T. c. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. Almanya'da. TürkOlmak. Yrd. Doç. Dr. Kadir TURAN. Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. c. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. Almanya'da. TürkOlmak. Yrd. Doç. Dr. Kadir TURAN. Ankara"

Transkript

1

2 T. c. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Almanya'da TürkOlmak Yrd. Doç. Dr. Kadir TURAN Ankara 1997

3 .. T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI YAYıNLARı Genel Yayın No : 103 Seri : Bilim Serisi ISBN : Dizgi-Baskı : Şule Ofset

4 SUNUŞ 21. yüzyıla girerken bütün dünyada her alanda önemli değişmeler yaşanmaktadır. Bu değişmelerden enfazla etkilenen kurumların başında aile gelmektedir. Ailede yaşanan değişimin getirdiği sosyal bir zorunluluk olan " Aile Ödenek {eri" Batı Avrupa ülkelerinde başlamasını müteakip yaygınlaşmış ve bugün hemen bütün ülkelerde uygulanır hale gelmiştir. Aile yapılarında ve rollerinde meydana gelen değişmeler ailenin ihtiyaçlannı karşılayamaması halinde zor durumlara düşmesi hali ailenin destek ihtiyacının açık göstergesi olmuş ve devletler özellikle "sosyal devlet" anlayışının bir gereği olmak üzere aile ödenekleri uygulamalannı başlatmıştır. Bilindiği üzere Anayasamızın 41. maddesi aileyi düzenlerken, Türk toplumunun temeli olduğu gerçeğinin altını özenle çizmekte ve onun korunmasını anayasal bir ilke olarak hüküm altına almaktadır. Aynı maddeyle devlete ailenin huzur ve refahının sağlanması ve gerekli teşkilatın kurulması yönünde bir ödev yüklenmektedir. Bu anlayıştan hareketle teşkil edilen Aile Araştırma Kurumu, devletin aile konusundaki sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur ve aile ile ilgili sosyal araştlrmalardan sorumludur. Bu çerçevede Kurum, aile merkezli önemli araştırma ve yayınlann altına imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Elinizdeki bu kitap aile ödenekleri konusunu bütün yönleriyle ele alıp değerlendiren ve konuyu bütün ayrıntılarıyla ortaya koyan ciddi bir çalışmanın ürünüdür. Aile Araştırma Kurumu böylesine kapsamlı bir eseri yayınlayarak önemli bir boşluğu doldurmak yanında Türk yayın hayatına aile ödenekleri" konusunda temel bir başvuru kaynağı hediye etmektedir. Işılay SAYGıN Devlet Bakanı

5

6 ÖNSÖZ F. Alınanya'daki Dil, Kültür ve İnsan Varlığımız'ın Geçmişine ve Geleceğine ışık tuttuğuna inandığımız bu araştırmamızın tamamlandığı 1991 yılı, bir mutlu rastlantı olarak, UNESeO tarafından tüm Dünya'da, Dilimizin ve Kültürümüzün büyük ustası YUNUS EM RE YIL! olarak kutlanıyordu. Bu nedenle, Anadolu İnsanının Dil, Kültür, Duygu ve Düşünce naturasının bu önde gelen temsilcisini hatırlamadan geçemezdik. Yurt Dışındaki Gençleıimiz için, "Gurbette" olduklarını ancak yeni yeni idrak edebilecek yaş ve tecrübede bulunan bu Genç İnsanlarımız için; Büyük Ozanımızın "Gurbet" üstüne söylenmiş dizelerine yer verdiğimiz bu sayfayı, Ölümsüz Ozanımıza ayırdık. Aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyoruz... Ruhu şad'olsun... K. TURAN "HARAMİ GİBİ YOLUMA A YKURU İNEN KARLı DAG BEN YARİMDEN AYRI DÜŞTÜM SEN YOLUMU BAGLAR MISIN" "KARLı DAGLARIN BAŞINDA SALKIM SALKIM OLAN BULUT SAÇIN ÇÖZÜP BENİM için YAŞıN YAŞıN AGLAR MISIN" YUNUS EMRE v

7

8 ... ıçindekiler SUNUŞ... iii ÖNSÖZ v İçİNDEKİLER vii (;İRİş ı i. BÖLÜM ARAŞTIR ANIN SİSTEMATİGİ I. ı. OLAYıN KISA TARİHÇESİ KONUMUZ... IR 1.3. TEMEL KAVRAMLARlMIZ ı İnıegration ı.3.2. Sozialisation Akkulturation ARAŞTıRMANıN PROBLEMATİGİ ve VARSAyıMI BÖLÜM ı. KUŞAKTAN II. KUŞAGA KALAN SOSYO.KÜLTÜREL MİRAS ı. i. KUŞAK TÜRK İşçİLERİNİN EKONOMİK-ROL'Ü ve SOSY AL-STATÜ'SÜ Kuşağın Üstlendiği Sosyo-Ekonomik Rol i. Kuşağın F.Toplum İçindeki Sosyal-Statüsü... SI 2.2. F.ALMAN TOPLUMUNUN TÜRKLER'E YÖNELİK TEPKİsİ Yerlinin Yabancıya Tepkisi Tepkilerin Boy Hedefi Türk Topluluğu F. ALMANY A'DAKİ TÜRK AZıNLıK KÜLTÜRÜ Aydınların ve Organizasyonların Kültürel Çıkmaz! a) İntegration Taraftarları b) Multi-Kültür Taraftarları c) Kültürel Kimliğin Savunucuları Türk Azınlık Kültürünün Toplumsal Kökleri Vil

9 3. BÖLÜM Etnik Sub-Kültür'ün Maddi İfadesi: Gctıo'la ma II. KUŞAK TÜRKLER' İ N SOSYALİZASYON SÜRECİNDE ÖNEMLİ AŞAMALAH i. DİL PROBLEMA TİGİ..... i i. i. Dilin Özümlenmesi Süreci i.2. İki Dillilik Problematiği (Bilingualismus) SOSALİZASYONDA PRİMAR AŞAMA (Enkulturation) Ailcde Sosyalizasyon Ailede Yapısal Değişmeler i.2. Ebeveynlerin Eğitim Anlayışı Akran Grupları İçinde Sosyalizasyon (Peer-Groop's) Oyun Arkadaşlığı "Stigma" Olayı SOSY ALİZASYONDA SEKUNDA,R AŞAMA Çocuk Yuvaları (Kindergarten) Okul ve Eğitim Okul ve Eğitim Sisteminin Sınıfı Karakteri F. Almanya'nın Yabancılara Yönelik Eğitim Politikası Eğitim Politikasında Alternatif Öneriler i Hazırlık Sınıfları (Vorberaitungsklassen) Normal Alman Sınıfları (Regelklassen) "Türkçe ve Türk Kültürü" Dersleri Mesleki Eğitim ve Sosyal-Ro! II. KUŞAK TÜRK GENÇLERİNE VURULMAK İSTENEN "SUÇLU" DAMGASINA KRİTİK BİR Y AKLAŞIM S()NUÇLAR a) II. Kuşak İçin So uçlar b) III. Kuşak İçin Öneriler B İ BLİ Y()GRAFY A vııı

10 GİRİş 90'1ı yılların başlamış bulunduğu şu sıralarda; işçi, işçi ailesi, serbest meslek sahibi, öğrenci, aydın ve sanatçılarla birlikte, hemen her sosyal statüden olmak üzere 2 milyonu aşkın yurttaşımız yurtdışında yaşamaktadır, Türkiye nüfusunun 60 milyona yaklaştığı kabul edilecek olursa, her yurttaşımızdan birinin yaşamını ülkemiz sınırları dışında sürdürmekte bulunduğu kolayca hesaplanabilir, Bunun yanı sıra, miktarın ülkeler arası yayılışı da ilginç bir görüntü sergilemektedir. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika. Lüxemburg, İngiltere, [sveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, İran, Irak, Libya, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Kıbrıs, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya kadar; 23 ülkeyi ve 5 kıtayı içine alan bir göç yelpazesiyle karşılaşılmaktadırl, (I) YAZıCı' R. : T.c. Çalışma Bakanı Mustafa Kalemli'yle: "GUI'bet Dertlerine Çözüm Toplantısı", Hürriyet, 23 Mart 1986, Frankfurt.

11 ALMANY A'DA TÜRK OLMAK Toplumumuzun sosyal pramidinden dikey bir eksenle ayrılmış böy le bir di limin sosyal hareketliliğinin, mekan içindeki dağılışı kadar, bu yayııışın zaman içi ndeki yoğunluğu da ilginç görünmektedir. Bu oluşum sadece son 30 yılın ürü nüdür. i 964'te Yurtdışında bulunan yurttaşlarımızın sayı sının civarında olduğunu hatırlarsak; 1974'ten beri sı nırlı sayıdaki yuıttaşımızın dış ülkelere gide bildiği gerçeğini de buna eklersek; meydana gelmiş bulunan hareketlil iğin, nere deyse i O yıl gibi, kısa denebilecek bir süre içinde gerçekleşmiş olduğunu söyle yebiliriz yılı sonlarına doğru, önce F. Almanya'nın, hemen ardından da diğer B atı-avrupa ü lkeleri nin, işgücü ithalini ani olarak durduran kararları (Anwerbes topp) nedeniyle, yurtdışındaki yurttaşlarımızın yarıdan fazlası Lo yıldan daha uzun bir süreden beri, yurt toprakları dışında yaşamanın pratik tecrübesi içinde dirler. Bunların kalabalık bir bölümü i se; ya küçük bir yaşta göç olayına katı larak ülkesinden ayrılmış ya da doğrudan yabancı bir ülkede doğmuş ve yetişmişlerdir. Topl u m u m u z, tarih içindeki ilginç serüveni boyu nca, hiç b i r d ö n e m d e zaten "Kapalı Topl u m " özelliği göstermemişti 2 Çin içlerinden Orta-Avrupa'ya, Kırım'dan Yemen'e kadar uzanan çok geniş bir alan üstünde ve Dünyanın belli ba lı ticaret yolları üstünde çeşitli amaçlarla sürekli bir hareketliliğin yaratıcısı olmuştu. Bu çeşitli amaçlara, ücretli el emeği olmak i lk kez eklenmektedir. "I9S0'lerde önemli boyutlara eıişmiş içgöçler, yerini sınırlar ötesi işgücü akımına" bırakmı ştır 3. Toplumumuzda, insan unsuru olarak; "emeğini satarak geçimini sağ lamak amacıyla", bu kadar kısa bir sürede, "böylesine geniş kapsamlı bir dışa açılış, tarihimizde i lk kez" yepyeni bir biçimde gerçekleşmiştir 4. Uluslararası İşgücü Göçü olayının bir parçası görünümündeki bu olgu; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel planlarda değişik boyutlara sahiptir. Ş imdi ye kadar her iki ülkeyi de etki lemiş bulunan, bundan sonra da etkilemekte devam edeceği anlaşılan bu olayın analiziyle ilgilenmiş araştırmacılarımızın çqitli çalış malarında konuya üç ayrı perspektiften yaklaşıldığı dikkatimizi çekmiştir. a) İşgücü (2) S EZER. B. : "Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları" Sümer Kil. Yay. istanbul. 1 9XK. s: ( 3 ) GiTMEZ. A.S. : " Yurtdı ıııa işçi Göçü ve Geri Dönüşler" Alan Yay. istanbul. 1 9 X 3. s: 1 4. (4) TUNA, K. : " Yurt Dışı a işçi Gönderme Olayının Sosyolojik Eleştirisi ". No: Istanhul, s: 3. 2 Lü. Ed. Fak. Yay.

12 kiralayan ülke: F. Almanya. b) İşgücü gönderen ülke: Türkiye. c) F. Almanya'da çalışan Türk İşçileri. Aslında, bu üç perspektif sözünü ettiğimiz olayın ana/izi ve değerlendirilmesinde, üç ayn temel konsepsiyonu içermektedir. a) F. Almanya'nın Çıkarları : II. Savaştan sonra yeniden kurulan Alman endüstrisi ve buna bağlı olarak hızla büyüyen Alman ekonomisi işgücü darboğazlarıyla karşılaşınca, genellikle Kuzey-Akdeniz ülkelerinin potansiyel işgücüne başvurarak sorunu aşmışlı. İşgücü ithaliyle ilgili kararları veren, bu işgücünü seçen, çalışma şartlarını ve süıesini belirleyen; yani, insiyatifi ve denetimi elinde bulunduran taraf F. Alnıan finnalan ve hükumetieri olduğuna göre, olaydan zararlı çıkmaları zaten beklenemezdi. Nitekim, ileri düzeyde endüstrileşmiş Batılı ülkelerin, gelişmekte olduğu varsayılan ülkelere "sermaye ihracı" olayıyla; aynı ülkelerden "işgücü ithali" durumu arasında, bir kumaşın tersi ile yüzü tüıünden birbirinden ayrılamaz ilişkiler bulunmaktadır. Bu türlü ilişkiler nedeniyle, işçi ithaı eden "Merkez Ülkeler"in mutlaka büyük ekonomik ve politik yararlar sağladıklan kesin olarak bilinmektedir. "Merkez ve Çevre" ülkeler arasında göıülen ters yönlü "Sermaye ve İşgücü akışının, birbirine niçin ve nasıl bağlı olduğunu, aralarındaki kaçınılmaz ilişkiyi açıklamaları bakımından Özellikle biri Yunanlı araştırmacı Marios Nikolinakos 5, diğeri İtalyan Paolo Cinnani'nin çalışmaları 6 büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalardan, sözü edilen ilişkileri açıklayıcı soyut bir model oluşturulabilmiştir. Mekanizmanın işleyişini özetlemeye çalışalım. "Kapitalizm bireysel insiyatiflerden ve bunun prensiplerinden vazgeçerek" tekelleşmeye yönelmiştir. "... Zaman büyük serınayenin tekelleşme zamanıdır. Bu gidişte tek başına bulunacak işverenlere, daha fazla şans ve yer yoktur." Günümüzde "... Monopoller ekonomiyi tamamiyle kontrolleri altına almı ve bu iş, onların her alandaki uygulanabilir metodik planlarıyla ve devleti yönlendirıneleriyle paralel oluşmuştur.,,7 (5) NIKOLlNAKOS, M. : "Politischc Ökonomie tlcr Gastarbcitcrfragc. Migratiım unu Kapitalismus", Rowohlt Verlag, Hamburg (6) CINNANI, P. : "Emigration und Imperialismus, zur Problematik dcr Arbciısl1ligrantcn", K. Trikont Verlag, München, (7) NIKOLlNAKOS. M. : (a. g. C.>. s: 152 3

13 ALMANYA'DA TÜRK OLMAK Sistem, yapısı gereği mutlaka kar amacına ve esasına dayalı olarak çalışmakta olduğundan, biriken sermayenin yeniden yatırıma dönüştürülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Yatırımlar için herhangi bir "Çevre" ülke seçilmişse, bunun adı "Sermaye İhracı " olmaktadır. Bu ülkenin işgücü aynı ülke içinde istihdam edilmekte, kar, "Merkez" ülkeye transfer edilmektedir. Sermayenin dışarıya ihraç edilmeyen bölümü ise "Merkez ülke içinde yatırıma yönelmekte, bu defa da çalıştırılmak üzere "Çevre" ülkeleıin işgücüne müracaat etmek kaçınılmaz olmaktadır. Yabancı işgücü istihdamıyla yeniden büyüyen sermaye, ya tekrar içeride yatırıma dönüşerek bir kere daha işgücü ithali için "Çevre" ülkelere başvurulınakta ya da sermaye "Merkez" ülkelerden dışarıya ihraç edilerek, "Çevre" ülkelere yönelmektedir. Sermaye ve İşgücünün, "Merkez ile Çevre" ülkeler arasındaki bu sirkülasyonunda denetim mutlak surette, kapitalin sahibi bulunan Merkez Ülkelerin Monopollerinin elinde bulunmaktadır. Çevre ülkeler ise, gönderdikleri işgücü karşılığında bir miktar döviz girdisi sağlayarak Merkez ülkelerin üretmekte oldukları çeşitli malları ithal ederek, müşteri olabilme konumlarını sürdürıneye çalışmaktadırlar 8. A vrupa Topluluğu içindeki önemli pozisyonu nedeniyle, günümüzün önde gelen Merkez Ü lkelerinden biri bulunan F. Almanya'nm, İş Göçü Olayı dolayısıyla çok yönlü kazançları, siyası planda da tartışılamayacak kadar büyüktür. İki büyük savaşın yarattığı "Saldırgan Almanya" imajı, giderek silinmeye yüz tutmuştur. İşgücü ithal ettiği ülkelerle her türlü diyaloğu geliştirebilen F. Almanya küçümsenmeyecek ölçülerde itibar kazanabilmiştir. Bir zamanlar F. Almanya için söylenmiş olan "Ekonomik dev, politik cüce" sözü giderek geçerliliğini yitirmiş, F. Alınanya ekonomik ve teknolojik gücüne denk sayılabilecek siyası nüfuz kazanmıştır. Siyası alandaki kozlarını ve oyun alanl11l, 30 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçülerde geliştirmiştir. b) Türkiye'nin Çıkarları : Olaya Türkiye perspektifinden bakıldığında ilk görünen gerçek şudur: (8) "Entwieklungshilfe"; kalkınma yardımı adı altında Çevre ülkelerin, Merkez ülkelere horçlanınası ol:ıyı da aynı sermaye akışı ve ilişkilerinin bir başka yüzü olmaktadır. Merkez ülkelerin ürettikleri malları tüketecek pazarlann yaratılması, devamının mümkün kılınması ve kapitalin büyütülmesi şeklinde özetlenebilir. 4

14 ALMANYA'DA TÜRK OLMAK Baştan düşünülmüş bir "İşgücü Göçü Politikası" bulunmadığı için netice tesadüf Iere kaldığından ülkemizin bu olaydan karlı mı yoksa zararlı mı? çıkmakta olduğu ciddi' tartışmalara yol açabilecek bir içerik kazanmıştır. Nitekim, yine Türkiye gibi Çevre ülke konumunda bulunan "Cezayir, yurtdışına işçi gönderimini kesinlikle durdurmuştur. Yugoslavya ise, hiç değilse nitelikli işçilerini dışanya göndeımekten vazgeçmiştir.,,9 Bu genel bilgilere paralel olarak Türk araştırmacıların çalışmalan da, olayın Türkiye özelindeki istenmeyen etkilerini aydınlatmış bulunmaktadırlar. Sözünü ettiğimiz bulguların hiç değilse bir bölümünü özetlemekte fayda görüyoluz. ı) "Yabancı ülkelere Türk İşgücü akımı ekonomimizin, Batı-Avrupa Ülkeleri, özellikle F. Alman konjonktürüne karşı duyarlılığını artırmıştır." Lo 2) Yuıtdışındaki işçilerimizin kontrol edilemeyen tasarruflan "verimlilik ve sermaye birikiminden çok enfhisyonu" ve spekülasyonu hızlandıran, ek satınalma gücüne dönüşmüştürll. 3) Büyüyen ve gelişen iç tüketim, yerli sanayi kamçılamaktan çok, lükse yönelerek, ülkemizin Batı-Ülkelerinden yapmakta olduğu ithaliitın artmasına neden olmuştur!2. 4) Türkiye dışticaret açığını azaltmak için, yurtdışından göndeıi len bu yabancı yaralara daha çok muhtaç ve bağımlı hale gelmiş; ithalatının artışı bunu daha da şiddetlendirmiştir." 13 5) Beşeri' sermaye ihracı, "Kırsal alanlarda çeşitli tarımsal faaliyetlerin terkedilmesine" yolaçmış; "Toprağın insan gücü ile işlenmesine dayanan kırsal alan- (9) ABADAN, N. - R. KELEŞ - R. PENNINX - H.V. RENSELAAR - L.V. VELZEN - L. YE İSEY ; "Göç ve Gelişme", - Uluslararası İşgüc Göçünün Boğazlayan İlçesi Uzerindeki Etkilerine Ilişkin Bir Araştırma - Ank. Uni. S.B.F. ıskan ve Şehireilik Ens. Yayınları, Ankara, i 975, s; 2,3. (LO) GÖKDERE, A.Y. ; "Yabancı Ülkelere İşgücü Akımı ve Türk Ekonomisi Üzerine Etkileri", T. İş Bankası KültUr Yay. No: 196, Ankara, 1978, s; 272. (ii) GÖKDERE. A.Y. : (a. g. c.), s: 272_ (12) ABADAN, N. : "Göç ve Gelişme... ", s: (13) ABADAN, N.: "Göç ve Gelişme... ", s;

15 larda, kırsal işgücünün azalması, erkek gücünün yerine, fiziksel yönden daha az dayanıkl ı kadın işgücüne geçişi" gerektirmiştir. 14 6) "İşgücü gönderimi, gelişmiş bir ülkeden, ileri derecede sanaileşmiş ülkelere gözle görülmeyen bir sermaye transferidir. İşgücünün belirli yaşlara kadar beslenmesi beceıi kazandırılması, eğitilmesi, sosyalizasyonu belirli bir maliyetle" mümkün olabilmişti.1 5 7) Vasıflı işgücünün bir bölümünün gelişmiş ülkelere kaptınlınası; ulusal sanayileşmemizde çok önemli sayılan yetişmiş işgücü dezavantajlaı'ına yol açmıştır. Vası flı işgücünü istihdam edemeyen bölge ve ülkelerin, gelişmiş bölge ve ülkelerle arasındaki farkı kapatabilmesi olanaksız sayılınaktadır. 1 6 İşgücü ihraç eden tüm "... kaynak ülkelerde yapılan ekonomik - politik analizlerde görülüyorki; bu ülkelerin kendi gelişmeleri için, dışarı gönderdikleıi yetişmiş işgüçleri hem ekonomik, hem de politik alanlarda onların geli melerinin durmasına" yolaçmıştıı.l7. Demekoluyorki, Dr. Ahmet Aker'in (1972) ulaşmış bulunduğu bu tesbit, pek çok araştırmacı tarafından paylaşılmaktadır. c) İ şçilerimizin Çıkarları : Olaya F. Almanya'da çalışan işçilerimizin çıkarları açısından bakıldığında, solunun ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarının bulunduğu dikkatimizi çekmektedir. Ekonomik bakımdan, işçi aileleriyle, onların Türkiye'deki yakınlarının bu süreçten mutlak kazançlı çıktıkları; ev, arsa, tarla, dükkan, traktör, kamyon, makina ve mesleki alet gibi menkul ve gayrımenkul mülk satın alarak ekonomik dulumlarını düzelttikleri LS, az çok genel bir kanaat ise de, biz, bu genel kanaate bütünüyle katılmıyoruz. Her nekadar, bir miktar kapital ve mülk edinildiği bir gerçek ise de, edinilen mülk her zaman isabetli olmamış, biriktirilmeye çalışılan kapitalin hangi amaca hizmet edeceği; amaçların açık seçik belli olup, olmadığı; amaca göre yeterli sayılıp sayılamayacağı tartışmaya açık bir konudur. Kapitalin ( 14) ABADAN. N.: "Göç ve Gelişme...", s: 400, 403 (15) ABADAN. N.: "Göç ve Gelişme...", s: 407. ( 16) A KER. A. : "İşçi Göçü", Sancler yay. İstanbuL. 1972, s: 115 ve sonrası. (ı 7) NİKOLiNAKOS, M. : (a.g.e.), s.: ıl. (18) ABADAN, N.: "Göç ve Gelişme...", s:

16 lamakta ve genellikle; piyasa şartlarının bilinmemesi, iş ve işletmecilik tecrübesinin bulunmaması, güvenilir iş ortağı seçilememesi gibi nedenlerle kapitalin eridiği ya da bütünüyle kaybedildiği, tüm Çevre ülkelerinde gözlenmiş bir olaydır. 19 İşçilerimiz esasen, pratik tecrübeleriyle bu gerçeği öğrenmiş bulundukları için, anlamlı ya da anlamsız, menkôl veya gayrımenkôl mülk satın almayı yeğlemişlerdir. Fakat ne varki, geri dönüş tarihlerinin sürekli ertelemeye uğraması sonucu, bu mülkierden istifade edememektedirler. Bu nedenle, satın aldıklarından kendilerinden daha fazla, Türkiye'ele bulunan yakınları istifade ederek, gerçekten dikkate değer kazançlar sağlaml lardır. i. Kuşak, hiçbir zaman kapital biriktirme ve mülk satınalma gayretinden vazgeçmediği için, kazançları nisbetinde bir hayat standardını (F. Almanya'da) elde edememişlerdir. Bankada parası, mcmlekette mülkü olan, fakat, Alman toplumu ölçüleriyle yoksul sayılabilecek bir yaşamı ister istemez sürdürmekteelirler. Bu zorunlu tasarruf disiplini içinde işçi ailesi ve tabii çocuklar da (II. Kuşak) paylarına düşeni almışlardır. Özellikle kötü konut şartları, ekonomik yapının, hayata ve sosyal imkanlara yansıyan en çarpıcı göstergesini ortaya koymaktadır. Bunun yal11 sıra, işyerleri ve sendikalarda yönetime katılabilmeleri ise en alt düzeylerde süregelmektedir. İstenmeyen yabancılar sayılmakta, sosyal bakımdan tecride uğrayarak 'Getto'lar oluşturmaktadırlar20. Hala yaşamlatını sürdürdükleri toplum içinde aktif ve pasif siyası haklarından (Wahlrecht) mahrumdurlar 21. Yurtdışına çıkanlarla, yurtta kalanların teşkil ettiği 'Parçalanmış Aileler'in sorunları; yurtdışındaki ailelerin geleneksel yapılarını çatlatmalarından doğan so s- (19) Sanılanın tersi bir durum. Son on yılda, konunun ekonomik yanıyla ilgili tüm literatür bu tesbitte ittifak halindedirler. Yunanistan, Yugoslavya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de aynı bulgular söz konusu edilmektedir. (20) ABADAN, N.: "Göç ve Gelişme... ", s: 409. (2 i) 2 Şubat 89 tarihinde Hamburg Eyalet Senatosu, F. Almanya'da ilk defa ve tek örnek olarak, sadece belediye düzeyinde oy verme hakkı tanımış ise de, yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek geçersiz kalmı tır. F. İçi lcri Bakanlığı ise, böyle sınırlı bir hakkın verilmesine bile iddetle kar ı çıkmıştır. Yabancıların sorunları hakımından asıl önemli görülen Eyalct Mcclisleri (Landestag) ve F. Meclis (Bundestag) düzeyindeki siyasi haklardan ise, henüz hiçbir merci söz etmek cesaretini göstcrememektcdir. 7

17 ALMANYA'DA TÜRK OLMAK yal sarsıntılar ve bu oluşumların yolaçtığı dramatik gelişmeler, henüz araştırmacıların ilgisini bekleyen işlenmemiş konulardır. Kendi sosyal köklerinden koparak, yabancı bir toplum içinde yaşayan yurttaşlarımız arasında çok sık görüldüğü iddia edilen 'Kriminal Eğilimlerle; 'Nostalgie'nin sebep olduğu psikolojik rahatsızlıklar da aynı şekilde aydınlatılmayı bekleyen konulardır. Çalışmak için ya da başka amaçlarla, yetişkin yaşlarda yuıtdışına gidenlere konu ile ilgili Iiteratürde geneııikle "i. Kuşak" denmektedir (I. Generation). Okul öncesi veya okula başlama çağında ebeveyni tarafından yurtdışına götürülmüş olanlarla, doğrudan doğruya yurtdışında doğup, büyüyenler 'II. Kuşak' adını almaktadırlar. II. Kuşaktan doğan çocukların oluşturduğu yeni nesle de 'III. Kuşak' demek uygun düşmektedir. İlgili literatürde ve pratik hayatta kuşaııara numara verilerek kastedilen ayırım kısaca böyledir. Bir mahsuru görülmedi ği için, ifade birliği sağlamak amacıyla, aynı kavramları, yine aynı anlamda kullanmayı biz de uygun bulduk. F. Almanya'daki Türk Topluluğunun yakın ve uzak geleceğiyle ilgili önemli Kültürel Problem, II. ve daha sonraki Kuşak Türk Gençleri ve çocuklarının Sosyalizasyonudur. Yani, topl luğun 'Kültürel Beka'sıyla ilgili kaygılar veya AsimiHisyonu (Almanlaşması) ihtimali karşısındaki endişe ve korkular eli önemli kültürel problemi oluşturmaktadır. Bu sorun şimdiye kadar ilgili tarafları, (F. Almanya, Türkiye ve Alınanya'daki Türk Topluluğunu) az çok da olsa tatmin edecek bir uzlaşmaya ulaştırılamamış, dolayısıyla çözümü en güç sorun olma özelliğini sürdürmüştür. Bu çözümsüzlüğün tabii sonuçlarından biri ve belki de en önemlisi II. Kuşağın, 'Kültürel Kimlik' krizi (Kultureııe Identitat) olmaktadır. II. Kuşak, bugünkü Sosyalizasyon şartları ve süreci içinde ne gibi bir Kültürel Değişme olgusu yaşamaktadır? Bu Sosyalizasyon ve Kültür Değişmesi (Acculturation veya KultuJ'wechsel) süreci içinde II. Kuşak, F. Alman Toplumuna integre mi olmaktadır? yoksa, doğrudan doğruya asimile mi olmaktadır? veya bir başka ihtimal sözkonusu olabilir mi? Araştırmamızın konusunu belirleyen soru ve sorunlar (Problematik) bunlar olmaktadır. Yurtdışında yaşayan 2 milyonu aşkın yurttaşımızın ı,5 milyona yakın kısmı bir tek ülkede, F. Almanya'da yoğunlaşmış bulunduğu için, konumuzu "F. Almanya"yla sınırlamayı uygun bulduk. Bir başka sınırlama da, yalnız IL. Kuşa- 8

18 ğın Sosyalizasyonu ve Akkültürasyon süreci şeklinde olmaktadır. III. Kuşak henüz bu sürecin çok başlarında ve geleceği tam bir meçhul teşkil ettiğinden konumuz dışında kalırken; sorunları yapısal şaıtlar dolayısıyla çok farklı bulunan i. Kuşak ise, II. Kuşakla olan yakın ilişki ve etkileri nedeniyle kısmen konu edilecektir. i. Kuşakla, III. Kuşak arasında bir köprü ve geçiş kuşağı olduğu için, Il. Kuşağın genel olarak sosyalizasyonu ve özel olarak da akkültürasyon probleminin yapısı, şartları ve gelişme süreci ayrıntılı olarak tesbit edilebilirse; Türkiye Hükümetleıinin ve bakanlıklar uzmanlarının çözüm için sarfetmekte oldukları çabalara destek olunabileceği kanısındayız. F. Almanya'daki Türk Topluluğunun ve Türkiyenin orta ve uzun vadeli çıkarlarına uygun çözümlerin üretilebileceği bir temellendirmeyi amaçlamakta ve umm.akta Aksi halde, yurtdışındaki ve konumuz dolayısıyla da F. Almanyadaki 'İnsan ve Kültür Varlığımız', hiç de uzak olmayan bir gelecekte bir bütün halinde kendi kendisi olmaktan hızla uzaklaşacak veya Türkiye hesabına kaybedilmiş olabilecektir. Araştırmamızın konusuyla ilgili en önemli güçlük, II. Kuşağın henüz 25 yaşın altındaki yaş dilimlerinde yer alması dolayısıyla, sosyalizasyonlarırıın henüz tamamlanmamış, oluş halindeki bir süreç olmasıdır. Buna bağlı olarak, bu genç kuşakların yaşamakta olduğu akkültürasyon olayı da, boyutları itibariyle henüz teşekkül halinde bulunmaktadır. Takriben yıl sonra, IV. Kuşak sahnedeki rolüne talip olurken, II. Kuşak üzerine yapılacak özellikle de doğrudan ll. Kuşak tarafından yapılacak, geleceğin muhtemel çalışmaları; sorunlarla ilgi verileri daha büyük bir etki veya yetkiyle ortaya koyacaklardır. Genel anlamdaki Sosyalizasyonla ilgili çok sayıda teorik ve ampirik çalışma bulunmasına karşılık; ülke dışına göç etmiş grup ve ailelerde sosyalizasyon sürecinin bu yeni özelliklerine eğilen çalışmalar çok daha sınırlıdır. Bu Gıuplar ve aileler içinde yetişen çocuklarda ve gençlerde Kültür Değişmesi (Accu1turation - Kultuıwechsel) olayı, neredeyse hiç işlenmemiş bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Göçmen ailelerde, kendi ülkelerinden taşıyıp getirdikleri Orijinal Kültür Normlarının, kuşaktan kuşağa geçerken, kült r 1 değerler ve kalıpların, ne ölçülerde ve nasıl terkedilerek; yeni toplumun kültür kalıplarının, değer ve davranışla- 9

19 ALMANYA'DA TÜRK OLMAK bir konunun, bu denli bakir kalabilmesi elbette boşuna olamaz. Ne varki, bu boşluğun çalışmamız için ihtiyaç duyduğumuz, yol gösterici ve açıklayıcı bir model bulabilmemizi olanaksız kıldığı açıktır. Bize az çok yardımcı olabilecek sınırlı sayıdaki çalışma ise ya Alman araştırmacılar tarafından yürütülmüş ya da doğal olarak kaynak ülkelerin araştırmacıları tarafından gerçekleştirilmiştir. İtalyan, İspanyol, Yunan, Yugoslav araştırmacılar elbette kendi Ethnik GlUplarını ele almışlardır. Türk araştırmacıların da yine aynı şekilde kendi topluluklarını konu edindikleri gözlenmektedir. Almaıı araştırmacılar ise problemi genel olarak Yabancılar SOlUnu (Auslandeıt'rage) ya da Yabancılar Politikası (Ausıanderpolitik) ve bu politikanın kritiği şeklinde ele aimaktadırlar. Türk gençlerinin sorunları ise, bu genel başlık içinde, sadece bir önemli ayrıntı dulumunda kalmaktadu. Bu ikinci glup araştırmacıların, SOlUnlarını anlamakta ve anlatmakta en fazla güçlüğe uğradıkları yabancı glubu da yine Türk Topluluğu olmaktadır. Dil, kültür, gelenekler ve mantalite farklılığının daha büyük boyutlarda söz konusu olması nedeniyle sözkonusu güçlükler aşılamamaktadır. Konumuz ve araştırmamızla ilgili bir başka önemli güçlük de gen :lere SOlU cetvelleri, anketler ve düzenli mülakat teknikleriyle yaklaşmanın faydasızlığıdır. Gençleıin içinde bulundukları azınlık psikolojisi nedeniyle, dışlanmış olmanın gulur ezikliğiyle ve savunma içgüdüsüyle, SOlUnlara kasıtlı olarak yanıltıcı cevaplar vermeleridir. Verecekleri bilgilerin, hangi ellerde, hangi amaçlarla toplanıp kullanılacağından kuşkulu bulunmaları, gerçekleri büyük ölçülerde gizlemeleriyle sonuçlanmaktadır. ı 984 yılında, yabancıların yoğun olarak oturduğu bilinen 5 kentte (Hamburg, München, Nürnberg, Duisburg, Essen) uygulanan dev bir anket çalışması yaklaşık 300 SOlUdan oluşuyordu. Araştırmayı F. Maamlar adına, ilgili şehirlerin üniversiteleri bünyesindeki Sosyoloji Enstitüleri yönetmiş ve milyonlarca D.Mark'a malolmuştu. Bu araştırmanın Hamburg'la ilgili bölümünde ve Türk gençlerine yönelik çalışmalarında anketçi olarak fiilen çalışmıştık. Konu; IL Kuşak Yabancı Gençlerin Kültürel Kimliklerindeki değişmelerin ya da değişmezliğin ölçülmesiydi. SOlUlar çoğunlukla A.B. Devletlerindeki zenciler üzerinde uygulanmış çeşitli anketlerden derlenmiş bulunmaktaydı. II. Kuşak Türk Gençleri- 10

20 nin, her türlü sorgulamaya duydukları derin kuşkular nedeniyle, anketin yanlış sonuçlara ulaşması için ellerinden geleni yaptıkları nı gözledik. Bu güvensizlik, tüm kummları ve onun bir temsilcisi olarak görülen anketçiyi de içine almaktaydı. İşte bu nedenlerle, eldeki ankatlerle, anketlerne yöntemlerine dayalı çalışmaları elden geldiğince dikkatle değerlendirmeye çalıştık. Ancak, kendi çalışmamızda anket tekniğini kullanmaktan sakındık.obu alanda yapılmış çalışmalardaki bulgu, rakam ve görüşleri, teorik çalışmalarla irtibatlandırmaya çalışarak, teorik ve pratik verileri, olayların kendisirii doğrudan gözleyerek test etmeye yöneldik. Açıklamamız gereken sosyal olguyu (realiteyi) teorik göıüşlerin ve pratik bulguların "Hareket ve Varış Noktası" olarak kabul ettik. II. Kuşak Türk Gençlerinin aileleri içindeki, okul ve yuvalardaki yaşamlarını, dernek, kulüp, park, spor alanı, lokal vs. boş zaman ilişkileriyle birlikte ele alarak bir bütün halindeki yaşamlarını yakından gözlemeye özen gösterdik. Eldcn geldiğince araştırma yaptığımızı saklı tuttuk. Herhangi bir Alman kummuyla ilişkimiz bulunmadığını, İstanbul Üniversitesi adına çalışma yaptığımızı zomnlu dummlarda ısrarla belirttik. Kitaplar, raporlar, istatistikler, dergi ve gazeteler bilgi toplamamızda vazgeçilmez kaynaklarımız olmuştur. Ancak, gençleri e olan ilişkilerimiz sırasında edindiğimiz doğmdan gözleme dayalı bilgilenmeyi esas alarak, kendi göıüşlerimizi dc tekrar tekrar sınamayı ihmaı etmedik. Türkiye'de yayımlanmış daha çok tebliğ ya da rapor hacmindeki çalışmaları tanımamız ve yararlanmamız açısından değerli hocamız N. ABADAN'ın "Yorumlu Bibliyografya"sı (22) çok önemli bir kaynak olmuştur. Hocamız S. KAPTAN'ın "Bilimsel Araştırma Teknikleri "ni (23) dikkatle gözden geçirerek metod konusundaki bilgilerimizi tazelediğimizi ayrıca belirtiriz. çalışmamızın i. Bölümünde; Türkiye'den F. Almanya'ya İşgücü Göçü Olayının kısa tarihçesi verilerek, konumuzun yeri, sınırı ve önemi belil1ilmektedir. II. Kuşağın sosyalizasyon süreci içinde taşıdığı çelişki ve Akkulturation (22) ARADAN. N.. N. KEMiKSiz: "Türk Dış Göçü ". - Yorumlu Bibliyografya-. A.U. SBF Yay (23) KAPTAN. S. : "Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri". Rehher Yay. Ankara

21 ALMANYA'DA TÜRK OLMAK problemi tanıtılmıştır. Tezimizin Varsayımı ve konumuzia ilgili temel kavramlar içerikleri bakımından irdelenerek yeniden tanımlanacaktır. II. Bölümde; II. kuşağın ebeveyn i olan i. Kuşağın çalışma ve yaşam koşulları gözden geçirilerek. i. Kuşağın II. Kuşağa bıraktığı Sosyo-Kültürel miras analiz edilecektir. F. Alman Endüstrisinin bilinen çıkarları nedeniyle, i. Ku ağın üstlendiği Sosyo-Ekonomik Rol ve Sosyal-Statü nedir. Buna karşılık Alman Toplumunun genelde yabancılara yönelik tepkisi ve bu tepkinin hedefi hfıline getirilen Türk Topluluğu ele alınarak, "Kültürel İntegrasyon", "Multi Kültürel Toplum" ve "Kültürel Kimlik" tattışmaları özetlenmiştir. Almanya'daki Türk Topluluğunun tanımlanmasına ilişkin "Getto'laşma", "Sub-Küıtür" ve "Etnik Azınlık" kavramları perspektiflerinden Sosyal Pratik irdelenecektir. II. Kuşağın içinde yetiştiği sosyal realitenin önemli bir bölümü böylece aydınlatılmış olmaktadır. III. Bölüm; Çalışmamızın temel bölümü olup, II. Kuşağın bir bütün olması gereken Sosyalizasyon Sürecinin önemli aşamaları burada yeralmaktadır. II. Kuşağın Dil Somnundan başlanarak Sosyalizasyonun Primur Aşaması, yani, Aile ve yakın çevredeki etkilenmeler, Arkadaş Gmplan içindeki gelişmeler gözden gcçirilmiştir. Sosyalizasyon Sürecinin Sekundar Aşaması ise, Alman Çocuk YuvaIanndan başlatılarak Okul ve Eğitim aşamalarında detaylandırılmıştır. Alman Eğitim Sisteminin genel yapısı, yabancı gençlere yönelik Eğitim Politikası kritik edilmiştir. Mesleki Eğitim olanakları ve gelecekteki olası Sosyal-Rol tesbite çalışılınıştır. Çalışmamızın Sonuçlar kısmında, II. Kuşağın Sosyalizasyonuyla ilgili bulgular değerlendirilerek ve bu veri lere dayanılarak III. Kuşağın Sosyalizasyonu için Çözüm Önerilerimiz tartışmaya sunulmuştur. ıı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ 5 inci İSTANBUL EKONOMİ ve FİNANS KONFERANSI 26-27 Kasım 215 Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması Tahsin BAKIRTAŞ Original Sin olgusu Bugünün dünya finans düzeninde,

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2012 Ağustos ayı itibariyle çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre 43.000

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

06 Temmuz 10 Temmuz 2015

06 Temmuz 10 Temmuz 2015 Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri 11:30 Euro Bölgesi - Perakende PMI Endeksi, Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 16:45 ABD Hizmet PMI Endeksi 17:00 ABD ISM

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hamit BĠRTANE Uzman Ekim 2011 % T. C. ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor!

Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Çalışanların yüzde 94 ü yurtdışında yaşamak istiyor! Türkiye'nin mavi yaka ve ara kademede lider insan kaynakları sitesi Eleman.net göç konulu bir anket çalışması gerçekleştirdi. Eleman.net üyesi 12 bin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz 2009 Aralık ayında vadeli piyasalarda 1230.0 dolar/ons seviyesine kadar yükselen altın fiyatları sonrasında yaklaşık % 15 düşüş ile Şubat ayı başında 1045.0 dolar/ons seviyesine geriledi.

Detaylı

2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU

2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU 2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYANLAR 22.09.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Doç. Dr. Levent ŞAHİN Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü 1. İşgücü Bilindiği üzere,

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Geçtiğimiz hafta beklentileri karşılayamayan ABD Ağustos ayı istihdam verilerinin faiz artırım olasılığını zayıflatmasının etkileri

Geçtiğimiz hafta beklentileri karşılayamayan ABD Ağustos ayı istihdam verilerinin faiz artırım olasılığını zayıflatmasının etkileri Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1157 1,3298 104,074 2,9489 1324,89 46,52 Türkiye 7,50% İngiltere 0,25% Yüksek 1,1182 1,3375 104,131 2,9509 1328,65 49,37 Düşük

Detaylı

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (5-9 Ocak 2015)

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (5-9 Ocak 2015) 5 Ocak 2015 Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (5-9 Ocak 2015) Geçtiğimiz hafta piyasalar Küresel ve yurtiçi piyasalar geçen haftaya Yunanistan gerginliği ile başladı. BIST100 Endeksi- Günlük Geçen Pazartesi

Detaylı

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 15 Aralık Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Moody s gelişmekte olan ülkeleri uyardı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody s yayımladığı son raporunda FED in bu hafta faiz artırması halinde

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ Erol KAYA 1) EKONOMİK KRİZ Kriz, genel ekonominin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, çalışanların sayısı Ocak 2012

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 10 Aralık Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU TÜİK üçüncü çeyrek GSYH verilerini açıkladı Bugün açıklanan verilere göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2015 yılının üçüncü

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ Ocak 2009 I. YEREL YÖNETİMLERİN BÜTÇE

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI.

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. ESFENDER KORKMAZ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 30 HAZİRAN 2009 BASIN BİLDİRİSİ 1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. Türkiye 2009 un (Ocak- Şubat-Mart aylarında) ilk çeyreğinde tüm

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 76

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 76 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 76 i Bu sayıda; Ekim ayı enflasyon verileri, Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri, Eylül ayı Dış Ticaret verileri değerlendirilmiştir.

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı İşsizlik ve İstihdam Raporu- 2017 15 2017, İstanbul ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı Bir yılda 670 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi İşsizlik

Detaylı

10.390. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 46,15. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 2,01

10.390. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 46,15. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 2,01 KASIM 15 Güncel Ekonomik Yorum Ekim ayı, seçim sonrası döneme bakıldığında esasen geçen sürede dillendirilmeyen tek parti iktidarı ihtimalinin daha fazla olduğu ve hissedildiği bir ay olmakla birlikte

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı