Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/ :29

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29"

Transkript

1 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/ :29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok uðraþýlan: A) Mallarýn sayýmýdýr B) Hisse senetlerinin sayýmýdýr C) Tahvillerin sayýmýdýr D) Kasa sayýmýdýr E) Duran varlýklarýn sayýmýdýr Aþaðýdakilerden hangisi "dönem sonu iþlemleri" karþýlýðýnda kullanýlabilmektedir?. a. Sayým b. Deðerleme c. Envanter d. Envanter çýkarma e. Envanter iþlemleri 102. Aþaðýdakilerden hangisi envanter iþlemlerinin konusu deðildir? a. Bir satýþ iþleminin kayda alýnmasý b. Aralýklý envanter yönteminde "satýlan malýn maliyeti"nin hesaplanarak, kayda alýnmasý c. Þüpheli alacaklar için karþýlýk ayrýlmasý d. Duran varlýklarýn amortisman giderlerinin muhasebeleþtirilmesi e. Tahakkuk etmiþ fakat henüz ödenmemiþ giderler ile tahsil edilme miþ gelirlerin kayda alýnmasý 103. Ýþletme defterlerinde ilk kayýt hangi envanterle ilgili bilgilere aittir? a. Dönem sonu envanteri b. Kuruluþ envanteri c. Devir envanteri d. Birleþme envanteri e. Tasfiye envanteri 104. Muhasebe dýþý envanterde saðlanan bilgilerin deðerleme sonucu en vanter kayýtlarýna konu olabilmesi için daha önce ha mizanýn çýka rýlmýþ olmasý gerekir?. a Aylýk mizan b Üç aylýk mizan c Altý aylýk mizan d. Genel geçici mizan e. Kesin mizan 105. Envanter iþlemleri sýrasýnda en çok üzerinde durulan bilanço kalemi hangisidir? a. Kasa b. Bankalar c. Ticari Mallar d. Demirbaþlar e. Hisse Senetleri 106. Ticaret Kanununda, muhasebe ilkelerinde ve Vergi Usul Kanununda yer alan temel deðerleme ölçüsü hangisidir? a. Maliyet deðeri b. Piyasa deðeri c. Nominal deðer d. Kayýtlý deðer e. Peþin deðer 107. Bir iktisadi varlýðýn muhasebe kayýtlarýnda gösterilen hesap deðerine ne ad verilir? a. Alýþ deðeri b. Mukayyet deðer c. Ýtibari deðer d. Emsal bedeli e. Tasarruf deðeri 108. Vergi Usul Kanununa göre "Ticari Mallar" hangi deðerleme ölçüsü ile deðerlenir? a. Mukayyet (kayýtlý) deðer b. Borsa rayici c. Emsal bedeli d. Maliyet bedeli e. itibari deðer 109. Aþaðýdaki deðerleme ölçülerinden hangisi Vergi Usul Kanununda yer almaz? A) Tasarruf deðeri B) Mukayyet deðer c) Borsa rayici D) Ýtibari deðer E)Maliyet ve piyasa fiyatýndan düþük olan deðer 110. Sizce muhasebede en çok kullanýlan deðerleme ölçüsü nedir? A) Vergi deðeri B) Piyasa deðeri c) Maliyet bedeli D) Emsal bedeli E) Rayiç bedel 111.Muhasebenin genel kabul görmüþ ilkeleri ile hangi konudaki deðerleme ölçüleri paralellik içindedir? A) Vergi Usul Kanunu B) Gelir Vergisi Kanunu c) Kurumlar Vergisi Kanunu D) Katma Deðer Vergisi Kanunu E) Türk Ticaret Kanunu 112. Mali kar (vergi karý)hangi kanunda yer alan deðerleme hükümlerine göre bulunan kardýr? A) Vergi Usul Kanunu B) Gelir Vergisi Kanunu C) Kurumlar Vergisi Kanunu D) Katma Deðer Vergisi Kanunu E) Türk Ticaret Kanunu 113.Aþaðýdakilerden hangisi dönen varlýklar grubunda yer almaz? A) Kasa B) Banka Kredileri C) Alýnan Çekler D) Hisse Senetleri E) Alacaklar

2 114. Para ve genellikle bir yýl veya bir faaliyet dönemi içinde paraya çevrilebilir veya satýlabilir ve ya kullanýlabilir varlýklar grubuna ne ad verilir? A) Duran Varlýklar B) Dönen Varlýklar C) Sabit Varlýklar D) Yatýrýmlar E) ÖZ Kaynaklar 115. Aþaðýdaki hesaplardan hangisi hazýr deðerler grubunda yer alýr? A) Alýnan Çekler B) Hisse Senetleri C) Kamu kesim Tahvil senet ve bonolarý D) Alacak Senetleri E) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarý 116.Aþaðýdakilerden hangisi hazýr deðerler grubuna dahildir? A) Alýnan Çekler B) Verilen Çekler c) Hisse Senetleri D) Alýcýlar E) Satýcýlar 117. Aþaðýdaki hangi iþlem nedeniyle Kasa Hesabý alacaklanýr? a. Bankaya para yatýrýlmasý b. Müþterilerden alacak tahsili c. Peþin mal satýlmasý d. Alacak senetlerinin iskonto ettirilmesi e. Bankalardan kredi alýnmasý 118. Aþaðýdakilerden hangisi Kasanýn fazla verme nedenidir? a. Mizandaki kasa mevcudu, sayým sonucundan yüksek ise b. Yapýlan tahsilatýn kasaya eksik iþlenmesi c. Kasanýn alacak toplamý, borç toplamýndan yüksek ise d. Kasa sürekli borç kalaný veriyor ise e. Mizandaki kasa mevcudu, sayým sonucundan düþük ise 119. Ýþletmenin Kasa Hesabýnýn borç toplamý tl alacak toplamý TLdir. Sayým sonucu kasa mevcudu TLdir. Yapýlacak düzeltme kaydý aþaðýdakilerden hangi sidir? a. 100 KASA HS SAYIM VE TESEL LÜM FAZLALARI HS Kasa Fazlasý b. 100KASA HS SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI HS Kasa Fazlasý C. 100 KASA HS SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS Kasa Noksaný d. 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS Kasa Noksaný 100 KASA HS e. 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS Kasa Noksaný 689 D.OLAÐANDIÞI G.. VE ZARARLAR HS Kasa Noksaný Zararý 120. Ýþletme, tarihinde yaptýðý sayýmda kasa mevcudunun lira olduðunu saptamýþtýr. Ancak ayný tarihte k ile ilgili muhasebe kayýtlarýnda kasa kalanýnýn lira olmasý gerektiði belirlenmiþtir. Bu farkýn nedeni anlaþýlamamýþtý göre yapýlmasý gerekli kayýt hangisidir? A) KASA Hs SAYIM FAZLALARI Hs B) KASA Hs DIÐER BOLAR Hs C)

3 SAYIM NOKSANLARI Hs KASA Hs D) SAYIM NOKSANLARI KAR VE ZARAR Hs E) DIÐER ALACAKLAR Hs KASA Hs Ýþletme, günü yapýlan sayýmda ortaya çýkan ve nedeni bulunamadýðý için "Sa yým Fazlalarý Hesabýna kaydedile farkýnýn, daha önce müþteriden yapýlan liralýk tahsilatýn kayýtlara geçirilmemesinden kaynaklandýðýný gün inceleme sonucunda anlamýþtýr. A) SAYIM FAZLALARI Hs ALICILAR Hs B) SAYIM FAZLALARI Hs KASA Hs C) KASA Hs SAYIM FAZLALARI Hs D) SAYIM NOKSANLARI Hs SATICILAR Hs E) SAYIM NOKSANLARI Hs OLAÐAN DIÞI GÝDER VE ZARAR Hs Yabancý paralar dönem sonunda hangi deðerleme ölçüsü ile deðerle nir? a. Alýþ deðeri b. Satýþ kuru c. Borsa rayici d. Ýtibari deðer e. Maliye Bakanlýðýnýn ilan ettiði deðerleme kuru 123. Yabancý paralarýn deðerlemesi sonucu tespit edilen kar, hangi hesabýn hangi tarafýna kaydedilir? a. "642-Faiz Gelirleri Hesabý"nýn alacaðýna b. "642-Faiz Gelirleri Hesabý"nýn borcuna c. "646-Kambiyo Karlarý Hesabý"nýn alacaðýna d. "646-Kambiyo Karlarý Hesabý"nýn borcuna e. "640-iþtiraklerden Temettü Gelirleri Hesabý"nýn alacaðýna 124. Ýþletme aldýðý, ancak tahsil etmediði çekleri aþaðýdaki hesaplardan hangisinde izleyebilir? A) Alýnan Çekler Hesabý B) Bankalar Hesabý C) Verilen Çekler Hesabý D) Çek Hesabý E) Banka Kredileri Hesabý 125. Ýþletmenin "Alýnan Çekler Hesabýnýn" kalaný ve yapýlan sayýmda saptanan çeklerin tutarý liradýr Yapýlan inceleme sonucunda, bu farkýn daha önce müþteriden borcuna karþýlýk alýnan liralýk çekin iki kez kaydedil nedeniy le ortaya Çýktýðý anlaþýlmýþtýr. Yapýlacak düzeltme kaydýnda hangi hesaba ve kaç TL ala cak kaydý yapýlmalýdýr? A) Alýcýlar Hesabý B) Alýcýlar Hesabý C) Bankalar Hesabý D) Alýnan Çekler Hesabý E) Alýnan Çekler Hesabý BANKALAR HS. ALICILAR HS. Yukarýdaki yevmiye maddesi hangi iþleme aittir? A) Ýþletme müþterilerine çekle Ödeme yapmýþtýr B) Ýþletme alýcýlara borç vermiþtir C) Ýþletme satýn alacaðý mal için bankadan Ödeme yapmýþtýr

4 D) Alýcýlar(müþteri), borçlarýný iþletmenin bankadaki mevduat hesabýna yatýrmýþtýr E) Müþteriler satýn alacaklarý mallar için iþletmenin mevduat hesabýna para yatýrmýþlardýr 127. Dönem sonunda Bankalar Hesabý ile ilgili envanter iþlemleri sýrasýn da, bankalardan gelen hesap özetleri neyle karþýlaþtýrýlarak kontrol yapýlýr? a. Bankalar Hesabý ile b. Bankalar Hesabýnýn yardýmcý hesaplarý ile c. Yevmiye Defteri ile d. Envanter Defteri ile e. Genel Geçici Mizan ile 128. Ýþletme, (A) Bankasý'ndan aldýðý bir dekontla, bankadaki mevduat hesabýna lira faiz tahakkuk ettirildiðini öðren Bu durumda borçlandýrýlmasý gereken hesap hangisidir? A) Faiz Gelirleri B) Finansman Giderleri Hesabý C) Kasa Hesabý D) Bankalar Hesabý E) Banka Kredileri Hesabý 129. Ýþletmenin Ýþ Bankasý nezdindeki A. c/h.na TL faiz ta hakkuk etmiþtir. (Stopaj oraný % 10 dur) Gelir Vergisi kesintisinden sonra iþletmenin net faiz geliri ne kadardýr?. a TL b TL c TL d TL e TL 130. Ýþletme, satýn aldýðý malýn bedelini Ýþ Bankasýndaki mevduat hesabý üzerine keþide ettiði çekle ödediðinde, iþlem nasýl muhasebeleþtirilir? A) TÝCARÝ MAL HS. INDIRILECEK KDV HS. ALINAN ÇEKLER HS. B) VERILEN.ÇEKLER HS. TÝCARÝ MAL HS. HESAPLANAN KDV C) TÝCARÝ MAL HS. VERILEN ÇEKLER HS. BANKALAR HS. D) BANKALAR HS. TÝCARÝ MAL HS. E)TÝCARÝ.MAL HS. INDIRILECEK KDV HS. VERILEN ÇEKLER HS Anonim þirketin eþit paylara bölünmüþ sermayesi karþýlýðýnda çýkarýlan ve þekli kanunla belirlenmiþ bulunan belgeye ne d A) Alacak senedi B) Tahvil C) Bono D) Emre muharrer bono E) Hisse senedi 132. Geçici yatýrým amacýyla hisse senetleri satýn alan bir iþletme bunlarý hangi hesapta izler? A) Hazýr Deðer1er Hesabý B) Hisse Senetleri Hesabý c) Ortaklar hesabý D) Ýþtirakler Hesabý E) Yatýrýmlar Hesabý 133. Hisse senetleri alýþ bedelinden daha yüksek bir fiyatla satýldýðýnda bu fark hangi hesaba ve hesabýn hangi tarafýna kaydedilir? A) Menkul Kýymet Satýþ Karý Hesabýnýn alacaðýna B) Olaðan Gelir ve Karlar Hesabýnýn alacaðýna C) Diðer Olaðan Gelir ve Karlar Hesabýnýn alacaðýna D) Diðer Olaðan Gelir ve Karlar Hesabýnýn borcuna E) Kar ve Zarar Hesabýnýn borcuna 134.Dönem sonu sayýmýnda iþletmenin cüzdanýnda, (A) Anonim Þirketinin TL mali yetli hisse senetlerinden 98 adet mevcut olduðu saptanmýþtýr. Hesaplarda ise (A) Anonim Þir ketinin hisse senetleri 100 adet olarak görülmektedir. Yapýlan incelemede bu farkýn nedeni be lirlenememiþtir. Ancak iþletmede menkul kýymet cüzdanýndan sorumlu personel Azer Çoþkund Buna göre, yapýlmasý gerekli envanter kaydý hangisidir? A) Hisse senetleri Hesabý borçlu, Sayým Noksanlarý Hesabý alacaklý B) Tahviller Hesabý alacaklý, Sayým Noksanlarý Hesabý borçlu C) Diðer Çeþitli Alacaklar Hesabý borçlu, Hisse senetleri Hesabý alacaklý D) Personelden Alacaklar Hesabý borçlu, Sayým Fazlalarý Hesabý alacaklý E) Personelden Alacaklar Hesabý borçlu, Hisse Senetleri Hesabý alacaklý 135. Aþaðýdakilerden hangi amaçla alýnan hisse senetleri "110-Hisse Se netleri Hesabý"na kaydedilir?

5 a. Diðer þirketin yönetimine katýlmak b. Riski daðýtarak nispeten devamlý gelir saðlamak c. Ýþ iliþkileri kurmak d. Fiyatlarýn artmasýna baðlý olarak satarak kar elde etmek e. Özel fonlar tesis etmek 136. Hisse senetlerinin alýþ bedellerinde meydana gelen deðer düþmeleri için yapýlan kaydýn bir tarafý için verilen aþaðýdaki bil hangisi doðrudur? a. "119-Menkul Kýymetler Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý Hesabý" borçlandýrýlýr b. "654-Karþýlýk Giderleri Hesabý" alacaklandýrýlýr c. "110-Hisse Senetleri Hesabý" borçlandýrýlýr d. "110-Hisse Senetleri Hesabý" alacaklandýrýlýr. e. "119-Menkul Kýymetler Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý Hesabý" alacaklandýrýlýr 137.Aþaðýdaki hesaplardan hangisi geçici bir bilanço hesabý olup, izleyen yýlýn baþýnda ters kayýtla kapatýlýr? a. 122-Alacak Senetleri Reeskontu Hesabý" b. "900-Borçlu Nazým Hesaplar" c. "910-Alacaklý Nazým Hesaplar" d. "193-Peþin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabý" e. "108-Diðer Hazýr Deðerler Hesabý" 138. Tekdüzen hesap planýnda alacaklar hangi iki ana grupta toplanmýþtýr? A) 1) Ticari Alacaklar, 2) Diðer Alacaklar B) 1) Senetli Alacaklar, 2) Senetsiz Alacaklar c) 1) Alýcýlar Hesabý, 2) Satýcýlar Hesabý D) 1) Alýcýlar Hesabý, 2) Alacak Senetleri Hesabý E) 1) Alýcýlar Hesabý, 2) Diðer Alacaklar 139. Ýþletme ile müþteri arasýnda borçlu-alacaklý iliþkisini doðuran ve belli bir miktar parayý alýcýdan isteme hakký hangi hesap gösterilmektedir? A) Ortaklardan Alacaklar Hesabý B) Ýþtiraklerden Alacaklar Hesabý C) Alýcýlar Hesabý D) Satýcýlar Hesabý E) Diðer Alacaklar Hesabý 140. THP' na göre "120-Alýcýlar Hesabý" aþaðýdaki hesap gruplarýnýn hangisi içinde yer alýr? a) Hazýr Deðerler b) Menkul Kýymetler c) Ticari Alacaklar d) Diðer Alacaklar e) Diðer Dönen Varlýklar 141.Ýþletmelerin senetsiz ticari alacaklarý (Alýcýlar) VUK'na göre, hangi deðerleme ölçüsü ile deðerlenir? a) Ýtibari deðer b) Mukayyet deðer c) Tasarruf deðeri d) Peþin deðer e) Piyasa deðeri ALICILAR HS. 642 FAÝZ GELÝRLERÝ HS. Yukarýdaki kayýt ( tarihli) ne için yapýlmýþtýr? a) Alýcýlara yapýlan satýþ iskontosu b) Alýcýlarýn gönderdiði banka havalesi c) Alýcýlardan olan senetsiz alacaklara tahakkuk ettirilen faiz d) Alýcýlar Hesabýnýn kapatýlmasý e) Alýcýlar Hesabýnda yapýlan hatanýn düzeltilmesi 143. Senetlerin üzerinde yazýlan deðere ne ad verilir? A) Nominal deðer b) Peþin deðer c) Tasarruf deðeri D) Muhasebe deðeri E) Iskonto deðeri 144. Aþaðýdaki hesaplardan hangisi ana hesaptýr? A) Portföydeki Senetler Hesabý B) Tahsildeki Senetler Hesabý C) Takipteki Senetler Hesabý D) Alacak Senetleri Hesabý E) Protestolu Senetler Hesabý 145. Ýþletmenin ýskonto ettirdiði senetlerden dolayý olan sorumluluðu hangi hesaplarda izlenir? A) Nazým Hesaplarda B) Alacak Senetleri Hesaplarýnda C) Bankalar Hesabýnda D) Diðer Çeþitli Alacaklar Hesabýnda E) Borç Hesabýnda 146. Tahsil için icraya verilen alacak senetleri hangi yardýmcý hesapta izlenir? A) Portföydeki Senetler Hesabý B) Takipteki Senetler Hesabý C) Protestolu Senetler Hesabý D) Tahsildeki Senetler Hesabý E) Alacak Senetleri Hesabý

6 147. Aþaðýdaki madde hangi iþlem için yapýlmýþtýr? KASA ALACAK SENETLERÝ H. - Portföydeki senetler H. A) Alacak senedinin banka tarafýndan tahsil edilmesi B) Alacak senedinin iþletme tarafýndan tahsil edilmesi C) Alacak senedinin tahsile verilmesi D) Alacak senedinin bankaya ýskonto ettirilmesi E) Iskonto ettirilen senedin banka tarafýndan tahsili 148. Kýsa Vadeli Alacak Senetleri için ayrýlan TL Reeskont iþleminin dönem sonundaki kaydý aþaðýdakilerden hangisidir? a REESKONT FAÝZ GIDERLERI (-) ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) b ' 657 REESKONT FAÝZ GIDERLERI (-) ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) c REESKONT FAÝZ GELIRLERI ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) d ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) j. 647 REESKONT FAÝZ GELRLERI(-) i e KARÞILIK GIDERLERI ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) Gün vadeli lira nominal deðerli bir senedin % 30 reeskont faizi üzerinden tasarruf deðeri (peþin deðeri) yaklaþýk kaç TL dýr? a) TL b) TL c) TL d) TL e) TL 150. Alacak senetlerinin tasarruf deðeriyle deðerlemesine baðlý olarak yapýlacak envanter kaydý aþaðýdakilerden hangisidir? a) Alacak Senetleri H. /Alacak Senetleri Reeskontu H. b) Alacak Senetleri Reeskontu H./ Alacak Senetleri H. c) Alacak Senetleri Reeskontu H. / Reeskont Faiz Gideri H. d) Reeskont Faiz Gideri H. / Alacak Senetleri Reeskontu H. e) Reeskont Faiz Gideri H. / Alacak Senetleri H Aþaðýda þüpheli duruma düþen alacaklardan hangisi için karþýlýk ay rýlamaz? a) Dava safhasýndaki alacak b) icra safhasýndaki alacak c) Tamamý teminata baðlanmýþ dava safhasýndaki alacak d) Ýki kez yazýlý istenmesine raðmen tahsil edilememiþ küçük ala cak e) "Aciz Vesikasý" ibraz edilmiþ alacak 152. Þüpheli duruma düþmüþ bir alacak için tek bir madde kaydý yapýlacaksa,bu madde aþaðýdakilerden hangisi olacaktýr.? a) Karþýlýk Giderleri H. / Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý H. b) Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý H. / Karþýlýk Giderleri H. c) Þüpheli Ticari alacaklar H. / Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý H. d) Karþýlýk Giderleri H. / Þüpheli T. Alacaklar H. e) Þüpheli T.Alacaklar H. / Karþýlýk Giderleri H Sonradan tahsil edilen þüpheli alacak için; hangi hesabýn, hangi ta rafýna kayýt yapýlýr? a) Dönem Karý veya Zararý Hesabýnýn borcuna b) Dönem Karý veya Zararý Hesabýnýn alacaðýna

7 c) Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý Hesabýnýn alacaðýna d) Konusu Kalmayan Karþýlýklar Hesabýnýn borcuna e) Konusu Kalmayan Karþýlýklar Hesabýnýn alacaðýna 154.Aþaðýdaki alacaklardan hangisi deðersiz alacaktýr? a) Dava safhasýndaki alacaklar b) Mahkeme kararý ile tahsiline imkan kalmayan alacaklar c) Vadesi yenilenen alacaklar d) Protesto edilen alacaklar e) icra safhasýndaki alacaklar 155.Ýþletmenin, müþterisi Necla Nazlý'dan olan liralýk alacaðýnýn tahsilinin þüpheli duruma düþtüðü belirlenmiþtir. An önce müþteriden borcuna karþýlýk alýnmýþ liralýk teminat bulunmaktadýr. Buna göre, yapýlacak kayýtla ilgili olarak aþaðý dakilerden hangisi doðrudur? A) Alýcýlar Hesabý alacaklandýrýlýr B) Þüpheli Ticari Alacaklar Hesabý alacaklandýrýlýr C) Þüpheli Ticari Alacaklar Karþýlýðý Hesabý alacaklandýrýlýr D) Karþýlýk Giderleri Hesabý alacaklandýrýlýr E) Alacak Senetleri Hesabý alacaklandýrýlýr 156. Ýþletme, liralýk alacaðýný birkaç defa yazýlý olarak Ýstemesine raðmen tahsil edememiþtir. Bu alacaðýn karþýl suretiyle gider yazýlmasýna iliþkin kayýt han gisidir? A) ÞÜPHELI TÝCARÝ ALACAKLAR Hs ALICILAR Hs B) ÞÜPHELI TÝCARÝ ALACAKLAR Hs ÞÜPHELITICARIALACAKLAR KARÞ ILIÐI Hs C) KARÞILIK GÝDERLERÝ Hs ALICILAR Hs D KARÞILIK GIDERLERI Hs ÞÜP TÝC AL KARÞ HS E) ÞÜP TÝC AL KARÞ Hs KARÞILIK GIDERLERI Hs Ýþlemlerin karþýlýðý olarak verilen tutarlar hangi hesaba ve nasýl kaydedilir? A) Personel Avanslarý Hesabýnýn borcuna B) Verilen Ýþ Avanslarý Hesabýnýn borcuna c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabýnýn borcuna D) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabýnýn alacaðýna E) Verilen Avanslardan Alacaklar Hesabýnýn alacaðýna 158.Aþaðýdaki kayýt hangi iþleme aittir? TÝCARÝ MAL H. INDIRILECEK KDV H. A) Ticari Mal alýþý B) Ticari Mal satýþý c) Satýþ Ýadesi D) Alýþ iskontosu E) Alýþ iadesi 159. Aþaðýdakilerden hangisi satýn alýnan Ticari malýn maliyetine girmez? A) Taþýma ücreti B) Ýþyeri kira bedeli c) Gümrük bedeli D) Sigorta ücreti E) Kur farklarý 160.Ýþine devam eden bir iþletmede Ticari Mal Hesabýnýn borcunda yer alan ilk deðer neye aittir? A) Dönem sonu mal mevcudu B) Ýlk mal alýþý C) Dönem baþý mal mevcudu D) Alýþ iadesi E) Satýcýlarýn iadesi 161.Aþaðýdaki kayýt hangi iþleme aittir? ALICILAR H. YURT ÝÇÝ SATIÞLAR H. HESAPLANAN KDV H. A) Mal alýþý B) Mal satýþý C) Alýcýlardan Ýade D) Alýcýlara yapýlan ýskonto E) Alýþ ýskontosu

8 162.Aþaðýdaki kayýt hangi iþleme aittir? TÝCARÝ MAL H. INDIRILECEK KDV H. A) Mal satýþý B) Alýþ iskontosu c) Malýn satýcýya iadesi D) Alýþ giderleri E) Alýþ iadesi 163. Aþaðýdaki kayýt hangi iþleme aittir? SATIÞTAN ÝADELER H. ÝNDÝRÝLECEK KDV H. ALICILAR H. A) Satýþ iadesi B) Alýþ iadesi C) Alýþ iskontosu D) Satýþ giderleri E) Satýþ 164.Satýþ giderleri aþaðýdakilerden hangisini azaltýr? A) Borçlarý B) Alacaklarý C) Alýnan malýn maliyetini D) Satýþ hasýlatýný E) Satýlan malýn maliyetini 165. Devamlý envanter yönteminin temeli hangi hesaplar üzerine kuruludur? A) Ticari Mal Hesabý B) Ticari Mal Hesabý ve Mal Alýþ Hesabý C) Ticari Mal Hesabý, Satýlan Malýn Maliyeti Hesabý ve Yurt içi Satýþlar Hesabý D) Ticari Mal Hesabý, Alýþlar Hesabý ve Satýlan Malýn Maliyeti Hesabý E) Ticari Mal Hesabý, Alýcýlar Hesabý, Satýþlar Hesabý 166.Devamlý envanter yöntemine göre yapýlan kayýtta satýþlarýn sonucu olan brüt satýþ karý veya zararý hangi hesaplarýn karþ ile belirlenir? A) Mal Hesabý ile Satýlan Malýn Maliyeti Hesabý B) Satýlan Malýn Maliyeti Hesabý ile Yurt içi Satýþlar Hesabý C) Alýþlar Hesabý ile Satýþlar Hesabý D) Mal Hesabý ile Alýþlar Hesabý E) Alýcýlar Hesabý ile Satýþlar Hesabý 167.Mevcut malýn maliyetinin her an bilinmesi için aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? A) Mal Hesabý, mal alýþlarýnda maliyetle borçlandýrýlýr, satýþlarda satýþ tutarý üzerinden alacaklandýrýlýr. B) Mal Hesabý, mal alýþlarýnda maliyetle borçlandýrýlýr, satýþlarda yine maliyetle alacak landýrýlýr. C) Mal Hesabý, mal alýþlarýnda maliyetle borçlandýrýlýr, satýþlarda ise, mal hesabýna her hangi bir kayýt yapýlmaz. D) Mal Hesabý, mal alýþlarýnda maliyetle alacaklandýrýlýr, satýþlarda satýþ tutarý üzerin den borçlandýrýlýr. E) Mal Hesabý satýþlarda borçlandýrýlýr, alýþlarda alacaklandýrýlýr 168.Elde mevcut Ticari mal için satýcýnýn yaptýðý iskonto hangi hesaba, ne þekilde kaydedilir? A) Satýlan Malýn Maliyeti Hesabýnýn borcuna B) Ticari Mal Hesabýnýn borcuna C) Satýlan Malýn Maliyeti Hesabýnýn alacaðýna D) Ticari Mal Hesabýnýn alacaðýna E) Alýþlar Hesabýnýn borcuna 169.Devamlý envanter yönteminde müþterinin iade ettiði Ticari mal hangi hesaba ne þekilde kayde dilir? A) Satýþ Ýadeleri Hesabýnýn borcuna B) Satýlan Malýn Maliyeti Hesabýnýn borcuna C) Satýþlar Hesabýnýn Alacaðýna D) Ticari Mal Hesabýnýn alacaðýna, Satýlan Ticari Malýn Maliyeti Hesabýnýn borcuna E) Ticari Mal hesabýnýn alacaðýna 170.Devamlý envanter yönteminde müþteriye yapýlan ýskonto hangi hesaba ne þekilde kay dedilir? A) Satýþlar Hesabýnýn alacaðýna B) Satýlan Ticari Malýn Maliyeti Hesabýnýn alacaðýna c) Ticari Mal Hesabýnýn borcuna D) Satýþ Iskontolarý Hesabýnýn borcuna E) Satýþ Iskontolarý Hesabýnýn alacaðýna

9 171.Devamlý envanter yönteminde aþaðýdaki kayýtlardan hangisi mal satýþ iþlemine aittir? A) YURT SATIÞLAR H. HESAPLANAN KDV H. B ALICILAR H. TÝCARÝ MALH. HESAPLANAN KDV H. C) ALICILAR H. YURT ÝÇÝ SATIÞLAR H. HESAPLANAN KDV H. SATILAN MALIN MALIYETI H. TÝCARÝ MAL H. D) TÝCARÝ MAL H. HESAPLANAN KDV H. SATILAN MALIN MALIYETI H. YURT ÝÇÝ SATIÞLAR H. E) TÝCARÝ MAL H. SATILAN MALIN MALÝYETÝ H TÝCARÝ MALH. INDIRILECEK KDV H, Yukarýdaki madde, devamlý envanter yönteminde hangi iþlem için yapýlmýþtýr? A) Mal satýn alýmý B) Satýcýlara mal iadesi c) Alýþ ýskontosu D) Mal satýþý E) Satýcýlara mal ýskontosu 173. TÝCARÝ MALH. ÝNDIRILECEK KDV H. Yukarýdaki madde devamlý envanter yönteminde hangi iþlem için yapýlmýþtýr? A) Satýn alma giderleri B) Satýþtan iadeler.alýcýlardan iade C) Satýþ ýskontosu D) Satýcýlara mal iadesi E) Alýþ iadesi 174. Ýþletmenin devamlý envanter yöntemine göre dönem sonunda hesaplarýnýn durumu þöy ledir. TÝCARÝ MAL H. SAT.MAL.MALYETI YURT ÝÇÝ SATIÞLAR ,000, ,000,000 Bu iþletmenin karý ya da zararý kaç TL'dir? A) lira kar B) lira kar C) lira zarar D) lira kar E) lira zarar 175.Mal hareketlerini Aralýklý Envanter Yöntemine göre kayda alan iþletmenin. dönem sonu, envanterinde mal mevcudu olarak saptanmýþtýr. Ayný tarihte, Mal Hesabý nýn durumu þöyledir, TÝCARÝ MAL HESABI

10 Bu bilgilere göre, Satýlan malýn maliyetine iliþkin kayýtla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) Ticari Mal Hesabý 405,000,000 borçlandýrýlýr B) Ticari Mal Hesabý alacaklandýrýlýr C) Yurt içi satýþlar Hesabý alacaklandýrýlýr D) Dönem karý Zararý Hesabý alacaklandýrýlýr E) Diðer Olaðandýþý Gelir ve Karlar Hesabý ,000- alacaklandýrýlýr Ýþletmenin mal alým satýmý ile ilgili hesaplarýnýn durumu aþaðýdaki gibidir, TÝCARÝ MAL HESABI SATILAN MALIN MALIYETI Hs Y.ÝÇÝ SATIÞLAR ,000, ,000,000 Dönem sonu envanterinde mal mevcudu olarak saptanmýþtýr. Ýþletmenin mal alým satýmýndan kar veya zararý k TL'dir? A) kar B) zarar c) kar D) kar E) zarar 177. Aralýklý envanter yönteminde dönem içinde satýlan malýn maliyeti, hangi hesabýn hangi tarafýna kaydedilir? a. Ticari Mallar Hesabýnýn borcuna b. Ticari Mal/ar Hesabýnýn alacaðýna c. Satýlan Ticari Mallar Maliyeti Hesabýnýn borcuna d. Satýlan Ticari Mallar Maliyeti Hesabýnýn alacaðýna e. Dönem içinde satýlan malýn maliyeti için kayýt yapýlmaz 178. Devamlý envanter yönteminde her mal türü için kullanýlan stok kartý aþaðýdakilerden hangi hesaplarla ilgili bilgi verir? a. Ticari Mallar Hesabý b. Ticari Mallar Hesabý ile Satýlan Ticari Mallar Maliyeti Hesabý c. Satýþlar Hesabý d. Satýþtan iadeler Hesabý e. Satýþ iskontolarý Hesabý 179. Mal stoklarýnýn deðerlemesinde genelde uygulanmasý gereken deðerleme ölçüsü hangisidir? a. Piyasa deðeri b. Borsa Rayici c. Maliyet Bedeli d. Emsal Bedeli e. Cari Deðer 180. Yüksek enflasyon döneminde mali tablolar aþaðýdaki deðerleme yöntemlerinden hangisine göre düzeltilir. A,Nominal deðer b, Ýtibari deðer c, Paranýn satýn alma gücüne göre d, Maliyet deðeri e,hiçbiri 181. Vergi Usul Kanunu'na göre imal edilen mamullerin maliyetine aþaðýdakilerden hangisi girmez? a. Direkt ilk madde ve malzeme b. Direkt iþçilik c. Genel üretim giderlerinden pay d. Ambalaj malzemesi bedeli e. Bankalardan alýnan krediler 182. "Ýþletme satýþlarýný ilk satýn aldýðý mallardan yapmalýdýr" varsayýmý hangi maliyet akýþ yönteminin varsayýmýdýr? a. ilk giren-ilk çýkar yöntemi b. Son giren-ilk çýkar yöntemi c. Ortalama maliyet yöntemi d. Hareketli ortalama maliyet yöntemi e. Gerçek maliyet yöntemi 183. Ýþletmenin dönem içinde satýn aldýðý (c) malýnýn miktarý 250 adet, toplam maliyet bedeli ise TL'dir. Dönem son (C) malý nýn mevcudu 120 adet olduðuna göre, satýlan (C) malýnýn ortalama maliyet yöntemine göre toplam maliyeti kaç liradý a TL b TL c TL d TL e TL 184. Aþaðýdakilerden hangisi envanter listesine eklenir? a. Satýlmýþ fakat henüz müþteriye gönderilmemiþ mallar b. Ýþletmeye emanet olarak gönderilen mallar c. Satýn alýnmýþ fakat henüz iþletmeye gelmemiþ mallar d. Satýlmýþ ve iþletmeden çýkmýþ mallar e. Sayýmda fire veya kaybolma nedeniyle iþletmede bulunmadýðý anlaþýlan mallar 185. Deðeri düþen ticari mallar, hangi aktif karakterli bilanço hesabýnýn borcuna aktarýlýr? a. Karþýlýk Giderleri Hesabý b. Olaðandýþý Gider ve Zararlar Hesabý c. Stok Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý Hesabý d. Ticari Mallar Hesabý e. Diðer Stoklar Hesabý

11 186. Aþaðýdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda "690 Dönem sonu Karý veya Zararý Hesabý"nýn alacaðýna devredilerek kapatýlýr? a. Ticari Mallar Hesabý b. Satýlan Ticari Mallar Maliyeti Hesabý c. Satýþtan iadeler Hesabý d. Satýþlar Hesabý e. Satýþ indirimleri Hesabý 187. Aþaðýdaki madde hangi iþlem için yapýlmýþtýr? TÝCARÝ MALH. VERILEN SÝPARÝÞ AVANSLARI A) Mal sipariþi için avans verilmesi B) Sipariþi Ýçin avans verilen malýn teslim alýnmasý c) Kredili mal alýþý D) Yurt dýþý sipariþi için akreditif açtýrýlmasý E) Peþin mal alýþý 188.Ýþletmenin Genel Yönetim Giderleri- Kýrtasiye Giderleri Hs.nda görülen lira lýk kýrtasiyenin liralýk kýsmýnýn kullanýlmadýðý tespit edilmiþtir. Bununla ilgili, ya pýlmasý gerekli kayýt hangisidir? A) MAL Hs GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs Kýrtasiye Giderleri B) GELECEK AYLA RA AIT GIDERLER Hs GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs Kýrtasiye Giderleri C) GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs Kýrtasiye Giderleri GELECEK A YLARA AIT GIDERLER Hs D) GENEL YÖNETÝM GIDERLERI Hs Kýrtasiye Giderleri GELECEK AYLARA AIT GIDERLER Hs E) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER Hs GENEL YÖNETIM GIDERLERI Hs Kýrtasiye Giderleri 189. Aþaðýdaki madde hangi iþlem için yapýlmýþtýr? PERSONEL AVANSLARI H. A) Sipariþ edilen mal için satýcýya avans verilmesi B) Çalýþan personele ücretine karþýlýk avans verilmesi c) Çalýþan personele verilen avansýn aylýðýndan mahsup edilmesi D) Personele iþletmenin bir iþini takip için verilen avansýn belgeler karþýlýðý mahsubu E) Personelin kredili aldýðý malýn kaydý 190. Aþaðýdakilerden hangisi duran varlýk deðildir? A) Taþýtlar B) Telif haklarý c) Geçici yatýrýmlar D) Binalar E) Makineler 191. Edinilen duran varlýklar hangi deðer üzerinden muhasebeleþtirilirler? A) Maliyet deðeri B) Piyasa deðeri C) Vergi deðeri

12 D) Kayýtlý deðeri E) Borsa deðeri 192. Ortak olmak amacýyla satýn alýnan hisse senetleri hangi hesapta izlenir? A) Ýþtirakler Hesabý B) Hisse Senetleri Hesabý C) Taahhütler Hesabý E) Hisse Senedi ve Tahviller Hesabý D) Geçici Yatýrýmlar Hesabý 193. Aþaðýdakilerden hangisi maddi duran varlýklarýn özelliði deðildir? A) Sýnýrlý bir hizmet süresine sahip olmak (arazi ve arsa dýþýnda) B) Her an satýlarak paraya çevrilmeleri mümkün olmak C) Bir yýldan daha uzun hizmet süresine sahip olmak D) Gidere dönüþmeleri amortisman yoluyla olmak E) Amortismana tabi deðerler olmak 194. Ýþletme, kuracaðý fabrika için kuruluþ yeri olarak seçtiði arsayý, üzerindeki eski Bina Ýle liraya peþin almýþtýr bedelden baþka, binanýn yýkýlmasý için li ra harcanmýþ, binanýn enkazý ise, liraya satýlmýþtýr. Arsaný maliyeti nedir. A) lira B) lira C) lira D) lira E) lira 195.Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar Hesabýnýn iþlevi nedir? A) Duran varlýðýn oluþacak maliyetini belirler B) Duran varlýðýn henüz tamamlanmadýðýný gösterir C) Bazý duran varlýklarýn satýn alýnmayýp, yapýldýðýný veya yaptýrýldýðýný gösterir D) Ýþletmenin yatýrýmlarýný gösterir 196. Aþaðýdakilerden hangisi, satýn alýnan makinenin maliyet unsuru deðildir? A) Fatura bedeli B) Montaj giderleri C) Sigorta giderleri D) Taþýma giderleri E) Yakýt gideri 197. Eldeki maddi sabit varlýklarla ilgili olarak aþaðýdaki iþlemlerden hangisi dönem gideri olarak muhasebeleþtirilebilir? A) Verimi artýran harcamalar B) Ömrü artýran harcamalar c) Ýktisadi deðeri arttýran harcamalar D) Normal onarýmlar E) Verimi ve ömrü artýran harcamalar 198. Bir iþletmenin bürosunda yer alan maddi sabit varlýklara ne ad verilir? A) Makine B) Demirbaþ C)Cihaz D) Tesis E) Araç-Gereç 199. Aþaðýdakilerden hangisi maddi duran varlýk kalemleri içinde yer almaz? a. Binalar b. Özel maliyetler c. Taþýtlar d. Demirbaþlar e. Makina, tesis ve cihazlar AÇIKLAMALI CEVAPLARI: 100. A) Mallarýn sayýmýdýr 101. e. Envanter iþlemleri 102. a. Bir satýþ iþleminin kayda alýnmasý 103. c. Devir envanteri 104. d. Genel geçici mizan 105.c. Ticari Mallar 106. a. Maliyet deðeri 107. b. MUKAYYET deðeri 108. d. Maliyet bedeli 109.E)Maliyet ve piyasa fiyatýndan düþük olan deðer 110. c) Maliyet bedeli 111.A) Vergi Usul Kanunu 112. A) Vergi Usul Kanunu 113. B) Banka Kredileri 114. B) Dönen Varlýklar

13 115. A) Alýnan Çekler 116.A) Alýnan 117. a. Bankaya para yatýrýlmasý 118. e. Mizandaki kasa mevcudu, sayým sonucundan düþük ise 119. d. 120, C 121. A) 122. e. Maliye Bakanlýðýnýn ilan ettiði deðerleme kuru 123. c. "646-Kambiyo Karlarý Hesabý"nýn alacaðýna 124. A) Alýnan Çekler Hesabý 125. e) Alýnan Çekler Hesabý D) Müþteriler, borçlarýný iþletmenin bankadaki mevduat hesabýna yatýrmýþtýr 127.b. Bankalar Hesabýnýn yardýmcý hesaplarý ile 128. D) Bankalar Hesabý 129. a TL 130. E 131.E) Hisse senedi 132. B) Hisse Senetleri Hesabý 133. A) Menkul Kýymet Satýþ Karý Hesabýnýn alacaðýna 134.E) Personelden Alacaklar Hesabý borçlu, Hisse Senetleri Hesabý alacaklý 135. d. Fiyatlarýn artmasýna baðlý olarak satarak kar elde etmek 136. e. "119-Menkul Kýymetler Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý Hesabý" alacaklandýrýlýr 137.a. 122-Alacak Senetleri Reeskontu Hesabý" 138. A) 1) Ticari Alacaklar, 139.C) Alýcýlar Hesabý 140.c) Ticari Alacaklar 141.b) Mukayyet deðer 142.c) Alýcýlardan olan senetsiz alacaklara tahakkuk ettirilen faiz 143. A) Nominal deðer 144. D) Alacak Senetleri Hesabý 145. A) Nazým Hesaplarda 146. B) Tahsildeki Senetler Hesabý 147. B) Alacak senedinin iþletme tarafýndan tahsil edilmesi 148. a 149. d) TL 150. d) Reeskont Faiz Gideri H. / Alacak Senetleri Reeskontu H c) Tamamý teminata baðlanmýþ dava safhasýndaki alacak 152. a) Karþýlýk Giderleri H. / Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý H e) Konusu Kalmayan Karþýlýklar Hesabýnýn alacaðýna 154.b) Mahkeme kararý ile tahsiline imkan kalmayan alacaklar 155. A) Alýcýlar Hesabý alacaklandýrýlýr 156. d 157.c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabýnýn borcuna 158.A) Ticari Mal alýþý 159. B) Ýþyeri kira bedeli 160.C) Dönem baþý mal mevcudu 161. B) Mal satýþý 162.D) Alýþ giderleri 163. A) Satýþ iadesi 164.D) Satýþ hasýlatýný 165. C) Ticari Mal Hesabý, Satýlan Malýn Maliyeti Hesabý ve Yurt içi Satýþlar Hesabý 166.B) Satýlan Malýn Maliyeti Hesabý ile Yurt içi Satýþlar Hesabý 167.B) Mal Hesabý, mal alýþlarýnda maliyetle borçlandýrýlýr, satýþlarda yine maliyetle alacak landýrýlýr. 168.D) Ticari Mal Hesabýnýn alacaðýna 169.A) Satýþ Ýadeleri Hesabýnýn borcuna 170.D) Satýþ Iskontolarý Hesabýnýn borcuna 171. C) 172.A) Mal satýn alýmý 173.A) Satýn alma giderleri 174. D) lira kar 175.B) Ticari Mal Hesabý alacaklandýrýlýr 176. E) zarar 177. e. Dönem içinde satýlan malýn maliyeti için kayýt yapýlmaz 178. b. Ticari Mallar Hesabý ile Satýlan Ticari Mallar Maliyeti Hesabý 179.c. Maliyet Bedeli 180.c, Paranýn satýn alma gücüne göre

14 181.e. Bankalardan alýnan krediler 182. a. ilk giren-ilk çýkar yöntemi 183. b TL 184. c. Satýn alýnmýþ fakat henüz iþletmeye gelmemiþ mallar 185. e. Diðer Stoklar Hesabý 186. d. Satýþlar Hesabý 187,B) Sipariþi Ýçin avans verilen malýn teslim alýnmasý 188.B) 189. B) Çalýþan personele ücretine karþýlýk avans verilmesi 190.B) Telif haklarý 191.A) Maliyet deðeri 192. A) Ýþtirakler Hesabý 193. B) Her an satýlarak paraya çevrilmeleri mümkün olmak 194. D) lira 195.A) Duran varlýðýn oluþacak maliyetini belirler 196.E) Yakýt gideri 197.D) Normal onarýmlar 198. B) Demirbaþ 199.b. Özel maliyetler KAYNAK: ============================================================================

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 TEMMUZ 2011 SMMM STAJA BAÞLAMA SINAVININ SORU VE CEVAPLARI 1) / 129 ÞÜPH. TÝC ALACAK KARÞ. 128 ÞÜPH.TÝC.ALAC. Cevap:

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı TİCARİ ALACAKLAR Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2018 01.01.2017 31.03.2018 31.03.2017 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.220.458,21 6.434.479,22-3,33% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.217.110,05 6.407.405,61 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602 -Diğer

Detaylı

ABC Sýnav soru ve cevaplarý Gönderen : abana - 05/04/2009 16:56

ABC Sýnav soru ve cevaplarý Gönderen : abana - 05/04/2009 16:56 ABC Sýnav soru ve cevaplarý Gönderen : abana - 05/04/2009 16:56 A GRUBU 24 HAZÝRAN 2006: 13.30-16:00 SORU-1:3568 Sayýlý Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER 20.01 Monografi-1 ABC Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif ABC İşletmesi nin 01.01.2018 Tarihli Bilançosu Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 178.000 A. Hazır

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ /12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ /12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF () I- A- B- C- G- H- DÖNEN HAZIR DEĞERLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ DİĞER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI KAMU

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2012 01.01.2011 31.03.2012 31.03.2011 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.702.856,15 4.928.477,12 15,71% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.702.856,15 4.928.477,12 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018.1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİFKUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSUPASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2015 01.01.2014 31.03.2015 31.03.2014 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 3.814.161,48 5.731.679,10-33,45% 600 -Yurtiçi Satışlar 3.814.161,48 5.731.557,77 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2018/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİF KUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU SINAV SÜRESİ ALTMIŞ (60) DAKİKADIR. SORU KAĞITLARINI ALABİLİRSİNİZ. SORU 1: Mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izleyen (A) İşletmesinin

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI SORU: X Ticaret İşletmesi nin muhasebe dönemine ilişkin işlemleri aşağıdaki gibidir; 1. İşletme, 230.000

Detaylı

4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Hesap Planında Ticari Alacaklar hesap grubunda yer alan hesaplardan bir tanesi

Detaylı

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 YAPRAK A.Þ. 2006 AÇILIÞ BÝLANÇOSU A) Hazýr De ð erl er A) Ticari B oýclar: Kasa 40.000,00 S atýcý lar 200.000,00 Alýn. Çekler ve Öd:Emideri

Detaylı

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4.

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4. XYZ ŞİRKETİ 31.12017 BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) 2016 2017 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa Alınan Çekler 3. Bankalar Verilen Çek ve Ödeme Emirleri 5. Diğer Hazır Değerler B. Menkul

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26. Uygulama 5 Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - II. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - II Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı DİĞER ALACAKLAR Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

Muhasebe ve Finansal Raporlama Dönem Deneme Sınavı

Muhasebe ve Finansal Raporlama Dönem Deneme Sınavı 1. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz? A. Maliyet esası B. Sosyal sorumluluk C. Raporlama D. Hesap verebilirlik E. Tam açıklama 2. Hesapların çalışma kuralları ile

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması a)mali tablosunu yıllık olarak düzenleyen işletmelere göre; 1. işletme 1 Ekim tarihinde 25.000,- TL nakit para, 20.000,-

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ)

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) MUHASEBE TEMEL FİNANSAL F TABLOLARDA YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (BÖLÜM M II) (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI Hesapların bir kısmının fazlalıkları bilançoda bir kısmının fazlalıkları

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ:

1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ: 1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Kasa Hesabı; 640.000, Serbest Menkul Değerler Hs.; 3.200.000, 2000 Yılı Vadeli Banka Kredileri; 3.200.000, Kayıtlı Sermaye 30.000.000, İndirilecek KDV; 1.400.000, Arsa ve Araziler;

Detaylı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Genel Muhasebe - I. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Genel Muhasebe - I Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı STOKLAR Bu grup, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği;

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız

01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız 01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız denetimden Geçmemiş Geçmemiş 31.12.2017 31.12.2016 AKTİF

Detaylı