KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 4/B SİGORTALILIĞI VE EMEKLİ DESTEK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMLARININ AÇIKLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 4/B SİGORTALILIĞI VE EMEKLİ DESTEK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMLARININ AÇIKLANMASI"

Transkript

1 KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 4/B SİGORTALILIĞI VE EMEKLİ DESTEK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Ülkemizdeki Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı adlarıyla var olan sosyal güvenlik kurumları 5502 sayılı yasayla 2006 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir sayılı yasayla sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesinin yanında, kurumlar da çalışan personeller de birleştirilmiştir. Personellerin birleştirilmesi neticesinde, Bağ-Kur ve SSK gibi ayrım gözetilmeden her personel her birimde çalıştırılmaya başlanmıştır. Hal böyle olunca, geçmişe yönelik kurum mevzuatları bilinmeden veya az bilinmek suretiyle vatandaşların işleri görülmüş ve bazı yanlış uygulamalar yapılmıştır. SGK görevlileri tarafından uygulaması yanlış yapılan hususlardan birisi de, kira geliri olanların 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b sigortalısı yapılması ve emekli olan kira geliri sahiplerine sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borcu çıkartılmasıdır. Son günlerde basında yer alan haberlere göre, kira geliri elde eden kişiye SGK tarafından 4/b sigortalık tescili yapılmış ve SGDP borç tebligatı çıkartılmıştır. Bu çalışmamızda, kira geliri olan vatandaşların 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b sigortalısı olup olamayacaklarını ve emekli olup ta kira geliri alanların emekli aylıklarından SGDP kesintisi yapılıp yapılamayacağını izah etmeye çalışacağız. II- KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMLARI Kira geliri elde etme durumu, yazı konumuzla ilgili olarak iki şekilde değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi; menkul sermaye iradı, ikincisi ise; gayrimenkul sermaye iradıdır. İrad kelimesinin sözlükteki anlamı, gelirdir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun Gelirin Unsurları başlıklı 2 nci * SGK Başmüfettişi 281

2 maddesinde; Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır; 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, hükümleri yer almaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 70 inci maddesinde, arazi, bina, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı gibi mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların, gayrimenkul sermaye iradı kabul edileceği belirtilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 70 inci maddesinde ise menkul sermaye iradı; Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. şeklinde tanımlanmıştır. 193 sayılı gelir vergisi yasasının üstte yer alan hükümlerinden anlaşılacağı üzere, kira geliri bir ticari kazanç değildir. Çünkü, kira geliri herhangi bir ticari ve sınai faaliyetten dolayı sağlanan kazanç değildir. III SAYILI YASAYA GÖRE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDEN KİMLERİN 4/B SİGORTALISI SAYILACAĞI Hangi iş ve faaliyeti yapanların sosyal güvencelerinin hangi kapsamda sağlanacağı, 1 Ekim 2008 den itibaren 5510 sayılı yasaya göre belirlenmektedir. Gelir vergisi mükelleflerinden kimlerin 4/b sigortalısı (eski adıyla Bağ-Kur sigortalısı) sayılacağı, 5510 sayılı yasanın Sigortalı Sayılanlar başlıklı 4 üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bahse konu 4 üncü maddenin yazı konumuzla ilgili hükümleri; Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, sigortalı sayılırlar. hükümleri yer almaktadır. Üstte metnini verdiğimiz kanun maddesi hükümlerine göre, 5510 sayılı yasa kapsamında hangi gelir vergisi mükelleflerinin zorunlu olarak 4/b sigortalısı (eski adıyla Bağ-Kur sigortalısı) sayılacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre, 5510 sayılı yasa kapsamında bütün gelir vergisi mükellefleri değil, yalnızca ticari kazanç veya serbest meslek ka- 282

3 zancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan kişiler zorunlu olarak 4/b sigortalısı sayılmışlardır. Bu durumda, 193 sayılı gelir vergisi kanununda ticari kazanç ve serbest meslek kazancın nasıl tanımlandığının ve bunların kimler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Ticari kazancın tarifi, 193 sayılı gelir vergisi yasasının 37 nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu 37 nci maddede ticari kazancın tanımı; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır şeklinde yapılmıştır. Aynı maddede; maden, taş ve kireç ocakları işletilmesi, coberlik işleri, özel okul ve hastane işletilmesi, gayrimenkul alım satım işleriyle uğraşılması, şahsi şirket ortaklığı kazançları gibi kazançların ticari kazanç sayılacağı belirtilmiştir. 193 sayılı gelir vergisi kanununun 65 nci maddesinde ise, serbest meslek kazancının tarifi yapılmıştır. Bu maddeye göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu ve serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu belirtilmiştir. Gelir vergisi kanununda ticari kazanç ve serbest meslek kazancıyla ilgili üstte vermiş olduğumuz tarif ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bu iki tür kazançta kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaktan veya ticari ve sınai bir faaliyetten dolayı edinilen kazanç durumu söz konusudur. Yani, 5510 sayılı yasadaki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma olgusu, ticari kazanç ve serbest meslek kazanç sahiplerinde tam olarak gerçekleştiği için, bu tür kazanç sahipleri 5510 sayılı yasada zorunlu olarak 4/b sigortalısı sayılmışlardır. IV- SGK NIN KİRA GELİRİ OLANLARLA İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞU UYGULAMA Kira geliri sahibi olanların 4/b sigortalısı sayılıp sayılmayacakları veya emekli olan kira geliri sahiplerinden destek primi kesilip kesilemeyeceğine dair, 5510 sayılı yasada ve buna ilişkin çıkartılan ikincil mevzuatlarda (yönetmelik, tebliğ ve genelge gibi) herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. SGK nın kira geliri olanları 4/b sigortalısı yapması ve bunlara SGDP 283

4 borcu çıkartmasının iki dayanağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; Gelir İdaresi Başkanlığı nın vergi dairesi otomasyon projesi (VEDOP) kapsamında vergi mükellefiyet durumları SGK nın sistem ve bilgisayar ekranında görülmektedir. Bu ekranda yalnızca gelir vergisi mükellefiyeti bilgileri gözüküp mükellefiyetin türü (örneğin bakkallık mı kira geliri mi gibi) gözükmediği için, SGK, ekranda görülen kira geliri sahiplerini gelir vergisi mükellefi diye 4/b sigortalısı olarak tescil etmekte, bu kişiler emekliyse destek primi borç tebligatı çıkartmaktadır. İkincisi ise; tarihli ve 279 sayılı Bağ-Kur genelgesidir. Bu genelgenin 12 sayfasının III-2-a başlıklı bölümünde; şu rumuzla başlayan gelir vergisi mükelleflerinin sigortalılık kapsamına gireceği, şu rumuzla başlayan gelir vergisi mükelleflerinin de kapsama girmeyeceği şeklinde bir ayrımın bulunmadığını, 193 sayılı gelir vergisi kanununun 2 nci ve 4 üncü maddelerinde, gelire giren kazançlar arasında menkul ve gayri menkul sermaye iratlarının (gelirlerinin) da yer aldığını, bu durumda olanların tescillerinin yapılıp vergi dairelerinden menkul ve gayri menkul sermaye iratlarının ticari kazanç olmadığına dair yazı alındığında tescillerinin iptal edileceği ifadeleri yer almaktadır. İşte, SGK üstte belirttiğimiz bu iki dayanaktan dolayı, kira geliri olanları 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b (4/1-b 1) sigortalısı yapmakta ve emekli olan kira geliri sahiplerinin emekli aylıklarından da sosyal güvenlik destek primi kesmektedir. SGK nın bu uygulamasına maruz kalan vatandaşlarımız, kira geliri mükellefiyetlerinin olduğu vergi dairelerine vergi mükellefiyetlerinin ne şekilde (ticari kazanç veya kira geliri gibi) tesis edildiğiyle ilgili bir dilekçe yazmaktadır. Vergi daireleri ise, vatandaşların dilekçelerine cevap olarak, mükellefiyetlerinin menkul veya gayrimenkul sermaye iradından kaynaklandığı ve bunun dışında herhangi bir ticari faaliyetin olmadığına dair bir yazı vermektedirler. Vatandaşlar da, vergi dairelerinden aldıkları bu yazıyı SGK ya götürdüklerinde, SGK bu kişilerin kira gelirinden oluşturduğu 4/b sigortalılığını ve vatandaş emekliyse sosyal güvenlik destek primi borçlarını iptal etmektedir. SGK nın kira geliri elde eden vatandaşlarla ilgili yapmış olduğu uygulama hatalı ve noksandır. SGK, kira geliri olan vatandaşlara yersiz olarak borç çıkartıp, sonra da vergi dairelerinden alınacak yazı neticesince bunu 284

5 iptal etmek yerine, işi başından çözmelidir. Bu doğrultuda, VEDOP projesinden kira geliri olan mükelleflerin kod numaraları ile rumuzları öğrenilmeli ve bu kişiler, sigortalılık tescili ve SGDP borçları açısından kapsam dışında bırakılmalıdır. Yoksa, binlerce vatandaşa çıkartılan sigortalılık tescil tebliğleri ile destek primi borç tebliğleri hem vatandaşı meşgul etmekte, hem de SGK da zaman ve emek kaybına yol açmaktadır. V- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Son zamanlarda kira geliri elde eden gelir vergisi mükelleflerinden binlercesine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 4/b sigortalısı yapıldıklarına dair ve kira geliri elde edenler emekliyse emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesileceğine dair borç tebliğ mektupları gönderilmiştir. Menkul veya gayrimenkul kira geliri elde edenler, 193 sayılı gelir vergisi kanununa göre gelir vergisi mükellefleri iseler de, bunların gelirleri ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolaysıyla değildir. Oysa, 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesine göre, bütün gelir vergisi mükellefleri değil, yalnızca ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolaysıyla gelir vergisi mükellefi olanların 4/b sigortalısı (eski adıyla Bağ-Kur) sayılacakları hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, menkul veya gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin veya halk arasındaki söylemiyle kira geliri elde edenlerin, 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b sigortalısı sayılmaları veya bunlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesi mümkün değildir. Zaten SGK da, kira gelirinden dolayı 4/b sigortalılık tescilini yaptığı veya destek primi kestiği emekliler, vergi dairelerinden gelir vergisi mükellefiyetlerinin kira gelirinden dolayı olduğuna dair yazı getirdiklerinde, bunların sigortalılık tescilleri ile destek primi borçlarını iptal etmektedir. O halde burada yapılması gereken, vatandaşı sonuçsuz bir şekilde uğraştırmak yerine, VEDOP projesinden kira geliri elde edenlerin kod numaraları ve rumuzlarının tespit edilip bunların kapsam dışı bırakılmasıdır. Çünkü SGK, vatandaşların vergi mükellefiyet bilgilerini vergi dairesi ile Bağ-Kur arasında yıllar öncesinde imzalanmış protokol kapsamında, vergi dairesi otomasyon projesi (VEDOP) ekranından tespit etmektedir. Okurlarımızdan kira gelirinden dolayı SGK nın 4/b sigortalılık tescili ve emekli aylığından destek primi kesilmesine muhatap olanlar var ise, bir an önce bağlı oldukları vergi dairelerinden mükellefiyetlerinin ticari 285

6 kazançtan olmadığına ve gayri menkul veya menkul sermaye iradından olduğuna dair bir yazı almalarını ve bunu SGK nın ilgili ünitesine ibraz etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Bu sayede kendilerine SGK tarafından çıkartılan hem 4/b sigortalılık prim borcundan hem de emekli destek primi borcundan kurtulacaklardır. KAYNAKÇA T.C. Yasalar ( ). 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (10700 sayılı) T.C. Yasalar ( ) sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26173 sayılı) T.C. Yasalar ( ) sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı) 286

EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI

EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ: Ülkemizdeki şirketler şahıs şirketleri (kolektif şirket, adi komandit

Detaylı

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU Çalıştığı şirkete, şirket ortağı olan kişinin durumu, sosyal güvenliği konusunda tereddütler yaşanmaktaydı. Basit anlatımla SSK ya mı yoksa

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI MAKALE Volkan CEVRE GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI I- GİRİŞ Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri gelirler üzerinden alınan dolaysız bir vergidir. Gelir Vergisi Kanunu,

Detaylı

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com MART 2014 1 TURMOB & TESMER 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN

Detaylı

Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı

Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı M. Fatih Köprü I. Giriş 7 Nisan 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi gelmekte. Peki Sosyal Güvenlik Destek Primini kimler öder? İşte 14 soru

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ 6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ S. Mehmet KELEŞ * 1. Giriş Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISININ KİŞİLER AÇISINDAN KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISININ KİŞİLER AÇISINDAN KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISININ KİŞİLER AÇISINDAN KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER Yrd. Doç. Dr. Levent AKIN Sosyal güvenlik sistemimizde yaşanan son gelişmelerin bir sonucu olarak

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere; Gelir

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde tüm sigorta kollarına tabi olanlar,

Detaylı

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU Mikail KILINÇ* 1.Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :04.2014.2881 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : J.D. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? İşverenlere İlişkin Temel Bilgiler Emeklilik Yasalarının Değerlendirilmesi

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU I-GENEL BİLGİLER: A- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014 Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında Sayın Mükellefimiz; Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu)

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) T. C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) Temmuz 2010/ANKARA İ Ç İ N D E

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı