Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun

2 ÖLÇÜLEBÝLÝR REKABET AVANTAJLARI & YÜKSEK YATIRIM GERÝ DÖNÜÞÜ Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi Claims+, sigorta þirketlerinin uçtan uca bütün hasar süreçlerinde rekabet avantajlarý saðlayan yenilikçi bir Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemidir. Sigorta þirketlerinin çalýþanlar, müþteriler, kaynaklar ve servis saðlayýcýlar gibi iliþki kurduðu tüm sektör paydaþlarý ile iliþkilerini yönetebilecekleri bir iþbirliði merkezi olan Claims+, þirketlerin paydaþ memnuniyetini en üst seviyeye çýkarmalarýna ve maliyetlerini azaltmasýna yardýmcý olur. Claims+ þirket stratejilerine hýzlý bir þekilde adapte olur. Kural tabanlý hasar süreç tasarýmcýlarý, hiç bir yazýlým kod deðiþimine gerek duyulmadan müþteri odaklý süreçlerin oluþturulmasýnda kullanýlýr. Claims+, Winsure + Kurumsal Çözümünün bütünleþik bir bileþenidir ve istenirse Winsure + Kurumsal Çözümü olmaksýzýn þirketin mevcut sistemleriyle de entegre edilip tek baþýna kullanýlabilir. YENÝLÝKÇÝ MÝMARÝSÝ ÝLE HASAR KARAR SÜRECÝ ENTEGRASYON SOA Tabanlý Entegratör PLANLA Kural Tabanlý Tasarýmcý UYGULA Çok Kanallý Ýþlemci ANALÝZ ET Monitörler Geri Bildirimler ve Sayýsal Analizlerle Deðiþiklik (1) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

3 Kurumsal Sigortacýlýk Çözümü ile Komple Bir Çözüm ya da Mevcut Sisteminizle Entegre Bir Bileþen Olarak Claims Claims ýn SOA&Web Tabanlý Çözüm Mimarisi Hasar Tasarýmcýsý Ýhbar Kontrolü & Eriþim Hasar & Rücu Mektuplarý Reddedilmiþ Hasar Sebepleri Otomatik Servis & Görev Atama Hasar Performansý & Kalite Kullanýcý Notlarý Sahtekarlýk MAÐDURLAR MÜÞTERÝLER KANALLAR DEÐERLENDÝRÝCÝLER AVUKATLAR TEDARÝKÇÝLER EKSPERLER MÜFETTÝÞLER ÇEKÝCÝLER SERVÝSLER ASÝSTANS ÞÝRKETLERÝ ÇAÐRI MERKEZÝ DÝÐER SERVÝS SAÐLAYICILAR DÝÐER ÇALIÞANLAR SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ GERÇEK ZAMANLI SELF SERVÝS ÝLETÝÞÝM Web - Cep Telefonu - SMS - IVR - ITV - Kiosk - ATM - Diðer PROAKTÝF ÝLETÝÞÝM Raporlar, Dokümanlar, Ýhbarlar, Uyarýlar, , SMS, Faks, Telefon, Posta ve diðer ÝKI YÖNLÜ KURUMSAL ÝLETIÞIM SOA Bazlý inet Servisleri Poliçe Yönetim Sistemleri Hasar Sonrasý Müþteri Memnuniyeti Nakit Hasar Ex-Gracia Ödeme Pert Hasar Aktivite ve Ýþ Süreç Hasar Monitörü Ýdari Yönetim Sistemleri Önsatýþ Müþteri ve Kanal Yöetim Sistemleri Kanuni Raporlar Hasar Ýhbarlarý ve Dosya Ödenen Hasarlar Otomatik Hasar Dosyalarý Takibi Hasar Ödeme Kararlarý & Ödeme Doküman Yönetim Sistemleri Kanal Portalý Reasürans Yönetim Sistemleri Borç ve Alacak Yönetim Sistemleri Genel Muhasebe Sistemleri Hasar Raporlarý ve Esnek Raporlama Eksper Hasar Reasürans Entegrasyonu Hasar Durumlarý Sorun ve Durum Hasar Muhasebe Entegrasyonu Rücu Çalýþan Portalý Müþteri Portalý Hükümet Sistemleri Diðer Sistemler SOA Tabanlý inet Entegrasyonu ve/ya Winsure ile Ön-Entegrasyon SFS Winsure Claims + (2) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

4 + ÝLE UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ & SÜREÇLERÝ Tüm Sigortacýlýk Branþlarý Claims + diðer tüm Winsure + bileþenleri gibi çok þirketli ve çok saðlayýcýlý yapýsý ile sigortacýlýðýn tüm branþlarý destekler. Bütün dokümanlar, özellikler, kurallar ve süreçler Hasar Tasarýmcýsý ile programlamaya gerek duyulmadan tasarlanabilir. %100 Kiþiselleþtirme Winsure + ýn diðer tüm modülleri gibi Claims + da %100 kiþiselleþtirmeye imkan saðlar. Hasar Tasarýmcýsý sayesinde bütün hasar kurallarý, özellikleri ve süreçleri Aktivite Tasarýmcýsý ile oluþturulur. Farklý iç ve dýþ kaynaklar ile farklý iþ akýþ modelleri tasarlanýp istenildiðinde deðiþtirilebilir. Ýstenildiði zaman þirkete özel kural ve süreçler geliþtirilebilir. Müþteri Merkezli Hasar Aðacý ile Kaðýtsýz Ofis Hasar aðacý bir hasarýn hasar dosyasýndaki bütün bilgileri ile bulunduðu yerdir. Hasar aðacý, asýl sigortalý altýnda yapýlandýrýlmýþ olup; sigortalý, sigortalýnýn poliçeleri, sigortalýnýn hasar dosyalarý, dosyalardaki maðdurlar ve dokümanlar, servis saðlayýcýlar, tedarikçiler, eksperler, kontrolörler, notlar, muallaklar, ödeme kararlarý, ödemeler, alýnan rücular, verilen rücular, lehe hukuklar, aleyhe hukuklar ve bunlarýn sýnýflandýrýlmasý gibi ilgili kiþileri, þirketleri ve bilgileri kapsar. Kullanýcýlar, hasar sürecindeki ilgili tüm doküman ve bilgilere hasar aðacý üzerinden eriþebilir ve gerekli iþlemleri belirlenmiþ öncelik sýrasýna göre gerçekleþtirebilir. Servis Odaklý Hasar Mimarisi Standart entegrasyon yapýsý sayesinde iç ve dýþ sistemlerle iletiþim ve entegrasyonlar kolaylýkla kurulur. Winsure + ; uygulamalarý, süreçleri, ara yüzleri, validasyonlarý ve raporlarý ile manuel müdahaleyi minimum düzeye indiren servis odaklý bir yapýdýr. Entegrasyon ihtiyaçlarýnda EDI, XML, Acord Standartlarý, text dosya, http gibi birçok teknoloji ve standart kullanýlabilir. Servis odaklý yapýsý ile otorizasyon, þifreleme, transformasyon, loglama ve validasyon gibi tüm ihtiyaçlarý destekler. Kanallar Çalýþanlar Servis Saðlayýcýlar Maðdurlar Müþteriler 3. Partiler Kanallar Çalýþanlar Servis Saðlayýcýla Maðdurlar Müþteriler 3. Partiler Sýnýflandýrýlmýþ Muallaklar Durum Ýzleme Rücu Sovtaj Kanunlar Sýnýflandýrýlmýþ Muallaklar Durum Ýzleme Rücu Sovtaj Kanunlar Finansal Ýþlemler &Onaylar Deðerlendirmeler Branþ 1 Branþ 2 Branþ 3 Hasar Silolarý & Süreci KARMAÞIKLIKLAR Claims ile ÇÖZÜM Finansal Ýþlemler &Onaylar Deðerlendirmeler Uçtan Uca Hasar Süreci Servis Saðlayýcý Prosesleri Atamalar Dokümanlar Poliçe Son Durum Kontrolleri Ýhbar Servis Saðlayýcý Prosesleri Atamalar Dokümanlar Poliçe Son Durum Kontrolleri Ýhbar Mevcut Sistem I Mevcut Sistem II Mevcut Sistem n Mevcut Sistem I Mevcut Sistem II Mevcut Sistem n (3) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

5 Claims Rekabet Gücünü Artýran Avantajlar Bazen etkinlik verimlilikten çok daha önemlidir. Sigorta þirketlerine hasarý verimli bir þekilde yönetebilecekleri araçlar saðlayan Winsure +, uçtan uca hasar sürecinin rekabet gücüne ve etkinliðine daha çok odaklanýr. Þirket süreçlerinin verimliliðini saðlarken süreçlerin daha etkin hale getirilmesi için de þirketin stratejilerini deðiþtirmesine yardýmcý olur. 1. Stratejileri Etkin Bir Þekilde Deðiþtirme ve Yönetme 2. Servis Farklýlaþtýrma 3. Hasar Süreçlerini Farklýlaþtýrma 4. Tüm Ekosistem Ýle Etkileþim & Ýþ Birliði 5. Süreçlerin, Çalýþanlarýn ve Servis Saðlayýcýlarýn Performans 6. Müþterilerin, Kaynaklarýn ve Servis Saðlayýcýlarýn Beklenti 7. Tüm Ekosistem ile Ölçülebilir Memnuniyete ve Kalýcýlýða Odaklanma Maliyet Azaltýcý & Karlýlýðý Artýrýcý Avantajlar Hasar maliyetleri & hasar tespiti maliyetleri sigorta þirketlerinin toplam harcamalarýnýn % 65 ini oluþturur. Hasara iliþkin tasarruflarýn þirket karlýlýðý üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. ýn 22 Önemli Avantajý Akýllý Kontrol Avantajlarý Olaya dayalý, kural tabanlý Hasar Tasarýmcýsý sayesinde sigorta þirketleri Claims + ýn süreç ve kurallarý öðrenmesini saðlar ve her bir dosyanýn sistem tarafýndan otomatik olarak kontrol edilmesini garanti altýna alýr. 13. Anýnda Hasar Ýhbar Kontrolü 14. Geliþmiþ Risk Seçimi & Reasürans 15. Elektronik Ödeme & Rezerv Kontrol Ýþ Akýþlarý Uluslararasý Yönetim Avantajlarý Claims +, farklý ölçeklerdeki sigorta þirketleri tarafýndan kullanýlmasý için tasarlanmýþtýr. Dünyanýn farklý yerlerinde ofisleri ve iþtirakleri olan uluslararasý sigorta þirketleri, sistemi kullanarak uzmanlýklarýný ve kontrollerini bu birimlere taþýmanýn yanýnda bu birimleri standardize ederler. 16. Anýnda Yönetim Kontrolü 17. Global Müþteri 18. Çok Dilli 19. Çok Para Birimli 20.Tüm Organizasyonun Güçlendirilmesi 21. Uluslararasý Bilgi ile Yönetim 22.Hasar Uzmanlýðýnýn ve Teknolojisinin Paylaþýmý + ÝLE YENÝLÝKLERE & REKABET GÜCÜNE ODAKLANIN 8. Personel Maliyetlerinde Farkedilir Azalma 9. Hasar Proses Sürelerinde Düþüþ 10. Düþük Ýþlem Maliyetleri 11. Geliþmiþ Fiyatlandýrma 12. Bakým Maliyetlerinde Fark Edilir Azalma CLAIMS Be Sure To Win SFS Winsure Claims + (4) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

6 HÝÇ YAPILMAMASI GEREKEN BÝR ÝÞÝ, VERÝMLÝ ÞEKÝLDE YAPMAYA UÐRAÞMAK OLDUKÇA FAYDASIZDIR. - PETER F. DRUCKER REKABET GÜCÜNÜ ARTIRAN AVANTAJLAR 1. STRATEJÝLERÝ ETKÝN BÝR ÞEKÝLDE DEÐÝÞTÝRME VE YÖNETME Ortak bir hasar stratejisine odaklanmanýn kolaylýðý ve bu stratejinin tüm proses detaylarý ve hedefleri ile tüm hasar organizasyonu tarafýndan gerçekleþtirilebilmesi Hasar tasarýmcýsý sayesinde stratejik kararlarýn planlanmasýnda, uygulanmasýnda, analiz edilerek yeni karar ve deðiþiklerin yansýtýlmasýnda hýz kazandýrmasý Tüm hasar süreçlerin yeniden düþülmesi ve deðiþtirilmesini teþvik etmesi. Örneðin: Þirket içindeki hasar yönetim birimlerinin ve farklý dýþ servis saðlayýcýlarýn azaltýlmasý, hasar süreçlerinin konsolide edilmesi ve geniþ ölçekli yapýlara geçiþin saðlanmasý Dýþ kaynaklý servisler veya kendi servis aðý ile güvenilir bir yapý oluþturulmasý Dýþ kaynaklý veya iç kaynaklý hasar deðerlendirme ve iletiþim merkezi en verimli þekilde oluþturulmasýnýn saðlanmasý 2. SERVÝS FARKLILAÞTIRMA Farklý müþteriler, servis saðlayýcýlar ve kaynaklar için farklý servis öncelikleri ve süreçlerinin düzenlenebilmesi. Örneðin: Hasar skoru yüksek müþteriler için daha iyi termin süreleri verilebilmesi Hasar skoru yüksek müþteriler için mobil hasar servis aracýnýn olay gerçekleþir gerçekleþmez gönderilmesi ve anýnda avans ödemesinin saðlanmasý Servis ihbarlarýnýn geçmiþ performanslarýna baðlý olarak kabul edilmesi Küçük ölçekli hasarlarda (iyi hasar skoru olan müþteriler için) kaynaklardan eksper göndermeden ödeme yapýlabilmesi Kaynaklarýn ve servis saðlayýcýlarýn hasar sürecine þirketin kendi strateji servis öncelikleri, süreçleri, hedefleri ve terminleri ile tam olarak entegre edilmesi. Örneðin: Anlaþmalý servislerin þirkete haber vermeksizin kendi baþlarýna buyruk tamir süreleri vermesinin engellenebilmesi Servis sürelerinin, teslim tarihi ve iletiþim kurulabilecek servis yetkilisinin kontak bilgileri ile birlikte anlaþmalý servise açýlan sistem formu doldurduktan sonra müþterilere SMS ile bildirilmesi, bu sürecin istenen tüm hasarlarda ve servis noktalarýnda standart haline getirilebilmesi 3. HASAR SÜREÇLERÝNÝ FARKLILAÞTIRMA Þirketin seçim kurallarýnýn önceden sisteme tanýmlanmasý ile tercih edilen anlaþmalý servisin sistem tarafýndan atanmasý Kaynaklarýn sigortalýlarý tercih edilen anlaþmalý servise yönlendirmesini teþvik etmesi için komisyon verilmesi gibi farklý metodlarýn uygulanabilmesi Küçük hasarlara özel proseslerin uygulanabilmesi Hasarýn türü, maðdur gibi bilgileri kullanan özelleþtirilmiþ kurallarla hasar deðerlendimesi için olay yerine gidilmesinin artýrýlmasý Daha iyi bir rücu ve sovtaj yönetimi altyapýsý ile rücu ve sovtaj tahsilatlarýnýn artýrýlabilmesi Hasarýn büyüklüðü ve derecesinin ölçülmesi için farklý tahmin modellerinin geliþtirilebilmesi (5) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

7 4. TÜM EKOSÝSTEM ÝLE ETKÝLEÞÝM & ÝÞ BÝRLÝÐÝ Çalýþanlar, kaynaklar ve servis saðlayýcýlar ile gerekli bütün bilgilerin paylaþýlmasý Raporlarýn otomatik olarak üretilmesi ve ilgili kiþilere farklý yöntemlerle daðýtýlmasý. Örneðin: Eksper raporu olmayan dosya listesinin eksperlere gönderimi Günlük hasar ihbarý ve ödeme raporlarýnýn ilgili dosya yönetici ve kontrolörlerine gönderimi Belli bir gün geçtiði halde rücu prosesi görmemiþ ödenmiþ rüculu hasarlarýn ilgili rücu yetkililerine bildirimi Eksik evraklý hasarlarýn kaynaklara bildirimi Eksper fiyatlandýrma tablolarýnýn periyodik hesaplamalarýnýn otomatik yapýlarak ile gönderilmesi Gerçek zamanlý sistem sayesinde, anlaþmalý servisler gibi farklý servis noktalarýndan anýnda ihbar giriþi yapýlabilmesi ile merkezi iþ yükü maliyetinin azaltýlmasý ve müþteri memnuniyetinin artýrýlmasý Gerçek zamanlý self-servis olarak kullanýlabilen sistem ve dönemsel olarak gönderilen raporlar sayesinde anlaþmalý servisler, asistans þirketleri, eksperler ve diðer servis saðlayýcýlar ile mali iliþkilerin otomatik olarak yürütülebilmesi 5. SÜREÇLERÝN, ÇALIÞANLARIN VE SERVÝS SAÐLAYICILARIN PERFORMANS YÖNETÝMÝ Aktivite ve süreç zaman ölçümleri Hasar sürecine dahil olan tüm kiþi ve kurumlar için otomatik skorlarýn ve raporlar oluþturulmasý ve bunlarýn otomatik atamalar gibi hasar süreçlerinde entegre kullanýmý 6. MÜÞTERÝLERÝN, KAYNAKLARIN VE SERVÝS SAÐLAYICILARIN BEKLENTÝ YÖNETÝMÝ Müþteriler, kaynaklar ve servis saðlayýcýlar ile , SMS, faks yolu ile terminlerin düzenlenmesi ve paylaþýlmasý, terminlerin ve terminlere uyum oraný takip edilirken aþaðýdaki durumlarýn varlýðýnýn bilinmesi 14 gün beklentisi olup sonucu 10 gün içinde alan bir müþterinin, 5 gün beklentisi olup 8 gün bekletilen bir müþteriye göre bekleme süresi daha fazla olduðu halde memnuniyeti çok daha yüksektir. Herhangi bir hasar çalýþanýnýn ya da servis noktasýnýn yönetilmeyen hisleri veya beklentilerinin müþteriye bilinçsiz bir þekilde yansýtýlmasýnýn doðurabileceði negatif sonuçlar kurumsal beklentilerin oluþturulmasý ve yönetilmesi ile giderilebilir. 7. TÜM EKOSÝSTEM ÝLE ÖLÇÜLEBÝLÝR MEMNUNÝYETE VE KALICILIÐA ODAKLANMA Ýhbardan ödemeye kadar hasar sürecindeki bütün bilgi, uyarý ve terminlerin; SMS, , faks, posta, müþterinin kendi sistemi, acente, çaðrý merkezi, banka internet sitesi gibi iletiþim yöntemlerinden tercih edilen biri ile iletilmesi Çalýþan ve tedarikçi devir hýzýnýn düþürülmesi çalýþanlarýn memnuniyetinin artýrýlmasý sayesinde kiralama ve eðitim maliyetlerini arttýran operasyonel iþlerdense karar verme süreçlerine odaklanýlmasý Müþteriler, kaynaklar ve servis saðlayýcýlara dönemsel memnuniyet tetkikleri yapýlmasý ve memnuniyet derece hedeflerinin kolaylýkla oluþturularak analiz edilmesi Þikayetleri azaltmak ve bunlarý fýrsat olarak kullanarak geliþtirmek amacýyla akýllý þikayet süreçleri ve dinamik yanýt mekanizmalarýnýn kolaylýkla oluþturulmasý MÜÞTERÝ, KAYNAK, ÇALIÞAN VE SERVÝS SAÐLAYICILARININ KONSERVASYONU VERÝMLÝLÝK ÝLE BÝRLÝKTE ARTAR CLAIMS Be Sure To Win SFS Winsure Claims + (6) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

8 MALÝYET AZALTICI & KARLILIÐI ARTTIRICI AVANTAJLAR KURUMSAL ETKÝNLÝK - DOÐRU ÝÞLER YAPMAK KURUMSAL VERÝMLÝLÝK - ÝÞLERÝ DOÐRU YAPMAK 8. PERSONEL MALÝYETLERÝNDE FARKEDÝLÝR AZALMA Size özel tanýmlanabilen kurallar ile insan eli deðmeyen süreçler. Örneðin: Ýlgili dosya yöneticisi ve sigorta eksperinin otomatik olarak kurallara göre sistem tarafýndan atanabilmesi Atama bildirimini takiben eksperlere hasar dosyalarýnýn ve poliçe bilgilerinin otomatik gönderimi Servis saðlayýcýlar ile çift yönlü bilgi alýþveriþinin otomatik olarak gerçekleþtirilmesi Gerçek zamanlý web tabanlý sistem sayesinde kaynaklar ve servis saðlayýcýlar ile birebir iletiþim gereksiniminin azaltýlmasý Þirketlerin ve kaynaklarýn internet siteleri, IVR, kiosklar, dijital TV vb. hasar müþteri self-servis noktalarý ile birebir iletiþim gereksiniminin azaltýlmasý Müþteri, kaynak ve servis saðlayýcýlara proaktif bilgi ve rapor gönderimleri sayesinde birebir iletiþim gereksinimlerinin azaltýlmasý. Örneðin: Ýlk ihbar anýndan sonra otomatik SMS mesajý Eksik dokümanlarýn ve eksper atamasýnýn otomatik mesajý Her türlü hasar ve rücu yazýþma ve mektuplarýn formlarýn faks, , SMS, posta, baský, XML, EDI gibi farklý gönderileri özel taslaklar kullanarak oluþturulmasý ve ilgililere gönderimi Maðdurlar, servis saðlayýcýlar, kaynaklar ve 3. partiler ile tüm hasar süreçlerine iliþkin elektronik ödeme ve finansal iliþkilerin yürütülebilmesi 9. HASAR PROSES SÜRELERÝNDE DÜÞÜÞ Hasar kaynaklarýnýn karar verme ve deðerlendirme süreçlerindeki operasyon süresinin kýsaltýlabilmesi Ýlgili hasar yetkilisine operasyon, karar veya deðerlendirme için gerek duyabileceði tüm bilgilerin heryerde sistem tarafýndan istenen düzende gösterilebilmesi veya raporlanabilmesi. Örneðin: Sigortalýnýn tüm hasar geçmiþini, poliçe ödeme durumunu, reasürans, hasar tarihindeki poliçe son hali bilgileri gibi tüm bilgileri gösteren hasar dosya dokümanýnýn otomatik olarak hazýrlanmasý ve gönderimi Hesaplanan otomatik önceliklere göre bekleyen dosyalarýn etkileþimli sýralarda iþlenmesi Ýnsan eli deðmeyen süreçler. Örneðin: Eksper maliyet hesaplamalarýnýn otomatik olarak yapýlmasý Hukuk iþlemlerinde faiz ve maliyet hesaplamalarýnýn otomatik olarak yapýlmasý Ödeme problemi olan poliçeler için onay almak üzere tahsilat departmanlarýna otomatik mesaj gönderilmesi ve onaylarý olmaksýzýn ödemenin gerçekleþtirilmemesi Deðiþiklik olduðunda eski ve yeni eksperin dokümanlarý ile birlikte bildirilmesi Çalýþanlara SMS, , faks ve diðer metotlarla bilgi gönderilmesi Müþterilere ve kaynaklara SMS, , faks ve diðer metotlarla bilgi gönderilmesi Tek bir hasar dosyasý altýnda farklý hasar durumlarý ve süreçleri olan farklý maðdurlarýn yönetilebilmesi Dosya ve maðdur durumunun ayrý ayrý izlenebilmesi & raporlanabilmesi Muallak Kategorileri Servis Saðlayýcý Ödemeleri Maðdur Ödemeleri Rücu Ödemeleri & Alacaklarý Sovtajlar Otomatik Finansal Dokümanlar CLAIMS Maddi Durumu Hukuk Ödemeleri & Hesaplamalarý Poliçe Tahsilatlarý ile Entegre Gerçek Ödemeler & Ödeme Kararlarý Ödeme Bütçeler Ödeme Onay Ýþ Akýþý Ex-gracia Ödemeleri (7) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

9 CLAIMS Be Sure To Win 10. DÜÞÜK ÝÞLEM MALÝYETLERÝ ve diðer maliyet düþürücü metotlar ile sigorta þirketi iletiþim maliyetlerinin düþürülmesi Gerçek zamanlý sistem ve servisler tarafýndan bilgilerin otomatik olarak kendi sistemi, , faks veya SMS ile iletilmesi sayesinde kaynaklarýn & servis saðlayýcýlarýnýn iletiþim maliyetlerinin düþürülmesi Servis saðlayýcýlarýnýn daha kolay deðiþtirilmesi (teslim zamaný ve maliyetini iyileþtirmek için þirket içinde faks sunucularýnýn kullanýlmasýndansa internet faks saðlayýcýlarýnýn kullanýlmasý) 11. GELÝÞMÝÞ FÝYATLANDIRMA & ÜCRETLENDÝRME Winsure Policy + veya dýþ sistemler tarafýndan kullanýlan dinamik fiyatlandýrma kurallarý ile hasar sürecinde farklý istatistiklerin ve bilgilerin yaratýlmasý Hasar sürecinin farklý bölümlerinden toplanan bilgilerden beslenen farklý nicel hasar skorlarýnýn kendi kurallarýnýzla hesaplanmasý Hasar ile ilgilenen ve hedeflerine ulaþan çalýþanlar için; hasar oraný az olan kaynaklar için; maliyet tasarrufunu saðlayan ve Servis hedeflerine ulaþan servis saðlayýcýlar için farklý ücretlendirme metotlarýnýn geliþtirilmesi 12. BAKIM MALÝYETLERÝNDE FARK EDÝLÝR AZALMA Eski sistemlerdeki yüksek bakým maliyetlerinden kurtulunmasý Farklý branþlar ve uygulamalar için hasar silolarýnýn bakým maliyetlerinden kurtulunmasý Dýþ ve iç kaynaklarýn bakým maliyetlerinden, kaynaklarý daha iyi alternatiflerle deðiþtirerek veya tamamen kaldýrarak kurtulunmasý + ÝLE HIZLI, DÜÞÜK & KONTROLLÜ ÖDEMELER SFS Winsure Claims + (8) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

10 AKILLI KONTROL AVANTAJLARI AKILLI OLMAK DEÐÝL, ASIL ÖNEMLÝ OLAN BUNU UYGULAYABÝLMEKTÝR. - DESCARTES 13. ANINDA HASAR ÝHBARI KONTROLÜ Sistemin öðrenebileceði akýllý kurallar oluþturarak sahtekarlýk olasýlýðýna karþýn kiþiselleþtirilmiþ uyarý modellerinin oluþturulabilmesi Akýllý sahtekarlýk kurallarý ile ihbarlarýn otomatik olarak kontrol edilmesi, renklere göre sýnýflandýrýlmasý ve ilgili kiþilere uyarýlarýn gönderilmesi Hasarýn yapýsýna göre farklý yönlerde yönetilmesi. Örneðin: Poliçenin 3 hasar dosyasýnýn otomatik mektup basýlmý ve ya otomatik iptal zeyilnamesinin yaratýlmasý Reasürans anlaþmalarýna ve limitlerin üzerindeki kayýp durumlarýna parallel olarak nakit limitlerinin & XOL limitlerinin kontrolü Poliçenin reasürans ve tahsilat kontrolü 14. GELÝÞMÝÞ RÝSK SEÇÝMÝ & REASÜRANS Benzer özellikteki hasar trendlerinin belirlenmesi, hasar skorlama veya hasar geçmiþi takibi ile risk seçim kurallarýnýn iyileþtirilebilmesi ve risk seçiminde kullanýmýnýn saðlanmasý Tretelerin izin verdiði ölçüde hasar kriterlerine, geçmiþine veya skorlarýna göre reasürans konservasyon seçiminin otomatik olarak her poliçe için özel olarak yapýlabilmesinin saðlanmasý 15. ELEKTRONÝK ÖDEME & REZERV KONTROL ÝÞ AKIÞLARI Rezerv artýþlarýnda elektronik iþ akýþý ile onay süreçleri Hasarýn özelliði ve yetkilere göre ödeme iþ akýþý Servis saðlayýcýlarý ile ödeme anlaþmalarý, iþ akýþlarý ve raporlar CLAIMS Be Sure To Win (9) SFS Winsure Claims + SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMÜ

11 ULUSLARARASI YÖNETÝM AVANTAJLARI 16. ANINDA YÖNETÝM KONTROLÜ Lokal yöneticiler gibi yurtdýþý bölge ve genel merkezlerin ödeme ve rezerv onay süreçlerine katýlabilmesi Elektronik hasar uyarýlarý Risk seçiminin hasar ile birlikte uluslar arasý kriterlerle kontrol edilmesi 17. GLOBAL MÜÞTERÝ YÖNETÝMÝ Uluslar arasý kiþi ve þirket kara listeleri takip edebilme Global hizmet verilen müþteriler, global ama yerel hizmet verilen müþteriler, yerel hizmet verilen müþteriler takibi 18. ÇOK DÝLLÝ Ayný ofiste çalýþan uluslararasý çalýþanlarýn sistemi ayný anda kullanabilmesi Doküman Tasarýmcýsý & Müþteri Self-Servis sistemi ile kültürel pazarlama yapýlabilmesi Çok dilli yerel ve uluslararasý hasar raporlarý oluþturulabilmesi 19. ÇOK PARA BÝRÝMLÝ Temel döviz kuru Ýþlem döviz kuru Raporlama döviz kuru olmak üzere tüm sistemde farklý para birimleri ile çalýþabilme, raporlar üretebilme 20. TÜM ORGANÝZASYONUN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ Diðer ülkelerdeki diðer þirketlerin güçlendirilebilmesi Bütün çalýþanlar & servis saðlayýcýlarý & kaynak çeþitleri & yapýlarýný da güçlendirerek 21. ULUSLARARASI BÝLGÝ ÝLE YÖNETÝM Operasyonel ve MIS bilgilerinin elektronik olarak yurtdýþýna gönderimi, entegrasyonu Uluslar arasý raporlama Akýllý & elektronik olarak hasar bülteni paylaþýmý 22. HASAR UZMANLIÐININ VE TEKNOLOJÝSÝNÝN PAYLAÞIMI Domino s Pizza nýn 30 saniyede pizza stratejisi gibi hasarda da lokal veya uluslararasý stratejiler oluþturulabilmesi ve uygulanabilmesi Standart olarak uygulanabilen uluslararasý süreçler ile uzmanlýðýn artýrýlmasý Uygulama sunucularý, veritabaný sunucularý ve diðer donanýmlarýn paylaþýmý ile teknik maliyetlerin düþürülmesi Host edilmeye ve outsource edilmeye hazýr Servis aðý olarak kullanýlmaya hazýr UZUN VADELÝ GLOBAL ÝHTÝYAÇLARI DÜÞÜNMEKSÝZÝN BUGÜNÜN LOKAL ÝHTÝYAÇLARINA GÖRE KARAR VERMEYÝN. Bölge 1 Uluslararasý Kurallar Bölgesel Hasar Tasarýmcýsý Ülke 1 Ülke 2 Ülke n Global Kurallar Bölgesel Kurallar Global Kurallar Bölgesel Kurallar Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý Yerel Tasarýmcý Yerel Tasarýmcý STANDARDÝZE EDÝLMÝÞ & ÖZELLEÞTÝRÝLEBÝLEN ULUSLARARASI HASAR YÖNETÝMÝ GENEL MERKEZ Bölge 2 Uluslararasý Kurallar Bölgesel Hasar Tasarýmcýsý Ülke 1 Ülke 2 Ülke n Global Kurallar Bölgesel Kurallar Global Kurallar Bölgesel Kurallar Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý Yerel Tasarýmcý Yerel Tasarýmcý Global Hasar Tasarýmcýsý Bölge n Uluslararasý Kurallar Bölgesel Hasar Tasarýmcýsý Ülke 1 Ülke 2 Ülke n Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý Global Kurallar Bölgesel Kurallar Yerel Tasarýmcý SFS Winsure Claims + (10) HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝMÝ

12 SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ ÝLE PAZARA HIZLI ÇIKIÞ & STRATEJÝK YÖNETÝM AVANTAJLARI STRATEJÝK MÝMARÝ > Müþteri & Ekoloji Merkezi > %100 Kiþiselleþtirme > Bütün Ýþ Kollarý > Bütün Arka Ofis & Ön Ofis Özellikleri > Gerçek Zamanlý Kanallar, Müþteriler, Tedarikçiler > Ýþ Süreç ile Entegre > Yerel & Uluslararasý Kullaným EN YÜKSEK GÜVENLÝK > SSL/VPN > Her Türlü Yetki & Yetki Hiyerarþisi > Þifreleme & Doðruluðunu Kanýtlama > Oturum Açma & Þifre Güvenliði > Kalite Denetim Kontrolü > Denetim Ýzleme > Sanal Klavye ÜSTÜN TEKNOLOJÝ > Thin Client > Web & Mobil Tabanlý > Hýzlý & Ölçeklenebilir > Servis Tabanlý > Semantik & Kural Tabanlý > Host Edilmeye Hazýr > Kullaným ve Öðrenim Kolaylýðý TAM FONKSÝYONEL > Çok Þirketli > Çok Saðlayýcýlý > Çok Kanallý > Çok Etkileþimli > Çok Dilli > Çok Para Birimli > Çok Araçlý Claims + + sisteminin bileþenlerinden biridir. Claims +, mevcut sisteminiz ve dýþ sistemlerle entegre çalýþýr. Dilediðiniz zaman diðer + bileþenlerini sisteminize ekleyebilir veya komple entegre çözümümüzü kullanabilirsiniz. Bu seçimleri dilediðiniz zaman yapabilirsiniz. TÜM ÝHTÝYAÇLARINIZ ÝÇÝN + BÝR VEYA BÝRDEN FAZLA ENTEGRE BÝLEÞENÝ KULLANIN VEYA KOMPLE ENTEGRE ÇÖZÜMÜMÜZÜ KULLANIN CLAIMS Be Sure To Win SFS Saðlam Fikir Sokak No.5 Esentepe Ýstanbul TÜRKÝYE Tel : Fax : SFS - Her hakký saklýdýr.

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ MÜSÝAD Cep Kitaplarý : 20 ISBN: 975-7215-59-7 2005, Her hakký mahfuzdur. MÜSÝAD dan izin alýnmak veya MÜSÝAD kaynak gösterilmek suretiyle alýntý yapýlabilir. Bu Çalýþma MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı