I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES"

Transkript

1 I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

2 II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : Bas Eylül stanbul ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL Kapak Tasar m : Gülgonca Arslany lmaz Ça dafl Belen Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III her dem sevdiklerime ve özlediklerime...

4 IV

5 V ÖNSÖZ Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar n n Faaliyetlerinin Medenî Hukuk Aç s ndan De erlendirilmesi adl çal flmam z, doktora tezi olarak haz rlanm fl, 15 Kas m 2001 tarihinde Prof. Dr. Cevdet YAVUZ, Prof. Dr. Merih Kemal OMA, Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN, Doç. Dr. Mehmet HELVACI, Doç. Dr. Gökhan ANTALYA dan oluflan jüri önünde savunularak görüfl birli iyle baflar l bulunmufltur. Yeni Medenî Kanun hükümleri ve savunmadaki de erlendirmeler göz önünde tutularak bir kez daha gözden geçirilen çal flmam z, esasa yönelik de ifliklik yapma gere i olmaks z n yay na haz r hale getirilmifltir. Önsözde de inmek istedi imiz bir nokta fludur: Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar na iliflkin kapsaml düzenleme bir tebli le yap lm flt r. Esaslar düzenleyen tebli, pek çok noktada elefltiriye aç k hükümler içermektedir. Çal flma bütününde branfl m z medenî hukuka iliflkin elefltiriler yo un olarak yap lm flt r. Baz konularda ayr nt l inceleme gere i duydu umuz ticaret hukuku ve sermaye piyasas hukuku aç s ndansa, as l olarak bilgiler verilip, elefltiriler an lan branfllardaki eserlere b rak lm flt r. Burada her iki branfl için geçerli bir temel elefltirinin yap lmas ise kaç n lmazd r. Mukayeseli hukuk yönünden inceledi imiz ABD ve Almanya da gayrimenkul yat r m ortakl klar, esaslar yasayla düzenlenen bir sermaye piyasas kurumudur. Kan m zca bu, ülkemiz aç s ndan da olmas gerekendir. Çünkü en basitinden, amac n halk n ekonomik kalk nmaya etkin ve yayg n olarak kat lmas biçiminde ortaya koyan bir yasan n esaslar n düzenledi i sermaye piyasas nda faaliyet gösterecek olmak bunu gerektirmektedir. Olmas gerekene yönelik umudumuz, flimdiye kadar bu piyasada yaflananlar n da gözlemiyle an lan düzenlemenin bir yasayla yap lmas ; olana yönelik beklentimizse tebli deki aksakl klar n en k sa sürede ç kar lacak yeni bir tebli le düzeltilmesidir. Temel vurgu sonras teflekkürlere gelince: Öncelikle konuyu belirlemede ve sonras nda, bilgisi ve deste iyle hep yan mda olan, sürekli tart fl p dan flt m, asistan olarak görev yapmaktan da onur duydu um Prof. Dr. E. Sabâ ÖZMEN e, tez dan flman n Prof. Dr. Cevdet YAVUZ a, ticaret hukukuna iliflkin konularda ilgili bölümleri okuyup elefltirilerini sunan Doç. Dr. Mehmet BAHT YAR a, savunmadaki de erlendirmeleriyle bütünü bir kez daha gözden geçirmemi sa layan Doç. Dr. Mehmet HELVACI ya, sanc l tez yaz m döneminde ikinci s ray kabullenen çok fleyim aileme ve özellikle biricik ye enim Do a ya, Büte ye, Balki ye, varl klar yla bana destek olan dostlar ma ve sevgili ö rencilerime, tezin yay n n n gerçeklefltirilmesi konusunda, Rahmi ARIKAN ve Beta çal flanlar na teflekkür ediyorum. A ustos 2002, Alaçat Dr. Herdem BELEN

6 VI

7 VII Ç NDEK LER ÖNSÖZ KISALTMALAR...V...XVII G R fi...1 I. GENEL OLARAK KONUNUN SUNUMU...1 II. ARAfiTIRMA PLÂNI...7 III. TERM NOLOJ...9 IV. TAR HÇE...11 A. ABD de REIT ler REIT lerin Do uflu Kurulufllar ndan Bu Yana REIT Performans...14 a) REIT de iflim ve geliflim evreleri...14 b) REIT performans n n de erlendirilmesi...17 B. ALMANYA DA YATIRIM ORTAKLIKLARI ve OFFENE IMMOBILIENFONDS Almanya da Yat r m Ortakl klar n n Ortaya Ç kmas Alman Yat r m Ortakl klar n n Örgütlenme Biçimi ve Temel Al nan Modeller Almanya da Offene Immobilienfond lar...20 a) Offene Immobilienfond yap s ve faaliyet ilkeleri...20 b) Offene Immobilienfond performanslar...22 V. GYO LARIN GEL fi M ve filevler N N DE ERLEND R LMES...24 A. ABD DE REIT GEL fi M EVRELER N N DE ERLEND R LMES...24 B. TÜRK YE AÇISINDAN KONUNUN DE ERLEND R LMES...26 VI. KANUNÎ DÜZENLEME...31 A. SERMAYE P YASASI KANUNU HÜKÜMLER...31 B. GYO ESASLAR TEBL N N SERMAYE P YASASI MEVZUATI Ç NDEK YER dare Hukukunda Genel Düzenleyici fllemler Tebli in Hukuk Kaynaklar Aras ndaki Yeri Tebli in Koflul fllem (fiart Tasarruf) Niteli i...36

8 VIII C. GYO YA UYGULANACAK HÜKÜMLER N SIRASI...39 B R NC BÖLÜM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUfiU, ORGAN K YAPISI ve GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA AYNÎ SERMAYE KOYMA OLANA I 1 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUfi PROSEDÜRÜ ve L DER G R fi MC KAVRAMINA BA LI HÜKÜM ve SONUÇLAR I. GYO LARIN KURULUfiU...43 II. L DER G R fi MC KAVRAMI...45 A. TANIM...46 B. L DER G R fi MC OLAB LME KOfiULLARI Gerçek Kifli Tüzel Kifli Kamu Tüzel Kiflileri Lider Giriflimcinin Birden Fazla Kifliden Oluflmas...50 a) Lider giriflimci birli i...50 b) Lider giriflimci birli ine iliflkin hukukî sonuçlar...51 aa) Yapmama taahhüdüne ifltirak...51 bb) Taahhüdün flekli...51 cc) Taahhüdün niteli i...51 C. M KTARA L fik N KOfiUL...52 III. L DER G R fi MC N N H SSE SENETLER N DEVRETMEME YÜKÜMLÜLÜ Ü...52 A. YAPMAMA TAAHHÜDÜ Taahhüdün Yasal Olma Niteli i Taahhüdün fiekli ve Anasözleflme liflkisi Taahhüdün Taraflar...55 B. YAPMAMA TAAHHÜDÜNE AYKIRILI A BA LI SONUÇLAR...56 C. L DER G R fi MC SIFATININ DEVR OLASILI I...56 D. L DER G R fi MC KAVRAMINA BA LI D ER SONUÇLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA AYNÎ SERMAYE KOYMA OLANA I I. GENEL OLARAK T CARET HUKUKUNDA AYNÎ SERMAYE...59 II. T CARET KANUNU ve SERMAYE P YASASI KANUNU HÜKÜMLER UYARINCA AYNÎ SERMAYE...60 III. GYO LARDA AYNÎ SERMAYE...62 A. GENEL OLARAK...62 B. GYO LARA AYNÎ SERMAYE KOYULMASINA BA LI HÜKÜM ve SONUÇLAR GYO Anasözleflmesinde Aynî Sermaye Konusunda S n rlama Getirilmesi Kurulufl S ras nda veya Sermaye Art r m nda Aynî Sermaye Konulmas...66

9 IX a) Kuruluflta aynî sermaye konulmas...66 b) Sermaye art r m nda aynî sermaye konulmas ve genel kurulun yetkisi Aynî-Nakdi Sermaye Oran na Ba l Buyurucu Hüküm Aynî Sermaye Koyma Prosedürü Ekspertiz De eri ile Mahkeme De eri Çeliflkisine Ba l Hüküm ve Sonuçlar Aynî Sermaye Konusu Olabilecek Malvarl Kalemleri Aynî Sermaye Konusu fieylerin fiirket Malvarl na Girmesi...77 a) Aynî sermaye koyma borcuna iliflkin hüküm ve sonuçlar...77 b) Aynî sermaye koyma borcunda borçlanma ve tasarruf ifllemlerine ba l hüküm ve sonuçlar...78 K NC BÖLÜM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ DARALTILMIfi FAAL YET SAHASINA L fik N HUKUKÎ TEMELLER 3 TÜZEL K fi LERDE HAK ve F L EHL YET ve GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER NE L fik N SONUÇLAR I. GENEL OLARAK TÜZEL K fi LER N EHL YET...89 A. TÜZEL K fi LER N HAK EHL YET Ehliyetin Nitelik Gere i S n rl l Ehliyetin Amaçla S n rl l...91 B. TÜZEL K fi LER N F L EHL YET Hukukî fllemler Aç s ndan Hukuka Ayk r Eylemler Aç s ndan...93 II. T CARET ORTAKLIKLARININ EHL YET...95 A. T CARET ORTAKLIKLARININ HAK EHL YET...95 B. T CARET ORTAKLIKLARININ F L EHL YET...95 III. T CARET ORTAKLIKLARINDA ULTRA-V RES LKES NE AYKIRILI IN HUKUKÎ SONUÇLARI...96 A. KURAL (TTK MADDE 137)...96 B. HUKUKÎ fileme BA LANAN SONUÇ Yokluk Butlan C. TARAFLAR AÇISINDAN HUKUKÎ filem N DE ERLEND R LMES Ticaret Ortakl Aç s ndan Hukukî fllemin De erlendirilmesi Ticaret Ortakl ile fllem Yapan Kifliler Aç s ndan Hukukî Sonuçlar IV. GYO LARIN FAAL YETLER NE L fik N SONUÇLAR A. ANON M ORTAKLIKLARDA HUKUKÎ SONUÇLAR Genel Olarak Anonim Ortakl klar Ultra Vires lkesinin Anonim Ortakl klarda Uygulanmas Ultra Vires lkesine Ayk r l a Ba l Hukukî Sonuçlar...109

10 X a) Kural (TTK m. 321) b) Ultra vires ilkesine ayk r ifllemin yapt r m c) Hukukî ifllemin taraflar aç s ndan hukukî sonuçlar aa) Anonim ortakl k aç s ndan hukukî sonuçlar (TTK m. 321)..111 bb) Anonim ortakl kla ifllem yapan üçüncü kifliler aç s ndan hukukî sonuçlar d) Ultra vires ilkesi ve ilkeye ayk r ifllemlerin yapt r m na iliflkin genel de erlendirme Anonim Ortakl k Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin S n rland r lmas na Ba l Hukukî Sonuçlar (TTK madde 321/II) B. GYO LARA L fik N DE ERLEND RME Genel Olarak GYO nun Hak Ehliyeti GYO nun Fiil Ehliyeti ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES 4 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KAZANÇ PAYLAfiMA AMACI I. TTK KAPSAMINDA T CARET ORTAKLI I OLARAK KAZANÇ PAYLAfiMA AMACI II. YATIRIM ORTAKLI I OLARAK PORTFÖY filetmec L FAAL YET ile KAZANÇ ELDE ETME AMACI A. PORTFÖY KAVRAMI Tan m Malvarl Kavram ve Portföy Malvarl Portföy Kavramlar n n GYO lar Aç s ndan De erlendirilmesi B. MALVARLI INI ve DOLAYISIYLA PORTFÖYÜ ETK LEYEN KAZANDIRICI filemler Borçlar ve Eflya Hukuku Ö retisi Aç s ndan Malvarl n Etkileyen fllemler a) Genel olarak b) Malvarl n etkileyen ifllemlerin türleri aa) Borçlanma ifllemi bb) Tasarruf ifllemi c) Borçlanma ve tasarruf ifllemlerinin birlikte etkisi Portföyü Etkileyen fllemlerin De erlendirilmesi C. PORTFÖY filetmec L ve PORTFÖY YÖNET M KAVRAMLARI.146 D. YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY fileterek KAZANÇ ELDE ETMES III. GYO N TEL NE BA LI OLARAK GAYR MENKUL A IRLIKLI PORTFÖY fileterek KAZANÇ PAYLAfiMA AMACI A. PORTFÖYÜN GYO TARAFINDAN filet LMES...149

11 XI B. GAYR MENKUL A IRLIKLI PORTFÖYÜN ANLAMI C. SALT GAYR MENKULE DAYALI FAAL YETLER ve ST SNAÎ D ER FAAL YETLER IV. SEÇ LEN PORTFÖYE BA LI OLARAK GYO TÜRLER (TEBL MADDE 5) A. GENEL OLARAK B. GENEL AMAÇLI GYO (MADDE 5 BENT C) C. BEL RL ALAN AMAÇLI GYO (MADDE 5 BENT B) D. SOMUT PROJE SINIRLI GYO (MADDE 5 BENT A) GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ GAYR MENKULE YATIRIM YAPMASINA L fik N TEBL ESASLARI I. GENEL OLARAK II. PORTFÖYÜ SÜRES NDE OLUfiTURMA ZORUNLULU U III. PORTFÖYÜ ÇEfi TLEND RME ZORUNLULU U (R SK N DA ITILMASI LKES ) ve N CEL K SORUNU A. GENEL OLARAK B. GENEL AMAÇLI GYO LARDA PORTFÖY KALEMLER N N SAYISINA BA LI ZORUNLULUK C. PORTFÖY KALEMLER N N DE ER NE BA LI ZORUNLULUK D. BEL RL ALANLARDA FAAL YET GÖSTEREN GYO LARDA PORTFÖY DE ER NE BA LI N CEL K SORUNU IV. PORTFÖYÜ UZUN VADEL YÖNETME KURALI V. FAAL YET N SÜREKL L (DEVAMLILI I) LKES VI. EKSPERT Z RAPORLARINA BA LI filetme ESASLARI A. GENEL OLARAK EKSPERT Z RAPORU HT YACI B. RAPORLAMA LKELER C. RAPORLAMA SÜREC VII.BA IMSIZLIK LKES NE UYGUN filemlerle filetme VIII.KAMUYU AYDINLATMA LKES UYARINCA filetme IX. SERMAYE P YASASI KANUNU ve GENEL HÜKÜMLERLE BEL RLENM fi ESASLARA UYGUN filetme A. ÖRTÜLÜ KAZANCA NEDEN OLMAMA B. ÇERDEN Ö RENENLER N T CARET YASA IYLA BA LILIK C. BAS RETL fi ADAMI G B DAVRANMA YÜKÜMÜ ve DÜRÜSTLÜK KURALIYLA BA LILIK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ GAYR MENKUL PORTFÖYÜ fileterek GEL R ELDE ETMES I. GENEL OLARAK (TEBL MADDE 4) II. MÜLK YET N DEVR NE YÖNEL K filemlerle GEL R ELDE ETME..208 A. MEVCUT HAL ile GAYR MENKULE YATIRIM B. GAYR MENKULÜN ÖZ DE ER NE YATIRIM C. MÜLK YET DEV R KÂRI ELDE ETME AMACI Tebli de Yer Alan Al m-sat m Kâr Elde Etme

12 XII Kavram ve Elefltirisi Sözleflme Özgürlü ü Kapsam nda GYO Amac na Ba l Yarar Elde Etme Mülkiyeti Devir Kâr na Konu Gayrimenkul Türleri III.GAYR MENKULE DAYALI PROJE GEL fit REREK GEL R ELDE ETME A. PROJE, PROJE YATIRIMI ve PROJE GEL fit RME KAVRAMLARI B. PROJEYE YATIRIMDA SEÇ LEN HUKUKÎ YOLA BA LI SEÇENEKLER Genel Olarak Tebli Ay r m na Ba l Sonuçlar Gayrimenkule Dayal Projelere Yat r mda Seçenekler a) GYO nun mülkiyetine sahip oldu u arazide proje gelifltirmesi aa) Tek kifli malik olarak proje gelifltirme bb) Birlikte mülkiyet halinde proje gelifltirme aaa) Müflterek mülkiyet halinde proje gelifltirme bbb) fltirak halinde mülkiyette proje gelifltirme b) S n rl aynî haklara dayal olarak proje gelifltirme aa) GYO nun kendisine ait arazide baflkas lehine s n rl aynî hak tan yarak proje gelifltirmesi bb) Baflkas na ait arazide GYO lehine s n rl aynî hak kurularak proje gelifltirilmesi c) GYO nun alacak hakk na dayal olarak baflkas na ait arazide proje gelifltirmesi C. GAYR MENKULE DAYALI PROJELERE YATIRIMDA TEBL ESASLARINA BA LI HÜKÜM ve SONUÇLAR Kararlaflt r lan Amaç Do rultusunda Proje Gerçeklefltirme Yükümlülü ü Projeye liflkin zinlerin Al nm fl Olmas Projeye Yat r mda Kat rtifak n n Rolü Tebli de Belirtilen Di er Genel Esaslara Ba l Olarak Projeye Yat r m IV. GYO NUN SINIRLI AYNÎ HAK veya K fi SEL HAKKA YÖNEL K filemlerle GEL R ELDE ETMES A. GAYR MENKULE DAYALI HAKLARA YATIRIM KAVRAMI B. SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI C. GYO NUN FAAL YET SAHASI Ç NDE SINIRLI AYNÎ HAKLAR ve ÖZELL KLE RT FAK HAKLARI Üst (Yap ; nflaat) Hakk a) Genel olarak b) GYO ya esas olacak flekilde üst hakk n n sa layaca yararlar.249 c) GYO nun üst hakk ndan yararlanma olanaklar aa) Üst hakk sahibi GYO aaa) Genel olarak bbb) GYO nun kamu arazilerinde üst hakk ndan yararlanma olanaklar bb) Üst hakk yükümlüsü GYO ntifa Hakk...258

13 XIII a) ntifa hakk sahibi GYO b) ntifa hakk yükümlüsü GYO Di er S n rl Aynî Haklar a) Kaynak irtifak b) Gayrimenkul mükellefiyeti c) Kural olarak devredilemeyen di er irtifak haklar Kat rtifak Devreli Tatil Sistemleri a) Devre mülk irtifak ve ülkemizde görülen örnekleriyle di er devreli tatil sistemleri aa) Devre mülk hakk bb) Müflterek mülkiyet pay na ba l yararlanma hakk sa layan sistemler cc) Devre tatil hakk b) GYO nun devreli tatil sistemlerine yat r m yapmas GYO nun Kullan m Amaçl Olarak Gayrimenkul Zilyetli ine Dayal Sözleflmelerle Kazanç Elde Etmesi a) Kira sözleflmelerine dayal olarak faaliyet gösterme aa) GYO nun maliki oldu u gayrimenkulde kira geliri elde etmesi bb) GYO nun baflkas na ait gayrimenkulde kirac s fat yla kazanç elde etmesi cc) Kiraya iliflkin tebli hükümlerinin de erlendirilmesi b) Finansal kiralama (leasing) sözleflmesi c) Kullan m amaçl gayrimenkul zilyetli i sa layarak veya sa lamaks z n isimsiz sözleflmelerle kazanç elde etme aa) Karma sözleflmeler bb) Bileflik sözleflmeler GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ SALT GAYR MENKULE DAYALI OLMAYAN D ER FAAL YETLERDE BULUNMASI ( ST SNAÎ FAAL YETLER) I. GENEL OLARAK II. GYO NUN SERMAYE P YASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPMASI A. GAYR MENKULE DAYALI SERMAYE P YASASI ARAÇLARI ve PORTFÖYDEK YER B. GAYR MENKULE DAYALI SERMAYE P YASASI ARACI TÜRLER Gayrimenkul Sertifikas GYO nun Gayrimenkul Sertifikas na Yat r m Yapmas a) GYO nun gayrimenkul sertifikas ihrac olana b) GYO nun baflka flirketlerin ihraç etti i gayrimenkul sertifikalar na yat r m yapmas Varl a Dayal Menkul K ymetler Di er Gayrimenkule Dayal Sermaye Piyasas Araçlar na Yat r m C. GAYR MENKULE DAYALI SERMAYE P YASASI ARAÇLARI KONUSUNDAK YATIRIM SINIRLAMALARI...307

14 XIV III. D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINA YATIRIM IV. ST SNAÎ FAAL YETLERE L fik N ESASLAR V. GYO NUN AMACINA ULAfiMASINI SA LAYAN D ER FAAL YETLER A. GENEL OLARAK B. TEBL DE BEL RT LEN ve ÖZELL K TAfiIYAN filemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER NE BA LI SINIRLAMALAR, ORTAKLIK ÇATISI ALTINDA HUKUKA AYKIRILIK v e YAPTIRIMLAR 8 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER NE BA LI YASAKLAR ve ORTAKLIK ÇATISI ALTINDA HUKUKA AYKIRILIK I. YATIRIM FAAL YETLER NE BA LI YASAK ve SINIRLAMALAR A. TEBL YASAKLARI B. SERMAYE P YASASI KANUNU YASAKLARI C. T CARET KANUNU YASAKLARI D. GENEL HÜKÜMLER II. GYO ÇATISI ALTINDA HUKUKA AYKIRILIK A. GYO ÇATISI ALTINDA HUKUKA AYKIRI EYLEM ve filemlerde KORUNAN HUKUKÎ YARARA BA LI OLARAK HAK SAH PLER N N DURUMU B. HUKUKA AYKIRILIK SÜJES OLARAK TÜZEL K fi -ORGAN AYRIMINA BA LI HÜKÜM ve SONUÇLAR C. HLÂL HUKUKA AYKIRILI A YOL AÇAN LKE ve KURALLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YET LKELER NE UYMAMASI DURUMUNDA TÜZEL K fi L K ve YÖNET M KURULU AÇISINDAN HUKUKÎ SONUÇLAR I. GYO NUN HUKUKA AYKIRI filem NE BA LI YAPTIRIMLAR A. DO RUDAN HUKUKA AYKIRI fileme DAYALI YAPTIRIMLAR Ultra Virese Ayk r l k Durumunda Butlan Genel Hükümlere Ba l Di er Yapt r mlar a) Hükümsüzlük, iptal, dönme gibi yapt r mlar b) Akitlerden do an sorumlulu un sonucu olarak tazminat yükümlülü ü B. SERMAYE P YASASI KURUMLARINA UYGULANAN YAPTIRIMLARA BA LI OLARAK GYO LARIN HUKUKÎ DURUMU Sermaye Piyasas Kanunuyla Sermaye Piyasas Kurumlar na Getirilen Yapt r mlara Genel Bak fl a) Kural b) De erlendirme Sermaye Piyasas Kanunuyla Getirilen Kurala Ba l Olarak GYO lar n Hukukî Statüsü ve Tebli Çat flmas na liflkin Hüküm ve Sonuçlar...328

15 3. GYO lara Uygulanacak Yapt r m Türleri C. HUKUKA AYKIRI filem SÜJES GYO YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR Faaliyetin Durdurulmas a) Kural b) Faaliyetin durdurulmas karar süreci aa) Faaliyetin durdurulmas karar n n amac ve yapt r m olarak niteli i bb) Faaliyetin devam s ras nda durdurulmaya yol açan hukuka ayk r ifllem veya eylem aaa) Durdurulmaya yol açan ayk r l k hallerinin s n rl say da olmas bbb) Durdurulmaya yol açan hukuka ayk r l k halleri cc) Faaliyetin durdurulmas na karar verilmeden önce Kurulun gerekli tedbirleri almas aaa) Tesbiti isteme bbb) ptal davas açma ccc) Di er tedbirler dd) Tedbirlerden sonuç al namamas ee) Faaliyetin durdurulmas karar verilmesi aaa) Terminoloji (geçici-sürekli durdurma kavramlar ) ve elefltirisi bbb) Faaliyetin durdurulmas karar n n idare hukukuna ba l sonuçlar ccc) Faaliyetin durdurulmas karar n n özel hukuka ba l sonuçlar ff) Faaliyetin durdurulmas sürecine ba l hukukî sonuçlar..347 aaa) Faaliyetin durdurulmas sürecinin geçici niteli i bbb) Faaliyetin durdurulmas karar na ba l olarak Kurulca al nacak tedbirler Faaliyetin Durdurulmas Sonras Tedrici Tasfiye ve Do rudan flâs Karar Verilmesi a) Do rudan iflâs karar verilmesi b) Tedrici tasfiye ve sonras nda iflâs karar verilmesi Di er Tedbirler Tebli Uyar nca GYO nun Bu S fatla Faaliyette Bulunma Hakk n n Düflmesi a) Kural b) GYO s fat yla faaliyette bulunma hakk n n düflmesine neden olan hukuka ayk r l klar c) Düzeltme ve önleme olana d) GYO s fat yla faaliyette bulunma hakk n n düflmesinin tüzel kiflili e ba l hüküm ve sonuçlar e) SerPK ile getirilen faaliyetin durdurulmas ve TTK ile öngörülen münfesih addolunma yapt r mlar karfl s nda tebli hükmünün de erlendirilmesi aa) Konuya iliflkin SerPK ve Tebli çat flmas n n sonucu XV

16 XVI bb) TTK m. 434 bent 2 ve 6 hükümleriyle tebli çat flmas na iliflkin sonuçlar D. HUKUKA AYKIRI filemde BULUNAN ORGANI OLUfiTURAN GERÇEK K fi LERE UYGULANAN YAPTIRIMLAR Sermaye Piyasas Mevzuat nda Öngörülen Yapt r mlar a) Yönetim kurulu üyelerinin GYO nun u rad zarar tazmin zorunlulu u b) Müteselsil sorumluluk halleri c) fiahsen iflâsa tâbi olma TTK ve Ba l Mevzuatta Öngörülen Yapt r mlar II. YÖNET M KURULUNUN HUKUKA AYKIRI EYLEM NE BA LI HUKUKÎ SONUÇLAR A. HAKSIZ F L SORUMLULU U Genel Olarak Haks z Fiil Sorumlulu u GYO Aç s ndan Özellik Tafl yan Sorumluluk lkeleri B. CEZAÎ SORUMLULUK SONUÇ YARARLANILAN KAYNAKLAR...375

17 XVII KISALTMALAR a.g.e. : ad geçen eser a.g.m. : ad geçen makale Abs. : Absatz (f kra) AET : Avrupa Ekonomik Toplulu u AO : Anonim Ortakl k Art. : Artikel (madde) BAT DER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BGB : Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medenî Kanunu) BK : Borçlar Kanunu bk. : bak n z C. : Cilt çev. : çeviren dn. : dipnot E. : Esas EMK : Eski Medenî Kanun FKK : Finansal Kiralama Kanunu GKHK : Gayrimenkul Kiralar Hakk nda Kanun GYO : Gayrimenkul Yat r m Ortakl HAAO : Halka Aç k Anonim Ortakl k HD : Hukuk Dairesi HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu BD : stanbul Barosu Dergisi K : cra flâs Kanunu ÜHFM : stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas YUK : dari Yarg lama Usulü Kanunu K. : Karar KAGG : Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften

18 XVIII (Alman Yat r m Ortakl klar Kanunu) KMK : Kat Mülkiyeti Kanunu m. : madde MK : Medenî Kanun N. : Numara REIT : Real Estate Investment Trust RG : Resmî Gazete RSYO : Risk Sermayesi Yat r m Ortakl s. : sayfa S. : Say SerPK : Sermaye Piyasas Kanunu T. : Tarih TKHK : Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun TST : Tapu Sicil Tüzü ü TTK : Türk Ticaret Kanunu TuTeK : Turizmi Teflvik Kanunu vb. : ve benzeri vd. : ve devam VDMK : Varl a Dayal Menkul K ymet Yarg. : Yarg tay Y BK : Yarg tay çtihad Birlefltirme Karar YO : Yat r m Ortakl

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Av. F.BETÜLAY KAÇIRA STANBUL-2009 Yay n No : 2115 Hukuk Dizisi : 993 1. Bas m - Nisan 2009 ISBN 978-605 - 377-033 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Arafl. Gör. C. Salih fiah N Z Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi TÜRK MEDEN HUKUKUNDA ZARUR MECRA RT FAKI Ya r g t a y n ç t i h a t l a r i l e B i

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal i Yard. Doç. Dr. Melikflah YAS N Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal U Y G U L A M A V E Y A R G I K A R A R L A R I I fi I I N D A ÖZELLEfiT RMEN N H U K U K R E J M ii Yay n

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Anonim fiirketlerde fiartl Sermaye. Dr. Levent BİÇER

Anonim fiirketlerde fiartl Sermaye. Dr. Levent BİÇER Anonim fiirketlerde fiartl Sermaye Dr. Levent BİÇER Yay n No : 2352 Hukuk Dizisi : 1109 1. Bas A ustos 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-273 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dal Özel Hukuk Bilim Dal

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dal Özel Hukuk Bilim Dal I MUSTAFA HT YAR Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dal Özel Hukuk Bilim Dal SERMAYE P YASASI HUKUKUNDA KAMUYU AYDINLATMA LKES II Yay n No : 1656 Hukuk Dizisi : 741 1. Bas -

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL 6 30 BANKACILIK KANUNU Bankacılık Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Çek Kanunu Vakıflar Bankası Kanunu Ziraat Bankası, Halk

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

ANON M ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜ Ü

ANON M ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜ Ü I Prof. Dr. Erdo an MORO LU stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Ö retim Üyesi TÜRK T CARET KANUNU NA GÖRE ANON M ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜ Ü Gözden geçirilmifl dördüncü bas stanbul

Detaylı

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku E. Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ö retim Üyesi TÜRK

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 6 19 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kavramlar Tapu Kanunu Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091 sayılı Kanun) Tebligat Kanunu Gecekondu Kanunu Afet Sigortaları Kanunu Afet

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Özel Hayat n ve Hayat n Gizli Alan n n Ceza Hukukuyla Korunmas (TCK m.132-134) Yay n

Detaylı

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008 I B L fi M SUÇLARI TCK daki Suç Tipleri Karfl laflt rmal Hukuktaki Durum Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleflmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Elektronik mza Kanunu 5651 Say l Kanun ve Eriflimin Engellenmesi

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

I stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi

I stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Doç.Dr. Mehmet HELVACI stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi BORÇLAR VE T CARET KANUNU BAKIMINDAN PARA BORÇLARINDA FA Z KAVRAMI II Yay n No : 947 Hukuk Dizisi

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dal

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dal i Ar.Gör. DUYGU KOÇAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dal KONUT F NANSMANI KANUNU ÖNCES VE SONRASI M O R T G A G E TÜRK UZUN VADEL KONUT F NANSMAN S STEM NDE VARLI A DAYALI MENKUL

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES I SEDA ÖKTEM ÇEV K Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES II Yay n No : 1973 Hukuk : 918 1. Bask - Nisan 2008- STANBUL

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ö retim Üyesi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ö retim Üyesi Ticari flletme Hukuku Ders Notlar Soru Örnekleri Gözden Geçirilmifl 6. Bas II Yay n No : 1837 Hukuk Dizisi

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI i ERDO AN BÜLBÜL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ii Yay n No. : 2365 Hukuk Dizisi : 1164 1. Bask Aralık 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-389 - 4 Cop yright

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet BAHT YAR. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU. Dersler Soru Örnekleri

Prof. Dr. Mehmet BAHT YAR. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU. Dersler Soru Örnekleri I Prof. Dr. Mehmet BAHT YAR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Dersler Soru Örnekleri Gözden Geçirilmifl 5. Bas II Yay n No. : 2391 Hukuk

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/22 24/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli lar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr ından

Detaylı

Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi

Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı