar bütünüdür. Bu kurallar sosyal yap ya uygun kültürel birikimler sonucu olu turulmu tur. slamiyet öncesi Türk devletleri, tüm sosyal, ekonomik, siyasal yap lanmalar kapsayan, ola an üstü bir örgütlenme kültürü üzerine oturtulmu tur. Türklerdeki bu örgütlenme kültürü, bugünün ko ullar nda dahi örnek al n p uygulanabilir seviyededir. Dolay s yla, slamiyet öncesi Türk devlet gelene inin incelenmesi, bugüne k tutacak gerçeklerin ortaya ç kart lmas ve bunlardan ders al nmas bu çal may daha da önemli k lmaktad r. Anahtar Sözcükler: Türkler, slamiyet Öncesi Türkler, Türk Devletleri 4

8 SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE Yusuf Cem ENCAN Ç NDEK LER Onay Sayfas Onur Sözü.. 1 Önsöz.2 Özet ve Anahtar Sözcükler 3 çindekiler..5 K saltmalar Dizelgesi 9 B R NC KES M: ARA TIRMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR 1. ARA TIRMANIN KONUSU, DENENCELER, AMACI VE YÖNTEM Ara t rman n Konusu ve Önemi Ara t rman n Denenceleri ve Amac Ara t rman n Yöntemi Bilgi Derleme ve leme Araçlar Kavram Tan mlar Ara t rman n Sunu S ras...14 K NC KES M: SLAM YET ÖNCES NDE TÜRKLER 2. SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE KONUSUNDA YAPILMI ÇALI MALAR Türkçe Yaz lm Çal malar Yabanc Dilde Yaz lm Çal malar

9 3. TÜRK VE TÜRKLÜK KAVRAMININ TAR HSEL KÖKEN Türk Ad ve Türklük Kavram n n Kökeni Türklerde Hakanl k ve Halk Kavram Türklerde Ülke Kavram Türk Dili Türk Dilinin S n fland r lmas Türk Dilinin Geli im Evreleri Eski Türkçe Yaz Çe itleri Türkçe nin Kökeni ve Di er Dil Öbekleri ile li kileri Türk Boylar Türk Boylar n n Tarihi Geli imi slamiyet Öncesi Önemli Türk Boylar SLAM YET ÖNCES TÜRK KÜLTÜRÜ Kültür Kavram ve Türk Kültürü Türklerin Ya ad Co rafya ve Türk Kültürüne Etkileri slamiyet Öncesi Bozk r Kültürü ve Türkler slamiyet Öncesi Göçebelik Kültürü ve Türkler slamiyet Öncesi Büyük Türk Göçleri ve Kültürel Etkileri Türklerde Sava ç l k Kültürü ve Ordu slamiyet Öncesi Türk Sanat ve Edebiyat slamiyet Öncesi Türk Sanat slamiyet Öncesi Türklerde Sanat slamiyet Öncesi Türklerde Kozmos ve Biçimsellik slamiyet Öncesi Türklerde Resim slamiyet Öncesi Türklerde Mimari slamiyet Öncesi Türk Edebiyat slamiyet Öncesi Türklerde nanç Türleri Türkler ve amanizm Türkler ve Mani Dini

10 5. SLAM YET ÖNCES TÜRKLER N TOPLUMSAL VE YÖNET MSEL YAPISI slamiyet Öncesi Türklerin Toplumsal Yap s ve Sosyal li kileri slamiyet Öncesi Türklerin Toplumsal Yap s slamiyet Öncesi Türklerde Sosyal li kiler slamiyet Öncesi Türklerin Yönetim Gelene i ve Yönetim Yap s.112 ÜÇÜNCÜ KES M: SLAM YET ÖNCES TÜRKLERDE DEVLET ANLAYI I VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI 6. SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLETLER Asya Hun Devleti Avrupa Hun Devleti Kök-Türk Devleti Birinci Kök-Türk Devleti Çin Egemenli i Dönemi kinci Kök-Türk Devleti Uygur Devleti SLAM YET ÖNCES TÜRKLERDE EGEMENL K KAVRAMI VE DEVLET N OLU UMU SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLETLER N N BENZERL KLER VE FARKLILIKLARI slamiyet Öncesi Türklerde Devlet Örgütlenmesi slamiyet Öncesi Türklerde Devlet Meclisi ve Kurultay slamiyet Öncesi Türklerde Meclis ve Kurultay n Tarihi Geli imi Devlet Meclisi ve Kurultay n Yap s, Özellikleri ve Çe itleri slamiyet Öncesi Türklerde Hükümdar slamiyet Öncesi Türklerde Hatun slamiyet Öncesi Türklerde Veliaht slamiyet Öncesi Türklerde nançlar n Devlet Yönetimine Etkileri

11 8.3. slamiyet Öncesi Türklerde Ekonominin Devlet leyi ine Etkileri slamiyet Öncesi Türklerde Yaz l ve Yaz l Olmayan Kurallar n Devlet leyi ine Etkileri slamiyet Öncesi Türklerde Ordunun Devlet leyi ine Etkileri SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE NDEN GÜNÜMÜZE YANSIMI VE YANSITAB LECEK OLANLAR Yönetici Gelene inin Günümüze Yans malar Ekonomi Gelene inin Günümüze Yans malar nanç Gelene inin Günümüze Yans malar Örgütlenme Gelene inin Günümüze Yans malar Hukuk Gelene inin Günümüze Yans malar Siyasi ve Sosyal Yap n n Günümüze Yans malar DÖRDÜNCÜ KES M: GENEL DE ERLEND RME 10. BULGULAR, ÖNER LER VE GENEL SONUÇ Bulgular Öneriler Genel Sonuç 184 KAYNAKÇA EK-1 BULGULAR, ÖNER LER Ç ZELGES

12 KISALTMALAR D ZELGES Edi : Editör. MÖ : Milattan önce. MS : Milattan sonra. Pres : Pres (Bas m) TDAY : Türk Dili Ara t rmalar Y ll. TDK : Türk dil kurumu. TKAE : Türk kültürünü ara t rma enstitüsü. YY : Yüzy l. 9

13 SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE Yusuf Cem ENCAN B R NC KES M: ARA TIRMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR 1. ARA TIRMANIN KONUSU, DENENCES, AMACI VE YÖNTEM Bu bölümde çal man n konusu, amac ve denencelerine yer verilmi, çal man n haz rlanmas nda kullan lan yöntem, kavram tan mlar ve sunu s ras ortaya konulmu tur Ara t rman n Konusu ve Önemi Devlet, belli bir co rafi alan üzerinde yerle mi, zorlay c yetkiye sahip, üstün bir iktidar taraf ndan yönetilen insan toplulu unun meydana getirdi i siyasal kurulu olarak kabul edilmektedir. Devlet, tarihsel aç dan siyasal birle meyi sa layan bir simge olmu tur (Kapani, 2005, 35 36). Tar m ve i araçlar n bularak yerle ik ya ama geçen insanlar; olu makta olan toplumsal ya am düzene sokmak, geli tirmek ve korumak için kural koyan, koydu u kural uygulatan bir güce gereksinim duymu lard r. Devlet de bu gereksinim sonucu ortaya ç km t r. Ba lang çta toplumu olu turanlar n tümünü temsil eden devlet, zamanla güçlü olanlar n yön verdi i örgüte dönü mü tür. Do u toplumlar nda, özellikle de Türk toplumlar nda devletin ortaya ç k, amac ve i leyi i, farkl ko ullarda gerçekle mi tir. Devletin olu turdu u güç, iddet arac olarak içe de il, boy ya da kavmin haklar n korumak için d a kar kullan lm t r. Bat ve do u toplumlar nda, devletin yap lanmas ve i leyi i konusunda gözle görülür bir farkl l k söz konusudur. Bat da ki i, grup ya da s n f öne ç karken, do uda toplumun genel ç kar n amaç edinen kamucu bir yönetim anlay devlete egemen olmu tur (Aydo an, 2004, ). Bat toplumlar nda Hükümdar tek ve tart mas z yönetici iken, Türklerde karar alma araçlar olan meclis ve gelenekler bulunmaktad r. Türklerin tarihi sadece sava lar n de il, uygarl n ve kültür birikiminin de tarihidir. Dünya tarihinde Türkler kadar çok ve çe itli devlet kurmu ba ka bir ulusun 10

14 olmad bugün art k ortak bir görü tür. Her dönemde ve sürekli biçimde dünyan n çok geni alanlar na yay lan Türkler, ya ad klar her yerde büyük küçük, etkili etkisiz, kal c geçici o denli çok ve de i ik devlet kurmu lard r ki; Türk tarihi bir anlamda devletler kurman n tarihi haline gelmi tir. Türklerin en büyük özelli i yasalara ve törelere uygun devletler kurmalar d r (Güzel, 2002, 823). Yasa, devlet olu umunun en büyük parças d r. Yasalar ithal veya zorlama de il, töreye ve halka uygun yarat lm t r. Konu olarak slamiyet öncesi dönem önemlidir. Türklerin slamiyet i kabul etmesi ile Arap etkisinin fazlala t görülmektedir. Fakat slamiyet öncesinde çok güçlü devletler kuran, çe itli uluslar da içine alan Türkler örgütlenme konusunda e sizdir. O döneme göre ve hatta bugünle kar la t r ld nda demokratik say labilecek devlet örgütlenmesine sahiptirler. Toplumsal bir amaç güdülmesi, s n fsal ve rksal ayr mlar olmamas o zaman için ola anüstü say labilecek niteliklerdir. Günümüzde küreselle me ad alt nda devletin etkisizle mesi, kamucu dü üncenin tamamen ortadan kald r lmas ve yöneticilerin de bu duruma özenerek toplumsal birikimi hiçe saymas, ihtiyac m z olan sosyal e itli e ve demokratik ya ama hakk na gölge dü ürmektedir. slamiyet öncesi devletle menin en büyük amaçlar ndan biri de tam ba ms zl kt r. Ba ms zl k ve egemenlik varl n temel amac d r. slamiyet öncesi Türklerin örgütlenme yetene i, kültürü, ya am ekli, yönetim yetene inin tan nmas günümüze k tutacakt r. Günümüze kadar gelen kültürel birikimi aktar labilecek olanlar bugün için daha iyi yönetim anlay n ortaya ç karabilecektir Ara t rman n Denenceleri ve Amac Ara t rmada iki denence ortaya konmu tur. Denence 1: slamiyet öncesi Türk devlet gelene inin bilinmesi ve özümsenmesi günümüz devlet yap lanmas na ve yönetimine önemli katk lar sa layacakt r. Denence 2: slamiyet öncesi Türk devletlerinin yap lanma biçimi ve yönetim gelene i, dünya yönetim tarihinin olu mas nda büyük rol oynam t r. Ara t rman n temel amac ; slamiyet öncesi Türk devlet yap s n inceleyerek, kazan mlarla günümüz kamu yöneticilerine yeni bak aç lar kazand rmakt r. Orhun yaz tlar ndaki Türk büyükleri Tonyukuk ve Bilge Ka an, gelecek ku ak Türklere öyle der: Sorunlara çözüm getirmeyen ki i de sorunun bir parças d r (Paksoy, 1997). Bilinçli bir Kamu Yöneticisinin sorunlardan ikâyet etmesi ve çözüm 11

15 üretmemesi, sorunun bir parças olmas na neden olmaktad r. Ülkeye ve yurtta lara sa lanacak her çe it katk, bilim uzman adaylar n n da görevidir. Günümüz Türk yöneticileri, Türk ulusunun sadece gelenek ve göreneklerine uygun söylevlerde bulunarak yönetimi ele almakta, fakat binlerce y ll k devlet birikimini kullanmamaktad rlar. Bu da Türk ulusunda b kk nl k ve y lg nl k olu turmaktad r. Yöneticiler çözümü d ar da aramakta, yabanc ve ülkemize uymayan yöntemler uygulamaya çal maktad rlar. slamiyet öncesi devlet gelene inin tümüyle ortaya ç kar lmas, yöneticilerin bu kadar birikimi hiçe sayarak yeni yöntemler ithal etmesini önleyecektir. Devlet kurma ve yönetme gelene imiz yöneticileri ayd nlatacak ve Türkiye nin daha iyi yönetilmesi sa lanacakt r. Yukar da say lan katk lar d nda, Türk insan na öz güven verecek, geçmi te gerçekle tirdi i yönetim ba ar s n, günümüzde de ba armas na imkan sa layacakt r. Çünkü devletleri devlet yapan kültürel birikimdir. Bu da Türk ulusunun var olmas n n en büyük anahtar d r. Bu anahtar Türk insan n n kendine güven duymas n sa layacakt r Ara t rman n Yöntemi Bu ara t rmada tarihsel ve betimsel ara t rma yöntemleri kullan lm t r Bilgi Derleme ve leme Araçlar Bu ara t rma için, bas l ve elektronik ortamdaki yaz l kaynaklardan kaynak tarama tekni i ile bilgi toplanm t r. Bu çerçevede; yap lm olan bilimsel çal malar, tezler, kitaplar, süreli yay nlar ve di er yaz l kaynaklar incelenmi tir. Elde edilen bilgiler niteliksel çözümleme tekni i ile i lenmi tir Kavram Tan mlar Aul: Küçük üretim birimi, aile. Bas k: lahi. Bengü: Hat ra ta. Budun: Boylar birli i. Con: Oymaklar birli i. Elig: Yönetici. Erlik: Yeralt tanr s. 12

16 Id : Arma an de i imi. duk: Kutsal. Kenge : Dan ma Meclisi. Kög: ark, ilahi. Könü: Do ru, düzgün, adalet. Küç: Güç. Kut: Tanr taraf ndan verilen talih. O u : Ayn kandan olan göçebe topluluk. Orun: Mevki, makam. Ögdir: Övgü, methiye. Örgi: Taht. Ulca: Ganimet. Una-bogol: Köle Boy. Usa: Ayn soydan gelen aileler birli i. Ülüg: Pay. Savga: Ka anl kça al nan vergi, haraç ve ulcan n boylar aras nda payla lmas. Stupa: Kubbe. ad: Hükümdar aday yönetici. Tan-hu, an-yü: Hun hükümdar. Tegin: Veliaht yönetici. Toy: Toplant, meclis. Töre: Geleneksel kanun, düzen. Tös: Ata heykelci i. Tünük: Baca. Tüzlük: E itlik. Yarl g: Tanr taraf ndan izin verilmesi. Y : Orman. Yabgu: mparator aday. 13

17 1.6. Ara t rman n Sunu S ras Ara t rman n birinci kesiminde; çal man n konusu, amac ve denenceleriyle birlikte, yöntemi, bilgi toplama ve i leme araçlar, kavram tan mlar, sunu s ras yer almaktad r. slamiyet öncesi Türkler ba l kl ikinci kesimde, slamiyet öncesi Türk devlet gelene i konusunda Türkçe ve yabanc dilde yap lan çal malar incelenmi tir. Ayn kesimde Türk ve Türklük kavram n n tarihsel kökeni, slamiyet öncesi Türk kültürü, slamiyet öncesi Türklerin toplumsal ve yönetimsel yap s ortaya konmu tur. slamiyet öncesi Türklerde devlet anlay ve günümüze yans malar ba l kl üçüncü kesimde; slamiyet öncesi Türk devletleri, slamiyet öncesi Türklerde egemenlik kavram ve devletin olu umu, slamiyet öncesi Türk devletlerindeki siyasi yap lanma ve i leyi incelenmi ; slamiyet öncesi Türk devletlerinin benzerlikleri ve farkl l klar ortaya konulmu tur. slamiyet öncesi Türk devlet gelene inden günümüze yans t lm ve yans t labilecek olanlar ba l alt nda; yönetici gelene i, ekonomi gelene i, örgütlenme gelene i, hukuk gelene i, siyasi ve sosyal gelenekler incelenerek konuya uygun ç kar mlar yap lm t r. Genel de erlendirme ba l kl dördüncü kesimde ise, ara t rma sonucunda ula lan bulgular, bunlara yönelik geli tirilen öneriler ve sonuç bölümü yer almaktad r. 14

18 K NC KES M: SLAM YET ÖNCES NDE TÜRKLER 2. SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE KONUSUNDA YAPILMI ÇALI MALARIN SINIFLANDIRILMASI slamiyet öncesi Türk devlet gelene i konusunda yap lan çal malar, Türkçe ve yabanc dilde yap lan çal malar olarak incelenmi tir Türkçe Yaz lm Çal malar Konuya ili kin Türkçe olarak yaz lm çal malara a a da özetlenmi tir. a) AHMETBEYO LU, Ali, (2001), Avrupa Hun mparatorlu u, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay n. Do u ve Bizans kaynaklar ara t r larak, Avrupa Hun mparatorlu u incelenmi tir. Hunlar n büyük göçü ile ba layan eserde, en önemli Hun hükümdar Atilla üzerinde yo unla lm, Atilla n n seferleri, sava lar ve ya am biçimi üzerinde durulmu tur. b) AKSAN, Do an,(2001), Türkçenin Gücü, Ankara: Bilgi Yay nevi. Aksan n n bu eseri Türkçenin genel yap s üzerinde durmaktad r. Türkçeyi niteli i bak m ndan inceledikten sonra, tarihsel geli imini ve olu umunu ortaya koymakta, daha sonra örnekler vererek anlam ve kullan m yönünden incelemektedir. c) ANADOL, Cemal, Fazile Abbasova, (2001), Türk Kültür ve Medeniyeti, stanbul: IQ Kültürsanat Yay nc l k. Türk kültür ve uygarl n n ayr nt l olarak incelendi i kitapta, slamiyet öncesi Türk kültür ve uygarl destan ve efsanelere göre kurgulanm t r. Kitapta slamiyet sonras kurulan devletlere a rl k verilerek; inan lar, mezhepler, mimari ve bilimsel geli meler ve bulu lar üzerinde durulmu tur. Son bölümde slamiyet sonras kültür ve uygarl klar konusunda ç kar mlar yap lm t r. ç) ARAT, Rahmeti, (2002), Eski Türk Hukuk Vesikalar, GÜZEL, Hasan Celal, Kemal Ç ÇEK, Salim KOCA (Edi.), (2002), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay nlar, ss Arat, çe itli kurullar n Türkistan da buldu u 10 ncu yüzy l öncesi Türkçe veya Türklere ait hukuk belgelerini inceleyerek bunlar n s n fland rmas n yapm t r. 15

19 d) ATALAY, Bülent, (2002), Türk Devlet Gelene ine Göre Devlet Adamlar nda Bulunmas Gereken Asgari Hususiyetler, GÜZEL, Hasan Celal, Kemal Ç ÇEK, Salim KOCA (Edi.), (2002), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay nlar, ss Çal mada, Türklerde devlet adaml kavram zamana ba l kalmaks z n geni bir bak aç s yla incelenmi tir. Dünya geneliyle kar la t r lmal örneklere yer verilmi tir. e) AVCIO LU, Do an,(1999a), Türklerin Tarihi - Birinci Kitap, stanbul: Tekin Yay nevi. Avc o lu, Türklerin Tarihi adl be lemesinin ilkinde, öncelikli olarak Türklerin ulusal tarih anlay lar n ortaya koymu tur. ncelemeleri; Atatürkçü Tarih, Turanc Tarih ve Toplumcu Tarih ana ba l klar ndan olu maktad r. Birinci kitapta, s ras yla Anadolu'nun Türkle mesi ve Türk Ulusu'nun meydana gelmesi, Orta Asya Türklerinin ekonomik, kültürel, dinsel ve toplumsal ya amlar objektif, yenilikçi bir bak la ele al nm t r. Tarihteki Türk devletleri; Asya ve Avrupa Hunlar ndan ba lanarak, kronolojik s rayla incelenmi tir. f) AVCIO LU, Do an, (1999b), Türklerin Tarihi - kinci Kitap, stanbul: Tekin Yay nevi. Be lemenin ikinci kitab d r. lk kitaptaki devlet incelemeleri; Kök-Türkler, Uygurlar, Rusya ve Avrupa Türkleri (Bulgar, Avar, Hazar, Macar, Peçenek, O uz ve Kuman) ile devam etmi tir. Kitapta, ayr ca Göçebe Feodalizmi ve Türkler incelenmi tir. kinci ayr bölümde ise Do u Avrupa Yahudili inin Türk kökenli olup olmad tart lm t r. g) AYDO AN, Metin, (2004a), Yönetim Gelenekleri ve Türkler - Birinci Kitap, zmir: Umay Yay nc l k. Yap t, Aydo an n Antik Ça dan Küreselle meye Yönetim Gelenekleri ve Türkler adl iki kitapl k eserinin ilkidir. Bu eserin ilk bölümlerinde geçmi teki ve günümüz dünyas ndaki siyasi ekillenme ve bu ekillenmenin evrimi üzerinde durulmu tur. Kitab n son bölümlerinde do udaki uygarl n do u una ve Türk uygarl na giri yap lm t r. 16

20 ) AYDO AN, Metin, (2004b), Yönetim Gelenekleri ve Türkler - kinci Kitap, zmir: Umay Yay nc l k. Aydo an, bu ikinci kitab nda Türklerin yönetim yap s n n geli imini, geçmi ten günümüze ele alarak, örnekler düzeyinde ve kar la t rmalar yaparak ortaya koymu tur. Kitab n son bölümünde cumhuriyetin kurulu undan bu güne kadar olan siyasal geli meleri, önemli de i imleri dikkate alarak irdelemi tir. h) BARTHOLD, Wilhelm (Çev: Hasan EREN), (2006), Türk-Mo ol Uluslar Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yap t, ünlü orta Asya Türk tarihi uzman Barthold un Ta kent te y llar aras nda verdi i derslerin birle tirilmesinden olu maktad r. Türk-Mo ol uluslar n n ayn tarihsel dönemdeki ili kilerini ve ortak olu turduklar ya am biçimlerini anlatmaktad r. ) BAYRAK, M.Orhan, (2006), Türk mparatorluklar Tarihi, stanbul: Bilgi Kar nca Yay n. Bayrak, bu eserinde ön plana ç kan on yedi Türk devletini incelemi tir. Türk devletleri hakk nda k sa bilgiler verdikten sonra, kurucu hükümdarlardan ba layarak, bu devletlerin y k lmas na kadar olan dönemi ayr nt l olarak ortaya koymu tur. i) CANATAR, Mehmet, (2002), Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak, Yatgak Tabirleri Üzerine, GÜZEL, Hasan Celal, Kemal Ç ÇEK, Salim KOCA (Edi.), (2002), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay nlar, ss Canatar, tarihi belgelerden yola ç karak, yasalar ve yasalar sonucu ortaya ç kan engelleyici anlat mlar, yasak ve yatgak kavramlar üzerinde durarak ele alm t r. j) D V TÇ O LU, Sencer, (2003), O uz'dan Selçuklu'ya (Boy, Konat ve Devlet), stanbul: Yap Kredi Yay nlar. Yap t, Kök-Türklerden, Osmanl n n stanbul u Fethetti i tarihe kadar olan 900 y ll k dönemin ara t r lmas amac yla haz rlanm eserlerden üçüncüsüdür. Divitçio lu, bu eserde O uzlar n ortaya ç k ndan Selçuklu devletinin kurulu u evresine kadar geçen dönemi ele alnaktad r. O uzlar n toplumsal yap s, inançlar ve ongunlar incelenerek, konuya ili kin farkl bir bak aç s getirilmeye çal lm t r. 17

21 k) D V TÇ O LU, Sencer, (2005), Orta - Asya Türk mparatorlu u (VI. - VIII. Yüzy llar), Ankara: mge Kitabevi. Divitçio lu nun Türk tarihini inceleme yolunda ortaya koydu u bu eserin ilk bask s nda Kök-Türkler ele al n rken, yenilenmi bu üçüncü bask s nda düzeltmeler yap lm ve yap t Orta-Asya Türk mparatorlu u ba l ile yay nnlam t r. Ayn bak la konuya yakla an Divitçio lu, efsanelere ve inançlara matematiksel bak lar getirerek, Türk yurdunu ve ya ay n belirlemeye çal m t r. l) EBERHARD, Wolfram, (Çev: Nimet ULU TU ), (1996), Çin in imal Kom ular, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay nlar. Orta Asya ve ve burada ya ayan halklar hakk nda otorite olan Eberhard, Bu yap t nda Çin in kuzeyinde ya ayan ve ortak ya ay karakteri gösteren tüm uluslar hak nda ayr nt l bir inceleme yapm t r. Genelde Çin kaynaklar na dayanan çal mada ilk hanedanl ktan, orta ça a kadar bir dönem ele al nm t r. m) ERC LASUN, Ahmet B., (2005), Ba lang çtan Yirminci Yüzy la Türk Dili Tarihi, Ankara: Akça Yay nlar. Bu eserde, temel dil teorileri dikkate al narak, Türk dilinin ba lang çtan günümüze kadar olan yolculu u ve geli imi örnekler düzeyinde ortaya konulmaktad r. Türk dilinin kelime geli imi ve kökünün derinliklerine inilmekte, böylece Türk kültür hayat n n geli imi ortaya ç kar lmaya çal lmaktad r. n) ERDEM R, Hatice Palaz, (2002), Yabanc Yazarlara Göre Türklerde Sava ve Taktik, GÜZEL, Hasan Celal, Kemal Ç ÇEK, Salim KOCA (Edi.), (2002), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay nlar, ss Erdemir, Bizans kaynaklar na dayanarak Türklerin çocukluktan bu yana nas l sava ç yeti tirdiklerini, kendine özgü sava teknik ve taktikleri ile dünya ordular na nas l model olu turduklar n ortaya koymu tur. o) ES N, Emel, (2006), Türklerde Maddi Kültürün Olu umu, stanbul: Kabalc Yay nevi. Çal ma, Esin in çe itli makalelerinin bir araya getirilmesinden olu mu tur. Türklerde Maddi Kültürün Olu umu'nun ilk makaleleri, Türklerin göçebe eklinde ya amdan yerle ik hayata geçi lerinin maddi kültürlerindeki izlerini ortaya koymu tur. 18

22 Bu çerçevede, çad r mimarisiyle tap nak ve hükümdar meskeninin mimarisi aras ndaki ili kileri incelmektedir. Surlu yerle imlerin düzenini ve ard ndaki simgeselli i, kentin, saray n ve tap na n mimarisiyle kozmosun mimarisi aras ndaki ba lant l lar ortaya koymaktad r. ö) GÖMEÇ, Saadettin, (1997), Kök Türk Tarihi, Ankara: Türksoy Yay nlar. Gömeç in bu yap t, Türk ad n n ilk kullan ld Kök-Türk Devleti hakk nda kaynak bir eserdir. Kök-Türk Devleti nin temelini olu turan A ina Boyu ile ba lat lan tarihçe, Köktürk devletinin y k l na kadar olan dönemi kapsamaktad r. Kök-Türk devletinin siyasal yap s ndan inançlar na kadar ayr nt l bir inceleme ortaya koyan yazar, dünyan n en güçlü devletlerinden biri olan Kök-Türk Devleti nin dünya uygarl na kazand rd klar unsurlar ve kavramlar anlatmaktad r. p) GÜLTEPE, Necati, (2002), lk Türk Devletlerinde Bürokrasi, GÜZEL, Hasan Celal, Kemal Ç ÇEK, Salim KOCA (Edi.), (2002), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay nlar, ss Gültepe nin bu çal mas nda, Türk devletlerinde bürokrasinin ortaya konmas amac yla, öncelikli olarak Çin ve M s r bürokrasileri incelenmi tir. Daha sonra Hun devletinden ba lanarak, lhanl lara kadar olan dönemdeki bürokratik yap lanma incelenmi tir. Bürokraside öne ç kan memurlar n görevleri ve yetkileri irdelenmi tir. r) GÜZEL, Hasan Celal, Kemal Ç ÇEK, Salim KOCA, (2002), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay nlar. Yap t, 1623 bilimsel çal madan olu an bir ansiklopedidir. Do rudan yaz lm makaleler oldu u gibi, Türklerle ilgi temel eser durumundaki kitaplardan, o bölüme uygun makaleler olu turularak ansiklopediye al nm t r. Türklerle ilgili her konuda bilgi bulunulabilecek bir eser durumundad r. s) KAFESO LU, brahim, (2004), Türk Milli Kültürü, stanbul: Ötüken Yay mc l k. Kafeso lu, bu eserinde Orta Asya kültür yap s n ayr nt lar yla ortaya koyarak, bu kültür yap s içerinde Türklerin kültür yap s n n geli imini incelemi tir. Kültür geli iminin Türk devletlerinin ortaya ç k yla ivme kazand n ve Türk kültürünün Orta Asya daki mutlak, yönlendirici kültür oldu unu ortaya koymu tur. 19

23 ) KAPAN, Münci, (2005), Politika Bilimine Giri, Ankara: Bilgi Yay nevi. Prof. Münci Kapani bu kitab nda ça da politika biliminin temel konular n, yeni ara t rmalar n ve geli melerin nda ele alarak incelemektedir. Bunlar aras nda, politikan n anlam ve nitelikleri, modern politika biliminin geli imi, devlet ve egemenlik kavramlar, siyasal iktidar kavram, siyasal iktidar n me ruluk temelleri, siyasal iktidar ve sosyal tabakala ma, elitler ve kitleler, siyasal kat lma ve bununla ilgili olarak de i ik demokrasi anlay lar, kamuoyu, siyasal partiler ve bask gruplar gibi konular bulunmaktad r. Bu ana konular n çerçevesinde, günümüzün Türkiye sinde ön plana ç kan baz siyasal ve kurumsal sorunlar n da bilimsel bir de erlendirilmesi yap lmaktad r. t) KA IKÇI, Osman, (2002), Eski Türklerde Devlet Ba kanl - Hakanl k, GÜZEL, Hasan Celal, Kemal Ç ÇEK, Salim KOCA (Edi.), (2002), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay nlar, ss Ka kç bu çal mas nda öncelikli olarak Türk devletinin olu umu üzerinde durmu tur. Daha sonra Hakanl n özellikleri, yetkileri, görevleri ve seçimi konular n irdelemi tir. u) KOCA, Salim, (2002), Eski Türklerde Devlet Gelene i ve Te kilat, GÜZEL, Hasan Celal, Kemal Ç ÇEK, Salim KOCA (Edi.), (2002), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay nlar, ss Koca, bu çal mada slamiyet öncesi Türklerde devlet kavram n ayr nt l olarak i lemi tir. Ba lang çtan bu güne kadar olan devlet olu turan tüm etkenleri ortaya koymu tur. Devletin yap lanmas, devaml l ve devleti olu turan tüm kavramlar ayr nt l olarak incelenmi tir. ü) L GET, L., (Çev: Sadrettin KARATAY), (1986), Bilinmeyen ç Asya, Ankara: Türk Dil Kurumu. Asya da Macarlar n geçmi ini arayan yazar, Asya daki boylar n ya ay ekilleri, ili kileri, kültürel benzerlikleri ve ayr l klar n ortaya koymu tur. 20

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devlet tarihi bir gerçekliktir İşbölümünün en basit düzeyde

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ YÖNTEM Yöntem gidilecek doğru yol demektir. Bir bilimsel araştırma da kullanılacak ana yol anlamına gelir. TEKNİ K Teknik ise bu yol üzerinde

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ÜNİBİLGİ 01 ÜNİ-BİLGİ

ÜNİBİLGİ 01 ÜNİ-BİLGİ ÜNİBİLGİ 01 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Temmuz 2001 Sayı:1 Ankara Üniversitesi adına sahibi: Prof. Dr. Nusret ARAS Genel Yayın Yönetmeni: Yrd. Doç.Dr. Doğan

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

MATEMAT K. Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi

MATEMAT K. Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi LETME, KT SAT ve SOSYAL B L MLER Ç N MATEMAT K Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi DORA STANBUL 2013 DORA Bas m Yay n Da t m Ltd. ti. letme, ktisat ve Sosyal Bilimler çin Matematik

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı