T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2011

2 İçindekiler I. Bölüm GİRİŞ 1. Yasal Dayanaklar 2. Stratejik Planlama Süreci 3. Stratejik Planlama Yöntemi 4. Stratejik Planlama Ekibi II. Bölüm DURUM ANALİZİ 1. Kurum İçi Analiz 1.1. Mudanya İlçesi Genel Bilgiler 1.2. Kurumun Tarihçesi ve Yapısı 1.3. Mudanya MEM ile İlgili Genel Bilgiler 1.4. Kurumun Organizasyon Yapısı 1.5. Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları 2. Paydaş Analizi 3. PEST Analizi 4. GZFT Analizi 4.1. Güçlü Yönler 4.2. Zayıf Yönler 4.3. Gelişim Fırsatları 4.4. Gelişim için Tehditler Engeller III. Bölüm GELECEK TASARIMI VE YOLCULUĞU 1. Değerler ve İlkeler 2. Vizyon 3. Misyon 4. Stratejik Konular (Temalar) Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Faaliyetler ve Projeler Stratejiler IV. Bölüm İZLEME VE DEĞERLENDİRME V. Bölüm EKLER

3 I. Bölüm GİRİŞ

4 GİRİŞ 1. YASAL DAYANAKLAR Mudanya Atatürk İlköğretim Okulu Stratejik Plan ı aşağıdaki yasal dayanaklara göre hazırlanmıştır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar ifadesi yer alan 9. maddesi 3797 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü, stratejik plan yapma sürecini, Stratejik Planlama İl Formatörü olan Okul Müdürü başkanlığında, bir ekip liderliğinde ve koordinatörlüğünde yürütmüştür.okulumuzun stratejik Planı yapılırken,bursa ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planları üst belge olarak kabul edilmiştir. Çalışmalara DPT nin geliştirdiği Kamu Kurumları Kılavuzu ve MEB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Eğitimde Stratejik Planlama Kitabı destek sağlamıştır. Paydaş fikirlerinin alınmasına özellikle dikkat edilmiş ve çalışmalar için temel bilgi kaynağı kabul edilmiştir. Mevcut durum analizinde önemli bir yer tutan SWOT (GZFT) ve paydaş görüşlerinin alınması birlikte yapılmıştır. Önce Mudanya eğitim öğretimini paylaşan, Mudanya Kaymakamlığından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden başlayarak eğitim sendikalarına ve öğrencilere kadar bütün paydaşların bulunduğu bir SWOT (GZFT) analizi, çalışmaların temelini teşkil etmiştir. Ayrıca İl ve İlçemizin Stratejik Planında yer alan temalar göz önünde bulundurularak uygun seçilmiş paydaş grubu oluşturulmuş, mevcut durum analizleri yapılmış ve aynı grupla hedefler, faaliyet, projeler, stratejiler tek tek incelenmiş, böylelikle okulumuzun geleceğe bakış açısı tespit edilmiş, paydaş grubu ile SWOT analizi yapılmış, bu temel üzerinde özellikle İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hedeflerini destekleyici hedefler belirlenmiştir. Böylelikle paydaşlarla hem mevcut durum hem de gelecek odaklı bir çalışma yapılmıştır. Amaçlar hedefler üzerinden belirlenmiştir. Her hedef için ayrı çalışmalar yapılarak, bu hedeflere ulaştıracak faaliyet ve projeler araştırılmıştır. Ayrıca stratejiler üretilerek plan döneminde orijinal faaliyet ve projeler üretmenin yolları gösterilmiştir.

5 3. STRATEJİK PLANLAMA YÖNTEMİ Stratejik Planlama süreci Okul müdürlüğünün kendine stratejik planlama yöntemleri ile oluşturulmuştur. Okulumuzun her bir teması paydaş grubu oluşturularak SWOT analizi ve hedef planlaması yapılmıştır. SWOT analizindeki güçlü yönler, zayıf yönler, fırsat ve tehditlere 5 yıl sonrası için sorular sorularak hedef bulma çalışması yapılmıştır. Hedefler belirlendikten sonra GZFT analizine geri dönülerek sağlamalar yapılmıştır. Hedeflerden yola çıkılarak stratejik konular belirlenmiştir. Her bir stratejik konuyla (Tema) ilgili bir amaç ifadesi üretilmiştir. Yapılan bütün bu çalışmalardan sonra küçük çalıştaylarla her bir hedef için faaliyet ve projeler üretilmiştir.bu noktadan sonra gelinen taslak çalışmaya son düzeltmeler yapılarak plana son hali verilmiştir. Planlama dönemi yukarıda belirtilen model doğrultusunda yürütülmüştür. Okulumuz Stratejik Planı Taslağı incelenmiş ve taslağa uygun olarak başlıklar ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Gruplar, oluşturulurken paydaş analizine uygun olarak tüm paydaşların katılımcı olmasına dikkat edilmiştir.gzft analizine göre çıkan sonuçlar daha sonra Stratejik Hedef cümlecikleri oluşturmak için kullanılmıştır. Hedeflerden aynı yöne yönelimi olanlar birleştirilerek Stratejik Amaç cümleleri oluşturulmuştur. Stratejik amaçlar ise VİZYON ve MİSYON cümlelerinin temelini oluşturmuştur. Stratejik amaçlarımıza ulaşabilmek için yapmamız gereken faaliyetler ise Ağaç Diyagramı yöntemi kullanılarak bulunmuştur. Bu yöntemde hedefe ulaşabilmek için katılımcılara nasıl sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar Problem Çözme teknikleri uygulanarak Proje ve Faaliyetlere dönüştürülmüştür. Bazı çalışmalarda Balık Kılçığı yöntemiyle de faaliyetler üretilmiştir. Burada en çok dikkat edilen konu ilgili paydaşların çalışmalara katılması olmuştur. Stratejik hedefler ve hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak Projeler ve Faaliyetlerden sonra Performans Göstergeleri yine hedefe uygun olarak belirlenmiştir.

6 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ

7 1. KURUM İÇİ ANALİZ 1.1. BURSA İLİ GENEL BİLGİLER Türkiye'nin 5.büyük kenti olan Bursa, Marmara Denizi'nin güney doğu ucunda, Uludağ'ın kuzey batı eteklerinde yer alır. Bursa, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde Uludağ'ın Kuzeybatı yamaçlarında kurulmuştur. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, Kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, Doğuda Bilecik, Güneyde Kütahya ve Balıkesir illeri ile çevrilidir. Şehrimiz Uludağ'ın yamaçları boyunca kurulmuş ve gelişmiştir. Savunmaya uygun olması nedeniyle yamaçlardaki kayalıklarda ilk yerleşimini almıştır. Kent Bizanslılardan alındıktan sonra özellikle Osmanlı Başkenti olarak büyük bayındırlık çalışmalarına sahne olmuştur. Bursa özellikle 1940'lardan sonra ovaya doğru genişlemiştir. Birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunan ilimiz 1855 ve 1905 depremlerinden büyük zarar görmüştür. Bursa, Osmanlı başkenti olduktan sonra hızla gelişmiş ve Ortadoğu ülkelerinden Anadolu'yu aşarak gelen yollar bu merkeze doğru yönelmiştir. Bunun sonucunda kent 15.yy da dünyanın başlıca ticaret, sanayi ve kültür şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bazı kaynaklara göre nüfusu o dönemde 'i geçtiği belirtilmektedir. İlde en büyük yükselti 2543m ile Uludağ'dır. Bursa'mız sınırları içinde iki önemli göl bulunmaktadır. Bunlardan biri Marmara Bölgesinin en büyük gölü olan İznik Gölü ve bir diğeri de Ulubat gölüdür. İlimizin en önemli akarsuyu Susurluk Çayının bir kolu olan Nilüfer Çayı dır. Uludağ'ın güney yamaçlarından doğan ve gene Uludağ'dan kaynaklanan birçok küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı Bursa Ovasını sular. Bursa ilimiz sınırları içinde birçok büyük ve verimli ova vardır. Bunlardan en önemlisi Bursa Ovası dır. Verimli topraklarıyla Yenişehir, İnegöl, Karacabey, Orhangazi ve İznik ovaları da bitkisel üretimin yoğunlaştığı yerlerdendir. Doğal zenginlikleri, yeşil dokusu, şifalı suları, yaz ve kış turizmi imkânlarının yanı sıra, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin mekânsal ve mimari özelliklerini de günümüze kadar taşıyan Bursa, benzerlerine az rastlanır bir kültür ve tarih mirasına sahiptir. 27 arkeolojik, 1 doğal, 3 kentsel SİT alanına sahip olan, 2042 adet korunması gereken anısal, dinsel, kültürel ve sivil yapıyı barındıran kentimiz, yeşil dokusu, pınar suları ve şifalı kaplıcaları ile yıllar boyu "YEŞİL BURSA" olarak anılmış ve İslam kültürünü yaşatan uhrevi yapısıyla günümüzde olduğu gibi geçmişte de birçok gezginin ve tarihçinin akınına uğramıştır. Şehrin eteklerinde kurulduğu Uludağ (Olympos Dağı), tarihteki ilk Hıristiyan keşişlerin inzivaya çekildikleri yerleşim yerlerinden biridir ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezidir. Bursa'nın ilçelerinden biri olan İznik ise bugün Vatikan ve Kudüs'ten sonra en önemli Hıristiyanlık merkezi olarak kabul edilmektedir. Nüfus ve Ekonomi Nüfusun büyük bir bölümü merkez etrafındaki yerleşim alanlarında yaşamaktadır. Yapılan şehir planları ile kent doğu ve batı aksında gelişmesi planlanarak, merkezdeki nüfusun yeni gelişme bölgelerine çekilmesi amaçlanmıştır. Yapılan tüm planlama çalışmalarında kuzeyde bulunan ve çok verimli topraklara sahip olan Bursa ovasının

8 korunması planlanmış ve bu alanlara yerleşme önerilmemiştir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde halen 671 bin kişilik boş konut alanı bulunmaktadır. Genç nüfus yapısının eğitiminden işe kadar çok çeşitli talepler getirmekle birlikte dinamizmde kazandırdığı Bursa'da ortalama hane halkı büyüklüğü 1994 yılı verilerine göre dir.1990 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Bursa'da 12 ve daha yukarı yaştaki çalışan nüfus içinde her iki kişiden birisi ücretlidir. Fert başına düşen banka mevduatı açısından Bursa'nın ülke genelindeki yeri altıncılık, trafiğe çıkan araç sayısı açısından ise dördüncülüktür. Türk Ekonomisinin en gelişmiş sektörü olan otomotiv, makine, tekstil ve gıda sanayi sektörlerinde söz sahibi olan Bursa, ülke çapında genel bütçe giderlerinin gelirlerine oranları açısından Kocaeli ve İstanbul'un ardından 3. sırada gelmektedir yılında kurulmuş bulunan Organize Sanayi Bölgesi ile daha sonra oluşan Demirtaş; Organize Sanayi Bölgesi ve özellikle İzmir ve Ankara yollarının çevresi Bursa'da sanayileşmenin yolu olduğu yerler olarak görülmektedir. Sözünü ettiğimiz bu yerlerin dışında; Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Kemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde de farklı yoğunluklarda sanayileşme gözlenmektedir. Yakın bir gelecekte yeni ve kapasiteli limanlar ile hava alanlarının inşa edilmesi, demir yolu bağlantısı ve serbest bir bölgenin kurulması gibi projeler gerçekleştiğinde kentin dünya ekonomisi ile bağlantıları daha da kuvvetlenecek ve turizm hareketlerinde yoğunlaşma gözlenecektir. Bursa'da tarım-endüstri ilişkisi yoğun bir ilişkidir ve il endüstrisinin önemli bir bölümünü yine ilde üretilen tarım ürünlerini işlemektedir. İlçe Sayısı : 17 Belediye Sayısı : 55 Köy Sayısı : 685 Yüzölçümü : km2 Nüfus : (2007) (2000) (1997) (1990) (1985) (1980) MUDANYA İLÇESİ GENEL BİLGİLER Marmara Bölgesi'nde, Bursa İli'ne bağlı bir ilçe olan Mudanya, doğusunda Gemlik, batısında Karacabey ilçeleri, güneyinde Bursa, kuzeyinde Gemlik Körfezi ile çevrilidir. Gemlik

9 Körfezi nin güney yüzünü kaplayan ve Bursa Ovası nı denizden ayıran Mudanya Dağları, doğu-batı yönünde uzanır. Gemlik Körfezi'ne bakan Mudanya'yı Mudanya Dağları engebelendirir. Gemlik ve Bandırma Körfezleri arasında kıyıya paralel olarak uzanan bu dağlar Mudanya'nın güneybatısında 600 m. ye kadar yükselir. Belli başlı akarsuyu Nilüfer Çayı dır. Bursa ya 32 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 346 km2'dir. Toplam nüfusu kişidir. Mudanya; Geyve-İznik-Bandırma-Erdek fay hattı üzerinde ve birinci derece deprem alanı içerisinde yer alır yıl önce yapılmış evler, deprem sıklığı yüzünden sağlam ve kayalık bölgelere kurulmuştur. İlçenin ekonomisi tarım, ticaret, sanayiye dayalıdır. Başlıca bitkisel ürünleri zeytin, buğday, soğan, şeftali, ayçiçeği ve üzümdür. Özellikle trilye türü denilen sofralık zeytini ünlüdür. Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi'nde balıkçılık yapılır. Sanayi kuruluşları olarak ilçede, kablo fabrikası, akaryakıt depoları olmak üzere küçük sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Turizm yönünden de orman içi dinlenme yerleri ve kıyıları ile önem kazanmaya başlamıştır. İlçe toprakları içerisinde çimento hammaddesini oluşturan yataklar bulunmaktadır. Mudanya Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlerin Temmuz 1920'de denizden ve havadan yaptıkları bombardımanlar sonunda ele geçirilmiş, ardından Yunan yönetimine bırakılmıştı. Kurtuluş savaşı sırasında bir dönüm noktası olan Mudanya Mütarekesi 11 Ekim 1922'de burada imzalanmıştır. Kurtuluş savaşı'nın bitiminde, 12 Eylül 1922'de işgal sona ermiştir. Bundan sonra Bursa iline bağlı bir ilçe konumuna getirilmiştir KURUMUN TARİHÇESİ Okulumuz 1964 yılında eğitim öğretime açılmıştır yılına kadar kapasite olarak,bulunduğu çevreye cevap verebilen okulumuz, aynı eğitim öğretim döneminde, kapasite yetersizliği yüzünden hizmet veremez duruma gelmiş ve öğrencileri, aynı eğitim öğretim bölgesinde bulunan Cafer Yener İlköğretim Okulu na nakledilmiştir. Şu anda eğitim öğretime devam ettiğimiz 12 derslikli okul binamızın inşaatına, Eğitim Mahallesi Menekşe sokakta 2006 yılında başlanmış, Temmuz 2008 de inşaatı bitirilerek eğitim öğretime açılmıştır. Şu anda hizmet verdiğimiz yeni binamız, Bursa Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmıştır. Okulumuz 12 Mayıs 2009 tarihinden itibaren, eski okul binamızın tadilat ve onarımından sonra, 16 derslikli olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.

10 Okulumuzda normal öğretim yapılmaktadır. Ayrıca; eğitim öğretim yılından itibaren BRANŞ SINIFI uygulamasına geçilmiş olup, sınıflarımızda teknolojik alt yapı tamamlanarak görsel eğitim verilmektedir KURUMUN YAPISI VE ORGANİZASYONU Okulumuz İlimizin Büyükşehir statüsünde olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 7 ( yedi ) merkez ilçeden biri olan Mudanya İlçesindedir.. Okulumuz görevlerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüne bağlı olarak yürütür. Okulumuzun personel sayısı 31 dir. Bu personelin 28 tanesi öğretmen, 1 müdür ve 1 müdür yardımcısı ve 1 memurdan oluşmaktadır. Bilişim Teknolojileri branşında ise öğretmen bulunmamakta ve bu ders görevlendirme öğretmenler ile doldurulmaktadır.ayrıca okulumuzda kadrolu memur ve yardımcı hizmetler personeli bulunmamakta bunun yerine Okul Aile Birliği katkılarıyla biri memur diğeri yardımcı personel olmak üzere 2 kişi çalıştırılmaktadır.bunun yanı sıra ana sınıfında ise ücretleri ana sınıfı hesabından karşılanmak üzere bir yardımcı eleman bulunmaktadır. Okulumuz yeni binasında eğitim öğretime başladıktan sonra 2 dönem mezun vermiştir.1. yıl 25 mezun öğrencimizden 3 kişi Anadolu lisesine 2.yıl 76 mezun öğrenciden 19 öğrenci çeşitli Anadolu ve Anadolu Meslek liselerine gidebilmiştir. Okulumuzun sbs başarısı son öğretim yılında 6.sınıflarda (İl geneli ortalaması ) 7.sınıflarda ( il geneli ortalaması ) 8.sınıflarda ise ( il geneli ortalaması ) şeklinde olmuştur. Okulumuzda bulunan toplam öğrenci sayısı 519 olup bunlardan 41 öğrencimiz taşımalı sistem ile okulumuza gelmektedir öğretim yılında ise 43 öğrenci Altıntaş Köyü ve Altınkum mevkiinden okulumuza taşıma taşınacaktır. Okul öncesinde ise 45 öğrenci ikili öğretim ile eğitim görmektedir.sınıf sayılarımız ortalama 30 civarındadır. Buda öğrenci başına düşen eğitim ve diğer hizmetleri oldukça verimli duruma getirmektedir.. Bu nedenle okulumuzda disiplinsizlik olayları azdır. Bunun yanı sıra okulumuz da bulunan öğrencilerin her yıl yaklaşık %25 i teşekkür ve taktir belgesi almaktadır. Ayrıca Onur Kurulumuz tarafından eğitim-öğretim yılı içerisinde örnek davranışlarda bulunan sosyal ve kültürel etkinliklerde okulumuzu başarı ile temsil eden öğrencilere her dönem sonunda onur belgesi verilmektedir.

11 Sportif faaliyetlerde önemli ilçe başarılarına imza atan okulumuzda hedef il birincilikleri olmuştur.. Okulumuzda kurulan Aile Birlikleri sayesinde katılımcı bir anlayışla velilerin gönüllü maddi katılımı sağlanmaktadır. Son zamanlarda sivil toplumun önemi ön plana çıkmıştır. Gönüllü hayırsever katkıları da eğitim kurumları için büyük bir katkı yöntemi olarak yerini almıştır. Öğretmen Sayıları Eğitim Kademesi Öğretim Yılı İdareci - Okul Öncesi - İlköğretim 1.Kademe 7 İlköğretim 2.Kademe 1 GENEL TOPLAM 8 Öğretmen Sayıları Eğitim Kademesi Öğretim Yılı İdareci 2 Okul Öncesi 1 İlköğretim 1.Kademe 11 İlköğretim 2.Kademe 8 GENEL TOPLAM 22

12 Öğretmen Sayıları Eğitim Kademesi Öğretim Yılı İdareci 2 Okul Öncesi 2 İlköğretim 1.Kademe 11 İlköğretim 2.Kademe 15 GENEL TOPLAM 30

13 1.4. ORGANİZASYON ŞEMASI YİĞİTVAR Okul Müdürü Mustafa Öğretmen Kurulları Okul Aile Birliği Kurullar Komisyonlar Kazım ŞENGÜL Müdür Yardımcısı Büro Hizmetleri Memur Öğretmenler Yardımcı Hizmetler

14 Sosyal Kulüpler Zümre Öğretmenleri Branş Öğretmenleri Sınıf Öğretmenleri Rehberlik Servisi

15 Kurullar Okulumuzda bulunması gereken Kurullar ve Komisyonlar şunlardır 1. Öğretmenler Kurulu Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenleri ile ilköğretim kurumunun özelliği dikkate alınarak kurumda görevli uzman ve usta öğreticilerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılardan biri başkanlık eder. Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır. Kurulun toplantı günleri ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden yazılı ve imza karşılığı ilgililere duyurulur. İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır. Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, katılmayanlar tutanakta belirtilir. Tutanakların aslı, toplantı tutanakları dosyasında saklanır. Alınan kararlar, karar defterine yazılır. Uygulanmak üzere yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanır. Toplantıların ders saatleri dışında yapılması esastır. Ancak, ikili öğretim yapan okulların tüm öğretmenlerinin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla toplantı günlerinde yarım gün öğretim yapılır. 2. Satın Alma Komisyonu-İKY.100 madde -Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği madde:39 Satın Alma Komisyonu Madde 39- (Değişik birinci fıkra: /26086 RG) Satınalma komisyonu, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımını yapmak üzere okul müdürü tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, müdür yardımcısı bulunmayan okullarda müdür tarafından görevlendirilen bir öğretmenin başkanlığında; eğitim yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen bir öğretmen, muhasebeden sorumlu bir memur, maliye memuru ve velilerce seçilen bir veli temsilcisi olmak üzere toplam 5 kişiden okul müdürlüğünce oluşturulur. Komisyon çalışmalarının aksamaması için asıl üye sayısınca yedek üye de belirlenir.

16 Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda satın alma komisyonuna müdürün görevlendireceği bir öğretmen başkanlık eder. Okulda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün teklifi ve valilik/kaymakamlıkça uygun görülecek kişilerden satın alma komisyonu oluşturulur. Satın alma komisyonu görevlerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4736 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine göre yürütür. Malzeme alımına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda satın alma komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Karalarda çekimser kalınmaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, başkan ve üyelerin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Yapılacak her türlü harcamalar, 14/10/1991 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. İlgili defterler zamanında ve eksiksiz tutulur. 3. Muayene ve Teslim Alma Komisyonu -Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği madde: 40 Madde 40- Muayene ve teslim alma komisyonu, kurumlarda bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi hükmünce muayene ve teslim alma işlemlerini yapmak üzere müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunca bir yıllık süre için seçilen iki öğretmen ile ilgili memurdan oluşur. Öğretmen ve personel sayısı yetersiz olan okullarda bu komisyon, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirilecek öğretmenlerden oluşturulur. Muayene ve teslim alma komisyonu ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya, araç ve gereci muayene ve kontrol ederek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 nci maddesi ile bu madde uyarınca çıkarılan Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Mevzuat hükümlerine göre kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. Bu komisyon aynı zamanda Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya, araç ve gerecin sayım ve denetimi ile ilgili görevleri yapar. Muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararlan okul müdürünün onayına sunar. -İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 101. madde Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Madde 101 Muayene ve teslim alma komisyonu, her okulda müdür başyardımcısının veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, (Mülga ibare: RG 21/10/2004-

17 25620) ( ) ayniyat memuru (mutemet), varsa sağlık elemanı ve nöbetçi öğretmenden oluşur. Bu komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabulü veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. Pansiyonlu/yatılı okullarda, dışarıdan gelecek yiyecek ve başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur. Ayrıca "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya, yoğaltılan madde ve malzemeler ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesi ile ilgili işleri yapar. Bu komisyonun muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır. Bu komisyona ihtiyaç duyulmayan okullarda, komisyonun görevi okul yönetimi ve görevlendireceği öğretmenlerle yapılır. 4. Anasınıfı Seçici Komisyonu: (OÖEKY.11.maddesi) Seçici Komisyon ve Görevleri Madde 11- Kayıtların başlamasından 15 gün önce okul müdürünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile okul müdürü başkanlığında varsa müdür yardımcısı/bölüm şefi ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantısında seçilen iki öğretmenden seçici komisyon oluşturulur. Seçici komisyon: a) Kurumun fiziksel koşullarını, kapasitesini ve önceki yıldan devam eden çocukları da dikkate alarak okula alınacakların sayısını tespit eder. b) Kız ve erkek çocukların sayı itibarıyla gruplara dengeli olarak dağılımını sağlar. c) (Değişik: /26086 RG) Şehit, harp malûlü, gazi çocukları, anne ve babası veya bunlardan birisi ölmüş ya da anne-babası ayrılmış, ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin çocukları ile özel eğitim gerektiren çocuklara öncelik tanır. d) Yürürlükten kaldırıldı. ( /26086 RG) e) (Değişik: /26086 RG) Bu fıkranın (c) bendine göre yapılacak kayıt işlemlerinin belgelendirilmesini sağlar. f) Başvuruların fazla olması durumunda velilerin huzurunda kur'a çekimi yapar. g) Kurumlara, kapasitenin 1/10 u oranında şehit, malûl, gazi ve yoksul aile çocukları ücretsiz kabul edilir. Bu şartları taşıyanlardan ücretsiz kayıt yaptırmak isteyenler, Ek 5 inceleme formunu doldurup belgeleriyle birlikte seçici komisyona teslim ederler. Seçici komisyon, bu formdaki bilgileri belgeye dayalı olarak inceler, ücretsiz kayıt yapılıp yapılamayacağına karar verir.

18 5) Envanter Sayım Komisyonu: Taşınır Mal Yönetmeliği Sayım işlemleri Madde 30- Taşınırların sayım işlemleri sayım kurulları tarafından yapılır. Sayım kurulları, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşur. Sayım Kurullarına ihtiyaca göre uzman alınabilir veya tamamı uzmanlardan oluşan sayım ekipleri oluşturulabilir. Sayım gününden önce sayım hazırlıklarının yapılabilmesi için, ambarlar, sayım kurulunun bildireceği günden sayım sonuna kadar harcama yetkilisinin emri ile kapatılabilir. Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve bozulabilir nitelikteki taşınırların zamanında kullanıma verilmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve çıkışları durdurulur. Sayım yapılırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, sayım kurulunun görev ve sorumluluğundadır. altındadır. Taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenen Sayım Tutanağının kayıtlı miktar sütunu defter kayıtlarına göre doldurulduktan sonra, sayım kurulunca ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılır ve bulunan miktarlar tutanağın sayımda bulunan miktar sütununa kaydedilir. Kayıtlar, III üncü ve sonraki düzey detay kodu düzeyinde yapılır.. Taşıtlar ile iş makineleri, zimmet fişleri esas alınarak; oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde bulunan taşınırlar, bunların bulunduğu yerlerde asılı bulunan taşınır listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen zimmet fişleri göz önünde bulundurularak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunan taşınırların sayımı tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar fazla veya noksan sütununa kaydedilir. Fire nedeniyle ortaya çıkan noksanlıklar tutanakta ayrıca gösterilir. Yapılan sayım sonuçlarına göre tespit edilen fazla veya noksanlar ile fireler için Yönetmeliğin 15 ve 24 üncü maddelerine göre, fire ve noksan çıkmasında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği olanlar hakkında ise 35 inci maddeye göre işlem yapılır. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesapları Madde 32- Ambarlarda ve kullanımda olan taşınırlar, yıl sonlarında 30 uncu maddeye göre oluşturulan sayım kurulları tarafından sayılır. Bulunan miktarlar Sayım Tutanağına kaydedilir. İlgili defter kayıtlarında bulunan miktarlar tutanağın kayıtlı miktar sütununa, sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasındaki fark ise fazla veya noksan sütununa kaydedilir. Fire nedeniyle ortaya çıkan noksanlıklar tutanakta ayrıca gösterilir. Fazla veya noksan çıkmasının nedenleri araştırılır. Taşınırların noksan çıkmasında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği olanlar hakkında harcama yetkililerince 36 ncı maddeye göre ayrıca işlem yapılır. Sayım işlemleri tamamlandıktan sonra sayım kurulunca ilgisine göre Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, tutanağın fazla ve noksan sütunlarında gösterilen miktarların giriş ve çıkış kayıtları yaptırılmak suretiyle defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin birer örneği, gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine verilir. Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra, sayım kurulu tarafından taşınır I inci düzey detay kodu itibarıyla Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Taşınırlar cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Cetvel, ilgili taşınır

19 kayıt ve kontrol yetkilisi ile sayım kurulu tarafından imzalanır. Bu cetvel ve eki sayım tutanağı, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur.taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sayım kurulu tarafından onaylanan Sayım ve Döküm Cetveline dayanarak, harcama birimi itibarıyla Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetvelini, müzelerde sergilenen tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphanelerde bulunan yayınlar için ise ilgisine göre Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli ni düzenlerler. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi tarafından da onaylanan cetvelin iki nüshası, Sayım ve Döküm Cetveli ve Sayım Tutanağı ile birlikte malî yılı takip eden ay sonuna kadar taşınır hesap yetkilisine gönderilir. 6. Değer Tespit (Kıymet Takdir) Komisyonu : Taşınır Mal Yönetmeliği Bağış ve hibe yoluyla edinilen taşınırların giriş işlemleri Madde 14- Kanunun 40 ıncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat gereğince bağış, hibe ve yardım olarak edinilen taşınırlardan; a) Değeri belli olmayan veya bedelini belirtir faturası bulunmayanların değeri, harcama yetkilisinin onayı ile kurulan, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katıldığı ve en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından tespit edilen bedel üzerinden, b) Değeri belli olanlar bu değer üzerinden, faturası bulunanlar ise fatura bedeli üzerinden, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış, yardım veya hibe edene verilir. Yukarıda belirtilen komisyon bedel tespitinde üretici kuruluşlar ile meslek kuruluşlarından alacakları bilgilerden veya piyasa fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir. Taşınır kültür varlıklarının değerlerinin tespitinde söz konusu komisyonda bilirkişi ve uzman kişiler de görevlendirilir. 7.Kalite kurulu: Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi Kalite Kurulu ve Görevleri Madde 9- Kalite kurulu, birim amirinin başkanlığında, birimin konuyla ilgili kritik sorumluluklarını üstlenmiş, yeterli bilgi ve beceriye sahip en az beş kişiden oluşur. b) Kalite Geliştirme Ekibi c) Okul Gelişim Ekibi Okul Gelişim Yönetim Ekibi: İKY. MADDE 99 (Değişik:RG-02/05/ ) İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla "Okul Gelişim Yönetim Ekibi" kurulur. Ekip, çalışmalarını ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir.

20 Ayrıca, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler ve okulun yıl sonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, hizmetin kalitesini artıracağı düşünülen projelerle birlikte millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha da meslekî çalışma dosyasına konur. 8 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu: C) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu (2524 sayılı TD.) RPDHY: Madde 45- Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur: a) Müdür yardımcıları. b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları. c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci. (9 öğretmen) e) Okul-aile birliğinden bir temsilci. f) Okul öğrenci temsilcisi. 9.OGYE nin kuruluşu ( sayılı TD.) 10. Sosyal Etkinlikler Kurulu: (S.E.Yönetmeliği 2569 TD) Sosyal Etkinlikler Kurulu Madde 8 Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur. (1 müd.yrd+1 öğret+3 öğrenci+2 veli) Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU...

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ BAŞKANIN ÖNSÖZÜ... İX GİRİŞ... Xİ 1. KALİTE POLİTİKAMIZ... 2 1.1.VİZYONUMUZ... 2 1.2.MİSYONUMUZ... 2 1.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ... 2 2.STRATEJİK

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 MİSYON...2 VİZYON...3 TEMEL DEĞERLER...4 I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 I.1 Coğrafya ve İklim...6 I.2 Tarih...8 I.3 Demografi...

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 1 / 62 İÇİNDEKİLER 1. KALİTE P OLİTİKAM IZ... 4 2.STRATEJİK P LANLAMA... 5 2.1. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YASAL DAYANAKLARI... 5 2.2. ÇALIŞMA EKİPLERİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI... 6 3. MEVCUT

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı