VATİKAN İSLÂMÎ FİNANSI ÖNERİYOR; İSLÂMÎ FİNANS NEYİ ÖNERİYOR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VATİKAN İSLÂMÎ FİNANSI ÖNERİYOR; İSLÂMÎ FİNANS NEYİ ÖNERİYOR?"

Transkript

1 II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 VATİKAN İSLÂMÎ FİNANSI ÖNERİYOR; İSLÂMÎ FİNANS NEYİ ÖNERİYOR? İsmail ÖZSOY* * Prof. Dr., Fatih Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, İstanbul 1. GİRİŞ Ağustos 2008 de patlak veren ve dünyanın en büyük ve güçlü bankalarını dize getiren Küresel Finans Krizi dünya iktisadî tarihinde en korkulan krizlerden biri olarak yer almıştır. Kriz sonrası hükümetlerin 1929 Büyük Depresyondan alınan derslerle zamanında davranarak, ekonomiye müdahale denilecek kurtarma paketleriyle kriz şimdilik yıkıcı etkilerini tam olarak göstermemiştir. Köklü tedbirler alınmadığı takdirde dünya benzer krizlere gebe kalmaya devam edecektir. Krizin beklenen yıkıcı etkilerinin büyüklüğü hükümetleri harekete geçirdiği gibi Hıristiyan dünyasının en etkili merkezi olan Vatikan da krizin patlak vermesinden sonra tarihî bir sorumlulukla kendisinden beklenmeyen büyük bir çıkış yapmıştır. Krizden faiz sistemini ve finansal kurumlar ve onların yöneticilerinin kazanma hırsına bağlayan Vatikan, bu ve benzeri krizlerden kurtulmanın çaresi olarak İslâmî finansı ve sukuk sistemini önermiştir. Vatikan ın resmî yayın organı günlük L Osservatore Romano gazetesinde 4 Mart 2009 da yayınlanan makalede, küresel krizden çıkış yolu olarak İslamî finans sistemi tavsiye edilerek, İslamî finans sisteminin dayandığı etik kuralların, kapitalist finans sistemine güven ve nakit para akışı sağlayacağına dikkat çekilmiştir. İtalyan ekonomi uzmanları Loretta Napoleoni ve Claudia Segre nin kaleme aldığı yazıda, İslam a uygun yatırım araçlarının suni ekonomi balonlarının oluşmasını engellediği, faizi, aşırı borçlanmayı, finans piyasalarında manipülasyon ve spekülasyonları önlediği ifade edilmiştir. Kriz ortamında bankaların gelecekte Müslümanları örnek almasını tavsiye eden gazete, İslami finans sisteminin Batı finans dünyasında yeni kurallar oluşmasına yardımcı olabileceğini vurgulamıştır. Vatikan, kapitalist sistemi başarısız bulmakta ve Papa Benedict de, kapitalizme ve banka yöneticilerinin aç gözlülüğüne karşı son zamanlarda çok ciddi eleştirilerde bulunmaktadır. Vatikan ın bu çağrısı Avrupa da geniş yankı bulmuş ve Financial Times gibi ciddi gazeteler de konuya geniş yer vermişlerdir. 4 Vatikan çağdaş finans sisteminin bünyesinde yerleşik bulunan ve her fırsatta şişmelere yol açacak faiz virüsünü 2000 yıllık tecrübesiyle tesbit etmiş bulunmaktadır. Vatikan ın ilk 1500 yıllık döneminde faize karşı çok ciddi mücadele verdiğini ve ona geçit vermediğini hatırlamakta yarar vardır. Vatikan, kapitalizme karşı son 500 yıllık döneminde yaşadığı mağlubiyetinin de etkisiyle bu küresel problemlerle mücadeleyi İslâm a havale etmiş gözükmektedir. Vatikan İslâmî finans sistemini önermiş; acaba İslâmî finans neyi önermektedir? Bu çalışma bu sorunun cevabının araştırmaya yöneliktir. İslâm her türlü mübadelenin karşılıklı rıza yani denge ve eşitlik üzere bina edilmesini istemiş; faizi, bu eşitlik ve dengeyi bozan bir unsur olarak yasaklamıştır. Kur an borç faizini, onun borçluyu olduğu kadar alacaklıyı da zarara sokan özelliğiyle yasaklarken, onun her çeşit ve oranının kaçınılmaz bir eşitsizlik ve haksızlık sebebi olduğuna işaret etmiş, böylece faizin şu veya bu çeşidinin haram kapsamından çıkarılmasına izin vermemiştir. Hz. Peygamber in (as) Altı Eşya Hadisi olarak bilinen meşhur hadisi ise, insanoğlunun bilmediği fakat günlük hayatta uygulana gelen alış-veriş faizi kavramını tanıtmıştır. Para ve faiz konularındaki şümulü ve bu konulardaki günümüz işlemlerine ışık tutması bakımından Altı Eşya Hadisinin mucizevî bir derinlik ve enginliğe sahip bulunduğu görülmektedir. Öyle ki, içeriği itibariyle Kur an da geçen borç faizini bile ihtiva eden bu hadis, son derece karmaşık bütün faizli işlem çeşitlerini veciz bir şekilde özetlemiştir. Bu hadisin incelenmesinden, para ve dövizler ile standart/mislî tüm malların kendi aralarındaki vadeli işlemlerinde faizin doğduğu, mal-para veya para-mal mübadelesi hariç- tüm vadeli mal ve para işlemlerinde vadenin tek başına faiz sebebi olduğu sonucu elde edilebilmektedir. Vadeli döviz işlemlerinin finans dünyasında meydana getirdiği şişmeler ve bunların sonucu ortaya çıkan yıkıcı krizler Hz. Muhammed in (as) mesajına günümüz insanının daha fazla ihtiyaç duyduğunu görmemize yardımcı oluyor. Bu çalışmada, iktisat biliminin faiz anlayışı kritik edildikten sonra İslâmî perspektiften faizin tanım ve çeşitleri ele alınacaktır. Kur an da yer alan borç faizinin mahiyeti ve haram kılınma sebebine kısaca temas edildikten sonra Hz. Peygamber in (as) Altı Eşya Hadisi çerçevesinde alış-veriş faizi incelenecek ve bundan finansal balonlaşmayı önleyecek prensipler çıkarılmaya çalışılacaktır. 2. İKTİSAT BİLİMİNDE FAİZ 4 Vatican Says Islamic Finance May Help Western Banks in Crisis, [accessed 6 December 2010]; Vatikan dan İslami Banka Önerisi, vatikan-islami-banka.html, 29 Eylül

2 İktisat biliminde kabaca sermayenin fiyatı ve iktisat politika aracı olarak kabul edilen faiz, olmazsa olmaz zannedilerek adeta tabulaştırılmış ve dokunulmaz hale getirilmiştir. Ona parayı elde tutmaktan vazgeçmenin bedeli yahut parayı elde tutmanın fırsat maliyeti de denmiştir. Bunların hiç biri ödenen faiz ile ödünç paradan elde edilecek kazanç arasındaki eşitsizlik ve dengesizliği yani bir taraftan diğer tarafa karşılıksız değer aktarımını ortadan kaldıracak ve faizi haklı bir temele oturtacak tanımlamalar değildir. Nitekim bugün faizin kendisi değil, oranı tartışılmaktadır. Oysa eşitsiz bir gelir bölüşüm sistemi olan faizin oranındaki değişiklik, onun sebep olduğu haksızlık ve eşitsizliğin yalnız yönünü ve derecesini değiştirmekte, ama faizde kökleşmiş olan haksızlık ve/ya eşitsizlik vasfını ortadan kaldıramamaktadır. Geleneksel üretim araçlarından emek, fizikî dayanıklı sermaye ve toprağın üretime, yani millî gelire katkısını önceden öngörmek mümkün olduğundan bunların üretimden alacakları payı, yani emek için ücreti, dayanıklı fiziki sermaye için kirayı önceden belirlemek mümkündür ve gereklidir. Çünkü bunların üretkenlikleri doğal, doğrudan, fiilî ve kesin olup sınırları da bellidir. Belirli bir üretkenlik belirli bir karşılıkla, yani ücret veya kira ile fiyatlandırılmaktadır. Meselâ piyasa değeri 100 TL olan bir apartman dairesi doğal olarak, doğrudan ve fiilen oturma faydasını kendiliğinden üretir. Bu dairede oturulsun-oturulmasın bu fayda vardır ve kesindir. Mesken veya işyeri olsun, binalar bir ekonominin en kıymetli fizikî sermaye varlıklarındandır. O yüzden böyle bir dairenin diyelim aylık 500 TL karşılığında kiraya verilmesi meşrudur. 500 TL nin karşılığı, bu dairenin ürettiği oturma faydasıdır. Aynı şekilde, içindeki üretim araçları, makine ve teçhizatıyla bir fabrika veya işyeri de doğal ve fiilî üretkendir, belli bir bedel karşılığında kiraya verilebilir. Oysa finansal sermaye de denilen parasal sermayenin kendi başına bir üretkenliği yoktur. Parasal sermayenin üretkenliği doğal, doğrudan, fiilî ve kesin değil, dolaylı, potansiyel ve belirsizdir. Onun üretkenliği ancak doğal üretken olan fizikî sermayeye, yani sermaye mallarına çevrilmesine bağlıdır. Para halinde iken bu üretkenlik kesin ve belirli değildir. Faize paranın kirası denmesi ise son derece yanlıştır. Dayanıklı olması bir yana kâğıttan öte fizikî bir varlığı bile olmayan paranın kirasından söz edilmesi kira ve onun karşılığı olan menfaat kavramlarını tanımamak demektir. Meselâ bu kez elimizde bir daire yerine 100 TL para olsun. Bu paranın para halinde hiçbir zatî değeri yoktur. İnsanın hiçbir ihtiyacını gidermez; yenilmez, içilmez, giyilmez. Onun faydası ancak zatî faydası olan bir mala çevrilmesi ve mal halinde iken ondan faydalanılması, alım-satımlara konu olarak bu faydanın arttırılarak, sonrasında tekrar paraya çevrildiğinde ilk paraya göre reel bir artışın olması ile mümkündür. Bu sürecin sonunda para artış yani kâr sağlayabildiği kadar eksilme yani zarar ihtimali ile de karşı karşıyadır. Ne bu artış ve onun miktarı ne de zarar ve miktarı önceden belirlenebilir. Şu halde nakdî sermayenin üretkenliği kesin olmadığı gibi üretkenliğin kesin olduğu durumlarda da bunun miktarını önceden kestirmek mümkün değildir. İşte bu belirsizlik borç alandan borç verene veya tersi bir değer aktarımının yani faizin kaynağıdır. Bu demektir ki, faiz, üretime katkısı önceden öngörülmesi mümkün olmayan parasal sermayenin üretimden alacağı payın önceden belirlenmesinden başka bir şey değildir. İnsanın en kör olduğu alan gelecek olmasına 5 rağmen, faiz geleceği görmeden geleceği belirlemektir. Belirlenen faiz oranı ile gerçekleşen -veya gerçekleşmeyen- reel getiri oranı arasındaki sapmalar faizin en zayıf noktası ve finansal dengesizlik, istikrarsızlık ve krizlerin de kaçınılmaz sebebidir. Kısacası, parasal sermayenin üretimden alacağı payın önceden belirlenmesi faiz; üretim sürecinin sonunda gerçekleşmiş, ortaya çıkmış, sınırları belirlenmiş kazançtan belirlenmesine kâr denir. Faiz, üretim sürecinin başında sabitlendiğinden, üretime katkıda bulunulmadan da elde edilen, katkıda bulunulduğunda da eşitsiz ve orantısız paylaşılan bir gelir iken; kâr, üretime katkıda bulunulması şartıyla ve o katkıda oranında elde edilen gelirdir. Parasal sermaye potansiyel üretken, daha doğrusu, gerçek üretken olan maldaki üretkenliğin aracıdır ve üretimden payını bu üretkenliğin gerçekleşmesi halinde ve onunla orantılı almalıdır. Parasal sermayenin gerçekleşen ve üretkenliğiyle orantılı getirisinin adı kârdır. Kâr paylaşım sistemlerinin geliştirilememesi halinde parasal sermayenin üretimden alacağı pay kaçınılmaz olarak faiz şeklinde olacaktır. Çünkü ekonomi potansiyel üretkenliğini sürdürmekte ve nakdî sermaye de buna katkıda bulunmaktadır. Faizin doğal olduğu zannedilen yönü de işte budur. Kâr sistemlerinin oturmaması halinde sıfır faiz politikası parasal sermaye sahiplerinin üretimden pay alamamaları anlamına gelir ki, bu ayrı bir haksızlık sebebidir. Yani kâr sistemlerinin geliştirilemediği durumlarda faizi yasaklamak doğru değildir. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber (as) faizi hemen yasaklamamıştır. Faiz oranlarının değişmesi bireylerin tüketim ve tasarruf, firmaların da yatırım kararlarını etkiler. Değişen bir faiz oranı millî paranın yabancı para karşısındaki değerini de etkileyerek ithalat ve ihracatın miktar ve seyri değişir, böylece dış ticaretin dengesi üzerinde kontrol sağlanmaya çalışılır. Faizin bu özelliği onun iktisat politikacıları tarafından bir iktisat politika aracı olarak kullanılmasına imkân vermiştir. Oysa faiz oranlarındaki küçük bir değişme borçluların borç yükünü arttırıp borç verenlere durdukları yerde kazanç sağlarken; tersi bir durumda borçlular kazanca geçer ve borç verenler kayba uğrar. Yani faiz oranlarındaki değişmeler durduk yerde toplumun bir kesiminden diğerine servet aktarımına sebep olur. Her türlü vergi, parlamentolardan özen ve dikkatle çıkarılan kanunlarla düzenlenirken, belli sayıda uzmanlardan oluşan para politikası kurulu faiz oranlarını yükseltip düşürürken sözünü ettiğimiz haksız servet transferlerine sebep olurlar. Şüphesiz burada sorumluluk onların değil, faiz sisteminindir. Şu halde faiz adaletsiz bir hâkimdir. Faizin iktisat politikası aracı olması, keskin bir kılıcın insanlar üzerinde rast gele sallanmasından başka bir şey değildir. Dahası, faizin iktisat politikası aracı olarak kullanılması, piyasa sistemini merkezden güdümlü kumanda ekonomisi halinde getirmek ve ekonominin direksiyonunu kilitleyerek yola devam etmekten başka bir şey değildir. Çünkü belirlenen her bir faiz oranı, yalnız parasal sermayenin değil, tüm üretim faktörlerinin getirisini bu orana endeksleme 5 Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. (Kur an, Lokman, 34) 4

3 sonucunu doğurur ve arz ve talep askıya alınmış olur. Bu sebepledir ki, ekonominin geleceğinin ipotek altına alındığı faiz politikaları ile fiyatların serbest arz ve talebe göre belirlendiği gerçek piyasa sistemi barışık olamaz. Diğer taraftan faizin iktisat politikası aracı olarak kullanılması reel sektörün bilgilendirilmesinden ziyade yönlendirilmesi demek olup, onun üretime devam edip etmeyeceği yani mal piyasasında kalıp kalmayacağı bile, para piyasasında belirlenen faizdeki değişmelere tabidir. Buna rağmen, çözüm faizi yasaklamak değil, kâr paylaşım sistemlerinin geliştirilerek faizin alanının daraltılması ve sonuçta ekonominin onun boyunduruğundan kurtulmasıdır. 3. İSLÂMÎ PERSPEKTİFTEN FAİZ VE ÇEŞİTLERİ 3.1.Faiz Kavramı Türkçedeki faiz kavramının İslâmî literatürdeki karşılığı ribadır. 6 Riba Arapça bir kelimedir ve sözlükte sanal artış, kabarma-şişme, 7 ziyâde (fazlalık) ve nemâ (artma, çoğalma) 8 manalarına gelir. Câhiliyye dönemi Arapları riba kelimesini bu sözlük manalarında kullandıkları gibi, ayrıca, bugün genellikle faiz deyince anlaşılan, Vadenin uzatılmasına karşı borcun da artması manasında da kullanmışlardır. Riba kavramının Kur an da sanal artış, kabarma, şişme anlamında kullanıldığı ve yukarda geçen ayette, kuru toprağın yağmurla birlikte kabardığından söz edilir. Bu, toprağın miktarında bir artış meydana gelmeden şişmesi yani sanal olarak artışından başka bir şey değildir. Kur an ın bu ifadesi, finans sektörünün reel sektörden koparak faizli işlemlerle şişmesi ve İngilizcede bubble kelimesiyle ifade edilen balonlaşma ve köpüklenmesi durumunu en iyi şekilde anlatır. Bu durum Kur an ın zamanlar üstü özelliğiyle indiği günden daha çok bugüne ışık tuttuğunu göstermektedir. Kur an, sözlük anlamı artış olan ribanın aslında geçek bir artış olmadığını 9 ve onun Allah tarafından eksiltilip yok edildiğini 10 beyan ederek faizin gerçek mahiyetini ortaya koymaktadır. İslâm insanlık tarihi boyunca bilinen ödünç veya borç faizi kavramına bir de para ve malların peşin veya vadeli mübadelelerinde ortaya çıkan alış-veriş faizi kavramını eklemiştir. Kur an borç faizini ele alırken, hadisler ağırlıklı olarak alış-veriş faizinin üzerinde durmuştur. Şu halde faiz kavramı İslâm da diğer sistemlerden hem farklı hem daha şümullüdür. Faizi, hem borç hem de alış-veriş faizini de içine alacak şekilde, en genel ve kapsayıcı haliyle şu şekilde tanımlamak mümkündür: Faiz; ödünç işlemlerinde veya alış-verişde ortaya çıkan, karşılığı bulunmadığı veya eşitsiz paylaşıldığı için iki taraftan birini zarara sokan, gerçekleşmiş veya gerçekleşme potansiyeli bulunan fazlalık 11 veya kısaca karşılıksız bir değer transferidir. Bu fazlalığın ya hiç karşılığı yoktur veya karşılığı olduğu durumlarda da eşitsiz ve dengesiz bir paylaşım söz konusudur. Yani faiz, kaçınılmaz bir eşitsizlik, dengesizlik, dolayısıyla haksızlık ve zulüm sebebidir. Özellikle XX. Yüzyılda onu meşrulaştırma çabalarını bir tarafa bırakacak olursak, sahabe ve hukukçular arasındaki faizle ilgili tartışmalar bu fazlalığın nasıl gerçekleştiği ve nasıl tespit edileceği konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır Faizin Tesbitinde Temel Kriterler Bu çalışmada, faiz kelimesinin, geçtiği her yerde karşılıksız değer aktarımı manasında kullanıldığını hatırda tutmak konunun anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bir işlemin faiz kapsamına girip girmediğini yani karşılıksız bir değer aktarımı olup olmadığını anlamada iki temel ölçü vardır: Birincisi, bu işlemin bir katma değer üretip üretmediği; İkincisi, bu değerin taraflar arasında eşit paylaşılıp paylaşılmadığı. Malın kendi yani öz değeri vardır. Paranın kendi değeri yoktur. Üretimi hariç tutarsak, mübadeleye dayalı değer üreten bütün işlemler malın ya mekân, ya zaman ya da el değiştirmesine dayanır. Bu değişimler malın var olan değerini arttırabilir. Arttırıldığında bu kâr olur; bu işlem başarısızlıkla sonuçlandığında zarar olur. Paranın kendi değeri yoktur. O ancak malı temsil eder. Değeri itibarîdir yani mala nisbeten varsayılan bir değerdir. Paranın özünde olmayan bir değer, onun mekân, zaman ya da el değiştirmesiyle ortaya çıkmaz, dolayısıyla da artmaz. Bu sebeple malla ilişkilendirilmemiş bir para hareketi hiçbir zaman değer üretmez. Bundan dolayıdır ki para hareketlerinin peşin ve rayiç kur üzerinden olması gerekir. Vade de iki bedel arasında değer eşitsizliğine sebep olur. Bu sebeple peşin ve rayiç kur üzerinden yapılmayan her para değişimi üretilmemiş olan bir değerin sadece bir taraftan bir tarafa aktarılması demek olur yani faiz sonucunu doğurur. Genel olarak ele alındığında İslâmî açıdan faiz iki çeşittir: Borç faizi ve alış-veriş faizi. Borç faizine ödünç, kredi ve Arapçası itibariyle de deyn faizi adları verilmektedir. Alış-veriş faizi de fazlalık faizi ve vade (veresiye) faizi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunları teker teker ele almakta yarar vardır Faizin Çeşitleri 6 Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, TC Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatı, İstanbul 1935, c. 1, s. 952; Davudoğlu, Ahmed, Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi, Sönmez Neşriyat, İstanbul 1978, c. 8, s. 51; Emiroğlu, H. Tahsin, Esbâb-ı Nüzûl, Konya, 1978, c. 2, s. 157; Zeytinoğlu, İslâm'da ve Diğer Sistemlerde Faiz, Para, Faiz ve İslâm, İslâmî Araştırma Vakfı Yay., İstanbul, 1987, s. 104; Bayındır, Abdulaziz, Ticaret ve Faiz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul 2008, s Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. (Kur an, Hac, 5). 8 Bkz. İbrahim Mustafa, vd., el-mu'cemu'l-vasit, Riba, Çağrı Yayınları, İstanbul; er-râğıb el-isfehânî, el-müfredat fî Ğarîbi'l-Kur'an, Kahraman Yay., İstanbul 1986, Kitâbu'r-Râ. 9 İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte zekat veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır. (Rum, 39). 10 Allah faizi eksiltir, sadakaları arttırır. (Bakara, 276) 11 Özsoy, İ., Faiz, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995, XII, s

4 Borç (ödünç, deyn veya kredi) Faizi ve Temel Özelliği Borç Faizinin Tanımı Borç faizi; ödünç, alım-satım veya başka her hangi bir sebepten zimmete geçen belli bir miktar borca karşılık ödenecek mal veya parada vade sebebiyle alacaklı adına şart kılınan fazlalık veya menfaattir. Borç faizi, kendisinde şu iki unsur bulunan herhangi bir muamelede hükmen tahakkuk eder: 1. Sebebi ne olursa olsun (satılan bir malın bedeli veya ödünç para veya mal) iki taraftan birinin lehine öbür tarafın zimmetinde tahakkuk etmiş bir borcun bulunması, 2. Borcun ödenmesi esnasında anapara veya mala ilâveten alacaklı lehine bir fazlalığın veya bir menfaatin şart kılınması. Meselâ, 1000 TL nin %10 faiz ile 1 yıl sonra 1100 TL olarak ödenmesi bir akde bağlandığında buradaki 100 lira fazlalık, borç faizi olarak ortaya çıkar. Burada 100 TL nin ya hiç karşılığı yoktur; varsa da onun karşılığı tamı tamına 100 TL değildir. Bir değer eşitsizliği ve veya karşılıksız değer aktarımı kaçınılmazdır. Ayrıca, paranın taşıma külfeti veya kayıp riskinden kurtulmak amacıyla, bir yerde verilen bir ödüncün başka bir yerde ödenmesini şart koşmak veya borçlunun evinde parasız oturmak şartıyla ona ödünç vermek de faize girer Borç Faizinin Kur an Tarafından Yasaklanma Sebebi Borç faizinin, tarih boyunca gözlerden kaçtığını düşündüğümüz ve Kur an dan çıkarılabilecek temel niteliği ve yasaklanma sebebi şudur: Borç faizi, her halükârda, kayıtsız ve şartsız; ister alan ister veren olsun, taraflardan birinin mutlaka zarara uğramasına sebep olur ve bu zararın önlenmesi de hiçbir şekilde mümkün değildir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, Borç faizi, kredi kullanılan teşebbüsün kârla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı veya kârla sonuçlanacaksa bile bu kârın ne miktarda gerçekleşeceği önceden bilinememesine rağmen, faiz nisbetinin baştan tesbit edilmesi sebebiyle, bu kredi kullanımından elde edilen sonucun taraflar arasında âdil ve dengeli bir şekilde paylaştırma imkânının ortadan kalkması; neticede, ister alan ister veren olsun, taraflardan birinin mutlaka zarara uğraması ve bu zararın hiçbir şekilde önlenmesinin mümkün olmaması sebebiyle haram kılınmıştır. 13 Nitekim Kur an daki ilgili ayet, Eğer tevbe eder, faizden vazgeçerseniz, anaparanız sizindir. Böylece ne zulmetmiş ne de zulme uğramış olursunuz buyurmuştur. Bu ayetin muhalif mânâsı şudur: Eğer faizden vazgeçmezseniz ya zulmeder ya da zulme uğrarsınız. Yani faizli bir kredi muamelesinde kaçınılmaz bir surette haksızlık ve zulüm ortaya çıkmaktadır. Bu haksızlık ve zulüm, faizin ayrılmaz bir parçası olarak onun bünyesinde kökleşmiş bulunmaktadır. Bu haksızlığın hem ortaya çıkmasına hem de önlenememesine sebep olan unsur ise, faiz haddinin baştan tesbit edilmesidir. Şu halde, ödenme yönü, şekli ve miktarı ne olursa olsun, faizin temel karakteri onun kaçınılmaz ve önlenemez bir haksızlık sebebi olmasıdır. Faizin sebep olduğu bu haksızlık, bazen borçluya bazen da alacaklıya olsa da, ikisinden birine mutlaka isabet eder. Faizin çeşidi ve oranı sadece bu haksızlığın yönünü ve şiddetini etkiler, ama ortadan kaldıramaz. İnsan vicdanı, dolayısıyla dinler, haksızlığın hiçbir çeşidine taraftar olamazlar. Öyleyse, faiz haddinin yüksek veya düşük olması; faizin basit olmasıyla katlı/bileşik olması; kredinin üretim amaçlı olmasıyla tüketim amaçlı olması; faizi ödeyen veya alanın fakir veya zengin, yahut kişi veya kurum olması; bunun adına riba veya faiz denmesi... arasında haram faiz itibariyle hiçbir fark yoktur. Çünkü faizin haram kılınma sebebi olan ve onun insan vicdanını rahatsız eden, taraflardan birinin mutlaka haksızlığa uğraması hali bu sayılan hallerden her birinde vardır. Şu halde, faiz oranının % 1 olmasıyla % 100 olması arasında fark yoktur. Çünkü meselâ iyi piyasa şartlarında % 1 lik bir faiz oranı borçluyu memnun edip alacaklıyı rahatsız ederken; kötü piyasa şartlarında % 100 lük bir faiz oranı da borç alanı rahatsız edip, borç vereni memnun eder. Geleceği görmek yani belirlenen faiz oranının uygulandığı dönemde piyasa şartlarının ne olacağını yanılmayacak şekilde kestirmek mümkün olmadığına göre her faiz oranı ve faizin her çeşidi, iki taraftan birini incitir ve haksızlığa uğratır. Faiz, iki tarafıyla da kesen bir bıçağa benzetilecek olursa, o bazen borçluyu bazen alacaklıyı keser, incitir; yani zarara uğratır. Çünkü geleceği görmeden belirlenen herhangi bir faiz oranı sermayenin öngörülen getirisi anlamına geldiğinden, gerçekleşen getirinin bu öngörülen getiriden sapması halinde ki bu sapma muhakkak olur- ya borçlu ya da alacaklı zarar görür. Öngörülen getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki bu sapmaların kontrol dışı kalması ise, kriz denilen büyük ekonomik çalkalanmanın ta kendisidir. Borç faizinde borçlu önceden planlandığı gibi bir kazanç elde edememişse, yani gerçekleşen kazanç oranı faiz oranının altında kalmışsa, bu takdirde faiz kazanılmamış bir gelir; gerçekleşen kazanç beklenenden çok fazla olduğu takdirde de eşitsiz paylaşılmış bir gelir olur. Yani faiz ya kazanılmadan elde edilmiş veya kazanıldığında da eşitsiz paylaşılmış bir gelirdir. Faizli bir işlem sonunda faizi ödeyen veya alandan mutlaka biri haksızlığa uğrar. Zira yüksek bir faiz oranı kötü piyasa şartlarında faizi ödeyeni büyük bir haksızlığa uğratırken, düşük bir faiz de faizli kredinin getirisinin çok yüksek olduğu ekonomik şartlarda sermaye sahibini, yani faizi alanı zarara uğratır. İki tarafın da razı kalacağı bir orta yol birçok ihtimalden sadece bir tanesidir. Bütün faizli işlemlerde faizin bu iki taraftan birine zarar verme özelliği bulunduğundan, borç faizindeki bu fazlalığın, basit veya bileşik (mürekkep) faiz denilen katlı faiz olması; üretim veya tüketim faizi olması; oranın düşük veya yüksek 12 Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, Bilmen Yayınevi, İstanbul, tarihsiz, VI, s.103, Özsoy, İsmail, Kredi Faizi: Kur'ân'a Göre Bir Değerlendirme İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, İstanbul, Güz 1415/1994, s

5 olması; buna riba, faiz, fâide, gelir payı veya nemâ.. gibi adlar verilmesi onu Kur an ın yasakladığı faiz kapsamından çıkarmaz. Bu konuda Sünnî ve Şiî bütün İslâm mezhepleri ittifak halindedirler. Şu halde, her zaman, her sektör ve her mekan için geçerli olacak ve makul (rasyonel) veya mutedil (ılımlı) olarak adlandırılabilecek geçerli bir faiz haddi tesbit etmek ve bunu uygulamak mümkün gözükmemektedir. Günümüzde ve genel olarak kapitalizmde faiz denince ilk akla gelen kredi faizi İslâm daki bu borç faizidir. Bütün faizli işlemlerde belli bir miktar anaparaya belli bir vade sonunda belli miktarda fazla ödeme yapıldığına göre, Kur an ın yasakladığı bu faiz ile günümüzdeki geleneksel banka faizleri, tahvil ve bono faizleri arasında bir farkın olmadığı açıktır. İslâm ın geldiği sırada Araplar uygulaya geldikleri için câhiliyye ribası ve vadeden kaynaklanan bir fazlalığı temsil ettiği için de nesie ribası adlarıyla da anılan bu faiz çeşidi doğrudan Kur an tarafından yasaklanmış, Hz. Peygamber (as) tarafından tekrar ile teyid edilmiştir. Hz. Peygamber (as) Veda Hutbesi nde bu konuda şöyle buyurmuştur:... Ashabım! Faizin her çeşidi kaldırılmıştır; ayağımın altındadır. Ancak borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Câhiliyyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmuttalib in oğlu Abbas ın (Peygamberimizin amcası) faizidir Sukuk Arapça da çek anlamına gelen sakk kelimesinin çoğulu olan sukuk, İslâmî finansal sertifikasının adıdır. Kısaca İslâmî bono da denilmektedir. Sukuk, faiz içermeyen, gayrimenkul veya sermaye ortaklığını temsil eden bir finansal sertifikadır. Sukuk, sermaye ortaklığını temsil ettiğinde kâr veya zarar, gayrimenkul ortaklığını temsil ettiğinde de kira gelirini getirir. Bu ikinci durumda sabit kira gelirin faize benzetilmesi son derece yanlıştır. Sukuk sertifikaları İslâm hukuk prensiplerine göre çıkartılır. İkincil piyasalarda işlem gören ve görmeyen türleri vardır. 14 Sukuk, Vatikan ın İslâmî finansı önerdiği makalede otomobil sanayi veya gelecek sefer Londra da düzenlenecek olan olimpiyatların finansmanında kullanılabilecek bir finansman aracı olarak anılmıştır Alış-veriş faizi ve Altı Eşya Hadisi Alış-veriş faizi, faize konu olan standart mal veya paraların peşin veya vadeli alım-satımlarında ortaya çıkan faiz yani karşılıksız değer aktarımıdır. İnsanlığın daha önce bilmediği bu faiz çeşidini Hz. Peygamber (as) insanlığa öğretmiştir. Dolayısıyla alış-veriş faizinin hükümleri yani para veya mal mübadelelerinde karşılıksız değer aktarımının hangi durumlarda ortaya çıkacağı hadisle tesbit edilmiştir. Alış-veriş faizi hem mal mübadelelerinde hem para ve döviz mübadelelerinde geçerlidir. Alış-veriş faizi Hz. Peygamber in (as) şu sahih hadisinde özetlenmiştir: Altın altınla, gümüş gümüşle; buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla, tuz tuzla, misli misline, eşit ölçüde ve peşin mübadele edilmelidir. Sınıflar farklı olursa, peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi mübadele edebilirsiniz. 16 Altı Eşya Hadisi denilen bu hadisinde Hz. Peygamber (as) karmaşık ve çok çeşitleri bulunan faizi, ancak bir peygamberin ifade edebileceği şekilde mucizevî bir şekilde özetlemiştir. Öyle ki, bu hadis, içeriği itibariyle Kur an da geçen tek faiz çeşidi olan borç faizini bile ihtiva etmektedir. Bu hadis, 2008 Küresel Kriz ve benzerlerinde oluşan şişme ve köpüklenmeleri engelleyecek prensipleri içermektedir. Dolayısıyla bu hadis geçmişten daha çok bugüne bakmaktadır. Bu hadislerinde Hz. Peygamber (as) karşılıksız değer transferinin doğmasını engelleyen yöntemleri belirterek, bu yöntemlere uymayan sayısız birçok işlemin faize girdiğini anlatmış bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, Hz. Peygamber (as) onlarca çeşit faizli işlemi uzun uzun örneklendirmek yerine, faize girmeyen birkaç işlemi anlatmayı tercih ederek, tekrarlardan sakınmıştır. Bu hadiste altın ve gümüşün temsil ettiği bir para kategorisi, bir de anılan dört çeşit malın (buğday, arpa, hurma ve tuz) temsil ettiği mal kategorisi bulunmaktadır. Hz. Peygamber in (as) para kategorisinde sadece altın ve gümüşü zikretmesi de ilginçtir. Günümüzde altın iyi para sıfatıyla hâlâ en temel, birincil ve uluslar arası para niteliğini devam ettirmekte, gümüş ise para vasfını kaybetmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte gümüşün yer ve zaman şartlarına göre ortaya çıkıp sonra tedavülden kalkan her türlü ikincil ve kötü parayı temsil ettiği söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında Altı Eşya Hadisinin ayrı bir mucizevî derinlik ifade ettiği söylenebilir. Hangi kategoride olursa olsun faize girmemek için bütün işlemlerin peşin olması gerektiğini ifade eden bu hadis, zaman unsuru yani vadenin en önemli bir faiz illeti olduğunu açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla vadeli işlemlere geniş bir sınırlama getiren bu hadisin ifadesiyle alış-verişlerde ortaya çıkan faiz halleri şu şekilde özetlenmiştir: 14 Küçükçolak, Necla, Faizsiz Finansman Sertifikası Sukuk un Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt: 45, Sayı: 520, s. 23 vd.; Wikipedia contributors, 'Sukuk', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2 December 2010, 09:25 UTC, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=sukuk&oldid= > [accessed 5 December 2010] 15 Vatican Says Islamic Finance May Help Western Banks in Crisis, [accessed 6 December 2010] 16 Müslim, Müsâkat, 81; Ebu Davud, Büyu, 12. 7

6 Para kategorisinde; cinsleri ve miktarları ne olursa olsun, iki para cinsinin değişiminde paralardan biri veya ikisinin de vadeli olduğu her işlemde faiz doğar. Para kategorisi; nominal (sayısal yazılı) değere sahip tahvil, bono, poliçe, senet, kambiyo senedi vb. kıymetli evrakı da içine alır. Bunların para veya başka bir kıymetli evrak karşılığında peşin fakat eşitsiz mübadelesi fazlalık faizine, eşit de olsa vadeli mübadeleleri vade faizine girer ki esas olarak vadeli mübadele fiyat farkıyla yapılır Küresel Finansal Kriz ve benzerlerini önlemenin en önemli şartı bu ilkenin uygulanmasıdır. Peşin değeri 100 bin dolar olan bir ev müşterisine vadeli 110 bin dolara satıldığında buradaki 10 bin dolar, müşterinin bu evden hemen ve vade boyunca faydalanmasının karşılığıdır. Buna karşılık, 110 bin dolarlık alacak senedinin küçük parçalara ayrılarak toplamda diyelim 120 bin dolara satılması halinde bu ikinci durumdaki 10 bin doların karşılığı yoktur. İşte bu faizdir, şişmedir; Kur an daki ifadesiyle ribadır. Birinci işlemde para malla ilişkilendirilip malın zaman değeri arttırılır ve bu değer artışı onu sağlayan para tarafına kâr olarak aktarılırken; ikincisinde nominal değer olan kağıdın mal piyasasıyla alakası kesilip başka bir kağıtla -peşin veya vadeli- farklı nominal değerle mübadelesi üretilmeyen bir değer aktarımına sebep olur ki işte bu faizdir, ribadır Küresel Finansal Kriz, esas itibariyle, mal piyasasından kopuk finans sektöründe kâğıt alış-verişinin meydana getirdiği şişme yani ribadan doğmuştur. Mal kategorisinde de, aynı şekilde, cinsleri ve miktarları ne olursa olsun standart (mislî) 17 iki malın değişiminde mallardan biri veya ikisinin de vadeli olması halinde vade faizi doğar. Para kategorisi içinde farklı cins paraların kendi aralarındaki veya mal kategorisi içinde farklı cins malların kendi aralarındaki peşin mübadelelerde faiz doğmaz. Aynı cins malların veya kıymetli madenlerin kalite veya işçilik gerekçesiyle farklı miktarlarda mübadelesi faize girer. Kalite veya işçiliğin bunları taşıyan malın kendi cinsinden ağırlık farkına karşılık tutulması kabul edilmez. Kalite veya işçilik başka cins bir değerle veya parayla fiyatlandırılmalıdır. Şu halde alış-veriş faizi de ikiye ayrılır: Fazlalık faizi (ribe l-fadl) ve vade faizi (ribe n-nesie). Fazlalık faizi: Aynı cinsten para veya malların birbirleriyle peşin mübadelesinde bedellerden birinde bulunan nicel fazlalıktır. Vade (veresiye) faizi: Mal-para veya para-mal mübadelesi hariç, bedellerden birinin veya ikisinin birden vadeli olduğu her mübadelede faiz cereyan eder; cinsler ister aynı ister farklı ve miktarları da ister eşit ister farklı olsun, fark etmez. Bu konuda standart (mislî) mallar ile standart olmayan (kıyemî) mallar arasında da fark yoktur. Buna da vade faizi denir. 17 Faizin cereyan ettiği bütün eşya, mislî (standart) mallar sınıfına girer. Kıyemî (standart olmayan) mallar sadece vadeli işlemlerde faize konu olabilir. Mislî mal, parçaları arasında, birimlerinde ayrılık olmayan veya az bir ayrılıkla beraber piyasada benzerinin bulunması sebebiyle bu ayrılığın önem arz etmediği mallardır (Bilmen, Kâmus, VI, s. 9). Bu mallar normal olarak ya tartı, ya hacim ölçüsü ya da sayıyla takdir edilir. Altın, gümüş, demir, bakır vb. birinciye, zeytin ve hububat ikinciye örnektir. Tahıl ürünlerinde tartı daha çok kullanıldığından ölçülenlerden değil tartılanlardan olmuştur. Sayılabilenlere misal ise yumurta, kavun, karpuzdur. Tencere, tabak, kaşık, kitap ve benzerleri de sayıyla takdir edilir. Günümüzde fabrikalarda üretilen mallar imal ve vasıfta birleştikleri mislî mallardan sayılırlar. Dolayısıyla televizyon, bilgisayar, buzdolabı vb. teknolojik ürünler de sayıya tabidir. Metre gibi uzunluk ölçüsüyle takdir edilen kumaş ve benzeri tekstil ürünleri de mislî mal sınıfına dahil edilebilir. Kıyemî mallar ise, piyasada benzeri olmayan veya benzeri olan, fakat büyük ayrılık bulunan, normal olarak benzeri karşılanamayan şeylerdir. Ev, daire, işyeri, arsa gibi gayrimenkul varlıklar; deve, koyun ve benzeri hayvanlar, kıymetli taşlar, yazma kitaplar, antika eşyalar vb. kıyemî mallardır. imal ve vasıfta birleştikleri mislî mallardan sayılırlar. 8

7 4. SONUÇ ve ÖNERİLER 1. İslâm ın kesin bir şekilde yasakladığı faiz, genel olarak; ödünç işlemlerinde veya alış-verişde ortaya çıkan, karşılığı bulunmadığı veya eşitsiz paylaşıldığı için iki taraftan birini zarara sokan, gerçekleşmiş veya gerçekleşme potansiyeli bulunan fazlalık veya kısaca karşılıksız bir değer transferidir. 2. İslâm, faiz anlayışıyla mikro düzeyde taraflar arasında karşılıksız değer transferini önlemek kadar makro düzeyde iktisadî şişme ve finansal balonlaşmayı önleyecek prensipler getirmiştir. 3. Kur an da ele alınan borç faizi, belli bir miktar borca karşılık ödenen mal veya parada vade sebebiyle şart kılınan fazlalık veya alacaklı lehine şart kılınan menfaattir. Borç faizi ya kazanılmamış veya kazanıldığında da eşitsiz paylaşılmış bir gelirdir. 4. Kur anî açıdan bakıldığında borç faizinin; ister alan ister veren olsun, kaçınılmaz bir şekilde, taraflardan birinin mutlaka haksızlığa uğramasına sebep olması ve bu haksızlığın önlenmesinin hiçbir şekilde mümkün olmaması sebebiyle haram kılındığı anlaşılmaktadır. Buna göre, faizin çeşidi ve oranı bu haksızlığın sadece yönünü ve derecesini etkiler, ama onu ortadan kaldıramaz. Haksızlığın kimin kime yaptığı ve büyük mü küçük mü olduğuna bakılmadığına göre borç faizinin İslâmî açıdan meşru görülme ihtimali yoktur. Tefeci faizi ile banka veya devlet faizi, reel veya negatif faiz bu sonucu değiştirmez. 5. Üretim araçlarından emek, fizikî dayanıklı sermaye ve toprağın üretime, yani millî gelire katkısını önceden öngörmek mümkün olduğundan bunların üretimden alacakları payı, yani ücret ve kirayı, önceden belirlemek mümkündür ve gereklidir. Çünkü bunların üretkenlikleri doğal ve kesin olup sınırları da bellidir. Faiz ise, üretime katkısı önceden öngörülmesi mümkün olmayan parasal sermayenin üretimden alacağı payın önceden belirlenmesinden başka bir şey değildir. 6. Parasal sermayenin üretimden alacağı payın önceden belirlenmesi faiz; üretim sürecinin sonunda gerçekleşmiş, ortaya çıkmış, sınırları belirlenmiş kazançtan belirlenmesine kâr denir. Kâr ve faiz, parasal sermayenin biri dince meşru diğeri gayrimeşru kabul edilmiş iki çocuğu gibidir. Kâr sistemlerinin geliştirilemediği durumlarda faizi yasaklamak, yani sıfır faiz politikası doğru değildir. 7. Faizli finansal araçların alternatifi olarak sukuk, sermaye ortaklığını temsil ettiğinde kâr veya zarar, gayrimenkul ortaklığını temsil ettiğinde de kira gelirini getirir. Bu ikinci durumda sabit kira gelirin faize benzetilmesi son derece yanlıştır. 8. Onlarca çeşit faizi iki cümlede özetleyen veciz ve mucizevî sahih Altı Eşya Hadisi İslâmî literatürde faizle ilgili tartışmaların odak noktasını teşkil etmiştir. Sahabe nesli dâhil hukukçular arasındaki faizle ilgili tartışmalar, esas itibariyle alış-verişlerde olmak üzere, bu karşılıksız fazlalığın nasıl gerçekleştiği ve nasıl tespit edileceği konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. 9. Faizden sakınılması için mübadelenin her halükârda peşin yapılmasını sıkı sıkıya emreden Altı Eşya Hadisine göre vadeli işlemlerde faizin en önemli sebebi vadedir. Buna göre; cinsleri ve miktarları ne olursa olsun, paraların veya malların kendi aralarındaki değişiminde bedellerden biri veya ikisinin de vadeli olduğu her işlemde vade faizi doğar. Bedellerin cins ve miktarlarının aynı veya farklı olması, malın mislî (standart) veya kıyemî (standart olmayan) olması neticeyi değiştirmez. Vade faizinde faizin doğmasına sebep olan unsur, yani faiz illeti tek başına vadedir. 10. Bedellerden birinin para, diğerinin mal olduğu durumlarda hem peşin hem vadeli mübadeleler câizdir. İnsanların vadeli mübadelelere olan ihtiyacı ve paranın standart bir değer ölçüsü olması yani mal gibi ölçülen değil, ölçen olması bu vadeli işlemlere iznin temelini oluşturmuştur denilebilir. 11. Genelde her para bir ekonomiyi temsil eder. Yerli para doğal olarak yerli ekonomiyi temsil eder. Mal-para mübadelesinde para aktif bir ölçen iken, bir paranın başka bir para ile mübadelesi adeta iki farklı millî ekonominin birbirini ölçmesi demek olduğundan paralar da ölçen olmaktan çıkar ve ölçülen durumuna gelir. Mallarda olduğu gibi ölçülen iki para birbirini peşin ölçebilir, vadeli ölçemez. Bu yüzden paraların vadeli değişimleri mallarda olduğu gibi faiz içerir. 12. Para mübadeleleri değer üretmediğinden kur farkına dayalı vadeli döviz işlemlerinden kazanç elde etmek ancak karşılıksız bir değer transferi anlamına gelir. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber (as) para mübadelelerinde paraların ister kendi cinsleriyle eşit veya farklı miktarlarda, ister farklı cinsler mukabilinde vadeli mübadelelerini yasaklamıştır. Günümüzde ForEx adıyla reel sektörden bağımsız döviz işlemlerinin büyük bir şişkinlik oluşturması ve vadeli işlemlerden elde edilen haksız kazançlar Altı Eşya Hadisinde belirtilen esasların eskisinden daha çok bugüne ışık tuttuğunu göstermektedir. 13. Nominal (sayısal yazılı) değere sahip tahvil, bono, poliçe, senet, kambiyo senedi vb. kıymetli evrakın para veya başka bir kıymetli evrak karşılığında peşin fakat eşitsiz -yani nominal değerinden farklı bir fiyattan- mübadelesi fazlalık faizine, eşit de olsa vadeli mübadeleleri vade faizine girer Küresel Finansal Kriz ve benzerlerini önlemenin en önemli şartı bu ilkenin uygulanmasıdır. 9

8 KAYNAKÇA Bayındır, Abdülaziz, Ticaret ve Faiz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu, Bilmen Yayınevi, İstanbul, ty. Davudoğlu, Ahmed, Sahîh-i Müslim Terceme ve Şerhi, Sönmez Neşriyat, İstanbul Ebu Dâvud, Süleyman b. es-eş as el-sicistânî, Sünen-i Ebi Dâvud, Dâru İhyai s-sünneti n-nebeviyye. Emiroğlu, H. Tahsin, Esbâb-ı Nüzûl, Konya, İbrahim Mustafa, vd., el-mu'cemu'l-vasit, Çağrı Yayınları, İstanbul. İsfehânî, Râğıb, el-müfredat fî Ğarîbi'l-Kur'an, Kahraman Yay., İstanbul Küçükçolak, Necla, Faizsiz Finansman Sertifikası Sukuk un Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt: 45, Sayı: 520, s. 23 vd.; Müslim, Ebu l-huseyn b. el-haccâc b. Müslim el-kuşeyrî en-nisaburî, el-câmiu s-sahih, Tahkik: M. Fuad Abdulbakî, 1. Baskı, 1374/1955. Özsoy, İsmail, Kredi Faizi: Kur'ân'a Göre Bir Değerlendirme İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, İstanbul, Güz 1415/1994. Özsoy, İsmail, "Faiz", İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995, XII, s Vatikan dan İslami Banka Önerisi, 29 Eylül Vatican Says Islamic Finance May Help Western Banks in Crisis, [accessed 6 December 2010] Wikipedia contributors, 'Sukuk', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2 December 2010, 09:25 UTC, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=sukuk&oldid= > [accessed 5 December 2010] Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, TC Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatı, İstanbul Zeytinoğlu, İslâm'da ve Diğer Sistemlerde Faiz, Para, Faiz ve İslâm, İslâmî Araştırma Vakfı Yay., İstanbul,

KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI

KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ BANKACILIK ANABİLİM DALI KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI (Yüksek Lisans Projesi) DOĞA ERDOĞAN İstanbul, 2011 T.C. MARMARA

Detaylı

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN

Detaylı

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Suna AKTEN ÇÜRÜK DOKTORA TEZİ Danışman Doç. Dr. Mikail

Detaylı

ÖZET. Mustafa Mürsel ESKİCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 172 Sayfa, Haziran 2007

ÖZET. Mustafa Mürsel ESKİCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 172 Sayfa, Haziran 2007 i ii ÖZET TÜRKİYE DE KATILIM BANKACILIĞI UYGULAMASI ve KATILIM BANKALARI NIN MÜŞTERİ ÖZELLİKLERİ Mustafa Mürsel ESKİCİ Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 172 Sayfa, Haziran

Detaylı

Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına Uydurmak mı? Ahmet TERZİ

Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına Uydurmak mı? Ahmet TERZİ Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına Uydurmak mı? Ahmet TERZİ Özet Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde, 20 nci yüzyılla birlikte artan petrol ve doğalgaz gelirleri sermaye birikimini sağlamış,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI KATILIM BANKALARI PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI KATILIM BANKALARI PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI KATILIM BANKALARI PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan İsmail Çağrı DOĞAN Tez Danışmanı Prof. Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KATILIM BANKALARINA DÖNÜŞÜMÜNÜN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI AHMET CÜNEYT DARÇIN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır.

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır. GİRİŞ Türkiye de yirmi yılı aşkındır süren enflasyon olgusu Türkiye Ekonomisi üzerinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadır. Fiyatlardaki artış olarak tanımlanan enflasyon gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları.

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc Finansal Piyasalar Kılavuzu Guide to Financial Markets (5th ed.) Çeviri Editörü: İlhan

Detaylı

KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ

KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ İkincil piyasası etkin olmayan finansal ürünlerin gelişmesi mümkün değildir Dr(a). Halil Arslan Dr(a). Temur Kayhan Bizim Menkul Değerler A.Ş., 2015

Detaylı

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4.1 Para nedir? Para genel kabul gören ödeme aracıdır. Ödeme nihai işlemdir: ödeme yapıldıktan sonra yapılacak başka bir şey kalmaz. Para bazen eksik olarak

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARININ TÜRKİYE DEKİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN TESPİTİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Fatma Tuba ÇOBANKAYA

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Osman Eskicioğlu

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Osman Eskicioğlu ÖNSÖZ Bugün işçi, memur, küçük esnaf, sanayici ve idareci, kim olursa olsun, herkes enflâsyondan şikâyet etmekte, hükümetler enflâsyonu düşürmeye çalışmakta ve hatta denilebilir ki, bütün dünya enflâsyonla

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI TÜRK KATILIM BANKACILIĞINDA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERĠ DÖNEM PROJESĠ Hakan ARABACI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı