ABC Sýnav soru ve cevaplarý Gönderen : abana - 05/04/ :56

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABC Sýnav soru ve cevaplarý Gönderen : abana - 05/04/2009 16:56"

Transkript

1 ABC Sýnav soru ve cevaplarý Gönderen : abana - 05/04/ :56 A GRUBU 24 HAZÝRAN 2006: :00 SORU-1:3568 Sayýlý Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanununa göre, meslek unvanlarýnýn haksýz kullanýlmasýný açýklayýnýz (5 puan) CEVAP 1:Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafýndan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müþavir, yeminli malî müþavir unvanlarýnýn veya bu unvan veya kavramlara karýþacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanýlmasý yasaktýr. Odalar, yukarýdaki fýkraya aykýrý davranýþlarý öðrendiklerinde Cumhuriyet Savcýlýðýna bildirmek mecburiyetindedirler. Cumhu Savcýlýðýnca tahkikatýn sonucu, odaya ve ilgililere bildirilir. SORU 2 : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yöneltmelik hükümlerine göre, çalýþanlar listesine yeniden yazýlmayý açýklayýnýz. (5 puan) CEVAP 2: Çalýþanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiðini ispat eden meslek mensubu, bu listeye yeniden yazýlmaya hak kazanýr. SORU-3:Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalý sayýlanlarý tanýmlayýnýz. CEVAP 3: Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç iþveren tarafýndan çalýþtýrýlanlar sigortalý sayýlýrlar. Çiftçi Mallarýnýn Ko hakkýndaki Kanuna göre çalýþtýrýlan Koruma Bekçileri de sigortalý sayýlýr. Ayrýca Ceza infaz kurumlarý ile tutukevleri bünyesin oluþturulan tesis atölye ve benzeri ünitelerde çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklular hakkýnda yalnýz iþ kazalarý ile meslek hastalýkla ve analýk sigortasý kollarý uygulanýr. SORU-4:Ýþ Kanununa göre sürekli ve süreksiz iþ, kavramlarýný tanýmlayýnýz.(5 puan) CEVAP 4: Nitelikleri itibariyle en fazla 30 gün siren iþlere süreksiz iþ, 30 günden fazla süren iþlere ise sürekli iþ denir. SORU 5:Gelir vergisi kanununda belirtilen gelire giren kazanç ve iratlarý sadece tanýmlayýnýz. (10puan) CEVAP 5: Gelire giren kazanç ve iratlar þunlardýr : a. Ticarî kazançlar, b. Ziraî kazançlar, c. Ücretler, d. Serbest meslek kazançlarý, e. Gayrimenkul sermaye iratlarý, f. Menkul sermaye iratlarý, g. Diðer kazanç ve iratlar. SORU 6 : Katma Deðer Vergisi Kanununa göre hizmeti tanýmlayýnýz(10puan) CEVAP 6: Hizmet a. Hizmet, teslim ve teslim sayýlan haller ile mal ithalatý dýþýnda kalan iþlemlerdir. Bu iþlemler; bir þeyi yapmak, iþlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazýrlamak, deðerlendirmek, kiralamak, bir þeyi yapmamayý taahhüt etmek gibi, þekillerde gerçekleþebilir. b. Bir hizmetin karþýlýðýnýn bir mal teslimi veya diðer bir hizmet olmasý halinde bunlarýn her biri ayrý iþlem olup, hizmet veya te hükümlerine göre ayrý ayrý vergilendirilirler. SORU 7: Vergi Usul Kanununa göre tahakkuku tanýmlayýnýz. ( 10 puan ) CEVAP 7 : Verginin tahakkuku, tarh ve teblið edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir SORU-8: Aþaðýdaki iþlemlere ait günlük defter kayýtlarýnýzý 7/A seçeneðine göre yapýnýz.(30 puan) (Hesaplama kolaylýðý saðlamasý açýsýndan KDV oraný %10 kabul edilecektir). a) Ýþletmenin elinde bulunan YTL lik alacak senedi, borçlusundan gelen teklif üzerine,vadesi 1 ay uzatýlarak, YTL lik yeni bir senetle deðiþtirilmiþtir. b) Ýþletme, adedi 75 YTL den aldýðý adet hisse senedinin adedini, banka aracýlýðýyla YTL ye satmýþ iþlem nedeniyle bankaya 1000 YTL komisyon ödemiþtir. c) Ýþletmenin dönem için hesapladýðý maddi duran varlýk amortisman tutarý 5000 YTL dir. d) Ýþletme aldýðý malla ilgili olarak, 500 YTL+KDV tutarýndaki nakliye bedelini peþin olarak ödemiþtir.nakliye gideri satýcý fir aittir. e) Ýþletmenin bankadaki kredi hesabýna 3000 YTL faiz tahakkuk ettirilmiþtir. f) 4000 YTL+KDV tutarýnda mal alýnmýþ,karþýlýðýnda 800 YTL peþin ödenmiþ,1600 YTL lik senet keþide edilmiþtir,2000 Y ciro edilmiþtir. CEVAP 8 a) 121 ALACAK SENETLERÝ HS

2 121 ALACAK SENETLERÝ HS FAÝZ GELÝRLERÝ HS. 500 b) 102 BANKALAR HS KOMÝSYON GÝDERLERÝ HS MENKUL KIYMET SATIÞ ZAR. HS HÝSSE SENETLERÝ HS c) 770 GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ HS BÝRÝKMÝÞ AMORTÝSMANLAR HS d) 127 DÝÐER TÝCARÝ ALACAKLAR HS KASA HS Diðer Tic. Alacaklar yerine 320 Satýcýlarda kullanýlabilir. e) 780 FÝNANSMAN GÝDERLERÝ HS BANKA KREDÝLERÝ HS f) 153 TÝCARÝ MALLAR HS ÝNDÝRÝLECEK KDV. HS KASA HS ALINAN ÇEKLER HS BORÇ SENETLERÝ HS SORU-9:Giderleri üretim hacmiyle olan iliþkisine göre sýnýflandýrarak açýklayýnýz(10 puan) CEVAP 9 Üretim hacmine göre giderler: 1- Sabit giderler: Üretim hacminin artýp azalmasý karþýsýnda toplam olarak ayný kalan ancak birim baþýna deðiþen giderlerdi Örneðin kira giderleri 2- Deðiþken Giderler: Üretim hacminin artýp azalmasý karþýsýnda toplam olarak deðiþen ancak birim baþýna sabit olan giderl Endirekt malzeme giderleri gibi 3- Karma Giderler: Bünyesinde hem sabit giderleri hem de deðiþken maliyetleri barýndýran maliyetlerdir. Faaliyet hacmi sýfýr olduðunda sabit maliyetlere katlanýlacak ancak faaliyet hacmi artýðýnda karma maliyetlerde artar. SORU-10:Finansal tablolarýn analiz yöntemlerini sayarak her birini kýsaca açýklayýnýz(10 puan) CEVAP 10 Analiz Yöntemleri: 1- Karþýlaþtýrmalý tablolar analizi; Birbirini izleyen en az iki döneme ait mali tablolarýnýn kendi aralarýnda karþýlaþtýrýlmasý analiz edilmesidir. Mali tablolardaki kalemler arasýnda deðiþim tutarlarý ve deðiþim yüzdeleri analiz edilir. 2- Dikey Yüzdeler Yöntemi: Mali tablodaki bir kalemin bulunduðu grup veya ana grup içindeki oransal büyüklüðünün analiz edilmesidir. Dikey yüzdeler yöntemi ile gelir tablosu analiz edildiðinde gelir tablosundaki her kalemin net satýþlar içindeki oransal büyüklüðü analiz edilir. 3- Trend Analizi: Ýþletmenin uzun faaliyet dönemleri analiz edilecekse bu yöntem kullanýlýr. Yýllardan biri baz yýl kabul edilere diðer yýllarýn baz yýla göre eðilimleri analiz edilir. 4- Oran Analizi: Mali tablolardaki kalemler arasýnda iliþki kurularak iþletmenin mali durumu, likidite durumu, karlýlýk durumu ve faaliyet durumu analiz edilir. B GRUBU 24 HAZÝRAN 2006:13:30-16:30 SORU-1:3568 Sayýlý Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanununa göre, oda genel kurulunun teþekkülünü belirtiniz. (5 puan) CEVAP 1:Genel Kurul, Odanýn en yüksek organý olup odaya kayýtlý bütün meslek mensuplarýnýn katýlmasýyla meydana gelir. SORU 2 : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yöneltmelik hükümlerine göre, sözleþmenin feshini açýklayýnýz.(5 puan) CEVAP 2: Taraflar haklý nedenlerle veya karþýlýklý rýzalarý ile, aralarýndaki sözleþmeyi her zaman feshedebilirler.bu takdirde a olan defter ve belgeler sahiplerine geri verilir. Taraflarýn tazminat haklarý genel hukuk kurallarýna tabidir. SORU-3: Sosyal Sigortalar Kanununa göre iþveren vekilini tanýmlayýnýz.(5 puan)

3 CEVAP 3: Ýþveren nam ve hesabýna iþin yönetimi görevini yapan kimselere iþveren vekili denir. SORU-4: Baðkur kanununa göre malullüðü tanýmlayýnýz.(5 puan) CEVAP-4: Kanunun uygulanmasýnda çalýþma gücünün en az üçte ikisini yitirdiði tespit edilen sigortalý malul sayýlýr. SORU 5 :Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kiþilerin Türkiyede yerleþmiþ sayýlacaðý halleri belirtiniz. (10puan) CEVAP 5 : Aþaðýda yazýlý kimseler Türkiye'de yerleþmiþ sayýlýr: a. Ýkametgahý Türkiye'de bulunanlar (Ýkametgah, Kanunu Medeninin 19'uncu ve müteakip maddelerinde yazýlý olan yerlerdir); b. Bir takvim yýlý içinde Türkiye'de devamlý olarak altý aydan fazla oturanlar (Geçici ayrýlmalar Türkiye'de oturma süresini kesme SORU 6 : Katma Deðer Vergisi Kanununa göre Matraha dahil olmayan unsurlarý sadece belirtiniz. (10puan) CEVAP 6 : Aþaðýda yazýlý unsurlar matraha dahil deðildir: a) Teslim ve hizmet iþlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî teamüllere uygun miktardaki iskontolar, b) Hesaplanan katma deðer vergisi. SORU 7:.Vergi Usul Kanununa göre deðerlemeyi tanýmlayýnýz. (10puan) CEVAP 7: Deðerlemenin Tarifi :Deðerleme, vergi matrahlarýnýn hesaplanmasiyle ilgili iktisadi kýymetlerin takdir ve tesbitidir. SORU-8:Aþaðýdaki iþlemlere ait günlük defter kayýtlarýný 7/A seçeneðine göre yapýnýz(30 puan) (Hesaplama kolaylýðý saðlanmasý açýsýndan KDV oraný %10 kabul edilecektir.) a) Dönemin amortisman gideri 7000 YTL olup, bu tutarýn 1000 YTL si, geçen dönem yenilenmek amacýyla ve karla satýlýp, bu dönem yenilenen makineye aittir. b) Ýþletmede KDV dahil 2200 YTL ye ve ciro ettiði bir çek karþýlýðýnda aldýðý ve tümünü bir gider hesabýnda izlediði kýrtasiy malzemesinin %30 luk kýsmýný dönem sonunda kullanýlmadýðý anlaþýlmýþtýr. c) Ýþletme, daha önce KDV si ile mal bedelinin yarýsý peþin kalaný kredili olmak üzere KDV dahil YTL sattýðý mal için müþterisine %5 iskonto yapmýþtýr. d) Ýþletmenin ilgili hesapta izlediði YTL lik tahvilli borcun YTL lik kýsmýný vadesi önümüzdeki hesap dönemind gelecektir. e) Ýþletmenin dönem sonu itibariyle, kasa hesabýnýn borç toplamý YTL, alacak toplamý YTL dir. Ayný tarihte yapýlan sayýmda, kasada 900 YTL bulunduðu saptanmýþtýr. f) Ýþletmenin mayýs ayý personel giderlerini iliþkin veriler þöyledir: Brüt ücret 5000 YTL, SSK iþveren payý 1000 YTL, SSK i 700 YTL, vergi kesintileri toplamý 1100 YTL dir. CEVAP 8 a) 549 ÖZEL FONLAR HS GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ HS BÝRÝKMÝÞ AMORTÝSMANLAR HS b) 770 GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ HS ÝNDÝRÝLECEK KDV. HS ALINAN ÇEKLER HS GELECEK AYLARA AÝT GÝDERLER HS GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ HS. 600 c) 610 SATIÞ ÝSKONTOLARI HS ÝND. KDV. HS ALICILAR HS d) 405 ÇIKARILMIÞ TAHVÝLLER HS TAHVÝL ANAPARA BORÇ TAKSÝT VE FAÝZLERÝ HS e) 100 KASA HS SAY. VE TES. FAZLALARI HS. 100 f)

4 770 GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ HS Brüt ücret SSK iþveren payý PERSONELE BORÇLAR HS ÖD. VERGÝ VE FONLAR HS ÖD. SOSYAL GÜV. KESÝNTÝLERÝ HS SSK. Ýþçi payý 700 SSK iþveren payý SORU-9 Ýþletme birimi 100 YTL den 1000 kg A malý, birimi 110 YTL den 1500 kg B malý ve birimi 150 YTL den 1500 kg C malý almýþ ve bunlarla ilgili olarak 4000 YTL nakliye ve YTL sigorta ödemiþtir. Bu verilere göre sadece B malýnýn toplam ve birim maliyetini bulunuz.(sonucu nasýl bulduðunuza iliþkin hesaplamalar açýkça gösterilecektir sadece sonucu yazmak puan için yeterli deðildir).(10 puan) CEVAP 9 ÜRÜN MÝKTARI BR. FÝYAT TOPLAM EK GÝDER A ÜRÜNÜ 1000 KG 100 YTL B ÜRÜNÜ 1500 KG 110 YTL C ÜRÜNÜ 1500 KG 150 YTL TOPLAM 4000 KG Ortak yapýlan Gider = = YTL miktarlara göre mamullere daðýtabiliriz / kg = 5,9 YTL / br. A mamulü için 5,9 x 1000 = YTL B mamulü için 5,9 x 1500 = YTL C mamulü için 5,9 x 1500 = YTL B MAMULÜ = YTL toplam maliyet / kg = 115,9 YTL/ Br SORU-10 Bir iþletmeden alýnan bazý bilgiler þöyledir. STMM 9000 YTL, Kýsa Vadeli yabancý kaynaklar toplamý 8000 YTL, likitide oraný 0,75, stok devir hýzý 2.Bu verilere göre iþletmenin cari oranýný hesaplayýnýz. (Sonucu nasýl bulduðunuza iliþkin hesaplamalar açýkça gösterilecektir. Sadece sonucu yazmak puan için yeterli deðildir). CEVAP 10 Stok Devir Hýzý = STMM / Stoklar 9000 / Stoklar = 2 Stoklar = 9000 / 2 Stoklar = YTL Likidite Oraný = Dönen Varlýklar Stoklar / KVYK 0,75 = Dönen Varlýk / Dönen Varlýklar = x 0,75 Dönen varlýklar = Dönen varlýklar = YTL Cari Oran = Dönen Varlýklar / KVYK Cari Oran = / Cari Oran = 1,312 C GRUBU 24 HAZÝRAN 2006:13:30-16:30 SORU-1:Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelike göre baþka odaya nakil talebinin reddini açýklayýnýz (5 puan) CEVAP 1: Nakil talebinin, baþvurulan odaca reddi halinde, meslek mensubu kararýn kendisine tebliðinden itibaren onbeþ gün içinde geçici Kurula itiraz edebilir. Geçici Kurul bu itirazý 15 gün içinde karara baðlar. Geçici Kurulun kararýna karþý itiraz mercii Bakandýr. Ýtiraz süresi Geçici Ku

5 kararýnýn ilgiliye teblið tarihinden itibaren 15 gündür. Bakanýn vereceði karar nihaidir. SORU 2 : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirler Odalarý Birliði Yöneltmeliðinde belirtilen Birlik Organlarýný sayýnýz.(5 puan) CEVAP 2: Birliðin organlarý: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Disiplin Kurulu, d) Denetleme Kurulu. SORU-3:Sosyal Sigortalar Kanununa göre çalýþtýrýlan sigortalarý bildirime Yükümlülüðü açýklayýnýz.(5 puan) CEVAP-3: Ýþveren, çalýþtýracaðý kimseleri, iþe baþlatmadan önce örneði Kurumca hazýrlanacak iþe giriþ bildirgeleriyle Kuruma bildirmekle veya bu belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. Ýnþaat iþyerlerinde iþe baþlatýlacak kimseler için gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen iþe giriþ bildirgeleriyle Kuruma ilk defa iþyeri bildirgesi verilen iþyerlerinde iþe alýnan iþçiler için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli taahhütlü olarak gönderilen iþe giriþ bildirgeleri içinde verilmiþ sayýlýr. SORU-4:Ýþ Kanununa ücretin saklý kýsmýný açýklayýnýz.(5 puan) CEVAP-4: Ýþçilerin aylýk ücretlerinin dörtte birinden fazlasý haczedilemez veya baþkasýna devir ve temlik olunamaz. Ancak, iþç bakmak zorunda olduðu aile üyeleri için hakim tarafýndan takdir edilecek miktar bu paraya dahil deðildir. Nafaka borcu alacaklýlarýnýn haklarý saklýdýr. SORU 5 : Kurumlar Vergisi Kanununa göre kanuni merkez ve iþ merkezi kavramlarýný tanýmlayýnýz. (10puan) CEVAP 5 : Kanuni Merkez:Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumlarýn esas nizamname veya mukavelenamelerinde veya teþkilat kanunlarýnda gösterilen merkezdir. Ýþ Merkezi :Ýþ merkezinden maksat, iþ bakýmýndan muamelelerin bilfiil toplandýðý ve idare edildiði merkezdir. SORU 6 : Katma Deðer Vergisi Kanununa göre hizmet sayýlan halleri belirtiniz. (10puan) CEVAP 6 : Hizmet Sayýlan Haller:Vergiye tabi bir hizmetten, iþletme sahibinin, iþletme personelinin veya diðer þahýslarýn karþýl yararlandýrýlmasý hizmet sayýlýr. SORU 7 : 6183 Sayýlý Kanuna göre Þahsi kefaleti kýsaca açýklayýnýz (10puan) CEVAP 7 : Þahsi kefalet: Alacaklý Amme idaresine teminat saðlayamayanlar muteber bir þahsý müteselsil kefil ve müþterek müteselsil borçlu gösterebilir. Þahsi kefalet tespit edilecek þartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur. Þahsi kefaleti ve gösterilen þahsý kabul edip etmemekte alacaklý tahsil dairesi muhtardýr. Amme alacaðýný ödeyen kefile buna dair bir belge verilir. SORU-8:A iþletmesine ait bazý veriler aþaðýdadýr.bu iþletmenin faaliyet karlýlýk oranýný ve likidite oranýný hesaplayýnýz.( Hesaplamalarda kullanacaðýz rakamlarýn hangi verilerden oluþtuðunu ayrýntýlý olarak gösteriniz.sadece sonucun yazýlý olduðu cevaplar not için yeterli deðildir).(5 puan) Verilen çekler 1000, faiz gelirleri 1000,binalar 12000,satýcýlar 1100,ticari mallar 8200,finansman giderleri 3000,kasa 500,özel fonlar 1200, STMM , borç senetleri 3000,birikmiþ amortismanlar 8000,reeskont faiz gelirleri 800,hisse senetleri 2000,satýþtan iadeler 2000,çýkarýlmýþ tahviller 9000,menkul kýymet satýþ karý 500,bankalar 2800,sermaye ,yurt içi satýþ ,iþtirakler 3000,alacak senetleri 2500,pazarlama satýþ,daðýtým giderleri 2000,ödenecek vergi ve fonlar 600,demirbaþlar ,reeskont faiz giderleri 600 banka kredileri 3300,genel yönetim giderleri 4000,(VERÝLER YTL DÝR). CEVAP 8 Kasa 500 Bankalar Verilen çekler ( ) Hisse senetleri Alacak senetleri Ticari mallar DÖNEN VARLIKLAR Banka kredileri Satýcýlar Borç senetleri Ödenecek vergiler 600 KISA V. YAB. KAY Likidite oraný = Dönen Varlýklar Stoklar / KVYK Likidite Oraný = / 8000 Likidite Oraný = 0,85

6 Nisan ayýndan 2000 birim devretmiþ olup mayýs ayýnda birim üretime alýnmýþtýr.mayýs sonunda birimin Dönem baþý ve dönem sonu yarý mamuller Direkt Ýlk Madde Malzeme Giderleri açýsýndan %100 Ýþlem (dönüþtürme)g ÝSTENEN:FÝFO yöntemine göre eþdeðer üretim miktarýný hesaplayýnýz(hesaplarýnýzý açýkça gösteriniz.sadece sonu Yurtiçi Satýþlarý Satýþ iadeleri ( ) Net satýþlar STMM ( ) Brüt satýþ Karý Paz. Satýþ dað. Gideri ( ) Genel Yönetim gideri ( ) Faaliyet Karý Faaliyet Kar Oraný = Faaliyet Karý / Net Satýþlar Faaliyet Kar Oraný = / Faaliyet Kar Oraný = 0,21 SORU-9: C mamulünü tek aþamada üreten iþletmenin mayýs ayýna ait bazý verileri þöyledir. üretimi tamamlanmýþtýr. Dönem baþý yarý mamullerin Direkt Ýlk Malzeme Giderleri YTL,Direkt Ýþçilik Giderleri 400 YTL,Genel Yönetim Giderleri 500 YTL dir. Mayýs ayý Direkt Ýlk Madde Malzeme Giderleri YTL,Direkt Ýþçilik Giderleri YTL,Genel Yönetim Giderleri YTL dir. açýsýndan %50 tamamlanmýþtýr. olduðu cevaplar not için yeterli deðildir). (10 puan) CEVAP 9 DBYM BR Üretime Alýnan BR Tamamlanan BR DSYM BR DBYM den Tam. Üretime alýnýp tam DSYM tam Eþdeðer Ür. Mik DÝM Malzeme Dönüþtürme ÝÞLEMLER DBYM malzeme açýsýndan % 100 tamamlandýðý için dönemde tamamlanan olmaz 0 br Dönüþtürme için % 50 tamamlandýðý için % 50 bu evrede tamamlanacak 2000x%50=1000 br Üretime alýnýp tamamlanan her iki gider için aynýdýr Tamamlanan DBYM = = br DSYM malzeme açýsýndan % 100 dönemde tamamlanmýþ 6 000x%100= 6000 br DSYM Dönüþtürme için % 50 tamamlanmýþ, 6000x % 50 = 3000 br SORU-10: AKTÝF X A.Þ nin TARÝHLÝ BÝLANÇOSU PASÝF DÖNEN VARLIKLAR K.V YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEÐERLER MALÝ BORÇLAR Kasa 500 Banka kredileri Bankalar 2500 TÝCARÝ ALACAKLAR TÝCARÝ BORÇLAR Alýcýlar Satýcýlar Alacak senetleri Borç senetleri Alacak senetleri reeskont (1.200) Borç senetleri reeskont(500) STOKLAR ÖDENECEK VERGÝ ve DÝÐ.YÜK Ticari mallar Ödenecek vergi ve fon DURAN VARLIKLAR ÖZKAYNAKLAR MADDÝ DURAN VARLIKLAR ÖDENMÝÞ SERMAYE Binalar Sermaye Demirbaþlar Birikmiþ amortismanlar (4.000) KAR YEDEKLERÝ 1.500

7 1-Maliyet üzerinden %30 karla satýþ yapan iþletmenin KDV dahil YTL ye sattýðý mal için müþteriye YTL karþýlýðý d ÝSTENENLER:Dönem içi ve dönem sonu iþlemlerine ait gerekli tüm yevmiye kayýtlarýný 7/A seçeneðine göre yapýnýz.geçici ve Özel Fonlar DÖNEM NET KARI AKTÝF TOPLAMI PASÝF TOPLAMI Ýþletmenin dönem içi iþlemleri þöyledir; (Hesaplama kolaylýðý saðlamasý açýsýndan KDV oraný %10 alýnacaktýr 1200 YTL ilk çek ciro etmiþ, kalan kýsým kredili sayýlmýþtýr. Ýþletmede aralýksýz sayým yöntemi uygulanmaktadýr. 2-Banka, iþletmenin kredi borcunu için 800 YTL faiz tahakkuk etmiþtir. 3-Vadesi gelen YTL lik senetli borç için ayný tutarlý çek ciro edilmiþtir. 4-Satýlan mallarýn % 10 luk kýsmý, faturasý kesilmek suretiyle müþteri tarafýndan iade edilmiþtir. 5-Kayýtlarda YTL deðerle izlenen ve birikmiþ amortismaný YTL olan demirbaþlar yenilenmek amacýyla YTL+KDV peþin olarak satýlmýþtýr. 6-Mal satýlan müþteri iþletmeye net alýþ üzerinden fatura karþýlýðý % 2 iskonto yapmýþtýr. 7-Ýþyerine yaptýrýlan boya ve tamirat için YTL+KDV tutarýnda çek keþide edilmiþtir. 8-KDV ne iliþkin tahakkuk kaydý yapýlmýþtýr. Dönem sonu iþlemleri þöyledir 1-Dönemin amortisman gideri 700 YTL dir. 2-Dönem sonu kur 1 dolar-1.50 YTL dir. 3-Mevduat için tahakkuk ettirilen faiz 340 YTL dir, hesaplanan kesinti ise 50 YTL dir. 4-Alacak senetleri için 270 YTL,borç senetleri için 220 YTL reeskont hesaplanmýþtýr YTL lik senetli alacak þüpheli hale gelmiþ ve tamamýna karþýlýk ayrýlmýþtýr. 6-Dönem sonu mal mevcudu tutarý YTL dir. mizanýn düzenlendiði varsayýlarak bilanço ve gelir tablosunu düzenleyiniz. CEVAP KASA HS BANKALAR HS ALICILAR HS ALACAK SENETLERÝ HS TÝCARÝ MALLAR HS BÝNALAR HS DEMÝRBAÞLAR HS BORÇ SENT. REESKONTU HS.(-) ALACAK SNT. REESKONTU HS.(-) BÝR. AMORTÝSMANLAR HS.(-) BANKA KREDÝLERÝ HS SATICILAR HS BORÇ SENETLERÝ HS ÖD. VERGÝ VE FONLAR HS SERMAYE HS ÖZEL FONLAR HS DÖNEM NET KARI HS DÖNEM NET KARI HS GEÇMÝÞ YIL KARLARI HS ALACAK SENET. REESKONTU HS.(-) REES. FAÝZ GELÝRLERÝ HS REES. FAÝZ GÝDERLERÝ HS BORÇ SENT. REESKONTU HS ) 100 KASA HS $ Kasasý 2.000$ 101 ALINAN ÇEKLER HS ALICILAR HS YURTÝÇÝ SATIÞLAR HS HESAPLANAN KDV HS SAT. TÝC. MALLARIN MALÝYETÝ HS TÝCARÝ MALLLAR HS

8 2) 780 FÝNANSMAN GÝDERLERÝ HS BANKA KREDÝLERÝ HS ) 321 BORÇ SENETLERÝ HS ALINAN ÇEKLER HS ) 610 SATIÞTAN ÝADELER HS ÝNDÝRÝLECEK KDV. HS ALICILAR HS TÝCARÝ MALLAR HS SAT. TÝC.MAL. MALÝYETÝ HS ) 100 KASA HS BÝR. AMORTÝSMANLAR HS.(-) DEMÝRBAÞLAR HS HESAPLANAN KDV. HS ÖZEL FONLAR HS ) 611 SATIÞ ÝÞKONTOLARI HS ALICILAR HS ) 770 GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ HS ÝNDÝRÝLECEK KDV HS VER. ÇEK. VE ÖD. EMÝRLERÝ HS.(-) ) 391 HESAPLANAN KDV. HS ÝNDÝRÝLECEK KDV HS ÖD. VERGÝ VE FONLAR HS. 535 Dönem Sonu Ýþlemleri 1) 770 GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ HS BÝR. AMORTÝSMANLAR HS.(-) 700 2) 656 KAMBÝYO ZARARLARI HS KASA HS. 150 $ kasasý 3) 102 BANKALAR HS PEÞÝN ÖDENEN VERGÝ VE FONLAR HS FAÝZ GELÝRLERÝ HS ) 657 REESKONT FAÝZ GÝDERLERÝ HS ALACAK SENET. REESKONTU HS BORÇ SENETLERÝ REESKONTU HS REESKONT FAÝZ GELÝRLERÝ HS ) 128 ÞÜPHELÝ TÝC. ALACAKLAR HS ALACAK SENETLERÝ HS KARÞILIK GÝDERLERÝ HS ÞÜP. TÝC.ALACAK. KARÞILIÐI HS.(-) ) 197 SAYIM VE TES. NOKSANLARI HS TÝCARÝ MALLAR HS GENEL YÖNETÝM GÝDERLERÝ HS KISA VADELÝ BORÇLNMA GÝDERLERÝ HS GENEL. YÖN. GÝD. YANSITMA HS

9 781 FÝNANSMAN GÝD. YANSITMA HS GENEL. YÖN. GÝD. YANSITMA HS FÝNANSMAN GÝD. YANSITMA HS GENEL YÖN. GÝD. HS FÝNANSMAN GÝDERLERÝ HS YURTÝÇÝ SATIÞLAR HS FAÝZ GELÝRLERÝ HS REESKONT FAÝZ GELÝRLERÝ HS DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS SATIÞTAN ÝADELER HS SATIÞ ÝSKONTOLARI HS SAT. TÝC. MAL. MALÝYETÝ HS GENEL YÖNETÝM GÝD. HS KARÞILIK GÝDERLERÝ HS KAMBÝYO ZARARLARI HS REESKONT FAÝZ GÝD. HS KISA VAD. BORÇ. GÝD. HS DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS DÖNEM NET ZARARI HS.(-) DÖN.NET KARI VEYA ZARARI HS X TÝCARET ÝÞLETMESÝ DÖNEM SONU BÝLÂNÇOSU AKTÝF PASÝF DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELÝ YABANCI KAY HAZIR DEÐERLER MALÝ BORÇLAR Kasa Banka Kredileri Bankalar TÝCARÝ BORÇLAR Ver. Çek. Öd.Em.(-) (2.200) Satýcýlar TÝCARÝ ALACAKLAR Borç Senetleri Alýcýlar Borç Senetleri Reeskontu(-) (220) Alacak Senetleri ÖDENECEK VERGÝ VE DÝÐ. YÜK. Alacak Sent. Reeskontu(-) (270) Ödenecek vergi ve Fon Þüpheli Tic. Alacaklar Þüp. Tic. Alac. Karþýlýðý(-) (1.000) ÖZ KAYNAKLAR STOKLAR ÖDENMÝÞ SERMAYE Ticari Mallar Sermaye DÝÐER DÖNEN VARLIKLAR KAR YEDEKLERÝ Peþin ödenen Vergi ve Fonlar 50 Özel Fonlar Sayým ve tesellüm Noksanlarý 300 GEÇMÝÞ YIL KARLARI Geçmiþ Yýl Karlarý DURAN VARLIKLAR DÖNEM NET ZARARI(-) (2.427) MADDÝ DURAN VARLIKLAR Binalar Demirbaþlar Birikmiþ Amortismanlar(-) (2.900) AKTÝF TOPLAMI PASÝF TOPLAMI X TÝCARET ÝÞLETMESÝ TARÝHLÝ GELÝR TABLOSU A. BRÜT SATIÞLAR Yurtiçi Satýþlar B. SATIÞ ÝNDÝRÝMLERÝ(-) (767) Satýþtan Ýadeler 650

10 Satýþ Ýskontolarý 117 C. NET SATIÞLAR D. SATIÞLARIN MALÝYETÝ(-) (4.500) Sat.Ticari Mallarýn Maliyeti BRÜT SATIÞ KARI E. FAALÝYET GÝDERLERÝ(-) ( 2.700) Genel Yönetim Giderleri FAALÝYET ZARARI(-) (1.467) F. DÝÐER OLAGAN GELÝR VE KARLAR Faiz Gelirleri 340 Reeskont Faiz Gelirleri G. DÝÐER OLAÐAN GÝDER VE ZARARLAR(-) (1.920) Karþýlýk Giderleri Kambiyo Zararlarý 150 Reeskont Faiz Giderleri 770 H. FÝNANSMAN GÝDERLERÝ(-) (800) Kýsa Vadeli Borçlanma Giderleri 800 OLAÐAN ZARAR Ý. OLAÐANDIÞI GELÝR VE KARLAR J. OLAÐANDIÞI GÝDER VE ZARARLAR(-) DÖNEM ZARARI K. DÖNEM KARI VERGÝ YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARÞILIÐI(-) - DÖNEM NET ZARARI ============================================================================

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI SORU: X Ticaret İşletmesi nin muhasebe dönemine ilişkin işlemleri aşağıdaki gibidir; 1. İşletme, 230.000

Detaylı

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15.

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15. (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : 25.000 TL Banka hesaplarındaki para... : 15.000 TL Ticari Mallar... : 40.000 TL Demirbaşlar... : 10.000 TL Kısa vadeli

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2012 01.01.2011 31.03.2012 31.03.2011 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.702.856,15 4.928.477,12 15,71% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.702.856,15 4.928.477,12 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2018 01.01.2017 31.03.2018 31.03.2017 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.220.458,21 6.434.479,22-3,33% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.217.110,05 6.407.405,61 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602 -Diğer

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018.1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİFKUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSUPASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4.

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4. XYZ ŞİRKETİ 31.12017 BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) 2016 2017 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa Alınan Çekler 3. Bankalar Verilen Çek ve Ödeme Emirleri 5. Diğer Hazır Değerler B. Menkul

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2015 01.01.2014 31.03.2015 31.03.2014 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 3.814.161,48 5.731.679,10-33,45% 600 -Yurtiçi Satışlar 3.814.161,48 5.731.557,77 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER 20.01 Monografi-1 ABC Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif ABC İşletmesi nin 01.01.2018 Tarihli Bilançosu Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 178.000 A. Hazır

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ /12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ /12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF () I- A- B- C- G- H- DÖNEN HAZIR DEĞERLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ DİĞER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI KAMU

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 YAPRAK A.Þ. 2006 AÇILIÞ BÝLANÇOSU A) Hazýr De ð erl er A) Ticari B oýclar: Kasa 40.000,00 S atýcý lar 200.000,00 Alýn. Çekler ve Öd:Emideri

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Borçlu Hesap Tarih Alacaklı Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Kasa Hesabı Banka Hesabı

Borçlu Hesap Tarih Alacaklı Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Kasa Hesabı Banka Hesabı 2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 11 Mart 2018- Pazar 09.00-12.00 Beyaz Eşya Ticareti ile uğraşan KUZEY Limited Şirketinin.2017 yılı kapanış bilançosu

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU

TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU 2009 YILI ODA FAAL YET

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 1. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.949.167,57 A-Hazır Değerler 681.468,79 1-Kasa 3.896,86 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 422.876,32 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 254.695,61

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.386.819,85 A-Hazır Değerler 620.884,99 1-Kasa 2.555,51 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 366.443,57 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26. Uygulama 5 Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.181.785,97 A-Hazır Değerler 388.179,27 1-Kasa 2.510,71 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 76.209,15 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 309.459,41

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 2. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 05.10 150 İLK MADDE VE MLZ 2.000 -Elektrik malz. 1.200 -Temizlik malz. 800 191 İND. KDV 360 100 KASA 2.360 2 15.10 320 SATICILAR 80.000 100 KASA 80.000 3 31.10

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı