I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES"

Transkript

1 I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

2 II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : Bas Eylül stanbul ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL Kapak Tasar m : Gülgonca Arslany lmaz Ça dafl Belen Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III her dem sevdiklerime ve özlediklerime...

4 IV

5 V ÖNSÖZ Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar n n Faaliyetlerinin Medenî Hukuk Aç s ndan De erlendirilmesi adl çal flmam z, doktora tezi olarak haz rlanm fl, 15 Kas m 2001 tarihinde Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, Prof. Dr. Merih Kemal OMA, Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN, Doç. Dr. Mehmet HELVACI, Doç. Dr. Gökhan ANTALYA dan oluflan jüri önünde savunularak görüfl birli iyle baflar l bulunmufltur. Yeni Medenî Kanun hükümleri ve savunmadaki de erlendirmeler göz önünde tutularak bir kez daha gözden geçirilen çal flmam z, esasa yönelik de ifliklik yapma gere i olmaks z n yay na haz r hale getirilmifltir. Önsözde de inmek istedi imiz bir nokta fludur: Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar na iliflkin kapsaml düzenleme bir tebli le yap lm flt r. Esaslar düzenleyen tebli, pek çok noktada elefltiriye aç k hükümler içermektedir. Çal flma bütününde branfl m z medenî hukuka iliflkin elefltiriler yo un olarak yap lm flt r. Baz konularda ayr nt l inceleme gere i duydu umuz ticaret hukuku ve sermaye piyasas hukuku aç s ndansa, as l olarak bilgiler verilip, elefltiriler an lan branfllardaki eserlere b rak lm flt r. Burada her iki branfl için geçerli bir temel elefltirinin yap lmas ise kaç n lmazd r. Mukayeseli hukuk yönünden inceledi imiz ABD ve Almanya da gayrimenkul yat r m ortakl klar, esaslar yasayla düzenlenen bir sermaye piyasas kurumudur. Kan m zca bu, ülkemiz aç s ndan da olmas gerekendir. Çünkü en basitinden, amac n halk n ekonomik kalk nmaya etkin ve yayg n olarak kat lmas biçiminde ortaya koyan bir yasan n esaslar n düzenledi i sermaye piyasas nda faaliyet gösterecek olmak bunu gerektirmektedir. Olmas gerekene yönelik umudumuz, flimdiye kadar bu piyasada yaflananlar n da gözlemiyle an lan düzenlemenin bir yasayla yap lmas ; olana yönelik beklentimizse tebli deki aksakl klar n en k sa sürede ç kar lacak yeni bir tebli le düzeltilmesidir. Temel vurgu sonras teflekkürlere gelince: Öncelikle konuyu belirlemede ve sonras nda, bilgisi ve deste iyle hep yan mda olan, sürekli tart fl p dan flt m, asistan olarak görev yapmaktan da onur duydu um Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN e, tez dan flman n Prof. Dr. Cevdet YAVUZ a, ticaret hukukuna iliflkin konularda ilgili bölümleri okuyup elefltirilerini sunan Doç. Dr. Mehmet BAHT YAR a, savunmadaki de erlendirmeleriyle bütünü bir kez daha gözden geçirmemi sa layan Doç. Dr. Mehmet HELVACI ya, sanc l tez yaz m döneminde ikinci s ray kabullenen çok fleyim aileme ve özellikle biricik ye enim Do a ya, Büte ye, Balki ye, varl klar yla bana destek olan dostlar ma ve sevgili ö rencilerime, tezin yay n n n gerçeklefltirilmesi konusunda, Rahmi ARIKAN ve Beta çal flanlar na teflekkür ediyorum. A ustos 2002, Alaçat Dr. Herdem BELEN

6 VI

7 VII Ç NDEK LER ÖNSÖZ KISALTMALAR...V...XVII G R fi...1 I. GENEL OLARAK KONUNUN SUNUMU...1 II. ARAfiTIRMA PLÂNI...7 III. TERM NOLOJ...9 IV. TAR HÇE...11 A. ABD de REIT ler REIT lerin Do uflu Kurulufllar ndan Bu Yana REIT Performans...14 a) REIT de iflim ve geliflim evreleri...14 b) REIT performans n n de erlendirilmesi...17 B. ALMANYA DA YATIRIM ORTAKLIKLARI ve OFFENE IMMOBILIENFONDS Almanya da Yat r m Ortakl klar n n Ortaya Ç kmas Alman Yat r m Ortakl klar n n Örgütlenme Biçimi ve Temel Al nan Modeller Almanya da Offene Immobilienfond lar...20 a) Offene Immobilienfond yap s ve faaliyet ilkeleri...20 b) Offene Immobilienfond performanslar...22 V. GYO LARIN GEL fi M ve filevler N N DE ERLEND R LMES...24 A. ABD DE REIT GEL fi M EVRELER N N DE ERLEND R LMES...24 B. TÜRK YE AÇISINDAN KONUNUN DE ERLEND R LMES...26 VI. KANUNÎ DÜZENLEME...31 A. SERMAYE P YASASI KANUNU HÜKÜMLER...31 B. GYO ESASLAR TEBL N N SERMAYE P YASASI MEVZUATI Ç NDEK YER dare Hukukunda Genel Düzenleyici fllemler Tebli in Hukuk Kaynaklar Aras ndaki Yeri Tebli in Koflul fllem (fiart Tasarruf) Niteli i...36

8 VIII C. GYO YA UYGULANACAK HÜKÜMLER N SIRASI...39 B R NC BÖLÜM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUfiU, ORGAN K YAPISI ve GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA AYNÎ SERMAYE KOYMA OLANA I 1 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUfi PROSEDÜRÜ ve L DER G R fi MC KAVRAMINA BA LI HÜKÜM ve SONUÇLAR I. GYO LARIN KURULUfiU...43 II. L DER G R fi MC KAVRAMI...45 A. TANIM...46 B. L DER G R fi MC OLAB LME KOfiULLARI Gerçek Kifli Tüzel Kifli Kamu Tüzel Kiflileri Lider Giriflimcinin Birden Fazla Kifliden Oluflmas...50 a) Lider giriflimci birli i...50 b) Lider giriflimci birli ine iliflkin hukukî sonuçlar...51 aa) Yapmama taahhüdüne ifltirak...51 bb) Taahhüdün flekli...51 cc) Taahhüdün niteli i...51 C. M KTARA L fik N KOfiUL...52 III. L DER G R fi MC N N H SSE SENETLER N DEVRETMEME YÜKÜMLÜLÜ Ü...52 A. YAPMAMA TAAHHÜDÜ Taahhüdün Yasal Olma Niteli i Taahhüdün fiekli ve Anasözleflme liflkisi Taahhüdün Taraflar...55 B. YAPMAMA TAAHHÜDÜNE AYKIRILI A BA LI SONUÇLAR...56 C. L DER G R fi MC SIFATININ DEVR OLASILI I...56 D. L DER G R fi MC KAVRAMINA BA LI D ER SONUÇLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA AYNÎ SERMAYE KOYMA OLANA I I. GENEL OLARAK T CARET HUKUKUNDA AYNÎ SERMAYE...59 II. T CARET KANUNU ve SERMAYE P YASASI KANUNU HÜKÜMLER UYARINCA AYNÎ SERMAYE...60 III. GYO LARDA AYNÎ SERMAYE...62 A. GENEL OLARAK...62 B. GYO LARA AYNÎ SERMAYE KOYULMASINA BA LI HÜKÜM ve SONUÇLAR GYO Anasözleflmesinde Aynî Sermaye Konusunda S n rlama Getirilmesi Kurulufl S ras nda veya Sermaye Art r m nda Aynî Sermaye Konulmas...66

9 IX a) Kuruluflta aynî sermaye konulmas...66 b) Sermaye art r m nda aynî sermaye konulmas ve genel kurulun yetkisi Aynî-Nakdi Sermaye Oran na Ba l Buyurucu Hüküm Aynî Sermaye Koyma Prosedürü Ekspertiz De eri ile Mahkeme De eri Çeliflkisine Ba l Hüküm ve Sonuçlar Aynî Sermaye Konusu Olabilecek Malvarl Kalemleri Aynî Sermaye Konusu fieylerin fiirket Malvarl na Girmesi...77 a) Aynî sermaye koyma borcuna iliflkin hüküm ve sonuçlar...77 b) Aynî sermaye koyma borcunda borçlanma ve tasarruf ifllemlerine ba l hüküm ve sonuçlar...78 K NC BÖLÜM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ DARALTILMIfi FAAL YET SAHASINA L fik N HUKUKÎ TEMELLER 3 TÜZEL K fi LERDE HAK ve F L EHL YET ve GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER NE L fik N SONUÇLAR I. GENEL OLARAK TÜZEL K fi LER N EHL YET...89 A. TÜZEL K fi LER N HAK EHL YET Ehliyetin Nitelik Gere i S n rl l Ehliyetin Amaçla S n rl l...91 B. TÜZEL K fi LER N F L EHL YET Hukukî fllemler Aç s ndan Hukuka Ayk r Eylemler Aç s ndan...93 II. T CARET ORTAKLIKLARININ EHL YET...95 A. T CARET ORTAKLIKLARININ HAK EHL YET...95 B. T CARET ORTAKLIKLARININ F L EHL YET...95 III. T CARET ORTAKLIKLARINDA ULTRA-V RES LKES NE AYKIRILI IN HUKUKÎ SONUÇLARI...96 A. KURAL (TTK MADDE 137)...96 B. HUKUKÎ fileme BA LANAN SONUÇ Yokluk Butlan C. TARAFLAR AÇISINDAN HUKUKÎ filem N DE ERLEND R LMES Ticaret Ortakl Aç s ndan Hukukî fllemin De erlendirilmesi Ticaret Ortakl ile fllem Yapan Kifliler Aç s ndan Hukukî Sonuçlar IV. GYO LARIN FAAL YETLER NE L fik N SONUÇLAR A. ANON M ORTAKLIKLARDA HUKUKÎ SONUÇLAR Genel Olarak Anonim Ortakl klar Ultra Vires lkesinin Anonim Ortakl klarda Uygulanmas Ultra Vires lkesine Ayk r l a Ba l Hukukî Sonuçlar...109

10 X a) Kural (TTK m. 321) b) Ultra vires ilkesine ayk r ifllemin yapt r m c) Hukukî ifllemin taraflar aç s ndan hukukî sonuçlar aa) Anonim ortakl k aç s ndan hukukî sonuçlar (TTK m. 321)..111 bb) Anonim ortakl kla ifllem yapan üçüncü kifliler aç s ndan hukukî sonuçlar d) Ultra vires ilkesi ve ilkeye ayk r ifllemlerin yapt r m na iliflkin genel de erlendirme Anonim Ortakl k Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin S n rland r lmas na Ba l Hukukî Sonuçlar (TTK madde 321/II) B. GYO LARA L fik N DE ERLEND RME Genel Olarak GYO nun Hak Ehliyeti GYO nun Fiil Ehliyeti ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES 4 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KAZANÇ PAYLAfiMA AMACI I. TTK KAPSAMINDA T CARET ORTAKLI I OLARAK KAZANÇ PAYLAfiMA AMACI II. YATIRIM ORTAKLI I OLARAK PORTFÖY filetmec L FAAL YET ile KAZANÇ ELDE ETME AMACI A. PORTFÖY KAVRAMI Tan m Malvarl Kavram ve Portföy Malvarl Portföy Kavramlar n n GYO lar Aç s ndan De erlendirilmesi B. MALVARLI INI ve DOLAYISIYLA PORTFÖYÜ ETK LEYEN KAZANDIRICI filemler Borçlar ve Eflya Hukuku Ö retisi Aç s ndan Malvarl n Etkileyen fllemler a) Genel olarak b) Malvarl n etkileyen ifllemlerin türleri aa) Borçlanma ifllemi bb) Tasarruf ifllemi c) Borçlanma ve tasarruf ifllemlerinin birlikte etkisi Portföyü Etkileyen fllemlerin De erlendirilmesi C. PORTFÖY filetmec L ve PORTFÖY YÖNET M KAVRAMLARI.146 D. YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY fileterek KAZANÇ ELDE ETMES III. GYO N TEL NE BA LI OLARAK GAYR MENKUL A IRLIKLI PORTFÖY fileterek KAZANÇ PAYLAfiMA AMACI A. PORTFÖYÜN GYO TARAFINDAN filet LMES...149

11 XI B. GAYR MENKUL A IRLIKLI PORTFÖYÜN ANLAMI C. SALT GAYR MENKULE DAYALI FAAL YETLER ve ST SNAÎ D ER FAAL YETLER IV. SEÇ LEN PORTFÖYE BA LI OLARAK GYO TÜRLER (TEBL MADDE 5) A. GENEL OLARAK B. GENEL AMAÇLI GYO (MADDE 5 BENT C) C. BEL RL ALAN AMAÇLI GYO (MADDE 5 BENT B) D. SOMUT PROJE SINIRLI GYO (MADDE 5 BENT A) GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ GAYR MENKULE YATIRIM YAPMASINA L fik N TEBL ESASLARI I. GENEL OLARAK II. PORTFÖYÜ SÜRES NDE OLUfiTURMA ZORUNLULU U III. PORTFÖYÜ ÇEfi TLEND RME ZORUNLULU U (R SK N DA ITILMASI LKES ) ve N CEL K SORUNU A. GENEL OLARAK B. GENEL AMAÇLI GYO LARDA PORTFÖY KALEMLER N N SAYISINA BA LI ZORUNLULUK C. PORTFÖY KALEMLER N N DE ER NE BA LI ZORUNLULUK D. BEL RL ALANLARDA FAAL YET GÖSTEREN GYO LARDA PORTFÖY DE ER NE BA LI N CEL K SORUNU IV. PORTFÖYÜ UZUN VADEL YÖNETME KURALI V. FAAL YET N SÜREKL L (DEVAMLILI I) LKES VI. EKSPERT Z RAPORLARINA BA LI filetme ESASLARI A. GENEL OLARAK EKSPERT Z RAPORU HT YACI B. RAPORLAMA LKELER C. RAPORLAMA SÜREC VII.BA IMSIZLIK LKES NE UYGUN filemlerle filetme VIII.KAMUYU AYDINLATMA LKES UYARINCA filetme IX. SERMAYE P YASASI KANUNU ve GENEL HÜKÜMLERLE BEL RLENM fi ESASLARA UYGUN filetme A. ÖRTÜLÜ KAZANCA NEDEN OLMAMA B. ÇERDEN Ö RENENLER N T CARET YASA IYLA BA LILIK C. BAS RETL fi ADAMI G B DAVRANMA YÜKÜMÜ ve DÜRÜSTLÜK KURALIYLA BA LILIK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ GAYR MENKUL PORTFÖYÜ fileterek GEL R ELDE ETMES I. GENEL OLARAK (TEBL MADDE 4) II. MÜLK YET N DEVR NE YÖNEL K filemlerle GEL R ELDE ETME..208 A. MEVCUT HAL ile GAYR MENKULE YATIRIM B. GAYR MENKULÜN ÖZ DE ER NE YATIRIM C. MÜLK YET DEV R KÂRI ELDE ETME AMACI Tebli de Yer Alan Al m-sat m Kâr Elde Etme

12 XII Kavram ve Elefltirisi Sözleflme Özgürlü ü Kapsam nda GYO Amac na Ba l Yarar Elde Etme Mülkiyeti Devir Kâr na Konu Gayrimenkul Türleri III.GAYR MENKULE DAYALI PROJE GEL fit REREK GEL R ELDE ETME A. PROJE, PROJE YATIRIMI ve PROJE GEL fit RME KAVRAMLARI B. PROJEYE YATIRIMDA SEÇ LEN HUKUKÎ YOLA BA LI SEÇENEKLER Genel Olarak Tebli Ay r m na Ba l Sonuçlar Gayrimenkule Dayal Projelere Yat r mda Seçenekler a) GYO nun mülkiyetine sahip oldu u arazide proje gelifltirmesi aa) Tek kifli malik olarak proje gelifltirme bb) Birlikte mülkiyet halinde proje gelifltirme aaa) Müflterek mülkiyet halinde proje gelifltirme bbb) fltirak halinde mülkiyette proje gelifltirme b) S n rl aynî haklara dayal olarak proje gelifltirme aa) GYO nun kendisine ait arazide baflkas lehine s n rl aynî hak tan yarak proje gelifltirmesi bb) Baflkas na ait arazide GYO lehine s n rl aynî hak kurularak proje gelifltirilmesi c) GYO nun alacak hakk na dayal olarak baflkas na ait arazide proje gelifltirmesi C. GAYR MENKULE DAYALI PROJELERE YATIRIMDA TEBL ESASLARINA BA LI HÜKÜM ve SONUÇLAR Kararlaflt r lan Amaç Do rultusunda Proje Gerçeklefltirme Yükümlülü ü Projeye liflkin zinlerin Al nm fl Olmas Projeye Yat r mda Kat rtifak n n Rolü Tebli de Belirtilen Di er Genel Esaslara Ba l Olarak Projeye Yat r m IV. GYO NUN SINIRLI AYNÎ HAK veya K fi SEL HAKKA YÖNEL K filemlerle GEL R ELDE ETMES A. GAYR MENKULE DAYALI HAKLARA YATIRIM KAVRAMI B. SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI C. GYO NUN FAAL YET SAHASI Ç NDE SINIRLI AYNÎ HAKLAR ve ÖZELL KLE RT FAK HAKLARI Üst (Yap ; nflaat) Hakk a) Genel olarak b) GYO ya esas olacak flekilde üst hakk n n sa layaca yararlar.249 c) GYO nun üst hakk ndan yararlanma olanaklar aa) Üst hakk sahibi GYO aaa) Genel olarak bbb) GYO nun kamu arazilerinde üst hakk ndan yararlanma olanaklar bb) Üst hakk yükümlüsü GYO ntifa Hakk...258

13 XIII a) ntifa hakk sahibi GYO b) ntifa hakk yükümlüsü GYO Di er S n rl Aynî Haklar a) Kaynak irtifak b) Gayrimenkul mükellefiyeti c) Kural olarak devredilemeyen di er irtifak haklar Kat rtifak Devreli Tatil Sistemleri a) Devre mülk irtifak ve ülkemizde görülen örnekleriyle di er devreli tatil sistemleri aa) Devre mülk hakk bb) Müflterek mülkiyet pay na ba l yararlanma hakk sa layan sistemler cc) Devre tatil hakk b) GYO nun devreli tatil sistemlerine yat r m yapmas GYO nun Kullan m Amaçl Olarak Gayrimenkul Zilyetli ine Dayal Sözleflmelerle Kazanç Elde Etmesi a) Kira sözleflmelerine dayal olarak faaliyet gösterme aa) GYO nun maliki oldu u gayrimenkulde kira geliri elde etmesi bb) GYO nun baflkas na ait gayrimenkulde kirac s fat yla kazanç elde etmesi cc) Kiraya iliflkin tebli hükümlerinin de erlendirilmesi b) Finansal kiralama (leasing) sözleflmesi c) Kullan m amaçl gayrimenkul zilyetli i sa layarak veya sa lamaks z n isimsiz sözleflmelerle kazanç elde etme aa) Karma sözleflmeler bb) Bileflik sözleflmeler GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ SALT GAYR MENKULE DAYALI OLMAYAN D ER FAAL YETLERDE BULUNMASI ( ST SNAÎ FAAL YETLER) I. GENEL OLARAK II. GYO NUN SERMAYE P YASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPMASI A. GAYR MENKULE DAYALI SERMAYE P YASASI ARAÇLARI ve PORTFÖYDEK YER B. GAYR MENKULE DAYALI SERMAYE P YASASI ARACI TÜRLER Gayrimenkul Sertifikas GYO nun Gayrimenkul Sertifikas na Yat r m Yapmas a) GYO nun gayrimenkul sertifikas ihrac olana b) GYO nun baflka flirketlerin ihraç etti i gayrimenkul sertifikalar na yat r m yapmas Varl a Dayal Menkul K ymetler Di er Gayrimenkule Dayal Sermaye Piyasas Araçlar na Yat r m C. GAYR MENKULE DAYALI SERMAYE P YASASI ARAÇLARI KONUSUNDAK YATIRIM SINIRLAMALARI...307

14 XIV III. D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINA YATIRIM IV. ST SNAÎ FAAL YETLERE L fik N ESASLAR V. GYO NUN AMACINA ULAfiMASINI SA LAYAN D ER FAAL YETLER A. GENEL OLARAK B. TEBL DE BEL RT LEN ve ÖZELL K TAfiIYAN filemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER NE BA LI SINIRLAMALAR, ORTAKLIK ÇATISI ALTINDA HUKUKA AYKIRILIK v e YAPTIRIMLAR 8 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER NE BA LI YASAKLAR ve ORTAKLIK ÇATISI ALTINDA HUKUKA AYKIRILIK I. YATIRIM FAAL YETLER NE BA LI YASAK ve SINIRLAMALAR A. TEBL YASAKLARI B. SERMAYE P YASASI KANUNU YASAKLARI C. T CARET KANUNU YASAKLARI D. GENEL HÜKÜMLER II. GYO ÇATISI ALTINDA HUKUKA AYKIRILIK A. GYO ÇATISI ALTINDA HUKUKA AYKIRI EYLEM ve filemlerde KORUNAN HUKUKÎ YARARA BA LI OLARAK HAK SAH PLER N N DURUMU B. HUKUKA AYKIRILIK SÜJES OLARAK TÜZEL K fi -ORGAN AYRIMINA BA LI HÜKÜM ve SONUÇLAR C. HLÂL HUKUKA AYKIRILI A YOL AÇAN LKE ve KURALLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YET LKELER NE UYMAMASI DURUMUNDA TÜZEL K fi L K ve YÖNET M KURULU AÇISINDAN HUKUKÎ SONUÇLAR I. GYO NUN HUKUKA AYKIRI filem NE BA LI YAPTIRIMLAR A. DO RUDAN HUKUKA AYKIRI fileme DAYALI YAPTIRIMLAR Ultra Virese Ayk r l k Durumunda Butlan Genel Hükümlere Ba l Di er Yapt r mlar a) Hükümsüzlük, iptal, dönme gibi yapt r mlar b) Akitlerden do an sorumlulu un sonucu olarak tazminat yükümlülü ü B. SERMAYE P YASASI KURUMLARINA UYGULANAN YAPTIRIMLARA BA LI OLARAK GYO LARIN HUKUKÎ DURUMU Sermaye Piyasas Kanunuyla Sermaye Piyasas Kurumlar na Getirilen Yapt r mlara Genel Bak fl a) Kural b) De erlendirme Sermaye Piyasas Kanunuyla Getirilen Kurala Ba l Olarak GYO lar n Hukukî Statüsü ve Tebli Çat flmas na liflkin Hüküm ve Sonuçlar...328

15 3. GYO lara Uygulanacak Yapt r m Türleri C. HUKUKA AYKIRI filem SÜJES GYO YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR Faaliyetin Durdurulmas a) Kural b) Faaliyetin durdurulmas karar süreci aa) Faaliyetin durdurulmas karar n n amac ve yapt r m olarak niteli i bb) Faaliyetin devam s ras nda durdurulmaya yol açan hukuka ayk r ifllem veya eylem aaa) Durdurulmaya yol açan ayk r l k hallerinin s n rl say da olmas bbb) Durdurulmaya yol açan hukuka ayk r l k halleri cc) Faaliyetin durdurulmas na karar verilmeden önce Kurulun gerekli tedbirleri almas aaa) Tesbiti isteme bbb) ptal davas açma ccc) Di er tedbirler dd) Tedbirlerden sonuç al namamas ee) Faaliyetin durdurulmas karar verilmesi aaa) Terminoloji (geçici-sürekli durdurma kavramlar ) ve elefltirisi bbb) Faaliyetin durdurulmas karar n n idare hukukuna ba l sonuçlar ccc) Faaliyetin durdurulmas karar n n özel hukuka ba l sonuçlar ff) Faaliyetin durdurulmas sürecine ba l hukukî sonuçlar..347 aaa) Faaliyetin durdurulmas sürecinin geçici niteli i bbb) Faaliyetin durdurulmas karar na ba l olarak Kurulca al nacak tedbirler Faaliyetin Durdurulmas Sonras Tedrici Tasfiye ve Do rudan flâs Karar Verilmesi a) Do rudan iflâs karar verilmesi b) Tedrici tasfiye ve sonras nda iflâs karar verilmesi Di er Tedbirler Tebli Uyar nca GYO nun Bu S fatla Faaliyette Bulunma Hakk n n Düflmesi a) Kural b) GYO s fat yla faaliyette bulunma hakk n n düflmesine neden olan hukuka ayk r l klar c) Düzeltme ve önleme olana d) GYO s fat yla faaliyette bulunma hakk n n düflmesinin tüzel kiflili e ba l hüküm ve sonuçlar e) SerPK ile getirilen faaliyetin durdurulmas ve TTK ile öngörülen münfesih addolunma yapt r mlar karfl s nda tebli hükmünün de erlendirilmesi aa) Konuya iliflkin SerPK ve Tebli çat flmas n n sonucu XV

16 XVI bb) TTK m. 434 bent 2 ve 6 hükümleriyle tebli çat flmas na iliflkin sonuçlar D. HUKUKA AYKIRI filemde BULUNAN ORGANI OLUfiTURAN GERÇEK K fi LERE UYGULANAN YAPTIRIMLAR Sermaye Piyasas Mevzuat nda Öngörülen Yapt r mlar a) Yönetim kurulu üyelerinin GYO nun u rad zarar tazmin zorunlulu u b) Müteselsil sorumluluk halleri c) fiahsen iflâsa tâbi olma TTK ve Ba l Mevzuatta Öngörülen Yapt r mlar II. YÖNET M KURULUNUN HUKUKA AYKIRI EYLEM NE BA LI HUKUKÎ SONUÇLAR A. HAKSIZ F L SORUMLULU U Genel Olarak Haks z Fiil Sorumlulu u GYO Aç s ndan Özellik Tafl yan Sorumluluk lkeleri B. CEZAÎ SORUMLULUK SONUÇ YARARLANILAN KAYNAKLAR...375

17 XVII KISALTMALAR a.g.e. : ad geçen eser a.g.m. : ad geçen makale Abs. : Absatz (f kra) AET : Avrupa Ekonomik Toplulu u AO : Anonim Ortakl k Art. : Artikel (madde) BAT DER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BGB : Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medenî Kanunu) BK : Borçlar Kanunu bk. : bak n z C. : Cilt çev. : çeviren dn. : dipnot E. : Esas EMK : Eski Medenî Kanun FKK : Finansal Kiralama Kanunu GKHK : Gayrimenkul Kiralar Hakk nda Kanun GYO : Gayrimenkul Yat r m Ortakl HAAO : Halka Aç k Anonim Ortakl k HD : Hukuk Dairesi HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu BD : stanbul Barosu Dergisi K : cra flâs Kanunu ÜHFM : stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas YUK : dari Yarg lama Usulü Kanunu K. : Karar KAGG : Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften

18 XVIII (Alman Yat r m Ortakl klar Kanunu) KMK : Kat Mülkiyeti Kanunu m. : madde MK : Medenî Kanun N. : Numara REIT : Real Estate Investment Trust RG : Resmî Gazete RSYO : Risk Sermayesi Yat r m Ortakl s. : sayfa S. : Say SerPK : Sermaye Piyasas Kanunu T. : Tarih TKHK : Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun TST : Tapu Sicil Tüzü ü TTK : Türk Ticaret Kanunu TuTeK : Turizmi Teflvik Kanunu vb. : ve benzeri vd. : ve devam VDMK : Varl a Dayal Menkul K ymet Yarg. : Yarg tay Y BK : Yarg tay çtihad Birlefltirme Karar YO : Yat r m Ortakl

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler 11. Bask (T pk Bas m) Yay n No

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi I Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU TÜRK BORÇLAR KANUNU II Yay

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı