Türkçe Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar."

Transkript

1 Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar Sýnýf Türkçe KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ORTAÖÐRETÝM TÜRKÇE DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ( SINIFLAR) Danýþmanlar: Prof.Dr. Ali Yýldýrým Doç.Dr. Ercan Kiraz Komisyon Üyeleri Þerife ERÜRETEN Sedat ÖÐÜT Program Geliþtirme Ayþe Haþimoðullarý Ölçme ve Deðerlendirme Hasan Küçük Grafik - Tasarým Ayfer Arslan

3 ÝÇÝNDEKÝLER 6.Sýnýf Türkçe Dersi Ünite ve Konularý... 6.Sýnýf Türkçe Programý... 7.Sýnýf Türkçe Dersi Ünite ve Konularý Sýnýf Türkçe Programý Sýnýf Türkçe Dersinin Ünite ve Konularý Sýnýf Türkçe Programý... Sayfa EKLER Ortaöðretim Yýllýk Plan Formu... Ortaöðretim Haftalýk Ders Planý Formu... Genel Öðretim Yöntemleri... Genel Ölçme-Deðerlendirme Yöntemleri... Akran Deðerlendirme Formu

4 4 NOTLARIM

5 Türkçe 6 Sosyal Bilgiler

6 6. SINIF TÜRKÇE ÜNÝTE VE KONULARI ÖÐRENME ALANI ÜNÝTELER KONULAR / ALT TEMALAR OKUMA YAZMA KONUÞMA-DÝLBÝLGÝSÝ I. TEMA: OKUMA KÜLTÜRÜ Kitaplar Okuma Alýþkanlýðý Kitaplarýn Faydalarý Okuma Sevgisi OKUMA YAZMA KONUÞMA-DÝLBÝLGÝSÝ II. TEMA: ATATÜRKÇÜLÜK Atatürk ün Hayatý Atatürk ün Fikir Hayatý Atatürk te Vatan ve Millet Sevgisi Atatürk ve Müzik Vatandaþlýk Görevleri Atatürk ün Tarihimize Verdiði Önem OKUMA -YAZMA KONUÞMA-DÝLBÝLGÝSÝ III. TEMA: DUYGULAR VE HAYALLER Mutluluk Kibir Özlem Umut OKUMA -YAZMA KONUÞMA-DÝLBÝLGÝSÝ IV. TEMA: SEVGÝ Aile Sevgisi Vatan Sevgisi Bayrak Sevgisi Ana Dili Sevgisi OKUMA -YAZMA KONUÞMA-DÝLBÝLGÝSÝ V. TEMA: DOÐA VE EVREN Çevrenin Korunmasý Yaðmur Çevrenin Korunmasý Doðadaki Fiziksel Deðiþiklikler SÜRE ÖLÇME -DEÐERLENDÝRME 5

7 Kavram Haritalarý Okuma Alýþkanlýðý Yazým Tiyatro Sesli Okuma Güdümlü Konuþma Boþluk Doldurma ile Yazma OKUMA KÜLTÜRÜ Kitaplarýn Faydalarý Okuma Sevgisi Tahmin Ederek Dinleme Hikâye Kontrollü Yazma Yaratýcý Konuþma Dilbilgisi Ýsim Kök Fiil Kök Yapým Eki Çekim Eki I. TEMA: OKUMA KÜLTÜRÜ Deneme Hikâye Okuma Tiyatrosu Güdümlü Yazma Dilbilgisi Ek Kök Eklerin Özellikleri Yazým Bibliyografya Fiþi Çýkarma Ünsüz Yumuþamasý Ünlü Harfler Ünsüz Harfler Kitaplar Kendisini Karþýsýndakinin Yerine Koyarak Konuþma Dilbilgisi Fiil Kök Ýsim Kök Sessiz Okuma Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Konuþma Yaratýcý Yazma Ünsüz Benzeþmesi Dilbilgisi Yapým Ekleri Çekim Ekleri Yazým Ünlü Düþmesi Yazým Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcükler 4

8 Kavram Haritalarý II. TEMA: ATATÜRKÇÜLÜK Yapým Eklerinin Çeþitleri Ýsimden Ýsim Ýsimden Fiil Fiilden Ýsim Fiilden Fiil Seçimi Dinleme Yaratýcý Konuþma Yaratýcý Yazma Þiir Atatürk ün Fikir Hayatý Dilbilgisi Fiil Kök Ýsim Kök Soru Sorarak Okuma Özet Çýkarma Ýle Yazma Biyografi Kendisini Baþkasýnýn Yerine Koyarak Konuþma Yazým Sayýlara ve Kýsaltmalara Gelen Eklerin Yazýmý Güdümlü Yazma Atatürk te Vatan ve Millet Sevgisi Aný Katýlýmlý Konuþma Dilbilgisi Yazým Noktalý Virgül Hali eklerinin Kullanýmý Deneme Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma Dilbilgisi Ýsim Tamlamalarý Dilbilgisi Gövde Ýsim Gövdesi Fiil Gövdesi Yazým Sayýlarýn Yazýmý Atatürk ün Hayatý Bir Metinden Hareketle Yeni Bir Metin Oluþturma ATATÜRKÇÜLÜK Tahmin Ederek Dinleme Notalarda Dinleme Atatürk ve Müzik Not Alarak Yazma Yazým Ýki Nokta Dil Bilgisi Sýfat Tamlamasý Ýsim Tamlamasý Atatürk ün Tarihimize Verdiði Önem Deneme Vatandaþlýk Görevleri Güdümlü Yazma Güdümlü Konuþma Drama Ýle Okuma Eleþtirel Konuþma Eleþtirel Konuþma Tiyatro Kontrollü Yazma Yazým Eðik Çizgi Metinlerle Ýliþkilendirme ne Göre Okuma Dilbilgisi Ýsim Tamlamasý Sýfat Tamlamasý 3

9 Kavram Haritalarý Kendisini Baþkasýnýn Yerine Koyarak Konuþma Dilbilgisi Yapým Ekleri Hikâye Mutluluk Yazým Soru Edatý Mi nin Yazýmý Kontrollü Yazma Soru Sorarak Okuma Kendisini Baþkasýnýn Yerine Koyarak Konuþma Kibir Yazým Ek Olan De nin Yazýmý Baðlaç Olan Ki nin Yazýmý Fabl Dilbilgisi DUYGULAR VE HAYALLER Birleþik Kelime Þiir Söz Korosu ne Göre Okuma Özlem Yazým Baðlaç Olan Ki nin Yazýmý Ek Halinde Olan Ki nin Yazýmý Güdümlü Konuþma Dilbilgisi Basit Kelimeler Türemiþ Kelimeler Birleþik Kelimeler Yazým Büyük Harflerin Yazýmý Umut Yaratýcý Dinleme/ Ýzleme Yaratýcý Konuþma III. TEMA: DUYGULAR VE HAYALLER Tartýþma Ýle Konuþma Metin Tamamlama Ýle Yazma Masal Duygulardan Hareketle Yazma Dil Bilgisi Basit Kelimeler Türemiþ Kelimeler Birleþik Kelimeler Özetleyerek Okuma 4

10 Kavram Haritalarý Mektup Aile Sevgisi Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma Tahmin Ederek Okuma Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Konuþma Güdümlü Yazma Vatan Sevgisi Dilbilgisi Ýsim Hikâye Yazým Büyük Harflerin Yazýmý SEVGÝ Hikâye Ana Dili Sevgisi Yazým Nokta Dil Bilgisi Zamirler Þiir Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma Bayrak Sevgisi Dilbilgisi Zamirler Yaratýcý Konuþma Katýlýmsýz Dinleme Güdümlü Konuþma Eleþtirel Yazma IV. TEMA: SEVGÝ Tartýþarak Okuma Kendini Karþýsýndakinin Yerine Koyarak Konuþma Dilbilgisi Ýsim Ýsim Çeþitleri -Özel -CÝns -Teklik -Çokluk -Topluluk -Soyut -Somut Yazým Büyük Harflerin Kullanýmý Söz Korosu Ýle Okuma 3

11 Kavram Haritalarý Gezi Yazýsý Þehirler Güdümlü Yazma Bir Metni Kendi Kelimeleriyle Yeniden Oluþturma Ýle Yazma Deneme Güdümlü Konuþma Zaman Yazým Kýsa Çizgi ZAMAN VE MEKÂN Efsane Zaman Ýçinde Yurdumuz Söz Korosu Güdümlü Yazma Metin Tamamlama Ýle Yazma Yazým Üç Nokta Dil Bilgisi Ýyelik Ekleri Hal Ekleri Katýlýmlý Dinleme Soru Sorarak Okuma Katýlýmlý Konuþma Yazým Virgül Dilbilgisi Ýyelik Ekleri Hal Ekleri Þiir 5.2 Kelime ve Kavram Dilbilgisi Ýsim Tamlamalarý 5.3 Güdümlü Konuþma Havuzundan Seçerek Konuþma V. TEMA: ZAMAN VE MEKAN 5.1 Yazým Týrnak Ýþaretleri Dilbilgisi Sýfatlar Sýfat Çeþitleri Göz Atarak Okuma 4

12 Kavram Haritalarý VI. TEMA: DOÐA VE EVREN Yazým Düþünceyi Geliþtirme Yollarý Kesme Ýþareti Göz Atarak Okuma Yaratýcý Konuþma Kontrollü Yazma Yaðmur Dilbilgisi Edat Baðlaç Ünlem Deneme Ýþaretleyerek Okuma Katýlýmlý Konuþma Gezi Yazýsý Yaratýcý Okuma Duyulardan Hareketle Yazma Çevrenin Korunmasý DOÐA VE EVREN Yazým Yay Ayraç Dilbilgisi Sýfat Tamlamasý 5.2 Doðada Fiziksel Deðiþiklikler Dil Bilgisi Sýfat Tamlamasý Deneme Not Alarak Dinleme Duygulardan Hareketle Yazma 5.3 Çevrenin Korunmasý Yazým Kesme Ýþareti Dil Bilgisi Duygulardan Hareketle Yazma Haber Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Konuþma Sesli Okuma Güdümlü Konuþma 3

13 ÖÐRENME ALANI : OKUMA-YAZMA-KONUÞMA-DÝL BÝLGÝSÝ 1.1.Kitaplar SÜRE/AY... TEMA 1 OKUMA KÜLTÜRÜ ALT TEMA Yazý türü (hikâye) Okuma Okur/okuyucu Övünmek DÝLBÝLGÝSÝ Anlam Bakýmýndan Kelimeler (Mecaz Anlam, Gerçek Anlam) YAZIM Bibliyografya Fiþi Çýkarma Ünsüz Yumuþamasý Ünlü Ünsüz KAZANIMLAR 1. Metnin baðlamýndan hareketle kelime ve kelime gruplarýnýn anlamlarýný çýkarýr. 2. Olay, yer, zaman, þahýs, varlýk kadrosu ve bunlarla ilgili unsurlarý belirler. 3. Kalýplaþmýþ cümle yapýlarýnýn kuruluþ ve kullaným özelliklerini kavrar. 4. Okuduklarýndaki örtülü anlamlarý bulur. 5. Metne iliþkin sorulara cevap verir. 6. Metne iliþkin sorularý oluþturur. 7. Metinle ilgili görsel öðeleri yorumlar. 8. Metnin baþlýðý ile içeriði arasýndaki iliþkiyi ortaya koyar. 9. Kelimeleri doðru telafuz eder. 10. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 11. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanýr. 12. Okuduðu kitaplardan kitaplýk kitaplýk oluþturur. 13. Ailesi ile okuma saatleri düzenler. 14. Konuþmaya uygun ifadelerle baþlar. 15. Türkçenin kurallarýna uygun cümleler kurar. 16. Konuþmasýnda nezaket kurallarýna uyar. 17. Tekrara düþmeden konuþur. 18. Konuþurken gereksiz sesler çýkarmaktan kaçýnýr. 19. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat eder. 20. Konuþma konusu hakkýnda araþtýrma yapar. 21. Konuþma yöntem ve tekniklerini kullanýr. 22. Standart Türkçe ile yazar. 23. Yazacaklarýnýn taslaðýný oluþturur. 24. Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kýsýmlarý uygun þekilde düzenler. 25. Yazma yöntem ve tekniklerini kullanýr. 26. Ýlgi alanýna göre yazar. 27. Beðendiði sözleri, metinleri ve þiirleri derler. 28. Yazdýklarýndan arþiv oluþturur. 29. Yazým kurallarýný kavrayarak uygular. 30. Kök ve eki kavrar. DERSE HAZIRLIK Öðrenciler çocuk kitaplarýyla ilgili bir liste hazýrlar. TEMEL BECERÝLER Türkçeyi güzel ve etkili kullanma, yaratýcý düþünme, giriþimcilik, eleþtirel düþünme, esteti zevk kazanma. ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME Çoktan seçmeli, açýk uçlu sorular, kýsa cevaplý soru tipleri, çalýþma yapraklarý, boþluk doldurma. 6 ETKÝNLÝKLER Öðrencilerden sessiz okuma yöntemi ile parçanýn okunmasý istenir. Parça okunurken anlamlarýný bilmedikleri kelimelerin altýnýn çizilmesi istenir. Kitapta mecaz ve gerçek anlamlý kelimelerle ilgili etkinlik yaptýrýlýr. Walt Disney (Volt Disney) in mikileri uyandý. Neredeyse dolandýrýlýyordu. Allah tan erken uyandý. Don Kiþot kýlýcýný saða sola sallýyordu. Havalar ýsýnýnca iþleri sallamaya baþladý. Yukarýdaki cümleler tahtaya yazýlýr ve gerçek anlam, mecaz anlam üzerinde konuþulur. Okuduklarý metin içinden gerçek ve mecaz anlamda kullanýlabilen baþka kelimeler bulmalarý istenir. Okuma tiyatrosu yöntemini uygulamak amacýyla sýnýf sekiz kiþilik gruplara ayrýlýr. Gruplarýn metni yeniden incelemelerini, metinde geçen kitaplarýný diyalog biçimine dönüþtürmelerini ve bir tiyatro metni oluþturmalarý istenir. Sevinç, üzüntü, sitem, öfke vb. duygularý verecek þekilde okuma çalýþmalarý yaptýrýlýr. Daha sonra bu cümleler tahtaya yazdýrýlýr. - Uzun zamandýr sizleri dinliyorum. - Þunu soracaðým size. - Bugün çok yüksek çýkýyor sesiniz! Öðrencilere metne iliþkin sorular oluþturma becerisi kazandýrmak amacýyla aþaðýda verilen cevap cümelelerini okumalarý istenir ve öðrencilere bunlarýn hangi sorularýn cevabý olabileceði sorulur. 1. Soru:... Cevap: Çünkü, kendisinin tüm dünya dillerine çevrildiðini, ayný zamanda dünyanýn en çok okunan kitabý olduðunu düþünmektedir. 2. Soru:... Cevap: Dünyadaki her çocuðun kitaplýðýnda olduðu, her çocuðun kendisine ait en az bir kitap okuduðu, komik olduðu kadar filozof olduðu için kendisiyle övünüyor. 3. Soru:... Cevap: Çok gizemli ve kapalý olduðu için fazla okunmadýðýný ve yalnýz kalacaðýný düþünüyor. Öðrencilere aþaðýdaki cümleler okunur. - Çok yaþa! - Gez babam gez. -Þu sokak senin bu sokak benim - Kolay gelsin. Öðretmen bu cümlelerin belli durumlarda söylenen kalýplaþmýþ sözler olduðunu söyler. Daha sonra öðrencilerden aþaðýdaki durumlarda söylenen kalýplaþmýþ ifadelere örnekler vermeleri istenir. - Çocuðunu uzak bir yere gönderen anne babaya... -Zor bir iþi yapmak zorunda olan kiþiye... - Yeni evlenen bir çifte... - Hasta olan bir kiþiye... - Doðum günü olan kiþiye... Öðretmen öðrencilere eki ve kökü sezdirmek amacýyla aþaðýdaki ekinliði yaptýrýr. Öðrencilerden küçük kaðýtlar çýkarmalarý istenir ve aþaðýda verilen kök ve ekleri istediðiniz düzende her öðrencinize bir ek veya kök gelecek þekilde yazdýrýrýz. Kökler Ekler Çöp - gý yaz -cu sor -ýcý yol -gu sol -lük Öðretmen, öðrencilerin kök ve ekin görevlerini sezmeleri için, köklerin küçük anlamlý en küçük parçalar olduðunu ve eklerin tek baþýna anlam taþýmadýðýna dikkat çeker. Daha sonra öðretmen, elindeki kaðýtta kök yazýlý olan bir öðrenciyi tahtaya kaldýrýr. Elinde ek olan öðrencilerden hangileri bu köke gelip anlamlý bir kelime oluþturuyorsa tahtaya çýkýp yan yana gelmelerini ve oluþturacaklarý anlamlý kelimeleri söylemelerini ister. Sýnýftaki öðrenciler ikiþerli gruplara ayrýlýr. Grup üyelerinden birine A birine B metni verilir. Gruplara tiyatro metni verilir ve doðaçlama (tiyatro) yapmalarý sözleriyle jest ve mimiklerin uyumuna dikkat etmeleri istenir. Daha sonra öðrencilerden küçük kaðýtlar çýkarmalarý istenir ve verilen kök ve ek örnekleri yazdýrýlýr.

14 ÖÐRENME ALANI : OKUMA-YAZMA-KONUÞMA-DÝL BÝLGÝSÝ SÜRE/AY... OKUMA KÜLTÜRÜ Okuma Alýþkanlýðý Kitap Kütüphane Okur/okuyucu Okuma TEMA 1 ALT TEMA Alýþkanlýk DÝLBÝLGÝSÝ Kök Çeþitleri Ýsim kökü Fiil Kökü YAZIM Ünsüz benzeþmesi KAZANIMLAR 31. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanýr. 32. Metnin konusunu belirler. 33. Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 34. Okuduklarýndaki öznel ve nesnel yargýlarý ayýrt eder. 35. Metindeki söz sanatlarýnýn anlatýma olan katkýsýný fark eder. 36. Metnin yazarý veya þairi hakkýnda bilgi edinir. 37. Okuma planý yapar. 38. Farklý türlerde metinler okur. 39. Konuþmaya uygun ifadelerle baþlar. 40. Konuþma öncesinde konuyla ilgili açýklamalar yapar. 41. Konuþmasýný belirlenen sürede ve teþekkür cümleleri ile sona erdirir. 42. Duygu, düþünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 43. Yazdýklarýný baþkalarýyla paylaþýr ve onlarýn deðerlendirmelerini dikkate alýr. 44. Ýsim kökü ve fiil kökünü ayýrt eder. DERSE HAZIRLIK Öðretmen sýnýfa farklý aný örnekleri getirir. Anket örneðini tahtaya yazar ve bunu öðrencilerden defterlerine geçirmelerini ister. Araþtýrma: Öðretmen öðrencilere Bir yazar ve eseri hakkýnda bilgi edininiz adlý performans ödevlerinin sunumu için tarih belirler. TEMEL BECERÝLER Giriþimcilik, karar verme, yaratýcý düþünme. ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME Çoktan seçmeli, açýk uçlu sorular, kýsa cevaplý soru tipleri, çalýþma yapraklarý. ETKÝNLÝKLER Eþ anlamlý kelimeler konusunu kavratmak amacýyla bir bulmaca hazýrlanýr. 1- Nizam 2. Kural 3. Deneyim 4. Engel 5. Güzel konuþma sanatý 6. Özen 7. Öðrenim 8. Ýliþki 9. Tartýþma 10. Þakacý kelimeleri yazdýrýlýr. Öðrencilerin bulmacadaki boþluklarý yukarýdaki kelimelerin eþ anlamlarýný bularak doldurmalarýný ister. Öðrencilerin okuduklarýnda öznel ve nesnel yargýlarý bulmalarýný saðlamak amacýyla aþaðýdaki cümleler tahtaya yazdýrýlýr. Bu cümlelerin öznel mi nesnel mi olduðunu karþýlarýndaki boþluða yazmalarý istenir. 1. Ýnsanýn okuduðu her þey benliðine iþler. (...) 2. Bacon un Denemeler adlý bir eseri vardýr. (...) 3. Yaðmurlu bir günde pencere önünde kitap okumak çok zevklidir. (...) 4. Ömer Seyfettin in 10 dan fazla hikâye kitabý vardýr. (...) 5. En ilgi çekici edebiyat türü hikâyedir. (...) 6. Sanatçýnýn son kitabý çok sattý. (...) Öðretmen, öðrencilerin fiil köklerini ve isim köklerini ayýrt edebilmeleri için mavi ve pembe renkli iki daire çizer ve kelimeleri yan tarafýna yazar. Öðrencilere fiil köklerini pembe daireye, isim köklerini mavi daireye koymalarýný ister. evli sordum gelmedi batý okul Öðretmen öðrencilerden bir konu seçmelerini ve seçtikleri konuyu boþ bir kaðýdýn ortasýna yazmalarý istenir. Çaðrýþým yoluyla bilinçaltýnda olan konuyla ilgili her þeyi, o konu etrafýndaki boþ kýsýmlara yazmalarý söylenir. Bilinçaltýndan çýkan kelimeleri alt alta sýralamalarýný ve kelimeler arasýnda baðlantý kurmalarý istenir. Herhangi bir noktaya gelindiðinde konunun hangi yönde ele alýnacaðýna karar vererek, yaþadýklarýndan, düþündüklerinden ve hayal ettiklerinden hareketle bir metin yazmalarý istenir. Cümlelerini açýk ve anlaþýlýr ifadelerle yazmalarýný, standart Türkçe kullanmalarý ve kurallarýna uymalarý istenir. Öðrenciler yazýlarýný tamamladýktan sonra arkadaþlarýyla paylaþmalarýný ve görüþlerini almalarý istenir. 8

15 ÖÐRENME ALANI : OKUMA-YAZMA-KONUÞMA- - DÝL BÝLGÝSÝ KAZANIMLAR 45. Sesini ve beden dilini etkili kullanýr. 46. Akýcý biçimde okur. 47. Kendisini þahýs ve kadrosunun yerine koyarak olaylarý, duygu, düþünce ve hayalleri yorumlar. 48. Okuduklarýný kendi hayatý ve günlük hayatla karþýlaþtýrýr. 49. Okuduðu metne farklý baþlýkla bulur. 50. Süreli yayýnlarý takip eder. 51. Kitaplýk, kütüphane, kitap fuarý ve kitabevlerinden faydalanýr. 52. Þiir ezberler, þiir dinletileri düzenler, ezberlediði þiirleri uygun ortamlarda okur. 53. Dinleyicilerle göz temasý kurar. 54. Düzgün, okunaklý ve iþlek bitiþik eðik yazý yla yazar. 55. Yapým eki ile çekim ekini ayýrt eder. DERSE HAZIRLIK Öðrenciler, sýnýta düzenlenecek kitap sergisi için kitap, dergi, gazete getirecekler. TEMEL BECERÝLER Türkçeyi doðru, güzel ve etkili kullanma, giriþimcilik, yaratýcý düþünme. ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME Çoktan seçmeli, açýk uçlu sorular, kýsa cevaplý soru tipleri, boþluk doldurma, uzun cevaplý soru tipleri. ETKÝNLÝKLER Öðrencilerden okuduklarý metindeki olay, yer, zaman, þahýs ve varlýk kadrosuyla ilgili unsurlarý belirlemeleri istenir. Öðrencilere bir yazma yarýþmasý düzenleyeceðini söyler. Yarýþmanýn konusunun okumanýn hayatýmýzdaki önemi olduðu belirtilir. Öðrencilerdeki yarýþma için þiir veya düz yazý biçiminde bir yazý yazmalarý söylenir. Yazýlarý deðerlendirerek ilk beþe giren öðrenciler öðretmen tarafýndan belirlenir. Belirlenen öðrenciler bir sonraki derste ilan edilir. 1. Öðrencilerden biri beþ, biri dört kiþi olmak üzere iki grup oluþturulur. 2. burun kelimesinin her bir A4 kaðýdýna yazmalarý istenir. 3. alýn ve isim kelimelerini de ayný þekilde A4 kaðýtlarýna yazarlar. 4. Beþ kiþilik gruba sýrasýyla bu kelimeleri sýnýfa gösterecekleri söylenir. 5. ý, I,u, ü, ünlü seslerini de yine biri bir A4 kaðýdýna olacak þekilde yazmalarý istenir. 6. Dört kiþilik gruptaki her öðrenciye bu seslerin yazýlý olduðu kaðýtlardan biri verilir. 7. Kelimeleri oluþturan harfleri tutan öðrencilerden önce burun kelimesini sýnýfa göstermeleri istenir. 8. Ünlü harflerden u ünlüsünün tutan öðrenciden de bir müddet sonra elindeki kaðýdý sýnýfýn görmesini saðlayacak þekilde burun kelimesinin sonuna gidip orada durmasý istenir. 9 u harfini tutan öðrencinin kelimenin sonunda durmasýyla burun kelimesinin ikinci hecesindeki u harfini tutan öðrencinin kaðýdý kopartarak çökmesi istenir. Ardýndan öðrencilere þu soru sorulur: - burun kelimesinde nasýl bir dðeiþiklik meydana geldi? Ünlü düþmesinin ne olduðu öðretmen tarafýndan açýklanýr. Öðretmen tahtaya baýz kelimeleri yazar. Daha sonra bu kelimeleri öðrencilerden, kök ve eklerine ayýrmalarýný ister. Eklerin hangi çeþit olduðunu yazmalarý istenir. kapýcýlar - kapý - cý - lar süzgün - süz-gün yapýt - yap-ýt Y.E. Y.E. Y.E. Ç.E. SÜRE/AY... OKUMA KÜLTÜRÜ Kitaplarýn Faydalarý Süreli Yayýn Okur/Okuyucu Arkadaþ Etajer Okumak Dost ALT TEMA DÝLBÝLGÝSÝ Yapým Ekleri Çekim Ekleri TEMA 1 YAZIM Ünlü Düþmesi 9

16 ÖÐRENME ALANI : OKUMA-YAZMA-KONUÞMA-DÝL BÝLGÝSÝ SÜRE/AY... OKUMA KÜLTÜRÜ Okuma Sevgisi Kitap Yazar Okuma Okur/okuyucu Cývýltý Kök Çeþitleri Ýsim Kök Fiil Kök Ek Kök Ek Çeþitleri TEMA 2 ALT TEMA DÝLBÝLGÝSÝ Yapým Ekleri Çekim Ekleri KAZANIMLAR 56. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanýr. 57. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 58. Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sýra ve mantýk akýþý içinde özetler. 59. Dinlediklerine/izlediklerine iliþkin sorular oluþturur. 60. Ýpuçlarýndan hareketle dinlediklerine/ izlediklerine yönelik tahminlerde bulunur. 61. Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi veya sonrasýna ait kurgular yapar. 62. Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatým yönünden deðerlendirir. 63. Yaþýna ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerine dinleyici olarak katýlýr. 64. Çok yönlü iletiþim araçlarýndaki yayýnlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarýna uygun olanlarýný takip eder. 65. Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama yapar. 66. Yazdýðý metni görsel materyallerle destekler. DERSE HAZIRLIK TEMEL BECERÝLER Türkçeyi doðru, güzel ve etkili kullanma, bilgi teknolojilerinden yararlanma, karar verme. ETKÝNLÝKLER Öðrencilere baþkalarýný dinlediðinizi beden dilinizle nasýl belli edersiniz? sorusu sorulur. Aldýðýnýz cevaplardan uygun olanlarý tahtaya yazýlýr. Öðrencilerden bu cevaplarý göz önünde bulundurarak sizi dinlemelerini isteyiniz. (1) Numaralý yerde dinlemeyi durdurunuz ve öðrencilerinize Sizce çocuk neyi merak ediyor olabilir? sorusu sorulur. Öðrencilerden cevaplarý aldýktan sonra dinletmeye devam ediniz. (2) numaralý yerde dinlemeyi durdurunuz ve öðrencilere Sizce bundan sonra ne olmuþ olabilir? Öðrencilerden cevaplarý aldrýktan sonra dinletmeye devam ediniz. (3) numaralý yerde dinlemeyi durdurunuz ve öðrencilere Sizce bundan sonra ne olabilir? sorusu sorulur. Öðrencilerden cevaplar alýndýktan sonra metni dinletmeye devam ediniz. Öðrencilerden dinledikleri hikâyeyi kronolojik sýra ve mantýk akýþý içinde sözlü olarak sýralamalarý istenir. Öðretmen sýnýfta iki öðrenci belirler. Bir kaðýda Kitap, geçmiþte geleceði birbirine baðlayan bir köprüdür. cümlesini yazar. Öðrencilerden birine bu sözün yazýlý olduðu kaðýdý veriniz. Öðrencilerinizin her birinin sýnýfýn en uzak iki noktasýnda durmasýný saðlayýnýz. Kaðýdý verdiðiniz öðrenciye kaðýttaki sözü diðer öðrencinin duyamayacaðý kadar alçak bir sesle okumasý istenir. Sýnýfa sözün anlaþýlmasýný neyin saðladýðý sorulur. Soruya verdikleri cevaba baðlý olarak öðenciler biraz sonra yapacaklarý konuþmada da iþitilebilir bir ses tonuyla konuþmalarý istenir. Öðrencilere bazý kelimeler yazdýrýlýr. Bu kelimeleri kök ve eklerine ayýrmalarý istenir. Kök ve ek çeþitleri de belirtilir. çekici - çek - ici F.K. Y.E. hayatlarýmýz - hayat - lar - ýmýz i.k. Ç.E. Ç.E. günlük - gün - lük i.k. Y.E. YAZIM Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcükler ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME Çoktan seçmeli, kýsa cevaplý sorular, açýk uçlu sorular, boþluk doldurma. 10

17 ÖÐRENME ALANI : OKUMA-YAZMA-KONUÞMA- - DÝL BÝLGÝSÝ KAZANIMLAR 67. Okuduklarýný kendi cümleleriyle, kronolojik sýra ve mantýk akýþý içinde özetler. 68. Okuduðu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanýr. 69. Okuduklarý ile ilgili duygu ve düþüncelerini arkadaþlarýyla paylaþýr. 70. Yazýya, konuyla ilgili kýsa ve dikkat çekici bir baþlýk bulur. 71. Yazma yöntem ve tekniklerini kullanýr. 72. Þiir yazar. 73. Þiir defteri tutar. 74. Gövdeyi kavrar. 75. Dinlenenin/izlenenin baðlamýndan hareketle kelime ve kelime gruplarýnýn anlamlarýný çýkarýr. 76. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki kiþinin sesini beden dilini etkili kullanma yönünden deðerlendirir. 77. Dinlediði/izlediði kiþinin sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden deðerlendirir. 78. Þiir dilinin farklýlýðýný ayýrt eder. 79. Þiirin kendisinde yarattýðý duygularý ifade eder. 80. Þiir, türkü, þarký türlerinde metinler ezberler. 81. Þiir, hikaye, masal dinletilerine katýlýr. 82. Yapým eklerinin iþlevlerini ve kelimeye kazandýrdýðý anlam özelliklerini kavrar. DERSE HAZIRLIK Öðrenciler, Atatürk'ün okuduðu kitaplarýn bir listesini çýkaracaklar. ETKÝNLÝKLER Öðrencilere Atatürk'ün fikir hayatýný oluþturan önemli kavramlar ve bu doðrultuda yaptýðý çalýþmalarla ilgili, etkinlik yaptýrýlýr. Bu kavramlar doðrultusunda Atatürk ün yaptýðý çalýþmalar da yazýlýr. Kavramlar hangi çalýþmayý açýklýyorsa onunla eþleþtirilir. Öðrencilere Atatürk ün hayatý ile ilgili metin okutulur. Okduklarý metinden hareketle Atatürk ün hayatýný ve cumhuriyetin ilan edilmesine kadar yaþanan olaylarý zaman sýrasýna göre özetlemeleri istenir. Öðrencilere gövde konusunu sezdirecek etkinlik yaptýrýlýr. Okul Okuma Bilim Araþtýrma Türk Dil Kurumu Türk Hava Kurumu Türk Tarih Kurumu kavramlarý yazýlýr. Dil Tarih Coðrafya Fakültesi yakýt - Yak - ýt kýþ - lýk F.K. Y.E. Ý.K. Y.E. Gövde göz- cü i.k. Y.E. Gövde Gövde gör - üþ F.K. Y.E. Gövde SÜRE/AY... TEMA 2 ATATÜRKÇÜLÜK ALT TEMA Atatürk'ün Hayatý Atatürk'ün Fikir Hayatý Ulus Ülkü Bilim Anlama Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Millet Osmanlý Devleti Liman Askeri Rüþtiye Okul Ülkü Kongre Kuvay-ý Milliye Baðýmsýzlýk TEMEL BECERÝLER Türkçeyi güzel ve etkili kullanma, dilbilgisi konularýný pekiþtirme, kavrama, yaratýcý düþünme. ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D.: Sosyal Bilgiler (Tarih) dersi ile iliþkilendirir. Gövde DÝLBÝLGÝSÝ Gövde Çeþitleri Ýsim Gövdeleri Fiil Gövdeleri Yapým Eklerinin Ýþlevi Yapým Eklerinin Çeþitleri ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME Kýsa cevaplý soru tipleri, uzun cevaplý soru tipleri, boþluk doldurma. YAZIM Sayýlarýn Yazýmý Sayýlara ve Kýsaltmalara Gelen Eklerin Yazýmý 11

18 ÖÐRENME ALANI : OKUMA-YAZMA-KONUÞMA-DÝL BÝLGÝSÝ SÜRE/AY... ATATÜRKÇÜLÜK Atatürk'te Vatan ve Millet Sevgisi Atatürk ve Müzik Türk Tarih Kurumu Anýt Aný Sürçme Asýr Vatan Uluslar arasý Levha Müzik Devrimi Türk Müziði Öz Müzik Ezgi Devrim TEMA 2 ALT TEMA Öz Benlik DÝLBÝLGÝSÝ Hâl Ekinin Kullanýmý Ýsim Tamlamalarý KAZANIMLAR 83. Akýcý biçimde okur. 84. Okuduklarýndaki örtülü anlamlarý bulur. 85. Konuþma sýrasýnda uygun hitap ifadeleri kullanýr. 86. Karþýsýndakinin algýlamaktan zorluk çekemeyeceði bir hýzda ve akýcý bir biçimde konuþur. 87. Düþünce yazýlarý yazar. 88. Günlük tutar. 89. Noktalama iþaretlerini iþlevlerine uygun olarak kullanýr. 90. Hâl eklerinin iþlevlerini kavrar. 91. Dinlediklerine/izlediklerine iliþkin karþýlaþtýrmalar yapar. 92. Kaset, cd, film v.b. kaynaklardan kiþisel arþiv oluþturur. 93. Ýsim tamlamalarýnýn kuruluþ ve anlam özelliklerini kavrar. DERSE HAZIRLIK Öðrencilerden Atatürk'ün sanata verdiði önemi vurgulayan sözleri bulmalarý istenir. TEMEL BECERÝLER Türkçeyi etkili ve güzel kullanma, yaratýcý düþünme, giriþimcilik. ETKÝNLÝKLER Öðrencilerden metinde geçen kelimeleri cümlede kullanmalarý istenecek. Öðrencilerden Atatürk'ten Anýlar adlý metindeki her bir anýya kýsa ve dikkat çekici bir baþlýk bulmalarý istenecek. Öðrencilerden Atatürk ün kiþilik özelliklerinden ilk gelenleri tahtaya yazarak beyin fýrtýnasý yapmalarý saðlanýr. Ardýndan belirlediðiniz öðrencilerden tahtada yazýlanlara bakarak Atatürk ün kiþilik özellikleriyle ilgili konuþma yapmalarý istenir. Öðrencilerden içeriðe uygun cümleler kurmalarý istenir. Noktalý virgül ile ilgili etkinlik yapýlýr. Cümleler tahtaya yazýlýr ve bu cümlelerde kullanýlan noktalý virgülün hangi amaçla kullanýlmýþ olabileceði yazýlýr. Yarýþmaya kýz öðrencilerden Þeyma, Lale, Gönül; erkek öðrencilerden ise Recep, Kasým ve Uður katýlacak. Türkiye, Ýngiltere ülke; Ankara, Londra þehir adlarýdýr. Öðrencilere isim tamlamasý ile ilgili etkinlik yapýlýr. Çeþitli kelime gruplarý yazdýrýlýr. Sonra bunlarýn hangi çeþit olduðunu karþýlarýna yazmalarý istenir. Bulutlarýn arkasý (Belirtili Ýsim Tamlamasý) Bahar sabahý (Belirtisiz Ýsim Tamlamasý) Dalga hýþýrtýlarýnýn gürültüsü (Zincirleme Ýsim Tamlamasý) Doða sevinci (Belirtili Ýsim Tamlamasý) Ýki nokta ile ilgili etkinlik yapýlýr. Kendimi taktim edeyim: Doktor Kerem Sarý Buðdayla arpadan baþka ne birer bu topraklarda? Ziraatçý sayar: - Yulaf, pancar, tütün... Ýki noktanýn hangi sebeplerle kullanýldýðý açýklanýr. YAZIM Günlük Özet Çýkarma Noktalý Virgül Noktalý Virgül Ýki Nokta ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D.: Sosyal Bilgiler (Tarih) dersi ile iliþkilendirir. ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME Çoktan seçmeli, kýsa cevaplý soru tipleri, çalýþma yapraklarý. 12

19 ÖÐRENME ALANI : OKUMA-YAZMA-KONUÞMA-DÝNLEME/DÝNLEME - DÝL BÝLGÝSÝ KAZANIMLAR 94. Yazýsýný bir ana fikir etrafýnda planlar. 95. Sýfat tamlamalarýnýn kuruluþ ve anlam özelliklerini kavrar. 96. Metindeki sebep-sonuç iliþkilerini fark eder. 97. Konuþmasýný içerik yönünden deðerlendirir. 98. Yazýsýna konunun ve türün özelliðine uygun bir giriþ yapar. 99. Yazma ve yöntem ve tekniklerini kullanýr. ETKÝNLÝKLER Öðrenciler okuduklarý metnin baðlamýndan hareketle anlamlarýný bilmedikleri kelimelerin deyim ve atasözlerinin anlamlarý bulunur. Öðrenciler okuduklarý metni kýsaca anlatýr. Sýfat tamlamalarý ile ilgili etkinlik yaptýrýlýr. Güzel kýz (sýfat tamlamasý) Ýyi insan (sýfat tamlamasý) Hatýrlý çocuk (sýfat tamlamasý) Temiz ev (sýfat tamlamasý) Öðrenciler birikimlerini harekete geçirmek amacýyla aþaðýdaki sorular öðrencilere sorulur. Geçmiþte yaþadýðýnýz ve ders aldýðýnýz bir olayý anlatýnýz. Tarihimizi öðrenmek niçin önemlidir? Öðrencilere metinde geçen fert, millet, tarih, devlet, meziyet, ecdat, devlet, asýr, kongre, seminer kelimelerini sözlük sýrasýna göre dizerler. SÜRE/AY... TEMA 2 ATATÜRKÇÜLÜK ALT TEMA Vatandaþlýk Görevleri Atatürk ün Tarihimize Verdiði Önem DERSE HAZIRLIK Öðrenci: Atasözleri ve deyimler sözlüðü getirir. Öðrenim Sosyal Kültürel Türk Medeni Kanunu Kadýn Fazilet Aile Ekonomik TEMEL BECERÝLER Yaratýcý düþünme, araþtýrma, iletiþim kurma, giriþimcilik. DÝLBÝLGÝSÝ Ýsim Tamlamasý Sýfat Tamlamasý ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D.: Sosyal Bilgiler (Tarih) dersi ile iliþkilendirilir. Eðik Çizgi YAZIM ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME Boþluk doldurma, açýk uçlu soru tipleri, kýsa cevaplý soru tipleri. 13

20 ÖÐRENME ALANI : OKUMA-YAZMA-KONUÞMA-DÝNLEME-DÝL BÝLGÝSÝ 3.1 SÜRE/AY... DUYGULAR VE HAYALLER Mutluluk Kibir Özlem Eðitim Ýnsan Çevre Kýzýlay Kan Mutluluk Coþku Mutlu Toplum Fabl Fýrtýna Gövde Karayel Özlem TEMA 3 ALT TEMA Hayal Duygu DÝLBÝLGÝSÝ Yapým Ekleri Birleþik Kelimeler (3.2) Basit Türemiþ (3.3) Türemiþ Kelimeler (3.3) YAZIM Soru Edatý'nýn mi (3.1) De, da yazýmý (3.2) Ki nin Yazýmý (3.3) KAZANIMLAR 100. Metni oluþturulan unsurlar arasýndaki geçiþ ve baðlantýlarý fark eder Yabancý dillerden alýnmýþ, dilimize henüz yerleþmemiþ kelimelerin yerine Türkçelerini kullanýr Olaylarý ve bilgileri sýraya koyarak anlatýr Olay yazýlarý yazar Yapým eklerinin iþlevlerini ve kelimeye kazandýrdýðý anlam özelliklerini kavrar Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Ayný kavram alanýna giren kelimeler, anlam farklýlýklarýný dikkate alarak kullanýr Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama yapar Duygu, düþünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder Birleþik kelimeyi kavrar Metindeki söz sanatlarýnýn anlatýma olan katkýsýný fark eder Konuþma öncesinde açýklamalar yapar Yazdýklarýný baþkalarýyla paylaþýr ve onlarýn deðerlendirmelerini dikkate alýr Basit, türemiþ ve birleþik kelimeleri ayýrt eder. DERSE HAZIRLIK Öðrenciler Kýzýlay ile ilgili bir þiir, afiþ vb. getirecek. Öðretmen La Fontaine, Ezop, Beydeba'dan fabl örnekleri getirir. Öðretmen sýnýfa bir þiir kaseti veya bir antolojisi getirir. TEMEL BECERÝLER Yaratýcý düþünme, Türkçeyi etkili kullanma, giriþimcilik, araþtýrma. ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME Açýk uçlu soru tipleri, çalýþma yapraklarý, boþluk doldurma. 14 ETKÝNLÝKLER Öðrencilere, bir masal okutulur ve masalýn sonunu tahmin ederek yazmalarý söylenir. Soru edatý mi nin yazýmýyla ilgili etkinlik yaptýrýlýr. Yardýmlaþma, mutluluk kavramlarý üzerinde konuþulur. Aþaðýdaki sorular öðrencilere yöneltilir. 1. Yardýmlaþmayý seviyor musunuz? 2. Ýmkânýnýz olsa kimlere, nasýl yardým etmek isterdiniz? Öðrencilere cümleler yazdýrýlýr. Bu cümlelerde geçen mi soru edatýnýn cümleye ne gibi anlamlar kattýðý hakkýnda konuþulur. Karagöz oyunu baþladý mý? Sýdýka nine çýnarým kesilecek mi? Öðrencilere, karþýsýndakinin deðer yargýlarýný, duygu ve düþüncelerini anladýðýný hissettirecek etkili bir iletiþim kurmak amacýyla kendisini baþkasýnýn yerine koyarak (empati kurarak) konuþma yöntemini kullanacaklarý söylenir. Bugün sýnýfta yaþananlarý hiç unutmayacaðým. cümlesi tahtaya yazýlýr. Öðrencilerden iþitilebilir bir sesle konuþmalarý istenir. Ardýndan öðrencilerden bu cümleyi sýraýsyla korku, sevinç ve üzüntü duygularýyla ifade etmeleri istenir ve konuþmalarý sýrasýnda da bu örnekte uyguladýklarý gibi vurgu, tonlama ve duraklamaya dikkat etmeleri istenir. Öðrenciler beþ gruba ayrýlýr. Kendi grup arkadaþalrý ile birlikte bir fabl seçip fabldaki kahramanlarý canlandýrmaya yönelik kostümler getirmeleri istenir. Öðrencilere teþhis (kiþileþtirme) sanatýný kavratmak amacýyla ilgili bir etkinlik yapýlýr. Cümleler yazdýrýlýr. Bu cümlelerdeki teþhis sanatýný bulmalarý istenir. Ufukta gülüp duruyor alev saçlý bir güneþ. Ýki aðaç baþ baþa seyrediyor gökleri Gel þu dünyayý kirli libasýndan soy. Öðrencilere de, da larla ilgili etkinlik yaptýrýlýr. Uzun zamandýr boyanmayan okul binasý, kir içinde kalmýþtý. Hasan yaþýndan da küçük gösteriyordu. Kurdeleler ay ýþýðýnda parlýyordu. Bir düþünün, biz gençler de bu vatanýn parýldayan güneþleri deðil miyiz? Yukarýda altý çizi de, da lar cümleden çýkarýlýrsa ne gibi bir deðiþiklik olur? Sorusu sorulur. Öðrencilere okuduklarý bir þiir veya parçada geçen bilinmeyen kelimeleri bulmalarýný ve bu kelimelerin anlamlarýný bulmalarý istenir. Bulduklarý bilinmeyen kelimelerin her birini ayrý ayrý kaðýtlara, kelimelerin anlamlarýný ayrý ayrý kaðýtlara yazmalarý isenir. Sonra bu kaðýtlarý bir kutunun içine koyacaklar. Her derste bir öðrenci bu kutudan bir kaðýt seçecek ve seçtiði kaðýtta kelime çýkarsa, kelimenin anlamýný, anlam çýkarsa da kelimeyi bulmalarý istenir. Öðrencilere yapýsý bakýmýndan kelimelerle (basit, türemiþ, birleþik) ilgili etkinlik yaptýrýlýr. Aþaðýdaki kutularda verilen kelimeler biri bir yönüyle diðerlerinden farklýdýr. Farklý olan kelimeyi örnekteki gibi yuvarlak içine alýnýz. 1. benlik biberlik çelik güzellik 2. toprak baþak bardak saçak 3. kazý kazak kazma kazýntý 4. uçaksavar uçurum uçurtma uçak

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

Akıllı Deneme Takvimi

Akıllı Deneme Takvimi Akıllı Deneme Takvimi 2014-2015 SÖZÜN ÖZÜ AKILLI DENEME TAKVİMİ Ürün Adý Uygulama Tarihi Ürün Adý Uygulama Tarihi 8. Sýnýf Akýllý Deneme - 1 15 Ekim 2014 Çarþamba 5. Sýnýf Akýllý Deneme - 1 18 Kasým 2014

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

1.TEMA : BÝREY VE TOPLUM 2.TEMA : ATATÜRK 3.TEMA : ÜRETÝM, TÜKETÝM VE VERÝMLÝLÝK

1.TEMA : BÝREY VE TOPLUM 2.TEMA : ATATÜRK 3.TEMA : ÜRETÝM, TÜKETÝM VE VERÝMLÝLÝK 1.TEMA : BÝREY VE TOPLUM Sütün Sýrrý...11 Güzel Dilimiz...15 Haftanýn Testi...18 Tema Deðerlendirme Testi...19 2.TEMA : ATATÜRK Atatürk'ün Hayatý...21 Güzel Dilimiz...24 Tema Deðerlendirme Testi...27 3.TEMA

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi2 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım.

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Serbest Okuma DÜNYA Dünya Güneş ten koptu. Önce ateşten toptu. Geçince uzun yıllar, Yavaş yavaş soğudu. Yağmur yağdı,sel oldu. Çukurları doldurdu. Büyük yerlerde

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ... 10 Eþ Anlamlý (Anlamdaþ) Kelimeler... 10 Karþýt (Zýt) Anlamalý Kelimeler...11 Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler...12 Anlamlý ve Kurallý Cümle Oluþturma...13 Neden

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

2. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 3. FASÝKÜL

2. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 3. FASÝKÜL . Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. EMA: BÝREY VE OPLUM KURÞUN KALEM (Okuma Metni) Eþ Anlamlý Kelimeler Çaðrýþtýran Kelimeler Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler SÝZ ÇÝÇEKLER OPLAYIN (Þiir) Karþýlaþtýrma Zýt (Karþýt)

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM Metin : Okul Ay: Eylül Hafta : 1. Hafta Saat : 9 + 2 Saat 2. Dinlediğini Anlama: 4, 7 Dinleme: 2 2,,, 12 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:, 5, 8 Hayat Bilgisi Okul Heyecanım

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 2 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri. 2. ÜNÝTE Ülkemizde Nüfus

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri. 2. ÜNÝTE Ülkemizde Nüfus ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri BÖLÜM 1 : ÝLETÝÞÝM ve ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝNDEKÝ ROLÜ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 15 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 BÖLÜM 2 : ÝLETÝÞÝMDE KÝTLE ÝLETÝÞÝM

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Büyük ve Küçük El. Baþlarken

Büyük ve Küçük El. Baþlarken Büyük ve Küçük El Ö y k ü n ü n i l g i l i o l d u ð u d e r s k a z a n ý m l a r ý Hayat Bilgisi A.1.1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanýr ve tanýtýr.b.1.9. Fiziksel özelliklerini tanýyarak

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE EYLÜL : 16.09.2013 27.09.2013 1. 1. TEMA AÇIKLAMALA R GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3 Dinlediğini anlama: 1, 4, 6, 14 Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:

Detaylı