Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun

2 ÖLÇÜLEBÝLÝR REKABET AVANTAJLARI & YÜKSEK YATIRIM GERÝ DÖNÜÞÜ Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi Claims+, sigorta þirketlerinin uçtan uca bütün hasar süreçlerinde rekabet avantajlarý saðlayan yenilikçi bir Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemidir. Sigorta þirketlerinin çalýþanlar, müþteriler, kaynaklar ve servis saðlayýcýlar gibi iliþki kurduðu tüm sektör paydaþlarý ile iliþkilerini yönetebilecekleri bir iþbirliði merkezi olan Claims+, þirketlerin paydaþ memnuniyetini en üst seviyeye çýkarmalarýna ve maliyetlerini azaltmasýna yardýmcý olur. Claims+ þirket stratejilerine hýzlý bir þekilde adapte olur. Kural tabanlý hasar süreç tasarýmcýlarý, hiç bir yazýlým kod deðiþimine gerek duyulmadan müþteri odaklý süreçlerin oluþturulmasýnda kullanýlýr. Claims+, Winsure + Kurumsal Çözümünün bütünleþik bir bileþenidir ve istenirse Winsure + Kurumsal Çözümü olmaksýzýn þirketin mevcut sistemleriyle de entegre edilip tek baþýna kullanýlabilir. YENÝLÝKÇÝ MÝMARÝSÝ ÝLE HASAR KARAR SÜRECÝ ENTEGRASYON SOA Tabanlý Entegratör PLANLA Kural Tabanlý Tasarýmcý UYGULA Çok Kanallý Ýþlemci ANALÝZ ET Monitörler Geri Bildirimler ve Sayýsal Analizlerle Deðiþiklik (1) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

3 Kurumsal Sigortacýlýk Çözümü ile Komple Bir Çözüm ya da Mevcut Sisteminizle Entegre Bir Bileþen Olarak Claims Claims ýn SOA&Web Tabanlý Çözüm Mimarisi Hasar Tasarýmcýsý Ýhbar Kontrolü & Eriþim Hasar & Rücu Mektuplarý Reddedilmiþ Hasar Sebepleri Otomatik Servis & Görev Atama Hasar Performansý & Kalite Kullanýcý Notlarý Sahtekarlýk MAÐDURLAR MÜÞTERÝLER KANALLAR DEÐERLENDÝRÝCÝLER AVUKATLAR TEDARÝKÇÝLER EKSPERLER MÜFETTÝÞLER ÇEKÝCÝLER SERVÝSLER ASÝSTANS ÞÝRKETLERÝ ÇAÐRI MERKEZÝ DÝÐER SERVÝS SAÐLAYICILAR DÝÐER ÇALIÞANLAR SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ GERÇEK ZAMANLI SELF SERVÝS ÝLETÝÞÝM Web - Cep Telefonu - SMS - IVR - ITV - Kiosk - ATM - Diðer PROAKTÝF ÝLETÝÞÝM Raporlar, Dokümanlar, Ýhbarlar, Uyarýlar, , SMS, Faks, Telefon, Posta ve diðer ÝKI YÖNLÜ KURUMSAL ÝLETIÞIM SOA Bazlý inet Servisleri Poliçe Yönetim Sistemleri Hasar Sonrasý Müþteri Memnuniyeti Nakit Hasar Ex-Gracia Ödeme Pert Hasar Aktivite ve Ýþ Süreç Hasar Monitörü Ýdari Yönetim Sistemleri Önsatýþ Müþteri ve Kanal Yöetim Sistemleri Kanuni Raporlar Hasar Ýhbarlarý ve Dosya Ödenen Hasarlar Otomatik Hasar Dosyalarý Takibi Hasar Ödeme Kararlarý & Ödeme Doküman Yönetim Sistemleri Kanal Portalý Reasürans Yönetim Sistemleri Borç ve Alacak Yönetim Sistemleri Genel Muhasebe Sistemleri Hasar Raporlarý ve Esnek Raporlama Eksper Hasar Reasürans Entegrasyonu Hasar Durumlarý Sorun ve Durum Hasar Muhasebe Entegrasyonu Rücu Çalýþan Portalý Müþteri Portalý Hükümet Sistemleri Diðer Sistemler SOA Tabanlý inet Entegrasyonu ve/ya Winsure ile Ön-Entegrasyon SFS Winsure Claims + (2) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

4 + ÝLE UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ & SÜREÇLERÝ Tüm Sigortacýlýk Branþlarý Claims + diðer tüm Winsure + bileþenleri gibi çok þirketli ve çok saðlayýcýlý yapýsý ile sigortacýlýðýn tüm branþlarý destekler. Bütün dokümanlar, özellikler, kurallar ve süreçler Hasar Tasarýmcýsý ile programlamaya gerek duyulmadan tasarlanabilir. %100 Kiþiselleþtirme Winsure + ýn diðer tüm modülleri gibi Claims + da %100 kiþiselleþtirmeye imkan saðlar. Hasar Tasarýmcýsý sayesinde bütün hasar kurallarý, özellikleri ve süreçleri Aktivite Tasarýmcýsý ile oluþturulur. Farklý iç ve dýþ kaynaklar ile farklý iþ akýþ modelleri tasarlanýp istenildiðinde deðiþtirilebilir. Ýstenildiði zaman þirkete özel kural ve süreçler geliþtirilebilir. Müþteri Merkezli Hasar Aðacý ile Kaðýtsýz Ofis Hasar aðacý bir hasarýn hasar dosyasýndaki bütün bilgileri ile bulunduðu yerdir. Hasar aðacý, asýl sigortalý altýnda yapýlandýrýlmýþ olup; sigortalý, sigortalýnýn poliçeleri, sigortalýnýn hasar dosyalarý, dosyalardaki maðdurlar ve dokümanlar, servis saðlayýcýlar, tedarikçiler, eksperler, kontrolörler, notlar, muallaklar, ödeme kararlarý, ödemeler, alýnan rücular, verilen rücular, lehe hukuklar, aleyhe hukuklar ve bunlarýn sýnýflandýrýlmasý gibi ilgili kiþileri, þirketleri ve bilgileri kapsar. Kullanýcýlar, hasar sürecindeki ilgili tüm doküman ve bilgilere hasar aðacý üzerinden eriþebilir ve gerekli iþlemleri belirlenmiþ öncelik sýrasýna göre gerçekleþtirebilir. Servis Odaklý Hasar Mimarisi Standart entegrasyon yapýsý sayesinde iç ve dýþ sistemlerle iletiþim ve entegrasyonlar kolaylýkla kurulur. Winsure + ; uygulamalarý, süreçleri, ara yüzleri, validasyonlarý ve raporlarý ile manuel müdahaleyi minimum düzeye indiren servis odaklý bir yapýdýr. Entegrasyon ihtiyaçlarýnda EDI, XML, Acord Standartlarý, text dosya, http gibi birçok teknoloji ve standart kullanýlabilir. Servis odaklý yapýsý ile otorizasyon, þifreleme, transformasyon, loglama ve validasyon gibi tüm ihtiyaçlarý destekler. Kanallar Çalýþanlar Servis Saðlayýcýlar Maðdurlar Müþteriler 3. Partiler Kanallar Çalýþanlar Servis Saðlayýcýla Maðdurlar Müþteriler 3. Partiler Sýnýflandýrýlmýþ Muallaklar Durum Ýzleme Rücu Sovtaj Kanunlar Sýnýflandýrýlmýþ Muallaklar Durum Ýzleme Rücu Sovtaj Kanunlar Finansal Ýþlemler &Onaylar Deðerlendirmeler Branþ 1 Branþ 2 Branþ 3 Hasar Silolarý & Süreci KARMAÞIKLIKLAR Claims ile ÇÖZÜM Finansal Ýþlemler &Onaylar Deðerlendirmeler Uçtan Uca Hasar Süreci Servis Saðlayýcý Prosesleri Atamalar Dokümanlar Poliçe Son Durum Kontrolleri Ýhbar Servis Saðlayýcý Prosesleri Atamalar Dokümanlar Poliçe Son Durum Kontrolleri Ýhbar Mevcut Sistem I Mevcut Sistem II Mevcut Sistem n Mevcut Sistem I Mevcut Sistem II Mevcut Sistem n (3) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

5 Claims Rekabet Gücünü Artýran Avantajlar Bazen etkinlik verimlilikten çok daha önemlidir. Sigorta þirketlerine hasarý verimli bir þekilde yönetebilecekleri araçlar saðlayan Winsure +, uçtan uca hasar sürecinin rekabet gücüne ve etkinliðine daha çok odaklanýr. Þirket süreçlerinin verimliliðini saðlarken süreçlerin daha etkin hale getirilmesi için de þirketin stratejilerini deðiþtirmesine yardýmcý olur. 1. Stratejileri Etkin Bir Þekilde Deðiþtirme ve Yönetme 2. Servis Farklýlaþtýrma 3. Hasar Süreçlerini Farklýlaþtýrma 4. Tüm Ekosistem Ýle Etkileþim & Ýþ Birliði 5. Süreçlerin, Çalýþanlarýn ve Servis Saðlayýcýlarýn Performans 6. Müþterilerin, Kaynaklarýn ve Servis Saðlayýcýlarýn Beklenti 7. Tüm Ekosistem ile Ölçülebilir Memnuniyete ve Kalýcýlýða Odaklanma Maliyet Azaltýcý & Karlýlýðý Artýrýcý Avantajlar Hasar maliyetleri & hasar tespiti maliyetleri sigorta þirketlerinin toplam harcamalarýnýn % 65 ini oluþturur. Hasara iliþkin tasarruflarýn þirket karlýlýðý üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. ýn 22 Önemli Avantajý Akýllý Kontrol Avantajlarý Olaya dayalý, kural tabanlý Hasar Tasarýmcýsý sayesinde sigorta þirketleri Claims + ýn süreç ve kurallarý öðrenmesini saðlar ve her bir dosyanýn sistem tarafýndan otomatik olarak kontrol edilmesini garanti altýna alýr. 13. Anýnda Hasar Ýhbar Kontrolü 14. Geliþmiþ Risk Seçimi & Reasürans 15. Elektronik Ödeme & Rezerv Kontrol Ýþ Akýþlarý Uluslararasý Yönetim Avantajlarý Claims +, farklý ölçeklerdeki sigorta þirketleri tarafýndan kullanýlmasý için tasarlanmýþtýr. Dünyanýn farklý yerlerinde ofisleri ve iþtirakleri olan uluslararasý sigorta þirketleri, sistemi kullanarak uzmanlýklarýný ve kontrollerini bu birimlere taþýmanýn yanýnda bu birimleri standardize ederler. 16. Anýnda Yönetim Kontrolü 17. Global Müþteri 18. Çok Dilli 19. Çok Para Birimli 20.Tüm Organizasyonun Güçlendirilmesi 21. Uluslararasý Bilgi ile Yönetim 22.Hasar Uzmanlýðýnýn ve Teknolojisinin Paylaþýmý + ÝLE YENÝLÝKLERE & REKABET GÜCÜNE ODAKLANIN 8. Personel Maliyetlerinde Farkedilir Azalma 9. Hasar Proses Sürelerinde Düþüþ 10. Düþük Ýþlem Maliyetleri 11. Geliþmiþ Fiyatlandýrma 12. Bakým Maliyetlerinde Fark Edilir Azalma CLAIMS Be Sure To Win SFS Winsure Claims + (4) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

6 HÝÇ YAPILMAMASI GEREKEN BÝR ÝÞÝ, VERÝMLÝ ÞEKÝLDE YAPMAYA UÐRAÞMAK OLDUKÇA FAYDASIZDIR. - PETER F. DRUCKER REKABET GÜCÜNÜ ARTIRAN AVANTAJLAR 1. STRATEJÝLERÝ ETKÝN BÝR ÞEKÝLDE DEÐÝÞTÝRME VE YÖNETME Ortak bir hasar stratejisine odaklanmanýn kolaylýðý ve bu stratejinin tüm proses detaylarý ve hedefleri ile tüm hasar organizasyonu tarafýndan gerçekleþtirilebilmesi Hasar tasarýmcýsý sayesinde stratejik kararlarýn planlanmasýnda, uygulanmasýnda, analiz edilerek yeni karar ve deðiþiklerin yansýtýlmasýnda hýz kazandýrmasý Tüm hasar süreçlerin yeniden düþülmesi ve deðiþtirilmesini teþvik etmesi. Örneðin: Þirket içindeki hasar yönetim birimlerinin ve farklý dýþ servis saðlayýcýlarýn azaltýlmasý, hasar süreçlerinin konsolide edilmesi ve geniþ ölçekli yapýlara geçiþin saðlanmasý Dýþ kaynaklý servisler veya kendi servis aðý ile güvenilir bir yapý oluþturulmasý Dýþ kaynaklý veya iç kaynaklý hasar deðerlendirme ve iletiþim merkezi en verimli þekilde oluþturulmasýnýn saðlanmasý 2. SERVÝS FARKLILAÞTIRMA Farklý müþteriler, servis saðlayýcýlar ve kaynaklar için farklý servis öncelikleri ve süreçlerinin düzenlenebilmesi. Örneðin: Hasar skoru yüksek müþteriler için daha iyi termin süreleri verilebilmesi Hasar skoru yüksek müþteriler için mobil hasar servis aracýnýn olay gerçekleþir gerçekleþmez gönderilmesi ve anýnda avans ödemesinin saðlanmasý Servis ihbarlarýnýn geçmiþ performanslarýna baðlý olarak kabul edilmesi Küçük ölçekli hasarlarda (iyi hasar skoru olan müþteriler için) kaynaklardan eksper göndermeden ödeme yapýlabilmesi Kaynaklarýn ve servis saðlayýcýlarýn hasar sürecine þirketin kendi strateji servis öncelikleri, süreçleri, hedefleri ve terminleri ile tam olarak entegre edilmesi. Örneðin: Anlaþmalý servislerin þirkete haber vermeksizin kendi baþlarýna buyruk tamir süreleri vermesinin engellenebilmesi Servis sürelerinin, teslim tarihi ve iletiþim kurulabilecek servis yetkilisinin kontak bilgileri ile birlikte anlaþmalý servise açýlan sistem formu doldurduktan sonra müþterilere SMS ile bildirilmesi, bu sürecin istenen tüm hasarlarda ve servis noktalarýnda standart haline getirilebilmesi 3. HASAR SÜREÇLERÝNÝ FARKLILAÞTIRMA Þirketin seçim kurallarýnýn önceden sisteme tanýmlanmasý ile tercih edilen anlaþmalý servisin sistem tarafýndan atanmasý Kaynaklarýn sigortalýlarý tercih edilen anlaþmalý servise yönlendirmesini teþvik etmesi için komisyon verilmesi gibi farklý metodlarýn uygulanabilmesi Küçük hasarlara özel proseslerin uygulanabilmesi Hasarýn türü, maðdur gibi bilgileri kullanan özelleþtirilmiþ kurallarla hasar deðerlendimesi için olay yerine gidilmesinin artýrýlmasý Daha iyi bir rücu ve sovtaj yönetimi altyapýsý ile rücu ve sovtaj tahsilatlarýnýn artýrýlabilmesi Hasarýn büyüklüðü ve derecesinin ölçülmesi için farklý tahmin modellerinin geliþtirilebilmesi (5) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

7 4. TÜM EKOSÝSTEM ÝLE ETKÝLEÞÝM & ÝÞ BÝRLÝÐÝ Çalýþanlar, kaynaklar ve servis saðlayýcýlar ile gerekli bütün bilgilerin paylaþýlmasý Raporlarýn otomatik olarak üretilmesi ve ilgili kiþilere farklý yöntemlerle daðýtýlmasý. Örneðin: Eksper raporu olmayan dosya listesinin eksperlere gönderimi Günlük hasar ihbarý ve ödeme raporlarýnýn ilgili dosya yönetici ve kontrolörlerine gönderimi Belli bir gün geçtiði halde rücu prosesi görmemiþ ödenmiþ rüculu hasarlarýn ilgili rücu yetkililerine bildirimi Eksik evraklý hasarlarýn kaynaklara bildirimi Eksper fiyatlandýrma tablolarýnýn periyodik hesaplamalarýnýn otomatik yapýlarak ile gönderilmesi Gerçek zamanlý sistem sayesinde, anlaþmalý servisler gibi farklý servis noktalarýndan anýnda ihbar giriþi yapýlabilmesi ile merkezi iþ yükü maliyetinin azaltýlmasý ve müþteri memnuniyetinin artýrýlmasý Gerçek zamanlý self-servis olarak kullanýlabilen sistem ve dönemsel olarak gönderilen raporlar sayesinde anlaþmalý servisler, asistans þirketleri, eksperler ve diðer servis saðlayýcýlar ile mali iliþkilerin otomatik olarak yürütülebilmesi 5. SÜREÇLERÝN, ÇALIÞANLARIN VE SERVÝS SAÐLAYICILARIN PERFORMANS YÖNETÝMÝ Aktivite ve süreç zaman ölçümleri Hasar sürecine dahil olan tüm kiþi ve kurumlar için otomatik skorlarýn ve raporlar oluþturulmasý ve bunlarýn otomatik atamalar gibi hasar süreçlerinde entegre kullanýmý 6. MÜÞTERÝLERÝN, KAYNAKLARIN VE SERVÝS SAÐLAYICILARIN BEKLENTÝ YÖNETÝMÝ Müþteriler, kaynaklar ve servis saðlayýcýlar ile , SMS, faks yolu ile terminlerin düzenlenmesi ve paylaþýlmasý, terminlerin ve terminlere uyum oraný takip edilirken aþaðýdaki durumlarýn varlýðýnýn bilinmesi 14 gün beklentisi olup sonucu 10 gün içinde alan bir müþterinin, 5 gün beklentisi olup 8 gün bekletilen bir müþteriye göre bekleme süresi daha fazla olduðu halde memnuniyeti çok daha yüksektir. Herhangi bir hasar çalýþanýnýn ya da servis noktasýnýn yönetilmeyen hisleri veya beklentilerinin müþteriye bilinçsiz bir þekilde yansýtýlmasýnýn doðurabileceði negatif sonuçlar kurumsal beklentilerin oluþturulmasý ve yönetilmesi ile giderilebilir. 7. TÜM EKOSÝSTEM ÝLE ÖLÇÜLEBÝLÝR MEMNUNÝYETE VE KALICILIÐA ODAKLANMA Ýhbardan ödemeye kadar hasar sürecindeki bütün bilgi, uyarý ve terminlerin; SMS, , faks, posta, müþterinin kendi sistemi, acente, çaðrý merkezi, banka internet sitesi gibi iletiþim yöntemlerinden tercih edilen biri ile iletilmesi Çalýþan ve tedarikçi devir hýzýnýn düþürülmesi çalýþanlarýn memnuniyetinin artýrýlmasý sayesinde kiralama ve eðitim maliyetlerini arttýran operasyonel iþlerdense karar verme süreçlerine odaklanýlmasý Müþteriler, kaynaklar ve servis saðlayýcýlara dönemsel memnuniyet tetkikleri yapýlmasý ve memnuniyet derece hedeflerinin kolaylýkla oluþturularak analiz edilmesi Þikayetleri azaltmak ve bunlarý fýrsat olarak kullanarak geliþtirmek amacýyla akýllý þikayet süreçleri ve dinamik yanýt mekanizmalarýnýn kolaylýkla oluþturulmasý MÜÞTERÝ, KAYNAK, ÇALIÞAN VE SERVÝS SAÐLAYICILARININ KONSERVASYONU VERÝMLÝLÝK ÝLE BÝRLÝKTE ARTAR CLAIMS Be Sure To Win SFS Winsure Claims + (6) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

8 MALÝYET AZALTICI & KARLILIÐI ARTTIRICI AVANTAJLAR KURUMSAL ETKÝNLÝK - DOÐRU ÝÞLER YAPMAK KURUMSAL VERÝMLÝLÝK - ÝÞLERÝ DOÐRU YAPMAK 8. PERSONEL MALÝYETLERÝNDE FARKEDÝLÝR AZALMA Size özel tanýmlanabilen kurallar ile insan eli deðmeyen süreçler. Örneðin: Ýlgili dosya yöneticisi ve sigorta eksperinin otomatik olarak kurallara göre sistem tarafýndan atanabilmesi Atama bildirimini takiben eksperlere hasar dosyalarýnýn ve poliçe bilgilerinin otomatik gönderimi Servis saðlayýcýlar ile çift yönlü bilgi alýþveriþinin otomatik olarak gerçekleþtirilmesi Gerçek zamanlý web tabanlý sistem sayesinde kaynaklar ve servis saðlayýcýlar ile birebir iletiþim gereksiniminin azaltýlmasý Þirketlerin ve kaynaklarýn internet siteleri, IVR, kiosklar, dijital TV vb. hasar müþteri self-servis noktalarý ile birebir iletiþim gereksiniminin azaltýlmasý Müþteri, kaynak ve servis saðlayýcýlara proaktif bilgi ve rapor gönderimleri sayesinde birebir iletiþim gereksinimlerinin azaltýlmasý. Örneðin: Ýlk ihbar anýndan sonra otomatik SMS mesajý Eksik dokümanlarýn ve eksper atamasýnýn otomatik mesajý Her türlü hasar ve rücu yazýþma ve mektuplarýn formlarýn faks, , SMS, posta, baský, XML, EDI gibi farklý gönderileri özel taslaklar kullanarak oluþturulmasý ve ilgililere gönderimi Maðdurlar, servis saðlayýcýlar, kaynaklar ve 3. partiler ile tüm hasar süreçlerine iliþkin elektronik ödeme ve finansal iliþkilerin yürütülebilmesi 9. HASAR PROSES SÜRELERÝNDE DÜÞÜÞ Hasar kaynaklarýnýn karar verme ve deðerlendirme süreçlerindeki operasyon süresinin kýsaltýlabilmesi Ýlgili hasar yetkilisine operasyon, karar veya deðerlendirme için gerek duyabileceði tüm bilgilerin heryerde sistem tarafýndan istenen düzende gösterilebilmesi veya raporlanabilmesi. Örneðin: Sigortalýnýn tüm hasar geçmiþini, poliçe ödeme durumunu, reasürans, hasar tarihindeki poliçe son hali bilgileri gibi tüm bilgileri gösteren hasar dosya dokümanýnýn otomatik olarak hazýrlanmasý ve gönderimi Hesaplanan otomatik önceliklere göre bekleyen dosyalarýn etkileþimli sýralarda iþlenmesi Ýnsan eli deðmeyen süreçler. Örneðin: Eksper maliyet hesaplamalarýnýn otomatik olarak yapýlmasý Hukuk iþlemlerinde faiz ve maliyet hesaplamalarýnýn otomatik olarak yapýlmasý Ödeme problemi olan poliçeler için onay almak üzere tahsilat departmanlarýna otomatik mesaj gönderilmesi ve onaylarý olmaksýzýn ödemenin gerçekleþtirilmemesi Deðiþiklik olduðunda eski ve yeni eksperin dokümanlarý ile birlikte bildirilmesi Çalýþanlara SMS, , faks ve diðer metotlarla bilgi gönderilmesi Müþterilere ve kaynaklara SMS, , faks ve diðer metotlarla bilgi gönderilmesi Tek bir hasar dosyasý altýnda farklý hasar durumlarý ve süreçleri olan farklý maðdurlarýn yönetilebilmesi Dosya ve maðdur durumunun ayrý ayrý izlenebilmesi & raporlanabilmesi Muallak Kategorileri Servis Saðlayýcý Ödemeleri Maðdur Ödemeleri Rücu Ödemeleri & Alacaklarý Sovtajlar Otomatik Finansal Dokümanlar CLAIMS Maddi Durumu Hukuk Ödemeleri & Hesaplamalarý Poliçe Tahsilatlarý ile Entegre Gerçek Ödemeler & Ödeme Kararlarý Ödeme Bütçeler Ödeme Onay Ýþ Akýþý Ex-gracia Ödemeleri (7) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

9 CLAIMS Be Sure To Win 10. DÜÞÜK ÝÞLEM MALÝYETLERÝ ve diðer maliyet düþürücü metotlar ile sigorta þirketi iletiþim maliyetlerinin düþürülmesi Gerçek zamanlý sistem ve servisler tarafýndan bilgilerin otomatik olarak kendi sistemi, , faks veya SMS ile iletilmesi sayesinde kaynaklarýn & servis saðlayýcýlarýnýn iletiþim maliyetlerinin düþürülmesi Servis saðlayýcýlarýnýn daha kolay deðiþtirilmesi (teslim zamaný ve maliyetini iyileþtirmek için þirket içinde faks sunucularýnýn kullanýlmasýndansa internet faks saðlayýcýlarýnýn kullanýlmasý) 11. GELÝÞMÝÞ FÝYATLANDIRMA & ÜCRETLENDÝRME Winsure Policy + veya dýþ sistemler tarafýndan kullanýlan dinamik fiyatlandýrma kurallarý ile hasar sürecinde farklý istatistiklerin ve bilgilerin yaratýlmasý Hasar sürecinin farklý bölümlerinden toplanan bilgilerden beslenen farklý nicel hasar skorlarýnýn kendi kurallarýnýzla hesaplanmasý Hasar ile ilgilenen ve hedeflerine ulaþan çalýþanlar için; hasar oraný az olan kaynaklar için; maliyet tasarrufunu saðlayan ve Servis hedeflerine ulaþan servis saðlayýcýlar için farklý ücretlendirme metotlarýnýn geliþtirilmesi 12. BAKIM MALÝYETLERÝNDE FARK EDÝLÝR AZALMA Eski sistemlerdeki yüksek bakým maliyetlerinden kurtulunmasý Farklý branþlar ve uygulamalar için hasar silolarýnýn bakým maliyetlerinden kurtulunmasý Dýþ ve iç kaynaklarýn bakým maliyetlerinden, kaynaklarý daha iyi alternatiflerle deðiþtirerek veya tamamen kaldýrarak kurtulunmasý + ÝLE HIZLI, DÜÞÜK & KONTROLLÜ ÖDEMELER SFS Winsure Claims + (8) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

10 AKILLI KONTROL AVANTAJLARI AKILLI OLMAK DEÐÝL, ASIL ÖNEMLÝ OLAN BUNU UYGULAYABÝLMEKTÝR. - DESCARTES 13. ANINDA HASAR ÝHBARI KONTROLÜ Sistemin öðrenebileceði akýllý kurallar oluþturarak sahtekarlýk olasýlýðýna karþýn kiþiselleþtirilmiþ uyarý modellerinin oluþturulabilmesi Akýllý sahtekarlýk kurallarý ile ihbarlarýn otomatik olarak kontrol edilmesi, renklere göre sýnýflandýrýlmasý ve ilgili kiþilere uyarýlarýn gönderilmesi Hasarýn yapýsýna göre farklý yönlerde yönetilmesi. Örneðin: Poliçenin 3 hasar dosyasýnýn otomatik mektup basýlmý ve ya otomatik iptal zeyilnamesinin yaratýlmasý Reasürans anlaþmalarýna ve limitlerin üzerindeki kayýp durumlarýna parallel olarak nakit limitlerinin & XOL limitlerinin kontrolü Poliçenin reasürans ve tahsilat kontrolü 14. GELÝÞMÝÞ RÝSK SEÇÝMÝ & REASÜRANS Benzer özellikteki hasar trendlerinin belirlenmesi, hasar skorlama veya hasar geçmiþi takibi ile risk seçim kurallarýnýn iyileþtirilebilmesi ve risk seçiminde kullanýmýnýn saðlanmasý Tretelerin izin verdiði ölçüde hasar kriterlerine, geçmiþine veya skorlarýna göre reasürans konservasyon seçiminin otomatik olarak her poliçe için özel olarak yapýlabilmesinin saðlanmasý 15. ELEKTRONÝK ÖDEME & REZERV KONTROL ÝÞ AKIÞLARI Rezerv artýþlarýnda elektronik iþ akýþý ile onay süreçleri Hasarýn özelliði ve yetkilere göre ödeme iþ akýþý Servis saðlayýcýlarý ile ödeme anlaþmalarý, iþ akýþlarý ve raporlar CLAIMS Be Sure To Win (9) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

11 ULUSLARARASI YÖNETÝM AVANTAJLARI 16. ANINDA YÖNETÝM KONTROLÜ Lokal yöneticiler gibi yurtdýþý bölge ve genel merkezlerin ödeme ve rezerv onay süreçlerine katýlabilmesi Elektronik hasar uyarýlarý Risk seçiminin hasar ile birlikte uluslar arasý kriterlerle kontrol edilmesi 17. GLOBAL MÜÞTERÝ YÖNETÝMÝ Uluslar arasý kiþi ve þirket kara listeleri takip edebilme Global hizmet verilen müþteriler, global ama yerel hizmet verilen müþteriler, yerel hizmet verilen müþteriler takibi 18. ÇOK DÝLLÝ Ayný ofiste çalýþan uluslararasý çalýþanlarýn sistemi ayný anda kullanabilmesi Doküman Tasarýmcýsý & Müþteri Self-Servis sistemi ile kültürel pazarlama yapýlabilmesi Çok dilli yerel ve uluslararasý hasar raporlarý oluþturulabilmesi 19. ÇOK PARA BÝRÝMLÝ Temel döviz kuru Ýþlem döviz kuru Raporlama döviz kuru olmak üzere tüm sistemde farklý para birimleri ile çalýþabilme, raporlar üretebilme 20. TÜM ORGANÝZASYONUN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ Diðer ülkelerdeki diðer þirketlerin güçlendirilebilmesi Bütün çalýþanlar & servis saðlayýcýlarý & kaynak çeþitleri & yapýlarýný da güçlendirerek 21. ULUSLARARASI BÝLGÝ ÝLE YÖNETÝM Operasyonel ve MIS bilgilerinin elektronik olarak yurtdýþýna gönderimi, entegrasyonu Uluslar arasý raporlama Akýllý & elektronik olarak hasar bülteni paylaþýmý 22. HASAR UZMANLIÐININ VE TEKNOLOJÝSÝNÝN PAYLAÞIMI Domino s Pizza nýn 30 saniyede pizza stratejisi gibi hasarda da lokal veya uluslararasý stratejiler oluþturulabilmesi ve uygulanabilmesi Standart olarak uygulanabilen uluslararasý süreçler ile uzmanlýðýn artýrýlmasý Uygulama sunucularý, veritabaný sunucularý ve diðer donanýmlarýn paylaþýmý ile teknik maliyetlerin düþürülmesi Host edilmeye ve outsource edilmeye hazýr Servis aðý olarak kullanýlmaya hazýr UZUN VADELÝ GLOBAL ÝHTÝYAÇLARI DÜÞÜNMEKSÝZÝN BUGÜNÜN LOKAL ÝHTÝYAÇLARINA GÖRE KARAR VERMEYÝN. Bölge 1 Uluslararasý Kurallar Bölgesel Hasar Tasarýmcýsý Ülke 1 Ülke 2 Ülke n Global Kurallar Bölgesel Kurallar Global Kurallar Bölgesel Kurallar Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý Yerel Tasarýmcý Yerel Tasarýmcý STANDARDÝZE EDÝLMÝÞ & ÖZELLEÞTÝRÝLEBÝLEN ULUSLARARASI HASAR YÖNETÝMÝ GENEL MERKEZ Bölge 2 Uluslararasý Kurallar Bölgesel Hasar Tasarýmcýsý Ülke 1 Ülke 2 Ülke n Global Kurallar Bölgesel Kurallar Global Kurallar Bölgesel Kurallar Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý Yerel Tasarýmcý Yerel Tasarýmcý Global Hasar Tasarýmcýsý Bölge n Uluslararasý Kurallar Bölgesel Hasar Tasarýmcýsý Ülke 1 Ülke 2 Ülke n Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý SFS Winsure Claims + (10) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

12 SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ ÝLE PAZARA HIZLI ÇIKIÞ & STRATEJÝK YÖNETÝM AVANTAJLARI STRATEJÝK MÝMARÝ > Müþteri & Ekoloji Merkezi > %100 Kiþiselleþtirme > Bütün Ýþ Kollarý > Bütün Arka Ofis & Ön Ofis Özellikleri > Gerçek Zamanlý Kanallar, Müþteriler, Tedarikçiler > Ýþ Süreç ile Entegre > Yerel & Uluslararasý Kullaným EN YÜKSEK GÜVENLÝK > SSL/VPN > Her Türlü Yetki & Yetki Hiyerarþisi > Þifreleme & Doðruluðunu Kanýtlama > Oturum Açma & Þifre Güvenliði > Kalite Denetim Kontrolü > Denetim Ýzleme > Sanal Klavye ÜSTÜN TEKNOLOJÝ > Thin Client > Web & Mobil Tabanlý > Hýzlý & Ölçeklenebilir > Servis Tabanlý > Semantik & Kural Tabanlý > Host Edilmeye Hazýr > Kullaným ve Öðrenim Kolaylýðý TAM FONKSÝYONEL > Çok Þirketli > Çok Saðlayýcýlý > Çok Kanallý > Çok Etkileþimli > Çok Dilli > Çok Para Birimli > Çok Araçlý Claims + + sisteminin bileþenlerinden biridir. Claims +, mevcut sisteminiz ve dýþ sistemlerle entegre çalýþýr. Dilediðiniz zaman diðer + bileþenlerini sisteminize ekleyebilir veya komple entegre çözümümüzü kullanabilirsiniz. Bu seçimleri dilediðiniz zaman yapabilirsiniz. TÜM ÝHTÝYAÇLARINIZ ÝÇÝN + BÝR VEYA BÝRDEN FAZLA ENTEGRE BÝLEÞENÝ KULLANIN VEYA KOMPLE ENTEGRE ÇÖZÜMÜMÜZÜ KULLANIN CLAIMS Be Sure To Win SFS Saðlam Fikir Sokak No.5 Esentepe Ýstanbul TÜRKÝYE Tel : Fax : SFS - Her hakký saklýdýr.

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SGS-TÜV SAAR HOMOLOGASYON ÝHTÝYACINIZ OLAN HÝZMETÝN TÜMÜNDE UZMANLIK VE ESNEKLÝK SGS-TÜV SAAR HOMOLOGASYON ÝHTÝYACINIZ OLAN HÝZMETÝN TÜMÜNDE UZMANLIK VE ESNEKLÝK MERKEZÝ CENEVRE DE BULUNAN SGS DÜNYA ÇAPINDA

Detaylı

GÜÇLÜ, ÇEVÝK, RAKÝPSÝZ! Ýþletmeleri Liderliðe Taþýyacak Güç: TIGER2! Tiger2, rekabetçi firmalar için ERP kavramýný yeniden yorumlayarak farklý bir açýlým saðlýyor. Günümüzde verimlilik ve þirket içi süreçlerin

Detaylı

Kurumsal & Biz Kimiz?

Kurumsal & Biz Kimiz? Kurumsal & Biz Kimiz? Hakkımızda TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU OLANAKLARI MÜŞTERİLERİNİN İŞ VERİMLERİNİ ARTIRMALARINA HİZMET EDECEK BİÇİMDE YORUMLAYAN OPAK AİLESİ HER SEKTÖR VE ÖLÇEKTEN ŞİRKETE ÇÖZÜM SUNUYOR. Şirketleri

Detaylı

VERMÝÞ OLDUÐUMUZ HÝZMETLER 1-ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ 2-TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ 3-VALEPARH HÝZMETLERÝ 4- HOST HOSTES HÝZMETLERÝ 5-VÝP KORUMA HÝZMETLERÝ 6-ÝLAÇLAMA HÝZMETLERÝ 7-V.Ý.P ÖZEL ARAÇ 8-ÝÇ DEKAROSYON

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Hasar Yönetim Merkezi Uygulaması

Hasar Yönetim Merkezi Uygulaması Erhan Yazhan Genel Koordinatör 22/10/2009 Hasar Yönetim Merkezi Uygulaması Hasar Merkezi Alesta nın Proje liderliği ve yöneticiliği, Yönnet in yazılım desteği, 4 yılı bulan hazırlık evresi, Bugün uygulamamızın;

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

. Standart Profesyonel Kurumsal. Tahsilat Kaynağı - - - Tahsilat Yöntemi - - - Tahsilat Araçları - - - Tahsilat Türü - - -

. Standart Profesyonel Kurumsal. Tahsilat Kaynağı - - - Tahsilat Yöntemi - - - Tahsilat Araçları - - - Tahsilat Türü - - - Tahsilat Kaynağı - - - Bayi Bayi'nin Alt Bayisi Müşteri Son Kullanıcı (Tüketici) Tahsilat Yöntemi - - - Cari Hesap Bakiyesine İstinaden Tahsilat Bakiyeden Bağımsız Tahsilat Fatura/Tahakkuk Bazında Tahsilat

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar Amaç ve kapsam 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununun

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SAP Sigortaclık Zirvesi 2015

SAP Sigortaclık Zirvesi 2015 SAP Sigortaclık Zirvesi 2015 Sigortacılık için ERP Çözümleri Turgut BAKIR / Proje Yöneticisi 22 Mayıs 2015, Cuma Agenda CYBERSOFT Hakkında ERP Nedir? SAP ERP ve Sigortacılık İnsan Kaynakları Lojistik Süreçler

Detaylı